ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS OVERTAGELSE AF PERNOD RICARD DENMARK A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS OVERTAGELSE AF PERNOD RICARD DENMARK A/S"

Transkript

1 /11898 /SBR, MNI, JF, AWF, RFW, NE, MST PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2012 ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS OVERTAGELSE AF PERNOD RICARD DENMARK A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ AFGØRELSE Tilsagn SAGSFREMSTILLING Indledning Parterne i fusionen Arcus-Gruppen Holding AS Pernod Ricard Denmark A/S Anmeldelsespligt Transaktionen MARKEDSBESKRIVELSE Generelt om spiritusmarkedet Markedet for Akvavit Aktører på markedet Øvrige aktører Øvrige relevante produkter Akvavittens vej fra produktion til forbruger Produktion Tapning Lager og distribution Grossistleddet Salg til forbrugerne Grænsehandel Informationsindsamling Høringssvar VURDERING Afgrænsning af de relevante markeder De relevante produktmarkeder Geografisk markedsafgrænsning Konklusion på markedsafgrænsning Vurdering af fusionens konkurrencemæssige virkninger Vurderingskriterierne i den konkrete sag Parternes stilling på det relevante marked Det kontrafaktiske scenarie Ensidige virkninger Teoretisk baggrund Risikoen for ensidige virkninger Markedsandele og Herfindahl-Hirschman Indekset (HHI) Diversion ratios på baggrund af parternes oplysninger Potentiel konkurrence Konklusion på vurdering af ensidige virkninger... 80

3 5.7 Koordinerede virkninger Etablering af koordineringsbetingelser Konklusion om koordinerede virkninger Effektivitetsgevinster Tilsagn Beskrivelse af tilsagn Vurdering af tilsagn Vurdering af tilsagn ved hjælp af diversion ratios på baggrund af parternes oplysninger Markedstest af tilsagn Konklusion vedrørende tilsagn Konklusion AFGØRELSE BILAG: BEREGNING AF IPR... 98

4 1 RESUMÉ 1 Arcus-Gruppen Holding AS (herefter Arcus ) anmeldte den 31. juli 2012 overtagelsen af Pernod Ricard Denmark A/S (herefter Pernod Ricard Denmark ) og V&S Deutschland GmbH (herefter V&S Deutschland) til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 2 Fusionen indebærer, at Arcus erhverver 100 pct. af aktiekapitalen i Pernod Ricard Denmark, herunder akvavitmærkerne Aalborg, Høker, Brøndums og bittermærket Gammel Dansk, produktionsfaciliteter i Aalborg, en række aktiver, leveranceaftaler og ca. [ ] medarbejdere. 3 Fusionen er anmeldelsespligtig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen efter reglerne i konkurrencelovens kapitel 4. Da V&S Deutschland ikke har omsætning i Danmark, jf. KL 12, stk. 1, nr. 1, er Arcus overtagelse af V&S Deutschland ikke omfattet af dansk jurisdiktion, og denne del af fusionen vurderes derfor ikke af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Arcus overtagelse V&S Deutschland er anmeldt til de tyske konkurrencemyndigheder. 4 Før fusionen havde Pernod Ricard Denmark meget høje markedsandele på alle væsentlige berørte markeder. Efter fusionen får Arcus en endnu højere markedsandel, da Pernod Ricard Denmarks markedsandele tillægges Arcus markedsandele. Arcus har som følge heraf valgt at give tilsagn om at frasælge akvavitmærket Brøndums. Tilsagnet betyder, at den yderligere koncentration på de relevante markeder, der sker ved fusionen, ikke blot bliver neutraliseret, men at koncentrationsniveauet falder på to af de væsentligste relevante markeder. 5 Arcus er Norges førende producent af spiritus og er derudover aktiv indenfor import, salg og distribution af vin og spiritus på markeder i store dele af verden. Virksomheden producerer blandt andet akvavitmærket Linie Aquavit. 6 Pernod Ricard Denmark er aktiv indenfor produktion, salg og markedsføring af spiritus og vin fra Pernod Ricard-koncernen, primært i Danmark. Virksomheden producerer akvavit og bitter, herunder akvavitmærkerne Aalborg, Brøndums og Høker samt bittermærket Gammel Dansk, på egen fabrik i Aalborg. 7 Den største af de øvrige aktører inden for produktion af akvavit er den finske producent af vin og spiritus, Altia Corporation. Virksomheden producerer blandt andet akvavitmærket O.P. Anderson. 4

5 8 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har afgrænset en række relevante markeder, som vil blive berørt af fusionen. Disse markeder er salg af akvavit til detailleddet, salg af akvavit til horeca-sektoren, salg af tax-free spiritus til travel retail (lufthavne, fly og færger) og et muligt marked for salg af akvavit til grænsehandelen (detailbutikker i Tyskland tæt ved den danske grænse). 9 Styrelsen vurderer ikke, at nogen af de berørte markeder på baggrund af pris/kvalitet kan segmenteres i et high-end- og et mid-end-marked. Da det ikke vurderes at være relevant for vurderingen af den anmeldte fusion, hvorvidt der kan segmenteres et særskilt low-end-marked på nogen af de berørte markeder, har styrelsen ladet denne vurdering stå åben. 10 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har geografisk afgrænset markederne for salg af akvavit til henholdsvis detailleddet og horeca-sektoren til det danske marked. Da det ikke vurderes at være af betydning for vurderingen af den anmeldte fusion, hvorledes markedet for salg af tax-free spiritus til travel retail geografisk afgrænses, har styrelsen ladet denne vurdering stå åben. Markedet for salg af akvavit til grænsehandelen er geografisk afgrænset til de butikker i Tyskland, hvor de danske forbrugere køber ind. 11 Uden tilsagn vil Arcus efter fusionen på alle væsentlige berørte markeder opnå en meget høj markedsandel. På markedet for salg af akvavit til detailleddet, der er det absolut væsentligste marked, får Arcus således en markedsandel på over [90-100] pct. Allerede før fusionen havde Pernod Ricard Denmark høje markedsandele, idet virksomheden på markederne for salg af akvavit til detailleddet og horeca-sektoren havde markedsandele på over [80-90] pct. De allerede koncentrerede markeder bliver ved fusionen yderligere koncentreret. 12 Koncentrationen både før og efter fusionen viser sig ved, at HHI allerede inden fusionen har et meget højt niveau på alle væsentlige relevante markeder, og at HHI som følge af fusionen stiger betydeligt på alle væsentlige relevante markeder. 13 Fusionen uden tilsagn indebærer således, at HHI stiger med [ ] på markedet for salg af akvavit til detailleddet, at HHI stiger med [ ] på markedet for salg af akvavit til horeca-sektoren, at HHI stiger med [0-500] på markedet for salg af tax-free spiritus til travel retail, og endelig at HHI stiger med [ ] på markedet for salg af akvavit til grænsehandelen, jf. Tabel Kun på markedet for salg af tax-free spiritus til travel retail sker der ikke en nævneværdig forøgelse af koncentrationen som følge af fusionen. 5

6 Tabel 1 ÆNDRINGER I HHI VED FUSION (2011) DETAILLEDDDET HORECA- SEKTOREN TAX-FREE- SPIRITUS I TRAVEL RETAIL GRÆNSEHANDEL HHI før fusion [ ] [ ] [ ] [ ] HHI efter fusion [ ] [ ] [ ] [ ] Ændring i HHI [ ] [ ] [0-500] [ ] 15 Som et supplement til vurderingen har styrelsen anvendt et forbrugersurvey fra fusionsparterne til at beregne diversion ratios. Beregningerne med diversion ratios indikerer, at fusionen vil føre til betydelige prisstigninger på markedet for salg af akvavit til detailledet. 16 Diversion ratios kan anvendes til at måle, hvor tætte konkurrenter de fusionerede parter er. Formelt angiver diversion ratios for hver af de to fusionsparter, hvor stor en andel af de kunder, parten ville tabe ved en prisstigning, der tabes til den anden fusionspart. 17 Det vurderes på dette grundlag og på baggrund af styrelsens markedsundersøgelser sammenfattende, at fusionen vil kunne hæmme den effektive konkurrence betydeligt i form af ensidige virkninger, navnlig som følge af at Arcus får en dominerende stilling på alle væsentlige relevante markeder, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 2. Fusionen vil derfor ikke kunne godkendes uden kompenserende foranstaltninger. 18 Med henblik på at imødekomme styrelsens konkurrenceretlige betænkeligheder, har Arcus afgivet tilsagn om at frasælge akvavitmærket Brøndums (som nærmere defineret i tilsagnet), som inden fusionen ejes af Pernod Ricard Denmark. 19 Styrelsen har arbejdet med to scenarier for frasalget af Brøndums. Det første scenarie går på, at Altia køber Brøndums, mens det andet scenarie går på, at der indtræder en ny aktør på markedet (gennem opkøbet af Brøndums). 20 Ved et frasalg til Altia vil HHI på det danske marked for salg af akvavit til detailleddet og horeca-sektoren falde, mens HHI vil stige på markedet for salg af akvavit til grænsehandlen og stige en anelse på markedet for salg tax-free spiritus til travel retail. Det samme er tilfældet for et frasalg af Brøndum til en ny aktør på markedet, omend stigningen i koncentrationen på markedet for salg af akvavit til grænsehandlen er noget mindre, jf. Tabel 2. 6

7 Tabel 2 MARKEDSANDELE OG ÆNDRINGER I HHI VED TILSAGN (2011) DETAILLEDDDET HORECA- SEKTOREN TAX-FREE- SPIRITUS I TRAVEL RETAIL GRÆNSEHANDEL Arcus og Pernod Ricard Denmarks samlede markedsandel inden fusion Arcus markedsandel efter fusion med tilsagn Ændring i HHI med tilsagn (Altia køber) Ændring i tilsagn (ny køber) [90-100] [90-100] [5-10] [70-80] [70-80] [70-80] [5-10] [60-70] [ ] [ ] [0-500] [ ] [ ] [ ] [0-500] [0-500] 21 For grænsehandlen vil HHI-indekset stige som følge af fusionen med tilsagn. Den øgede koncentration på et muligt marked for salg af akvavit i grænsehandlen som følge af fusionen med tilsagn betyder, at styrelsen ikke fuldstændigt kan afvise, at fusionen med tilsagn vil hæmme den effektive konkurrence på et muligt marked for salg af akvavit til grænsehandlen. 22 Hvis man imidlertid vurderer markedsandele over en lidt længere tidshorisont og inddrager effekten af tilsagnet på markedsandele for 2009 og 2010, vil fusionen ikke hæmme den effektive konkurrence på et muligt marked for salg af akvavit til grænsehandlen. 23 Dette sammenholdt med, at tilsagnet indebærer, at der sker en betydelig svækkelse af koncentrationen i det mere betydningsfulde detailled, og samtidig at markedsforholdene er således, at forbrugerne har mulighed for at substituere over mod køb i detailleddet i Danmark, og at Brøndums er et stærkt brand, betyder samlet, at styrelsen vurderer, at fusionen med tilsagn ikke hæmmer konkurrencen betydeligt som følge af eventuelle ensidige virkninger i grænsehandlen. 24 Styrelsen vurderer, at det af Arcus afgivne tilsagn løser alle væsentlige problemer for så vidt angår ensidige virkninger, som fusionen uden tilsagn indebærer. 7

8 25 Styrelsen har vurderet, at der ikke er risiko for koordinerede virkninger. Dette gælder, selvom Arcus overtager aktiekapitalen i Pernod Ricard Denmark og dermed de tre aftaler, som selskabet i 2010 har indgået med Altia. Der er tale om specialiseringsaftaler, hvor Pernod Ricard Denmark producerer en række produkter for Altia, mens Altia tapper og distribuerer en række produkter for Pernod Ricard Denmark. 26 Sådanne aftaler kan øge gennemsigtigheden. Men navnlig som følge af en betydelig asymmetri i markedsandele, vurderes det sammenfattende, at det er usandsynligt, at fusionen vil lede til risiko for koordinerede virkninger, der vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt på nogen af de berørte markeder. 27 Hvis Altia imidlertid som følge af tilsagnet køber Brøndums, vil forskellene i markedsandele mellem Arcus og Altia blive reduceret. Dette vil øge risikoen for koordinerede virkninger. 28 Arcus tilsagn om at frasælge Brøndums, kan derfor i en vis udstrækning siges at øge risikoen for koordinerede virkninger, sammenholdt med situationen hvor fusionen godkendes uden tilsagn. 29 For at imødekomme styrelsens betænkeligheder om en risiko for koordinerede virkninger som følge af frasalget af Brøndums, har Arcus afgivet tilsagn om, at aftalerne med Altia om produktion af finsprit/blending, logistik og tapning ophører. Dette tilsagn vil reducere gennemsigtigheden på markedet betydeligt. 30 Styrelsen vurderer, at det af Arcus afgivne tilsagn løser alle væsentlige problemer for så vidt angår koordinerede virkninger og samlet at fusionen med tilsagn således ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt. 2 AFGØRELSE 31 Den anmeldte fusion godkendes med de af Arcus afgivne tilsagn, der samtidig gøres til vilkår for fusionens godkendelse, jf. konkurrencelovens 12 e, stk. 1, jf. 12 c, stk. 1 og TILSAGN 32 Parterne har, med henblik på at imødekomme de konkurrencemæssige betænkeligheder, den 25. september 2012 afgivet tilsagn om frasalg af Brøndums. Tilsagnet fremgår af bilag til afgørelsen. 8

9 3 SAGSFREMSTILLING 3.1 INDLEDNING 33 Arcus-Gruppen Holding AS (herefter Arcus ) anmeldte den 31. juli 2012 overtagelsen af 100 pct. af aktiekapitalen i Pernod Ricard Denmark A/S (herefter Pernod Ricard Denmark ) og V&S Deutschland GmbH (herefter V&S Deutschland ) fra henholdsvis Comrie Denmark ApS (herefter Comrie ) og Pernod Ricard Deutschland GmbH (herefter Pernod Ricard Deutschland ). Comrie og Pernod Ricard Deutschland er ultimativt ejet af Pernod Ricard S.A. Anmeldelsen blev erklæret fuldstændig den 22. august Fusionen indebærer, at Arcus erhverver akvavitmærkerne Aalborg, Høker, Brøndums og Malteserkreuz og bittermærket Gammel Dansk, produktionsfaciliteter i Aalborg, en række aktiver i form af udstyr og lager, leveranceaftaler, samt visse medarbejdere. 35 Arcus overtager ikke alle Pernod Ricard Denmarks aktiver og aktiviteter. Ejerskabet til øvrige aktiver og aktiviteter, herunder øvrige spiritusmærker, som ikke er nævnt ovenfor, er forud for fusionens gennemførelse overdraget til Comrie. 36 Fusionen er anmeldelsespligtig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen efter reglerne i konkurrencelovens kapitel 4. Da V&S Deutschland ikke har omsætning i Danmark, jf. KL 12, stk. 1, nr. 1, er Arcus overtagelse af V&S Deutschland ikke omfattet af dansk jurisdiktion, og denne del af fusionen vurderes derfor ikke af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Arcus overtagelse V&S Deutschland er anmeldt til de tyske konkurrencemyndigheder. 37 Markedsaktørernes akvavitmærker og andele af salget af akvavit til danske forbrugere er præsenteret i Tabel 3. Det fremgår, at der er en betydelig koncentration, og at en fusion mellem Arcus og Pernod Ricard Denmark vil betyde, at markedskoncentrationen vil stige yderligere. 9

10 Tabel 3 AKVAVITMÆRKER, SALGSANDELE OG ÆNDRINGER I HHI FOR DET SAMLEDE DANSKE SALG AF AKVAVIT I 2011 ARCUS PERNOD RICARD DENMARK ALTIA ØVRIGE KONKURRENTER Akvavitmærker Linie Aquavit Loiten Linie Gammel Opland Gilde Taffel (Rød Aalborg) Brøndum Nordguld Høker O.P. Anderson Skåne Bommerlunder Bornholmer Frøken Nielsen Gylden m.fl Salgsandele (pct.) - før fusion [10-20] [70-80] [5-10] [5-10] - efter fusion [80-90] [5-10] [5-10] HHI-INDEKS HHI før fusionen HHI efter fusionen Ændring i HHI [ ] [ ] [ ] Note: Opgjort på baggrund af omsætning i 2011 Kilde: Egne udregninger baseret på tabel 1b og 5b i parternes anmeldelse samt styrelsens indhentede data for det tax-free salg i travel retail. I tabel 1b er salgsandelen for Geyser fratrukket Pernod Ricard Denmarks salgssandel og henført til private label. For det tax-free salg i travel retail er anvendt oplysninger for salg af akvavit i Københavns Lufthavn fra Heinemann Retail Danmark A/S. Idet der i praksis er flere virksomheder i denne salgskanal er størrelsen af tax-free-salget af akvavit undervurderet. 3.2 PARTERNE I FUSIONEN Arcus-Gruppen Holding AS 38 Arcus er gennem ejerskab af Arcus-Gruppen AS og Arcus AS Norges førende producent af spiritus. Arcus-Gruppen AS er desuden aktiv indenfor import, salg og distribution af vin og spiritus på markeder i store dele af verden. 39 Arcus-Gruppen AS er opdelt i tre forretningsområder: spiritus, vin og distribution og udøver virksomhed gennem en række datterselskaber. Gruppen ejer således en række større vin- og spiritusfirmaer, der importerer og sælger et stort antal forskellige vine og spiritusvarianter i Norge, Sverige og Finland, samt Vectura AS, der er Norges største distributør af vin og spiritus. Figur 1 nedenfor viser Arcus og dets associerede selskaber. 40 Arcus-Gruppen er ikke direkte etableret på det danske marked, men distribuerer en række spiritusmærker gennem Hans Just A/S (herefter Hans Just ). 10

11 Figur 1: Arcus-Gruppen Holding og associerede selskaber Arcus-Gruppen Holding Arcus-Gruppen AS Arcus AS (100 %) Arcus Wine Brands AS (100 %) Vectura AS (100 %) Vingruppen i Norden AS (90,7 %) Arcus Sweden (100 %) Arcus Finland (100 %) Vinordia AS (70 %)* Excellars AS (51 %) Symposium Wines (80 %) * Vingruppen ejer de resterende 30 pct. af Vinordia Kilde: Egen fremstilling på basis af Arcus AS årsrapport Arcus AS, der står for gruppens produktion og import af spiritus, fremstiller en række internationale varemærker: Linie Aquavit, Braastad Cognac, Vikingfjord Vodka, Label 5 Scotch Whisky, Bardiner Brandy, Gibson s Gin og Glontarf Irish Whisky. Tabel 4 ARCUS-GRUPPEN HOLDING I TAL (2011) OMSÆTNING Danmark EU Globalt ANSATTE I ARCUS AS [ ] mio. DKK [ ] mio. DKK ,1 mio. DKK.* [ ] Anmærkning: *Størstedelen af forskellen mellem omsætning i EU og omsætning globalt vedrører hjemmemarkedet Norge 42 Arcus kontrolleres af det svenske børsnoterede private equity-konglomerat Ratos AB, der ejer 83,5 pct. af aktiekapitalen, mens Hoff SA, [ ], ejer 9,9 pct. af aktiekapitalen i Arcus. 43 Ratos har investeret i en bred vifte af selskaber inden for den industrielle sektor, forbrugsgoder og servicesektoren. Ratos har kontrollerede indflydelse 11

12 i 18 selskaber i Norden, herunder 3 virksomheder i Danmark: AH Industries (metal komponenter), Contex Group (scannere) og Stofa (kabel tv, bredbånd, telefoni). 44 Ratos kontrollerer ikke andre selskaber end Arcus, der er aktive indenfor produktion og salg af spiritus. 45 Ratos AB Gruppen omsatte i 2011 for 23,4 mia. DKK. Heraf var omsætningen i Danmark på [ ]mia. DKK Pernod Ricard Denmark A/S 46 Pernod Ricard Denmark er aktiv indenfor salg og markedsføring af Pernod Ricard-koncernens vin- og spiritusmærker, primært i Danmark, samt produktion og salg af akvavit og bitter, der produceres på virksomhedens fabrik i Aalborg. 47 Virksomheden er resultatet af Pernod Ricard S.A. s erhvervelse af V&S Vin og Sprit AB i 2008 samt den efterfølgende fusion mellem V&S Vin & Sprit AB s danske datterselskab V&S Danmark A/S og Pernod Ricard S.A s daværende datterselskab Pernod Ricard Denmark A/S. 48 Virksomhedens akvavitter har, som det ses af Tabel 5, en meget markant andel af det samlede salg af akvavit til danske forbrugere. Tabel 5 PERNOD RICARD DENMARKS AKVAVITMÆRKERS SALGSANDELE (2011) MÆRKE MARKEDSANDEL Aalborg [50-60] Brøndum [10-20] Høker [5-10] I alt [70-80] 49 Virksomheden har rødder tilbage til De Danske Spritfabrikker. Et navn som stadig anvendes som et subsidiært navn i forbindelse med markedsføringen af akvavit- og bitterprodukter. 50 Pernod Ricard Denmark ejes 100 pct. af Comrie, hvis eneste aktivitet er ejerskabet af Pernod Ricard Denmark. Comrie ejes 100 pct. af Pernod Ricard S.A. 51 Pernod Ricard Denmark har kontor og fabrik i København og Aalborg og beskæftiger ca. 100 medarbejdere. 12

13 52 Virksomheden indstillede i juni 2012 produktionen af finsprit, da destilleriafdelingen blev lukket. 3.3 ANMELDELSESPLIGT 53 En transaktion er anmeldelsespligtig, når den opfylder kravene til omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1 eller nr. 2, og der er tale om en fusion i henhold til 12a, stk. 1, nr. 1 eller Ved de anmeldte transaktioner overtager Arcus 100 pct. af aktiekapitalen i Pernod Ricard Denmark og V&S Deutschland. Transaktionerne udgør ifølge bestemmelsen i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2, en fusion. 55 I forbindelse med vurderingen af om en fusion opfylder kravene til omsætningstærsklerne i konkurrenceloven, er det de deltagende virksomheders koncernomsætning, der er relevant. Når der er tale om en fusion, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, er det kun denne del af virksomheden, der er deltagende virksomhed. Der tages ved beregning af Pernod Ricard Denmarks omsætning derfor kun hensyn til den del af virksomhedens omsætning, der vedrører de overtagne aktiver. 56 Parterne har oplyst, at Ratos AB ifølge det seneste reviderede årsregnskab omsatte for [ ] DKK i Danmark, [ ] mio. DKK i EU og 23,4 mia. DKK på verdensplan. 57 Parterne har desuden oplyst, at de af transaktionen omfattede dele af Pernod Ricard Denmark i det seneste regnskabsår omsatte for [ ] DKK i Danmark, [ ] DKK i EU og [ ] DKK på verdensplan. 58 Omsætningen for de deltagende virksomheder overstiger dermed omsætningstærsklerne fastsat i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1, og fusionen er som følge heraf anmeldelsespligtig i Danmark, jf. 12 b, stk. 1. Da de deltagende virksomheders omsætning ikke overstiger tærskelværdierne i fusionsforordningens 1 artikel 1, stk. 2 eller stk. 3, er fusionen ikke anmeldelsespligtig til Kommissionen. 59 Da V&S Deutschland ikke har omsætning i Danmark, jf. KL 12, stk. 1, nr. 1, er Arcus overtagelse af V&S Deutschland ikke omfattet af dansk jurisdiktion, og denne del af fusionen vurderes derfor ikke af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Arcus overtagelse V&S Deutschland er anmeldt til de tyske konkurrencemyndigheder. 1 Rådets forordning nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser 13

14 3.4 TRANSAKTIONEN 60 Arcus anmeldte den 31. juli 2012 overtagelsen af Pernod Ricard Denmark. 61 Transaktionen indebærer, at Arcus i forbindelse med købet af 100 pct. af aktiekapitalen i Pernod Ricard Denmark overtager: Akvavitmærkerne Aalborg, Høker og Brøndums. Bittermærket Gammel Dansk. Produktionsfaciliteter i Aalborg. Faciliteter i Otterup. 2 [ ] Lagerbeholdninger af færdige og halvfærdige produkter indenfor ovennævnte varemærker og ingredienser hertil. [ ] medarbejdere. 62 Visse af Pernod Ricard Denmarks aktiver og aktiviteter, som ikke er omfattet af ovennævnte liste i pkt. 61, er ikke en del af handlen, idet ejerskabet hertil forud for fusionens gennemførelse overdrages til og forbliver hos Comrie. Det drejer sig bl.a. om følgende:. Øvrige varemærker, der ejes af Pernod Ricard Denmark, og som ikke er nævnt ovenfor i pkt. 61, kundeaftaler med detailledet for 2012, og et antal eksisterende kontrakter med horeca-sektoren. Pernod Ricard Denmarks kontorer i København. Visse ansatte og IT-systemer. 2 Disse faciliteter har været anvendt til flaskesortering og skylleri. Disse aktiviteter er nu ophørt. 14

15 4 MARKEDSBESKRIVELSE 4.1 GENERELT OM SPIRITUSMARKEDET 63 Spiritus produceres i et stort antal forskellige varianter. Nogle former for spiritus nydes stort set kun lokalt, mens andre former for spiritus er udbredte og nydes mere eller mindre globalt, som fx vodka, gin, rom, whisky etc. Der er særskilte krav til fremstilling, der skal være opfyldt, for at en producent må anvende de enkelte typebetegnelser. 64 Spiritus defineres af EU som alkoholholdige drikkevarer beregnet til konsum og med et alkoholindhold på minimum 15 pct. vol. Al spiritus fremstilles ved destillation, men ingredienserne og fremstillingsprocessen varierer betydeligt med de forskellige spiritusvarianter Den gennemsnitlige danske husstand havde i et årligt forbrug af spiritus til en værdi af 667 DKK. Den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at der i 2010 blev drukket 19 mio. liter spiritus i Danmark. Forbruget er dog faldet betydeligt over de senere år, jf. Figur 2. Figur 2: Danskernes forbrug af spiritus i alt ( ) Kr. pr. husstand Mio. liter Husstandenes årlige forbrug af spiritus (kr.) Danskernes samlede forbrug af spiritus (mio. liter) Kilde: Danmarks Statistik. Beløbene er inkl. moms, afgifter m.v. 66 Danskernes indkøb syd for den dansk-tyske grænse spiller en ikke ubetydelig rolle for det samlede salg af spiritus. I 2010 blev der således indkøbt 2 mio. 3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008, Artikel 2. 15

16 liter spiritus i grænsehandlen, som blev bragt til Danmark. 4 Spiritus købt i grænsehandlen er inkluderet i Figur Salget af spiritus i Danmark adskiller sig fra salget af de fleste andre forbrugsgoder ved, at det kræver bevilling fra de lokale myndigheder at sælge alkohol, samt at der er en aldersbegrænsning på købet, idet det ikke er tilladt at sælge alkohol til personer under 18 år. 68 Udbudssiden er karakteriseret ved en mindre gruppe meget store globale producenter og en større gruppe nationale producenter. 69 Et helt centralt kendetegn for konkurrencen inden for spiritusbranchen er, at brugen af varemærker for de enkelte spiritustyper har væsentlig betydning. Produktudvikling, reklamer og markedsføring fokuserer således normalt på mærket frem for på kategorien eller virksomhedsnavnet. Mærket er ofte knyttet tæt til den enkelte spiritusvariant, og det ses sjældent, at et stærkt mærke inden for én spiritustype overføres til andre spiritustyper. Eksempelvis er Smirnoff-navnet tæt knyttet til vodka og bliver ikke brugt til andre spiritustyper til trods for dets stærke brand. 70 Langt de fleste spiritusvarianter udbydes i forskellige prissegmenter, og ofte er der et stort spring fra den billigste til den dyreste variant. 71 Pernod Ricard S.A. er en af de store globale spillere. Virksomheden omsatte i 2011 for over 50 mia. DKK på verdensplan, mens Pernod Ricard Denmark i seneste regnskabsår omsatte for 173 mio. DKK i Danmark. 5 Pernod Ricard S.A. og britiske Diageo er verdens to største spiritusproducenter. Begge virksomheder tilbyder en bred portefølje af vin og spiritus, der markedsføres i hele verden. Til forskel herfor sælger mange andre store spiritusvirksomheder kun deres mærker i et begrænset antal lande. 72 I Danmark er Arcus sammenlignet med Pernod Ricard Denmark en af de mindre spillere, hvorimod Arcus har en meget stor salgsandel i Norge. Virksomhedens spiritusvarianter er primært udbredte i Norden, og spiritusvarianterne har kun ubetydelige salgsandele i lande derudover. 4.2 MARKEDET FOR AKVAVIT 73 Akvavit er en spiritusvariant, der nydes i et begrænset geografisk område. Produktet er primært udbredt i de nordiske lande og Tyskland og sælges stort set ikke i andre lande. 4 Kilde: Danmarks Statistik, jf. fusionsanmeldelsen. 5 Eksklusiv afgifter, moms og rabatter. Kilde: Årsregnskab for Pernod Ricard Denmark A/S 2010/11. 16

17 74 Akvavit er spiritus med kommen- og/eller dildsmag, der er aromatiseret ved anvendelse af et urte- eller krydderidestillat. Der kan tillige anvendes andre naturlige aromastoffer og/eller naturidentiske aromastoffer. Akvavit er karakteriseret ved at have et alkoholindhold udtrykt i volumen på minimum 37,5 pct Akvavit stammer oprindeligt fra Norden og står i de nordiske lande for en stor andel af spiritussalget. I Danmark, hvor akvavit er mest populært, er andelen 20 pct. 76 Forskellige akvavitmærker kan have forskellige kvalitet. Vurderingen af det enkelte akvavitmærkes kvalitet baseres på en vurdering af mærkets status, prisen, og forædlingsgraden. Hvorvidt et akvavitmærke er af høj eller lav kvalitet måles således ikke ud fra et ensidigt parameter, men ved en vurdering af flere forskellige forhold. 77 De udbudte akvavitmærker varierer i smag og farve afhængig af de tilsatte krydderier og fremstillingsproces i øvrigt. De enkelte akvavitmærker udbydes desuden i forskellige flaskestørrelser, hvor den mest solgte er 70 cl flasker, samt i varierende alkoholprocenter på op til 45 pct. 78 Akvavit udbydes desuden til forskellige priser, og der er en relativt stor prisforskel mellem de forskellige mærker. Således koster markedets billigste akvavitter blot i omegnen af en tredjedel af de dyreste mainstream -mærker. 79 Handlen med akvavit er præget af tradition, og som på mange af de øvrige spiritusmarkeder er der stærke forbrugerpræferencer for mærkevarer. Der er mærkevarer indenfor alle prisniveauer, og private label-akvavitter sidder på blot [0-5] pct. af det samlede danske salg af akvavit, når der opgøres i forhold til værdi Aktører på markedet 80 Akvavit udbydes i Danmark af 8-10 producenter/importører, hvoraf de tre største tilsammen står for [90-100] pct. af det samlede salg af akvavit i Danmark. Akvavitten markedsføres under et stort antal mærker, ca forskellige. 81 Pernod Ricard Denmarks mærker dominerer før fusionen det samlede salg af akvavit til danske forbrugere. Opgjort efter værdi stod virksomhedens egne mærker således for [70-80] pct. af det samlede salg af akvavit i Danmark i 2011, jf. Figur 3. 6 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/

18 Figur 3: Andele af det samlede salg af akvavit til danske forbrugere, 2011* SALGSANDEL (PCT.) Aalborg [70-80] Arcus [10-20] Altia [5-10] Berentzen [0-5] Bornholmske [0-5] J.M. Klein [0-5] Private label [0-5] Øvrige producenter [0-5] Note: Det samlede danske marked inkl. salg af tax-free-akvavit i travel retail, opgjort efter værdi Tabel 1b i anmeldelsen. Kilde: Pernod Ricard Denmark 82 Blandt de akvavitter, som Pernod Ricard Denmark hidtil har markedsført, er akvavit af mærket Taffel, populært også kaldet Rød Aalborg, med en salgsandel på [30-40] pct. det absolut mest udbredte mærke. Akvavitter af mærket Brøndums er med en salgsandel på [10-20] pct. de næstmest solgte akvavitter. 83 Arcus har [10-20] pct. af det samlede salg af akvavit til danske forbrugere og er dermed den næststørste aktør efter Pernod Ricard Denmark. Det primære akvavitmærke, virksomheden markedsfører i Danmark, er Linie Aquavit. 84 Ud over fusionsparterne er en række andre virksomheder aktive inden for salg af akvavit til danske forbrugere, hvoraf Altia Corporation er den største. Den resterende del af salget deles af mindre aktører, der producerer akvavitter i mellemprissegmentet, og nogle få mikrodestillerier, der producerer akvavit i den prismæssigt høje ende. Desuden udbyder de fleste supermarkeder en eller flere private label-akvavitter Øvrige aktører 85 Den største konkurrent til fusionsparterne er finske Altia Corporation, der markedsfører sine produkter via Altia Denmark A/S (herefter Altia ), der er et 100 pct. ejet datterselskab. 86 Altia er en vin- og spiritusvirksomhed, der udvikler, producerer, markedsfører og sælger egne mærker, herunder akvavitmærker. Desuden markedsfører og sælger virksomheden en lang række internationale mærker inden for forskellige spiritustyper. 87 I Danmark er virksomheden primært repræsenteret inden for akvavit gennem mærket O.P. Anderson, der har en salgssandel på [0-5] pct. Virksomheden 18

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

AFTALER OM OMSTRUKTURERING AF KÆDESAMARBEJDE I DAGROFA APS

AFTALER OM OMSTRUKTURERING AF KÆDESAMARBEJDE I DAGROFA APS 23-10-2013 13/05331 /MNI/MST/STP Punkt 3: Rådsmøde den 23. oktober 2013 AFTALER OM OMSTRUKTURERING AF KÆDESAMARBEJDE I DAGROFA APS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Workshop 3 Udnyt dit brandpotentiale DLF Juni 2012

Workshop 3 Udnyt dit brandpotentiale DLF Juni 2012 Workshop 3 Udnyt dit brandpotentiale DLF Juni 2012 1 Livet som brand er ikke altid lige let Stigende private label andel Stigende discount andel Økonomisk krise Nye afgifter Øget prispres, hvis volumen

Læs mere

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 26. juli 2011 BYS 4/0120-0401-0074 CHJ, HK, MEM PwC s overtagelse af Grant Thornton Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 24. maj 2011 en anmeldelse af en fusion mellem revisionsselskaberne PwC

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Økologisk Markedsnotat

Økologisk Markedsnotat Økologisk Markedsnotat Juni 2013 Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj www.okologi.dk 87 32 27 00 Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj www.okologi.dk - Tlf. 87 32 27 00 Indholdsfortegnelse Udviklingen i det økologiske

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær)

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) #afs1 Centralt indhold og pointer gengives Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) 1 Kapitel 14_Place_sammen.notebook April 28, 2014 Place = Distribution Distribution & Beliggenhed Hvilke led skal være

Læs mere

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S Journal nr. 3:1120-0401-34/Energi2/CP Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. DONG E&P A/S anmeldte den 30. april 2002 selskabets betingede køb af aktiverne

Læs mere

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA Dato: 8. februar 2013 Sag: BITE-13/00442 Sagsbehandler: / SAH, CARF og CHJ KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTE- RIET 1. TRANSAKTIONEN Indledning

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1:

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Butiksbegrebet omfatter salgsog udleveringsteder, herunder selv-stændige boder og stadepladser Definition 2: En butik er et sted, hvorfra der

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost.

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost. 5. juli 2011 MSF 4/0120-0401-0076 //MER /MNI Forenklet godkendelse af Aleris A/S erhvervelse af kontrol med Privathospitalet Hamlet A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (herefter KFST) modtog den 1.

Læs mere

VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS

VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS 23-10 2013 13/04614 /SHA, JF, MMW, LIF, LKA, MEF Punkt 2: Rådsmøde den 23. oktober 2013 VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og

Læs mere

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked.

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked. 25. juni 2009 TIF 4/0120-0401-0038 /TBJ, JKM Actebis Computer A/S overtagelse af Ingram Micro ApS og Ingram Micro AB s danske aktiver Konkurrencestyrelsen har den 31. marts 2009 modtaget endelig anmeldelse

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S 18/11/12 Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K 23. september 2005 Journal nr. 3/1120-0401-0075/ CGA/FI Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

JYSKS ERHVERVELSE AF ENEKONTROL MED IDDESIGN A/S

JYSKS ERHVERVELSE AF ENEKONTROL MED IDDESIGN A/S 25-09 2013 13/05691 / AJE, ASJ, LKA, MEM, NVH, SUPO, UHL Punkt 3: Rådsmøde den 25. september 2013 JYSKS ERHVERVELSE AF ENEKONTROL MED IDDESIGN A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet

Læs mere

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar 2009 4/0120-0401-0036/TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

HVEM ER HVEM. I Dansk Dagligvarehandel. september 2014

HVEM ER HVEM. I Dansk Dagligvarehandel. september 2014 HVEM ER HVEM I Dansk Dagligvarehandel september 2014 Dansk detailhandel i tal NORMAL 6 butikker 295 butikker Siden sidst: Nettoafgang af 2 supermarkeder og 5 minimarkeder. Coop har konverteret en del DagliBrugsen

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9

DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 20-05 2015 14/11313 /ABR /HBF /NVH /UHL Punkt 2: Rådsmøde den 27. maj 2015 DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3.

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3. 21. maj 2010 TIF 4/0120-0401-0411 /LD/JFL Baggrundsnotat: JN Datas partnerskab med Nordisk Finans IT om it-drift JN Data A/S (JN Data) har indgået samarbejde med Nordisk Finans IT P/S (NFIT) om varetagelse

Læs mere

Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen

Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen Rådsmødet den 14. maj 2008 Ikke fortrolig udgave Indholdsfortegnelse 1. Resumé...6 1.1 Indledning...6 1.2 Markedsafgrænsning...6 1.3 Vurdering...7 1.3.1

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Erhvervscase: Fur Bryghus

Erhvervscase: Fur Bryghus Erhvervscase: Fur Bryghus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstillinger... 3 Problemstilling 1: For upræcis målgruppe... 3 Løsning... 4 Konsekvensen.... 4 Problemstilling

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE VEDTAGELSE I A-APOTEKET

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE VEDTAGELSE I A-APOTEKET 26-06 2013 12/05103 LIF/UHL PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 26. JUNI 2013 KONKURRENCEBEGRÆNSENDE VEDTAGELSE I A-APOTEKET KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere

Afleveringsopgave 1 Logistik

Afleveringsopgave 1 Logistik Afleveringsopgave 1 Logistik Besvaret af Trine Kornum Christiansen Spørgsmål 1 Analyser og vurder virksomhedens logistiske situation. Hansens Bryggeri A/S (herefter HB) har flere konkrete logistiske problemer:

Læs mere

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen ~ r:s!lj --------- --------- KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen NOTAT 29-06-2011 ITE 4/0120-0402-0072 /ASUMAL Godkendelse: Forsyning Helsingør AIS' erhvervelse af enekontrol over Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. KMD har 4 helejede datterselskaber og beskæftiger mere end 3000 medarbejdere.

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. KMD har 4 helejede datterselskaber og beskæftiger mere end 3000 medarbejdere. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN NOTAT 30-08-2011 TIF 4/0120-0402-0077 /TBJ, JKM KMD A/S's erhvervelse af Rambøll Informatik AIS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2011 en anmeldelse

Læs mere

Brændevinens historie i korte træk

Brændevinens historie i korte træk Brændevinens historie i korte træk Brændevin i oldtiden Brændevin er som det fremgår af navnet brændt vin. Man har nok kun kendt til processerne i produktionen af brændevin i ca. 1000 år Aristoteles(384-322)

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7.

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7. PRESSEMEDDELELSE Danish Agro a.m.b.a. Køgevej 55 4653 Karise www.danishagro.dk Galten, 7. september 2012 Vestjyllands Andel Vesterkær 16 6950 Ringkøbing www.vja.dk Danish Agro og Vestjyllands Andel køber

Læs mere

Udbydertilmelding for importører og producenter

Udbydertilmelding for importører og producenter Udbydertilmelding for importører og producenter Januar 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk Indhold

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Markedet for dagligvarer bliver mere polariseret

Markedet for dagligvarer bliver mere polariseret Markedet for dagligvarer bliver mere polariseret 5 DAGLIGVARER: Kampen om danskernes husholdningskroner kommer i de kommende år til at stå mellem de supermarkeder, der satser på kvalitet men discountkæder

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013 Per Nyborg Odense Kommune, den 28. august 2013 Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand A/S Rødovre Centrum By og Havn A/S Cargill Carlsberg Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomme

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Kære Jacob. Tak for din henvendelse.

Kære Jacob. Tak for din henvendelse. Kære Jacob Tak for din henvendelse. Hvordan forklarer I, at de ældre og handicappede, som er nødsaget til at benytte den kommunale dagligvarelevering, skal betale overpriser ift. almindelige kunder? Det

Læs mere

VERDEN OMKRING JYSK. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Nye markeder 5. Finanskrisen 6. Møde med konkurrencemyndighederne 7.

VERDEN OMKRING JYSK. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Nye markeder 5. Finanskrisen 6. Møde med konkurrencemyndighederne 7. VERDEN OMKRING JYSK Kunder 2 Konkurrenter 3 Oms 3,9b Leverandører 4 Nye markeder 5 Finanskrisen 6 Møde med konkurrencemyndighederne 7 1 KUNDER JYSKs kunder består af B-t-C-kunder og B-t-B-kunder. B-t-C

Læs mere

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen 1 af 12 21-08-2013 12:52 Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen Indledning I det følgende dokumenteres gøres rede for statistiske metodeforudsætninger, og samtlige af

Læs mere

Private serviceerhverv

Private serviceerhverv Private serviceerhverv Kap 14 Serviceerhverv 40% af BVT ikke materiel produktion: produktet kan ikke lagres produkterne er i tilknytning til produktion handel og transport ydermere: flytning og afmåling

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

- alle tiders emballage fra 3-Stjernet

- alle tiders emballage fra 3-Stjernet - alle tiders emballage fra 3-Stjernet 3-Stjernet A/S 3-Stjernet A/S blev grundlagt i 1950 af Aage Jensen. Og har siden haft en lang tradition for produktion og salg af pålægsprodukter til såvel danske

Læs mere

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2 Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø 4. juli 2007 Sag 4/0120-0401-0016 / FIB / MIK Deres ref. 70035618 GHO/MBU Telenors overtagelse af Tele 2 Telenor Danmark har med

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 ICP A/S Eksempler påp investorer og entreprenører rer Aareal Bank Cargill Carlsberg Grontmij Carl Bro Ceraco DADES/DATEA Dan-Ejendomme DSB ECE Projektmanagement

Læs mere

IT OG LOGISTIK. Intern brug af it 2. Kampagnestyring 3. Butikssystem 4. Logistik 5. Distributionscentre 6. Hjemmesiden 7 JYSK TV 8.

IT OG LOGISTIK. Intern brug af it 2. Kampagnestyring 3. Butikssystem 4. Logistik 5. Distributionscentre 6. Hjemmesiden 7 JYSK TV 8. IT OG LOGISTIK Intern brug af it 2 Kampagnestyring 3 Oms 3,9b Butikssystem 4 Logistik 5 Distributionscentre 6 Hjemmesiden 7 JYSK TV 8 Kilde: JW Luftfoto Online salg 9 1 INTERN BRUG AF IT I JYSK har man

Læs mere

EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg

EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg 1 af 8 18-06-2012 11:09 EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Advokat Henrik Holm-Nielsen, Plesner & Grønborg Advokatfirma, har den 16. marts 1998 på vegne

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S 1 af 8 Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S Journal nr.3:1120-0401-13/fødevarer-finans/era Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Styrelsen har modtaget anmeldelse af en fusion

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Vores rejse med ServiceNow

Vores rejse med ServiceNow Vores rejse med ServiceNow Lisbeth Smed Lisbeth.Smed@Coop.dk SIDE 1 Indhold Om Coop Vores rejse med ServiceNow Lessons learned Om Coop Coop er Danmarks største detailvirksomhed og er ejet af medlemmerne.

Læs mere