Procedure til udredning for ordblindhed for skolens fagprofessionelle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procedure til udredning for ordblindhed for skolens fagprofessionelle"

Transkript

1 Procedure til udredning for ordblindhed for skolens fagprofessionelle

2 Indhold 1 Procedure til udredning for ordblindhed for skolens fagprofessionelle 2 Indhold 3 Indledning 5 Definition af læsning 5 Definition af ordblindhed 6 Tegn, test og indsatser 8 Nøglebidrag 10 Links til relevant lovgivning, vejledninger m.m. 10 Litteratur og henvisninger 2

3 Indledning Vejledningen er udarbejdet på baggrund af drøftelser i læsevejledernetværket, hvor en anbefaling vedr. procedurer omkring ordblinde elever vurderes nyttig både til støtte for arbejdet på den enkelte skole og i forhold til at skabe ensartede procedurer på tværs af skoler i Varde Kommune. Det er læsevejlederen på den enkelte skole, der forestår arbejdet med udredning af ordblinde elever. Vejledningen indeholder en kort beskrivelse af ordblindhed, oversigt med tegn, test og indsatser, nøglebidrag fra forskellige fagpersoner, samt inspiration vedr. tiltag og undervisning i forhold til denne elevgruppe. Afslutningsvis er der henvisninger til relevant lovgivning, litteratur m.m. Vejledningen er udarbejdet af Mette Quist Kristensen og Tina Sottrup-Jensen, læsekonsulenter, Børn og Læring, Varde Kommune. MÅL Målet er at give en praksisnær vejledning til, hvorledes arbejdet med forebyggelse, tidlig identificering, udredning og undervisning i forhold til ordblindhed kan gribes an på skolerne. Vejledningen skal være med til at skabe ensartede procedurer på tværs af skolerne og dermed kvalitetssikre praksis. Vejledningen er et dynamisk dokument, som vil blive revideret efterhånden, som ny forskning og erfaringer på området giver behov for at ændre anbefalinger til praksis. 3

4 Vejledning til skolerne vedr. ordblinde elever 4

5 Definition af læsning Som det fremgår af modellen til venstre er læsning en kompleks proces, hvor flere forskellige komponenter interagerer. I centrum for den interaktive læsemodel finder vi den centrale meningsskabende funktion (Ehri, 1995), som vil være basis i alle kognitive funktioner (Frost, 2003). Den interaktive læsemodel inddrager forskellige og relevante komponenter, som indgår i læseprocessen. De to hovedkomponenter i læsning afkodning og sprogforståelse er illustreret med delfærdigheder i modellen (pilene langs bunden og venstre side). Læsningen er desuden påvirket af en række baggrundsfaktorer (kognitive funktioner og social virkelighed), dette er illustreret øverst i modellen. Øvrige forhold som motivation, selvbillede, læseerfaringer og interesser findes rundt om solen. Modellen tydeliggør, at læsning er en aktiv meningssøgende proces, der har basis i almene kognitive funktioner og involverer flere forskellige sprogprocesser, derudover indvirker sociale forhold på læsningen. Med udgangspunkt i modellen kan elevens styrker og svagheder beskrives og være udgangspunkt for tilrettelæggelse af en pædagogisk indsats. Ordblinde elevers vanskeligheder er som udgangspunkt knyttet til afkodning, sekundære vanskeligheder mht. læseforståelse, ordforråd og motivation opstår dog ofte, hvis der ikke tidligt tages hånd om vanskelighederne. Definition af ordblindhed Ordblindhed er markante vanskeligheder med at tilegne sig skriftens alfabetiske princip. Ordblindhed (dysleksi) er store vanskeligheder med at lære at læse og skrive, som beror på vanskeligheder med at forbinde bogstaver og bogstavfølger med sproglyde og lydfølger. (Center for Læseforskning, Københavns Universitet) Forskningsbaseret viden om ordblindhed viser, at opdages vanskelighederne i tide, og sættes der ind med kvalificeret undervisning, så kan disse elever udvikle deres skriftsproglige kompetencer. (Lundberg og Høien, 2012). 5

6 Tegn, test og indsatser For at opdage vanskelighederne så tidligt som muligt, er det nødvendigt at kende risikotegn for udvikling af ordblindhed. Data fra gruppetests samt den enkelte læreres observationer er vigtige elementer i forhold til at identificere elever, der bør undersøges med individuelle tests. Udredning med individuelle tests danner afsæt for udarbejdelse af en helhedsvurdering af barnet som udgangspunkt for målrettet og kvalificeret indsats og undervisning. 6

7 Klassetrin Tegn Test Indsats klasse Vanskeligheder med at rime Vanskeligheder med at huske bogstaver eller tal Vanskeligheder med at opdele ord i mindre dele og arbejde med lydene i et ord Vanskeligheder med at huske ord Vanskeligheder med at lære alfabetet og oversætte bogstaver til lyd og bogstavfølger til ord Vanskeligheder med hurtigt at genkende hyppige ord i læsning Vanskeligheder med stavning Sprogvurdering Ordblinderisikotesten Ordlæseprøver Sætningslæseprøver Tekstlæseprøver Staveprøver IL-basis Særligt tilrettelagt undervisning med fokus på bogstaver, sproglyde og direkte instruktion i lydprincippet for standartlyde og betingede udtaler Eksplicit undervisning i læsestrategier Udarbejdelse af individuel handleplan på baggrund af helhedsvurdering med læringsmål og tydelig ansvarsfordeling, herunder tilbagemelding til familien. Se Ideer og inspiration til undervisning 3. klasse Læser langsomt og upræcist Vanskeligheder med at stave Se tegn for klasse DVO-screening og individuelle test (efterår 3. klasse) Ordblindetest fra UVM (forår 3. klasse) Staveprøver Læseprøver Evt. Testbatteriet, Elbros ordlister, IL-prøver Særligt tilrettelagt intensiv kursusforløb tilpasset elevens aktuelle færdighedsniveau Instruktion og løbende vejledning i brug af ithjælpemidler og NOTA. Udarbejdelse af individuel handleplan på baggrund af helhedsvurdering med læringsmål og tydelig ansvarsfordeling, herunder tilbagemelding til familien Se Ideer og inspiration til undervisning klasse Læser langsomt og upræcist i alle fag med tekster Vedvarende vanskeligheder med at stave Vanskeligheder med at formulere sig skriftligt Vanskeligheder med at lære fremmedsprog Nederlagsfølelse og evt. sociale problemer Manglende læseforståelse Ordblindetest fra UVM Staveprøver Læseprøver Evt. Testbatteriet, Elbros ordlister, IL-prøver Særligt tilrettelagt intensiv kursusforløb tilpasset elevens aktuelle færdighedsniveau Instruktion og løbende vejledning i brug af it-hjælpemidler og NOTA. Udarbejdelse af individuel handleplan på baggrund af helhedsvurdering med læringsmål og tydelig ansvarsfordeling, herunder tilbagemelding til familien Indsatser vil være en balance mellem færdighedstræning og undervisning i kompenserende strategier (herunder it). Jo længere en elev er i skoleforløbet, jo mere naturligt vil det være at vægte de kompenserende tilgange og sikre eleven funktionel læsning med it. Se Ideer og inspiration til undervisning klasse Læser langsomt og upræcist i alle fag med tekster Har svært ved at læse, især nye eller sjældent forekomne ord Staver upræcist og nogle gange fejlstaver ord, som de andre gange godt kan stave til Undgår og udsætter opgaver med læsning og skrivning Har problemer med at give et resumé af en tekst i hovedpunkter Har problemer med at besvare spørgsmål til tekster Har svært ved at lære og huske nye ord og navne, fx fagord Problemer med at tilpasse sig nye læsesituationer eller strategier Arbejder langsomt, når de skal skrive og læse Har ringe opmærksomhed på detaljer eller omvendt fokuserer for meget på dem Misforstår information Har et utilstrækkeligt ordforråd (pga. manglende læseerfaringer og problemer med at lære at udtale nye ord korrekt) Har problemer med planlægning af tid og opgaver Bedre til at formulere sig mundtligt end skriftligt Ordblindetest fra UVM Staveprøver Læseprøver Testbatteriet Elbros ordlister IL-prøver Særligt tilrettelagt intensiv kursusforløb tilpasset elevens aktuelle færdighedsniveau Instruktion og løbende vejledning i brug af it-hjælpemidler og NOTA. Udarbejdelse af individuel handleplan på baggrund af helhedsvurdering med læringsmål og tydelig ansvarsfordeling, herunder tilbagemelding til familien Indsatser vil være en balance mellem færdighedstræning og undervisning i kompenserende strategier (herunder it). Jo længere en elev er i skoleforløbet, jo mere naturligt vil det være at vægte de kompenserende tilgange og sikre eleven funktionel læsning med it. Særlige kursusforløb med forberedelse til afgangsprøve på særlige vilkår Se Ideer og inspiration til undervisning For at gøre overgangen til ungdomsuddannelse så smidig som muligt er det vigtigt at videregive informationer om ordblindhed til UU-vejledning og kommende uddannelsesinstitutioner 7

8 Nøglebidrag (Hentet fra Ordblindhed i grundskolen et inspirationsmateriale fra Undervisningsministeriet) Skolens ledere, lærere og andet pædagogisk personale har en fælles opgave når det drejer sig om ordblindhed. Hver faggruppe skal kende netop sit bidrag i den samlede indsats. Skoleleder Sørger for, at skolen har klare strategier for samarbejdet mellem skole og hjem, og at skolen kommunikerer tydeligt om forældrenes og skolens rettigheder og pligter Sikrer overførsel af relevant information fra indskoling til mellemtrin, fra mellemtrin til udskoling og fra udskoling til ungdomsuddannelse. Nogle skoler har en praksis med at drøfte de ordblinde elevers behov og udvikling i et rådgivende organ, der udover ledelsen består af for eksempel psykolog, socialrådgiver, læsevejleder, AKT-lærer og almen lærer Sikrer ressourcer (uddannelse og timer) til det tværfaglige samarbejde om ordblinde elever og sikrer en tydelig ansvarsfordeling Beslutter hvordan støtten til ordblinde elever skal organiseres. Organiseringen sker i samarbejde med læsevejleder, klassens lærere og eventuelt kommunens læsekonsulent og skolebestyrelsen Sikrer, at lærerne planlægger og tilrettelægger undervisningen på en sådan måde, at der sker en undervisningsdifferentiering Følger op på ordblinde elevers udvikling og udbytte af den undervisning og de kompenserende it-redskaber, der bliver stillet til rådighed Læsevejleder Koordinerer ordlindeindsatsen på sin skole og er bindeled mellem eleven, forældre, lærere og skolens ledelse Har ansvaret for at elever med skriftsproglige vanskeligheder identificeres og testes. Endvidere at der i forlængelse heraf udarbejdes handleplaner og planlægges indsatser i samarbejde med eleven, forældre, lærere, skoleledelse og evt. kommunens læsekonsulent Hjælper ordblinde elever ordentlig i gang med at bruge kompenserende it og følger op på det. Det bør ske i samarbejde med eleven, lærere og skolens øvrige it-ressourcepersoner. Af dette følger, at læsevejlederen selv skal have en aktuel viden om kompenserende it, herunder indstillingsmuligheder og pædagogiske anvendelsesmuligheder Følger udviklingen af ordblinde elevers skriftsproglige færdigheder samt opfølgning på indsatser og løbende vejledning af lærerteam Holder sig fagligt opdateret om ordblindeindsatser Lærere Kender tegnene på ordblindhed og henter vejledning om undervisning og om adgang til kompenserende it fra læsevejleder og/eller læsekonsulent Tilpasser de skriftsproglige aktiviteter til ordblinde elever, så de kan klare opgaverne med succes, fx ved at sørge for at eleverne har adgang til de tekster, som klassen skal arbejde med i digital form Overvåger og evaluerer elevernes udbytte af skriftsproglige aktiviteter løbende og systematisk ved hjælp af elevplanen. Det bør ske i dialog med eleven Giver løbende feedback til eleverne og taler med dem om forventningsniveau, deres eget bidrag, færdighedsniveau, sværhedsgrad i aktiviteter og om, hvornår og hvordan de kan integrere og bruge kompenserende it Børnehaveklasseledere Nøglebidrag, som børnehaveklasseledere bør yde ved tegn på risiko for udvikling af læsevanskeligheder, herunder ordblindhed: Er orienteret om dagtilbuddenes pædagogiske læreplaner og bidrager til smidig brobygning mellem dagtilbud og skole 8

9 Ordblinde elever har brug for eksplicit undervisning i skriftens principper Observerer elevernes sproglige og skriftsproglige udvikling og holder læsevejlederen orienteret om udviklingen Kender tegnene på risiko for læsevanskeligheder, herunder ordblindhed Ved, hvordan man forebygger ordblindhed i børnehaveklassen Varetager den obligatoriske sprogvurdering. Resultaterne skal indgå i elevplanen for børnehaveklassen og formidles til forældrene og til de øvrige medarbejdere i børnehaveklasseteamet Tilrettelægger den forebyggende indsats for elever i risiko for læsevanskeligheder Går i dialog med dagtilbuddet om de elever, hvis sproglige udvikling og læring kræver ekstra opmærksomhed. Derudover skal børnehaveklasselederen være med til at sikre en sammenhæng mellem dagtilbuddets læreplaner og skolens undervisningstilbud Gå i dialog med familien om elevens vanskeligheder med sproglig udvikling og skriftsprogstilegnelse Ideer og inspiration til undervisning, materialer og tiltag Intensiv læseundervisning på mellemtrinnet, Frost m.fl. (2016) Dansk Psykologisk Forlag) Specialpædagogisk guide til læsning og skrivning grundbog, Lund og Otzen, Special-pædagogisk forlag VAKS, Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm, Gyldendal Fonologik af Mikael Højbjerg og Thomas Mose, Alfabeta Fingernemt af Mikael Højbjerg, Thomas Mose og Helga Conradsen, Special-pædagogisk Forlag Fokus på læse-/lytteforståelsesstrategier se fx Læseforståelsens fantastiske fire af Merete Brudholm m.fl., Akademisk Forlag Teknologibaserede stavestrategier Kompenserende it Tale til - tekst Multimodal læsning Skabeloner: Materialebasen Skrivedidaktik en vej til læring, Lene Storgaard Brok m.fl., Klim Gode skrivestrategier på mellemtrinnet og i overbygningen, Trygve Kvithyld m.fl., Klim Netværk for ordblinde elever på skolen Netværk for forældre til ordblinde elever på skolen Kursusforløb for forældre i kompenserende it på skolen Ordblindepatrulje fx ældre elever (superbrugere af kompenserede it) Ordblindhed i grundskolen et inspirationsmateriale - Undervisningsministeriet ( i%20grundskolen%20juni% pdf) Ordblinde elever har brug for eksplicit undervisning i skriftens principper, og de skal træne i langt højere grad end andre elever for at opnå automatisering af læsefærdighederne. Det er derfor vigtigt, at eleverne tilbydes målrettede og intensive kursusforløb. Indsatser vil være en balance mellem færdighedstræning og undervisning i kompenserende strategier (herunder it). Jo længere en elev er i skoleforløbet, jo mere naturligt vil det være at vægte de kompenserende tilgange og sikre eleven funktionel læsning med it. 9

10 Links til relevant lovgivning, vejledninger m.m. Ordblinde elever er som alle andre elever i folkeskolen omfattet af Folkeskoleloven, af særligt relevante paragraffer kan fremhæves: 3a, hvoraf det fremgår at børn, der har brug for støtte, som ikke alene kan understøttes ved hjælp af undervisningsdifferentiering og holddannelse, skal tilbydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte. 19 stk. 1, her fremgår det, at nødvendige undervisningsmidler skal stilles vederlagsfrit til rådighed for eleverne, fx it-rygsække. I Vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand kapitel 14 er der en nærmere beskrivelse af elever, der har brug for støtte uden at have behov for specialpædagogiske bistand, og bl.a. ordblinde elever beskrives i dette kapitel. aspx?id= I De nationale test for elever med læsevanskeligheder fra Undervisningsministeriet kan man få nærmere information om de anbefalinger og udfordringer, der kan være for ordblinde elever, når de deltager i nationale test herunder om anvendelse af kompenserende it under nationale test. Vejledninger Mange ordblinde elever har behov for særlig tilrettelæggelse af afgangsprøverne. I Vejledning om aflæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår, kan der ses hvilke muligheder, der er for særlige prøvevilkår. Litteratur og henvisninger Andreas, Karl Åge; Dilling Jandorf, Birgit: Ordblindhed, en håndbog for forældre. Special-pædagogisk Forlag Elbro, Carsten (2007): Læsevanskeligheder. Gyldendal Uddannelse Frost, Jørgen m.fl. (2016): Intensiv læseundervisning på mellemtrinnet, Dansk Psykologisk Forlag Frost, Jørgen (2003): Principper for god læseundervisning, Dansk Psykologisk Forlag Gade, Margit (2012): Dansk med it Vis mig hvordan! Akademisk Forlag Hultquuist, Alan M.: Skal jeg fortælle dig om ordblindhed? - en guide til familie, venner og professionelle. Dansk Psykologisk Forlag Høien, Torleiv; Lundberg, Ingvar (2007): Dysleksi. Special-pædagogisk forlag Jensen, Karin Erbo (2015): Handleplan for undervisning af ordblinde. Special-pædagogisk forlag Lund, Yvonne; Otzen, Elsebeth (2013): Specialpædagogisk guide til læsning og skrivning en grundbog. Special-pædagogisk forlag Lund, Yvonne (2010): Læsevanskeligheder og selvværd. Special-pædagogisk forlag Lyster, Solveig-Alma H. (2012): Elever med læseog skrivevanskeligheder hvad ved vi? Hvad gør vi? Akademisk Forlag Læsepædagogen nr.1, 2016 Pedersen, Anne Leth og Hjort, Kirsten: Uddannelse og skriftsprogsvanskeligheder Grundbog i lektiologisk pædagogik, Hans Reitzels Forlag Undervisningsministeriet, Ordblindhed i grundskolen et inspirationsmateriale Samuelsson, Stephan (2012): Dysleksi og andre vanskeligheder med skriftsproget (Dansk Psykologisk Forlag) i%20grundskolen%20november% pdf Strategi- og handleplan for dysleksi 0-18 år i Herning Kommune aspx?id=

11 11

12 Vejledning til skolerne vedr. ordblinde elever Bytoften 2, 6800 Varde Telefon

Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever.

Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever. Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever. Når en elev er testet ordblind, tilmelder skolen eleven til Nota - et digitalt bibliotek for ordblinde. Skolen sørger for at eleven har relevante hjælpemidler,

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 7. marts 2019 Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte elever med ordblindevanskeligheder.

Læs mere

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte elever med ordblindevanskeligheder.

Læs mere

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre, at

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Klassetrin Hvilke(n) test? Obligatoriske gruppeprøver og andre test, der kan vise tegn på sprog-

Læs mere

DYSLEKSI - alles ansvar

DYSLEKSI - alles ansvar DYSLEKSI - alles ansvar Strategi og handleplan for ordblinde børn i Frederikshavn Kommune Forvaltning og forældre 1 Indhold Dysleksi alles ansvar... 3 Hvad er skriftsproglige vanskeligheder?... 3 Hvad

Læs mere

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune.

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Notat Version 3 03.07-2014 Lolland Kommunes læse- og skriftsprogsstrategi 2014 Vision Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde

Læs mere

Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen.

Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen. Udarbejdet den 30. april 2018. Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen. Vision At ordblinde elever får den støtte, de har brug for, for at kunne deltage aktivt og ligeværdigt i skolelivet og for at blive så

Læs mere

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse Indsatser for arbejdet med ordblinde elever 0.-9. klasse Guide udarbejdet af Marianne Glarborg Ellingsen, Læsekonsulent i samarbejde med Nota Hvordan forstås ordblindhed? Nogle elever viser store vanskeligheder

Læs mere

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD evaluering, test og tiltag i skolen Forord: Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i

Læs mere

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse Revideret udgave september 2017 Indsatser for arbejdet med ordblinde elever 0.-9. klasse Guide udarbejdet af Marianne Glarborg Ellingsen, Læsekonsulent i samarbejde med Nota Revideret udgave september

Læs mere

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i Skanderborg

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

Gadstrup Skoles læsehandleplan

Gadstrup Skoles læsehandleplan Gadstrup Skoles læsehandleplan Indledning Gadstrup Skoles læsehandleplan er udarbejdet på baggrund af Roskilde Kommunes Læsehandleplan 2016-2020. Handleplanen beskriver skolens nuværende og kommende indsats

Læs mere

Ordblindhed. Tidlig indsats. Uddannelse. Undervisning. etlivsomordblind.dk. Dansk. Ordblindetest. Alfabet. Støtte. ABC Ordblind.

Ordblindhed. Tidlig indsats. Uddannelse. Undervisning. etlivsomordblind.dk. Dansk. Ordblindetest. Alfabet. Støtte. ABC Ordblind. Uddannelse Ordblindhed - Information om ordblinde-undervisning på Sølystskolen Støtte Undervisning Tidlig indsats Alfabet etlivsomordblind.dk Sølystskolen Dysleksi ABC Ordblind Ordblindetest Dansk Sølystskolen

Læs mere

Obligatorisk evaluering og tidspunkt

Obligatorisk evaluering og tidspunkt Obligatorisk evaluering og tidspunkt Alder/Klas se-trin 3 år Sprogvurdering Rambøll Sprog, Sprogvurdering 3-6 5 år / inden skolestart Når barnet er 3 år Sprogvurdering Rambøll Sprog, Sprogvurdering 3-6

Læs mere

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse

Læs mere

Lolland Kommunes læsestrategi

Lolland Kommunes læsestrategi Lolland Kommunes læsestrategi Indledning Lolland Kommunes læsestrategi er en del af kommunens børne- og ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Det politiske fokus på læsning

Læs mere

Strategi- og handleplan for dysleksi 0-18 år i Herning Kommune

Strategi- og handleplan for dysleksi 0-18 år i Herning Kommune Strategi- og handleplan for dysleksi 0-18 år i Herning Kommune September 2015 1 Indhold Indledning...3 Udarbejdelse...3 Formål...3 Mål...3 Definition på dysleksi...5 Links til relevant lovgivning, vejledninger

Læs mere

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018 Handleplan for læsning Mål 1 Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Skolens handleplan for læsning Mønsted

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Formål Set i lyset af en national indsats for ordblinde i Danmark, så har Egedal Kommune over de seneste to år iværksat

Læs mere

Kompetencecenter på Sebber Skole

Kompetencecenter på Sebber Skole Kompetencecenter på Sebber Skole Skoleår 2011-2012 Mål Skolens kompetencecenter tilrettelægger den specialpædagogiske indsats og giver sparring til lærere og pædagoger med henblik på at udvikle kompetencer

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Skolens handleplan for sprog og læsning

Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens handleplan for sprog og læsning Indhold Skolens handleplan for sprog- og læsning..... 3 Inspiration til skolens handleplan for sprog og læsning.... 7 2 Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens

Læs mere

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Oktober 2014. Baggrund Lokale politikker, og strategier (herunder Sprog- og Læsestrategi 0-18 år) Central lovgivning Forskning

Læs mere

Handleplan for læsning Holmebækskolen

Handleplan for læsning Holmebækskolen Handleplan for læsning Holmebækskolen 2014-2015 Indskolingen: Børnehaveklasse 2.klasse I indskolingen har vi følgende fokuspunkter: Undervisningen tilrettelægges således, at den sikrer, at eleverne i børnehaveklassen

Læs mere

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning.

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mål og indsats for læsning i almenundervisningen. Indskolingen: Vi prioriterer, at alle børn får en god start, hvor de oplever læsning og skrivning som meningsfulde

Læs mere

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Samarbejde om udvikling Ordblindetesten Undervisningsministeriet har udviklet Ordblindetesten i samarbejde med Center

Læs mere

Vejledning. om skolens støtte til elever i læse-/skrivevanskeligheder. Inkluderende læseundervisning. Holstebro Kommune Skoleafdelingen og PPR

Vejledning. om skolens støtte til elever i læse-/skrivevanskeligheder. Inkluderende læseundervisning. Holstebro Kommune Skoleafdelingen og PPR Vejledning om skolens støtte til elever i læse-/skrivevanskeligheder Inkluderende læseundervisning Holstebro Kommune Skoleafdelingen og PPR Indledning Denne vejledning om skolens støtte til elever i læse-/skrivevanskeligheder

Læs mere

Ordblindestrategi VARDE KOMMUNE. Godkendt af Udvalget for Børn og Læring den 13. november 2018

Ordblindestrategi VARDE KOMMUNE. Godkendt af Udvalget for Børn og Læring den 13. november 2018 2018 Ordblindestrategi VARDE KOMMUNE Udarbejdet af læsekonsulent Tina Sottrup-Jensen i samarbejde med: Repræsentanter fra skoleledelsen: Anja Hessellund, Anita Skov Knudsen Læsevejledere: Charlotte Dammark,

Læs mere

Vejledning og indsatser for arbejdet med ordblinde elever

Vejledning og indsatser for arbejdet med ordblinde elever Skole: Valby Skole Periode: 2018/19 Hvordan forstår vi ordblindhed Nogle elever viser så store vanskeligheder med at lære at læse, fordi de bliver ved med at have svært ved at koble bogstav og lyd. Det

Læs mere

Indhold 0. årgang:... 2 Efterår:... 2 Forår:... 2 Overleveringsmøde 0.årg/1.årg: årgang:... 2

Indhold 0. årgang:... 2 Efterår:... 2 Forår:... 2 Overleveringsmøde 0.årg/1.årg: årgang:... 2 Handleplan for skriftsproglig udvikling Utterslev Skole NB: LST = Læse/skriveteknologi, fx AppWriter, diktafonfunktion o.l. Indhold 0. årgang:... 2... 2... 2 Overleveringsmøde 0.årg/1.årg:... 2 1. årgang:...

Læs mere

Rudersdals indsats for ordblinde elever

Rudersdals indsats for ordblinde elever Rudersdals indsats for ordblinde elever Hvad kan forventes af Skole og Familie? Hvad kan forventes af skolerne? Hvordan får eleven diagnosen ordblindhed? - hvem, hvad, hvornår, hvilken 7. november 2017

Læs mere

Langhøjskolens ordblindehandleplan

Langhøjskolens ordblindehandleplan Langhøjskolens ordblindehandleplan 1 I ordblindehandleplanen beskrives Langhøjskolens beredskab for at opdage hhv. elever med risiko for læsevanskeligheder, elever med læsevanskeligheder og elever med

Læs mere

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015 Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015 Samarbejde om udvikling Ordblindetesten Undervisningsministeriet har udviklet Ordblindetesten i samarbejde med Center

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Handleplan med indsatser for arbejdet med ordblinde elever på Hanssted Skole

Handleplan med indsatser for arbejdet med ordblinde elever på Hanssted Skole Skole: Hanssted Skole, Rødbyvej 2, 2500 Valby Periode: 2018-2019 Hvordan forstår vi ordblindhed? Nogle elever viser så store vanskeligheder med at lære at læse, fordi de bliver ved med at have svært ved

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

Procedure til undersøgelse af ordblindhed i Ikast-Brande kommune

Procedure til undersøgelse af ordblindhed i Ikast-Brande kommune Procedure til undersøgelse af ordblindhed i Ikast-Brande kommune August 2018 1 Indhold Procedure til undersøgelse af ordblindhed i Ikast-Brande kommune... 3 Indledning... 3 Hvad er læsning?... 3 Læsevanskeligheder...

Læs mere

Kommunal testplan for dansk

Kommunal testplan for dansk Lejre Kommune Center for Skoletilbud Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 13. august 2015 Skolekonsulent Louise Elmquist Kommunal testplan for dansk Lejre Kommune Formål

Læs mere

GUNGEHUSSKOLEN. Ordblindehandleplan. Indledning. august Indledning

GUNGEHUSSKOLEN. Ordblindehandleplan. Indledning. august Indledning GUNGEHUSSKOLEN Ordblindehandleplan Indledning Samlet testplan på Gungehusskolen Testplan med fokus på elever i risiko for ordblindhed 0. -2.klasse Undervisnings af elever med afkodningsvanskeligheder (Alle

Læs mere

Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Maj Maj Maj. Okt./nov. Okt./nov. Nov. Marts/april. April/maj. Sep./efterår. Okt.-dec.

Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Maj Maj Maj. Okt./nov. Okt./nov. Nov. Marts/april. April/maj. Sep./efterår. Okt.-dec. Literacy Literacy er en forståelsesramme og en indfaldsvinkel til læsning. Med literacytænkningen ses skriftsprogstilegnelsen som en socialiseringsproces, der sker i samspil med politiske, sociale, kulturelle

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012 Sødalskolen August 2012-1 - Generelt om læsning på Sødalskolen Mål Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Forældre

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole

Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole Målstyringsværktøjet er rammen, inden for hvilken den enkelte skole formulerer sig skriftligt om sin egen indsats på skriftsprogsområdet. Intentionen er: Den enkelte

Læs mere

ORDBLIND LÆS LÆRINGSMILJØ STAVE DYSLEKSI ORD SPROGLYD STRATEGI FOR ORDBLINDEOMRÅDET LÆSEFORSTÅELSE INKLUSION SKRIVE SKRIVE ORDFORRÅD

ORDBLIND LÆS LÆRINGSMILJØ STAVE DYSLEKSI ORD SPROGLYD STRATEGI FOR ORDBLINDEOMRÅDET LÆSEFORSTÅELSE INKLUSION SKRIVE SKRIVE ORDFORRÅD DYSLEKSI ORDGENKENDELSE LÆSE BOGSTAVER LÆSEFORSTÅELSE STAVE ORDBLIND LÆS LÆRINGSMILJØ STRATEGIER ORD LÆSEERFARING SKRIVE SKRIVE INKLUSION ORDFORRÅD SPROGLYD STRATEGI FOR ORDBLINDEOMRÅDET i Vejle Kommune

Læs mere

Læsecenter Herning. Indhold

Læsecenter Herning. Indhold Læsecenter Herning Indhold Indledning...3 Modellen for Læsecenter Herning Tidsplan for Læsecenter Herning...4 Mål...3 Eleven...5 Nøglebidrag som elev...5 IT-patrulje...5 Forældre:...6 Nøglebidrag som forælder:...6

Læs mere

MÅL Vi har som mål, at få alle elever til at klare sig så godt som muligt i skolen. HANDLEPLAN FOR LÆSNING. Mangfoldighed, fællesskab og faglighed.

MÅL Vi har som mål, at få alle elever til at klare sig så godt som muligt i skolen. HANDLEPLAN FOR LÆSNING. Mangfoldighed, fællesskab og faglighed. MÅL Vi har som mål, at få alle elever til at klare sig så godt som muligt i skolen. HANDLEPLAN FOR LÆSNING Mangfoldighed, fællesskab og faglighed. Indholdsfortegnelse Indskoling. 2 0. klasse 2 1. klasse

Læs mere

Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0

Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0 Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0 Nedenstående strategi skal anvendes på Langholt skole i forbindelse med elever, der udviser tegn på ordblinde problematikker

Læs mere

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag 1 Oversigt over de test skolerne tager på de enkelte klassetrin. Nedenstående skema gælder pr. 1. august 2015. Klassetrin Testens navn

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt 14. november 2014 Undervisningsministeriets initiativer med fokus på ordblinde og talblinde elever For mange ordblinde og talblinde

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

ORDBLINDHED Et fokusområde på Randers Realskole

ORDBLINDHED Et fokusområde på Randers Realskole ORDBLINDHED Et fokusområde på Randers Realskole Vi arbejder målrettet med at afdække og hjælpe elever, der er ordblinde. 1 VI ER DEDIKEREDE OG MÅLRETTEDE - også med hensyn til læsevejledning og hjælp til

Læs mere

Indskoling. Ordblindhed - risikotegn i børnehaveklassen (Socialstyrelsen.dk):

Indskoling. Ordblindhed - risikotegn i børnehaveklassen (Socialstyrelsen.dk): Indskoling 1 Indskoling Giv mit barn læsehunger det beder jeg om med brændende hjerte. For jeg vil så gerne at mit barn skal få i sin hånd nøglen til eventyrlandet hvor de dejligste af alle glæder findes!

Læs mere

Læse-skrivehandleplan

Læse-skrivehandleplan Tønder, 30. maj 2018 Læse-skrivehandleplan 2018-20 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse,

Læs mere

Forord til daginstitutionsområdet. Dagtilbud 0-6 år. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Forord til daginstitutionsområdet. Dagtilbud 0-6 år. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Forord til daginstitutionsområdet Dagtilbud 0-6 år Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Egedal kommune ønsker, at alle børn og unge i kommunen skal have mulighed for

Læs mere

Hedensted kommunes ordblindeprocedure

Hedensted kommunes ordblindeprocedure Hedensted kommunes ordblindeprocedure Ordblindeforeningen den 21. maj 2016 Anette Høj Madsen, Læsekonsulent 1 Fakta Elever: Ca. 5810 21 folkeskoler 13 fødeskoler (0.-6. kl.) 1 skole (7.-9. kl.) 5 frie

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Fakta om Ordblindetesten:

Fakta om Ordblindetesten: SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 5. juli 2019 Notat Følgende notat har til hensigt at præsentere Ballerup Kommunes progressionen i sprog og skriftsprogsindsatsen på 0-16 års området, særligt i forhold

Læs mere

Elever i Billund Kommune i dyslektiske vanskeligheder

Elever i Billund Kommune i dyslektiske vanskeligheder Elever i Billund Kommune i dyslektiske vanskeligheder Identifikation. Vurdering. Understøttelse. Forord... 2 Definition på dysleksi:... 2 Definition på læsning og læseforståelse det brede læsebegreb...

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Læse- og skrivevanskeligheder i skolen

Læse- og skrivevanskeligheder i skolen Læse- og skrivevanskeligheder i skolen Formålet Formålet med denne guide er at give forslag til, hvordan en elevs skriftsproglige vanskeligheder kan afdækkes med henblik på udarbejdelse af undervisningsplan.

Læs mere

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Udskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Når eleverne forlader folkeskolen, skal de læse sikkert, varieret og hurtigt med forståelse, indlevelse

Læs mere

TØNDER DISTRIKTSSKOLE

TØNDER DISTRIKTSSKOLE Sprog- og læsehandleplan 2016-17 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse, job og deltagelse

Læs mere

Indledning 2. Definition på ordblindhed 2

Indledning 2. Definition på ordblindhed 2 Indledning 2 Definition på ordblindhed 2 Fælles kommunale retningslinjer 3 Nonordstest i 2. klasse 3 Indsats i 3. klasse 3 Indsats i 4. klasse 3 Indsats i 5.-6. klasse 4 Indsats i 6. klasse 4 Indsats i

Læs mere

Strategi for udredning og indsats for elever i ordblindevanskeligheder i Ballerup Kommune. August 2019

Strategi for udredning og indsats for elever i ordblindevanskeligheder i Ballerup Kommune. August 2019 Strategi for udredning og indsats for elever i ordblindevanskeligheder i Ballerup Kommune August 2019 1 Indhold Indledning 3 Fakta om skolens forpligtelser i forhold til afdækning af ordblindhed 4 Forslag

Læs mere

Formålet med Testplan for læsning og stavning i Vesthimmerlands Kommune er på datainformeret grundlag

Formålet med Testplan for læsning og stavning i Vesthimmerlands Kommune er på datainformeret grundlag Bilag 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Evaluering én eller to gange årligt... 3 screening for ordblindhed i 3. og 7. klasse... 3 Rollefordeling... 3 Sprogvurdering i 0. klasse opsamling på kommuneniveau

Læs mere

Beskrivelse af Holbæk Kommunes. indsats for ordblinde

Beskrivelse af Holbæk Kommunes. indsats for ordblinde Beskrivelse af Holbæk Kommunes indsats for ordblinde Forord Holbæk Kommune ønsker gennem denne beskrivelse at styrke indsatsen for ordblinde elever i Folkeskolen og at give et samlet overblik over tiltag.

Læs mere

Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune

Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune Læse- skrivestrategi Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune 2012 2012 Vision: At skabe bedst mulige læseresultater for alle. At skabe inklusion via læsning. Mission: At sikre at

Læs mere

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 1.-3. klasse 2014-15

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 1.-3. klasse 2014-15 Kendetegn Indsats/metoder (Beskrivelse af pædagogiske muligheder) Materialer Ansvar Evaluering Dysleksi i familien Vanskeligheder med at lære alfabetet og oversætte bogstav til lyd og bogstavfølger til

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder Baggrund Børn, som i dag begynder i dagtilbud og skoler,

Læs mere

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010 Evalueringsrapport klasselæseprøver 2010 Resultater, analyser og anbefalinger i forbindelse med klasselæseprøver i 1., 2., 3., 4. og 8. klasse, Kolding Kommune 2010 Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen

Læs mere

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Hjælp - mit barn kan ikke læse! Der kan være fl ere grunde til, at et barn har svært ved at læse, fx: Barnet kan være senere udviklet end de fl este andre

Læs mere

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder Baggrund Børn, som i dag begynder i dagtilbud og skoler,

Læs mere

Kursustilbuddet i vognene er rettet mod elever på mellemtrinnet, primært elever fra 4. klasse.

Kursustilbuddet i vognene er rettet mod elever på mellemtrinnet, primært elever fra 4. klasse. Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis: Forældre og lærere skønner, at eleven er motiveret og parat til at arbejde målrettet med

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Den fastlagte evaluering - dansk Klasse Staveprøve Læseprøve Ansvarlig Klasselæsekonference. VM Forår: Ordkendskabsprøve 0.- LH 1.kl.

Den fastlagte evaluering - dansk Klasse Staveprøve Læseprøve Ansvarlig Klasselæsekonference. VM Forår: Ordkendskabsprøve 0.- LH 1.kl. Kapitel 2: af elevernes udbytte af undervisningen På Forberedelsesskolen er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter i

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten

Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten Et samarbejde mellem Center for Læseforskning og Skoleforskningsprogrammet ved IUP og Undervisningsministeriet Dorthe Klint Petersen dkp@edu.au.dk Århus Universitet

Læs mere

Thomas Mose. Mikael Højbjerg. Ordblindelærer Læsevejleder Cand.pæd. i didaktik mshp. dansk

Thomas Mose. Mikael Højbjerg. Ordblindelærer Læsevejleder Cand.pæd. i didaktik mshp. dansk En landsdækkende socialøkonomisk kursusvirksomhed med speciale i ordblindhed, ordblindeundervisning og inklusion. Mikael Højbjerg Ordblindelærer Læsevejleder Cand.pæd. i didaktik mshp. dansk Thomas Mose

Læs mere

Ordblindhed. Hvad er det Hvordan tester skolen for ordblindhed Hvordan kan du støtte dit barn

Ordblindhed. Hvad er det Hvordan tester skolen for ordblindhed Hvordan kan du støtte dit barn Ordblindhed Hvad er det Hvordan tester skolen for ordblindhed Hvordan kan du støtte dit barn 1 Udarbejdet af: Læsekonsulent Marianne Aaen Thorsen og læsevejledere i Fredensborg Kommune Udgivet af: Center

Læs mere

Annette Hylander, Læsekonsulent DA DEN NATIONALE ORDBLINDETEST RAMTE DEN KOMMUNALE VIRKELIGHED

Annette Hylander, Læsekonsulent DA DEN NATIONALE ORDBLINDETEST RAMTE DEN KOMMUNALE VIRKELIGHED DA DEN NATIONALE ORDBLINDETEST RAMTE DEN KOMMUNALE VIRKELIGHED Brønderslev Kommune Fakta: Ca. 30.000 indbyggere Ca. 4300 elever 11 folkeskoler 3 Friskoler 1 Heldagsskole 4 skoledistrikter pr. 1. aug. 2016

Læs mere

Læsepolitik for Ullerødskolen

Læsepolitik for Ullerødskolen Læsepolitik for Ullerødskolen Formål Formålet med læseundervisningen er, at eleverne: - udvikler deres læse- og skrivefærdigheder - oplever læselyst og får gode læsevaner - lære at læse for at lære i alle

Læs mere

Forord til skoleområdet Indskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet Indskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Indskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring For den elev, som begynder i en af Egedal Kommunes folkeskoler, skal oplevelsen være, at undervisningen

Læs mere

Aflæggerbordsnotat: Orientering om eksisterende indsatser ift. ordblindhed og læse-skrivevanskeligheder i Københavns Kommune

Aflæggerbordsnotat: Orientering om eksisterende indsatser ift. ordblindhed og læse-skrivevanskeligheder i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 30. januar 2019 Aflæggerbordsnotat: Orientering om eksisterende indsatser ift. ordblindhed og læse-skrivevanskeligheder i Københavns

Læs mere

Hornum skole. Dette arbejder vi med i alle årgange:

Hornum skole. Dette arbejder vi med i alle årgange: 2015 Hornum skole Dette arbejder vi med i alle årgange: Læsebånd Læsekontrakter Flydende læsning Faglig læsning: o Læsestrategier o Notatteknik Motivering for læsning Evaluering Gældende pr. 1. august

Læs mere

Læsevejledere i grundskolen netværkværksmøder

Læsevejledere i grundskolen netværkværksmøder Læsevejledere i grundskolen netværkværksmøder Videndelingsoplæg - 20 minutter Niveaudelt læsetræningsforløb afsæt i resultaterne fra Tekstlæseprøve 3 & 2 Hogrefe. Tankerne bag etablering og gennemførelse

Læs mere

Hillerødsholmskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi

Hillerødsholmskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi Hillerødsholmskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi Indhold Baggrund for vejledningen side 2 Det mener vi, når vi taler om ordblindhed side 2 Tegn på ordblindhed, man skal være opmærksom på side 2

Læs mere