Der beskrives en vision for velfungerende marked i Danmark om 5-10 år.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der beskrives en vision for velfungerende marked i Danmark om 5-10 år."

Transkript

1 i:\juni-2000\markeder-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: RESUMÈ Juni 2000 VELFUNGERENDE MARKEDER I forbindelse med regeringens strategioplæg "dk21 - En ny strategi for Danmarks erhvervspolitik" er der udarbejdet en arbejdsrapport vedr. "Velfungerende markeder". Rapporten udgør, sammen med 5 andre rapporter: * Kompetence, innovation og iværksætterkultur * Det globale Danmark * Det risikovillige Danmark * Kvaliteten i erhvervsreguleringen * Erhvervslivets samfundsmæssige ansvar et idékatalog, som kan danne arbejdsgrundlaget for regeringens langsigtede strategi for Danmarks erhvervsmæssige udvikling. Der beskrives en vision for velfungerende marked i Danmark om 5-10 år. Regeringen har identificeret fire områder, som vil være omdrejningspunkt for at skabe velfungerende markeder: 1. Effektiv konkurrence, der giver innovation - danske forbrugere skal betale rimelige priser for deres varer, og virksomhederne skal gennem effektiv konkurrence tilskyndes til at forny sig. 2. Bedre information om varer og serviceydelser - vejen til ordentlige valgmuligheder for forbrugerne går via en redelig og præcis information til forbrugerne, også på "nye" områder som etik og miljø. 3. Klare rettigheder for forbrugere og virksomheder - skal sikre en høj grad af tillid til markedet hos begge parter. F.eks. er mangelen på klare rettigheder inden for e-handel en barriere for, at forbrugerne ikke i større omfang kaster sig ud i e-handel. 4. Effektiv og billig beskyttelse af viden -. der skal fastholdes en fornuftig balance mellem virksomhedernes ret til at beskytte patenter og samfundets interesse i, at vor viden bliver spredt til andre. Det fremgår af rapporten, at Danmark vedrørende punkt 2. "Information om varer og ydelser" og 3. "Klare rettigheder for forbrugere og virksomheder" som udgangspunkt er godt placeret sammenholdt med andre lande, mens vi vedr. 1. "Effektiv konkurrence" halter bagefter. Der er derfor på dette område behov for en særlig indsats for at bringe os i front. I rapporten gennemføres en række analyser af udfordringer og muligheder for Danmark i den globale vidensøkonomi og der fremlægges forslag til initiativer, der kan bidrage til, at Danmark kan tage de første skridt ind i vidensøkonomien.

2 2 VELFUNGERENDE MARKEDER I forbindelse med regeringens strategioplæg "dk21 En ny strategi for Danmarks erhvervspolitik" er der udarbejdet en arbejdsrapport vedr. "Velfungerende markeder". Rapporten udgør, sammen med 5 andre rapporter Kompetence, innovation og iværksætterkultur Det globale Danmark Det risikovillige Danmark Kvaliteten i erhvervsreguleringen Erhvervslivets samfundsmæssige ansvar et idèkatalog, som kan danne arbejdsgrundlaget for regeringens langsigtede strategi for Danmarks erhvervsmæssige udvikling. I rapporten gennemføres en række analyser af udfordringer og muligheder for Danmark i den globale vidensøkonomi og der fremlægges forslag til initiativer, der kan bidrage til, at Danmark kan tage de første skridt ind i vidensøkonomien. Der beskrives en vision for velfungerende markedet i Danmark om 5-10 år, som bl.a. indebærer, at konkurrencen er intens, men fair. prisen for den samme vare eller tjeneste ikke er højere end andre steder offentlige virksomheder er ikke urimeligt begunstiget eller beskyttet forbrugerne har adgang til god og dækkende informationer om varer og tjenester forbrugernes og virksomhedernes rettigheder er klare markedspolitikken er både national og international og tager højde for, at fler og flere markeder går over grænserne virksomhederne er vidensintensive både i servicesektoren og i industrien Velfungerende markeder stiller krav til forbrugerpolitikken, konkurrencepolitikken, samspillet mellem det offentlige og private virksomheder og til en afbalanceret eneretsbeskyttelse (patenter, varemærker m.v.). Som led i en samlet politik for velfungerende markeder skal disse politikområder i højere grad end hidtil koordineres og ses i en sammenhæng.

3 3 Det fremhæves, at lovgivning ikke alene kan sikre velfungerende markeder. Det er lige så vigtigt, at der blandt forbrugere og virksomheder er en bred accept af lovgivningen. For uden den kan selv den bedst udformede erhvervslovgivning ikke skabe velfungerende markeder. Regeringen har identificeret fire områder, som vil være omdrejningspunkt for at skabe velfungerende markeder: 1. Effektiv konkurrence, der giver innovation danske forbrugere skal betale rimelige priser for deres varer, og virksomhederne skal gennem effektiv konkurrence tilskyndes til at forny sig. 2. Bedre information om varer og serviceydelser vejen til ordentlige valgmuligheder for forbrugerne går via en redelig og præcis information til forbrugerne, også på "nye" områder som etik og miljø. 3. Klare rettigheder for forbrugere og virksomheder skal sikre en høj grad af tillid til markedet hos begge parter. F.eks. er mangelen på klare rettigheder inden for e-handel en barriere for, at forbrugerne ikke i større omfang kaster sig ud i e-handel. 4. Effektiv og billig beskyttelse af viden der skal fastholdes en fornuftig balance mellem virksomhedernes ret til at beskytte patenter og samfundets interesse i, at vi viden bliver spredt til andre. Det fremgår af rapporten, at Danmark vedrørende punkt 2. "Information om varer og serviceydelser" og 3. "Klare rettigheder for forbrugere og virksomheder" som udgangspunkt er godt placeret sammenholdt med andre lande, mens vi vedr. 1. "Effektiv konkurrence" halter bagefter. Der er derfor på dette område behov for en særlig indsats for at bringe os i front. 1. Effektiv konkurrence, der giver innovation Konkurrenceredegørelse 99 viste, at Danmark halter bagud med hensyn til konkurrence i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med. Den identificerede 51 brancher, hvor konkurrencen ikke er tilstrækkelig. Samlet medfører dette, at danske forbrugere i gennemsnit betaler 5 procent mere for varer og tjenester ekskl. afgifter end forbrugere i sammenlignelige lande. Utilstrækkelig konkurrence betyder, at velfærden forringes. Utilstrækkelig konkurrence hæmmer endvidere eksporten, bl.a. fordi der bindes for megen kapital og arbejdskraft i beskyttede erhverv. Konkurrencepolitikken kan bidrage til et bedre pris-kvalitetsforhold og samtidigt bidrage til øget forskning, innovation og produktudvikling. Erfaringerne viser, at forskning og innovation fremmes

4 4 mest af middelkoncentration, mens både en stærk koncentration og mange små virksomheder hæmmer udviklingen. Servicemarkedet på grænsefladen mellem det offentlige og det private er en vigtig kilde til innovation. Netop i grænselandet mellem offentlig og privat kan der spire nye servicekoncepter og virksomheder frem. Og de private servicevirksomheder kan få mulighed for at opdyrke nye kundegrupper og udvikle nye produkter. Det vil samtidig skabe grobund for vækst i den danske serviceeksport. Et styrket samspil mellem det offentlige og det private kan være med til at sikre kompetenceopbygning hos begge parter og derved bidrage til at udvikle markeder for service. Det handler bl.a. om at matche kompetencerne hos udbydere og efterspørgere af service på nye måder. For den offentlige og den private sektor har hver for sig en række nøglekompetencer, der er baseret på mange års erfaring med at udvikle og producere service. Det handler bl.a. om at kombinere deres kompetencer på nye måder ved at afprøve forskellige former for arbejdsdeling mellem det offentlige og det private som f.eks. udbud på nye serviceområder og brug af BOT-modellen på anlægsområdet (Build, Operate, Transfer), hvor et privat konsortium påtager sig at projektere, finansiere, bygge, drive og vedligeholde et givent anlæg over en længere periode. Et mere velfungerende og innovativt servicemarked kan være med til at imødekomme den stigende efterspørgsel efter serviceprodukter. Dermed vil borgere, virksomheder og offentlige institutioner få adgang til en bredere vifte af serviceydelser af høj kvalitet. Ved at fjerne enerettigheder etableres et åbent konkurrencemarked, hvor det offentlige i princippet ikke bestemmer antallet af udbydere, men evt. "nøjes" med at sætte krav til kvalitet og forsyningssikkerhed. Fjernelse af enerettigheder udelukker ikke, at det offentlige kan give tilskud pr. ydelse. Det er ambitionen, at Konkurrenceredegørelse 2010 skal vise, at antallet af brancher med konkurrenceproblemer er kraftigt reduceret i forhold til i dag. Forbrugerne skal i 2010 kunne købe varer og tjenesteydelser, der ikke er dyrere end i sammenlignelige lande, når der korrigeres for afgifts- og kvalitetsforskelle. Erhvervsministeriet vil det kommende år udvikle et indeks for graden af offentlige opgaver, der konkurrenceudsættes. I 2010 er opgaverne, der konkurrenceudsættes, øget kraftigt.

5 5 Med henblik på at nå disse mål opremses en række initiativer. Sigtet med disse initiativer er at fastholde og udvikle en konkurrencepolitik, som hele tiden presser virksomhederne til at være effektive og innovere, og som er gearet til den ny tids krav om internationalt samarbejde mellem konkurrencemyndigheder. Initiativerne omfatter national og international regulering, jf. også denne nye konkurrencelov: Danmark skal have mulighed for at udnytte den decentraliseringsproces, som EU-Kommissionen har iværksat. Den betyder, at EU kan koncentrere sig om store internationale konkurrencesager, der involverer en lang række lande, mens øvrige sager løses nationalt eller i et direkte samarbejde mellem medlemslandene. Et flertal af medlemslandene har allerede givet deres konkurrencemyndigheder mulighed for at bruge EU-traktaten som hjemmel. Øget mulighed for parallelimport, der er med til at fremme den frie bevægelighed for varer, og derfor er et godt instrument til at sikre lave priser til forbrugerne. Det er i dag ikke tilladt at parallelimportere mærkevarer, der er bragt på markedet i lande uden for EØS-området til Danmark. Regeringen støtter de bestræbelser, der er i EU-regi for at ændre retstilstanden, således at det bliver muligt at parallelimportere mærkevarer til Danmark, uanset om de er bragt på markedet i eller udenfor EU. Den offentlige sektor som drivkraft i e-handel. Regeringen vi gennemføre en række initiativer for at udnytte den offentlige sektors rolle som drivkraft for e-handel i Danmark. Dette vil ske ved at gennemføre en samlet handlingsplan for den offentlige sektors brug af e-handel ved offentlige indkøb. I dag bruges e-handel kun meget lidt i staten og den kommunale sektor. En modernisering og effektivisering af EU's statsstøttepolitik. Der peges på, at det er nødvendigt at rette øget fokus på statsstøttens konkurrenceforvridende effekter, idet der herved opnås en langt mere nuanceret vurdering af statsstøtten og dens virkninger. Samtidig bør statistikkerne i Kommissionens oversigter udformes mere ensartet og detaljeret for at skabe bedre mulighed for at vurdere, hvor det er nødvendigt at sætte ind.

6 6 Øget samarbejde mellem nationale konkurrencemyndigheder om udveksling af fortrolige oplysninger, så den danske konkurrencemyndighed gennem gensidige aftaler får mulighed for at udnytte andre landes oplysninger om aftaler, som skader konkurrencen i Danmark. Det forudsætter selvsagt, at Danmark også leverer lignende oplysninger til andre lande. Det er hensigten i første omgang at indgå samarbejdsaftaler med de nordiske lande. En dansk fusionskontrol, jf. den nye konkurrencelov, som giver mulighed for at kontrollere fusioner, der efter danske forhold er store, men som ikke har en sådan størrelse, at de er omfattet af EU's fusionsregler. Fusioner indebærer næsten altid fordele og ulemper. De fleste fusioner giver mulighed for en mere effektiv produktion. Men også risiko for, at denne fordel ikke kommer forbrugerne, men kun ejerne, til gode. Derfor har næsten alle industrilande fusionskontrol. I EU var det således kun Danmark, hvor dette ikke er tilfældet. Mere vægt på prisinformation end hidtil. På markeder, hvor det er betydeligt sværere for forbrugerne end vor virksomhederne at overskue, hvad der foregår, vil gennemsigtighed som regel fremme konkurrencen. I forbindelse med etableringen af den nye institution, Forbrugerinformationen, er det aftalt, at denne skal formidle prissammenligninger. Disse vil bl.a. bygge på prisundersøgelser udarbejdet af Konkurrencestyrelsen. Ophævelse af licitationsloven, som begrænser konkurrencen, f.eks. når loven forhindrer en bygherre i at indhente mere end to underhåndsbud. For forbrugerne betyder reglen om underhåndsbud, at man kun må indhente tilbud fra to håndværkerfirmaer. Det er regeringens opfattelse, at man bør tilstræbe at skabe samme vilkår for konkurrence inden for bygge- og anlægssektoren som for det øvrige erhvervsliv. Styrkelse af kontrollen med ulovlig offentlig erhvervsstøtte, der forvrider konkurrencen. Det kan ske bl.a. ved, at Konkurrencerådet som et supplement til de eksisterende tilsyns- og kontrolinstansers kompetence over for ulovlig erhvervsstøtte generelt får adgang til at gribe ind over for sådan støtte, når den er konkurrenceforvridende. Ved siden af konkurrenceforslagene vil regeringen tage en række nye initiativer, der skal styrke rammerne for at udvikle nye servicemarkeder. Det er et led i arbejdet for at fremme det offentligt-private samspil, men initiativerne vil også bidrage til at skabe bedre konkurrenceforhold på disse områder.

7 7 2. Bedre information om varer og tjenester Der er ikke i dag et samlet overblik over, hvor god markedsinformationen er i Danmark i forhold til andre lande. Det vurderes, at den danske markedsinformation i international sammenhæng ligger i den pæne ende af skalaen. Vurderingen beror på, at Danmark i en lang årrække har tilstræbt at fremme god markedsinformation gennem regulering af virksomhedernes markedsføring og gennem en vedvarende og bred satsning på uvildig forbrugerinformation. Det er imidlertid vigtigt, at der ligger mere håndfaste data til grund for den danske fremtidige indsats. Derfor bliver en af de første opgaver på vejen mod bedre markedsinformation at opbygge et indeks for kvaliteten af markedsinformationen i Danmark i forhold til en række andre lande. Dette indeks skal bruges til at måle den hidtidige indsats, men mest af alt effekten af de kommende års arbejde for at skabe bedre markedsinformation. God markedsinformation er ikke kun til fordel for køberne. De fleste sælgere har også en klar interesse i at kunne afgive troværdige informationer. Det kan være med til at give et forspring i konkurrencen, hvis man har gjort en særlig indsats eller har et særligt godt produkt. Troværdig information om varer og serviceydelser er desuden medvirkende til, at højkvalitetsprodukter kan adskilles fra discountvarer. Vidensamfundet betyder et stadigt stigende behov for effektiv formidling af information mellem efterspørgere og udbydere. Dette skyldes, at markederne generelt bliver mere komplekse og sværere at overskue. Det gælder både for forbrugerne, virksomhederne og offentlige myndigheder. Service- og vidensprodukter er sværere at måle, veje og vurdere end varerne i massefremstillingssamfundet. Dette skyldes bl.a., at produkterne ofte er tilpasset den enkelte kundes behov. Hertil kommer, at producenterne i stigende grad gennem deres markedsføring prøver at fremstille og markedsføre deres produkter som unikke.

8 8 Når varen eller ydelsen bliver individualiseret, bliver det sværere for forbrugeren at foretage sammenligninger. Det bliver derfor helt afgørende, at forbrugerne har tilstrækkelig information ikke alene om priser, men også om varens kvalitet. Det er ambitionen, at: I 2005 er Danmark blandt de 3 OECD-lande, hvor markedet samlet set har den bedste information om varer og tjenesteydelsers pris og kvalitet. Regeringen vil sætte ind på følgende områder for at styrke markedsinformationen: Udviklingen af en Internet-baseret forbrugerdatabase den såkaldte "røde prik". Forslaget er en opfølgning på Erhvervsministeriets oplæg om en styrket forbruger- og konkurrencepolitik om at oprette en forbrugerdatabase på Internettet. Forbrugerdatabasen giver virksomhederne mulighed for frivilligt at lægge oplysninger om dem selv, deres produkter eller serviceydelser på nettet. Etablering af ny testdatabase. Regeringen overveje at oprette en testdatabase, der skal give forbrugerne mulighed for at søge blandt testede produkter ud fra en række forskellige kriterier: pris, miljø, anvendelighed, produktsikkerhed o.s.v. Fortsætte arbejdet med at videreudvikle Fødevareministeriets kvalitetsmærkningsordning for fødevarer ("den blå lup") i samarbejde med branche- og forbrugerorganisationerne. Målet er, at alle produktkategorier bliver omfattet af ordningen, så forbrugerne får mulighed for at sammensætte et helt måltid af kvalitetsmærkede fødevarer. Elektronisk udbudsavis. Regeringen har taget initiativ til etablering af en elektronisk udbudsavis. Den startede i januar 1999 og drives nu at Statens Information. Formålet med udbudsavisen har primært været at skabe større gennemsigtighed på markederne for kommunale indkøb. Her har det tidligere været svært at få gjort tilstrækkeligt mange virksomheder bekendt med de mindre indkøb, som ikke er omfattet af EU's udbudsregler. Opstilling af etiske spilleregler for anvendelse af ny teknologi. Fokus på information over for børn og unge. En kortlægning og analyse af den nuværende informationsindsats i forhold til unge forbrugere.

9 9 Åbning af forbrugernes Internetportal med henblik på at levere en samlet gennemskuelig og brugervenlig tilgang til forbrugerrelevant information på Internettet. Fornyelse af den bestående telefoniske rådgivning i Forbrugerstyrelsen. Rådgivningen skal videreføres under Forbrugerinformationen som en moderne, telefonisk forbruger-hotline. Langt fra alle forbrugere anvender Internet, og som supplement til Internetportalen vil Erhvervsministeriet derfor skabe en moderne telefonisk forbruger-hotline i samarbejde med Forbrugerinformationen. En stigende del af handelen vil i fremtiden ske via Internet. For at opnå et velfungerende "internetmarked" er det vigtigt, at forbrugerne har tillid til at handle på Internet. Regeringen har derfor i samarbejde med erhvervs- og interesseorganisationer nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en elektronisk mærkningsordning. 3. Klare rettigheder for forbrugere og virksomheder Der findes i dag ingen metode til at måle Danmarks placering på området for klare rettigheder i forhold til andre lande. Umiddelbart vurderet ligger Danmark nok i den bedre ende, bl.a. fordi Danmark har et veludbygget forbrugerklagesystem. For at sætte fokus på området og bringe Danmark i front som et af de bedste lande, er det nødvendigt først at få et overblik over, hvor vi står i forhold til andre lande. Erhvervsministeriet vil derfor udvikle et indeks, som kan bruges til at sammenligne os med andre lande. Efterhånden er der i de fleste lande etableret regler for god markedsadfærd. Her tænkes ikke alene på forbrugerrettigheder, men også på virksomhedernes adfærd i forhold til hinanden. Det skyldes bl.a. en forståelse for, at klare rettigheder i høj gad medvirker til at skabe velfungerende markeder. Klare rettigheder sparer tid og penge for virksomheder og forbrugere. Klare rettigheder skaber tillid og er også en vigtig forudsætning for international handel. Det er ambitionen, at: I 2005 er Danmark blandt de 3 lande i OECD, hvor forbrugerne lettest, hurtigst og billigst kan få afprøvet uoverensstemmelser ved ørende køb og anvendelse af varer og tjenester. Regeringen vil sætte ind på følgende områder for at skabe klare rettigheder for forbrugere og virksomheder:

10 10 Regeringen ønsker, at forbrugerne får bedre muligheder for at klage over varer og tjenester. Forbrugerklagenævnet er i dag det centrale omdrejningspunkt for forbrugernes muligheder for at klage. Herudover findes der ni godkendte, private klagenævn, som er oprettet mellem de respektive brancher og Forbrugerrådet, f.eks. Ankenævnet for Forsikring. Det er regeringens holdning, at godkendte, private klagenævn giver forbrugerne en øget mulighed for hurtig og effektiv behandling af deres klager. Erhvervsministeriet vil derfor indlede drøftelser med erhvervslivet med henblik på, at erhvervslivet deltager i at danne flere private, godkendte klagenævn i samarbejde med berørte forbrugerorganisationer. Det indre Marked skaber fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser i EU. I takt med, at forbrugerne køber varer ind i andre lande, er der behov for en styrket forbrugerbeskyttelse i hele EU. Regeringen ønsker et øget samarbejde mellem EU-Kommissionen og medlemslandene. Et vigtigt mål skal f.eks. være at give forbrugerne mulighed for at klage på tværs af landegrænserne. Forbrugerne og erhvervsdrivende anvender i øget omfang internationale betalingskort ved rejser i udlandet og ved handel på Internet. Tillid til betalingssystemerne kan sikres gennem fælles mindsteregler for sikkerhed, klageadgang m.v. Derfor vil regeringen arbejde for, at der indføres fælles EU-regler på området. Samfundsøkonomisk er det vigtigt, at der løbende bliver udviklet betalingssystemer, som kan gøre det lettere, billigere og mere sikkert at foretage betalinger, og som gør det muligt at udvikle nye handelsformer. Den teknologiske udvikling er løbet fra betalingskortloven. Regeringen har derfor i oktober 1999 fremsat forslag om en ny lov om betalingsmidler. Bedre erstatningsmuligheder efter overtrædelse af udbudsreglerne. Øget adgang til forhandling ved EU-udbud. Der er mange eksempler på, at licitering i den offentlige sektor har medført en bedre udnyttelse af samfundets ressourcer, uanset om opgaven efterfølgende er løst internt eller eksternt. Undersøgelser viser, at der kan være problemer forbundet med udformning, fortolkning og opfølgning af kontrakter i forbindelse med licitering i den offentlige sektor. Regeringen har derfor nedsat et udvalg,

11 11 der har til opgave at udforme et udkast til Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABS) 4. Effektiv og billig beskyttelse af viden Viden bliver en stadig vigtigere konkurrencefaktor for mange virksomheder. Det er afgørende for virksomhederne, at de har mulighed for effektivt at beskytte de store investeringer i ny viden, som de må foretage for at sikre sig de nødvendige konkurrencefordele. Eneretssystemet med patenter, varemærker og design har i mere end hundrede år været et af de vigtigste redskaber til industriel videnbeskyttelse. For samfundsøkonomien er hemmeligholdelse dog ikke hensigtsmæssig, da den hæmmer spredningen af ny teknologi. Derfor stiller det offentlige et eneretssystem til rådighed for bl.a. virksomheder og forskere, der forsøger bl.a. at balancere hensynet til virksomhedernes interesse i at beskytte deres viden mod samfundets interesse i at sprede viden. I patentsystemet er denne balance indbygget. Et patent giver opfinderen en eneret til at udnytte sin idè i op til 20 år. I den periode kan opfinderen forbyde andre at kopiere og udnytte ideen kommercielt. Til gengæld skal en beskrivelse af opfindelsen offentliggøres, så andre får adgang til den beskyttede viden, f.eks. som grundlag for videre forskning. På den måde fremmer eneretten spredningen af viden i samfundet. Patentreglerne er internationalt harmoniserede. Det er dyrt at patentere i Europa, ikke mindst fordi europæiske patenter i dag skal oversættes til de enkelte landes sprog for at være gyldigt. Det oplever især mindre virksomheder som en barriere for at patentere. Omkostningerne ved patentering er i dag ca kr. i gennemsnit for et europæisk patent, der gælder i otte europæiske lande i ti år. Heraf udgør omkostningerne til oversættelse ca. 40 procent. Det er ambitionen, at: Omkostninger ved at beskytte avanceret viden via europæiske patenter skal halveres inden 2005.

12 12 Regeringen vil med en række initiativer gøre det nemmere og billigere for virksomhederne at beskytte deres viden og innovationer og dermed styrke danske virksomheders konkurrenceevne. Patentering i Europa skal være enklere og billigere. Konkret vil regeringen i regi af Den Europæiske Patentorganisation (EOP) arbejde for, at kravene til oversættelse af europæiske patenter lempes, så omkostninger i forbindelse med oversættelse af europæiske patenter halveres. Samtidig vil regeringen i EU-regi arbejde for, at der etableres et EU-patent. D.v.s. et patent, der automatisk har virkning i alle EU-lande. Virksomheder og forskere skal have bedre adgang til den viden, som findes i patenlitteraturen. Offentliggørelse af et patents indhold er en betingelse for at få et patent og skal tjene til, at den patenterede viden spredes til gavn for den teknologiske udvikling og innovation i samfundet. Mulighederne for at håndhæve patentrettigheder i Danmark og Europa skal styrkes. Sagbehandlingstiden i Patentankenævnet skal yderligere nedsættes.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse Frem mod en indre markedspakke fremlagt d. 27. oktober 2010. Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Velfungerende Markeder. - til fremme af vækst og velfærd

Velfungerende Markeder. - til fremme af vækst og velfærd Velfungerende Markeder - til fremme af vækst og velfærd 2002 Forord Velfungerende markeder fremmer vækst og velfærd. En forudsætning for at et marked kan siges at være velfungerende er, at der eksisterer

Læs mere

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 Notat Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 1. Bedre forbrugerbeskyttelse af børn og unge Vi er positive overfor forslaget om at afdække behovet for bedre beskyttelse

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område.

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. 8. oktober 2014 Regeringen præsenterede i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel i EU (COM (2012) 698)

Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel i EU (COM (2012) 698) Transportministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Mail til: jke@trm.dk Cc.: bhb@trm.dk; mas@evm.dk 18. februar, 2013 Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen Job- og kravprofil Dato: 18. marts 2010 Konsulenter: Tina Overgaard og Maja Bjerregaard Have AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

Arbejdsgruppens handlingsplan»»»

Arbejdsgruppens handlingsplan»»» Teknologirådets projekt Grøn Industri Arbejdsgruppens handlingsplan»»» ❶ Understøtte virksomhedernes udviklingsevne ved: At fremme udvikling og anvendelse af ledelsesformer som miljøledelse og virkemidler

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for EU-patentet, KOM(2010) 350

Læs mere

KONKURRENCE - OG FORBRUGERSTYRELSEN 2015 - VI ARBEJDER FOR VÆKST OG HØJ FORBRUGERVELFÆRD

KONKURRENCE - OG FORBRUGERSTYRELSEN 2015 - VI ARBEJDER FOR VÆKST OG HØJ FORBRUGERVELFÆRD KONKURRENCE - OG FORBRUGERSTYRELSEN 2015 - VI ARBEJDER FOR VÆKST OG HØJ FORBRUGERVELFÆRD SIDE 3 Bedre rammer for vækst og høj forbrugervelfærd 2015 byder på store forandringer for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0442 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0442 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0442 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Hen imod en blomstrende datadreven økonomi, KOM (2014) 442 final 1.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn

Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn Omstilling til konkurrence og effektivitet Hvad er opnået via benchmarking og regelforvaltning? Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet Energitilsynet

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR fremtiden starter her... SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR Dansk Erhvervs medlemstilbud Indhold Dansk Erhverv og medlemmernes internationale aktiviteter 3 International afdeling tilbyder 4 Få indflydelse

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

DANSK HANDEL & SERVICE

DANSK HANDEL & SERVICE DANSK HANDEL & SERVICE Juridisk direktør EU-Kommissionen 16. februar 2004 GD Indre Marked hhy/cbi C107 01/04 J01970 B-1049 Bruxelles hhy@dhs.dk markt-f4@cec.eu.int Høring vedrørende Kommissionens KOM (2003)718

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager I Danmark lever vi af vores gode ideer og evnen til innovation. At beskytte vores ideer er det

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Brug for nytænkning af offentlige kreative udbud

Brug for nytænkning af offentlige kreative udbud Brug for nytænkning af offentlige kreative udbud Analysenotat Resume Kreativitet & Kommunikation og Dansk Erhverv har gennemført en analyse af alle offentlige udbud inden for det kreative område siden

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst?

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Carl-Johan Dalgaard Foreningen af lærere i international økonomi 28.11.13 FIRE SPØRGSMÅL 1. Hvad er kernen i Danmarks produktivitetsproblem? 2. Hvoraf udspringer

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR FORBRUGERBESKYTTELSE I FORBINDELSE MED ELEKTRONISK HANDEL

RETNINGSLINIER FOR FORBRUGERBESKYTTELSE I FORBINDELSE MED ELEKTRONISK HANDEL Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling RETNINGSLINIER FOR FORBRUGERBESKYTTELSE I FORBINDELSE MED ELEKTRONISK HANDEL Dansk oversættelse af: OECD Guidelines for Consumer Protection in the Context

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP)

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Vedtaget på Hovedorganisationernes EU-udvalgsmøde 18. november 2014 Indledning Som led i udviklingen af de tre hovedorganisationers EU-arbejde er

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT GET F IT 23.februar 2010 Anette Broløs, Broløs Consult 1 Deltagelse i forskning skaber innovation og positivt afkast, men deltagelsen i forskningssamarbejde

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministerie Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. postmar@erst.dk København den 26. januar 2015 Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Generelle bemærkninger Dansk Erhverv

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg)

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg) EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Det Indre Marked FINANSIERINGSINSTITUTTER Forsikring MARKT/2517/02 DA Orig. EN Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde

Læs mere

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl Maj 2014 Vejle Kommune Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl HVEM Peder van Roest Dahl Cand.Merc.Jur (SDU) Udbudsjurist / Indkøbskonsulent

Læs mere