AB AABO SAG NR MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT"

Transkript

1 AB AABO SAG NR MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

2 Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål Kort beskrivelse af ejendommen Overordnet konklusion Ejendomsoplysninger Tag (01):... 8 Kældre og fundamenter (02):... 9 Facader/sokkel (03): Vinduer (04): Udvendige døre (05): Trapper (06): Porte og gennemgange (07): Etageadskillelser (08): Wc/bad (09): Køkkener (10): Varmeforsyning (11): Afløb (12): Kloak (13): Vandinstallationer (14): Gasinstallationer (15): Ventilation (16): El-installationer (17): Øvrige (18): Private friarealer (19): Byggeplads/stillads (20): Løbende årlig vedligeholdelse Øvrige udgifter Diverse uforudseelige udgifter Teknisk rådgivning Tilskud Oversigt over overslagspriser

3 1.0 RAPPORTENS FORMÅL Rapportens formål Formålet med denne rapport er at udarbejde et beslutningsgrundlag vedrørende den fremtidige istandsættelse og vedligeholdelse af ejendommen AB Aabo, beliggende Hillerødgade 25A, 27, 29 og Ndr. Fasanvej 188A, 188B, 190A og 190 B. Rapporten er udarbejdet på grundlag af vor besigtigelse af ejendommen d. 5/ Rapporten indeholder en kortfattet beskrivelse af ejendommen samt en fortegnelse i skemaform over forslag til istandsættelse eller vedligeholdelse af de fleste bygningsdele, som kan udføres nu eller i fremtiden. Rapporten kan således tjene som grundlag for en prioritering af hvilke arbejder, der bør udføres nu og senere for at ikke ejendommen nedbrydes. Prioriteringen tænkes foretaget af foreningens bestyrelse i samråd med Peter Jahn & Partnere A/S, således at der herefter kan udarbejdes en egentlig plan over de arbejder, der skal udføres nu og de arbejder, der skal udføres i tiden fremover. Hvor der er foreslået istandsættelse/vedligeholdelse af en bygningsdel er foranstaltningen prissat i nugældende priser primo

4 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 Kort beskrivelse af ejendommen Ejendommen er beliggende på Hillerødgade 25A, 27, 29 og Ndr. Fasanvej 188A, 188B, 190A i Frederiksberg Kommune. Ejendommen ejes af AB Aabo og er selvadministrerende. Ejendommen er opført som en hjørneejendom. Ejendommen omfatter 7 opgange med hver 5 etager samt kælder og loft. De 5 normaletager anvendes til 64 beboelseslejemål og 1 erhvervslejemål. Lejlighederne varierer i størrelse, idet de største på 141 m 2 indeholder 5 værelser og de mindste på 50 m 2 indeholder 2 værelser. Alle lejlighederne indeholder køkken og bad. Kælderen anvendes til pulterrum, cykelrum, vaskekælder, tørrerum, varmecentral, og møderum. Loftsrummet anvendes til pulterkamre og tørreloft. Gadefacaden er opført i blank mursten, med pudset gesimsbånd. Gårdfacaden er ligeliges opført i blank mur. Taget er et sadeltag med tagdækning af røde tegl. Vinduerne mod gaden samt gården er trævinduer med termoruder udskiftet i 1986 (det er oplyst, at få vinduer er udskiftet efterfølgende). Der er indlagt fjernvarme i ejendommen, som via varmecentralen forsyner lejlighedernes radiatoranlæg samt producerer varmt brugsvand. Der er adgang til gård via portgennemgang fra Ndr. Fasanvej. Gårdbelægningen er i asfalt. Ifølge oplysninger fra Frederiksberg Kommune er der ikke planlagt byfornyelsespåbud for den karré hvori ejendommen er beliggende. Ifølge oplysninger fra Frederiksberg Kommune er der 1 verserende byggesag af d. 10/ vedrørende sammenlægning af lejligheder, beliggende Hillerødgade 25,. 1. th./1. tv. Sagen er ikke blevet færdigmeldt hos kommunen. Ifølge oplysninger fra Frederiksberg Kommune er der ingen planer om sanering i gården for den karré hvori ejendommen er beliggende. Ifølge oplysninger fra Frederiksberg Kommune er ejendommen tildelt bevaringsværdien middel. Der er ikke facadecensur på ejendommen.

5 3.0 OVERORDNET KONKLUSION Overordnet konklusion Generelt må ejendommen betegnes som værende i god stand, hvad angår dens primære bygningsdele, dvs. bærende fundamenter, ydervægge, skillerum, etageadskillelser, trapper og bærende elementer i tagkonstruktionen m.v. Hvad angår de sekundære bygningsdele er standen noget mere svingende. Tagbeklædningen af røde teglsten med tilhørende inddækninger er i god stand. Vinduerne mod gade og gårdsiden fremstår udtørret med nogen forvitringer og kræver snarlig vedligeholdelse, hvis deres levetid skal være mere end 7-10 år. Facaderne er i rimelig god stand med få sætningsrevner, mindre områder med manglende fuger, afskalninger mv. Hvad angår overflader er hovedtrapperne i rimelig stand, og bitrapperne er i mindre god stand. De tekniske installationer vedrørende afløb og vand, er nye og fungerer tilfredsstillende. Installationer vedrørende varmen bør dog opdateres for at få det fulde udbytte af den forholdsvis nye varmecentral. Varmen fordeles via et 1 strengs system og manglende strengreguleringsventiler gør, at varmen ikke fordeles hensigtsmæssigt til radiatorerne i ejendommen. Der ses mange lunker i belægningen i gården, specielt omkring brønde. Dette kunne indikere, at der eventuelt er skader på ledningerne. Som helhed kan det konkluderes, at ejendommens stand og funktion er tilfredsstillende når man tager dens alder og den tids byggeskik og materialevalg i betragtning. For at bevare denne standard bør der dog snarest iværksættes maling af vinduer mod gade og gård, etablering af, strengreguleringsventiler på centralvarmeanlægget, igangsætning af en tv-inspektion af kloakken samt eventuel etablering af mekanisk ventilation til badeværelserne. 4

6 Ejendomsoplysninger 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER Oplysninger iht. BBR-ejermeddelelse af d. 16/4-2007: - Opførelsestidspunkt Ejendomsnummer Matrikelnummer 14 HN - Bebygget areal for bygningen ca m 2 - Samlet boligareal ca m 2 - Antal beboelseslejligheder 67 stk. - Samlet erhvervsareal ca. 213 m 2 - Antal erhvervslejemål 1 stk. Forsikringsforhold: Ejendommen er iht. police nr A af d. 2/ forsikret for følgende forhold i Købstædernes Forsikring: - Bygningsbrand inkl. kortslutning og restværdi. - Anden bygningsbeskadigelse inkl. restværdi. - Svampeskade- og insektskadeforsikring med kælder klausul Skader på alle bygningsdele under det niveau, der dannes af stueetagen gulve/gulvbjælkelæg (terræn) dækkes ikke. - Restværdiforsikring. - Huslejetabsforsikring. - Husejeransvarsforsikring. - Glasforsikring. - Bestyrelsesansvarsforsikring 5

7 Der er forbehold i forsikringspolicen for: Ejendomsoplysninger - Det er en betingelse, at foreningen administreres af advokat eller administrator med egen professionel ansvarsforsikring. For detaljerede oplysninger henvises i øvrigt til forsikringspolicen. 6

8 5.0 TILSTANDSVURDERING I efterfølgende gennemgås den overvejende del af ejendommens bygningsdele med hensyn til: Konstruktion og stand: Den pågældende bygningsdel nævnes og der gives en karakter for bygningsdelens stand ved anvendelse af nedenstående karakterskala: Karakter: 1, 2 og 3: gives når bygningsdelen er i almindelig god stand, så og der ikke kræves egentlige vedligeholdelses- eller istandsættelsesarbejder. Karakter: 4, 5 og 6: gives, hvor almindelig vedligeholdelse eller istandsættelse er nødvendig for at hindre yderligere forfald, og for at sætte konstruktionerne i acceptabel stand. Karakter: 7, 8 og 9: gives, hvor bygningsdele er i en sådan forfatning, at egentlige udskiftninger eller store istandsættelser er nødvendige. Foranstaltninger: I skemaet nævnes kortfattet hvilke foranstaltninger, der foreslås udført på de enkelte bygningsdele. I visse tilfælde foreslås alternative foranstaltninger. De foreslåede foranstaltninger er prioriteret med A, B og C. Prioritet A er de meget nødvendige arbejder som bør udføres for at bevare ejendommens stand. Prioritet B er de nødvendige arbejder. Prioritet C gives til de arbejder, der er mindre nødvendige for ejendommens stand og som er mere af kosmetiske art. De foreslåede foranstaltninger prissættes overslagsmæssigt. Priserne er udregnet i primo 2009 priser ekskl. moms, og er baseret på udførelse af fagmæssigt uddannede håndværkere. Enkelte arbejder kan eventuelt udføres af beboerne selv til en væsentligt lavere udgift. Desuden anføres et tidspunkt for, hvornår man teknisk set bør udføre den foreslåede foranstaltning under forudsætning af, at de påvirkninger bygningsdelen udsættes for svarer til det normale for området. Forudsætninger for registrering: Registrering af facader er foretaget fra gård, gade og vinduer. Registrering af tagdækning, inkl. inddækninger, skorstene m.v., er foretaget ved besigtigelse fra loftsetagen og tagvinduer. Der er besigtiget en lejlighed under registreringen. 7

9 Der har under registreringen ikke været foretaget hultagning i konstruktionsdele, installationer, overfladebeklædninger m.v. Der har under registreringen ikke været adgang til samtlige kælder- og loftsrum. Vurderingen gælder derfor alene de arealer, hvor besigtigelse har været mulig. Tag (01): Taget er opført som et sadeltag med en tagbeklædning af røde teglsten. Tagbeklædningen er udskiftet for ca. 10 år siden. Der er i forbindelse med udskiftning af tagbeklædning etableret et undertag, som er udført i materiale af gipsplade. Dette kan være uhensigtsmæssigt, idet gipsplader er et delvis organisk materiale og derved kan blive angrebet af skimmelsvamp ved løbende/gentagen vandbelastning, eventuelt fra utætheder i taget. Det må anbefales, at der løbende holdes opsyn med utætheder mv. i undertaget. Den bærende del af tagkonstruktionen fremstår i god stand, hvad angår de synlige spær, bjælker m.v. Træfugtigheden måles generelt til 15 % ved spærfod samt % ved tagrem, hvilket må betegnes som tilfredsstillende. Rygning og afdækningssten på brandkamme er istandsat i forbindelse med tagudskiftningen. Skorstene er ligeledes istandsat for ca. 10 år siden. Antennekablet er ført igennem skorstenene via hul fra tagrum, og da der ikke er etableret fuglesikring på skorstene, kan dette medføre, at fugle mv. kan komme ind i tagrummet. Det må anbefales, at der etableres fuglesikring på skorstenene. Dette arbejde udføres fra lift og forventes at kunne udføres for ca. kr ekskl. moms svarende til ca. kr inkl. moms inkl. lift. Det vurderes, at taget kan holde i en længere årrække med normal løbende vedligeholdelse. Skorstene er istandsat samtidig med taget og fremstår hele uden skader mv. Skorstenen samt fuglesikring mv. bør eftergås ca. hvert år. Der bør afsættes et beløb på ca. kr ekskl. moms, svarende til ca. kr inkl. moms, til eftergang af skorstene, fuglesikring mv., som udføres i forbindelse med andre arbejder. Alternativt kan der monteres riste eller lignende på skorsten indefra tagrummet. På denne måde vil fugle mv. forhindres adgang til loftrummet, men metoden vil ikke forhindre rede bygning mv. på skorstenen, så der vil stadigvæk være mulighed for redemateriale mv. falder ned og ligger i bunden af skorstene. 8

10 Tagrender og nedløb fremstår uden synlige skader og bør eftergås samtidig med andet stillads krævende arbejde. Til dette afsættes ca. kr ekskl. moms, svarende til ca. kr inkl. moms. Ingen fuglesikring mv. over skorsten Kældre og fundamenter (02): Fundamenter og kælderydervægge er opført i beton op til ca. 20 cm under etageadskillelsen til stueetagen. Bærende indervægge er opbygget i murværk. På den indvendige side af kældervægge ses almindelig opfugtning, det er dog oplyst er der konstateret blankt vand ved trappe ved Hillerødgade 25. Ejendommen havde på besigtigelsestidspunktet igangsat en udbedring/undersøgelse af dette. Der er ikke udført fugtsikring i kælder. Såfremt der ønskes en mere tør kælder, kan der etableres udvendig fugtsikring i form at drænplader og omfangsdræn. Dette arbejde forventes at kunne udføres mod gadeside for ca. kr ekskl. moms svarende til ca. kr inkl. moms og mod gårdside for ca. kr ekskl. moms svarende til ca. kr inkl. moms Kælderen fremstår ellers i rimelig stand. Nuværende ventilation af kældre sker ved, at kældervinduerne vippes ind i kælder. Herved skabes en åbning, som har en størrelse, hvor der eventuelt kan forekomme indtrængning af skadedyr. Ønskes der en mere hensigtsmæssig udluftnings metode, kan der etableres ventilationsriste/spjæld type Renson i kældervinduesruderne, ca. 1 stk. for hvert kælderrum. Dette forventes at kunne udføres for ca. kr ekskl. moms svarende til kr. ca inkl. moms. Alternativ kan der etableres yderligere ventilation i kælderydervægge, ved at etablere friskluft ventiler med en dimension på minimum 100 mm. Dette forventes at kunne udføres for ca. kr ekskl. moms, svarende til ca. kr inkl. moms. Trappeløb fra indgangsrepos til kælder er udført i træ. Der er udført snedkerreparationer på nogle af trapperne. 9

11 Boracolbehandling af bitrappevanger i kælderen kan blive nødvendige for at få tegnet en svampeforsikring af ejendommen uden væsentlige forbehold. Dette bør fortages i forbindelse med eventuelle snedkerreparationer og forventes at kunne udføres for ca. kr ekskl. moms pr trappe. I alt for 7 stk. trapper ca. kr ekskl. moms, svarende til ca. kr inkl. moms. Alternativt kan bitrapperne til kælder udskiftes til nye trappeløb i beton. Pris pr. stk. ca. kr ekskl. moms, svarende til kr inkl. moms. I alt for 7 stk. trapper ca. kr ekskl. moms svarende til inkl. moms Alternativ forslag. Trætrappe udskiftes til trappe i beton. Facader/sokkel (03): Gadefacaden er opført i blank mur, og fremstår i rimelig god stand med ganske få sætningsrevner, udvaskede fuger mv. Det pudsede gesimsbånd mellem stue og 1. sal har mindre revner og skår. Sålbænkene er udført i naturskifer og fremstår hele uden væsentlige skader, sålbænkene er formodentligt udskiftet samtidig med vinduerne. Gavl ved Hillerødgade er efterisoleret med ca. 75 mm isolering og afsluttet med en overflade af strukturpuds. Der bør afsættes et beløb på ca. kr ekskl. moms, svarende til ca. kr inkl. moms, til mindre reparationer på gadefacade og gesimsbånd. Gadefacaden bør eftergås i forbindelse med at der i øvrigt opstilles stillads, idet omfanget af facadeistandsættelse alene ikke står mål med stilladsudgiften. Gårdfacaden er opført i blank mur og fremstår i rimelig stand. Dog med nogen sætningsrevner i brystningerne under vinduerne, samt mindre områder med manglende/udvaskede fuger. 10

12 Der bør på gårdfacaden afsættes et beløb på ca. kr ekskl. moms, svarende til ca. kr inkl. moms, udbedring af mindre reparationer, som ligeledes udføres i forbindelse med andet stilladskrævende arbejde, idet omfanget af facadeistandsættelse alene ikke står mål med stilladsudgiften For både gade- og gårdfacade gælder, at ovennævnte behandling ikke vil resultere i en væsentligt pænere facade, men alene sikre facaden mod nedbrydning fremover. Såfremt der i ejendommen er et ønske om at forbedre facadernes udseende, fremkommer vi gerne med forslag dertil. Arbejdet udføres naturligvis billigst samtidigt med andre stilladskrævende arbejder som f.eks. maling af vinduer. Sokkelen i gården fremstår, som en pudset sokkel og der ses mindre afskalninger. Soklen bør eftergås ca. hvert 7-10 år og der bør afsættes et beløb på ca. kr ekskl. moms, svarende til ca. kr inkl. moms. Sætningsrevne i brystning. Vinduer (04): Ejendommen har nyere trævinduer med termoruder udskiftet i Det er oplyst, at vinduerne sidst er malerbehandlet for 7-8 år siden. Trævinduerne fremstår udtørret med nogen forvitringer og bør males udvendigt på gade- og gårdside inden for en kortere periode, hvis deres levetid skal vare i mere end 7-10 år. Det er oplyst, at ejendommen løbende udskifter punkterede termoruder. Der bør afsættes et beløb til forsat løbende udskiftning. Istandsættelse af vinduer, inkl. snedker reparation, udskiftning af defekte tætningslister mv. mod gade, ekskl. kældervinduer, forventes at beløbe sig til ca. kr , svarende til ca. kr inkl. moms. Istandsættelse af vinduer, inkl. snedker reparation, udskiftning af defekte tætningslister mv. mod gård, ekskl. kældervinduer, forventes at beløbe sig til ca. kr , svarende til ca. kr inkl. moms. 11

13 Vinduerne i kælder er monteret med den indvendige side ud mod det fri. Dette kan medføre, at vinduet nedbrydes hurtigere end beregnet, idet regnvand mv. kan samle sig i rammer og karme mv. Det må forventes, at der på kældervinduerne vil være en forøget vedligeholdelse. Istandsættelse af kældervinduer, inkl. mindre snedkerreparation, forventes at beløbe sig til ca. kr , svarende til kr inkl. moms. Alternativt kan kældervinduerne udskiftes til nye, der er beregnet til at åbne indad. Dette forventes at kunne udføres for ca. kr ekskl. moms, svarende til ca. kr inkl. moms. Forvitret træværk i vindue. Udvendige døre (05): Udvendige døre mod hovedtrapper på gadeside er i rimelig god stand, men med få afskalninger og graffiti. Udover malerbehandling forventes der ingen yderligere istandsættelse ud over almindelig løbende vedligeholdelse af dørpumper, låse, porttelefon m.v. Malerbehandling af hoveddørene forventes at kunne udføres for ca. kr ekskl. moms, svarende til ca. kr inkl. moms Udvendige døre mod bitrapper på gårdside, er i rimelig god stand, men med få afskalninger og bør maleristandsættes samtidig med vinduerne. Dette forventes at kunne udføres for ca. kr ekskl. moms, svarende til ca. kr inkl. moms Gadedør til hovedtrappe. 12

14 Trapper (06): Hoved- og bitrapper er udført som trætrapper med pudset underside. Trinoverflader på hovedtrapper er linoleum, mens bitrapperne er lakerede trætrapper. Vægge i hoved trapperum er opført af pudset murværk påført maling. Over- og undervægge er opdelt med en fenderliste. Hovedtrapperummene er generelt i rimelig stand, idet der dog mange steder er revner i pudsede undersider og vægge samt afskalninger på træværk. Linoleumsbelægningen har nogle steder, ved trin og kanter, løsnet sig. Det må anbefales, at der på længere sigt planlægges en istandsættelse af trapperne for at gøre dem mere indbydende, herunder primært at reparere linoleumsbelægningerne. For fastgørelse af linoleumsbelægning, der har løsnet sig, bør der afsættes et beløb på ca. kr ekskl. moms, svarende til ca. kr inkl. moms. Alternativt kan linoleumsbelægningen udskiftes på hovedtrapperne. Dette forventes at kunne udføres for ca. kr ekskl. moms, svarende til ca. kr inkl. moms. Bitrapperne fremstår nedslidte med flere revner og afskalninger på vægge og undersider og trinnene mangler flere steder lakering. Da bitrapperne trods alt er sekundære trapper foreslås det, at istandsættelse foretages på længere sigt, når det passer ind i ejendommens planlægning af øvrige vedligeholdelsesarbejder. En istandsættelse af bitrapperne bør omfatte reparation af træværk og murværk, opsætning af glasfilt, maling af alle overflader, samt slibning/afhøvling af gulv. Udgiften til dette forventes pr. bitrappe at udgøre ca. kr ekskl. moms, svarende til kr inkl. moms. D. 1/ træder der nye regler i kraft vedrørende opsætning af postkasser i samtlige hovedtrappeopgange. Opsætning af nyt postkasseanlæg i samtlige opgange med cylinder tilpasset de enkelte lejligheder samt navneskilte m.v. forventes af kunne udføres for ca. kr ekskl. moms pr. lejlighed, svarende til i alt ca. kr ekskl. moms, svarende til inkl. moms. Hovedtrappe Bitrappe 13

15 Porte og gennemgange (07): Adgang til gården sker via en portgennemgang med murede vægge, malet loft og støbt gulv. Der er opsat en træport i gennemgangen. Det er oplyst, at døren i porten ofte har svært ved at åbne og lukke, samt at hængslerne jævnligt kræves justeret/repareret. Det anbefales, at der foretages en kraftigt udlusning af træet ved eksisterende hængsler, således at hængsler kan genmonteres i nyt og bæredygtigt træ. Derudover forventes der ikke udgifter ud over almindelig løbende vedligeholdelse. Alternativt kan porten udskiftes til ny, eventuelt udført med dobbelt dør. Pris ca. kr ekskl. moms, svarende til ca. kr inkl. moms. Der er revnedannelser i puds ved bærejern over port. Dette bør undersøges nærmere, idet det kan antyde at bærejern kan være angrebet med rust. Der bør afsættes et beløb på ca. kr ekskl. moms, svarende til kr inkl. moms, til undersøgelse/forslag til udbedring. Revnedannelser i puds ved bærejern over port. Etageadskillelser (08): Etageadskillelserne er opført som traditionelle etageadskillelser af træbjælker, der spænder fra facaderne til de indvendige bærende vægge. Gulvene er på oversiden beklædt med gulvbrædder og på undersiden med brædder og puds. Herimellem er der indskudsler. I badeværelser er etageadskillelserne udført i beton. Etageadskillelserne mod kælder samt mod loftrum er efterisoleret med granulat. Etageadskillelserne er generelt i god stand, men der ses sædvanlige forekommende revnedannelser i loftspudsen. 14

16 Flere rørgennemføringer (vand, varme og afløb) i etageadskillelse til kælder er ikke brandisoleret/afsluttet brandisoleringsmæssigt korrekt. Det anbefales, at dette udføres i nærmeste fremtid, og at hele kælderen eftergås. Der bør afsættes et beløb til dette på ca. kr ekskl. moms, svarende til ca. kr inkl. moms. Wc/bad (09): Alle lejligheder har eget toilet og bad, som er etableret i 2008 som en fælles byggesag for ejendommen. Badeværelserne er etableret med elastiske fuger i hjørnerne, og det skal forventes, at fugerne generelt skal gennemgås og udskiftes om ca. 7-8 år. Til dette arbejde, bør der afsættes et beløb på mellem ca. kr ekskl. moms, svarende til ca. kr inkl. moms, alt afhængig af hvor mange fuger der skal udskiftes. Køkkener (10): Alle lejligheder er forsynet med køkken i varierende stand og udformning. Det er oplyst at nogle lejligheder har nyere køkkener, med nye skabselementer og gulvbelægning, 380/400V fremført til komfur m.v. Det anbefales, at beboerne også her efter behov moderniserer køkkenerne som en individuel forbedring af lejligheden. Varmeforsyning (11): Ejendommen har centralvarmeanlæg, forsynet fra en nyere vandbaseret fjernvarmecentral (1992) med varmeveksler type RECI type VT 120-III med varmeflade 20,5 m² fra 1991, anlægget er forsynet med 2 stk. trykekspansionsbeholder, hver på 280 L, fortryk 2,2 bar, har natsænkning og er beliggende i kælderen under Hillerødgade 25. Varmecentralen forsyner endvidere ejendommen med varmt brugsvand fra1 stk. varmtvandsbeholder installeret i 2008, type WPH 1600 L DF 15 RA på 90 kw ved temperatur sæt 65/35-10/50 ºC. Varmvandsbeholder er beskyttet med elektrolyse anlæg. Centralvarmeanlægget er et et-strenget anlæg, med fremløb ført over loftet, hvorfra der fordeles til de enkelte stigstrenge. Returløb er placeret i kælderen. Der er monteret radiatorer i alle rum, bortset fra i køkkener og badeværelser. Alle radiatorer er fortrinsvis placeret under vinduerne og er forsynet med termostatventiler. 15

17 Radiatorerne forsynet med individuelle ældre fordampningsmålere. Det anbefales, at disse varmefordelingsmåler udskiftes til elektroniske måler for en mere korrekt fordeling af varmeforbruget. Udgifterne til installering af elektroniske varmefordelingsmålere på samtlige radiatorer er af størrelsesordenen ca. kr ekskl. moms, svarende til kr inkl. moms. Hertil kommer årlige udgifter til årlig aflæsning af målerne, samt udarbejdelse af varmeregnskab. Samtlige varmestigstrenge er i kælderen er forsynet med reguleringsteer, som anvendes til at fordele varmen i radiator anlægget. Reguleringsteer er ikke præcise og fordelingen af varmen bliver meget tilfældig. Det anbefales at udskifte reguleringsteerne med strengreguleringsventiler som type Flowcon.. Flowcon ventiler sikre, at der løber den samme mængde vand gennem ventilerne uanset hvor mange der har åbnet for radiatorerne eller hvilken pumpe indstilling der er i varmecentralen. Det forventes at kunne udføres for ca. kr ekskl. moms, svarende til kr inkl. moms. Derudover skal ventilerne indreguleres. Beregning af indregulering af ventilerne forventes, at kunne udføres for ca. kr ekskl. moms, svarende til kr inkl. moms. Der er i varmecentral og på stigestrenge i kælder flere steder, hvor ventiler mv. samt dele af rør ikke er isoleret. Det må anbefales, at isoleringen eftergås på alle installationer vedrørende varme. Til dette bør afsættes et beløb på ca. kr ekskl. moms, svarende til kr inkl. moms. Rørinstallationerne i lejlighederne fremtræder i rimelig god stand, idet det dog må forventes at der sker gennemtæring af radiatorerne ad åre. Energimærkning af boliger er lovpligtigt. Formålet med energimærkningsordningen er at sætte energiforbruget på dagsordenen og synliggøre de muligheder, der er for at spare på energien i den enkelte bygning. Den lovpligtige energi rapport bliver udarbejdet for ejendommen. Der er i nærværende rapport således ikke foretaget en nærmere analyse af om, det er muligt at udføre yderligere ressourcebesparende foranstaltninger. Uisoleret stigestreng/ledning Eksisterende reguleringsteer 16

18 Afløb (12): Det er oplyst, at ejendommens faldstammer til bad og køkken er udskiftet i 2008 i forbindelse med etablering af badeværelser. De nye faldstammer er udført i støbejern. Der forventes ingen yderligere foranstaltninger vedrørende dette punkt. Kloak (13): Da kloakledninger er gemt under bygningen og i jord, kan standen ikke umiddelbart vurderes. Der er dog mange lunker/sætninger i gårdbelægningen som umiddelbart kunne tyde på, at kloakken kan være beskadiget. Belægningen omkring det store træ ved brønd/kloak på gadeside ved Hillerødgade 25 ligger ujævnt og er knækket. Dette bør ligeledes undersøges, idet det kan være tegn på, at træets rødder kan have gennembrudt kloakken. En nøjere vurdering kræver udførelse af en tv-inspektion. Vi er gerne behjælpelige med at rekvirere en sådan inspektion, som anslås at beløbe sig til ca. kr ekskl. moms, svarende til ca. kr inkl. moms. Ujævn belægning ved Hillerødgade 25 Lunke i belægning ved afløbsrist i gård. Vandinstallationer (14): Det er oplyst, at ejendommens vandinstallationer er udskiftet i 2008, i forbindelse med etablering af badeværelser. Vandinstallationerne er udført i rustfrie stålrør. Der forventes ingen foranstaltninger udover almindelig vedligeholdelse. 17

19 Gasinstallationer (15): Ejendommen er tilsluttet gasnettet, til forsyning af gaskomfurer i lejlighederne. Der vurderes ikke at være problemer med gasinstallationen. Ventilation (16): Lejlighederne har naturlig ventilation i form af aftrækskanaler fra køkken og bad. Kanalerne er formodentligt renset i forbindelse med etablering af badeværelser. Ventilationskanalerne fra baderum går op over tag og er afsluttet med en hætte, men der er hul i hver enkelt ventilationskanal i tagrummet. Dette er uhensigtsmæssigt, idet varm fugtig luft mv. kondenserer på undertaget og det kan muligvis forårsage et svampe/skimmel angreb. Det må anbefales, at huller lukkes med lem eller lignende så varm fugtigt luft mv. bliver ført over tag. Dette forventes at kunne udføres for ca. kr ekskl. moms, svarende til kr inkl. moms. Der bør etableres mekanisk udsugning fra badeværelserne. Dette kan gøres ved at etablere et ventilationsanlæg i tagrummet, som tilsluttes eksisterende ventilationskanaler. Ventilationsanlægget skal være beregnet til at kunne køre med variabel sug. Således at det eventuelt kan køre med nedsat kraft blandt andet om natten. Pris for etablering af 7 stk. ventilationsanlæg som placeres i tagrum udgør ca. kr ekskl. moms, svarende til ca. kr inkl. moms. Tætte vinduer samt manglende ventilation af bad og køkken giver ringe luftskifte, så den enkelte beboer bør jævnligt udlufte lejligheden for at sikre et godt indeklima. Uhensigtsmæssig gennembrydning af ventilationskanaler. 18

20 El-installationer (17): Ejendommens el-forsyning er en blanding af den gamle forsyning med stofledninger samt nyere kabling udført i forbindelse med løbende vedligeholdelse af installationerne. Der er fremført 380/400 V til lejlighederne. El-installationerne fremstår generelt i rimelig god stand. Det må anbefales, at lejlighedernes el-system eftergås i takt med at lejlighederne i stand sættes. Fra medio 2008 er det et lovkrav, at der skal være installeret HPFI-relæ i den enkelte lejlighed (såfremt der ikke er etableret et HFI-relæ i forvejen), og andelshaveren skal sørge for at udføre dette som en individuel forbedring. Ejendommen er forsynet med bredbåndsnetværk. Øvrige (18): Såfremt andelsboligforeningen har gjort sig tanker om en eventuel udnyttelse af loftrummet til etablering af fremtidige tagboliger, bistår vi gerne med vores erfaringer på området, samt en redegørelse for hvilke løsningsmodeller, der kunne være interessante for andelsboligforeningen og hvordan dette tilpasses andelsboligforeningen ønsker og behov. F.eks. kan de øverst liggende lejligheder udvides med en ekstra etage og hermed give de øverst liggende beboere et større boligareal. Omkostning til dette forventes at ligge mellem ca. kr pr. m² ekskl. moms. Det vil sige, at en knopskydning for en lejlighed på ca. 65 m², vil udgøre en pris på mellem ca. kr ekskl. moms, svarende til kr inkl. moms. Private friarealer (19): Ejendommens gård anvendes til ophold for beboerne, cykelparkering, tørrestativer, affaldsbeholdere og storskrald. Belægningen i gården er udført i asfalt. 19

21 I gården er der etableret plankeværk til nabogården samt cykel/skralde skurer, som alle er udført i træ. Udvendigt træværk som dette, bør malerbehandles hver 3-4 år. Malerbehandling inkl. mindre reparationer af træværk forventes at beløbe sig til kr. ca ekskl. moms, svarende til ca. kr inkl. moms Såfremt at ejendommen skal have udført kloak/dræn arbejde i gården, kunne det overvejes at etablere nye belægninger i gården, med inddeling til opholdsarealer med græs, legeområde mv. En total gårdrenovering indeholdende etablering af nye belægninger, stier, opholdsområder, bænke mv. forventes at kunne udføres for mellem ca. kr ekskl. moms alt afhængig i af ejendommes ønsker mv. Såfremt der i ejendommen er et ønske om at forbedre opholdsarealerne i gården, fremkommer vi gerne med forslag dertil. Byggeplads/stillads (20): Når der skal gennemføres større istandsættelsesarbejder der involverer flere håndværkere, skal der afsættes et beløb til etablering af byggeplads og skurforhold. Disse udgifter er indeholdt i alle overslagspriserne. For arbejder på tag, vinduer og facader er det nødvendigt at opstille stillads. Løbende årlig vedligeholdelse. Til udvendige vedligeholdelsesarbejder anslås det, at der i de kommende år i gennemsnit skal anvendes ca. kr inkl. moms under forudsætning af, at de i denne rapport foreslåede arbejder gennemføres. 20

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER AB RINGERTOFTEN SAG NR. 02.1943.40 MAJ 2010 VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER AB RINGERTOFTEN Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL. 2 2.0

Læs mere

AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT

AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål.... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen.... 3 3.0 Overordnet konklusion.... 5 4.0 Ejendomsoplysninger....

Læs mere

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 SAG NR. 04.2339.40 JUNI 2010 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

AB AMAGERPARKGÅRD DECEMBER 2008 KORTFATTET TILSTANDSRAPPORT

AB AMAGERPARKGÅRD DECEMBER 2008 KORTFATTET TILSTANDSRAPPORT AB AMAGERPARKGÅRD DECEMBER 2008 KORTFATTET TILSTANDSRAPPORT Indhold AB AMAGERPARKGÅRD. Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL. 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 3 3.0 - OVERORDNET KONKLUSION. 4 4.0

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

EF JYLLANDSVEJ 10-12B

EF JYLLANDSVEJ 10-12B EF JYLLANDSVEJ 10-12B SAG NR. 01.1641.40 31. MAJ 2011 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET KONKLUSION 4 Tag

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: 08.2810.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: Pos. Bygningsdel Tekst Udskiftning af tagflader, herunder

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden EF MARSTALSGADE 28-32 Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden Dette informationsmateriale fremsendes til alle ejere i EF Marstalsgade 28-32 til almen orientering omkring det eventuelt

Læs mere

EF Skovlunden PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Skovlunden PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Skovlunden 30/01-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Per Bager Byggeteknisk rådgiver ( DV1-F / PBA ) Arbejds tlf. 8833 2339 Mobil tlf. 2149 2339 E-mail pba@kuben.dk 1 Andelsforeningen A/B Kornblomsten Ejendommen

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT

AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Overordnet konklusion... 3 3.0 Ejendomsoplysninger... 4 4.0... 5 Tag (01):... 6 Kældre og fundamenter

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015

Bygningsfornyelse 2015 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015 beskrivelse af de indstillede projekter Indsatsområde: Centrale vesterbro Med bygningsfornyelsen i 2015 bliver 33 ejendomme med 1801 boliger energirenoveret og fremtidssikret.

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C 16. april 2012 Udført af: Stine Gjesten og Anders Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

AB VIRUMVANG SAG NR. 01.1717.40 AUGUST 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB VIRUMVANG SAG NR. 01.1717.40 AUGUST 2009 TILSTANDSRAPPORT AB VIRUMVANG SAG NR. 01.1717.40 AUGUST 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål og generelle bemærkninger.... 2 2.0 Overordnet konklusion.... 2 3.0 Bebyggelsens anvendelse og funktion....

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT

AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål.... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen.... 3 3.0 Overordnet konklusion.... 6 4.0 Ejendomsoplysninger....

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK 5. SEMESTER PRO DK Førregistrering Ejendommene J.M. MØRKS GADE 9 og 11 samt CHRISTIANS GADE 20, 8000 AARHUS C er opført i 1921 som en samlet bebyggelse. Registreringen omfatter kun J.M. MØRKS GADE 9. Tag,

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015_2

Bygningsfornyelse 2015_2 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015_2 beskrivelse af det indstillede projekt Indsatsområde: Centrale vesterbro Med bygningsfornyelsen i områdefornyelsen Centrale Vesterbro 2015 runde 2, bliver 1 ejendom med

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt.

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt. Edisonsvej 12 (ejerboligforening) Bygherre: Ejerforeningen Edisonsvej 12 Rådgiver: Falkon A/S Administrator: Husen Advokater Dato: 28-04-2014 Matr. nr. 30m, Frederiksberg Opførelsesår: 1891 Etager: 4 SAVE-værdi:

Læs mere

Vedligeholdsplan AB Julius Januar 2016

Vedligeholdsplan AB Julius Januar 2016 AB Julius Januar 2016 Udført af: Louise Ringsholt Harder Tlf: 31 42 20 36 Mail: lrh@gaihede.dk Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Generelt om vedligeholdsplanen Formålet med vedligeholdsplanen

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse.

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. E/F SANDALSPARKEN Sag nr. 10.141A September 2010 PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. Udført for: E/F Sandalsparken 3660 Stenløse. Eibye Rådgivning

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28 20. marts 2015 Udført af: Julie Norus og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015

Bygningsfornyelse 2015 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015 beskrivelse af de indstillede projekter Indsatsområde: indre nørrebro Med bygningsfornyelsen i 2015 bliver 33 ejendomme med 1801 boliger energirenoveret og fremtidssikret.

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0 LANGTIDSBUDGET A/B HUMLEGÅRDEN 05.10.2014 Sidste Budget Budget Budget Budget Budget Budget 01 TAG 01.01 Tagudskiftning Ingerslevsgade 1989 01.02 Tagudskiftning Knud Lavards Gade 2001 01.03 Tagudskiftning

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

EF Peblinge Dossering 14/ Wesselsgade 3

EF Peblinge Dossering 14/ Wesselsgade 3 EF Peblinge Dossering 14/ Wesselsgade 3 02/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1371 E/F Valbygårdsvej 76 m.fl.

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1371 E/F Valbygårdsvej 76 m.fl. Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1371 E/F Valbygårdsvej 76 m.fl. 15. juli 2010 rev. 11.10.2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum UDKAST E/F VIRUMBO II Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum Maj 2011 Indhold 1.0. NOTATETS FORMÅL 3 2.0. KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0. KONKLUSION 3 4.0. TILSTANDSVURDERING 4 4.1 Generelt....

Læs mere