Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN"

Transkript

1 Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af rådets beretning 3. Fremlæggelse af rådets handlingsplan 4. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af 1 medlem til rådet. Jens Udbye genopstiller ikke 7. Valg af 1 suppleant til de borgervalgte rådsmedlemmer 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 9. Eventuelt Kent Falkenvig (medlem af Herning byråd vil efter årsmødet fortælle om muligheder og udfordringer for kommunens centerbyer Referat Velkomst ved Mogens Nielsen (MN) Ca. 15 deltog i mødet Ad 1 Leif Jørgensen blev valgt til dirigent. Årsmøde er lovlig varslet iht. gældende bestemmelser. Ad2 Formand Mogens Nielsen fremlagde rådets beretning. Følgende punkter blev fremhævet. Se egen tekst Mogens) - Udviklingsplan - færdiggjort - Nationalparken og forberedelse af denne Hvad vil vi vise turisterne: Engvanding, brunkulssø v. Svanholm og meget mere - projekt køres i samarbejde m. kommunen - Kunstprojekt (Hjerter) v. Præsteskov og Skjern Å (del af stisystem) - Dannelse af foreningen Aktive lokalsamfund i og omkring Skjern å i januar 2011 Formand for foreningen blev Poul Pedersen. - Nationalpark er p.t. i høring mulighed for indsigelser. Man håber det går igennem inden sommerferien. - Bevilling fra Indenrigsministeriets landdistriktspulje betød at lokalrådet kunne ansætte en journalist Gustav Bech til Sdrfelding.dk og en projektmedarbejder, Mogens Nielsen, Referat fra årsmøde i lokalrådet 1 af 5

2 som bl.a. har arbejdet med fondsansøgninger, udbygning af hallen, opstart af filmklub. Projekt er nu lukket, grundet afslag på ekstrabevilling. - Opstart af Dagmar Bio: Huset, aktiviteter mv. - Omtale af diverse udvalg i lokalrådet: Bolig og erhverv (flere byggegrunde bl.a.), nationalpark-udvalg, stiudvalg, unge-udvalg, Web-portal udvalg, - Deltagelse i Centerby-udvalg: har deltaget i 2 møder. Der forventes meget dette forum / netværk - Byfornyelsesprojekt i Sdr. Felding: Projekt i støbeskeen i samarbejde med Herning kommune og Herning museum. Formål: Give et billede af en by fra 50 erne og udviklingen. Mulighederne for evt. at søge penge fra Realdania eller lign. undersøges. Jens Udbye har valgt ikke at gennemopstille til lokalrådet, og Mogens Nielsen takkede ham for en stor indsats i rådet gennem de sidste 3 år. På spørgsmål om færdiggørelse af hjerterne kunne MN svare at hjerterne inkl. stisystem bliver færdig til sommerferien. Efterfølgende er det meningen at området skal afgræsses af får. Leif Jørgensen kommenterede samarbejde m. Herning kommune, som generelt har fungeret rigtig godt bl.a. i forbindelse med projekter (Svanholm, hjerterne, biografen mv.) Men undrede sig nu over at fx står lakse-springvandet i midtbyen endnu ikke er færdiggjort MN forsikrede, at man stadig har god kontakt til Kommunen men det går lidt måske lidt med færdiggørelsen. Beretningen blev hermed godkendt. Ad 3. Handlingsplan for 2011 og frem MN gennemgik lokalrådets prioriterede handlingsplan. Der var følgende kommentarer til denne. 1. Fremvisningscenter for Nationalparken i Dagmar Bio 2. Etablering af stisystem 3. Fælleshus/multihus (ombygning af hallen) 4. Overnatningsmuligheder (flere og mere tidssvarende) 5. Byforskønnelse 6. Vuggestue 7. Velkomstpakke til tilflyttere 8. Nye byggegrunde 9. Energiprojekt 10. Iværksætterhus Leif Jørgensen spurgte ind til energiprojektet (pkt. 9) Mogens: Projektet var udtænkt af Borrisrådet, men er nu lagt på standby, ideen var at Ringkøbing-Skjern Kommune, og måske Herning Kommune, skulle give kollektiv sikkerhed for privates investeringer i energiforbedrede løsninger. Med denne sikkerhed i ryggen forventedes det at der kunne opnås nogle billige tilbud til den enkelte husstand. Desværre har kommunen sagt nej, hvorfor projektet er stoppet indtil videre. Elektriker Leif Nielsen har taget initiativ til at samle håndværkere i lokalområdet for at lave en samlet indsats mht. energitiltag, som de kan hjælpe med og som den enkelte bruger kan igangsætte. Det blev dog også bemærket, at lige netop i Sdr. Felding hvor fjernevarmen er meget billig kan energi-tiltag have svære kår. Referat fra årsmøde i lokalrådet 2 af 5

3 Jørgen Møller opfordrede til at man at efterhånden som stisystemerne udbygges omkring Sdr. Felding gør en indsats for at få DGI og idrætsforeningen på banen mht til at forbedre motions- og løbemuligheder på stierne. John Jensen fra Handels og håndværkerforening kommenterede byforkønnelses-projektet, som man ikke følte helt levede op til de tanker og ideer og der var fremlagt i idefasen. Foreningen retter henvendelse til kommunen om dette. Leif Jørgensen foreslog yderligere et punkt til handlingsplanen: Hvordan får vi flere borgere til at tage aktivt del og interessere sig for lokalrådsarbejdet og øvrige projekter i byen. Ad 4. Fremlæggelse af regnskab Gennemgang ved Poul. Vedlægges som bilag. Regnskab godkendt uden kommentarer. Ad 5. Indkomne forslag Der forelå ingen forslag. Ad 6. Valg af 1 medlem til rådet. Jens Udbye genopstiller ikke Ad 7. Valg af 1 suppleant til de borgervalgte rådsmedlemmer Ad 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant I ulige årstal skal vælges 1 borger til lokalrådet. Jens Udbye genopstiller ikke. Der var i forsamlingen ingen som ønskede at opstille. Lokalrådet bemyndiges hermed til at finde et nyt medlem. Frist 2 måneder. Hvis ikke nyt medlem er fundet inden da, indkaldes til ny generalforsamling. Poul blev valgt til suppleant. Niels Jørgen L. Nielsen forsætter som revisor med Nicolai Møllehave som suppleant. Ad. 9. Eventuelt. Intet at bemærke. Hermed sluttede årsmødet Tak til dirigenten for ro og orden. Efter mødet var Kent Falkenvig, medlem af Herning Byråd og formand for byplanudvalget, inviteret til at komme med et oplæg om Centerby-kontaktudvalget, som han er initiativtager til. KF fortalte kort om baggrunden og tankerne bag Centerbykontaktudvalget og formålet dermed. Centerby-kontaktudvalget består af repræsentanter fra Kibæk, Vildbjerg, Aulum, Sdr. Felding og Sunds. Kontaktudvalget er tænkt som en mulighed for centerbyerne for at komme frem med deres projekter og ideer. Herudover en formel tilgang til kommunen. Der laves referat fra møderne og derved sikres behandling i det kommunale system. Samtidig er det tænkt et netværk for centerbyerne som har fælles udfordringer og som kan inspirere hinanden. KF pointerede, at før kommunesammenlægningen var vejen til kommunen kortere man kendte hinanden og havde et netværk. Efter sammenlægningen har der været behov for finde nye strukturer og samarbejdsformer. Kendsgerning er at i dag kommer ingen og tilbyder: Nå hvad kan vi så gøre for Sdr. Felding i dag. Det er tværtimod sådan at dem der får noget igennem, er dem der har projekterne og ideerne og gør opmærksom på dem. Referat fra årsmøde i lokalrådet 3 af 5

4 KF bemærkede at det virker til at Sdr. Felding har en god struktur og mener at lokalrådet er en god vej til indflydelse. Det er vigtigt, at der er ildsjæle, som kan gå foran. Et godt råd er, at når lokalrådet henvender sig til kommunen er det altafgørende at der tales med en stemme. Enighed er en forudsætning for at blive hørt. Uenighed i en by er den lettelse måde at stoppe en udvikling. Under indlægget var der livlig debat og kommentarer til Sdr. Feldings muligheder for udvikling. Blandt andet vuggestue, byggegrunde, nationalpark mv. Kommentarer mv. fra borgere og lokalråd (Mogens jeg ved ikke om dette skal med i det officielle referat Synes måske blot der i referatet skal være en kort afsnit om dette. Kommentarer til fokuspunkter Vuggestue KF kommentar til vuggestue: investerings/sparerunde er i gang. Det er planen at der skal være 1 vuggestue i hver pasningsdistrikt i Herning kommune. Byggegrunde KF kommentar: Byggegrunde. Der er p.t. i Sdr. Felding 8 (5 kommunale og 3 private) byggegrunde til salg. Sidste år solgtes 1 grund og forrige år også 1 grund. Tyder på at behovet ikke er så stort = SF står ikke først for, når der skal byggemodnes grunde Leif: vi har brug for varietet. Vi skal tænke på fremtidens behov Lars: Vi skal se på hvad der udbydes. KF: Herning kommune (HK) vil ikke sætte sig imod privat udstykning. Kommunen er klar til at rykke når behovet er der. Kommunen er villig til at hjælpe med indsats over for hæren ifm udstykning mod vest Jørgen: Opfordring til at kigge på Herning Kommunes udbud af byggegrunde som en helhed udbyde mangfoldighed ift natur, behov mv. Generel opfordring til KF og Herning Kommune til at man ifm. bygning af nyt sygehus også kigger på det større behov for byggegrunde. I den forbindelse bør man identificere attraktive byggegrunde i kommunen og nogle af dem kunne også ligge i Sdr. Felding. Kommuneplan går i gang i (hvornår) i idefasen her skal Sdr. Felding være parate det er her skal vi komme med ideerne. John Jensen, kommentar til mulighederne for udbygning og stopklodserne herfor. Forklarede baggrunde for ønsket om udstykning øst for Sdr. Felding. Vi har ideerne men vi har brug for Herning kommune til at hjælpe med at få dem gennemført. Nationalpark Jens: Herning Kommune må ikke sove i timen, hvis de vil promovere Nationalparken - også i forbindelse med at udpege Sdr. Felding og Skarrild som attraktive steder at bo. KF: Var enig i at Nationalparken kunne være løftestang fordi SF er indgangen til denne Foreslår et samarbejde med Visit-Herning De kunne være med til at profilere Nationalparken og Sdr. Felding. Jobprojekt Referat fra årsmøde i lokalrådet 4 af 5

5 Lokalrådets ønske om lave nogle Job-projekter lokalt bør tages op i centerbyudvalget. Det kunne evt. være kontanthjælpsmodtagere, folk i arbejdsprøve som deltog i projekter som fx oprydning, reparation mv. i lokalsamfundet. Tak for indlæg til Keld Falkenvig. Referat fra årsmøde i lokalrådet 5 af 5

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

ÅRSMØDE 2015 Landdistrikternes Fællesråd 27. marts 2015 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved

ÅRSMØDE 2015 Landdistrikternes Fællesråd 27. marts 2015 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved ÅRSMØDE 2015 Landdistrikternes Fællesråd 27. marts 2015 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Tyge Mortensen fra Landsbyhøjskolen valgt til dirigent. Hanne Bruun (LDF),

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Generalforsamling 29. sept. 2014

Generalforsamling 29. sept. 2014 Generalforsamling 29. sept. 2014 Peter Eigenbroths oplæg til debatmødet før den egentlige generalforsamling. Udvikling Han Herred har været mere aktiv i år, end vi kunne prale af sidste år. Med støtte

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg. Referat af Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg. Referat af Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg Referat af Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.00 Håndværkerhuset 1. Generalforsamlingen, som havde 12 deltagere, valgte på næstformand

Læs mere

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Damgaard, der blev valgt uden

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Formanden bød velkommen. 35 stemmeberettigede husstande var repræsenteret,

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Referat

Kontaktudvalgsmøde. Referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Fraværende uden afbud: Særligt indbudte: Referent: Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 13. maj. -2014, kl. 19.00 22.00 på Filskov Friskole, Personalerummet. Filskov IF

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere