Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune"

Transkript

1 Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts 2011

2 Indhold 3 Arbejdsmiljøstrategi - Formål 5 Ledelse og arbejdsmiljø 6 De fire indsatsområder 10 Handlingsplan 10 Tema 1: Rammer og redskaber 11 Tema 2: Ledelse 12 Tema 3: Netværk og kommunikation 12 Tema 4: Koordinering og støtte 13 Tema 5: Kompetenceudvikling og uddannelse 14 Tema 6: Trivsel- og Sundhedsfremme 15 Tema 7: Sygefravær 16 Bilag 1 - Temabeskrivelser 17 Tema 1: Rammer og redskaber 18 Tema 2: Ledelse 19 Tema 3: Netværk og kommunikation 20 Tema 4: Koordinering og støtte 21 Tema 5: Kompetenceudvikling og uddannelse 22 Tema 6: Trivsel og sundhedsfremme 23 Tema 7: Sygefravær 2

3 Arbejdsmiljøstrategi Formål I Frederikshavn Kommune vil vi have et godt arbejdsmiljø. De ansatte skal trives, vi skal have færrest mulige arbejdsskader og lavest muligt sygefravær, og når der opstår problemer i arbejdsmiljøet, skal der være en arbejdsmiljøorganisation, som effektivt er i stand til at håndtere udfordringen. Med arbejdsmiljøstrategien sættes der samlet retning på arbejdsmiljøindsatsen i Frederikshavn Kommune. For at få den fulde effekt og sikre sammenhæng, rækker strategiens initiativer flere år ud i fremtiden. Initiativerne vil kræve ressourcer og arbejdsindsats, men vil i sidste ende også give lavere sygefravær, bedre ressourceudnyttelse og mere arbejdsglæde til gavn for hele organisationen. Et af strategiens vigtigste midler til at opnå sine mål er, at få implementeret en effektiv organisering og tilgængelig systematik til daglig nytte for arbejdsmiljørepræsentanter og ledere. Strategiens initiativer skal have gennemslagskraft og gøre en varig forskel for den måde, vi tænker og arbejder med arbejdsmiljø i hele kommunen. At få MED-organisationens forskellige niveauer til at samarbejde og få udbytte af hinandens arbejde har hidtil været en udfordring for arbejdsmiljøarbejdet i Frederikshavn Kommune. En række af arbejdsmiljøstrategiens initiativer har derfor til formål at systematisere og smidiggøre kommunikationskanalerne mellem MED-niveauerne samtidig med, at de enkelte udvalgs ansvarsområder præciseres. Strategien støtter således op om MEDorganisationen, så den kan fastholde sin position som det centrale organ i forhold til dialogen mellem ansatte og ledelsen. Nøgleord for strategiens succes er: Kontinuerligt ledelsesfokus Optimering af MED- organisationen Prioritering af arbejdsmiljø i hverdagen L E D E R E M E D O R G A N I S A T I O N 3

4 Det formelle grundlag Arbejdsmiljøstrategien har til formål at få prioriteret og sat strategisk retning på arbejdsmiljøarbejdet i Frederikshavn Kommune, og det sker i forlængelse og nyudvikling af eksisterende politikker. Strategiens målsætning og initiativer er således udarbejdet i overensstemmelse med Frederikshavn Kommunes Personalepolitik fra december 2007 og indarbejder de MED arbejdsprocesser, der er vedtaget med den reviderede MED-aftale fra juni Samtidig ligger arbejdsmiljøstrategien i naturlig forlængelse af HR- Strategien Os med dig i centrum, der blev godkendt af MED Hovedudvalget i september Strategien er ligeledes tilpasset arbejdsmiljøloven af oktober 2010 og imødekommer kravene fra KTO 08, Aftale om sundhed og trivsel. Projektets organisation En af grundtankerne for strategiarbejdet er, at strategiens initiativer skal gøre en forskel for arbejdet ude i arbejdsmiljøgrupperne. Derfor har projektet også involveret mange personer og alle forvaltninger. Løbende er ideer blevet drøftet med de involverede parter til stor gavn for den endelige strategi, som på den måde hele tiden er blevet opkvalificeret. Styregruppe Følgegruppe (4 AMR fra HovedMED) Projektgruppe Sygefravær Kvalitetsløft Sundhedsfremme & trivsel Arbejdsskader 4

5 Ledelse og arbejdsmiljø Alle medarbejdere og ledere har en legitim ret til at stille krav til deres arbejdsmiljø. Med retten til at stille krav følger dog også ansvaret og pligten til at efterleve de aftaler, der er indgået for at skabe et godt arbejdsmiljø. Er der problemer, har alle pligt til konstruktivt at gøre opmærksom på problemet og være med til at løse det. Alle har en legitim ret til at stille krav til deres arbejdsmiljø Succes med arbejdsmiljøstrategiens initiativer og arbejdsmiljøarbejdet generelt kræver konstant opmærksomhed fra ledelsen på alle niveauer i organisationen. Fra den strategiske retning og ambitionsniveauet, som sættes af Direktionen, over centerchefernes konkrete udmøntning af de overordnede retningslinjer til den daglige ledelse i arbejdsmiljøgrupperne. Arbejdsmiljøstrategiens initiativer vil give ledelsen bedre mulighed for at opfylde de administrative forpligtelser. Samtidig vil den i kombination med kompetenceudvikling give bedre viden og overblik, og dermed et bedre beslutningsgrundlag, for at kunne handle forebyggende. Al erfaring viser, at ledelsens engagement er en af de vigtigste faktorer for en succesfuld implementering af arbejdsmiljøinitiativer. Når ledelsen holder en høj standard, vil dette sive ned gennem organisationen og give strategiens initiativer legitimitet og kraft. Mange ledere og arbejdsmiljøgrupper gør allerede i dag en stor indsats på arbejdsmiljøområdet. Der er imidlertid stadig et behov for at få løftet kompetenceniveauet i alle arbejdsmiljøgrupperne, så organisationen får en fælles forståelse af, hvilke opgaver arbejdsmiljøområdet dækker, og hvor ansvaret ligger. 5

6 De fire indsatsområder Arbejdsmiljøstrategien er baseret på fire indsatsområder: Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Trivsel og Sundhed Forebyggelse af arbejdsskader Frederikshavn Kommune kan ikke acceptere, at medarbejdere kommer til skade som følge af manglende uddannelse, defekt/manglende udstyr og tidspres. Antallet af arbejdsskader med fravær skal derfor falde markant som konsekvens af arbejdsmiljøstrategiens initiativer og den løbende efteruddannelse af fagpersonale og arbejdsmiljørepræsentanter. Det skal være muligt at udføre sit arbejde uden at blive syg eller skadet. Strategiens initiativer skal i første omgang medvirke til en øget registrering af hændelser, med og uden fravær. Derudover bliver et bærende element i strategien den forebyggende indsats i forhold til arbejdsskader. Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Med-organisationen og det systematiserede arbejdsmiljøarbejde er de kanaler, der er til rådighed for en koordineret arbejdsmiljøindsats. Med en arbejdsplads så stor som Frederikshavn Kommune er det derfor essentielt, at disse systemer er velfungerende og tilstrækkelige i forhold til at kunne videndele og kommunikere. Et væsentligt indsatsområde i arbejdsmiljøstrategien er at få skabt nogle rammer og redskaber, som kan være med til at strukturere arbejdsmiljøarbejdet, så det er muligt at handle proaktivt frem for kun at være problemløsende. Tit og ofte opleves et krydspres mellem det at løse sine kerneopgaver og samtidig opfylde sine arbejdsmiljømæssige forpligtelser. I det øjeblik det er muligt at planlægge sit arbejde fornuftigt, minimeres risikoen for arbejdsskader, påbud mv., og udvikling af arbejdsmiljø(arbejdet) kan begynde. Her har såvel ledere (på alle niveauer) som medarbejdere en væsentlig rolle i forhold til at sikre ordentlige arbejdsmiljøforhold under udførelsen af arbejdet. Antallet af arbejdsskader med fravær skal falde markant 6

7 Sygefravær Der skal ske et fald i sygefraværet til 12,5 dage i gennemsnit i 2012 i Frederikshavn Kommune. Et fald, som er til gavn både for de ansattes trivsel og kommunens økonomi. Sygefravær afhænger af en kombination af faktorer som fx uddannelse, trivsel, køn og arbejdsforhold. En indsats for at nedbringe sygefraværet vil derfor skulle differentiere mellem målgrupper og initiativer for at få en så målrettet effekt som muligt. Et led i nedbringelse af sygefraværet er implementering af sygefraværskonceptet Det er forventningen, at den målrettede og ensartede indsats bliver til gavn for både den sygemeldte og arbejdspladsen. Denne indsats understøttes med ansættelsen af en sygefraværskoordinator. Sygefravær og arbejdsmiljø hænger uløseligt sammen. Selv om sygefraværet ikke nødvendigvis skyldes arbejdsforholdene, vil fraværet ofte få betydning for dels kollegerne, men også for den sygemeldtes tilbagevenden til arbejdet. Når der tales om sygefravær, skal arbejdsmiljø også nævnes. Denne kobling er vigtig, og som en del af arbejdsmiljøstrategien og MED-aftalen indføres i MED-regi en mere systematiseret dialog om sygefravær og arbejdsskader. Trivsel og sundhedsfremme I Frederikshavn Kommune har sundhedsfremme fokus på at fremme de evner, der gør os i stand til at tage vare på os selv (fra sundhedspolitikken 2009). Sundhedsfremme handler derfor ikke så meget om problemløsning, men om at bygge videre på de gode tiltag og kompetencer, der allerede eksisterer. Sunde medarbejdere der trives, er et aktiv for enhver arbejdsplads. Derfor er der i 2010 ansat en trivsels- og sundhedsfremmekoordinator, som sammen med trivsels- og sundhedsfremmegruppen står for den koordinerede indsats på trivsels- og sundhedsfremmeområdet. Arbejdet tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens fem-trinsmodel, som er et værktøj til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme. Der skal ske et fald i sygefraværet til 12,5 dage i gennemsnit i 2012 Der forestår i de kommende år et arbejde med at koordinere og prioritere de mange små, store, centrale, decentrale initiativer, der opstår, så de tilsammen vokser og giver en merværdi til gavn for hele den kommunale organisation. Som en del af den samlede indsats i forhold til trivsel og sundhedsfremme implementeres også de initiativer, som parterne i KTO 08 aftalte om trivselsmålinger og sundhedsfremmeordninger. Sunde medarbejdere der trives, er et aktiv for enhver arbejdsplads 7

8 Fra indsatsområder til temaer og initiativer Arbejdsmiljøstrategien er baseret på fire indsatsområder: Forebyggelse af arbejdsskader, Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet, Sygefravær samt Trivsel & Sundhed. I forbindelse med analysearbejdet blev det klart, at de fire indsatsområder i høj grad overlapper hinanden, og som følge deraf går arbejdsgruppernes anbefalinger til initiativer også på tværs af de oprindelige indsatsområder. Handlingsplanen er derfor bygget op af syv temaer, som hver består af en række initiativer (se bilag 1). Initiativerne varierer i størrelse og karakter. Nogle kan implementeres umiddelbart, andre er forslag til selvstændige udviklingsprojekter, mens andre igen kræver omfordeling eller tilførsel af økonomiske og personalemæssige ressourcer samt tilpasninger af organisationens opbygning. Det betyder også, at tidsplanen varierer for de enkelte initiativer. En overordnet tidsplan for alle initiativerne findes i strategiens handlingsplan. Sygefravær Trivsel og sundhedsfremme Arbejdsskader Kvalitetsløft De 4 indsatsområder Tema 1 Rammer og redskaber Tema 7 Sygefravær De 7 temaer Tema 2 Ledelse Tema 6 Trivsel og sundhedsfremme Tema 3 Netværk og kommunikation Tema 4 Koordinering og støtte Tema 5 Kompetenceudvikling og uddannelse 8

9 Hvornår er målet nået? I handlingsplanen beskriver vi, hvornår de forskellige initiativer er gennemført. Der er opstillet effektmål for enkelte af initiativerne. Effekten af de forskellige initiativer påvirkes af mange andre faktorer, som ikke alle kan håndteres af strategien. Til gengæld skal evalueringen af strategien vise om implementeringen er nået som forventet. MED Hovedudvalget og direktionen er de parter, der er tovholdere på implementeringsfasen og på, at de arbejdsgrupper og beslutningstagere der skal agere gennem strategien, gør som aftalt. Arbejdsmiljøstrategien evalueres og revideres i Netværk Arbejdsmiljø portal Fald i sygefravær Arbejdsmiljø håndbog Arbejdsmiljø Koordinator Arbejdsulykker med fravær (markant fald)

10 Handlingsplan for arbejdsmiljøstrategien Handlingsplanen er et dynamisk dokument, hvor der løbende igangsættes nye initiativer. For opdateret handlingsplan se referat fra MED Hovedudvalgets møder. 1. Rammer og redskaber 1.1 Arbejdsmiljøhåndbog Udvikling af arbejdsmiljøhåndbog på intranettet som støtte til MED-udvalgene og arbejdsmiljøgrupperne. 1.4 Overblik over arbejdsskader Statistikdelen i arbejdsskadesystemet skal forbedres(der kan være økonomi forbundet med ændring af arbejdsskadesystemet). Periode: 2011 (2.halvår) og 2012 (1. halvår) HovedMED skal have fyldestgørende statistikker til behandling på møderne. 1.2 Implementere hele MED-aftalens bilag 2 Eksempler indarbejdes i arbejdsmiljøhåndbogen. MED-udvalgene tilpasser og implementerer opgaverne i bilag 2 til egen organisation. Tovholder: Alle MED-udvalg Periode: 2011 (Årlig status dog 1/10) 1.3 Analyse af arbejdsskader Periode: 2012 (1. halvår) 1.5 Arbejdsmiljøgruppens ansvar & pligter Udarbejdelse af skabelon til samarbejdsaftale. Periode: 2011 (1. halvår) Udarbejdelse af samarbejdsaftale i arbejdsmiljøgruppen med bl.a. tydelig opgave- og ansvarsfordeling mellem AMR og leder. Tovholder: AMG Periode: 2011 (2. halvår) Udarbejdelse af nye analyseskemaer og retningslinjer for analyser. Indarbejdes i arbejdsmiljøhåndbog. Undervisning i analyse. Periode: 2011 (2.halvår) og 2012 (1. halvår) 10

11 2. Ledelse 2.1 Kvalificering af arbejdsmiljødebat på møder Arbejdsmiljø skal være et fast punkt på møder i DirektionPlus Tovholder: Formænd i MED-udvalg Arbejdsmiljøpunktet på alle MED-udvalgsmøder skal kvalificeres ved konkrete underpunkter. Tovholder: Formænd i MED-udvalg 2.3 Arbejdsmiljøregnskab/- økonomi Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal undersøge, hvordan arbejdsmiljøregnskaber/- økonomi kan anvendes som et ledelsesværktøj. Periode: 2011 (Årlig status dog 1/10) og MED-Hovedudvalget Arbejdsmiljø & HR udarbejder skabelon og de respektive MED-udvalg og DirektionPlus tilpasser dette til egen mødestruktur. Periode: 2011 (2.halvår) 2.2 Ansvar & Pligter Udarbejdelse af målrettede initiativer for udvikling af lederens kendskab til pligter og ansvar i forhold til arbejdsmiljøloven. Periode: 2012 (1. halvår) Tovholder: DirektionPlus og AM & HR 11

12 3. Netværk og kommunikation 4. Koordinering og støtte 3.1 Etablering af arbejdsmiljøportal på intranettet Arbejdsgruppe udarbejder og implementerer arbejdsmiljøside for arbejdsmiljøgrupperne Periode: Etablering af netværk for AMR er og ledere Opstart faciliteres af Arbejdsmiljø og HR i samarbejde med MED-udvalgene. Driften ligger herefter i netværket. Periode: 2011 (2. halvår) og 2012 (1. halvår) 4.1 Oprettelse af decentrale arbejdsmiljøkoordinatorfunktioner Udarbejdelse af funktionsbeskrivelser for arbejdsmiljøkoordinatorfunktionerne Periode: 2011 (1. halvår) Opstart af arbejdsmiljøkoordinatorfunktioner Periode: 2011 (2. halvår) og 2012 (1. halvår) Tovholder: Direktionen 4.2 Kontaktpersonordning i Arbejdsmiljø & HR Etablering af kontaktpersonordning til støtte af MED-udvalg og arbejdsmiljøkoordinatorer. 3.3 Overblik over arbejdsmiljøorganisationen Periode: 2011 (2. halvår) Etablering af postliste(r), som løbende kan opdateres med lavest mulige ressourceforbrug. Dette indebærer eventuelt indkøb af IT-system Periode: 2011 (2. halvår) og 2012 (1. halvår) 12

13 5. Kompetenceudvikling og uddannelse 5.1 Arbejdsmiljøudannelsen I samarbejde med underviser tilpasses uddannelsen de nye lovgivningsmæssige krav samt intentionerne i arbejdsmiljøstrategien herunder Ansvar & Pligter. Periode: 2011 (1. halvår) 5.2 Lovpligtig efteruddannelse 5.3 Kompetenceudvikling af arbejdsmiljørepræsentanter og ledere Den lovpligtige kompetenceudviklingsplan udarbejdes for MED-organisationen. Periode: 2011 (2. halvår, 1. okt. 11) Tovholder: MED-Hovedudvalget Procedure beskrives i arbejdsmiljøhåndbogen Periode: 2011 (2. halvår) og 2012 (1. halvår) Der nedsættes en arbejdsgruppe til at konkretisere hvordan den årlige efteruddannelse kan sammensættes såvel centralt som decentralt, så der sikres sammenhæng med de årlige kompetenceudviklingsplaner. Periode: 2011 (2. halvår) og 2012 (1. halvår) I 2011 planlægges efteruddannelsen af MEDudvalgene, evt. i samarbejde med Arbejdsmiljø & HR. Periode: 2011 (2. halvår, 1. okt. 11) og MED-udvalgene 13

14 6. Trivsel & Sundhedsfremme 6.1 Prioritering af trivsels- og sundhedsfremmeinitiativer Årlige indsatsområder udpeges Søgepuljer defineres Periode: 2011 Tovholder: Trivsels- og Sundhedsgruppen 6.3 Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse igangsættes hos alle ansatte primo 2012 (KTO 08) Periode: 2011 (2. halvår) og 2012 (1. halvår) 6.2 Større organisatoriske tiltag til fremme af sundhed og trivsel Oprettelse af kommunal personaleforening Periode: 2011 Tovholder: MED-Hovedudvalget Comenxa Sundheds- og Indkøbsordning for alle ansatte Periode: 2011 Tovholder: MED-Hovedudvalget 6.4 Målrettet arrangementsvirksomhed Til understøttelse af indsatsområder samt til decentrale aktiviteter arrangeres: Årlige kampagner (Arbejdspladsen motionerer, Vi cykler til arbejde) Foredrag i sundhedsfremme regi og i trivselsregi Diverse trivselsarrangementer FKI for alle Periode: 2011 (2. halvår) Tovholder: Trivsels- og Sundhedsgruppen og FKI Periode: 2011 og 2012 Tovholder: Trivsels- og Sundhedsgruppen 14

15 7. Sygefravær 7.1 Midtvejsevaluering af projektet Hvordan virker modellen i drift? Hvordan har sygefraværsprojekt påvirket sygefraværet Periode: 2011 (2. halvår) 7.2 Projektevaluering Projektet evalueres efter de opstillede mål i projektbeskrivelsen 7.3 Sikring af projektets drift Konceptet præsenteres på arbejdsmiljøuddannelsen Periode: 2011 (1. halvår) Sygefraværskoordinator kan deltage på MEDudvalgsmøder Periode: 2011 (1. halvår) 1 årlig uddannelsesdag for nye ledere i konceptet Periode: 2011 (2. halvår) Periode: 2012 (2. halvår) 15

16 Bilag 1 - Temabeskrivelser - Samlet retning på arbejdsmiljøarbejdet 16

17 Rammer og redskaber De 7 temaer Tema 1 Hvad? Der skal udvikles en række værktøjer og redskaber som støtte til arbejdsmiljøgrupperne og MEDudvalgene. Udviklingen af redskaberne skal følges op af information og i nogle tilfælde suppleres med undervisning. Redskaberne skal sikre en systematik og effektivitet i arbejdsmiljøarbejdet sådan der frigives ressourcer til det forebyggende arbejde. Hvorfor? AMG erne og MED-udvalgene skal have et redskab, der kan være med til at skabe overblik og gøre det enklere og mere overskueligt at fungere som hhv. AMG og MED-udvalg. Når overblikket øges, kvalificeres grundlaget for forebyggende tiltag, og dermed en forbedring af arbejdsmiljøet. Man sikrer således, at de bunde opgaver løses nemt og effektivt. Hvordan? Arbejdsmiljøhåndbog Udvikling af arbejdsmiljøhåndbog på intranettet som støtte til MED-udvalgene og arbejdsmiljøgrupperne. Håndbogen skal udarbejdes med eksempler på, hvordan man kan håndtere bl.a. arbejdsmiljølovens administrative forpligtelser. Implementere hele MED-aftalens bilag 2 Arbejdsmiljø & HR udarbejder eksempler på, hvordan de enkelte tiltag i bilaget kan udføres. Eksemplerne indarbejdes i arbejdsmiljøhåndbogen. Medudvalgene tilpasser og implementerer alle punkter i bilaget i egen del af organisationen. Ift. punktet: Årlig status, er der udsendt skemaer til alle MEDudvalg til udfyldelse inden 1. maj På baggrund af disse udarbejder MED Hovedudvalget en samlet arbejdsmiljøredegørelse inden 1/ Hvem? AMG erne og MED-udvalgene har ansvaret for at tilpasse ovenstående til egen del af organisationen. Hvornår? Arbejdsmiljø & HR er tovholder for gennemførelsen af initiativerne. Udarbejdelsen af årlig status er allerede påbegyndt, og skal være afsluttet inden 1/ Der henvises til handlingsplanen for de øvrige tiltag. Analyse af arbejdsskader Der skal udarbejdes nye retningslinjer og revideres skemaer til analyse af arbejdsskader. Retningslinjer og skemaer indarbejdes i arbejdsmiljøhåndbogen. Initiativet suppleres med undervisning og information. Overblik over arbejdsskader For at give MED-udvalgene det bedste overblik over arbejdsskadeudviklingen, og dermed et kvalificeret beslutningsgrundlag, skal der udvikles redskaber til løbende at skabe overblik over arbejdsskadeudviklingen. Statistikdelen i arbejdsskadesystemet OPUS Arbejdsskade skal forbedres. Arbejdsmiljøgruppens ansvar & pligter Udarbejdelse af samarbejdsaftale i arbejdsmiljøgruppen med bl.a. tydelig opgave- og ansvarsfordeling mellem AMR og leder. Arbejdsmiljø & HR udarbejder skabelon til samarbejdsaftale. Desuden udarbejdes en pixi-bog med ansvar & pligter. 17

18 Ledelse De 7 temaer Tema 2 Hvad? Ansvaret for arbejdsmiljøarbejdet er lovformeligt bundet op på arbejdsgiveren her ledelsen. Det er ledelsen, der skal give retningen og visionen for arbejdsmiljøet, og det er ledelsen, der i handlinger skal vise, at Frederikshavn Kommune vil overholde arbejdsmiljøregler, vil prioritere arbejdsmiljø og fastholde et konstant fokus på arbejdsmiljøarbejdet. Som medarbejder er man til gengæld forpligtet til at efterleve de aftaler der indgås for at skabe et godt arbejdsmiljø. Der er penge i et godt arbejdsmiljø. Synliggørelse af arbejdsmiljøøkonomi kan derfor hjælpe ledelsen med at prioriterer indsatserne. Hvorfor? Arbejdsmiljøstrategiens initiativer og indsatsområder kan ikke gennemføres uden opbakning og commitment fra ledelsen. Som for alle øvrige arbejdsområder afhænger kvaliteten af indsatsen af lederens prioritering og ressourceallokering. Hvem? Formandskabet i MED-udvalgene er ansvarlige for dagsordenpunktet til MED-møder. Konsulenter fra Arbejdsmiljø & HR kan deltage under punktet, hvis der er behov for det. Hvornår? Dagsordenpunkter og samarbejdsaftaler i AMG skal være gennemført inden udgangen af 2. halvår Undersøgelse af arbejdet med arbejdsmiljøøkonomi påbegyndes 2. halvår 2011 med henblik på, at et arbejdsmiljøregnskab eventuelt kan være indeholdt i arbejdsmiljøredegørelsen for Hvordan? Arbejdsmiljø skal være et fast punkt på dagsordenen til ledermøder på alle niveauer - fra direktionen, DirektionPlus til gruppe- og institutionsledere. På MED-udvalgsmøder skal punktet om arbejdsmiljø kvalificeres ved konkrete underpunkter, der skal behandles. Lederen skal sammen med sin AMR indgå en samarbejdsaftale om opgavefordeling og ressourcekrav (jf. også tema 1: Arbejdsmiljøgruppens ansvar & Pligter). Arbejdsmiljø & HR udarbejder en skabelon til dette. Det undersøges om arbejdsmiljøregnskaber kan indføres som styreredskab til en finansiel effektvurdering af arbejdsmiljøindsatser samt en finansiel synliggørelse af det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Der nedsættes en arbejdsgruppe med Arbejdsmiljø & HR som tovholder for implementering af arbejdsmiljøøkonomi og regnskab. 18

19 Netværk og kommunikation De 7 temaer - Tema 3 Hvad? Der skal skabes en kommunikationsplatform for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøgrupper. Platformen skal bestå af en række aktiviteter, som i kombination genererer øget identitetsfølelse og arbejdsfællesskab mellem de personer, der arbejder med arbejdsmiljø i den kommunale organisation. Nøgleord er tilgængelig viden & overblik, videndeling & dialog. Hvorfor? En større grad af arbejdsfællesskab, jf. en lignende type fællesskab mellem tillidsrepræsentanter, vil give mere status og respekt omkring jobbet som arbejdsmiljørepræsentant. Det skal være sådan, at man er stolt stolt af sit hverv, og at det er ok at bruge tid på det! Strategiarbejdet har vist, at en af de største udfordringer for vore arbejdsmiljørepræsentanter er, at de ofte føler sig alene og uden adgang til hjælp og viden. Derfor vil kommunikationstiltag være en kæmpe hjælp for på den ene side arbejdsmiljøgrupperne, som får en entydig adgang til kontaktpersoner og opdaterede oplysninger, og på den anden side Arbejdsmiljø & HR, som effektivt kan distribuere relevant viden rundt i arbejdsmiljøorganisationen via intranet eller mails. Hvem? Arbejdsmiljø & HR er nøglepersoner. Afdelingen tager kontakt til andre afdelinger/nøglepersoner i det omfang, opgaven kræver det. Hvornår? 2012: Implementering af AMportal påbegyndes og videreudvikles i takt med øvrige initiativer iværksat af Arbejdsmiljøstrategien : Dannelse af netværk og erfa-grupper. Denne del er afhængig af, at en del af strategiens andre indsatser er implementeret. Arbejdsmiljøgruppernes behov for netværk vil vokse efterhånden, som der kommer mere fokus på området. Hvordan? Temaet deles op i følgende initiativer: Arbejdsmiljøportal Udvikling af én arbejdsmiljøportal på intranettet, hvor alle relevante oplysninger til arbejdsmiljøgrupperne ligger i opdateret form. Der skal være mulighed for interaktiv dialog, annonceringer, links til eksterne parter samt overblik over relevante kontaktpersoner. For at ressourceoptimere vil det være oplagt at koordinere indsatsen med en revision af de øvrige sider, som håndteres af Arbejdsmiljø & HR. Grundtanken er, at der skal være én indgang til arbejdsmiljø-relevant information i organisationen. Der nedsættes en arbejdsgruppe til opgaven Netværk og erfa-grupper Dannelse af netværk og erfagrupper, som kan være til støtte for AMR og leder og medvirke til at sikre videndeling på tværs i organisationen. Netværkstanken støttes yderligere op af initiativerne omkring uddannelse, efteruddannelse og kompetenceudvikling. Opstart faciliteres af Arbejdsmiljø og HR. Driften ligger herefter i netværket. Overblik over arbejdsmiljøorganisationen Overblik over hvem, der til enhver tid er arbejdsmiljørepræsentant og leder i en arbejdsmiljøgruppe. Der skal desuden på intranettet være en liste over, hvem der er aktiv i AMorganisationen. En automatiseret løsning er at foretrække frem for en manuel opdatering. 19

20 Koordinering og støtte De 7 temaer Tema 4 Hvad? Der skal oprettes et system, der kan sikre dels den fornødne støtte til MED-udvalgene, men også koordinere arbejdsmiljøindsatsen i organisationen. Her tænkes på blandt andet arbejdsmiljøkoordinerende funktioner samt Arbejdsmiljø & HR s støtte til MED-Organisationen. Hvorfor? Alle medarbejdere har et ansvar for eget arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og chefer har et særligt ansvar for at medvirke til ordentlige arbejdsforhold. Der er ofte behov for at koordinere arbejdsindsatsen både centralt i MED-udvalgene, men også decentralt i de enkelte arbejdsmiljøgrupper. Dette initiativ skal medvirke til at udvikle arbejdsmiljøarbejdet i organisationen, så arbejdsmiljøindsatsen får mere forebyggende karakter. Hvem? Direktionen udarbejder i samarbejde med Arbejdsmiljø & HR funktionsbeskrivelser for arbejdsmiljøkoordinerende funktioner. Arbejdsmiljø & HR udarbejder udkast til model for kontaktpersonordningen. Hvornår? Hvordan? Koordinering af arbejdsmiljø Etablering af en række arbejdsmiljøkoordinatorfunktioner decentralt, tilknyttet for eksempel hvert direktørområde. Arbejdsmiljøkoordinatorerne skal bl.a. have følgende funktioner: Implementering og tilpasning af arbejdsmiljøstrategiens delelementer i eget område. Videndeling ift. bl.a. arbejdsskader og øvrige relevante arbejdsmiljøforhold Bindeled mellem MED-organisationen og Arbejdsmiljø & HR. Kvalificering af MED-udvalgenes arbejds- og beslutningsgrundlag. Tovholder ift. netværk/erfamøder blandt arbejdsmiljørepræsentanterne. Medvirke til at de administrative forpligtelser i Arbejdsmiljøloven overholdes. Vurdere behov for relevant kompetenceudvikling i organisationen. Kontaktpersonordning Etablering af en kontaktpersonordning i Arbejdsmiljø & HR til støtte af MED-udvalg og arbejdsmiljøkoordinatorer. Medarbejdere i Arbejdsmiljø & HR tilknyttes et antal fag- og fællescentre, og deltager efter behov i bl.a. MED-udvalgsmøder samt fungerer som de arbejdsmiljøkoordinerende funktioners sparringspartnere. Funktionsbeskrivelser udarbejdes inden 1/ Opstart af arbejdsmiljøkoordinerende funktioner inden 31/12. Arbejdsmiljø & HR udarbejder udkast til kontaktpersonordningen inden 1/

21 Kompetenceudvikling De 7 temaer Tema 5 og uddannelse Hvad? Arbejdsmiljøuddannelsen skal tilpasses de nye lovkrav. Samtidig skal uddannelsen tilpasses Frederikshavn Kommunes behov, så den bliver så relevant og vedkommende som muligt for medarbejderne. Ligeledes skal der udvikles modeller for kompetenceudviklingsplaner og for den årlige, lovpligtige efteruddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter og ledere. Hvornår? Den nye arbejdsmiljøuddannelse er implementeret i første halvår Opstart af efteruddannelse af arbejdsmiljøgrupperne sker i andet halvår 2011 med 1. oktober 2011 som deadline for udbud af efteruddannelserne. Retningslinjer for kompetenceudviklingsplanerne indarbejdes i arbejdsmiljøhåndbogen se initiativ for Rammer & Redskaber. Hvorfor? Arbejdsmiljøloven påbyder, at alle virksomheder udarbejder kompetenceudviklingsplaner samt udbyder årlig efteruddannelse. Samtidig er der et behov for løbende kompetenceudvikling på arbejdsmiljøområdet, så alle medlemmer af MED-organisationen bliver velfungerende ambassadører indenfor eget område. Herved kan vi i fællesskab udvikle Frederikshavn Kommune som en attraktiv arbejdsplads, hvor sikkerhed, sundhed og trivsel er i højsædet. Hvem? Arbejdsmiljø & HR har igangsat arbejdet med at tilpasse arbejdsmiljøuddannelsen til de nye krav. Afdelingen er desuden tovholder på de øvrige initiativer. Hvordan? Arbejdsmiljøuddannelsen I samarbejde med underviser tilpasses uddannelsen de lovgivningsmæssige krav samt intentionerne i arbejdsmiljøstrategien, herunder Ansvar & Pligter. Lovpligtig efteruddannelse Der nedsættes en arbejdsgruppe til at konkretisere, hvordan den årlige efteruddannelse(1½ dag) kan sammensættes såvel centralt som decentralt, så den også imødekommer de årlige kompetenceudviklingsplaner. I 2011 målrettes tilbuddene for de årlige 1½ dages uddannelse de respektive centre/områder(i samarbejde mellem Arbejdsmiljø & HR og de respektive centre). Kompetenceudvikling af arbejdsmiljørepræsentanter og ledere Der skal findes en model for, hvordan udarbejdelsen af de lovpligtige kompetenceudviklingsplaner kan praktiseres, så det bliver praktisk anvendeligt. I første omgang udarbejdes kompetenceudviklingsplanerne af MED-udvalgene. Retningslinjer for gennemførelse af kompetenceudviklingsplanerne indarbejdes i arbejdsmiljøhåndbogen. 21

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøstrategi 2008-2012 Vedtaget af hoved-med den 7. april 2008 Godkendt i Viborg Byråd den 25. juni 2008 2 Sådan blev arbejdsmiljøstrategien lavet! Processen vedrørende udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med De centrale parters fælles vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Rubrik. Sundhedsordningen for ansatte Organisering og helhedsorienteret indsats. Sønderborg Kommune Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Rubrik. Sundhedsordningen for ansatte Organisering og helhedsorienteret indsats. Sønderborg Kommune Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Rubrik Sundhedsordningen for ansatte 2015-2017 Organisering og helhedsorienteret indsats Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION... 4 MÅLGRUPPE... 4 FORMÅL...

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget.

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. 11.03.2011 1 Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan 2011-2013 1. Indledning Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden 2011-2013. Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. Arbejdsmiljøplanen

Læs mere

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser v. Personalekonsulent Lærke Gelineck Berg og Fælles-AMR Rikke Gierahn Andersen Inspiration - videndeling

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi i 2016

Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Grundlag for arbejdsmiljøstrategien i Næstved Kommune er lov om arbejdsmiljø, kommunens personale- og arbejdsmiljøpolitik samt MED-aftale. Strategien er, at der med arbejdsmiljøpolitik

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Procedureretningslinjer

Procedureretningslinjer Procedureretningslinjer DATO 14-04-2011 SAGSNR. 326-2011-18747 SAGSANSVARLIG Rita Jeppesen HR og Personale HR og Personale I henhold til Kalundborg Kommunes lokale MED-aftale er der udarbejdet nedenstående

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013

Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013 Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden.

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden. Arbejdsmiljømål 2017-2018 Odder Kommunes mål og indsatser for at styrke et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø tager afsæt i den fælles forståelse og udvikling af kerneopgaven hvad er det for en

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress frederikshavn kommune. Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress

Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress frederikshavn kommune. Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor fysisk og psykisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Vi vil

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Strategi for sygefravær

Strategi for sygefravær Personalepolitik Strategi for sygefravær 2013-2016 September 2012 Formål Esbjerg Kommunes sygefraværsstrategi har som formål at understøtte den overordnede personalepolitiks mål om at tage vare på kommunens

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator Notat Til: Hovedudvalg og Områdeudvalg Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: HR/arbejdsmiljøkoordinator Oplæg til drøftelse af arbejdsmiljøcertificering Indledning I 2007 besluttede Hovedudvalget,

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen.

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen. Projektbeskrivelse Baggrund og formål Odder Kommunes første HR strategi udløb i 2013, og som led i en generel gennemgang af kommunens strategier og styringskoncept besluttede direktionen i august 2013,

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Indledning. Arbejdsmiljøstrategien Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB

Notat. Århus Kommune. Indledning. Arbejdsmiljøstrategien Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB Notat Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB HMU D. 11. marts 2011 Århus Kommune Indledning En gang årligt skal ledelsen udarbejde en evaluering

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV 1.0 Ledelsen skal lægge rammerne Det er ledelsens ansvar at der gennemføres en lovpligtig APV. Ledelsen skal med MED-udvalget, sikkerhedsgruppen og medarbejderne afklare

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe Aftalens formål Skabe grundlag for forbedring og udvikling af de ansattes trivsel og sundhed på arbejdspladsen

Læs mere

Nyt MED-uddannelseskoncept i Region Nordjylland

Nyt MED-uddannelseskoncept i Region Nordjylland Nyt MED-uddannelseskoncept i Region Nordjylland Baggrund og det eksisterende uddannelsestilbud Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet blev revideret i forbindelse med OK

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Region Syddanmark

Arbejdsmiljøpolitik for Region Syddanmark Arbejdsmiljøpolitik for Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Forord Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt arbejdsmiljøpolitikken for hele regionen i juni 2007. Arbejdsmiljøet har vi alle ansvar

Læs mere

Retningslinje for trivselsmåling i Region Sjælland

Retningslinje for trivselsmåling i Region Sjælland Retningslinje for trivselsmåling i Region Sjælland Baggrund Når vi trives i arbejdet, oplever vi balance mellem krav, behov, kompetencer og ressourcer. Erfaringer fra mange arbejdspladser viser, at trivsel

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

November Sunde og attraktive arbejdspladser

November Sunde og attraktive arbejdspladser November 2016 F A G N N I E S R E AD T L D P N S Å D H J E R O RB F A K I Å T P I L S S O P RE ST Sunde og attraktive arbejdspladser INDHOLD Forord 3 Mål og holdning 4 Synlighed 5 Bilag 1 6 Trivsel, åbenhed

Læs mere