Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER"

Transkript

1 Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for mindre kapacitetsudviklingsaktiviteter finansieret af Udenrigsministeriets puljeordning til støtte af kapacitetsudvikling af danske civilsamfundsorganisationer forvaltet af NGO FORUM. Skemaet bedes udfyldt elektronisk i Word og fremsendt elektronisk til NGO FORUMs netværkskoordinator på Skemaet udfyldes i et kortfattet og præcist sprog eventuelt med brug af punktform. Skemaet må i udfyldt form ikke overskride 4 sider (eksl. forsiden og bilag). 1. J.nr. NF 127 Generelle oplysninger og finansiel rapportering 2. Initiativets navn og kontakt person Kapacitetsopbygning værdikæder og strategisk CSR 3. Værtsorganisation Fair Trade Danmark Adresse, postnummer og by Kontaktperson (navn og ) 4. Projektperiode for bevillingsaftalen/ rapporteringsperioden Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2200 København N Mette Vinquist, Camilla Cecilie Valeur: Stine Hofman Eilers: Start (dag/måned/år) Samlede omkostninger Ifølge bevillingsgrundlag (kontrakt) Afslutning (dag/måned /år) (i DKK inkl. administrationsvederlag) kr ,50 6. NGO FORUMs bidrag til projektet Ifølge bevillingsgrundlag (kontrakt) (i DKK inkl. Administrationsvederlag) kr ,50 7. Andre finansieringskilder (medfinansiering) Ifølge bevillingsgrundlag (Godkendt budget) (i DKK inkl. Administrationsvederlag) kr Koordinator timer/uge I alt 34 arbejdsdage 45 arbejdsdage Dette skal ses som en rapportering, der lægger stor vægt på det kvalitative og konkrete eksempler der kan underbygge konklusionerne. Der er nogen initiativer, der har fokus på kapacitetsudvikling (workshops, kurser eller lign.) og ingen mål for fortalervirksomhed i sådanne tilfælde skal rapporten have fokus på afsnittet om kapacitetsudvikling og ingen fokus på afsnittet om fortalervirksomhed. Ligeledes vil fokus i rapporten være anderledes, hvis initiativet lægger stor vægt på fortalervirksomhed. Det er derfor vigtigt, at rapporteringen tager udgangspunkt i initiativets eget formål og forventede resultater (outcomes). Det er ok at lade noget stå tomt! Version udarbejdet den Side 1 af 6

2 Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer Samarbejde, kapacitetsudvikling og fortalervirksomhed 10. Planlægning og samarbejde Beskriv hvordan de samarbejdende organisationer deltaget i planlægning og udførelse af aktiviteterne? Der blev, da bevillingen var gået igennem, afholdt to referencegruppemøder, hvor planlægningen af de tre workshops blev foretaget i overordnede træk. Nogle organisationer påtog sig særlige opgaver: Engagement af studerende, DDRN Aftale med oplægsholder, DDRN Input/erfaringer fra tidligere lignende arrangementer, Uddannelsesnetværket Oplæg på workshops, CARE og IBIS Invitationer til mulige deltagere både direkte og/eller oplægning på hjemmesider, alle. Der blev ligeledes afholdt et afsluttende evalueringsmøde. Beskriv hvordan eksterne samarbejdspartnere har deltaget i planlægning og udførelse af aktiviteterne? Nævn gerne hvordan Syd eventuelt har været involveret? Vi ville meget gerne have involveret syd, og havde planlagt at invitere IBIS partner fra Ghana. Dette var desværre ikke muligt i sidste ende, grundet for kort tid til at kunne opnå visum. Det har været afgørende, at udefrakommende oplægsholdere har accepteret at deltage. Den største udfordring har her været folks travle kalendere. Generelt har oplægsholderne været engageret samt interesseret i workshoppernes øvrige indhold. Beskriv kort hvem der deltog i aktiviteterne og hvorfor det var vigtigt at bringe dem sammen? Vi fokuserede på ngo er med behov for at opbygge kompetencer i forbindelse med at lave samarbejder med virksomheder. Både store og små ngo er deltog og alle lærte af hinanden (især de små, men også de store). 11. Kapacitetsudvikling Hvad fik de enkelte deltagere ud af at deltage i kapacitetsudviklingsaktiviteterne? Brug gerne citater fra evalueringsskemaer, til at illustrere dette. Deltagerne var især glade for oplæg fra CARE og IBIS, der allerede har virksomhedssamarbejder. Deltagerne syntes dog, at det havde været rart med et eksempel på en lille ngo med et virksomhedssamarbejde, idet de fleste netop selv er små. Initiativet har ikke kunne opstøve et sådant samarbejde, så de store ngo ers eksempler var næstbedste løsning. Deltagerne var ligeledes glade for det planlægningsværktøj, de fik udleveret, nemlig en spørgeguide, der fik dem til at klargøre egne kompetencer, sætte ord på nødvendige skridt i processen mv. De deltagere, som ikke allerede havde en handlingsplan liggende klar, har brugt guidelinen, bl.a. til at sætte gang i den interne diskussion. Hvis muligt, beskriv hvordan de deltagende organisationer (og ikke kun de enkelte medarbejdere) har brugt den viden/de metoder, som er blevet præsenteret gennem aktiviteterne. Brug gerne eksempler til at illustrerer dette. Version udarbejdet den Side 2 af 6

3 Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer Vidensdeling og kommunikation På hvilken måde har initiativet bidraget til læring gennem identifikation og formidling af fagspecifikke ressourcer, kommunikation og disseminering (filtering) 1? Der har været en mindre grad af disseminering f.eks. deling af erfaring/evaluering fra Uddannelsesnetværkets lignende initiativ og NGO-Forums tilgang til vækst og beskæftigelse. Ressourcepersonen i netværket (fra Håndværksrådet) har gennemgået Danida Business Partnership programmet for deltagerne. Anfør vidensprodukter, som er udarbejdet i bevillingsperioden (herunder eventuelle studier, metoder, guidelines, best practices, reviews og evalueringsrapporter). Et meget konkret output er den guideline, som ressourcepersonen fra Håndværksrådet producerede til brug for de deltagende ngo er. Den er vedlagt i bilag. 12. Nytænkning Beskriv eksempler på nytænkning i måderne aktiviteterne er gennemført (samarbejdspraksis) her tænkes specielt på om der er arbejdet på nye og anderledes måder i forhold til andre initiativer/netværk: Vi inddrog fem studerende fra DTU, som arbejder med CSR i deres studie. De studerende deltog ved første workshop og kunne derefter ønskes af alle deltagende ngo er. Seks ngo er valgte at benytte sig af tilbuddet om at få en studerende med hjem. De studerende har været sparringspartnere i den proces, ngo erne er gået igennem med at forberede deres klargøring af egne kompetencer, rolle i et virksomhedssamarbejde og kontakt til virksomheder. 13. Fortalervirksomhed Hvilke målsætninger for fortalervirksomhed har de samarbejdende organisationer haft i perioden (politik og debat) og hvilke resultater er opnået? - Aktiviteter og resultater 14. Fakta box 2 Antal åbne/offentlige arrangementer - Antal deltagere i åbne/offentlige arrangementer - Antal større konferencer (med netværket som hovedarrangør evt. i samarbejde med anden organisation) Antal deltagere i større konferencer - Antal kurser/workshops/træning (systematiseret kompetenceopbygning) 3 Antal deltagere i kursus/workshops/træning 24 Antal persondage (antal deltagere * antal dage) 14x3 + 7x2 + 3x1 = 59 Antal faste medlemmer i temagrupper/arbejdsgrupper/netværksgrupper 9 Antal møde i temagrupper/arbejdsgrupper/netværksgrupper 3-1 Et eksempel på filtrering er at tovholder (koordinator, et aktivt medlem eller en aktiv medlemsgruppe) læser fag-relevant materiale og sortere og vurderer, om dette er interessant for initiativets involverede. Det kommunikeres evt. med kort opsummering ud til den bredere gruppe via mails, groupsite, hjemmeside eller andet. 2 Det vil ikke være alle initiativer, der både arrangere åbne offentlige møder, større konferencer, kurser og temagrupper. Det er kun de relevante boxe, der skal udfyldes. Ellers skrives der Ikke Relevant. Version udarbejdet den Side 3 af 6

4 15. Resultater Hvad har været initiativets to største succeser i bevillingsperioden? Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer Stor tilslutning fra ngo er. Konkrete tiltag er foretaget af flere af de deltagende ngo er, på trods af den korte tidsramme For resultatrapportering bruges rapporteringsformatets bilag 3. Med udgangspunkt i resultaterne gives en vurdering af i hvilken grad målene opstillet i ansøgningen er nået. Brug gerne eksempler fra interne evaluerings/refleksions sessioner. Delmålene er langt hen af vejen nået. Delmål 1 og 3 blev til fulde opfyldt, og selv om indikatoren for delmål 2 ikke blev afholdt (se bilag), blev delmålet alligevel opfyldt til dels. Forløbet har især klædt de mindre organisationer bedre på i forhold til et strategisk samarbejde. 16. Opfølgning Hvordan forventes det, at der følges op på samarbejdet og resultaterne (eller mangel på samme!)? Referencegruppens evalueringsmøde havde mange gode forslag til videre samarbejde og muligheder for udvikling af området, men det er svært at koordinere en fælles længerevarende indsats. - De enkelte organisationer har selv ansvar for at få implementeret guidelines i deres strategi, hvis det ikke allerede er nået under forløbet. De har haft muligheder for vejledning hos ressourceperson. - CISU vil undersøge, om der skal være nogle kurser hos dem om f.eks. corperate fundraising, entrepenørskab i Syd, værdikæder i Syd - IBIS, Uddannelsesnetværket, Changelab m.fl. skal i gang med et videre forløb omkring partnerskaber. Muligvis et samarbejde, der allerede var etableret, men der var flere organisationer, der var interesseret i at deltage i dette forløb også. - Fair Trade Danmark vil undersøge, om der er interesse fra medlemmer til evt. strategisk samarbejde i Syd med partnere til deltagerorganisationerne. 17. Udfordringer og justeringer Hvilke udfordringer har de samarbejdende organisationer måttet forholde sig til i implementeringsperioden i forhold til samarbejde og implementering? Der var stort engagement fra referencegruppen i begyndelsen, hvor i mod det hen mod slutningen blev mindre. Det kan godt have noget at gøre med, at forløbet blev længere og gik ind i det nye år, hvor mange organisationer skal afslutte det gamle år og påbegynde det ny med dertilhørende arbejde. Samtidig manglede der nok noget ejerskab overfor forløbet. Det var heller ikke optimalt med to forskellige koordinatorer på så kort et forløb. Version udarbejdet den Side 4 af 6

5 Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer Hvilke justeringer i arbejdsplanen såvel som i budgettet er blevet gennemført (punktform og begrundelse)? Initiativet fik godkendt en omlægning af forløbet indenfor rammen af det godkendte budget baseret på følgende beskrivelse: Kort beskrivelse af omlægning: 1) at undlade at invitere virksomheder til match-making. 2) at udsætte tredje workshop til januar Uddybet motivation for omlægning: Egentlig var det planen at bringe virksomheder og ngo er sammen ved forløbets tredje workshop, et såkaldt matchmaking møde. Det blev imidlertid diskuteret på referencegruppemødet, om dette overhovedet er en realistisk mulighed, samt ikke mindst, med indsamlet erfaring fra Uddannelsesnetværkets tidligere forløb og evaluering, om det er en konstruktiv tilgang. Referencegruppemedlemmerne var enige om, at det konkrete møde mellem virksomheder og de deltagende ngo er ville give for lidt afkast i forhold til indsatsen. Følgende argumenter blev fremført: 1) Det blev vurderet, at det er umuligt at tiltrække så stor en virkshomhedsskare, at der kunne tænkes at være det helt rigtige match for blot halvdelen af de deltagende ngo er. Det rigtige match beror på både virksomhedens behov, stadie for csr-implementering, geografisk engagament og tematisk csr-behov. Det blev vurderet, at disse mange faktorer findes bedst af ngo en selv, i den geografiske og tematiske kontekst, ngo en måtte befinde sig. 2) Hvis de deltagende ngo er skal have mulighed for at foretage konkrete handlinger jf. ovenstående screening af geografi og tema i forhold til virksomheder, skal de bruge noget tid. For at optimere det faktiske resultat, altså at ngo er kommer så langt i processen som muligt, ønskes en længere periode mellem workshop II og III end hidtil planlagt. SAMMENDRAG 18. Sammendrag (max 1/3 side) Skriv et kortfattet sammendrag (vurdering) af de vigtigste resultater, problemer og læring i bevillingsperiode (max. 1/3 side). Formålet er at sammendraget kan bruges direkte i den fælles rapportering for puljen til støtte af kapacitetsudvikling (se evt. de sidste års rapporter på: Forløbet er blevet tilrettet undervejs og tilpasset ønsker fra deltagerne. En læring, som er kommet delvist frem, er vigtigheden af at inddrage sydpartnere også i forberedelsesfasen. Dette element er centralt, men praksis hos de deltagende ngo er er ikke så ligetil at ændre. Et centralt resultat for forløbet var, at de deltagende ngo er blev klar over deres egen rolle i virksomhedssamarbejder både hvad angår planlægningsfasen og selve udførelsen. De står stærkere i og med, at de selv er i stand til at orientere sig om mulige samarbejdspartnere, altså selv finde og rette henvendelse til relevante virksomheder. Dette underbygger det strategiske samarbejde, som netop er formet ved, at ngo en gør, hvad ngo en i forvejen har som ekspertiseområde, og ikke bliver fristet til at gå (alt for) langt ud over egen mission og vision. Et element, som ikke på forhånd var planlagt, men som alligevel blev et vigtigt resultat, er kommunikationen med UM omkring programmet Danida Business Partnerships. Vi samlede erfaringer fra både deltagende og andre ngo er, og brugte dem i mødet med UM til at give input til videreudvikling af DBP-programmet, så ngo er får øget gavn heraf. Version udarbejdet den Side 5 af 6

6 Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer BILAG Bilag 1: Format for finansiel rapport i forhold til oprindelig budget. Bilag 2: Resultat rapportering Andre dokumenter der kan være relevante som bilag: - Program for større aktiviteter - Deltagerliste - Sammendrag af evalueringer Version udarbejdet den Side 6 af 6

7 Rapportering - netværksinitiativer Bilag 2: Resultater Navn på netværksinitiativet: Kapacitetsopbygning værdikædetilgang og strategisk CSR Overordnet mål: At øge antallet af strategiske samarbejder mellem danske orgsnisationer og virksomheder indenfor rammerne af værdikædeudviklingssamarbejdet Delmål/outcome 1: Metodisk forståelse for hvorledes værdikædetilgang og strategisk CSR kan understøtte organisationens arbejde med lokale partnere i udviklingslande Resultater (fra godkendt ansøgning) Indikatorer (fra godkendt ansøgn.) Status/ faktisk resultat Aktiviteter gennemført Resultat 1.1: De deltagende ngo er udtrykker forståelse for, hvad strategisk CSR er, og hvordan de selv kan bruge det. Resultat 1.2: (tilføj flere rækker til skemaet om nødvendigt) Efter workshop II var der en udbredt forståelse blandt deltagerne for, hvad strategisk CSR er. De første skridt mod at tænke ngo en ind i denne type samarbejde med virksomheder var også taget. Ikke alle deltagende ngo er kan se en mulighed for umiddelbart brug af den strategiske metode, idet de føler, at det er et meget stort arbejde. Den filantropiske tilgang (hvor man blot modtager en donation fra en virksomhed) er umiddelbart tillokkende i den kontekstuelle virkelighed, som hedder 5% egen-finansiering som nyetableret rammeorganisation. Delmål/outcome 2: Viden om og konkrete ideer til strategiske partnerskaber med virksomheder i både nord og syd To workshops med oplæg fra organisationer, der er i gang med strategiske samarbejder med virksomheder. Diskussion blandt de deltagende ngo er, som endnu ikke har disse samarbejder, om deres egen mulige rolle. Udfyldelse af guideline, der støtter præcisering af rolle. Format udarbejdet den

8 Resultater (fra godkendt ansøgning) Indikatorer (fra godkendt ansøgn.) Status/ faktisk resultat Aktiviteter gennemført Resultat 2.1: Match-making arrangement mellem virksomheder og ngo er. Resultat 2.2: (tilføj flere rækker til skemaet om nødvendigt) Vi ændrede dette mål undervejs, idet vi ikke fandt, at vi ville kunne få nok ud af at gennemføre et match-making arrangement. Se evt. Motivation for dette valg i bilag. Vi har i stedet fokuseret på at kapacitetsopbygge de deltagende ngo er til selv at kunne foretage screening af markedet, dvs. at de selv er i stand til at finde de virksomhedspartnere, som passer til dem både geografisk, størrelsesmæssigt og tematisk. Flere organisationer følte sig bedre rustet til at kontakte virksomheder, og med oplæggene fra organisationer/virksomhederne blev det også mere konkret for deltagerne hvad et evt. partnerskab kunne indeholde, hvordan man tager kontakt osv. Delmål 3: Metode til strategiudkast for organisationen i relation til organisationens potentielle rolle i forskellige led af værdikæden, samt hvorledes strategiske virksomhedspartnerskaber kan understøtte den valgte strategi. Resultater (fra godkendt ansøgning) Indikatorer (fra godkendt ansøgn.) Status/ faktisk resultat Aktiviteter gennemført Format udarbejdet den

9 Resultat 3.1 Strategiudkast for den enkelte deltagende NGO Resultat 3.2 De fleste deltagende ngo er, som ikke allerede havde en færdig strategi, fik formuleret deres egen gennem workshopforløbet. Flere af organisationerne med en allerede færdig strategi fik justeret og forbedret den. Der blev udleveret en guideline (vedhæftet), som de deltagende ngo er brugte til at formulere deres strategi for strategisk samarbejde med virksomheder. Udfyldelsen af guidelinen blev understøttet af en gruppe studerende fra DTU, som gav input og holdt ngo erne fast på at udfylde guidelinen. Format udarbejdet den

10 Strategiske partnerskaber mellem danske organisationer, lokale partnere og virksomheder - Tre workshops om udfordringer, muligheder og jeres potentiale. Der er stigende interesse, både i Danmark og hos internationale udviklingsdonorer, for området vækst og beskæftigelse samt berøringsfladerne mellem udvikling og det private erhvervsliv. I den forbindelse tilbyder vi en række workshops: At kapacitetsopbygge danske organisationer til at kunne udnytte det voksende potentiale for strategisk samarbejde med virksomheder, der arbejder med ansvarlig leverandørstyring og CSR i Syd. Målet med forløbet er at gøre danske organisationer samt deres partnere i syd i stand til selv at identificere og igangsætte potentielle partnerskaber med virksomheder. På denne vis handler forløbet om, hvordan man skaber strategiske partnerskaber, hvor civilsamfundsorganisationens rolle som kapacitetsopbyggende i relation til virksomhedens CSR-behov er i centrum. NGO ernes engagement skal være drevet af deres kernekompetencer, eksempelvis at sikre miljø-bevarelse, uddannelse af medarbejdere i rettigheder, hindre korruption på lokalpolitisk plan eller lignende. Dette stramme fokus er en hjørnesten i det strategiske CSR-partnerskab. Deltagere forventes at være danske civilsamfundsorganisationers programmedarbejdere og evt. de, der arbejder med organisationens eksterne relationer. Idet der igennem forløbet vil blive udviklet konkrete handlingsplaner er det afgørende, at ledelsen i organisationerne er indstillet på engagementet og bakker op om det. Deltagergebyr: 250 kr. pr. workshop, rabat for deltagelse på alle tre workshops: 500 kr. i alt. Tilmelding hos: Helle Løvstø Severinsen, tel.: Tilmelding senest den 15. oktober. 1

11 Workshop I Dato: 24. oktober Titel: Identifikation af potentialet i forhold til værdikæder og CSR Lokalitet: Håndværksrådet, Islands Brygge 26 Tid: Indhold: På den første workshop er der fokus på potentialet for danske NGO er i forhold til værdikædeprogrammer og virksomhedssamarbejde samt eksempler på dette. Der vil især være fokus på, hvordan den danske organisation kan imødekomme lokale partneres behov gennem sådanne tiltag og hvilke faldgruber der kan være. Der udarbejdes en afklaring af hvorledes den enkelte organisation bedst kan byde ind i dette arbejde med respekt for organisationens kernekompetencer og mission. Program: Velkomst og mål og forventninger for dagen v/camilla Cecilie Valeur, Håndværksrådet Status på NGO og virksomhedspartnerskaber hvad er der sket og hvad er vigtigt fremadrettet/ v NGO Forum Erfaringer med strategisk samarbejde mellem virksomheder og ngo er, og erfaringer om Danida-krav betydningen for IBIS: v/anne Margrethe Hefting, IBIS Kaffepause Oplæg fra IBIS med fokus på lokale partneres behov og bud på god og mindre god inddragelse af den lokale partner. Hvad er vigtigt for succes? V/Connie Dupont, IBIS Frokost Øvelse: Identifikation af kernekompetencer i de danske organisationer Hver NGO tilbydes en medskriver og indpisker personificeret ved en studerende fra DTU. Workshop II Dato: 31. oktober Titel: Handlingsplan Lokalitet: Håndværksrådet, Islands Brygge 26 Tid: Indhold: På denne workshop er der fokus på at en handlingsplan udarbejdes og siden implementeres på baggrund af faglige input ved workshoppen. Organisationerne vil i forløbet blive tilbudt assistance fra en studerende med relevant baggrund, der kan deltage i udviklingen af strategien og implementeringen af handlingsplanen. Program: Velkomst og mål og forventninger for dagen v/håndværksrådet Præsentation af tendenser, virksomhedernes behov for CSR og NGO partnerskaber, v/maurice Meehan, Manager i Sustainability and Performance, A.P Møller Mærsk. 2

12 Præsentation af muligheder for strategiske partnerskaber mellem NGO er og virksomheder indenfor DBP og andre programmer, v/danida Kaffepause Præsentation af case: Social ansvarlig handel med Kenya et strategisk samarbejde mellem FDB & CARE. I casen vil vi komme ind på hvordan partnerskabet blev etableret, CARE s tillægsværdi, motivation og udfordringer, herunder samarbejdet med lokale partnere, v. Nanna Callisen Bang, CARE samt Brian Sundstrup, FDB Frokost Øvelse: identifikation af markedsmuligheder og færdiggørelse af handlingsplan.. Workshop III Dato: januar 2013 Titel: Opfølgning på handlingsplaner. Lokalitet: Håndværksrådet, Islands Brygge 26 Tid: besluttes senere Indhold: Status på, hvor langt hver enkelt NGO kommet. Hvilke barrierer er der stødt på undervejs? Hvad er gået godt? Hvad er de næste skridt? Kan det fortsatte arbejde forankres i DIEH? Hvad er der behov for fremadrettet? Hvad kan Danida gøre i forhold til fremadrettet programudvikling? Hvilken rolle kan erhvervsorganisationer, fagforeninger og universiteter spille i forhold til danske organisationer og hvordan skaber vi win-win relationer? Mange hilsner CARE, CISU, Håndværksrådet, IBIS, DDRN, Dansk Forum for Mikrofinans, Uddannelsesnetværket, Børnefonden og Fair Trade Danmark. 3

13 Workshop III Handlingsplan Dato: 16. januar 2013 Tid: Lokalitet: IBIS, Vesterbrogade 2B, 1620 København V Indhold: På den sidste workshop er der fokus på de praktiske og fremadrettede perspektiver for NGO ernes rolle i værdikædeprojekter med private virksomheder. Der vil være fagligt input fra eksterne oplægsholdere omkring virksomhedernes syn på NGO-samarbejde, mulighederne for finansiering indenfor Danidas DB program og processen omkring kontrakten med virksomhedspartneren. Der vil også være praktiske eksempler fra udvalgte deltagerorganisationer omkring deres resultater med at identificere og kontakte potentielle virksomhedspartnere. Program: Velkomst. Mål og forventninger for dagen ved Camilla Cecilie Valeur, Håndværksrådet Præsentation af gruppebaseret NGO samarbejde (World Food Programme). Hvordan samarbejdet blev etableret, business casen bag det, udfordringerne i at få det hele op at stå, og hvordan det generelt har fungeret v/ A. P. Møller Mærsk, Jens Munch Lund-Nielsen. Spørgsmål og svar Hvad er vigtigt i processen med at lave samarbejdsaftale, kontrakt med virksomhedspartnere v/advokat Morten Bruus Kaffepause Præsentation af muligheder for strategiske partnerskaber mellem NGO er og virksomheder indenfor DBP og andre programmer, v/danida Sara Krüger Falk. Spørgsmål og svar Frokost Erfaring: Identifikation og kontakt til potentielle virksomhedspartnere v/deltager, Hans Mayland Afslutning. Status på, hvor langt hver enkelt NGO er kommet. Hvilke barrierer er de stødt på undervejs? Hvad er gået godt? Hvad er de næste skridt? Kan det fortsatte arbejde forankres i DIEH? Hvilken rolle kan erhvervsorganisationer, fagforeninger og universiteter spille i forhold til danske organisationer? Tre konkrete ideer til det forsatte arbejde v/ Camilla Cecilie Valeur. 1

14 Strategiske partnerskaber mellem danske organisationer, lokale partnere og virksomheder Deltagerliste Workshop I 24. oktober 2012 Organisation IBIS CARE CISU Folkekirkens Nødhjælp Vedvarende Energi/Organisation for Sustainable Energy NGO Forum Ghana Venskabsgrupperne Dans Vietnamesisk Forening Mission Øst Skovdyrkerne Esperantoforeningen FIC HopeNow Vedvarende Energi Association for World Education - Danmark Nhakas Venner Studerende fra DTU Håndværksrådet DDRN Fair Trade Danmark Deltagere Connie Dupont Louise Helene Møller-Madsen Nicolai Houe Henriette Gejsing Carl Gustav Lorentzen Erik Junge Madsen Pernille Tind Simmons Ole Brøkner, Helle Eickhoff Blom Hans Mayland Bettina Thomsen Ileana Schrøder Annette Larsen Anne Brandt Christensen Maria Graversen Palle Møldrup Rikke Schultz Anna Hempel Cristina Coman Anne Mette Brasen Rasmus Severin Hansen Andreas Eriksen Lauri Orkoneva Camilla Cecilie Valeur Arne Wangel Helle Løvstø Severinsen

15 Strategiske partnerskaber mellem danske organisationer, lokale partnere og virksomheder Deltagerliste Workshop II 31. oktober 2012 Organisation Deltagere Tilknyttet studerende Udenrigsministeriet Sara Krüger Falk/AFBUD A.P. Møller Mærsk Maurice Meehan/AFBUD FDB Brian Sundstrup/AFBUD CARE Nanna Callisen Bang CISU Lotte Asp Mikkelsen Christina Coman Folkekirkens Nødhjælp Henriette Gejsing Vedvarende Erik Junge Madsen Rasmus Severin Hansen Energi/Organisation for Sustainable Energy Maria Graversen NGO Forum Henrik Nielsen Ghana Venskabsgrupperne Ole Brøkner, Bjarne Højlund Pedersen Lene Marie Andreasen Dans Vietnamesisk Helle Eickhoff Blom Rasmus Severin Hansen Forening Mission Øst Hans Mayland Anne Mette Brasen FIC Annette Larsen Andreas Eriksen HopeNow Anne Brandt Christensen Association for World Rikke Schultz Lauri Orkoneva Education - Danmark Nhakas Venner Anna Hempel/AFBUD Studerende fra DTU? Cristina Coman Anne Mette Brasen Rasmus Severin Hansen Andreas Eriksen Lauri Orkoneva Specialestuderende Louise Helene Nielsen Håndværksrådet Camilla Cecilie Valeur NGO-Forum Henrik Nielsen Uddannelsesnetværket Anne Sørensen DDRN Arne Wangel Fair Trade Danmark Helle Løvstø Severinsen

16 Strategiske partnerskaber mellem danske organisationer, lokale partnere og virksomheder Deltagerliste Workshop III 16. januar 2013 Organisation Deltagere Bemærkninger Udenrigsministeriet Sara Krüger Falk Oplægsholder A.P. Møller Mærsk Jens Munch Lund-Nielsen Oplægsholder MAQS LAW FIRM Morten Bruus Oplægsholder CARE Nanna Callisen Bang CISU Nicolai Houe Christina Coman, studerende tilknyttet Folkekirkens Nødhjælp Henriette Gejsing Vedvarende Energi/Organisation for Sustainable Energy IBIS Ghana Venskabsgrupperne Carl Gustav Lorentzen Erik Junge Madsen Maria Graversen Anne Margrethe Hefting Bjarne Højlund Pedersen eller Lene Marie Andreasen Helle Eickhoff Blom Rasmus Severin Hansen, studerende tilknyttet Dansk Vietnamesisk Forening Rasmus Severin Hansen, studerende tilknyttet Mission Øst Hans Mayland Anne Mette Brasen, studerende tilknyttet FIC Annette Larsen Andreas Eriksen, studerende tilknyttet HopeNow Anne Brandt Christensen Association for World Rikke Schultz Education - Danmark Dansk Forum for Peter Blum Samuelsen Mikrofinans A. P. Møller Mærsk Mia Ollgaard BØRNEfonden Dorrit Skårup Jensen NGO-Forum Henrik Nielsen Pernille Tind Simmons Uddannelsesnetværket Anne Sørensen Sidse Stausholm HopeNow Anne Brandt Christensen Association for World Rikke Schultz Education - Danmark Palle Møldrup Nhakas Venner Anna Hempel Håndværksrådet Camilla Cecilie Valeur Fair Trade Danmark Stine Hofman Eilers Lauri Orkoneva, studerende tilknyttet

17 Deltagernes evaluering Kapacitetsopbygning værdikædetilgang og strategisk CSR Resumé Denne opsamling på deltagernes evaluering af forløbet er lavet på baggrund af besvarelserne på 2 forskellige men supplerende spørgeskemaer delt ud til deltagerne henholdsvis efter 2. og 3. workshop og en mundtlig opsamling på 3. workshop. Spørgeskemaerne bygger på kvalitative spørgsmål og ved 2. workshop var der 5 deltagere, der besvarede spørgeskemaet mod 9 efter 3. workshop. Deltagernes evaluering af forløbet er meget differentieret. I det store og hele mener alle, at det har været et spændende og brugbart forløb, men det er meget forskelligt fra organisation til organisation, hvad der har været brugbart og relevant, og hvad der ikke har. Det kunne tyde på, som det også blev diskuteret på referencegruppens evalueringsmøde, at deltagerne har haft et meget forskelligt udgangspunkt, og at workshopperne har prøvet at favne rigtig meget på kort tid, så det har favnet bredt men ikke så dybt. Mange af deltagerne synes, at oplæggene har været meget interessante og guidelines gode til at sætte processer i gang, men flere synes, at forløbet skulle have været længere, så guidelines kunne afprøves og implementeres i organisationens strategi, før forløbet var slut. De fleste deltagere føler sig bedre rustet til at indgå i partnerskaber med virksomheder og har en klar forståelse, hvilken rolle deres organisation kan spille i et sådan partnerskab. Indhold Deltagerne mener helt overvejende, at oplæggene har været yderst relevant og vigtige. Der er dog meget delte meninger om, hvilke oplæg, der var bedst. Nogle organisationer, synes at oplæggene fra Mærsk og CARE var de bedste, mens en anden række bedre kunne bruge de lidt mere praktiskorienterede fra Hans Mayland og Morten Bruus, og syntes at især oplægget fra Mærsk skød lidt ved siden af i forhold til deres organisation. Flere deltagere synes, der var en god veksling mellem oplæg, diskussion, erfaringsudveksling og den konkrete opgave omkring guidelines at overføre på egen organisation. Forløb Mange deltagere synes, forløbet har været for kort. De efterlyser bedre tid til udfyldelse af guidelines og implementering af samme. Flere mener, at forløbet har været veltilrettelagt og veludført. Studerende Samarbejdet med de studerende har været meget blandet. Det har været mest brugbart i de små organisationer, der kun har beskæftiget sig lidt med virksomhedspartnerskaber. Blandet engagement fra både deltagere og studerende. Nogle studerende har været meget aktive, andre har ikke besvaret deres mails. Nogle deltagerorganisationer har været dygtige til at involvere den studerende. Andre har ikke rigtig fået det brugt. Fremtiden Langt de fleste deltagere føler sig bedre rustet til at indgå partnerskaber med virksomheder efter forløbet. Nogle enkelte er blevet mere klar over, hvad de ikke skal i deres organisation. Flere organisationer er ikke parat til at inddrage partnerne i Syd i arbejdet endnu. De mindre organisationer efterlyser noget mere jordnært og praktiskorienteret træning. Match med virksomheder. Støtte til implementering af strategi. 8. februar 2013 Stine Hofman Eilers Fair Trade Danmark

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

Generelle oplysninger og finansiel rapportering. 2200 København N

Generelle oplysninger og finansiel rapportering. 2200 København N Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelsesprocedurer for ansøgningsrunden: På møde i det Stående Udvalg den 10. april 2013 blev et oplæg til revideret godkendelsesprocedure

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Præsentationsrunde 3. Kort opdatering på 2010: Hjemmeside Budget 2010 4. Fremtidige

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr-

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- 250.000 kr.) Kapacitetsudvikling er enkeltstående netværksaktiviteter eller afgrænsende aktivitetsforløb, som normalt skal afvikles inden for et år.

Læs mere

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 NGO FORUM modtog den 20. april 2012 seks ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-forum C/O IBIS Nørrebrogade 68B 2200 København N J.nr.: NF 103 Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for større netværksinitiativer Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer

Læs mere

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Partnerskaber mellem organisationer og virksomheder. - en praktisk "skridt for skridt" guide til at komme i gang.

Partnerskaber mellem organisationer og virksomheder. - en praktisk skridt for skridt guide til at komme i gang. Partnerskaber mellem organisationer og virksomheder - en praktisk "skridt for skridt" guide til at komme i gang. Indholdsfortegnelse Begreber side 3 Indledning side 4 Typer af partnerskaber side 5 Eksempler

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier Puljen til støtte af kapacitetsudvikling Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter Retningslinjer og bevillingskriterier MAJ 2012 Retningslinjer og bevillingskriterier Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 0 Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 Selandia, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse (Tænketanken) kl. 08.30-12.30 Til stede / afbud / fraværende

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

PPR som kompetenceudvikler

PPR som kompetenceudvikler PPR som kompetenceudvikler Dato: Torsdag den 18. juni 2015 kl. 10.00-16.00 Sted: Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Konferencen er planlagt i et samarbejde mellem KL og Landssamrådet

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning

Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning Projektskabelon Evt. projektnummer:193211011 Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Gennemførselsvejledning 2. Resumé Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production Minipuljen: BILAG 14 Skema til Statusrapport (Version gældende fra 2006) Udfyldes af Projektrådgivningen J.nr.: Modtaget : Statusrapport Ansøgende organisation: Indsatsens titel: Land: Denmark Lesotho

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Vidensdeling på tværs sammen bliver vi klogere

Vidensdeling på tværs sammen bliver vi klogere ÅRSRAPPORT 2011 PULJEN TIL STØTTE AF FAGLIGE NETVÆRK OG KAPACITETSUDVIKLING: Vidensdeling på tværs sammen bliver vi klogere INTRODUKTION NGO FORUMs årsrapport 2011 Udvikling opnås bedst i fællesskab skrev

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

NGO-temadag 2010. NGO erne og omverdenen. Torsdag den 27. maj 2010 kl. 16.15

NGO-temadag 2010. NGO erne og omverdenen. Torsdag den 27. maj 2010 kl. 16.15 Torsdag den 27. maj 2010 kl. 16.15 Hvordan ser omverdenen egentlig på NGO erne? På NGO-temadagen 2010 belyser vi dette spørgsmål fra forskellige vinkler: Den politiske vinkel, den erhvervsmæssige vinkel

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole SMTTE-Modellen SMTTE - modellen har sit udgangspunkt i Pædagogisk Center i Kristiansand i Norge, og er i Danmark bl.a. beskrevet af Frode Boye Andersen

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE Skole: Filstedvejens Skole, Nøvling Skole Udviklingsarbejdets titel: Google Apps i undervisningen Nr.: Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010

Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010 Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010 Til stede Deltagende styregruppemedlemmer: Bent Mikkelsen, Region Midtjylland Brian Kjær Andreasen, Region Midtjylland Trine Vester-Sørensen,

Læs mere

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Projektets titel: Udfyldes af projektejer og projektleder. Læs inden du udfylder skabelonen: Svarene udgør den dokumentation projektet besluttes på baggrund af. Spørgsmålene er ment som inspiration til

Læs mere

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE Den 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til en længere og mere varieret skoledag, fokus på læringsmål frem for undervisningsmål, bevægelse

Læs mere

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du

Læs mere

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde Det var jo bare en drømmeagtig idé til at starte med. Men så snakkede vi lidt mere om det og pludselig havde vi en plan om en grillhytte, lavet i fællesskab. Klask! For hvem? For borgere, lokalråd, foreninger

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

"#$%#&'()$#*'+,#%'#!-.!! /01!2134"'!56#&&#'7$#!8,! &#$%#&'98&&()79-:78)!

#$%#&'()$#*'+,#%'#!-.!! /01!2134'!56#&&#'7$#!8,! &#$%#&'98&&()79-:78)! !!! #$%#&'()$#*'+,#%'#!-.!! /01!2134'!56#&&#'7$#!8,! &#$%#&'98&&()79-:78)!! 4$-*;#6$#:!-.!#9':#*)!98)'(%#):!! -*7-!+*#)'#)!.8*!/01!2134!!?-)(-*!@ABC!!!!!!!!!!! D8):-9:E!-*7-!+*#)'#)! -7%E!F#*-G;-=5H58:&-7%I=8&!

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Introduktion til ledelse

Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Bliv parat til at tage lederrollen Nye ledere kan med fordel starte her Med de basale personlige og faglige ledelseskompetencer kommer du godt fra start

Læs mere