Referat fra møde i det Stående Udvalg Tirsdag den 10. september 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i det Stående Udvalg Tirsdag den 10. september 2013"

Transkript

1 Referat fra møde i det Stående Udvalg Tirsdag den 10. september 2013 Møde referat Til stede ADRA (Lehnart Falk), CARE Danmark (Frank Lausten), Caritas (Jann Sjursen), CISU (Jeef Bech), DMR-U (Lars Udsholt), DUF (Helene Horsbrugh), FN-forbundet (Jørgen Estrup), Folkekirkens Nødhjælp (Henrik Stubkjær), GV/VBN (Thomas Ravn-Pedersen), IBIS (Vagn Berthelsen), MS (Frans Mikael Jansen, Nils Brøgger Jacobsen), Red Barnet (Mikkel Balslev), Røde Kors i Danmark (Dorte Busch), Sex og Samfund (Tania Detlefsen), Ulandssekretariatet (Mads Bugge Madsen), Verdens Skove (Karin Elisabeth Lind), NGO FORUM (Henrik Nielsen, Pernille Tind Simmons). Suppleanter: PUGAD (Naomi Lyduch). Laust Leth Gregersen deltog fra Concord Danmark. Afbud fra: AC Børnehjælp, Danmission (Nik Bredholt), Danske Handicaporganisationer (Marianne Frederiksen), KULU (Janice Førde), WWF (Elisabeth Kiørboe). Mødeleder: Jann Sjursen Punkt 1 2; Vagn Berthelsen punkt 3 8. Referent: Pernille Tind Simmons, NGO FORUM Dagsorden 1. Meddelelser/orientering: Nyt fra det humanitære underudvalg; Bistandsprocenten og politisk arbejde for fastholdelse af 1%; Opdatering fra Policy Forum for Development; EU's finance for development meddelelse og dansk handlingsplan for politik kohærens for udvikling; Udvikling af Ressource Allocation Model. 2. Verdens Bedste Nyheder Civilsamfundspolicy og nyt fra Udviklingspolitisk Råd 4. Civilsamfundstræf Det fremtidige samarbejde og organisering Concord Danmark og NGO FORUM. 6. Post-2015 processen, FN topmødet i september og politikerdebatmøde den 1. oktober. 7. Puljen til støtte af faglige netværk og mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: Nyt medlem af indstillingsudvalget; Kort opdatering på review af netværkspuljen; Oplæg fra Fagligt Fokus. 8. AOB 1. Meddelelser/Orientering (Bilag A og B) NYT FRA DET HUMANITÆRE UNDERUDVALG. Jann orienterede fra det Humanitære Underudvalg. Han fortalte, at der nu er kommet retningslinjer for Partnerskabsaftaler på det humanitære område; at det humanitære kontaktudvalg vil bede om en drøftelse af regeringens politik i forhold til Syrien og Mellemøsten; at der vil indsendes en ansøgning om støtte fra netværkspuljen til udvikling af underudvalgets arbejde i forhold til kapacitetsudvikling af de danske organisationer i lyset af den kommende certificering; og endelig understregede han behovet for sekretariatsbistand til underudvalget, som han vil tage op med formanden for NGO FORUM. BISTANDSPROCENTEN OG POLITISK ARBEJDE FOR FASTHOLDELSE AF 1% (BILAG A). På sidste møde i det Stående Udvalg fik Henrik Nielsen ansvar for en mindre undersøgelse af udviklingen af Side 1 af 6

2 bistandsfordelingen og mandat til at hyre en ekstern konsulent ind (med finansiering fra Globale Tendenser ). Et oplæg til studiet blev diskuteret og der blev udtrykt et stærkt behov for udarbejdelse af ToR for opgaven samt afklaring af, hvorfor studiet gennemføres og hvordan og til hvad, det skal bruges. Yderligere kom der på mødet et kort skriftligt forslag fra formanden til en mindre analyseopgave af Venstre s udspil til reduktion af bistanden. Der var enighed om, at det er vigtigt, at studiet lægger fokus på at indsnævre, hvad Venstre s udspil konkret lægger op til af nedskæringer snarere end en mere politisk vurdering af konsekvenserne. Der var generel opbakning til at gennemføre begge opgaver, men samtidig efterspurgt klarhed om, hvad de hver især skal bruges til. Henrik Nielsen arbejder videre med konsulenten og sikrer afklaring i forhold til hvad og hvordan de to papirer skal bruges. Analysen af Venstres oplæg til skæring af bistanden dækkes af NGO FORUMs egne midler og var den opgave, som hastede mest. Efterskrift: Analysen af Venstre s oplæg er efterfølgende udarbejdet af ekstern konsulent Morten Emil Hansen. Baseret på analysen er der udarbejdet og sendt en presse meddelelse ud. Begge dokumenter findes på NGO FORUMs hjemmeside. POLICY FORUM FOR DEVELOPMENT I EU REGI. Dorte orienterede kort fra arbejdet i EUs Policy Forum for Development, der engagerer donorer, den private sektor og civilsamfundet i en debat om EU's civilsamfundstilgange. Næste møde er i november, hvor der bl.a. skal diskuteres private sector development, Human Rights, og dialogen med civilsamfundet hvor EU's Country Road Maps spiller en central rolle. EU'S FINANCE FOR DEVELOPMENT MEDDELELSE OG DANSK HANDLINGSPLAN FOR POLITIK KOHÆRENS FOR UDVIKLING. Laust fremlagde kort EU's finance for development meddelelse, som skal vedtages i december og lagde specielt vægt på bistandens andel af den samlede finansiering dels i LIC og dels i MIC. Meddelelsen sendes rundt til det Stående Udvalg til information. UDVIKLING AF RESSOURCE ALLOCATION MODEL (RAM). Der arbejdes fortsat på en Ressource Allocation Model (RAM) for rammeaftaler. Til information blev det nænt, at rammeorganisationerne (nuværende som kommende) har indsendt et fælles høringssvar, som respons til det første udkast til modellen. A) Fælles tilbagemelding på udkast til Ressource Allocation Model (RAM) fra de nuværende og kommende rammeorganisationer B) Oplæg til studie om ændringer af hvad der kan omfattes af bistandsbegrebet 2. Verdens Bedste Nyheder 2014 Thomas fremlagde hovedpunkterne i konceptnoten for Verdens Bedste Nyheder (VBN) 2014, som vil danne baggrund for den endelige ansøgning og vedlagt denne. Konceptnoten lægger bl.a. op til en kampagne, der sikrer mere tyngde i form af stærkere strategiske partnerskaber, øger engagementet gennem styrket loyalitet på sociale medier og via folkemødet og som bliver mere dagsordensættende eks. via analyser i JP og Politikken. Der vil i 2014 søges om 2,6 mio. kr. til kampagnen. Side 2 af 6

3 Tilbagemeldinger diskussion: Det blev af flere understreget, at det er en kampagne med stor opbakning, flotte resultater, stor professionalisme og en kampagne som også politikerne er glade for, da den hjælper dem i deres fortalerarbejde for bistanden. I forhold til konceptnoten for VBN 2014 var der flere som nævnte, at der er stort fokus på hvem man skal samarbejde med men for lidt om budskaber. Der blev efterspurgt et bedre bud på, hvordan medlemsorganisationernes eget arbejde kan spille ind i forhold til den fælles årlige eventdag og mere på det folkelige engegement i form af handlemuligheder. Der blev også udtrykt en vis bekymring for, at kampagnen er ved at udvikle sig til en organisation i sig selv og flere nævnte, at de fandt det problematisk, at der i konceptnoten indikeres etablering af et mere permanent sekretariat. Endelig nævnte MS at de meget gerne vil træde ind i styregruppen for Verdens Bedste Nyheder. Der var opbakning til at der søges 2,6 mio. kr. til VBN i Oplægget til VBN 2014 blev godkendt med det forbehold, at der i ansøgningen ikke skal være indikationer om et mere permanent kampagnesekretariat samt en argumentation for at kampagnen skal kører ud over Det Stående Udvalg vil i foråret 2014 tage en fremadrettet diskussion af VBN for at blive enige om en eventuel fortsættelse i Der foretages valg til styregruppen for VBN kampagnen 2014 på næste møde i det Stående Udvalg den 4. december. C) Forslag til Verdens Bedste Nyheder 2014 oplæg til diskussion. 3. Civilsamfundspolicy og nyt fra Udviklingspolitisk Råd (Bilag D, E, F og G). Vagn overtog rollen som mødeleder fra dette punkt. Vagn henviste indledningsvis til referatet fra sidste mødet i Udviklingspolitisk Råd den 23. august. Han understregede, at der generelt er god respons på det CSO-repræsentanterne bringer op til møderne og refererede specielt til NGO FORUMs krav om at den nye civilsamfundspolitik skal gælde for alle dele af UMs støtte til civilsamfundet en pointe som fremgår af referatets dagsordenspunkt 2. Yderligere nævnte han, at Udenrigsudvalget havde været lydhør overfor NGO FORUMs pointer i forhold til den nye civilsamfundspolitik, som han og Henrik Stubkjær havde præsenteret på foretræde kl samme dag. Efterskrift: HCP har bekræftet at skriveprocessen går på tværs af de forskellige afdelinger i UM og bl.a. involverer MENA teamet og Det Arabiske Initiativ, UGS, JTMR, Grøn Vækst samt deres egne kollegaer, der arbejder med det humanitære område. D) Concept note on policy for Civil Society Policy revideret version diskuteret på møde i UPR den 23. august. E) NGO FORUMs kommentarer til Udenrigsministeriets konceptnote om Civilsamfundspolitikken et skriftligt oplæg til møde i Udenrigspolitisk Udvalg den Side 3 af 6

4 F) Endeligt referat fra sidste møde i Udviklingspolitisk Råd. G) UPR arbejdsplan eftersendes når der er en opdateret version. Referat fra møde i NGO FORUMs Stående Udvalg den Civilsamfundstræf 2013 Bevilling fra DANIDA til støtte af Civilsamfundstræffet den 27. og 28. oktober er godkendt. Træf-gruppen (Helene Horsbrugh, Erik Vithner, Thomas Ravn-Pedersen og Frans Mikael) har, med support fra Pernille Tind Simmons og Henrik Nielsen, siden sommerferien arbejdet på en ramme, temaer og flow for træffet. Medlemmer af det Stående Udvalg havde forud for mødet haft mulighed for at give deres tilbagemeldinger på et konceptpapir for træffet og Pernille samlede kort op på de få tilbagemeldinger, der var kommet. Derefter opfordrede Pernille kraftigt alle til at involvere sig aktivt i træffet, da det er et fælles træf og succesen vil afhænge af denne aktive deltagen. Hun understregede, at det er medlemmernes træf og ikke et træf, som kan og skal drives af sekretariatet alene. Derefter delte hun en oversigt over workshops og udpegede workshop-leads rundt for at sikre, at ansvar blev fordelt. Frans Mikael fremlagde tankerne og ideerne bag konceptet og slog fast, at vi starter med at åbne op og kigge på globale trends, udfordringer og mulige fremtidige roller for civilsamfundet, for derefter at arbejder videre med dette i forskellige workshops og endelig arbejde mere konkret med vores egen fremtidige rolle. Derefter lagde han op til kommentering. Kommentarer og diskussion: Der blev generelt efterspurgt en konkretisering af oplægget, en større afklaring af det vi skal bruge i vores dialog med Danida og herunder en sikring af, at der som en del af træffet kommer et output, som kan føde ind i det videre arbejde med den nye civilsamfundspolitik. Der blev efterspurgt noget om de sociale sektorer og sundhedsrettigheder, globale policy processer, og et større fokus på ligheds-/uligheds temaet. Træf-gruppen fik mandat til at gå videre med den endelige planlægning af træffet baseret på konceptpapiret under forudsætning af, at der sikres opsamling og indspark til den nye civilsamfundspolitik. Træf-gruppen følger op på forslag om at linke diskussionerne til civilsamfundets rolle og de fire emner beskrevet i udviklingsstrategien Retten til et bedre liv. Yderligere er der behov for afklaring af hvad, det vil indebære at være tovholder/lead på de enkelte workshops, hvilke støttemuligheder der er i forhold til facilitering og invitation af ressourcepersoner, samt et mere detaljeret program, der viser hvornår og hvad der skal diskuteres og hvem der skal deltage. 5. Det fremtidige samarbejde og organisering Concord Danmark og NGO FORUM (Bilag H, I, J og K). Laust fremlagde medlemshøringen og tre mulige scenarie/modeller for det fremtidige samarbejde udarbejdet af Task Force (Laust Leth Gregersen, Pernille Tind Simmons og Kirsten Auken) i samarbejde med arbejdsgruppen (Vagn Berthelsen, Frans Mikael Jansen, Henrik Stubkjær og Niels Tofte). Vagn lagde op til diskussion af de foreløbige tanker i det fremlagte. Kommentarer og diskussion: Mødedeltagerne viste generel interesse for de fremlagte modeller. Der blev efterspurgt en beskrivelse af de forskellige fora, hvem der forventes at sidde hvor, hvem der gør hvad, hvem sekretariatet refererer til samt hvem der tager hvilke beslutninger ikke mindst for at imødekomme angsten for, at der er en række generaler, som skal sidde og tage beslutning for en række fagmedarbejdere. Forslaget om en mindre styrelse Side 4 af 6

5 på ca. 7 personer fik en del reaktioner dels i forhold til repræsentation og dels i forhold til mandat. Der blev nævnt, at det fremover vil være vigtigt at sikre, at enkeltorganisationer stadigvæk har adgang til politikere, embedsmænd etc. altså at det ikke kun er det nye forum, som de vil kommunikere med. Det blev konstateret, at de tre modeller ligner hinanden en del og flere efterspurgte, at forskellene mellem de fremlagte modeller blev trukket tydeligere frem. Få efterspurgte flere forskellige modeller, som man kan forholde sig til. Det blev konkluderet, at der holdes fast i tidsplanen optegnet i bilag K med en åben og inkluderende medlemsworkshop den 12. november. Arbejdsgruppen og task force arbejder med at gøre modellerne tydeligere ved bl.a. at udarbejde ToR for de forskellige fora samt en mere detaljeret beskrivelse af accountabilitetsstrukturen. Arbejdsgruppen forsøger at sætte alternative modeller op. Modellerne vil danne grundlag for medlemsworkshoppen den 12. november. Alle blev opfordret til at komme med bud, som kan give inspiration til arbejdsgruppens videre arbejde. H) Medlemsundersøgelse i forbindelse af review af det fremtidige samarbejde og organisering af Concord Danmark og NGO FORUM en opsamlingsnote. I) Udkast til principper for det fremtidige samarbejde mellem Concord Danmark og NGO FORUM J) Udkast til mulige modeller for den fremtidige organisering oplæg til diskussion. K) Opgave- og procesplan for review af det fremtidige samarbejde og organisering revideret den 22. august 6. Post-2015 processen, FN topmødet i september og politikerdebatmøde den 1. oktober. Indledningsvis beklagede Vagn, at der havde været lidt forvirring i forbindelse med indstilling af kandidater i forhold til hvem der kan indstille hvem. Han understregede, at det er medlemsorganisationer, som kan indstille og at personale i NGO FORUM/VBN ikke kan indstilles af enkeltorganisationer. Thomas som er blevet indstillet af NGO FORUM til den danske delegation til FN topmødet i New York fortalte kort om oplægget til topmødet. Han understregede, at teksten allerede er samlet og afhandlet. Det er en tekst, hvor SDGerne og MDGerne samtænktes og som derfor følger anbefalingerne fra Rio+20 mødet sidste år. Set i lyset af den allerede aftalte tekst, har Thomas ikke forberedt særlige standpunkter, som han som NGO FORUMs CSO-repræsentant vil bringe videre man han vil deltage i morgenmøder på den danske FN-mission sammen med parlamentariker-gruppen og de øvrige delegerede, deltage i udvalgte side-events i optaktsugen og sammen med African Youth Panel vil han sætte fokus på vigtigheden af at unge i højere grad inddrages i MDG og Post-2015 processerne. Henrik Nielsen nævnte politikerdebatmødet den 1. oktober, hvor Thomas skal være ordstyrer og Helle Munk Ravnborg, der også deltager i den danske delegation, vil stille en række skarpe spørgsmål til politikerne om deres prioriteter og visioner for forhandlingerne frem mod Puljen til støtte af faglige netværk og mindre kapacitetsudviklingsinitiativer. NYT MEDLEM AF INDSTILLINGSUDVALGET. Naomi Lyduch fra PUGAD blev valgt som nyt medlem til indstillingsudvalget. Hun er repræsentant for organisationer med andre samarbejdsformer. Side 5 af 6

6 KORT OPDATERING PÅ REVIEW AF NETVÆRKSPULJEN Penille gav en kort opdatering på puljereviewet. Den udvidede referencegruppe for reviewet (Erik Vithner, Natascha Lind Felix, Peter Blum Samuelsen, Marianne Bo Paludan, Nina Lauritzen, Naomi Lyduch, Mikkel Balslev, Tania Detlefsen, Elisabeth Kiørboe, Vagn Berthelsen og Pernille Tind Simmons) skal diskutere udkast til review rapporten med konsulent og UM/HCP torsdag den 26. september. Endelig rapport forventes at ligge færdig den 4. oktober. OPLÆG FRA FAGLIGT FOKUS (BILAG L). Indenfor rammerne af strategien for blev bevillingen til Fagligt Fokus godkendt tilbage i 2011 for en periode omfattende Det stående Udvalg har tidligere besluttet at anbefalinger fra det review af netværkspuljen der p.t. er undervejs først vil slå fuldt igennem i 2015 og at rammerne for fx Globale Tendenser og Faglige netværk vil blive opretholdt i Det Stående Udvalg skulle i lyset af dette på mødet tage stilling til en fortsættelse af den faglige indsats. CISU havde i dialog med referencegruppen for Fagligt Fokus udarbejdet en indstilling der bl.a. beskrev at det tematiske fokus i 2014 vil være på danske organisationers arbejde med Theory of Change og kapacitetsudvikling mhp. på gennemførelse og måling af advocacy. Indstilling vedr. Fagligt Fokus 2014 blev godkendt med understregning af, at Fagligt Fokus forpligter sig til at inkorporere relevante dele af konklusioner og anbefalinger i reviewet af netværkspuljen i det endelige forløb for L) Indstilling vedr. Fagligt Fokus i AOB Ingen punkter. Nye mødedatoer Søndag den 27. og mandag den 28. oktober: Civilsamfundstræf Tentativt Fredag den 8. november kl : Civilsamfundets 3. dag med diskussion af opsamling fra træffets to første dage og en fremadrettet diskussion af skriftligt input til civilsamfundspolitikken. Tirsdag den 12. november kl : Workshop for medlemmer om det fremtidige samarbejde og organisering med involvering af Concord Danmark og NGO FORUM. Onsdag den 4. december kl : Møde i det Stående Udvalg bl.a. godkendelse af ansøgninger om støtte til netværksinitiativer og diskussion af den fremtidige struktur for Netværkspuljen. Side 6 af 6

Referat fra møde i det Stående Udvalg Mandag den 18. juni 2012 VERDENS BEDSTE NYHEDER: DET HUMANITÆRE UNDERUDVALG: GENBRUG TIL SYD -PULJEN:

Referat fra møde i det Stående Udvalg Mandag den 18. juni 2012 VERDENS BEDSTE NYHEDER: DET HUMANITÆRE UNDERUDVALG: GENBRUG TIL SYD -PULJEN: Referat fra møde i det Stående Udvalg Mandag den 18. juni 2012 Møde referat Til stede AC Børnehjælp (Dennis Friis Thaagaard), ADRA (Lehnart Falk), CARE Danmark (Niels Tofte), Caritas (Jann Sjursen), CISU

Læs mere

Møde referat: NGO-forum Stående Udvalg 8-2-2010. Referat

Møde referat: NGO-forum Stående Udvalg 8-2-2010. Referat Referat Møde: NGO-forum Møde i det stående udvalg Dato: Mandag den 8. februar, 2010. 13.00 16.00 Sted: Folkekirkens Nødhjælp Referent: Pernille Tind Simmons (NGO-forum) Dagsorden punkt Kort beskrivelse/beslutning

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 28. marts 2012

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 28. marts 2012 Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 28. marts 2012 Møde referat Til stede CARE Danmark (Niels Tofte), Caritas (Jann Sjursen), Danske Handicaporganisationer (Karen Reiff), DMR-U (Lars Udsholt),

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Møde referat 1. Ny køreplan for prioritetsområdet Miljø og Klima i den danske udviklingsstrategi: Ib Petersen (Direktør for Udviklingspolitik),

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Tirsdag den 23. oktober 2012

Referat fra møde i det Stående Udvalg Tirsdag den 23. oktober 2012 Referat fra møde i det Stående Udvalg Tirsdag den 23. oktober 2012 Møde referat Til stede AC Børnehjælp (Dennis Friis Thaagaard), ADRA (Lehnart Falk), CARE Danmark (Frank Lausten), Caritas (Jann Sjursen),

Læs mere

Stiftende Generalforsamling - NYT NAVN

Stiftende Generalforsamling - NYT NAVN Referat fra Stiftende Generalforsamling i ny forening, dannet ved evt. fusion af NGO FORUM og Concord, 27. maj 2014 kl. 15-18 på Borups Højskole Dirigent: Pernille Vesterager Neergaard. Referent: Henrik

Læs mere

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 4. maj, kl. 13.00 16.00 på FKN

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 4. maj, kl. 13.00 16.00 på FKN Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 4. maj, kl. 13.00 16.00 på FKN Møde referat Til stede Lehnart Falk (ADRA Danmark), Frank Lausten (CARE), Jesper Juel Rasmussen (Caritas Denmark), Rina

Læs mere

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Møde referat Til stede Lehnart Falk (ADRA Danmark), Frank Lausten (CARE), Jann Sjursen (Caritas Denmark), Karen Reiff

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 14. december 2011

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 14. december 2011 Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 14. december 2011 Møde referat Til stede ADRA (Lehnart Falk), CARE Danmark (Frank Lausten), Caritas (Jann Sjursen), Danmarks Læreforening (Tore Asmussen),

Læs mere

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Udkast til referat i henhold til dagsorden I sekretariatets mødelokale, Rysensteensgade 3, 3. sal. Til stede: Lars Udsholt (LU), Erik Vithner

Læs mere

Referat fra NGO-forums årsmøde 2010 Tirsdag den 14. september på FKN

Referat fra NGO-forums årsmøde 2010 Tirsdag den 14. september på FKN Referat fra NGO-forums årsmøde 2010 Tirsdag den 14. september på FKN Møde referat Til stede 100% til børnene (Signe Møller), AC Børnehjælp (Jonas Parello-Plesner), ADRA (Lehnart Falk), Afrika Kontakt (Carsten

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødekreds Bestyrelsen + Erik, Jeef, Donna (medarbejderrep.), Bolette (under pkt. 1 og 2), Kim (under pkt. 3) og Iben (referent). Tid Ordinært bestyrelsesmøde søndag d. 2. oktober

Læs mere

Vagn Berthelsen henviste til den udsendte skriftlige beretning og supplerede med en kort mundtlig beretning.

Vagn Berthelsen henviste til den udsendte skriftlige beretning og supplerede med en kort mundtlig beretning. Referat af NGO FORUMs årsmøde Tirsdag den 24. maj 2011 på IBIS Til stede ADRA (Lehnart Falk), Afrika Kontakt (Pia Paarup), Axis (Jon Clausen, Helle Feddersen), CARE Danmark (Niels Tofte), Caritas (Bjarne

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

Total 726.817 kr. 538.137 kr. Total til rådighed til kapacitetsudvikling 1.300.000 kr. 1.300.000 kr.

Total 726.817 kr. 538.137 kr. Total til rådighed til kapacitetsudvikling 1.300.000 kr. 1.300.000 kr. Stående Udvalg den 5. maj 2014 Bilag C: Godkendelse af støtte af mindre kapacitetsopbygningsinitiativer NGO FORUM modtog i marts 2014 fem ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer:

Læs mere

Møde i Koordinationsudvalget fredag d. 28. november kl. 10 til 14

Møde i Koordinationsudvalget fredag d. 28. november kl. 10 til 14 Møde i Koordinationsudvalget fredag d. 28. november kl. 10 til 14 I sekretariatets mødelokale, Rysensteensgade 3, 3. sal. Udkast til referat i henhold til dagsorden Til stede: Lars Udsholt (LU), Erik Vithner

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Mødekreds Bestyrelsen + Erik, Jeef, Kim (medarbejderrep.), Maiken (referent) og Bolette Tid 4. april 2016 kl. 16.30-18.30 Sted Indkaldere Mødetype Forplejning CISUs rådgivningslokale,

Læs mere

Endelig dagsorden (jvf. vedtægterne 5, stk. 3) 1) Valg af dirigent. 2) Godkendelse af dagsorden. 3) Godkendelse af årsberetning 2013

Endelig dagsorden (jvf. vedtægterne 5, stk. 3) 1) Valg af dirigent. 2) Godkendelse af dagsorden. 3) Godkendelse af årsberetning 2013 Referat af generalforsamling i Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) mandag den 28. april 2014 kl. 16.15-21.00 på Vejle Center Hotel, Villy Sørensens Plads 3, Vejle Endelig dagsorden (jvf. vedtægterne

Læs mere

Deltagerliste Mini-træf 12. november 2005

Deltagerliste Mini-træf 12. november 2005 Deltagerliste Mini-træf 12. november 2005 Organisation Person Mail Medlem af Projektrådgivningen / Lilian Andresen Styregruppen Sydafrika Kontakt DSI Hans Wulffsberg hw@handicap.dk Styregruppen HUM Lars

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelsesprocedurer for ansøgningsrunden: På møde i det Stående Udvalg den 10. april 2013 blev et oplæg til revideret godkendelsesprocedure

Læs mere

Til stede:vibeke, Finn, Hans Christian, Jeanne, Morten, Henry + Erik og Jeef Afbud: Camilla. 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Til stede:vibeke, Finn, Hans Christian, Jeanne, Morten, Henry + Erik og Jeef Afbud: Camilla. 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde Referat Mødekreds Styregruppen + Erik + Jeef (evt.tune) Mødedato 2010-06-24 Mødetid Kl. 14.30-18.30 Mødested Vester Voldgade 100 - store mødelokale 1552 København V Indkaldere Vibeke, Finn og Erik Der

Læs mere

Referater blev godkendt. Finanslov 2016, udviklingsbistand og støtte til civilsamfund - status, opsamling og læring.

Referater blev godkendt. Finanslov 2016, udviklingsbistand og støtte til civilsamfund - status, opsamling og læring. Lars Udsholt (DMRU), Birgitte Qvist-Sørensen (FKN), Jacob Fjalland (WWF), Helene Ellemann-Jensen (ADRA), Laust Leth Gregersen (Red Barnet), Vibeke Førrisdahl (Mission Øst), Janice Førde (KULU), Gunvor

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

Total kr kr. Total til rådighed kr kr.

Total kr kr. Total til rådighed kr kr. Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2013 NGO FORUM modtog i foråret 2013 tre ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra Dansk

Læs mere

A. BAGGRUND:... 1 B. OVERORDNET KONKLUSION... 1 C. SVARFREKVENS... 2 D. ANALYSE AF SVARENE ENKELTVIS... 3 E. BILAG... 11

A. BAGGRUND:... 1 B. OVERORDNET KONKLUSION... 1 C. SVARFREKVENS... 2 D. ANALYSE AF SVARENE ENKELTVIS... 3 E. BILAG... 11 Det fremtidige netværkssamarbejde og organisering af danske udviklings- og miljøorganisationer et notat med opsamling fra medlemshøring blandt NGO FORUMs og Concord Danmarks medlemsorganisationer. Endelig

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Nuværende status i det Stående Udv.

Nuværende status i det Stående Udv. NGO FORUMs årsmøde 16. maj 2013 Der vil på årsmødet stilles forslag om vedtægtsændringer i forhold til valg til NGO FORUMs Stående Udvalg. Hvis forslaget bliver godkendt, vil alle NGO FORUMs medlemsorganisationer

Læs mere

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent) Spejdernes bestyrelse Tirsdag d. 8. juni 2017 kl. 20.30-22.00 Sted: Skype REFERAT Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 Deltagere: Amalie, Simon, Mathias, Vibeke, Morten, Ilija, Henriette og Cecilie Afbud: Mieke og Christian Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Pkt.

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Mødekreds Bestyrelsen + Erik, Jeef, Kim (medarbejderrep.) og Maiken (referent). Afbud fra Katja. Tid 18. maj 2016 kl. 11.00-15.00 Sted Indkaldere Mødetype Forplejning Borups

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2016 Dato: Mandag den 27. februar 2016 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Jesper Andersen, Peter Bjerremand, Christian Hangel,

Læs mere

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 2. december 2013 Sted: Erhvervs- og Vækstministeriet, Mødesal F, Slotsholmsgade 12, 1216 København K 1. Besøg af erhvervs- og vækstministeren: Diskussion

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 21. marts 2014, 12.00 14.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160.

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 21. marts 2014, 12.00 14.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Referat Forum Limfjordsrådet Tid 21. marts 2014, 12.00 14.00 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Til dagsordenens punkt 4 Forslag til politisk ramme og prioriteringer for Projektrådgivningens Bestyrelse 2012-13 (Vedtages af Projektrådgivningens Generalforsamling 28. april 2012) Forslagsstiller: Bestyrelsen

Læs mere

Baggrundsnotat: Kortlægning af de nuværende netværksstrukturer i det danske NGO-miljø

Baggrundsnotat: Kortlægning af de nuværende netværksstrukturer i det danske NGO-miljø Baggrundsnotat: Kortlægning af de nuværende netværksstrukturer i det danske NGO-miljø Udarbejdet af Pernille Tind Simmons (NGO FORUM), Laust Leth Gregersen (Concord Danmark) og Kirsten Auken (FKN/medlemsrepræsentant

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Årets hovedtema: Projektrådgivningen under forandring: Ny lov, ny udviklingsstrategi, nye støtteformer: I

Læs mere

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard.

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard. 15-01-2009, Workshop Opsamling på workshop. Integrationsrådets organisering 2009. Indledning Integrationsrådet afholdt ekstraordinær workshop torsdag d. 15. januar 2009, for at tage stilling til rådets

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Godkendelse af referat Referat af ordinært møde d. 14. september Der blev spurgt til hvornår UM beslutter hvem der skal sidde i UPR ud fra Globalt Fokus

Læs mere

- At der er nogen usikkerhed om hvad forskellen på en policy og en strategi er

- At der er nogen usikkerhed om hvad forskellen på en policy og en strategi er Skriv om NGO FORUM medlemsmødet på Vartov mandag d. 29/4. NGO FORUMs formand Vagn Berthelsen indledte med at byde de ca. 60 deltagere velkommen, og linede formålet med dagen op. Han beklagede at kun et

Læs mere

REFERAT Direktionsmøde

REFERAT Direktionsmøde REFERAT Direktionsmøde Mødetidspunkt: Mandag den 16. marts 2009 kl. 8.30 13.00 Dato: 30. marts 2009 Ref.: Michael Christiansen Afdeling/Uddannelse: Selma Lagerløfs Vej 2, Aalborg, lok. 2.38 Referent: Michael

Læs mere

ª Humanitære organisationer henter rekordmange penge

ª Humanitære organisationer henter rekordmange penge Side 1 af 6 ª Humanitære organisationer henter rekordmange penge Af Simon Lessel 17. november 2017 kl. 6:40 Med en omsætning på næsten 2,9 milliarder indtager Dansk Flygtningehjælp førstepladsen på listen

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater 4. Forretningsudvalgsrunde 5. Udvalgsrunde

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 16.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 16.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer IKH 16.20 3.

Læs mere

Referat fra møde i Frivilligrådet d. 22. april 2015 kl på Rødkløvervej 4, Ringkøbing

Referat fra møde i Frivilligrådet d. 22. april 2015 kl på Rødkløvervej 4, Ringkøbing Returadresse Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Nørgaard Direkte telefon 9974 1429 E-post kirsten.norgaard@rksk.dk Dato 16.. april 2015 Sagsnummer

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Trivselsambassadører der deltog i mødet: Marianne T., Jeannette, Marianne P, Annette.

Trivselsambassadører der deltog i mødet: Marianne T., Jeannette, Marianne P, Annette. Dato: 2013-04-16 Ordstyrer: Til stede: Claus, Tanja, Bo, Lars, Pernille (dog først fra ca. 20:50) Afbud: Kasper og Rikke fraværende grundet lockout, Jytte, Helene, Fraværende: Aina, Birgitte, Mahmoud(9.c),

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 11. december For referat:

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 11. december For referat: Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 11. december 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl. 19.00 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Anette, Bente, Niels-Peter, Stig, Marianne (RR-gr.) & Mette AFBUD: Gunna & Henrik Dagsorden 1. Præsentationsrunde

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag.

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Referat Til stede: Steen B. Andersen, Hanne

Læs mere

Referat for Landssamrådsmøde den 22. november 2012

Referat for Landssamrådsmøde den 22. november 2012 Referat for Landssamrådsmøde den 22. november 2012 Deltagere: Alice Linning (formand for Landssamrådet, Det Danske Spejderkorps), Mads Kolte-Olsen (Det Danske Spejderkorps), Nina Hanberg og Susanne Ravn

Læs mere

Styrelsens indstilling anga ende medlemskab af Oxfam

Styrelsens indstilling anga ende medlemskab af Oxfam Styrelsens indstilling anga ende medlemskab af Oxfam Styrelsen indstiller til IBIS generalforsamling 2015, at IBIS søger medlemskab af Oxfam. Styrelsen vurderer, at IBIS gennem et medlemskab af Oxfam får

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat. Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat. Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat Protokol Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær Jakobsen,

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Rådsmøde den 10. september 2015 Referat Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 10.09.2015 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-116-15 Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

NGO FORUM Formandens skriftlige beretning for 2013-14

NGO FORUM Formandens skriftlige beretning for 2013-14 Punkt 2 Formandens skriftlige beretning for 2013-14 NGO FORUMs årsmøde 27. maj 2014 NGO FORUM Formandens skriftlige beretning for 2013-14 Det har været et travlt år. Det er jo en kliché efterhånden, men

Læs mere

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere

28. maj DL-møde

28. maj DL-møde DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 5 7. Akutte problemer og andre

Læs mere

Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014.

Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014. 24-11-2014 Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014. Selandia Park 8, Demonstrationsstuen, 4100 Ringsted. Referent: Merete Frank Christensen Velkomst/Marianne Frederiksen. FOA har opfordret skolen til at

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE 12/8-2017

REFERAT BESTYRELSESMØDE 12/8-2017 REFERAT BESTYRELSESMØDE 12/8-2017 Deltagere: Sofie, Anders, Ann-Cathrine (AC), Alice, Mads, Nicolaj, Kim (ref.) 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Sofie byder velkommen. Der er ingen kommentarer til

Læs mere

----- Punkter på dagsordnen -----

----- Punkter på dagsordnen ----- Lægeforeningen Sjælland Dagsorden 14. Møde i Koordinationsforum Torsdag den 1. september 2011 kl. 17.00 Dr. Kaarsbergsvej 7B, 4180 Sorø Ordstyrer: JN Referent: LGN Deltagere: Mette Møller (PLO) Anders

Læs mere

Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013

Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013 1 Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013 Tema om status og planer efter DMR-U s overtagelse af GTS i 2013 Oplæg v. Anne Charlton Christensen (ACC), Fuldmægtig i Udenrigsministeriets kontor for Humanitær

Læs mere

Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30

Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 10. NOVEMBER 2010 Forum: FSU FAKULTETSSEKRETARIATET LEDELSESSEKRETARIAT Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30 Sted: Referent:

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.01.2017 Sekretariatet Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 torsdag 24. januar 2017 kl. 12.00 15.00 REFERAT I mødet deltog: Formand Lars Bonde Eriksen,

Læs mere

Struktur for sammenlægningen mellem CONCORD og CSO FORUM

Struktur for sammenlægningen mellem CONCORD og CSO FORUM Struktur for sammenlægningen mellem CONCORD og CSO FORUM Forord: Dette forslag til struktur for vores nye forening/platform/forum er udviklet af den fælles sammenlægningsgruppe, i en proces der bl.a. har

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

"#$%#&'()$#*'+,#%'#!-.!! /01!2134"'!56#&&#'7$#!8,! &#$%#&'98&&()79-:78)!

#$%#&'()$#*'+,#%'#!-.!! /01!2134'!56#&&#'7$#!8,! &#$%#&'98&&()79-:78)! !!! #$%#&'()$#*'+,#%'#!-.!! /01!2134'!56#&&#'7$#!8,! &#$%#&'98&&()79-:78)!! 4$-*;#6$#:!-.!#9':#*)!98)'(%#):!! -*7-!+*#)'#)!.8*!/01!2134!!?-)(-*!@ABC!!!!!!!!!!! D8):-9:E!-*7-!+*#)'#)! -7%E!F#*-G;-=5H58:&-7%I=8&!

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt

Læs mere

Referat af 6. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) onsdag den 9. november 2011

Referat af 6. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) onsdag den 9. november 2011 02-12-2011 Sag nr. 09/1736 Dokumentnr. 54388/11 Thomas Birk Andersen Tel. 24 47 35 75 Referat af 6. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) onsdag den 9. november 2011 E-mail: tad@regioner.dk

Læs mere

Forslag til Fremtidens DUF

Forslag til Fremtidens DUF Forslag til Fremtidens DUF I henhold til vedtægternes 21, stk. 1 skal forslag til være sekretariatet i hænde senest 5 uger før delegeretmødet. Styrelsen indstiller følgende forslag til delegeretmødets

Læs mere

Referat af RSK-mødet

Referat af RSK-mødet Formands- og sekretærposterne på t deles op. (pga. mangel på betroede tjenere i RSK) Ordstyrer torsdag aften adminmødet: Ordstyrer lørdag: Steff Ordstyrer søndag: Steff Christian tager sig af referatet

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2 Bestyrelsesmøde 7. september 2010 kl 16-20 på RUC Dagsorden og bilag, 4. september 2010 Indhold Dagsorden 2 Referat af bestyrelsesmøde d. 10. august 2010 3 Bilag 1: Budget for efterårets kampagne 6 Dagsorden

Læs mere

Niels Carsten Bluhme, Svend Svendsen, Jørn Jensen, Lars Gullev, Signe Kongebro og Jacob Lundgaard

Niels Carsten Bluhme, Svend Svendsen, Jørn Jensen, Lars Gullev, Signe Kongebro og Jacob Lundgaard 1 Albertslund den 18. oktober 2010 Forum: Styregruppen for Plan C Tid: Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 15:00 17:00 Sted: Deltagere: Afbud: Projektledelsen: Gate 21, Vognporten 2, 2620 Albertslund Niels

Læs mere

Ordstyrer: Lisbeth Kjærulff

Ordstyrer: Lisbeth Kjærulff Referat af møde i Integrationsrådet 15. marts 2007. Ordstyrer: Lisbeth Kjærulff Tilstede: Jelena Rajovic, Ena Juhl, Nimer Shama, Helge Friis, Musse Sheikh Ahmed, Miasser Hawwa, Lisbeth Kjærulff, Susse

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 20. april - referat. Mødedato: Onsdag 20. april 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:15

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 20. april - referat. Mødedato: Onsdag 20. april 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:15 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 20. april - referat Protokol Mødedato: Onsdag 20. april 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:15 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær Jakobsen,

Læs mere

Beretning fra styregruppe og temagrupper 2007

Beretning fra styregruppe og temagrupper 2007 Beretning fra styregruppe og temagrupper 2007 Styregruppens beretning v/elsebeth Gravgaard, forkvinde, Årsmøde 5.december 2007 Rammerne Sekretariatet etableret Fra 1.januar 2007 gik Kønsnet finansielle

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 7 Mødedato: 25. september 2014 Tidspunkt: Kl. 11.30 til 15.00 Sted: Lokale 8, stuen

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 7 Mødedato: 25. september 2014 Tidspunkt: Kl. 11.30 til 15.00 Sted: Lokale 8, stuen 26. septembert 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 7 Mødedato: 25. september 2014 Tidspunkt: Kl. 11.30 til 15.00 Sted: Lokale 8, stuen Kl. 10.00 møde med kulturminister Marianne

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00 Mødedeltagere: Tine Lindhardt, Henrik Wigh Poulsen, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen, Mikael

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Mødekreds Bestyrelsen + Erik, Jeef, Kim (medarbejderrep.) og Iben (referent). Vibeke 0,5 time senere. Louise forsinket 0,75 time. Claus udeblevet. Tid 21. juni kl. 16.30-19.00

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling Referat 10.00 1. Godkendelse af dagsorden Mikkel er ordstyrer. Beslutning: Dagsorden er godkendt. Ændringer: Ingen ændringer 2. Kort drøftelse af mødets form og ledelse Nye vedtægtsændring, hver skole

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen, Henrik Wigh-Poulsen, Eva

Læs mere