TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE"

Transkript

1 TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013

2 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen Særlige betingelser Aftalegrundlag Almindelige bestemmelser Kontraktperiode Udbudsmaterialet Entreprenørens tilbud Tildelingskriterium, underkriterier og delkriterier Kontraktindgåelse Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v Sikkerhedsstillelse og forsikring Sikkerhedsstillelse Forsikring Opgavens udførelse Arbejdsplan Entreprenørens ydelse Ændringer Arbejdsledelse Overtagelse af medarbejdere Betaling Tidsfrister Bod Ophævelse Misligholdelse, konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v Voldgift Opgavebeskrivelse Status og plan Til- og afmeldinger Tømningsforskrifter for bundfældningstanke Tømningsrapporter Generelle krav Kontakt til entreprenøren Adgangsforhold og dæksler Tømning og transport Tømning på modtageanlæg Mandskab Entreprenørens materiel Arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold Miljøforhold Øvrige krav BILAG 1 BILAG 2 Oversigt over bundfældningstankes placering juni 2013 Eksempel på tømningsrapport

3 Tømning af bundfældningstanke -. Orientering om entreprisen 3 1 Orientering om entreprisen Ordregiver er Reno Djurs I/S, Nymandsvej 11, 8444 Balle. I det følgende benyttes betegnelsen entreprenør for de virksomheder, der afgiver tilbud på opgaven, henholdsvis den virksomhed, der tildeles opgaven. Reno Djurs I/S er et fælleskommunalt affaldsselskab med Norddjurs og Syddjurs Kommuner som interessenter. Der er ca husstande og sommerhuse i Reno Djurs I/S opland. Der kan ses nærmere oplysninger om Reno Djurs I/S på vores hjemmeside Syddjurs og Norddjurs Kommuner har en fælles kommunal tømningsordning for bundfældningstanketanke. Ordningen drives i regi af Reno Djurs I/S, der er kontraktholder med tømningsentreprenøren. Udbuddet omfatter således tømning af de bundfældningstanke i Syddjurs og Norddjurs Kommuner, som Kommunerne udpeger som omfattet af ordningen med Reno Djurs I/S som udbyder. Der er i alt aktuelt ca bundfældningstanke fordelt med ca bundfældningstanke i helårshuse og virksomheder, der tømmes hvert år, og ca bundfældningstanke i sommerhuse, der tømmes hvert andet år. Tømninger skal generelt foretages med kombineret slamsuger- og afvandingsenhed, hvor slammet afvandes på bilen og rejektvand tilbagefyldes i tanken. Omfanget og opgaven er nærmere beskrevet i afsnit 3, opgavebeskrivelse. Kontraktperioden er 4 år med start 1. januar 2014 og med option for forlængelse i 3 år. Den praktiske tømning af tankene påbegyndes i marts/april måned i henhold til den overordnede tømningsplan. Alle forespørgsler vedrørende udbuddet rettes til Reno Djurs I/S.

4 Tømning af bundfældningstanke Særlige betingelser 4 2 Særlige betingelser 2.1 Aftalegrundlag Almindelige bestemmelser Kontrakten er udbudt i offentligt udbud i henhold til udbudsdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter) med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter med senere ændringer finder tilsvarende anvendelse. Alle dokumenter skal affattes på dansk, og alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er danske. Forhandlinger og daglig kommunikation skal foregå på dansk. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler Kontraktperiode Kontrakten træder i kraft 1. januar Kontrakten ophører uden yderligere opsigelse den 31. december 2017 med mindre Reno Djurs I/S ønsker kontraktperioden forlænget. Der er mulighed for forlængelse af kontraktperioden i op til 3 år som en option for Reno Djurs I/S. Reno Djurs I/S vil senest den 1. juli 2017 meddele om muligheden for forlængelse af kontraktperioden ønskes taget i brug Udbudsmaterialet Kontrakten udbydes på grundlag af følgende, der gælder i den angivne rækkefølge: 1. Eventuelle rettelsesblade offentliggjort på 2. Eventuelle Spørgsmål og svar offentliggjort på 3. Udbudsbrevet. 4. Tilbudslisten. 5. Nærværende Særlige betingelser og beskrivelse inkl. bilag 6. Gældende love og bekendtgørelser. Det under punkterne 1 til 5 angivne materiale er tilgængelig for de bydende på Det påhviler de bydende selv at drage omsorg for, at alt materiale nævnt under punkt 1-5 er dem i hænde.

5 Tømning af bundfældningstanke Særlige betingelser 5 De bydende skal selv kontrollere, at udbudsmaterialet forefindes som angivet i udbudsbrevet. Risikoen for eventuelt for lavt bud som følge af manglende sider eller bilag påhviler således alene den bydende. Dersom noget i udbudsgrundlaget er den bydende uklart, skal han skriftligt, inden tilbud afgives, indhente nærmere oplysninger herom hos Reno Djurs I/S. Der vil herefter blive udarbejdet et skriftligt svar, der offentliggøres som et rettelsesblad på De bydende opfordres til at stille eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende udbud senest 10 arbejdsdage før tilbudsfristen. Alle forespørgsler skal rettes til Reno Djurs I/S på Kommunens Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke er ikke en del af udbudsgrundlaget. Relevante bestemmelser i regulativet er indarbejdet i udbudsmaterialet Entreprenørens tilbud Tilbud skal afgives på den af Reno Djurs I/S udarbejdede tilbudsliste. Sammen med tilbuddet skal der medsendes de oplysninger, der er specificeret i tilbudslisten. Tilbud udarbejdes i ét eksemplar. Tilbudsgiver kan afgive alternative tilbud for så vidt angår opgaveløsningen på Anholt, men skal samtidigt afgive et tilbud, der er i overensstemmelse med udbudsmaterialet. Et tilbud, der indeholder forslag til ændringer, skal ledsages af oplysninger, der tydeligt redegør for forslaget, og dermed giver Reno Djurs I/S mulighed for at vurdere pris og kvalitet på det tilbudte alternativ. Øvrige alternative bud accepteres ikke. De bydende skal - forinden tilbuddet afgives - gøre sig bekendt med trafikale forhold og generelle forhold på modtageanlæg, herunder orienteret sig om generelle adgangsforhold, kørsels- og transportveje o. lign. i oplandet. Ekstra krav på grund af manglende kendskab til disse forhold vil ikke blive honoreret. Bundfældningstankene er geografisk spredt i Syddjurs og Norddjurs Kommuner (herunder på Anholt) jf. i øvrigt bilag 1. Bemærk: Bilag 1 er alene udarbejdet for at give de bydende indtryk af beliggenheden af de bundfældningstanke, der aktuelt er med i ordningen. Der afregnes med entreprenøren efter tilbudslistens enhedspriser jf. i øvrigt afsnit 2.4. Alle tilbudslistens poster skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde i henhold til opgavebeskrivelsen i afsnit 3. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale. Tilbudsmaterialet returneres ikke. Vedståelsesfristen for tilbuddene er indtil den 1. marts 2014.

6 Tømning af bundfældningstanke Særlige betingelser Tildelingskriterium, underkriterier og delkriterier Egnetheds kriterier fremgår af udbudsbekendtgørelsen og er gentaget i tilbudslisten. Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Dette indebærer, at der udover prisen vil blive lagt vægt på andre underkriterier jf. nedenfor. Nedenfor er underkriterierne angivet med det enkelte underkriteriums relative vægtning: Tildelingskriterier - underkriterier Underkriterium Relativ vægtning med rammeudsving Prisen % Driftssikkerhed % Kvalitets- og servicestandard % Arbejdsmiljøstandard % Miljøstandard % Tilbudslisten indeholder en oversigt over de beskrivelser mv., som tilbuddet skal indeholde til brug for Reno Djurs I/S' evaluering af tilbuddet i forhold til ovenstående underkriterier Kontraktindgåelse Efter udløbet af den lovbestemte standstill-periode meddeler Reno Djurs I/S den vindende tilbudsgiver accept. Entreprenøren skal fremsende underskrevet kontrakt samt sikkerhedsstillelse jf. pkt. 2.2 senest 14 dage efter at Reno Djurs I/S har fremsendt accept/kontrakt til Entreprenøren. Entreprenøren skal forud for indgåelse af kontrakt forelægge oplysninger om mandskab og materiel, der dokumenterer overholdelse af kontraktkravene fra entreprisestart Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. Uden samtykke fra Reno Djurs I/S kan opgaven ikke overdrages til andre. Eventuelle underentreprenører skal godkendes af Reno Djurs I/S. Uanset brug af underleverandører har entreprenøren fortsat kontraktansvaret, og skal sikre sig, at nærværende bestemmelser overholdes. Entreprenøren kan kun give transport på sit tilgodehavende til bank, sparekasse eller andet anerkendt pengeinstitut efter aftale med Reno Djurs I/S. Der accepteres kun én transport.

7 Tømning af bundfældningstanke Særlige betingelser Sikkerhedsstillelse og forsikring Sikkerhedsstillelse Der forlanges en sikkerhedsstillelse på 10 % af den årlige entreprisesum ekskl. moms. Sikkerhedsstillelsen står til rådighed for Reno Djurs I/S i tilfælde af misligholdelse, ophævelse eller opsigelse af kontrakten. Sikkerheden stilles som en anfordringsgaranti i form af bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden betryggende måde. Sikkerhedsstillelsen skal være udformet således, at Reno Djurs I/S uden entreprenørens forudgående accept og uden afgørelse ved voldgift eller dom kan få beløbet udbetalt. Sikkerhedsstillelsen skal indeholde følgende formulering: Nærværende sikkerhedsstillelse holdes til Reno Djurs I/S disposition på anfordring og uden rettergang. Nærværende sikkerhedsstillelse er at forstå således, at Reno Djurs I/S stilling er den samme som om kontant depositum var stillet. Sikkerheden skal dække ethvert krav, som Reno Djurs I/S måtte have mod entreprenøren, herunder mangler, svigt i kvaliteten, bod eller andet. Såfremt Reno Djurs I/S kræver sikkerheden taget i anvendelse, skal dette meddeles skriftligt og samtidigt til entreprenøren og sikkerhedsstilleren med angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Beløbet skal udbetales til Reno Djurs I/S inden 10 arbejdsdage. Sikkerhedsstillelsen skal fremsendes samtidig med kontrakten. Det skal ved tilbudsafgivelsen dokumenteres, at sikkerheden kan stilles. Entreprenøren skal i sit tilbud medregne alle udgifter i forbindelse med sikkerhedsstillelse. Sikkerhedsstillelsen frigives, når samtlige mellemværender er reguleret efter kontraktperiodens udløb. Frigivelse forudsætter således, at der ikke er fremsat krav om hel eller delvis udbetaling af sikkerhedsstillelse Forsikring Entreprenøren skal holde biler og materiel behørigt forsikrede. Udgifter til forsikring afholdes af entreprenøren. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft. Entreprenøren er erstatningspligtig for alle skader, som han selv eller mandskab måtte forvolde på personer samt privat eller offentlig ejendom under arbejdets udførelse. Uden at entreprenørens ansvar og forpligtelser derved begrænses, skal han tegne en ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen skal dække det erstatningsansvar, som sikrede pådrager sig ved beskadigelse af ting eller personer under udførelse af arbejdet. Forsikringssummen skal andrage mindst 10 mio. kr. med en selvrisiko på max kr. af enhver skade.

8 Tømning af bundfældningstanke Særlige betingelser 8 Reno Djurs I/S påtager sig intet ansvar for transportuheld eller andre uheld, der kan opstå under arbejdets udførelse. Ved skader på ejendom tilhørende borgere, kommuner eller Reno Djurs I/S skal Reno Djurs I/S orienteres omgående. 2.3 Opgavens udførelse Arbejdsplan Entreprenøren skal i samarbejde med Reno Djurs I/S snarest efter kontraktindgåelse planlægge de praktiske forhold vedrørende opgavens udførelse. Inden arbejdet igangsættes, skal entreprenøren udarbejde en overordnet arbejdsplan med oplysninger om den forudsatte indsats af mandskab og materiel. Endvidere skal arbejdsplanen indeholde oplysninger, der dokumenterer, at de kontraktlige krav overholdes, herunder forhold vedrørende arbejdsmiljø, miljø og service Entreprenørens ydelse Entreprisen skal udføres i overensstemmelse med kontrakten, herunder de nærmere krav fastsat i kontrakten. Entreprenøren skal indhente Reno Djurs I/S afgørelse, hvis kontrakten og dennes grundlag ikke yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af arbejdet. Entreprenøren skal levere alle fornødne biydelser til gennemførelse af entreprisen, herunder indrapportering af tømningsrapporter til Reno Djurs I/S, udsendelse af breve, fakturering, indhentning af eventuelle tilladelser, attester og syn. Entreprenøren skal løbende holde sig orienteret om krav, anbefalinger, henstillinger og lignende fra Arbejdstilsynet, politiet og miljømyndigheder samt imødekomme disse. Det er entreprenørens ansvar at overholde den til enhver tid gældende lovgivning. Entreprenøren afholder selv evt. omkostninger herved. Entreprenøren skal snarest muligt underrette Reno Djurs I/S, hvis der opstår forhold, der hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør det nærliggende, at grundejere, Kommunen eller Reno Djurs I/S påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar overfor tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente anvisninger fra Reno Djurs I/S/kommunen, skal entreprenøren bedst muligt træffe foranstaltninger for at undgå, at Reno Djurs I/S lider tab Ændringer De tilbudte enhedspriser skal fastholdes uændret, uanset antallet af faktiske tilmeldte til ordningen og antallet af tømninger.

9 Tømning af bundfældningstanke Særlige betingelser 9 Entreprenøren skal uden ændringer i pris tåle, at: Der sker trafikomlægninger, hastighedsdæmpende foranstaltninger, vejarbejder, gravearbejder m.v.. Der sker ændrede modtageregler på de benyttede renseanlæg Arbejdsledelse Entreprenøren skal lede arbejdet personligt eller ved en stedfortræder som repræsentant overfor Reno Djurs I/S med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne Reno Djurs I/S, hvem der på hans vegne leder arbejdet. Når arbejdsforholdene er omfattet af kollektiv overenskomst, skal entreprenøren overholde de i den kollektive overenskomst fastsatte vilkår også for arbejdstagere, der ikke er omfattet af overenskomsten. Når arbejdsforholdene ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må løn- og arbejdsvilkår ikke være mindre gunstige end de vilkår, der i almindelighed på stedet for arbejdets udførelse bydes arbejdstagere, der udfører arbejde af tilsvarende art. Entreprenøren skal sørge for, at al mandskab har den fornødne og tilstrækkelige uddannelse, herunder, at al mandskab har indgående kendskab til relevante arbejdsmiljø-, miljø-, og kvalitetsforhold samt entreprisens vilkår jf. i øvrigt opgavebeskrivelsen i afsnit 3. Entreprenøren skal i sine eventuelle aftaler med underleverandører forpligte disse til at forholde sig på samme måde Overtagelse af medarbejdere Hvis entreprenøren overtager personale fra de(n) tidligere entreprenør(er), skal entreprenøren være opmærksom på Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Entreprenøren bør i så fald lave en fuldstændig refusionsopgørelse mellem entreprenøren og de(n) tidligere entreprenør(er). Ethvert krav fra de(n) tidligere entreprenør(er)s medarbejdere er Reno Djurs I/S/kommunen uvedkommende og skal udredes i henhold til førnævnte refusionsopgørelse. Hvis refusionsopgørelsen er ufyldestgørende eller der af andre årsager rettes krav fra de(n) tidligere entreprenør(er)s medarbejdere mod entreprenøren eller Reno Djurs I/S/kommunen, er disse krav Reno Djurs I/S/kommunen uvedkommende og skal udredes endeligt af entreprenøren.

10 Tømning af bundfældningstanke Særlige betingelser Betaling Efter fremsendelse af faktura til Reno Djurs I/S har entreprenøren én gang hver måned ret til betaling for udført arbejde m.v. for så vidt angår obligatoriske tømninger af bundfældningstanke. Faktura skal udformes udspecificeret efter nærmere anvisning fra Reno Djurs I/S og sendes elektronisk til EAN-nummer Faktura skal fremsendes senest den 10. i måneden. Betalingsfristen er 15 arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen. Ved ændringer i merværdiafgiften inden entreprisen er endeligt afregnet, skal entreprenøren opgøre det udførte arbejdes stade på ændringsdagen. På grundlag af en sådan stadeopgørelse, foretages den endelige momsberegning i forbindelse med entreprisens endelige afregning i øvrigt. Regninger for eventuelt ekstraarbejde efter konkret bestilling fra Reno Djurs I/S vedlægges anmodninger om betaling, henholdsvis slutopgørelsen og betales sammen med denne. For supplerende tømninger af bundfældningstanke, der er bestilt af grundejeren enten direkte hos entreprenøren eller via Reno Djurs I/S, opkræver entreprenøren som udgangspunkt betaling for den udførte ydelse direkte hos grundejeren. Der må kun opkræves de enhedspriser, der er gældende efter kontrakten. Betalingsbetingelser følger de ovenfor beskrevne. Reno Djurs I/S kan bestemme, at der i stedet skal faktureres for udførte arbejder til Reno Djurs I/S. Arbejdet udbydes til en fast enhedspris og tid med en fastprisperiode til 31. december Efter udløb af fastprisperioden reguleres entrepriserne på basis af omkostningsindeks for slamsugning, der offentliggøres af Danmarks Statistik. Der reguleres ikke med tilbagevirkende kraft. Reguleringen gives altid i procent af de ved kontraktperiodens begyndelse gældende enhedspriser. Der foretages regulering således: Regulering for 2014: 0 Regulering for 2015: Sker på basis af udviklingen i indeks for september 2013 til september Regulering for 2016: Sker på basis af udviklingen i indeks for september 2013 til september Regulering for 2017: Sker på basis af udviklingen i indeks for september 2013 september (osv.)

11 Tømning af bundfældningstanke Særlige betingelser 11 Senest 20 arbejdsdage efter kontraktperiodens ophør fremsender entreprenøren en endelig og fuldstændig opgørelse, herunder tilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter, at Reno Djurs I/S har modtaget denne slutopgørelse, kan entreprenøren ikke fremkomme med yderligere krav - bortset fra sådanne, der er taget specificeret forbehold om i slutopgørelsen. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til Reno Djurs I/S inden 20 arbejdsdage efter kontraktperiodens ophør, kan Reno Djurs I/S skriftligt kræve opgørelsen fremsendt inden 10 arbejdsdage. Fremsendes opgørelsen herefter ikke til Reno Djurs I/S inden udløbet af denne frist, fortaber entreprenøren krav på vederlag for ekstraarbejder, der udføres som regningsarbejder. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Såfremt Reno Djurs I/S måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler. 2.5 Tidsfrister Tidsfristerne/varslerne beskrevet i udbudsmaterialet skal overholdes. Er entreprenøren forhindret i at udføre sit arbejde grundet vejrlig eller andre årsager, skal denne underrette Reno Djurs I/S øjeblikkeligt og orientere om problemet. Såfremt der ikke kan tømmes den aftalte dag, er entreprenøren pligtig til at foretage tømning snarest muligt. Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af force majeure, herunder f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockout eller hærværk. Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. Arbejdsnedlæggelser hos entreprenørens eget personale, uanset at disse er overenskomststridige, medfører ikke ret til tidsfristforlængelser. Anser entreprenøren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal Reno Djurs I/S snarest muligt underrettes. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. 2.6 Bod Reno Djurs I/S og kommunen lægger stor vægt på, at de tilsluttede brugere er tilfredse med tømningsordningen, herunder at tankene tømmes som lovet, så der ikke opstår situationer med manglende kapacitet pga. svigt i tømningen, og at der sker en miljømæssig forsvarlig håndtering og behandling af slammet. Ved svigt i tømningen i forhold til tidsplanen, undladelse af at følge forskrifter for tømning samt øvrige kontraktbrud jf. kravene i afsnit 3, opgavebeskrivelse, har Reno Djurs I/S ret til

12 Tømning af bundfældningstanke Særlige betingelser 12 at opkræve en bod på kr ,- pr. hændelse, der af Reno Djurs I/S karakteriseres som et svigt. Denne bod udløses eksempelvis, såfremt Reno Djurs I/S ved tilsyn eller efter klage konstaterer, at tømning ikke er udført som planlagt og som foreskrevet, eller at spildevand ikke er afleveret som anvist. Boden kan udløses for hver hændelse. Hver tank, hvor tømning ikke er foretaget som planlagt og som foreskrevet, kan betragtes som en hændelse. For manglende igangsætning af entreprisens opgaver rettidigt skal entreprenøren betale en bod på kr ,-. Boden kan hæves i sikkerhedsstillelsen. 2.7 Ophævelse Misligholdelse, konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v. Reno Djurs I/S har ret til at ophæve kontrakten, hvis: a) Entreprenøren misligholder sine kontraktlige forpligtelser. Gentagne hændelser jf. pkt. 2.6 kan betragtes som misligholdelse samtidig med, at der betales bod. Disse sanktioner udelukker således ikke hinanden. b) Entreprenøren erklæres konkurs eller træder i likvidation. I en sådan situation kan Reno Djurs I/S ophæve kontrakten uden varsel ved skriftlig meddelelse til boet, henholdsvis likvidator i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder herfor. Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen i medfør af konkurslovens regler, skal boet efter forespørgsel inden for en frist på 5 arbejdsdage give meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde i kontrakten. Ved betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandling om tvangsakkord, eller entreprenørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at entreprenøren må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen, er hæveretten dog betinget af, at entreprenøren ikke har stillet - eller på Reno Djurs I/S opfordring ikke straks stiller - betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse. Er entreprenøren et aktie- eller anpartsselskab, kan Reno Djurs I/S hæve entrepriseaftalen, hvis dette kræves opløst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis parten inden 10 arbejdsdage fra fremkomsten af et påkrav fra Reno Djurs I/S dokumenterer, at betingelserne for selskabets opløsning ikke er til stede, eller hvis entreprenøren stiller fuldstændig sikkerhed for aftalens opfyldelse.

13 Tømning af bundfældningstanke Særlige betingelser 13 c) Reno Djurs I/S kan opsige kontrakten med et skriftligt varsel på 3 måneder, såfremt relevant lovgivning ændres væsentligt herunder f.eks. ændringer i organisering af tømningen af bundfældningstanke. Det samme gælder, såfremt Klagenævnet for Udbud eller en domstol annullerer tildelingsbeslutningen eller pålægger Reno Djurs I/S at bringe kontrakten med entreprenøren til ophør. I tilfælde omfattet af denne bestemmelse er entreprenøren berettiget til betaling for de ydelser, som efter aftale med Reno Djurs I/S præsteres i tiden frem til kontrakten i henhold til opsigelsen udløber. Derudover kan entreprenøren ikke rejse krav om erstatning eller kompensation over for Reno Djurs I/S. Ved entreprenørens død er dødsboet, hvis gælden vedgås, og når entreprenørens ægtefælle sidder i uskiftet bo, berettiget til at fortsætte kontraktforholdet med en af Reno Djurs I/S godkendt person som leder. Indtrædelsesretten er tillige betinget af, at der udpeges en leder af arbejdet, som Reno Djurs I/S ikke kan fremsætte berettigede indvendinger imod, og at boet får tilladelse til at videreføre virksomheden jfr. godskørselslovens regler. 2.8 Voldgift Uoverensstemmelser mellem entreprenøren og Reno Djurs I/S, der ikke kan bilægges ved forhandling, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.

14 Tømning af bundfældningstanke Opgavebeskrivelse 14 3 Opgavebeskrivelse Opgaven omfatter regelmæssig tømning af bundfældningstanke med KSA-systemet (med efterfølgende kalkstabilisering) eller i visse tilfælde almindelig slamsuger. Der er en kommunal ordning for tømning af olie- og benzinudskillere samt fedtudskillere i både Norddjurs og Syddjurs Kommuner. Endvidere er der en kommunal tømningsordning for samletanke i Syddjurs Kommune. Disse kommunale tømningsordninger er ikke omfattet af nærværende udbud. Øvrige arbejder med slamsuger som f.eks. tømning af sivebrønde, rensning af sivedræn og tømning af sandsfangsskelbrønde er ligeledes ikke omfattet af nærværende udbud. I forbindelse med prisafgivelsen kan entreprenøren dog afgive tilbud på visse øvrige arbejder med slamsuger, der kan udføres i forbindelse med opgaven. 3.1 Status og plan Nedenfor er vist status for antallet at tanke samt plan for tømning heraf opdelt for de to kommuner. Antallet er det aktuelle antal bundfældningstanke i ordningen. Antallet af tanke og antallet af tømninger kan ændres, f.eks. som følge af kloakering. Det understreges, at det altid er Reno Djurs I/S/kommunen, der afgør hvilke tanke, der skal tilmeldes ordningen jf. afsnit 3.2. Reno Djurs I/S afgør, hvornår tankene skal tømmes (forår, efterår, lige år, ulige år). Nedenfor er vist, hvorledes tankene er planlagt at skulle tømmes. Reno Djurs I/S er berettiget til at ændre tømningsplanen. Tømningsplanen, der udmeldes af Reno Djurs I/S, skal følges og kan kun ændres efter godkendelse af Reno Djurs I/S.

15 Tømning af bundfældningstanke Opgavebeskrivelse 15 Status for f antal tømninger og overordnet tømningsplan Helårshuse 1 Virksomhed Sommerhus Sommerhus Kommune Tømning hvert år Tømning hvert år Tømning Lige år Tømning Ulige år Syddjurs - forår (sommerhuse uden for 8420 Knebel) 2501 (sommerhuse i 8420 Knebel Kolind) Syddjurs efterår Norddjurs forår Norddjurs efterår (ekskl. Anholt) Anholt Nedenfor vist tømninger (ca.-tal) fordelt på kommune og tømningsperiode. Norddjurs (ekskl. Anholt) Anholt Syddjurs I alt Antal tanke i alt Heraf tanke i helårshuse og virksomheder Heraf tanke i sommerhuse Tømninger lige år forår efterår Tømninger ulige år forår efterår Til- og afmeldinger Ejendomme/tanke, der skal tilsluttes og afmeldes ordningen meddeles til entreprenøren af Reno Djurs I/S. Oplysninger om til- og afmeldinger sendes løbende til entreprenøren. Det er Kommunen/Reno Djurs I/S, der afgør, hvem der skal være tilsluttet. 1 Tallene inkluderer visse sommerhuse, der har årlig tømning af bundfældningstanken. 2 Enkelte sommerhuse har årlig tømning af bundfældningstanken.

16 Tømning af bundfældningstanke Opgavebeskrivelse 16 Tilslutningslisten udleveres til entreprenøren i form af en adressefortegnelse (elektronisk, herunder eventuelt ved entreprenørens egen indhentning af data på anvist web-sted). Reno Djurs I/S/kommunerne kender ikke nødvendigvis tankenes placering på ejendommene. Entreprenøren skal efter besked fra Reno Djurs I/S om tilmelding kunne påbegynde tømning på den førstkommende tømningsrunde i området for bundfældningstanke. Afmeldinger har virkning med det samme. Entreprenøren skal til enhver tid sikre, at der er fuld overensstemmelse mellem den ydelse, de enkelte ejendomme er tilmeldt med, og den ydelse, der faktisk udføres. Ved eventuelle afvigelser herfra (f.eks. ved tanke, der ikke er tilgængelige eller ved uoverensstemmelse mellem antal/typer af tanke på de enkelte ejendomme), skal der straks ske tilbagemelding til Reno Djurs I/S om forholdet. Entreprenøren skal holde listen over tilmeldte ejendomme og tanke opdateret. 3.3 Tømningsforskrifter for bundfældningstanke Tanke i helårshuse tømmes fast en gang om året i perioden marts til november. Tanke i sommerhuse tømmes fast en gang hvert andet år i perioden marts til november. Tømning ved sommerhuse i perioden 15. juni til 15. august skal undgås. Tømning ved helårshuse skal undgås i juli måned. Entreprenøren udarbejder i ruteplaner på grundlag af Reno Djurs I/S' register over tilmeldte tanke til ordningen. Ruteplanen skal beskrive hvilke uger, de enkelte ejendomme skal have tømt. Den enkelte tank skal normalt tømmes i samme uge som den foregående tømning. Der kan dog accepteres en afvigelse på op til 14 dage. Ruteplanen for forårstømningerne sendes senest 1. januar til Reno Djurs I/S. Ruteplanen for efterårstømningerne sendes senest den 1. juni til Reno Djurs I/S. Ruteplanen skal eventuelt indrapporteres af entreprenøren elektronisk/på web-sted til Reno Djurs I/S på nærmere anvist måde. Ved den obligatoriske tømning skal entreprenøren udsende varslingsbrev med meddelelse om tømningsuge til grundejeren ca. 14 dage inden tømningsugen (efter skabelon udarbejdet af Reno Djurs I/S). I varslingsbrevet anmodes grundejeren om at foranledige, at dæksel til bundfældningstanken frilægges eller alternativt anvises. Hvis grundejer anmoder om det, skal entreprenøren kunne ringe eller sende en SMS til grundejer (eller anden kontaktperson) 1 eller 2 dage inden tømning. I forbindelse med den obligatoriske tømning skal entreprenøren hver gang foretage kontrol af anlægget for fejl og mangler og udfærdige en tømningsrapport, der angiver tømt mængde (eller forgæves kørsel) og eventuelle fejl. Herudover registreres tanktype og volumen. Formular for tømningsrapporten udarbejdes af Reno Djurs I/S og udleveres til entreprenøren. Denne er samtidig en integreret del af tømningsattesten, og sendes til Reno Djurs I/S jf. afsnit 3.4 om tømningsrapporter. Ved mindre fejl kontrolleres udbedringen ved næste tømning af entreprenøren.

17 Tømning af bundfældningstanke Opgavebeskrivelse 17 Ved supplerende tømninger, kan grundejeren bestille disse direkte hos entreprenøren. Tømningen: Ved tømning skal anvendes det såkaldte KSA-system (kombineret slamsuger- og afvandingsenhed), hvor slammet afvandes på bilen og rejektvand fra tidligere tømninger tilbagefyldes i tanken. Bundfældningstanken tømmes helt, T-stykker og tanksider skylles, hvorefter det resterende opsuges. Efter tømning inspiceres tanken jf. formular for kontrolrapport/tømningsattest, og rejektvandet fyldes i til maksimalt 10 cm under T-rør for udløb. Entreprenøren skal sikre en korrekt dosering af polymer til rejektvandet for at undgå tilstopning af det tilkoblede sivedræn. COD-indholdet skal reduceres med mindst 90 % i forhold til det oprindelige slam, som er opsuget af bundfældningstanken og suspenderet stof højst 200 mg/l. Slammet afvandes og kalkstabiliseres af entreprenøren på dennes eget anlæg til mindst ph 12 og et TS på mindst 20 % inden levering til modtageanlæg anvist af Reno Djurs I/S/kommunen. Slammet skal som udgangspunkt leveres til Reno Djurs I/S i Glatved. Det er dog til enhver tid Reno Djurs I/S/kommunen, der anviser bortskaffelseslokalitet, og indgår aftale herom med modtageanlæg. Det er ligeledes Reno Djurs I/S, der afregner med eventuelle andre modtageanlæg for det afvandede og kalkstabiliserede slam. Der er i visse situationer behov for at kunne tilbyde enkeltejendomme tømning med slamsuger i stedet for i den ordinære rutekørsel med KSA-biler. Dette omfatter særligt situationer, hvor der er behov for tømning af en bundfældningstank kort tid før planlagt tømning i den ordinære ordning (fremrykket tømning uden for rute) og enkelte tilfælde, hvor grundejere har henvendt sig til kommunen/reno Djurs I/S, fordi de ikke ønsker, at der tilbageføres spildevand i deres tank. Der skal således kunne foretages tømning hos enkeltejendomme med slamsuger uden for rute efter konkret bestilling fra grundejer, idet entreprenøren kan give tillægspris for denne ydelse (inkl. behandling af spildevandet på renseanlæg). Denne tillægspris skal eventuelt faktureres direkte til grundejer af entreprenøren. Ved sådanne særlige tømninger med slamsuger tømmes bundfældningstanken helt, T-stykker og tanksider skylles, hvorefter det resterende opsuges. Det opsamlede slam og spildevand køres til det renseanlæg, der anvises af Reno Djurs I/S/kommunen. Øvrige vilkår gælder fortsat. I tilfælde, hvor en grundejer (eller Reno Djurs I/S) efter at grundejer har modtaget varslingsbrev, henvender sig til entreprenøren og oplyser at tømning ikke kan foretages på grund af ombygning, vejarbejde eller lignende, skal entreprenøren kunne udskyde tømningen. En sådan udskydelse af tømningen udløser ikke tillægspris og ej heller tillæg for forgæves kørsel. Reno Djurs I/S afgør om der foreligger rimelig grund til at udskyde tømningen. Såfremt entreprenøren vurderer, at en ejendom skal tømmes med slamsuger fordi adgangsvejen ikke tillader kørsel med en KSA afvander, udløser dette ikke ekstra betaling til entreprenøren.

18 Tømning af bundfældningstanke Opgavebeskrivelse Tømningsrapporter Entreprenøren skal ved tømning jf. ovenfor udfærdige en tømningsrapport. Kopi af nuværende tømningsrapport kan til orientering ses på Opgaven med udfyldelse og indrapportering af tømningsrapporter skal foretages på en af følgende to beskrevne måder, som entreprenøren skal indregne i tilbuddet. Planlagt nyt system for udfyldelse af tømningsrapporter og varsling: Reno Djurs I/S påtænker at indføre elektronisk udfyldelse af tømningsrapporter. Dette vil betyde, at entreprenøren eventuelt skal udfylde rapporten på en elektronisk enhed (mobiltelefon med internetforbindelse og GPS), med en installeret applikation, der udarbejdes af Reno Djurs I/S. Fra mobiltelefonen overføres den udfyldte rapport via mobilnettet til en server. Herfra vil entreprenøren kunne se rapporten via en web-adgang. Via denne web-adgang har entreprenøren adgang til ejendomsdata med lister over bundfældningstanke samt ejeradresser til ruteplanlægning samt udskrivning af varslingsbreve. Samtidig er der mulighed for at tilknytte bemærkninger vedrørende den enkelte tank til brug for entreprenøren (det er f.eks. telefonnumre, særlige oplysninger om beliggenhed m.v.). Når entreprenøren udfylder rapporten på den elektroniske enhed, skal dette ske indenfor 1 meters afstand af tanken, da tankens koordinater via telefonens GPS automatisk registreres ved udfyldning af den elektroniske rapport i den installerede applikation. Efter tømning skal entreprenøren aflevere et tømningskort i postkassen på ejendommen, der giver grundejer meddelelse om, at tanken er tømt, og at tømningsrapport kan findes på Reno Djurs I/S hjemmeside. Reno Djurs I/S udarbejder disse tømningskort. Der vil blive arbejdet for, at grundejer via det elektroniske system i stedet for tømningskort kan modtage eller SMS om tømningen (dette forudsætter, at grundejere tilmelder sig). Til brug for det planlagte nye system skal entreprenøren råde over PC og forbindelse til internettet med højhastighedsbredbånd. Entreprenøren skal desuden råde over et relevant antal mobiltelefoner med Androidplatform samt 3G mobildækning og GPS, således at tømningsrapporten kan udfyldes og tankens placering (koordinater) kan angives via en applikation på telefonen, der købes og installeres på telefonerne af entreprenøren. Det er en forudsætning, at entreprenøren har passende mobilabonnement til hver telefon. Den benyttede applikation (der udarbejdes af Reno Djurs I/S) vil årligt koste ca kr. pr. mobilenhed, som betales af entreprenøren. Anskaffelse af passende telefon i relevant antal samt tilknytning af mobilabonnement med internetforbindelse påhviler entreprenøren. Udformningen af programmet ligger ikke endeligt fast endnu, men udgangspunktet er, at programmet er brugervenligt og samtidig giver entreprenøren mulighed for at udnytte faciliteter i programmet. Entreprenøren er forpligtet til at medvirke positivt ved udformning og anvendelse af elektronisk indtastning af tømningsrapporter.

19 Tømning af bundfældningstanke Opgavebeskrivelse 19 Alternativt, hvis det planlagte nye system ikke gennemføres: Såfremt det planlagte nye system for elektroniske tømningsrapporter via mobilapplikation som beskrevet ovenfor ikke gennemføres, skal entreprenøren udfylde en tømningsrapport i papir med gennemslag i forbindelse med tømningen. Kopi af denne rapport afleveres af entreprenøren efter tømning i postkasse på ejendommen. I dette tilfælde udleveres tømningsrapporterne til entreprenøren af Reno Djurs I/S. Såfremt det (i enkeltstående tilfælde) ikke er muligt at aflevere tømningsrapporten i postkassen, skal entreprenøren eftersende en kopi af rapporten pr. post til grundejeren. De udfyldte tømningsrapporter i papir indscannes af og ved entreprenøren en gang ugentligt, og sendes umiddelbart til Reno Djurs I/S som dels.pdf fil for den enkelte rapport, dels som én samlet.cvr fil. Før rapporterne kan scannes, skal entreprenøren påføre hver enkelt rapport en label med en stregkode. Denne stregkode dannes ved hjælp af et unikt nummer, som oplyses af Reno Djurs I/S. Tidsmæssigt kan scanningen af den enkelte rapport med efterfølgende behandling anslås til at være ca sekunder pr. rapport. Reno Djurs vil anvise hvilken software samt tilrådeligt hardware, der skal benyttes til dette, og samlet må der forventes en anskaffelsesværdi på ca kr kr. ekskl. moms. Reno Djurs I/S vil give entreprenøren instruktion i denne form for indlæsning af rapporter samt dannelse af labels. Entreprenøren skal selv stå for indkøb af passende labels. 3.5 Generelle krav Kontakt til entreprenøren Entreprenøren er forpligtet til at varetage akut opståede tømningsbehov snarest muligt. Tømninger, der bestilles på hverdage inden kl. 11, skal kunne tømmes samme dag. Ved senere bestilling senest førstkommende hverdag. Entreprenøren skal kunne foretage tømning på lørdage samt søn- og helligdage. Der ydes dog tillæg jf. tilbudslisten for tømninger på lørdage samt søn- og helligdage. Såfremt grundejer bestiller en fremskudt tømning til udførelse en lørdag eller søn- og helligdag, udløser dette betaling for både fremskudt tømning samt tillæg for lørdag eller søn- og helligdag. Entreprenøren skal søge at tilgodese borgernes behov i besvarelsen af deres henvendelser. Hvis entreprenøren ikke kan imødekomme behovet, skal borgeren henvises til Reno Djurs I/S. Entreprenøren skal holde bemandet telefon eller mobiltelefon, således at Reno Djurs I/S, kommuner og grundejere kan komme i kontakt med entreprenøren - eller en stedfortræder, der har kompetence til at træffe bindende beslutninger - alle dage året rundt i tidsrummet fra kl.7 til kl. 18. Entreprenøren skal desuden holde og mobiltelefon døgnåben Adgangsforhold og dæksler Entreprenøren er pligtig til at tømme tanke, der er beliggende inden for en afstand af 75 m. fra kørevej/køremulighed indenfor den almindelige enhedspris. For afstande herudover kan der opkræves tillæg i henhold til tilbudslisten. Entreprenøren skal således medbringe den fornødne slangelængde. Det må påregnes, at der på visse lokaliteter er særligt vanskelige

20 Tømning af bundfældningstanke Opgavebeskrivelse 20 tilkørsels- og adgangsforhold, herunder skråninger o. lign.. Entreprenøren skal tage højde herfor jf. i øvrigt afsnit vedr. materiel. Der må ikke køres på græsplæner og i bede. Træer, buske og øvrige genstande må ikke beskadiges. Såfremt dæksler ikke er frigravet ved tømningen, skal entreprenøren gøre dette, såfremt dækslets placering er anvist af grundejer. Det forudsættes, at dækslet ligger højst 30 cm under terræn. Ved løft af dæksler skal entreprenøren benytte egnet løftegrej, så der opnås tilfredsstillende arbejdsmiljøforhold for personalet. I denne forbindelse skal entreprenøren være opmærksom på, at en stor del af dækslerne vejer mere end 50 kg. Dette skal entreprenøren tage højde for, herunder f.eks. ved at benytte særligt hjælpeudstyr eller ekstra mandskab i disse tilfælde. Forgæves kørsel: Ved forgæves kørsel meddeler entreprenøren dette til Reno Djurs I/S og fakturerer dette i overensstemmelse med kontrakten. Forgæves kørsel omfatter alene situationer, hvor der er udsendt rettidigt varslingsbrev til grundejeren, og det ikke har været muligt at tømme, f.eks. fordi grundejer ikke har sørget for fri passage, herunder frilagt eller alternativt anvist placering af dæksel. Efter aftale med Reno Djurs I/S skal der søges gennemført ny tømning hurtigst muligt, der afregnes efter de almindelige enhedspriser. Når grundejer har klarmeldt en tank, skal denne tømmes på en opsamlingsrute indenfor 14. dage. Der udløses ikke tillæg for forgæves kørsel i tilfælde, hvor grundejer forud for tømningsdagen har henvendt sig til Reno Djurs I/S eller entreprenøren med oplysning om at tømning ikke er mulig. 2 tanke på samme ejendom, der kan tømmes fra samme position: 2 tanke placeret på samme grund, der kan tømmes fra samme tømmeposition, regnes som én tank jf. i øvrigt tilbudslisten. Tanke anses at kunne tømmes fra samme position, hvis den indbyrdes afstand er under 25 m, og det ikke er nødvendigt at flytte tømningskøretøjet Tømning og transport Ordinær tømning af tankene må kun udføres i tidsrummet fra kl og kun på normale arbejdsdage. Tømningen skal foregå under iagttagelse af almindelige forskrifter for at undgå spild og uhygiejniske forhold. Entreprenøren skal udfylde tømningsrapport ved hver tømning - også ved forgæves kørsel - der afleveres til grundejer og fremsendes til Reno Djurs I/S (se afsnit 3.4). Transport af slam, rejektvand og spildevand skal foregå i vogne med lukkede vandtætte beholdere. Eventuel omlastning i forbindelse med f.eks. kalkstabilisering på entreprenørens anlæg skal ske under iagttagelse af love og regler herfor, og skal under alle omstændigheder forhåndsgodkendes af Reno Djurs I/S.

TØMNING AF SAMLE- TANKE I SYDDJURS KOMMUNE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF SAMLE- TANKE I SYDDJURS KOMMUNE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF SAMLE- TANKE I SYDDJURS KOMMUNE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af samletanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige

Læs mere

TØMNING AF FEDTUD- SKILLERANLÆG SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF FEDTUD- SKILLERANLÆG SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF FEDTUD- SKILLERANLÆG SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af fedtudskilleranlæg Orientering om entreprisen 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige

Læs mere

Køb af affaldsbeholdere

Køb af affaldsbeholdere Køb af affaldsbeholdere Særlige betingelser og ydelsesbeskrivelse Offentligt EU-Udbud Oktober 2017 1 Særlige betingelser... 3 1. Orientering om kontrakten... 3 2. Kontraktens varighed... 3 3. Leverandørens

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

! "# $ %&$ ' (%) * +, - $ &

! # $ %&$ ' (%) * +, - $ & ! "# $ %&$ ' (%) * +, - $ & Dette regulativ fastsætter vilkårene for tømningsordning for bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende mindre bundfældningsanlæg) i Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

TØMNING AF OLIE- OG BENZINUD- SKILLERANLÆG TILBUDSLISTE

TØMNING AF OLIE- OG BENZINUD- SKILLERANLÆG TILBUDSLISTE TØMNING AF OLIE- OG BENZINUD- SKILLERANLÆG TILBUDSLISTE JUNI 2013 Tømning af olie- og benzinudskilleranlæg - Tilbudsliste Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning... 3 2 Oplysninger... 4

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9571 Bælum

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9571 Bælum SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9571 Bælum YDELSESBESKRIVELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup december 2009 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Kontrakt. Bilag 3 til Udbudsbetingelser vedrørende pakning og transport til genanvendelse henholdsvis forbrænding. Kontraktudkast

Kontrakt. Bilag 3 til Udbudsbetingelser vedrørende pakning og transport til genanvendelse henholdsvis forbrænding. Kontraktudkast Bilag 3 til Udbudsbetingelser vedrørende pakning og transport til genanvendelse henholdsvis forbrænding Kontraktudkast Kontrakt mellem Det Kongelige Bibliotek og XXXXX Søren Kierkegaards Plads 1 XXXXX

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke i Næstved Kommune 1 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke og samletanke i Næstved kommune.

Læs mere

Transport af affald fra genbrugspladser i Lolland og Guldborgsund kommuner

Transport af affald fra genbrugspladser i Lolland og Guldborgsund kommuner Nykøbing Falster 30. september 2016 J.nr. 07.59.00G-0014 Transport af affald fra genbrugspladser i Lolland og Guldborgsund kommuner Entreprisekontrakt December 2016 1 Indhold 1. Parterne 3 2. Opgaven 3

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune Regulativet er udarbejdet af: Morsø Forsyning A/S og Morsø Kommune Godkendt af Morsø Kommunes Kommunalbestyrelse: 26. september 2017 Indhold

Læs mere

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune Dato Ansvarlig Sags ID. 19. juni 2012 Tins / sulu Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune 1 Formål. Kalundborg Kommune har indført obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke

Læs mere

Indsamling af dagrenovation i Lolland og Guldborgsund Kommuner

Indsamling af dagrenovation i Lolland og Guldborgsund Kommuner Nykøbing Falster, rev 1, februar 2017 J.nr. 07.01.05G-00 Indsamling af dagrenovation i Lolland og Guldborgsund Kommuner Entreprisekontrakt Delentreprise 1 Februar 2017 1 Indhold 1. PARTERNE... 3 2. Aftalegrundlaget...

Læs mere

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Formål... 3 1. Almindelige bestemmelser... 3 1.1 Regulativets gyldighedsområde...

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT Kontrakten må under ingen omstændigheder bruges, som den foreligger. Kontrakten skal konkret tilpasses det enkelte projekt, for at kunne benyttes som juridisk aftalegrundlag. Hvis man ønsker at benytte

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Gældende fra 1. januar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag... s. 2 Formål... s. 2 Regulativet... s. 3 Almindelige

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning)

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning) 1 Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning) 1 Formål Formålet med regulativet er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune, så tankene

Læs mere

BEHANDLING AF HAVEAFFALD. Særlige betingelser og opgavebeskrivelse

BEHANDLING AF HAVEAFFALD. Særlige betingelser og opgavebeskrivelse BEHANDLING AF HAVEAFFALD Særlige betingelser og opgavebeskrivelse August 2015 Behandling af haveaffald, Særlige betingelser og opgavebeskrivelse (SB) 1 Indholdsfortegnelse 1. Orientering om entreprisen

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Udbud af Sandblæsning

Udbud af Sandblæsning Udbud af Sandblæsning Marts 2014 Side 1 af 18 1. ORIENTERING OM ENTREPRISEN... 3 1.1 ENTREPRISEN... 3 2. UDBUDSBETINGELSER... 3 2.1 UDBUDSTYPE... 3 2.2 UDBYDER... 3 2.3 ENTREPRISEPERIODE... 3 2.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser

Prækvalifikationsbetingelser Prækvalifikationsbetingelser Gribvand Spildevand A/S: To selvstændige rammeaftaler vedrørende henholdsvis tømning af bundfældningstanke og tømning af samletanke Forsyning Helsingør A/S: Rammeaftale vedrørende

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Odense Renovation A/S Kontraktudkast for afhentning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald og medicinaffald i Odense Kommune

Odense Renovation A/S Kontraktudkast for afhentning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald og medicinaffald i Odense Kommune Odense Renovation A/S Kontraktudkast for afhentning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald og medicinaffald i Odense Kommune Udkast til kontrakt (UK) Dato: d. 7. januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PARTERNE

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

BEHANDLING AF HAVEAFFALD. Tilbudsliste

BEHANDLING AF HAVEAFFALD. Tilbudsliste BEHANDLING AF HAVEAFFALD Tilbudsliste August 2015 Behandling af haveaffald, tilbudsliste 1 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT 2 1.1 Vejledning 2 1.2 Oplysninger 3 1.2.1 Oplysninger i relation til udvælgelseskriterier

Læs mere

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke 2014 Indholdsfortegnelse 1 Generelle forhold 1.1 Indledning 1.2 Lovgrundlag 1.3 Regulativets gyldighedsområde 1.4 Benyttelsespligt 2 Tømningsordningen 2.1 Almindelig

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse 2016/S SPØRGSMÅL OG SVAR (05)

Udbudsbekendtgørelse 2016/S SPØRGSMÅL OG SVAR (05) Udbudsbekendtgørelse 2016/S 169-303945 SPØRGSMÅL OG SVAR (05) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Ordregivers svar derpå. Spørgsmål/svar markeret med grå indikerer, at disse spørgsmål/svar

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse 2016/S SPØRGSMÅL OG SVAR (04)

Udbudsbekendtgørelse 2016/S SPØRGSMÅL OG SVAR (04) Udbudsbekendtgørelse 2016/S 169-303945 SPØRGSMÅL OG SVAR (04) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Ordregivernes svar derpå. Spørgsmål/svar markeret med grå indikerer, at disse spørgsmål/svar

Læs mere

Teknisk rådgivning og bistand ved fase 2 kortlægning af råstofferne sand, grus og sten i Region Syddanmark 1. Bilag 3 Skabelon for rammeaftale

Teknisk rådgivning og bistand ved fase 2 kortlægning af råstofferne sand, grus og sten i Region Syddanmark 1. Bilag 3 Skabelon for rammeaftale Teknisk rådgivning og bistand ved fase 2 kortlægning af råstofferne sand, grus og sten i Region Syddanmark 1 Bilag 3 Skabelon for rammeaftale Teknisk rådgivning og bistand ved fase 2 kortlægning af råstofferne

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

tømningsordning for bundfældningstanke

tømningsordning for bundfældningstanke tømningsordning for bundfældningstanke septiktanke i Norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre se bagsiden 2 3 tømning af tanke Alle bundfældningstanke tømmes én gang årligt ved alle helårsboliger,

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

KONTRAKT TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) mellem. Guldborgsund Spildevand A/S. CVR. nr

KONTRAKT TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) mellem. Guldborgsund Spildevand A/S. CVR. nr KONTRAKT TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) mellem Guldborgsund Spildevand A/S CVR. nr. 32 55 98 24 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. (herefter betegnet "Ordregiver") og

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Odder Kommune 1 Parterne Mellem Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR: 32 26 43 28 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Udbud af Sandblæsning

Udbud af Sandblæsning Udbud af Sandblæsning Februar 2017 1. ORIENTERING OM ENTREPRISEN... 3 1.1 ENTREPRISEN... 3 2. UDBUDSBETINGELSER... 3 2.1 UDBUDSTYPE... 3 2.3 ENTREPRISEPERIODE... 4 2.4 UDBUDSMATERIALET... 4 2.5 ENTREPRENØRENS

Læs mere

TØMNING AF FEDTUDSKILLERANLÆG TILBUDSLISTE

TØMNING AF FEDTUDSKILLERANLÆG TILBUDSLISTE TØMNING AF FEDTUDSKILLERANLÆG TILBUDSLISTE JUNI 2013 Tømning af fedtudskilleranlæg - Tilbudsliste Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning... 3 2 Oplysninger... 4 2.1 Oplysninger i relation

Læs mere

Tømningsordning for hustanke

Tømningsordning for hustanke Regulativ for Tømningsordning for hustanke Teknik- og Miljøforvaltningen April 2011 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v.... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Tilslutningspligt... 4 5 Tekniske bestemmelser...

Læs mere

Prøveudtagning og analyse. Tilbudsbetingelser. Oktober 2014

Prøveudtagning og analyse. Tilbudsbetingelser. Oktober 2014 Prøveudtagning og analyse Tilbudsbetingelser Oktober 2014 Indhold 1 Generel information om tilbuddet... 3 1.1 Tilbuddets genstand... 3 1.2 Option... 3 1.3 Ordregivende myndighed... 3 1.4 Tilbudsgrundlag...

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Med virkning fra 1. januar 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde 3 2. Lovgrundlag 3 3. Grundejerens pligt og ansvar

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke Hedensted Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke 2016 Hedensted Kommune 2 Hedensted Kommune 3 Indholdsfortegnelse 1 Generelle forhold 4 1.1 Indledning 4 1.2 Lovgrundlag 4 1.3 Regulativets

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

Regulativ for tømning af hustanke og fedtudskillere skforsyning.dk

Regulativ for tømning af hustanke og fedtudskillere skforsyning.dk SK Spildevand A/S 2011 Regulativ for tømning af hustanke og fedtudskillere Indholdsfortegnelse 1 Regulativets område... 3 2 Benyttelsespligt... 3 3 Krav til dæksler og adgangsforhold... 3 4 Tømning....

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE 1 Formål Formålet med regulativet er, at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og slam fra bundfældningstanke

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE

DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE MARTS 2013 ESBJERG KOMMUNE DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE KONTRAKT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C. TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere