Proces- og projektplan Skolereform, Egedal Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Proces- og projektplan Skolereform, Egedal Kommune"

Transkript

1 Proces- og projektplan Skolereform, Egedal Kommune Forberedelsen og implementeringen af folkeskolereformen vil involvere samtlige skoler, SFO er og klubber Politisk spor: drøftelser i udvalg og kommunalbestyrelse, evt. temamøder, møder med interessenter som skole- og klubbestyrelser m.v. Projektspor: analyser og rammesætning, detailplanlægning og implementering af reformens elementer samt koordinering og inddragelse på tværs af centerområder. Ledelsesspor: Planlægning og samarbejde mellem CSD og institutionsledelserne samt i fornødent omfang også med andre ledelsesaktører fra fx kultur/fritid m.v. Hertil kommer de lokale processer på de enkelte skoler og klubber om implementering af reformen. Fællesspor: Bredt inddragende forløb for alle medarbejdere samt drøftelser i MEDregi og inddragelse af medarbejderrepræsentanter i udviklingen og planlægningen af tiltagene. Vil have såvel en centralt spor som et lokalt spor (på den enkelte skole). Hertil kommer arbejdet på de enkelte skoler. Herunder beskrives den konkrete proces og organisering.

2 Politisk spor Det politiske spor er rammen for de kommunalpolitiske drøftelser om implementeringen af skolereformen. Udover de herunder nævnte tiltag vil der løbende kommer sager for Skoleudvalget på baggrund af arbejdet i de øvrige spor (ledelses-, projekt-, fællesspor). Tidspunkt Overskrift/tiltag Kommentar 9.okt 2013 Orientering om procesplan Skoleudvalg 4. dec 2013 Vedtagelse af: Lærernes øgede undervisningsandel Forholdet mellem lærer og pædagogers arbejdstid Forældrebetaling på SFO. Skoleudvalg, ØU og KB Januar 2014 Februar 2014 Marts 2014 Drøfte udkast til styrelsesvedtægt, sende i høring. Åben drøftelse mellem Skoleudvalg, skoleledere og CSD, skole om realiseringen af reformen. Fokus: understøttende undervisning og samarbejde med omverdenen. Beslutte styrelsesvedtægt for skolevæsen Udvidet dialogmøde. Fokus: Reformens konsekvenser. Skoleudvalg Skoleudvalg Skoleudvalg og KB skoleudvalg, skolebestyrelser, skoleledelser og klubbestyrelser og klubledelse 2

3 Projektspor Projektsporet er den organisatoriske ramme for såvel de generelle som de mere konkrete analyser og drøftelser om folkeskolereformen. Her sker den egentlige tværgående planlægning. Konkret består projektsporet af en daglig projektledelse samt en række delprojekter. Ved siden af dette nedsættes en referencegruppe ligesom der koordineres og drøftes i møder med de faglige organisationer og i MED-regi. Der arbejdes med 7 projektspor, som hver efter behov underopdeler sig i arbejdsspor. Den overordnede organisation Organisationsdiagram Styregruppe ppe Projektledelse Referencegruppe Faglige org. MED -organisation Overordnede mål og rammer omverden, undervisning Fritidstilbud Arbejdsforhold Understøttende undervisning Den digitale folkeskole Information 3

4 Organisering af styring og ledelse Overskrift/tiltag Styregruppe: Kommentar Direktør Centerchef Afdelingsleder for skole Afdelingsleder for dagtilbud Projektledelse: At forestå den praktiske implementering og styring af projektprocessen. Daglig ledelse af proces. Møde hver 14. Dag Egon Agerlin Marianne Micheelsen Ole Madsen Peter Kilmose Lise Boye Jette Handberg Jacob Loessl Referencegruppen: Tværgående dialog om og input til styregruppe og proces i øvrigt. Videndeling og opsamling på centrale og decentrale processer, udfordringer og muligheder. Møde ca. hver 4. Uge Består af projektledelsen 4 SFO ledere Per Dahlstrøm Repræsentant fra Egedal Lærerforening Repræsentant fra BUPL Repræsentant fra FOA Repræsentant PPR Faglige organisationer CSD holder løbende møder med MED-organisationen hver af de faglige organisationer, hvor processen drøftes. Implementeringen af folkeskolereformen drøftes løbende i MED-organisationen. Såvel i Center-MED som i Lokal-MED på hver institution. 4

5 Projektspor og arbejdsspor Arbejdet med folkeskolereformen deles i 7 projektspor, som hver efter behov underopdeles i et antal arbejdsspor. Der koordineres internt indenfor hvert projektspor og på tværs af projektsporene via projektledelsen. En række af de beskrevne, mulige, arbejdsspor vil sandsynligvis blive oprettet i fællesskab på tværs af projektspor. Overordnede mål og ramme omverden, uv-del Fritidstilbud Arbejdsforhold Understøttende undervisning Den digitale folkeskole Information Resultatmål Erhvervsliv Klub eller SFO2 Lærerpædagogsamarbejdet Mål og indhold Lektier-online Information forældre, offentlighed, elever, medarbejdere Scenarier Kulturliv Klubstruktur Rammer for lærer-arbejdet kulturliv Digital undervisning Valgfag Foreninger Ressourcestyring ungdomsudd. Digitale elevplaner Styrelsesvedtægt Ungdomsuddannelser erhvervsliv Bevægelsesdelen Lektiecafé og fordybelse 5

6 Projektgrupper og temaer der muligvis medfører etablering af arbejdsgrupper. Projektgruppe Temaer og mulige arbejdsgrupper (foreløbig) Overordnede mål og ramme omverden i fht. Undervisningsdel Resultatmål for skolereformen Scenarier for skolens hverdag/organisering ud fra principper og mål Udbud af valgfag og organisering heraf samt overordnede model for samspil med eksterne aktører Styrelsesvedtægt for skolevæsenet Erhvervsliv (mellemtrin og udskoling) Kulturliv Foreninger Kort beskrivelse Konkretisering af de politisk fastsatte mål og principper (indhold, organisering osv.). Herunder understøttende undervisning, samarbejde med omverden, inklusion m.v. Kvalitet via målstyring, opfølgning, respons osv. Opstille forskellige konkrete modeller for skolens hverdag. Behovsafdækning. Organisering evt. på tværs af skoler og rammer herfor. Udarbejde forslag til ny tekst på baggrund af de forskellige projektgruppers arbejde samt de politiske beslutninger Samarbejdsmodeller. Udpegning af interessante samarbejdspartnere. Incitamenter for erhvervsliv. Proces vedr. kontakter til erhvervsliv. Andre centrers rolle. Samarbejdsmodeller. Udpegning af interessante samarbejdspartnere. Incitamenter for kulturliv. Proces vedr. kontakter til kulturliv. Andre centrers rolle. Samarbejdsmodeller. Udpegning af interessante samarbejdspartnere. Tidspunkt (afsluttet arbejde) December 2014 Januar 2014 Marts 2014 Januar 2014 Maj/juni 2014 Maj/juni 2014 Maj/juni

7 Ungdomsuddannelser (udskoling) Klub eller SFO2 Fritidstilbuddet Hvilke klubber tilknyttes hvilke skoler i ny eller fortsat struktur Lærer-pædagogsamarbejdet Rammer for lærernes arbejde Incitamenter for foreninger. Proces vedr. kontakter til foreninger. Andre centrers rolle Samarbejdsmodeller, herunder erfaringer fra andre kommuner. Udpegning af interessante samarbejdspartnere. Incitamenter for ungdomsuddannelser. Proces vedr. kontakter til ungdomsuddannelser. Fordele og ulemper ved hver model, indhold, samarbejde på tværs, personaleforhold, fysiske rammer/ressourcer. Der er udarbejdet en proces og projektplan for dette arbejde. Fremtidig organisering/tilknytning set i lyset af demografi og kapacitet. Der er udarbejdet en proces og projektplan for dette arbejde. Mål- og visionsbeskrivelse vedr. lærer-pædagogsamarbejdet i uv. og understøttende uv. Funktionsbeskrivelser skolepædagoger i undervisning. Teamorganisering. Vejledning til skoleledelserne om rammer for organisering af lærernes arbejde (fx tilstedeværelse, faglig specialisering, arbejde skæve tidspunkter). Dvs. udmøntning af arbejdstidsregler. Kompetenceudviklingstiltag. Maj/juni 2014 Marts/april 2014 Marts/april 2014 Januar

8 Arbejdsforhold Ressourcestyring lærere Principper for fordeling af opgaver og styring af ressourcer. Styringsredskaber og beregningsmodeller. Opgaveoversigten. Marts 2014 Mål og indhold, herunder innovation, bevægelse, fordybelse, musik Overordnet ramme (organiseringsmodeller, indholdsprioritering, ansvarsfordeling centraldecentral) Januar 2014 med kulturliv om indhold. Herunder musikskole. Organiseringsmodeller Vision/mål Procesplan for kontakter til aktører Skabelon for aftaler Understøttende undervisning med ungdomsuddannelser om indhold Organiseringsmodeller Vision/mål Procesplan for kontakter til aktører Skabelon for aftaler med erhvervsliv om indhold Organiseringsmodeller Vision/mål Procesplan for kontakter til aktører Skabelon for aftaler Bevægelsesdelen. Indhold/aktiviteter (forskellige modeller herfor). Udviklingsproces lokalt og videndeling. Fysiske rammer, herunder brug af byens rum og samarbejde med by/miljø og kultur/fritid herom. med foreninger. Lektiecafé og fordybelse, overgangsperioden + i endelig drift. Struktur/organisering, understøttelse, beskrivelse, mål. Fokus såvel lektiehjælp som tilbud for børn med særlige talenter. Samspil med lektier-online-tiltag. Lektier-online og implementering i praksis Beskrivelse af organisering. Informationsmateriale. Kompetenceudvikling lærere 8

9 og pædagoger. Digital undervisning og digitale læremidler Digital folkeskole scenarier. EMU-platformen. Den digitale folkeskole Digitale elevplaner med mål og respons Udvælge program. Implementere. Efterår 2014 Information til interessenter Information til forældre, offentlighed, elever, medarbejdere Udarbejde informationsmateriale om proces, mål og resultater. Web-baseret. Løbende. Især forår Herefter følger ny proces forår 2014 hvor tiltagene i nødvendigt omfang præciseres og konkrete samarbejdsaftaler m.v. indgås. Ledelsesspor Ledelsessporet udgør den samlede ramme for drøftelser og koordinering mellem forvaltning og institutioner. Det knyttes an til de eksisterende ledelsesmøder samt til en række heldagsmøder. Tidspunkt Overskrift/tiltag Kommentar 3. september 2013 skoleledelser: ramme, Vision, scenarier, principper vision, principper, organisering og arbejdstid 3.oktober 2013 Seminardag skole- og sfo ledelser Skolestruktur, skolereform Hver måned Skoleledermøde Temamøder Løbende drøftelser Fællesspor Fællessporet er rammen for den brede involvering af medarbejdere samt arbejdet i MED-regi og andre eksisterende koordinations- og udviklingsfora. Udover det her beskrevne vil den enkelte skole- og klubledelse organisere lokal proces. Tidspunkt Overskrift/tiltag Kommentar Løbende Kommunikation og Fast punkt på dagsorden på 9

10 Løbende information med center-med og Lokal-MED. Lokal planlægning og udfoldelse af reformtiltag i pædagogisk råd, udviklingsfora, skolebestyrelse, klubbestyrelse. alle møder i (?) Konkret udfoldelse af reformens elementer indenfor de givne rammer. Planlægning og koordinering til skoleåret Lokalt spor Udover de ovenfor beskrevne center-styrede tiltag vil der på og omkring den enkelte skole være en lokal og involverende proces vedr. den konkrete realisering af reformen indenfor de generelt vedtagne rammer. Der er udarbejdet en proces og projektplan for fritidsdelens organisering i forbindelse med skolereformens inplementering. 10

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Politikermøder august 2013. Velkommen

Politikermøder august 2013. Velkommen Politikermøder august 2013 Velkommen Nye rammer for lokal skolepolitik En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning Stærkere politisk målstyring Flere forskellige

Læs mere

Den åbne skole. v. Specialkonsulent Hong Quang Ha. Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen

Den åbne skole. v. Specialkonsulent Hong Quang Ha. Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen Den åbne skole v. Specialkonsulent Hong Quang Ha Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 5 Disposition Kort om Ressourcecenter

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Beskrivelser af ny organisering

Beskrivelser af ny organisering Beskrivelser af ny organisering i Børnebyerne Ørsted, Vivild, Glesborg, Voldby og Mølledistriket samt dagtilbuddene i Grenaa og Auning. Forslag 11. november 2010 Børnebyen Rougsøvej 168 8950 Ørsted Ørsted,

Læs mere

Til: Direktionen DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion. Notat

Til: Direktionen DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion. Notat Til: Direktionen DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 19. august 2010 Tlf. dir.: 4477 3114 Fax. dir.: 4477 2705 E-mail: lhu@balk.dk Kontakt: Lisbet Haubro Notat Fra Pædagogisk Center til Pædagogisk

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Dokumentnr.: 727-2013-137439 side 1 Indhold Forord... 4 1. Odders skolestrategi og regeringens skolereform... 5

Læs mere

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 NOTAT Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 Skolereformen i pixi-udgave Notatet giver svar på oftest stillede spørgsmål omkring den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen Notatet er et supplement

Læs mere

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Denne statusrapport over implementeringen af skolereformen på Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen et halvt år efter reformens ikrafttræden

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere