Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune"

Transkript

1 Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts 2011

2 Indhold 3 Arbejdsmiljøstrategi - Formål 5 Ledelse og arbejdsmiljø 6 De fire indsatsområder 10 Handlingsplan 10 Tema 1: Rammer og redskaber 11 Tema 2: Ledelse 12 Tema 3: Netværk og kommunikation 12 Tema 4: Koordinering og støtte 13 Tema 5: Kompetenceudvikling og uddannelse 14 Tema 6: Trivsel- og Sundhedsfremme 15 Tema 7: Sygefravær 16 Bilag 1 - Temabeskrivelser 17 Tema 1: Rammer og redskaber 18 Tema 2: Ledelse 19 Tema 3: Netværk og kommunikation 20 Tema 4: Koordinering og støtte 21 Tema 5: Kompetenceudvikling og uddannelse 22 Tema 6: Trivsel og sundhedsfremme 23 Tema 7: Sygefravær 2

3 Arbejdsmiljøstrategi Formål I Frederikshavn Kommune vil vi have et godt arbejdsmiljø. De ansatte skal trives, vi skal have færrest mulige arbejdsskader og lavest muligt sygefravær, og når der opstår problemer i arbejdsmiljøet, skal der være en arbejdsmiljøorganisation, som effektivt er i stand til at håndtere udfordringen. Med arbejdsmiljøstrategien sættes der samlet retning på arbejdsmiljøindsatsen i Frederikshavn Kommune. For at få den fulde effekt og sikre sammenhæng, rækker strategiens initiativer flere år ud i fremtiden. Initiativerne vil kræve ressourcer og arbejdsindsats, men vil i sidste ende også give lavere sygefravær, bedre ressourceudnyttelse og mere arbejdsglæde til gavn for hele organisationen. Et af strategiens vigtigste midler til at opnå sine mål er, at få implementeret en effektiv organisering og tilgængelig systematik til daglig nytte for arbejdsmiljørepræsentanter og ledere. Strategiens initiativer skal have gennemslagskraft og gøre en varig forskel for den måde, vi tænker og arbejder med arbejdsmiljø i hele kommunen. At få MED-organisationens forskellige niveauer til at samarbejde og få udbytte af hinandens arbejde har hidtil været en udfordring for arbejdsmiljøarbejdet i Frederikshavn Kommune. En række af arbejdsmiljøstrategiens initiativer har derfor til formål at systematisere og smidiggøre kommunikationskanalerne mellem MED-niveauerne samtidig med, at de enkelte udvalgs ansvarsområder præciseres. Strategien støtter således op om MEDorganisationen, så den kan fastholde sin position som det centrale organ i forhold til dialogen mellem ansatte og ledelsen. Nøgleord for strategiens succes er: Kontinuerligt ledelsesfokus Optimering af MED- organisationen Prioritering af arbejdsmiljø i hverdagen L E D E R E M E D O R G A N I S A T I O N 3

4 Det formelle grundlag Arbejdsmiljøstrategien har til formål at få prioriteret og sat strategisk retning på arbejdsmiljøarbejdet i Frederikshavn Kommune, og det sker i forlængelse og nyudvikling af eksisterende politikker. Strategiens målsætning og initiativer er således udarbejdet i overensstemmelse med Frederikshavn Kommunes Personalepolitik fra december 2007 og indarbejder de MED arbejdsprocesser, der er vedtaget med den reviderede MED-aftale fra juni Samtidig ligger arbejdsmiljøstrategien i naturlig forlængelse af HR- Strategien Os med dig i centrum, der blev godkendt af MED Hovedudvalget i september Strategien er ligeledes tilpasset arbejdsmiljøloven af oktober 2010 og imødekommer kravene fra KTO 08, Aftale om sundhed og trivsel. Projektets organisation En af grundtankerne for strategiarbejdet er, at strategiens initiativer skal gøre en forskel for arbejdet ude i arbejdsmiljøgrupperne. Derfor har projektet også involveret mange personer og alle forvaltninger. Løbende er ideer blevet drøftet med de involverede parter til stor gavn for den endelige strategi, som på den måde hele tiden er blevet opkvalificeret. Styregruppe Følgegruppe (4 AMR fra HovedMED) Projektgruppe Sygefravær Kvalitetsløft Sundhedsfremme & trivsel Arbejdsskader 4

5 Ledelse og arbejdsmiljø Alle medarbejdere og ledere har en legitim ret til at stille krav til deres arbejdsmiljø. Med retten til at stille krav følger dog også ansvaret og pligten til at efterleve de aftaler, der er indgået for at skabe et godt arbejdsmiljø. Er der problemer, har alle pligt til konstruktivt at gøre opmærksom på problemet og være med til at løse det. Alle har en legitim ret til at stille krav til deres arbejdsmiljø Succes med arbejdsmiljøstrategiens initiativer og arbejdsmiljøarbejdet generelt kræver konstant opmærksomhed fra ledelsen på alle niveauer i organisationen. Fra den strategiske retning og ambitionsniveauet, som sættes af Direktionen, over centerchefernes konkrete udmøntning af de overordnede retningslinjer til den daglige ledelse i arbejdsmiljøgrupperne. Arbejdsmiljøstrategiens initiativer vil give ledelsen bedre mulighed for at opfylde de administrative forpligtelser. Samtidig vil den i kombination med kompetenceudvikling give bedre viden og overblik, og dermed et bedre beslutningsgrundlag, for at kunne handle forebyggende. Al erfaring viser, at ledelsens engagement er en af de vigtigste faktorer for en succesfuld implementering af arbejdsmiljøinitiativer. Når ledelsen holder en høj standard, vil dette sive ned gennem organisationen og give strategiens initiativer legitimitet og kraft. Mange ledere og arbejdsmiljøgrupper gør allerede i dag en stor indsats på arbejdsmiljøområdet. Der er imidlertid stadig et behov for at få løftet kompetenceniveauet i alle arbejdsmiljøgrupperne, så organisationen får en fælles forståelse af, hvilke opgaver arbejdsmiljøområdet dækker, og hvor ansvaret ligger. 5

6 De fire indsatsområder Arbejdsmiljøstrategien er baseret på fire indsatsområder: Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Trivsel og Sundhed Forebyggelse af arbejdsskader Frederikshavn Kommune kan ikke acceptere, at medarbejdere kommer til skade som følge af manglende uddannelse, defekt/manglende udstyr og tidspres. Antallet af arbejdsskader med fravær skal derfor falde markant som konsekvens af arbejdsmiljøstrategiens initiativer og den løbende efteruddannelse af fagpersonale og arbejdsmiljørepræsentanter. Det skal være muligt at udføre sit arbejde uden at blive syg eller skadet. Strategiens initiativer skal i første omgang medvirke til en øget registrering af hændelser, med og uden fravær. Derudover bliver et bærende element i strategien den forebyggende indsats i forhold til arbejdsskader. Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Med-organisationen og det systematiserede arbejdsmiljøarbejde er de kanaler, der er til rådighed for en koordineret arbejdsmiljøindsats. Med en arbejdsplads så stor som Frederikshavn Kommune er det derfor essentielt, at disse systemer er velfungerende og tilstrækkelige i forhold til at kunne videndele og kommunikere. Et væsentligt indsatsområde i arbejdsmiljøstrategien er at få skabt nogle rammer og redskaber, som kan være med til at strukturere arbejdsmiljøarbejdet, så det er muligt at handle proaktivt frem for kun at være problemløsende. Tit og ofte opleves et krydspres mellem det at løse sine kerneopgaver og samtidig opfylde sine arbejdsmiljømæssige forpligtelser. I det øjeblik det er muligt at planlægge sit arbejde fornuftigt, minimeres risikoen for arbejdsskader, påbud mv., og udvikling af arbejdsmiljø(arbejdet) kan begynde. Her har såvel ledere (på alle niveauer) som medarbejdere en væsentlig rolle i forhold til at sikre ordentlige arbejdsmiljøforhold under udførelsen af arbejdet. Antallet af arbejdsskader med fravær skal falde markant 6

7 Sygefravær Der skal ske et fald i sygefraværet til 12,5 dage i gennemsnit i 2012 i Frederikshavn Kommune. Et fald, som er til gavn både for de ansattes trivsel og kommunens økonomi. Sygefravær afhænger af en kombination af faktorer som fx uddannelse, trivsel, køn og arbejdsforhold. En indsats for at nedbringe sygefraværet vil derfor skulle differentiere mellem målgrupper og initiativer for at få en så målrettet effekt som muligt. Et led i nedbringelse af sygefraværet er implementering af sygefraværskonceptet Det er forventningen, at den målrettede og ensartede indsats bliver til gavn for både den sygemeldte og arbejdspladsen. Denne indsats understøttes med ansættelsen af en sygefraværskoordinator. Sygefravær og arbejdsmiljø hænger uløseligt sammen. Selv om sygefraværet ikke nødvendigvis skyldes arbejdsforholdene, vil fraværet ofte få betydning for dels kollegerne, men også for den sygemeldtes tilbagevenden til arbejdet. Når der tales om sygefravær, skal arbejdsmiljø også nævnes. Denne kobling er vigtig, og som en del af arbejdsmiljøstrategien og MED-aftalen indføres i MED-regi en mere systematiseret dialog om sygefravær og arbejdsskader. Trivsel og sundhedsfremme I Frederikshavn Kommune har sundhedsfremme fokus på at fremme de evner, der gør os i stand til at tage vare på os selv (fra sundhedspolitikken 2009). Sundhedsfremme handler derfor ikke så meget om problemløsning, men om at bygge videre på de gode tiltag og kompetencer, der allerede eksisterer. Sunde medarbejdere der trives, er et aktiv for enhver arbejdsplads. Derfor er der i 2010 ansat en trivsels- og sundhedsfremmekoordinator, som sammen med trivsels- og sundhedsfremmegruppen står for den koordinerede indsats på trivsels- og sundhedsfremmeområdet. Arbejdet tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens fem-trinsmodel, som er et værktøj til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme. Der skal ske et fald i sygefraværet til 12,5 dage i gennemsnit i 2012 Der forestår i de kommende år et arbejde med at koordinere og prioritere de mange små, store, centrale, decentrale initiativer, der opstår, så de tilsammen vokser og giver en merværdi til gavn for hele den kommunale organisation. Som en del af den samlede indsats i forhold til trivsel og sundhedsfremme implementeres også de initiativer, som parterne i KTO 08 aftalte om trivselsmålinger og sundhedsfremmeordninger. Sunde medarbejdere der trives, er et aktiv for enhver arbejdsplads 7

8 Fra indsatsområder til temaer og initiativer Arbejdsmiljøstrategien er baseret på fire indsatsområder: Forebyggelse af arbejdsskader, Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet, Sygefravær samt Trivsel & Sundhed. I forbindelse med analysearbejdet blev det klart, at de fire indsatsområder i høj grad overlapper hinanden, og som følge deraf går arbejdsgruppernes anbefalinger til initiativer også på tværs af de oprindelige indsatsområder. Handlingsplanen er derfor bygget op af syv temaer, som hver består af en række initiativer (se bilag 1). Initiativerne varierer i størrelse og karakter. Nogle kan implementeres umiddelbart, andre er forslag til selvstændige udviklingsprojekter, mens andre igen kræver omfordeling eller tilførsel af økonomiske og personalemæssige ressourcer samt tilpasninger af organisationens opbygning. Det betyder også, at tidsplanen varierer for de enkelte initiativer. En overordnet tidsplan for alle initiativerne findes i strategiens handlingsplan. Sygefravær Trivsel og sundhedsfremme Arbejdsskader Kvalitetsløft De 4 indsatsområder Tema 1 Rammer og redskaber Tema 7 Sygefravær De 7 temaer Tema 2 Ledelse Tema 6 Trivsel og sundhedsfremme Tema 3 Netværk og kommunikation Tema 4 Koordinering og støtte Tema 5 Kompetenceudvikling og uddannelse 8

9 Hvornår er målet nået? I handlingsplanen beskriver vi, hvornår de forskellige initiativer er gennemført. Der er opstillet effektmål for enkelte af initiativerne. Effekten af de forskellige initiativer påvirkes af mange andre faktorer, som ikke alle kan håndteres af strategien. Til gengæld skal evalueringen af strategien vise om implementeringen er nået som forventet. MED Hovedudvalget og direktionen er de parter, der er tovholdere på implementeringsfasen og på, at de arbejdsgrupper og beslutningstagere der skal agere gennem strategien, gør som aftalt. Arbejdsmiljøstrategien evalueres og revideres i Netværk Arbejdsmiljø portal Fald i sygefravær Arbejdsmiljø håndbog Arbejdsmiljø Koordinator Arbejdsulykker med fravær (markant fald)

10 Handlingsplan for arbejdsmiljøstrategien Handlingsplanen er et dynamisk dokument, hvor der løbende igangsættes nye initiativer. For opdateret handlingsplan se referat fra MED Hovedudvalgets møder. 1. Rammer og redskaber 1.1 Arbejdsmiljøhåndbog Udvikling af arbejdsmiljøhåndbog på intranettet som støtte til MED-udvalgene og arbejdsmiljøgrupperne. 1.4 Overblik over arbejdsskader Statistikdelen i arbejdsskadesystemet skal forbedres(der kan være økonomi forbundet med ændring af arbejdsskadesystemet). Periode: 2011 (2.halvår) og 2012 (1. halvår) HovedMED skal have fyldestgørende statistikker til behandling på møderne. 1.2 Implementere hele MED-aftalens bilag 2 Eksempler indarbejdes i arbejdsmiljøhåndbogen. MED-udvalgene tilpasser og implementerer opgaverne i bilag 2 til egen organisation. Tovholder: Alle MED-udvalg Periode: 2011 (Årlig status dog 1/10) 1.3 Analyse af arbejdsskader Periode: 2012 (1. halvår) 1.5 Arbejdsmiljøgruppens ansvar & pligter Udarbejdelse af skabelon til samarbejdsaftale. Periode: 2011 (1. halvår) Udarbejdelse af samarbejdsaftale i arbejdsmiljøgruppen med bl.a. tydelig opgave- og ansvarsfordeling mellem AMR og leder. Tovholder: AMG Periode: 2011 (2. halvår) Udarbejdelse af nye analyseskemaer og retningslinjer for analyser. Indarbejdes i arbejdsmiljøhåndbog. Undervisning i analyse. Periode: 2011 (2.halvår) og 2012 (1. halvår) 10

11 2. Ledelse 2.1 Kvalificering af arbejdsmiljødebat på møder Arbejdsmiljø skal være et fast punkt på møder i DirektionPlus Tovholder: Formænd i MED-udvalg Arbejdsmiljøpunktet på alle MED-udvalgsmøder skal kvalificeres ved konkrete underpunkter. Tovholder: Formænd i MED-udvalg 2.3 Arbejdsmiljøregnskab/- økonomi Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal undersøge, hvordan arbejdsmiljøregnskaber/- økonomi kan anvendes som et ledelsesværktøj. Periode: 2011 (Årlig status dog 1/10) og MED-Hovedudvalget Arbejdsmiljø & HR udarbejder skabelon og de respektive MED-udvalg og DirektionPlus tilpasser dette til egen mødestruktur. Periode: 2011 (2.halvår) 2.2 Ansvar & Pligter Udarbejdelse af målrettede initiativer for udvikling af lederens kendskab til pligter og ansvar i forhold til arbejdsmiljøloven. Periode: 2012 (1. halvår) Tovholder: DirektionPlus og AM & HR 11

12 3. Netværk og kommunikation 4. Koordinering og støtte 3.1 Etablering af arbejdsmiljøportal på intranettet Arbejdsgruppe udarbejder og implementerer arbejdsmiljøside for arbejdsmiljøgrupperne Periode: Etablering af netværk for AMR er og ledere Opstart faciliteres af Arbejdsmiljø og HR i samarbejde med MED-udvalgene. Driften ligger herefter i netværket. Periode: 2011 (2. halvår) og 2012 (1. halvår) 4.1 Oprettelse af decentrale arbejdsmiljøkoordinatorfunktioner Udarbejdelse af funktionsbeskrivelser for arbejdsmiljøkoordinatorfunktionerne Periode: 2011 (1. halvår) Opstart af arbejdsmiljøkoordinatorfunktioner Periode: 2011 (2. halvår) og 2012 (1. halvår) Tovholder: Direktionen 4.2 Kontaktpersonordning i Arbejdsmiljø & HR Etablering af kontaktpersonordning til støtte af MED-udvalg og arbejdsmiljøkoordinatorer. 3.3 Overblik over arbejdsmiljøorganisationen Periode: 2011 (2. halvår) Etablering af postliste(r), som løbende kan opdateres med lavest mulige ressourceforbrug. Dette indebærer eventuelt indkøb af IT-system Periode: 2011 (2. halvår) og 2012 (1. halvår) 12

13 5. Kompetenceudvikling og uddannelse 5.1 Arbejdsmiljøudannelsen I samarbejde med underviser tilpasses uddannelsen de nye lovgivningsmæssige krav samt intentionerne i arbejdsmiljøstrategien herunder Ansvar & Pligter. Periode: 2011 (1. halvår) 5.2 Lovpligtig efteruddannelse 5.3 Kompetenceudvikling af arbejdsmiljørepræsentanter og ledere Den lovpligtige kompetenceudviklingsplan udarbejdes for MED-organisationen. Periode: 2011 (2. halvår, 1. okt. 11) Tovholder: MED-Hovedudvalget Procedure beskrives i arbejdsmiljøhåndbogen Periode: 2011 (2. halvår) og 2012 (1. halvår) Der nedsættes en arbejdsgruppe til at konkretisere hvordan den årlige efteruddannelse kan sammensættes såvel centralt som decentralt, så der sikres sammenhæng med de årlige kompetenceudviklingsplaner. Periode: 2011 (2. halvår) og 2012 (1. halvår) I 2011 planlægges efteruddannelsen af MEDudvalgene, evt. i samarbejde med Arbejdsmiljø & HR. Periode: 2011 (2. halvår, 1. okt. 11) og MED-udvalgene 13

14 6. Trivsel & Sundhedsfremme 6.1 Prioritering af trivsels- og sundhedsfremmeinitiativer Årlige indsatsområder udpeges Søgepuljer defineres Periode: 2011 Tovholder: Trivsels- og Sundhedsgruppen 6.3 Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse igangsættes hos alle ansatte primo 2012 (KTO 08) Periode: 2011 (2. halvår) og 2012 (1. halvår) 6.2 Større organisatoriske tiltag til fremme af sundhed og trivsel Oprettelse af kommunal personaleforening Periode: 2011 Tovholder: MED-Hovedudvalget Comenxa Sundheds- og Indkøbsordning for alle ansatte Periode: 2011 Tovholder: MED-Hovedudvalget 6.4 Målrettet arrangementsvirksomhed Til understøttelse af indsatsområder samt til decentrale aktiviteter arrangeres: Årlige kampagner (Arbejdspladsen motionerer, Vi cykler til arbejde) Foredrag i sundhedsfremme regi og i trivselsregi Diverse trivselsarrangementer FKI for alle Periode: 2011 (2. halvår) Tovholder: Trivsels- og Sundhedsgruppen og FKI Periode: 2011 og 2012 Tovholder: Trivsels- og Sundhedsgruppen 14

15 7. Sygefravær 7.1 Midtvejsevaluering af projektet Hvordan virker modellen i drift? Hvordan har sygefraværsprojekt påvirket sygefraværet Periode: 2011 (2. halvår) 7.2 Projektevaluering Projektet evalueres efter de opstillede mål i projektbeskrivelsen 7.3 Sikring af projektets drift Konceptet præsenteres på arbejdsmiljøuddannelsen Periode: 2011 (1. halvår) Sygefraværskoordinator kan deltage på MEDudvalgsmøder Periode: 2011 (1. halvår) 1 årlig uddannelsesdag for nye ledere i konceptet Periode: 2011 (2. halvår) Periode: 2012 (2. halvår) 15

16 Bilag 1 - Temabeskrivelser - Samlet retning på arbejdsmiljøarbejdet 16

17 Rammer og redskaber De 7 temaer Tema 1 Hvad? Der skal udvikles en række værktøjer og redskaber som støtte til arbejdsmiljøgrupperne og MEDudvalgene. Udviklingen af redskaberne skal følges op af information og i nogle tilfælde suppleres med undervisning. Redskaberne skal sikre en systematik og effektivitet i arbejdsmiljøarbejdet sådan der frigives ressourcer til det forebyggende arbejde. Hvorfor? AMG erne og MED-udvalgene skal have et redskab, der kan være med til at skabe overblik og gøre det enklere og mere overskueligt at fungere som hhv. AMG og MED-udvalg. Når overblikket øges, kvalificeres grundlaget for forebyggende tiltag, og dermed en forbedring af arbejdsmiljøet. Man sikrer således, at de bunde opgaver løses nemt og effektivt. Hvordan? Arbejdsmiljøhåndbog Udvikling af arbejdsmiljøhåndbog på intranettet som støtte til MED-udvalgene og arbejdsmiljøgrupperne. Håndbogen skal udarbejdes med eksempler på, hvordan man kan håndtere bl.a. arbejdsmiljølovens administrative forpligtelser. Implementere hele MED-aftalens bilag 2 Arbejdsmiljø & HR udarbejder eksempler på, hvordan de enkelte tiltag i bilaget kan udføres. Eksemplerne indarbejdes i arbejdsmiljøhåndbogen. Medudvalgene tilpasser og implementerer alle punkter i bilaget i egen del af organisationen. Ift. punktet: Årlig status, er der udsendt skemaer til alle MEDudvalg til udfyldelse inden 1. maj På baggrund af disse udarbejder MED Hovedudvalget en samlet arbejdsmiljøredegørelse inden 1/ Hvem? AMG erne og MED-udvalgene har ansvaret for at tilpasse ovenstående til egen del af organisationen. Hvornår? Arbejdsmiljø & HR er tovholder for gennemførelsen af initiativerne. Udarbejdelsen af årlig status er allerede påbegyndt, og skal være afsluttet inden 1/ Der henvises til handlingsplanen for de øvrige tiltag. Analyse af arbejdsskader Der skal udarbejdes nye retningslinjer og revideres skemaer til analyse af arbejdsskader. Retningslinjer og skemaer indarbejdes i arbejdsmiljøhåndbogen. Initiativet suppleres med undervisning og information. Overblik over arbejdsskader For at give MED-udvalgene det bedste overblik over arbejdsskadeudviklingen, og dermed et kvalificeret beslutningsgrundlag, skal der udvikles redskaber til løbende at skabe overblik over arbejdsskadeudviklingen. Statistikdelen i arbejdsskadesystemet OPUS Arbejdsskade skal forbedres. Arbejdsmiljøgruppens ansvar & pligter Udarbejdelse af samarbejdsaftale i arbejdsmiljøgruppen med bl.a. tydelig opgave- og ansvarsfordeling mellem AMR og leder. Arbejdsmiljø & HR udarbejder skabelon til samarbejdsaftale. Desuden udarbejdes en pixi-bog med ansvar & pligter. 17

18 Ledelse De 7 temaer Tema 2 Hvad? Ansvaret for arbejdsmiljøarbejdet er lovformeligt bundet op på arbejdsgiveren her ledelsen. Det er ledelsen, der skal give retningen og visionen for arbejdsmiljøet, og det er ledelsen, der i handlinger skal vise, at Frederikshavn Kommune vil overholde arbejdsmiljøregler, vil prioritere arbejdsmiljø og fastholde et konstant fokus på arbejdsmiljøarbejdet. Som medarbejder er man til gengæld forpligtet til at efterleve de aftaler der indgås for at skabe et godt arbejdsmiljø. Der er penge i et godt arbejdsmiljø. Synliggørelse af arbejdsmiljøøkonomi kan derfor hjælpe ledelsen med at prioriterer indsatserne. Hvorfor? Arbejdsmiljøstrategiens initiativer og indsatsområder kan ikke gennemføres uden opbakning og commitment fra ledelsen. Som for alle øvrige arbejdsområder afhænger kvaliteten af indsatsen af lederens prioritering og ressourceallokering. Hvem? Formandskabet i MED-udvalgene er ansvarlige for dagsordenpunktet til MED-møder. Konsulenter fra Arbejdsmiljø & HR kan deltage under punktet, hvis der er behov for det. Hvornår? Dagsordenpunkter og samarbejdsaftaler i AMG skal være gennemført inden udgangen af 2. halvår Undersøgelse af arbejdet med arbejdsmiljøøkonomi påbegyndes 2. halvår 2011 med henblik på, at et arbejdsmiljøregnskab eventuelt kan være indeholdt i arbejdsmiljøredegørelsen for Hvordan? Arbejdsmiljø skal være et fast punkt på dagsordenen til ledermøder på alle niveauer - fra direktionen, DirektionPlus til gruppe- og institutionsledere. På MED-udvalgsmøder skal punktet om arbejdsmiljø kvalificeres ved konkrete underpunkter, der skal behandles. Lederen skal sammen med sin AMR indgå en samarbejdsaftale om opgavefordeling og ressourcekrav (jf. også tema 1: Arbejdsmiljøgruppens ansvar & Pligter). Arbejdsmiljø & HR udarbejder en skabelon til dette. Det undersøges om arbejdsmiljøregnskaber kan indføres som styreredskab til en finansiel effektvurdering af arbejdsmiljøindsatser samt en finansiel synliggørelse af det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Der nedsættes en arbejdsgruppe med Arbejdsmiljø & HR som tovholder for implementering af arbejdsmiljøøkonomi og regnskab. 18

19 Netværk og kommunikation De 7 temaer - Tema 3 Hvad? Der skal skabes en kommunikationsplatform for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøgrupper. Platformen skal bestå af en række aktiviteter, som i kombination genererer øget identitetsfølelse og arbejdsfællesskab mellem de personer, der arbejder med arbejdsmiljø i den kommunale organisation. Nøgleord er tilgængelig viden & overblik, videndeling & dialog. Hvorfor? En større grad af arbejdsfællesskab, jf. en lignende type fællesskab mellem tillidsrepræsentanter, vil give mere status og respekt omkring jobbet som arbejdsmiljørepræsentant. Det skal være sådan, at man er stolt stolt af sit hverv, og at det er ok at bruge tid på det! Strategiarbejdet har vist, at en af de største udfordringer for vore arbejdsmiljørepræsentanter er, at de ofte føler sig alene og uden adgang til hjælp og viden. Derfor vil kommunikationstiltag være en kæmpe hjælp for på den ene side arbejdsmiljøgrupperne, som får en entydig adgang til kontaktpersoner og opdaterede oplysninger, og på den anden side Arbejdsmiljø & HR, som effektivt kan distribuere relevant viden rundt i arbejdsmiljøorganisationen via intranet eller mails. Hvem? Arbejdsmiljø & HR er nøglepersoner. Afdelingen tager kontakt til andre afdelinger/nøglepersoner i det omfang, opgaven kræver det. Hvornår? 2012: Implementering af AMportal påbegyndes og videreudvikles i takt med øvrige initiativer iværksat af Arbejdsmiljøstrategien : Dannelse af netværk og erfa-grupper. Denne del er afhængig af, at en del af strategiens andre indsatser er implementeret. Arbejdsmiljøgruppernes behov for netværk vil vokse efterhånden, som der kommer mere fokus på området. Hvordan? Temaet deles op i følgende initiativer: Arbejdsmiljøportal Udvikling af én arbejdsmiljøportal på intranettet, hvor alle relevante oplysninger til arbejdsmiljøgrupperne ligger i opdateret form. Der skal være mulighed for interaktiv dialog, annonceringer, links til eksterne parter samt overblik over relevante kontaktpersoner. For at ressourceoptimere vil det være oplagt at koordinere indsatsen med en revision af de øvrige sider, som håndteres af Arbejdsmiljø & HR. Grundtanken er, at der skal være én indgang til arbejdsmiljø-relevant information i organisationen. Der nedsættes en arbejdsgruppe til opgaven Netværk og erfa-grupper Dannelse af netværk og erfagrupper, som kan være til støtte for AMR og leder og medvirke til at sikre videndeling på tværs i organisationen. Netværkstanken støttes yderligere op af initiativerne omkring uddannelse, efteruddannelse og kompetenceudvikling. Opstart faciliteres af Arbejdsmiljø og HR. Driften ligger herefter i netværket. Overblik over arbejdsmiljøorganisationen Overblik over hvem, der til enhver tid er arbejdsmiljørepræsentant og leder i en arbejdsmiljøgruppe. Der skal desuden på intranettet være en liste over, hvem der er aktiv i AMorganisationen. En automatiseret løsning er at foretrække frem for en manuel opdatering. 19

20 Koordinering og støtte De 7 temaer Tema 4 Hvad? Der skal oprettes et system, der kan sikre dels den fornødne støtte til MED-udvalgene, men også koordinere arbejdsmiljøindsatsen i organisationen. Her tænkes på blandt andet arbejdsmiljøkoordinerende funktioner samt Arbejdsmiljø & HR s støtte til MED-Organisationen. Hvorfor? Alle medarbejdere har et ansvar for eget arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og chefer har et særligt ansvar for at medvirke til ordentlige arbejdsforhold. Der er ofte behov for at koordinere arbejdsindsatsen både centralt i MED-udvalgene, men også decentralt i de enkelte arbejdsmiljøgrupper. Dette initiativ skal medvirke til at udvikle arbejdsmiljøarbejdet i organisationen, så arbejdsmiljøindsatsen får mere forebyggende karakter. Hvem? Direktionen udarbejder i samarbejde med Arbejdsmiljø & HR funktionsbeskrivelser for arbejdsmiljøkoordinerende funktioner. Arbejdsmiljø & HR udarbejder udkast til model for kontaktpersonordningen. Hvornår? Hvordan? Koordinering af arbejdsmiljø Etablering af en række arbejdsmiljøkoordinatorfunktioner decentralt, tilknyttet for eksempel hvert direktørområde. Arbejdsmiljøkoordinatorerne skal bl.a. have følgende funktioner: Implementering og tilpasning af arbejdsmiljøstrategiens delelementer i eget område. Videndeling ift. bl.a. arbejdsskader og øvrige relevante arbejdsmiljøforhold Bindeled mellem MED-organisationen og Arbejdsmiljø & HR. Kvalificering af MED-udvalgenes arbejds- og beslutningsgrundlag. Tovholder ift. netværk/erfamøder blandt arbejdsmiljørepræsentanterne. Medvirke til at de administrative forpligtelser i Arbejdsmiljøloven overholdes. Vurdere behov for relevant kompetenceudvikling i organisationen. Kontaktpersonordning Etablering af en kontaktpersonordning i Arbejdsmiljø & HR til støtte af MED-udvalg og arbejdsmiljøkoordinatorer. Medarbejdere i Arbejdsmiljø & HR tilknyttes et antal fag- og fællescentre, og deltager efter behov i bl.a. MED-udvalgsmøder samt fungerer som de arbejdsmiljøkoordinerende funktioners sparringspartnere. Funktionsbeskrivelser udarbejdes inden 1/ Opstart af arbejdsmiljøkoordinerende funktioner inden 31/12. Arbejdsmiljø & HR udarbejder udkast til kontaktpersonordningen inden 1/

21 Kompetenceudvikling De 7 temaer Tema 5 og uddannelse Hvad? Arbejdsmiljøuddannelsen skal tilpasses de nye lovkrav. Samtidig skal uddannelsen tilpasses Frederikshavn Kommunes behov, så den bliver så relevant og vedkommende som muligt for medarbejderne. Ligeledes skal der udvikles modeller for kompetenceudviklingsplaner og for den årlige, lovpligtige efteruddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter og ledere. Hvornår? Den nye arbejdsmiljøuddannelse er implementeret i første halvår Opstart af efteruddannelse af arbejdsmiljøgrupperne sker i andet halvår 2011 med 1. oktober 2011 som deadline for udbud af efteruddannelserne. Retningslinjer for kompetenceudviklingsplanerne indarbejdes i arbejdsmiljøhåndbogen se initiativ for Rammer & Redskaber. Hvorfor? Arbejdsmiljøloven påbyder, at alle virksomheder udarbejder kompetenceudviklingsplaner samt udbyder årlig efteruddannelse. Samtidig er der et behov for løbende kompetenceudvikling på arbejdsmiljøområdet, så alle medlemmer af MED-organisationen bliver velfungerende ambassadører indenfor eget område. Herved kan vi i fællesskab udvikle Frederikshavn Kommune som en attraktiv arbejdsplads, hvor sikkerhed, sundhed og trivsel er i højsædet. Hvem? Arbejdsmiljø & HR har igangsat arbejdet med at tilpasse arbejdsmiljøuddannelsen til de nye krav. Afdelingen er desuden tovholder på de øvrige initiativer. Hvordan? Arbejdsmiljøuddannelsen I samarbejde med underviser tilpasses uddannelsen de lovgivningsmæssige krav samt intentionerne i arbejdsmiljøstrategien, herunder Ansvar & Pligter. Lovpligtig efteruddannelse Der nedsættes en arbejdsgruppe til at konkretisere, hvordan den årlige efteruddannelse(1½ dag) kan sammensættes såvel centralt som decentralt, så den også imødekommer de årlige kompetenceudviklingsplaner. I 2011 målrettes tilbuddene for de årlige 1½ dages uddannelse de respektive centre/områder(i samarbejde mellem Arbejdsmiljø & HR og de respektive centre). Kompetenceudvikling af arbejdsmiljørepræsentanter og ledere Der skal findes en model for, hvordan udarbejdelsen af de lovpligtige kompetenceudviklingsplaner kan praktiseres, så det bliver praktisk anvendeligt. I første omgang udarbejdes kompetenceudviklingsplanerne af MED-udvalgene. Retningslinjer for gennemførelse af kompetenceudviklingsplanerne indarbejdes i arbejdsmiljøhåndbogen. 21

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med De centrale parters fælles vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser v. Personalekonsulent Lærke Gelineck Berg og Fælles-AMR Rikke Gierahn Andersen Inspiration - videndeling

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen.

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen. Projektbeskrivelse Baggrund og formål Odder Kommunes første HR strategi udløb i 2013, og som led i en generel gennemgang af kommunens strategier og styringskoncept besluttede direktionen i august 2013,

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I Psykisk APV Fysisk 1 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Formål... 3 2. Arbejdsmiljøstrategiens treårige cyklus frem til 2020...

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Strategi for arbejdsmiljøarbejdet 2008-2010

Strategi for arbejdsmiljøarbejdet 2008-2010 Driftssekretariatet Personaleservice 2007/19952-003 Godkendt d. 30. juni 2008 Strategi for arbejdsmiljøarbejdet 2008-2010 Halsnæs Kommune august 2008 1 INDLEDNING...3 1.1 Sikkerhed, sundhed og trivsel

Læs mere

Strategi for Hovedudvalget 2015-2016. Forfatter: Hovedudvalget Revideret den 08-01-2015 Dokument nr. 480-2014-972675 Sags nr.

Strategi for Hovedudvalget 2015-2016. Forfatter: Hovedudvalget Revideret den 08-01-2015 Dokument nr. 480-2014-972675 Sags nr. Strategi for Hovedudvalget 2015-2016 Forfatter: Hovedudvalget Revideret den 08-01-2015 Dokument nr. 480-2014-972675 Sags nr. 480-2014-133271 Indhold 1. Forord... 2 1.1. Strategisk planlægning af arbejdet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen Håndbog for arbejdsmiljøgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen Indhold fordelt på afsnit 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Arbejdsmiljøgruppens opgaver, herunder

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk 1 Program Præsentation Kort om projekt Sundhedsledelse Film om model til sundhedsledelse Drøftelse af modellen Evaluering af projektet

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst!

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst! 1 Indledning I skrivende stund er vi i starten af 2013. Arbejdet med strategiplanen er i år gennemført i en komprimeret proces, da arbejdet med kommuneplanen, revision af tekster til ny hjemmeside samte

Læs mere

SundhedSambassadør. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning

SundhedSambassadør. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning SundhedSambassadør Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning SUNDHEDSAMBASSADØR Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Udgivet af Sund By Netværket 2013 Denne vejledning er del af en serie

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Overblik - her er vi nu Step 1 Afholdelse af kick off d. 21.maj 2013 Step 2 Emner og aktiviteter udvikles og planlægges på baggrund af tilbagemeldinger

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljø 1. Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret 2. Virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde skal styrkes 3. Hvordan kan samarbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen ændres

Læs mere

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8 POLITIK Personalepolitik UCC HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010 Side 1 af 8 Indhold Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 Personalepolitikkens grundlag... 3 1. Faglighed... 4 POLITIK

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær

AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær Workshop om: Social kapital fra teori til handling AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær Oplægsholdere: Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Tlf. : 63751590 Mail: svn@odense.dk

Læs mere

Udover de konkrete besvarelser er der en række mere specifikke udtalelser til de enkelte punkter:

Udover de konkrete besvarelser er der en række mere specifikke udtalelser til de enkelte punkter: HH, d.29. maj 2013 50 arbejdsmiljøansvarlige i 3F-afdelingerne om opgaven Som supplement til undersøgelsen af arbejdsmiljørepræsentanternes oplevelse af hvervet som AMR og deres ønsker til 3F har vi spurgt

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

Personalepolitik UCC Marts 2010

Personalepolitik UCC Marts 2010 HR Personalepolitik Marts 2010 Personalepolitikken hos UCC Personalepolitik UCC Marts 2010 Side 1 af 11 Indledning og personalepolitikkens opbygning Personalepolitikken ønsker at favne bredt og samtidig

Læs mere

I Business Casen overføres indholdet fra kommissoriet, og der tilføjes med evt. og, i de yderligere felter: 1. Årsager Projektets

I Business Casen overføres indholdet fra kommissoriet, og der tilføjes med evt. og, i de yderligere felter: 1. Årsager Projektets Business Case Projektnavn Mening og Sundhed i Region Sjælland -Forebyggelse og håndtering af sygefravær Dokumentversion 0.1 Dokumentplacering Oprettet 13. februar 2013 Af Lene W. Grøndahl Sidst redigeret

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere