Projektbeskrivelse: Implementering af skolereform i Fredensborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse: Implementering af skolereform i Fredensborg Kommune"

Transkript

1 Projektbeskrivelse: Implementering af skolereform i Fredensborg Kommune Denne projektbeskrivelse gennemgår hvordan Fredensborg Kommune vil organisere arbejdet med at implementere den nye folkeskolereform. Projektbeskrivelsen er i sin natur dynamisk, da viden og forudsætninger omkring projektet ændrer sig over tid, og vil løbende blive opdateret. Projektbeskrivelsen bygger på den forudsætning, at implementeringen af skolereformen er ressourceneutral og har KL s og Finansministeriets anbefalinger til opnåelse af dette som grundlag. 1. Indledning og baggrund Folketinget har primo juni vedtaget den nye folkeskolereform, der udrulles i to trin. 1. trin træder i kraft den 1. august 2014, og næste trin efter et folketingsvalg, formentlig med ikrafttrædelse den 1. august Reformen indeholder nogle store og afgørende ændringer, bl.a. indførelse af en længere skoledag med særlige timer, der understøtter fagligheden, og hvor der skal tænkes i nye læringsformer, der målretter sig mod alle skolens børn og deres lærings potentiale. Reformen sætter desuden særligt fokus på elevernes trivsel, styrket efter uddan nelse og anvendelse af viden om god undervisning. De tre overordnede mål for skolereformen er: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis På skolerne får reformen betydning for tilrettelæggelsen af lærernes arbejdsopgaver, samarbejdet mellem lærere, pædagoger og andre samt den fremtidige udnyttelse af de fysiske rammer såvel ude som inde. Den længere skoledag påvirker også fritidstilbud, som vil få færre åbningstimer. Der skal således tages stilling til den fremtidige organisering og skabes retningslinjer for samarbejdet mellem skole og fritid. Det er en budgetmæssig forudsætning, at reformen gennemføres indenfor den givne økonomiske ramme. KL s og Finansministeriets anbefalinger hertil forudsætter udvidelse af lærernes gennem snitlige undervisningstid, overflytning af økonomiske ressourcer fra fritidstilbud med færre åbningstimer til den længere skoledag, at fritidstilbuddet er en SFO og at forældre betalings-

2 andelen således kan fastholdes samt en ligelig fordeling af lærere og pædagoger i den understøttende undervisning. Dertil kommer der ekstra lov- og cirkulære midler i tilknytning til reformen. 2. Formål og leverancer Med det formål at skabe de nødvendige forudsætninger for at implementere skolereformen forelægges Børne- og Skoleudvalget et forslag til projekt og procesplan. Der skal leveres forslag til politisk behandling af: Politisk styring af skoleområdet Opstilling af mål, der understøtter skolereformen Retningslinjer for indretningen af den nye skoledag, herunder den understøttende undervisning og for det fremtidige samarbejde mellem skoler og institutioner og lærere og pædagoger, så intentionerne i skolereformen kan indfries Forslag til hvordan de fysiske rammer inde og ude i deres anvendelse kan bidrage til at fremme reformens formål. Dette arbejde knyttes til to andre projekter i Fredensborg Kommune, Analyse af kommunens lokaleanvendelse og Modernisering af skoler og institutioner. Forslag til kompetenceudviklingsplan for lærere, pædagoger og ledere Forslag til etablering af frivillig lektiehjælp og fritidstilbud i skoletiden i en overgangsordning Forslag til ny ressourcetildelingsmodel, der understøtter intentionerne i reformen 3. Projektets metode Der etableres et tværfagligt projekt i kommunen med en styregruppe, en projektgruppe, og en række arbejdsgrupper. Projektgruppen med projektlederen for bordenden har ansvaret for at drive projektet igennem til målet er nået; det vil sige styre og koordinere tid og ressourcer, orientere styregruppen og sørge for at centrale beslutninger bliver taget samt have ansvar for kommunikation og inddragelse. Under projektgruppen etableres en række arbejdsgrupper omkring enkeltdele af programmet: 1. Skoledagen 2. Arbejdsforhold 3. Kompetenceudvikling 4. Politisk målstyring af skoleområdet 5. Udnyttelse af fysiske rammer 6. Fritidshjem, SFO og klub 7. Selvejende institutioner Arbejdsgrupperne har ansvar for at føre de forskellige delelementer til dørs. Hver arbejdsgruppe har en formand, der er en kommunal leder, som også indgår i projekt gruppen. Formændene har hver især ansvaret for, at arbejdsgrupperne når i mål med deres opgaver til tiden. I hver arbejdsgruppe sidder desuden en konsulent, der har sekretær funktion og sikrer den løbende koordinering mellem arbejdsgrupperne i koordina tions gruppen. Arbejdsgrupperne referer til projektlederen. Der afholdes typisk styregruppemøder i forbindelse med centrale milepæle og hvor processen i øvrigt giver anledning hertil. 2

3 4. Projektets organisering og referenceforhold Projektet er forankret i Center for Skoler og Dagtilbud. Direktør Lina Thieden er projektejer. Styregruppe: Lina Thieden (formand), Steen Søborg (projektleder), Kristina Avenstrup, Lars Nyborg, Mads Toftegård Madsen (Økonomi og Indkøb), Tina Bjerregaard (Personale og HR), Nils Wulff (fællestillidsmand DLF), Rikke Krog Henriksen (fællestillidsmand, BUPL) og Lone Steensig (sekretær). Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen deltager i en opstartsfase og centerchef for Kommunale Ejendomme, Anette Arendt Barnkob, deltager efter behov. Projektgruppe: Birgit Alstrup, alle skoleinspektører og områdeledere samt konsulenter fra Skoler og Dagtilbud og Personale og HR. Gruppen ledes af og refererer til projektlederen. Samtlige skoleinspektører og områdeledere er medlemmer af projektgruppen, da projektets omdrejningspunkt bliver at få sat forandringsprocesser i værk på skoler og i dagtilbud. Ledernes rolle er på den ene side at drive projektet igennem i projektgruppen og i de forskellige arbejdsgrupper, de er tilknyttet/formænd for, på den anden side at styre dialog og udvikling på skoler og i de berørte dagtilbud. Projektgruppen har ledelseskraft, projektledelseskraft, procesledelse samt stort kendskab til folkeskolen/ folkeskole lovgivning og dagtilbudsområdet. Projektgruppen suppleres lejlighedsvis med medlemmer, der har kompetencer indenfor kommunikation, økonomi og HR/personaleforhold. Arbejdsgrupper: 1. Skoledagen: Jens Bernhardt (formand), Jesper Alstrøm/Michala Tarbo Andersson (koordinator), Jane Toftegaard, Frank Jensen, Helle Kristensen, Steen Søborg, Birgit Alstrup, Jette Kyhl, Thomas Nielsen, Pille Poulsen (DLF), Anne-Marie Bech, Marie Buch Dreier (Kultur, Idræt og Sundhed) 2. Arbejdsforhold: Lars Nyborg (formand), Jesper Alstrøm (koordinator), Helle Åskov Jørgensen, Anette Westring, Nils Wulff (DLF), Rikke Krog Henriksen (BUPL), Helle Kolberg (konsulent fra Personale og HR) 3. Kompetenceudvikling: Sidsel Vang (formand), Susanne Bremer (koordinator), Kirsten Birkving, Janine Wright, Nils Wulff (DLF), Rikke Krog Henriksen (BUPL), Solveig Ryel, konsulent fra Personale og HR 4. Politisk målstyring af skoleområdet: Finn Øland (formand), Lone Steensig (koordinator), Kristina Avenstrup, Kirsten Birkving, Kathrine Skaastrup (Politik og Strategi). 5. Udnyttelse af fysiske rammer: Finn Drabe (formand), Susanne Bremer, Birgit Alstrup, Jesper Alstrup, Anette Westring, konsulent for Kommunale Ejendomme, konsulent for Økonomi 6. Fritidshjem, SFO og klub: Kristina Avenstrup (formand), Lone Steensig (koordinator), Finn Øland, Steen Søborg, Birgit Alstrup, Tina Bjerregaard/konsulent fra Personale og HR 7. Selvejende institutioner: Birgit Alstrup (formand), Michala Tarbo Andersson (koordinator), Klaus Gabrielsen, Jane Sys Toftegaard, Jens Jacob Jacobsen, Jens Bernhardt Der er udarbejdet et opgaveark for hver arbejdsgruppe, der beskriver mere præcist, hvad gruppens opgave er, hvilke leverancer der skal leveres. 3

4 Projektorganisation Styregruppe / Projektejer Projektgruppe Arbejdsgrupper Et tværgående projekt Der er tale om et stort og tværgående projekt med mange involverede og interessenter. Ud over Skoler og Dagtilbud, er centrene Politik og strategi, Økonomi og Indkøb, Personale og HR, Kommunale Ejendomme og Kultur, Idræt og Sundhed involveret som deltagere i styregruppe, projekt gruppe eller arbejdsgrupper. De forskellige centres opgave og ansvar er: Center for Politik og Strategi indgår med centerchef Mie Gudmundsson og kommunikations konsulent Thomas Hag lejlighedsvis i projektgruppen, hvor centeret i samarbejde med de øvrige har ansvaret for kommunikationen til offentligheden og til specifikke målgrupper. Centeret indgår desuden med en konsulent i arbejdsgruppen Politisk målstyring af skoleområdet, og har i den forbindelse ansvar for at der udarbejdes politiske sager til udvalg og Byråd for denne gruppe. Center for Økonomi og Indkøb indgår med centerchef Mads Toftegård Madsen i styregruppen. Mads Toftegård Madsen sidder i KL s chefgruppe omkring den økonomiske implementering af skolereformen, og skal inddrages i alle spørgsmål vedrørende finansiering af reformen. Centeret indgår desuden med en konsulent i arbejdsgruppen Udnyttelse af fysiske rammer. Center for Personale og HR indgår med centerchef Tina Bjerregård i styregruppen og i arbejdsgruppen om Fritidshjem, SFO og klub, med en konsulent i arbejdsgruppen om Kompetence udvikling, i gruppen Arbejdsforhold og endelig med en konsulent i projektgruppen. Centerets opgave er at bibringe projektet den nødvendige ekspertise i forbindelse med forskellige faggruppers opgavevaretagelse og ansættelses forhold og være med til at planlægge kompetenceudvikling for personalet på skoler og institu tioner. Endelig skal centeret bidrage med proces- og projektkompetencer samt facilitering af processer i de eksterne enheder. Center for Kommunale Ejendomme indgår ad hoc med centerchef Anette Arendt Barnkob i styregruppen og en konsulent i gruppen om Udnyttelse af fysiske rammer. Centerets opgave er at være med til at afdække de økonomiske muligheder på anlægsbudgettet, skrive sager omkring anlægsbudgettet til de relevante udvalg, bidrage til planlægning af evt. bygningstilpasninger og have ansvaret for gennemførelse af besluttede bygningstilpasninger. Center for Kultur, Idræt og Sundhed indgår med en konsulent i arbejdsgruppen Skoledagen. Konsulentens opgave er at bidrage til at finde gode løsninger på et tæt og udbytterigt samarbejde mellem skolerne og forenings- og fritidslivet i forbindelse med den understøttende undervisning. 5. Ressourcer Deltagere i arbejdsgrupperne afsætter den nødvendige tid. Det kan indebære et todages arbejdsinternat og en række halvdagsmøder, herunder et kick-off arrangement, der placeres i forhold til arbejdsgruppens specifikke tidsplan. 4

5 6. Tids- og milepælsplan Projektet har en kort tidshorisont, idet reformens første del træder i kraft den 1. august Det betyder, at retningslinjer for den praktiske gennemførelse skal være på plads omkring 1. marts 2014, hvor skolerne begynder planlægningen af skoleåret 14/ august 9. august Notat om finansiering af skolereform til budgetseminar 12. august 23. Etablering af projektorganisation august Aftaler med deltagere i projektet, herunder eksterne og fra andre centre 26. august Godkendelse af projektbeskrivelse fra Direktionen 29. august Projektgruppeseminar skoleledere/områdeledere Arbejdsgrupper går i gang med arbejdet omkring konkrete tematikker august - september Materiale til budgetbehandling Skolerne arbejder med input/anbefalinger til (hele) projektet omkring potentialer og udfordringer 3. september Sag på BSU om projektets organisering og proces. Godkendelse af plan Primo september Skolerne går i gang med dialog om udfordringer og anbefalinger i forbindelse med implementeringen af reformen. Anbefalingerne meldes ind i projektet frem til 11/10. november BSU: godkendelse af principper for udarbejdelse af skoleplaner (samme model som med fusions planerne) december Skolerne går i gang med at udarbejde skoleplaner for implementeringen af reformen 12. november, 2. og COK-lederkursus om ny skolereform 3. december 2014 Primo marts Skolernes skoleplaner godkendes i BSU Ca. 1. marts Skolernes planlægning går i gang Central deadline for en række leverancer, der skal ligge til grund for skolernes planlægning 1. august Skoleåret starter, grundlæggende tiltag i skolereform sat i system 1. august Sidste elementer i skolereformen træder i kraft Der udarbejdes en milepælsplan i projektet, der skal angive det forventede start- og sluttidspunkt for projektet samt de mellemliggende milepæle og leverancer. Planen videreudvikles i projektgruppen efter projekt etablering. Projektet og dermed milepælsplanen struktureres i en række faser. Der er placeret 5

6 styregruppemøder mellem faserne. Derudover placeres der styregruppemøder efter behov ved vigtige beslutninger. 6

7 Gruppe 1: Skoledagen Gruppen består af: Formand: Jens Bernhardt Koordinator: Michala Tarbo Andersson/Jesper Alstrøm Jane Toftegaard, Frank Jensen, Helle Kristensen, Pille Poulsen (DLF), Steen Søborg, Birgit Alstrup, Thomas Nielsen, Anne-Marie Bech, Jette Kyhl, Marie Buch Dreier (Kultur, Idræt og Sundhed) Opgaven Arbejdsgruppens opgave er at analysere området, belyse det, og på den baggrund komme med en begrundet indstilling til løsning af opgaven. Det forventes, at arbejdsgruppen løbende inddrager relevante aktører til kvalificering af gruppens arbejde. Opgaven løses indenfor den økonomiske ramme, der er udstukket af Byrådet. Hvordan skal skoledagen forme sig med den nye reform? Den understøttende undervisning. Hvad er formålet med disse timer? Hvordan skal det organiseres, så det understøtter undervisningen i fagene / læring? Hvilke faggrupper skal varetage og tilrettelægge indholdet (lærere/pædagoger/andre)? Hvordan udnyttes de nye rammer for holddeling bedst muligt? Hvordan inddrages fritidslivet, erhvervslivet, musikskolen mv.? Inklusion. Hvordan medtænkes inklusion i den nye skole? Hvordan får alle elever min. 45 min. (gennemsnit) bevægelse hver dag? Hvordan organiseres og dimensioneres lektiecaféer på alle skoler? Eksempler/billeder/beskrivelser Samarbejde/samspil mellem forskellige faggrupper Leverancer Plan for inddragelse af relevante interessenter Retningslinjer for organisering af dagens indhold, herunder principper for tilrettelæggelse af den understøttende undervisning Oplæg til skolerne om implementering af reformen, der beskrives i en skoleplan. Principper for samarbejde med eksterne parter Milepæle, herunder evt. politisk godkendelse Sagsfremstilling om retningslinjer for organisering af skoledagens indhold på skolerne til politisk behandling. Denne skal være afsluttet, så skolerne kan begynde skoleårets planlægning primo marts 2014 Skolernes skoleplan til godkendelse ca. 1. marts

8 8

9 Gruppe 2: Arbejdsforhold Gruppen består af: Formand: Lars Nyborg Koordinator: Jesper Alstrøm Anette Westring, Helle Åskov Jørgensen, Nils Wulff (DLF), Rikke Krog Henriksen (BUPL), Konsulent fra Personale og HR Opgaven Arbejdsgruppens opgave er at analysere området, belyse det, og på den baggrund komme med en begrundet indstilling til løsning af opgaven. Det forventes, at arbejdsgruppen løbende inddrager relevante aktører til kvalificering af gruppens arbejde. Opgaven løses indenfor den økonomiske ramme, der er udstukket af Byrådet. Arbejdsgruppen skal Hvad betyder skolereformen for lærere og pædagogers arbejdsforhold? Hvordan kan man så vidt muligt sikre fuldtidsstillinger til pædagogerne? Proces og inddragelse på skoler og i institutioner Gruppen skal være i tæt kontakt med grupperne Skoledagen. Leverancer Katalog over opmærksomhedspunkter og problemstillinger Milepæle, herunder evt. politisk godkendelse Katalog over opmærksomhedspunkter og problemstillinger skal være klar til skolernes arbejde med skoleplanen, dvs. senest december

10 Gruppe 3: Kompetenceudvikling Gruppen består af: Formand: Sidsel Vang Koordinator: Susanne Bremer Kirsten Birkving, Janine Wright, Lars Nyborg, Solveig Ryel, Nils Wulff, Rikke Krog Henriksen, konsulent for Personale og HR Opgaven Arbejdsgruppens opgave er at analysere området, belyse det, og på den baggrund komme med en begrundet indstilling til løsning af opgaven. Det forventes, at arbejdsgruppen løbende inddrager relevante aktører til kvalificering af gruppens arbejde. Opgaven løses indenfor den økonomiske ramme, der er udstukket af Byrådet. Analyse af behovet for efteruddannelse/kompetenceudvikling af: lærere og pædagoger. Hvilke kompetencer er der brug for? (Klasserumsledelse, sætte mål for alle elever & opfølgning på mål, samarbejdskurser), hvordan kan det organiseres? ledere Leverancer Forslag til plan for kompetenceudvikling med indholdsbeskrivelse, tidsplan, budget og plan for implementering Milepæle, herunder evt. politisk godkendelse Endelig vedtaget plan kompetenceudviklingstiltag i skoleåret 14/15 skal ligge klar, så skolerne kan planlægge med det i skoleåret 14/15, altså primo marts

11 Gruppe 4: Politisk målstyring af skoleområdet Gruppen består af: Formand: Finn Øland Koordinator: Lone Steensig Kristina Avenstrup, Kirsten Birkving, Kathrine Skaastrup (Politik og Strategi) Opgaven Arbejdsgruppens opgave er at analysere området, belyse det, og på den baggrund komme med en begrundet indstilling til løsning af opgaven. Det forventes, at arbejdsgruppen løbende inddrager relevante aktører til kvalificering af gruppens arbejde. Opgaven løses indenfor den økonomiske ramme, der er udstukket af Byrådet. Der skal udformes værktøjer til politisk målstyring, der understøtter målene med den nye skolereform. Stikord målsætning: Respekt, struktur, høje forventninger Stikord styringsredskaber: elevernes fremskridt/resultater, inklusion, trivsel Leverancer Oplæg til politiske målsætninger til politisk behandling Oplæg til værktøjer til målstyring, der kan bruges til opfølgning på målsætningerne bl.a. i Kvalitetsrapporten til politisk behandling Milepæle, herunder evt. politisk godkendelse Værktøjer til målstyring skal ligge klar inden skoleårets start, da der i skoleårets løb skal indsamles dokumentation fra skoler og Center for Skoler og Dagtilbud. 11

12 Gruppe 5: Udnyttelse af fysiske rammer Gruppen består af: Formand: Finn Drabe Koordinator: Susanne Bremer Anette Westring, Birgit Alstrup, Jesper Alstrøm, konsulent for Kommunale Ejendomme, konsulent for Økonomi Opgaven Arbejdsgruppens opgave er at analysere området, belyse det, og på den baggrund komme med en begrundet indstilling til løsning af opgaven. Det forventes, at arbejdsgruppen løbende inddrager relevante aktører til kvalificering af gruppens arbejde. Opgaven løses indenfor den økonomiske ramme, der er udstukket af Byrådet. Hvordan udnyttes de m2 der eksisterer i dag bedst muligt, så: de understøtter formålet med den nye undervisning både ude og inde lærere og pædagoger kan forberede og samarbejde/ koor di nere på skolen i løbet af dagen der tages højde for nye udfordringer/behov og faldende børnetal og muligheden for at bruge fælles lokaler at der peges på løsninger, der er mindst muligt ressourcekrævende Der etableres samarbejde med sideløbende projekter Analyse af kommunens lokaleanvendelse og Modernisering af skoler og institutioner. Leverancer Notat om muligheder og udfordringer med mulige modeller og løsningsforslag. Milepæle, herunder evt. politisk godkendelse 12

13 Gruppe 6: Fritidshjem, SFO og klub Gruppen består af: Formand: Kristina Avenstrup Koordinator: Lone Steensig Finn Øland, Steen Søborg, Birgit Alstrup, Tina Bjerregaard Opgaven Arbejdsgruppens opgave er at analysere området, belyse det, og på den baggrund komme med en begrundet indstilling til løsning af opgaven. Det forventes, at arbejdsgruppen løbende inddrager relevante aktører til kvalificering af gruppens arbejde. Opgaven løses indenfor den økonomiske ramme, der er udstukket af Byrådet. Projektet bygger på den forudsætning, at implementeringen af skolereformen er ressourceneutral og har KL s og Finansministeriets anbefalinger til opnåelse af dette som grundlag. KL s og Finansministeriets anbefalinger forudsætter udvidelse af lærernes gennem snit lige undervisningstid, overflytning af økonomiske ressourcer fra fritidstilbud med færre åbningstimer til den længere skoledag, at fritidstilbuddet er en SFO og at forældre betalingsandelen således kan fastholdes samt en ligelig fordeling af lærere og pædagoger i den understøttende undervisning. Dertil kommer der ekstra lov- og cirkulære midler i tilknytning til reformen. Idet den politiske rammesætning for organiseringen af kommunens tilbud på området afventes, er det arbejdsgruppens opgave at komme med forslag til retningslinjer for samarbejdet mellem skoler/institutioner og i overgangene mellem dem. Arbejdsgruppen har endvidere til opgave at komme med forslag til en proces, som understøtter den fremtidige implementering heraf. Derudover skal gruppen belyse mulighederne for en pædagogisk virksomhed i fritidstilbud med reduceret åbningstid, som understøtter intentionerne i såvel Børne- og Ungepolitik som i skolereformen. Leverancer Forslag til retningslinjer for samarbejdet mellem skoler/institutioner og overgangene mellem dem Forslag til proces for implementering af det fremtidige samarbejde Inspirationskatalog vedrørende den pædagogiske virksomhed i fritidstilbud Milepæle, herunder evt. politisk godkendelse 13

14 Gruppe 7: Selvejende institutioner Gruppen består af: Formand: Birgit Alstrup Koordinator: Michala Tarbo Andersson Jane Sys Toftegaard, Jens Jacob Jacobsen, Jens Bernhardt, Klaus Gabrielsen Opgaven Arbejdsgruppens opgave er at analysere området, belyse det, og på den baggrund komme med en begrundet indstilling til løsning af opgaven. Det forventes, at arbejdsgruppen løbende inddrager relevante aktører til kvalificering af gruppens arbejde. Opgaven løses indenfor den økonomiske ramme, der er udstukket af Byrådet. Projektet bygger på den forudsætning, at implementeringen af skolereformen er ressourceneutral og har KL s og Finansministeriets anbefalinger til opnåelse af dette som grundlag. KL s og Finansministeriets anbefalinger forudsætter udvidelse af lærernes gennem snit lige undervisningstid, overflytning af økonomiske ressourcer fra fritidstilbud med færre åbningstimer til den længere skoledag, at fritidstilbuddet er en SFO og at forældre betalingsandelen således kan fastholdes samt en ligelig fordeling af lærere og pædagoger i den understøttende undervisning. Dertil kommer der ekstra lov- og cirkulære midler i tilknytning til reformen. Idet den politiske rammesætning for organiseringen af kommunens tilbud på området afventes, er det arbejdsgruppens opgave at undersøge særlige problemstillinger/udfordringer i forbindelse med selvejende fritidstilbud. Leverancer Milepæle, herunder evt. politisk godkendelse 14

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere