Socialudvalget SOU Alm.del Bilag 275 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 275 Offentligt"

Transkript

1 Socialudvalget SOU Alm.del Bilag 275 Offentligt Frederiksberg, den 11. marts 2012 Til Fra Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen Kristineberg 6, 2100 København Ø Søren Brønchenburg, Sankt Nikolaj Vej 5d, 3.th., 1953 Frederiksberg C. Vedr. høring over forslag til lov om ændring af Forældreansvarsloven, Retsplejeloven og lov om det Centrale Personregister (Revision af Forældreansvarsloven m.v.), j. nr Familieretsafdelingen har den 16. februar 2012 sendt en revision af Forældreansvarsloven m.v. i høring, jf. opslag på Høringsportalen. Efter at have læst lovforslaget, fremsender jeg hermed som privatperson nedenstående 10 forbedrings- og opstramningsforslag til lovforslaget med tilhørende vejledninger, idet jeg antager, at partierne bag den politisk aftale af 8. februar 2012 både skal drøfte høringsvar og godkende en revision af de tilhørende vejledninger, som Forældreansvarsloven i dag administreres efter. Jeg er cand. polyt. i samfundsplanlægning, og jeg har siden år 2006 interesseret mig for regler og lovgivning omkring forældremyndighed og samvær. Nedenstående 10 forbedrings- og opstramningsforslag har tidligere været forelagt Folketingets Retsudvalg, og de bygger dels på konkrete sager og dels på egne og andres sager og oplevelser, som jeg har fået indblik i de sidste 5 år. Alle 10 forslag er begrundet og konkretiseret i vedlagte bilag 1. Fælles for alle 10 forslag er, at såfremt forslagene medtages i revisionen af Forældreansvarsloven, vil de både mindske spændingerne / konflikterne omkring barnet /børnene, dvs. skabe ro omkring barnet, og antager jeg nedbringe antallet af sager ved statsforvaltningerne og ved fogedretterne landet over. 10 forbedrings- og opstramningsforslag til lovforslaget om revision af Forældreansvarsloven 1) Opstramninger omkring varsling af hovedferie, så barnet ikke afskæres fra at afholde ferie med begge dets forældre 2) Statsforvaltningen skal kunne regulere, hvor meget ferie bopælsforælderen kan afholde med barnet 3) Praksis for samvær i forbindelse med julen/nytåret, efterårs- og vinterferien, påsken og pinse og sommerferie skal være, at barnets ferier efter anmodning deles lige mellem forældrene 4) Hele samværet skal ikke kunne aflyses som følge af bopælsforælderens delvise ferieafholdelse 5) Samvær med mindre børn skal øges så der skabes tilknytning, jf. nyere dansk tilknytningsforskning, en forældre skal ikke dømmes ude af små børns liv 6) Begge forældre har behov for kontakt til sundhedsplejerske og anden rådgivning ved små delebørn 7) I afgørelser om børns samvær skal der tages hensyn til transport i myldretider og reel transportafstand 8) Små og mindre børn skal kunne afholde barsels- og eller forældreorlov med begge sine forælder, også selv om forældrene ikke længere bor sammen 9) Børn skal nyde omsorg i forbindelse med dets første og anden sygedag af begge sine forældre, også selvom forældrene ikke længere bor sammen 10) Familieretsafdelings og Statsforvaltningernes medarbejdere skal efteruddannes i at spotte efter fødselsreaktioner, således at sagsbehandlerne bedre er i stand til at forstå og handle på disse reaktioner - specielt de ubehandlede reaktioner. Generel note til bilag 1: Familiestyrelsen blev pr. 1. januar 2012 en del af Ankestyrelsen under navnet Familieretsafdelingen. 1

2 Bilag 1: Begrundelse og konkretisering af 10 konkrete forbedrings- og opstramningsforslag til Lovforslag om revision af Forældreansvarsloven m.v., jf. politisk aftale af 8. februar Af Søren Brønchenburg, Frederiksberg Ad 1) Opstramninger omkring varsling af hovedferie, så barnet ikke afskæres fra at afholde ferie med begge dets forældre Justitsministeren skrev i et svar til Retsudvalget i juni 2008, at barnets samværsdokument skal: indeholde bestemmelser om varsling af ferie mellem forældrene og om placering af sommerferiesamvær, hvis dette er fastsat. Dette kan f.eks. være en bestemmelse om, at samværsforælderen vælger placeringen af sit sommerferiesamvær med barnet i lige år, og bopælsforælderen vælger placeringen af sin sommerferie med barnet i ulige år. Det er normal praksis, at der i dokumentet indsættes en dato for, hvornår sommerferiesamværet skal være fastlagt. Datoen vælges konkret i den enkelte sag, men vil dog sjældent ligge senere end 1. maj. Det vil derfor konkret være muligt at bestemme, at varsling af ferie skal ske inden den 1. april. Det er til barnets bedste, at skrive bestemmelser for varsling af barnets ferier i hovedferier, dvs. fra 1. maj til 30. september, og ferier uden for hovedferie perioden, ind i barnets samværsresolution. Klare og entydige resolutioner skaber ro omkring barnet, og det letter alt andet lig presset på statsforvaltningernes sagsbehandling, som jf. artikler i pressen fra både 2011, 2010 og 2009 om behandling af feriesager. Desværre ses det, at nogle sagsbehandlere i statsforvaltningerne ikke har den store forståelse for, at mor og far eller mors og fars nye partner skal aftale ferie i hovedferien allerede 1. februar. Dette gælder eksempelvis forældre eller forældres nye partner, der arbejder på regionshospitaler og i sundhedssektoren i øvrigt. Her er det helt normalt, at ferie skal være indmeldt inden den 1. februar, og endeligt aftalt og fordelt 1. marts. Ferier uden for hovedferier aftales som regel inden den 1. september, med virkning frem til 1. maj året efter. Hvis statsforvaltningerne arbejder med et varsel 1. april eller 1. maj, kan det betyde, at samværsforælderen kommer i en situation/kommer i et krydspres, hvor dennes ferie er lagt fast 1. februar/1. marts medens bopælsforælderen først skal fastlægge sin ferie 1. maj. Og i forhold til ferie fastlæggelse i sundhedssektoren hjælper det ikke meget, at en tilfældig sagsbehandler eller dennes kontorchef i statsforvaltningen laver sagsbehandling på baggrund af egne præferencer og varslingsvilkår, og derfor i sagsbehandlingen udviser manglende forståelse eller empati for de forhold, som forældrene/familierne er underlagt arbejdsmæssigt. En standard formulering i samværsresolutionen angivet i vejledning til den reviderede Forældreansvarslov kan fx være: I lige år meddeler moderen seneste den 1. februar, hvornår hun agter at holde ferie med barnet, hvorefter faderen seneste 15. februar meddeler, hvornår han holder sin ferie med barnet. Endelig ferie er aftalt inden 1. marts. Faderen bestemmer placering af sommerferiesamvær i ulige år. Han meddeler seneste 1.februar moderen, hvornår han agter at holde ferie, hvorefter moderen senest 15. februar meddeler, hvornår hun holder sin ferie med barnet. Endelig ferie er aftalt inden 1. marts. Såfremt parterne ikke er enige om sommerferiesamvær inden 1. marts, kan enhver af paterne ansøge Statsforvaltningen om fastsættelse. Forbedringsforslag: En bestemmelse for varsling af defineret hovedferie skal sikre, at barnet ikke afskæres fra at afholde ferie med begge forældre. Det skal indskærpes over for statsforvaltningerne og Ankestyrelsen, at de skal hjælpe forældrene til at få aftalt ferievarsler, som gør det muligt for begge forældre at afholde sommerferie med barnet. Sagsbehandlingstider på 1½ år er ikke rimelige og skaber ikke ro om barnet. Hvis barnet tilmed har mindre halvsøskende, er det selv sagt ikke rimeligt, at de afskæres fra at afholde ferie med disse. Samtidig må såvel statsforvaltningerne som Ankestyrelsen udvise mere fleksibilitet, idet forældre jo skifter job ind i mellem, hvorfor forældrene kan blive pålagt andre ferievarslingsforhold i forhold til deres job. [Ovenstående formulering i boks skrives ind i revision af Vejledning om samvær VEJ nr 9860 af 06/09/2007 (gældende) som forslag til standard formulering i barnets samværs resolution. Såvel statsforvaltningerne som Ankestyrelsen skal udvise større fleksibilitet i disse sager, så en forældres ferievarslingsbestemmelser ikke kommer barnet til last ifbm. ferier. Større fokus på barnets behov i disse sager, vil give statsforvaltningerne mindre sagsbehandling.] 2

3 Ad 2) Statsforvaltningen skal kunne regulere, hvor meget ferie bopælsforælderen kan afholde med barnet Justitsministeren skriver i et svar til Retsudvalget i juni 2008, at det : er i dag ikke muligt at fastsætte omfanget af bopælsforælderens feriesamvær [med barnet], fordi Forældreansvarsloven kun regulerer retten til samvær for den af forældrene, som barnet ikke har bopæl [CPR-register-adresse] hos. Med Forældreansvarsloven er adgangen til erstatningssamvær dog blevet lempet, sådan at der i sager, hvor bopælsforælderen eksempelvis holder mere ferie end normalt, eller fordi ferien ikke holdes sammenhængende, vil kunne fastsættes erstatningssamvær. Det er min oplevelse, at den manglende mulighed for at regulere den såkaldte bopælsforældres feriesamvær med barnet giver en del problemer i familier med delebørn. Samtidig er det min oplevelse, at Ankestyrelsen meget nødig konkretisere, hvor meget mere ferie end normalt måles og opgøres. De fleste offentlige og private arbejdsgivere vil formentlig sige, at ferie over tre uger, er mere ferie end normalt. Eksempel fra 2009 Mere ferie end normalt I ferieåret blev et mindre barn på tre år afskåret fra samvær i sammenlagt 2 måneder på grund af bopælsforælderens ferier, heraf var de fire uger sommerferie med bopælsforælderen. Der var endvidere afholdt ferier under 7 dage. Barnet reagerede negativt, når det ikke så samværsforælderen i 3-4 dage. Da statsforvaltningen efterfølgende blev anmodet om at fastsætte erstatningssamvær blev dette afvist, både hvad angik sommerferien på 4 uger og ferie under 7 dage. Familiestyrelsen støttede efterfølgende forvaltningens afvisning, og den mente ikke at barnet skulle have erstatnings samvær til trods for, at barnet i ferieåret havde været afskåret fra samværsforælderen i 2 måneder på grund af bopælsforælderens ferier. Bopælsforælderen fik efterfølgende skrevet følgende bemærkning ind i barnets resolution: Faderens ferie skal placeres med respekt af, at bopælsforælderen [moderen] kan afholde tre ugers sammenhængende sommerferie med barnet, hvis det ønskes. Trods anmodning herom lykkes det ikke samværsforælderen at få tilsvarende formulering skrevet ind i resolutionen til trods for, at denne vedvarende havde ansøgt om at alle ferier skulle deles lige med henvisning til, at det er begge forældres ansvar, at barnet har samvær med begge forældre, jf. Forældreansvarsloven. Samværsforælderen konkluderede, at et er hvad Justitsministeren orientere Retsudvalget om, en anden ting er praksis og administrationen af Forældreansvarsloven i forvaltningerne og i Familiestyrelsen. Det er ganske enkelt for nemt i dag for statsforvaltningerne at afvise anmodninger om erstatningssamvær. Min oplevelse er, at hvis et aflyst samvær har den konsekvens, at der øjeblikkeligt tildeles barnet erstatningssamvær, så stopper bopælsforælderens lange ferier øjeblikkeligt, forældreansvaret øges og samarbejdet mellem forældrene forbedres mærkbart. Det giver ro omkring barnet og færre sager hos myndighederne. Et barn i den skolepligtige alder, ca. fra 5-7 års alderen, har normalt 5-6 ugers sommerferie. Som borger kan det undre, hvordan det kan være så vanskeligt for statsforvaltningerne, at dele 6 uger i to, så barnet har tre ugers sommerferie med mor og tre ugers sommerferie med far, hvis der anmodes herom? Det er helt normalt i dag, at familier samlet (delte som udelte familier) tager på ferie 2-3 uger ud af landet. Men hvordan kan det være, at delebørn kun skal have denne opleve med bopælsforælderen? Hvordan kan det være, at den forælder som tilfældigvis er blevet bopælsforældre, skal kunne holder 4-5 ugers ferie i barnets sommerferie med den konsekvens, at barnet enten ikke får mulighed for at holder sommerferie med den anden forælder, eller at denne ferie skal holdes, når barnet er begyndt i skole igen? Justitsministeren skriver bl.a. i et svar til Retsudvalget i juni 2008, at. det er begge forældres ansvar, at der er samvær med den forælder, som barnet ikke bor hos [deler cpr-register-adresse med]. Men hvor er det lige i gældende lovgivning, at der tages hensyn til dette ved fordeling af delebørns ferier? 3

4 Det er at tage hensyn til et mindre barns tarv og perspektiv ikke at afskære det fra dets ene forælder i 4 uger, når det i forvejen reagerer negativt på afbrydelser i kontakten med samværsforælderen i 3-4 dage. Forbedringsforslag: Statsforvaltningerne skal have hjemmel til proaktivt at regulere, hvor meget ferie en bopælsforælder kan afholde med barnet dets alder taget i betragtning. Det er at varetage barnets tarv og perspektiv, at give barnet lige mulighed for at afholde sammenhængende ferie og feriedage både i sommerferier og helligdage med både dets far og mor samt evt. søskende. [Det skrives ind i revision af Vejledning om samvær VEJ nr af 06/09/2007 (gældende), at Statsforvaltningen proaktiv kan regulere, hvor meget ferie bopælsforælderen kan afholde med barnet dets alder taget i betragtning. Det er at varetage barnets tarv og perspektiv at give barnet lige mulighed for at afholde sammenhængende ferie og feriedage både i sommerferier og helligdage med både dets far og mor samt evt. søskende. Resultat: Mindre sagsbehandling i statsforvaltningerne, større forældreansvar og mere ro omkring barnet alt andet lige]. Ad 3) Praksis for samvær i forbindelse med julen/nytåret, efterårs- og vinterferien, påsken og pinse og sommerferie skal være, at barnets ferier efter anmodning deles lige mellem forældrene Statsforvaltningen skriver i en standard makro, Praksis for fastsættelse af samvær i ferier er, at der i almindelighed fastsættes samvær i forbindelse med julen/nytåret, påsken, efterårs- og vinterferien samt nogle uger i sommerferien. Der kan endvidere fastsættes samvær i forbindelse med andre kulturelle og religiøse begivenheder. Justitsministeren skriver i et svar til Retsudvalget i juni 2008, at : afgørelser om feriesamvær træffes ud fra en konkret og individuel vurdering af, hvilken samværsordning der i relation til feriesamvær vil være bedst for barnet. Det samme gør sig gældende i forhold til samvær i forbindelse med jul, nytår og andre kulturelle og religiøse begivenheder. Der er således i lovgivningen ikke noget til hinder for en ligedeling af ferier og øvrige begivenheder, hvis det i den konkrete sag vurderes, at det vil være til barnets bedste, og der i øvrigt er sket den nødvendige inddragelse af barnets perspektiv. Der er altså i lovgivningen i dag ikke noget til hinder for en ligedeling af ferier og øvrige begivenheder, hvis det i den konkrete sag vurderes, at det vil være til barnets bedste, og der i øvrigt er sket den nødvendige inddragelse af barnets perspektiv. Praksis viser imidlertid, at hvis en bopælsforældre ønsker at minimere feriesamvær i forbindelse med julen/nytåret, efterårs- og vinterferien, påsken, pinsen og sommerferien, så er såvel statsforvaltninger og Ankestyrelsen mest tilbøjelig til at tildele barnet minimums samvær ved ferier. Forbedringsforslag: Det skal præciseres i vejledningerne til den reviderede Forældreansvarslov at udgangspunktet er, at ferierne i forbindelse med jul og nytår, påsken, pinsen, sommerferie (skolernes sommerferie på 6 uger), efterårsferie, vinterferie skal deles lige mellem forældrene, med mindre konkrete og væsentlige forhold taler imod dette. [Det skrives ind i revision af Vejledning om samvær VEJ nr af 06/09/2007 (gældende), at udgangspunktet er, at ferierne i forbindelse med jul og nytår, påsken, pinsen, sommerferie (skolernes sommerferie på 6 uger), efterårsferie, vinterferie deles lige mellem forældrene, med mindre konkrete forhold taler imod dette. Bopælsforælderen har ingen særrettigheder. Resultat: Mindre sagsbehandling i statsforvaltningerne, større forældreansvar og mere ro omkring barnet] Ad 4) Hele samværet skal ikke kunne aflyses som følge af bopælsforælderens delvise ferieafholdelse Justitsministeren skriver i et svar til Folketingets Retsudvalg i juni 2008, at : Justitsministeriet kan oplyse, at et af hovedprincipperne bag forældreansvarsloven er, at et barn har ret til to forældre. Det er begge forældres ansvar, at der er samvær med den forælder, som barnet ikke bor hos [har CPR-register-adresse hos]. Vedrørende varsling af ferie og bopælsforælderens ferieafholdelse kan Justitsministeriet oplyse, at et samværsdokument som udgangspunkt skal indeholde en række standardbestemmelser om samværet. Det skal blandt andet fremgå af samværsdokumentet, at samværet bortfalder, hvis det helt eller delvist falder på tidspunkter, hvor bopælsforælderen holder ferie med barnet, når ferien er af en uges varighed eller mere. Det betyder, at bopælsforælderen ikke kan afholde mindre end syv dages ferie med den konsekvens, at 4

5 samværet bortfalder. Da der er tale om et standardvilkår, kan det fraviges, hvis et andet vilkår om bortfald af samvær er bedst for barnet. Med forældreansvarsloven er adgangen til erstatningssamvær dog blevet lempet, sådan at der i sager, hvor bopælsforælderen eksempelvis holder mere ferie end normalt, eller fordi ferien ikke holdes sammenhængende, vil kunne fastsættes erstatningssamvær. Af Justitsministerens svar fremgår det klart og tydeligt, at en såkaldt bopælsforælder ikke kan afholde mindre end syv dages ferie med barnet med den konsekvens, at samværet bortfalder. Det fremgår også af ministerens svar, at barnets adgang til at få erstatningssamvær er lempet, såfremt bopælsforælderen alligevel afholder ferier under 7 dages varighed med barnet, hvor samvær helt eller delvist aflyses. Endvidere fremgår det, at et barn har ret til to forældre, og at det er begge forældres ansvar, at der er samvær med den forælder, som barnet ikke bor hos. Eksempel fra slutningen af 2009 ferier under 7 dage En bopælsforælder tager i slutningen af 2009 en forlænget weekend med et mindre barn på tre år til Spanien fra torsdag morgen til søndag aften. Dvs. 4 dage i alt og under de 7 dage. Barnets samvær med samværsforælderen aflyses delvist. Af barnets samværsdokument fremgår det, at bopælsforælderen ikke kan afholde mindre end syv dages ferie med den konsekvens, at samværet bortfalder.. Samværsforælderen kan lade være med at udlevere barnet eller skrive til fogedretten, idet det er nævnt i barnets resolution, at bopælsforælderen ikke kan afholde mindre end syv dages ferie med barnet med den konsekvens, at samværet helt eller delvist bortfalder. Samværsforælderen udleverer barnet til bopælsforælderen uden aftale om erstatningssamvær af hensyn til samarbejdet omkring barnet, hvorefter samværs-forælderen med det samme ansøger statsforvaltningen om fastsættelse af erstatningssamvær for barnets mistede samvær. Statsforvaltningen afviser imidlertid at fastsætte erstatningssamvær med den begrundelse, at barnet har jævnligt samvær. Der tages ikke hensyn til 7-dages-reglen. Familiestyrelsen stadfæster senere denne afgørelse uden at tage hensyn til, at 7-dages-reglen i barnets resolution faktisk ikke er overholdt. Samværsforælderen konkluderer, at bopælsforælderen ikke behøver at overholde barnets resolution, da handlinger imod denne ingen konsekvens her. Chikane af barnets samvær har således ingen konsekvens. Eksemplet viser, at der er rig mulighed for, at en bopælsforælder, der ønsker at genere barnets samvær eller bare ønsker at afholde sporadiske ferier, kan gøre dette uden hensyntagen til barnet tarv og perspektiv. Og samtidig er det i strid med det, som Justitsministeriets har orienteret Folketingets Retsudvalg om, nemlig at bopælsforælderen ikke kan afholde ferier på mindre end syv dage, med den konsekvens at barnets samvær helt eller delvist bortfalder. Endvidere må det konstateres, at myndighederne forholder sig passivt i forhold til aktivt at anvende mulighederne for tildeling af erstatningssamvær. Når myndighederne ikke agere i forhold til og overholder barnets samværsresolution, så mister samværsdokumenterne værdi som juridisk dokument. Dette giver uro omkring barnet, unødige mange sager hos statsforvaltningerne og svækker forældreansvaret. Forbedringsforslag: Det skal præciseres klart og tydeligt i vejledningerne til den reviderede Forældreansvarsloven, at en bopælsforældre ikke kan afholde mindre end syv dages ferie med barnet med den konsekvens, at samværet helt eller delvist bortfalder. Sker det alligevel, skal statsforvaltningerne betragte det som samværschikane fra bopælsforælderens side. En konsekvens kan her være, at overføre barnets bopæl midlertidigt til samværsforælderen. Der skal altid fastsættes 1 til 1 erstatningssamvær til gavn for barnet. I langt de fleste tilfælde vil statsforvaltningernes proaktive brug af erstatningssamvær have den konsekvens, at samværschikanen stopper omgående til gavn for roen og samarbejdet omkring barnet. 5

6 [Det skrives ind i revision af Vejledning om samvær VEJ nr af 06/09/2007 (gældende), at En bopælsforældre ikke kan afholde mindre end syv dages ferie med barnet med den konsekvens, at barnets samvær bortfalder. Sker det alligevel, skal statsforvaltningerne omgående fastsætte 1 til 1 erstatningssamvær og samtidig vurdere, hvem af forældrene som er bedst til at sikre barnets kontakt til begge forældre, jf. et af Forældreansvarslovens hovedprincipper. Resultat: Mindre sagsbehandling i statsforvaltningerne, færre fogedsager, større forældreansvar og mere ro omkring barnet Ad 5) Samvær med mindre børn skal øges så der skabes tilknytning, jf. nyere dansk tilknytningsforskning en forældre skal ikke dømmes ude af små børns liv Statsforvaltningen skriver i en standard makroer, at: I barnets første levemåneder, det vil sige de første 4-5 måneder, fastsættes samværet efter en afvejning af hensynet til, at barnet så tidligt som muligt opnår en tæt kontakt med samværsforælderen og samtidig bevarer tryghed og stabilitet. Samværet fastsættes normalt til ½ - 1 time og med korte, regelmæssige mellemrum, således at der kan tages hensyn til barnets pleje- og omsorgsbehov. Justitsministeren skriver i et svar til Folketingets Retsudvalg i juni 2008, at : Justitsministeriet kan oplyse, at et af hovedprincipperne bag forældreansvarsloven er, at et barn har ret til to forældre. Det er begge forældres ansvar, at der er samvær med den forælder, som barnet ikke bor hos. Et andet grundlæggende princip i loven er, at alle afgørelser skal træffes efter, hvad der er bedst for barnet. Barnets perspektiv skal i den forbindelse belyses. Statsforvaltningens mål er at finde frem til den bedst mulige løsning for det enkelte barn. Det betyder, at et af myndighederne fastsat samvær kan spænde fra f.eks. ½ times samvær til 7 dage ud af 14 dage (deleordning). Det er vigtigt at understrege, at der ikke længere opereres med begrebet normalsamvær. Praksis for samvær med mindre børn er blevet ændret ved vedtagelsen af forældreansvarsloven. Der vil nu i højere grad end tidligere blive fastsat samvær inden for barnets første levemåneder, dvs. de første 4-5 måneder. Der vil også kunne fastsættes samvær med større hyppighed end tidligere. Det samvær, der fastsættes, skal varetage barnets tarv bedst muligt. Når der er tale om små børn, vil belysningen af barnets perspektiv skulle ske ved inddragelse af børnesagkyndige. Forældre afskæres i dag fra tilknytning til små børn. Ud fra egne erfaringer med et barn, der blev delebarn tidligt efter dets fødsel angiveligt som følge af en efterfødselsreaktion, er det min oplevelse, at det angivne tidsinterval i Vejledning om samvær, jf. ovenstående svar, er katastrofalt lavt sat. Min oplevelse var, at 2 timer med 2-3 dages mellemrum var minimum for at lære det lille barn at kende og sikre den helt nødvendige tilknytning mellem barn og forældre. Barselsorlov blev hindret af myndighederne. Det var en meget skræmmende oplevelse at konstatere, det lille barn glemte en af dets primære omsorgs personer fra gang til gang, når der gik mere end to dage mellem hvert samvær. Samtidig tog det ca. ½ time at skabe en tryg kontakt til barnet, en kontakt som ind i mellem blev forstyrret af uvedkommende personer, som ingen forståelse havde for, hvor skrøbelig og afgørende denne tillige tilknytning er for barnets og forældres gensidige tilknytning og følelsesmæssige udvikling. Det kan være ganske problematisk for både barn og forældre at få denne tidlige følelsesmæssige tilknytning forstyrret og begrænset af uvedkommende. Et samvær for os på ½-1 time ville i yderste konsekvens have betydet, at kontakten til barnet måtte opgives, da tilknytningen til barnet formentlig ikke ville være blevet aktiveret af et så begrænset samvær. Der findes adskillige eksempler på, at børn der senere i livet har opsøgt en forælder, som det er blevet afskåret fra, har store problemer med at etablere tilknytning og gensidige følelsesmæssige relationer til denne forælder. Viden om Fædres relationer til deres spæd- og småbørn Ved Rigshospitalet er der gennemført et omfattende forskningsprogram om Fædres relationer til deres spæd- og småbørn under ledelse af chefpsykolog Svend Aae Madsen, Ph.d., chefpsykolog og klinikchef på Rigshospitalet, København. 6

7 I forbindelse med Familiestyrelsens konference Barnets perspektiv i familieretlige sager i en globaliseret verden i slutningen af september 2010 var der en særlig session omkring Fædres tilknytning til børn, særligt spædbørn samvær, indlevelse og omsorg. På konferencen blev der lagt særlig vægt på at belyse de store forandringer i faderskabet, som fædre oplever i disse år. På konferencen blev der også sat fokus på, hvordan fædre knytter sig til spædbørn, hvilke forskelle og ligheder der er i mænds og kvinders omsorg for de mindste børn, og ikke mindst hvilken betydning den tidlige tilknytning har for barn og far. Chefpsykolog Svend Aae Madsen deltog. Forbedringsforslag: Da Ankestyrelsen og statsforvaltningerne erfaringsmæssigt benytter vejledende minimums frekvenser i deres afgørelser, såfremt en mor er i mod samvær, foreslås det, at det vejledende minimumssamvær hæves til 3 timer i vejledningen om samvær og med en min. samværsfrekvensen på max 2-3 dage mellem hvert samvær. Hvis samfundet vil være sikker på, at der sker den nødvendige tilknytning mellem barn og forældre, skal samvær ikke fastsættes til mindre end tre gange tre timers samvær om ugen med børn under 4 måneder. Statsforvaltningerne skal sikre hurtige afgørelser med fokus på, at der skal skabes ro omkring den helt nødvendige tilknytning og tid til, at den nødvendige kontakt, følelser og tilknytning mellem barn og forælder etableres, og barnet får ro til at opleve, at det kan modtage pleje og omsorg fra samværsforælderen. Efter barnets 4. måned skal der ske en jævn optrapning af samværet. [Det skrives ind i revision af Vejledning om samvær VEJ nr af 06/09/2007 (gældende), at minimumssamvær er 3 gange a tre timer om ugen til børn under 4 måneder. Efter barnets 4. måned skal der ske en jævn optrapning af samværet, jf. de nuværende vejledende minimums regler. Det skal præciseres og understreges for statsforvaltningerne, at der ikke længere opereres med begrebet normalsamvær. Og at et barn der uheldigvis er blevet delebarn kort tid efter dets fødsel på lige fod med andre børn kan opnå 5-9, 6-8 og 7-7 samværsordninger på lige vilkår som andre børn i delte familier uanset en bopælsforældre måtte modsætte sig dette ønske. Resultat: bedre tilknytning og ro om barnet, større forældreansvar og mindre sagsbehandling i statsforvaltningerne.] Ad 6) Begge forældre har behov for kontakt til sundhedsplejerske og anden rådgivning ved små delebørn Det er i dag som udgangspunkt bopælsforælderen, som har kontakten til barnets sundhedsplejerske ved samlivsbrud til trods for, at samværsforælderen kan have et lige så stort behov for kontakt til barnets sundhedsplejerske, som den der er blevet bopælsforældre. Det bedste vil alt andet lige være, at der sikres adgang for begge forældre til rådgivning hos barnets sundhedsplejerske, så pleje og omsorg af barnet varetages ensartet og bedst muligt. Det gælder især, hvis samværsforælder og barnet har folkeregisteradresse i to forskellige kommuner. Det tidligere Ministerium for Sundhed og Forebyggelse skrev i et svar til Folketingets Retsudvalg i juni 2008 om adgang til rådgivning fra barnets sundhedsplejerske, at: Det fremgår af sundhedslovens 120, stk. 2, at kommunerne skal tilbyde alle børn og unge en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats. Den kommunale sundhedstjeneste varetager opgaver i barnets hjem, i dagtilbud, i skoler og i lokalsamfundet. I bekendtgørelse nr af 26. november 2006 om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge er det fastsat, at sundhedsplejerskens virksomhed i barnets første leveår normalt skal udøves ved besøg i hjemmet. Sundhedsplejerskens arbejde med det enkelte barn skal tage udgangspunkt i familiens og barnets ressourcer, understøtte dem og medvirke til at udvikle familiens evne til selv at mestre udfordringer og vanskeligheder forbundet med at have børn. 7

8 Sundhedsplejersken er en ressourceperson for familien, når de har behov for støtte til forbedring eller forandring af familiens situation. Her tænkes fx på kontakt/tilknytning mellem forældre og børn, forældrenes omsorgskapacitet, søskendeforhold, samlivsforhold, herunder fx opløsning af parforhold og sammenbragte familier, familiens relationer til andre, familiens boligmæssige situation mv. Sundhedsloven er ikke til hinder for, at den kommunale sundhedstjeneste giver samværsforældre adgang til vejledning om barnets trivsel og udvikling. Justitsministeriet skriver endvidere i et svar til Folketingets Retsudvalg i juni 2008, at: at forældreansvarslovens 23 regulerer adgangen til at få orientering om barnets forhold for den forælder, der ikke har del i forældremyndigheden. Denne forælder har ret til efter anmodning at få orientering om barnets forhold fra skoler, børneinstitutioner, social- og sundhedsvæsnet samt private sygehuse, privatpraktiserende læger og tandlæger. Forælderen har også ret til at få udleveret dokumenter om barnets forhold, hvis disse findes på skoler og i børneinstitutioner. Det vil altså være muligt for samværsforælderen at få en orientering om barnets forhold fra sundhedsplejersken. Svaret fra det daværende Ministerium for Sundhed og Forebyggelse, hvor det bl.a. fremhæves omkrig adgangen til rådgivning fra barnets sundhedsplejerske, at Sundhedsloven ikke er til hinder for, at den kommunale sundhedstjeneste giver samværsforældre adgang til vejledning om barnets trivsel og udvikling er overordentlig positivt set i relation til barnets tarv og perspektiv. Derimod finder jeg ikke svaret fra Justitsministeriets specielt brugbart i forhold til behovet for konkret rådgivning fra barnets sundhedsplejerske og dialog med denne samt anden rådgivning vedr. barnet. Min oplevelse af at stå med et helt lille barn er, at ikke handler at blive orienteret, MEN det handler om efter behov at kunne få afklaret spørgsmål i dialog omkring barnets trivsel, pleje, udvikling og omsorg mv. med en fagperson og ikke en envejs orientering uden mulighed for dialog, spørgsmål og rådgivning. Med foreliggende forslag til revision af Forældreansvarsloven reduceres endvidere begge forældres adgang til at få orientering om barnets forhold, jf. ændringerne af 23 i Forældreansvarsloven, og dermed reduceres begge forældres adgang til rådgivning og dialog med barnets sundhedsplejerske samt adgang til anden rådgivning ved små delebørn. Det er ikke at varetage barnets tarv og perspektiv, og det synes at være en væsentlig mangel i evalueringen af Forældreansvarsloven og en åbenlys forringelse for små delebørn. Forbedringsforslag: Jeg vil opfordrer Social- og Integrationsministeren til at oplyse kommunerne om særligt de kommunale sundhedsplejersker, at Sundhedsloven giver samværsforældre adgang til vejledning om barnets trivsel og udvikling uanset, denne ikke har CPR-register-adresse med barnet eller fysisk bor i en anden kommune. Formålet er, at sikre begge forældres adgang til at kontakte og benytte sig af rådgivning fra barnets sundhedsplejerske, så pleje og omsorg af barnet varetages bedst muligt. Ændringerne af 23 i Forældreansvarsloven må ikke betyde, at forældre afskæres fra at få rådgivning og være i dialog med barnets sundhedsplejerske samt få adgang til anden rådgivning ved små delebørn. [Det skrives ind under 23 i den reviderede Forældreansvarslov, at begge forældre har adgang til at kontakte og benytte sig af rådgivning fra barnets sundhedsplejerske, jf. Sundhedsloven, således at barnets pleje og omsorg varetages bedst muligt. Kontakt og rådgivning fra barnets sundhedsplejerske skal også kunne ske, selvom barnet og samværsforældre ikke har CPR-registeradresse i samme kommune. Resultat: barnets tarv og perspektiv varetages og forældreansvaret styrkes. Forslag understøtter endvidere initiativer i forhold til tidlig indsats for socialt udsatte børn.] Ad 7) I afgørelser om børns samvær skal der tages hensyn til transport i myldretider og reel transportafstand Problemstilling: Et lille barn skal transporteres med kollektiv gennem København med bus og metro for at nå frem til samvær hos samværsforælderen. Uden for myldretiden fungerer det fint, men i myldretiden er der stor trængsel, og bussen må kun medtage to vogne (barnevogn/ klapvogn mv.). Statsforvaltningen anmodes om at tage højde for, at samværsforælderen ønsker at undgå den værste eftermiddagsmyldretid ved at 8

9 kunne afhente barnet en ½ time tidligere i dets institution. Statsforvaltningen ignorerer anmodningen, trods det klart fremgår af vejledningen til Forældreansvarsloven, at der bl.a. skal tages hensyn til sådanne forhold. I et svar til Retsudvalget i juni 2008 medgiver Justitsministeriet, at der i afgørelser om samvær skal tages hensyn til transport i myldretider og reel transportafstand. Desværre har statsforvaltningernes sagsbehandlere ingen faglige viden om reel transporttid i forbindelse med transport af små og mindre børn. Forbedringsforslag: Social- og Integrationsministeriet og Ankestyrelsen bør derfor iværksætte et tids studie af, hvor lang tid det faktisk tager at transportere sig med et lille barn via kollektiv trafik i henholdsvis by- og landområder, når dette sker i barnevogn/klapvogn, og når barnet er begyndt at gå selv uden barnevogn/ klapvogn. Samtidig skal Social- og Integrationsministeriet præciseres overfor statsforvaltningerne, at forvaltningerne skal sagsbehandle efter de vejledninger, som Ankestyrelsen ved Familieretsafdelingen og politikkerne har givet dem som rettesnor for familieretslige afgørelser herunder realitetsbehandling af forældres anmodninger om at tage hensyn til ønske om at undgå transport i myldretider og reel transportafstand. [Social- og Integrationsministeriet skal præcisere overfor statsforvaltningerne, at forvaltningerne skal sagsbehandle efter de vejledninger, som Ankestyrelsen og politikkerne har givet som rettesnor for familieretslige afgørelser. Der skal altid tages hensyn til barnets og forælderens forhold i sagsbehandlingen, og der skal iværksættes tidsstudier af reel transporttid med små og mindre børn ]. Ad 8) Små og mindre børn skal kunne afholde barsels- og eller forældreorlov med begge sine forælder, også selv om forældrene ikke længere bor sammen Problemstilling: Beskæftigelsesministen har i et åbent samråd i januar måned 2012 om barsel og fædres mulighed for at afholde barsels- og eller forældreorlov blankt afvist, at dansk lovgivning hindre nogle fædre i at afholde barsels- og eller forældreorlov. Alligevel viser konkrete sager, at praksis har udviklet sig sådan, at statsforvaltningerne i dag systematisk enten afviser eller trækker sager om fastsættelse af samvær til afholdelse af barsels- og eller forældreorlov i langdrag. Flere medlemmer af Folketinget har ellers de sidste 2-3 år gang på gang via spørgsmål til Beskæftigelsesministeren og Justitsministeren påvist, at lovgivningen og administrationen af denne hindre egnede forældre i at afholde barsels- og eller forældreorlov. Det antages jo almindeligvis i samfundet, at en forælder er i daglig kontakt med barnet, når en barsels- og eller forældreorlov afholdes. Der er derfor brug for, at selve lovteksten i den reviderede Forældreansvarslov tydeligt nævner, at myndighederne i dets sagsbehandling skal tage skærpet hensyn til, at allerede planlagt barsels- og eller forældreorlov kan afholdes, ved at behandles sådan sager hurtigt efter anmodning ved statsforvaltningerne. Som lovgivningen i dag administreres, kan enhver mor til et lille barn ødelægge faderens ret til orlov og mulighed for at afholde denne. Moderen kan blot true med at forlade hjemmet med barnet og henvise til, at hverken domstole, Ankestyrelsen ved Familieretsafdelingen eller statsforvaltningerne har fastsat eller vil fastsætte samvær i et omfang, der gør det muligt at afholde barsels- og eller forældreorlov med barnet. Der findes efterhånden flere undersøgelser, som udpeger ovenstående praksis og lovgivningsmæssige hindringer som en af årsagerne til, at fædre vælger ikke at afholde barsels- og eller forældreorlov. Således har bl.a. Dansk Magisterforening, ATP og HK i undersøgelser påvist problemer på området. Folketingets Retsudvalg har siden 2008 været opmærksomme på problemstillingen, hvor den daværende Justitsminister orienterer Folketingets Retsudvalg om lovgivningen og dens begrænsninger på området. Forbedringsforslag: Det er ikke at tilgodese et barns tarv og perspektiv, at sagsbehandlingstiden på denne type sager skal tage op imod 6 år i statsforvaltningerne og Ankestyrelsen. Og det er slet ikke rimeligt ud fra en almindelig lighedsbetragtning, at staten hinder barnets mulighed for at afholde barsels- og eller forældreorlov med begge dets forældre, således at det stilles ringere i forhold til, hvis barnet var vokset op i et hjem med begge barnets forældre under samme tag. Endvidere er myndighedernes manglende vilje til at fastsætte konkret samvær til afholdelse af barsels- og eller forældreorlov nu ikke længere et mellemværende mellem forældre og deres respektive arbejdsgivere, men nu med staten som part, idet lovningen på området giver den ene forældre mulighed for at afholde hele barslen og eller forældreorloven ved uenighed. 9

10 Der burde ikke være noget til hinder for, at en samværsforælder kan afholde barsel med barnet i 2-3 måneder i dagtimerne i den periode, hvor moderens barsel slutter, og hvor barnet alligevel skal i vuggestue og eller integreret institution / børnehave. Andre ordninger skal også tænkes jf. den Fleksible barselsorlov. Vigtigst er det, at der omkring barsel ikke gøres forskel på de børn, som tilfældigvis bor sammen med begge forælder og de børn som ikke gør. Forældreansvarsloven skal justeres til, så begge forældre får mulighed for at afholde barsel- og eller forældreorlov med barnet uanset forældrene ikke længere bor sammen. Orlov skal være uafhængig af, om en forældre har del i forældremyndigheden. [Regeringen og forligspartierne skal i forbindelse med revisionen af Forældreansvarsloven skrive følgende ind under 19 i den reviderede lovgivning: - Har en forældre planlagt barselsorlov og/eller forældreorlov (udskudt orlov) før samlivets ophør i henhold til gældende overenskomst eller gældende regler, skal myndighederne/statsforvaltningen sørge for, at denne barselsorlov kan gennemføres også for forældre, der ikke har barnets bopæl. - Statsforvaltningen skal, hvis en forældre anmoder herom i henhold til ovenstående, omgående fastsætte samvær hver dag, så barselsorlov og eller forældreorlov (udskudt orlov) kan gennemføres i praksis. Ovenstående skal sikre, at der ikke skabes unødige konflikter omkring barnet, at ingen forældre dømmes ude af barnets liv, og at alle børn alt andet lige behandles lige i forhold til at få en gode og tidlig tæt relation og kontakt til begge dets forældre]. Ad 9) Børn skal nyde omsorg i forbindelse med dets første og anden sygedag af begge sine forældre, også selvom forældrene ikke længere bor sammen Problemstilling: Til trods for at Justitsministeriet i et svar i 2008 har givet udtryk for, at børn skal kunne nyde omsorg i forbindelse med dets første og anden sygedag af begge sine forældre, også selvom forældrene ikke længere bor sammen, skriver statsforvaltningerne fortsat i en af dets standard makroer, at At det er bopælsforælderen, der ved barnets sygdom må skønne, om det på trods af sygdom, kan anses for at være forsvarligt at udlevere barnet til samvær. Ikke enhver sygdom behøver at udelukke samvær. Formuleringen viser med al tydelighed ringeagt for samværsforælderens viden om barnets sygdom, idet bopælsforælderen gøres til overforældre ved barnets mulige sygdom. Samtidig tager formuleringen ikke højde for, at barnet lige så godt kan blive sygt hos samværsforælderen, og derfor ikke kan tilbageleveres fra samvær. Samtidig kan samværsforælderen eller dennes nye partner uagtet statsforvaltningernes standard markroer være læge eller have andre relevante sundhedsrelevante uddannelser, som giver en ubestridelig god viden om børns sygdomme. Det sidste eksempel ikke tænkt men hentet fra en konkret sag. Forbedringsforslag: Det præciseres for statsforvaltningerne, at forvaltningerne i forbindelse med udfærdigelse af samværsresolutioner skal tage højde for, at barnet både kan blive sygt hos bopælsforælderen og samværsforælderen, og at forvaltningerne skal tilretter den diskriminerende standardmakro til: At det er den forælder som barnet er hos, der ved barnets sygdom må skønne, om det på trods af sygdom, kan anses for at være forsvarligt at udlevere barnet til samvær eller tilbagelevere det fra samvær. Ikke enhver sygdom behøver at udelukke samvær eller flytning af barnet ved sygdom. [Standard makro rettes til, så begge forældre ansvarliggøres ved barnets sygdom. Kun ved fremvisning af en lægeerklæring skal samvær kunne aflyses / tilbage levering kunne udsættes. Er barnet er for sygt til at blive transporteret fra den ene forældres bopæl til den anden, vil det fremgå af lægeerklæringen. Samtidig vil en lægeerklæring i højere grad ansvarliggøre begge forælders mulighed for og ansvar for at deltage i barnets omsorg i forbindelse med dets første og anden sygedag. Endvidere vil en lægeerklæring lukke en desværre hyppigt anvendt måde at udøve samarbejdschikane på. Ovenstående forslag til kønsneutral formulering ved barnets sygdom skrives ind i revision af Vejledning om samvær VEJ nr af 06/09/2007 (gældende). Resultat: ro om barnet, større forældreansvar og mindre sagsbehandling i statsforvaltningerne.] 10

11 Ad 10) Familieretsafdelings og Statsforvaltningernes medarbejdere skal efteruddannes i at spotte efter fødselsreaktioner, således at sagsbehandlerne bedre er i stand til at forstå og handle på disse reaktioner - specielt de ubehandlede reaktioner. Problemstilling: Forskning i udlandet (Norge, Sverige, England, USA) viser, at mellem hver 3. og hver 4. kvinder får en reaktion udover 14 dage. Efter fødsels reaktioner er en såkaldt skjult lidelse, som bl.a. resulterer i, at kvinden ikke fortæller, hvor dårligt hun har det af frygt for, at barnet bliver fjernet, såfremt det opdages, hvor slemt hun i virkeligheden har det. [Kilde: ] Undersøgelser fra Rigshospitalet, fra de tidligere kommuner Lyngby-Tårbæk kommune og Thisted kommune i 2005 og 2006 viser, at omkring 7% af nybagte fædre (både førstegang- og flergangsfædre) får det følelsesmæssigt svært efter barnets ankomst. For nogle er det en korterevarende tilstand på højst et par uger, for andre varer det længere - fra måneder op til et års tid. For ganske få mænd varer det flere år, før de føler sig oven på igen. [Kilde: Yderligere viden om efter fødselsreaktioner kan bl.a. fås via Gaia-instituttet eller på Rigshospitalet. Trods reaktionerne således er forholdsvis almindelige, er emnet forbundet med stort tabu, jf. ovenfor. Jeg anser det for en væsentlig mangel i den tidligere Familiestyrelses evaluering af Forældreansvarsloven, at der ikke er gennemført analyser på omfang af sager om påstået eller kendte efterfødselsreaktioner hos en af forældrene. Det antages, at efterfødselsreaktioner kan være årsag til en del af sagerne med små børn. Forbedringsforslag: Såvel statsforvaltningerne som Ankestyrelsens sagsbehandlere har i dag slet ingen eller en meget begrænset viden om efter fødsels reaktioner, hvorfor de har vanskeligt ved at forstå og handle på disse reaktioner - specielt de ubehandlede reaktioner. Da efterfødselsreaktioner kan have store konsekvenser for barnets tilknytning til begge forældre på den korte bane, er gennemførelser af såkaldte børnesagkyndige undersøgelser, der ofte tager ét år at gennemføre, ikke brugbare her. Der foreligger mig bekendt ingen systematiske analyser eller undersøgelser af, hvor mange samværs- og forældremyndighedssager med små børn ved statsforvaltningerne, hvor en eller begge forældre har fået en efterfødselsreaktion i forbindelse med barnets fødsel eller i tiden efter. Dette skal der rettes op på snarest. [Sociale- og integrationsministeren skal tage initiativ til, at såvel statsforvaltningernes som Ankestyrelsens sagsbehandlere modtager efteruddannelse i at spotte efter fødsels reaktioner, så sagsbehandlerne er i stand til at forstå og handle på disse reaktioner - specielt de ubehandlede reaktioner. Sociale- og integrationsministeren skal også tage initiativ til at kortlægge og undersøge omfang af samværs- og forældremyndighedssager med små børn, hvor en eller begge forældre har fået en efter fødsels reaktion i forbindelse med barnets fødsel eller i tiden efter, herunder hvad statsforvaltningerne kan gøre for at hjælpe disse familier. Resultat: bedre håndtering af sager med små børn, styrke sagsbehandler kompetencer og minske sagsbehandling i statsforvaltningerne.] 11

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Afskedigelsesnævnets forretningsorden Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt 2014-223985 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt Du har i e-mail af 30. september 2014 klaget over Odense

Læs mere

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 0 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR LO S EKSTRAORDINÆRE KONGRES 0 / FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE Forslag til kongresvedtagelse:

Læs mere

Den danske aftalemodel er ikke truet

Den danske aftalemodel er ikke truet Indhold Den danske aftalemodel er ikke truet Den danske aftalemodel er ikke truet............ 1 Vigtige hensyn.......................... 3 Historien taler for aftaler.................... 7 Konkrete forslag

Læs mere

Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge

Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge LO s nyhedsbrev nr. 15 / 2000 Indhold Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge........... 1 En særlig kvoteordning for aktiveringstilbud på daghøjskoler betyder, at Arbejdsformidlingen (AF) og kommunerne

Læs mere

Plads til alle betaler sig

Plads til alle betaler sig LO s nyhedsbrev nr. 23/2001 Indhold Plads til alle betaler sig...... 1 Hvis flygtninge og indvandrere integreres på det danske arbejdsmarked, vil det kunne hæve arbejdsstyrken med ca. 26.000 personer i

Læs mere

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP VELKOMMEN INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP DAGSORDEN 1. Velkomst og kort introduktion til mø det ved medlemmer af arbejdsgruppen,

Læs mere

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer REDSKABSHÆFTE 3 Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer NÅR KOMMUNEN, A-KASSER, FAGLIGE ORGANISATIONER OG AF SAMARBEJDER LEDIGHED SYGDOM RÅDIGHED AKTIVERING ARBEJDE LO og KL s fælles projekt

Læs mere

Arbejdsmarkedsfastholdelse

Arbejdsmarkedsfastholdelse REDSKABSHÆFTE 2 Arbejdsmarkedsfastholdelse i praksis NÅR KOMMUNEN, A-KASSER, FAGLIGE ORGANISATIONER OG AF SAMARBEJDER LEDIGHED SYGDOM RÅDIGHED AKTIVERING ARBEJDE LO og KL s fælles projekt om udvikling

Læs mere

Dårlig kontakt mellem a-kasser og Arbejdsformidlingen

Dårlig kontakt mellem a-kasser og Arbejdsformidlingen LO s nyhedsbrev nr. 12/01 Indholdsfortegnelse Dårlig kontakt til a-kasser..... 1 Medarbejdere i a-kasserne mangler information om væsentlige elementer i Arbejdsformidlingens arbejde Praktikpulje til opsøgende

Læs mere

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far.

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Barnets Far krævede abort, da jeg blev gravid og blev meget vred, da jeg ikke

Læs mere

Kultur og religion i palliationen

Kultur og religion i palliationen Kultur og religion i palliationen Lommebog udarbejdet af medlemmer af social- og sundhedsassistentklubben: Irene Hou Dziemieszka Johansen Natasja Holk Lønborg Bramsen Anni Mundbjerg Jette Elkær Januar

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FLS832C http://da.yourpdfguides.com/dref/662901

Din brugermanual ZANUSSI FLS832C http://da.yourpdfguides.com/dref/662901 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005 LO s formand Hans Jensen Tale ved LO s konference om globalisering Odense d. 31. jan. 2005 --------------------------------------------------------------------- I valgkampe går det alt for ofte sådan,

Læs mere

LO vil begrænse brug af straffeattester

LO vil begrænse brug af straffeattester LO s nyhedsbrev nr. 14/2001 Indholdsfortegnelse LO vil begrænse brug af straffeattester........... 1 Brugen af straffeattester som led i ansættelsesrunder er gået helt over gevind. LO kræver nu bestemmelser,

Læs mere

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet September 2000 LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 LO«s forslag til konkrete initiativer... 5 Model til anvendelse af arbejdsevnekriteriet...

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

GENERELT REFERAT OG M LBARE KRAV:

GENERELT REFERAT OG M LBARE KRAV: 2012 TEKNISK AFDELING Time-/sagsstyring Kravspecifikation FASE 1 - DATO D. 03.08.2012 GENERELT REFERAT OG M LBARE KRAV: ANBEFALET BREDDE FOR DESIGNET: MAX. 850 PIXEL SIDEN CENTRERES P SK RMEN FOR USABILITY

Læs mere

Danmarks strategi for bæredygtig udvikling

Danmarks strategi for bæredygtig udvikling Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk LO s syn på bæredygtig udvikling At skabe en bæredygtig udvikling for både mennesker og miljø over

Læs mere

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold LO s nyhedsbrev nr. 14 / 2000 Indhold Ny bundrekord truer......... 1 Efter svag stigning i antallet af praktikpladser tidligere på året går udviklingen nu igen den forkerte vej. Halv succes...............

Læs mere

LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999

LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999 LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999 Landsorganisationen i Danmark Indhold LO s Årsberetning 1998-99 er udgivet af Landsorganisationen i Danmark Illustration: Knud Andersen, Skønvirke Tryk: Jydsk Centraltrykkeri

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERT1575 http://da.yourpdfguides.com/dref/634572

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERT1575 http://da.yourpdfguides.com/dref/634572 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Erhvervsskolerne mærker Thors hammer

Erhvervsskolerne mærker Thors hammer LO s nyhedsbrev nr. 1/2002 Indhold Erhvervsskolerne mærker Thors hammer............. 1 De tekniske skoler og handelsskolerne skal ifølge Udspils oplysninger spare tilsammen cirka 440 millioner kr. i år.

Læs mere

Statslige arbejdspladser svigter

Statslige arbejdspladser svigter LO s nyhedsbrev nr. 19/2001 Indholdsfortegnelse Staten svigter............. 1 Selv om regeringen har sat det rummelige arbejdsmarked højt på dagsordenen, sakker de statslige arbejdspladser bagud i indsatsen

Læs mere

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, maj 2002 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allè 12 1634 København V E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Fax:

Læs mere

Aalborg Universitet. ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002. Forfattere: Synopsis:

Aalborg Universitet. ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002. Forfattere: Synopsis: Titel: ÓTypehuskatalogÓ Tema: ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002 Forfattere: Kurt RenŽ Madsen Johnny H. Ryser Synopsis: Der udvikles et web typehuskatalog for

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde

Læs mere

/DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU

/DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU /DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH 1. Baggrunden for undersøgelsen 2. Hovedindtrykket af undersøgelsen 3. Tidligere undersøgelser 4. Deltagerne i undersøgelsen

Læs mere

LO s Årsberetning 1998-99 September 1999

LO s Årsberetning 1998-99 September 1999 LO s Årsberetning 1998-99 September 1999 Landsorganisationen i Danmark LO s Årsberetning 1998-99 er udgivet af Landsorganisationen i Danmark Illustration: Knud Andersen, Skønvirke Tryk: Jydsk Centraltrykkeri

Læs mere

Indvandring nødvendig for velfærd

Indvandring nødvendig for velfærd LO s nyhedsbrev nr. 4/2002 Indhold Indvandring og integration nødvendig for velfærd........ 1 Antallet af indvandrere og deres efterkommere stiger kraftigt, mens arbejdsstyrken går dramatisk tilbage. Det

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Arbejdsmiljø sundhedsfremme

Arbejdsmiljø sundhedsfremme Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk & Arbejdsmiljø sundhedsfremme ISBN-nummer 87-7735-533-4 LO varenummer 4423 Indhold Forord hvorfor

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Effi BETINGET K BSAFTALE. Mellem. KIS Trekronergade 88-94 CVRnr. 28 29 58 63 Trekronergade 92 2500 Valby (herefter "S lger")

Effi BETINGET K BSAFTALE. Mellem. KIS Trekronergade 88-94 CVRnr. 28 29 58 63 Trekronergade 92 2500 Valby (herefter S lger) Advoktpartnerseskab Carsten Lorentzen Advokat J.nr. 292413-MAB BETINGET K BSAFTALE Mellem KIS Trekronergade 88-94 CVRnr. 28 29 58 63 Trekronergade 92 2500 Valby (herefter "S lger") og Boligforeningen 3B,

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMR DE FOR ARBEJDS- OG ANS TTELSESRET OKTOBER 2007

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMR DE FOR ARBEJDS- OG ANS TTELSESRET OKTOBER 2007 NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMR DE FOR ARBEJDS- OG ANS TTELSESRET OKTOBER 2007 INDHOLD Ny lovgivning i folketings ret 2007/2008 ndring af lov om europ iske samarbejdsudvalg (Udvidelse af antallet af

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Indhold Indledning... 1 Forældremyndighed... 1

Læs mere

Advokat (bilag 1) til Hłjesteret. Dir. tlf. 33 34 02 23

Advokat (bilag 1) til Hłjesteret. Dir. tlf. 33 34 02 23 Procesbevillingsn vnet St. Kongensgade 1-3, 2. sal 1264 Kłbenhavn K Advokat partnerselskab R dhuspladsen 4 1550 Kłbenhavn V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 lett@lett.dk www. lett.d k Tredjeinstansbevilling

Læs mere

Sundhed- og omsorgsområdet

Sundhed- og omsorgsområdet Sundhed- og omsorgsområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler December 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl

Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl Data warehousing og Knowledge Management Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl AALBORG UNIVERSITET MASTER i INFORMATIONSTEKNOLOGI, INDUSTRIEL IT (MII) PROJEKT GRUPPE: IT i BYGGERIET & IT i INDUSTRIEL

Læs mere

Nogle kunstnere s ger selv honorartilskud fra fonde, kunststyrelsen eller lignede.

Nogle kunstnere s ger selv honorartilskud fra fonde, kunststyrelsen eller lignede. Velkommen til UTEATER som Kunstner For og g re det s let, som overhovedet muligt for alle parter, har vi lavet denne lille infoseddel. Uteater har ikke konomi udstede honorar/l n. Vi kan i visse tilf lde

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Børnehaven Skovly AFTALE 2011 2012 1. DECEMBER 2010

Børnehaven Skovly AFTALE 2011 2012 1. DECEMBER 2010 Børnehaven Skovly AFTALE 2011 2012 1. DECEMBER 2010 1 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Langeland Kommune. Ny skole som OPP. September 2008. OPP-kontrakt

Langeland Kommune. Ny skole som OPP. September 2008. OPP-kontrakt Langeland Kommune Ny skole som OPP OPP-kontrakt September 2008 Indholdsfortegnelse Bilagsfortegnelse...4 Parterne...5 Kapitel 1 - Aftalens baggrund, form l, vilk r, ydelser og definitioner...5 1. Baggrund

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 17 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

Når man skal dele ansvaret for et barn

Når man skal dele ansvaret for et barn konference Når man skal dele ansvaret for et barn CHRISTIANSBORG TORSDAG DEN 31.03.11 Center for Familieudvikling indbyder igen til konference 2011 er året, hvor Forældreansvarsloven revideres. Det er

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

Køn og fagbevægelse i 100 år. Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark

Køn og fagbevægelse i 100 år. Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark Køn og fagbevægelse i 100 år Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark Juni 2002 Køn og fagbevægelse i 100 år Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorgansationen i Danmark Juni

Læs mere

Til kreditorerne i Cimber Air Maintenance Center AIS under konkurs

Til kreditorerne i Cimber Air Maintenance Center AIS under konkurs Til kreditorerne i Cimber Air Maintenance Center AIS under konkurs CIRKUL RESKRIVELSE NR. 7 RETTENS SKS S01-25012012: CIMBER AIR MAINTENANCE CENTER AIS UNDER KONKURS, LUFTHAVNSVEJ 2, ULKEB L, 6400 S NDERBORG,

Læs mere

Det er nu, lønmodtagernes rettigheder skal på dagsordenen i EU

Det er nu, lønmodtagernes rettigheder skal på dagsordenen i EU Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner #5 / Oktober 2002 Ny model svigter de tungeste ledige...... Side 2 LO Vejle Amt har set på det nye aktiveringssystem i Holland, som er præget af privatisering, sortering

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Kan forældre bruge penge tilhørende det umyndige barn, når pengene hidrører fra gaver fra bedsteforældrene?

Kan forældre bruge penge tilhørende det umyndige barn, når pengene hidrører fra gaver fra bedsteforældrene? - 1 Kan forældre bruge penge tilhørende det umyndige barn, når pengene hidrører fra gaver fra bedsteforældrene? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læser med stor interesse artiklerne i

Læs mere

Evaluering af Spædbarnsordningen, Familiecenter Midt, Sabroegårdens Observationsafdeling

Evaluering af Spædbarnsordningen, Familiecenter Midt, Sabroegårdens Observationsafdeling Evaluering af Spædbarnsordningen, Familiecenter Midt, Sabroegårdens Observationsafdeling Kontoret for børn og unge mv., Social og Psykiatriforvaltningen i Viborg Amt Januar 2006 Projektleder Lisbeth Ørtenblad

Læs mere

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning MAEUL0018 Dansk Alle rettigheder forbeholdes. Ingen

Læs mere

Stabilitetspakken i hovedtr k. Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Finansr det

Stabilitetspakken i hovedtr k. Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Finansr det Stabilitetspakken i hovedtr k Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Emner Baggrund og form l Grundlag Vilk r Pris D kkede krav Afviklingsselsskabet Misbrug og eksklusion Afvikling

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshj lpemidler

Kvalitetsstandarder. Genbrugshj lpemidler Kvalitetsstandarder Genbrugshj lpemidler 2010 1 1. INDLEDNING... 4 2. PERSONLIG PLEJE ISO 09... 6 2.1 K REPOSE OG REGNSLAG... 6 2.2 RYGEFORKL DE... 7 2.3 STR MPEP TAGER... 8 2.4 KNAPPEKROGE... 9 2.5 FLYTBARE

Læs mere

skal jeg hermed som advokat for Jłrgen Dragsdahl til Hłjesteret p anke łstre Landsrets dom af 25. oktober 2013 i sagen 17. afdeling nr. B-2018-10.

skal jeg hermed som advokat for Jłrgen Dragsdahl til Hłjesteret p anke łstre Landsrets dom af 25. oktober 2013 i sagen 17. afdeling nr. B-2018-10. 20. februar 2014 Advo katpa rtnerselskab R dhuspladsen 4 1550 Kłbenhavn V Tlf. 33 34 00 00 H JESTERETSST VNING Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 I sagen Adv. RenØ Offersen ].nr. 287742-LGR Jłrgen Dragsdahl

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3

Indholdsfortegnelse...1. Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3 Den.11.juni 2003. QRJXQJGRPVXGGDQQHOVHUQH,QGKROGVIRUWHJQHOVH Indholdsfortegnelse...1 Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3 Generelt om uddannelsesniveauet...4

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

IndledningDen foregående opgave omhandlede min kusines arbejde som plejehjælper på et plejehjem

IndledningDen foregående opgave omhandlede min kusines arbejde som plejehjælper på et plejehjem IndledningDen foregående opgave omhandlede min kusines arbejde som plejehjælper på et plejehjem for ældre demente, og var en beskrivelse og analyse af min kusines arbejdsmiljø og de forskellige as pekter

Læs mere

Statsforvaltningen. Forstå spillereglerne og undgå juridiske faldgruber, efter I er gået fra hinanden for dit barns skyld

Statsforvaltningen. Forstå spillereglerne og undgå juridiske faldgruber, efter I er gået fra hinanden for dit barns skyld 12 juridiske ord du bør kende Hvad du bør vide om Statsforvaltningen Gratis e-bog om børn, forældre og Statsforvaltningen Forstå spillereglerne og undgå juridiske faldgruber, efter I er gået fra hinanden

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Frit lægevalg sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Baggrund Folketinget har med virkning fra 1. januar 2015 ændret Sundhedslovens 142. http://www.ft.dk/ripdf/samling/20141/lovforslag/l34/20141_l34_som_vedtaget.pdf

Læs mere

Vurdering af visse statsstłtteretlige problemstillinger mellem DSB og DSBFirst

Vurdering af visse statsstłtteretlige problemstillinger mellem DSB og DSBFirst Michael HonorØ Specialistadvokat J.nr.. 012657-0238 mih T +45 72 27 33 76 mih@bechbruun.com FORTROLIGT NOTAT TIL DSB 29. april 2011 Vurdering af visse statsstłtteretlige problemstillinger mellem DSB og

Læs mere

Samvær og Trivsel Til barnets bedste!

Samvær og Trivsel Til barnets bedste! Samvær og Trivsel Til barnets bedste! Indledning Ved et familieopbrud er der mange konsekvenser, både for børn og for voksne. I det forliste forhold er det vigtigste altid, at skabe stabilitet og tryghed

Læs mere

Mini guide: Selvbetjening fraværsregistrering

Mini guide: Selvbetjening fraværsregistrering Mini guide: Selvbetjening fraværsregistrering Mini guide: Selvbetjening - fraværsregistrering Selvbetjening - fraværsregistrering... 3 Start selvbetjeningen... 4 Fraværsregistrering... 5 Årsag... 5 Start

Læs mere

InstallationshŒndbog

InstallationshŒndbog Inkjet farveprinter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation mœ reproduceres, opbevares i elektroniske anl¾g eller overf res i nogen form eller pœ nogen mœde - det v¾re sig mekanisk,

Læs mere

APPELLANTERNES P STANDSDOKUMENT OG SAMMENFATTENDE PROCESSKRIFT

APPELLANTERNES P STANDSDOKUMENT OG SAMMENFATTENDE PROCESSKRIFT 14. december 2012 Lett Advokatfirma R dhuspladsen 4 1550 Kłbenhavn V Tlf. 33 34 0000 Fax 33 34 0001 Adv. Karen Dyekj r J.nr. 276053-PAl-I APPELLANTERNES P STANDSDOKUMENT OG SAMMENFATTENDE PROCESSKRIFT

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

LOs uddannelsesoplæg: Hvad mener eksperterne?

LOs uddannelsesoplæg: Hvad mener eksperterne? LOs uddannelsesoplæg: Hvad mener eksperterne? DEBATOPLÆG OKTOBER 2003 Eksperter til inspiration Indhold LO vil i de kommende Œr fortsat g re en stor indsats pœ uddannelsesomrœdet. I et samfund hvor forandringerne

Læs mere

Forsikring - Invalidepension - Invaliditet

Forsikring - Invalidepension - Invaliditet UDEN STATUS ),J Forsikring - Invalidepension - Invaliditet stre Landsrets dom af 24. juni 2014 Sag B-3125-13 [person 1] (advokat Nikolaj Nielsen (prłve)) mod [virksomhedi] (advokat Pernille Słlling) Tidligere

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Rapport fra: Høring Onsdag den 28. april 2010 Fællessalen, Christiansborg. Fokus på barnets perspektiv i Forældreansvarsloven

Rapport fra: Høring Onsdag den 28. april 2010 Fællessalen, Christiansborg. Fokus på barnets perspektiv i Forældreansvarsloven Rapport fra: Høring Onsdag den 28. april 2010 Fællessalen, Christiansborg Fokus på barnets perspektiv i Forældreansvarsloven Den 28. april 2010 afholdt daspcan, Dansk Selskab til Forebyggelse af Børnemishandling

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET Advokat Pernille Słlling R dhuspladsen 4, 4. 1550 Kłbenhavn V J. nr. 268261 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET afsagt den 10. marts 2014 af Vestre Landsrets 8. afdeling (dommerne Marie S. Mikkelsen,

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 140 Offentligt 21. august 2007 Til Folketingets Boligudvalg Sag 07/04849 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp 1. Baggrund I den senere tids debat har

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær Den 9. marts 2005 J.nr. 04-5014-00045 1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere