Årsrapport. Industriens Pensionsforsikring A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport. Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Industriens Pensionsforsikring A/S Nørre Farimagsgade 3 Telefon CVR-nr DK 1364 København K Fax

2

3 Indhold Indledning 1 Hovedtal 2 Medlemmer og virksomheder 3 Pensionsordningen 8 Service og information 18 Investeringsvirksomhed 24 Risiko 31 Samfundsansvar 35 Årets resultat 37 Forventninger til Ledelsespåtegning 40 Den uafhængige revisors erklæringer 41 Anvendt regnskabspraksis 42 Resultat- og totalindkomstopgørelse 49 Balance 51 Egenkapitalopgørelse 53 Noter 54 Ejerforhold, ledelse, ledelseshverv og aflønningspolitik 71

4 1 Indledning I 2011 besluttede vi at ændre pensionsordningen og gå fra gennemsnitsrente til markedsrente. Vi traf beslutningen, fordi det er mere fair for medlemmer, der skifter til et job uden for industrien og derfor gerne vil have deres opsparing med over i en anden pensionsordning. Ændringen betyder, at Industriens Pensions medlemmer får udloddet selskabets ufordelte reserver, fordi der ikke længere er brug for reserver til at sikre medlemmerne en stabil rente. Medlemmer, der er gået på pension, fortsætter dog på gennemsnitsrente og får derfor ikke del i udlodningen. De ufordelte reserver udgjorde 13,3 mia. kr. den 1. december 2011, hvor ændringen blev gennemført. Det svarer til 23 % af den samlede opsparing, som medlemmerne får forhøjet opsparingen med. I 2011 fik medlemmerne desuden en kontorente på 4,5 % p.a. frem til overgangen til markedsrente den 1. december samt yderligere 2,1 % i markedsafkast for december. Medlemmernes samlede forrentning når dermed op på næsten 30 % i Ændringen af pensionsordningen har haft betydning for investeringsaktiviteterne. Vi har lagt stor vægt på at holde reserverne intakte for at sikre medlemmerne en stor overførsel. Derfor valgte vi at fjerne afdækningen af passivernes renterisiko med det samme og har i den sidste del af året ført en investeringsstrategi præget af stor forsigtighed. På den baggrund er vi meget tilfredse med, at det lykkedes at opnå et positivt afkast på 4,2 %. Når overførslen af de fælles reserver er gennemført i 2012, vil Industriens Pension fortsætte den aktive investeringsstrategi, som gennem årene har sikret medlemmerne et betydeligt merafkast. Over de seneste 10 år har Industriens Pension opnået et afkast på 8,1 % i gennemsnit om året. Det placerer Industriens Pension blandt de selskaber, der har været bedst til at investere pensionsmidlerne. I 2011 lykkedes det at reducere omkostningerne yderligere. Det skete blandt andet gennem øget digitalisering og effektivisering af forretningsprocesserne. Det officielle omkostningsnøgletal faldt fra 316 kr. til 307 kr., og omkostningsprocenten faldt fra 2,2 til 2,0 %. Dermed har Industriens Pension styrket sin position som et af landets billigste og mest omkostningseffektive pensionsselskaber. Tilfredsheden med at være med i Industriens Pension er høj sammenlignet med andre pensionsselskaber. Det viser en undersøgelse, som omfatter størstedelen af landets arbejdsmarkedspensionsselskaber. 61 % af medlemmerne vil anbefale Industriens Pension til andre, og 15 % vil måske anbefale selskabet til andre, fremgår det af undersøgelsen. En anden undersøgelse offentliggjort i starten af 2012 bekræfter dette positive billede. Sammenlignet med landets andre store kommercielle og overenskomstaftalte pensionsordninger er Industriens Pension det selskab, hvor kunderne mener, de får mest for pengene. Set i lyset af at overenskomstaftalen pålægger virksomheder og medarbejdere at indbetale til pensionsordningen, er det særdeles tilfredsstillende, at Industriens Pension fuldt ud kan måle sig i sammenligning med andre selskaber - både på resultater og kundetilfredshed. Mads Andersen formand Kim Graugaard næstformand

5 2 Hovedtal mio.kr Resultatposter Præmier Investeringsafkast Forsikringsydelser Ændringer i forsikringshensættelser i alt Pensionsafkastskat Forsikringsmæssige driftsomkostninger Resultat af SUL Øvrige poster Periodens resultat Aktiver Investeringsaktiver * Investeringsaktiver tilknyt. Unit-Linked kontrakter * Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Egenkapital i alt Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter i alt Andre passiver Passiver i alt Selskabets tilstrækkelige basiskapital Basiskapital Nøgletal Afkast før pensionsafkastskat 0,4% 2,0% 13,0% 18,1% 4,0% Bonusgrad og overdækningsgrad 22,1% 17,0% 23,8% 25,0% 21,0% Omkostningsprocent af præmier 2,1% 2,4% 2,7% 2,2% 2,0% Omkostninger pr. medlem 329 kr. 379 kr. 369 kr. 316 kr. 307 kr. Antal medlemmer ultimo * Fra og med 2011 afspejler fordelingen af investeringsaktiver at hovedparten af medlemsbestanden er overgået fra gennemsnitsrente til markedsrente. Oplysning om ejerforhold, ledelse, ledelseshverv og aflønningspolitik fremgår af årsrapportens side

6 3 Medlemmer og virksomheder Medlemmer og virksomheder Efter flere års tilbagegang steg antallet af medlemmer og virksomheder, der indbetaler til pensionsordningen i Fra 2008 til 2010 faldt beskæftigelsen i industrien markant. Dette førte til, at antallet af bidragsbetalende medlemmer faldt med knap 20 %. I 2011 stoppede denne tilbagegang. Det seneste års vækst er dog beskeden sammenlignet med de foregående års tilbagegang. I lyset af de foregående års faldende medlemstal og usikkerheden om, hvordan beskæftigelsen i industrien vil udvikle sig fremover, har Industriens Pension gennem de senere år tilpasset organisationen og processerne med henblik på at reducere omkostningerne og dermed undgå, at omkostningsprocenten stiger, selv om indbetalingerne falder. Tabel 1 Antal medlemmer Bidragsbetalende medlemmer Selvbetalende medlemmer Bidragsfrit dækkede medlemmer Aktive medlemmer i alt Hvilende medlemmer Pensionerede medlemmer I alt Der er korrigeret for dobbelte medlemskaber i PNN PENSION, PHI pension og Industriens Pension for For året 2007 er dobbelte medlemskaber skønsmæssigt bestemt. Medlemmer Industriens Pension havde medlemmer ved udgangen af Heraf indbetalte pensionsbidrag. Antallet af bidragsbetalende medlemmer steg dermed med i løbet af året. Fremgangen skyldes primært, at flere ansatte i industrien er blevet omfattet af en pensionsordning via overenskomsten, men væksten hænger også sammen med, at flere medlemmer, der mister deres arbejde eller får et arbejde uden pensionsordning, vælger at fortsætte indbetalingen til Industriens Pension. På den måde kan de bevare deres forsikringsdækninger og eventuelt fortsætte deres indbetaling til pension. Siden 2007 er antallet af selvbetalere næsten fordoblet. Grundlaget for denne vækst er udviklingen på arbejdsmarkedet, men fremgangen skal også ses på baggrund af, at Industriens Pension har informeret medlemmerne målrettet om mulighederne for at blive selvbetaler. Antallet af selvbetalende medlemmer udgør dog fortsat en lille del af medlemmerne.

7 4 Figur 1 Medlemmernes aldersfordeling Antal Alder Medlemmerne i Industriens Pension Køn, uddannelse og familieforhold: Blandt de bidragsbetalende medlemmer udgør mænd 78 % og kvinder udgør 22 %. Aldersfordelingen blandt de bidragsbetalende medlemmer er stort set den samme som aldersfordelingen blandt øvrige lønmodtagere. Ikke-vestlige indvandrere udgør 6 % af de bidragsbetalende medlemmer, mens andelen for øvrige lønmodtagere er 4 %. Blandt de bidragsbetalende medlemmer er 23 % enlige mænd. Den tilsvarende andel for øvrige lønmodtagere er 13 % af de bidragsbetalende medlemmer har en erhvervsfaglig uddannelse. Det svarer til 57 %. Blandt øvrige lønmodtagere har 38 % en faglært uddannelse som højeste fuldførte uddannelse. Blandt de faglærte medlemmer har en jern- og metaluddannelse, en bygge- og anlægsuddannelse, mens medlemmer har en faglært uddannelse inden for handel og kontor.

8 5 Morgen, middag, aften og nat. Over 10 dage holdt vi 19 møder, hvor alle timelønnede hørte om deres pension. Så blev pensionsordningen og forsikringerne pludselig nærværende, fortæller Michael Møller Pedersen, fællestillidsmand for timelønnede hos Lego i Billund. Møderne blev afholdt af Industriens Pension i foråret De timelønnede medarbejdere hos Lego har deres pensionsordning hos Industriens Pension. Kortet viser, hvor stor en andel af lønmodtagerne i kommunerne, der var medlemmer i Industriens Pension pr. 1. oktober Virksomheder I 2011 var der virksomheder, der indbetalte pensionsbidrag. Størrelsen af pensionsbidrag er fastlagt i overenskomsten som en procentsats af lønnen. Langt de fleste virksomheder indbetaler 12 % af lønnen. Indbetalinger De samlede indbetalinger var i 2011 på 7,5 mia. kr. Det er en stigning på 7,7 % i forhold til Stigningen skyldes dels, at antallet af bidragsbetalende medlemmer er vokset, men væksten hænger også sammen med, at et vok-

9 6 sende antal bidragsbetalende medlemmer har valgt at overføre opsparing til Industriens Pension fra pensionsordninger, de ikke længere indbetaler til. Overførsler fra andre pensionsselskaber voksede til 0,8 mia. kr. Det er en stigning på 116 %. Industriens Pension har styrket informationsindsatsen på dette område og ringer til nye medlemmer og forklarer fordelen ved at samle deres pensionsordning i Industriens Pension, hvor administrationsomkostningerne er lave, og afkastet historisk har været højt sammenlignet med andre pensionsselskaber. Figur 2 Medlemmer og virksomheder fordelt efter virksomhedens størrelse 60,0% 50,0% 40,0% 54% Virksomheder Medlemmer 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 16% 16% 13% 13% 13% 6% 6% 7% 4% 2% 17% 13% 8% 1% 0,3% 0,1% >1000 Virksomhedens størrelse (antal ansatte, hvor der indbetales pension til Industriens Pension) 13% Pensionsordningen giver medarbejderne en tryghed. Med den kan de se frem til at fortsætte deres hverdag både hvis der sker dem noget, og når de skal på pension, siger Birgitte Høgh Frederiksen, HR Manager, Tican i Thisted. De timelønnede medarbejdere på svineslagteriet Tican kom med i Industriens Pension i 2010, da overenskomstparterne på fødevareområdet besluttede at fusionere deres pensionskasser med Industriens pension. Fusionen betød, at Industriens Pension kunne byde nye medlemmer velkommen i pensionsordningen

10 7 De frivillige indbetalinger til det supplerende opsparingsprodukt ekstrapension (unit-linked kontrakter) udgjorde 47 mio. kr. i 2011 mod 36 mio. kr. i Den gennemsnitlige årlige indbetaling til den almindelige opsparing i Industriens Pension udgjorde i 2011 i alt kr. pr. medlem. Det er en stigning på 1,8 % i forhold til året før. Siden 1993 er bidragsindbetalingerne vokset hvert år. Det skyldes primært, at pensionsbidraget gradvist er blevet forhøjet fra 0,9 % i 1993 til 12 % i Væksten skal desuden ses i sammenhæng med lønudviklingen på arbejdsmarkedet. Figur 3 Gennemsnitlige årlige indbetalinger kr Det gennemsnitlige årlige pensionsbidrag er beregnet før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Overførsler og indskud er ikke medregnet. Opgørelsen er for årene 1993 til 2008 baseret på tal fra Industriens Pension og ikke det fusionerede selskab. Det vurderes dog, at udviklingen er i god overenstemmelse med forløbene i PNN PENSION og PHI pension.

11 8 Pensionsordningen Overgang til markedsrente I 2011 blev pensionsordningen i Industriens Pension ændret fra en ordning på gennemsnitsrentevilkår til en pensionsordning på markedsrentevilkår. Det skete primært, fordi det er mere fair for medlemmer, der skifter til et job uden for industrien og derfor gerne vil have deres opsparing med over i en anden pensionsordning. Gennem de senere år er mange pensionsordninger skiftet fra gennemsnitsrente til markedsrente, hvor der ikke findes fælles reserver i form af kollektivt bonuspotentiale. Mange medlemmer, som skifter arbejde og kommer over i en anden branche, kommer dermed med i pensionsordninger baseret på markedsrentevilkår. Dermed ville de forlade de store fælles reserver i Industriens pension uden at få del i nogle nye fælles reserver. En anden motivationsfaktor for at ændre ordningen til markedsrentevilkår var, at det gjorde det muligt at fjerne den strategiske renteafdækning og derved fastlåse den store gevinst, Industriens Pension opnåede under de seneste års rentefald. Gevinsten indgår i det kollektive bonuspotentiale, som udloddes til medlemmerne. Ved overgangen til markedsrente den 1. december 2011 udgjorde det kollektive bonuspotentiale, der udloddes 13,3 mia. kr. Udlodningen betyder, at det enkelte medlem får forhøjet pensionsopsparingen med 23 %. Gennemførelsen af udlodningen sker inden 1. juni Ændringen af ordningen til markedsrentevilkår betyder, at: Det kollektive bonuspotentiale bliver udloddet til de medlemmer, som er skiftet til markedsrentevilkår. Overførsler til Industriens Pension, som blev foretaget efter bestyrelsens beslutning den 24. august 2011 om ændring til et markedsrenteprodukt, får ikke andel i udlodningen af det kollektive bonuspotentiale, da der ellers vil være mulighed for at spekulere i at overføre. Overførsler ud af Industriens Pension samt genkøb, som foretages før udlodningen af det kollektive bonuspotentiale er gennemført pr. 1. juni 2012, får ikke andel i det kollektive bonuspotentiale. Der er naturligvis givet og gives stadig rådgivning til de medlemmer, der beder om overførsel inden 1. juni Opsparing fra PNN PENSION og PHI pension Fødevaresektorens tidligere pensionsordninger PNN PENSION og PHI pension har fra 1. januar 2010 været en del af Industriens Pension. De tidligere PNN og PHI medlemmers pensionsordning er derfor også ændret til markedsrentevilkår, men det er kun opsparing, der er indbetalt til Industriens Pension efter 1. januar 2010, der får del i udlodningen af den fælles opsparing. Ved fusionen mellem Industriens Pension og PNN PENSION og PHI pension blev der aftalt en afdragsordning, så ordningerne fra PNN PENSION og PHI pension skulle betale af på gammel gæld i en årrække. Det betød, at renten på de gamle penge fra PNN PENSION og PHI pension blev låst fast på et ret lavt niveau i mange år frem. Medlemmer med opsparing fra PNN PENSION får som følge af overgangen til markedsrente nedskrevet deres del af deres opsparing med 4 pct., fordi de skulle indfri gammel gæld. Medlemmer med opsparing fra PHI pension afviklede i løbet af 2011 deres gæld

12 9 og får som følge af overgangen til markedsrente forhøjet den del af deres opsparing med 2 %. Opsparing, som medlemmer fra fødevaresektoren har sparet op siden 1. januar 2010 i Industriens Pension, bliver som nævnt også forhøjet med 23 %. Nyt livscyklusprodukt Ændringen af ordningen til markedsrentevilkår betyder, at når udlodningen af det kollektive bonuspotentiale senest 1. juni 2012 er gennemført, indføres investeringsrisikoprofiler, som er afstemt efter medlemmets alder (livscyklusprodukt). Unge medlemmer kan bære en høj risiko, fordi der er tid til at indhente eventuelle tab. Dette vil give dem et højt forventet afkast. For ældre medlemmer, der nærmer sig pensionering, er det vigtigt at sikre en stabil opsparing, og de bør derfor have mindre risiko men ikke unødvendigt lav, da det vil give dem et unødvendigt lavt forventet afkast på det tidspunkt, hvor opsparingen er størst. Industriens Pensions livscyklusprodukt vil derfor have høj risiko for unge medlemmer og en løbende aftrapning af risikoen, der sikrer, at medlemmets markedsrisiko er passende lav ved pensionering. Set over et helt liv skal Industriens Pensions markedsrenteprodukt kunne tilbyde medlemmerne mindst lige så højt forventet afkast som det tidligere gennemsnitsrenteprodukt. Det betyder, at markedsrenteproduktet set over et helt liv skal have mindst samme risiko som Industriens Pensions tidligere gennemsnitsrenteprodukt. Udjævningsmekanisme Svagheden ved et markedsrentemiljø er, at man som pensionist mangler trygheden for, at udbetalingerne ikke kan falde fra år til år, da der løbende tilskrives de opnåede afkast. Denne svaghed afbødes i Industriens Pension ved at indføre en udbetalingsprofil med en udjævningsmekanisme for fremtidige pensionister, som sikrer en udjævning af afkast og levetidsrisiko, så pensionisterne så vidt muligt undgår fremtidige fald i pensionerne. Udjævningsmekanismen skal både tilgodese medlemmernes behov for en stabil pensionsydelse (uden at der er tale om garantier) og ønsket om et højt forventet afkast. Overordnet set er det en målsætning, at den årlige ydelse ca. stiger med inflationstakten, således at pensionens købekraft fastholdes. Ved fastsættelse af ydelsen tages der højde for, at der skal ske fremtidige reguleringer, og at udsving i afkast og eventuelle levetidsforbedringer udjævnes, så pensionisten i størst muligt omfang ikke skal opleve fald i ydelsen. Udjævningsmekanismen kan ses som en måde at få et markedsrenteprodukt til at ligne et gennemsnitsrenteprodukt i pensionisttilværelsen uden brug af kollektive buffere. Størrelsen af ydelsen bliver fastlagt, således at sandsynligheden for deciderede fald er tilpas beskeden, uden at ydelserne starter på et unødigt lavt niveau. Målsætningen om, at medlemmer helst skal opleve et stabilt forløb med jævnt stigende ydelser betyder dog, at ydelserne vil starte på et lavere niveau end ellers. Industriens Pension stræber efter, at medlemmerne som minimum skal opleve, at ydelserne fra ratepension og livrente stiger med inflationen (dvs. ydelsernes købekraft fastholdes), men håber naturligvis på at kunne generere afkast, der kan give medlemmerne en større stigning. Hvis de foregående års afkast har været høje, kan stigningstakten selvfølgelig

13 10 øges. Hvis afkastet derimod har været meget dårligt, er det muligt, at medlemmerne vil opleve en nulvækst eller et lille fald i ydelsen. Ældre medlemmer bevarer gennemsnitsrente Medlemmer, der står umiddelbart over for at skulle på alderspension, eller som allerede er gået på alderspension, flyttes ikke til markedsrentevilkår. Det skyldes, at disse medlemmer enten er færdige med at indbetale til pensionsordningen, eller kun har kort tid tilbage at indbetale i. Medlemmerne kan derfor ikke nå at indrette sig på risikoen for et eventuelt fald i ydelserne efter overgang til markedsrentevilkår. Medlemmer tæt på pensionering vil blive i gennemsnitsrentemiljøet ved pensionering i en overgangsperiode frem til 1. juni Industriens Pension vurderer, at et medlem, som f.eks. har et år til pensionering, har samme fordel ved at få markedsrentevilkår som de øvrige medlemmer, som får markedsrentevilkår. Lavt kendskab Pensionsområdet forekommer uinteressant og svært tilgængeligt for de fleste, og kun få har overblik over deres egne pensionsforhold og pensionsordningens indhold. Derfor lægger Industriens Pension vægt på at tilbyde en enkel pensionsordning, som via ansættelsen sikrer medlemmerne en god dækning, uden at de skal afgive helbredsoplysninger eller skal træffe nogen aktiv beslutning. Kun medlemmer, der ønsker en ændret dækning eller ønsker at spare ekstra op, skal træffe et aktivt valg. I lyset af det lave kendskab til pensionsordningen bliver der gjort en stor indsats for at udbrede kendskabet, bl.a. prioriteres den personlige kontakt overalt, hvor det giver mening. Samtidig er pensionsordningen indrettet med henblik på, at medlemmerne så vidt muligt får besked automatisk, når de har ret til en udbetaling. Målet er at medvirke til at sikre, at alle får de ydelser, de har ret til. Indbetalinger Medlemmerne indbetalte i gennemsnit omkring kr. om måneden i pensionsbidrag i 2011 efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Betalingen for forsikringsdækningerne efter bonus udgjorde i gennemsnit ca. 400 kr. om måneden for de aktive medlemmer. Der blev opkrævet 35 kr. til betaling for administration. Figur 4 Anvendelse af pensionsbidrag 22% 8% 1% 68% Pensionsopsparing og reserver Forsikringer Arbejdsmarkedsbidrag til staten Administration Figuren viser, hvordan det månedlige pensionsbidrag blev anvendt for et 30-årigt medlem, der har en månedsløn på kr. og indbetaler 12 % af lønnen til pension.

14 11 Tabel 2 Pensionsordningens indhold Alderspension Alderssum (kapitalpension) Ratepension Kritisk sygdom Forsikringssum på kr. Medlemmerne kan vælge at nedsætte eller forhøje forsikringssummen Tab af erhvervsevne Forsikringssum på kr. Medlemmerne kan vælge at forhøje forsikringssummen Månedlig invalidepension Dødsfald Forsikringssum på kr. Medlemmerne kan vælge at nedsætte eller forhøje forsikringssummen Opsparing til alderssum Sundhed og forebyggelse * Behandling af smerter og andre problemer i led, muskler og sener Telefonisk rådgivning hos psykolog, misbrugsterapeut og sygeplejerske Livsvarig pension Bidragsfritagelse som sikrer, at pensionsopsparin gen fortsætter Rateforsikring Ekstrapension for medlemmer, der ønsker at spare mere op * Virksomheder kan tilmelde sig sundhedsordningen. Den er kun en obligatorisk del af pensionsordningen for enkelte overenskomster. Bidragsfri dækning Medlemmer, der fratræder deres job i den virksomhed, der har indbetalt pensionsbidrag, bevarer automatisk deres forsikringer i op til et år, efter indbetalingerne er stoppet. Efter denne periode overgår medlemmerne til hvilende medlemskab. Det betyder, at forsikringerne ved død, tab af erhvervsevne og kritisk sygdom ophører. Medlemmerne kan beholde forsikringerne, hvis de selv betaler til dem. Det har et stigende antal medlemmer valgt at gøre. Fra 1. juni 2012 tilbyder Industriens Pension desuden medlemmerne at forlænge den bidragsfri dækning. Medlemmerne kan forlænge perioden op til 36 måneder i alt. På den måde får medlemmerne mulighed for at bevare deres forsikringsdækninger, uden at de skal indbetale til pensionsordningen. Til gengæld mindskes deres opsparing til alderspension. Anciennitetskravet er reduceret Som led i overenskomstaftalen blev anciennitetskravet reduceret fra ni til to måneder fra 1. marts Forbedringen betyder, at medlem-

15 12 mer, der er fyldt 20 år, allerede kommer med i pensionsordningen efter to måneders ansættelse under en af industriens overenskomster. Tidligere var det efter ni måneder. Industriens Pensions beregninger viser, at det over et helt liv vil betyde, at medlemmer kan se frem til at få kr. mere i pension om året og få en lidt større engangsudbetaling den dag, de går på pension. Kravet om at man skal være ansat i to måneder, før man kan komme med i pensionsordningen, gælder kun første gang, man får en overenskomstansættelse. Skifter man senere til et andet job i industrien, skal arbejdsgiveren indbetale pensionsbidrag med det samme. Forsikringer for lærlinge og elever Som en del af overenskomstaftalen i 2010 fik lærlinge og elever ret til forsikringer fra 1. marts Aftalen har betydning for lærlinge og elever, der ikke har eller har haft en pensionsordning, som del af deres ansættelse. Forsikringerne betyder, at lærlinge kan få: kr. skattefrit, hvis de får visse kritiske sygdomme kr. om året før skat i invalidepension, frem til de fylder 67 år kr. skattefrit i invalidesum kr. til de efterladte (dødsfaldsum) VVS-lærlinge og -elever under EL- og VVSbranchens uddannelser har sundhedsordning i stedet for invalidepension. Nu har jeg penge til at flytte hjemmefra, eller hvis der sker noget mere, siger Søren Qvistgaard, lærling og forsikret i Industriens Pension Søren Qvistgaard fik udbetalt kr. skattefrit fra Industriens Pension, fordi han som 19-årig fik en blodprop i baghovedet. Som del af overenskomstaftalen fik lærlinge og elever forsikringsdækninger i Industriens Pension i I dag er cirka lærlinge og elever forsikret ved kritisk sygdom, tab af erhvervsevne og dødsfald. Forsikringen betales af arbejdsgiveren. I 2011 har to lærlinge fået udbetalt forsikringssummen ved kritisk sygdom, og efterladte til to lærlinge har fået udbetalt forsikringssummen ved dødsfald. Udbetalinger I 2011 udbetalte Industriens Pension i alt mio. kr. til medlemmerne. Udbetalingerne er dermed faldet med 77 mio. kr. Den væsentligste årsag til faldet er, at overførsler ved jobskifte er faldet markant

16 13 siden august 2011, hvor medlemmerne blev orienteret om, at pensionsordningen ændres til markedsrentevilkår, og at den fælles opsparing udloddes til medlemmerne i Tabel 3 mio. kr Udbetalinger ved alderspensionering Udbetalinger ved tab af erhvervsevne Udbetalinger ved dødsfald Sum ved visse kritiske sygdomme Overførsler ved jobskifte Udbetalinger Øvrige udbetalinger I alt Alderspension medlemmer blev alderspensioneret i 2011 mod året før af disse medlemmer får derfor fremover udbetalt pension fra Industriens Pension hver måned lige så længe, de lever. Den gennemsnitlige årlige alderspension for de nye alderspensionister var på kr. i 2011 mod kr. i De øvrige medlemmer fik udbetalt opsparingen som et engangsbeløb, fordi den beregnede løbende pension var mindre end kr. om året. Unge medlemmer, der nu kommer ind i pensionsordningen, vil som pensionister få udbetalt mere fra Industriens Pension, end de får udbetalt fra det offentlige, med mindre de offentlige ydelsers realværdi hæves markant. Tabel 4 Antal nye alderspensionister Udbetalte alderspensioner som engangsbeløb Nye alderspensionister I alt Jeg var midt i 40 erne, da pension blev en del af overenskomsten. Det var godt, jeg kom i gang, men jeg ville gerne være begyndt tidligere, så jeg havde sparet mere op, siger Erik Rostell Gregersen, der gik på pension i Han har været medlem af Industriens Pension siden I 2011 gik medlemmer på pension. Medlemmernes løbende pension var i gennemsnit på kr. om året.

17 14 Kritisk sygdom medlemmer blev ramt af en af de kritiske sygdomme, der er omfattet af forsikringsdækningen og fik derfor udbetalt forsikringssummen. I 2010 fik medlemmer udbetalt forsikringssummen. Industriens Pension tog for nogle år siden initiativ til, at pensionsselskaber kan samkøre deres medlemsregistre med Sundhedsstyrelsens Landspatientregister for at sikre, at medlemmer, der rammes af kritisk sygdom bliver orienteret om deres forsikring. Samkøringen er en god service, der kan være med til at sikre, at medlemmerne ikke går glip af de penge, de har ret til. Samkøringen har imidlertid ikke medført nogen større stigning i antallet af udbetalinger fra Industriens Pension. Det kan skyldes, at Industriens Pension gennemførte en omfattende informationsindsats for at udbrede kendskabet til forsikringen ved visse kritiske sygdomme, inden samarbejdet med Sundhedsstyrelsen blev etableret. Den indsats medførte en stigning i antallet af udbetalinger, og gennem de senere år er medlemmernes kendskab til forsikringen steget ganske markant. Figur 5 Årsag til udbetaling af forsikringssummen ved visse kritiske sygdomme 8% 11% Kvinder: 10% 71% Mænd: 6% 14% 43% 37% Kræft Hjerte- og karsygdomme Blødning eller blodprop i hjernen Øvrige Kræft samt hjerte- og karsygdomme er årsag til 78 % af forsikringsudbetalingerne ved kritisk sygdom. For kvinder er kræft den hyppigste diagnose, og blandt mændene er det hjerte- og karsygdomme, der er årsag til flest udbetalinger.

18 15 Figur 6 Aldersfordeling ved udbetaling af forsikringssummen ved kritisk sygdom Antal u/20 år år år år år år år år år år år Tab af erhvervsevnen medlemmer mistede mindst halvdelen af deres erhvervsevne og fik udbetalt en forsikringssum mistede mindst to tredjedele af deres erhvervsevne og fik desuden tilkendt en månedlig invalidepension samt bidragsfritagelse, således at de bevarer de rettigheder til pension og forsikringer, de havde, da de mistede deres erhvervsevne. Pengene fra Industriens Pension er mit frirum. Det er det ekstra, vi kan nyde godt af som familie, siger Linda Karina Sommer, der er invalidepensionist og medlem af Industriens Pension. Linda Karina Sommer er 44 år og mor til tre. Hun blev invalid som 32-årig som følge af en diskusprolaps og får derfor hver måned invalidepension fra Industriens Pension. I 2011 mistede medlemmer mere end halvdelen af deres erhvervsevne. Flest kvinder mister erhvervsevnen på grund af lidelser i bevægeapparatet. Blandt mændene er det især kredsløbssygdomme, der er årsag til, at de mister deres erhvervsevne.

19 16 Figur 7 Årsag til udbetaling af forsikringssummen ved tab af erhvervsevne Kvinder: Mænd: 5% 7% 12% 25% 51% 6% 12% 20% 24% 38% Sygdomme i bevægeapparatet Psykiske lidelser Hjerte- og karsygdomme Kræft Øvrige Figur Aldersfordeling ved udbetaling af forsikringssum ved tab af erhvervsevne Antal Under 20 år år år år år år år år år Skader på bevægeapparatet er årsag til 41 % af forsikringsudbetalingerne ved tab af erhvervsevnen. Psykiske lidelser er årsag til 24% af tilkendelserne.

20 17 Dødsfald medlemmer mistede livet, inden de gik på pension. Deres efterladte har derfor fået en udbetaling fra Industriens Pension. Figur 9 Dødsfald

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Økonomisk tryghed - hele livet

Økonomisk tryghed - hele livet Økonomisk tryghed - hele livet Værd at vide > > Industriens Pension er tre gange i de senere år kåret til Europas bedste arbejdsmarkedspensionsselskab af organisationen Investment & Pension Europe. > >

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279 Halvårsrapport 2012 PensionDanmark A/S CVR nr. 16163279 Indhold Ledelsesberetning 1 Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab 4 Hovedtal 4 Nøgletal 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver 7 Balance, passiver

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension læs denne folder, før du beslutter dig Tilbud om omtegning af din pension bestyrelsen anbefaler at omtegne J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2013 Indhold Indledning Indledning 1 Metodebeskrivelsen Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5 Erklæringer Direktionens erklæring 6 Den uafhængige revisors

Læs mere

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Sampension har siden 1929 genforsikret kommuners tjenestemandspensioner. Dengang hed vi Kommunernes

Læs mere

Prudent person-princippet

Prudent person-princippet Til samtlige forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Finanstilsynet 18. december 2014 LIFA J.nr. 6670-0189 Prudent person-princippet Finanstilsynet vil i lighed med tidligere år gerne henlede

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

Fremgang i Sampension

Fremgang i Sampension PRESSEMEDDELELSE, 17. august 2015 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2015 Fremgang i Sampension Adm. direktør i Sampension, Hasse Jørgensen: 2015 har på mange måder været godt for Sampension og kunderne. Øgede

Læs mere

Årsrapport. CVR-nr

Årsrapport. CVR-nr Årsrapport 2010 CVR-nr. 16 61 41 30 Indhold Indledning 1 Ledelsesberetning: Hovedtal 3 Forsikrings- og pensionsvirksomhed 4 Investeringsvirksomhed 8 Risiko 13 Samfundsansvar 16 Årets resultat 21 Forventninger

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Vilvorde, 24. oktober 2017 Agenda 1 Introduktion 2 Bidraget hvad går det til? 3 Principper for beregning af pension 4 5 Hvilke forudsætninger bruger vi? Pensionsstigninger

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2013 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015 Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLD INDHOLD... 2 MEDLEM I INDUSTRIENS PENSION... 4 DIN ARBEJDSMARKEDSPENSION... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk... 6 VALGFRIE

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

Indledning...3. Medlemmer og virksomheder...6. Investeringsvirksomhed...11. Operationelle risici...18. Ejerforhold og ledelse...19

Indledning...3. Medlemmer og virksomheder...6. Investeringsvirksomhed...11. Operationelle risici...18. Ejerforhold og ledelse...19 ÅRSRAPPORT 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Medlemmer og virksomheder...6 Investeringsvirksomhed...11 Operationelle risici...18 Ejerforhold og ledelse...19 Forventninger til 2009... 21 Regnskabsberetning

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 23.251 21.275 28.742 Investeringsafkast, i alt 30.745 7.364 13.616 Forsikringsteknisk resultat pension 516

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. december 2011

Medlemspjece. Gældende fra 1. december 2011 Medlemspjece Gældende fra 1. december 2011 2 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Ydelser ved dødsfald 7 Ydelser ved tab af arbejdsevnen

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra pensionsordninger med indbygget tryghed Selvstændige sparer op hos Pension For Selvstændige Pension For Selvstændige (PFS) er etableret for at give dig adgang

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 6 Dagsordenens punkt 11 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/17 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur.

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur. Pension behøver ikke være svært Pensionsinfo.dk er en god hjælp til dig, der gerne vil have et nemt overblik over din pension uden at skulle finde gamle breve frem eller klikke rundt mellem forskellige

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

Årsrapport Industriens Pensionsforsikring A/S

Årsrapport Industriens Pensionsforsikring A/S Årsrapport 2015 Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk Nørre Farimagsgade 3 Telefon + 45 33 66 80 80 CVR-nr. 16 61 41 30 DK 1364 København K Fax

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009 IP-30-110 September 2008 design: Mark Gry Christiansen Tryk: Kerteminde Tryk Gældende fra 2008 45 30-110 08.indd 45 26/09/08 16:52:14 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering

Læs mere

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Pension for Selvstændige (PFS) er de selvstændigt erhvervsdrivendes egen pensionsordning. Pensionsordningen

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

ÅOK viser de samlede omkostninger i kroner, og ÅOP viser omkostningerne i procent af kundens pensionsopsparing ved årets udgang.

ÅOK viser de samlede omkostninger i kroner, og ÅOP viser omkostningerne i procent af kundens pensionsopsparing ved årets udgang. ÅOK & ÅOP 2015 Dato: Marts 2016 Afsender: Industriens Pensionsforsikring Indhold Indledning... 1 Metodebeskrivelse... 2 Afstemningsskema... 6 Selskabets erklæring... 7 Den uafhængige revisors erklæring

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Danica Balance FlexOpsparing Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011 Medlemspjece Gældende fra 1. januar 2011 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Ydelser ved dødsfald 7 Ydelser ved tab af arbejdsevnen

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B B E R E T N I N G O G R E G N S K A B 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Medlemmer og virksomheder...7 Investeringsvirksomhed...12 Ejerforhold og ledelse...20 Forventninger til 2007... 22 Regnskabsberetning...24

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning Funktionærer som er omfattet af en overenskomst med HK eller TL 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for

Læs mere

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang Kend din pensionsordning TDC Fælles gennemgang - 2016 Agenda Velkommen Om ISP Min Pension følg din ordning Optimering af din pension - valg og muligheder Anbefalinger når livet skifter Nye produkter og

Læs mere

Halvårsrapport 2011. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Halvårsrapport 2011. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Halvårsrapport 2011 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab Hovedtal for koncernen 4 Nøgletal for koncernen 5 Resultatopgørelsen 6 Balance 7 Påtegning

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Vi holder åbent til kl. 21.00

Vi holder åbent til kl. 21.00 FOKUS Vi holder åbent til kl. 21.00 Sampension har udvidet sine åbningstider. Det betyder, at du kan ringe til os og få rådgivning om din pensionsordning helt frem til kl. 21.00 mandag til torsdag Hos

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. halvår 2015 Afkast Afkastet i Bankpension

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1 Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus side 1 Agenda 1. Præsentation af PFA Plus 1. PFA Plus en verden i forandring 1. Hvad skal jeg foretage mig? 1. Hvad indeholder min pensionsordning 1. Spørgsmål

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsordning.

Læs mere