Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER"

Transkript

1 Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for mindre kapacitetsudviklingsaktiviteter finansieret af Udenrigsministeriets puljeordning til støtte af kapacitetsudvikling af danske civilsamfundsorganisationer forvaltet af NGO FORUM. Skemaet bedes udfyldt elektronisk i Word og fremsendt elektronisk til NGO FORUMs netværkskoordinator på Skemaet udfyldes i et kortfattet og præcist sprog eventuelt med brug af punktform. Skemaet må i udfyldt form ikke overskride 4 sider (eksl. forsiden og bilag). 1. J.nr. NF 127 Generelle oplysninger og finansiel rapportering 2. Initiativets navn og kontakt person Kapacitetsopbygning værdikæder og strategisk CSR 3. Værtsorganisation Fair Trade Danmark Adresse, postnummer og by Kontaktperson (navn og ) 4. Projektperiode for bevillingsaftalen/ rapporteringsperioden Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2200 København N Mette Vinquist, Camilla Cecilie Valeur: Stine Hofman Eilers: Start (dag/måned/år) Samlede omkostninger Ifølge bevillingsgrundlag (kontrakt) Afslutning (dag/måned /år) (i DKK inkl. administrationsvederlag) kr ,50 6. NGO FORUMs bidrag til projektet Ifølge bevillingsgrundlag (kontrakt) (i DKK inkl. Administrationsvederlag) kr ,50 7. Andre finansieringskilder (medfinansiering) Ifølge bevillingsgrundlag (Godkendt budget) (i DKK inkl. Administrationsvederlag) kr Koordinator timer/uge I alt 34 arbejdsdage 45 arbejdsdage Dette skal ses som en rapportering, der lægger stor vægt på det kvalitative og konkrete eksempler der kan underbygge konklusionerne. Der er nogen initiativer, der har fokus på kapacitetsudvikling (workshops, kurser eller lign.) og ingen mål for fortalervirksomhed i sådanne tilfælde skal rapporten have fokus på afsnittet om kapacitetsudvikling og ingen fokus på afsnittet om fortalervirksomhed. Ligeledes vil fokus i rapporten være anderledes, hvis initiativet lægger stor vægt på fortalervirksomhed. Det er derfor vigtigt, at rapporteringen tager udgangspunkt i initiativets eget formål og forventede resultater (outcomes). Det er ok at lade noget stå tomt! Version udarbejdet den Side 1 af 6

2 Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer Samarbejde, kapacitetsudvikling og fortalervirksomhed 10. Planlægning og samarbejde Beskriv hvordan de samarbejdende organisationer deltaget i planlægning og udførelse af aktiviteterne? Der blev, da bevillingen var gået igennem, afholdt to referencegruppemøder, hvor planlægningen af de tre workshops blev foretaget i overordnede træk. Nogle organisationer påtog sig særlige opgaver: Engagement af studerende, DDRN Aftale med oplægsholder, DDRN Input/erfaringer fra tidligere lignende arrangementer, Uddannelsesnetværket Oplæg på workshops, CARE og IBIS Invitationer til mulige deltagere både direkte og/eller oplægning på hjemmesider, alle. Der blev ligeledes afholdt et afsluttende evalueringsmøde. Beskriv hvordan eksterne samarbejdspartnere har deltaget i planlægning og udførelse af aktiviteterne? Nævn gerne hvordan Syd eventuelt har været involveret? Vi ville meget gerne have involveret syd, og havde planlagt at invitere IBIS partner fra Ghana. Dette var desværre ikke muligt i sidste ende, grundet for kort tid til at kunne opnå visum. Det har været afgørende, at udefrakommende oplægsholdere har accepteret at deltage. Den største udfordring har her været folks travle kalendere. Generelt har oplægsholderne været engageret samt interesseret i workshoppernes øvrige indhold. Beskriv kort hvem der deltog i aktiviteterne og hvorfor det var vigtigt at bringe dem sammen? Vi fokuserede på ngo er med behov for at opbygge kompetencer i forbindelse med at lave samarbejder med virksomheder. Både store og små ngo er deltog og alle lærte af hinanden (især de små, men også de store). 11. Kapacitetsudvikling Hvad fik de enkelte deltagere ud af at deltage i kapacitetsudviklingsaktiviteterne? Brug gerne citater fra evalueringsskemaer, til at illustrere dette. Deltagerne var især glade for oplæg fra CARE og IBIS, der allerede har virksomhedssamarbejder. Deltagerne syntes dog, at det havde været rart med et eksempel på en lille ngo med et virksomhedssamarbejde, idet de fleste netop selv er små. Initiativet har ikke kunne opstøve et sådant samarbejde, så de store ngo ers eksempler var næstbedste løsning. Deltagerne var ligeledes glade for det planlægningsværktøj, de fik udleveret, nemlig en spørgeguide, der fik dem til at klargøre egne kompetencer, sætte ord på nødvendige skridt i processen mv. De deltagere, som ikke allerede havde en handlingsplan liggende klar, har brugt guidelinen, bl.a. til at sætte gang i den interne diskussion. Hvis muligt, beskriv hvordan de deltagende organisationer (og ikke kun de enkelte medarbejdere) har brugt den viden/de metoder, som er blevet præsenteret gennem aktiviteterne. Brug gerne eksempler til at illustrerer dette. Version udarbejdet den Side 2 af 6

3 Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer Vidensdeling og kommunikation På hvilken måde har initiativet bidraget til læring gennem identifikation og formidling af fagspecifikke ressourcer, kommunikation og disseminering (filtering) 1? Der har været en mindre grad af disseminering f.eks. deling af erfaring/evaluering fra Uddannelsesnetværkets lignende initiativ og NGO-Forums tilgang til vækst og beskæftigelse. Ressourcepersonen i netværket (fra Håndværksrådet) har gennemgået Danida Business Partnership programmet for deltagerne. Anfør vidensprodukter, som er udarbejdet i bevillingsperioden (herunder eventuelle studier, metoder, guidelines, best practices, reviews og evalueringsrapporter). Et meget konkret output er den guideline, som ressourcepersonen fra Håndværksrådet producerede til brug for de deltagende ngo er. Den er vedlagt i bilag. 12. Nytænkning Beskriv eksempler på nytænkning i måderne aktiviteterne er gennemført (samarbejdspraksis) her tænkes specielt på om der er arbejdet på nye og anderledes måder i forhold til andre initiativer/netværk: Vi inddrog fem studerende fra DTU, som arbejder med CSR i deres studie. De studerende deltog ved første workshop og kunne derefter ønskes af alle deltagende ngo er. Seks ngo er valgte at benytte sig af tilbuddet om at få en studerende med hjem. De studerende har været sparringspartnere i den proces, ngo erne er gået igennem med at forberede deres klargøring af egne kompetencer, rolle i et virksomhedssamarbejde og kontakt til virksomheder. 13. Fortalervirksomhed Hvilke målsætninger for fortalervirksomhed har de samarbejdende organisationer haft i perioden (politik og debat) og hvilke resultater er opnået? - Aktiviteter og resultater 14. Fakta box 2 Antal åbne/offentlige arrangementer - Antal deltagere i åbne/offentlige arrangementer - Antal større konferencer (med netværket som hovedarrangør evt. i samarbejde med anden organisation) Antal deltagere i større konferencer - Antal kurser/workshops/træning (systematiseret kompetenceopbygning) 3 Antal deltagere i kursus/workshops/træning 24 Antal persondage (antal deltagere * antal dage) 14x3 + 7x2 + 3x1 = 59 Antal faste medlemmer i temagrupper/arbejdsgrupper/netværksgrupper 9 Antal møde i temagrupper/arbejdsgrupper/netværksgrupper 3-1 Et eksempel på filtrering er at tovholder (koordinator, et aktivt medlem eller en aktiv medlemsgruppe) læser fag-relevant materiale og sortere og vurderer, om dette er interessant for initiativets involverede. Det kommunikeres evt. med kort opsummering ud til den bredere gruppe via mails, groupsite, hjemmeside eller andet. 2 Det vil ikke være alle initiativer, der både arrangere åbne offentlige møder, større konferencer, kurser og temagrupper. Det er kun de relevante boxe, der skal udfyldes. Ellers skrives der Ikke Relevant. Version udarbejdet den Side 3 af 6

4 15. Resultater Hvad har været initiativets to største succeser i bevillingsperioden? Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer Stor tilslutning fra ngo er. Konkrete tiltag er foretaget af flere af de deltagende ngo er, på trods af den korte tidsramme For resultatrapportering bruges rapporteringsformatets bilag 3. Med udgangspunkt i resultaterne gives en vurdering af i hvilken grad målene opstillet i ansøgningen er nået. Brug gerne eksempler fra interne evaluerings/refleksions sessioner. Delmålene er langt hen af vejen nået. Delmål 1 og 3 blev til fulde opfyldt, og selv om indikatoren for delmål 2 ikke blev afholdt (se bilag), blev delmålet alligevel opfyldt til dels. Forløbet har især klædt de mindre organisationer bedre på i forhold til et strategisk samarbejde. 16. Opfølgning Hvordan forventes det, at der følges op på samarbejdet og resultaterne (eller mangel på samme!)? Referencegruppens evalueringsmøde havde mange gode forslag til videre samarbejde og muligheder for udvikling af området, men det er svært at koordinere en fælles længerevarende indsats. - De enkelte organisationer har selv ansvar for at få implementeret guidelines i deres strategi, hvis det ikke allerede er nået under forløbet. De har haft muligheder for vejledning hos ressourceperson. - CISU vil undersøge, om der skal være nogle kurser hos dem om f.eks. corperate fundraising, entrepenørskab i Syd, værdikæder i Syd - IBIS, Uddannelsesnetværket, Changelab m.fl. skal i gang med et videre forløb omkring partnerskaber. Muligvis et samarbejde, der allerede var etableret, men der var flere organisationer, der var interesseret i at deltage i dette forløb også. - Fair Trade Danmark vil undersøge, om der er interesse fra medlemmer til evt. strategisk samarbejde i Syd med partnere til deltagerorganisationerne. 17. Udfordringer og justeringer Hvilke udfordringer har de samarbejdende organisationer måttet forholde sig til i implementeringsperioden i forhold til samarbejde og implementering? Der var stort engagement fra referencegruppen i begyndelsen, hvor i mod det hen mod slutningen blev mindre. Det kan godt have noget at gøre med, at forløbet blev længere og gik ind i det nye år, hvor mange organisationer skal afslutte det gamle år og påbegynde det ny med dertilhørende arbejde. Samtidig manglede der nok noget ejerskab overfor forløbet. Det var heller ikke optimalt med to forskellige koordinatorer på så kort et forløb. Version udarbejdet den Side 4 af 6

5 Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer Hvilke justeringer i arbejdsplanen såvel som i budgettet er blevet gennemført (punktform og begrundelse)? Initiativet fik godkendt en omlægning af forløbet indenfor rammen af det godkendte budget baseret på følgende beskrivelse: Kort beskrivelse af omlægning: 1) at undlade at invitere virksomheder til match-making. 2) at udsætte tredje workshop til januar Uddybet motivation for omlægning: Egentlig var det planen at bringe virksomheder og ngo er sammen ved forløbets tredje workshop, et såkaldt matchmaking møde. Det blev imidlertid diskuteret på referencegruppemødet, om dette overhovedet er en realistisk mulighed, samt ikke mindst, med indsamlet erfaring fra Uddannelsesnetværkets tidligere forløb og evaluering, om det er en konstruktiv tilgang. Referencegruppemedlemmerne var enige om, at det konkrete møde mellem virksomheder og de deltagende ngo er ville give for lidt afkast i forhold til indsatsen. Følgende argumenter blev fremført: 1) Det blev vurderet, at det er umuligt at tiltrække så stor en virkshomhedsskare, at der kunne tænkes at være det helt rigtige match for blot halvdelen af de deltagende ngo er. Det rigtige match beror på både virksomhedens behov, stadie for csr-implementering, geografisk engagament og tematisk csr-behov. Det blev vurderet, at disse mange faktorer findes bedst af ngo en selv, i den geografiske og tematiske kontekst, ngo en måtte befinde sig. 2) Hvis de deltagende ngo er skal have mulighed for at foretage konkrete handlinger jf. ovenstående screening af geografi og tema i forhold til virksomheder, skal de bruge noget tid. For at optimere det faktiske resultat, altså at ngo er kommer så langt i processen som muligt, ønskes en længere periode mellem workshop II og III end hidtil planlagt. SAMMENDRAG 18. Sammendrag (max 1/3 side) Skriv et kortfattet sammendrag (vurdering) af de vigtigste resultater, problemer og læring i bevillingsperiode (max. 1/3 side). Formålet er at sammendraget kan bruges direkte i den fælles rapportering for puljen til støtte af kapacitetsudvikling (se evt. de sidste års rapporter på: Forløbet er blevet tilrettet undervejs og tilpasset ønsker fra deltagerne. En læring, som er kommet delvist frem, er vigtigheden af at inddrage sydpartnere også i forberedelsesfasen. Dette element er centralt, men praksis hos de deltagende ngo er er ikke så ligetil at ændre. Et centralt resultat for forløbet var, at de deltagende ngo er blev klar over deres egen rolle i virksomhedssamarbejder både hvad angår planlægningsfasen og selve udførelsen. De står stærkere i og med, at de selv er i stand til at orientere sig om mulige samarbejdspartnere, altså selv finde og rette henvendelse til relevante virksomheder. Dette underbygger det strategiske samarbejde, som netop er formet ved, at ngo en gør, hvad ngo en i forvejen har som ekspertiseområde, og ikke bliver fristet til at gå (alt for) langt ud over egen mission og vision. Et element, som ikke på forhånd var planlagt, men som alligevel blev et vigtigt resultat, er kommunikationen med UM omkring programmet Danida Business Partnerships. Vi samlede erfaringer fra både deltagende og andre ngo er, og brugte dem i mødet med UM til at give input til videreudvikling af DBP-programmet, så ngo er får øget gavn heraf. Version udarbejdet den Side 5 af 6

6 Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer BILAG Bilag 1: Format for finansiel rapport i forhold til oprindelig budget. Bilag 2: Resultat rapportering Andre dokumenter der kan være relevante som bilag: - Program for større aktiviteter - Deltagerliste - Sammendrag af evalueringer Version udarbejdet den Side 6 af 6

7 Rapportering - netværksinitiativer Bilag 2: Resultater Navn på netværksinitiativet: Kapacitetsopbygning værdikædetilgang og strategisk CSR Overordnet mål: At øge antallet af strategiske samarbejder mellem danske orgsnisationer og virksomheder indenfor rammerne af værdikædeudviklingssamarbejdet Delmål/outcome 1: Metodisk forståelse for hvorledes værdikædetilgang og strategisk CSR kan understøtte organisationens arbejde med lokale partnere i udviklingslande Resultater (fra godkendt ansøgning) Indikatorer (fra godkendt ansøgn.) Status/ faktisk resultat Aktiviteter gennemført Resultat 1.1: De deltagende ngo er udtrykker forståelse for, hvad strategisk CSR er, og hvordan de selv kan bruge det. Resultat 1.2: (tilføj flere rækker til skemaet om nødvendigt) Efter workshop II var der en udbredt forståelse blandt deltagerne for, hvad strategisk CSR er. De første skridt mod at tænke ngo en ind i denne type samarbejde med virksomheder var også taget. Ikke alle deltagende ngo er kan se en mulighed for umiddelbart brug af den strategiske metode, idet de føler, at det er et meget stort arbejde. Den filantropiske tilgang (hvor man blot modtager en donation fra en virksomhed) er umiddelbart tillokkende i den kontekstuelle virkelighed, som hedder 5% egen-finansiering som nyetableret rammeorganisation. Delmål/outcome 2: Viden om og konkrete ideer til strategiske partnerskaber med virksomheder i både nord og syd To workshops med oplæg fra organisationer, der er i gang med strategiske samarbejder med virksomheder. Diskussion blandt de deltagende ngo er, som endnu ikke har disse samarbejder, om deres egen mulige rolle. Udfyldelse af guideline, der støtter præcisering af rolle. Format udarbejdet den

8 Resultater (fra godkendt ansøgning) Indikatorer (fra godkendt ansøgn.) Status/ faktisk resultat Aktiviteter gennemført Resultat 2.1: Match-making arrangement mellem virksomheder og ngo er. Resultat 2.2: (tilføj flere rækker til skemaet om nødvendigt) Vi ændrede dette mål undervejs, idet vi ikke fandt, at vi ville kunne få nok ud af at gennemføre et match-making arrangement. Se evt. Motivation for dette valg i bilag. Vi har i stedet fokuseret på at kapacitetsopbygge de deltagende ngo er til selv at kunne foretage screening af markedet, dvs. at de selv er i stand til at finde de virksomhedspartnere, som passer til dem både geografisk, størrelsesmæssigt og tematisk. Flere organisationer følte sig bedre rustet til at kontakte virksomheder, og med oplæggene fra organisationer/virksomhederne blev det også mere konkret for deltagerne hvad et evt. partnerskab kunne indeholde, hvordan man tager kontakt osv. Delmål 3: Metode til strategiudkast for organisationen i relation til organisationens potentielle rolle i forskellige led af værdikæden, samt hvorledes strategiske virksomhedspartnerskaber kan understøtte den valgte strategi. Resultater (fra godkendt ansøgning) Indikatorer (fra godkendt ansøgn.) Status/ faktisk resultat Aktiviteter gennemført Format udarbejdet den

9 Resultat 3.1 Strategiudkast for den enkelte deltagende NGO Resultat 3.2 De fleste deltagende ngo er, som ikke allerede havde en færdig strategi, fik formuleret deres egen gennem workshopforløbet. Flere af organisationerne med en allerede færdig strategi fik justeret og forbedret den. Der blev udleveret en guideline (vedhæftet), som de deltagende ngo er brugte til at formulere deres strategi for strategisk samarbejde med virksomheder. Udfyldelsen af guidelinen blev understøttet af en gruppe studerende fra DTU, som gav input og holdt ngo erne fast på at udfylde guidelinen. Format udarbejdet den

10 Strategiske partnerskaber mellem danske organisationer, lokale partnere og virksomheder - Tre workshops om udfordringer, muligheder og jeres potentiale. Der er stigende interesse, både i Danmark og hos internationale udviklingsdonorer, for området vækst og beskæftigelse samt berøringsfladerne mellem udvikling og det private erhvervsliv. I den forbindelse tilbyder vi en række workshops: At kapacitetsopbygge danske organisationer til at kunne udnytte det voksende potentiale for strategisk samarbejde med virksomheder, der arbejder med ansvarlig leverandørstyring og CSR i Syd. Målet med forløbet er at gøre danske organisationer samt deres partnere i syd i stand til selv at identificere og igangsætte potentielle partnerskaber med virksomheder. På denne vis handler forløbet om, hvordan man skaber strategiske partnerskaber, hvor civilsamfundsorganisationens rolle som kapacitetsopbyggende i relation til virksomhedens CSR-behov er i centrum. NGO ernes engagement skal være drevet af deres kernekompetencer, eksempelvis at sikre miljø-bevarelse, uddannelse af medarbejdere i rettigheder, hindre korruption på lokalpolitisk plan eller lignende. Dette stramme fokus er en hjørnesten i det strategiske CSR-partnerskab. Deltagere forventes at være danske civilsamfundsorganisationers programmedarbejdere og evt. de, der arbejder med organisationens eksterne relationer. Idet der igennem forløbet vil blive udviklet konkrete handlingsplaner er det afgørende, at ledelsen i organisationerne er indstillet på engagementet og bakker op om det. Deltagergebyr: 250 kr. pr. workshop, rabat for deltagelse på alle tre workshops: 500 kr. i alt. Tilmelding hos: Helle Løvstø Severinsen, tel.: Tilmelding senest den 15. oktober. 1

11 Workshop I Dato: 24. oktober Titel: Identifikation af potentialet i forhold til værdikæder og CSR Lokalitet: Håndværksrådet, Islands Brygge 26 Tid: Indhold: På den første workshop er der fokus på potentialet for danske NGO er i forhold til værdikædeprogrammer og virksomhedssamarbejde samt eksempler på dette. Der vil især være fokus på, hvordan den danske organisation kan imødekomme lokale partneres behov gennem sådanne tiltag og hvilke faldgruber der kan være. Der udarbejdes en afklaring af hvorledes den enkelte organisation bedst kan byde ind i dette arbejde med respekt for organisationens kernekompetencer og mission. Program: Velkomst og mål og forventninger for dagen v/camilla Cecilie Valeur, Håndværksrådet Status på NGO og virksomhedspartnerskaber hvad er der sket og hvad er vigtigt fremadrettet/ v NGO Forum Erfaringer med strategisk samarbejde mellem virksomheder og ngo er, og erfaringer om Danida-krav betydningen for IBIS: v/anne Margrethe Hefting, IBIS Kaffepause Oplæg fra IBIS med fokus på lokale partneres behov og bud på god og mindre god inddragelse af den lokale partner. Hvad er vigtigt for succes? V/Connie Dupont, IBIS Frokost Øvelse: Identifikation af kernekompetencer i de danske organisationer Hver NGO tilbydes en medskriver og indpisker personificeret ved en studerende fra DTU. Workshop II Dato: 31. oktober Titel: Handlingsplan Lokalitet: Håndværksrådet, Islands Brygge 26 Tid: Indhold: På denne workshop er der fokus på at en handlingsplan udarbejdes og siden implementeres på baggrund af faglige input ved workshoppen. Organisationerne vil i forløbet blive tilbudt assistance fra en studerende med relevant baggrund, der kan deltage i udviklingen af strategien og implementeringen af handlingsplanen. Program: Velkomst og mål og forventninger for dagen v/håndværksrådet Præsentation af tendenser, virksomhedernes behov for CSR og NGO partnerskaber, v/maurice Meehan, Manager i Sustainability and Performance, A.P Møller Mærsk. 2

12 Præsentation af muligheder for strategiske partnerskaber mellem NGO er og virksomheder indenfor DBP og andre programmer, v/danida Kaffepause Præsentation af case: Social ansvarlig handel med Kenya et strategisk samarbejde mellem FDB & CARE. I casen vil vi komme ind på hvordan partnerskabet blev etableret, CARE s tillægsværdi, motivation og udfordringer, herunder samarbejdet med lokale partnere, v. Nanna Callisen Bang, CARE samt Brian Sundstrup, FDB Frokost Øvelse: identifikation af markedsmuligheder og færdiggørelse af handlingsplan.. Workshop III Dato: januar 2013 Titel: Opfølgning på handlingsplaner. Lokalitet: Håndværksrådet, Islands Brygge 26 Tid: besluttes senere Indhold: Status på, hvor langt hver enkelt NGO kommet. Hvilke barrierer er der stødt på undervejs? Hvad er gået godt? Hvad er de næste skridt? Kan det fortsatte arbejde forankres i DIEH? Hvad er der behov for fremadrettet? Hvad kan Danida gøre i forhold til fremadrettet programudvikling? Hvilken rolle kan erhvervsorganisationer, fagforeninger og universiteter spille i forhold til danske organisationer og hvordan skaber vi win-win relationer? Mange hilsner CARE, CISU, Håndværksrådet, IBIS, DDRN, Dansk Forum for Mikrofinans, Uddannelsesnetværket, Børnefonden og Fair Trade Danmark. 3

13 Workshop III Handlingsplan Dato: 16. januar 2013 Tid: Lokalitet: IBIS, Vesterbrogade 2B, 1620 København V Indhold: På den sidste workshop er der fokus på de praktiske og fremadrettede perspektiver for NGO ernes rolle i værdikædeprojekter med private virksomheder. Der vil være fagligt input fra eksterne oplægsholdere omkring virksomhedernes syn på NGO-samarbejde, mulighederne for finansiering indenfor Danidas DB program og processen omkring kontrakten med virksomhedspartneren. Der vil også være praktiske eksempler fra udvalgte deltagerorganisationer omkring deres resultater med at identificere og kontakte potentielle virksomhedspartnere. Program: Velkomst. Mål og forventninger for dagen ved Camilla Cecilie Valeur, Håndværksrådet Præsentation af gruppebaseret NGO samarbejde (World Food Programme). Hvordan samarbejdet blev etableret, business casen bag det, udfordringerne i at få det hele op at stå, og hvordan det generelt har fungeret v/ A. P. Møller Mærsk, Jens Munch Lund-Nielsen. Spørgsmål og svar Hvad er vigtigt i processen med at lave samarbejdsaftale, kontrakt med virksomhedspartnere v/advokat Morten Bruus Kaffepause Præsentation af muligheder for strategiske partnerskaber mellem NGO er og virksomheder indenfor DBP og andre programmer, v/danida Sara Krüger Falk. Spørgsmål og svar Frokost Erfaring: Identifikation og kontakt til potentielle virksomhedspartnere v/deltager, Hans Mayland Afslutning. Status på, hvor langt hver enkelt NGO er kommet. Hvilke barrierer er de stødt på undervejs? Hvad er gået godt? Hvad er de næste skridt? Kan det fortsatte arbejde forankres i DIEH? Hvilken rolle kan erhvervsorganisationer, fagforeninger og universiteter spille i forhold til danske organisationer? Tre konkrete ideer til det forsatte arbejde v/ Camilla Cecilie Valeur. 1

14 Strategiske partnerskaber mellem danske organisationer, lokale partnere og virksomheder Deltagerliste Workshop I 24. oktober 2012 Organisation IBIS CARE CISU Folkekirkens Nødhjælp Vedvarende Energi/Organisation for Sustainable Energy NGO Forum Ghana Venskabsgrupperne Dans Vietnamesisk Forening Mission Øst Skovdyrkerne Esperantoforeningen FIC HopeNow Vedvarende Energi Association for World Education - Danmark Nhakas Venner Studerende fra DTU Håndværksrådet DDRN Fair Trade Danmark Deltagere Connie Dupont Louise Helene Møller-Madsen Nicolai Houe Henriette Gejsing Carl Gustav Lorentzen Erik Junge Madsen Pernille Tind Simmons Ole Brøkner, Helle Eickhoff Blom Hans Mayland Bettina Thomsen Ileana Schrøder Annette Larsen Anne Brandt Christensen Maria Graversen Palle Møldrup Rikke Schultz Anna Hempel Cristina Coman Anne Mette Brasen Rasmus Severin Hansen Andreas Eriksen Lauri Orkoneva Camilla Cecilie Valeur Arne Wangel Helle Løvstø Severinsen

15 Strategiske partnerskaber mellem danske organisationer, lokale partnere og virksomheder Deltagerliste Workshop II 31. oktober 2012 Organisation Deltagere Tilknyttet studerende Udenrigsministeriet Sara Krüger Falk/AFBUD A.P. Møller Mærsk Maurice Meehan/AFBUD FDB Brian Sundstrup/AFBUD CARE Nanna Callisen Bang CISU Lotte Asp Mikkelsen Christina Coman Folkekirkens Nødhjælp Henriette Gejsing Vedvarende Erik Junge Madsen Rasmus Severin Hansen Energi/Organisation for Sustainable Energy Maria Graversen NGO Forum Henrik Nielsen Ghana Venskabsgrupperne Ole Brøkner, Bjarne Højlund Pedersen Lene Marie Andreasen Dans Vietnamesisk Helle Eickhoff Blom Rasmus Severin Hansen Forening Mission Øst Hans Mayland Anne Mette Brasen FIC Annette Larsen Andreas Eriksen HopeNow Anne Brandt Christensen Association for World Rikke Schultz Lauri Orkoneva Education - Danmark Nhakas Venner Anna Hempel/AFBUD Studerende fra DTU? Cristina Coman Anne Mette Brasen Rasmus Severin Hansen Andreas Eriksen Lauri Orkoneva Specialestuderende Louise Helene Nielsen Håndværksrådet Camilla Cecilie Valeur NGO-Forum Henrik Nielsen Uddannelsesnetværket Anne Sørensen DDRN Arne Wangel Fair Trade Danmark Helle Løvstø Severinsen

16 Strategiske partnerskaber mellem danske organisationer, lokale partnere og virksomheder Deltagerliste Workshop III 16. januar 2013 Organisation Deltagere Bemærkninger Udenrigsministeriet Sara Krüger Falk Oplægsholder A.P. Møller Mærsk Jens Munch Lund-Nielsen Oplægsholder MAQS LAW FIRM Morten Bruus Oplægsholder CARE Nanna Callisen Bang CISU Nicolai Houe Christina Coman, studerende tilknyttet Folkekirkens Nødhjælp Henriette Gejsing Vedvarende Energi/Organisation for Sustainable Energy IBIS Ghana Venskabsgrupperne Carl Gustav Lorentzen Erik Junge Madsen Maria Graversen Anne Margrethe Hefting Bjarne Højlund Pedersen eller Lene Marie Andreasen Helle Eickhoff Blom Rasmus Severin Hansen, studerende tilknyttet Dansk Vietnamesisk Forening Rasmus Severin Hansen, studerende tilknyttet Mission Øst Hans Mayland Anne Mette Brasen, studerende tilknyttet FIC Annette Larsen Andreas Eriksen, studerende tilknyttet HopeNow Anne Brandt Christensen Association for World Rikke Schultz Education - Danmark Dansk Forum for Peter Blum Samuelsen Mikrofinans A. P. Møller Mærsk Mia Ollgaard BØRNEfonden Dorrit Skårup Jensen NGO-Forum Henrik Nielsen Pernille Tind Simmons Uddannelsesnetværket Anne Sørensen Sidse Stausholm HopeNow Anne Brandt Christensen Association for World Rikke Schultz Education - Danmark Palle Møldrup Nhakas Venner Anna Hempel Håndværksrådet Camilla Cecilie Valeur Fair Trade Danmark Stine Hofman Eilers Lauri Orkoneva, studerende tilknyttet

17 Deltagernes evaluering Kapacitetsopbygning værdikædetilgang og strategisk CSR Resumé Denne opsamling på deltagernes evaluering af forløbet er lavet på baggrund af besvarelserne på 2 forskellige men supplerende spørgeskemaer delt ud til deltagerne henholdsvis efter 2. og 3. workshop og en mundtlig opsamling på 3. workshop. Spørgeskemaerne bygger på kvalitative spørgsmål og ved 2. workshop var der 5 deltagere, der besvarede spørgeskemaet mod 9 efter 3. workshop. Deltagernes evaluering af forløbet er meget differentieret. I det store og hele mener alle, at det har været et spændende og brugbart forløb, men det er meget forskelligt fra organisation til organisation, hvad der har været brugbart og relevant, og hvad der ikke har. Det kunne tyde på, som det også blev diskuteret på referencegruppens evalueringsmøde, at deltagerne har haft et meget forskelligt udgangspunkt, og at workshopperne har prøvet at favne rigtig meget på kort tid, så det har favnet bredt men ikke så dybt. Mange af deltagerne synes, at oplæggene har været meget interessante og guidelines gode til at sætte processer i gang, men flere synes, at forløbet skulle have været længere, så guidelines kunne afprøves og implementeres i organisationens strategi, før forløbet var slut. De fleste deltagere føler sig bedre rustet til at indgå i partnerskaber med virksomheder og har en klar forståelse, hvilken rolle deres organisation kan spille i et sådan partnerskab. Indhold Deltagerne mener helt overvejende, at oplæggene har været yderst relevant og vigtige. Der er dog meget delte meninger om, hvilke oplæg, der var bedst. Nogle organisationer, synes at oplæggene fra Mærsk og CARE var de bedste, mens en anden række bedre kunne bruge de lidt mere praktiskorienterede fra Hans Mayland og Morten Bruus, og syntes at især oplægget fra Mærsk skød lidt ved siden af i forhold til deres organisation. Flere deltagere synes, der var en god veksling mellem oplæg, diskussion, erfaringsudveksling og den konkrete opgave omkring guidelines at overføre på egen organisation. Forløb Mange deltagere synes, forløbet har været for kort. De efterlyser bedre tid til udfyldelse af guidelines og implementering af samme. Flere mener, at forløbet har været veltilrettelagt og veludført. Studerende Samarbejdet med de studerende har været meget blandet. Det har været mest brugbart i de små organisationer, der kun har beskæftiget sig lidt med virksomhedspartnerskaber. Blandet engagement fra både deltagere og studerende. Nogle studerende har været meget aktive, andre har ikke besvaret deres mails. Nogle deltagerorganisationer har været dygtige til at involvere den studerende. Andre har ikke rigtig fået det brugt. Fremtiden Langt de fleste deltagere føler sig bedre rustet til at indgå partnerskaber med virksomheder efter forløbet. Nogle enkelte er blevet mere klar over, hvad de ikke skal i deres organisation. Flere organisationer er ikke parat til at inddrage partnerne i Syd i arbejdet endnu. De mindre organisationer efterlyser noget mere jordnært og praktiskorienteret træning. Match med virksomheder. Støtte til implementering af strategi. 8. februar 2013 Stine Hofman Eilers Fair Trade Danmark

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for mindre kapacitetsudviklingsaktiviteter finansieret af Udenrigsministeriets puljeordning

Læs mere

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for mindre kapacitetsudviklingsaktiviteter finansieret af Udenrigsministeriets puljeordning

Læs mere

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for mindre kapacitetsudviklingsaktiviteter finansieret af Udenrigsministeriets puljeordning

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Total kr kr. Total til rådighed kr kr.

Total kr kr. Total til rådighed kr kr. Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2013 NGO FORUM modtog i foråret 2013 tre ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra Dansk

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

Generelle oplysninger og finansiel rapportering. 2200 København N

Generelle oplysninger og finansiel rapportering. 2200 København N Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Total 726.817 kr. 538.137 kr. Total til rådighed til kapacitetsudvikling 1.300.000 kr. 1.300.000 kr.

Total 726.817 kr. 538.137 kr. Total til rådighed til kapacitetsudvikling 1.300.000 kr. 1.300.000 kr. Stående Udvalg den 5. maj 2014 Bilag C: Godkendelse af støtte af mindre kapacitetsopbygningsinitiativer NGO FORUM modtog i marts 2014 fem ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer:

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Udkast til referat i henhold til dagsorden I sekretariatets mødelokale, Rysensteensgade 3, 3. sal. Til stede: Lars Udsholt (LU), Erik Vithner

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Præsentationsrunde 3. Kort opdatering på 2010: Hjemmeside Budget 2010 4. Fremtidige

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Møde referat: NGO-forum Stående Udvalg 8-2-2010. Referat

Møde referat: NGO-forum Stående Udvalg 8-2-2010. Referat Referat Møde: NGO-forum Møde i det stående udvalg Dato: Mandag den 8. februar, 2010. 13.00 16.00 Sted: Folkekirkens Nødhjælp Referent: Pernille Tind Simmons (NGO-forum) Dagsorden punkt Kort beskrivelse/beslutning

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelsesprocedurer for ansøgningsrunden: På møde i det Stående Udvalg den 10. april 2013 blev et oplæg til revideret godkendelsesprocedure

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr.

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr-

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- 250.000 kr.) Kapacitetsudvikling er enkeltstående netværksaktiviteter eller afgrænsende aktivitetsforløb, som normalt skal afvikles inden for et år.

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Generelle oplysninger og finansiel rapportering. ka@ibis.dk 4. Projektperiode for bevillingsaftalen Start (dag/måned/år) Afslutning (dag/måned /år)

Generelle oplysninger og finansiel rapportering. ka@ibis.dk 4. Projektperiode for bevillingsaftalen Start (dag/måned/år) Afslutning (dag/måned /år) Narrativ rapport UDDANNELSE TIL ALLE Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

UNDERSTØT BORGERNES INITIATIV

UNDERSTØT BORGERNES INITIATIV UNDERSTØT BORGERNES INITIATIV Holbæk Kommune vil være borgernes samarbejdspartner, fordi samarbejde styrker både medborgerskab, fælleskab og skaber bedre løsninger og dermed en bedre kommune. Vi skal

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

REFERAT OPSTARTSMØDE I DET NATIONALE BENCHMARKNETVÆRK. 17. JANUAR 2012 Odense Centralbibliotek

REFERAT OPSTARTSMØDE I DET NATIONALE BENCHMARKNETVÆRK. 17. JANUAR 2012 Odense Centralbibliotek REFERAT OPSTARTSMØDE I DET NATIONALE BENCHMARKNETVÆRK 17. JANUAR 2012 Odense Centralbibliotek TILSTEDE: Elisabeth Kaper Buch, Herning Bibliotekerne Lone Westphall, Herning Bibliotekerne (Konsulent) Henrik

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Vejledning til resultatrapportering

Vejledning til resultatrapportering Vejledning til resultatrapportering Rammeorganisationernes resultatberetning skal opfylde minimumskravene som beskrevet i de administrative retningslinjers afsnit 6.II. Vejledningen er en kvalificering

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-forum C/O IBIS Nørrebrogade 68B 2200 København N J.nr. : Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning

Læs mere

Dette dokument er en forkortet oversigt over de 11 NGO ers svar på en række spørgsmål, der kredser omkring fire temaer:

Dette dokument er en forkortet oversigt over de 11 NGO ers svar på en række spørgsmål, der kredser omkring fire temaer: Notat - Samarbejdet mellem virksomhed og NGO i Danmark Resultater af PwC s NGO-undersøgelse Introduktion I forbindelse med december 2007-udgaven af "Sustainability Quarterly" - PwC s kvartalsvise magasin

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 NGO FORUM modtog den 20. april 2012 seks ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra

Læs mere

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien Rapporteringsvejledning Revideret 08-03-2012 1 ÅRLIG BERETNING OM DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET...

Læs mere

Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd

Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd 1 Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd Målet med initiativet er at styrke kapaciteten hos de deltagende organisationer og deres syd-partnere til at facilitere forbedrede lokale markedsvilkår for

Læs mere

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer)

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Indhold Indledning... 1 Målsætning... 2 Modellen... 2 Udbredelsen... 3 Superbrugere... 4 Aktiviteter... 4 Samarbejdspartneren Microsoft Danmark...

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Skoleliv i Nepal Adresse Søndervangs Alle 40, 2500

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Aktivitetsplan 2016-2017

Aktivitetsplan 2016-2017 Aktivitetsplan 2016-2017 December 2015 OVERSIGT: AKTIVITETER 2016-17 INTERESSEVARETAGELSE OG POLICY Rådgive om input til arbejdsprogrammer og det strategiske program med henblik på aftryk. Tidlig information

Læs mere

Pejlemærker for ressourceforløbet. Arbejdsmarkedsudvalget 26. april 2017

Pejlemærker for ressourceforløbet. Arbejdsmarkedsudvalget 26. april 2017 Pejlemærker for ressourceforløbet Arbejdsmarkedsudvalget 26. april 2017 Vision Holstebro Kommune skal fremadrettet have endnu bedre ressourceforløb Ressourceforløbet skal have fokus på at borgerne får:

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012 Tilstede: Rikke Skovfoged, Nimet Topcu, Suzan Saygili, Tagharid Rahmah, Kirsten Fischer, Inger Frydendahl, Line Hillerup, Mai-Britt Haugaard Jeppesen Afbud: Gitte Larsen, Maja Langhorn, Jeppe Fisker Mødetid

Læs mere

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-forum C/O IBIS Nørrebrogade 68B 2200 København N J.nr.: NF 103 Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks København S. Gladsaxe den 20. januar 2012 Revideret 22. oktober 2012

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks København S. Gladsaxe den 20. januar 2012 Revideret 22. oktober 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S > HR & KOMMUNIKATION / HR & COMMUNICATIONS DT Group a/s Gladsaxe Møllevej 5 P.O. Box 210 2860 Søborg Denmark www.dtgroup.dk Phone +45

Læs mere

AVU-Workshop 14. maj 2013. Velkommen

AVU-Workshop 14. maj 2013. Velkommen AVU-Workshop 14. maj 2013 Velkommen Formål med mødet Videndeling og sparring på tværs af AVU-udvalg, AR, KUR, IDA Privat/Offentlig og IDAs administration => Videreudvikling af arbejdet i AVU-udvalg Altsammen

Læs mere

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll Deltagere: Ole Hansen, Jakob Drachmann Haag, Mogens Mika, Martin Mølgaard Ravn, Flemming Kvist Andersen, Brian Molberg, Kim Møller, Jesper Ran Pedersen,

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Familieiværksætterne; Et helhedsorienteret sammenhængende tværfagligt forældreforberedelses forløb. 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Zynergi-Netværkets aktivitetskalender 2012-2013. Zynergi er visionen om vækst gennem læring, videndeling og et stærkt netværk

Zynergi-Netværkets aktivitetskalender 2012-2013. Zynergi er visionen om vækst gennem læring, videndeling og et stærkt netværk Zynergi-Netværkets aktivitetskalender 2012-2013 Zynergi er visionen om vækst gennem læring, videndeling og et stærkt netværk Den Europiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Netværksordningen

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ

Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ Morten BRUUN-RASMUSSEN mbr@mediq.dk E-Sundhedsobservatoriets årsmøde 12. oktober 2010 Projektet EHR-Implement Nationale politikker for EPJ

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Velkommen til Formidlingsdag 26. okt. 2017

Velkommen til Formidlingsdag 26. okt. 2017 Velkommen til Formidlingsdag 26. okt. 2017 Nationalparkskolen Din vej til viden, kunnen og mening Vesterhavsgården, Agger Rammesætning af mit oplæg Fem budskaber: 1. Introduktion til dagens program. Hvad

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Erhvervspolitik

Referat af møde i Opgaveudvalg for Erhvervspolitik GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Erhvervspolitik Mødetidspunkt 20-10-2015 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:00 Tilstede: Søren B.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK

Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Årsrapport - FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-forum C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K J.nr. : Dette skema anvendes årligt samt

Læs mere

Borgerbudget, Sundhed for pengene 2016

Borgerbudget, Sundhed for pengene 2016 Borgerbudget, Sundhed for pengene 2016 Informationsmøde om Borgerbudget, Sundhed for pengene den 19. januar 2016 Program Velkomst Kl. 17 - Oplæg Borgerbudget hvad er det? v. Leon Sebbelin, Borgmester Sundhed

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer?

Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer? Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer? Top Præsentation of mind why cross-sector partnerships matter Simone Kofoed Clausen Projektleder Projektleder, Fundraising

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen

Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen Juli 2009 Indhold Indledning... 2 Forhøjede beløbsgrænser og hvem kan søge hvad, hvor meget og hvornår?... 3 Forundersøgelser... 4 Partneridentifikation... 6

Læs mere

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune Baggrund Som et led i udmøntningen af Sundhedspolitikken har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttet at sætte særligt fokus på Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre. Begrebet funktionsniveau skal

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Deltagerliste Mini-træf 12. november 2005

Deltagerliste Mini-træf 12. november 2005 Deltagerliste Mini-træf 12. november 2005 Organisation Person Mail Medlem af Projektrådgivningen / Lilian Andresen Styregruppen Sydafrika Kontakt DSI Hans Wulffsberg hw@handicap.dk Styregruppen HUM Lars

Læs mere

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER

Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for større netværksinitiativer Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013 Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats Herning 5. september 2013 1 Indledning Torsdag den 5. september mødtes 21 deltagere til workshop i Innovatorium, Herning for at diskutere og følge

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Ramme for en fælles kapacitetsudvikling i NGO-miljøet Endeligt udkast 28-04-14. Indhold

Ramme for en fælles kapacitetsudvikling i NGO-miljøet Endeligt udkast 28-04-14. Indhold Stående Udvalg den 5. maj 2014 Bilag F: Ramme for fremtidig kapacitetsudvikling til godkendelse Ramme for en fælles kapacitetsudvikling i NGO-miljøet Endeligt udkast 28-04-14 Indhold Ramme for en fælles

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

SAMSKABELSE ELLER SAMARBEJDE? Forskelle, fordele og fremgangsmåder

SAMSKABELSE ELLER SAMARBEJDE? Forskelle, fordele og fremgangsmåder SAMSKABELSE ELLER SAMARBEJDE? Forskelle, fordele og fremgangsmåder Kursus v. EnviNa v. Marie Baad Holdt, NGO Academy Program Hvad er samskabelse? Forskellige former for samarbejder Hvorfor samarbejde og

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere