Budgetoplæg vedr og budgetoverslagsår Oplæg for byrådet d. 13. august 2015 samt for ledelse og medarbejdere d. 14.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetoplæg vedr. 2016 og budgetoverslagsår 2017-2019. Oplæg for byrådet d. 13. august 2015 samt for ledelse og medarbejdere d. 14."

Transkript

1 Budgetoplæg vedr og budgetoverslagsår Oplæg for byrådet d. 13. august 2015 samt for ledelse og medarbejdere d. 14. august

2 Program Budget Velkomst (v. borgmester) 2. Udfordringen: Rammevilkår og politiske pejlemærker i budgetlægningen (v. kommunaldirektør og økonomichef) 3. Fælles svar på udfordringen: Arbejde mere med borgerne mindre for borgerne (v. direktionen) 4. Pause 5. Direktionens budgetoplæg (v. direktionen) 6. Videre proces politisk behandling af budgetoplæg (v. kommunaldirektør) 7. Spørgsmål og afrunding (v. kommunaldirektør) 2

3 2. Udfordringen: Rammevilkår og politiske pejlemærker i budgetlægningen I. Interne rammevilkår II. Den økonomiske politik som pejlemærke for budgetlægningen III. Kommuneaftalen med regeringen for

4 Interne rammevilkår Markant stigende kompleksitet i den kommunale økonomi => behov for øget likvidt beredskab (kassebeholdning) Flere ældre => Demografisk pres på ressourcerne Ugunstig udligning => Færre indtægter Færre indtægter => Lave serviceudgifter samlet Høje overførselsudgifter samlet => Presser bundlinjen Højt skattetryk: 26,5 pct. ctr. 24,9 pct. på landsplan Forbedret likviditet siden 2009: Fra < 0 til ca. 150 mio. kr. Kassen set i sammenhæng med udviklingen i langfristet gæld: Nettoforbedring på ca mio. kr. 4

5 Flere ældre i fht. erhvervsaktive 5

6 Lave udgifter til kernevelfærd 6

7 Relativt mange i passiv forsørgelse helt udenfor arbejdsmarkedet 7

8 Flere ældre, men lave enhedsudgifter 8

9 Færre førskolebørn og lave udgifter pr. barn 9

10 Færre skolebørn i fremtiden men pt. er udgifterne pr. barn stigende 10

11 Generelt højere udgifter til udsatte børn og unge 11

12 Udgifter på voksenområdet nærmer sig andre kommuner 12

13 Økonomisk politiks pejlemærker Målsætning årligt Operationelt årligt Opfyldt? Gns. kassebeholdning på 3,5 pct. af årets indtægter (opgjort brutto) Ca. 120 mio. kr. Ja, ca. 150 mio. kr. Stabile forventninger fremadrettet Skattefinansieret driftsresultat på ca. 4 pct. af årets indtægter Anlægsinvesteringer på ca. 3 pct. af årets indtægter Ca. 100 mio. kr. Ja, fra Ca. 75 mio. kr. Ja rekordhøjt niveau. Lån nettogælden må ikke forøges som udgangspunkt og gerne faldende tendens siden 2010 Nettogælden excl. ældreboliger må ikke stige (ca. 450 mio. kr. ultimo 2015) Ja, excl

14 Økonomiaftale 2016 hovedelementer I Omprioriteringsbidrag på 1 pct. om året fra 2016 til 2019, ca. 2,4 mia. kr. om året (ca. 17 mio. kr. for Syddjurs K.). Der tilbageføres dog 1,9 mia. kr. til kommunerne i 2016 (ca. 14 mio. kr.). Kommunerne får i 2016 et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. (0,5 mia. kr. mere end i 2015): Heraf fordeles 2 mia. kr. på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Syddjurs Kommune modtager alene bidrag på 1 af de 3 parametre, nemlig befolkningsandel. Vedr. de øvrige 2 parametre på 2 * 1 mia. kr.: Beskatningsgrundlag (<170 t. kr.) og strukturel balance (> kr.) falder Syddjurs akkurat udenfor. Resultat: Syddjurs modtager ca. 11 mio. kr. som forholdsmæssige andel af 1,5 mia. kr. i stedet for ca. 25 mio. kr. af 3,5 mia. kr. 14

15 Finansieringstilskuddet rammer skævt Syddjurs misser ca. 29 mio. kr. på to parametre Tilskud Heraf vedr. Heraf vedr. Indbygger Beskatningsgrundlag Strukturel Likviditet indbyggere øvrige tal balance 12 mdr. 657 Herning , Ringkøbing-Skjern , Viborg , Lemvig , Hvidovre , Varde , Halsnæs , Vejle , Holstebro , Kolding , Aalborg , Ballerup , Hedensted , Køge , Rebild , Syddjurs , Glostrup , Middelfart , Silkeborg , København , Aarhus , Stevns , Tårnby , Favrskov , Odder , Gladsaxe , Helsingør , Frederikssund , Skanderborg ,

16 Økonomiaftale 2016 hovedelementer II Ansøgningspulje - særtilskud på i alt 300 mio. kr. Heraf er allerede indregnet 5 mio. kr. i budget (søgt om 29 mio. kr.). Regeringen og KL er enige om, at kommunerne i 2016 må investere i nye anlæg og bygninger for 16,6 mia. kr. (ca. 122 mio. kr.). 4 lånepuljer på i alt 1,5 mia. kr.: 600 mio. kr. målrettet små kommuner med behov for større strukturelle investeringer fx på borgernære områder (søgt 35,2 mio. kr.). 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde til øvrige anlægsaktiviteter (Alternativ 2) 500 mio. kr. som vanskeligt stillede kommuner kan få adgang til for at styrke likviditeten (Alternativ 3) 200 mio. kr. til investeringer med et effektiviseringspotentiale 16

17 Økonomiaftale 2016 hovedelementer III Regeringen og KL enige om, at såvel det ekstraordinære integrationstilskud på 200 mio. kr. samt investeringstilskuddet på 125 mio. kr. videreføres i 2016 med henblik på at understøtte kommunernes modtagelse og integration af flygtninge mv. (Syddjurs i alt 3 mio. kr.) Regeringen vil arbejde for, at prioriteringer af de kommunale velfærdsområder ikke sker i form af puljer eller bindinger på kommunernes mulighed for at prioritere mellem de enkelte områder. I forlængelse heraf omlægges ældreområdet på 1 mia. kr. årligt fra finanslovsaftalen til bloktilskuddet for 2016 (7,1 mio. kr.) Uændret skatte-fastsættelse for kommunerne under ét i Overskridelser er sanktionsbelagt. Dog ramme på 200 mio. kr., hvis andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned (tilskud hertil gives). 17

18 Fælles svar på fælles udfordringer Resultatbaseret, tværfaglig og tidlig indsats Forstærke samarbejdet med borgerne, virksomheder og organisationer Borgerne m.fl. som aktive deltagere i udvikling af vores fælles velfærd: Tidligere og tværfaglige indsatser Tættere opfølgning Mere sammenhængende indsatser Mere fokus på ressourcer i og omkring borgeren Resultat- og effektfokus 3. Fælles svar på udfordringer

19 3. Fælles svar på udfordringen 1) Et fagligt afsæt Styrket faglighed Øget tværfaglighed i indsatsen Resultatfokus Styrket dialog og involvering Centralt i succesfuld omstilling: ledelse, dialogstruktur, kvalitetssikring, dokumentation og opfølgning på effekten af vores indsatser

20 2) Langsigtet budgetlægning Omstilling af vores fælles velfærd tager tid derfor flerårigt perspektiv i budgetlægningen! Nye rettesnore: Nye opfølgningsmetoder og øget resultatstyring Løbende justeringer af vores indsatser

21 Budgetanalyser Direktionen blev af Byrådet, bedt om at iværksætte en række analyser, der kunne medvirke til at tilvejebringe en robust økonomi gennem omlægninger af indsatser og rationaler på minimum kr. 150 mio. i 2018 fordelt på følgende områder: Beskæftigelsesområdet: 60 mio. kr. Skole- og dagtilbudsområdet: 30 mio. kr. Familieområdet: 20 mio. kr. Voksen-handicapområdet: 20 mio. kr. Ældre- og sundhedsområdet: 20 mio. kr. Forslagene blev afrapporteret til Byrådet i forbindelse med temamødet den 24. juni Herefter indgik afrapporteringerne i den administrative forberedelse af oplæg til budget 2016, der medio august 2015 overgår til politisk behandling. De økonomiske målsætninger for budgetlægningen indfriet. 21

22 Resultatopgørelse, I Netto, kr Tilskud og udligning Skatter Finansiering i alt Budgetoverslagsår i budget Prisfremskrivning til niveau Fejlrettelser og justeringer Fjernelse af pulje Indarbejdede beslutninger Fjernelse af demografi ekskl. FI Lov- og cirkulære i alt Tekniske blokke i alt Ændringsblokke i alt Budgetværn Driftsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger i overslagsår Renter Resultat ordinær drift

23 Resultatopgørelse, II Netto, kr Resultat ordinær drift Afdrag Anlægsvirksomhed i alt Forsyningsvirksomhed Resultat efter afdrag og anlæg Finansforskydninger Byggekredit plejeboliger Optagelse af lån Resultat

24 Pause 24

25 Tekniske korrektioner, FI Blok T-3 11-T-6 11-T-8 Skoleområdet: Forældrebetaling ændres fra 11 til 12 måneder Skoleområdet: Tilretning af tidlig SFO Skoleområdet: Tilpasning af søskenderabat og fripladser Tekniske blokke i alt FI

26 Omprioriteringer, FI Blok Familie: Regulering af budgetgrundlag jfr. demografisk udvikling Familie: Reduktion på anbringelsesområdet Familie: Øget brug af egenbetaling i anbringelsessager Familie: Regulering af budgetgrundlag jfr. Udgiftsbehov Familie: Reduktion på efterværnsområdet Skoleområdet: Tilretning af antal elever og klasser Skoleområdet: Demografipulje på skoleområdet Skoleområdet: Demografipulje på SFO-området Dagtilbud: Korrektion for børnetal Dagtilbud: Demografipuljen for overslagsårene Skoleområdet: Forenkling af tildelingsmodellerne forøgelse af demografipuljen Skoleområdet: Reduktion i specialundervisningen og øget inklusion Skoleområdet: Udvidelse af SFO til 4.klasse og flytning af klubtilbuddet til under skolerne Skoleområdet: Yderligere tilpasning af budgettet til skolerne Dagtilbud: Sammenlægning af daginst. i Kolind Dagtilbud: Sammenlægning af daginst. på Mols Kompetenceudvikling inden for skole- og dagtilbud Ændringsblokke i alt FI

27 Anlæg, FI Budgetår Strukturtilpasning skoler - reform Ny Renovering af Marienhoffskolen Ny Renovering af Marienhoffskolen, energi IT- visionsplan på skoleområdet ABA - anlæg på skolerne Strukturtilpasning dagtilbud Ny Ny daginstitution, Knebel Ny Udvidelse af Romlehøj, Kolind Anlægsudgifter, FI

28 Tekniske korrektioner, SÆ Blok T-1 Sundhed: Tilpasning af aktivitetsbestemt medfinansiering (sygehusudgifter) Ældre: Tilpasning af visiterede timer 12-T-2 i hjemmeplejen Sundhed: Demografipulje aktivitetsbestemt medfinansiering 12-T-3 (sygehusudgifter) Ældre: Demografi vedr. 12-T-4 ældreområdet Ældre: Mellemkommunale refusioner 12-T-5 på ældreområdet T-6 Ældre: Fortsættelse af aktiviteter der har været finansieret af ældrepuljen T-7 Ældre: Plejeboligerne Søhusparken - opsigelse af aftale med Forenede Care T-8 Voksen/handicap: Tilbud til voksne med særlige behov T-9 Voksen/handicap: Kontante ydelser T-10 Voksen/handicap: Personlige tillæg Tekniske blokke i alt SÆ

29 Omprioriteringer, SÆ Blok Sundhed: Vederlagsfri fysioterapi - Kommunalt tilbud om vederlagsfri fys. (budgetanalyse) Sundhed: Kommunal tandpleje - reduktion som følge af faldende børnetal (budgetanalyse) Ældre: Ældreområdet - ny budgetteringsmodel 12-3 (budgetanalyse) Ældre: Strukturændringer på plejeboligområdet 12-4 (budgetanalyse) Voksen/handicap: Styrkelse af myndighed Voksen/handicap: Omlægning serviceniveau BPA ( 95 og 96) Voksen/handicap: Omlægning af Strandgårdshøj Voksen/handicap: Fastholdelse af socialt akuttilbud i projektperioden Voksen/handicap: Sammenlægning af Gransvinget og Skovparken Voksen/handicap: Udmøntning af rammeaftale med Region Midtjylland Voksen/handicap: Aktivitetstilbud ændret serviceniveau til psykisk syge og udsatte Voksen/handicap: Omlægning af bostøtten for ledige og sygemeldte borgere Voksen/handicap: Kafe Kolind Ændringsblokke i alt SÆ

30 Anlæg, SÆ Budgetår Ny Serviceareal Rønde Ny Serviceareal Kolind Ny Øvrige Bygninger Ny Dagcenterfaciliteter Ringparken Velfærdsteknologi ABA-brandalarmering, plejec. og - boliger MM udvidelse aktivitetscenter Anlægsudgifter, SÆ Ny Plejeboliger Rønde Ny Plejeboliger Kolind Plejeboliger, SÆ Samlet, SÆ

31 Tekniske korrektioner, AU Blok T-1 Ny refusionsmodel T-2 Tilbud til udlændinge T-3 A-dagpenge og løntilskud forsikrede ledige Tekniske blokke i alt AU

32 Omprioriteringer, AU Blok Ny virksomhedsenhed Øge antal voksenlærlinge Tidlig intensiv indsats for nyledige, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Hyppigere samtaler for 16-4 langtidsledige Minimumsindsats til en gruppe af borgere Flere unge i uddannelse og job Større fokus på lokale STU-forløb Styrket sygedagpengeindsats Nedbringelse af sygefraværet i Syddjurs Kommune Ændret praksis i brug af revalidering Styrket integrationsindsats Nedgang i antal dagpengemodtagere Nedgang i antal borgere på førtidspension Mere ledelseskraft i jobcentret Ændringsblokke i alt AU

33 Tekniske korrektioner, NTM Blok T-1 Vedligehold grønne områder, Torvet i Knebel og Egil Fischers Park T-2 Vedligeholdelse af nye cykelstier T-3 Vedligehold af nye trafiksikkerhedsprojekter T-4 Kolind T-5 14-T-6 14-T-7 Materialegården i Hornslet solgt - bortfald lejeindtægt Materialegården i Ebeltoft - bortfald lejeindtægt Tidligere "Lette kollektive Ældreboliger" i Ebeltoft kommune T-8 Vandrerhjemmet Ebeltoft T-9 Randersvej 22 Rønde T-10 Midlertidigt bibliotek i Kolind Tekniske blokke i alt NTM

34 Omprioriteringer, NTM Blok Øget focus på energiforbruget blandt brugere og ledelse Reduktion af udgifter til faste belægninger på pladser og skolegårde Reduktion af bygningsmassen Drift veje og grønne områder Kollektiv trafik Mindre naturpleje Mobilitetsstrategi Ændringsblokke i alt NTM

35 Anlæg, vej og park Budgetår Cykelstier/trafiksikkerhed Ny Cykelsti, Lime - Skørring Ny Korupskovvej sikring Rosenholm Å kantsikring Omkørsel Nimtofte, etape Tilslutning af Hornslet til ruter 15 og Cykelsti fra Balle til Rosmus skole Cykelsti Ugelbølle og Rodskov Ny Stationsanlæg vedr. letbane Ny Salthal Vejafvandingsbidrag Vejbelysning udfasning af lyskilder Anlægsudgifter, vej og park

36 Anlæg, jordforsyning og ejendomme Budgetår Jordforsyning Ny Kløvevej i Skørring Pulje til bygningsgenopretning af skoler Energibesparende bygningsrenovering Ebeltoft Sundhedscenter - kloak Ejendomspulje radon og rotter Bygningsvedligeholdelse genopretning Anlægsudgifter, jord og ejendomme

37 Tekniske korrektioner, PUK Blok T-1 15-T-2 15-T-3 Uændret takster vedr. biblioteket, Kulturskolen og folkeoplysningen - ingen prisfremskrivning Fregatten Jylland - fast årligt tilskud - ingen prisfremskrivning Save-registrering nulstilling af budget T-4 Kolind+ - øget drift PUK`s andel T-5 Udlån af medarbejder til Aarhus Tekniske blokke i alt PUK

38 Omprioriteringer, PUK Blok Tilskud til frivilligt socialt arbejde Erhv. Udv., turisme og landdistrikter Folkebiblioteker Syddjurs Teaterforening teater for voksne Museum Østjylland ingen prisfremsk. af tilskuddet Voksenundervisning (hovedområde 1) tilskud til voksenundervisning Voksenundervisning (hovedområde 1) tilskud til kompenserende undervisning Folkeoplysningen lokaletilskud til selvejende haller Ændringsblokke i alt PUK

39 Anlæg, PUK Budgetår Mørke Områdefornyelse Bygningsfornyelse Idrætsanlæg m.v. - pulje Kolind+, bibliotek og borgerhus Ny Malt, bibliotek og museum m.v Anlægsudgifter, PUK

40 Tekniske korrektioner, ØK Blok T-1 Adm.bidrag Udbetaling Danmark T-2 10-T-3 10-T-3 10-T-4 Inventar admin.bygninger - leasing ophører Forsikringer flyttes fra bevilling Forsikringer flyttes til bevilling Byggesagsgebyrer - mindre indtægt T-5 Destination Djursland - tilskud T-6 Ressourcer i forbindelse med KOMBIT s monopolbrud Tekniske blokke i alt ØK

41 Omprioriteringer, ØK Blok Budgetværnspulje Reduktion af IT-budget Erhvervsservice og udvikling Beredskab - ny beredskabsstruktur Ændringsblokke i alt ØK

42 Anlæg, ØK Ny Bugdetår Administration Ebeltoft ombyg Udstyr til video og afstemning byrådssal Anlægsudgifter, ØK Salg af grunde Salg af ejendomme Ny Salg af ejendomme Ny Salg af Dortheabørnehaven Ny Salg af grunde til plejeboliger m.v Salg af museumsbygning Ebeltoft Anlægsindtægter, ØK Samlet, ØK

43 Lov- og cirkulæreprogrammet Blok Lov- og cirkulæreprogram FI: Familie: Faglig støtte til 11-L-1 netværksplejefamilier Lov- og cirkulæreprogram SÆ: Administration: Ændring i serviceloven - 12-L-1 ophævelse af regler om fast kontaktperson L-2 Voksen/handicap: Stofmisbrug Voksen/handicap: Forsorgshjem og 12-L-3 krisecentre L-4 Sundhed: Ændring i sundhedsloven - ret til lægesamtale for stofmisbrugere, der ønsker at komme i behandling L-5 Voksen/handicap: Misbrugsområdet L-6 Voksen/handicap: Alkoholbehandling Lov- og cirkulæreprogram AU: 16-L-1 Forhøjelse af efterlønsalderen Organisering beskæftigelsesindsats konto 16-L L-3 Reform af beskæftigelsesindsatsen L-4 Administration kontantydelse Lov- og cirkulæreprogram i alt

44 Udvidelsesønsker drift I Blok Udvidelsesblok: ØK 10-U-1 Byrådets deltagelse i topmøder, konferencer og studieture ØK 10-U-2 Implementering af ny informationssikkerhedspolitik samt Ledelsessystem for informationssikkerhed iht. gældende lovgivning og standarder ØK Udvidelsesblokke i alt ØK FI FI FI FI FI 11-U-1 11-U-2 11-U-3 11-U-4 11-U-5 Skoleområdet: IT-visionsplan på skoleområdet Skoleområdet: Forenkling af modulordningen i SFO Dagtilbud: Dagplejen tilpasning af budget Dagtilbud: Forsøg med udvidet morgenåbning Dagtilbud: Investering i tilflytning med lavere forældrebetaling på 0-2 årige FI Udvidelsesblokke i alt FI

45 Udvidelsesønsker drift II SÆ Blok Udvidelsesblok: U-1 Ældre: Fortsættelse af initiativer der har været finansieret af ældrepuljen SÆ Udvidelsesblokke i alt SÆ NTM 14-U-1 Udvidelse af by inventar NTM 14-U-2 Vejvedligehildelse - belægninger NTM 14-U-3 NTM 14-U-4 Vejvedligeholdelse - vedligehold af fortove Vintertjeneste - tilpasning til normalvinter NTM Udvidelsesblokke i alt NTM PUK 15-U-1 Billedkunstrådet budget PUK Udvidelsesblokke i alt PUK Udvidelsesblokke i alt

46 Udvidelsesønsker anlæg Blok Anlægsønske: FI 11-A-1 Dagtilbud: Strukturtilpasninger FI Dagtilbud: Fremrykket daginstitution i 11-A-2A Knebel SÆ 12-A-1 Ældre: Velfærdsteknologi NTM14-A-1 Renovering af broer og bygværker NTM14-A-2 Renovering af toiletter NTM14-A-3 Arbejder ved Ebeltoft Havn NTM14-A-4 Stiforbindelse mellem Torvet og Fregatpladsen NTM14-A-5 Cykelstier og stier NTM14-A-6 Trafiksikkerhedsprojekter NTM14-A-7 Brinksikring af vandløbet Hovedgrøften PUK 15-A-1 Kolind+ - inventar PUK 15-A-2 Kulturhotellet inventar PUK 15-A-3 Kunstgræsbane Ryomgård PUK 15-A-4 Pulje til kunstnerisk udsmykning PUK 15-A-5 Kraftværket.com - merudgift udover beløbet som er deponeret Anlægsønsker i alt

47 Resultatopgørelse, I Netto, kr Tilskud og udligning Skatter Finansiering i alt Budgetoverslagsår i budget Prisfremskrivning til niveau Fejlrettelser og justeringer Fjernelse af pulje Indarbejdede beslutninger Fjernelse af demografi ekskl. FI Lov- og cirkulære i alt Tekniske blokke i alt Ændringsblokke i alt Budgetværn Driftsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger i overslagsår Renter Resultat ordinær drift

48 Resultatopgørelse, II Netto, kr Resultat ordinær drift Afdrag Anlægsvirksomhed i alt Forsyningsvirksomhed Resultat efter afdrag og anlæg Finansforskydninger Byggekredit plejeboliger Optagelse af lån Resultat

49 Videre proces Offentliggørelse af direktionens budgetoplæg til politisk behandling: Offentlig høringsperiode i hele processen fra d Drøftelse mellem ØK og Hovedudvalget d Budgetseminar d Politisk forhandlingsudvalg på foranledning af borgmester. 1. behandling d og 2. behandling d i byråd. 49

50 Spørgsmål og afrunding 50

51 Program d. 14. august Kl. 9.00: Velkommen v/ Jesper Hosbond Jensen Indlæg v/ Kim Ager, næstformand for Hovedudvalget Generel orientering om budget 2016 v/ Jesper Hosbond Jensen Kl : Drøftelse af budget 2016 i de respektive områder Kl : Tak for i dag!

52 Budget 2016 drøftelser i områderne Skoler v/jørgen Andersen Dagtilbud v/ Kenneth Petersen PUK, NTM v/kenneth Jensen og Arne Gynther, lokale 1 Ældre og Sundhed v/ingelise Juhl, lokale 3 Familie v/christina Kaae Simonsen, lokale 4 Social og beskæftigelse v/hanne Beyer, lokale 5 Administration v/jesper Hosbond Jensen