Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S"

Transkript

1 Spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S Side 1/22

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD BETALINGSVEDTÆGTENS OMRÅDE BUDGET OG REGNSKAB FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING INDTÆGTER VEDRØRENDE SPILDEVANDSHÅNDTERING Tilslutningsbidrag Vandafledningsbidrag ANDRE SPILDEVANDSANLÆG Byggemodning Nye private spildevandsanlæg UDTRÆDEN AF / GENINDTRÆDEN I LOLLAND SPILDEVAND A/S Tilbagebetaling af et beløb til grundejeren Genindtræden under Lolland Spildevand A/S BIDRAG FOR TØMNING AF HUSTANKE OG BEHANDLING AF SPILDEVAND FRA SAMLETANKE MODTAGELSE OG AFTØMNING AF SPILDEVAND, SLAM OG ORGANISK AFFALD FÆLLESBESTEMMELSER Regulering Sikkerhedsstillelse MÅLERDATA BETALINGSVEDTÆGTENS IKRAFTTRÆDEN...22 Side 2/22

3 FORORD I Lolland Kommune udføres den overordnede håndtering af spildevand af Lolland Spildevand A/S, som er et aktieselskab ejet af Lolland Kommune. Med virkning fra den 1. januar 2007 er de offentlige spildevandsanlæg i Lolland Kommune i medfør af lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) overført til Lolland Spildevand A/S. Benævnelsen offentlige spildevandsanlæg eller offentlige kloakanlæg benyttes derfor ikke om de af Lolland Spildevand A/S ejede spildevandsanlæg. I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 22. marts 2007, som senest ændret ved lov nr af 27. december 2009 (betalingsloven) har Lolland Spildevand A/S fastsat de nærmere regler om tilslutning og betaling for spildevandshåndtering i Lolland Kommune i denne betalingsvedtægt. Betalingsvedtægten er gældende for ejendomme, der er tilsluttet Lolland Spildevand A/S spildevandsanlæg eller som er tilknyttet Lolland Spildevand A/S ved kontraktligt medlemskab, jf. 7 a i betalingsloven. Betalingsvedtægten er vedtaget af Lolland Spildevand A/S og efterfølgende godkendt af Lolland Byråd. Side 3/22

4 1. BETALINGSVEDTÆGTENS OMRÅDE Betalingsvedtægten gælder for eksisterende og kommende spildevandsanlæg under Lolland Spildevand A/S. Lolland Spildevand A/S har endvidere ansvar for at etablere, drive og vedligeholde en række spildevandsanlæg på ejendomme, der er kontraktligt tilknyttet Lolland Spildevand A/S spildevandsanlæg i henhold til 7 a i betalingsloven. I de områder, der i henhold til spildevandsplanen, er kloakeret, er Lolland Spildevand A/S i henhold til den til enhver tid gældende miljøbeskyttelseslov forpligtet til at føre stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et privat spildevandsanlæg. Ledninger på privat grund er Lolland Spildevand A/S uvedkommende, og etableres, vedligeholdes og tilhører grundejeren. Alle udgifter vedrørende spildevandsinstallationer på privat grund er Lolland Spildevand A/S uvedkommende. Alle ejere af fast ejendom indenfor et kloakopland er i henhold til miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4, forpligtede til at tilslutte sig det af spildevandsplanen omfattede spildevandsanlæg, når tilslutningsmulighed foreligger, samt at deltage i betalingen i henhold til denne vedtægtens bestemmelser. Det er Lolland Byråd, der afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Betalingsvedtægten omfatter endvidere de betalingsmæssige forhold for den fælles, obligatoriske tømningsordning i Lolland Kommune. Reglerne for tømningsordningen er fastsat i Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Lolland Kommune, juli BUDGET OG REGNSKAB FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING Lolland Spildevand A/S bestyrelse vedtager hvert år budgettet og godkender regnskabet for udgifter og indtægter ved spildevandshåndtering. Budgettet udarbejdes på grundlag af foreliggende oplysninger om forventede udgifter og indtægter ved spildevandshåndtering. Regnskabet følger kalenderåret. Lolland Spildevand A/S regnskab omfatter udgifter til udførelse, drift og vedligeholdelse samt driftsmæssige afskrivninger af selskabets spildevandsanlæg og af de spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet selskabet, jf. lovens 7a. Endvidere omfatter selskabets regnskab udgifter til administration, kloakfornyelsesplanlægning samt bidrag til Vandsektorens Teknologiudviklingsfond. Endelig omfatter selskabets regnskab bidrag fra ejerne af de tilsluttede ejendomme, veje m.m., jf. afsnit 3, samt finansielle indtægter og udgifter. Selskabet er momsregistreret. Lolland Spildevand A/S kan henlægge beløb til udbygning og fornyelse af selskabets spildevandsanlæg i overensstemmelse med anlægs- og investeringsplanen i den gældende spildevandsplan og anden planlægning af betydning for selskabets virke. Side 4/22

5 For den kommunale obligatoriske tømningsordning for hustanke og behandling af spildevand fra samletanke i Lolland Kommune føres et selvstændigt regnskab. Dette regnskab skal som spildevandsaktiviteterne hvile i sig selv over en årrække. 3. INDTÆGTER VEDRØRENDE SPILDEVANDSHÅNDTERING Lolland Spildevand A/S udgifter til spildevandshåndtering dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag fra stats- og kommunale veje. De af Lolland Spildevand A/S fastsatte takster for samtlige bidrag fastsættes en gang årligt. Taksterne er underlagt lovgivning om prisloft og skal formelt godkendes af Lolland Byråd Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til det tidligere offentlige spildevandsanlæg eller efter 1. januar 2007 til Lolland Spildevand A/S spildevandsanlæg. Ved en ejendom forstås i denne betalingsvedtægt et matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet. Tilslutningsbidrag for tilslutning til spildevandsystemet betales også af ejendomme, der indgår kontrakt med Lolland Spildevand A/S om medlemskab. Tilslutningsbidraget betales for fremføring af en stikledning til en ejendoms grundgrænse. Ved en ejendoms grundgrænse forstås den matrikulære afgrænsning af en ejendom, der fremgår af noteringer i matriklen, jf. udstykningsloven. Boliger Tilslutningsbidraget beregnes ud fra antallet af boligenheder på den enkelte ejendom. En boligenhed defineres som en én-families bolig med selvstændig køkkenfaciliteter, såsom et parcelhus, et stuehus til en landbrugsejendom, en bolig i etageejendom, en andelsbolig eller lignende. Ved udstykning fra en boligejendom og hvor der er ført stikledning til grundgrænsen, opkræves tilslutningsbidrag for den/de frastykkede parcel(ler), hvis de frastykkede parcel ikke efter udstykningen er tilsluttet Lolland Spildevand A/S spildevandsanlæg. Erhverv For erhvervsejendomme beregnes tilslutningsbidraget som et standardtilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m 2 grundareal. Definitionen af erhvervsejendomme omfatter alle ejendomme, der ikke henregnes til beboelse alene, dvs. industri- og håndværksvirksomheder, skoler, hoteller, kirker, sportsanlæg, kontorer og ejendomme med blandet bolig og erhverv, herunder også Side 5/22

6 landbrugsejendomme, der er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg med andet end husspildevand fra boligen. For erhvervsejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal ud fra bebygget areal og en skønnet bebyggelsesprocent på 40 %. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal. Matrikulære ændringer af erhvervsejendomme i byzone Ved forøgelse af grundarealet (arealoverførsel, matrikulær sammenlægning) for en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som: Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter arealudvidelsen, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før arealforøgelsen. Det supplerende tilslutningsbidrag kan dog kun opkræves, hvis den ejendom, hvorfra arealet overføres, ikke tidligere har betalt tilslutningsbidrag, og hvis denne ejendom ikke i forvejen er tilsluttet Lolland Spildevand A/S. Ved udstykning af en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me), hvis ejendommen, der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997, og der ved påligningen af bidrag er gjort brug af dispensationsadgangen, der nu fremgår af betalingslovens 2, stk. 8. Det supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me) beregnes som: Det bidrag, der før udstykningen kan beregnes efter denne vedtægt for den ejendom, der udstykkes, minus det bidrag, der ved anvendelse af dispensationsadgangen oprindeligt blev opkrævet for ejendommen, der udstykkes. Det supplerende bidrag for en frastykket erhvervsejendom kan dog aldrig overstige det standardtilslutningsbidrag, der efter denne vedtægt kan opkræves selvstændigt for den frastykkede ejendom. Bidraget opkræves, når Lolland Spildevand A/S fører stik frem til den frastykkede ejendoms grundgrænse dvs. når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af den frastykkede ejendom. Ændringer i beregningsgrundlaget for tilslutningsbidraget for erhvervsejendomme i landzone Ved forøgelse af det bebyggede areal for erhvervsejendomme i landzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som: Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter udvidelsen af det bebyggede areal, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal. Side 6/22

7 Tilslutningsbidragets størrelse Tilslutningsbidraget opkræves som et standardbidrag, der i 1997-priser er kr. eksklusiv moms for en boligenhed og kr. eksklusiv moms pr. påbegyndt 800 m 2 grundareal for erhvervsejendomme. Standardbidraget reguleres årligt i henhold til bestemmelsen i kapitel 8.1. For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, fastsættes tilslutningsbidraget til 60 % af standardtilslutningsbidraget. Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand, tilsluttes for regnvand, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 % af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet. Lolland Spildevand A/S kan i særlige tilfælde beslutte, at tilslutningsbidraget skal fastsættes lavere end standardtilslutningsbidraget, dog ikke lavere end de faktisk afholdte udgifter. Forfaldstidspunkt Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning det vil sige, når der er ført stik frem til ejendommens grundgrænse. For kontraktligt tilknyttede ejendomme, hvor Lolland Spildevand A/S etablerer en decentral renseløsning på ejendommen, forfalder tilslutningsbidraget til betaling på datoen for kontraktens underskrivelse. Efter nærmere aftale kan der indgås en afdragsordning, således at kloaktilslutningsbidraget kan afvikles over 3 år mod betaling af renter. Forrentningen af beløbet følger reglerne omkring forrentning ved indefrysning af ejendomsskatter. Afdragsordningen gælder dog ikke for nybyggeri. Forøgelse af afledningen En forøgelse af afledningen kræver ansøgning om tilslutningstilladelse. Den eksisterende stikledning skal anvendes. Lolland Spildevand A/S og kan stille krav til tilladelig vandmængde, forrensning m.v. Veje Der betales ikke tilslutningsbidrag ved tilslutning af vejafvanding til Lolland Spildevand A/S spildevandsanlæg Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er tilsluttet eller kontraktligt tilknyttet Lolland Spildevand A/S spildevandsanlæg, betaler vandafledningsbidrag. Vandafledningsbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes Lolland Spildevand A/S spildevandsanlæg eller spildevandsløsningen for kontraktligt tilknyttet Side 7/22

8 ejendomme ibrugtages. Der betales endvidere vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om permanent tilslutning til Lolland Spildevand A/S spildevandsanlæg f.eks. ved afværgepumpninger eller aflæsning af spildevand fra mobile enheder. Vandafledningsbidrag opkræves i denne situation fra afledningen påbegyndes. Ejeren af ejendommen eller dennes kloakmester har pligt til at indberette til Lolland Spildevand A/S, hvornår tilslutningen er fysisk gennemført. Ved ikke permanente tilslutninger har ejeren af ejendommen pligt til at søge tilladelse hos Lolland Kommune, og indberette til Lolland Spildevand A/S, hvornår afværgepumpning eller lignende igangsættes og afsluttes. I det omfang, der afledes spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand til Lolland Spildevand A/S spildevandsanlæg, uden at der har været et vandforbrug, skal der som udgangspunkt også betales vandafledningsbidrag for dette vand. Dette gælder f.eks. spildevand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabrikationsprocesser, vand fra byggepladser herunder midlertidig grundvandssænkning, vand fra afværgepumpninger og perkolat fra lossepladser, der særskilt tilledes spildevandsanlægget. Det faste bidrag og vandafledningsbidraget pr. m 3 fastsættes én gang årligt af Lolland Spildevand A/S på baggrund af Lolland Spildevand A/S budget for spildevandshåndtering og under hensyn til prisloftet. Bidragets størrelse fremgår af Lolland Spildevand A/S hjemmeside Vandafledningsbidraget beregnes som et fast bidrag og et bidrag pr. m 3 vandforbrug, og som et særbidrag for spildevand med et højt forureningsindhold. Det faste bidrag opkræves pr. spildevandsstikledning frem til grundgrænsen. Vandafledningsbidrag for erhvervsvirksomheder omfattet af trappemodellen Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet et spildevandsforsyningsselskab eller kontraktligt tilknyttet spildevandsforsyningsselskabet, betaler vandafledningsbidrag. I det omfang, der afledes spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand, til spildevandsforsyningens spildevandsanlæg, uden at der har været et vandforbrug, skal der som udgangspunkt også betales vandafledningsbidrag for afledningen af dette vand. Dette gælder f.eks. spildevand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabrikationsprocesser, vand fra afværgepumpninger og perkolat fra lossepladser, der særskilt tillades tilledt spildevandsanlægget. Der betales endvidere vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om en permanent tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg, men hvor der sker tilledning lejlighedsvis eller over kortere perioder de såkaldte gæstetilledninger. Der kan f.eks. være tale om tilledning fra mobile slagtebusser eller fiskebiler. Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget er trådt i kraft den 6. september Bekendtgørelsen er en opfølgning på lov nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Ved lovændringen er indført en Side 8/22

9 trappebetalingsmodel for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme med erhvervsmæssige virksomheder med et vandforbrug større end 500 m³ vand om året. Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget skal således opkræves efter differentierede takster, der gælder for vandforbrug til og med 500 m³ (takst 1), vandforbrug på over 500 m³ og til og med m³ (takst 2), samt vandforbrug på over m³ (takst 3). Den variable del af vandafledningsbidraget skal herefter af spildevandsforsyningsselskabet beregnes som vandforbruget på de enkelte trin multipliceret med den kubikmetertakst, der er fastsat for det pågældende trin. Alle, der afregnes efter trappemodellen, skal betale den samme takst for de første 500 m³ henholdsvis for forbruget over 500 m³ og til og med m³. Det er dog alene ejendomme, hvor der findes erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, der vil være berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen. Øvrige ejendomme skal således betale den højeste takst, dvs. takst 1. Herudover gælder særlige regler for ejendomme, der afregnes efter det såkaldte justerede betalingsprincip, og ejendomme der har nedsættelse eller fritagelse for betaling efter lovens 2 b. Vandafledningsbidragets beregning Vandafledningsbidraget udgøres af to elementer: 1) et fast bidrag på maksimalt 500 kr. (i 2001-priser) inkl. moms. 2) et variabelt bidrag pr. m³ målt eller skønnet vandforbrug. Det faste bidrag opkræves pr. spildevandsstikledning frem til grundgrænsen. Vandafledningsbidraget beregnes som et bidrag pr. m3 målt eller skønnet vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget fastsættes således, at takst 2 i 2018 er 20 % lavere end takst 1, og takst 3 er 60 % lavere end takst 1. Kubikmetertaksterne fastsættes dog i perioden i perioden , som følger: Reduktion af takst 2 i procent af takst 1 Reduktion af takst 3 i procent af takst Side 9/22

10 Alene ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, vil være berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen. Øvrige ejendomme skal således betale den højeste takst, dvs. takst 1. Vandafledningsbidraget pr. m³ og det faste bidrag fastsættes én gang årligt af Lolland Spildevand A/S på baggrund af budgettet for spildevandshåndtering og under hensyn til prisloftet. Vandafledningsbidraget desuagtet ejendommens anvendelse - opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes Lolland Spildevand A/S. Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning, betales vandafledningsbidraget fra det tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes. Ejendomme, der er kontraktligt medlem af spildevandsforsyningsselskabet efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg 7 a, betaler vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor renseløsningen tages i brug. 1. Boligenheder For boligenheder, hvor der er installeret vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug multipliceret med kubikmetertaksten for trin 1. For boligenheder, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, fastsættes normalvandforbruget til 170 m³ pr. år. 2. Erhvervsejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår For erhvervsejendomme, hvorfra der drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug under hensynstagen til kubikmetertaksterne på trin 1, 2 og 3. Eksempel: En ejendom med et årligt vandforbrug på m³ betaler for de første 500 m³ efter den højeste takst (takst 1), for de næste m³ betaler efter den mellemste takst (takst 2), og for de resterende m³ betaler efter den laveste takst (takst 3). Erhvervsejendomme kan opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes spildevandsanlægget. For at få fradrag skal det vandforbrug, der ønskes fradrag for, kunne henregnes til erhvervsdelen, det vil sige den primære produktion. Fradrag kræver endvidere, at den vandmængde, der ønskes fradrag for, ledes gennem en bimåler jf. afsnit opsætning af bimåler. 3. Erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår For erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug. Vandforbruget multipliceres med kubikmetertaksten for trin 1. Erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, kan ligeledes opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes spildevandsanlægget. Vilkår nævnt under punkt 2 finder anvendelse. Side 10/22

11 4. Ejendomme med blandet anvendelse For ejendomme, hvorfra der delvist drives erhverv, der opererer på markedsvilkår, beregnes den variable del af vandafledningsbidraget kun efter trappemodellen for en del af vandforbruget. Den variable del af vandafledningsbidraget beregnes således efter trappemodellen, dvs. efter de ovenfor nævnte trin 1, 2 og 3, for den del af ejendommens vandforbrug, som ejendommens ejer har opgivet som anvendt til erhverv på markedsmæssige vilkår ved tilmelding til trappemodellen. Den resterende del af ejendommens vandforbrug beregnes efter takst 1. Eksempel: Det sidst kendte årsforbrug for en ejendom er m³. Ejendommens ejer har ved trappetilmeldingen opgivet, at 40 % af ejendommens vandforbrug anvendes af erhverv, der opererer på markedsvilkår. Ejendommen opkræves a conto således: m³ afregnes efter trappemodellen, dvs. 500 m³ afregnes efter takst 1, og m³ afregnes efter takst m³ afregnes efter takst 1. Samlet set skal ejendommen afregnes således: m³ afregnes efter takst 1, og m³ afregnes efter takst 2. Efter endelig aflæsning af vandmåler opgøres vandforbruget for det pågældende år til m³, hvorefter spildevandsforsyningsselskabet foretager en endelig afregning. Ejendommens endelige afregning bliver således: m³ afregnes efter trappemodellen, dvs. 500 m³ afregnes efter takst 1, og m³ afregnes efter takst m³ afregnes efter takst 1. Samlet set skal ejendommen afregnes således: m³ afregnes efter takst 1, og m³ afregnes efter takst 2. Den procentandel, som ejeren i trappetilmeldingen har opgivet som den andel af det samlede vandforbrug, som stammende fra erhverv på markedsmæssige vilkår, anvendes ved den endelige afregning. Betaling For ejendomme med og uden vandmåler opkræves forbruget i acontoregninger og opgøres endelig en gang om året. Resultatet fra årsopgørelsen indregnes i den efterfølgende aconto. Hvis resultatet af årsopgørelsen viser, at der i kundens favør er et større beløb end 1. aconto, udbetales beløbet minus 1. aconto til kunden. Side 11/22

12 Lolland Spildevand A/S er berettiget til at registrere kundens CPR.nr. til brug for kundeforholdet. Lolland Spildevand A/S er endvidere berettiget til at anvende kundens NemKonto til eventuelle udbetalinger. Kan kunden ikke acceptere dette, skal det meddeles Lolland Spildevand A/S skriftligt. Enhver regning fra Lolland Spildevand A/S skal betales inden for den på regningen angivne tidsfrist. Betales beløbet ikke inden for den anførte betalingsfrist, vil Lolland Spildevand A/S rykkerprocedure følges. 3. rykker er en meddelelse, hvoraf det fremgår, at kravet går til inddrivelse hos Inddrivelsesmyndigheden SKAT. Ved for sen eller manglende betaling opkræves rykkergebyr og renter i medfør at lov 583 af 1. september Renter ved for sen betaling opkræves efter Lovbekendtgørelse nr. 741 af 4. september 2002 af lov om renter ved forsinket betalinger m.v.(renteloven) Betaling af vandafledningsbidrag til Lolland Spildevand A/S påhviler altid ejer, og der vil derfor udelukkende ske opkrævning hos ejer for dennes eller evt. lejers forbrug. Opkrævning efter måler Inden for Lolland Vand A/S vandforsyningsområde samt inden for forsyningsområder for de private vandværker, der har aftale med Lolland Spildevand A/S om at forestå opkrævningen eller målerindberetningen, beregnes vandafledningsbidraget normalt efter målt vandforbrug. For kolonihaver beregnes vandforbruget efter fælles måler eller individuelt hos brugeren, såfremt lovgivningens betingelser herfor er til stede. Opkrævning efter skønnet forbrug For boligenheder, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, fastsættes normalvandforbruget til 170 m 3 pr. år for helårshuse og 70 m 3 pr. år for sommer-/weekendhuse. Fritagelse eller nedsættelse i vandafledningsbidraget ved tilledning af vand fra afværgepumpninger, filterskyllevand eller kølevand Ved tilledning af vand fra afværgepumpninger, kan Lolland Spildevand A/S efter en konkret vurdering nedsætte eller fritage for betaling for tilledning af vand fra afværgepumpninger, såfremt tilledningen giver anledning til færre omkostninger for Lolland Spildevand A/S end almindeligt husspildevand, og såfremt samfundsmæssige og miljømæssige hensyn taler for det. I den forbindelse påser Lolland Spildevand A/S, at tilledningen til spildevandssystemet reelt er forbundet med færre omkostninger end tilledning af almindeligt husspildevand fritagelsen er i overensstemmelse med samfundsmæssige og miljømæssige hensyn der ikke er konstateret et direkte forurener ansvar i henhold til miljøbeskyttelsesloven, jordforureningsloven eller miljøansvarsloven Side 12/22

13 der ikke er alternative vandbehandlingsmetoder, der er billigere og miljømæssigt mere optimale, forureneren-betaler-princippet fortsat finder anvendelse. Efter en konkret vurdering kan Lolland Spildevand A/S nedsætte betalingen af vandafledningsbidrag for tilledning af filterskyllevand og kølevand til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg, såfremt tilledningen af filterskyllevandet eller kølevandet giver anledning til færre omkostninger for spildevandsforsyningsselskabet end tilledning af almindeligt spildevand, og når miljømæssige hensyn taler herfor. Lolland Spildevand A/S påser i den forbindelse, at tilledningen til spildevandssystemet reelt er forbundet med færre omkostninger end tilledning af almindeligt husspildevand der ikke er alternative vandbehandlingsmetoder, der er billigere og miljømæssigt mere optimale forureneren betaler princippet fortsat finder anvendelse nedsættelsen er i overensstemmelse med miljømæssige hensyn. Reduktion i vandafledningsbidrag Erhvervsejendomme kan efter ansøgning opnå fradrag for vand, der medgår i den primære produktion eller af anden grund ikke tilledes kloaksystemet. Ansøgningen skal være ledsaget af en tegning af eksisterende ledningsnet, udført af en autoriseret vvs -installatør, der som minimum skal indeholde ledningsnet til vandforsyning og spildevand samt placering af vandmålere. Ansøgningen skal desuden indeholde en beskrivelse af virksomhedens produktion, med dokumentation for, at vandet, der ønskes fradrag for, medgår i den primære erhvervsproduktion. Fastsættelse af størrelsen på den vandmængde, der ønskes fritaget, skal ske ved måling. Efter selskabets beslutning kan målingen ske enten ved opsætning af bimåler eller ved måling af afledt spildevandsmængde. I begge tilfælde skal ejeren af ejendommen betale for de anlægsarbejder, der måtte være nødvendige for at etablere målingen. Opsætning af bimåler Bimålere skal opfylde reglerne i Bekendtgørelse om målerteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand (Bekendtgørelse nr af 17. oktober 2006). Bimålere ejes og opsættes af selskabet. Ejendommen betaler leje af bimåleren til selskabet, og ejendommens ejer er forpligtet til at aflæse bimåleren efter reglerne i Betalingslovens 7 b. Måling af afledt spildevandsmængde Såfremt fradraget ikke kan måles gennem opsætning af bimåler til ejendommens vandforsyning, kan selskabet vælge, at ejendommen skal betale efter måling af den afledte spildevandsmængde. Side 13/22

14 Dette gennemføres ved opsætning af en eller flere flow-målere på ejendommens udledning af spildevand. Leje af flowmåler fastsættes i hvert enkelt tilfælde. Ledningsbrud I det omfang et vandværk i tilfælde af brud på en vandledning i en boligejendom, træffer afgørelse om at reducere vandforbruget, skal det reducerede forbrug lægges til grund ved beregning af vandafledningsbidraget. Selvom et vandværk ikke træffer afgørelse om reduktion af vandforbruget i forbindelse med et ledningsbrud, kan der ske reduktion i vandafledningsbidraget, når der er dokumentation for ledningsbrud samt dokumentation for, at vandet ikke er tilledt kloakken. Reduktion gives kun ved pludselig opstået skade på en skjult installation, der ikke er forårsaget ved grov uagtsomhed eller forsæt og inden for indeværende eller det seneste forbrugsår. Reduktionen beregnes ud fra gennemsnittet af sidste 3 års forbrug tillagt 50%, dog betales mindst for 150 m 3 for helårshuse og 70 m 3 for sommer-/fritidshuse. Særbidrag Alle ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand, skal betale særbidrag, såfremt afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af Lolland Spildevand A/S spildevandsanlæg. Lolland Spildevand A/S opkræver særbidrag i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand. Virksomheden skal for egen regning etablere afløbsledninger samt prøvetagningsbrønde med mulighed for flowmåling. Udformning af prøvetagningsbrønd skal godkendes af Lolland Spildevand A/S. Virksomheden er pligtig til at give Lolland Spildevand A/S de oplysninger, der er nødvendige for bidragsberegningen, herunder på forlangende at medvirke til/foranledige gennemført et prøveog analyseprogram ud over det aftalte, som udføres af et akkrediteret laboratorium. Virksomheden skal give adgang til, at et af Lolland Spildevand A/S udpeget laboratorium kan foretage prøvetagning i virksomhedens prøveudtagningsbrønd. Vejbidrag Etablering, drift og vedligeholdelse af rendestensbrønde og ledninger, der udelukkende tjener vejes afvanding, er Lolland Spildevand A/S uvedkommende. Statsveje For statsveje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på 0,12 m 3 vand pr. m 2 matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes Lolland Spildevand A/S spildevandsanlæg. Bidraget beregnes med brug af kubikmetertaksten på trin 1 og på baggrund af det matrikulære areal for den vejstrækning, der er tilsluttet spildevandsanlægget. Kommunale veje og private fællesveje Side 14/22

15 For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler Lolland Kommune et årligt bidrag til Lolland Spildevand A/S på 4 % af anlægsudgifterne til spildevandsledningsanlæggene, herunder udgifter til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand. Såfremt der alene etableres separat spildevandskloakering i et område, indgår udgifterne hertil ikke i beregningsgrundlaget. Det åbne land En del ejendomme beliggende i det åbne land skal have forbedret deres spildevandsrensning. Lolland Kommune udsender påbud efter miljøbeskyttelsesloven til de ejere, der skal gennemføre forbedringen. For ejere af enkeltejendomme til helårsbeboelse vil påbuddet blive fulgt af et tilbud om kontraktligt medlemskab i Lolland Spildevand A/S. Såfremt ejeren vælger at tage imod tilbuddet om medlemskab i Lolland Spildevand A/S indebærer dette, at Lolland Spildevand A/S på ejerens vegne skal forestå udførelse, drift og vedligeholdelse af en spildevandsløsning, der rensemæssigt opfylder påbuddet. Til gengæld skal ejeren betale tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag svarende til en ejendom, der er tilsluttet Lolland Spildevand A/S spildevandsanlæg, jf. afsnit om tilslutningsbidrag. Trix- eller septictanke forbliver dog fortsat ejerens ejendom. Tilbuddet omfatter i udgangspunktet ikke afledning af tagvand og andet overfladevand, som ejer selv skal sørge for bliver fjernet. Der vil således i udgangspunktet alene være tale om en delvis tilslutning for spildevand. Vælger ejeren medlemskab i Lolland Spildevand A/S, er det også Lolland Spildevand A/S, der vælger hvilken løsning, der skal udføres på ejendommen. Hvis ejer ønsker en anden løsning, skal ejer selv betale en eventuel prisdifference mellem den af Lolland Spildevand A/S valgte spildevandsløsning, og den spildevandsløsning, ejeren ønsker. 4. ANDRE SPILDEVANDSANLÆG Lolland Kommune kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om, at Lolland Spildevand A/S skal overtage andre (tidligere private/fælles private) spildevandsanlæg. Lolland Spildevand A/S kan stille vilkår for overtagelsen, herunder at anlægget overholder gældende normer, og at anlægget bringes i god stand. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. Lolland Spildevand A/S yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves standardtilslutningsbidrag. Efter overtagelsen af anlægget opkræves endvidere vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden. Side 15/22

16 Såfremt det private/fællesprivate spildevandsanlæg allerede er tilsluttet Lolland Spildevand A/S spildevandsanlæg, opkræves ikke tilslutningsbidrag Byggemodning Udførelse af byggemodninger - herunder etablering af private spildevandsanlæg - kræver Lolland Kommunes tilladelse. Når en eller flere ejendomme skal byggemodnes og herunder tilsluttes til Lolland Spildevand A/S spildevandsanlæg, skal området, der byggemodnes, være inddraget i kloakoplandet i den kommunale spildevandsplan, og der skal foreligge en beslutning fra Lolland Kommune efter miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4, der angiver, hvornår ejendommen eller ejendommene skal være tilsluttet Lolland Spildevand A/S spildevandsanlæg. Når kommunens beslutning foreligger, og når byggemodneren har dokumenteret de forhold, der beskrives nedenfor, er grundejeren/byggemodneren forpligtet til at tilslutte sig den stikledning, som Lolland Spildevand A/S efterfølgende fremfører, i henhold til den til enhver tid gældende spildevandsbekendtgørelses regler om etablering af spildevandsledninger på privat grund. Grundejeren/byggemodneren skal herunder sikre, at ledningerne på ejendommen etableres i henhold til gældende normer for dette arbejde. Boligområder Byggemodning af én ejendom Ved en planlagt byggemodning, der kun omfatter én ejendom i udstykningslovens forstand og hvor ejendommen efter en endelig lokalplan skal anvendes til boligformål, skal grundejeren fremsende en endelig og samlet bebyggelsesplan for ejendommen herunder med angivelse af det samlede antal boligenheder, der påregnes bygget på ejendommen, dokumentation for bebyggelsesplanens overensstemmelse med relevante og vedtagne lokalplanbestemmelser samt dokumentation for at der fra kommunens side er meddelt tilslutnings tilladelse. Når Lolland Spildevand A/S har modtaget denne dokumentation og har modtaget Lolland Kommunes meddelelse af tidsfrist for tilslutning af ejendommen, foretager Lolland Spildevand A/S tilslutning af ejendommen ved at fremføre stikledning frem til ejendommens grundgrænse. Byggemodning af flere ejendomme Ved en planlagt byggemodning, der omfatter flere ejendomme i udstykningslovens forstand og hvor ejendommene efter en endelig lokalplan skal anvendes til boligformål, skal grundejeren fremsende en endelig og samlet bebyggelsesplan for ejendommene herunder med angivelse af det samlede antal boligenheder, der påregnes bygget på ejendommene, dokumentation for bebyggelsesplanens overensstemmelse med relevante og vedtagne lokalplanbestemmelser samt dokumentation for at der fra kommunens side er meddelt tilslutningstilladelser til afledning fra de enkelte boligenheder fra ejendommene. Side 16/22

17 Lolland Spildevand A/S kan endvidere forlange, at byggemodningsområdet i overensstemmelse med endligt vedtagne bindende lokalplansbestemmelser for området, også skal være ejendomsretligt udmatrikuleret i overensstemmelse hermed, forinden Lolland Spildevand A/S påbegynder arbejdet med tilslutning af hver af de udstykkede ejendomme til Lolland Spildevand A/S spildevandsanlæg. Erhvervsområder Byggemodning af én samlet erhvervsejendom i byzone Ved en planlagt byggemodning, der kun omfatter én ejendom i udstykningslovens forstand og hvor ejendommen efter en endelig lokalplan skal anvendes til erhvervsformål, s kal grundejeren fremsende en endelig og samlet bebyggelsesplan, med angivelse af hvilken type virksomhed, der påregnes bygget på ejendommen, dokumentation for bebyggelsesplanens overensstemmelse med relevante og vedtagne lokalplanbestemmelser samt dokumentation for at der fra kommunens side er meddelt tilslutningstilladelse. Når Lolland Spildevand A/S har modtaget denne dokumentation og har modtaget Lolland Kommunes meddelelse af tidsfrist for tilslutning af ejendommen, foretager Lolland Spildevand A/S tilslutning af ejendommen ved at fremføre stikledning frem til ejendommens grundgrænse. Byggemodning af flere erhvervsejendomme i byzone Ved en planlagt byggemodning, der omfatter flere matrikulære ejendomme i udstykningslovens forstand og hvor ejendommene efter en endelig lokalplan skal anvendes til erhvervsformål, skal grundejeren fremsende en endelig og samlet bebyggelsesplan, med angivelse af hvilken type virksomhed, der påregnes bygget på ejendommen, dokumentation for bebyggelsesplanens overensstemmelse med relevante og vedtagne lokalplanbestemmelser samt dokumentation for at Lolland Kommune har meddelt tilslutningstilladelse. Når Lolland Spildevand A/S har modtaget denne dokumentation og har modtaget Lolland Kommunes meddelelse af tidsfrist for tilslutning af ejendommen, foretager Lolland Spildevand A/S tilslutning af ejendommen ved at fremføre stikledning frem til hver enkelt af ejendommenes grundgrænse. Byggemodning af én samlet erhvervsejendom i landzone Ved en planlagt byggemodning i landzone, der kun omfatter én ejendom i udstykningslovens forstand og hvor ejendommen efter en endelig lokalplan skal anvendes til erhvervsformål, skal grundejeren fremsende en endelig og samlet bebyggelsesplan, med angivelse af hvilken type virksomhed, der påregnes bygget på ejendommen samt størrelsen af det grundareal, der ønskes bebygget, og hvorfra der skal ske afledning af spildevand og/eller tag- og overfladevand fra bebyggelsen. Grundejeren/byggemodneren skal endvidere fremsende dokumentation for bebyggelsesplanens overensstemmelse med relevante og vedtagne lokalplanbestemmelser samt dokumentation for, at der fra Lolland Kommunes side er meddelt tilslutningstilladelse til afledning af spildevand og/eller tag- og overfladevand fra ejendommen. Side 17/22

18 Når Lolland Spildevand A/S har modtaget denne dokumentation og har modtaget Lolland Kommunes meddelelse af tidsfrist for tilslutning af ejendommen, foretager Lolland Spildevand A/S tilslutning af ejendommen ved at fremføre stikledning frem til ejendommens grundgrænse. Byggemodning af flere erhvervsejendomme i landzone Ved en planlagt byggemodning i landzone, der omfatter flere matrikulære ejendomme i udstykningslovens forstand og hvor ejendommene efter en endelig lokalplan skal anvendes til erhvervsformål, skal grundejeren/byggemodneren fremsende en endelig og samlet bebyggelsesplan, med angivelse af hvilken type virksomhed, der påregnes bygget på ejendommen samt størrelsen af det grundareal, der ønskes bebygget og hvorfra der skal ske afledning af spildevand og/eller tag- og overfladevand fra bebyggelsen. Grundejeren/byggemodneren skal endvidere fremsende dokumentation for bebyggelsesplanens overensstemmelse med relevante og vedtagne lokalplanbestemmelser samt dokumentation for at der fra kommunens side er meddelt tilslutningstilladelse. Når Lolland Spildevand A/S har modtaget denne dokumentation og har modtaget Lolland Kommunes meddelelse af tidsfrist for tilslutning af ejendommen, foretager Lolland Spildevand A/S tilslutning af ejendommene ved at fremføre stikledning frem til hver enkelt af ejendommenes grundgrænse. Sikkerhedsstillelse og fakturering i forbindelse med byggemodninger Det påhviler en bygherre i forbindelse med byggemodningen af et område, at udføre og bekoste det nødvendige spildevandsanlæg efter et af Lolland Spildevand A/S forud godkendt projekt. Spildevandsanlægget kan overtages af Lolland Spildevand A/S, når det i tilknytning til en overtagelsesforretning fastslås, at anlægget er udført i henhold til det godkendte projekt og ikke er behæftet med mangler. Lolland Spildevand A/S yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi på overtagelsesdagen, og der opkræves tilslutningsbidrag efter vedtægtens regler. Lolland Spildevand A/S kan forlange, at der efter fremlæggelse af endelig bebyggelsesplan mv. stilles sikkerhed for betaling af de samlede tilslutningsbidrag, som i henhold til lovgivningen beregnes for den tilsluttede ejendom som et standardtilslutningsbidrag for hver påbegyndt 800 m 2 af ejendommenes tillagte matrikulære grundareal, hvorfra der sker afledning af spildevand og/eller tag- og overfladevand. Fakturering af tilslutningsbidrag sker umiddelbart efter, at der er ført en stikledning frem til ejendommenes grundgrænse. Fakturaen vil i henhold til betalingsloven blive sendt til grundejeren, uanset at der ikke er identitet mellem grundejeren og byggemodneren. Side 18/22

19 4.2. Nye private spildevandsanlæg For nye spildevandsanlæg, anlagt og ejet af andre end Lolland Spildevand A/S som tilsluttes Lolland Spildevand A/S spildevandsanlæg, fastsætter Lolland Spildevand A/S tilslutningsbidraget. 5. UDTRÆDEN AF / GENINDTRÆDEN I LOLLAND SPILDEVAND A/S Ved udtræden af Lolland Spildevand A/S spildevandssystem iht. Lolland Kommunes spildevandsplan, sker der ophævelse af tilslutningspligten til Lolland Spildevand A/S spildevandsanlæg Tilbagebetaling af et beløb til grundejeren Hvis Lolland Byråd i kommunens spildevandsplan har udpeget et eller flere oplande, hvor Lolland Byråd er indstillet på at lade ejendommene udtræde af det af Lolland Spildevand A/S ejede spildevandsanlæg for hele eller dele af det tilledte spildevand, og der er eller kan indgås en aftale om udtræden med grundejere inden for de pågældende oplande, kan Lolland Spildevand A/S foretage tilbagebetaling af et beløb ved hel eller delvis udtræden af Lolland Spildevand A/S kloakerede opland. Udgangspunktet ved udtræden er, at der ikke skal ske nogen tilbagebetaling. Der kan dog i særlige tilfælde blive tale om, at Lolland Spildevand A/S foretager en tilbagebetaling ved udtræden, eller kræver økonomisk kompensation for at acceptere en udtræden. Beløbet, der tilbagebetales, kan maksimalt fastsættes til det standardtilslutningsbidrag, der kan opkræves på det tidspunkt, hvor aftalen om udtræden indgås. Økonomisk kompensation til Lolland Spildevand A/S kan forekomme, når Lolland Spildevand A/S kan sandsynliggøre, at der er etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en ejendoms spildevand, og disse anlæg endnu ikke er afskrevet. I dette tilfælde fastsættes kompensationen efter en konkret vurdering af de endnu ikke afskrevne udgifter til de særlige anlæg eller foranstaltninger Hvis en boligejendom/erhvervsejendom alene udtræder for tag- og overfladevand, udgør tilbagebetalingsbeløbet pr. boligenhed eller pr. påbegyndt 800 m 2 for erhvervsvirksomheder 40 % af det tilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås. Udtræden af Lolland Spildevand A/S og dermed tilbagebetalingen er betinget af, at der kan opnås tilladelse til alternativ bortskaffelse. Når Lolland Byråd i kommunens spildevandsplan har udpeget områder, hvor den er indstillet på at tillade udtræden af det af Lolland Spildevand A/S kloakerede opland, kan Lolland Spildevand A/S fastsætte en frist for accept af tilbuddet om tilbagebetaling. Side 19/22

20 5.2. Genindtræden under Lolland Spildevand A/S En ejendom, der tidligere helt eller delvist er udtrådt af det af Lolland Spildevand A/S kloakerede opland, kan ved hel eller delvis genindtræden (generhvervelse af retten til at aflede spildevand til Lolland Spildevand A/S spildevandsanlæg) pålignes et tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter, Lolland Spildevand A/S har afholdt i forbindelse med gentilslutningen, og kan maksimalt udgøre det tilslutningsbidrag, der kunne opkræves på gentilslutningstidspunktet. Såfremt ejendommen/virksomheden har fået tilbagebetalt et beløb ved ophævelse af tilslutningspligten, skal det beløb, der opkræves ved gentilslutningen, dog som minimum udgøre det tidligere tilbagebetalte beløb. 6. BIDRAG FOR TØMNING AF HUSTANKE OG BEHANDLING AF SPILDEVAND FRA SAMLETANKE Alle hustanke er omfattet af Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Lolland Kommune, juli 2009, og skal betale et årligt bidrag, der fastsættes af Lolland Spildevand A/S på grundlag af et budget for tømningsordningen for det pågældende år. På tilsvarende måde fastsættes et bidrag for behandling af spildevand fra samletanke. Dette gælder dog ikke for bundfældningstanke, der er etableret som led i et kontraktligt medlemskab af Lolland Spildevand A/S efter betalingslovens 7 a. I dette tilfælde forestår Lolland Spildevand A/S tømningen af bundfældningstanken. Bidrag til tømningsordningen fremgår af Lolland Spildevand A/S hjemmeside 7. MODTAGELSE OG AFTØMNING AF SPILDEVAND, SLAM OG ORGANISK AFFALD Fedt og andet organisk affald herunder affald fra industrier modtages ikke af Lolland Spildevand A/S. Disse affaldstyper er omfattet af Affaldsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010) eller gældende Regulativ for Erhvervsaffald i Lolland Kommune. Henvendelse kan ske til Lolland Kommune, som evt. kan anvise aftømningssteder. Slam, som stammer fra oprensning af spildevandsanlæg tilhørende Lolland Spildevand A/S, kan efter aftale afleveres på udvalgte renseanlæg på dertil indrettede modtagefaciliteter. Aftømning af spildevand og slam må ikke ske til spildevandsanlægget, med mindre Lolland Spildevand A/S har givet særlig tilladelse hertil og anvist tømningssted. Side 20/22

21 8. FÆLLESBESTEMMELSER Bidrag efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg vil i mangel af rettidig betaling blive inddrevet af SKAT. Bidrag, som ikke betales til forfaldstid, tillægges renter efter rentelovens bestemmelser. Ved for sen betaling opkræves et rykkergebyr ved fremsendelse af rykkere se desuden administrative takster på hjemmesiden Regulering Tilslutningsbidraget reguleres årligt efter det af DANVA udmeldte indekstal til regulering. Bidraget reguleres én gang årligt pr. 1. januar efter det pr. 1. oktober forud gældende indeks. Det regulerede tilslutningsbidrag fremgår endvidere af Lolland Spildevand A/S hjemmeside Lolland Spildevand A/S kan foretage ændringer i bestemmelserne i denne betalingsvedtægt i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler Sikkerhedsstillelse Lolland Spildevand A/S kan forud for tilslutning af en ejendom til spildevandssystemet kræve, at der stilles sikkerhed for betaling af tilslutningsbidraget. Sikkerhedsstillelsen kan kræves i form af en bankgaranti og kan maksimalt udgøre det samlede beløb, der efter fremføring af stikledning til grundgrænsen, pålignes i tilslutningsbidrag. 9. MÅLERDATA Tilsluttede og tilknyttede brugere af Lolland Spildevand A/S spildevandsanlæg har pligt til at medvirke ved aflæsning af vandmålere og til at videregive oplysningerne om vandforbruget (målerdata) til Lolland Spildevand A/S. Hvis en tilsluttet eller tilknyttet bruger ikke ønsker at medvirke ved aflæsning af vandmål eren, kan Lolland Spildevand A/S fastsætte et skønnet realistisk forbrug for ejendommen. Det skønnede forbrug må dog ikke for en boligenhed overstige 600 m 3 pr. år. Uden for de områder, hvor Lolland Vand A/S leverer vandet, er udgiften til anskaffelse, indbygning, vedligeholdelse og kontrol af vandmålere Lolland Spildevand A/S uvedkommende. Udgiften afholdes af grundejeren i det omfang, den ikke afholdes af vandværket. Lolland Spildevand A/S kan kræve kontrol af vandmåleres funktionsdygtighed. Side 21/22

22 10. BETALINGSVEDTÆGTENS IKRAFTTRÆDEN Nærværende "Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand er vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 20. november 2014 og er godkendt af Byrådet i Lolland Kommune den 18. december Lolland Spildevand A/S er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelserne. Meddelelse om ændringer af Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand og Takstblad oplyses på Aktuel information om Lolland Spildevand A/S til enhver tid gældende bestemmelser m.v. kan ses på Lolland Spildevands A/S hjemmeside på adressen eller fås ved henvendelse til Lolland Spildevand A/S. Side 22/22

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Horsens Vand A/S Alrøvej 11 8700 Horsens tlf.: 7626 8700 www.horsensvand.dk

Horsens Vand A/S Alrøvej 11 8700 Horsens tlf.: 7626 8700 www.horsensvand.dk Indhold Forord... 2 1. Betalingsvedtægtens område... 3 2. Budget og regnskab for spildevandshåndtering... 3 3. Bidrag for spildevandshåndtering... 4 3.1 Tilslutningsbidrag... 4 3.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Gældende fra februar 2014 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Læs mere

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Betalingsvedtægtens område... 4 3. Stevns Spildevand A/S budget og regnskab... 4 4. Stevns Spildevand A/S indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg Bilag 1.A 4. Bestyrelsesmøde i VAS den 5. november 2013. 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Notat. Betalingsvedtægten - Forslag til nye afsnit B og D jfr. trappemodellen

Notat. Betalingsvedtægten - Forslag til nye afsnit B og D jfr. trappemodellen Notat BILAG til bestyrelsesmøde i Aalborg Forsyning, Kloak A/S den 6. november 2013, punkt 5.3 Dato: 28.10.2013 Sagsnr.: 2013-41311 Dok. nr.: 2013-342461 Direkte telefon: 7743 9207 Initialer: BNN/all Kloak

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand 1. Vedtægtens område. 1 2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab 2 3. Spildevandsforsyningens indtægter 2 4. Ledningsbrud 9 5. Målerdata 10 6. Fælles bestemmelser

Læs mere

Syddjurs Spildevand A/S

Syddjurs Spildevand A/S 1 of 14 Syddjurs Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Januar 2015 Side 1 af 14 2 of 14 Indholdsfortegnelse: BETALINGSVEDTÆGT FOR KLOAKFORSYNINGEN I SYDDJURS KOMMUNE...3 Kapitel 1...3 Vedtægtens

Læs mere

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for Solrød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Solrød Spildevand A/S Januar 2014 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Solrød Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Solrød Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning Greve Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Greve Spildevandsforsyning 2011 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Greve Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Greve Spildevand

Læs mere

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen Rudersdal Forsyning A/S 2014 Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner... 4 3. Forsyningsområdet og tilslutning...

Læs mere

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 Version: 2.0 - opdateret 16. september 2013 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Brønderslev Spildevand A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE 2. BUDGET OG REGNSKAB 3. INDTÆGTER 3.1 Tilslutningsbidrag 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse 3.1.2 Tilslutningsbidrag

Læs mere

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Vedtægten træder i kraft 1. januar 2015. Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fanø Vand A/S I medfør af Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Godkendt af bestyrelsen 25/8 2011 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Godkendt af bestyrelsen 17. oktober 2013 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING 05-11-2014 Indhold 2 1. Kapitel 1 Vedtægtens område 3 2. Kapitel 2 Spildevandsforsyningens budget og regnskab 3 3. Kapitel 3 Spildevandsforsyningens indtægter

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 3 B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2

INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2 0 INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2 3.1 TILSLUTNINGSBIDRAG 2 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse 3 3.1.2

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand August 2011 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND INDHOLD 1.0 Vedtægtens område 2 2.0 Budget og regnskab 2 3.0 Indtægter 2 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.2 Vandafledningsbidrag 4 3.3 Særbidrag 8 3.4 Vejbidrag 8 3.5 Private spildevandsanlæg 8 3.6 Udtræden

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2015 Side 1 Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 3 3. Kloakforsyningens indtægter... 3 4. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Indholdsfortegnelse: Sidetal: Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Side 1 Indhold Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Frederikssund Spildevands budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse 01-01-2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Selskabets anlæg.... 5 1.3 Kontraktlige tilknyttede anlæg... 5 1.4 Stik...

Læs mere

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Januar 2010 Revideret august 2012 Side: 1/15 Indhold: 1. Forord... 2 2. Vedtægtens område... 3 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand december 2016 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Ikrafttrædelse januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Offentlig kloakforsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt 2014

Betalingsvedtægt 2014 Betalingsvedtægt 2014 VEJEN SPILDEVAND A/S VEJEN RENSEANLÆG A/S Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Tilslutningsbidrag... 6 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand 2015 Aarhus Vand A/S Indholdsfortegnelse Forord 1. BETALINGSVEDTÆGTENS OMRÅDE... 5 2. BUDGET OG REGNSKAB FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING... 5 3. BIDRAG FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE... 1 2 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S INDTÆGTER...5 4 PRIVATE

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Forord Betalingsvedtægt for Samsø Spildevand A/S fastsætter regler for beregning af tilslutningsbidrag, samt anlægs- og driftsbidrag for ejendomme, der er eller

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S September 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 4 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 4 3. Kloakforsyningens indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1 af 13 Indhold 1.0 Vedtægtens område... 3 2.0 Spildevandsforsyningens budget og regnskab... 3 3.0 Spildevandsforsyningens indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S INDHOLD 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE - 3-2. BILLUND VANDS BUDGET OG REGNSKAB - 4-3. BILLUND VANDS INDTÆGTER - 4-4. PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 1 1 Vedtægtens område...side 3 2 Budget og regnskab...side 3 3 Tilslutningsbidrag...side 4 4 Vandafledningsbidrag...side 6 5 Særbidrag...side 7 6 Vejbidrag...side 7 7 Private

Læs mere

Halsnæs Spildevand A/S

Halsnæs Spildevand A/S Halsnæs Spildevand A/S Betalingsvedtægt Januar 2014 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010 (Betalingsloven) har Halsnæs

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Tønder Spildevand A/S

Tønder Spildevand A/S Tønder Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fra 1. januar 2011. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Budget og regnskab... 3 Kapitel 3 Indtægter... 4 A. Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 2. Område... 3 3. Budget og regnskab... 3 4. Indtægter... 3 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Gældende fra 1. september 2015 Side 1 Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S... 3 1 Vedtægtens område... 3 2 Esbjerg Spildevand A/S budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Maj 2009. 2 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner. 4 2. Budget og regnskab. 4 3. Tilslutningsbidrag 5 3.1 Tilslutningsbidrag. 5 3.2 Supplerende

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune Hørsholm Vand ApS Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune 2013 Pkt. 13.2 Revideret december 2012 Pkt. 7.1.1, 7.1.3 og 11.9 Revideret november 2013 Pkt. 11.10 Tilføjet november 2013 Indhold

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

PRISBLAD FOR SPILDEVAND PR. 1. APRIL 2016

PRISBLAD FOR SPILDEVAND PR. 1. APRIL 2016 Årligt vandafledningsbidrag Fast bidrag pr. spildevands-/fælleskloakstik 574,00 kr. 717,50 kr. Variabelt vandafledningsbidrag inkl. spildevandsafgift pr. m 3 Afregning efter vandmåler 33,45 kr. 41,81 kr.

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT gældende pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af

Læs mere

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab Betalingsvedtægt 2015 Indhold 1. Vedtægtens område...3 2. Favrskov Spildevands budget og regnskab...4 3. Favrskov Spildevands indtægter...6 4. Bidrag til den obligatoriske tømnings-ordning for bundfældningstanke...22

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Forord I Egedal Kommune udføres den overordnede håndtering af spildevand af Egedal Forsyning. Egedal Forsyning er organiseret i en række aktieselskaber. Spildevandsanlægget

Læs mere

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Indledning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 har Rødovre Kommunalbestyrelse vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt. for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt. for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Betalingsvedtægtens område...4 2. Budget og regnskab for spildevandshåndtering...4 3. Indtægter vedrørende spildevandshåndtering...5

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet

Læs mere

Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S

Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Betalingsvedtægt FORSLAG 28. november 2011 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010

Læs mere

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014.

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014. Betalingsvedtægt For Sorø Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Betalingsvedtægtens område.... 4 Kapitel 2 Lovhjemmel.... 4 Kapitel 3 Vedtægtens definitioner.... 4

Læs mere

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S KlOAKFORSYNINGERNE Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S 18.maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. indledende bestemmelser...3 2. Definitioner...3 3.Forsyningsområdet

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Struer Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. Struer Forsyning Spildevands budget og regnskab... 3 3. Struer Forsyning

Læs mere

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Oktober 2006 Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Kloakforsyningens budget og regnskab 4 Kapitel 3 Kloakforsyningens indtægter A. Tilslutningsbidrag

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. FFV Spildevand A/S` budget og regnskab... 4 3. FFV Spildevand A/S` Indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014 Bilag 6 BM4-13 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 1.1 Lovgrundlag m.v. 1.2 Vedtægtens område 1.3 Definitioner Kapitel 2 2.1 Spildevandsforsyningens budget og

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011 LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011 1 INDHOLD 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...3 2. DEFINITIONER... 4 3. FORSYNINGSOMRÅDET OG TILSLUTNING...6 4. BETALING7... 10 5. LEDNINGSBRUD...

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens områder... 4 Kapitel

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S I medfør af Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2016 Side 1 Indhold Indledning... 3 Oplysninger om Ishøj Forsyning... 3 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S. April 2009.

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S. April 2009. Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S April 2009. Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner...4 2. Kloakforsyningens Budget og regnskab...4 3. Tilslutningsbidrag...5 3.1 Tilslutningsbidrag...5

Læs mere

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra xx. xxxxx 20xx Betalingsvedt ægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 1 Vedtægtens område...3 2 Varde Kloak og Spildevand A/S budget og

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Udkast. Leveringsbestemmelser for Spildevand. Hvidovre Forsyning

Udkast. Leveringsbestemmelser for Spildevand. Hvidovre Forsyning Udkast Leveringsbestemmelser for Spildevand Hvidovre Forsyning 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner... 3 3. Forsyningsområdet og tilslutning... 4 4. Betaling... 7 5.

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den XX. XX. 2015. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Betalings- vedtægt. Gældende fra 1. januar. Betalingsvedtægt for Billund Spildevand A/S

Betalings- vedtægt. Gældende fra 1. januar. Betalingsvedtægt for Billund Spildevand A/S Betalings- vedtægt Gældende fra 1. januar 2016 Betalingsvedtægt for Billund Spildevand A/S Indhold 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 3 2. BILLUND SPILDEVANDS BUDGET OG REGNSKAB... 3 3. BILLUND SPILDEVANDS INDTÆGTER...

Læs mere