Referat, OIO-komitéens 6. møde, den 6. marts Til stede: Dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat, OIO-komitéens 6. møde, den 6. marts 2009. Til stede: Dagsorden"

Transkript

1 Referat, OIO-komitéens møde den 6. marts 2009 Referat, OIO-komitéens 6. møde, den 6. marts 2009 Mødet afholdtes d. 6. marts 2009 fra kl i Direktionens mødelokale, 4 sal, ITog Telestyrelsen, Holsteinsgade 63. Til stede: Per Schultz Eeg, ITST, Formand Peter Thrane, KL Benjamin Ronmey Rasmussen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Jesper Nielsen, Velfærdsministeriet Esben Andreas Dalsgaard, SDSD Flemming Nissen, KMS Vagn Lauersen, Institutionsstyrelsen Torben Sløk, Vejdirektoratet Linda Szkotak Rasmussen, Politiet Rune Bechgaard Holm, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Amir Hadžiahmetović, Statens IT Ellen Syberg, Økonomistyrelsen Gustav Christoffer Jensen, Kommune Holding Søren Peter Nielsen, ITST Christian Lanng, ITST Per de Place Bjørn, ITST, referat 12. marts 2009 IT- og Telestyrelsen Kontoret for Standardiserings- og arkitekturpolitik (KAP) Holsteinsgade København Ø Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Per de Place Bjørn Telefon E-post Dagsorden 1. Velkomst 2. Meddelelser Formanden meddelte, at Komitéen ved skriftlig høring har godkendt arkitekturkravsprojektets principper og anbefalinger. De indkomne høringssvar er blevet indarbejdet i rapporten, og denne er blevet forelagt STS til endelig godkendelse. Materialet vedrørende høringen vil være at finde på ITST.dk ( 25-februar-2009) Formanden takkede for komitéens deltagelse, og takkede yderligere for medlemmernes indmelding i komitéens gruppe på Digitalisér.dk. 3. Godkendelse af dagsorden og referat (B)

2 Referat, OIO-Komitéens møde den 21. februar 2008 Dagsordenen blev godkendt og referatet blev godkendt med den bemærkning, at Rune Beckgaard Holm ikke var til stede på det foregående møde, sådan som det fremgik af referatet. 4. Den Offentlige InformationsBase, oib.dk (O) Gustav Christoffer Jensen, Kommune Holding, orienterede om OIBprojektet. Præsentationen er vedlagt referatet. Den offentlige informationsbase er en plug-in løsning til kommunale hjemmesider, eller Borger.dk, hvor kommuner kan stille elektroniske blanketter til rådighed for borgerne. Projektet er udviklet med vægt på åbne standarder og adgang til eksisterende data om borgeren. Systemet afsender en pdf-blanket og FESD pakke til kommunen. I øjeblikket er pdf-blanketten den mest anvendte i kommunens sagsbehandling det har vist sig svært at integrere FESD pakken i praksis i kommunernes ESDH-systemer. Der er ikke integration direkte til fagsystemerne. Projektet er i drift med 110 kommunale indberetninger og omkring 10 kommuner. OIB stiller i øjeblikket blanketter til rådighed, som grafisk ligner deres papir-forgængere. I version 2 skal udfyldnings-flowet blive mere wizard/flybillet-præget. Den validering, som systemet foretager over for de indtastede data sikrer udelukkende konsistens af data der tages ingen administrative beslutninger i processen. Det er ikke lovligt at begrænse borgerens mulighed for at indgive ansøgninger ud fra eksisterende data. 5. DUBU-projektet (Digitalisering af Udsatte Børn og Unge) (O) Peter Thrane, KL, fremlagde erfaringer fra DUBU-projektet. Præsentationen er vedlagt referatet. Projektet har klarlagt flere væsentlige forskelle i den måde man arbejder med terminologisk modellering og informationsmodellering og giver bud på, hvordan man forener disse arbejdsformer. Peter Thrane nævnte, at der er behov for modelleringsværktøjer på Digitalisér.dk, og at de visioner for fremtidig OIOXML-standardisering, som pt. udvikles i ITST, vil være en styrkelse for af det offentlige standardiseringsarbejde. En væsentlig bevæggrund for projektet har været behovet for begrebsafklaring i forbindelse med udbud og kravspecifikationer på området. Derudover har projektet givet et fælles sprog, som har bedret kommunikation og forståelsen af kontekstafhængige problematikker. Den bedre forståelse af data har gjort det nemmere at udvælge datastrukturer til XML-udvikling af snitflader. 12. marts 2009 IT- og Telestyrelsen Datastandardiseringskontoret Holsteinsgade København Ø Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Per de Place Bjørn Telefon E-post

3 Referat, OIO-Komitéens møde den 21. februar Fællesoffentlige 'Færdselsregler' for brugerstyring på tværs af myndigheder (D) Ellen Syberg, Økonomistyrelsen, orienterede om Fællesoffentlig Brugerstyring (vedlagt); om hvordan projektet stiller en struktur til rådighed hvorigennem myndighederne kan styre adgangen til deres services. Digital Signatur og NemLog-in fungerer som verificerende adgangsvej til strukturen, men myndighederne opstiller selv politikker for adgang. Palle Røgilds Scheef, Region Nordjylland, havde indgivet skriftlige kommentarer til punktet (vedlagt), som pointerer vigtigheden af at den fællesoffentlige struktur kan lade de enkelte myndigheder håndtere deres egne politikker. Søren Peter Nielsen, ITST, oplyste at den Fællesoffentlige Brugerstyring til fulde imødekommer kommentarerne, og vil tage kontakt til Palle Røgilds Scheef. Jesper Nielsen, Velfærdsministeriet, kommenterede, at når governancestrukturen omkring dette projekt udvikles, skal man være opmærksom på, at en SKAL-binding på anvendelse af brugerstyring kan være afskrækkende for nogle aktører Søren Peter Nielsen bemærkede, at hvis myndighederne bruger NemLog-in til deres adgangsstyring, frem for at knytte sig direkte til Digital Signatur, slipper de for problematikker relateret til migrering til Digital Signatur, version 2. Benjamin Ronmey Rasmussen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, bemærkede, at i denne sammenhæng bruges signaturen kun som adgangsvej til systemet, ikke som underskrift, når et dokument indsendes. Dette er korrekt for at en signatur skal have gyldighed for et dokument, kræves det, at signaturbeviset opbevares sammen med dokumentet, hvilket ikke understøttes direkte af den Fællesoffentlige Brugerstyring. 7. Ny funktionalitet på Digitalisér.dk (O) Christian Lanng, ITST, redegjorde for den seneste udvikling af Digitalisér.dk (Præsentationen er vedlagt) samt planerne for, hvordan større projekter bestående af flere grupper som OIO-samarbejdet kan gives en samlet repræsentation på Digitalisér.dk. Der blev spurgt til, hvilke mekanismer der sørger for, at indhold er ajourført og altid forefindes i gældende version. - Det er altid den ejende gruppe, som har ansvaret for at dens ressourcer er i orden. Det indhold, som præsenteres i regi af OIO-komtéen (kernekomponenter, arkitekturanbefalinger, etc.), vedligeholdes af OIO-sekretariatet. Herudover er der ikke en overordnet verifikation eller sanktion af indholdet (ud over en kontrol af decideret ulovligt indhold) alles standarder er velkomne. 12. marts 2009 IT- og Telestyrelsen Datastandardiseringskontoret Holsteinsgade København Ø Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Per de Place Bjørn Telefon E-post

4 Referat, OIO-Komitéens møde den 21. februar 2008 Det blev anført, at der blandt brugerne (for eksempel Servicestyrelsen) er efterspørgsel efter orientering om, hvordan Digitalisér.dk skal bruges, især i fraværet af InfoStrukturBasen. - Digitalisér.dk er stadig under udvikling, og markedsføring intensiveres når systemet kommer i drift ITST vil tage kontakt til Servicestyrelsen for at afklare behovet for orientering. Der blev spurgt, om Digitalisér.dk koden bliver gjort tilgængelig. - den bliver lagt på Softwarebørsen - OIO-sekretariatet tilføjer til referatet: Komitémedlemmerne opfordres til - på næste møde - at viderebringe erfaringer og kommentarer til brugen af Digitalisér.dk fra deres bagland. 8. Punkter til næste møde Næste møde er 23. april. Følgende emner blev foreslået: Tekniske standarder; W3C Digital Signatur, UMM, CCTS med temadrøftelser (ITST) Planerne for et nyt OIOXML-paradigme fra model til skema (ITST) Sprog i OIOXML skemaer (Peter Thrane + arbejdsdirektoratet) INSPIRE (KMS) + andet geodata - evt. næste gang igen OIO-udvalg for Sag og Dokument (evt. ITST) Feed back fra IT-arkitekturkonferencen (ITST) Standardisering i fravær af et OIO-udvalg (Peter Thrane) Medlemmerne opfordres som altid til at kontakte sekretariatet med forslag eller bestillinger. 12. marts 2009 IT- og Telestyrelsen Datastandardiseringskontoret Holsteinsgade København Ø Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Per de Place Bjørn Telefon E-post 9. Eventuelt Det blev foreslået at mødeindkaldelserne i fremtiden udsendes som Outlook/PIM-understøttede aftaler. - Sekretariatet undersøger mulighederne og vil formodentlig bruge Outlook-funktionalitet, kombineret med gruppe-værktøjer på Digitalisér.dk for fremtiden.

5 Præsentation af OIB ITST

6 Offentlig Informationsbase Formål: En fælles kommunal IT infrastruktur der skal sikre, at standardiserede data bliver nemmere og billigere at tilgå! Én samlet platform for alle fællesoffentlige blanketter og arbejdsgange. (IKKE en ny off. portal!). Selvforvaltning i form af borgeradgang til indberetninger. Plug and play løsninger udviklet til offentlige portaler:

7 Samarbejdspartnerne bag OIB ver. 1.0 Godt samarbejde med god fælles forståelse for problemstillingen. Sikre sammenhæng i fælleskommunale it-løsninger Muliggør et kvalificeret modspil til statslig centraliseringspolitik.

8 Fællesoffentlige standarder Fællesoffentlig standardisering er vigtigt, fordi fælles standarder skal sikre interoperabilitet, dvs. sikre at forskellige it-systemer kan tale sammen. Fælles offentlige standarder er nødvendige for at de forretningsmæssige muligheder kan udnyttes fuldt ud. Åbne standarder Folketingets beslutning B103 om anvendelse af åbne standarder i det offentlige skal så vidt muligt overholdes i OIB. Enkelte applikationer kan dog ikke anskaffes i åbne formater, i disse tilfælde skal applikationens funktionalitet grundigt dokumenteres. Tekniske standarder De tekniske standarder er i mange situationer usynlige for brugerne, men kræves af it-systemerne, når de skal udveksle information eller på anden måde fungere. Datastandardisering Datastandardisering er nødvendig for at kunne skabe sammenhængende offentlige it-systemer ved at sikre ensartet repræsentation af information. Digitalisér.dk Opmærkede skemaer sendes til Digitalisér.dk, som opsamler og giver det samlede overblik over viden, erfaringer og specifikationer som er nødvendige for at skabe sammenhæng i den offentlige it.

9 OIB version 2.0 (UDKAST) Model: OIB version 2.0 (eksisterende version 1.0 er optegnet i blåt) Brugere Borger Virksomhed Kommune Selvbetjening Borger.dk Kommune hjemmeside Virk.dk Leverandør løsning Sikkerhed Log on FLIS Sikkerhed SPDI Sikkerhed E-tjeneste IT-leverandør Sikkerhed E-tjeneste IT-leverandør Sikkerhed E-tjeneste IT-leverandør Sikkerhed E-tjeneste IT-leverandør Sikkerhed Privat marked OIB Borger Sikkerhed Log on Log on Log on Log on Log on Log on Log on Projektsupport Kommunalfølgegruppe Mødeaktivitet med kommunerne + IT leverandør forum Udarbejde forundersøgelser og kravspecifikationer Ejerskab af E-tjenester Rådgivning & Konsulentydelser Ejerskab OIB Infrastruktur Standarder PDF blanketter XSD Skemavalidering Xform skærmbilleder Regler Dokumentation Arbejdsgange Datastandarter Udvekslingsformater Services Dataadgang Snitflader til fagsystermer, samt offentlige registre Kartotek Innovation Nye Services Nye Regler Nye Standarter Data distribution Beregning Workflowdiagrammer Overbliksværktøjer Straksafklaring Regel & brevmotor Beregningsmotor Lovkartotek Brevfrasekartotek Statskartotek Fagregistre Basisregistre Blanketsamlinger Arbejdsgange fra KL Fagregister Fagregister Fagregister CPR CVR OIS KL Statslige blanketter

10 Digital blanket (kort fortalt) CVR BBR OIS Søg Blanket Udfyld Borger Digitale blanketter på kommunal hjemmeside eller Borgeren finder frem til den rette blanket i en liste over forvaltningsområder Blankettens felter udfyldes automatisk med udtræk fra databaser Blanketten signeres med borgerens digitale signatur og sendes til kommunen Kommunen modtager FESD pakke / Borgeren modtager kvittering

11 Login

12 Præudfyldt indberetning

13 Information til kommunen

14 Muligt at vedhæfte en fil til kommunen

15 Overblik og validering af oplysninger

16 Krypteret kommunen modtager (FESD fil og PDF fil)

17 Fordelene ved OIB Løsningen eksisterer i dag! Der er over 110 kommunale indberetninger klar Fælleskommunale it-løsning gør at den er billig: Abonnement: Blanketter DKK 1 pr. borger pr. år Arbejdsgange DKK 1 pr. borger pr. år

18 SPØRGSMÅL? Gustav C. Jensen Projektleder, OIB Kommune Holding A/S

19 DUBU -Digitalisering af Udsatte Børn og Unge Deltagere (10 personer) KH KL Kommuner Servicestyrelsen Kommuner Planlagt: 5 workshops Reelt: 10 workshops > 300 Md = > 1 mandeår - og vi startede ikke forfra.

20 Terminologiske modeller fra begrebskonsulenter Beskrivelser fra KMD Fageksperter KL Socialebegreber.dk Skærmbilleder på blanketter, indberetniner og kommunikationer Kravsspecifikation på DUBU Begrebseksperter Fageksperter Kommuner

21 Terminologisk model Informationsmodel Datamodel XML = + Syntaks

22 Informationsmodel Data model

23 Terminologisk model/begrebsmodel

24 Central model

25

26

27 Fællesoffentlig brugerstyring Brugerstyringssekretariatet i Økonomistyrelsen v/ Ellen Syberg

28 Formål med fællesoffentlig brugerstyring TOP 3 At give borgere og virksomheder mulighed for at agere på tværs af myndigheder, uden at skulle logge ind flere gange. At give offentligt ansatte mulighed for at arbejde på tværs af systemer uden at logge ind flere gange. At kunne tildele brugere rettigheder på basis af roller

29 Det store perspektiv -for borgere

30 Udvikling i gennemsnit ca pr dag til ca pr dag Antal login (unikke personer) pr. dag /14/ /20/ /26/ /14/ /20/ /26/ /13/ /19/ /25/ /13/ /19/ /25/ /31/ /18/ /24/ /30/ NemLog-in

31 Føderation (Analogi med bane-net) Anvender et fælles sæt af aftaler, retningslinier og standarder til overførsel af brugerens identitet og rettigheder på tværs af infrastrukturen Krav om at understøtte OIOSAML2.0 profilen samt føderationens politikker Én adgang Én billet Én SAMLtoken Decentral ansvar og styring af løsninger tilsluttet minsu Studielån SKAT Kun for offentlige myndigheder i dag

32 Det store perspektiv - for medarbejdere Roadmap for brugerstyring 2009/2010

33 Udgangspunktet for aktiviteterne er interessenternes behov KL/kommunerne Grundlæggende koncept Sundhedsområdet Sammenhængende log-in Identitetsbaserede webservices Miljøportalen Kommuneholding Administrativt servicefællesskab Vilkår Udveksling af brugerdata Fælles brugerdataregister Fælles begreber Virk Statens IT

34 De enkelte aktiviteter

35 Sammenhængende log-in Sammenhæng mellem log-in i egen organisation (ex. AD) og fællesoffentligt log-in Proof of concept af tekniske løsninger Open source pakker Vejledning om etablering af tekniske løsninger Pilotprojekter Positivliste over godkendte brugerorganisationer Vilkår for tilslutning for brugerorganisationer

36 Identitetsbaserede webservices Understøtter brugerens behov for at læse eller skrive data i eksterne systemer fra eget fagsystem. Webservice der indeholder information om præcis hvilken bruger, der tilgår data. Open source referenceimplementering Testværktøj Piloter med relevante parter Vejledning Vilkår for tilslutning

37 Begrebsmodel for fællesoffentlig rettighedsinformation Standardisering af data om brugere og rettigheder, som bruges i fællesoffentlig brugerstyring. Består af fælles definitioner af begreber og OIS-standardisering. Begrebsmodel Specifikation af mapning til SAML Vejledning i brug af modellen

38 Organisation tilgår eksternt system

39 Vilkår for tilslutning til fællesoffentlige brugerstyringsløsninger Beskriver betingelser, den enkelte organisation skal leve op til i det fælles rum, for at andre aktører kan have tillid til løsningen og dens brug af brugerrettighedsstyring Vilkår for: NemLog-in (allerede i kraft) Brugerorganisationer sammenhængende log-in identitetsbaserede webservices

40 Lokal organisation Myndighed / Virksomhed Medarbejder Brugerdata Brugerrettigheder Admin IT Det fælles rum Fælles log-in service NemLog-in Autenticitetssikring FBRS/ Fælles bruger dataregister Fælles system-system kommunikation ID webservices Sammenhængende login (Bruger- og rettigheds synkronisering) Fælles billet SAMLtoken Fælles Begrebsmodel Fælles Vilkår Eksternt system/ Serviceprovider Brugerdata Brugerrettigheder Admin på systemet

41 IKKE med i udviklingsplan Udveksling af brugerdata Simpel fuldmagtsløsning

42 Vi anskaffer IKKE et stort fællesoffentligt brugerrettighedssystem!!! Gartners analyse omfattede brugerstyring både i de enkelte myndigheder og i det fælles rum. Business casens gevinster forudsatte således en fælles samlet indsats både internt og i det fælles rum Gartners tilgang Denne tankegang understøttes ikke af markedet med tekniske løsninger. Den tager ikke højde for organisatoriske barrierer og modenhed. De faglige eksperter vurderer tilgangen urealistisk. Det grundlæggende koncept gør op med Gartners tilgang ved at skille det lokale og det fælles ad og præcisere parternes ansvar.

43 Administration i fællesoffentligt brugerdataregister Hensigten at samle basal brugeradministration for flere forskellige offentlige services i en løsning. - kunne være virk / anden operatør - kunne være egenudviklet løsning (ikke finansieret) Analyse, herunder af eksisterende løsninger Business Case Vilkår

44 Hvordan gør vi det?

45 Hvordan? Via Kommunikation til alle aktører gennem Fælles retningslinjer for tværoffentlig brugerstyring Identificerede behov hos aktørerne Komponenter (tiltag) Pragmatisk tilgang og tålmodighed OG først og fremmest ensartethed og standarder

46 SKAL/BØR/KAN problematik Konceptets retningslinjer skal følges af myndigheder, som nyudvikler bruger- og rettighedsstyringsløsninger. Myndigheder, som videreudvikler løsninger, bør følge konceptet hvis der er økonomiske og/eller funktionelle fordele herved

47 Udviklingsplan 2009 Fælles koncept Vilkår for tilslutning til fællesoffentlig brugerstyring - Vedtaget I egen styregruppe - Vedtaget I STS primo feb Begrebsmodel Fælles bruger-dataregister De næste 6 måneder Udveksling brugerdata Policy dokument ultimo juni skal/bør/kan publiceres Pilotprojekter - identitetsbaserede webservices - sammehængende log-in Fælles koncept/guidelines udbygges Identitetsbaseret webservice Sammenhængende log-in 2. bølge tilslutning 3. bølge tilslutning Udbud permanent løsning Simpel fuldmagt

48 CeDI : New Zealand ensretter anskaffelse af offentlige e-id løsninger Den new zealandske myndighed, State Services Commission, understreger med nye retningslinier, at statslige myndigheder ikke på egen hånd må kravspecificere og anskaffe elektroniske løsninger til identifikation og brugerrettighedsstyring. Link til kilde:

49 Spørgsmål

50 Til punktet om brugerstyring vil jeg gerne opfordre til at betragte den offentlige sektor som en samling organisatoriske enheder med hver sin lokale brugerstyring. Hver organisatorisk enhed ejer altså en samling IT-ressourcer, der administreres af denne organisation. Disse administratorer kan så tildele andre organisatoriske enheders administratorer rettigheder til at give brugere i disses organisationer rettigheder til de relevante dele af de IT-ressourcer de ejer. Altså uddelegering af adgangsrettigheder på administratorniveau. I hver enkelt organisation er det således transparent for denne organisations brugere om de IT-ressourcer, de har adgang til befinder sig lokalt eller eksternt. Dette svarer til princippet i WS-Federation, men om SAML eller DKSAML skal vælges i stedet, som det f.eks. har været drøftet i frobindelse med eportal version 2, har jeg ikke indsigt i - det vigtige er at delegeringsprincippet fastholdes og alt dækkes af én og kun én ramme/std - fordi: a) Det muliggør forskellige hastigheder i de enkelte organisationers implementering af Single Sign On, kontekststyring på slutbrugerniveau mellem løst integrerede systemer og andre aspekter inden for Identity and Access Management hvor der er forskellige behov i forskellige typer af organisationer. b) Hver organisations administratorer kan gøres ansvarlig for sikkerhedsopfølgning via logning, revisionsspor etc. - det lokale sikkerhedsansvar udhules ikke. Samtidig vil det være muligt at anvende fælles løsning på landsbasis for certifikater og personlig autentifikation via digital signatur - og som jeg tolkede jeres høring om XML, kan den altså også anvendes i WebService baseret systemintegration. MEN FØRST OG SIDST MENER JEG VI SKAL HAVE ÉN og kun ÉN fælles ramme i DK og den skal være baseret på en distribueret arkitektur IKKE en centraliseret. Det går ikke at Sundhedsstyrelsen i en sammenhæng arbejder med eboks, i forhold til Medicinkort med en gatewayløsning, hvis navn jeg ikke husker og i SDSD regi måske diskuterer noget tredje og det ikke koordineres med IT&T's arkitektur arbejde. med venlig hilsen Palle Røgilds Scheef IT-arkitekt REGION NORDJYLLAND IT-Afdelingen, Sekretariatet Niels Bohrs Vej Aalborg

51 OIO-komiteen d. 6/3 2009

52 Mulighed for at lave nye versioner af ressourcer Tags-sider på gruppe- og profilniveau med mulighed for tag-edit Tags på nyheder Dynamiske (seneste indhold) lister på forsiden af digitaliser.dk Søgning på nyheder og indlæg Gruppeadministrator indføres REST API Ressourcer+nyheder kan være i udkast Nyt layout Mulighed for at sende en besked til medlemmerne af en gruppe Mulighed for at invitere brugere til en gruppe på digitaliser.dk Angivelse af medlemspolitik for grupper (bemærk: denne funktionalitet er endnu ikke færdigimplementeret) Mulighed for at relatere ressourcer til hinanden Profilsider for grupper Visning af afhængigheder mellem XML-skemaer Rich-text formatering Filvedhæftninger: Det er nu muligt at vedhæfte filer til indlæg og kommentarer. Metadata til ressourcer: Antallet af metadata som kan angives til en ressource er blevet udvidet med lovhenvisning, kontaktoplysninger samt unikt id.

53 Nye ressourceformer, herunder video RSS feeds på nyheder, ressourcer og debatter Typeangivelse af ressourcer Sortering af søgeresultater efter kolonner Download af ressourcepakker

54 Mulighed for indholdsnetværk (forklaring følger) Migrering af Softwarebørsen Et stort netværk om offentlige data i spil (mashups, datakilder, registeroversigt, licenser, vejledninger, konkurrencer mv.) Avancerede ressourceformer og visualisering af disse (UML, BPMN, mønstre mv.) Markedsføring, socialt design, kampagner, debatter mv. Andet?

55 Netværk er en samling af af grupper og ressourcer der har et fælles fokus eller emne område, f.eks. Sundhed, KL-netværket, OIOnetværket osv. Netværk har en dynamisk generet forside der udstiller indhold udfra sociale web principper, som: seneste debat, nyeste medlemmer, nyeste ressourcer, men begrænser forsiden til indhold genereret i/af grupperne i netværket. Grupper kan tilslutte eller afmelde sig netværk på samme måde, som et individ kan tilmelde sig en eller flere arbejdsgrupper Netværksadministratoren kan fremhæve indhold, debatter og ressourcer med små portlets i højresiden af digitalisér.dk

56

57

58

59

Dagsorden. OIO- Komitéens 7. møde. d. 23. april, 2009. Dagsorden

Dagsorden. OIO- Komitéens 7. møde. d. 23. april, 2009. Dagsorden Dagsorden, OIO-komitéens møde den 23. april, 2009 Dagsorden OIO- Komitéens 7. møde d. 23. april, 2009 Mødet afholdes d. 23. april, 2009 fra kl. 13 i Direktionens mødelokale, 4 sal, IT- og Telestyrelsen,.

Læs mere

Referat, OIO-Komitéens 1. møde, d. 21. februar - 2008. Til stede: Dagsorden

Referat, OIO-Komitéens 1. møde, d. 21. februar - 2008. Til stede: Dagsorden Referat, OIO-Komitéens 1. møde, d. 21. februar - 2008 Mødet afholdtes d. 21. februar - 2008 fra kl. 9:30 12:00 i Direktionens mødelokale, 4 sal,,. Til stede: Mette Jørgensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in

9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in Side 1 af 5 9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in Målsætning I forlængelse af etableringen af den nye NemLog-in, ses en betydelig efterspørgsel på yderligere funktionalitet og services, der ikke er finansieret

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

UDSNIT 8. februar 2008

UDSNIT 8. februar 2008 UDSNIT 8. februar 2008 Dette udsnit indeholder indeholder en introduktion til hvad begrebet brugerstyring dækker over Kolofon: OIO Referencemodel for tværgående brugerstyring Dette baggrundsdokument kan

Læs mere

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen Den nye fælles offentlige kravspecifikation v/ projektleder Anna Schou Johansen Mål og visioner for kravspecifikationen Øget intern og ekstern sammenhæng Effektivisere indkøb og systemopbygning Optimering/effektivisering

Læs mere

OI OXML som obligatorisk, åben standard. - uddybende vejledning. 1 Om dette dokument. 2 Baggrund. 2.1 Datastandardisering

OI OXML som obligatorisk, åben standard. - uddybende vejledning. 1 Om dette dokument. 2 Baggrund. 2.1 Datastandardisering OI OXML som obligatorisk, åben standard - uddybende vejledning 1 Om dette dokument Dette dokument beskriver anbefalet praksis for at anvende OIOXML som åben, obligatorisk standard. IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Digitalisering på tværs IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Hvem er Digital Sundhed? Bestyrelsen nedsat efteråret 2006 3 statslige repræsentanter 2 regionale repræsentanter

Læs mere

lfljâçãáí Éå=Ó=a~ÖëçêÇÉå=

lfljâçãáí Éå=Ó=a~ÖëçêÇÉå= lfljâçãáí ÉåÓa~ÖëçêÇÉå Dagsorden, OIO-komitéens møde den 12. november, 2009 a~öëçêçéå lfljhçãáí ÉåëNMKã ÇÉ ÇKNOKåçîÉãÄÉêIOMMV Mødet afholdes d. 12. november, 2009 fra kl.13 i Direktionens mødelokale, 4

Læs mere

Referat 1. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 27. januar 2009

Referat 1. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 27. januar 2009 Referat af 1. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet 27.01.09 Referat 1. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 27. januar 2009 Mødested: ITST, Holsteinsgade 63, 2100 Kbh. Ø, kl.

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

OIO komiteens 3. møde,

OIO komiteens 3. møde, BILAG 1 Referat, -komitéens møde den 21. maj 2008 Referat komiteens 3. møde, den 21. maj - 2008. Mødet afholdtes den 21. maj -2008 fra kl.12-14:45 i Direktionens mødelokale, 4. sal, ITog Telestyrelsen,

Læs mere

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Godkendt 3. oktober 2011 Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Baggrund En helt ny æra for it-understøttelsen af den kommunale sektor er indledt med salget af KMD og i forbindelse med den netop

Læs mere

Valg af webservice standard

Valg af webservice standard Valg af webservice standard Agenda Valg til en serviceorienteret infrastruktur Identitetsbaserede Services, Kåre Kjelstrøm Teknologiske trends og udfordringer Debat, spørgsmål og kritik Skal du lave en

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 1 Vurdering af økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B 103 1. Indhold i beslutningsforslag B 103 Det overordnede

Læs mere

Referat, OIO-komitéens 4. møde, den 9. oktober Til stede: Referat, OIO-komitéens møde den 9. oktober 2008

Referat, OIO-komitéens 4. møde, den 9. oktober Til stede: Referat, OIO-komitéens møde den 9. oktober 2008 Referat, OIO-komitéens møde den 9. oktober 2008 Referat, OIO-komitéens 4. møde, den 9. oktober 2008 Mødet afholdtes d. 9. oktober 2008 fra kl. 13 15:30 i Mødelokale B, 4 sal, ITog Telestyrelsen, Holsteinsgade

Læs mere

Guide til NemLog-in Security Token Service

Guide til NemLog-in Security Token Service Guide til NemLog-in Security Token Service Side 1 af 10 18. juni 2014 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvordan en myndighed eller itleverandør kan benytte NemLog-in s Security Token Service

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Kom godt i gang 2 Hvad er Digitalisér.dk 2 Opret dig som bruger 2 Hvis du ikke kan logge ind 2 Brugerprofil 3 Hvad kan jeg på min profil 3 Hvordan ser jeg mit indhold 4 Hvordan

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

7. Forslag om optagelse af standarden OVF i OIO Kataloget (B)

7. Forslag om optagelse af standarden OVF i OIO Kataloget (B) Et emne, som allerede har affødt en del debat, er den obligatoriske brug af elektronisk kommuni kation, som blandt andet sidestiller en e mailhenvendelse med en henvendelse modtaget med pa pirpost, hvilket

Læs mere

Att: Mads Ellehammer:

Att: Mads Ellehammer: KL Att: Mads Ellehammer: 27. august 2008 FESD-standardiseringsgruppen har nu færdigbehandlet de indkomne svar til høringen, som løb fra den 22. marts 2008 til 23. maj 2008, og ønsker med dette brev at

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Referat 9. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 21. september 2010

Referat 9. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 21. september 2010 Referat af 9. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet 21.09.2010 Referat 9. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 21. september 2010 Mødested:, Holsteinsgade 63, 2100 Kbh. Ø, kl.

Læs mere

ADGANG TIL EGNE DATA ADGANG TIL EGNE IT-ARKITEKTURRÅDET. Den 17.maj 2017

ADGANG TIL EGNE DATA ADGANG TIL EGNE IT-ARKITEKTURRÅDET. Den 17.maj 2017 ADGANG TIL EGNE DATA Den 17.maj 2017 1 Drøftelse Drøfter den fælleskommunale vision for adgang til egen data Drøfter udvælgelsen af type af pilotprojekt samt evt. ønsker til det videre arbejde med handleplanen

Læs mere

De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark

De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark Digital post, NemSMS & Fjernprint samt strategien for udvikling af mobile løsninger for Digital post og Min side

Læs mere

Elektronisk samhandling i dansk offentlig sektor

Elektronisk samhandling i dansk offentlig sektor Elektronisk samhandling i dansk offentlig sektor v. Michael Bang Kjeldgaard IT- og Telestyrelsen Oslo 11. september 2008 Lessons learned Velfungerende ramme for koordinering Tilgang der matcher modenhedsniveau

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Semantik, tak! Semantik og modelbaseret standardisering i OIO. 2. april 2009, IT-arkitekturkonferencen 2009

Semantik, tak! Semantik og modelbaseret standardisering i OIO. 2. april 2009, IT-arkitekturkonferencen 2009 Semantik, tak! Semantik og modelbaseret standardisering i OIO 2. april 2009, IT-arkitekturkonferencen 2009 Jan Brown, Kontoret for Standardiserings- og Arkitekturpolitik IT- og Telestyrelsen, Videnskabsministeriet

Læs mere

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 AGENDA Væsentligste observationer og konklusioner Relevans for kommuner STRATEGI OG ARKITEKTUR Analysen giver et bud

Læs mere

IT- og Arkitekturkonferencen 2009

IT- og Arkitekturkonferencen 2009 DIAS 1 IT- og Arkitekturkonferencen 2009 Rolf Sørensen, KMD A/S KORT OM KMD DIAS 2 _ Full it service provider - It til hele værdikæden: _Strategisk sparring, projektbeskrivelse og -ledelse, implementering,

Læs mere

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ SAPA ARKITEKTURRAPPORT Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ Indstilling Det indstilles, at arkitekturrådet drøfter, om: - Rapportens omfang og indhold er dækkende - SAPA-løsningens brug af

Læs mere

NemLog-in. Kenneth Kruuse, projektleder og serviceansvarlig

NemLog-in. Kenneth Kruuse, projektleder og serviceansvarlig NemLog-in Kenneth Kruuse, projektleder og serviceansvarlig Hvad er NemLog-in? SSO - med mere Formålet med NemLog-in Fællesoffentlig infrastruktur bygger ét sted og stiller komponenter gratis til rådighed

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Web SSO

Guide til integration med NemLog-in / Web SSO Guide til integration med NemLog-in / Web SSO Side 1 af 13 5. januar 2015 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvordan en myndighed eller itleverandør kan integrere en it-løsning til NemLog-in

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform

Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform Dagsorden 1. Velkomst 2. Selve Løsningen 3. Visionen 4. Datamodel 5. Milepæle og prøver 6. Open source 7. Praktisk information Selve

Læs mere

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Servicebeskrivelse Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af

Læs mere

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010 INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Status på implementering af Lov om Infrastruktur for Geografisk Information 3.

Læs mere

Umbrella Blanketløsning

Umbrella Blanketløsning 12. januar 2012 Umbrella Blanketløsning Opdateret beskrivelse af løsningen Umbrella Blanketløsningen er en digital selvbetjeningsløsning, der omfatter blanketforløb inden for borgerserviceområdet og Teknik

Læs mere

Referat 10. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 13. april 2011

Referat 10. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 13. april 2011 Referat af 10. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet 13.04.2011 Referat 10. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 13. april 2011 Mødested:, Holsteinsgade 63, 2100 Kbh. Ø, kl.

Læs mere

derved får adgang til en række yderligere funktionalitet og services, ligesom de vil kunne se egne data.

derved får adgang til en række yderligere funktionalitet og services, ligesom de vil kunne se egne data. Referat Møde i OIO-udvalget for e-handel Tilstede: Afbud: Søren Lauritsen, Århus kommune Flemming Møller, Progrator/gatetrade Thomas Mærsk Pedersen, Progrator/gatetrade Troels Mogensen, Medicoindustrien

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Notat 21. februar 2017 Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Dette notat giver en overordnet konceptuel fremstilling af, hvordan erhvervsområdet forventes håndteret samlet

Læs mere

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Agenda Sikker post Nye muligheder Vores løsning - VMG Scenarier Teknisk overblik Hvad er Sikker post Teknologi Certifikater Standarder Formål

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Referat 8. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 15. juni 2010

Referat 8. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 15. juni 2010 Referat af 8. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet 15.06.2010 Referat 8. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 15. juni 2010 Mødested: IT- og Telestyrelsen, Holsteinsgade 63,

Læs mere

Autencitetssikring. Vejledning til autenticitetssikringsniveau for den fællesoffentlige log-in-løsning. Side 1 af 12 19. september 2008. Version 1.0.

Autencitetssikring. Vejledning til autenticitetssikringsniveau for den fællesoffentlige log-in-løsning. Side 1 af 12 19. september 2008. Version 1.0. Side 1 af 12 19. september 2008 Autencitetssikring Vejledning til autenticitetssikringsniveau for den fællesoffentlige log-in-løsning Version 1.0. Denne vejledning introducerer problemstillingen omkring

Læs mere

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1.

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1. OIO standardservice til Journalnotat Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.0 01-09-2013 KMD A/S Side 1 af 15 Generel servicevejledning til OIO Journalnotat Ekstern standardservice Opdateret 01.09.2013

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Besluttet 18. august 2014 Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Baggrund Der investeres massivt i digitalisering af den kommunale sektor. Der er forventning og krav om, at digitaliseringen

Læs mere

Hurtig og sikker adgang til sundhedsfaglige data. Esben Dalsgaard, chef it-arkitekt, Digital Sundhed

Hurtig og sikker adgang til sundhedsfaglige data. Esben Dalsgaard, chef it-arkitekt, Digital Sundhed Hurtig og sikker adgang til sundhedsfaglige data Esben Dalsgaard, chef it-arkitekt, Digital Sundhed Præsentationens fokus Megen fokus på hvordan der kan skabes lettere adgang til relevante sundhedsfaglige

Læs mere

Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post

Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post Næste generation Digital Post, 2016 Indhold Indledning... 2 Kap. 1 Formelle rammer... 3 Kap. 2 Vision og formål... 3 Kap. 3 Næste generation

Læs mere

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE SESSION OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE TIL INFORMATIONSMØDER OM NYE STRATEGIER Peter Falkenberg, IT-arkitekt, KL (pfl@kl.dk) (NemID og NemLogin) Anders Lillienfryd, chefkonsulent, KL, (alh@kl.dk)

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring)

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) Sektorstandardiseringsudvalget for ehandel Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) UDKAST v.2. Høring over vision, pejlemærker og forretningskrav til ehandel mellem den offentlige

Læs mere

Brugeradministrationssystemet

Brugeradministrationssystemet NOTAT Den 13. december 2006 Version 1.0 Brugeradministrationssystemet Af Jens Ole Back, Chefkonsulent, Kontoret for teknik og miljø, KL Det fællesoffentlige Partnerskab om Danmarks Miljøportal (Partnerskabet)

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af 16 Oversigt over dokumentet...3

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Integration for forretningen - værdien af fælles retningslinjer for portalintegration

Integration for forretningen - værdien af fælles retningslinjer for portalintegration 1. april 2009 Integration for forretningen - værdien af fælles retningslinjer for portalintegration Kristian Hjort-Madsen Den Digitale Taskforce Integration for forretningen Integration skaber bedre digital

Læs mere

Sådan fungerer Danmarks Miljøportal. en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal

Sådan fungerer Danmarks Miljøportal. en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal Sådan fungerer Danmarks Miljøportal en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal Kort om Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal giver adgang til mange forskellige fællesoffentlige data om

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen

End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen Side 1 af 6 15. januar 2013 TG Dette notat beskriver en række end-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen. Formålet er at illustrere sammenhænge og forløb på

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Miljøportalsekretariatet Ref.: jejnb Den 22. november 2007 Baggrund I forbindelse med strukturreformen

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Velkomst og dagens formål Stine Hegelund, kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen, præsenterede dagens program.

Velkomst og dagens formål Stine Hegelund, kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen, præsenterede dagens program. Notat 5. oktober 2016 KDK/Peter Hjuler Christensen Leverandørmøde vedr. Næste generation Digital Post 26. september 2016, Hotel Scandic, København Velkomst og dagens formål Stine Hegelund, kontorchef,

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

Digital signatur og XML. Karsten Munk, Videnskabsministeriet

Digital signatur og XML. Karsten Munk, Videnskabsministeriet Digital signatur og XML Karsten Munk, Videnskabsministeriet Indledning Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling tidligere IT- og Forskningsministeriet + universiteterne + innovationspolitikken

Læs mere

Sikker udstilling af data

Sikker udstilling af data Sikker udstilling af data Digitaliseringsstyrelsen 8. oktober 2012 Thomas Gundel Agenda Baggrund hvorfor udstille data? OWSA Model T Identitetsbaserede Web Services NemLog-in s fuldmagtsløsning OAuth 2.0

Læs mere

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Sikkerhed & Revision 2012 6. september 2012 Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

Faktaark for Byg og Miljø

Faktaark for Byg og Miljø 14. juni 2016 Faktaark for Byg og Miljø Overordnet beskrivelse og baggrund for Byg og Miljø Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 Byg og Miljø består af tre dele... 3 Byg og

Læs mere

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Hvordan fungerer e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø i praksis? Hvordan anvendes funktionerne?. Dette og meget mere gives der svar

Læs mere

Kommunernes it-arkitekturråd

Kommunernes it-arkitekturråd FØDERATIVE SIKKERHEDSMODELLER TIL SÅRJOURNALEN (OG ANDRE NATIONALE IT-LØSNINGER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET) Kommunernes it-arkitekturråd 18. december 2014 HVEM HAR DELTAGET I ARBEJDET? Arbejdsgruppe: Lars Nico

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Velkommen til Virk.dk

Velkommen til Virk.dk Velkommen til Virk.dk KL og Virk leverandørmøde om erhvervsrettede løsninger i bølge 3 Agenda Kort om Virk Ny brugergrænseflade på Virk.dk Krav til løsninger der skal på Virk.dk Designmanual for erhvervsrettede

Læs mere

Roadmap for VERA Q Q Q Q Rettighed. Klassifikation. Organisation. Beskedfordeler. Serviceplatform

Roadmap for VERA Q Q Q Q Rettighed. Klassifikation. Organisation. Beskedfordeler. Serviceplatform Roadmap for VERA Q3 2015 Rettighed Q2 2015 Klassifikation Q1 2015 Organisation Beskedfordeler Q4 2014 platform Indledning Kommunerne i Vendssyssel ønsker at etablere en moderne infrastruktur til at understøtte

Læs mere

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring Version 1.0 Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående monopolbrud konkurrenceudsætter KOMBIT

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser

Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser Baggrund for projektet I 2011 fik KOMBIT i opdrag fra KL at etablere et ansøgningssystem

Læs mere

Generelt om støttesystemerne

Generelt om støttesystemerne Generelt om støttesystemerne Dette afsnit giver et overblik over de enkelte støttesystemer der indgår i Rammearkitekturen. For yderligere information henvises til de udarbejdede kravspecifikationer. Støttesystemerne

Læs mere

Integration med egne systemer. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Integration med egne systemer. Vejledning til Digital Post for virksomheder Integration med egne systemer Vejledning til Digital Post for virksomheder Integration med egne systemer Virksomheden kan modtage digitale meddelelser via en direkte integration til egne systemer til fx

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer afsender og/eller modtager beskeder fra Støttesystemet Organisation,

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

Digital kommuneplan. 28. aug Nils Bo Wille-Jørgensen, GIS &IT

Digital kommuneplan. 28. aug Nils Bo Wille-Jørgensen, GIS &IT Digital kommuneplan 28. aug 2008 Nils Bo Wille-Jørgensen, GIS &IT 1 Grontmij Carl Bro, GIS & IT Hvem er vi? 45 + medarbejdere i DK IT-specialister, Ingeniører, Planlæggere - Konsulenter, Projektledere,

Læs mere

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte og modtagne meddelelser i Digital Post Administrationsportalen, samt hvilke forudsætninger

Læs mere

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Om Netmester Netmester A/S 10 års erfaring med web-udvikling Vinder af Bedst til Nettet 2006 og nomineret i 2007

Læs mere

Socialanalyse Øget datadeling på socialområdet

Socialanalyse Øget datadeling på socialområdet Socialanalyse Øget datadeling på socialområdet Præsentation af foreløbige resultater til Arkitekturrådet 29. april 2015 v/projektleder Michal Ingvald Sørensen, Arbejdsgange & It-arkitektur, KL Baggrund

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 11: Anvenderkrav til adgangsstyring - Støttesystemerne Context handler, Security Token Service og Administrationsmodul (Bilag til dagsordenspunkt

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel Indhold > Indledning 3 Standarder 5 OIOUBL 5 OIO RASP 6 OIO SMI 7 Biblioteker 8 Web applikationer 9 Fakturablanket 9 NemHandel Registrering 9 NemHandel.dk 10 Web services

Læs mere

Arkitekturarbejdet for brugerportalinitiativet. Dialogforum 22. April 2015 Nikolaj Malkov, KL Chefkonsulent/forretningsarkitekt

Arkitekturarbejdet for brugerportalinitiativet. Dialogforum 22. April 2015 Nikolaj Malkov, KL Chefkonsulent/forretningsarkitekt Arkitekturarbejdet for brugerportalinitiativet Dialogforum 22. April 2015 Nikolaj Malkov, KL Chefkonsulent/forretningsarkitekt Status pt. for arkitektur og standarder Fællesoffentlig standardiseringsgruppe

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere