Erhvervsstyrelsens j.nr (Rungsted Havn A/S) og (Generel fortolkningssag)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted Havn A/S) og 2012-0026388 (Generel fortolkningssag)"

Transkript

1 Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade København V Lett Advokatfirma Rådhuspladsen København V Tlf Fax Erhvervsstyrelsens j.nr (Rungsted Havn A/S) og (Generel fortolkningssag) Fra Hørsholm Kommune har jeg modtaget kopi af advokat Claus Høeg Madsens brev af 20. december 2011 til Erhvervsstyrelsen og kopi af den efterfølgende e- mail-korrespondance mellem advokat Claus Høeg Madsen og Erhvervsstyrelsen. 7. februar 2012 J.nr.: ARA Adv. Artur Bugsgang Dir. tlf Mail Sekr. Anne Rambusch Rungsted Bådelaug, som repræsenterer hovedparten af Rungsted Havns 750 bådpladslejere og derudover besidder en aktiepost i Rungsted Havn A/S, har bedt mig om at fremsætte nedenstående bemærkninger til Erhvervsstyrelsens udtalelser: Dir. tlf I sit brev af 20. december 2011 spørger advokat Claus Høeg Madsen om muligheden for, at Hørsholm Kommune gennemfører en tvangsindløsning af de mindretalsaktionærer i Rungsted Havn A/S, som ikke meddeler kommunen, at de ikke ønsker at blive tvangsindløst. Som oplyst af advokat Claus Høeg Madsen er Hørsholm Kommune helt tilbage i 2006 af tilsynsmyndigheden (Statsforvaltningen) blevet påbudt at ophøre med at have den bestemmende indflydelse på Rungsted Havn A/S, da en sådan indflydelse er i strid med kommunalrettens regler om kommunalfuldmagten. Hørsholm Kommune har i seks år siddet påbuddet overhørigt. Der har siden 2001 verseret strid mellem havnens brugere og Rungsted Havn A/S på den ene side og Hørsholm Kommune på den anden side om Hørsholm Kommunes ulovlige bestemmende indflydelse i Rungsted Havn A/S. København Aarhus Kolding

2 Spørgsmålet om bestemmende indflydelse vedrører som udgangspunkt ikke Erhvervsstyrelsen ressort, men Erhvervsstyrelsens synspunkter giver mig anledning til to bemærkninger herom. Det er paradoksalt, at Hørsholm Kommune selv om kommunen er pålagt at afvikle sin bestemmende indflydelse vil forøge sin bestemmende indflydelse i Rungsted Havn A/S ved tvangsindløsning for derefter at gennemtvinge nye vedtægter, således at Hørsholm Kommune fortsat kan besidde den bestemmende indflydelse i Rungsted Havn A/S. Den bestemmende indflydelse i Rungsted Havn A/S opretholdes bl.a. ved en vedtægtsbestemmelse, der giver Hørsholm Kommune vetoret over for ændringer af vedtægterne og ved særligt omfattende majoritetsbestemmelser, ligesom der fastsættes særlige regler om udpegning af bestyrelsesmedlemmer, som er i strid med reglen om, at flertallet af bestyrelsens medlemmer skal vælges på generalforsamlingen. Spørgsmålene om udpegning af bestyrelsesmedlemmer og om vetoret er selskabsretligt relevante og giver anledning til følgende: Ad udpegning af bestyrelsesmedlemmer Efter 7.1, litra b, i de foreslåede vedtægter skal Hørsholm Kommunalbestyrelse udpege fire medlemmer af selskabets bestyrelse. Efter 7.1, litra a, skal fem medlemmer vælges på en ordinær generalforsamling af aktionærerne i aktieklasse 1. Det ser hermed ud til, at selskabet overholder selskabslovens krav om, at flertallet af bestyrelsens medlemmer skal vælges på generalforsamlingen. Advokat Claus Høeg Madsen oplyste i sit brev, at der skal stiftes Foreningen af bådpladslejere, Søsportsrådet og Erhvervsforeningen Rungsted Havn (foreløbige navne), der som nye aktionærer i havneselskabet skal indgå en ejeraftale med hinanden om bl.a. valg af bestyrelsesmedlemmer. Ejeraftalen og senere ændringer heraf skal godkendes af kommunen. Side 2

3 Hvad advokat Claus Høeg Madsen imidlertid ikke oplyste, er, at Hørsholm Kommune vil diktere indholdet af ejeraftalen, og at de tre nye aktionærer vil være forpligtede til at indgå ejeraftalen som betingelse for at modtage aktier. I ejeraftalen vil det blive fastsat, at Foreningen af bådpladslejere skal udpege to medlemmer af bestyrelsen, at Søsportsrådet skal udpege to medlemmer, og at Erhvervsforeningen Rungsted Havn skal udpege et medlem af bestyrelsen. Det er således uomtvisteligt fastlagt på forhånd, at disse tre aktionærer ikke vælger, men udpeger bestyrelsesmedlemmer. Bestemmelserne om udpegning i ejeraftalen kan ikke ændres uden kommunens godkendelse. Det må herefter ligge fast, at 9 bestyrelsesmedlemmer ud af 9 er udpeget på forhånd af diverse aktionærer. Vedtægtsbestemmelsen i 7.1, litra a, om, at 5 bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen, er således ikke i overensstemmelse med de faktiske forhold, og bestemmelsen skal alene sikre, at vedtægterne ikke umiddelbart ser ud til at være i strid med selskabsloven. Det må lægges til grund, at den omstændighed, at kommunen både har rådighed over vedtægtsbestemmelsen og over ejeraftalen, medfører, at selskabslovens krav i 120 om, at mere halvdelen af bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen, er tilsidesat. Ad vetoret Af Erhvervsstyrelsens af 6. januar 2012 fremgår det, at der samme dag blev ført en telefonsamtale mellem Erhvervsstyrelsen og advokat Claus Høeg Madsen. Efter denne samtale meddelte Erhvervsstyrelsen, at den henset til selskabets helt særlige historik og det forhold, at de gældende vedtægter allerede har en bestemmelse, der tillægger kommunalbestyrelsen en ret til at godkende selskabets vedtægtsændringer, ikke vil kræve den eksisterende bestemmelse om vetoret fjernet. Det er min opfattelse, at en vedtægtsbestemmelse, der tillægger Hørsholm Kommune vetoret over for ændringer af et selskabs vedtægter, ikke er i overensstemmelse med selskabslovens regler. Vetoretten betyder reelt, at Hørsholm Kommune rangerer over selskabets generalforsamling, hvilket må anses for at være i strid med selskabslovens 76, efter hvilken kapitalejerne udøver deres indflydelse på generalforsamlingen. Side 3

4 Det er min opfattelse, at selskabslovens 76 ikke kan fraviges, heller ikke selv om Rungsted Havn A/S i sine nuværende vedtægter har en bestemmelse om vetoret. Det er ganske vist, at Rungsted Havn A/S har en særlig historik. Det er bare ikke selskabsretligt relevant. Rungsted Havn A/S er stiftet den 20. maj Den 19. august 1975 blev Rungsted Havn A/S slettet af aktieselskabsregistret og omdannet til et garantiselskab, Rungsted Havn G/S. I 1995 anmeldte Rungsted Havn G/S sig til registrering efter lov om erhvervsdrivende virksomheder. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen nægtede ved brev af 28. juni 1995 registreringen og meddelte, at selskabet var et aktieselskab, som skulle registreres som sådant. Selskabet er siden blevet genregistreret som aktieselskab. Jeg vedlægger kopi af selskabets vedtægter af 6. maj 1976 og kopi af vedtægterne af 5. december Vedtægterne fra 1994 indeholder i 19 en bestemmelse om, at vedtægtsændringer skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Bestemmelsen findes ikke i vedtægterne fra Bestemmelsen er altså indføjet i tiden mellem 1976 og 1994, mens selskabet betragtede sig som et garantiselskab. Bestemmelsen er ikke særlig gammel og har ikke nogen særlig historisk betydning, men alene betydning for kommunens ønske om kontrol med selskabet. Der er derfor ikke noget historisk belæg for at tillade bestemmelsen opretholdt, da vetoretten ikke er indføjet på et tidligere tidspunkt, hvor selskabslovene måske ikke indeholdt forbud herimod. Der er hverken selskabsretlig eller kommunalretlig hjemmel til bestemmelsen, ligesom intet andet materielt grundlag er til stede for at tillade bestemmelsen opretholdt. Til orientering vedlægger jeg Hørsholm Kommunes henvendelse af 16. december 2011 til statstilsynet med henblik på statstilsynets stillingtagen til Hørsholm Kommunes forslag til opgivelse af den ulovlige bestemmende indflydelse og kopi af mit brev af d.d. til statstilsynet med indsigelse imod kommunens forehavende. Side 4

5 På denne baggrund skal jeg venligst bede Erhvervsstyrelsen tage stilling til, om styrelsen fortsat er af den opfattelse, at selskabets historie kan begrunde den foreslåede fravigelse af selskabsloven. Kopi af dette brev er samtidig sendt til Statsforvaltningen Hovedstaden og Kystdirektoratet. Med venlig hilsen Artur Bugsgang Vedlagt i kopi: Vedtægter af 1. august 1976 for Rungsted Havn (garantiselskab) Vedtægter af 5. december 1994 for Rungsted Havn (garantiselskab) Hørsholm Kommunes henvendelse af 16. december 2011 til Statsforvaltningen inkl. bilag. Brev af d.d. til Statsforvaltningen Hovedstaden. Brev af d.d. til Kystdirektoratet Side 5

Vedlagt fremsender jeg kopi af mit brev i dag til Retten i Helsingør med duplik og bilag D-L.

Vedlagt fremsender jeg kopi af mit brev i dag til Retten i Helsingør med duplik og bilag D-L. 3ZR4WV-scanning-02-12-2014-09 24-SEPBARCODE OU23 BRUUN & HJF.JLE Hørsholm Kommune Rådhuset Ådalspark\'ej 2 2970 Hørsholm Att.: Juridisk konsulent Christian Buch Sørensen Advokatfimiii Norregadc 31 1165

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen:

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Udtalelse om Andelsboligforeningen Grøndalsvænge 18-02-2015 Sagsnr. 2014-0270223

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Orientering om ændring af bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud

Orientering om ændring af bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud Departementet Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2011-1879 Kommuner, regioner og organisationer 14. maj 2013 Orientering om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere