AUGUST Socialforvaltningens SYGEFRAVÆRSPOLITIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AUGUST Socialforvaltningens SYGEFRAVÆRSPOLITIK"

Transkript

1 AUGUST 2017 Socialforvaltningens SYGEFRAVÆRSPOLITIK

2 Forord Vi ønsker, at Socialforvaltningen leverer det bedste til borgerne. Det gør vi gennem en attraktiv, social ansvarlig og rummelig arbejdsplads, der sikrer plads til fagligheden gennem et godt arbejdsmiljø med lavt sygefravær. Ved i fællesskab at skabe den bedste trivsel for hinanden kan vi levere socialt arbejde af højeste kvalitet til gavn for byens borgere. En stor del af de borgere, som vi hjælper på vej, har mange udfordringer i deres hverdag og et udpræget behov for stabilitet i de ydelser, vi leverer. Et lavt sygefravær skaber en bedre forudsætning for, at vi kan levere stabile ydelser. Vi skal sørge for at sygemeldte medarbejdere oplever, at der drages omsorg for dem og føler, at de er en vigtig del af arbejdsfællesskabet i det daglige. Det er derfor vigtigt at sætte tidligt ind i forhold til arbejdsrelateret sygefravær, og at medarbejderen inddrages i afklaringen af forløbet gennem samtaler med lederen. Derfor har vi i den nye politik tilføjet omsorgssamtaler som element til at skabe en tidlig og anerkendende dialog om, hvordan sygefraværet kan nedbringes, samtidig med at der sikres en tidlig indsats og god tilknytning til arbejdspladsen. Der er ikke to sygefraværsforløb, der er ens, og det er derfor vigtigt at tage højde for den enkeltes situation og de omstændigheder, der er omkring det enkelte sygefraværsforløb. For at sygefraværssamtaler skal give mening, er det vigtigt, at vi hjælper hinanden gennem gensidig tillid i forløbet og sikrer det bedste forløb både for den sygemeldte og arbejdspladsen. Samtidig er det vigtigt, at vi drager nytte af de mange muligheder, der er i Københavns Kommune til at sikre god forebyggelse og håndtering af sygefravær blandt andet Tidlig Indsats hos Arbejdsmiljø København og Fast Track ordningen hos jobcentrene.

3 Håndtering af sygefravær i form af omsorgs- og sygefraværssamtaler kan ikke stå alene i nedbringelsen af sygefravær. Det er vigtigt, at vi tænker nedbringelse af sygefravær ind i det daglige arbejde ved at sikre høj faglighed i arbejdet og arbejdsglæde. Den enkelte skal opleve, at de bliver inddraget og får indflydelse på løsningen af kerneopgaven i forhold til borgerne. Samtidig skal medarbejderne føle, at de har en synlig og klar ledelse, der prioriterer høj faglighed blandt sine medarbejdere og arbejder for en god trivsel på arbejdspladsen. sygefraværet opstår. Vi vil gerne være blandt de bedste til at håndtere sygefravær og målet er, at vi i 2018 skal ligge blandt den fjerdedel af kommunerne i Danmark, som har lavest sygefravær. Hvis vi i fællesskab har fokus på nedbringelsen af sygefraværet og det gode arbejdsliv, vil vi skabe en endnu bedre arbejdsplads til gavn og glæde for både borgere og os selv. Denne udgave af Socialforvaltningens sygefraværspolitik er en revidering af den politik, der blev lanceret i henholdsvis 2011 og Rammen for arbejdet med sygefravær skal sikre klarhed for ledere, medarbejdere samt MED-udvalg i forhold til den gode og strukturerede ramme for opfølgning og håndtering af sygefravær. Rammen skal samtidig sikre, at vi i fællesskab har fokus på den forebyggende indsats, som foregår i det daglige arbejde inden Nina Eg Hansen, adm. direktør Linda Svendsen, næstformand i HovedMED

4 Indhold FORMÅL MED SYGEFRAVÆRSPOLITIKKEN 5 FOKUS FOR ARBEJDET MED SYGEFRAVÆR 6 MÅLET ER: 7 DEFINITION AF SYGEFRAVÆR 8 Sygefravær opgøres både i fraværsdagsværk og i kalenderdage 9 TRE VIGTIGE PRINCIPPER 10 1: Princip for forebyggelse sygefravær og det gode arbejdsliv på dagsordenen 11 2: Princip for opfølgning omsorgssamtaler, sygefraværssamtaler og kriterier for opfølgning 12 3: Princip for fastholdelse aktiv sygemelding og tidlig afklaring 15 OPGAVER OG KRAV 16 Krav til lederen 16 Krav til sygemeldte medarbejdere 19 Krav til MED-organisationen 21 MÅLSÆTNING 22 Måltal for centrene i Socialforvaltningen 22 NYTTIGE LINKS 23 4

5 Formål med sygefraværspolitikken at tydeliggøre Socialforvaltningens holdninger til sygefravær og krav til både ledere, medarbejdere og MEDorganisationen at understøtte Socialforvaltningen som attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og det arbejdsrelaterede sygefravær forebygges. at gøre forebyggelse og nedbringelse af sygefravær til en fælles og vedvarende opgave lokalt, som ledelse og medarbejdere arbejder systematisk og struktureret med at løse. 5

6 Fokus for arbejdet med sygefravær Det er vigtigt, at alle ansatte er med til at skabe denne stabilitet. Alle medarbejdere og ledere i Socialforvaltningen udfylder vigtige funktioner. Når en ansat er fraværende, er det ikke kun en økonomisk omkostning, det har også stor betydning for den sygemeldte, de øvrige medarbejdere og i sidste ende for borgeren. Derfor sætter vi løbende fokus på sygefravær og hvordan vi i fællesskab forebygger det bedst muligt. HVAD GØR VI ALLEREDE Årsagerne til sygefravær er forskellige og i nogle tilfælde sammensat af flere årsager. Det er ikke alle disse årsager, vi som arbejdsplads kan forebygge. Vi gør en indsats for at forebygge sygefraværet ved aktivt at udvikle det gode arbejdsliv, hvor arbejdspladsen er præget af trivsel og arbejdsglæde, og hvor borgerne samtidig oplever kontinuitet og kvalitet i de ydelser, der leveres. Blandt andet forebygger vi sygefravær, når vi skaber forbedringer af arbejdsmiljøet. Samtidig forebygger vi sygefravær, når vi tilstræber at skabe rammerne for at arbejde og privatliv hænger sammen. Vores ledere er med til at forebygge et længerevarende eller gentagende sygefravær, når de drager omsorg for medarbejderen før-, under- og efter sygefravær. Det er også for at forebygge yderligere sygefravær, at leder og medarbejder har en samtale om sygefraværet, inden det bliver for højt. HVAD SKAL VI GØRE MERE AF Vi ønsker at inddrage medarbejderne endnu mere i den forbyggende indsats, gennem en dialog på den enkelte arbejdsplads og i samarbejde med TR, AMR og i MEDudvalgene. Dialogen skal være med til at skabe grobund for, at medarbejdere og ledere i fællesskab sætter fokus på forebyggelse af sygefravær og løbende drøfter trivslen, samarbejdet og de faglige tilgange og metoder i arbejdet både i arbejdsfællesskabet og i MED-regi. Samtidig ønsker vi at have en dialog om, hvordan vi kan fremme aktive sygemeldinger og en tidlig afklaring af forløbet. Vi ønsker også at sætte fokus på det, der virker, og det vi skal have mere af. Vi skal lade os inspirere af hinanden og viden dele med andre dele af vores forvaltning. Det er en fælles indsats. Vi skal alle gøre en aktiv og målrettet indsats for at nedbringe sygefraværet i Socialforvaltningen også selv om det på nogle arbejdspladser i forvejen er lav. 6

7 MÅLET ER: at lederne arbejder strategisk for at forebygge og nedbringe sygefraværet og når det lokale måltal for sygefraværet. at der er en åben DIALO G mellem ledelse og medarbejdere om, hvordan sygefraværet skal forebygges lokalt. Herunder en dialog om, hvad der skal til for at skabe det gode arbejdsfællesskab på arbejdspladsen samt det gode arbejdsliv for den enkelte medarbejder. at lederne til enhver tid er bekendt med det lokale sygefravær og lever op til deres ansvar vedrørende afholdelse af samtaler, tidlig afklaring og øvrige retningslinjer. at medarbejderne kender retningslinjerne i sygefraværspolitikken, anerkender vigtigheden af sygefraværssamtaler og praktiserer aktiv sygemelding. at ledelsen og MED-organisationen løbende iværksætter og evaluerer effekten af tiltag, der skal bidrage til at forebygge sygefraværet. at alle i organisationen bidrager til nedbringelse af sygefravær - også hvis det i forvejen er lavt. 7

8 Definition af sygefravær Når vi i Socialforvaltningen taler om sygefravær, så opfatter vi det bredt. Sygefravær kan være udtryk for egen sygdom som fx skyldes almindelig sygdom, fysiske eller psykiske udfordringer i arbejdsmiljøet, arbejdsskader, personlige eller sociale problemer. SYGEFRAVÆR PÅ GRUND AF EGEN SYGDOM ER : Almindelig sygdom (fraværskoden SY) Tilskadekomst i tjenesten (fraværskoden TT) Når den enkelte leder ser på en medarbejders samlede sygefravær, ses både på sygefravær på grund af egen sygdom og sygefravær på grund af familiemæssige årsager. SYGEFR AVÆR PÅ GRUND AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER ER : Barns 1. og 2. sygedag (fraværskode HJ) Socialforvaltningens opgørelse af sygefravær inkluderer det sygefravær, hvor en medarbejder har meddelt arbejdspladsen, at hun eller han ikke kommer på arbejde på grund af egen sygdom. Det er denne opgørelse, der refereres til, når sygefraværet almindeligvis omtales i organisationen. 8

9 Sygefravær opgøres både i fraværsdagsværk og i kalenderdage Når vi taler om en afdeling eller et områdes sygefravær, opgøres dette i dagsværk pr fuldtidsansat: Fraværsdagsværk: Kun fravær på planlagte arbejdsdage tælles med. Der tages udgangspunkt i fraværstimerne, som omregnes til hele fraværsdagsværk (norm: 7,4 timer pr. dag). Antal fuldtidsansatte: De samlede planlagte arbejdstimer omregnes til et tilsvarende antal fuldtidsansættelser (svarende til årsværk). En fuldtidsansættelse svarer til en ansættelsesbrøk på 1, svarende til 37 ugentlige arbejdstimer. Når vi taler om den enkeltes sygefravær fx i forbindelse med sygefraværssamtaler, opgøres dette i kalenderdage pr ansat: Kalenderdage: Alle kalenderdage i fraværsperioden tælles med (altså også eventuelle fridage, der måtte ligge i fraværsperioden). Antal ansatte: Ét ansættelsesforhold tæller som én ansat. 9

10 Tre vigtige principper Når vi i Socialforvaltningen har fokus på sygefraværet, arbejder vi på baggrund af nogle grundlæggende principper. Det er principper for forebyggelse, opfølgning og fastholdelse, herunder aktiv sygemelding og tidlig afklaring. 10

11 1: PRINCIP FOR FOREBYGGELSE SYGEFRAVÆR OG DET GODE ARBEJDSLIV PÅ DAGSORDENEN Ved at sætte sygefravær på dagordenen er vi med til at sætte fokus på, hvordan sygefraværet kan skyldes flere forskellige forhold. Vi kan målrette en forebyggende indsats for at nedbringe sygefraværet, hvis vi kender de bagvedliggende årsager. Det er derfor afgørende at få skabt den nødvendige tillidsfulde og åbne dialog blandt ledere og medarbejdere på og imellem alle niveauer i organisationen. Ligeså vigtigt er det at tage dialogen om, hvordan vi samarbejder og løser vores kerneopgave på bedst mulige måde og med høj kvalititet for borgeren. Samtidig er det vigtigt at drøfte hvordan vi i fællesskab kan tage ansvar fro hinandens trivsel og det gode samarbejde - Hvad er det, der får os til at gå glade på arbejde og yde en god og stabil indsats? Det er her, vi finder energien og ideerne til at skabe et endnu bedre arbejdsliv og dermed forebygge det arbejdsrelaterede sygefravær. Det er gennem dette fokus, at vi arbejder forebyggende og gør det til en fælles opgave at opnå et lavt sygefravær. Her inddrager vi også medarbejdere med et lavt sygefravær og sikrer, at de medarbejdere bliver ved med at have lavt sygefravær. Drøftelserne om sygefravær på arbejdspladsen skal indgå i den lokale strategi og tage udgangspunkt i blandt andet aktuelle sygefraværstal, arbejdspladsvurderingen og resultater fra trivselsundersøgelsen. Der skal sættes fokus på sygefraværet både, når det er højt, og når det er lavt. Det er nemlig vigtigt også at fremhæve og fastholde de gode resultater. Vi skal lære af det, der har virket og ikke mindst huske at give erfaringerne videre til glæde for andre også på tværs af forvaltningen. 11

12 2: PRINCIP FOR OPFØLGNING OMSORGSSAMTALER, SYGEFRAVÆRSSAMTALER OG KRITERIER FOR OPFØLGNING Vi skelner mellem forskellige typer af sygefravær. Ved sygefravær følger lederen løbende op på, hvordan det går gennem dialog med den sygemeldte medarbejder. Nedenfor ses kriterier for, hvornår der følges op. Kriterierne er baseret på antal sygefraværsdage i kalenderdage pr medarbejder. Det vil sige at fridage, der måtte ligge i sygeperioden, tælles med. Begrundelsen for at benytte kalenderdage som opfølgningsgrundlag er, at sygefraværssamtaler i høj grad handler om lederens omsorg for sine ansatte, og i det perspektiv tæller hver eneste dag, medarbejderen har været syg også fridage. Alle sygemeldte indkaldes til sygefraværssamtale efter samme antal fraværs kalenderdage uanset beskæftigelsesgrad og arbejdstid. Det er vigtigt at planlægge et hensigtsmæssigt samtaleforløb med medarbejderen, som giver de bedste forudsætninger for en god samtale fx ved at tage samtalen over telefonen, på en cafe eller andet. Omsorgsamtalen skal fungerer som en tidlig kontakt mellem leder og medarbejder med henblik på at kunne gribe hurtig ind, hvis sygefraværet skyldes forhold på arbejdspladsen, der kan ændres. Det er ikke et krav, at man afholder alle omsorgssamtalerne, men de skal give lederen mulighed for at have en tæt kontakt med medarbejderen i de forløb, hvor det giver mening. Omsorgssamtalen er som udgangspunkt ikke en tjenstlig samtale. Sygefraværssamtalens indhold har elementer af omsorg, afklaring og opfølgning på aftaler afhængig af situationen. Sygefraværssamtalen er et af de vigtigste redskaber til at sikre den vigtige dialog mellem leder og medarbejder, der skal være med til at nedbringe Socialforvaltningens sygefravær. 12

13 Samtale og opfølgning ved egen sygdom hvornår? KORTVARIGT OG HYPPIGT SYGEFRAVÆR Kortvarigt og hyppigt sygefravær ses fx ved forkølelse eller manglende trivsel. Ved kortvarigt og hyppigt fravær skelner vi mellem to typer af samtaler omsorgssamtaler og sygefraværssamtaler. Omsorgssamtaler: Omsorgssamtalen afholdes som udgangspunkt i starten af et sygdomsforløb eller gentagen sygemelding. Omsorgssamtaler har ikke tjenstlig karakter, og der skal ikke tages referat af samtalen. Der afholdes omsorgssamtaler efter 5 sygedage og kan afholdes hvis nødvendigt igen efter 8 sygedage. Hvis det opleves relevant kan samtalen efter 8 sygedage gøres til en sygefraværssamtale. Sygefraværssamtale: Sygefraværssamtaler har mere tjenstlig karakter og skal dokumenteres på medarbejderens personalesag. Her afholdes samtale ved flere end 3 sygemeldinger inden for de seneste 3 måneder eller mere end 10 sygedage (kalenderdage) på 12 måneder. LÆNGEREVARENDE SYGEFRAVÆR Længerevarende sygefravær ses fx ved kroniske fysiske lidelser eller stress. Her afholdes sygefraværssamtale ved mere end 14 sygedage (kalenderdage) sammenhængende sygefravær. Der følges op senest 14 dage efter samtalen, eller når det falder naturligt i sygdomsforløbet. Herefter er der løbende kontakt mellem medarbejder og leder. Senest 14 dage efter tilbagevenden til jobbet følges igen op. 13

14 Samtale og opfølgning ved barns sygdom hvornår? BARNS 1. OG 2. SYGEDAG Barns 1. og 2. sygedag kan afholdes, hvis arbejdet tillader det. Der afholdes samtale ved mere end 5 dage på 12 måneder. Der er to overordnede mål med samtalen: a) at leder og medarbejder på et tidligt tidspunkt får klarhed over medarbejderens mulighed for pasning, når barnet er sygt. Herunder klarhed omkring arbejdspladsens mulighed for fleksibilitet. b) at lederen på forhånd vurderer belastningen for arbejdspladsen og afstemmer forventninger i forbindelse med barnets sygedage med medarbejderen. 14

15 3: PRINCIP FOR FASTHOLDELSE AKTIV SYGEMELDING OG TIDLIG AFKLARING Det er Socialforvaltningens holdning, at vores ledere som udgangspunkt skal gøre en ekstra indsats for at fastholde sygemeldte medarbejdere. Dog under hensyn til arbejdspladsens mulighed for at betjene borgerne bedst muligt. Det betyder, at der ved sygefravær er en øget forventning om aktive sygemeldinger og tidlig afklaring af det videre forløb. Den sygemeldte medarbejder skal således gøre en aktiv indsats for at bevare kontakten til arbejdspladsen under sygeperioden. Derudover skal både leder og medarbejder sammen afklare om medarbejderen kan vende tilbage til jobbet. I langt de fleste tilfælde kan medarbejderen vende tilbage, og her aftaler leder og medarbejder, hvornår og hvordan medarbejderen skal vende tilbage til arbejdet. Rammerne kan eksempelvis skrives ind i en aftale og handlingsplan for forløbet (fastholdelsesplan). 56-aftale Ved længerevarende eller kronisk sygdom kan medarbejdere ansættes på en 56-aftale. Aftalen indgås mellem medarbejder og arbejdsgiver, og giver arbejdsgiver ret til refusion fra kommunen fra medarbejderens første fraværsdag, hvis medarbejderen er sygemeldt pga. langvarig eller kroniske lidelse. Der kan søges om en 56 aftale hvis medarbejderen har en langvarig eller kronisk lidelse og er årligt sygemeldt i mindst 10 dage grundet lidelsen. Nedsat Tjeneste Medarbejdere, der kommer tilbage efter en længerevarende sygeperiode, kan indgå en aftale med nærmeste leder om at arbejdet genoptages delvis og arbejde nedsat i en periode for at få en god tilbagevenden til arbejdspladsen. 15

16 Opgaver og krav Opgaven med at nedbringe sygefraværet kan ikke løftes af ledere eller medarbejdere alene det er en fælles og vedvarende opgave. Det vil hjælpe arbejdet godt på vej, at alle bidrager med en positiv og åben dialog omkring sygefravær og det gode arbejde. Det er den enkeltes leder, der skal forebygge sygefravær, drage omsorg for medarbejderen, følge op på sygefraværet og løbende inddrage det lokale sygefraværsbillede i den generelle debat om sygefravær og trivsel på arbejdspladsen. Den sygemeldte har et ansvar for at bevare kontakten til arbejdspladsen og bidrage til en hurtig afklaring af det videre forløb. Den sygemeldte kan desuden på ethvert tidspunkt i sygdomsforløbet anmode om en fastholdelsesplan. MED-organisationen skal være med til at kvalificere de forebyggende tiltag, samt evaluere på effekten af dem. Udvalget kan også vælge at oversætte sygefraværspolitikken til de lokale forhold eller supplere denne med en lokal guide hvis dette skønnes nødvendigt. For at nå vores målsætninger er det en forudsætning, at ledere, medarbejdere og MED-organisationen løfter deres respektive opgaver i forbindelse med forebyggelse, opfølgning og fastholdelse. Krav til ledere, medarbejdere og MED- organisationen kan ses i det følgende: KRAV TIL LEDEREN I forhold til den lokale arbejdsplads er det lederens opgave at : Gøre sygefraværsindsatsen til et fast punkt i den lokale strategi. Forebygge arbejdsrelateret sygefravær bl.a. gennem en åben dialog med medarbejderne om sygefravær og det gode arbejde. Igangsætter en særlig indsats ved højt sygefravær lokalt. Sørge for, at sygefraværspolitikken kendes af alle og følges systematisk. Sikre, at APV en indeholder flg. element: Inddragelse af virksomhedens sygefravær med henblik på vurdering af om forhold i arbejdsmiljøet kan medvirke til syge fraværet. (*jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni b). 16

17 I FORHOLD TIL MEDARBEJDEREN ER DET LEDERENS OPGAVE AT: Støtte den sygemeldte gennem omsorgsfuld kontakt under sygemelding. Tage hånd om den sygemeldtes opgaver, samt gå i dialog med de øvrige medarbejdere om prioritering af opgaver i sygemeldtes fravær. Planlægge et hensigtsmæssigt forløb, som giver de bedste forudsætninger for en god dialog. Afholde de fastlagte og lovpligtige samtaler med medarbejderen. Husk at oplyse medarbejderen om muligheden for at tage en kollega, TR, AMR eller anden person med til samtalerne både omsorgs- og sygefraværssamtaler. Afsøge muligheder for fastholdelse og tidlig tilbagevenden til arbejdet fx gennem midlertidig fleksibilitet i jobbet. Som udgangspunkt arbejde aktivt på fastholdelse af langtidssyge medarbejdere ved bl.a. tilbud om fastholdelses-plan, mulighedserklæring, evt. omplacering mv. Hvis dette ikke er muligt, skal lederen igangsætte en hurtig afklaring af det videre forløb. Støtte langtidssygemeldte i gradvis tilbagevenden til arbejdet. Sørge for udførlig handlingsplan og dokumentation. Sygefraværssamtaler noteres på medarbejderens personalesag. Referatet af samtaler skal sendes til godkendelse hos medarbejderen senest 3 dage efter afholdelse af samtale. Man kan også lave et referat under samtalen, som begge parter godkender, når mødet er slut. 17

18 Mere viden og nyttige links om lederens opgaver Læs mere om statistik til brug for det strategiske arbejde med nedbringelse af sygefravær RUBIN (IT-værktøj/statistik): Tilgå via > Min lederside > Attraktiv arbejdsplads Læs om gode råd til lederens opgave i forbindelse med nedbringelse af sygefraværet: Intranettet under: Socialforvaltningen > Ansat i SOF > Ansættelse og arbejdstid > Sygefravær Selvbetjeningsløsning til indberetning af sygefravær: Arbejdsmiljø Københavns hjemmeside: Sygefraværsguide til arbejdsgivere: Ring til Arbejdsmiljø Københavns Fraværshotline på: Tlf eller se øvrige tilbud i Tidlig Indsats på: Fast Track tilbud: 18

19 KRAV TIL SYGEMELDTE MEDARBEJDERE I FORHOLD TIL ARBEJDSPLADSEN ER DET DEN SYGEMELDTES OPGAVE AT : meddele sygemelding/raskmelding rettidigt direkte til nærmeste leder eller jf. den af lederen fastlagte procedure. gøre en aktiv indsats for, at bevare kontakten til arbejdspladsen. så vidt muligt orientere om arbejdsopgaver til lederen, som vil overdrage til de relevante kolleger. anmode om en fastholdelsesplan, hvis relevant (når som helst i forløbet). bidrage til at afdække, hvad der skal til for at kunne komme hurtigst muligt tilbage til arbejdspladsen. møde op til de obligatoriske samtaler i forbindelse med sygefraværet - med mindre sygdommen forhindrer det. Husk at du altid har mulighed for at medbringe en kollega, TR, AMR eller anden person til samtalerne. 19

20 Mere viden og nyttige links om medarbejderens opgaver Læs mere om egen indtastning af fravær Socialforvaltningen > Ansættelse og Arbejdstid > Indberetning af ferie og fravær Læse mere eller se film om fastholdelsesplaner og jobcenterets rolle i sygeforløbet Københavns Kommunes hjemmeside om sygefravær: medarbejder.kk.dk/artikel/sygefravær Læs mere om mulighed for forebyggelse af sygefravær og hjælp til afklaring under sygeforløbet ved anonym henvendelse til Falck krisehjælp eller Fraværshotlinen Link til Falck krisehjælp på Intranettet under: Socialforvaltningen > Ansat i SOF > Arbejdsmiljø og trivsel > Krisehjælp ARBEJDSMILJØ Ring til Arbejdsmiljø Københavns Fraværshotline på: Tlf eller se øvrige tilbud i Tidlig Indsats på: 20

21 KRAV TIL MED-ORGANISATIONEN DET ER MED-ORGANISATIONENS OPGAVE AT: udarbejde handlingsplaner for, hvordan AfdelingsMED, LokalMED/personalemøder med MED-status konkret kan være med til at understøtte arbejdet med nedbringelse af sygefravær. minimum to årlige drøftelser af fraværsbilledet og effekt af forebyggende indsatser i MED-organisationen, herunder inddragelse af APV og trivselsundersøgelsen. bidrage til at APV en og arbejdet med trivselsundersøgelsen afdækker om sygefraværet er arbejdsrelateret. Læs mere om MED-organisationens opgaver Læs mere om det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i SOF Intranettet under: Socialforvaltningen > Ansat i SOF > Arbejdsmiljø og trivsel Intranettet under: Socialforvaltningen > Ansat i SOF > Ansættelse og arbejdstid > Sygefravær Læs mere om arbejdet med nedbringelse af det arbejdsrelaterede fravær Arbejdsmiljø Københavns hjemmeside: Læs mere om arbejdsliv i det offentlige Arbejdsmiljøwebs hjemmeside: 21

22 Målsætning Det overordnede mål for Socialforvaltningen er at nedbringe det gennemsnitlige sygefravær pr. fuldtidsansat til 11,0 fraværsdagsværk i MÅLTAL 2016: 12,0 FRAVÆRSDAGSVÆRK MÅLTAL 2017: 11,6 FRAVÆRSDAGSVÆRK MÅLTAL 2018: 11,0 FRAVÆRSDAGSVÆRK MÅLTAL FOR CENTRENE I SOCIALFORVALTNINGEN Måltal 2016 Måltal 2017 Måltal 2018 BORGERCENTER BØRN OG UNGE 10,1 10,0 9,8 Borgercenter Børn og Unge Myndighed 9,6 9,3 9,0 Borgercenter Børn og Unge Udfører 10,7 10,5 10,4 BORGERCENTER HANDICAP 12,6 11,9 11,3 Borgercenter Handicap Myndighed 11,4 10,0 8,6 Borgercenter Handicap Udfører 12,8 12,2 11,6 BORGERCENTER VOKSNE 13,0 12,1 11,0 Borgercenter Voksne Myndighed 10,7 10,0 9,3 Borgercenter Voksne Udfører 14,6 13,1 11,7 Center for Rusmiddelbehandling 9,3 8,7 8,0 BORGERCENTER HJEMMEPLEJE 16,4 15,8 15,1 Den Sociale Hjemmepleje 17,9 16,8 15,7 Visitationen 5,1 5,1 5,1 DE CENTRALE ENHEDER 4,4 4,4 4,3 SOF total 12,0 11,6 11,0 22

23 Nyttige links Arbejdsmiljø web info og udgivelser om fysisk og psykisk arbejdsmiljø bl.a. stress, konflikthåndtering, mobning, trusler og vold: Et sundt arbejdsliv.dk: Sundhed.dk - det offentlige sundhedsvæsen på internettet: Psykiatrifonden: Angstforeningen: Depressionsforeningen: Kræftens Bekæmpelse: Videncenter for Arbejdsmiljø: Arbejdstilsynet: 23

24 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Layout og produktion: TryKKeriet

Socialforvaltningens sygefraværspolitik

Socialforvaltningens sygefraværspolitik Socialforvaltningens sygefraværspolitik september 2013 1 Forord Københavns Kommunes Socialforvaltning vil være en social ansvarlig, attraktiv og velfungerende arbejdsplads, som sikrer rum til faglighed

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningens. Godkendt af HovedMED den 17. december 2014 - Revideret august 2015

Børne- og Ungdomsforvaltningens. Godkendt af HovedMED den 17. december 2014 - Revideret august 2015 Børne- og Ungdomsforvaltningens SYGEFRAVÆRSPOLITIK Godkendt af HovedMED den 17. december 2014 - Revideret august 2015 Indhold Forord 3 Fire mål med sygefraværspolitikken 4 Målsætninger med sygefraværspolitikken

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR SYGEFRAVÆR HANDICAP

RETNINGSLINJER FOR SYGEFRAVÆR HANDICAP RETNINGSLINJER FOR SYGEFRAVÆR HANDICAP JANUAR 2019 GULDBORGSUND HANDICAP STUBBEKØBINGVEJ 83 4800 NYKØBING F TLF. 5473 2340 MAIL: HANDICAP@GULDBORGSUND.DK WWW.HANDICAP.NU Åbningstider: Mandag fra 8.00 til

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune

Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune 1 RETNINGSLINIER FOR GOD HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Forord God håndtering af sygefravær handler om at give de bedste betingelser

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse anmeldes sygefraværet så hurtigt som muligt og senest ved arbejdstids begyndelse.

Af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse anmeldes sygefraværet så hurtigt som muligt og senest ved arbejdstids begyndelse. Dato: 15-10-2018 Afdeling: HR Retningslinjer for håndtering af sygefravær En åben, ærlig og nærværende dialog om sygefravær er afgørende både for at nedsætte eller fastholde et lavt sygefravær, men også

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR SIDE 2 / 7

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold Sygefraværspolitik for Koncernservice December 2009 Indhold Kapitel 1 1. Indledning... 2 Kapitel 2 2. Formål med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel 3 3. Intentionen med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel

Læs mere

Socialforvaltningens sygefraværspolitik

Socialforvaltningens sygefraværspolitik Dato: 27-10-2006 Sagsnr.: 312014 Dok.nr.: 1918126 Socialforvaltningens sygefraværspolitik Indledning Københavns Kommunes Socialforvaltning skal være en sund, attraktiv og velfungerende arbejdsplads. Vi

Læs mere

Socialforvaltningens SYGEFRAVÆRSPOLITIK

Socialforvaltningens SYGEFRAVÆRSPOLITIK Socialforvaltningens SYGEFRAVÆRSPOLITIK 1 Indledning Københavns Kommunes Socialforvaltning skal være en sund, attraktiv og velfungerende arbejdsp lads. V i ønsker medarbejdere, som trives i deres job.

Læs mere

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Fraværspolitik Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Fravær og nærvær har længe fyldt dagsordenen både i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i hele kommunen og nationalt set. Derfor har forvaltningen

Læs mere

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014 Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune og Retningslinje for sygefraværssamtaler i Aarhus Kommune Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune Ledelsens og medarbejdernes bestræbelser på at nedbringe sygefraværet handler

Læs mere

Håndtering af sygefravær

Håndtering af sygefravær Håndtering af sygefravær Denne vejledning beskriver hvordan du skal agere, når du er syg eller har medarbejdere der er syge. Den fortæller hvilke roller og ansvar du har, samt hvordan og hvornår der skal

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

DIALOGVÆRKTØJ KOM I HUS MED SYGEFRAVÆRSOPGAVEN

DIALOGVÆRKTØJ KOM I HUS MED SYGEFRAVÆRSOPGAVEN DIALOGVÆRKTØJ KOM I HUS MED SYGEFRAVÆRSOPGAVEN KRYDS JER FREM TIL ET OVERBLIK OVER JERES SYGEFRAVÆRSARBEJDE Udgiver: Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Koncernservice, Koncern HR Tekst: Arbejdsmiljø

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune

Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune 1 RETNINGSLINIER FOR HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR INDHOLD 1. SYGEMELDING... 3 Varighedserklæring og mulighedserklæring... 3 2.

Læs mere

Politik for forebyggelse og håndtering af sygefravær

Politik for forebyggelse og håndtering af sygefravær Politik for forebyggelse og håndtering af sygefravær 10 1 Politik for forebyggelse og håndtering af sygefravær i Høje-Taastrup Kommune Udgangspunktet for politikken er, at når man er syg, skal man være

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

Retningslinje for ansattes sygefravær herunder sygefraværssamtaler

Retningslinje for ansattes sygefravær herunder sygefraværssamtaler Dato: 01-06-2018 Ref: CØP J.nr.: 81.00.00-P22-1-10 Retningslinje for ansattes sygefravær herunder sygefraværssamtaler 1. Formål Retningslinjen skal bidrage til sikre og sunde arbejdspladser, hvor ledelse

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RAMMER OG RETNINGSLINJER

HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RAMMER OG RETNINGSLINJER HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RAMMER OG RETNINGSLINJER 1-5 - 14-28 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. DEN GODE DIALOG... 4 1-5 - 14-28... 4 A. FAST TRACK... 5 B. Rundbordssamtale... 5 C. Flere fraværsperioder...

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK Eksempel på færdig sygefraværspolitik Herunder ses et ideoplæg til en færdig sygefraværspolitik. Formål Sygdomspolitikken skal understøtte en tidlig, aktiv indsats, der skal

Læs mere

Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær. Formål. Forebyggelse. Allerød Kommune

Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær. Formål. Forebyggelse. Allerød Kommune Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær Allerød Kommune Personale Formål Allerød kommune har den holdning at sygdom ikke kun er en privat sag. Sygdom har ikke alene konsekvenser for

Læs mere

Lokal fraværspolitik for Politik og Analyse

Lokal fraværspolitik for Politik og Analyse Lokal fraværspolitik for Politik og Analyse Indledning I Varde Kommune skal alle arbejdspladser have en lokal fraværspolitik. Det er væsentligt, at indholdet i politikken er kendt for alle, så der er tydelighed

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret Fraværs- og fastholdelsesvejledning for ansatte på Dragsbækcentret 1 Fraværs- og fastholdelsesvejledning på Dragsbækcentret Det er Dragsbækcentrets mål at reducere de personlige og økonomiske omkostninger,

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Sygefraværspolitik. Ældre- og Handicapforvaltningen

Sygefraværspolitik. Ældre- og Handicapforvaltningen Sygefraværspolitik Ældre- og Handicapforvaltningen Sygdom og fravær Ældre- og Handicapforvaltningens sygefraværspolitik har til formål at styrke indsatsen før, under og efter ansattes sygdom. Gennem en

Læs mere

Sygefraværspolitik. For Psykiatri og Social. Region Midtjylland. Region Midtjylland. Psykiatri & Social

Sygefraværspolitik. For Psykiatri og Social. Region Midtjylland. Region Midtjylland. Psykiatri & Social Sygefraværspolitik For Psykiatri og Social Region Midtjylland Region Midtjylland Psykiatri & Social Sygefraværspolitik for Psykiatri & Social, Region Midtjylland Indledning I Psykiatri og Social stræber

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet

Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet Skovvangen Visioner for nedbringelse af sygefravær - at minimere sygefraværet i alle afdelinger - at yde omsorg for hinanden i hverdagen - at vise interesse og

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

Redegørelsesskema for den lokale indsats for at sænke sygefraværet og øge medarbejdernes gennemsnitlige

Redegørelsesskema for den lokale indsats for at sænke sygefraværet og øge medarbejdernes gennemsnitlige N O T A T Marts 2018 Redegørelsesskema for den lokale indsats for at sænke sygefraværet og øge medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet J.nr. 2018-579 Center for Arbejdsliv (I) Kommune:

Læs mere

Opfølgning over for skoler med ekstraordinært stort vikartilskudsforbrug

Opfølgning over for skoler med ekstraordinært stort vikartilskudsforbrug Opfølgning over for skoler med ekstraordinært stort vikartilskudsforbrug Skolen Skolen har i det nærmest forgangne regnskabsår et vikartilskudsforbrug (målt som vikartilskudsforbruget ved lærerpersonales

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse arbejdsmiljø københavn Guide til en god trivselsundersøgelse Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 4 Sørg for at forankre arbejdet med trivselsundersøgelsen...

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

NÆRVÆR FRAVÆR. Hvidovre Kommune, Center for Personale og Løn Revideret , Acadre 17/26915, 17/172815

NÆRVÆR FRAVÆR. Hvidovre Kommune, Center for Personale og Løn Revideret , Acadre 17/26915, 17/172815 NÆRVÆR FRAVÆR Hvidovre Kommune, Center for Personale og Løn Revideret 31-07-2017, Acadre 17/26915, 17/172815 Indhold Hvordan håndterer du dine medarbejderes sygefravær?... 3 Hvad skal du, og hvad kan du?...

Læs mere

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at:

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at: Det er besluttet, at Varde Kommune medio 2017 skal have nedbragt det samlede fravær med 1%. Det samlede mål nås ved, at alle arbejdspladser nedbringer deres fravær mest muligt. Som leder er det din opgave

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Sygefravær Sygdom er en privat sag, men fravær er en fælles sag

Sygefravær Sygdom er en privat sag, men fravær er en fælles sag Personalepolitiske retningslinjer Sygefravær Sygdom er en privat sag, men fravær er en fælles sag Indledning Det er i alles interesse, at der gøres en målrettet og vedvarende indsats for at begrænse sygefravær,

Læs mere

Retningslinjer ved sygdom og fravær

Retningslinjer ved sygdom og fravær Retningslinjer ved sygdom og fravær (Politisk godkendt april 2016) Retningslinjer ved sygdom og fravær... 1 Formål... 2 Definition af sygdom/sygefravær... 3 Definition af fravær... 3 Strategisk arbejde

Læs mere

Sygefraværet skal ned. Konference MED/SU-hovedudvalg. Konsulent. Jette Høy FTF

Sygefraværet skal ned. Konference MED/SU-hovedudvalg. Konsulent. Jette Høy FTF Sygefraværet skal ned - Jette Høy/FTF - juni 2008 Sygefraværet skal ned Konference MED/SU-hovedudvalg Konsulent Jette Høy FTF Fakta om sygefravær Specielt det langvarige sygefravær er stigende Sygefraværet

Læs mere

Den gode dialog om sygefravær modellen

Den gode dialog om sygefravær modellen Den gode dialog om sygefravær 1-5-15 modellen OKTOBER 2015 Den gode dialog om sygefravær I MT Højgaard ønsker vi at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer sundhed og trivsel i det daglige arbejde. Det gør

Læs mere

Sygefravær er et problem for den syge medarbejder, men det er også et problem for kollegerne og arbejdsstedet.

Sygefravær er et problem for den syge medarbejder, men det er også et problem for kollegerne og arbejdsstedet. GLADSAXE KOMMUNE Strategi, Kommunikation og HR Sygefravær - Vejledning NOTAT Dato: 23. november 2016 Af: Jens Finn Christensen og Lisa Pedersen Det fremgår af Gladsaxe Kommunes personalepolitik, at det

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Evaluering af forsøg med samtaler under sygefravær

Evaluering af forsøg med samtaler under sygefravær Evaluering af forsøg med 1-5-14 samtaler under sygefravær Forsøg er kørt over 16 uger og gennemført i 2015. 49 arbejdspladser har deltaget i forsøget. 1 Som led i sygefraværsindsatsen besluttede direktionen

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge 3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge som er målrettet arbejdsgiveren www.regionmidtjylland.dk Intentioner i ændringerne i Lov om sygedagpenge Fokus på at den sygemeldte bevarer tilknytningen

Læs mere

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN Til den tillidsvalgte: REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN l sygefraværssamtale l mulighedserklæring l fastholdelsesplan 2 Hver dag er 150.000 mennesker sygemeldt fra

Læs mere

Sygefravær. Sygefraværssamtaler og statistik

Sygefravær. Sygefraværssamtaler og statistik Sygefravær Sygefraværssamtaler og statistik 21 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Nicolaj Krogh Jensen, RLTN Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe Jeppesen, FOA Susanne Gerner Nielsen, BUPL

Læs mere

Baggrund... 2. Socialforvaltningens 3 principper for arbejdet med sygefravær... 4. Opgaver og krav til ledere, medarbejdere og MED-organisation...

Baggrund... 2. Socialforvaltningens 3 principper for arbejdet med sygefravær... 4. Opgaver og krav til ledere, medarbejdere og MED-organisation... KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Redegørelse for Socialforvaltningens sygefraværsindsats 19-05-2011 06-05-2011 23-05-2011 Sagsnr. 2011-63561 2011-69902 Dokumentnr. 2011-358609

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g når en medarbejder bliver syg e r Jobcenter ruder sda l en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Rudersdal N e d b r i n g o g f o r k o r t s y g e f r avæ

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

Rudersdals kommunes sygepolitik

Rudersdals kommunes sygepolitik Sygepolitik Rudersdals kommunes sygepolitik Rudersdal Kommune er en attraktiv arbejdsplads med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor balancen mellem arbejdsliv og privatliv prioriteres Ved sygdom

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Indhold Håndbog om sygefravær... 3 Indledning... 3 Sygemeldingen den første kontakt til arbejdspladsen... 3 Registrering af sygefravær... 4 Langvarigt

Læs mere

5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 4,9 5 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 5,21 5,09 4,91

5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 4,9 5 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 5,21 5,09 4,91 Til: Udvalget for Arbejdsmiljø og rekruttering Fra: Koncern HR Dato: 11. juli 2018 Sygefravær temadrøftelse Det politiske underudvalg for Arbejdsmiljø og rekruttering har ønsket en temadrøftelse om sygefravær,

Læs mere

Herning Kommunes holdningsmarkører SÅDAN FOREBYGGER OG HÅNDTERER VI SYGEFRAVÆR

Herning Kommunes holdningsmarkører SÅDAN FOREBYGGER OG HÅNDTERER VI SYGEFRAVÆR RE LA TIO N ER Herning Kommunes holdningsmarkører SÅDAN FOREBYGGER OG HÅNDTERER VI SYGEFRAVÆR 2 Baggrund Herning Kommune vil have attraktive arbejdspladser med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Høj

Læs mere

SYGEFRAVÆRS POLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE REVIDERET MARTS

SYGEFRAVÆRS POLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE REVIDERET MARTS SYGEFRAVÆRS POLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE REVIDERET MARTS 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Sygefraværspolitik... 3 Vision... 4 Målsætningen med en sygefraværspolitik... 4 Regler for sygemelding opfølgnings- og

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

TEMADRØFTELSE I BIU OM SYGEFRAVÆR I BIF 6. FEBRUAR 2017

TEMADRØFTELSE I BIU OM SYGEFRAVÆR I BIF 6. FEBRUAR 2017 TEMADRØFTELSE I BIU OM SYGEFRAVÆR I BIF 6. FEBRUAR 2017 AGENDA PRÆSENTATION AF SYGEFRAVÆRSDATA KØBENHAVNS KOMMUNE - EN NY SYGEFRAVÆRSSTRATEGI ER PÅ VEJ HVAD GØR LEDERNE I BIF I DAG FOR AT HÅNDTERE SYGEFRAVÆR?

Læs mere

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Afdelingsleder Jes Arlaud Sygefravær det gode forløb Når medarbejderen melder sig Muligheder for sygedagpengerefusion Arbejdsgivere

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

NOTAT. Redegørelsesskema for den lokale indsats for at sænke sygefraværet og øge medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet

NOTAT. Redegørelsesskema for den lokale indsats for at sænke sygefraværet og øge medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet NOTAT Redegørelsesskema for den lokale indsats for at sænke sygefraværet og øge medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet Kommune: Albertslund Kommune Dato for udfyldelse: Kontaktperson

Læs mere

November Sunde og attraktive arbejdspladser

November Sunde og attraktive arbejdspladser November 2016 F A G N N I E S R E AD T L D P N S Å D H J E R O RB F A K I Å T P I L S S O P RE ST Sunde og attraktive arbejdspladser INDHOLD Forord 3 Mål og holdning 4 Synlighed 5 Bilag 1 6 Trivsel, åbenhed

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

Mere nærvær mindre fravær Personalepolitisk vejledning

Mere nærvær mindre fravær Personalepolitisk vejledning Mere nærvær mindre fravær Personalepolitisk vejledning Side 1 Forord En arbejdsplads med nærvær er en arbejdsplads, hvor vi kan lide at gå på arbejde. Hvor vi har lyst til at møde op hver dag og yde vores

Læs mere

Omsorgs- og sygefraværspolitik

Omsorgs- og sygefraværspolitik Omsorgs- og sygefraværspolitik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indholdsfortegnelse Omsorgs- og sygefraværspolitik... 1 1. Indledning... 3 2. Gældende regler... 3 3. Fravær... 3 3.1 Målsætning...

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Kom fravær i forkøbet. Gode råd til MED-udvalg om at forebygge og håndtere langvarigt sygefravær

Kom fravær i forkøbet. Gode råd til MED-udvalg om at forebygge og håndtere langvarigt sygefravær Kom fravær i forkøbet Gode råd til MED-udvalg om at forebygge og håndtere langvarigt sygefravær En vigtig fælles udfordring Når en medarbejder bliver syg i længere tid, er det ikke kun skidt for ham eller

Læs mere

Fra fravær til nærvær - en vejledning i håndtering af ansatte med hyppigt/stort fravær

Fra fravær til nærvær - en vejledning i håndtering af ansatte med hyppigt/stort fravær Notat Afdeling/enhed: Personaleadministrationen, Odense Oprettelsesdato: 24-aug-2009 Udarbejdet af: THS Journalnummer: - Dokumentnavn: 125196.Vejledning til Sygefraværspolitik-marts 2010.docx Fra fravær

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere