AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6"

Transkript

1 AB Rosenlund 04/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS KØBENHAVN Ø

2 Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport med tilhørende vedligeholdelsesplan har til formål at sikre det fornødne overblik, som skaber den rationelle planlægning af ejendommens fremtidige vedligeholdelsesarbejder. Rapporten er opbygget således, at du præsenteres for konklusion af tilstanden på ejendommen, muligheder for ejendommen, en økonomisk prognose (med udgangspunkt i 10-års vedligeholdelsesplanen), ejendomsoplysninger, forklaring af byggesagens udgifter og en bygningsdels beskrivelse. Den økonomiske prognose tager udgangspunkt i prioriteringerne, som angivet i den 10-årige vedligeholdelsesplan. Vedligeholdelsesplanen anbefales ajourført ca. hvert år, for at sikre det rette overblik over den kommende vedligeholdelse. Rapporten er udarbejdet med det formål at belyse, hvilke arbejder, der er foreningsrelaterede og skal vedligeholdes af andelsboligforeningen. Der er generelt ikke foretaget vurdering af de vedligeholdelsesarbejder, der påhviler den enkelte beboer eller lejer af erhvervslejemålene. De vedligeholdelsesarbejder, som typisk påhviler den enkelte beboer eller lejer, er de indvendige forhold, herunder vedligeholdelse af gulve, lofter, vægge, den indvendige side af vinduerne, elinstallationer, køkken og bad/toilet. Af de indvendige forhold, som typisk varetages af foreningen, er brugsvandinstallationen, varmeanlægget samt faldstammer. Indholdsfortegnelse Formål og læsevejledning... 2 Konklusion... 3 Kortfattet beskrivelse af ejendommen... 5 Bæredygtigt byggeri Støttemuligheder Byggesagens udgifter Vedligeholdelsesplanen BBR oplysninger og forsikringsforhold Der er som bilag vedlagt en 10-års vedligeholdelsesplan. God læselyst, Peter Jahn & Partnere A/S Claus Dam og Rune Knudsen side 2

3 Konklusion Generelt må ejendommen betegnes som værende i god stand, hvad angår dens primære bygningsdele, dvs. bærende fundamenter, ydervægge, murede skillerum, etageadskillelser, trapper og bærende elementer i tagkonstruktionen m.v. Hvad angår de sekundære bygningsdele er standen ligeledes god. Tagbeklædningen med tilhørende inddækninger er af ældre dato, og bør istandsættes/udskiftes. Vinduerne mod gård- og gadesiden er i fin stand, dog ses begyndende nedbrydning af malingslaget. For at bevare vinduernes stand er det nødvendigt at foretage en istandsættelse af vinduerne indenfor 1-3 år. Facaderne er i god til middel stand, idet der dog ses revnedannelser og afskalninger i murværk og gesimsbånd, som bør udbedres for at hindre nedbrydning af klimaskærmen. Forudsætninger I forbindelse med besigtigelse af ejendommen har der ikke været tilgængelighed til samtlige bygningskonstruktioner, ligesom der kun er besigtiget et udvalg af lejligheder. Hvad angår overflader, bærer bitrapper præg af slidtage. Hovedtrapper bærer ligeledes præg af slidtage, men er generelt i fin stand med mindre skader på overfladerne. Fugt er målt med fugtmåler til træværk og murværk. Fugtmålinger er indikative. De tekniske installationer herunder faldstammer og brugsvand er delvist udskiftet og vurderes overordnet at være i god stand og funktion. Ejendommen er besigtiget i september Varmecentraler under forbygning og havehus fremstår i god stand. Der er dog uacceptabelt dårlig afkøling på centralvarmeanlæg. Cirkulationspumpe samt de øvrige pumper er af ældre dato og vurderes at have et højt energiforbrug (elektricitet). Derudover ses der mange rørstrækninger på hhv. centralvarme og brugsvand, hvor isolering er defekt eller helt mangler. side 3

4 Som helhed kan det konkluderes, at ejendommens stand og funktion er god, når man tager dens alder, den tids byggeskik og materialevalg i betragtning. For at bevare denne standard, bør der dog snarest iværksættes følgende arbejder: - Tagistandsættelse eller udskiftning. - Istandsættelse af vinduer. - Istandsættelse af facader. - Eftergang og indregulering af centralvarmeanlægget for at opnå tilfredsstillende stor afkøling af fjernvarme. Hvad siger myndighederne? Ifølge oplysninger fra BBR-ejermeddelelsen er der ingen verserende sager vedrørende bygningsmangler, ombygningssager eller lignende. Ifølge oplysninger fra er ejendommen tildelt bevaringsværdien høj (5) for bagbygning og middel (3) for for- og mellembygning. side 4

5 Kortfattet beskrivelse af ejendommen Generelt: Ejendommen er beliggende på Østerbrogade 88, 88A-G, 90 i Københavns Kommune. Ejendommen ejes af AB Rosenlund og administreres af Olaf Hedegaard Advokatanpartsselskab. Ejendommen er opført som to selvstændige ejendomme (for- og mellembygning samt havehus), som er beliggende i karréen, der afgrænses af gaderne Østerbrogade, Nordre Frihavnsgade og J. E. Ohlsens Gade. Ejendommen omfatter 9 opgange med hver 5 etager samt kælder og loft. De 5 normaletager i ejendommen anvendes til beboelseslejemål samt 1 stk. erhvervslejemål og 3 stk. erhvervsandele i stueetagen. Lejlighederne varierer i størrelse, idet de største er 205 m² indeholder 6 værelser og de mindste på 43 m² indeholder 1 værelse. Alle lejligheder indeholder køkken og toilet, dog er der enkelte lejligheder i havehus og mellembygning, som har fælles toilet på bagtrappen, i alt ca stk. Havegården i bageste gård. Kælderen anvendes til erhvervslejemål, cykelkælder, varmecentral og pulterrum. Loft anvendes til tørreloft og pulterrum. Taget er dels et saddeltag med hhv. eternit- og naturskifer på den skrå tagflade. De flade tage på ejendommens sidehuse er beklædt med tagpap, mens karnapper er beklædt med kobber. Gadefacaden er opført i blankt murværk med granit i stueetagen og pudset facade mellem 1. og 2. sal. Pudsen er udført med refendfuger. Øvrige facader er opført med pudset murværk på overfacaden og pudset murværk med refendfuger. Underfacaden mod havegården er uden refendfuger. På mellembygning og havehus er der spredt opsat traditionelle stålaltaner. Vinduerne er oprindelige trævinduer med 1 lag glas med forsatsrude af 1 lags energirude (Optoglas). Mod gadeside i forbygning er der forsatsvinduer i nederste ramme. Tagbeklædning på mellembygning. side 5

6 Der er indlagt fjernvarme i ejendommen, som via varmecentral under forbygning og havehus forsyner lejlighedernes radiatoranlæg samt producerer varmt brugsvand. Der er adgang til gården samt mellembygning og havehus via portgennemgang fra Østerbrogade samt via af ejendommens bitrapper. Gårdbelægningen er i betonfliser. Bageste gård (havegården) Bagbygning (Havehuset) Cykelkælder under forreste gård. Mellemste gård Mellembygning Forreste gård Forbygning Overdækning til affaldsbeholdere i forreste gård. Plan over ejendommen side 6

7 01 - Tag: Forbygning: Taget er udført som dels et saddeltag på forbygningen, og dels et såkaldt Københavnertag på sidehusene med tagbeklædning af henholdsvis naturskifer mod gården og eternitskifer mod gaden på den skrå tagflade. Den flade del er belagt med tagpap. Taget er udført uden undertag, hvor skifrene er fuget med tagkit. Tagrender og nedløb er mod gaden udført i henholdsvis kobber og plast, mens tagrender og nedløb mod gården er udført i kobber. Mod gaden forefindes to karnapper udført med tårnkonstruktion med tagbeklædning af kobber. Enkelte steder ses der utætheder i tagbeklædningen, hvor det ikke kan udelukkes, at vand kan trænge ind i tagkonstruktionen og skade den underliggende konstruktion. Der er 4 skorstene på forbygningen og 2 stk. på sidehus ved nr. 88, som fremstår i blankt murværk. Skorstene fremstår med lettere nedbrudte fuger og defekt forskælling i overgang til tagbeklædning. Vand kan via de defekte fuger trænge ind og opfugte murværket og forvolde frostsprængninger. Der bør i forbindelse med andre stilladskrævende arbejder foretages en udkradsning og omfugning af de defekte fuger. På loft over forbygning ses der hul i skorsten. Hullet bør lukkes, såfremt skorsten er tilsluttet brandeovn eller virker som ventilation. Synlig fugtskjold på gulv som følge af utæthed i tagbeklædning. Mellembygning: Taget på mellembygningen er udført som et saddeltag med tagbeklædning af naturskifer. Taget er udført uden undertag, hvor skifrene er fuget med tagkit. Tagrender og nedløb er udført i plast. Bagbygning (havehuset): Taget på havehuset er ligeledes udført som et saddeltag med tagbeklædning af henholdsvis naturskifer og eternitskifer. Taget mod den bageste gård er istandsat indenfor en årrække, og der er i den forbindelse etableret undertag af banevare. Den øvrige del af taget er uden undertag og skiferen er fuget med tagkit. Tagrender og nedløb er udført i zink. I forbindelse med istandsættelsen er der monteret nye tagvinduer. Afslutning omkring tagvinduer er ikke tætsluttende, hvilket tillader vand m.v. at trænge ind. Defekt forskælling i overgang mellem murværk og tagbeklædning. side 7

8 Derudover ses der lys gennem undertaget ved skotrende på Østerbrogade 88G, hvilket kan indikere en utæthed i inddækningen, eller en manglende skifer. Forholdet bør undersøges nærmere, så eventuelle utætheder/mangler kan udbedres. På tagfladen uden undertag, ses synlige fugtskjolder på gulvet samt diverse baljer, formentligt til opsamling af vand. På besigtigelsestidspunktet ses intet vand, men det kan ikke udelukkes, at der er utætheder i tagbeklædningen, hvor vand m.v. kan trænge ind og skade de øvrige bygningsdele. Generelt: I samtlige tagflader er der monteret tagvinduer. Tagvinduerne er en blanding mellem nyere og ældre. Ældre tagvinduer bør løbende eftergås, indtil udskiftning er foretaget. Inddækninger er på samtlige bygninger udført i zink. Omkring tagkonstruktionen på karnapperne er inddækningerne udført i kobber. Ved besigtigelse fra loftet virker inddækninger til at være tætte, men at være i brugt stand. Det kan ikke udelukkes, at der herigennem forekommer utætheder. Hul i skorsten på loft over forbygningen. Der er brandkamme langs gavle til de tilstødende bygninger samt i lejlighedsskel. Brandkamme er udført i helstensmurværk, berappede og afdækket med tegltagsten. Flere steder ses afskalninger i murværket, hvor fugt kan trænge ind og forvolde frostsprængninger i overfladen. Brandkamme bør eftergås ved udkradsning og omfugning, samt berapning af fladerne. Defekte afdækningssten bør ligeledes udskiftes. Den bærende konstruktion er opbygget af tømmer, som hviler på facaderne. Den bærende konstruktion fremstår i god stand, hvad angår de synlige spær, bjælker m.v. Brandkam på havehuset med synlige afskalninger. side 8

9 02 - Kældre og fundamenter: Adgang til kælderen under forbygningen sker fra trappenedgange i gården eller via erhvervslejemålene. På mellembygningen og havehuset er der adgang via bitrapperne. Kælderen under forbygningen udnyttes til henholdsvis cykelkælder, erhvervslejemål samt varmecentral. Der er ligeledes en varmecentral i kælderen under havehuset. Kælder under mellembygning udnyttes til pulterrum. Kælderydervægge, hovedskillerum og diverse bærende tværvægge er opført i massivt murværk, som formodes at være ført til fundament af massivt murværk/egetræspæle. På den indvendige side af kældervægge ses almindelig opfugtning i form af afskallet puds. Der kan som forskønnelse foretages pudsreparation af angrebne kældervægge med saneringspuds, som er velegnet til fugtangrebet og/eller saltholdigt murværk. Afskalning af puds på trappevanger ved trappenedgang til kælder under mellembygning (88 A-C). Trappenedgange til kælder i forreste gård fremstår nyistandsat og i fin stand. På trappenedgang til kælder under mellembygning ses der afskalninger i puds på trappevanger. Trappenedgang bør eftergås og afskalninger udbedres. Der er etableret naturlig ventilation af kælderen under for- og mellembygning i form af svanehalse mod gården. Der ses ingen ventilation af kælder under baghuset. Det anbefales, at der ligeledes etableres naturlig ventilation af kælder under baghuset. Cykelkælderen fremstår nyistandsat og i meget god stand. Den øvrige kælder fremstår ligeledes i fin og tør stand. Uafskærmet vindueshul til kælder. side 9

10 03 - Facader/sokkel: Forbygning: Gadefacaden er opført med blankmuret overfacade med pudset arkitrav og gesimsbånd mellem 3. og 4. sal. På 1. sal er murværk pudset med refendfuger. Stueetagen er opført med granit. Gadefacaden fremstår i pæn stand med intakt murværk/puds og intakte fuger uden væsentlige sætningsrevner. Gårdfacaden er opført med pudset murværk på overfacade og pudset murværk med refendfuger på underfacaden. Over- og underfacade er adskilt af gesimsbånd. Gårdfacaden fremstår i rimelig god stand med enkelte revner og afskalninger, især på gesimsbånd, samt revner i brystninger på overfacaden, som tillader slagregn m.m. at trænge ind i murværket og opfugte konstruktionen samt forvolde frostskader. For at standse denne opfugtning bør revner og afskalninger udbedres, så der ikke sker yderligere nedbrydning heraf. Mellembygning: Facaderne på mellembygningen er opført med pudset murværk på overfacade og pudset murværk med refendfuger på underfacaden. Over- og underfacade er adskilt af gesimsbånd. Facaderne fremstår ligeledes i rimelig god stand med enkelte revner og afskalninger specielt på gesimsbånd samt revner i brystninger på overfacaden. Gadefacade på forbygningen. Havehuset: Facaderne på havehuset er opført med pudset murværk på overfacade og pudset murværk med refendfuger på underfacaden mod mellembygningen. Over- og underfacade er adskilt af gesimsbånd. På gårdfacaden er underfacaden opført uden refendfuger. På facaderne ses enkelte revner og afskalninger, som det er tilfældet på for- og mellembygning. Generelt: Sålbænke på alle ejendomme er udført af skifer. Fuger mellem skifersålbænke og vinduer bør eftergås, da fugen enkelte steder ses at have sluppet, så fugt kan trænge ind i murværket. Alle facaderne bør i forbindelse med andre stilladskrævende arbejder eftergås, herunder udbedring af revnedannelser og afskalninger m.v. Synlige revnedannelser og afskalninger i gesimsbånd mod gådesiden på forbygning. side 10

11 På for- og mellembygning samt havehus er der enkelte steder monteret stålaltaner. Det oplyses, at der indenfor nær fremtid etableres yderligere ca. 10 stk. altaner. De frie gavle på sidehusene samt havehuset fremstår hhv. som blankt- og pudset murværk. Der kan med fordel foretages udvendig facadeisolering af gavle. Facadeisoleringen vil kunne medvirke til at reducere varmeforbruget, samt forebygge/afhjælpe fugtproblemer på gavlvæggene. Fuge mellem skifersålbænk og vindue har sluppet (Fuge er udbedret efter besigtigelsen). Fri gavl på sidehus på Østerbrogade nr. 88. side 11

12 04 - Vinduer: Ejendommens vinduer er de oprindelige trævinduer med bundglaslister i træ. Der er monteret Optoglas på samtlige vinduer mod beboelse. I forbindelse med monteringen af Optoglas, blev vinduesbrystninger isoleret. Vinduer er umiddelbart malerbehandlet for ca. 5-6 år siden. Mod gadeside i forbygning er der forsatsvinduer i nederste ramme. På vinduerne ses der tegn på mindre nedbrydning af malingslaget. Det anbefales, at der foretages en snedkerog malermæssig istandsættelse af alle vinduer inden for nær fremtid, da træværk ellers nedbrydes og elementernes funktion forringes. Herefter må det forventes, at vinduerne skal males udvendigt og i kant og fals ca. hvert 5. og 7. år for at sikre en lang levetid. Vinduer mod erhverv er i varierende type og udseende, men fremstår generelt i pæn stand. I trapperum bør det overvejes at montere Optoglas for at minimere varmetabet. Synlige tegn på mindre nedbrydning af malingslaget på bundkarm. Alle fuger omkring vinduerne er udført som traditionelle mørtelfuger med bagstopning af værk. Fugerne fremstår i god stand. Optoglas monteret på vinduer mod beboelse. side 12

13 05 - Udvendige døre: Hovedøre til ejendommens hovedtrapperum er de oprindelige 1-fløjede døre af træ, forsynet med fyldninger i understykket og med glas i overstykket. Døre til bitrapper samt bagdøre til erhverv er nyere døre af træ, ligeledes med fyldninger i understykket og hhv. med og uden glas i overstykket. Dørene fremstår generelt i god stand, dog ses enkelte døre med mindre defekter, som f.eks. nedbrudte spændstykker. En snedker- og malerbehandling af dørene foreslås i forbindelse med malerbehandling af vinduerne. Døre mod erhverv er i varierende type og udseende, men fremstår generelt i pæn stand. Hoveddør mod Østerbrogade. Spændstykke lettere nedbrudt. side 13

14 06 - Trapper: Hoved- og bitrapper er udført som trætrapper med pudset underside og pudsede og malede vægge og lofter. Håndlister er henholdsvis lakeret og malet træ, balustre er i malet træ. Vægge er generelt malet i to farver med adskillelse mellem over- og undervæg. I hovedtrapperum fremstår overfladerne i pæn stand, dog ses mindre afskalninger i det hvælvede loft i stueetagen på forbygningen. I bitrapperum fremstår overfladerne generelt med mindre skader og tilsmudsning og bærer generelt præg af slidtage særligt i ganglinje og på vægge. Belægning på hovedtrappernes trinflader og reposer ekskl. indgangsreposer i stueetagen er belagt med linoleum i gråbrune nuancer. På indgangsrepos i stuen på forbygningen er trinfladen belagt med marmor. På indgangsreposer i mellembygningen og havehuset er trinfladen belagt med terrazzo. Terrazzoen fremstår med enkelte revner. På bitrapper fremstår trinflader i lakeret træ. Entredørene er udført som massive træfyldningsdøre uden glaspartier. Underside af hovedtrappe er ikke brandisoleret. Hovedtrappe under 88 D er ikke brandisoleret. Dette skal udbedres snarest af hensyn til brandsikring. Øvrige hovedtrapper bør i samme forbindelse eftergås. Nederste del af trappeløb på bitrapper er udført i træ. Det anbefales, at trappeløbet udskiftes til støbt trappeløb, for at mindske risikoen for at fugt fra kældervægge og gulv trænger ind i vanger m.v. og kan medvirke til dannelse af råd/svamp. Generelt fremstår hovedtrapper i god stand, mens bitrapper bærer præg af slidtage. Det forventes, at hovedtrapper skal opfriskes løbende. Da bitrapper er af sekundær karakter, foreslås istandsættelse på længere sigt. Nederste del af trappeløb på bitrappe er udført i træ. side 14

15 07 - Porte og gennemgange: Adgang til lejlighederne i mellembygningen samt havehuset og gården sker via portgennemgange. Hovedindgang sker via portgennemgang fra Østerbrogade. Der er opsat en træport med automatisk åbne- lukkefunktion mod Østerbrogade. Der er ingen porte i de øvrige gennemgange. Portgennemgange fremstår med murede og pudset vægge, malet loft og med belægning af densifalt. I portgennemgang under forbygning ses der afskalninger i puds langs overgang til belægning. Afskalninger er udbedret efter besigtigelsen. Det oplyses, at der løbende har været problemer med belægningerne i portgennemgange. Som alternativ til densifalt, kan der alternativt udlægges Condo Cryl Multicoat, som er en skridsikker og slidstærk belægning, Afskalning i puds langs overgang til belægning (Afskalning er udbedret efter besigtigelsen). Portgennemgang under mellembygningen. side 15

16 08 - Etageadskillelser: Etageadskillelserne mellem 1. og 4. sal er opført som traditionelle etageadskillelser af træbjælker, der spænder fra facaderne til de indvendige bærende vægge. Gulvene er på oversiden beklædt med gulvbrædder og på undersiden med brædder og puds. Herimellem er indskudsler. Etageadskillelsen fremstår uden væsentlige revnedannelser. Etageadskillelse mellem kælder og stue er opført som støbt dæk. Bærejern fremstår generelt i god stand med mindre rustudblomstringer, som pt. er af kosmetisk betydning. Etageadskillelsen i badeværelserne er opført med støbte gulve beklædt med fliser. Badeværelsesgulvene er umiddelbart støbt oven på de eksisterende etagebjælker. Enkelte steder ses et højt trin mellem wc/bad og entré. Gulve i kælder er udført i beton. Bærejern i kælder med mindre rustudblomstringer. Etageadskillelsen mellem beboelse og loft er ikke isoleret, hvilket bør udføres ved indblæsning af granuleret mineraluld. Højt trin mellem wc/bad og entré. side 16

17 09 - Wc/bad: Alle lejligheder i for- og mellembygning har eget toilet og bad. I de besigtigede lejligheder fremstår de i rimelig god stand. I mellembygning og havehus er der for enkelte lejligheder fælles toilet på bagtrappen. Enkelte steder ses toilet at være integreret i lejligheden, ved opsætning af væg mellem dør til bagtrappe og toilet. Vedligeholdelse af badeværelser påhviler den enkelte andelshaver herunder indhentning af eventuelle byggetilladelser m.v. fra myndighederne ved eventuelle ombygninger. Det anbefales, at ejendommen fortsat lader de enkelte andelshavere forestå moderniseringen af badeværelserne på individuel basis. Dog bør foreningen forestå udskiftning af rustne bærejern. Derudover bør ejendommen søge om byfornyelsesmidler til etablering af nye wc/bad i de enkelte lejligheder i havehuset. Ejendomme der mangler toilet inde i boligen er højt prioriteret i forbindelse med uddeling af byfornyelsesmidler. Fælles toilet på bagtrappen i havehuset. Der er i nærværende rapport ikke taget stilling til den tekniske udførelse og om eventuelle ulovligheder af de enkelte installationer. Badeværelser er i varierende stand. Modernisering påhviler den enkelte andelshaver. side 17

18 10 - Køkkener: Alle lejligheder er forsynet med køkken i varierende stand og udformning. I de besigtigede lejligheder fremstår de generelt i god stand. Vedligeholdelse af køkkener påhviler den enkelte andelshaver herunder indhentning af nødvendige godkendelser og eventuelle byggetilladelser m.v. fra myndighederne. Det anbefales, at andelshaverne også her efter behov moderniserer/vedligeholder køkkenerne som en individuelforbedring af lejligheden. Køkkener er i varierende stand. Modernisering påhviler den enkelte andelshaver. Køkkener er i varierende stand. Modernisering påhviler den enkelte andelshaver. side 18

19 11 - Varmeforsyning: Ejendommen opvarmes via to anlæg med direkte fjernvarme (varmecentraler). Det ene anlæg er beliggende i kælderen under forbygningen og forsyner for- og mellembygning. Det andet anlæg er beliggende i kælderen under havehuset og forsyner havehuset. Varmecentralerne forsyner endvidere ejendommen med varmt brugsvand via 2 stk liters varmtvandsbeholder fra 1997 og Beholderne er isoleret og afsluttet med lærred. Varmtvandsbeholdere er uden elektrolyse. Fremløb på varmt brugsvand ca. 53, hvilket er acceptabelt for at sikre ca. 45 varmt vand ved tapstedet. Der ses umiddelbart ingen oplysninger om, hvornår varmtvandsbeholder sidst er blevet renset. Varmtvandsbeholder bør renses minimum hvert 2. år. Temperatur på varmt brugsvand reguleres af temperatorventiler (Danfoss AVTB). Dette kan med fordel ændres til motorstyrede ventiler, som kan kobles på nyere klimastater Danfoss ECL Comfort 210. Varmecentral under forbygning. Ved besigtigelse af varmecentralen under forbygningen kunne det konstateres, at der kun var en aktuel afkøling på fjernvarmesiden på ca. 30 grader. Ved aflæsning af varmeforsyningens energimåler kan den gennemsnitlige afkøling beregnes til at være ca. 30 grader, hvilket er for lavt, da kravet fra HOFOR er ca. 37 grader. Centralvarmeanlægget er et 1-stenget radiatoranlæg. Radiatorer er overvejende placeret under vinduer, dog ses enkelte centralt placeret midt i lejligheden. Radiatorerne er de oprindelige støbejernsradiatorer. For at afhjælpe problemet med for lav afkøling kan der med fordel monteres strengreguleringsventiler, som sikrer den korrekte vandmængde til de enkelte stigstrenge/radiatorer. Radiatorer er forsynet med elektronisk varmefordelingsmålere. Systemerne til opsamling og videreformidling af data tilbydes løbende i forskellige rabatordninger. Peter Jahn & Partnere A/S kan foranstalte indhentning af et sådan tilbud efter nærmere aftale. Støbejernsradiator. side 19

20 Isolering af varmefordelingsrør for radiatorvand er flere steder manglefuld. For at minimere varmetabet bør isolering eftergås. Derudover bør umalet lærred på isoleret vand- og varmerør samt varmtvandsbeholdere males, for at beskytte lærred og for at lim ikke udtørres. Det forventes, at eksisterende rørisolering i kælder indeholder asbest. Såfremt der skal foretages arbejder på installationer der indeholder asbest, skal der forinden foretages asbestsanering af installationen, hvor asbest fjernes/indkapsles. Afspærringsventil på centralvarmeanlæg. Varmecentral under havehus. side 20

21 12 - Afløb: Ejendommen er forsynet med nyere faldstammer/afløbsrør i køkken og i wc/bad (dimension Ø110 mm). Afløbsinstallationen er udført i hhv. støbejernsrør og i rustfrit stål med udluftning over tag. Det oplyses, at der fortsat mangler udskiftning af faldstammer i 2-3 opgange. I kælder er faldstammer tilsluttet kloak og føres via kloakledninger til samlebrønde, hvorfra vandet ledes til den offentlige kloak på Østerbrogade. Faldstammer er i kælder forsynet med renselemme og med rottestop ( gravid kone ). Hvor faldstammer føres igennem etageadskillelsen i kælder, ses brandtætning generelt at være mangelfuld. Brandtætning bør eftergås af hensyn til brandsikring. Ved besigtigelsen registreres der afløbsinstallationer i kælder udført i plastik. Dette bør udskiftes til type af jern, da rotter ellers kan gnave sig igennem og få adgang til ejendommen. Derudover ses der i kælderrum under havehuset et gulvafløb uden vandudtag i rummet. Der bør enten etableres vandudtag eller blænding af gulvafløb, da gulvafløb ellers er overflødigt og kan medføre unødig risiko for vandskade, lugtgener og rotter. Nye faldstammer udført i hhv. støbejernsrør og rustfrit stål. Løsning med afløb i plastik bør ændres til stål/jern. Det anbefales at fortsætte den løbende udskiftning af faldstammer fra kælder til tag. Manglefuld brandtætning omkring rørgennemføringer i etageadskillelsen. side 21

22 13 - Kloak: Idet der ikke er foretaget en kloak tv-inspektion, har vi ikke kunne beskrive konstruktionen og stand af afløbsledninger, da disse er gemt under bygningen og i jorden. Der er for ca. 2 år siden foretaget en total udskiftning af ejendommens kloakledninger i forreste gård. Kloakledninger i mellemste gård er skiftet for ca. 6-7 år siden, mens havegården er skiftet for ca. 10 år siden. Kloakledninger er skiftet i forbindelse med etablering af nye gårdanlæg i de respektive gårde. Det forventes ikke, at der skal ofres væsentlige udgifter til kloak udover almindelig løbende vedligeholdelse. Ny pumpebrønd placeret i cykelkælder. Ny tørbrønd ved nedgang til cykelkælder. side 22

23 14 - Vandinstallationer: Ejendommen er forsynet med koldt brugsvand fra kommunalt vandstik samt varmt brugsvand med cirkulation fra varmtvandsbeholder i varmecentral. Vandforbrug i ejendommen afregnes efter vandforsyningens hovedmåler på koldtvandsstik. For registrering af varmtvandsforbrug er der installeret bi-måler på koldtvandstilslutning. Fordelingsledninger for det kolde brugsvand er ført i kældergulv og jord. Eksisterende vandinstallationer er udført i galvaniseret stålrør. Der er løbende foretaget udskiftning af installationerne til rustfri stålrør med pressamlinger. I kælder ses fortsat enkelte eksisterende vandinstallationer i galvaniseret stål. Det oplyses, at der fortsat mangler at blive skiftet vandinstallationer i 2-3 opgange. Det anbefales at fortsætte den partielle udskiftning af vandrør i forbindelse med den løbende udskiftning af faldstammer for at minimere udgifterne. Nye vandinstallationer udført i rustfri stålrør. Afgreninger på stigestrenge forsyner, via fordelings- og koblingsledninger, tapsteder i køkkener og badeværelser. For regulering af brugsvandscirkulation er der monteret statiske STA-D strengreguleringsventiler på stigestrenge ved tilslutning til cirkulationsledning i kælder. Cirkulationspumpe for brugsvandscirkulation i varmecentral under forbygning er en ældre Smedegaardpumpe, Varia 75 (150 W). Pumpe kan med fordel udskiftes til energibesparende Grundfos Alpha2 pumpe. I varmecentral under baghuset bemærkes det, at der er anvendt en pumpe for centralvarme på brugsvand. Rørinstallationer i kælder er isoleret. Ventiler er ikke isoleret. I forbindelse med udskiftning af rør og ventiler er isolering ikke blevet retableret. For at minimere varmetabet bør isolering eftergås og udbedres. Det forventes, at eksisterende rørisolering i kælder indeholder asbest. Såfremt der skal foretages arbejder på installationer der indeholder asbest, skal der forinden foretages asbestsanering af installationen, hvor asbest fjernes/indkapsles. Eksisterende vandinstallationer udført i galvaniseret stålrør. side 23

24 15 - Gasinstallationer: Ejendommen er tilsluttet gasnettet, til forsyning af gaskomfurer i lejlighederne. For afregning af gasforbrug er der installeret gasforsyningsmålere i lejligheder (vedligeholdelsespligt påhviler ikke ejendommen). Gasinstallationen fremstår i god stand. Der forventes ikke udgifter i forbindelse med gasinstallationerne ud over almindelig løbende vedligeholdelse. Gaskomfur. Gasmåler. side 24

25 16 - Ventilation: Alle lejligheder er forsynet med kanaler for naturlig ventilation på badeværelser, der afsluttes i udluftningshætter på tag. Der er etableret mekanisk kontroludsugnings- og ventilationsanlæg med aftræk fra køkkener og badeværelser via skorstene. Kanalerne afsluttes ligeledes i udluftningshætter på tag. Det anbefales, at ventilationskanaler renses, så der sikres optimal ventilation/sug i kanalerne. Ventilationsrør fremstår i god stand med intakt isolering. Ventilation af boligen er nødvendig for at sikre et sundt indeklima, hvor særligt fugtig luft (tørring af tøj, bad, madlavning m.v.) kan transporteres ud af lejlighederne, således at risikoen for dannelse af skimmelsvamp mv. nedsættes. Ventilationsanlæg for mekanisk udsugning på loft i havehuset. Aftræk for ventilation på badeværelse. side 25

26 17 - Elinstallationer: Ejendommens elektriske installationer består dels af stærkstrømsinstallationer ( V) og svagstrømsinstallationer (porttelefon, tv-kabler, PDS kabling, telefonikabler m.v.). Overordnet set skelnes der i rapporten her mellem installationer i lejligheder, dvs. fra målertavle (stærkstrøm)/hovedstik (bredbånd m.v.) og fælles installationer. Installationerne i lejlighederne påhviler den enkelte andelshaver at vedligeholde og opretholde lovligheden af, hvorfor disse installationer ikke er omtalt. I de besigtigede lejligheder er der opsat fejlstrømsrelæ i henhold til gældende lovkrav. Fra medio 2008 er det et lovkrav, at der skal være installeret HPFI-relæ i den enkelte lejlighed (såfremt der ikke er etableret et HFIrelæ i forvejen). Der er dørtelefon ved gadedørene til samtlige lejligheder. Telefonanlægget er et traditionelt samtaleanlæg med mulighed for åbning af gadedøre ved deaktivering af el-blik i lås. Dørtelefon. Udvendigt over hoveddøre på Østerbrogade nr er der i dag ingen orienteringslamper, og hoveddørene oplyses alene fra den eksisterende gadebelysning. Over øvrige hoveddøre er der orienteringsbelysning i form af lamper placeret på facaden over dørene. Udebelysning er styret af skumringsrelæ. Belysning af trapperum er udført ved 1 lampetype. Belysning er styret af relæ. Antal, placering og styring vurderes at være tilstrækkelig i forhold til nutidens lyskrav. Såfremt det er monteret glødepærer i lamperne, kan disse med fordel udskiftes til energibesparende LED-pærer. Andelshaverne kan fremover efter behov udvide elinstallationerne som en individuel forbedring af lejligheden. De fælles elinstallationer fremstår generelt i rimelig god stand, men skal løbende efterses og repareres. Der forventes ikke større udgifter i forbindelse med elinstallationer i ejendommens fælles arealer, ud over almindelig løbende vedligeholdelse. Gruppetavle og måler. side 26

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

EF Skovlunden PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Skovlunden PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Skovlunden 30/01-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 SAG NR. 04.2339.40 JUNI 2010 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

EF Peblinge Dossering 14/ Wesselsgade 3

EF Peblinge Dossering 14/ Wesselsgade 3 EF Peblinge Dossering 14/ Wesselsgade 3 02/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 UDKAST AB Haraldsgården 10/2014 KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

EF JYLLANDSVEJ 10-12B

EF JYLLANDSVEJ 10-12B EF JYLLANDSVEJ 10-12B SAG NR. 01.1641.40 31. MAJ 2011 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET KONKLUSION 4 Tag

Læs mere

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Stenhuggergården 05/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT

AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Overordnet konklusion... 3 3.0 Ejendomsoplysninger... 4 4.0... 5 Tag (01):... 6 Kældre og fundamenter

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

AB AMAGERPARKGÅRD DECEMBER 2008 KORTFATTET TILSTANDSRAPPORT

AB AMAGERPARKGÅRD DECEMBER 2008 KORTFATTET TILSTANDSRAPPORT AB AMAGERPARKGÅRD DECEMBER 2008 KORTFATTET TILSTANDSRAPPORT Indhold AB AMAGERPARKGÅRD. Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL. 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 3 3.0 - OVERORDNET KONKLUSION. 4 4.0

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Vedr. Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142 og Skjalm Hvides Gade 16-20.

Vedr. Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142 og Skjalm Hvides Gade 16-20. København februar 2012 Sag 12004 EB Tilstandsrapport Vedr. Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142 og Skjalm Hvides Gade 16-20. Ejer: A/B Sigersted, Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142, Skjalm

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER

BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER INDSATSOMRÅDE: CENTRALE VESTERBRO BILAG 2 VIGERSLEV ALLÉ VESTER FÆLLEDVEJ VESTERBROGADE ISTEDGADE SØNDER BOULEVARD KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN

BYFORNYELSE I KØBENHAVN BYFORNYELSE I KØBENHAVN Temadag om energimåling, adfærd og indeklima 23. april 2015 Arkitekt Marie Juul Baumann, Område- og Byfornyelse, Københavns Kommune 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr.

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestre Ringgade, Århus C 178 - Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534922 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 36 Adresse: Holstebrogade 008 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-235068-001 Energikonsulent: Erik Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015

Bygningsfornyelse 2015 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015 beskrivelse af de indstillede projekter Indsatsområde: indre nørrebro Med bygningsfornyelsen i 2015 bliver 33 ejendomme med 1801 boliger energirenoveret og fremtidssikret.

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Stammen 51 5220 Odense SØ 461-630359-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Digestykket 73 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-019477-021 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Nanna Aae Christensen Arkitekt maa

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534930 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug,

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Torvebo 1 af 15 Indkaldelse til informationsmøde. Vedrørende kommende projekt i 2014 hvor udskiftning af vandinstallationer og varmeanlæg opstarter.

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Dannebrogsgade 10 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallandsgade 003 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-201465 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by: SIDE 1 AF 41 Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by: 8930 Randers NØ BBR-nr.: 730-012962-001 Energikonsulent: Per Skouboe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingerslevsgade 108 Postnr./by: 1705 København V BBR-nr.: 101-262502 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N

Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N Tilstandsvurdering Juni 2008 Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 Formand Bent Palmqvist Højgårdsparken 43 3660 Stenløse Tlf. 30 75 88 78 Administrator

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Lyshøjgårdsvej 59 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-356817-001 Energikonsulent: Lasse Hundborg Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere