Udbud af udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren den nemme vej til en grøn hverdag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren den nemme vej til en grøn hverdag"

Transkript

1 Udbud af udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren den nemme vej til en grøn hverdag Besvarelse af spørgsmål til udbudsbekendtgørelse 2015/S Miljøstyrelsen har modtaget spørgsmål til udbud vedr. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren den nemme vej til en grøn hverdag, og disse er besvaret nedenfor i anonymiseret form. De besvarende spørgsmål vil blive offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside, under: Følgende spørgsmål er modtaget skriftligt inden udløbet af fristen d. 11. juni 2015: Spørgsmål 1: I skriver Tilbudsgiver gøres i denne forbindelse opmærksom på, at såfremt der skal udvikles nye funktionaliteter i Go Basic til brug på Miljøvejviseren i henhold til tilbudsgivers løsningsforslag, skal der i tilbudsgivers tilbud afsættes et budget til honorering af Miljøministeriets driftsleverandør på Go Basic, som skal implementere funktionaliteten i Miljøstyrelsens Go Basic, jf. Bilag 2 Krav til webløsning i Go Basic. Budget hertil skal i så fald kunne holdes inden for det afsatte budget på DKK 1,65 mio. for arbejdspakke 1-5. Vi har lige besvaret et andet udbud for miljøstyrelsen hvor samme formulering blev brugt. Formuleringen blev trukket tilbage, efter drøftelse med en af Miljøstyrelsens jurister, med formuleringen Miljøstyrelsen anerkender det uhensigtsmæssige i, at leverandørens budget skal tage hensyn til Miljøministeriets interne driftsleverandør.. Bør samme forhold ikke gælde for dette udbud? Svar 1: Det er korrekt, at Miljøstyrelsen (MST) i et mindre udbud sendt til 3 leverandører har givet afkald på kravet om, at der skal afsættes 5 % af udviklingsbudgettet til implementering af den udviklede funktionalitet i Miljøministeriets koncern CMS. Det skal ses på baggrund af, at Miljøstyrelsen er ved at gøre sig erfaringer med udbud af projekter, som skal etableres i Miljøministeriets koncern CMS, Go Basic. Beslutningen om afkald på kravet i et tidligere udbud betyder ikke, at der automatisk gives afkald på kravet i andre udbud. Miljøstyrelsen vil fremadrettet benytte nedenstående model, som også gælder for dette projekt: Tilbudsgiver skal afsætte 5 % af udviklingsbudgettet til implementering af den udviklede funktionalitet i Miljøministeriets koncern CMS. Miljøministeriets driftsherre står for implementeringen og aflønnes efter medgået tid

2 Hvis det giver et mindre beløb end de budgetterede 5 %, går der penge tilbage til projektet Hvis det giver et større beløb afholder MST udgiften Det skal understreges, at udviklingsbudgettet kun vedrører den del, der handler om egentlig programmering, fx i forbindelse med udvikling af særligt modul om deleøkonomi og oversigt over leje-, låne-, donations-, genbrugs- og reparationsmuligheder. MST har i udbuddet ikke fastlagt en forventning til omfanget af udvikling af nye funktionaliteter, da en endelig opbygning af portalen afhænger af tilbudsgivers forslag. Tilbudsgiver bør derfor vurdere, hvilke funktionaliteter der skal inddrages i løsning af deres løsningsforslag, og vurdere om dette kan lade sig gøre med de funktionaliteter, der allerede forefindes i Go Basic. Såfremt nuværende funktionaliteter i MST s Go Basic ikke er dækkende for tilbudsgivers løsningsforslag skal tilbudsgiver give estimat på, hvad det vil koste at udvikle denne funktionalitet, hvilket skal være indeholdt i driftsbudgettet. Af denne udviklingspost skal tilbudsgiver forventeligt afsætte 5 % til miljøstyrelsens interne driftsleverandør, så denne kan implementere funktionaliteten i Go Basic. Beløbet der skal afsættes til Miljøministeriets driftsleverandør vil udelukkende begrænse sig til implementeringsdelen af udvikling af nye funktionaliteter. Som eksempel betyder det, at hvis Leverandøren forventer at anvende kr. på udvikling af nye funktionaliteter skal 5 % af heraf (5.000 kr.) afsættes til Miljøministeriets driftsleverandør, der forestår implementering af løsningen. Såfremt udgiften til implementeringsdelen i dette eksempel, overstiger kr. afholder MST merudgiften. Leverandørens samlede udgift til implementering foretaget af Miljøministeriets driftsleverandør kan maksimalt udgøre kr. i år 1 af kontrakten svarende til et samlet udviklingsbudget til udvikling af nye funktionaliteter på kr. Spørgsmål 2: I skriver Overordnet set skal det sikres, at der skabes et solidt grundlag for, at Miljøvejviseren -den nemme vej til en grøn hverdag kan blive en succes og skabe adfærdsændringer blandt målgruppen i retning af en grønnere hverdag. Det bedes præciseret, om og i givet fald i hvilket omfang tilbudsgiveren vil blive holdt op på Miljøstyrelsens forventning om adfærdsændringer blandt målgruppen i retning af en grønnere hverdag (målgruppen beskrives som borgere, græsrodsbevægelser, foreninger, organisationer). Svar 2: Tilbudsgiver skal sikre, at portalen kan fungere som et grundlag for adfærdsændringer blandt brugerne. Portalen skal derfor designes og opbygges på en måde så brugerne inspireres til at ændre adfærd i hverdagen, fx gennem gode råd om at undgå madspild, hvordan man kan spare på vandet eller undgå brug af skadelig kemi i forbindelse med havearbejde. Der skal i projektet udarbejdes en analyse/strategi for formidling, der kan fremme adfærdsændringer (Arbejdspakke 1): På baggrund af interessentinddragelse og brugeranalyse skal der foretages en analyse af og udvikles en strategi for, hvordan man får forskellige grupper af borgere til at anvende portalen, bruge den information, der stilles til rådighed og ændre adfærd. Denne analyse/strategi for fremme af grønne adfærdsændringer via Miljøvejviseren skal lægge til grund for opbygning, design, indhold og layout mv. på Miljøvejviseren.

3 Der er i kravspecifikationen ikke opstillet krav eller specifikke succeskriterier ift. omfanget af Miljøstyrelsens forventninger til adfærdsændringer. I forhold til vurdering af tilbud, vil Miljøstyrelsen ved vurdering af delkriteriet Faglige kvalifikationer tillægge det positiv værdi, at tilbudsgiver har Erfaring med brugerinddragelse, behovsanalyse og påvirkning af adfærd med særlig fokus på fremme af grøn adfærd. (Udbudsbetingelser, 4.2 Tilbudsvurdering). Spørgsmål 3: I skriver Allerede eksisterende information og værktøjer skal således pakkes ind på en ny, lækker og handlingsorienteret måde Kan Miljøstyrelsen præcisere, hvad der menes med Allerede eksisterende information og værktøjer skal således pakkes ind på en ny, lækker og handlingsorienteret måde? I hvilket omfang tilbudsgiveren vil blive holdt op på Miljøstyrelsens forventning om handling? Svar 3: Tilbudsgiver skal sikre, at portalen kan fungere som et grundlag for adfærdsændringer blandt brugerne. Kommunikationen på siden skal derfor være handlingsorienteret, og være designet og opbygget på en måde så brugerne inspireres til, at ændre adfærd i hverdagen, fx gennem gode råd om at undgå madspild, hvordan man kan spare på vandet eller undgå brug af skadelig kemi i forbindelse med havearbejde. Der skal i projektet udarbejdes en analyse/strategi for formidling der kan fremme adfærdsændringer (Arbejdspakke 1): På baggrund af interessentinddragelse og brugeranalyse skal der foretages en analyse af og udvikles en strategi for, hvordan man får forskellige grupper af borgere til at anvende portalen, bruge den information, der stilles til rådighed og ændre adfærd. Denne analyse/strategi for fremme af grønne adfærdsændringer via Miljøvejviseren skal lægge til grund for opbygning, design, indhold og layout mv. på Miljøvejviseren. Der er i kravspecifikationen ikke opstillet krav eller specifikke succeskriterier ift. omfanget af Miljøstyrelsens forventninger til adfærdsændringer. I forhold til vurdering af tilbud, vil Miljøstyrelsen ved vurdering af delkriteriet Faglige kvalifikationer tillægge det positiv værdi, at tilbudsgiver har Erfaring med brugerinddragelse, behovsanalyse og påvirkning af adfærd med særlig fokus på fremme af grøn adfærd. (Udbudsbetingelser, 4.2 Tilbudsvurdering). Spørgsmål 4: I skriver For at webportalen skal kunne fungere som en opdateret one-stop-shop, er der behov for, at portalen ud over brug af eksisterende materialer løbende videreudvikles og tager fat på nye emner/temaer inden for bæredygtigt forbrug og affaldsforebyggelse. Som en del af projektet skal behovet for udbygning med ny information, vejledning, værktøjer mm. undersøges og vurderes i samarbejde med Miljøstyrelsen. Det bedes præciseret, i hvilket omfang tilbudsgiveren skal videreudvikle og tage fat på nye emner inden for bæredygtigt forbrug og affaldsforebyggelse. Skal tilbudsgiver afdække disse evt. nye emner? Hvad ligger der i, at tilbudsgiver skal medvirke til at undersøge og vurdere?

4 For tilbudsgiver virker det som en opgave, der kan blive meget omfattende, uden at Miljøstyrelsen har specificeret et loft. Har Miljøstyrelsen mulighed for at præcisere omfanget af denne del af projektet? Svar 4: Det præciseres i arbejdspakkerne mere præcist, hvad der forventes i forhold til videreudvikling af eksisterende materiale samt udbygning af portalen med emner/temaer indenfor bæredygtigt forbrug og affaldsforebyggelse, hvor der ikke allerede eksisterer viden/anvendeligt materiale. Der gøres opmærksom på, at opgaver angivet i arbejdspakke 1-5 skal udføres inden for det fastsatte budget på 1,65 mio. kr., mens opgaver angivet i arbejdspakke 6 udføres efter nærmere aftale med Miljøstyrelsen i henhold til de fastsatte timepriser på medarbejdergrupper. Af arbejdspakke 3, fremgår det, at der i forbindelse med leverandørens løsningsforslag skal udarbejdes en liste med forslag til nye elementer/moduler, der kan udvikles til webportalen i løbet af år 2 og 3 inden for de afsatte budgetmidler til nye udviklingsinitiativer. Den konkrete vurdering af hvilke forslag til nye elementer der skal igangsættes i år 2 og 3 besluttes af Miljøstyrelsen. I forhold til eventuel udvikling af nye elementer/moduler i år 2 og 3 på baggrund af den udarbejdede liste, er der fastsat separat budget, jf. arbejdspakke 6. Det er således i kravspecifikationen angivet, at timer til videreudvikling og nye emner / temaer afsættes inden for budgetmidler i år 2 og 3, og afregnes på baggrund af de fastsatte timepriser i bilag 5. De eventuelle yderligere opgaver i år 2 og 3 påvirker således ikke prisen for tilbudsgivers samlede løsningsforslag, der ikke må overstige 1,65 mio. kr. Budgettet i år 2 og 3 er fast. Desuden er det angivet i arbejdspakke 3, at der inden for tilbudsgivers løsningsforslag skal udvikles et modul om deleøkonomi og et interaktivt modul, hvor sidstnævnte baseres på platformen Tag Del. På området for deleøkonomi har Miljøstyrelsen endnu ikke udviklet direkte anvendeligt materiale, og der er derfor behov for konkret udvikling af bl.a. introduktion til deleøkonomi og mulighederne heri samt en oversigt over leje-, låne-, donations-, genbrugs-, og reparationsmuligheder. Denne opgave skal ske inden for det fastsatte budget på 1,65 mio. kr., jf. placeringen af opgaven i arbejdspakke 3. Det er i Udbudsbetingelsernes pkt , Ad 2 angivet, at der tillægges positiv værdig, at tilbudsgiver har erfaring inden for bæredygtigt forbrug og affaldsforebyggelse og således besidder de faglige kvalifikationer til at kunne bidrage til at undersøge og vurdere hvilke faglige emner/temaer, der med fordel kan udvikles til at kunne indgå på portalen. I forhold til vurdering af tilbud, vil Miljøstyrelsen ved vurdering af delkriteriet Faglige kvalifikationer tillægge det positiv værdi, at tilbudsgiver har Erfaring med bæredygtigt forbrug og affaldsforebyggelse, herunder deleøkonomi, og erfaring / gennemførelse af større projekter inden for disse fagområder. (Udbudsbetingelser, 4.2 Tilbudsvurdering). Spørgsmål 5: I hvilket omfang skal eksisterende sider, der ikke ligger på mst.dk allerede, indarbejdes direkte i Miljøvejviseren og nedlægges som separate sider? (fx hverdagsgifte.dk, svanemaerketbutik.dk). I hvilket

5 omfang skal de eksisterende domænenavne kunne bevares og bruges fx roligbolig.dk, hverdagsgift.dk, kendditaffald.dk, thinkbeforeyouink.dk? Svar 5: Eksisterende sider skal ikke nedlægges, men skal kunne tilgås fra Miljøportalen. Siderne skal således fortsat eksistere som selvstændige sider og domænenavne bevares og bruges. Spørgsmål 6: Kan det oplyses, hvor mange besøgende MST har i dag på de relevante undersider, oplyst i bilagslisten over eksisterende borgerrettede initiativer i MIM? Svar 6: Af ressourcemæssige hensyn har Miljøstyrelsen valgt ikke at oplyse besøgstal for alle de undersider, der fremgår af listen over eksisterende borgerrettede initiativer i MIM. Miljøstyrelsen kan oplyse tal for antal besøg og sidevisninger for mst.dk/borger og mst.dk/grønne tips. Flere af de omtalte undersider hører hjemme under mst.dk/borger. Tallene er fra januar 2015 til og med maj Besøg Sidevisninger mst.dk/grønne tips mst.dk/borger Spørgsmål 7: Kan det oplyses i hvilket omfang og på hvilken måde, Miljøstyrelsens Facebook side kan anvendes af tilbudsgiver til at opfylde målet om, at 5 % af de besøgende kommer via link fra sociale medier? Svar 7: Miljøstyrelsens Facebook side kan anvendes fx til at kommunikere om Miljøvejviseren og på den måde tiltrække besøgende fra sociale medier. Andre sociale medier kan også anvendes. Spørgsmål 8: Der er i tilbuddet angivet et ønske om adfærdsændringer, brug af kendisser til blog, omfattende medieomtale, sociale medier osv. Disse tiltag ses ofte anvendt til at gennemføre kampagner. Budgettet lægger dog ikke op til en egentlig kampagne, da MST samtidig inden for rammen ønsker at få udviklet en portal med mange tilhørende opgaver som brugerundersøgelse, brugertests, animeringer, film, interaktivt modul, apps m.v. Kan Miljøstyrelsen specificere nærmere, hvilke dele der vægter højest for Miljøstyrelsen? Svar 8: Der skal i projektet udarbejdes en formidlingsstrategi for udbredelse af portalen (Arbejdspakke 1), ligesom elementerne i formidlingsstrategien efterfølgende skal eksekveres som en del af projektet (Arbejdspakke 5). Miljøstyrelsen har i kravspecifikationen foreslået, som et eksempel, at kendte eventuelt kan anvendes til at blogge om emner relateret til bæredygtigt forbrug og affaldsforebyggelse på det interaktive modul. Det er

6 således ikke et krav, at kendte skal anvendes til dette og andre strategier for at tiltrække aktivitet til portalen, herunder interaktivt modul, kan foreslås af tilbudsgiver. Spørgsmål 9: Hvilken søgemaskine ligger i GoBasic som standard og hvilke muligheder giver den som standard i forhold til det stillede krav? Svar 9: Miljøstyrelsen anvender Google som søgemaskine i Go Basic. Spørgsmål 10: Vi har pt. et enkelt spørgsmål til kontrakten: I afsnit 11.1 skrives der Ordregiver erhverver ejendomsret, ophavsret og enhver anden rettighed til Leverancerne. Ordregiver erhverver tilsvarende rettigheder til Leverancer, som Leverandørens Underleverandør(er) udarbejder i forbindelese med Projektets udførelse. Spørgsmålet er hvordan Ordregiver forholder sig til mere generelle komponenenter der anvendes bredt f.eks. standardkomponenter, kode biblioteker, open source software eller billederettigheder. Er der tale om brugsret til denne del af leverancen eller tænkes der fuld ejendomsret over alt (hvilket juridisk kan blive kompliceret med dele af leverancen)? Svar 10: Miljøstyrelsen ønsker med punkt 11.1 i Rammeaftalen at sikre, at ejendomsret, ophavsret og enhver anden rettighed til selve portalen forbliver hos Miljøstyrelsen, således at Miljøstyrelsen uden yderligere omkostninger har en tidsubegrænset brugsret til alt indhold på portalen, herunder, men ikke begrænset til, adgang til brug af portalen, billedrettigheder på portalen, anvendt kode, udviklede funktionaliteter m.v. Miljøstyrelsen er i denne forbindelse berettiget til vederlagsfrit og på enhver anden måde at anvende Leverancerne, herunder ved bearbejdelse og anvendelse i anden form og sammenhæng, samt stille Leverancerne til rådighed for og udlevere til Ordregivers nuværende, fremtidige rådgivere og andre tredjemænd, jf. Rammeaftalens pkt Det er angivet i Rammeaftalens pkt. 11.6, at de af Leverandøren til Projektet anvendte metoder og værktøjer, som er udviklet af Leverandøren eller tredjemand, forbliver undergivet rettighedshaverens ophavsret. Leverandøren indestår for, at Leverandøren har ret til at benytte de anvendte metoder og værktøjer. Værktøjer til brug / anvendelse af portalen, der er en integreret del af denne, skal tidsubegrænset kunne anvendes også efter udløb af rammeaftalen uden yderligere omkostninger for Miljøstyrelsen, ligesom Miljøstyrelsen forbeholder sig rettigheder til bearbejdelse og anvendelse m.v. heraf, jf. Rammeaftalens pkt Ordregiver ønsker således ikke med bestemmelsen at kræve, at gratis / frit tilgængelige komponenter, open source software eller kodebiblioteker underlægges Miljøstyrelsens ejendomsret, ligesom Leverandøren eller tredjemand fortsat har ophavsret til udviklede metoder og værktøjer, som udvikles i forbindelse med Leverancen. Leverandøren skal dog i forbindelse med udvikling, drift samt efter ophør af Rammeaftalen

7 drage omsorg for, at kritiske oplysninger ikke offentliggøres eller stilles til rådighed på en måde, der vil kunne udgøre en væsentlig sikkerhedsrisiko for portalen eller mst.dk, og / eller som vil være i modstrid med ønsket og formålet med portalen. Spørgsmål 11: Vedr. Arbejdspakke 2, delopgave 3 om tilpasning/opdatering af internt og eksternt materiale til webportalen: Hvad menes der med eksternt materiale i forhold til, at det skal tilpasses og opgraderes? Svar 11: Internt materiale er materiale udarbejdet af Miljøstyrelsen. Eksternt materiale er udarbejdet af andre parter end Miljøstyrelsen. Med materialer menes alt fra hjemmeside, kampagner, gode råd, videoer mv. inden for emnerne bæredygtigt forbrug og affaldsforebyggelse. Spørgsmål 12: Hvad menes der mere specifikt med henholdsvis tilpasning og opgradering? Svar 12: Det er ikke hensigten, at Miljøvejviseren blot skal være en portal med en samling links til allerede eksisterende materialer. Eksisterende materialer skal gerne gennemgås og de vigtigste budskaber skal bearbejdes, tilpasses eller opgraderes, så det passer ind på Miljøvejviseren. Det vil sige, at det fx gerne skal kommunikeres som handlingsanvisende budskaber, som brugeren af siden kan tage til sig og agere efter i sin hverdag. For at kommunikere gode råd mv. om fx affaldsforebyggelse kan der eksempelvis anvendes animationer, videoer og anden tekst og grafik, som er umiddelbar let at forstå og direkte henvender sig til brugeren. Spørgsmål 13: Hvem afgør, hvilke materialer der skal tilpasses eller opgraderes? Hvornår og hvordan gøres det? Svar 13: Det er angivet i arbejdspakke 1, at leverandøren skal udarbejde en oversigt over eksisterende eksterne portaler, der samler borgerrettet viden/tips/rådgivning/input til en grøn hverdag, overblik over grønne events, grønne kampagner mv. Det kræver research på internettet fra leverandørens side. De nærmere rammer for dette arbejde og for hvordan der prioriteres og hvilke der i sidste ende udvælges til at indgå på Miljøvejviseren defineres i samarbejde med Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen vil i forbindelse med evaluering af tilbudsgivers løsningsbeskrivelse bl.a. lægge vægt på tilbudsgivers løsningsforslag til, hvordan tilbudsgiver vil udføre opgaverne angivet i de enkelte arbejdspakker (1-5), jf. udbudsbetingelserne pkt , Ad 1: Løsningsbeskrivelse. Spørgsmål 14: Hvad er omfanget af materialer, som Miljøstyrelsen forventer skal tilpasses? (Fx svarende til X antal A4 sider)

8 Svar 14: Der henvises til besvarelserne af spørgsmål 12 og 13, idet omfanget af materialer, som Miljøstyrelsen forventer, skal tilpasses vil i afhænge af den udarbejdede oversigt over eksisterende eksterne portaler samt formen og designet på Miljøvejviseren. Miljøstyrelsen vil i forbindelse med evaluering af tilbudsgivers løsningsbeskrivelse bl.a. lægge vægt på tilbudsgivers løsningsforslag til, hvordan tilbudsgiver vil udføre opgaverne angivet i de enkelte arbejdspakker (1-5), jf. udbudsbetingelserne pkt , Ad 1: Løsningsbeskrivelse. Spørgsmål 15: Hvad er omfanget af materialer, som Miljøstyrelsen forventer skal opgraderes? (Fx svarende til X antal A4 sider). Svar 15: Der henvises til svar til spørgsmål 14. Spørgsmål 16: I hvilket omfang forventer Miljøstyrelsen, at der tilføjes videoer og animeringer? Svar 16: Videoer og animeringer er alene nævnt som eksempler på, hvordan kommunikationen på Miljøvejviseren kan foregå for let at kunne forstås og aktivt bruges af borgere. Der er ikke et krav om at sådanne virkemidler anvendes. Spørgsmål 17: I hvilket omfang forventer Miljøstyrelsen, at tilbudsgiver står for at koordinere processen med relevante fagenheder i Miljøstyrelsen? Svar 17: Tilbudsgiver skal ikke stå for at koordinere processen med relevante fagenheder. Men det er tilbudsgiveren, der sammen med Miljøstyrelsens projektleder på Miljøvejviseren, skal indgå i dialog med de relevante fagenheder om, hvordan eksisterende interne materialer kan indgå på Miljøvejviseren. Miljøstyrelsens projektleder på Miljøvejviseren vil stå for at identificere de rette medarbejdere i Miljøstyrelsen til denne dialog.

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag EU-udbudsnummer: 2015/S 077-136306 1 1 Indledning...

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Udbud af Rammeaftale om afhentning af slamaske til genanvendelse

Udbud af Rammeaftale om afhentning af slamaske til genanvendelse BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Udbud af Rammeaftale om afhentning af slamaske til genanvendelse Med udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Sagsnummer: 1-32-76-4-14-1 - Indkøb & Medicoteknik Rettelser

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.

Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil. Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk Der er til dags dato modtaget og besvaret følgende

Læs mere

Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt

Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt Besvarelse af spørgsmål til udbudsbekendtgørelse 2013/S 220-383535 Energistyrelsen har modtaget en række spørgsmål til udbud af markedsføringsindsats

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse BYFORNYELSE IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse Socialministeriet 2007 Udarbejdet af Laura Larvig Andersen og Jonas Bjørn Whitehorn, Kvarterløft Nørrebro Park, Københavns Kommune Omslagsfoto

Læs mere

Oversigt. Side 1 af 5

Oversigt. Side 1 af 5 Oversigt 1 Hvilke ydelser skal man kunne tilbyde for at komme i betragtning?... 2 2 Hvem kan byde på levering af specialrådgivning og udredning?... 2 3 Hvor lang tid har man til at udforme et tilbud?...

Læs mere

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud Klik her for at angive tekst. Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud I forbindelse med det forestående monopolbrud udarbejder KOMBIT i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin drejebog,

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet. Kravspecifikation

Miljø- og Fødevareministeriet. Kravspecifikation Kravspecifikation OM OPSÆTNING AF VILREG-SYSTEMET PÅ EN NY PROCESPLATFORM SAMT VEDLIGEHOLDELSE OG UDVIKLING AF VILREG- OG BIOTOPSYSTEMERNE Offentligt udbud 1 Indhold 1. INTRODUKTION TIL LEVERANDØREN...

Læs mere

(Bilaget ligger også som en word-fil på www.frederikshavn.dk - Se under Erhverv/Kommunalt indkøb/aktuelle udbud )

(Bilaget ligger også som en word-fil på www.frederikshavn.dk - Se under Erhverv/Kommunalt indkøb/aktuelle udbud ) Udbud af lovinformationssystem - Bilag 3, rev. 1., Tilbudsliste Bilag 3 Tilbudsliste (Bilaget ligger også som en word-fil på www.frederikshavn.dk - Se under Erhverv/Kommunalt indkøb/aktuelle udbud ) Udfyldes

Læs mere

Spørgsmål og svar. ATP udbud af juridisk bistand

Spørgsmål og svar. ATP udbud af juridisk bistand Spørgsmål og svar ATP udbud af juridisk bistand ID Modtaget Spørgsmål Svar 1 27. marts 2012 I punkt 8.1 af materialet står der "Tilbuddet skal afleveres som en præsentation". Hvordan skal udtrykket "præsentation"

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen.

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. U D B U D S B E T I N G E L S E R for oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. 2 Minister for ligestilling Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 13.10.2016 1 2 Udbudsmaterialet punkt

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

Rammeaftalebilag 2: Udbudsbetingelser

Rammeaftalebilag 2: Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 1. Indledning/generelle forhold...2 1.1 Ordregivende myndighed...2 1.2 Udbudsbekendtgørelse...2 1.3 Udbudsform...2 1.4 Udbuddets omfang...2 1.5 Kontaktperson...3

Læs mere

Spørgsmål & svar notat Udbud af Renovation & Sikkerhedsmakulering

Spørgsmål & svar notat Udbud af Renovation & Sikkerhedsmakulering Dato 26. november 2014 TRM Sags nr. 2013111286 trm@dkma.dk / 4488 9344 Spørgsmål & svar notat Udbud af Renovation & Sikkerhedsmakulering Nærværende notat indeholder en anonymiseret fortegnelse over samtlige

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER BILAG 9 KUNDENS BETALINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6

Læs mere

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten.

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten. Prøver Bilag 8 Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til prøver. Hele Bilag 8, Prøver, udgør Mindstekrav (MK), der forudsættes opfyldt

Læs mere

Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015

Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015 Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015 Skatteministeriet afholdt orienteringsmøde den 4. juni 2015. Spørgsmål og svar fra orienteringsmødet er medtaget i tabellen nedenfor, jf. spørgsmål 2 16. En række

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN

SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 209-378451 (Version 3 af 24. januar 2017) Page 1 of 8 1. Underbilag 3G, case 3 I underbilag

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TOURISMX UDVIKLING AF VISUEL IDENTITET OG WEBSITE

UDBUDSMATERIALE TOURISMX UDVIKLING AF VISUEL IDENTITET OG WEBSITE UDBUDSMATERIALE TOURISMX UDVIKLING AF VISUEL IDENTITET OG WEBSITE INDHOLD 1. Ordregiver... 3 2. Indledning... 4 2.1. Formål... 4 2.2 Kontraktperiode... 4 3. Udbudsbetingelser... 5 3.1 Udbudsform... 5 3.2

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.

Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil. Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk Der er til dags dato modtaget og besvaret følgende

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Spørgsmål og svar. Spørgsmål Besvaret Svar 1. Jeg tillader mig at skrive til dig, da vi er kommet lidt i tvivl om 2 rammeaftale

Spørgsmål og svar. Spørgsmål Besvaret Svar 1. Jeg tillader mig at skrive til dig, da vi er kommet lidt i tvivl om 2 rammeaftale Notat 28. oktober 2015 J.nr. 15-2906701 ICE, Jura og Stab MTG Spørgsmål og svar Spørgsmål Besvaret Svar 1. Jeg tillader mig at skrive til dig, da vi er kommet lidt i tvivl om 2 rammeaftale udbud. Det første

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite Devoteam Consulting A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Copenhagen, Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info@devoteam.dk www.devoteam.dk Udbudsbetingelser for Etablering, udvikling

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Spørgsmål / svar til udbud 1 Kontrakt, Pkt. 2, 3. afsnit I Kontrakten, Pkt. 2, 3. afsnit er det anført at Kunden stiller udviklings- og testmiljøer til rådighed for opgaveløsning som beskrevet i bilag

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Udbud på projekt om procesoptimering i Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Udbud på projekt om procesoptimering i Styrelsen for International Rekruttering og Integration Udbud på projekt om procesoptimering i Styrelsen for International Rekruttering og Integration 1 Indledning Styrelsen for International Rekruttering og Integration udbyder en opgave, som sætter fokus på

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD 1 Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD EPJ SYD Dagsorden: 1. Velkommen 2. Præsentationsrunde 3. Rammer for udbuddet 4. Tidsplan 5. Overblik særlige forhold vedr. udbudsmaterialet 6. Spørgsmål-svar-processen

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

Miljødata samlet ét sted - Danmarks Miljøportal

Miljødata samlet ét sted - Danmarks Miljøportal Miljødata samlet ét sted - Danmarks Miljøportal 2 Dagens program Velkomst + Præsentation af mødedeltager Noter jeres oplysninger Præsentation af Danmarks Arealinformation Brug af Danmarks Arealinformation

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 27. februar 2014 Byggeri og energieffektivitet Rev. 4., 12. og

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning. Bemærkninger, spørgsmål og svar i tilbudsfasen

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning. Bemærkninger, spørgsmål og svar i tilbudsfasen Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Bemærkninger, spørgsmål og svar i tilbudsfasen Bemærkninger, spørgsmål og svar i tilbudsfasen Sidst opdateret den Nr.

Læs mere

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen - 2012 1. Generelle oplysninger... 2 1.1 Udbudsform... 2 1.2 Kontrakt... 2 1.3 Tidsplan... 2 2. Kravspecifikation... 3 3. Udarbejdelse af

Læs mere

Spørgsmål og svar - Aalborg Kommunes EOJ udbud

Spørgsmål og svar - Aalborg Kommunes EOJ udbud Spørgsmål og svar - Aalborg Kommunes EOJ udbud spørgs mål ID Vedr. Spørgsmål Svar 1 Bilag 1 Der synes at være nogen inkonsistens i bilag 1 og tilhørende underbilag, hvorfor Udbyder bedes præcisere udbudsmaterialet

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Cost benefit analyse for Buddinge risikoopland

Kontrakt om udarbejdelse af Cost benefit analyse for Buddinge risikoopland Kontrakt om udarbejdelse af Cost benefit analyse for Buddinge risikoopland Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg og Nordvand A/S Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Udbudsbetingelser. Undervisning i Hverdagsrehabilitering

Udbudsbetingelser. Undervisning i Hverdagsrehabilitering Udbudsbetingelser Undervisning i Hverdagsrehabilitering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 4. Tidsplan 2 5. Spørgsmål 2 6. Afgivelse af tilbud 2 7.

Læs mere

NY UDBUDSLOV - UDBUDSPROCSSEN IT-FOKUSNETVÆRK 2. SEPTEMBER

NY UDBUDSLOV - UDBUDSPROCSSEN IT-FOKUSNETVÆRK 2. SEPTEMBER NY UDBUDSLOV - UDBUDSPROCSSEN IT-FOKUSNETVÆRK 2. SEPTEMBER Emner 1. Udbudsprocessen grundlæggende ændringer 2. Fem gode råd til tilbudsgivere faldgruber og tips 3. IT-kontraktmuligheder under opførelsen

Læs mere

Spørgsmål skal sendes pr. til Troels Mogensen på Dette dokument vil blive opdateret løbende indtil d. 18. november 2011.

Spørgsmål skal sendes pr.  til Troels Mogensen på Dette dokument vil blive opdateret løbende indtil d. 18. november 2011. Spørgsmål & svar Vikarbureauydelser (sags nr. 2011102110) Spørgsmål & svar udgives i anonymiseret form, på baggrund af spørgsmål fra tilbudsgiverne. Spørgsmål og svar skal i forhold til udbudsmaterialet

Læs mere

Konsulentbistand til kommunikation og erfaringsudveksling om øget genanvendelse af husholdningsaffald

Konsulentbistand til kommunikation og erfaringsudveksling om øget genanvendelse af husholdningsaffald Bilag 4 Kravspecifikation Kontraktsum: 3.200.000 DKK Jord & Affald J.nr. MST-774-00100 Ref. menie Den 15. april 2015 Konsulentbistand til kommunikation og erfaringsudveksling om øget genanvendelse af husholdningsaffald

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 1: Kravspecifikation 1. Baggrund Som led i satspuljeaftalen for 2012 på beskæftigelsesområdet, blev der afsat midler til socialøkonomiske virksomheder. Midlerne skal udmøntes i årene 2012-2015. Dette

Læs mere

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående svar har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående svar har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale. Spørgsmål og svar EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Resumé af informations- og spørgemøde om national webstatistik 29. april 2014

Resumé af informations- og spørgemøde om national webstatistik 29. april 2014 Resumé af informations- og spørgemøde om national webstatistik 29. april 2014 Som anført i udbudsbetingelserne afholdtes informations- og spørgemøde den 29. april kl. 13-15 med tilmelding pr. mail senest

Læs mere

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

Spørgsmål & svar notat Oplysningskampagne om symptomer på og tidlig opsporing af demens

Spørgsmål & svar notat Oplysningskampagne om symptomer på og tidlig opsporing af demens Dato 14. marts 2013 TRM@dkma.dk Sags nr. 2013025240 4488 9344 Spørgsmål & svar notat Oplysningskampagne om symptomer på og tidlig opsporing af demens Nærværende notat indeholder en anonymiseret fortegnelse

Læs mere

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.1 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud

Udbudsbetingelser for offentligt udbud Udbudsbetingelser for offentligt udbud Udbud af Dopplerinstrumenter Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver samt oplysninger

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende UDBUDSMATERIALET (Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken): HUSK

Læs mere

Kravspecifikation. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk EAN: 5798000793989

Kravspecifikation. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk EAN: 5798000793989 Kravspecifikation (Kravspecifikation vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende økonomiske og mediefaglige konsulentvurderinger til brug for behandling af ansøgninger i innovationspuljen,

Læs mere

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser 2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald Udbudsbetingelser Dato: 11-03-2016 Udarbejdet af: OFD/PJH/LTH Version: 1 Kontrol: PJH Godkendt af: PJH side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 26. maj 2014/csc og jas Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet DDB skal hermed offentliggøre skriftlige spørgsmål og svar vedrørende udbudssagen om national webstatistik. 1. Vedrørende dimensioneringen

Læs mere

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud.

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud. UDBUDSBETINGELSER Rammeaftale Offentligt udbud af brystproteser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM UDBUDDET 2 1.1. Indledning 2 1.2. Ordregivende myndighed: 2 1.3. Kontakt i forbindelse med udbuddet 2 2. UDBUDDETS

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S 125-255498 Dato for offentliggørelse: 10.07.2017 Nummer Spørgsmål Svar 1 I materialet står der, at man godt må tilbyde

Læs mere

Tidligere pris + ((reguleringsprocent - år/100) x Tidligere pris)

Tidligere pris + ((reguleringsprocent - år/100) x Tidligere pris) Rettelser/tilføjelser samt skriftlige spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Rettelser/tilføjelser til udbudsmaterialet har følgende rettelser/tilføjelser til udbudsmaterialet: Rettelse/tilføjelse 1: Kontrakten

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster

Udbudsbetingelser. Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbeti ngelser «ed ocaddressci vilcode» Udbudsbetingelser Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift.

Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Dato for revision: 13. november 2014 Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Spørgsmål 1: En del af udbudsbetegnelsen

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold

Læs mere

BESVARELSE AF INDKOMNE SPØRGSMÅL

BESVARELSE AF INDKOMNE SPØRGSMÅL Udbud af Kurerydelser - 2017 BESVARELSE AF INDKOMNE SPØRGSMÅL vedrørende udbud af Kurerydelser Dato for seneste opdatering: 23-08-2017 SPØRGSMÅL NR. 1: Vedr. udbudsbetingelserne. Total fragtomsætning på

Læs mere

Generel kravspecifikation

Generel kravspecifikation Bilag 4a: Generel kravspecifikation Generel kravspecifikation I dette bilag beskrives en række generelle krav, som gælder for samtlige delaftaler. Hvis der er skærpede krav til løsning af den enkelte delaftale,

Læs mere

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 28. august 2015 Tlf. dir.: 2069 1290 E-mail: akle@balk.dk Kontakt: Anne Sophie Kleding Sagsid: 85.11.00-P20-9-15 Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur,

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere