inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere"

Transkript

1 inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere

2

3 INSPIRATIONSGUIDE Indretning af arbejdspladser til undervisere Udgiver: Danmarks Lærerforening Vandkunsten Kbh. K Frie skolers Lærerforening Ravnsøvej Risskov Gymnasieskolernes Lærerforening Vesterbrogade 16 DK-1620 København V Handelsskolernes Lærerforening Godthåbsvej Frederiksberg Uddannelsesforbundet Nørre Farimagsgade København K BUPL Blegdamsvej København Ø Bascon A/S Ulla Kjærvang Åboulevarden Aarhus C Inspirationsguide Udgiver 1

4 Indledning Gode fysiske rammer er afgørende, når underviserne skal levere undervisning af høj kvalitet. Derfor har vi i samarbejde med bygherrerådgivervirksomheden Bascon a/s udarbejdet denne inspirationsguide. Vi håber, at materialet kan danne udgangspunkt for en dialog mellem ledelse og undervisere om, hvordan der lokalt kan indrettes arbejdspladser til undervisere og skabes et godt fysisk arbejdsmiljø. Guiden kan blandt andet bruges, hvis skolen skal indrette flere arbejdspladser på grund af mere tilstedeværelse på skolen. Inspirationsmaterialet er inddelt i fire afsnit med hvert sit tema: - I Procesguide giver vi råd til, hvordan man praktisk kan gribe det an, når man indretter nye arbejdspladser eller ændrer dem, man har. - I Indretningsprincipper præsenteres forskellige indretningsmuligheder, der kan understøtte undervisernes kerneopgave. - I Eksemplelsamling viser vi med billeder og tekst, hvordan forskellige skoler konkret indretter sig. - I Lovkrav gennemgås de krav, der gælder for arbejdspladser, og vi henviser til den relevante arbejdsmiljø- og byggelovgivning. Vi håber, at materialet vil gøre det lettere for skolerne at udvikle og skabe gode fysiske rammer omkring undervisernes arbejde. Med venlig hilsen Anders Bondo Christensen, DLF, Henning Pedersen, BUPL, Uffe Rostrup, FSL, Gorm Leschly, GL, Søren Hoppe Christensen, HL, Hanne Pontoppidan, udd.forb. 2

5 procesguide Indretningsprincipper eksempelsamling lovkrav Inspirationsguide Indledning og Indhold 3

6 4 Procesguiden er et forslag til en god proces ved indretning af nye arbejdspladser på skoler eller uddannelsesinstitutioner. Der er inspiration til, hvordan man kommer godt i gang, og hvordan man får den rigtige retning på projektet fra start.

7 Procesguide indhold Start Hvordan tilrettelægger vi en god proces? Hvordan kan vi organisere os? 7 INDRETNING Hvordan vil vi indrette os i overensstemmelse med vores mål og behov? 12 Vision og mål Hvad er vores mål med nye arbejdspladser? Hvad vil vi gerne opnå? STATUS Hvad fungerer godt med den nuværende indretning? Hvad fungerer ikke så godt? BEHOV Hvilke behov og funktioner skal vi have steder til? Hvordan ønsker vi at organisere disse? Udførelse og ibrugtagning Hvem følger projektet under udførelse? Hvordan sikrer vi den tilsigtede anvendelse? OPFØLGNING OG EVALUERING Hvordan fungerer de nye arbejdspladser? Lever indretningen op til visioner og mål? TEST Er der noget, vi ikke kan tænke os til eller beskrive os fra, men som vi må afprøve først? 11 Inspirationsguide Procesguide 5

8 ARBEJDSPLADSER 1 START 2 VISION OG MÅL 3 STATUS 4 5 BEHOV TEST INDRETNING UDFØRELSE OG IBRUG- TAGNING OPFØLGNING OG EVALU- ERING Hvordan tilret telægger vi en god proces? Hvordan kan vi organisere os? Hvad er vores mål med nye arbejdspladser? Hvad vil vi gerne opnå? Hvad fungerer godt med den nuværende indretning? Hvad fungerer ikke så godt? Hvilke behov og funktioner skal vi have steder til? Hvordan ønsker vi at organisere disse? Er der noget, vi ikke kan tænke os til eller beskrive os fra, men som vi må afprøve først? Hvordan vil vi indrette os i overensstem melse med vores mål og behov? Hvem følger projektet under udførelse? Hvordan sikrer vi den tilsigtede anvendelse? Hvordan fungerer de nye arbejdspladser? Lever indretnin gen op til visioner og mål? Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre? Vi skal forankre processen på arbejdspladsen og udarbejde en procesplan. Vi skal finde frem til, hvilken kultur og samarbejde, vi vil fremme. Vi skal observere, fotografere og interviewe hinanden. Vi skal beskrive behov og ønsker til funktioner i forhold til en organisering af arbejdspladser. Vi skal indrette et prøverum en prototype, hvor vi kan afprøve forskellige typer arbejdspladser. Vi skal udarbejde en indretningsplan. Vi skal planlægge og informere om udførelsesprocessen, og vi skal udarbejde eventuelle aftaler om adfærd og anvendelse. Vi skal notere, hvad går godt, og hvad skal justeres. Faciliteterne rettes til. 6

9 Procesguide Procesguiden Guiden er et forslag til en god proces ved indretning af nye arbejdspladser på skoler eller uddannelsesinstitutioner. Der er inspiration til, hvordan man kommer godt i gang, og hvordan man får den rigtige retning på projektet fra start. Guiden gennemgår processens faser og giver bud på de aktiviteter, der er hensigtsmæssige at gennemføre i faserne. Der er oplæg til relevante aktiviteter i processen og tjekliste for arbejdsgruppens opgaver. Guiden henvender sig især til den arbejdsgruppe, som skal styre processen og projektet. Guiden kan benyttes uanset om, der er tale om et stort eller et mindre indretningsprojekt, en ombygning eller en nybygning. Det er i princippet den samme proces, de samme fokusområder og de samme aktiviteter, som kan anvendes, dog tilpasset den konkrete situation og projekt. fase 1 - Start hvordan kommer man i gang? For at komme godt i gang med processen skal projektet forankres på arbejdspladsen. Det gøres bedst ved at drøfte det mellem ledelse og tillidsrepræsentanter samt i arbejdsmiljøorganisationen, der skal involveres i forbindelse med ombygninger, nybygninger, indføring af ny teknologi, nye processer og metoder eller ved ændring af arbejdsgange. Det næste skridt er at få projektet forankret i en arbejdsgruppe, hvor der sidder repræsentanter fra arbejdsmiljøorganisationen, tillidsværket og ledelsen. Det er arbejdsgruppens opgave at planlægge processen, så synspunkter og behov afdækkes og sådan, at disse kan formuleres til et brugbart grundlag for det endelige resultat - at indrette nogle velfungerende arbejdspladser. For at få en god proces hele vejen igennem projektforløbet, er det vigtigt at få afklaret, hvordan underviserne inddrages. Det kan være en stor omstilling f.eks. at gå fra i høj grad at arbejde derhjemme til i højere grad at skulle sidde sammen med kolleger i andre omgivelser, end man er vant til, hvorfor der også skal tages højde for den enkelte underviser i processen. Ved at involvere bredt sikres en forankring af projektet i hele organisationen. Det giver medejerskab til resultatet, og underviserne har mulighed for at drøfte både de konkrete indretningsidéer, og hvilken betydning disse idéer kan få for arbejdsdagen og det gode arbejdsmiljø i det hele taget. Det er derfor vigtigt, at alle undervisere bliver hørt, samt at ønsker og behov bliver drøftet, dels ved opstarten af projektet, men også undervejs i processen. Herved kan der komme input til de aktiviteter, der skal indgå i processen og med forslag til tilrettelæggelse af denne. Ved større indretningsprojekter, ombygninger eller nybygning, er der behov for at entrere med en uvildig ekstern rådgiver, der varetager proces- og projektledelsen. En ombygning eller nybygning vil kræve en rådgiver, der kan hjælpe med myndighedsbehandling, og som har særligt kendskab til byggeteknik, lovgivning, indretning samt erfaring med projektering, drift og projektledelse. Hvad skal gøres? Arbejdsgruppen skal som noget af det første have udarbejdet en tidsplan med aktiviteter og deadlines for at få et overblik over projektet, de handlinger der skal iværksættes, og de ressourcer der skal indgå i form af undervisere, lokaler, eksterne bidrag osv. Der skal være et overblik over projektets tid og økonomiske ramme. Det er vigtigt tidligt i processen at få Inspirationsguide Procesguide 7

10 afdækket, hvilke lovkrav der gør sig gældende på området. Det kan have store konsekvenser for økonomien, hvis man ikke får lovgivningen tænkt ind helt fra starten af projektet. Se afsnittet med lovkrav. Derudover bør arbejdsgruppen overveje, hvilke andre emner der også skal belyses og drøftes i projektet, og om der i øvrigt er anden relevant viden, som skal afdækkes i starten af projektet. Emner, der kan belyses og drøftes i starten af processen Fremtidssikrede løsninger hvad skal der til for at sikre en løsning, der matcher fremtidens krav? Fleksibilitet - hvad forstår man overordnet ved fleksibilitet, og hvilken fleksibilitet er der brug for at tænke ind i projektet? IT Hvordan ønsker man IT integreret i hverdagen, f.eks. stigende brug af tablets og bærbare computere, og hvad vil det få af indflydelse på den kommende indretning. Samarbejdskultur skal der arbejdes med nye arbejdsformer, og hvordan vil det i givet fald få indflydelse på arbejdets organisering? Bæredygtighed hvad forstår man ved bæredygtighed, og hvordan ønskes bæredygtighed inddraget i det konkrete projekt? Tjekliste for for arbejdsgruppens opgaver, Fase 1 -- Fastlæggelse fastlægge proces af proces og tidsplan og tidsplan med aktiviteter med aktiviteter og deadlines og deadlines -- Afklaring afklare lovkrav af lovkrav og regler og regler - se afsnit - se afsnit om om lovkrav -- Ramme sætte ramme for budgetter for budgetter og økonomi og økonomi -- Afklaring afklare emner af emner og viden, og viden, der skal der skal belyses belyses i i projektet projektet - - Planlægning planlægge inddragelse af inddragelse af brugerne af brugerne - entrere med ekstern rådgiver, hvis det skønnes - Entrere med ekstern rådgiver, hvis det skønnes nødvendigt nødvendigt - håndtering af kommunikation - Håndtering af kommunikation Fase 2 - vision og mål I denne fase skal projektets vision og mål afklares. At blive klar på vision og mål for projektet er selve fundamentet for at opnå den rette løsning. Man skal gøre sig klart, hvad det er man vil opnå med indretningen. Det kan f.eks. være pædagogiske, organisatoriske eller kulturelle målsætninger eller ønsket om nye samarbejdsformer og mere videndeling mv. Man kan sige, at indretningen er midlet til at opnå et højere mål, som er et godt arbejds- og læringsmiljø på den enkelte skole. Det er vigtigt for alle, at der er en klar og tydeligt formuleret vision og målsætning for at sikre den rette retning på projektet. Det er fristende at kaste sig over indretningen, fordi man har en masse umiddelbare og gode idéer, men det skal først afdækkes i fase 3, efter at der er sket en behovsafklaring. Afklaring af visioner og målsætninger bør ske gennem en bred inddragelse af medarbejderne, så hele den grundlæggende idé bag vision og mål grundfæstes i organisationen. Dette er vigtigt for at sikre ejerskab til projektet, og det er især vigtigt, hvis der skal ske ændringer på undervisernes arbejdsforhold, eller det kræver, at underviserne skal ændre vaner. Ved større kulturelle og mentale forandringsprocesser skal der være god tid i den første fase. Idéer til aktiviteter Dialogmøder: Her drøftes tanker og idéer til en mulig vision og målsætninger for projektet. Det kan evt. ske med udgangspunkt i et oplæg fra samarbejdsorganet, MED-udvalget på kommunale arbejdspladser eller SU/MIO-udvalget på statslige arbejdspladser, eller i en bred drøftelse i plenum, som arbejdsgruppen rammesætter. Workshops: Her brainstormer og udfordrer man hinanden på idéer til visioner og målsætninger gennem kreative aktiviteter. Sammen finder man frem til, hvilken vision og hvilke målsætninger, man er enige om for projektet. Interviews: Her interviewer arbejdsgruppen medarbejdere for at få et indblik i, hvilke tanker på vision 8

11 Procesguide og målsætninger, der findes i underviserstaben. Det kan være interview af enkeltpersoner eller gruppeinterview. Derefter formuleres en vision og målsætning, som forelægges for underviserne til kommentar og drøftelse. Mulige mål for den nye indretning - at fremme samarbejdet mellem bestemte personalegrupper eller personer - at styrke det tværfaglig samarbejde - at styrke projektbaseret undervisning - at styrke teamsamarbejdet - at skabe mere videndeling og faglig sparring - at opnå et større samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne - at styrke fælleskabet og arbejdsglæden Tjekliste for arbejdsgruppens opgaver, Fase 2 -- at formulere en en klar klar vision vision og og mål mål med med projektet -- at tilrettelægge aktiviteter (dialogmøder, workworkshops, interviews) Interviews) -- at samle samle op op fra fra aktiviteterne -- at informere Informere og og kommunikere Fase 3 - status Statusfasen handler om at finde og beskrive det, der fungerer i den nuværende indretning af arbejdspladser samt det, der ikke fungerer og bringe den viden med, når man skal til at beskrive behov og ønsker til den nye indretning i fase 4. På den måde kan man finde frem til, hvilken af de løsninger man allerede har, der skal bevares, og hvor der skal opgraderes og nytænkes. Det kan f.eks. være at finde frem til, hvilke møbler der fungerer eller ikke fungerer, hvor er de gode og de mindre gode mødelokaler, belysning og akustiske forhold, afstande, placering af nuværende arbejdspladser mv. I denne fase bør man gøre status over, hvor meget man reelt benytter de arbejdspladser, man allerede har. Hvor mange timer på en dag benyttes de samt i løbet af ugen? Det vil give et billede af, om der er mulighed for f.eks. fleksarbejdspladser eller andre måder at optimere brugen af arbejdspladsen på. Det kan også være her, at spidsbelastningsperioder afsløres, og som skal håndteres i den nye indretning. Det er på mange skoler en reel udfordring at finde plads til nye arbejdspladser, mødelokaler mv. Løsningen kan nogle gange være, at man gentænker hele bygningsmassen, hvis man har brug for mere plads for at kunne indrette arbejdspladser. Man bør derfor også gennemgå sin bygningsmasse for at se, om der er steder, hvor der kan skabes plads til arbejdspladser ved at flytte rundt på andre funktioner. Det handler om at se potentialer og barrierer for en bedre anvendelse og udnyttelse af de eksisterende rammer. Metoder til afdækning af nuværende brug af arbejdspladserne Observér: Lad en ekstern rådgiver eller en medarbejder observere, hvordan jeres nuværende arbejdspladser bliver brugt i løbet af en dag og i løbet af en uge. Hvor meget bliver de brugt, hvad bliver de brugt til og af hvem? Fotografér og prioritér: Tag billeder af jeres arbejdspladsfaciliteter og send billederne til afstemning. Giv alle medarbejderne hver 1-3 mærkater, som de sætter ved de billeder, der er de bedste steder. Det vil give jer en idé om, hvad der i dag er godt ud fra et medarbejderperspektiv. Interview: Udarbejd en interviewguide med spørgsmål om, hvordan medarbejderne i dag oplever de nuværende arbejdspladser, og hvad de ser af muligheder fremadrettet ved indretning af nye arbejdspladser. Lad evt. medarbejderne interviewe hinanden. Idéer til interviewspørgsmål Hvad er der af potentialer og barrierer i den nuværende indretning? Hvad fungerer rigtig godt? Hvad fungerer ikke? Er der særlige elementer i indretningen, der ikke er optimale? Præciser hvor og hvad Inspirationsguide Procesguide 9

12 f.eks. lys, borde, stole, reoler mv. Er der særlige elementer i indretningen, der fungerer optimalt? Præcisér hvor og hvad f.eks. lys, borde, stole, reoler mv. Hvor godt er jeres lokaler udnyttet og anvendt med jeres nuværende indretning af arbejdspladser? Hvor kunne de udnyttes og anvendes bedre? Tjekliste for arbejdsgruppens opgaver, Fase 3 -- at tilrettelægge og aktiviteter gennemføre (observér, aktiviteter fotografér og (observér, prioritér) fotografér, interview og prioritér) -- at samle gennemføre op fra aktiviteterne interviewrunde og beskrive, hvad der - at skal samle med op videre fra aktiviteterne i projektet og beskrive, hvad der - skal informere med videre og kommunikere i projektet - at informere og kommunikere om fase 2 Fase 4 - behov I fase 4 afdækkes behov, ønsker og idéer til den kommende indretning i forhold til visioner og målsætninger formuleret i fase 2 og den viden, man fik om de nuværende rammer i fase 3. I denne fase skal medarbejderne gennem inspiration og dialog blive helt afklarede i forhold til behov til indretningen. Der kan f.eks. være behov for plads til opbevaring, bedre belysning, steder til ro og fordybelse mv., og antallet af arbejdspladser i forhold til antallet af fleksarbejdspladser, typer af mødelokaler mv. skal afklares. Det er vigtigt at have blik for afdækningen af kapaciteten, så underviserne har plads og rum til at udføre deres arbejde på arbejdspladser eller gennemføre møder mv. Der er inspiration at hente i de formulerede indretningsprincipper. Visionen og målsætningerne med projektet gøres klart fra starten for alle. Det er vigtigt at give god plads til dialog på møder, workshops eller lignende, da det er en vigtig proces at blive helt skarp på, hvilke behov og ønsker man egentligt har. Det er arbejdsgruppens opgave at indhente viden og inspiration til denne proces og være god til at stille de gode spørgsmål til brugerne, så man sikrer, at alle behov i forhold til at få et godt arbejdsmiljø bliver afdækket, og at de beskrevne behov opfylder visionen og målsætningerne. Det kan bl.a. omhandle æstetik, akustik, IT, fleksibilitet, bæredygtighed, arbejdsfunktioner, samarbejdsformer mv. Ofte er man låst til de rytmer og rammer, man kender i forvejen. Derfor er det vigtigt i denne fase at få inspiration udefra, og udfordre hinanden på idéer og tanker på indretningen. Man kan overveje at benytte en ekstern rådgiver i denne fase, så man sikrer inspiration og nytænkning. På mange skoler og uddannelsessteder er det ofte en udfordring at finde fysisk plads til at etablere arbejdspladser. Det kan derfor være en idé også at stille spørgsmål ved den måde, man har organiseret sig på, da noget af løsningen kan ligge i, at man f.eks. organiserer sig anderledes f.eks. skemamæssigt eller ændrer kultur og vaner, der gør, at der skabes plads til gode arbejdspladser, mødelokaler mv. Et eksempel er en folkeskole, der har lavet overbygningsklasserne om til funktionsrum, så hvert undervisningslokale nu ejes af faglærerne. Det betyder, at de kan indrette rummene, som de ønsker, og de har dermed indrettet arbejdspladser for de lærere, der er tilknyttet lokalet. At lærerne samtidig oplever, at det har haft positiv indflydelse på elevernes motivation, er en ekstra gevinst ved denne omorganisering. Et andet væsentligt element at få afdækket i behovsfasen er at se på, hvordan man på bedst mulig vis kan udnytte de rammer, man har mest optimalt. Er der f.eks. lokaler, der står ledige om eftermiddagen, som med en mere fleksibel indretning godt kunne indrettes med arbejdspladser ved spidsbelastningsperioder, eller kan anvendelse af trådløst net gøre, at alle ledige møde- og gruppelokaler på hele skolen kan benyttes som midlertidige arbejdspladser? Forslag til aktiviteter, Fase 4 Studietur: Forud for en evt. inddragelsesproces kan der med fordel arrangeres en studie-/ inspirationstur for samtlige medarbejdere eller for arbejdsgruppen. Ved et større og omfattende projekt kan der arrangeres flere ture med forskelligt fokus og eventuelt for forskellige udvalg. 10

13 Procesguide Inspirationsoplæg: En oplægsholder kan fortælle om f.eks. arbejdsmiljø og indretning af arbejdspladser for at give inspiration og indsigt i de behov, der kan være til gode arbejdspladser. Det kunne være inspiration fra andre typer arbejdspladser, eksempler på, hvad IT vil bringe af nye forandringer, eller den nyeste viden om fremtidens arbejdsformer eller gode eksempler på indretning af arbejdspladser. Oplægget kunne tage sit afsæt i fælles vision og mål, som blev formuleret i starten af processen. Workshop: Afholdelse af en eller flere workshops kan være med til at afdække, hvad der generelt er af tanker hos medarbejderne i forhold til behov og ønsker til arbejdspladserne. Interviews: En interviewrunde af medarbejderne kan være med til at afdække det fremtidige behov hos den enkelte medarbejder. Spørgsmål kunne f.eks. være: Hvem giver det mening, at du sidder i nærheden af? Hvordan forestiller du dig, at din fremtidige arbejdsdag organiseres? Hvilke funktioner skal du have mulighed for i den nye indretning? (møder, computerarbejde, sparring, midlertidigt ophold, pauser mv.) Evt. med inspiration fra de formulerede indretningsprincipper beskrevet andetsteds i guiden. Hvor meget tid forventer du cirka at skulle bruge på forskellige funktioner om ugen? Opsamlingen på interviewrunden vil give jer et billede af, hvilken type arbejdsfunktioner I samlet set har brug for, hvor meget plads der er behov for, og hvor meget tid, I forventer at benytte på den enkelte arbejdsfunktion, således at I får et overblik over kapacitetsbehovet. Forslag til temaer der kan blive belyst i processen Æstetik: Hvordan skal de fysiske omgivelser fremstå? Opryddet, værkstedsagtigt, praktisk har I forbilleder? Se eksempelsamlingen. Organisering: Hvordan ønsker I at organisere jeres arbejdspladser, og hvilke funktioner skal der knyttes til arbejdspladsen? Hvad må ligge langt væk, og hvad skal være i nærheden? Den enkeltes arbejdsplads: Hvilke forestillinger og behov har den enkelte medarbejder til sin arbejdsplads? Hvilke funktioner skal der være? IT: Hvad har anvendelsen af tablets og bærbare pc ere af betydning for den fremtidige indretning? Tjekliste for arbejdsgruppens Tjekliste for arbejdsgruppens opgaver, Fase 4 opgaver, Fase 4 - tilrettelægge aktiviteterne (studietur, - at inspirationsoplæg, tilrettelægge aktiviteterne workshop, (studietur, gennemføre inspirationsoplæg, interviewrunde?) workshop, gennemføre - interviewrunde?) samle op fra aktiviteterne og beskrive behovene - at til samle de fremtidige op fra aktiviteterne arbejdspladser og beskrive - informere og kommunikere behovene til de fremtidige arbejdspladser - at informere og kommunikere Fase 5 - test Ét er at få beskrevet, hvad der er af behov ud fra en forestilling eller en erfaring, men nogle behov får man først rigtig kendskab til i praksis. Nogle indretninger kan man tænke sig til, andre må man designe, mens man arbejder i dem. Det kan være en stor fordel at teste prøveindretninger i en kortere eller længere periode især hvis det er større forandringer og nye adfærdsmønstre, man introducerer for underviserne. På den måde kan man afprøve tanker og idéer på nye organisatoriske placeringer, nye funktioner, der skal etableres, nye rumstørrelser, om det skal være åbne eller lukkede rum og selve møbleringen. Helt konkret kan det være at inddrage et klasselokale til indretning af arbejdspladser, flytte rundt i det nuværende personalerum eller kontakte en forhandler for prøveopstilling af møbler. I kan afprøve sidde- og ståhøjder, opstillinger i lokalet, lys og akustik. Man kan evt. låne møbler fra inventarfirmaer eller andre skoler. Det er vigtigt at sikre sig mod store fejlkøb. Testperioden er en god chance for at justere og blive bevidst om, hvad der fungerer og ikke fungerer. At investere i nye møbler er en stor udskrivning, men testperioden er stort set gratis. Inspirationsguide Procesguide 11

14 Arbejdsmiljøgruppen skal derfor involveres, så det sikres, at møbler og indretning lever op til arbejdsmiljølovens krav. Arbejdsgruppen skal sikre sig, at underviserne inddrages i forløbet dels i etablering af testindretninger og dels i evalueringen af, hvordan den nye indretning opleves i hverdagen. Inden testen gives underviserne en liste med de ting, man ønsker, at de skal observere. Testen skal forløbe i en periode, der giver det bedste billede af en almindelig periode, eller man vælger en periode, hvor man især har udfordringer med at skabe optimale betingelser for undervisernes arbejdsfunktioner. Efter testperioden er det vigtigt at udarbejde en kvalificeret og konkret opsamling, som kan overdrages til en eventuel rådgiver eller indretningskonsulent. Tjekliste for arbejdsgruppens opgaver, Tjekliste Fase for arbejdsgruppens 5 opgaver, Fase 5 - at udvælge og indrette testlokalet -- inddrage udvælge arbejdsmiljøorganisationen og indrette testlokalet ved - indretning inddrage arbejdsmiljøorganisationen og udvælgelse af testmøbler ved - at indretning teste lokalet og udvælgelse i en periode af ved testmøbler at invitere - underviserne teste lokalet i til en at periode arbejde ved dér at invitere underviserne til at arbejde dér - at udarbejde et evalueringsskema, som kan - udarbejde et evalueringsskema, som kan udfyldes undervejs udfyldes undervejs -- at justere indkalde beskrivelserne alle testpersoner i forhold og diskutere, til behov og hvad der krav fungerer, til arbejdspladserne og hvad der ikke fungerer -- at informere justere beskrivelserne og kommunikere i forhold til behov og krav til arbejdspladserne - at informere og kommunikere 12 Fase 6 - indretning I Fase 6 udarbejdes et konkret indretningsforslag i overensstemmelse med målsætninger og behov, og her inddrages erfaringerne fra testfasen. En arkitekt har måske været tilknyttet projektet fra starten, og der arbejdes nu på et dispositionsforslag for derefter at udarbejde en inventarplan og detailindretning. Hvis dette imidlertid ikke er tilfældet, bør det overvejes alt efter projektets størrelse at inddrage en arkitekt i denne fase. Ved mindre projekter kan det være arbejdsgruppen, der selv udarbejder et indretningsforslag. Dette forslag kan eventuelt efterfølgende drøftes med en ekstern rådgiver. Hvis der benyttes ekstern rådgiver i projektet, vil fase 6 typisk starte med et møde med rådgiveren. Her overdrages og formidles visioner og målsætninger, de behov man har fået afdækket og de indretningsprincipper, der skal indrettes efter samt erfaringer fra en eventuel testindretning. Det kan også være, at rådgiveren har været med fra starten og dermed er inde i projektet. Det er vigtigt, at rådgiveren er velinformeret om hele processen, og hvad der er kommet ud af de forskellige faser, for jo mere kvalificerede vil forslagene blive. Arbejdsgruppen eller rådgiveren, hvis en sådan er involveret, udarbejder konkrete forslag og løsninger i tegninger og skitser med forslag til materialer, møbler, belysning, farver mv. Det drøftes løbende med arbejdsgruppen og kan evt. sendes i høring hos de øvrige undervisere, hvis der skønnes at være behov for dette. Efterhånden bliver projektet så gennemtegnet og velbeskrevet, at det kan prissættes. Når projektmaterialet og økonomien er godkendt af ledelsen kan projektet gå ind i udførelses- og ibrugtagningsfasen. Tjekliste for arbejdsgruppens opgaver, Fase 6 - udarbejde indretningsforslag - eventuelt entrere med ekstern rådgiver - involvering af medarbejdere - informere og kommunikere Fase 7 - udførelse og ibrugtagning Under udførelsen af projektet er det vigtigt, at der tages højde for, at det er til mindst mulig gene i hverdagen for underviserne. Man aftaler processen med den eventuelle rådgiver, der er tilknyttet, eller de leverandører man har entreret med. Arbejdsgruppen følger udførelsen tæt og tager fat i eventuelle udfordringer, der skal afklares undervejs, og har den løbende dialog med de udførende.

15 Procesguide Når projektet er færdigt, og rummene skal tages i brug, kan det være vigtigt, at arbejdsgruppen får kommunikeret, hvad visionen og målene var med indretningen for at sikre den tilsigtede anvendelse af arbejdspladserne og arbejdsrummene. Det kan være en idé i MED/SU/MIO-udvalget at udfærdige politikker om adfærd som f.eks. oprydning, ro eller telefonsamtaler ved de nye arbejdspladser for at sikre et godt arbejdsmiljø med indretningen. Forslag til aktiviteter, Fase 7 Ibrugtagningsworkshop: Alt efter projektets størrelse kan man evt. indvie lokalerne og den nye indretning med en ibrugtagningsworkshop. Her kan man opridse, hvad visionen og målsætningerne var med indretningen og udfærdige aftaler om adfærd. Man kan eventuelt nedsætte en gruppe, der skal have ansvaret for drift og vedligehold af lokalerne, f.eks. justering af aftaler for adfærd og æstetik, og man kan aftale, hvornår og hvilken evaluering man ønsker efter ibrugtagning. Tjekliste Tjekliste for for arbejdsgruppens arbejdsgruppens opgaver, opgaver, Fase Fase at tilrettelægge tilrettelægge udførelsesprocessen udførelsesprocessen med med leverandører og og eventuel rådgiver -- at planlægge og og gennemføre aktiviteter -- at informere og og kommunikere Fase 8 - opfølgning og evaluering Når den nye indretning har været i brug et stykke tid, bør man evaluere, om indretningen lever op til forventningerne og de visioner og målsætninger, man satte sig i starten, eller om der er noget, der skal justeres. Det kan gøres ved, at arbejdsgruppen gennemfører en evaluering med underviserne, hvor det drøftes, hvad der går godt, og hvad der eventuelt skal justeres. Arbejdsgruppen har derefter ansvaret for at få justeret indretningen. Evalueringen holdes op imod den vision og de målsætninger, som man beskrev i starten af fasen. Forslag til aktiviteter, Fase 8 Løbende evaluering: Arbejdsgruppen kan foretage en løbende evaluering gennem en periode, hvor underviserne kan notere ris og ros på en tavle eller i en ris og ros boks. Det gør, at underviserne kan aflevere deres input, når de lige har oplevet en situation, de mener, er vigtig at få fortalt. Alle kommentarer samles løbende ind, og arbejdsgruppen beslutter, hvad der skal justeres. Gennemførelse af ny APV: Arbejdsmiljøorganisationen skal gennemføre en ny APV, når der er sket ændringer i arbejdets organisering. Det er et godt redskab, der kan bidrage med input til den samlede evaluering. Workshop evaluering: På en workshop kan man bede underviserne om deres umiddelbare feedback på indretningen. Det gør, at underviserne hører hinanden, og man kan spørge ind til mulige løsninger og drøfte de forskellige indkomne kommentarer. Derefter samler arbejdsgruppen alle de indkomne input og beslutter sig for, hvor der skal justeres i indretningen. Tjekliste for arbejdsgruppens opgaver, Fase 8 -- at tilrettelægge tilrettelægge og og gennemføre gennemføre evaluering evaluering af af indretningen -- aftale aftale med med arbejdsmiljøorganisationen, hvornår hvornår der der gennemføres en en ny ny APV APV -- at samle samle op op på på evalueringen, evalueringen, beskrive beskrive og og gennem føre gennemføre de justeringer, de justeringer, der skal foretages der skal foretages -- at informere informere og og kommunikere kommunikere Inspirationsguide Procesguide 13

16 Indretningsprincipper Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte fokus på hvilke arbejdsfunktioner, der er behov for at indrette efter, så det matcher fremtidens krav til en arbejdsdag med f.eks. mere videndeling og teamsamarbejde. 14

17 Indretningsprincipper indhold DE 6 INDRETNINGSPRINCIPPER work den personlige arbejdsplads hotspot midlertidigt ophold lounge pause meet møde Flex arbejdspladsen der deles af flere Box opbevaring Inspirationsguide Indretningsprincipper 15

18 Indretningsprincipper De 6 Indretningsprincipper WORK flex I forbindelse med tilblivelsen af inspirationsguiden er der udarbejdet 6 indretningsprincipper, som tager udgangspunkt i de arbejdssituationer, der almindeligvis ville være brug for at have plads til på en skole eller uddannelsesinstitution: Work - den personlige arbejdsplads, Hotspot midlertidigt ophold, Lounge - pause, Meet - møde, Flex - delearbejdsplads og Box - opbevaring. Principperne uddybes i dette kapitel. box meet hotspot lounge Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads - udover, at det kan være et skrivebord og en stol - og sætte fokus på hvilke arbejdsfunktioner, der er behov for at indrette efter, så det matcher fremtidens krav til en arbejdsdag med f.eks. mere videndeling og teamsamarbejde. Indretningsprincipperne kan bruges som inspiration i indretningsprocessen, og en arbejdsplads bør altid sammensættes af flere indretningsprincipper, alt efter hvilke arbejdsfunktioner medarbejderne har mere eller mindre brug for i løbet af en arbejdsdag og en arbejdsuge. Skal man f.eks. sidde koncentreret nogle timer, har man brug for at finde en plads med ro - skal man afholde et møde, er der brug for et sted med plads til flere personer, som evt. kan lukkes af - og skal man hurtigt have tjekket sin mail eller et materiale, har man blot brug for adgang til nettet. 16 Skift mellem abejdssituationer Ligeledes er det vigtigt, at stedet er indrettet med god akustik, et godt indeklima og gode lysforhold, og at der er en æstetisk atmosfære, der gør, at det er rart at være der. Det handler om at skabe et godt arbejdsmiljø, som støtter op om medarbejderens arbejdsfunktioner. Se afsnittet om lovkrav for yderligere beskrivelse af krav til indretning og arbejdsmiljøforhold. Placering og organisering af arbejdspladserne skal man som noget af det første have taget stilling til i processen. Ønskes en central placering eller en decentral placering? Ved en central placering ligger de fleste arbejdspladser, samt pauserum, omklædning og ledelsens faciliteter samt mødelokaler i umiddelbar nærhed af hinanden. Der kan være arbejdspladser af mere Central placering af arbejdspladser praktisk karakter, der er placeret i nærheden af elevernes værksteder. Denne placering gør, at medarbejderne ofte ser hinanden på tværs af fag og årgange og har tæt kontakt til ledelsen. Ulemperne kan være, at der på større skoler skal bruges en del tid på at gå over større afstande, hver gang man har en pause. Tid som evt. kunne være brugt til møder, forberedelse eller andet. Ved en decentral placering fordeler man arbejdspladser, møderum m.v. ude tæt på undervisningsmiljøerne og tæt på eleverne, og de større pauserum eller mødelokaler placeres centralt ved ledelsen. Denne placering gør, at man har en tættere kontakt til elever/kursister, og man er tæt på de kolleger, man primært samarbejder med. Ulempen er, at man ikke har så stor kontakt til de øvrige kolleger og ledelsen, da man oftere vil vælge

19 Indretningsprincipper Decentral placering af arbejdspladser at blive i ens primære undervisningsområde. Placeringen har stor betydning for samarbejdet og hvilken kontakt, man ønsker at have til elever/ kursister eller ledelsen. Man skal derfor beslutte hvilket princip, der bedst muligt kan opfylde de visioner og målsætninger, man har formuleret i den første fase af processen. På flere skoler er der en udfordring med at finde plads til arbejds- og mødelokaler. Det er derfor vigtigt, at skolens m² anvendes bedst muligt. Der kan findes ekstra m² ved f.eks. at sammenlægge flere funktioner i et rum, der så frigiver plads andre steder, eller etablere et bookingsystem til de lokaler, der ikke bliver anvendt hele dagen, så underviserne kan booke det i ledige stunder. En skole etablerede f.eks. et enkelt booking system, hvor elektroniske tablets blev placeret uden for lokalet, hvor man så manuelt kunne gå hen og se, hvornår det var ledigt, og booke tid direkte på skærmen. En enkel måde at synliggøre ledig kapacitet og samtidig en enkel måde, hvorpå den enkelte underviser kan booke lokalet. Inspirationsguide Indretningsprincipper 17

20 Indretningsprincipper Den personlige arbejdsplads: Forberedelse og fordybelse 18

Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte

Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte fokus på hvilke arbejdsfunktioner, der er behov for

Læs mere

Procesguiden er et forslag til en god proces ved indretning af nye arbejdspladser på skoler eller uddannelsesinstitutioner. Der er inspiration til,

Procesguiden er et forslag til en god proces ved indretning af nye arbejdspladser på skoler eller uddannelsesinstitutioner. Der er inspiration til, 4 Procesguiden er et forslag til en god proces ved indretning af nye arbejdspladser på skoler eller uddannelsesinstitutioner. Der er inspiration til, hvordan man kommer godt i gang, og hvordan man får

Læs mere

inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere

inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere INSPIRATIONSGUIDE Indretning af arbejdspladser til undervisere Udgiver: Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 Kbh. K www.dlf.org Frie

Læs mere

Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011

Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011 Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011 Hvad er en attraktiv arbejdsplads? Ny reform Hvad har den af betydning for jeres forberedelse? Kulturændring Fra den traditionelle

Læs mere

Den gode arbejdsplads? Program. Velkomst Hvem er jeg? Hvem er I? Spørgsmål og oplæg Tak for i dag

Den gode arbejdsplads? Program. Velkomst Hvem er jeg? Hvem er I? Spørgsmål og oplæg Tak for i dag Den gode arbejdsplads? Program Velkomst Hvem er jeg? Hvem er I? Spørgsmål og oplæg Tak for i dag Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011 Hvad har I af forventninger til oplægget

Læs mere

Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af

Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af eksisterende lokaler 30 indhold INDLEDNING Gøgler produktionsskolen

Læs mere

Morten Jensen FORBEREDELSESINDRETNING TIL UNDERVISERE

Morten Jensen FORBEREDELSESINDRETNING TIL UNDERVISERE Morten Jensen FORBEREDELSESINDRETNING TIL UNDERVISERE Formål med opgaven Denne lille guide er udarbejdet med det formål, at danne et fælles grundlag og en fælles ramme for indretning af lærerarbejdspladser

Læs mere

Attraktive arbejdspladser

Attraktive arbejdspladser NOTAT (2. udgave) Attraktive arbejdspladser Undersøgelse af lærernes behov for faste arbejdspladser på Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen København Nord ALECTIA A/S 12. september 2011 Teknikerbyen

Læs mere

Arbejdspladsindretning // BÆKKE SKOLE Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014

Arbejdspladsindretning // BÆKKE SKOLE Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014 Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Arbejdspladsindretning // BÆKKE SKOLE Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014 kolofon bække

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder 12.3.07 Hjemområdernes indretning Dette dokument beskriver, hvordan hjemområderne på Skovgårdsskolen tænkes indrettet efter ombygningen. Indretningen

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Samlet resultat for elevtrivsel på hovedforløbet anlægsgartner 2014 Frekvensanalyse (120 besvarelser svarende til 83 %)

Samlet resultat for elevtrivsel på hovedforløbet anlægsgartner 2014 Frekvensanalyse (120 besvarelser svarende til 83 %) Samlet resultat for elevtrivsel på hovedforløbet anlægsgartner 2014 Frekvensanalyse (120 besvarelser svarende til 83 %) 1. Er du kvinde eller mand? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Respondenter

Læs mere

Natasha Skov & Line Ehmsen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 3.5 Design C Projekt Indretning 5/5-2013. Fysiske omgivelser

Natasha Skov & Line Ehmsen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 3.5 Design C Projekt Indretning 5/5-2013. Fysiske omgivelser Fysiske omgivelser Indledning Ved Roskilde Tekniske Gymnasium overvejes pt. en bearbejdning af de fysiske rammer, således at disse i højere grad understøtter, afspejler og inspirerer et tidssvarende læringsmiljø.

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 Svarprocent: 67% (269 besvarelser ud af 41 mulige) Elevtrivsel 1 Bedste resultat for skole 4 [+3] 71 69 [-2] 2 Elevtrivsel Hvordan spiller trivsel sammen med demografi,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Selandia - CEU Svarprocent: 53% (387 besvarelser ud af 727 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer Fokusgrupper En metode til dialog om udvalgte temaer Oktober 009 Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk tlf. + 7 00 Blommevej 0 DK - 890 Randers

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen Syd Svarprocent: 97% (489 besvarelser ud af 52 mulige) Elevtrivsel 1 Social- og Sundhedsskolen Syd Regionsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet

Læs mere

Projektbeskrivelse - Økonomiafdelingen på vej i Ny Campus Vejle Målsætning En samlet fleksibel og mobil økonomiafdeling på vej i ny Campus i Vejle Afprøve at arbejde i forskellige zoner & i forskellige

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

PERSONALEFACILITETER DET ALSIDIGE ARBEJDSMILJØ

PERSONALEFACILITETER DET ALSIDIGE ARBEJDSMILJØ PERSONALEFACILITETER DET ALSIDIGE ARBEJDSMILJØ November 203 Undervisning Fly-inn F Fritidsaktiviteter Understøttende Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Individuel fordybelse Fordybelse

Læs mere

2013 2,0 mio. kr. 2014 6,5 mio. kr. 2015 3,5 mio. kr. 2016 5,0 mio. kr. 17,0 mio. kr.

2013 2,0 mio. kr. 2014 6,5 mio. kr. 2015 3,5 mio. kr. 2016 5,0 mio. kr. 17,0 mio. kr. Evaluering af medarbejderarbejdspladser Byrådet har afsat 5 mio. kr. i årene 2014-16 til forbedring af skolernes fysiske rammer - herunder etablering af medarbejderarbejdspladser. Foruden disse midler

Læs mere

GOD LYD OG MINDRE STØJ

GOD LYD OG MINDRE STØJ GOD LYD OG MINDRE STØJ DCUM anbefaler fokus på gode lydforhold, da lyd og støjniveau har stor indflydelse på elevernes koncentration og læring. Skolens fysiske rammer og indeklima har stor betydning for

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV-nyhedsbrev nr. 4 oktober 2014 Indhold APV og trivselsundersøgelse de sidste forberedelser o Husk at kommuniker tydeligt hvem der er nærmeste

Læs mere

Handlingsplan. I gennemgangen af tilfredshedsmålingen er der taget udgangspunkt i fire campusrelaterede områder:

Handlingsplan. I gennemgangen af tilfredshedsmålingen er der taget udgangspunkt i fire campusrelaterede områder: Opfølgning på den kombinerede studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 vedrørende Campus Aarhus N er sket i en arbejdsgruppe nedsat af Campusledelsen, Campus Aarhus N. Handlingsplanen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm. Men er jeres arbejde også blevet

Læs mere

helhedsplan Tranegårdskolen - Disponering - December 2005 Tranegårdskolen Nybygning Musik/drama Indskoling 0-3 klasse GFO gule villa Nybygning

helhedsplan Tranegårdskolen - Disponering - December 2005 Tranegårdskolen Nybygning Musik/drama Indskoling 0-3 klasse GFO gule villa Nybygning helhedsplan - Disponering - December 2005 De nye fysiske rammer vil understøtte det pædagogiske arbejde og give mulighed for at gennemføre og afprøve nye pædagogiske metoder og arbejdegange. Størst mulig

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 Dette er udgaven med det komplette spørgeskema til EUD. Der vil blive lavet to identiske versioner af spørgeskemaet, et hvor betegnelsen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (922 besvarelser ud af 949 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 4 [-3] 76 Elevtrivsel

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Overordnede strategiske indsatsområder Professionelt samarbejde og videndeling Faglighed, læring og læringsfællesskaber IT Fysiske rammer PR og ekstern

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Holstebro Gymnasium og HF Svarprocent: 99% (733 besvarelser ud af 737 mulige) Elevtrivsel Holstebro Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM

Læs mere

Kvalitet i m2 kort fortalt

Kvalitet i m2 kort fortalt KØ B E N H AV N S U N I V E R S I T E T 2013 Kvalitet i m2 kort fortalt Hvorfor dette papir?: Formålet er at give et hurtigt overblik over emnet: kvalitet i m2 og give inspiration til emner indenfor samspillet

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Uddannelsescenter Holstebro Svarprocent: 81% (7 besvarelser ud af 911 mulige) Elevtrivsel 1 Uddannelsescenter Holstebro Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit HHX/HTX

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Grundforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Grundforløb 2013 Elevtrivselsundersøgelse EUD Grundforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 VUF Svarprocent: 12% (429 besvarelser ud af 3678 mulige) Elevtrivsel VUF Regionsgns. VUC (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 72 [+1] 69 69

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 87% (679 besvarelser ud af 779 mulige) Elevtrivsel 1 Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 76 74 81 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Kursisttrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser HF og VUC FYN Svarprocent: 84% (13 besvarelser ud af 2149 mulige) Elevtrivsel 1 HF og VUC FYN Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (296 besvarelser ud af 338 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 84 63 73 2 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

STRATEGI FOR STUDIEMILJØ. Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden

STRATEGI FOR STUDIEMILJØ. Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden STRATEGI FOR STUDIEMILJØ Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden 2016-2021 indledning Aalborg Universitets strategi for 2016-2021, Viden for Verden, beskriver studiemiljøet som et af sine

Læs mere

Bedre udbytte af it i skolen

Bedre udbytte af it i skolen Bedre udbytte af it i skolen En guide til selvevaluering for lærere, ledere og kommuner DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Guiden til selvevaluering er udviklet som en del af EVA s og Undervisningsministeriets

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 662 besvarelser Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89

Læs mere

Marie Kruses Skole Gymnasium

Marie Kruses Skole Gymnasium Marie Kruses Skole Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Marie Kruses Skole, Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Marie Kruses Skole, Gymnasium Ud af af gymnasiets

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen november 2010

Elevtrivselsundersøgelsen november 2010 Elevtrivselsundersøgelsen november Frederikshavn Handelsskole - EUD Elevtrivselsundersøgelse Spørgsmål : Er du kvinde eller mand? Base Kvinde, Mand, Spørgsmål : Hvor gammel er du? Base Skriv din alder:,

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 EUD Reduceret Hovedforløb Dette er udgaven med det reducerede spørgeskema til EUD Hovedforløb I dette skema benyttes betegnelsen lærer,

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen

2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Elevtrivselsundersøgelsen Uddannelsescenter Holstebro Svarprocent: 77% (955 besvarelser ud af 1247 mulige) Elevtrivsel 1 Uddannelsescenter Holstebro Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland)

Læs mere

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1]

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1] 21-2-14 Kursisttrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 63% (1 besvarelser ud af 947 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit VUC 12 2 årig HF 13 på almene gymnasier Elevtrivsel 1 21-2-14 Elevtrivsel 1 [+3]

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Del V: Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering, Ressourceregnskab og handlingsplan

Del V: Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering, Ressourceregnskab og handlingsplan Del V: Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering, Ressourceregnskab og handlingsplan [56] Undervisningsmiljøvurdering af det psykiske/sociale miljø, det fysiske miljø og det æstetiske miljø (hvis valgt i

Læs mere

INSPIRATION LÆRERFORBEREDELSE

INSPIRATION LÆRERFORBEREDELSE INSPIRATION LÆRERFORBEREDELSE HØJER MØBLER A/S Højer Møbler A/S er en dansk virksomhed med over 20 års erfaring i at udvikle, producere og levere møbler til undervisningssektoren. Vi tror på, at en omhyggelig

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Selandia - CEU Svarprocent: 7% (545 besvarelser ud af 777 mulige) Elevtrivsel 1 Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

At dele stjernestunder

At dele stjernestunder TEMA Stress Værktøj 6 At dele stjernestunder 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Redskab 1: Inspiration til oplæg 4 Redskab 2: Øvelse

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 88% (564 besvarelser ud af 639 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 88 76 73 75 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Grundforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Grundforløb 2011 Elevtrivselsundersøgelse EUD Grundforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Svarprocent: 85% (669 besvarelser ud af 784 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole 79 74 76 [+2] 88 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: ikke oplyst (553 besvarelser) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 88 73 76 75 [] Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde Mål: En mødeform, som kan bruges til at skabe fremadrettet handling på baggrund af en gennemført trivselsmåling. På dialogmødet arbejder man med at udvælge, prioritere og komme med forslag til handlemuligheder

Læs mere

Værktøjer til forebygge stress og skabe mere trivsel Uddannelsesforbundet & Handelsskolernes Lærerforening. September 2012.

Værktøjer til forebygge stress og skabe mere trivsel Uddannelsesforbundet & Handelsskolernes Lærerforening. September 2012. Værktøjer til forebygge stress og skabe mere trivsel Uddannelsesforbundet & Handelsskolernes Lærerforening September 2012 Maj 2012 Dagens program kl. 13.30-17.00 13:30: Åbning af workshop Introduktion

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Varde Handelsskole og Handelsgymnasium - HG Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Varde

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

ucc plandisponering hulen

ucc plandisponering hulen plandisponering vandhullet hulen bjergtoppen laboratoriet bålstedet EKSTERNE FUNKTIONER INTERNE FUNKTIONER dato: 19.02.2013 vandhullet - uformelt SAMVÆR - FÆLLESSKAB - udveksling af erfaringer og ideer

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Reduceret hovedforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Reduceret hovedforløb 2012 Elevtrivselsundersøgelse EUD Reduceret hovedforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet (Kan tilpasses efter skolens behov og dataindsamlingsform) Inden du besvarer et spørgsmål skal du

Læs mere

modul 1 Samarbejde om kerneopgaven modul 2 Kommunikation om kerneopgaven tema 1 tema 3 tema 4 tema 2 Styrk samarbejdet om kerneopgaven

modul 1 Samarbejde om kerneopgaven modul 2 Kommunikation om kerneopgaven tema 1 tema 3 tema 4 tema 2 Styrk samarbejdet om kerneopgaven Styrk samarbejdet om kerneopgaven Guide til tovholderen Styrk samarbejdet om kerneopgaven er et gratis videobaseret undervisningsforløb til alle kommunale arbejdspladser, der ønsker at styrke samarbejdet

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 Svarprocent: 95% (97 besvarelser ud af 123 mulige) Elevtrivsel 1 Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 87 75 75 [-1] 2 Elevtrivsel

Læs mere

værktøj 6 At dele stjernestunder At dele stjernestunder værktøj 6

værktøj 6 At dele stjernestunder At dele stjernestunder værktøj 6 værktøj 6 At dele stjernestunder værktøj 6 1 Indhold Værktøj 6 3 Introduktion 3 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 4 Processen trin for trin 5 Redskab 1: Inspiration til oplæg 6

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Samlet resultat for elevtrivsel for Produktionsleder 2014 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 41 %)

Samlet resultat for elevtrivsel for Produktionsleder 2014 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 41 %) Samlet resultat for elevtrivsel for Produktionsleder 2014 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 41 %) 1. Er du kvinde eller mand? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Respondenter 2.

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen Læringsmiljøer i folkeskolen resultater og redskaber fra evalueringen Kort om evalueringen L Æ R I N G S S Y N E T D E F Y S I S K E R A M M E R E V A L U E R I N G S K U LT U R E N U N D E R V I S N I

Læs mere

Grundforløbets slutundersøgelse for 40 ugers elever.

Grundforløbets slutundersøgelse for 40 ugers elever. Grundforløbets slutundersøgelse for 40 ugers elever. Side 1 12 er centralt stillet spørgsmål, hvis svar bliver sammenlignet med svar fra 26 andre tekniske skoler. Side 13 50 er Hotel- og Restaurantskolens

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 211 Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 82% (662 besvarelser ud af 7 mulige) Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Hovedforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Hovedforløb 2012 Elevtrivselsundersøgelse EUD Hovedforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet (Kan tilpasses efter skolens behov og dataindsamlingsform) Inden du besvarer et spørgsmål skal du læse både

Læs mere