Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller"

Transkript

1 Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Udfordringer og muligheder ændringen af LL 8P i 2010 har givet, vedrørende beskatning af fysiske personer, der investerer i VE-anlæg Forfattere: Naja Pia Pedersen Helle Rosted Nyland Bremer Vejleder: Henrik V. Andersen Afleveringsdato: 11. februar 2013

2 FORORD... 6 FORKORTELSER INDLEDNING (NP + HB) PROBLEMFELT (NP + HB) PROBLEMFORMULERING RELEVANSEN FOR UNDERSØGELSEN AFGRÆNSNING I SPECIALE LOVGRUNDLAG BESKRIVELSE SOLCELLER METODEAFSNIT (NP + HB) BESKRIVELSE AF GÆLDENDE REGLER VEDRØRENDE VE-ANLÆG (HB) LIGNINGSLOVEN 8P ELAFGIFTER JF. BEKENDTGØRELSEN AF LOV OM AFGIFT AF ELEKTRICITET Blandende benyttede ejendomme NETTOAFREGNINGSBEKENDTGØRELSEN OVERSIGT OVER LOVGRUNDLAGET DEN SKEMATISKE ORDNING (HB) SERVICEFRADRAG BINDING AF SKATTEMÆSSIGE VALG ÆNDRING AF BESKATNINGSFORM TILBAGE I TID (NP) OPGØRELSE AF SALGSSUM OVERGANGSREGEL DEN REGNSKABSMÆSSIGE ORDNING Erhvervsvirksomhed/hobbyvirksomhed (HB) Bogføringsloven (NP) Moms (NP) Etableringskonto og iværksætterkonto (NP) Solcelleanlæg og efterløn/dagpenge (NP) Opgørelse af virksomhedens resultat (HB) Ægtefæller og solcelleanlæg Beskatning af eget forbrug Aflæsning på inverter eller elmåler? (NP) Driftsudgifter Side 2 af 148

3 Afskrivninger og aktivering af aktiv PERSONSKATTELOVEN (HB) Skattepligtig indkomstopgørelse Personlig indkomst Kapitalindkomst Ligningsmæssige fradrag Opgørelse og beregning af indkomstskat Bundskat Topskat Udligningsskat Sundhedsbidrag Kommuneskat Fradrag/nedslag Kompensationsbeløb Underskud i skattepligtig indkomst Underskud i personlig indkomst Fordeling af beskatning af overskud ved fælles ejet virksomhed Overdragelse af aktiver Samlevende par Beregning af skattepligtig indkomst VIRKSOMHEDSORDNINGEN (NP) Indtræden Opgørelse af indskudskonto Værdiansættelse Hvilke aktiver skal indgå Negativ indskudskonto Opgørelse af indskudskonto ved indtræden med solcelleanlæg som erhvervsmæssig virksomhed Regulering af indskudskontoen Kapitalafkastgrundlaget Kapitalafkast Rentekorrektion Mellemregningskonto Hæverækkefølgen og hensættelser til senere hævning Hensættelse til senere hævning Hæverækkefølgen Opsparet overskud Beskatning af virksomhedens resultat Side 3 af 148

4 Anvendelse af underskud Ophør af virksomhedsordningen Mulighed for fortsat brug af virksomhedsordning ved investering i solcelleanlæg KAPITALAFKASTORDNINGEN (NP) Indtræden Opgørelse af kapitalafkastgrundlaget i KAO Kapitalafkast i KAO Konjunkturudligningskonto Underskud Konjunkturudligningskonto irrelevant for solcelleejere Beskatning af virksomhedens resultat Ophør OVERSIGT OVER DE 4 ORDNINGER (NP + HB) ANALYTISK AFSNIT PRAKTISK INFORMATION (NP) Registrering af virksomhed Bogføringspligt Valg af anlæg EKSEMPLETS FORUDSÆTNINGER OG UDFORDRINGER DET FØRSTE ÅR (NP) Forudsætninger Opstart Opgørelse af indskudskonto(virksomhedsordning) Opgørelse af kapitalafkastgrundlaget (virksomhedsordning) Opgørelse af kapitalafkastgrundlaget (kapitalafkastordningen) Opgørelse af virksomhedsindkomsten Opstilling af regnskab det første år (virksomhedsordningen) Indberetning af selvangivelse Analyse af skattemæssige konsekvenser det 1. år efter regnskabsmæssig ordning Rentabilitetsanalyser i år 2-20 (NP) Ophør/Salg (HB) Ophør/salg ved skematisk ordning Ophør/salg ved regnskabsmæssig ordning Skilsmisse PERSPEKTIVERING (NP + HB) KONKLUSION (NP + HB) ENGLISH SUMMARY (NP + HB) Side 4 af 148

5 11. LITTERATURLISTE BILAG 1- ANNONCE PÅ SOLCELLEANLÆG BILAG 2- BEREGNING AF SKATTEBESPARELSE ÅR 1 VED REGNSKABSMÆSSIG ORDNING BILAG 3- SPECIFIKATIONER TIL RENTABILITETSBEREGNING BILAG 3.1 LIKVIDITETSBUDGET SKEMATISK ORDNING BILAG 3.2 LIKVIDITETSBUDGET VED ANVENDELSE AF PSL, UNDER TOPSKATTEGRÆNSE BILAG 3.3 LIKVIDITETSBUDGET VED ANVENDELSE AF PSL, OVER TOPSKATTEGRÆNSE BILAG 3.4 LIKVIDITETSBUDGET VED ANVENDELSE AF KAO, UNDER TOPSKATTEGRÆNSE BILAG 3.5 LIKVIDITETSBUDGET VED ANVENDELSE AF KAO, OVER TOPSKATTEGRÆNSE BILAG 3.6 LIKVIDITETSBUDGET VED ANVENDELSE AF VSO, UNDER TOPSKATTEGRÆNSE BILAG 3.7 LIKVIDITETSBUDGET VED ANVENDELSE AF VSO, OVER TOPSKATTEGRÆNSE Side 5 af 148

6 Forord Da vi valgte emnet beskatning af solcelleanlæg for fysiske personer, var markedet på sit højeste, hvorfor emnet var højaktuelt at tage fat på. Ændringen af LL 8P i 2010 gjorde det muligt for solcelleejere at benytte den regnskabsmæssige ordning, således de fik fradrag for afskrivninger og samtidig kunne benytte årsnettoafregning ved salg til el-nettet. Efter vores mening var lovændringen ikke gennemtænkt. Den åbnede således for en masse problemstillinger i forhold til den erhvervsmæssige virksomhed. F.eks. blev spørgsmålet om hvorvidt ejeren kunne lade sig momsregistrere først afklaret i sommeren Desuden har brugen af årsnettoafregningsordningen medført et anslået provenutab for staten på 135 mio. 1 alene i Dertil skal lægges tabet ved at de erhvervsdrivende kan fratrække underskuddet fra solcelleanlægget i den personlige indkomst. Derfor var vi klar over at der ville komme en stramning af reglerne i et eller andet omfang. Stramningen kom før end forventet og den 17. november 2012 blev der fremsat et forslag i folketinget om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgifter af elektricitet og ligningsloven, som blev vedtaget med tilbagevirkende kraft, gældende for anlæg købt efter 19. november Ændringen gjorde bl.a. at det ikke længere er muligt at benytte den regnskabsmæssige ordning. Dertil blev bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet ændret, med virkning fra den 20. november 2012, således at årsnettoafregning blev erstattet af timenettoafregning for nye anlæg. Ændringen har således betydning for vores speciale, men vi har valgt at specialet vil tage udgangspunkt i de regler vedr. VE-anlæg, der var gældende på tidspunktet for vores start på specialet. Specialet beskriver derfor de muligheder og udfordringer, der er ved investering i solcelleanlæg efter de gamle regler og henvender sig derfor primært til de personer, som har købt anlæg eller har bindende aftale om køb, frem til 19. november De nye regler vil blive beskrevet og diskuteret i perspektiveringen, men vil derudover ikke have indflydelse på vores speciale. 1 Artikel, ingeniøren, Ny støtte skal sikre MW solenergi i 2050 Side 6 af 148

7 Forkortelser AL BFL ETBL JV KAO KSL Afskrivningsloven Bogføringsloven Etableringskontoloven Juridisk vejledning Kapitalafkastordningen Kildeskatteloven LL Ligningsloven LV PSL SL VSL VSO ÅRL Ligningsvejledningen Personskatteloven Statsskatteloven Virksomhedsskatteloven Virksomhedsskatteordningen Årsregnskabsloven Side 7 af 148

8 1. Indledning Udviklingen i grøn energi har inden for de senere år taget fart, dette skyldes ikke mindst en politisk vilje til at handle så afhængigheden af olie og gas, der fortrinsvis kommer fra politisk uroplagede områder, kan reduceres. Den forrige VKO-regering søsatte en ambitiøs Energistrategi 2050, der satte en målsætning om, at Danmark frem til 2050 skal nedskære CO 2 udledningen med % og samtidig gøre sig helt uafhængig af fossile brændstoffer. De politiske tiltag skal allerede på kort sigt, frem mod 2020, reducere anvendelsen af fossile brændstoffer i energisektoren med 33 % og sænke det samlede bruttoenergiforbrug med 6 % 2. Den nye regering har hævet ambitionsniveauet endnu mere og den politiske støtte har gjort Clean- Tech markedet særligt stort i Danmark. Clean-Tech er betegnelsen for de virksomheder, der producere eller på anden måde beskæftiger sig i vedvarende energi. På udenrigsministeriets hjemmeside skønnes det at branchen består af 1100 virksomheder. Ifølge Det Internationale Energiagentur (IEA) er Danmark det land inden for OECD, der har de mest gennemtænkte og ambitiøse planer for overgangen fra fossile brændstoffer til vedvarende energi 3. Et af de politiske tiltag, der har gjort det særligt attraktivt for den almindelige forbruger at kigge efter grønne løsninger, er ikke kun høje skatter og afgifter på energi, men også lov om fremme af vedvarende energi, der garanterer en mindstepris pr. grøn produceret kwh, der afsættes til el-nettet 20 år frem i tiden 4. Dette har været med til at kickstarte etableringen af anlæg, der producerer vedvarende energi, i dette projekt kaldet VE-anlæg. VE-anlæg er defineret som anlæg, der baserer sig alene på anvendelsen af vedvarende energi. Blandede anlæg, der både anvender vedvarende energi og andre energiformer er ikke omfattet 5. Eksempler på VE-anlæg er energianlæg, der producerer energi baseret på vindkraft, biogas, biomasse, solenergi, bølge og tidevandsenergi og jordvarmeanlæg. Energi og klimaministeriet kan til enhver tid udvide definitionen. Derfor er emnet, vedvarende energi højaktuelt i disse år og særligt markedet for solcelleanlæg er pludselig steget eksplosivt. Markedet er primært drevet af private, idet solcelleanlæg er så langt i processen, at de på få år er blevet både billige og effektive. Samtidig har regeringen indført lempelige skatteregler, der tilgodeser ejere af solcelleanlæg. 2 Publikation, Klima og Energiministeriet, sammenfatning energistrategi Artikel Energistyrelsen, Danmark er førende indenfor vedvarende energi 4 Lov om fremme af vedvarende energi 47 stk. 3 5 Lov om fremme af vedvarende energi 2, stk. 2 og 3 samt juridisk vejledning afsnit C.C.4.5 Side 8 af 148

9 2. Problemfelt Den 17. december 2010 vedtog folketinget en ændring til LL 8P, gældende fra Det særlige ved ændringen af LL 8P er, at den udvider paragraffen til at omfatte alle nuværende og fremtidige former for VE-anlæg defineret i lov om fremme af vedvarende energi 2. Hidtil havde loven kun omfattet vindmøller og vindmølleanparter. Loven indeholder regler om beskatningen af indkomsten fra et VE-anlæg. Ifølge loven skal indkomsten opgøres efter de skematiske regler med et bundfradrag, der blev hævet fra kr. til kr. Både den oprindelige ordlyd i loven og den ændrede ordlyd betyder, at hvis den skematiske ordning ikke benyttes anses anlægget i stedet for at være erhvervsmæssigt benyttet. Denne linje er betydningsfuld da den tillader ejeren af et hvilket som helst VE-anlæg, frit at benytte skatteregler som var det en erhvervsmæssig virksomhed, uanset at formålet med anlægget er udelukkende privat benyttelse. Skattereglerne for en erhvervsvirksomhed er typisk gunstige for den erhvervsdrivende. Udfordringen i denne mulighed er at VE-anlæg i dag i høj grad købes af privatpersoner, der jo ikke er selvstændigt erhvervsdrivende og ikke har forudsætningerne for at vide, hvorledes man driver virksomhed med sit VE-anlæg. Lovændringen omfatter som før nævnt alle VE-anlæg, men det er især solceller, der er særligt interessante da solceller er så langt i processen, at det nu er rentabelt og nemt tilgængeligt for almindelige private forbrugere. Der er ingen andre former for alternativ energi, der lige nu er så langt fremme og lige så tilgængelige. Dette understøttes af de mange detailforretninger, der udsender husstandsomdelte reklamer for billige solcelleanlæg og bankerne der samtidig reklamerer for billig finansiering. Mange byggemarkeder holder desuden informationsaftener, hvor interesserede kan møde op og blive klogere på investering i solceller. Vindenergi er også langt fremme, men det er dog de færreste, der har plads eller mulighed for at investerer i husstandsvindmøller eller vindmølleanparter. Ifølge bemærkninger til lovforslaget var der i 2010 kun mellem 100 og 200 husstandsvindmøller i Danmark for hvem ejerne af disse kunne benytte LL 8P 6. Alt dette fokus på solcelleanlæg til private stiller krav til rådgivere og andre, der agerer på markedet, idet en del af det smarte ved et solcelleanlæg består i at kunne benytte den tilgængelige lovgivning på området. Det er kompliceret fordi LL 8P kort fortalt giver ejere af VE- 6 Jf. bemærkninger til lovforslag L74, afsnit 4.2 Side 9 af 148

10 anlæg, mulighed for at benytte enten simple skematiske regler til opgørelse af beskatning eller benytte regnskabsmetoden. Hvis der vælges at benytte regnskabsmetoden bliver man nødt til at se på reglerne, der gælder for virksomheder. Disse regler skal findes i både personskattelovens regler, virksomhedsskattelovens regler, bogføringsloven og ligningsloven. Det er derfor en udfordring for revisor at kunne redegøre for de muligheder og begrænsninger reglerne giver, samt give et overblik over mulige konsekvenser ved benyttelse af regnskabsmetoden. Rådgivningen er især svær, fordi markedet er så forholdsvis nyt og fordi det i overvejende grad er helt almindelige folk, der investerer i et solcelleanlæg, der ikke før har drevet virksomhed og som ikke har forudsætningerne for at sætte sig ind i de komplicerede regler. God og billig rådgivning er især nødvendig, da potentielle købere bliver bombarderet med reklamer og informationer fra f.eks. udbydere af solcelleanlæg. Der er set eksempler på producenter, der reklamerer med at deres solcelleanlæg er afskrivningsberettigede, uden at oplyse om de særlige krav, der stilles til en ejer hvis der skal kunne afskrives på anlægget. Behovet for god information og rådgivning forstærkes yderligere af, at markedet er forholdsvis nyt og der derfor endnu ikke er tilstrækkelig med brugbare vejledninger. Man kan undre sig over at folketinget har vedtaget en lov der i stor udstrækning vil blive benyttet af almindelige mennesker, når reglerne loven åbner op for, er komplicerede. I bemærkninger til lovforslaget fremgår det da også at man, da lovforslaget blev frembragt, primært har tænkt på vindmøller. I bemærkningerne er det forventede provenutab skønnet til 15 millioner i varig virkning, hvilket de begrunder med de relativt få vindmølleejere, der benytter ordningen 7. Provenutabet er skønnet uden anvendelse af tilbageløbsordningen jf. energiafgiftsloven, der hvis betingelserne ifølge loven er opfyldt, tillader at el produceret til el-nettet afregnes på årsbasis, og man derfor kun betaler energiafgifter af årsforbruget netto. Det beregnede provenutab skal også ses i sammenhæng med, at ordningen i praksis, alene blev skønnet anvendt i forbindelse med vindmøller, da det på tidspunktet for lovforslagets vedtagelse var begrænset af andre energikilder, der leverede energi til el-nettet. Lovgiverne har altså ikke forudset boomet i salg af solcelleanlæg, der efterhånden er hver mands eje. At LL 8P giver mulighed for at anvende regnskabsmetoden, gør at en fornuftig rådgivning på området bliver nødt til at omfatte ikke bare ligningslovens muligheder men også alle de regler, der kan anvendes i sammenhæng såsom personskatteloven og virksomhedsskattelovens muligheder. 7 Jf. bemærkninger til lovforslag L74, afsnit 4 Side 10 af 148

11 Solcellernes uforudsete succes har den bagside at lovgiverne mister større beløb i tabte indtægter, i form af energiafgifter samt fradragsberettigede udgifter fra solcelleanlægget som folk har mulighed for at trække fra i deres skattepligtige indkomst. Dette har tilskyndet lovgiverne til at foretage nye ændringer, der begrænser de gunstige forhold for ejere af VE-anlæg og det har været med til at sætte fart på udviklingen, da folk gerne vil udnytte reglerne mens de er der. 2.1 Problemformulering På baggrund af ovenstående problemfeltsbeskrivelse er vi fremkommet med følgende problemformulering: Hvilke udfordringer og muligheder har ændringen pr. 17. december 2010 af LL 8P givet, vedrørende beskatning af fysiske personer, der investerer i VEanlæg? I besvarelsen medtages en redegørelse af anvendelsen af skattelovgivningens regler i praksis samt anden relevant lovgivning, set i sammenhæng med VEanlæg herunder særligt solcelleanlæg. Vi vil på baggrund af ovenstående analysere de økonomiske konsekvenser for fysiske personer, der investerer i et solcelleanlæg på kort og lang sigt. Besvarelsen vil indeholde forskellige relevante forudsætninger samt en redegørelse af de skattemæssige konsekvenser ud fra de 2 beskatningsformer i LL 8P. Afslutningsvis vil specialet indeholde en perspektivering, hvor vi analyserer konsekvenserne for fysiske personer ved lovændringen L86 pr. 19. november Relevansen for undersøgelsen Vi har i problemformuleringen lagt vægt på de skattemæssige aspekter ved investering i et VE-anlæg, og særligt solcelleanlæg da det er meget oppe i tiden. Solceller er sammen med jordvarme på nuværende tidspunkt den mest tilgængelige grønne energikilde at investere i. De stigende elpriser er også en medvirkende årsag til at mange vælger at investerer i solcelleanlæg. Det er en relevant problemstilling, fordi køberne af disse anlæg primært er private, der mangler viden om de muligheder ændringen i LL 8P gældende fra januar 2010 giver dem og Side 11 af 148

12 mange har ikke forudsætninger for at gennemskue skattemæssige konsekvenser af deres valg. Ydermere er der fra producenternes side kamp om markedet med mange reklamer, der mangler ordentlig information om de skattemæssige konsekvenser. Som revisor eller anden rådgiver, er det derfor nødvendigt at kende til relevant lovgivning på området og kunne administrere reglerne i praksis, herunder også at kunne formidle relevant information på en måde så potentielle ejere af solcelleanlæg kan handle ud fra lige netop deres behov. Derfor er der i besvarelsen medtaget beregningseksempler, hvor de forskellige beskatningsmetoder sammenlignes ud fra relevante forudsætninger. I besvarelsen medtages også en analyse af de udfordringer og muligheder lovændringen i 2010 har for de personer, der allerede havde investeret i et VE-anlæg inden lovændringen, gældende fra januar 2010 eller som har virksomhed i forvejen. Dette er relevant da man ikke kan hoppe i ordningerne. Hvis man en gang har et anlæg, hvor den skematiske ordning er benyttet er man bundet af den metode, hvis man køber et nyt VE-anlæg. Hvis man har anden virksomhed i forvejen kan det desuden være relevant at kigge på om det kunne være en fordel at investerer i et solcelleanlæg for at kunne blive ved med at have virksomheden og dermed undgå beskatning af opsparede overskud ved ophør. 2.3 Afgrænsning i speciale Specialets formål kan deles op i to hovedformål. Det første er primært at redegøre for beskatningsmulighederne ved privates investering i VE-anlæg og det andet er ved benyttelse af et case-eksempel at demonstrere reglernes anvendelse i praksis og klarlægge de økonomiske konesekvenser ud fra relevante opstillede forudsætninger. Da specialet bl.a. bygger på problemformuleringen: Hvilke udfordringer og muligheder har ændringen pr. 17. december 2010 af LL 8P givet, vedrørende beskatning af fysiske personer, der investerer i VE-anlæg? afgrænser vi os til udelukkende at se på investeringer i VEanlæg set fra private og selvstændige erhvervsdrivenes synspunkt. Denne afgrænsning har vi foretaget fordi LL 8P kun kan anvendes af fysiske personer. Vi afgrænser os dermed fra at se på investeringer i selskaber. Vi vil desuden lave nogle eksempler og beregninger, hvor vi vil tage udgangspunkt i solceller frem for andre VE-anlæg. Dette skyldes at solceller er den type VE-anlæg, der er mest oppe i tiden, og fordi solceller er let tilgængelige for private. Selvom eksemplerne tager udgangspunkt i solcelleanlæg er reglerne de samme for andre VE-anlæg, f.eks. vindmøller. En anden Side 12 af 148

13 medvirkende årsag til vores afgrænsning er, at der for vindmøller ikke er noget nyt i LL 8P. Det nye er at loven er udvidet til at omfatte andre typer energianlæg. Vi har yderligere afgrænset os til at beskæftige os med solcelleanlæg, der skal tilsluttes elnettet og har en maksimal effekt på nominel kw og desuden opfylder kravene for benyttelse af nettoafregningsordningen på årsbasis, jf. bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet. Med denne afgrænsning har vi afskåret os fra f.eks. jordvarmeanlæg og solfangere brugt til opvarmning, da de ikke opfylder kravene om at være tilsluttet el eller varmenettet. Vi har valgt denne afgrænsning fordi privates investering i VE-anlæg, der ikke er tilsluttet el- eller varmenettet ikke er omfattet af LL 8P 8, da e ikke er skattepligtige. Specialets afgrænsning vil medføre at besvarelsen vil være tilstrækkeligt dybdegående til at redegøre for gældende love og regler og samtidig identificere og analysere de problemstillinger, der uundgåeligt vil opstå som følge af ny lovgivning. Således vil specialet fremstå som praktisk anvendelig information til både rådgivere og private, der beskæftiger sig med investering i solcelleanlæg. 2.4 Lovgrundlag Vores speciale tager udgangspunkt i ændringen af LL 8P gældende pr. januar 2010 og de love, der knytter sig hertil i det omfang de er relevante for problemformuleringen. I specialet vil vi både foretage en objektiv fortolkning af lovenes ordlyd, men vi vil også foretage en subjektiv fortolkning af de gældende regler. Lovgrundlaget der knytter sig til specialet kan illustreres i figur 1 nedenfor. Som figuren illustrerer, kan LL 8P ikke stå alene, men skal benyttes i sammenhæng med flere andre love og bekendtgørelser, for at udnytte reglerne optimalt. Det er derfor nødvendigt, at købere af VEanlæg får en ordentlig information og rådgivning, således de kan navigere rundt i reglerne. For nærmere beskrivelse og fortolkning af reglerne i henhold til VE-anlæg henvises til relevante afsnit senere i specialet. 8 Jf. SKM SR samt juridisk vejledning afsnit C.C Side 13 af 148

14 Figur 1- Lovgrundlag Personskatteloven Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Virksomheds -skatteloven LL 8P Bekendtgørelse af lov om afgift af elektricitet Subjektivt fortolkningsgrundlag Administrative afgørelser, bindende svar, lov-forarbejder og bemærkninger, juridisk vejledning, retspraksis og sædvane. Normalt vil en analyse af gældende ret på et område indeholde domsafgørelser, hvor det endeligt afgøres hvorledes en problemstilling skal løses ud fra fortolkning af gældende regler. Men en domsafsigelse, set fra et skatteretligt synspunkt, kræver som regel først at en skattepligtig ikke accepterer myndighedernes fortolkning. Da LL 8P fra 2010 er relativt ny er der endnu ikke en retspraksis eller domspraksis til at fortolke reglerne. Fortolkningsbidragene vil i dette speciale derfor fortrinsvis udgøres af lovenes formål, herunder forarbejderne, når vi skal analysere juridiske problemstillinger. SKATs afgørelser, ofte i form af bindende svar og ligningsvejledninger samt den juridiske vejledning vil også i stor stil inddrages i dette speciale i forbindelse med fortolkning af reglerne. Det skal pointeres at bindende svar kun er bindende for afgiveren (SKAT) i fem år gældende fra spørgeren har modtaget svaret 9. Hvis modtageren ikke er tilfreds med svaret kan han altid 9 Se skatteforvaltningsloven vedrørende bindende svar Side 14 af 148

15 vælge at prøve det bindende svar af ved domstolene. Hvis det bindende svar indeholder en principiel fortolkning, der vil have generel interesse vil SKAT vælge at offentliggøre svarene og det er disse vi i specialet vil benytte som et fortolkningsbidrag til de gældende regler. Omvendt er det bindende svar også kun gældende for modtageren, og ikke de andre der bruger et offentliggjort bindende svar. Dvs. bindende svar er altså udelukkende udtryk for SKATs fortolkning og ikke udtryk for gældende ret. 2.5 Beskrivelse solceller Da dette speciale, som nævnt i afgrænsningen, primært vil tage udgangspunkt i solcelleanlæg er der medtaget en generel beskrivelse af de typer solcelleanlæg, der er tilgængelige på markedet. Udviklingen indenfor solceller er gået hurtigt de seneste år. I dag er solcelleanlæggene blevet så effektive og billige, at det kan betale sig at investere i et. Det er dog vigtigt at sætte sig ind i hvilket anlæg man ønsker, da producenterne tilbyder flere forskellige anlæg, som varierer i både pris og effektivitet. Der er ikke nogen faste mål på hvor mange kwh et anlæg kan producere. Det afhænger af typen og kvaliteten samt opsætningen af anlægget. Forhandlere af solcelleanlæg oplyser ikke altid den samme effektivitet på anlæggene, selvom de umiddelbart er ens. Det er derfor vigtigt at man selv undersøger det anlæg man skal have. Samtidig er det vigtigt at finde en forhandler som forventes at være til stede om år, som er den typiske garantiperiode på solcelleanlæg. Nedenfor har vi lavet en beskrivelse af de mest brugte solcelleanlæg. Tallene kan variere lidt fra andre producenters beskrivelser, men giver et godt indblik i hvorledes det hænger sammen. De fleste solcelleanlæg er baseret på silicium, men der findes også nogle, der er basseret på kobber. Kobberanlæggene vil ikke blive beskrevet her da det er sjældent at producenterne udbyder dem. Solcelleanlæggene består af flere paneler med solceller, som optager lyset fra solen og omdanner det til elektricitet. Lyset påvirker elektronerne i solcellen med energi, således at de bevæger sig i én retning. Det medfører at der laves jævnstrøm. For at anvende den producerede strøm skal den omdannes til vekselstrøm. Solcelleanlægget skal derfor tilkobles en inverter, også kaldet vekselretter, som omdanner den producerede strøm til vekselstrøm samtidig med at den blander det med strøm fra elselskabet. Inverteren er derfor også tilkoblet elmåleren. Størrelsen på inverteren sørger for, at der ikke kommer mere strøm ud på nettet end det tilladte, for at kunne anvende nettoafregningsordningen. Hvis inverteren er på 6 kw, vil der ikke komme mere ud på el-nettet end de 6 kw. Hvis der er opsat et større anlæg som producerer mere end 6 kw f.eks. 7 kw, vil inverteren kun sende de 6 kw ud på el-nettet. For- Side 15 af 148

16 delen ved at investere i et anlæg på f.eks. 7 kw, er at anlægget kan producere 6 kw i længere tid og dermed produceres flere kwh. Når man vælger at opsætte et solcelleanlæg, som skal tilsluttes elmåleren og dermed indgå i nettoafregningsordningen skal der opsættes en ny elmåler, som kan lagre den producerede el på el-nettet, da de almindelige elmålere ikke kan det. Den nye elmåler kan gå baglæns når solcellerne producere el og lagre strøm på el-nettet, mens den vil gå frem når husstanden bruger el. Installationen af solceller og funktionen af den er vist i nedenstående figur. Figur 2: Installation af solceller 10 Der er 3 typer solcelleanlæg som er de mest almindelige på markedet. De kan anvendes hver for sig, men kan også opsættes sammen. Der er forskellige fordele og ulemper ved alle tre anlæg oktober 2012 Side 16 af 148

17 Monokrystallinske solceller har en ensartet sort eller grå overflade. De er skåret i små kvadrater af en rund silicium blok, som sættes tæt sammen i et metalgitter mellem to lag glas eller et lag glas og et lag plast. Baggrundsfladen som solpanelerne monteres på er hvide og reflekterer lyset som kommer ind mellem cellerne. Dette gør at temperaturen på panelerne holdes nede og giver en bedre effektivitet. Anlægget kan omdanne 14-16% af solens energi til elektricitet og giver ca. 130 kwh pr opstillet m 2. Anlæggets levetid er ca år, dog Billede 1: Monokrystallinske solceller. forventes det at netinverteren/vekselretteren skal udskiftes efter år. Anlægget er et af de bedste på markedet med den største effekt, men er dermed også den dyreste. Polykrystallinske solceller består af paneler som er formstøbt af store krystaller af silicium. Dette giver et uens blålig skær i panelerne. Panelerne sidder i rammer, men det er også muligt at få dem uden rammer, således at de kan bygges ind i taget fremfor at placeres ovenpå taget. Anlægget kan omdanne 12-14% af solens energi til elektricitet og giver 120 kwh pr. opstillet m 2. Anlægget forventes at have en levetid på år, hvor netinverteren/vekselretteren skal udskiftes efter år. Prisen på denne type er lidt billigere end de monokrystallinske solceller da effekten er lidt lavere. Billede 2: Polykrystallinske solceller. Amorfe eller tyndfilmssolceller har en homogen mørk farve. Panelerne er belagt med en tynd film som lyset kan skinne igennem, hvorfor man kan bruge det til at tone ruder med. Disse solceller er ikke så effektive i direkte sollys som de to andre typer. Dog har det vist sig, at de fungerer bedre i gråvejr end de to andre typer. Dette er værd at tage med i overvejelserne, når man skal investere i et anlæg, da det danske vejr tit er gråvejr, med knap så mange dage med direkte sollys. Anlægget omdanner kun 6-10% af solens energi til elektricitet og giver ca. 70 kwh pr. opstillet m 2. Desuden er levetiden kortere for denne type, da den kun er på ca år og samtidig mister de hurtigere effektiviteten. Prisen er til gengæld også den billigste af de tre typer. Side 17 af 148

18 Placeringen af solceller har stor betydning for effektiviteten. Man får den største effektivitet, hvis solcellerne placeres mod syd, hvor de får mest mulig sol. Anlægget kan dog placeres fra sydøst til sydvest med en lidt mindre effektivitet. Det skal helst placeres et sted, hvor det får mindst skygge i løbet af dagen, da det kan nedsætte effektiviteten væsentligt på hele anlægget, hvis noget af anlægget ligger i skygge. Solcelleanlæggene kan installeres som en integreret del af taget, eller på et stativ enten på taget eller på jorden. Solcellerne skal stå med en vinkel mellem grader, men det mest optimale er ved graders hældning, for at udnytte solens lys bedst muligt. Det er få, der vælger at placere solcellerne på et stativ på jorden, da de er mere udsat for vind og vejr når de står på jorden. Man skal sørge for at hæve dem op over jorden for at beskytte dem mod den værste sne og sørge for ventilation omkring solcellerne. Hvis der er for varmt omkring solcellerne, kan det resultere i mindre effektivitet. Et stativ på jorden kan være en udmærket løsning, hvis ikke der er nok plads på taget. Det kan være et problem, hvis der er isat ovenlysvinduer som bruger meget af tagpladsen og man ikke har andre bygninger at installere solcellerne på. Integrering af solcellerne i taget ses mest på nyopførte bygninger, hvor den integrerede løsning fremstår pænt i taget. Man skal dog være opmærksom på, at der samtidig skal installeres ventilation omkring solcellerne, da det ikke kommer automatisk som hvis solcellerne er på et stativ på taget. Hvis solcellerne er på et stativ på taget, vil der altid være luft hele vejen omkring anlægget. Det er også den løsning de fleste vælger, da det er en nem og hurtig måde at installere solceller på, uden at skulle lave helt om på tagkonstruktionen. 11 Hvis anlægget skal installeres på taget skal vægten på anlægget også tages i betragtning. Vægten for et husstandsanlæg kan komme op på 550 kg. 12 Det skal derfor undersøges om tagkonstruktionen kan holde til den ekstra vægt der kommer på. Mange forhandlere tilbyder pakkeløsninger eller gør det selv løsninger. Dvs. at det er valgfrit om man vil have montøren til at installere eller om man selv vil. Dog er det et krav at eltilslutningen skal udføres af en autoriseret el-installatør. Inden solcelleanlægget opstilles er det en god ide at ringe til forsikringsselskabet og fortælle dem omkring solcelleanlægget. Normalt vil fastmonterede solcelleanlæg være omfattet af husforsikringen. 13 Solcelleanlæggene fås i flere forskellige størrelser som ligger med en nominel effekt mellem 2-8 kw for at kunne anvende nettoafregningsordningen. Den nominelle effekt betegnes som kwp, og er den effekt anlægget yder ved optimale betingelser. Mange producenter garanterer en minimumseffekt på 0 til +5%. Dvs. at anlægget opnår den anførte effekt i kwp og nogen gange overskrider effekten. Teoretisk set vil et 4 kw anlæg opnå en 100% effekt ved de opti Side 18 af 148

19 male betingelser, som svarer til en nominel effekt på 4 kwp. Nedenfor i tabellen er vist, hvilken procentvis effekt anlægget giver ud fra placeringen og hældningen. Tabel 1: Solcelleanlæggets effekt. De lodrette tal viser hældningen på taget mens de vandrette viser retningen. 0 o er stik syd. 14 Det er vigtigt at finde husstandens forbrug over et år inden man vælger størrelse. Størrelsen skal helst ligge lige omkring ens eget forbrug, da overproduktion vil blive solgt til elselskabet til en meget lav pris på 60 øre de første 10 år, herefter 40 øre pr kwh 15. Man skal dog også være opmærksom på, at hvis der er underproduktion skal man købe den ekstra forbrugte el af elselskabet til den almindelige elpris som er ca. 2 kr. pr kwh 16. Antallet af kwh som solcelleanlæggene fremstiller, afhænger meget af hvilket anlæg man har købt og effekten af det. 1 kwh er effekten af 1 kw udført i en time Jf. bekendtgørelsen af lov om fremme af vedvarende energi omer-group=private&ratetype=variablerate Side 19 af 148

20 3. Metodeafsnit Vores speciale er inddelt i 5 hoveddele. Opdelingen består af en indledning, teori, analyse, perspektivering og til slut et konklusionsafsnit, der samler specialets delkonklusioner. I det følgende beskrives metoden i de forskellige afsnit. Indledning Denne del af specialet indeholder en indledning der lægger op til en beskrivelse af problemfeltet og en problemformulering. Derefter kommer der en argumentation for relevansen af emnet samt en afgrænsning. Denne del indeholder derudover en generel beskrivelse af solceller og en beskrivelse af det lovgrundlag vi i specialet benytter til besvarelsen af problemformuleringen. Teoretisk del Den teoretiske del indeholder en redegørelse og analyse af de love og regler der knytter sig til LL 8P. Det er delt op på først en introduktion til LL 8P og bekendtgørelse af lov om elektricitet og nettoafregningsbekendtgørelsen. Dernæst kommer en beskrivelse af den skematiske ordning og regnskabsmetoden. Under regnskabsmetoden beskrives reglerne i henholdsvis personskatteloven, virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen. Under beskrivelserne medtages en analyse og kvalificeret løsningsforslag på konkrete problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med anvendelse af reglerne. De identificerede problemstillinger knytter sig alle til anvendelse af reglerne i sammenhæng med investering i et solcelleanlæg. Den teoretiske del besvarer altså problemformuleringens første to dele. Afsnittet indeholder en beskrivelse af muligheder og udfordringer som ændringen af LL 8P pr. 17. december 2010 har haft for fysiske personer, der investerer i VE-anlæg, samt en redegørelse af anvendelsen af skattelovgivningen og anden relevant lovgivning i praksis, herunder særligt solcelleanlæg. Analytisk del I specialets analytiske del vil vi, med udgangspunkt i en række opstillede forudsætninger, analyserer de skattemæssige konsekvenser ved brug af de forskellige ordninger beskrevet i teoriafsnittet. Analyseafsnittet er delt op i tre underafsnit, der skal analysere de skattemæssige konsekvenser og praktiske problemstillinger under hele anlæggets livscyklus, altså ved henholdsvis opstart, år 1-20 og til slut ophør. Side 20 af 148

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Det er centralt for beskatningen af et VE-anlæg, om anlægget er tilsluttet et kollektivt forsyningsnet.

Det er centralt for beskatningen af et VE-anlæg, om anlægget er tilsluttet et kollektivt forsyningsnet. - 1 Ligningslovens 8 P - vedvarende energianlæg (VE-anlæg) jordvarmeanlæg, der forsynes fra solcelleanlæg VE-anlæg på blandet benyttede ejendomme SKM2011.344.SR, SKM2011.560.SR, SKM2011.566.SR, SKM2011.619.SR

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet Dokumentets dato 19 okt 2010 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed 27 okt 2010 11:21 SKM2010.692.SR Skatterådet Sagsnummer 09-169879 Dokumenttype Overordnede emner Emneord Resumé Bindende svar

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

Viden, værdi og samspil

Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Husstandsmøller - moms og skat Afdelingsleder, cand.merc.-jur. Kirsten Cato Jensen Historik vindmøller - 1983: Ingen særlige regler eller anvisninger 1984: Anvisning om skattemæssig

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Bilag Beregninger af økonomi i husstandsvindmøller i forlængelse af høringsnotatet af 28. november 2012, L 86 I svarene (i ovennævnte

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 384 af 12. september

Hermed sendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 384 af 12. september Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 384 Offentligt J.nr. 2007-238-0007 Dato: 3. oktober 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 384 af 12.

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg 10. december 2012 Vedr. Husstandsmøller L 86 Som opfølgning

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Solcelleanlæg for private. Øernes Revision v/peter Hansen

Solcelleanlæg for private. Øernes Revision v/peter Hansen Solcelleanlæg for rivate Øernes Revision v/peter Hansen Præsentation af Øernes Revision Nykøbing F Havneladsen 8, 1. 4800 Nykøbing F. 8 medarbejdere Vordingborg Næstvedvej 2, 4760 Vordingborg 19 medarbejdere

Læs mere

Orienteringsmøde Vedvarende energi og skat. Aakirkebyhallerne 1. december 2015

Orienteringsmøde Vedvarende energi og skat. Aakirkebyhallerne 1. december 2015 Orienteringsmøde Vedvarende energi og skat Aakirkebyhallerne 1. december 2015 Plan Solceller gammel ordning Opfølgning Nye regler Husstandsvindmøller Tilslutning til elnet skattepligt Regnskabsmæssig metode

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz Økonomi og afregningsregler for strøm Henrik Lawaetz VE-lov 41 Pristillæg som sammen med markedsprisen udgør 60 øre/kwh Installeret effekt højst 25 kw Tilsluttet i egen forbrugsinstallation Energinet.dk

Læs mere

Mere om skat af solcelleanlæg

Mere om skat af solcelleanlæg - 1 Mere om skat af solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har gennem de senere måneder offentliggjort flere afgørelser om skattereglerne for solcelleanlæg. De

Læs mere

indkomstopgørelse vælge at lade sig beskatte efter den skematiske regel at anvende den skematiske regel, fulgte det af 8 P, stk.

indkomstopgørelse vælge at lade sig beskatte efter den skematiske regel at anvende den skematiske regel, fulgte det af 8 P, stk. DanmarksVindmøleforening Elemarksvej47 8000ÅrhusC ØkonomiRådgivningen Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Tlf. 9624 2424 Fax. 9624 2425 www.landbonord.dk Sendtpr.mailtiljl@dkvind.dk Brønderslev, den 5. december

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 74 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0056 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Husstandsmøller afregningsregler

Husstandsmøller afregningsregler Husstandsmøller afregningsregler 17. september 2010 Henrik Lawaetz Energistyrelsen Afregningen afhænger af følgende forhold: Nettilslutning Størrelse Afregningsaftale Elforbrug Elafgifter Skatteforhold

Læs mere

Vedr. skatte- og afgiftsregler for vedvarende energi

Vedr. skatte- og afgiftsregler for vedvarende energi Notat J.nr. 2008-629-0004 29. september 2008 Vedr. skatte- og afgiftsregler for vedvarende energi 1. Baggrund I forbindelse med energiforhandlingerne har skatteministeren lovet at undersøge mulighederne

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare.

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) E erfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi G

SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi G SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability)

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability) Er der virkelig sol nok i Danmark Selv om vi ikke synes det, så er der masser af solskin i Danmark. Faktisk så meget, at du skal langt ned i Sydtyskland for at få mere. Derfor er konklusionen, at når solceller

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Inspirationsmøde om solceller

Inspirationsmøde om solceller Inspirationsmøde om solceller Private solcelleanlæg Øget interesse for solceller Udbygningen af solenergi på verdensplan nåede samlet set op på 16,5 GW i 2010. Dobbelt så meget som året før, hvor udbygningen

Læs mere

Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ

Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ Indledning Dette notat omhandler de skattemæssige regler i forbindelse med personers investeringer i solcelleanlæg. Reglerne er dog som udgangspunkt de samme for øvrige Vedvarende

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag [XXX] [XXX] [XXX]

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 7. september 2015 SFT/JKO Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech Skattemæssige ordninger anvendes i vidt omfang inden for energi og cleantech. Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech 1. Indledning Incitamenter vedrørende brugen af vedvarende energi kan udformes

Læs mere

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet.

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet. Fyraftensmøde Aktionærlån Forbudt i henhold til selskabsloven Ejeren skal ikke kunne drage nytte af selskabets økonomi privat når ejeren omvendt ikke ønsker at hæfte overfor selskabets kreditorer i konkurs

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forkortelsesliste... 5 Indholdsfortegnelse... 7 I II III Skattepligt for personer 1. Fuld skattepligt... 15 1.1. Bopæl her i landet... 16 1.2. Ophold her i landet... 19

Læs mere

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende HD(R) afhandling forår 2015 Copenhagen Business School Forfatter: Mette Sofie Andersen Vejleder: Henrik Bro Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende Afleveringsdato: 11. maj 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi PRIVATE HUSSTANDE www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET det er ren energi Monokrystallinsk anlæg installeret af EnergiSOL. Installeret effekt 7.020 Wp. SOLCELLEANLÆG ER STADIG

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning?

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Etablering af solcelleanlæg i både private husstande og erhvervsejendomme er ved at få både forbrugernes og erhvervsvirksomhedernes

Læs mere

Supplerende høringssvar; L 86 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet

Supplerende høringssvar; L 86 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 21 Offentligt Folketinget, Christiansborg Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 1240 København K 6. december 2012 Supplerende høringssvar; L 86 Forslag

Læs mere

Afsluttende hovedopgave

Afsluttende hovedopgave HD REGNSKAB OG ØKONOMISTRYRING COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Afsluttende hovedopgave Vejleder: Henrik Nielsen Udarbejdet af: Antal anslag: 160.497 Antal sider ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt klagers erhvervsmæssige elforbrug kan adskilles fra det private på den ejendom, som solcelleanlægget er tilknyttet.

Sagen drejer sig om, hvorvidt klagers erhvervsmæssige elforbrug kan adskilles fra det private på den ejendom, som solcelleanlægget er tilknyttet. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016. Til: Xxx Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afslag på årsbaseret nettoafregning Den 7. november

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR - 1 Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM2016.30.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/11 2015, ref. i SKM2016.30.LSR, at en skatteyder ikke

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 22. november 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 22. november 2016. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afslag på forhøjet pristillæg Energiklagenævnet modtog

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller Solcelleguide Bliv klogere på solceller Indhold Forord 3 Hvad forstås ved solceller? 4 Hvad siger loven? 8 Ansøgningsmateriale 9 Beskatning af solcelleanlæg 11 Skabelonordningen 12 Erhvervsordningen 13

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag.

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. 2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0129 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Solcelleanlæg Agenda Beierholm og solceller Lovgivningens udvikling Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg 2 17.09.13 November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

Læs mere

Solceller og vindmøller. Nye beregningsregler

Solceller og vindmøller. Nye beregningsregler Solceller og vindmøller Nye beregningsregler Hvornår medregnes VE-anlæg Fælles VE-anlæg Etableres en ny bebyggelse med et fælles VE-anlæg, kan dette indregnes i energirammen under forudsætning af, at ejerne

Læs mere

Ligningslovens 8 P solcelleanlæg - afskrivningsgrundlag - SKM2013.785.SR

Ligningslovens 8 P solcelleanlæg - afskrivningsgrundlag - SKM2013.785.SR - 1 Ligningslovens 8 P solcelleanlæg - afskrivningsgrundlag - SKM2013.785.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar ref. i SKM2013.785.SR om opgørelsen

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

Valg af virksomhedsform set over 20 år

Valg af virksomhedsform set over 20 år Copenhagen Business School 2013 HD Regnskab og Økonomistyring Hovedopgave Valg af virksomhedsform set over 20 år Med fokus på skat som en omkostning Vejleder: Henrik Meldgaard Udarbejdet af: Mette Dahlgaard

Læs mere

2) at ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012, jf. stk. 2,

2) at ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012, jf. stk. 2, [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 18. marts 2016 JKO/JKO Under henvisning til din henvendelse af 20. januar 2016 om udvidelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Optimal beskatningsform for selvstændig erhvervsdrivende

Optimal beskatningsform for selvstændig erhvervsdrivende Optimal beskatningsform for selvstændig erhvervsdrivende Skal bestemmelserne fra personskatteloven, kapitalafkastordningen eller virksomhedsskatteordningen anvendes? Udarbejdet af; Annette Bruhn Rasmussen

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Bygningsintegrerede solcelleanlæg

Bygningsintegrerede solcelleanlæg Bygningsintegrerede solcelleanlæg Status og udfordringer Martin Risum Bøndergaard Workshop: Bygningsintegreret Solenergi Teknologisk Institut 2.10.2012 Rapport Rapport i samarbejde med VE-Byg Kortlægning

Læs mere

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2.

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller Solcelleguide Bliv klogere på solceller Indhold Forord 3 Hvad forstås ved solceller? 4 Hvad siger loven? 8 Ansøgningsmateriale 9 Beskatning af solcelleanlæg 11 Skabelonordningen 12 Erhvervsordningen 13

Læs mere

Sagens baggrund Den 29. januar 2014 ansøgte klager Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for det i sagen omhandlede solcelleanlæg.

Sagens baggrund Den 29. januar 2014 ansøgte klager Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for det i sagen omhandlede solcelleanlæg. Til: Greve Kommune / Greve Idrætscenter Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 72 40 56 00 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse - afslag på årsbaseret

Læs mere

Beskatning af personlig virksomhed Afgangsprojekt HD(R)

Beskatning af personlig virksomhed Afgangsprojekt HD(R) 2016 Beskatning af personlig virksomhed Afgangsprojekt HD(R) Vejleder: Henrik Bro COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 10-05-2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2 Problemformulering...

Læs mere