Referat, OIO-komitéens 6. møde, den 6. marts Til stede: Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat, OIO-komitéens 6. møde, den 6. marts 2009. Til stede: Dagsorden"

Transkript

1 Referat, OIO-komitéens møde den 6. marts 2009 Referat, OIO-komitéens 6. møde, den 6. marts 2009 Mødet afholdtes d. 6. marts 2009 fra kl i Direktionens mødelokale, 4 sal, ITog Telestyrelsen, Holsteinsgade 63. Til stede: Per Schultz Eeg, ITST, Formand Peter Thrane, KL Benjamin Ronmey Rasmussen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Jesper Nielsen, Velfærdsministeriet Esben Andreas Dalsgaard, SDSD Flemming Nissen, KMS Vagn Lauersen, Institutionsstyrelsen Torben Sløk, Vejdirektoratet Linda Szkotak Rasmussen, Politiet Rune Bechgaard Holm, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Amir Hadžiahmetović, Statens IT Ellen Syberg, Økonomistyrelsen Gustav Christoffer Jensen, Kommune Holding Søren Peter Nielsen, ITST Christian Lanng, ITST Per de Place Bjørn, ITST, referat 12. marts 2009 IT- og Telestyrelsen Kontoret for Standardiserings- og arkitekturpolitik (KAP) Holsteinsgade København Ø Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Per de Place Bjørn Telefon E-post Dagsorden 1. Velkomst 2. Meddelelser Formanden meddelte, at Komitéen ved skriftlig høring har godkendt arkitekturkravsprojektets principper og anbefalinger. De indkomne høringssvar er blevet indarbejdet i rapporten, og denne er blevet forelagt STS til endelig godkendelse. Materialet vedrørende høringen vil være at finde på ITST.dk ( 25-februar-2009) Formanden takkede for komitéens deltagelse, og takkede yderligere for medlemmernes indmelding i komitéens gruppe på Digitalisér.dk. 3. Godkendelse af dagsorden og referat (B)

2 Referat, OIO-Komitéens møde den 21. februar 2008 Dagsordenen blev godkendt og referatet blev godkendt med den bemærkning, at Rune Beckgaard Holm ikke var til stede på det foregående møde, sådan som det fremgik af referatet. 4. Den Offentlige InformationsBase, oib.dk (O) Gustav Christoffer Jensen, Kommune Holding, orienterede om OIBprojektet. Præsentationen er vedlagt referatet. Den offentlige informationsbase er en plug-in løsning til kommunale hjemmesider, eller Borger.dk, hvor kommuner kan stille elektroniske blanketter til rådighed for borgerne. Projektet er udviklet med vægt på åbne standarder og adgang til eksisterende data om borgeren. Systemet afsender en pdf-blanket og FESD pakke til kommunen. I øjeblikket er pdf-blanketten den mest anvendte i kommunens sagsbehandling det har vist sig svært at integrere FESD pakken i praksis i kommunernes ESDH-systemer. Der er ikke integration direkte til fagsystemerne. Projektet er i drift med 110 kommunale indberetninger og omkring 10 kommuner. OIB stiller i øjeblikket blanketter til rådighed, som grafisk ligner deres papir-forgængere. I version 2 skal udfyldnings-flowet blive mere wizard/flybillet-præget. Den validering, som systemet foretager over for de indtastede data sikrer udelukkende konsistens af data der tages ingen administrative beslutninger i processen. Det er ikke lovligt at begrænse borgerens mulighed for at indgive ansøgninger ud fra eksisterende data. 5. DUBU-projektet (Digitalisering af Udsatte Børn og Unge) (O) Peter Thrane, KL, fremlagde erfaringer fra DUBU-projektet. Præsentationen er vedlagt referatet. Projektet har klarlagt flere væsentlige forskelle i den måde man arbejder med terminologisk modellering og informationsmodellering og giver bud på, hvordan man forener disse arbejdsformer. Peter Thrane nævnte, at der er behov for modelleringsværktøjer på Digitalisér.dk, og at de visioner for fremtidig OIOXML-standardisering, som pt. udvikles i ITST, vil være en styrkelse for af det offentlige standardiseringsarbejde. En væsentlig bevæggrund for projektet har været behovet for begrebsafklaring i forbindelse med udbud og kravspecifikationer på området. Derudover har projektet givet et fælles sprog, som har bedret kommunikation og forståelsen af kontekstafhængige problematikker. Den bedre forståelse af data har gjort det nemmere at udvælge datastrukturer til XML-udvikling af snitflader. 12. marts 2009 IT- og Telestyrelsen Datastandardiseringskontoret Holsteinsgade København Ø Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Per de Place Bjørn Telefon E-post

3 Referat, OIO-Komitéens møde den 21. februar Fællesoffentlige 'Færdselsregler' for brugerstyring på tværs af myndigheder (D) Ellen Syberg, Økonomistyrelsen, orienterede om Fællesoffentlig Brugerstyring (vedlagt); om hvordan projektet stiller en struktur til rådighed hvorigennem myndighederne kan styre adgangen til deres services. Digital Signatur og NemLog-in fungerer som verificerende adgangsvej til strukturen, men myndighederne opstiller selv politikker for adgang. Palle Røgilds Scheef, Region Nordjylland, havde indgivet skriftlige kommentarer til punktet (vedlagt), som pointerer vigtigheden af at den fællesoffentlige struktur kan lade de enkelte myndigheder håndtere deres egne politikker. Søren Peter Nielsen, ITST, oplyste at den Fællesoffentlige Brugerstyring til fulde imødekommer kommentarerne, og vil tage kontakt til Palle Røgilds Scheef. Jesper Nielsen, Velfærdsministeriet, kommenterede, at når governancestrukturen omkring dette projekt udvikles, skal man være opmærksom på, at en SKAL-binding på anvendelse af brugerstyring kan være afskrækkende for nogle aktører Søren Peter Nielsen bemærkede, at hvis myndighederne bruger NemLog-in til deres adgangsstyring, frem for at knytte sig direkte til Digital Signatur, slipper de for problematikker relateret til migrering til Digital Signatur, version 2. Benjamin Ronmey Rasmussen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, bemærkede, at i denne sammenhæng bruges signaturen kun som adgangsvej til systemet, ikke som underskrift, når et dokument indsendes. Dette er korrekt for at en signatur skal have gyldighed for et dokument, kræves det, at signaturbeviset opbevares sammen med dokumentet, hvilket ikke understøttes direkte af den Fællesoffentlige Brugerstyring. 7. Ny funktionalitet på Digitalisér.dk (O) Christian Lanng, ITST, redegjorde for den seneste udvikling af Digitalisér.dk (Præsentationen er vedlagt) samt planerne for, hvordan større projekter bestående af flere grupper som OIO-samarbejdet kan gives en samlet repræsentation på Digitalisér.dk. Der blev spurgt til, hvilke mekanismer der sørger for, at indhold er ajourført og altid forefindes i gældende version. - Det er altid den ejende gruppe, som har ansvaret for at dens ressourcer er i orden. Det indhold, som præsenteres i regi af OIO-komtéen (kernekomponenter, arkitekturanbefalinger, etc.), vedligeholdes af OIO-sekretariatet. Herudover er der ikke en overordnet verifikation eller sanktion af indholdet (ud over en kontrol af decideret ulovligt indhold) alles standarder er velkomne. 12. marts 2009 IT- og Telestyrelsen Datastandardiseringskontoret Holsteinsgade København Ø Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Per de Place Bjørn Telefon E-post

4 Referat, OIO-Komitéens møde den 21. februar 2008 Det blev anført, at der blandt brugerne (for eksempel Servicestyrelsen) er efterspørgsel efter orientering om, hvordan Digitalisér.dk skal bruges, især i fraværet af InfoStrukturBasen. - Digitalisér.dk er stadig under udvikling, og markedsføring intensiveres når systemet kommer i drift ITST vil tage kontakt til Servicestyrelsen for at afklare behovet for orientering. Der blev spurgt, om Digitalisér.dk koden bliver gjort tilgængelig. - den bliver lagt på Softwarebørsen - OIO-sekretariatet tilføjer til referatet: Komitémedlemmerne opfordres til - på næste møde - at viderebringe erfaringer og kommentarer til brugen af Digitalisér.dk fra deres bagland. 8. Punkter til næste møde Næste møde er 23. april. Følgende emner blev foreslået: Tekniske standarder; W3C Digital Signatur, UMM, CCTS med temadrøftelser (ITST) Planerne for et nyt OIOXML-paradigme fra model til skema (ITST) Sprog i OIOXML skemaer (Peter Thrane + arbejdsdirektoratet) INSPIRE (KMS) + andet geodata - evt. næste gang igen OIO-udvalg for Sag og Dokument (evt. ITST) Feed back fra IT-arkitekturkonferencen (ITST) Standardisering i fravær af et OIO-udvalg (Peter Thrane) Medlemmerne opfordres som altid til at kontakte sekretariatet med forslag eller bestillinger. 12. marts 2009 IT- og Telestyrelsen Datastandardiseringskontoret Holsteinsgade København Ø Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Per de Place Bjørn Telefon E-post 9. Eventuelt Det blev foreslået at mødeindkaldelserne i fremtiden udsendes som Outlook/PIM-understøttede aftaler. - Sekretariatet undersøger mulighederne og vil formodentlig bruge Outlook-funktionalitet, kombineret med gruppe-værktøjer på Digitalisér.dk for fremtiden.

5 Præsentation af OIB ITST

6 Offentlig Informationsbase Formål: En fælles kommunal IT infrastruktur der skal sikre, at standardiserede data bliver nemmere og billigere at tilgå! Én samlet platform for alle fællesoffentlige blanketter og arbejdsgange. (IKKE en ny off. portal!). Selvforvaltning i form af borgeradgang til indberetninger. Plug and play løsninger udviklet til offentlige portaler:

7 Samarbejdspartnerne bag OIB ver. 1.0 Godt samarbejde med god fælles forståelse for problemstillingen. Sikre sammenhæng i fælleskommunale it-løsninger Muliggør et kvalificeret modspil til statslig centraliseringspolitik.

8 Fællesoffentlige standarder Fællesoffentlig standardisering er vigtigt, fordi fælles standarder skal sikre interoperabilitet, dvs. sikre at forskellige it-systemer kan tale sammen. Fælles offentlige standarder er nødvendige for at de forretningsmæssige muligheder kan udnyttes fuldt ud. Åbne standarder Folketingets beslutning B103 om anvendelse af åbne standarder i det offentlige skal så vidt muligt overholdes i OIB. Enkelte applikationer kan dog ikke anskaffes i åbne formater, i disse tilfælde skal applikationens funktionalitet grundigt dokumenteres. Tekniske standarder De tekniske standarder er i mange situationer usynlige for brugerne, men kræves af it-systemerne, når de skal udveksle information eller på anden måde fungere. Datastandardisering Datastandardisering er nødvendig for at kunne skabe sammenhængende offentlige it-systemer ved at sikre ensartet repræsentation af information. Digitalisér.dk Opmærkede skemaer sendes til Digitalisér.dk, som opsamler og giver det samlede overblik over viden, erfaringer og specifikationer som er nødvendige for at skabe sammenhæng i den offentlige it.

9 OIB version 2.0 (UDKAST) Model: OIB version 2.0 (eksisterende version 1.0 er optegnet i blåt) Brugere Borger Virksomhed Kommune Selvbetjening Borger.dk Kommune hjemmeside Virk.dk Leverandør løsning Sikkerhed Log on FLIS Sikkerhed SPDI Sikkerhed E-tjeneste IT-leverandør Sikkerhed E-tjeneste IT-leverandør Sikkerhed E-tjeneste IT-leverandør Sikkerhed E-tjeneste IT-leverandør Sikkerhed Privat marked OIB Borger Sikkerhed Log on Log on Log on Log on Log on Log on Log on Projektsupport Kommunalfølgegruppe Mødeaktivitet med kommunerne + IT leverandør forum Udarbejde forundersøgelser og kravspecifikationer Ejerskab af E-tjenester Rådgivning & Konsulentydelser Ejerskab OIB Infrastruktur Standarder PDF blanketter XSD Skemavalidering Xform skærmbilleder Regler Dokumentation Arbejdsgange Datastandarter Udvekslingsformater Services Dataadgang Snitflader til fagsystermer, samt offentlige registre Kartotek Innovation Nye Services Nye Regler Nye Standarter Data distribution Beregning Workflowdiagrammer Overbliksværktøjer Straksafklaring Regel & brevmotor Beregningsmotor Lovkartotek Brevfrasekartotek Statskartotek Fagregistre Basisregistre Blanketsamlinger Arbejdsgange fra KL Fagregister Fagregister Fagregister CPR CVR OIS KL Statslige blanketter

10 Digital blanket (kort fortalt) CVR BBR OIS Søg Blanket Udfyld Borger Digitale blanketter på kommunal hjemmeside eller Borgeren finder frem til den rette blanket i en liste over forvaltningsområder Blankettens felter udfyldes automatisk med udtræk fra databaser Blanketten signeres med borgerens digitale signatur og sendes til kommunen Kommunen modtager FESD pakke / Borgeren modtager kvittering

11 Login

12 Præudfyldt indberetning

13 Information til kommunen

14 Muligt at vedhæfte en fil til kommunen

15 Overblik og validering af oplysninger

16 Krypteret kommunen modtager (FESD fil og PDF fil)

17 Fordelene ved OIB Løsningen eksisterer i dag! Der er over 110 kommunale indberetninger klar Fælleskommunale it-løsning gør at den er billig: Abonnement: Blanketter DKK 1 pr. borger pr. år Arbejdsgange DKK 1 pr. borger pr. år

18 SPØRGSMÅL? Gustav C. Jensen Projektleder, OIB Kommune Holding A/S

19 DUBU -Digitalisering af Udsatte Børn og Unge Deltagere (10 personer) KH KL Kommuner Servicestyrelsen Kommuner Planlagt: 5 workshops Reelt: 10 workshops > 300 Md = > 1 mandeår - og vi startede ikke forfra.

20 Terminologiske modeller fra begrebskonsulenter Beskrivelser fra KMD Fageksperter KL Socialebegreber.dk Skærmbilleder på blanketter, indberetniner og kommunikationer Kravsspecifikation på DUBU Begrebseksperter Fageksperter Kommuner

21 Terminologisk model Informationsmodel Datamodel XML = + Syntaks

22 Informationsmodel Data model

23 Terminologisk model/begrebsmodel

24 Central model

25

26

27 Fællesoffentlig brugerstyring Brugerstyringssekretariatet i Økonomistyrelsen v/ Ellen Syberg

28 Formål med fællesoffentlig brugerstyring TOP 3 At give borgere og virksomheder mulighed for at agere på tværs af myndigheder, uden at skulle logge ind flere gange. At give offentligt ansatte mulighed for at arbejde på tværs af systemer uden at logge ind flere gange. At kunne tildele brugere rettigheder på basis af roller

29 Det store perspektiv -for borgere

30 Udvikling i gennemsnit ca pr dag til ca pr dag Antal login (unikke personer) pr. dag /14/ /20/ /26/ /14/ /20/ /26/ /13/ /19/ /25/ /13/ /19/ /25/ /31/ /18/ /24/ /30/ NemLog-in

31 Føderation (Analogi med bane-net) Anvender et fælles sæt af aftaler, retningslinier og standarder til overførsel af brugerens identitet og rettigheder på tværs af infrastrukturen Krav om at understøtte OIOSAML2.0 profilen samt føderationens politikker Én adgang Én billet Én SAMLtoken Decentral ansvar og styring af løsninger tilsluttet minsu Studielån SKAT Kun for offentlige myndigheder i dag

32 Det store perspektiv - for medarbejdere Roadmap for brugerstyring 2009/2010

33 Udgangspunktet for aktiviteterne er interessenternes behov KL/kommunerne Grundlæggende koncept Sundhedsområdet Sammenhængende log-in Identitetsbaserede webservices Miljøportalen Kommuneholding Administrativt servicefællesskab Vilkår Udveksling af brugerdata Fælles brugerdataregister Fælles begreber Virk Statens IT

34 De enkelte aktiviteter

35 Sammenhængende log-in Sammenhæng mellem log-in i egen organisation (ex. AD) og fællesoffentligt log-in Proof of concept af tekniske løsninger Open source pakker Vejledning om etablering af tekniske løsninger Pilotprojekter Positivliste over godkendte brugerorganisationer Vilkår for tilslutning for brugerorganisationer

36 Identitetsbaserede webservices Understøtter brugerens behov for at læse eller skrive data i eksterne systemer fra eget fagsystem. Webservice der indeholder information om præcis hvilken bruger, der tilgår data. Open source referenceimplementering Testværktøj Piloter med relevante parter Vejledning Vilkår for tilslutning

37 Begrebsmodel for fællesoffentlig rettighedsinformation Standardisering af data om brugere og rettigheder, som bruges i fællesoffentlig brugerstyring. Består af fælles definitioner af begreber og OIS-standardisering. Begrebsmodel Specifikation af mapning til SAML Vejledning i brug af modellen

38 Organisation tilgår eksternt system

39 Vilkår for tilslutning til fællesoffentlige brugerstyringsløsninger Beskriver betingelser, den enkelte organisation skal leve op til i det fælles rum, for at andre aktører kan have tillid til løsningen og dens brug af brugerrettighedsstyring Vilkår for: NemLog-in (allerede i kraft) Brugerorganisationer sammenhængende log-in identitetsbaserede webservices

40 Lokal organisation Myndighed / Virksomhed Medarbejder Brugerdata Brugerrettigheder Admin IT Det fælles rum Fælles log-in service NemLog-in Autenticitetssikring FBRS/ Fælles bruger dataregister Fælles system-system kommunikation ID webservices Sammenhængende login (Bruger- og rettigheds synkronisering) Fælles billet SAMLtoken Fælles Begrebsmodel Fælles Vilkår Eksternt system/ Serviceprovider Brugerdata Brugerrettigheder Admin på systemet

41 IKKE med i udviklingsplan Udveksling af brugerdata Simpel fuldmagtsløsning

42 Vi anskaffer IKKE et stort fællesoffentligt brugerrettighedssystem!!! Gartners analyse omfattede brugerstyring både i de enkelte myndigheder og i det fælles rum. Business casens gevinster forudsatte således en fælles samlet indsats både internt og i det fælles rum Gartners tilgang Denne tankegang understøttes ikke af markedet med tekniske løsninger. Den tager ikke højde for organisatoriske barrierer og modenhed. De faglige eksperter vurderer tilgangen urealistisk. Det grundlæggende koncept gør op med Gartners tilgang ved at skille det lokale og det fælles ad og præcisere parternes ansvar.

43 Administration i fællesoffentligt brugerdataregister Hensigten at samle basal brugeradministration for flere forskellige offentlige services i en løsning. - kunne være virk / anden operatør - kunne være egenudviklet løsning (ikke finansieret) Analyse, herunder af eksisterende løsninger Business Case Vilkår

44 Hvordan gør vi det?

45 Hvordan? Via Kommunikation til alle aktører gennem Fælles retningslinjer for tværoffentlig brugerstyring Identificerede behov hos aktørerne Komponenter (tiltag) Pragmatisk tilgang og tålmodighed OG først og fremmest ensartethed og standarder

46 SKAL/BØR/KAN problematik Konceptets retningslinjer skal følges af myndigheder, som nyudvikler bruger- og rettighedsstyringsløsninger. Myndigheder, som videreudvikler løsninger, bør følge konceptet hvis der er økonomiske og/eller funktionelle fordele herved

47 Udviklingsplan 2009 Fælles koncept Vilkår for tilslutning til fællesoffentlig brugerstyring - Vedtaget I egen styregruppe - Vedtaget I STS primo feb Begrebsmodel Fælles bruger-dataregister De næste 6 måneder Udveksling brugerdata Policy dokument ultimo juni skal/bør/kan publiceres Pilotprojekter - identitetsbaserede webservices - sammehængende log-in Fælles koncept/guidelines udbygges Identitetsbaseret webservice Sammenhængende log-in 2. bølge tilslutning 3. bølge tilslutning Udbud permanent løsning Simpel fuldmagt

48 CeDI : New Zealand ensretter anskaffelse af offentlige e-id løsninger Den new zealandske myndighed, State Services Commission, understreger med nye retningslinier, at statslige myndigheder ikke på egen hånd må kravspecificere og anskaffe elektroniske løsninger til identifikation og brugerrettighedsstyring. Link til kilde:

49 Spørgsmål

50 Til punktet om brugerstyring vil jeg gerne opfordre til at betragte den offentlige sektor som en samling organisatoriske enheder med hver sin lokale brugerstyring. Hver organisatorisk enhed ejer altså en samling IT-ressourcer, der administreres af denne organisation. Disse administratorer kan så tildele andre organisatoriske enheders administratorer rettigheder til at give brugere i disses organisationer rettigheder til de relevante dele af de IT-ressourcer de ejer. Altså uddelegering af adgangsrettigheder på administratorniveau. I hver enkelt organisation er det således transparent for denne organisations brugere om de IT-ressourcer, de har adgang til befinder sig lokalt eller eksternt. Dette svarer til princippet i WS-Federation, men om SAML eller DKSAML skal vælges i stedet, som det f.eks. har været drøftet i frobindelse med eportal version 2, har jeg ikke indsigt i - det vigtige er at delegeringsprincippet fastholdes og alt dækkes af én og kun én ramme/std - fordi: a) Det muliggør forskellige hastigheder i de enkelte organisationers implementering af Single Sign On, kontekststyring på slutbrugerniveau mellem løst integrerede systemer og andre aspekter inden for Identity and Access Management hvor der er forskellige behov i forskellige typer af organisationer. b) Hver organisations administratorer kan gøres ansvarlig for sikkerhedsopfølgning via logning, revisionsspor etc. - det lokale sikkerhedsansvar udhules ikke. Samtidig vil det være muligt at anvende fælles løsning på landsbasis for certifikater og personlig autentifikation via digital signatur - og som jeg tolkede jeres høring om XML, kan den altså også anvendes i WebService baseret systemintegration. MEN FØRST OG SIDST MENER JEG VI SKAL HAVE ÉN og kun ÉN fælles ramme i DK og den skal være baseret på en distribueret arkitektur IKKE en centraliseret. Det går ikke at Sundhedsstyrelsen i en sammenhæng arbejder med eboks, i forhold til Medicinkort med en gatewayløsning, hvis navn jeg ikke husker og i SDSD regi måske diskuterer noget tredje og det ikke koordineres med IT&T's arkitektur arbejde. med venlig hilsen Palle Røgilds Scheef IT-arkitekt REGION NORDJYLLAND IT-Afdelingen, Sekretariatet Niels Bohrs Vej Aalborg

51 OIO-komiteen d. 6/3 2009

52 Mulighed for at lave nye versioner af ressourcer Tags-sider på gruppe- og profilniveau med mulighed for tag-edit Tags på nyheder Dynamiske (seneste indhold) lister på forsiden af digitaliser.dk Søgning på nyheder og indlæg Gruppeadministrator indføres REST API Ressourcer+nyheder kan være i udkast Nyt layout Mulighed for at sende en besked til medlemmerne af en gruppe Mulighed for at invitere brugere til en gruppe på digitaliser.dk Angivelse af medlemspolitik for grupper (bemærk: denne funktionalitet er endnu ikke færdigimplementeret) Mulighed for at relatere ressourcer til hinanden Profilsider for grupper Visning af afhængigheder mellem XML-skemaer Rich-text formatering Filvedhæftninger: Det er nu muligt at vedhæfte filer til indlæg og kommentarer. Metadata til ressourcer: Antallet af metadata som kan angives til en ressource er blevet udvidet med lovhenvisning, kontaktoplysninger samt unikt id.

53 Nye ressourceformer, herunder video RSS feeds på nyheder, ressourcer og debatter Typeangivelse af ressourcer Sortering af søgeresultater efter kolonner Download af ressourcepakker

54 Mulighed for indholdsnetværk (forklaring følger) Migrering af Softwarebørsen Et stort netværk om offentlige data i spil (mashups, datakilder, registeroversigt, licenser, vejledninger, konkurrencer mv.) Avancerede ressourceformer og visualisering af disse (UML, BPMN, mønstre mv.) Markedsføring, socialt design, kampagner, debatter mv. Andet?

55 Netværk er en samling af af grupper og ressourcer der har et fælles fokus eller emne område, f.eks. Sundhed, KL-netværket, OIOnetværket osv. Netværk har en dynamisk generet forside der udstiller indhold udfra sociale web principper, som: seneste debat, nyeste medlemmer, nyeste ressourcer, men begrænser forsiden til indhold genereret i/af grupperne i netværket. Grupper kan tilslutte eller afmelde sig netværk på samme måde, som et individ kan tilmelde sig en eller flere arbejdsgrupper Netværksadministratoren kan fremhæve indhold, debatter og ressourcer med små portlets i højresiden af digitalisér.dk

56

57

58

59

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

lfljâçãáí Éå=Ó=oÉÑÉê~í=

lfljâçãáí Éå=Ó=oÉÑÉê~í= lfljâçãáí Éå=Ó=oÉÑÉê~í= Referat, OIO-komitéens møde den 21. januar, 2010 = oéñéê~íi= lfljhçãáí Éåë=NNK=ã ÇÉ= ÇK=ONK=à~åì~êI=OMNM= Mødet afholdtes d. 21. januar, 2010 fra kl. 13:00 15:30 i Direktionens

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger

Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger Bilag 5: Udkast til rapporten Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger. (Bilag til dagordenspunkt 8, Sikkerhedsstandarder og løsninger på sundhedsområdet).

Læs mere

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til: Årsberetning It- og Telestyrelsen 2005 Bilagsdel version 1.

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til: Årsberetning It- og Telestyrelsen 2005 Bilagsdel version 1. > Årsberetning It- og Telestyrelsen 2005 Bilagsdel version 1.0 Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen udleveres

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

OIOREST. Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00

OIOREST. Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00 OIOREST Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00 IT- & Telestyrelsen marts 2008 1. Indhold > 1. Indhold 5 2. Figurfortegnelse

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Innovativ udnyttelse af offentlige data. Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen

Innovativ udnyttelse af offentlige data. Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen Innovativ udnyttelse af offentlige data 16. januar 2009 Rapport version 1.1 Engagement: 222566520 16. januar 2009 - Side 1 af 60 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CPR BROKER Whitepaper

CPR BROKER Whitepaper CPR BROKER Whitepaper Copyright 2013 I mange år har private it-leverandører typisk KMD og CSC tjent penge, hver gang en medarbejder i en kommune laver et opslag i eksterne datakilder som for eksempel CPR-registreret

Læs mere

Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter

Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter 12/4 2011 1 Indhold Executive summary... 3 Indledning... 4 Metode... 5 Overordnet om talmaterialet...

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

Netcompany og den offentlige sektor > Sammen gør vi Danmark dygtigere

Netcompany og den offentlige sektor > Sammen gør vi Danmark dygtigere Netcompany og den offentlige sektor Sammen gør vi Danmark dygtigere Paradigmeskift ift leverancer af offentlig IT Modenhed på vej op Digitaliseringen af den offentlige sektor er i en særdeles spændende

Læs mere

Danske Kommuner, september 2012

Danske Kommuner, september 2012 I mange år har private IT-leverandører typisk KMD og CSC tjent penge, hver gang en medarbejder i en kommune laver et opslag i eksterne datakilder, eksempelvis CPR-registeret i Indenrigsministeriet. Det

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Økonomisk konsekvensvurdering af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor

Økonomisk konsekvensvurdering af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor Rambøll Management af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor Modelopstilling og anvendelse på seks specifikke standardforslag April 2007 af anvendelse af obligatoriske,

Læs mere

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Handlingsplan Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ke Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. Metode... 3 3. Digital adgang til data relevant ved ejendomshandel

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Publikationen udleveres gratis. Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Publikationen udleveres gratis. Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen udleveres gratis Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk ISBN

Læs mere

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse Whitepaper IT Quality A/S IAM Beskrivelse IAM Identity og Access Management... 4 1.1 Projektmodel... 4 1.2 Fleksible løsninger... 4 2 IDM Identity Manager... 5 2.1 IDM forenkler og automatiserer... 5 2.2

Læs mere

Geodata standardisering

Geodata standardisering Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere