Budgetoplæg vedr og budgetoverslagsår Oplæg for byrådet d. 13. august 2015 samt for ledelse og medarbejdere d. 14.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetoplæg vedr. 2016 og budgetoverslagsår 2017-2019. Oplæg for byrådet d. 13. august 2015 samt for ledelse og medarbejdere d. 14."

Transkript

1 Budgetoplæg vedr og budgetoverslagsår Oplæg for byrådet d. 13. august 2015 samt for ledelse og medarbejdere d. 14. august

2 Program Budget Velkomst (v. borgmester) 2. Udfordringen: Rammevilkår og politiske pejlemærker i budgetlægningen (v. kommunaldirektør og økonomichef) 3. Fælles svar på udfordringen: Arbejde mere med borgerne mindre for borgerne (v. direktionen) 4. Pause 5. Direktionens budgetoplæg (v. direktionen) 6. Videre proces politisk behandling af budgetoplæg (v. kommunaldirektør) 7. Spørgsmål og afrunding (v. kommunaldirektør) 2

3 2. Udfordringen: Rammevilkår og politiske pejlemærker i budgetlægningen I. Interne rammevilkår II. Den økonomiske politik som pejlemærke for budgetlægningen III. Kommuneaftalen med regeringen for

4 Interne rammevilkår Markant stigende kompleksitet i den kommunale økonomi => behov for øget likvidt beredskab (kassebeholdning) Flere ældre => Demografisk pres på ressourcerne Ugunstig udligning => Færre indtægter Færre indtægter => Lave serviceudgifter samlet Høje overførselsudgifter samlet => Presser bundlinjen Højt skattetryk: 26,5 pct. ctr. 24,9 pct. på landsplan Forbedret likviditet siden 2009: Fra < 0 til ca. 150 mio. kr. Kassen set i sammenhæng med udviklingen i langfristet gæld: Nettoforbedring på ca mio. kr. 4

5 Flere ældre i fht. erhvervsaktive 5

6 Lave udgifter til kernevelfærd 6

7 Relativt mange i passiv forsørgelse helt udenfor arbejdsmarkedet 7

8 Flere ældre, men lave enhedsudgifter 8

9 Færre førskolebørn og lave udgifter pr. barn 9

10 Færre skolebørn i fremtiden men pt. er udgifterne pr. barn stigende 10

11 Generelt højere udgifter til udsatte børn og unge 11

12 Udgifter på voksenområdet nærmer sig andre kommuner 12

13 Økonomisk politiks pejlemærker Målsætning årligt Operationelt årligt Opfyldt? Gns. kassebeholdning på 3,5 pct. af årets indtægter (opgjort brutto) Ca. 120 mio. kr. Ja, ca. 150 mio. kr. Stabile forventninger fremadrettet Skattefinansieret driftsresultat på ca. 4 pct. af årets indtægter Anlægsinvesteringer på ca. 3 pct. af årets indtægter Ca. 100 mio. kr. Ja, fra Ca. 75 mio. kr. Ja rekordhøjt niveau. Lån nettogælden må ikke forøges som udgangspunkt og gerne faldende tendens siden 2010 Nettogælden excl. ældreboliger må ikke stige (ca. 450 mio. kr. ultimo 2015) Ja, excl

14 Økonomiaftale 2016 hovedelementer I Omprioriteringsbidrag på 1 pct. om året fra 2016 til 2019, ca. 2,4 mia. kr. om året (ca. 17 mio. kr. for Syddjurs K.). Der tilbageføres dog 1,9 mia. kr. til kommunerne i 2016 (ca. 14 mio. kr.). Kommunerne får i 2016 et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. (0,5 mia. kr. mere end i 2015): Heraf fordeles 2 mia. kr. på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Syddjurs Kommune modtager alene bidrag på 1 af de 3 parametre, nemlig befolkningsandel. Vedr. de øvrige 2 parametre på 2 * 1 mia. kr.: Beskatningsgrundlag (<170 t. kr.) og strukturel balance (> kr.) falder Syddjurs akkurat udenfor. Resultat: Syddjurs modtager ca. 11 mio. kr. som forholdsmæssige andel af 1,5 mia. kr. i stedet for ca. 25 mio. kr. af 3,5 mia. kr. 14

15 Finansieringstilskuddet rammer skævt Syddjurs misser ca. 29 mio. kr. på to parametre Tilskud Heraf vedr. Heraf vedr. Indbygger Beskatningsgrundlag Strukturel Likviditet indbyggere øvrige tal balance 12 mdr. 657 Herning , Ringkøbing-Skjern , Viborg , Lemvig , Hvidovre , Varde , Halsnæs , Vejle , Holstebro , Kolding , Aalborg , Ballerup , Hedensted , Køge , Rebild , Syddjurs , Glostrup , Middelfart , Silkeborg , København , Aarhus , Stevns , Tårnby , Favrskov , Odder , Gladsaxe , Helsingør , Frederikssund , Skanderborg ,

16 Økonomiaftale 2016 hovedelementer II Ansøgningspulje - særtilskud på i alt 300 mio. kr. Heraf er allerede indregnet 5 mio. kr. i budget (søgt om 29 mio. kr.). Regeringen og KL er enige om, at kommunerne i 2016 må investere i nye anlæg og bygninger for 16,6 mia. kr. (ca. 122 mio. kr.). 4 lånepuljer på i alt 1,5 mia. kr.: 600 mio. kr. målrettet små kommuner med behov for større strukturelle investeringer fx på borgernære områder (søgt 35,2 mio. kr.). 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde til øvrige anlægsaktiviteter (Alternativ 2) 500 mio. kr. som vanskeligt stillede kommuner kan få adgang til for at styrke likviditeten (Alternativ 3) 200 mio. kr. til investeringer med et effektiviseringspotentiale 16

17 Økonomiaftale 2016 hovedelementer III Regeringen og KL enige om, at såvel det ekstraordinære integrationstilskud på 200 mio. kr. samt investeringstilskuddet på 125 mio. kr. videreføres i 2016 med henblik på at understøtte kommunernes modtagelse og integration af flygtninge mv. (Syddjurs i alt 3 mio. kr.) Regeringen vil arbejde for, at prioriteringer af de kommunale velfærdsområder ikke sker i form af puljer eller bindinger på kommunernes mulighed for at prioritere mellem de enkelte områder. I forlængelse heraf omlægges ældreområdet på 1 mia. kr. årligt fra finanslovsaftalen til bloktilskuddet for 2016 (7,1 mio. kr.) Uændret skatte-fastsættelse for kommunerne under ét i Overskridelser er sanktionsbelagt. Dog ramme på 200 mio. kr., hvis andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned (tilskud hertil gives). 17

18 Fælles svar på fælles udfordringer Resultatbaseret, tværfaglig og tidlig indsats Forstærke samarbejdet med borgerne, virksomheder og organisationer Borgerne m.fl. som aktive deltagere i udvikling af vores fælles velfærd: Tidligere og tværfaglige indsatser Tættere opfølgning Mere sammenhængende indsatser Mere fokus på ressourcer i og omkring borgeren Resultat- og effektfokus 3. Fælles svar på udfordringer

19 3. Fælles svar på udfordringen 1) Et fagligt afsæt Styrket faglighed Øget tværfaglighed i indsatsen Resultatfokus Styrket dialog og involvering Centralt i succesfuld omstilling: ledelse, dialogstruktur, kvalitetssikring, dokumentation og opfølgning på effekten af vores indsatser

20 2) Langsigtet budgetlægning Omstilling af vores fælles velfærd tager tid derfor flerårigt perspektiv i budgetlægningen! Nye rettesnore: Nye opfølgningsmetoder og øget resultatstyring Løbende justeringer af vores indsatser

21 Budgetanalyser Direktionen blev af Byrådet, bedt om at iværksætte en række analyser, der kunne medvirke til at tilvejebringe en robust økonomi gennem omlægninger af indsatser og rationaler på minimum kr. 150 mio. i 2018 fordelt på følgende områder: Beskæftigelsesområdet: 60 mio. kr. Skole- og dagtilbudsområdet: 30 mio. kr. Familieområdet: 20 mio. kr. Voksen-handicapområdet: 20 mio. kr. Ældre- og sundhedsområdet: 20 mio. kr. Forslagene blev afrapporteret til Byrådet i forbindelse med temamødet den 24. juni Herefter indgik afrapporteringerne i den administrative forberedelse af oplæg til budget 2016, der medio august 2015 overgår til politisk behandling. De økonomiske målsætninger for budgetlægningen indfriet. 21

22 Resultatopgørelse, I Netto, kr Tilskud og udligning Skatter Finansiering i alt Budgetoverslagsår i budget Prisfremskrivning til niveau Fejlrettelser og justeringer Fjernelse af pulje Indarbejdede beslutninger Fjernelse af demografi ekskl. FI Lov- og cirkulære i alt Tekniske blokke i alt Ændringsblokke i alt Budgetværn Driftsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger i overslagsår Renter Resultat ordinær drift

23 Resultatopgørelse, II Netto, kr Resultat ordinær drift Afdrag Anlægsvirksomhed i alt Forsyningsvirksomhed Resultat efter afdrag og anlæg Finansforskydninger Byggekredit plejeboliger Optagelse af lån Resultat

24 Pause 24

25 Tekniske korrektioner, FI Blok T-3 11-T-6 11-T-8 Skoleområdet: Forældrebetaling ændres fra 11 til 12 måneder Skoleområdet: Tilretning af tidlig SFO Skoleområdet: Tilpasning af søskenderabat og fripladser Tekniske blokke i alt FI

26 Omprioriteringer, FI Blok Familie: Regulering af budgetgrundlag jfr. demografisk udvikling Familie: Reduktion på anbringelsesområdet Familie: Øget brug af egenbetaling i anbringelsessager Familie: Regulering af budgetgrundlag jfr. Udgiftsbehov Familie: Reduktion på efterværnsområdet Skoleområdet: Tilretning af antal elever og klasser Skoleområdet: Demografipulje på skoleområdet Skoleområdet: Demografipulje på SFO-området Dagtilbud: Korrektion for børnetal Dagtilbud: Demografipuljen for overslagsårene Skoleområdet: Forenkling af tildelingsmodellerne forøgelse af demografipuljen Skoleområdet: Reduktion i specialundervisningen og øget inklusion Skoleområdet: Udvidelse af SFO til 4.klasse og flytning af klubtilbuddet til under skolerne Skoleområdet: Yderligere tilpasning af budgettet til skolerne Dagtilbud: Sammenlægning af daginst. i Kolind Dagtilbud: Sammenlægning af daginst. på Mols Kompetenceudvikling inden for skole- og dagtilbud Ændringsblokke i alt FI

27 Anlæg, FI Budgetår Strukturtilpasning skoler - reform Ny Renovering af Marienhoffskolen Ny Renovering af Marienhoffskolen, energi IT- visionsplan på skoleområdet ABA - anlæg på skolerne Strukturtilpasning dagtilbud Ny Ny daginstitution, Knebel Ny Udvidelse af Romlehøj, Kolind Anlægsudgifter, FI

28 Tekniske korrektioner, SÆ Blok T-1 Sundhed: Tilpasning af aktivitetsbestemt medfinansiering (sygehusudgifter) Ældre: Tilpasning af visiterede timer 12-T-2 i hjemmeplejen Sundhed: Demografipulje aktivitetsbestemt medfinansiering 12-T-3 (sygehusudgifter) Ældre: Demografi vedr. 12-T-4 ældreområdet Ældre: Mellemkommunale refusioner 12-T-5 på ældreområdet T-6 Ældre: Fortsættelse af aktiviteter der har været finansieret af ældrepuljen T-7 Ældre: Plejeboligerne Søhusparken - opsigelse af aftale med Forenede Care T-8 Voksen/handicap: Tilbud til voksne med særlige behov T-9 Voksen/handicap: Kontante ydelser T-10 Voksen/handicap: Personlige tillæg Tekniske blokke i alt SÆ

29 Omprioriteringer, SÆ Blok Sundhed: Vederlagsfri fysioterapi - Kommunalt tilbud om vederlagsfri fys. (budgetanalyse) Sundhed: Kommunal tandpleje - reduktion som følge af faldende børnetal (budgetanalyse) Ældre: Ældreområdet - ny budgetteringsmodel 12-3 (budgetanalyse) Ældre: Strukturændringer på plejeboligområdet 12-4 (budgetanalyse) Voksen/handicap: Styrkelse af myndighed Voksen/handicap: Omlægning serviceniveau BPA ( 95 og 96) Voksen/handicap: Omlægning af Strandgårdshøj Voksen/handicap: Fastholdelse af socialt akuttilbud i projektperioden Voksen/handicap: Sammenlægning af Gransvinget og Skovparken Voksen/handicap: Udmøntning af rammeaftale med Region Midtjylland Voksen/handicap: Aktivitetstilbud ændret serviceniveau til psykisk syge og udsatte Voksen/handicap: Omlægning af bostøtten for ledige og sygemeldte borgere Voksen/handicap: Kafe Kolind Ændringsblokke i alt SÆ

30 Anlæg, SÆ Budgetår Ny Serviceareal Rønde Ny Serviceareal Kolind Ny Øvrige Bygninger Ny Dagcenterfaciliteter Ringparken Velfærdsteknologi ABA-brandalarmering, plejec. og - boliger MM udvidelse aktivitetscenter Anlægsudgifter, SÆ Ny Plejeboliger Rønde Ny Plejeboliger Kolind Plejeboliger, SÆ Samlet, SÆ

31 Tekniske korrektioner, AU Blok T-1 Ny refusionsmodel T-2 Tilbud til udlændinge T-3 A-dagpenge og løntilskud forsikrede ledige Tekniske blokke i alt AU

32 Omprioriteringer, AU Blok Ny virksomhedsenhed Øge antal voksenlærlinge Tidlig intensiv indsats for nyledige, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Hyppigere samtaler for 16-4 langtidsledige Minimumsindsats til en gruppe af borgere Flere unge i uddannelse og job Større fokus på lokale STU-forløb Styrket sygedagpengeindsats Nedbringelse af sygefraværet i Syddjurs Kommune Ændret praksis i brug af revalidering Styrket integrationsindsats Nedgang i antal dagpengemodtagere Nedgang i antal borgere på førtidspension Mere ledelseskraft i jobcentret Ændringsblokke i alt AU

33 Tekniske korrektioner, NTM Blok T-1 Vedligehold grønne områder, Torvet i Knebel og Egil Fischers Park T-2 Vedligeholdelse af nye cykelstier T-3 Vedligehold af nye trafiksikkerhedsprojekter T-4 Kolind T-5 14-T-6 14-T-7 Materialegården i Hornslet solgt - bortfald lejeindtægt Materialegården i Ebeltoft - bortfald lejeindtægt Tidligere "Lette kollektive Ældreboliger" i Ebeltoft kommune T-8 Vandrerhjemmet Ebeltoft T-9 Randersvej 22 Rønde T-10 Midlertidigt bibliotek i Kolind Tekniske blokke i alt NTM

34 Omprioriteringer, NTM Blok Øget focus på energiforbruget blandt brugere og ledelse Reduktion af udgifter til faste belægninger på pladser og skolegårde Reduktion af bygningsmassen Drift veje og grønne områder Kollektiv trafik Mindre naturpleje Mobilitetsstrategi Ændringsblokke i alt NTM

35 Anlæg, vej og park Budgetår Cykelstier/trafiksikkerhed Ny Cykelsti, Lime - Skørring Ny Korupskovvej sikring Rosenholm Å kantsikring Omkørsel Nimtofte, etape Tilslutning af Hornslet til ruter 15 og Cykelsti fra Balle til Rosmus skole Cykelsti Ugelbølle og Rodskov Ny Stationsanlæg vedr. letbane Ny Salthal Vejafvandingsbidrag Vejbelysning udfasning af lyskilder Anlægsudgifter, vej og park

36 Anlæg, jordforsyning og ejendomme Budgetår Jordforsyning Ny Kløvevej i Skørring Pulje til bygningsgenopretning af skoler Energibesparende bygningsrenovering Ebeltoft Sundhedscenter - kloak Ejendomspulje radon og rotter Bygningsvedligeholdelse genopretning Anlægsudgifter, jord og ejendomme

37 Tekniske korrektioner, PUK Blok T-1 15-T-2 15-T-3 Uændret takster vedr. biblioteket, Kulturskolen og folkeoplysningen - ingen prisfremskrivning Fregatten Jylland - fast årligt tilskud - ingen prisfremskrivning Save-registrering nulstilling af budget T-4 Kolind+ - øget drift PUK`s andel T-5 Udlån af medarbejder til Aarhus Tekniske blokke i alt PUK

38 Omprioriteringer, PUK Blok Tilskud til frivilligt socialt arbejde Erhv. Udv., turisme og landdistrikter Folkebiblioteker Syddjurs Teaterforening teater for voksne Museum Østjylland ingen prisfremsk. af tilskuddet Voksenundervisning (hovedområde 1) tilskud til voksenundervisning Voksenundervisning (hovedområde 1) tilskud til kompenserende undervisning Folkeoplysningen lokaletilskud til selvejende haller Ændringsblokke i alt PUK

39 Anlæg, PUK Budgetår Mørke Områdefornyelse Bygningsfornyelse Idrætsanlæg m.v. - pulje Kolind+, bibliotek og borgerhus Ny Malt, bibliotek og museum m.v Anlægsudgifter, PUK

40 Tekniske korrektioner, ØK Blok T-1 Adm.bidrag Udbetaling Danmark T-2 10-T-3 10-T-3 10-T-4 Inventar admin.bygninger - leasing ophører Forsikringer flyttes fra bevilling Forsikringer flyttes til bevilling Byggesagsgebyrer - mindre indtægt T-5 Destination Djursland - tilskud T-6 Ressourcer i forbindelse med KOMBIT s monopolbrud Tekniske blokke i alt ØK

41 Omprioriteringer, ØK Blok Budgetværnspulje Reduktion af IT-budget Erhvervsservice og udvikling Beredskab - ny beredskabsstruktur Ændringsblokke i alt ØK

42 Anlæg, ØK Ny Bugdetår Administration Ebeltoft ombyg Udstyr til video og afstemning byrådssal Anlægsudgifter, ØK Salg af grunde Salg af ejendomme Ny Salg af ejendomme Ny Salg af Dortheabørnehaven Ny Salg af grunde til plejeboliger m.v Salg af museumsbygning Ebeltoft Anlægsindtægter, ØK Samlet, ØK

43 Lov- og cirkulæreprogrammet Blok Lov- og cirkulæreprogram FI: Familie: Faglig støtte til 11-L-1 netværksplejefamilier Lov- og cirkulæreprogram SÆ: Administration: Ændring i serviceloven - 12-L-1 ophævelse af regler om fast kontaktperson L-2 Voksen/handicap: Stofmisbrug Voksen/handicap: Forsorgshjem og 12-L-3 krisecentre L-4 Sundhed: Ændring i sundhedsloven - ret til lægesamtale for stofmisbrugere, der ønsker at komme i behandling L-5 Voksen/handicap: Misbrugsområdet L-6 Voksen/handicap: Alkoholbehandling Lov- og cirkulæreprogram AU: 16-L-1 Forhøjelse af efterlønsalderen Organisering beskæftigelsesindsats konto 16-L L-3 Reform af beskæftigelsesindsatsen L-4 Administration kontantydelse Lov- og cirkulæreprogram i alt

44 Udvidelsesønsker drift I Blok Udvidelsesblok: ØK 10-U-1 Byrådets deltagelse i topmøder, konferencer og studieture ØK 10-U-2 Implementering af ny informationssikkerhedspolitik samt Ledelsessystem for informationssikkerhed iht. gældende lovgivning og standarder ØK Udvidelsesblokke i alt ØK FI FI FI FI FI 11-U-1 11-U-2 11-U-3 11-U-4 11-U-5 Skoleområdet: IT-visionsplan på skoleområdet Skoleområdet: Forenkling af modulordningen i SFO Dagtilbud: Dagplejen tilpasning af budget Dagtilbud: Forsøg med udvidet morgenåbning Dagtilbud: Investering i tilflytning med lavere forældrebetaling på 0-2 årige FI Udvidelsesblokke i alt FI

45 Udvidelsesønsker drift II SÆ Blok Udvidelsesblok: U-1 Ældre: Fortsættelse af initiativer der har været finansieret af ældrepuljen SÆ Udvidelsesblokke i alt SÆ NTM 14-U-1 Udvidelse af by inventar NTM 14-U-2 Vejvedligehildelse - belægninger NTM 14-U-3 NTM 14-U-4 Vejvedligeholdelse - vedligehold af fortove Vintertjeneste - tilpasning til normalvinter NTM Udvidelsesblokke i alt NTM PUK 15-U-1 Billedkunstrådet budget PUK Udvidelsesblokke i alt PUK Udvidelsesblokke i alt

46 Udvidelsesønsker anlæg Blok Anlægsønske: FI 11-A-1 Dagtilbud: Strukturtilpasninger FI Dagtilbud: Fremrykket daginstitution i 11-A-2A Knebel SÆ 12-A-1 Ældre: Velfærdsteknologi NTM14-A-1 Renovering af broer og bygværker NTM14-A-2 Renovering af toiletter NTM14-A-3 Arbejder ved Ebeltoft Havn NTM14-A-4 Stiforbindelse mellem Torvet og Fregatpladsen NTM14-A-5 Cykelstier og stier NTM14-A-6 Trafiksikkerhedsprojekter NTM14-A-7 Brinksikring af vandløbet Hovedgrøften PUK 15-A-1 Kolind+ - inventar PUK 15-A-2 Kulturhotellet inventar PUK 15-A-3 Kunstgræsbane Ryomgård PUK 15-A-4 Pulje til kunstnerisk udsmykning PUK 15-A-5 Kraftværket.com - merudgift udover beløbet som er deponeret Anlægsønsker i alt

47 Resultatopgørelse, I Netto, kr Tilskud og udligning Skatter Finansiering i alt Budgetoverslagsår i budget Prisfremskrivning til niveau Fejlrettelser og justeringer Fjernelse af pulje Indarbejdede beslutninger Fjernelse af demografi ekskl. FI Lov- og cirkulære i alt Tekniske blokke i alt Ændringsblokke i alt Budgetværn Driftsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger i overslagsår Renter Resultat ordinær drift

48 Resultatopgørelse, II Netto, kr Resultat ordinær drift Afdrag Anlægsvirksomhed i alt Forsyningsvirksomhed Resultat efter afdrag og anlæg Finansforskydninger Byggekredit plejeboliger Optagelse af lån Resultat

49 Videre proces Offentliggørelse af direktionens budgetoplæg til politisk behandling: Offentlig høringsperiode i hele processen fra d Drøftelse mellem ØK og Hovedudvalget d Budgetseminar d Politisk forhandlingsudvalg på foranledning af borgmester. 1. behandling d og 2. behandling d i byråd. 49

50 Spørgsmål og afrunding 50

51 Program d. 14. august Kl. 9.00: Velkommen v/ Jesper Hosbond Jensen Indlæg v/ Kim Ager, næstformand for Hovedudvalget Generel orientering om budget 2016 v/ Jesper Hosbond Jensen Kl : Drøftelse af budget 2016 i de respektive områder Kl : Tak for i dag!

52 Budget 2016 drøftelser i områderne Skoler v/jørgen Andersen Dagtilbud v/ Kenneth Petersen PUK, NTM v/kenneth Jensen og Arne Gynther, lokale 1 Ældre og Sundhed v/ingelise Juhl, lokale 3 Familie v/christina Kaae Simonsen, lokale 4 Social og beskæftigelse v/hanne Beyer, lokale 5 Administration v/jesper Hosbond Jensen

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014 Offentligt møde om budget 2015 Tirsdag den 23. september 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Fokus på reduceret offentligt anlægsniveau

Læs mere

Budget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014

Budget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014 Budget 2015 Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Syddjurs Kommune har egne udfordringer

Læs mere

BUDGET 2016 Budgetkatalog anlæg

BUDGET 2016 Budgetkatalog anlæg BUDGET 2016 Budgetkatalog anlæg Direktionens oplæg Den 13. august 2015 Budget 2016 Oplæg til anlægsbudget 13. august 2015 Oplæg til anlægsbudget Regnskabsår 2016 2017 2018 2019 10645 ØK Administrativ organisation

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift.

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift. 1 of 9 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL 3. KVARTAL 2015) Kvartalsvis opfølgning: 3. kvartal 2015. Drift. 1. Resumé den samlede skattefinansierede virksomhed i Syddjurs Der forventes samlet overholdelse

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale.

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. 1. Sammenlægning af tre bevillinger på familieområdet til én samlet bevilling. 2. Opnormering på institutioner på børnepasningsområdet

Læs mere

Resultatopgørelse - Direktionens budgetoplæg

Resultatopgørelse - Direktionens budgetoplæg Budget 2017 Resultatopgørelse 18. august 2016 Resultatopgørelse - Direktionens budgetoplæg Netto, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020 Den økonomiske politik - fem pejlemærker Skatter -1.925.271-1.996.948-2.059.867-2.127.973

Læs mere

BUDGET 2016 Budgetkatalog drift

BUDGET 2016 Budgetkatalog drift BUDGET 2016 Budgetkatalog drift Direktionens oplæg Den 13. august 2015 Indholdsfortegnelse Oversigt over budgetkatalog direktionens oplæg drift:... 2 10 Økonomiudvalget... 6 10.1 Tekniske blokke... 6 10.2

Læs mere

Velkommen til dialogforum. Budget 2014. Fuglsø 16. august 2013

Velkommen til dialogforum. Budget 2014. Fuglsø 16. august 2013 Velkommen til dialogforum Budget 2014 Fuglsø 16. august 2013 Dagsorden Velkomst ved Formand og næstformand for Hovedudvalget Budgetprocessen 2014 Budget 2014 i hovedtal Gennemgang og drøftelse af direktionens

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater. Byrådets temamøde d. 22. juni 2016

Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater. Byrådets temamøde d. 22. juni 2016 Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater Byrådets temamøde d. 22. juni 2016 Dagsorden: 13.30 Introduktion: Økonomiaftalen for 2017 og budgetanalysernes afsæt 13.45 Ældre- og sundhedsområdet v. Ingelise

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budget 2017 og budgetoverslagsår Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19

Budget 2017 og budgetoverslagsår Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19 Budget 2017 og budgetoverslagsår 2018-2020 Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19 Program 19.00 Velkomst ved borgmester Claus Wistoft 19.10 Gennemgang af budgetforslag ved borgmester

Læs mere

Direktionens budgetoplæg vedr og budgetoverslagsår Budgetorientering for byrådet d. 18. august 2016

Direktionens budgetoplæg vedr og budgetoverslagsår Budgetorientering for byrådet d. 18. august 2016 Direktionens budgetoplæg vedr. 2017 og budgetoverslagsår 2018-2020 Budgetorientering for byrådet d. 18. august 2016 Dagsorden 1. Baggrund (ca. 45 min): 1. Forhistorien: Fra under administration til herre

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag 2011. Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL

Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budget 2014-2017 Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budgetkonference, juni 2013 Lidt om dansk økonomi side 2 Hvad siger Finansministeriet.? side

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018 Resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Resultatopgørelse for Lemvig Kommune for 2014-2018 (I 1.000 kr.) Forv.

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Notat. Budget 2016 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2016. 17. august 2015

Notat. Budget 2016 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2016. 17. august 2015 Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - lovgivning og økonomi 17. august 2015 Sagsid. Aftale om kommunernes økonomi i 2016 Den 3. juli 2015 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen aftale om

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Økonomi og Udvikling. Høring om budget

Økonomi og Udvikling. Høring om budget Økonomi og Udvikling Høring om budget 2017-2020 Aftenens program Aftenens møde et led i en generel inddragelse Frederikssund en udviklingskommune Budgettet - skat - gæld - likviditet - befolkningsudvikling

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 11. november 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 11. november 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 13 Referat Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 11. november 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Torben Therkelsen (V) Kai Pedersen

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august Budget 2016 Byrådets temadag 25. august 1 Dagsorden I dag Aktuel økonomi. Forudsætninger for budgetudarbejdelsen. Resultatopgørelse 2016. Balance udfordringer. Mulige budgetstrategier. Budgetseminar, mandag

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Resultatrevision 2015 Jobcenter Frederikssund maj 2016 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011

Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011 Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011 Fra partierne: O Dansk Folkeparti 2 medlemmer V Venstre 8 medlemmer HOVEDOVERSIGT Resultatoversigt Budget 2012

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018 NOTAT Dato: 12. juni 2017 Budget 2018 Aftale om kommunernes økonomi for 2018 Den 1. juni 2017 har KL og Regeringen indgået aftale om de økonomiske rammer for kommunernes budgetter for 2017. Dette notat

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Budgetanalyse Beskæftigelsesområdet 2015. Præsentation for byrådet onsdag den 24 juni 2015

Budgetanalyse Beskæftigelsesområdet 2015. Præsentation for byrådet onsdag den 24 juni 2015 Budgetanalyse Beskæftigelsesområdet 2015 Præsentation for byrådet onsdag den 24 juni 2015 Analyseopgaven: - besparelsespotentiale på 60 mio. Der præsenteres her et potentiale på 55,14 mio. Potentialerne

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

Tabel 1: Serviceudgifter, anlæg og demografi

Tabel 1: Serviceudgifter, anlæg og demografi Tabel 1: Serviceudgifter, anlæg og demografi Serviceudgifter pr. indbygger i B14 Udvikling i serviceudgifter pr. indbygger fra B13 til B14 Driftsbalance iht. budgetlov i B14 pr. indbygger Udvikling i 0-16

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at

Læs mere

Budget og overslagsårene Orienteringsmøde Rådhuset, den 9. oktober 2014

Budget og overslagsårene Orienteringsmøde Rådhuset, den 9. oktober 2014 - og overslagsårene 2016-2018 Orienteringsmøde Rådhuset, den 9. oktober 2014 Agenda 17.00 Velkomst & program v/kommunaldirektøren 17.10 Orientering budget 2015 + overslagsårene 2016-2018 v/borgmesteren

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Syddjurs kommune Budgetkatalog 2015 direktionens oplæg - anlæg 14. august 2014

Syddjurs kommune Budgetkatalog 2015 direktionens oplæg - anlæg 14. august 2014 Indholdsfortegnelse Oversigt over budgetkatalog - direktionens oplæg - anlæg... 2 10 Økonomiudvalget... 3 10.4 Anlæg direktionens oplæg... 3 11 Udvalget for familie og institutioner... 6 11.4 Anlæg direktionens

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere