ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS OVERTAGELSE AF PERNOD RICARD DENMARK A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS OVERTAGELSE AF PERNOD RICARD DENMARK A/S"

Transkript

1 /11898 /SBR, MNI, JF, AWF, RFW, NE, MST PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2012 ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS OVERTAGELSE AF PERNOD RICARD DENMARK A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ AFGØRELSE Tilsagn SAGSFREMSTILLING Indledning Parterne i fusionen Arcus-Gruppen Holding AS Pernod Ricard Denmark A/S Anmeldelsespligt Transaktionen MARKEDSBESKRIVELSE Generelt om spiritusmarkedet Markedet for Akvavit Aktører på markedet Øvrige aktører Øvrige relevante produkter Akvavittens vej fra produktion til forbruger Produktion Tapning Lager og distribution Grossistleddet Salg til forbrugerne Grænsehandel Informationsindsamling Høringssvar VURDERING Afgrænsning af de relevante markeder De relevante produktmarkeder Geografisk markedsafgrænsning Konklusion på markedsafgrænsning Vurdering af fusionens konkurrencemæssige virkninger Vurderingskriterierne i den konkrete sag Parternes stilling på det relevante marked Det kontrafaktiske scenarie Ensidige virkninger Teoretisk baggrund Risikoen for ensidige virkninger Markedsandele og Herfindahl-Hirschman Indekset (HHI) Diversion ratios på baggrund af parternes oplysninger Potentiel konkurrence Konklusion på vurdering af ensidige virkninger... 80

3 5.7 Koordinerede virkninger Etablering af koordineringsbetingelser Konklusion om koordinerede virkninger Effektivitetsgevinster Tilsagn Beskrivelse af tilsagn Vurdering af tilsagn Vurdering af tilsagn ved hjælp af diversion ratios på baggrund af parternes oplysninger Markedstest af tilsagn Konklusion vedrørende tilsagn Konklusion AFGØRELSE BILAG: BEREGNING AF IPR... 98

4 1 RESUMÉ 1 Arcus-Gruppen Holding AS (herefter Arcus ) anmeldte den 31. juli 2012 overtagelsen af Pernod Ricard Denmark A/S (herefter Pernod Ricard Denmark ) og V&S Deutschland GmbH (herefter V&S Deutschland) til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 2 Fusionen indebærer, at Arcus erhverver 100 pct. af aktiekapitalen i Pernod Ricard Denmark, herunder akvavitmærkerne Aalborg, Høker, Brøndums og bittermærket Gammel Dansk, produktionsfaciliteter i Aalborg, en række aktiver, leveranceaftaler og ca. [ ] medarbejdere. 3 Fusionen er anmeldelsespligtig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen efter reglerne i konkurrencelovens kapitel 4. Da V&S Deutschland ikke har omsætning i Danmark, jf. KL 12, stk. 1, nr. 1, er Arcus overtagelse af V&S Deutschland ikke omfattet af dansk jurisdiktion, og denne del af fusionen vurderes derfor ikke af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Arcus overtagelse V&S Deutschland er anmeldt til de tyske konkurrencemyndigheder. 4 Før fusionen havde Pernod Ricard Denmark meget høje markedsandele på alle væsentlige berørte markeder. Efter fusionen får Arcus en endnu højere markedsandel, da Pernod Ricard Denmarks markedsandele tillægges Arcus markedsandele. Arcus har som følge heraf valgt at give tilsagn om at frasælge akvavitmærket Brøndums. Tilsagnet betyder, at den yderligere koncentration på de relevante markeder, der sker ved fusionen, ikke blot bliver neutraliseret, men at koncentrationsniveauet falder på to af de væsentligste relevante markeder. 5 Arcus er Norges førende producent af spiritus og er derudover aktiv indenfor import, salg og distribution af vin og spiritus på markeder i store dele af verden. Virksomheden producerer blandt andet akvavitmærket Linie Aquavit. 6 Pernod Ricard Denmark er aktiv indenfor produktion, salg og markedsføring af spiritus og vin fra Pernod Ricard-koncernen, primært i Danmark. Virksomheden producerer akvavit og bitter, herunder akvavitmærkerne Aalborg, Brøndums og Høker samt bittermærket Gammel Dansk, på egen fabrik i Aalborg. 7 Den største af de øvrige aktører inden for produktion af akvavit er den finske producent af vin og spiritus, Altia Corporation. Virksomheden producerer blandt andet akvavitmærket O.P. Anderson. 4

5 8 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har afgrænset en række relevante markeder, som vil blive berørt af fusionen. Disse markeder er salg af akvavit til detailleddet, salg af akvavit til horeca-sektoren, salg af tax-free spiritus til travel retail (lufthavne, fly og færger) og et muligt marked for salg af akvavit til grænsehandelen (detailbutikker i Tyskland tæt ved den danske grænse). 9 Styrelsen vurderer ikke, at nogen af de berørte markeder på baggrund af pris/kvalitet kan segmenteres i et high-end- og et mid-end-marked. Da det ikke vurderes at være relevant for vurderingen af den anmeldte fusion, hvorvidt der kan segmenteres et særskilt low-end-marked på nogen af de berørte markeder, har styrelsen ladet denne vurdering stå åben. 10 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har geografisk afgrænset markederne for salg af akvavit til henholdsvis detailleddet og horeca-sektoren til det danske marked. Da det ikke vurderes at være af betydning for vurderingen af den anmeldte fusion, hvorledes markedet for salg af tax-free spiritus til travel retail geografisk afgrænses, har styrelsen ladet denne vurdering stå åben. Markedet for salg af akvavit til grænsehandelen er geografisk afgrænset til de butikker i Tyskland, hvor de danske forbrugere køber ind. 11 Uden tilsagn vil Arcus efter fusionen på alle væsentlige berørte markeder opnå en meget høj markedsandel. På markedet for salg af akvavit til detailleddet, der er det absolut væsentligste marked, får Arcus således en markedsandel på over [90-100] pct. Allerede før fusionen havde Pernod Ricard Denmark høje markedsandele, idet virksomheden på markederne for salg af akvavit til detailleddet og horeca-sektoren havde markedsandele på over [80-90] pct. De allerede koncentrerede markeder bliver ved fusionen yderligere koncentreret. 12 Koncentrationen både før og efter fusionen viser sig ved, at HHI allerede inden fusionen har et meget højt niveau på alle væsentlige relevante markeder, og at HHI som følge af fusionen stiger betydeligt på alle væsentlige relevante markeder. 13 Fusionen uden tilsagn indebærer således, at HHI stiger med [ ] på markedet for salg af akvavit til detailleddet, at HHI stiger med [ ] på markedet for salg af akvavit til horeca-sektoren, at HHI stiger med [0-500] på markedet for salg af tax-free spiritus til travel retail, og endelig at HHI stiger med [ ] på markedet for salg af akvavit til grænsehandelen, jf. Tabel Kun på markedet for salg af tax-free spiritus til travel retail sker der ikke en nævneværdig forøgelse af koncentrationen som følge af fusionen. 5

6 Tabel 1 ÆNDRINGER I HHI VED FUSION (2011) DETAILLEDDDET HORECA- SEKTOREN TAX-FREE- SPIRITUS I TRAVEL RETAIL GRÆNSEHANDEL HHI før fusion [ ] [ ] [ ] [ ] HHI efter fusion [ ] [ ] [ ] [ ] Ændring i HHI [ ] [ ] [0-500] [ ] 15 Som et supplement til vurderingen har styrelsen anvendt et forbrugersurvey fra fusionsparterne til at beregne diversion ratios. Beregningerne med diversion ratios indikerer, at fusionen vil føre til betydelige prisstigninger på markedet for salg af akvavit til detailledet. 16 Diversion ratios kan anvendes til at måle, hvor tætte konkurrenter de fusionerede parter er. Formelt angiver diversion ratios for hver af de to fusionsparter, hvor stor en andel af de kunder, parten ville tabe ved en prisstigning, der tabes til den anden fusionspart. 17 Det vurderes på dette grundlag og på baggrund af styrelsens markedsundersøgelser sammenfattende, at fusionen vil kunne hæmme den effektive konkurrence betydeligt i form af ensidige virkninger, navnlig som følge af at Arcus får en dominerende stilling på alle væsentlige relevante markeder, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 2. Fusionen vil derfor ikke kunne godkendes uden kompenserende foranstaltninger. 18 Med henblik på at imødekomme styrelsens konkurrenceretlige betænkeligheder, har Arcus afgivet tilsagn om at frasælge akvavitmærket Brøndums (som nærmere defineret i tilsagnet), som inden fusionen ejes af Pernod Ricard Denmark. 19 Styrelsen har arbejdet med to scenarier for frasalget af Brøndums. Det første scenarie går på, at Altia køber Brøndums, mens det andet scenarie går på, at der indtræder en ny aktør på markedet (gennem opkøbet af Brøndums). 20 Ved et frasalg til Altia vil HHI på det danske marked for salg af akvavit til detailleddet og horeca-sektoren falde, mens HHI vil stige på markedet for salg af akvavit til grænsehandlen og stige en anelse på markedet for salg tax-free spiritus til travel retail. Det samme er tilfældet for et frasalg af Brøndum til en ny aktør på markedet, omend stigningen i koncentrationen på markedet for salg af akvavit til grænsehandlen er noget mindre, jf. Tabel 2. 6

7 Tabel 2 MARKEDSANDELE OG ÆNDRINGER I HHI VED TILSAGN (2011) DETAILLEDDDET HORECA- SEKTOREN TAX-FREE- SPIRITUS I TRAVEL RETAIL GRÆNSEHANDEL Arcus og Pernod Ricard Denmarks samlede markedsandel inden fusion Arcus markedsandel efter fusion med tilsagn Ændring i HHI med tilsagn (Altia køber) Ændring i tilsagn (ny køber) [90-100] [90-100] [5-10] [70-80] [70-80] [70-80] [5-10] [60-70] [ ] [ ] [0-500] [ ] [ ] [ ] [0-500] [0-500] 21 For grænsehandlen vil HHI-indekset stige som følge af fusionen med tilsagn. Den øgede koncentration på et muligt marked for salg af akvavit i grænsehandlen som følge af fusionen med tilsagn betyder, at styrelsen ikke fuldstændigt kan afvise, at fusionen med tilsagn vil hæmme den effektive konkurrence på et muligt marked for salg af akvavit til grænsehandlen. 22 Hvis man imidlertid vurderer markedsandele over en lidt længere tidshorisont og inddrager effekten af tilsagnet på markedsandele for 2009 og 2010, vil fusionen ikke hæmme den effektive konkurrence på et muligt marked for salg af akvavit til grænsehandlen. 23 Dette sammenholdt med, at tilsagnet indebærer, at der sker en betydelig svækkelse af koncentrationen i det mere betydningsfulde detailled, og samtidig at markedsforholdene er således, at forbrugerne har mulighed for at substituere over mod køb i detailleddet i Danmark, og at Brøndums er et stærkt brand, betyder samlet, at styrelsen vurderer, at fusionen med tilsagn ikke hæmmer konkurrencen betydeligt som følge af eventuelle ensidige virkninger i grænsehandlen. 24 Styrelsen vurderer, at det af Arcus afgivne tilsagn løser alle væsentlige problemer for så vidt angår ensidige virkninger, som fusionen uden tilsagn indebærer. 7

8 25 Styrelsen har vurderet, at der ikke er risiko for koordinerede virkninger. Dette gælder, selvom Arcus overtager aktiekapitalen i Pernod Ricard Denmark og dermed de tre aftaler, som selskabet i 2010 har indgået med Altia. Der er tale om specialiseringsaftaler, hvor Pernod Ricard Denmark producerer en række produkter for Altia, mens Altia tapper og distribuerer en række produkter for Pernod Ricard Denmark. 26 Sådanne aftaler kan øge gennemsigtigheden. Men navnlig som følge af en betydelig asymmetri i markedsandele, vurderes det sammenfattende, at det er usandsynligt, at fusionen vil lede til risiko for koordinerede virkninger, der vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt på nogen af de berørte markeder. 27 Hvis Altia imidlertid som følge af tilsagnet køber Brøndums, vil forskellene i markedsandele mellem Arcus og Altia blive reduceret. Dette vil øge risikoen for koordinerede virkninger. 28 Arcus tilsagn om at frasælge Brøndums, kan derfor i en vis udstrækning siges at øge risikoen for koordinerede virkninger, sammenholdt med situationen hvor fusionen godkendes uden tilsagn. 29 For at imødekomme styrelsens betænkeligheder om en risiko for koordinerede virkninger som følge af frasalget af Brøndums, har Arcus afgivet tilsagn om, at aftalerne med Altia om produktion af finsprit/blending, logistik og tapning ophører. Dette tilsagn vil reducere gennemsigtigheden på markedet betydeligt. 30 Styrelsen vurderer, at det af Arcus afgivne tilsagn løser alle væsentlige problemer for så vidt angår koordinerede virkninger og samlet at fusionen med tilsagn således ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt. 2 AFGØRELSE 31 Den anmeldte fusion godkendes med de af Arcus afgivne tilsagn, der samtidig gøres til vilkår for fusionens godkendelse, jf. konkurrencelovens 12 e, stk. 1, jf. 12 c, stk. 1 og TILSAGN 32 Parterne har, med henblik på at imødekomme de konkurrencemæssige betænkeligheder, den 25. september 2012 afgivet tilsagn om frasalg af Brøndums. Tilsagnet fremgår af bilag til afgørelsen. 8

9 3 SAGSFREMSTILLING 3.1 INDLEDNING 33 Arcus-Gruppen Holding AS (herefter Arcus ) anmeldte den 31. juli 2012 overtagelsen af 100 pct. af aktiekapitalen i Pernod Ricard Denmark A/S (herefter Pernod Ricard Denmark ) og V&S Deutschland GmbH (herefter V&S Deutschland ) fra henholdsvis Comrie Denmark ApS (herefter Comrie ) og Pernod Ricard Deutschland GmbH (herefter Pernod Ricard Deutschland ). Comrie og Pernod Ricard Deutschland er ultimativt ejet af Pernod Ricard S.A. Anmeldelsen blev erklæret fuldstændig den 22. august Fusionen indebærer, at Arcus erhverver akvavitmærkerne Aalborg, Høker, Brøndums og Malteserkreuz og bittermærket Gammel Dansk, produktionsfaciliteter i Aalborg, en række aktiver i form af udstyr og lager, leveranceaftaler, samt visse medarbejdere. 35 Arcus overtager ikke alle Pernod Ricard Denmarks aktiver og aktiviteter. Ejerskabet til øvrige aktiver og aktiviteter, herunder øvrige spiritusmærker, som ikke er nævnt ovenfor, er forud for fusionens gennemførelse overdraget til Comrie. 36 Fusionen er anmeldelsespligtig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen efter reglerne i konkurrencelovens kapitel 4. Da V&S Deutschland ikke har omsætning i Danmark, jf. KL 12, stk. 1, nr. 1, er Arcus overtagelse af V&S Deutschland ikke omfattet af dansk jurisdiktion, og denne del af fusionen vurderes derfor ikke af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Arcus overtagelse V&S Deutschland er anmeldt til de tyske konkurrencemyndigheder. 37 Markedsaktørernes akvavitmærker og andele af salget af akvavit til danske forbrugere er præsenteret i Tabel 3. Det fremgår, at der er en betydelig koncentration, og at en fusion mellem Arcus og Pernod Ricard Denmark vil betyde, at markedskoncentrationen vil stige yderligere. 9

10 Tabel 3 AKVAVITMÆRKER, SALGSANDELE OG ÆNDRINGER I HHI FOR DET SAMLEDE DANSKE SALG AF AKVAVIT I 2011 ARCUS PERNOD RICARD DENMARK ALTIA ØVRIGE KONKURRENTER Akvavitmærker Linie Aquavit Loiten Linie Gammel Opland Gilde Taffel (Rød Aalborg) Brøndum Nordguld Høker O.P. Anderson Skåne Bommerlunder Bornholmer Frøken Nielsen Gylden m.fl Salgsandele (pct.) - før fusion [10-20] [70-80] [5-10] [5-10] - efter fusion [80-90] [5-10] [5-10] HHI-INDEKS HHI før fusionen HHI efter fusionen Ændring i HHI [ ] [ ] [ ] Note: Opgjort på baggrund af omsætning i 2011 Kilde: Egne udregninger baseret på tabel 1b og 5b i parternes anmeldelse samt styrelsens indhentede data for det tax-free salg i travel retail. I tabel 1b er salgsandelen for Geyser fratrukket Pernod Ricard Denmarks salgssandel og henført til private label. For det tax-free salg i travel retail er anvendt oplysninger for salg af akvavit i Københavns Lufthavn fra Heinemann Retail Danmark A/S. Idet der i praksis er flere virksomheder i denne salgskanal er størrelsen af tax-free-salget af akvavit undervurderet. 3.2 PARTERNE I FUSIONEN Arcus-Gruppen Holding AS 38 Arcus er gennem ejerskab af Arcus-Gruppen AS og Arcus AS Norges førende producent af spiritus. Arcus-Gruppen AS er desuden aktiv indenfor import, salg og distribution af vin og spiritus på markeder i store dele af verden. 39 Arcus-Gruppen AS er opdelt i tre forretningsområder: spiritus, vin og distribution og udøver virksomhed gennem en række datterselskaber. Gruppen ejer således en række større vin- og spiritusfirmaer, der importerer og sælger et stort antal forskellige vine og spiritusvarianter i Norge, Sverige og Finland, samt Vectura AS, der er Norges største distributør af vin og spiritus. Figur 1 nedenfor viser Arcus og dets associerede selskaber. 40 Arcus-Gruppen er ikke direkte etableret på det danske marked, men distribuerer en række spiritusmærker gennem Hans Just A/S (herefter Hans Just ). 10

11 Figur 1: Arcus-Gruppen Holding og associerede selskaber Arcus-Gruppen Holding Arcus-Gruppen AS Arcus AS (100 %) Arcus Wine Brands AS (100 %) Vectura AS (100 %) Vingruppen i Norden AS (90,7 %) Arcus Sweden (100 %) Arcus Finland (100 %) Vinordia AS (70 %)* Excellars AS (51 %) Symposium Wines (80 %) * Vingruppen ejer de resterende 30 pct. af Vinordia Kilde: Egen fremstilling på basis af Arcus AS årsrapport Arcus AS, der står for gruppens produktion og import af spiritus, fremstiller en række internationale varemærker: Linie Aquavit, Braastad Cognac, Vikingfjord Vodka, Label 5 Scotch Whisky, Bardiner Brandy, Gibson s Gin og Glontarf Irish Whisky. Tabel 4 ARCUS-GRUPPEN HOLDING I TAL (2011) OMSÆTNING Danmark EU Globalt ANSATTE I ARCUS AS [ ] mio. DKK [ ] mio. DKK ,1 mio. DKK.* [ ] Anmærkning: *Størstedelen af forskellen mellem omsætning i EU og omsætning globalt vedrører hjemmemarkedet Norge 42 Arcus kontrolleres af det svenske børsnoterede private equity-konglomerat Ratos AB, der ejer 83,5 pct. af aktiekapitalen, mens Hoff SA, [ ], ejer 9,9 pct. af aktiekapitalen i Arcus. 43 Ratos har investeret i en bred vifte af selskaber inden for den industrielle sektor, forbrugsgoder og servicesektoren. Ratos har kontrollerede indflydelse 11

12 i 18 selskaber i Norden, herunder 3 virksomheder i Danmark: AH Industries (metal komponenter), Contex Group (scannere) og Stofa (kabel tv, bredbånd, telefoni). 44 Ratos kontrollerer ikke andre selskaber end Arcus, der er aktive indenfor produktion og salg af spiritus. 45 Ratos AB Gruppen omsatte i 2011 for 23,4 mia. DKK. Heraf var omsætningen i Danmark på [ ]mia. DKK Pernod Ricard Denmark A/S 46 Pernod Ricard Denmark er aktiv indenfor salg og markedsføring af Pernod Ricard-koncernens vin- og spiritusmærker, primært i Danmark, samt produktion og salg af akvavit og bitter, der produceres på virksomhedens fabrik i Aalborg. 47 Virksomheden er resultatet af Pernod Ricard S.A. s erhvervelse af V&S Vin og Sprit AB i 2008 samt den efterfølgende fusion mellem V&S Vin & Sprit AB s danske datterselskab V&S Danmark A/S og Pernod Ricard S.A s daværende datterselskab Pernod Ricard Denmark A/S. 48 Virksomhedens akvavitter har, som det ses af Tabel 5, en meget markant andel af det samlede salg af akvavit til danske forbrugere. Tabel 5 PERNOD RICARD DENMARKS AKVAVITMÆRKERS SALGSANDELE (2011) MÆRKE MARKEDSANDEL Aalborg [50-60] Brøndum [10-20] Høker [5-10] I alt [70-80] 49 Virksomheden har rødder tilbage til De Danske Spritfabrikker. Et navn som stadig anvendes som et subsidiært navn i forbindelse med markedsføringen af akvavit- og bitterprodukter. 50 Pernod Ricard Denmark ejes 100 pct. af Comrie, hvis eneste aktivitet er ejerskabet af Pernod Ricard Denmark. Comrie ejes 100 pct. af Pernod Ricard S.A. 51 Pernod Ricard Denmark har kontor og fabrik i København og Aalborg og beskæftiger ca. 100 medarbejdere. 12

13 52 Virksomheden indstillede i juni 2012 produktionen af finsprit, da destilleriafdelingen blev lukket. 3.3 ANMELDELSESPLIGT 53 En transaktion er anmeldelsespligtig, når den opfylder kravene til omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1 eller nr. 2, og der er tale om en fusion i henhold til 12a, stk. 1, nr. 1 eller Ved de anmeldte transaktioner overtager Arcus 100 pct. af aktiekapitalen i Pernod Ricard Denmark og V&S Deutschland. Transaktionerne udgør ifølge bestemmelsen i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2, en fusion. 55 I forbindelse med vurderingen af om en fusion opfylder kravene til omsætningstærsklerne i konkurrenceloven, er det de deltagende virksomheders koncernomsætning, der er relevant. Når der er tale om en fusion, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, er det kun denne del af virksomheden, der er deltagende virksomhed. Der tages ved beregning af Pernod Ricard Denmarks omsætning derfor kun hensyn til den del af virksomhedens omsætning, der vedrører de overtagne aktiver. 56 Parterne har oplyst, at Ratos AB ifølge det seneste reviderede årsregnskab omsatte for [ ] DKK i Danmark, [ ] mio. DKK i EU og 23,4 mia. DKK på verdensplan. 57 Parterne har desuden oplyst, at de af transaktionen omfattede dele af Pernod Ricard Denmark i det seneste regnskabsår omsatte for [ ] DKK i Danmark, [ ] DKK i EU og [ ] DKK på verdensplan. 58 Omsætningen for de deltagende virksomheder overstiger dermed omsætningstærsklerne fastsat i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1, og fusionen er som følge heraf anmeldelsespligtig i Danmark, jf. 12 b, stk. 1. Da de deltagende virksomheders omsætning ikke overstiger tærskelværdierne i fusionsforordningens 1 artikel 1, stk. 2 eller stk. 3, er fusionen ikke anmeldelsespligtig til Kommissionen. 59 Da V&S Deutschland ikke har omsætning i Danmark, jf. KL 12, stk. 1, nr. 1, er Arcus overtagelse af V&S Deutschland ikke omfattet af dansk jurisdiktion, og denne del af fusionen vurderes derfor ikke af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Arcus overtagelse V&S Deutschland er anmeldt til de tyske konkurrencemyndigheder. 1 Rådets forordning nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser 13

14 3.4 TRANSAKTIONEN 60 Arcus anmeldte den 31. juli 2012 overtagelsen af Pernod Ricard Denmark. 61 Transaktionen indebærer, at Arcus i forbindelse med købet af 100 pct. af aktiekapitalen i Pernod Ricard Denmark overtager: Akvavitmærkerne Aalborg, Høker og Brøndums. Bittermærket Gammel Dansk. Produktionsfaciliteter i Aalborg. Faciliteter i Otterup. 2 [ ] Lagerbeholdninger af færdige og halvfærdige produkter indenfor ovennævnte varemærker og ingredienser hertil. [ ] medarbejdere. 62 Visse af Pernod Ricard Denmarks aktiver og aktiviteter, som ikke er omfattet af ovennævnte liste i pkt. 61, er ikke en del af handlen, idet ejerskabet hertil forud for fusionens gennemførelse overdrages til og forbliver hos Comrie. Det drejer sig bl.a. om følgende:. Øvrige varemærker, der ejes af Pernod Ricard Denmark, og som ikke er nævnt ovenfor i pkt. 61, kundeaftaler med detailledet for 2012, og et antal eksisterende kontrakter med horeca-sektoren. Pernod Ricard Denmarks kontorer i København. Visse ansatte og IT-systemer. 2 Disse faciliteter har været anvendt til flaskesortering og skylleri. Disse aktiviteter er nu ophørt. 14

15 4 MARKEDSBESKRIVELSE 4.1 GENERELT OM SPIRITUSMARKEDET 63 Spiritus produceres i et stort antal forskellige varianter. Nogle former for spiritus nydes stort set kun lokalt, mens andre former for spiritus er udbredte og nydes mere eller mindre globalt, som fx vodka, gin, rom, whisky etc. Der er særskilte krav til fremstilling, der skal være opfyldt, for at en producent må anvende de enkelte typebetegnelser. 64 Spiritus defineres af EU som alkoholholdige drikkevarer beregnet til konsum og med et alkoholindhold på minimum 15 pct. vol. Al spiritus fremstilles ved destillation, men ingredienserne og fremstillingsprocessen varierer betydeligt med de forskellige spiritusvarianter Den gennemsnitlige danske husstand havde i et årligt forbrug af spiritus til en værdi af 667 DKK. Den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at der i 2010 blev drukket 19 mio. liter spiritus i Danmark. Forbruget er dog faldet betydeligt over de senere år, jf. Figur 2. Figur 2: Danskernes forbrug af spiritus i alt ( ) Kr. pr. husstand Mio. liter Husstandenes årlige forbrug af spiritus (kr.) Danskernes samlede forbrug af spiritus (mio. liter) Kilde: Danmarks Statistik. Beløbene er inkl. moms, afgifter m.v. 66 Danskernes indkøb syd for den dansk-tyske grænse spiller en ikke ubetydelig rolle for det samlede salg af spiritus. I 2010 blev der således indkøbt 2 mio. 3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008, Artikel 2. 15

16 liter spiritus i grænsehandlen, som blev bragt til Danmark. 4 Spiritus købt i grænsehandlen er inkluderet i Figur Salget af spiritus i Danmark adskiller sig fra salget af de fleste andre forbrugsgoder ved, at det kræver bevilling fra de lokale myndigheder at sælge alkohol, samt at der er en aldersbegrænsning på købet, idet det ikke er tilladt at sælge alkohol til personer under 18 år. 68 Udbudssiden er karakteriseret ved en mindre gruppe meget store globale producenter og en større gruppe nationale producenter. 69 Et helt centralt kendetegn for konkurrencen inden for spiritusbranchen er, at brugen af varemærker for de enkelte spiritustyper har væsentlig betydning. Produktudvikling, reklamer og markedsføring fokuserer således normalt på mærket frem for på kategorien eller virksomhedsnavnet. Mærket er ofte knyttet tæt til den enkelte spiritusvariant, og det ses sjældent, at et stærkt mærke inden for én spiritustype overføres til andre spiritustyper. Eksempelvis er Smirnoff-navnet tæt knyttet til vodka og bliver ikke brugt til andre spiritustyper til trods for dets stærke brand. 70 Langt de fleste spiritusvarianter udbydes i forskellige prissegmenter, og ofte er der et stort spring fra den billigste til den dyreste variant. 71 Pernod Ricard S.A. er en af de store globale spillere. Virksomheden omsatte i 2011 for over 50 mia. DKK på verdensplan, mens Pernod Ricard Denmark i seneste regnskabsår omsatte for 173 mio. DKK i Danmark. 5 Pernod Ricard S.A. og britiske Diageo er verdens to største spiritusproducenter. Begge virksomheder tilbyder en bred portefølje af vin og spiritus, der markedsføres i hele verden. Til forskel herfor sælger mange andre store spiritusvirksomheder kun deres mærker i et begrænset antal lande. 72 I Danmark er Arcus sammenlignet med Pernod Ricard Denmark en af de mindre spillere, hvorimod Arcus har en meget stor salgsandel i Norge. Virksomhedens spiritusvarianter er primært udbredte i Norden, og spiritusvarianterne har kun ubetydelige salgsandele i lande derudover. 4.2 MARKEDET FOR AKVAVIT 73 Akvavit er en spiritusvariant, der nydes i et begrænset geografisk område. Produktet er primært udbredt i de nordiske lande og Tyskland og sælges stort set ikke i andre lande. 4 Kilde: Danmarks Statistik, jf. fusionsanmeldelsen. 5 Eksklusiv afgifter, moms og rabatter. Kilde: Årsregnskab for Pernod Ricard Denmark A/S 2010/11. 16

17 74 Akvavit er spiritus med kommen- og/eller dildsmag, der er aromatiseret ved anvendelse af et urte- eller krydderidestillat. Der kan tillige anvendes andre naturlige aromastoffer og/eller naturidentiske aromastoffer. Akvavit er karakteriseret ved at have et alkoholindhold udtrykt i volumen på minimum 37,5 pct Akvavit stammer oprindeligt fra Norden og står i de nordiske lande for en stor andel af spiritussalget. I Danmark, hvor akvavit er mest populært, er andelen 20 pct. 76 Forskellige akvavitmærker kan have forskellige kvalitet. Vurderingen af det enkelte akvavitmærkes kvalitet baseres på en vurdering af mærkets status, prisen, og forædlingsgraden. Hvorvidt et akvavitmærke er af høj eller lav kvalitet måles således ikke ud fra et ensidigt parameter, men ved en vurdering af flere forskellige forhold. 77 De udbudte akvavitmærker varierer i smag og farve afhængig af de tilsatte krydderier og fremstillingsproces i øvrigt. De enkelte akvavitmærker udbydes desuden i forskellige flaskestørrelser, hvor den mest solgte er 70 cl flasker, samt i varierende alkoholprocenter på op til 45 pct. 78 Akvavit udbydes desuden til forskellige priser, og der er en relativt stor prisforskel mellem de forskellige mærker. Således koster markedets billigste akvavitter blot i omegnen af en tredjedel af de dyreste mainstream -mærker. 79 Handlen med akvavit er præget af tradition, og som på mange af de øvrige spiritusmarkeder er der stærke forbrugerpræferencer for mærkevarer. Der er mærkevarer indenfor alle prisniveauer, og private label-akvavitter sidder på blot [0-5] pct. af det samlede danske salg af akvavit, når der opgøres i forhold til værdi Aktører på markedet 80 Akvavit udbydes i Danmark af 8-10 producenter/importører, hvoraf de tre største tilsammen står for [90-100] pct. af det samlede salg af akvavit i Danmark. Akvavitten markedsføres under et stort antal mærker, ca forskellige. 81 Pernod Ricard Denmarks mærker dominerer før fusionen det samlede salg af akvavit til danske forbrugere. Opgjort efter værdi stod virksomhedens egne mærker således for [70-80] pct. af det samlede salg af akvavit i Danmark i 2011, jf. Figur 3. 6 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/

18 Figur 3: Andele af det samlede salg af akvavit til danske forbrugere, 2011* SALGSANDEL (PCT.) Aalborg [70-80] Arcus [10-20] Altia [5-10] Berentzen [0-5] Bornholmske [0-5] J.M. Klein [0-5] Private label [0-5] Øvrige producenter [0-5] Note: Det samlede danske marked inkl. salg af tax-free-akvavit i travel retail, opgjort efter værdi Tabel 1b i anmeldelsen. Kilde: Pernod Ricard Denmark 82 Blandt de akvavitter, som Pernod Ricard Denmark hidtil har markedsført, er akvavit af mærket Taffel, populært også kaldet Rød Aalborg, med en salgsandel på [30-40] pct. det absolut mest udbredte mærke. Akvavitter af mærket Brøndums er med en salgsandel på [10-20] pct. de næstmest solgte akvavitter. 83 Arcus har [10-20] pct. af det samlede salg af akvavit til danske forbrugere og er dermed den næststørste aktør efter Pernod Ricard Denmark. Det primære akvavitmærke, virksomheden markedsfører i Danmark, er Linie Aquavit. 84 Ud over fusionsparterne er en række andre virksomheder aktive inden for salg af akvavit til danske forbrugere, hvoraf Altia Corporation er den største. Den resterende del af salget deles af mindre aktører, der producerer akvavitter i mellemprissegmentet, og nogle få mikrodestillerier, der producerer akvavit i den prismæssigt høje ende. Desuden udbyder de fleste supermarkeder en eller flere private label-akvavitter Øvrige aktører 85 Den største konkurrent til fusionsparterne er finske Altia Corporation, der markedsfører sine produkter via Altia Denmark A/S (herefter Altia ), der er et 100 pct. ejet datterselskab. 86 Altia er en vin- og spiritusvirksomhed, der udvikler, producerer, markedsfører og sælger egne mærker, herunder akvavitmærker. Desuden markedsfører og sælger virksomheden en lang række internationale mærker inden for forskellige spiritustyper. 87 I Danmark er virksomheden primært repræsenteret inden for akvavit gennem mærket O.P. Anderson, der har en salgssandel på [0-5] pct. Virksomheden 18

Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark

Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark Søren Bo Rasmussen Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark Agenda 1. Virksomhederne og transaktionen 2. Diversion ratios 3. Det relevante marked 4. Vurdering 5. Tilsagn 6. Lessons learned r

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS 27-05 2013 12/14481 /MNI PUNKT 4: RÅDSMØDE DEN 29. MAJ 2013 ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Arcus AS Pernod Ricard Danmark A/S

Arcus AS Pernod Ricard Danmark A/S Arcus AS Pernod Ricard Danmark A/S Aalborg Akvavit, Høker Snaps, Brøndums 28. maj 2013 1 Forberedelse i usædvanlig god tid SPA 12. juli 2012 I april 2012 iværksat konkurrenceretlig/økonomisk analyse et

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Dato: 13. december 2013 Sag: MEDS-13/08705 Sagsbehandler: /SHA Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Journal nr.3:1120-0401-10, ahj/service 28. marts 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Lasse

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S

Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S Journal nr. 3/1120-0401-0065/FI/kh Resumé 1. Dagrofa har den 15. juli 2004 anmeldt sin overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S, jf. konkurrencelovens 12b,

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder.

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder. 02-04-2012 BYS 4/0120-0401-0097 /HK og CHJ Godkendelse af DT Groups overtagelse af Tommerup Trælasthandel på Fyn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. marts 2012 en almindelig anmeldelse af

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Dato: 19. september 2016 Sag: SIF-16/04482-137 Sagsbehandler: /MAR Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor

Læs mere

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Dato: 22. januar 2016 Sag: FLID-15/08153-24 Sagsbehandler: /LFI/MNI/MST/SBJ Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 28. august

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights Økonomisk analyse 4. oktober 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Danskerne og grænsehandel T +45 3339 4000 E info@lf.dk F +45 3339 4141 W www.lf.dk Highlights Nye tal fra Landbrug & Fødevarer viser,

Læs mere

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011. 16-04-2012 ITE 4/0120-0401-0099 /MAL Fusionsgodkendelse: Marius Pedersen A/S overtager CPHWASTE A/S Behandlingsdivision Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 23. marts 2012 en almindelig anmeldelse

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT 2016 INDHOLD»» Udviklingen i det økologiske marked 4»» Den økologiske markedsandel pr. varegruppe 6»» Den økologiske omsætning 8»» Salget fordelt på salgskanaler 12»» Salget fordelt

Læs mere

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT MAJ 2015 Økologisk Landsforening Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj okologi.dk 87 32 27 00 INDHOLD»» Udviklingen i det økologiske marked 4»» Den økologiske markedsandel pr. varegruppe

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Økologisk Markedsnotat

Økologisk Markedsnotat Økologisk Markedsnotat Juni 2014 [Skriv her] Silkeborgvej 260-8230 Åbyhøj - www.okologi.dk - 87 32 27 00 Indholdsfortegnelse Udviklingen i det økologiske marked... 3 Den økologiske markedsandel for 23

Læs mere

Spørgeramme til leverandører

Spørgeramme til leverandører Spørgeramme til leverandører Information til intervieweren: Vær opmærksom på, at svaret kan variere, afhængig af hvilke leverandører, der er tale om. Det er derfor vigtigt at få præciseret, hvilken type

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S 21. maj 2012 ITE 4/0120-0401-0101 /MOH/LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

AFTALER OM OMSTRUKTURERING AF KÆDESAMARBEJDE I DAGROFA APS

AFTALER OM OMSTRUKTURERING AF KÆDESAMARBEJDE I DAGROFA APS 23-10-2013 13/05331 /MNI/MST/STP Punkt 3: Rådsmøde den 23. oktober 2013 AFTALER OM OMSTRUKTURERING AF KÆDESAMARBEJDE I DAGROFA APS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

DANISH AGRO A.M.B.A. S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER DAN AGRO HOLDING A/S

DANISH AGRO A.M.B.A. S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER DAN AGRO HOLDING A/S Punkt 3: Rådsmøde den 24. juni 2015 24-06-2015 14/05769 /JF, LCA, LTA, LKA, AKE, STP, HBK, MMW DANISH AGRO A.M.B.A. S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER DAN AGRO HOLDING A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Farum Hovedgade 50 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S.

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S. 12-04-2011 BYS 4/0120-0401-0069 /CHJ Godkendelse af Bygma A/S s overtagelse af Kroers Tømmerhandel A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. marts 2011 en almindelig anmeldelse af en fusion,

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-539-0

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Dato: 23. november 2016 Sag: FLID-16/06846 Sagsbehandler: LFI og LBH Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 19. oktober 2016

Læs mere

Rema 1000, Kvistgård. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Kvistgård. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Kvistgård Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold 12

Læs mere

Skatteudvalget L 197 Bilag 10 Offentligt. Folketingets skatteudvalg

Skatteudvalget L 197 Bilag 10 Offentligt. Folketingets skatteudvalg Skatteudvalget 2011-12 L 197 Bilag 10 Offentligt Folketingets skatteudvalg 29. august 2012 Kraftigt fald af øl- og læskedrikke i Danmark i 2012 Salget på hjemmemarkedet falder voldsomt Øl: -9,6 % i 1.

Læs mere

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS.

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS. 26. august 2015 BET-15/06306 / KHJ, SAM, CHJ, BFJ Godkendelse af Brødrene A & O Johansen A/S erhvervelse af Billig VVS ApS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2015 en anmeldelse af en

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

Fusionskontrol Vejledning

Fusionskontrol Vejledning Fusionskontrol Vejledning Januar 2017 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

B&O's Sæsonsamhandelsaftale

B&O's Sæsonsamhandelsaftale B&O's Sæsonsamhandelsaftale Journal nr.3:1120-0301-195/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets Sæsonsamhandelsaftale til styrelsen

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber. Dato: 13. august 2012 Sag: ITE-12/06453 Sagsbehandler: /MOH, LVS KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale

Læs mere

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2. Gorrissen Federspiel H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Dato: 31. januar 2017 Sag: SIF-16/11026-19 Sagsbehandler: /sem AX IV SAIC Holding ApS' køb af Frontmatec Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

DANSK ERHVERV. Hvordan går det med implementeringen i servicesektoren hvad er udfordringerne? Dakofa 10. marts 2015 Miljøpolitisk chef Jakob Zeuthen

DANSK ERHVERV. Hvordan går det med implementeringen i servicesektoren hvad er udfordringerne? Dakofa 10. marts 2015 Miljøpolitisk chef Jakob Zeuthen DANSK ERHVERV Hvordan går det med implementeringen i servicesektoren hvad er udfordringerne? Dakofa 10. marts 2015 Miljøpolitisk chef Jakob Zeuthen værdikædeindsats og fokus på efterspørgsel Affald Producenter

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Dagligvaremarkedet Konkurrence og forbrugeranalyse 06/2011

Dagligvaremarkedet Konkurrence og forbrugeranalyse 06/2011 Dagligvaremarkedet Konkurrence og forbrugeranalyse 06/2011 Juni 2011 DAGLIGVAREMARKEDET KAPITEL 1 Dagligvaremarkedet Juni 2011 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.:

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Temadag om økologisk slagtekyllingeproduktion. 1. februar 2016

Temadag om økologisk slagtekyllingeproduktion. 1. februar 2016 Temadag om økologisk slagtekyllingeproduktion 1. februar 2016 Agenda 1. Kort introduktion 2. Økologi i Danmark hvordan udvikler økologien sig? 3. Afsætning af kylling og økologiske kyllinger i Danmark

Læs mere

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK 1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK Afsnittet belyser alkoholsalget, grænsehandelen og alkoholforbruget i Danmark. Oplysningerne stammer fra: Danmarks Statistiks Statistikbank Skatteministeriets opgørelser om

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov

Læs mere

Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med Stylepit A/S

Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med Stylepit A/S Dato: 10. december 2015 Sag: FLID-15/08441-124 Sagsbehandler: /CWA/LFI KONKURRENCE- OG Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med

Læs mere

Workshop 3 Udnyt dit brandpotentiale DLF Juni 2012

Workshop 3 Udnyt dit brandpotentiale DLF Juni 2012 Workshop 3 Udnyt dit brandpotentiale DLF Juni 2012 1 Livet som brand er ikke altid lige let Stigende private label andel Stigende discount andel Økonomisk krise Nye afgifter Øget prispres, hvis volumen

Læs mere

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø 1 1.0. Indledning ICP er af Reitan Ejendomsudvikling A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for de planlægningsmæssige forhold i Lokalcenter Søbækken

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

REMA 1000 ved Strib Landevej 75. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

REMA 1000 ved Strib Landevej 75. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik REMA 1000 ved Strib Landevej 75 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik September 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 7 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner

Bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner BEK nr 1005 af 15/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 13/05879

Læs mere

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær)

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) #afs1 Centralt indhold og pointer gengives Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) 1 Kapitel 14_Place_sammen.notebook April 28, 2014 Place = Distribution Distribution & Beliggenhed Hvilke led skal være

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne Dato: 16. august a 2013 Sagsbehandler: /lkh/lvs Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusion mellem 2 kommunale rensefællesskaber i hovedstadsområdet i én rensekoncern Konkurrence-

Læs mere

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik Solrød Center Konsekvenser af etablering af discountbutik Juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Solrød kommune 10 3. Befolknings- og forbrugsforhold i Solrød

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER NATIONALPARK VADEHAVET LOKALOMRÅDET SEPTEMBER 2017 FORMÅL OG METODE Formål Danmarks Nationalparker overvejer at udvikle lokale nationalparkfødevarer

Læs mere

Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S. 1. Transaktionen Dato: 27. marts 2013 Sag: MEDS/12/17820 Sagsbehandler: LIF/NVH/KRM Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 11.

Læs mere

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 26. juli 2011 BYS 4/0120-0401-0074 CHJ, HK, MEM PwC s overtagelse af Grant Thornton Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 24. maj 2011 en anmeldelse af en fusion mellem revisionsselskaberne PwC

Læs mere

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S Journal nr. 3:1120-0401-34/Energi2/CP Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. DONG E&P A/S anmeldte den 30. april 2002 selskabets betingede køb af aktiverne

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Økologisk Markedsnotat

Økologisk Markedsnotat Økologisk Markedsnotat Juni 2013 Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj www.okologi.dk 87 32 27 00 Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj www.okologi.dk - Tlf. 87 32 27 00 Indholdsfortegnelse Udviklingen i det økologiske

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods 1 af 7 21-08-2013 16:06 Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods Konkurrencerådet godkendte fusionerne mellem MD Foods / Kløver Mælk[1] og Arla / MD Foods[2] i hhv. april 1999 og januar

Læs mere

Konkurrencera dets afgørelse den 16. august Imerco Holding A/S' erhvervelse af enekontrol over Inspiration A/S

Konkurrencera dets afgørelse den 16. august Imerco Holding A/S' erhvervelse af enekontrol over Inspiration A/S Konkurrencera dets afgørelse den 16. august 2017 Imerco Holding A/S' erhvervelse af enekontrol over Inspiration A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50

Læs mere

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1:

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Butiksbegrebet omfatter salgsog udleveringsteder, herunder selv-stændige boder og stadepladser Definition 2: En butik er et sted, hvorfra der

Læs mere