Budgetoplæg vedr og budgetoverslagsår Oplæg for byrådet d. 13. august 2015 samt for ledelse og medarbejdere d. 14.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetoplæg vedr. 2016 og budgetoverslagsår 2017-2019. Oplæg for byrådet d. 13. august 2015 samt for ledelse og medarbejdere d. 14."

Transkript

1 Budgetoplæg vedr og budgetoverslagsår Oplæg for byrådet d. 13. august 2015 samt for ledelse og medarbejdere d. 14. august

2 Program Budget Velkomst (v. borgmester) 2. Udfordringen: Rammevilkår og politiske pejlemærker i budgetlægningen (v. kommunaldirektør og økonomichef) 3. Fælles svar på udfordringen: Arbejde mere med borgerne mindre for borgerne (v. direktionen) 4. Pause 5. Direktionens budgetoplæg (v. direktionen) 6. Videre proces politisk behandling af budgetoplæg (v. kommunaldirektør) 7. Spørgsmål og afrunding (v. kommunaldirektør) 2

3 2. Udfordringen: Rammevilkår og politiske pejlemærker i budgetlægningen I. Interne rammevilkår II. Den økonomiske politik som pejlemærke for budgetlægningen III. Kommuneaftalen med regeringen for

4 Interne rammevilkår Markant stigende kompleksitet i den kommunale økonomi => behov for øget likvidt beredskab (kassebeholdning) Flere ældre => Demografisk pres på ressourcerne Ugunstig udligning => Færre indtægter Færre indtægter => Lave serviceudgifter samlet Høje overførselsudgifter samlet => Presser bundlinjen Højt skattetryk: 26,5 pct. ctr. 24,9 pct. på landsplan Forbedret likviditet siden 2009: Fra < 0 til ca. 150 mio. kr. Kassen set i sammenhæng med udviklingen i langfristet gæld: Nettoforbedring på ca mio. kr. 4

5 Flere ældre i fht. erhvervsaktive 5

6 Lave udgifter til kernevelfærd 6

7 Relativt mange i passiv forsørgelse helt udenfor arbejdsmarkedet 7

8 Flere ældre, men lave enhedsudgifter 8

9 Færre førskolebørn og lave udgifter pr. barn 9

10 Færre skolebørn i fremtiden men pt. er udgifterne pr. barn stigende 10

11 Generelt højere udgifter til udsatte børn og unge 11

12 Udgifter på voksenområdet nærmer sig andre kommuner 12

13 Økonomisk politiks pejlemærker Målsætning årligt Operationelt årligt Opfyldt? Gns. kassebeholdning på 3,5 pct. af årets indtægter (opgjort brutto) Ca. 120 mio. kr. Ja, ca. 150 mio. kr. Stabile forventninger fremadrettet Skattefinansieret driftsresultat på ca. 4 pct. af årets indtægter Anlægsinvesteringer på ca. 3 pct. af årets indtægter Ca. 100 mio. kr. Ja, fra Ca. 75 mio. kr. Ja rekordhøjt niveau. Lån nettogælden må ikke forøges som udgangspunkt og gerne faldende tendens siden 2010 Nettogælden excl. ældreboliger må ikke stige (ca. 450 mio. kr. ultimo 2015) Ja, excl

14 Økonomiaftale 2016 hovedelementer I Omprioriteringsbidrag på 1 pct. om året fra 2016 til 2019, ca. 2,4 mia. kr. om året (ca. 17 mio. kr. for Syddjurs K.). Der tilbageføres dog 1,9 mia. kr. til kommunerne i 2016 (ca. 14 mio. kr.). Kommunerne får i 2016 et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. (0,5 mia. kr. mere end i 2015): Heraf fordeles 2 mia. kr. på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Syddjurs Kommune modtager alene bidrag på 1 af de 3 parametre, nemlig befolkningsandel. Vedr. de øvrige 2 parametre på 2 * 1 mia. kr.: Beskatningsgrundlag (<170 t. kr.) og strukturel balance (> kr.) falder Syddjurs akkurat udenfor. Resultat: Syddjurs modtager ca. 11 mio. kr. som forholdsmæssige andel af 1,5 mia. kr. i stedet for ca. 25 mio. kr. af 3,5 mia. kr. 14

15 Finansieringstilskuddet rammer skævt Syddjurs misser ca. 29 mio. kr. på to parametre Tilskud Heraf vedr. Heraf vedr. Indbygger Beskatningsgrundlag Strukturel Likviditet indbyggere øvrige tal balance 12 mdr. 657 Herning , Ringkøbing-Skjern , Viborg , Lemvig , Hvidovre , Varde , Halsnæs , Vejle , Holstebro , Kolding , Aalborg , Ballerup , Hedensted , Køge , Rebild , Syddjurs , Glostrup , Middelfart , Silkeborg , København , Aarhus , Stevns , Tårnby , Favrskov , Odder , Gladsaxe , Helsingør , Frederikssund , Skanderborg ,

16 Økonomiaftale 2016 hovedelementer II Ansøgningspulje - særtilskud på i alt 300 mio. kr. Heraf er allerede indregnet 5 mio. kr. i budget (søgt om 29 mio. kr.). Regeringen og KL er enige om, at kommunerne i 2016 må investere i nye anlæg og bygninger for 16,6 mia. kr. (ca. 122 mio. kr.). 4 lånepuljer på i alt 1,5 mia. kr.: 600 mio. kr. målrettet små kommuner med behov for større strukturelle investeringer fx på borgernære områder (søgt 35,2 mio. kr.). 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde til øvrige anlægsaktiviteter (Alternativ 2) 500 mio. kr. som vanskeligt stillede kommuner kan få adgang til for at styrke likviditeten (Alternativ 3) 200 mio. kr. til investeringer med et effektiviseringspotentiale 16

17 Økonomiaftale 2016 hovedelementer III Regeringen og KL enige om, at såvel det ekstraordinære integrationstilskud på 200 mio. kr. samt investeringstilskuddet på 125 mio. kr. videreføres i 2016 med henblik på at understøtte kommunernes modtagelse og integration af flygtninge mv. (Syddjurs i alt 3 mio. kr.) Regeringen vil arbejde for, at prioriteringer af de kommunale velfærdsområder ikke sker i form af puljer eller bindinger på kommunernes mulighed for at prioritere mellem de enkelte områder. I forlængelse heraf omlægges ældreområdet på 1 mia. kr. årligt fra finanslovsaftalen til bloktilskuddet for 2016 (7,1 mio. kr.) Uændret skatte-fastsættelse for kommunerne under ét i Overskridelser er sanktionsbelagt. Dog ramme på 200 mio. kr., hvis andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned (tilskud hertil gives). 17

18 Fælles svar på fælles udfordringer Resultatbaseret, tværfaglig og tidlig indsats Forstærke samarbejdet med borgerne, virksomheder og organisationer Borgerne m.fl. som aktive deltagere i udvikling af vores fælles velfærd: Tidligere og tværfaglige indsatser Tættere opfølgning Mere sammenhængende indsatser Mere fokus på ressourcer i og omkring borgeren Resultat- og effektfokus 3. Fælles svar på udfordringer

19 3. Fælles svar på udfordringen 1) Et fagligt afsæt Styrket faglighed Øget tværfaglighed i indsatsen Resultatfokus Styrket dialog og involvering Centralt i succesfuld omstilling: ledelse, dialogstruktur, kvalitetssikring, dokumentation og opfølgning på effekten af vores indsatser

20 2) Langsigtet budgetlægning Omstilling af vores fælles velfærd tager tid derfor flerårigt perspektiv i budgetlægningen! Nye rettesnore: Nye opfølgningsmetoder og øget resultatstyring Løbende justeringer af vores indsatser

21 Budgetanalyser Direktionen blev af Byrådet, bedt om at iværksætte en række analyser, der kunne medvirke til at tilvejebringe en robust økonomi gennem omlægninger af indsatser og rationaler på minimum kr. 150 mio. i 2018 fordelt på følgende områder: Beskæftigelsesområdet: 60 mio. kr. Skole- og dagtilbudsområdet: 30 mio. kr. Familieområdet: 20 mio. kr. Voksen-handicapområdet: 20 mio. kr. Ældre- og sundhedsområdet: 20 mio. kr. Forslagene blev afrapporteret til Byrådet i forbindelse med temamødet den 24. juni Herefter indgik afrapporteringerne i den administrative forberedelse af oplæg til budget 2016, der medio august 2015 overgår til politisk behandling. De økonomiske målsætninger for budgetlægningen indfriet. 21

22 Resultatopgørelse, I Netto, kr Tilskud og udligning Skatter Finansiering i alt Budgetoverslagsår i budget Prisfremskrivning til niveau Fejlrettelser og justeringer Fjernelse af pulje Indarbejdede beslutninger Fjernelse af demografi ekskl. FI Lov- og cirkulære i alt Tekniske blokke i alt Ændringsblokke i alt Budgetværn Driftsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger i overslagsår Renter Resultat ordinær drift

23 Resultatopgørelse, II Netto, kr Resultat ordinær drift Afdrag Anlægsvirksomhed i alt Forsyningsvirksomhed Resultat efter afdrag og anlæg Finansforskydninger Byggekredit plejeboliger Optagelse af lån Resultat

24 Pause 24

25 Tekniske korrektioner, FI Blok T-3 11-T-6 11-T-8 Skoleområdet: Forældrebetaling ændres fra 11 til 12 måneder Skoleområdet: Tilretning af tidlig SFO Skoleområdet: Tilpasning af søskenderabat og fripladser Tekniske blokke i alt FI

26 Omprioriteringer, FI Blok Familie: Regulering af budgetgrundlag jfr. demografisk udvikling Familie: Reduktion på anbringelsesområdet Familie: Øget brug af egenbetaling i anbringelsessager Familie: Regulering af budgetgrundlag jfr. Udgiftsbehov Familie: Reduktion på efterværnsområdet Skoleområdet: Tilretning af antal elever og klasser Skoleområdet: Demografipulje på skoleområdet Skoleområdet: Demografipulje på SFO-området Dagtilbud: Korrektion for børnetal Dagtilbud: Demografipuljen for overslagsårene Skoleområdet: Forenkling af tildelingsmodellerne forøgelse af demografipuljen Skoleområdet: Reduktion i specialundervisningen og øget inklusion Skoleområdet: Udvidelse af SFO til 4.klasse og flytning af klubtilbuddet til under skolerne Skoleområdet: Yderligere tilpasning af budgettet til skolerne Dagtilbud: Sammenlægning af daginst. i Kolind Dagtilbud: Sammenlægning af daginst. på Mols Kompetenceudvikling inden for skole- og dagtilbud Ændringsblokke i alt FI

27 Anlæg, FI Budgetår Strukturtilpasning skoler - reform Ny Renovering af Marienhoffskolen Ny Renovering af Marienhoffskolen, energi IT- visionsplan på skoleområdet ABA - anlæg på skolerne Strukturtilpasning dagtilbud Ny Ny daginstitution, Knebel Ny Udvidelse af Romlehøj, Kolind Anlægsudgifter, FI

28 Tekniske korrektioner, SÆ Blok T-1 Sundhed: Tilpasning af aktivitetsbestemt medfinansiering (sygehusudgifter) Ældre: Tilpasning af visiterede timer 12-T-2 i hjemmeplejen Sundhed: Demografipulje aktivitetsbestemt medfinansiering 12-T-3 (sygehusudgifter) Ældre: Demografi vedr. 12-T-4 ældreområdet Ældre: Mellemkommunale refusioner 12-T-5 på ældreområdet T-6 Ældre: Fortsættelse af aktiviteter der har været finansieret af ældrepuljen T-7 Ældre: Plejeboligerne Søhusparken - opsigelse af aftale med Forenede Care T-8 Voksen/handicap: Tilbud til voksne med særlige behov T-9 Voksen/handicap: Kontante ydelser T-10 Voksen/handicap: Personlige tillæg Tekniske blokke i alt SÆ

29 Omprioriteringer, SÆ Blok Sundhed: Vederlagsfri fysioterapi - Kommunalt tilbud om vederlagsfri fys. (budgetanalyse) Sundhed: Kommunal tandpleje - reduktion som følge af faldende børnetal (budgetanalyse) Ældre: Ældreområdet - ny budgetteringsmodel 12-3 (budgetanalyse) Ældre: Strukturændringer på plejeboligområdet 12-4 (budgetanalyse) Voksen/handicap: Styrkelse af myndighed Voksen/handicap: Omlægning serviceniveau BPA ( 95 og 96) Voksen/handicap: Omlægning af Strandgårdshøj Voksen/handicap: Fastholdelse af socialt akuttilbud i projektperioden Voksen/handicap: Sammenlægning af Gransvinget og Skovparken Voksen/handicap: Udmøntning af rammeaftale med Region Midtjylland Voksen/handicap: Aktivitetstilbud ændret serviceniveau til psykisk syge og udsatte Voksen/handicap: Omlægning af bostøtten for ledige og sygemeldte borgere Voksen/handicap: Kafe Kolind Ændringsblokke i alt SÆ

30 Anlæg, SÆ Budgetår Ny Serviceareal Rønde Ny Serviceareal Kolind Ny Øvrige Bygninger Ny Dagcenterfaciliteter Ringparken Velfærdsteknologi ABA-brandalarmering, plejec. og - boliger MM udvidelse aktivitetscenter Anlægsudgifter, SÆ Ny Plejeboliger Rønde Ny Plejeboliger Kolind Plejeboliger, SÆ Samlet, SÆ

31 Tekniske korrektioner, AU Blok T-1 Ny refusionsmodel T-2 Tilbud til udlændinge T-3 A-dagpenge og løntilskud forsikrede ledige Tekniske blokke i alt AU

32 Omprioriteringer, AU Blok Ny virksomhedsenhed Øge antal voksenlærlinge Tidlig intensiv indsats for nyledige, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Hyppigere samtaler for 16-4 langtidsledige Minimumsindsats til en gruppe af borgere Flere unge i uddannelse og job Større fokus på lokale STU-forløb Styrket sygedagpengeindsats Nedbringelse af sygefraværet i Syddjurs Kommune Ændret praksis i brug af revalidering Styrket integrationsindsats Nedgang i antal dagpengemodtagere Nedgang i antal borgere på førtidspension Mere ledelseskraft i jobcentret Ændringsblokke i alt AU

33 Tekniske korrektioner, NTM Blok T-1 Vedligehold grønne områder, Torvet i Knebel og Egil Fischers Park T-2 Vedligeholdelse af nye cykelstier T-3 Vedligehold af nye trafiksikkerhedsprojekter T-4 Kolind T-5 14-T-6 14-T-7 Materialegården i Hornslet solgt - bortfald lejeindtægt Materialegården i Ebeltoft - bortfald lejeindtægt Tidligere "Lette kollektive Ældreboliger" i Ebeltoft kommune T-8 Vandrerhjemmet Ebeltoft T-9 Randersvej 22 Rønde T-10 Midlertidigt bibliotek i Kolind Tekniske blokke i alt NTM

34 Omprioriteringer, NTM Blok Øget focus på energiforbruget blandt brugere og ledelse Reduktion af udgifter til faste belægninger på pladser og skolegårde Reduktion af bygningsmassen Drift veje og grønne områder Kollektiv trafik Mindre naturpleje Mobilitetsstrategi Ændringsblokke i alt NTM

35 Anlæg, vej og park Budgetår Cykelstier/trafiksikkerhed Ny Cykelsti, Lime - Skørring Ny Korupskovvej sikring Rosenholm Å kantsikring Omkørsel Nimtofte, etape Tilslutning af Hornslet til ruter 15 og Cykelsti fra Balle til Rosmus skole Cykelsti Ugelbølle og Rodskov Ny Stationsanlæg vedr. letbane Ny Salthal Vejafvandingsbidrag Vejbelysning udfasning af lyskilder Anlægsudgifter, vej og park

36 Anlæg, jordforsyning og ejendomme Budgetår Jordforsyning Ny Kløvevej i Skørring Pulje til bygningsgenopretning af skoler Energibesparende bygningsrenovering Ebeltoft Sundhedscenter - kloak Ejendomspulje radon og rotter Bygningsvedligeholdelse genopretning Anlægsudgifter, jord og ejendomme

37 Tekniske korrektioner, PUK Blok T-1 15-T-2 15-T-3 Uændret takster vedr. biblioteket, Kulturskolen og folkeoplysningen - ingen prisfremskrivning Fregatten Jylland - fast årligt tilskud - ingen prisfremskrivning Save-registrering nulstilling af budget T-4 Kolind+ - øget drift PUK`s andel T-5 Udlån af medarbejder til Aarhus Tekniske blokke i alt PUK

38 Omprioriteringer, PUK Blok Tilskud til frivilligt socialt arbejde Erhv. Udv., turisme og landdistrikter Folkebiblioteker Syddjurs Teaterforening teater for voksne Museum Østjylland ingen prisfremsk. af tilskuddet Voksenundervisning (hovedområde 1) tilskud til voksenundervisning Voksenundervisning (hovedområde 1) tilskud til kompenserende undervisning Folkeoplysningen lokaletilskud til selvejende haller Ændringsblokke i alt PUK

39 Anlæg, PUK Budgetår Mørke Områdefornyelse Bygningsfornyelse Idrætsanlæg m.v. - pulje Kolind+, bibliotek og borgerhus Ny Malt, bibliotek og museum m.v Anlægsudgifter, PUK

40 Tekniske korrektioner, ØK Blok T-1 Adm.bidrag Udbetaling Danmark T-2 10-T-3 10-T-3 10-T-4 Inventar admin.bygninger - leasing ophører Forsikringer flyttes fra bevilling Forsikringer flyttes til bevilling Byggesagsgebyrer - mindre indtægt T-5 Destination Djursland - tilskud T-6 Ressourcer i forbindelse med KOMBIT s monopolbrud Tekniske blokke i alt ØK

41 Omprioriteringer, ØK Blok Budgetværnspulje Reduktion af IT-budget Erhvervsservice og udvikling Beredskab - ny beredskabsstruktur Ændringsblokke i alt ØK

42 Anlæg, ØK Ny Bugdetår Administration Ebeltoft ombyg Udstyr til video og afstemning byrådssal Anlægsudgifter, ØK Salg af grunde Salg af ejendomme Ny Salg af ejendomme Ny Salg af Dortheabørnehaven Ny Salg af grunde til plejeboliger m.v Salg af museumsbygning Ebeltoft Anlægsindtægter, ØK Samlet, ØK

43 Lov- og cirkulæreprogrammet Blok Lov- og cirkulæreprogram FI: Familie: Faglig støtte til 11-L-1 netværksplejefamilier Lov- og cirkulæreprogram SÆ: Administration: Ændring i serviceloven - 12-L-1 ophævelse af regler om fast kontaktperson L-2 Voksen/handicap: Stofmisbrug Voksen/handicap: Forsorgshjem og 12-L-3 krisecentre L-4 Sundhed: Ændring i sundhedsloven - ret til lægesamtale for stofmisbrugere, der ønsker at komme i behandling L-5 Voksen/handicap: Misbrugsområdet L-6 Voksen/handicap: Alkoholbehandling Lov- og cirkulæreprogram AU: 16-L-1 Forhøjelse af efterlønsalderen Organisering beskæftigelsesindsats konto 16-L L-3 Reform af beskæftigelsesindsatsen L-4 Administration kontantydelse Lov- og cirkulæreprogram i alt

44 Udvidelsesønsker drift I Blok Udvidelsesblok: ØK 10-U-1 Byrådets deltagelse i topmøder, konferencer og studieture ØK 10-U-2 Implementering af ny informationssikkerhedspolitik samt Ledelsessystem for informationssikkerhed iht. gældende lovgivning og standarder ØK Udvidelsesblokke i alt ØK FI FI FI FI FI 11-U-1 11-U-2 11-U-3 11-U-4 11-U-5 Skoleområdet: IT-visionsplan på skoleområdet Skoleområdet: Forenkling af modulordningen i SFO Dagtilbud: Dagplejen tilpasning af budget Dagtilbud: Forsøg med udvidet morgenåbning Dagtilbud: Investering i tilflytning med lavere forældrebetaling på 0-2 årige FI Udvidelsesblokke i alt FI

45 Udvidelsesønsker drift II SÆ Blok Udvidelsesblok: U-1 Ældre: Fortsættelse af initiativer der har været finansieret af ældrepuljen SÆ Udvidelsesblokke i alt SÆ NTM 14-U-1 Udvidelse af by inventar NTM 14-U-2 Vejvedligehildelse - belægninger NTM 14-U-3 NTM 14-U-4 Vejvedligeholdelse - vedligehold af fortove Vintertjeneste - tilpasning til normalvinter NTM Udvidelsesblokke i alt NTM PUK 15-U-1 Billedkunstrådet budget PUK Udvidelsesblokke i alt PUK Udvidelsesblokke i alt

46 Udvidelsesønsker anlæg Blok Anlægsønske: FI 11-A-1 Dagtilbud: Strukturtilpasninger FI Dagtilbud: Fremrykket daginstitution i 11-A-2A Knebel SÆ 12-A-1 Ældre: Velfærdsteknologi NTM14-A-1 Renovering af broer og bygværker NTM14-A-2 Renovering af toiletter NTM14-A-3 Arbejder ved Ebeltoft Havn NTM14-A-4 Stiforbindelse mellem Torvet og Fregatpladsen NTM14-A-5 Cykelstier og stier NTM14-A-6 Trafiksikkerhedsprojekter NTM14-A-7 Brinksikring af vandløbet Hovedgrøften PUK 15-A-1 Kolind+ - inventar PUK 15-A-2 Kulturhotellet inventar PUK 15-A-3 Kunstgræsbane Ryomgård PUK 15-A-4 Pulje til kunstnerisk udsmykning PUK 15-A-5 Kraftværket.com - merudgift udover beløbet som er deponeret Anlægsønsker i alt

47 Resultatopgørelse, I Netto, kr Tilskud og udligning Skatter Finansiering i alt Budgetoverslagsår i budget Prisfremskrivning til niveau Fejlrettelser og justeringer Fjernelse af pulje Indarbejdede beslutninger Fjernelse af demografi ekskl. FI Lov- og cirkulære i alt Tekniske blokke i alt Ændringsblokke i alt Budgetværn Driftsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger i overslagsår Renter Resultat ordinær drift

48 Resultatopgørelse, II Netto, kr Resultat ordinær drift Afdrag Anlægsvirksomhed i alt Forsyningsvirksomhed Resultat efter afdrag og anlæg Finansforskydninger Byggekredit plejeboliger Optagelse af lån Resultat

49 Videre proces Offentliggørelse af direktionens budgetoplæg til politisk behandling: Offentlig høringsperiode i hele processen fra d Drøftelse mellem ØK og Hovedudvalget d Budgetseminar d Politisk forhandlingsudvalg på foranledning af borgmester. 1. behandling d og 2. behandling d i byråd. 49

50 Spørgsmål og afrunding 50

51 Program d. 14. august Kl. 9.00: Velkommen v/ Jesper Hosbond Jensen Indlæg v/ Kim Ager, næstformand for Hovedudvalget Generel orientering om budget 2016 v/ Jesper Hosbond Jensen Kl : Drøftelse af budget 2016 i de respektive områder Kl : Tak for i dag!

52 Budget 2016 drøftelser i områderne Skoler v/jørgen Andersen Dagtilbud v/ Kenneth Petersen PUK, NTM v/kenneth Jensen og Arne Gynther, lokale 1 Ældre og Sundhed v/ingelise Juhl, lokale 3 Familie v/christina Kaae Simonsen, lokale 4 Social og beskæftigelse v/hanne Beyer, lokale 5 Administration v/jesper Hosbond Jensen

Budget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014

Budget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014 Budget 2015 Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Syddjurs Kommune har egne udfordringer

Læs mere

BUDGET 2016 Budgetkatalog drift

BUDGET 2016 Budgetkatalog drift BUDGET 2016 Budgetkatalog drift Direktionens oplæg Den 13. august 2015 Indholdsfortegnelse Oversigt over budgetkatalog direktionens oplæg drift:... 2 10 Økonomiudvalget... 6 10.1 Tekniske blokke... 6 10.2

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag 2011. Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august Budget 2016 Byrådets temadag 25. august 1 Dagsorden I dag Aktuel økonomi. Forudsætninger for budgetudarbejdelsen. Resultatopgørelse 2016. Balance udfordringer. Mulige budgetstrategier. Budgetseminar, mandag

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Budgetaftale for budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019

Budgetaftale for budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019 Forlig af 24. september 2015 Budgetaftale for budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019 Følgende budgetaftale for budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019 er indgået mellem følgende partier og

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Plancher. Byrådets budgetseminar den 27. august 2015. Budgetlægning 2016-2019

Plancher. Byrådets budgetseminar den 27. august 2015. Budgetlægning 2016-2019 Budgetlægning 2016-2019 Hæfte 3 Plancher Byrådets budgetseminar den Økonomi Tlf. 7210 7501 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericia.dk Budget 2016-19 Byrådet budgetseminar Dagens program Tid Emne

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Budgettemadag D. 26. juni 2013

Budgettemadag D. 26. juni 2013 Budgettemadag D. 26. juni 2013 Program 12.00 Frokost 12.45 Velkomst og introduktion til dagen ved borgmesteren 12.55 Den økonomiske situation Økonomiaftale Seneste budgetopfølgning Status budget 2014 Særlige

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Budget 2013 - Tekniske budgetkorrektioner

Budget 2013 - Tekniske budgetkorrektioner 1 of 18 2. Samlede tekniske korrektioner Bevilling Korrektion 2013 2014 2015 2016 10 Økonomiudvalget +462.498 +462.498 +462.498 +462.498 11 Udvalget for familie og institutioner +12.459.995 +12.108.079

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det

Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det Økonomi- og indenrigsministeriet lægger i nyt udspil op til en reform af refusions-systemet på beskæftigelsesområdet. Reformen dækker udgiftsområderne

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 NOTAT Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Udarbejdet af økonomi den 19. juni 2014 Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2015... 4 Indledning... 4 De overordnede økonomiske

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG 68,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser som følge af LCP fordelt på service og overførelser (ekskl. budgetgaranti)

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser som følge af LCP fordelt på service og overførelser (ekskl. budgetgaranti) Notat 14. august 2015 Sagsbeh.: juky01 J.nr.: 00.30.10-S00-2-15 Økonomiafdelingen Bilag 2 Lov- og cirkulæreprogram På baggrund af aktstykke nr. 147 af 4. juli 2015 er Lov- og cirkulæreprogrammet (LCP)

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Besparelser 2010 2014

Besparelser 2010 2014 Besparelser 2010 2014 Besluttet på byrådsmødet den 17. maj 2010 Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Borgergruppen Forlig om besparelser 2010-2014 Venstre, Dansk Folkeparti, De konservative og

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag 1. Tidsplan for proceduren Budgetprocedure & tidsplan

Læs mere