Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark. Juni N6.032.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark. Juni 2014. N6.032."

Transkript

1 Side 1 af Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark Juni 2014 Udgivelsesdato : 11. juni 2014 Projekt : Udarbejdet : Bo Søndergaard Kontrolleret : Jørgen Heiden Notat : N r:\projects\aar\35\356411\06_output\n rapport - støjkildekatalog.docx

2 Side 2 af INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 METODE Forudsætninger Kvalitet af data Målefirmaer Vindmølletyper Databehandling Database Beregning af kildespektre Usikkerheder 7 3 RAPPORTERING 7 BILAG 1: OVERSIGT OVER VINDMØLLETYPER I KATALOGET. 8 BILAG 2: KILDEDATA 13 r:\projects\aar\35\356411\06_output\n rapport - støjkildekatalog.docx

3 Side 3 af 1 INDLEDNING OG FORMÅL I forbindelse med udvikling af nye vindmølleprojekter skal støjen fra de nærmeste allerede opførte vindmøller indregnes i støjbelastningen. Dette skyldes at støjgrænserne anført i Miljøministeriets bekendtgørelse 1284 af 15. december 2011 Støj fra vindmøller gælder den samlede støj fra vindmøller. Det er dog ikke hensigtsmæssigt, at inddrage samtlige vindmøller i Danmark i beregning af støjen og i Vejledning nr. 1, 2012 Støj fra vindmøller fra Miljøstyrelsen, er der givet anvisninger på hvordan man vælger hvilke vindmøller, der skal inddrages. Støjberegningerne skal baseres på frekvensoplysninger om støjen i bånd eller 1/3-oktavbånd. Mange af de eksisterende vindmøller har været opstillet siden slutningen af 19 erne og kravene til dokumentation af støjen har ændret sig flere gange siden dengang. Derfor er det ikke let at finde støjmålerapporter for de enkelte vindmølletyper, med den tilstrækkelige dokumentation. Den tilstrækkelige dokumentation skal ideelt set bestå af en målerapport på den konkrete vindmølle. Alternativt kan man anvende en målerapport på en vindmølle af samme type. Hvis dette ikke kan findes, er man henvist til at anvende data fra Miljøprojekt Generelle data om støjen fra ældre vindmøller fra Miljøstyrelsen. De generelle data er udarbejdet for at sikre, at der sammen med bekendtgørelsen og vejledningen findes et sæt af data, der gør det muligt at foretage de nødvendige beregninger, både for det A-vægtede støjniveau og for den lavfrekvente støj. De generelle data er baseret på tilgængelige målerapporter, med oplysninger i 1/3-oktaver og som dækker helt eller delvist det lavfrekvente frekvensområde. Antallet af denne slags målerapporter er begrænset og de generelle data er opdelt i effektkategorier, der dækker flere vindmøllefabrikater, typer og størrelser. Derfor er der også lagt en vis sikkerhed ind i disse data. Denne sikkerhed kan være begrænsende for nogle vindmølleprojekter og det er ønskeligt at anvende data, der er mere specifikke for den enkelte vindmølletype. Anvendelse af en enkelt målerapport på en vindmølletype kan være problematisk, da der kan foreligge flere støjmålinger på samme vindmølletype med forskellige støjdata. Dermed kan et projekts gennemførlighed være baseret på hvilken målerapport man anvender og myndighederne skal tage stilling til forskellige projekter baseret på forskellige rapporter for den samme vindmølletype. Dette er naturligvis ikke hensigtsmæssigt. Derfor er en gruppe af projektudviklere, rådgivere og fabrikanter gået sammen om at fremstille et sæt af støjdata, der er så entydigt og troværdigt som muligt på baggrund af de tilgængelige målerapporter. Opgaven er finansieret af nedenstående og gennemføres af Grontmij s lydafdeling Acoustica og EMD, med assistance fra Godkendelsessekretariatet for Vindmøller på DTU Vind og Danmarks Vindmølleforenings konsulenter. r:\projects\aar\35\356411\06_output\n rapport - støjkildekatalog.docx

4 Side 4 af Virksomhed Best Energy DLBR/Videncentret for Landbrug Ecopartner EMD Energicenter Nord ApS European Energy / European Wind Farms Eurowind EWII Trefor (European Wind Investment) GK Energi ApS HOFOR Lemvigegnens Landbocenter Peter Møller Vindmøllerådgivning Planenergi Siemens Wind Power Skovgaard Invest Vattenfall Vindkraft Vestas Wind Systems Wind Estate Wind1 Kontaktperson Bent Stubkjær Steen Luk Allan Dahl Larsen Thomas Sørensen Mads Willadsen Andreas von Rosen Bo Schøler Poul Jensen Gert Kristensen Kim Pind Jensen Henrik Damgren Peter Møller Susan Jessien Gurli Held Jørgen Skovgaard Arne Rahbek Trine Dalsgaard Erik Abraham Jørgen Poulsen Følgegruppe: Jan Hylleberg, Vindmølleindustrien Asbjørn Bjerre, Danmarks Vindmølleforening Peggy Friis, Godkendelsessekretariatet Steen Luk, DLBR Gunnar Lisby Kjær, Skovgaard Invest Thomas Sørensen, EMD Bo Søndergaard, Grontmij r:\projects\aar\35\356411\06_output\n rapport - støjkildekatalog.docx

5 Side 5 af 2 METODE Der tages udgangspunkt i Acoustica s arkiv over støjmålinger, der rækker tilbage til slutningen af 19 erne, hvor de første målinger blev foretaget. Derudover suppleres med rapporter fra fabrikanter og projektdeltagerne samt data anvendt i forbindelse med offentlige projekter for Energistyrelsen og Miljøstyrelsen. Der er desuden modtaget rapporter fra DELTA, Dansk Akustik Rådgivning, COWI og ÅF Ingemansson. De enkelte rapporter er som udgangspunkt fortrolige og vil ikke blive frigivet, da de er et mellemværende mellem målefirma og rekvirent. Derudover vil frigivelse af rapporterne gøre det muligt at gå ud med enkelte rapporter, hvor det kan gavne et specifikt projekt og et af formålene med dette katalog er netop at undgå anvendelse af individuelle rapporter. I stedet udarbejdes et sæt af standardiserede data for hver enkelt vindmølletype. 2.1 Forudsætninger Kvalitet af data Det er en betingelse, at målingerne er rapporteret som akkrediterede eller godkendte målerapporter, eller at det kan ses, at måling og rapportering følger de retningslinjer, der var gældende på tidspunktet for målingerne. De forskellige retningslinjer og metoder er listet nedenfor med en kort beskrivelse. Brev af 3. maj 1988 fra Miljøstyrelsen til amter, kommuner m.fl. (Amtsbrevet) I dette brev er den grundlæggende målemetode beskrevet og støjgrænser ved 8 m/s indført. Princippet om at man kan anvende en målerapport fra en lignende vindmølle som dokumentation ved ansøgning om opstilling er indført. Bekendtgørelse nr. 304 af 14. maj 1991 Støj fra vindmøller Målemetode og grænseværdier er uændrede, men underbygget med flere detaljer. Der indføres en beregningsmetode for vindmøllestøj, da traditionelle industristøjsmetoder ikke giver korrekte resultater. Der kan foretages målinger og beregninger både uden frekvensoplysninger og baseret på bånds data. Langt de fleste målerapporter er udført i henhold til denne bekendtgørelse. Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 Flere ændringer: o Der indføres supplerende støjgrænser ved 6 m/s o Støjgrænserne ved 8 m/s reduceres med 1 db o Beregningsmodellen ændres så terrænvirkningen reduceres fra + 3 db til + 1,5 db. Beregninger skal foretages på basis af data. o Målemetoden er uændret, men databehandlingen ændres, idet man går bort fra en regressionsanalyse og indfører en bin-analyse ved 6 m/s og 8 m/s. Det vil sige at målingerne grupperes efter vindhastigheden inden middelstøjspektret bestemmes. o Målemetode for off-shore vindmøller beskrives. Bekendtgørelse nr af 15. december 2011 o Der indføres støjgrænser og beregningsmetode for lavfrekvent støj o Lavfrekvent støjberegning skal baseres på 1/3-oktav data. o Prototyper, 0-serier og forsøgsmøller beskrives. o Der er flere uddybninger, og der udgives en vejledning til bekendtgørelsen IEA og IEC metoder. Internationale målemetoder o Der er foretaget enkelte målinger i henhold til disse metoder. Metoderne er i god overensstemmelse med de danske principper og resultaterne kan anvendes på lige fod med de øvrige målerapporter r:\projects\aar\35\356411\06_output\n rapport - støjkildekatalog.docx

6 Side 6 af Overordnet set er målemetoden den samme i hele perioden og det giver god mening at behandle målerapporter baseret på de ovenstående metoder sammen. Der foreligger enkelte målerapporter fra før Amtsbrevet. Det er sikret, at målemetoden i disse ældre rapporter er i overensstemmelse med de senere målemetoder Målefirmaer Størstedelen af rapporterne er udført af danske målefirmaer, men enkelte rapporter er udført af udenlandske målefirmaer, specielt tyske men også svenske, hollandske og engelske. Samtlige udenlandske målerapporter er udført i henhold til en af de ovennævnte målemetoder Vindmølletyper Der medtages ikke vindmølletyper, som stadig er i salg. Det gælder både store vindmøller og husstandsvindmøller. Data for disse vindmølletyper må indhentes hos fabrikanten og importøren. 2.2 Databehandling Database Data fra de enkelte målerapporter indtastes i et regneark med oplysninger om målefirma, rekvirent, rapport og sagsidentifikation, fabrikant, type, effekt, mølleplacering, identifikation af navhøjde, rotorstørrelse samt oplysninger om toneindhold og frekvensspektret i er. Sammen med fabrikanterne, Danmarks Vindmølleforenings konsulenter og Godkendelssekretariatet er typebetegnelserne gennemgået for at se om forskellige betegnelser reelt dækker over samme mølletype Beregning af kildespektre I de tilfælde hvor rapporten ikke indeholder data for 6 m/s, er kildespektret ved 6 m/s bestemt som en parallelforskydning af kildespektret ved 8 m/s på baggrund af den lineære sammenhæng mellem støjniveau og vindhastighed, der er angivet i rapporterne. For enkelte rapporter er kildespektret bestemt ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. I disse tilfælde er kildespektret ved både 6 m/s og 8 m/s bestemt ud fra den lineære sammenhæng. Hvor kildespektret ved 6 m/s er angivet i målerapporten er det anvendt direkte. Efterfølgende er data grupperet efter de enkelte vindmølletyper og hvor der er flere målinger er gennemsnitsspektrum og standardafvigelse beregnet. Der er i den forbindelse ikke foretaget omregning til en standard navhøjde, men beregnet på tværs af forskellige navhøjder. r:\projects\aar\35\356411\06_output\n rapport - støjkildekatalog.docx

7 Side 7 af Usikkerheder I Miljøministeriets bekendtgørelser er der anført en usikkerhed på 2 db, svarende til at en måling med % vil ligge indenfor 2 db af måleresultatet og med % sandsynlighed vil ligge under måleresultatet +2 db. Det svarer til en normalfordeling med en standardafvigelse på ca. 1,2 db. Når den beregnede standardafvigelse på den totale kildestyrke L WA for en vindmølletype er over 1,2 db indføres et usikkerhedstillæg. Usikkerhedstillægget beregnes som den del af 1, standardafvigelsen, der ligger over 2 db. Usikkerhedstillægget lægges til kildespektret i alle båndene. Typisk er standardafvigelsen større ved 6 m/s og usikkerhedstillægget vil derfor være større. Hvis standardafvigelsen er under 1,2 db er der ikke noget usikkerhedstillæg og resultaterne anses for at være uden væsentlig måleusikkerhed således at spredningen primært skyldes spredningen på vindmølletypen. I de tilfælde, hvor der kun foreligger en enkelt måling på en vindmølletype vil det blive forsøgt at gruppere den sammen med vindmøller af samme fabrikat og omtrent samme effekt. Hvis kildestøjen er sammenlignelig vurderes dette at være en fornuftig fremgangsmåde. Hvis dette ikke er muligt vil usikkerhedstillægget for den pågældende vindmølletype blive sat til 2 db, svarende til usikkerheden i Miljøministeriets bekendtgørelser. 3 RAPPORTERING Der er etableret støjdata for i alt 89 forskellige vindmølletyper som vist i tabellen i bilag 1. I denne tabel er også anført, hvilke vindmølletyper, der er slået sammen i databehandlingen. Hvor flere typer er slået sammen angiver antal vindmøller i tabellen det samlede antal enkelt vindmøller for den fælles gruppe og ikke for den enkelte type. For hver vindmølletype er der udarbejdet et datablad med angivelse af målefirma, rapportnummer, kildespektre ved 8 m/s og 6 m/s, standardafvigelser og usikkerhedstillæg. Databladene er vist i bilag 2. Kildespektrene vil også blive lagt ind i WindPRO med betegnelsen KST, som angiver, at de stammer fra kataloget. Kun projektdeltagerne vil få direkte adgang til disse data i WindPRO. Data er do tilgængelige for alle gennem denne rapport. Grontmij A/S Acoustica Bo Søndergaard r:\projects\aar\35\356411\06_output\n rapport - støjkildekatalog.docx

8 Side 8 af BILAG 1: OVERSIGT OVER VINDMØLLETYPER I KATALOGET. r:\projects\aar\35\356411\06_output\n rapport - støjkildekatalog.docx

9 Side 9 af Nummer Antal Vindmøller Fabrikat Type Kommentar 1 1 Vindsyssel Vindsyssel 2 kw 2 1 Kuriant Kuriant 11 kw 3 1 Samsø Samsø kw 4 1 Micon Windane Windane 34/DVT Danish Windpower DWP D 1 L 6 1 Wincon Wincon Wincon W0/ Wincon W5/ Wind World W-2/120 W-2/120, W- 2300/120, W-2300/150. W-2320/150, W2320/1 er slået sammen 10 5 Wind World W-2300/120 W-2/120, W- 2300/120, W-2300/150. W-2320/150, W2320/1 er slået sammen 11 5 Wind World W-2300/150 W-2/120, W- 2300/120, W-2300/150. W-2320/150, W2320/1 er slået sammen 12 5 Wind World W-2320/150 W-2/120, W- 2300/120, W-2300/150. W-2320/150, W2320/1 er slået sammen 13 5 Wind World W-2320/1 W-2/120, W- 2300/120, W-2300/150. W-2320/150, W2320/1 er slået sammen 14 5 Wind World W-20/ Wind World W-20/ Wind World W-2500/ Wind World W-30/4, 18 4 Wind World W-30/ Wind World W-4200/ Wind World W-40/0 W-30/4 og W- 30/500 er slået sammen W-30/4 og W- 30/500 er slået sammen

10 Side 10 af Nummer Antal Vindmøller Fabrikat Type Kommentar 21 5 Wind World W-5200/ Norwin Norwin Danwin Danwin Nordex N27/ Nordex N27/ Nordex N43/ Nordex N50/ Nordex N/ BONUS Bonus 55 kw 30 3 BONUS Bonus /18 kw 31 6 BONUS Bonus 150 kw 32 3 BONUS Bonus 300 kw 33 2 BONUS Bonus 300 kw mki 34 3 BONUS Bonus 300 kw mkii Bonus 300 kw mkii og mkiii er slået sammen 35 3 BONUS Bonus 300 kw mkiii Bonus 300 kw mkii og mkiii er slået sammen 36 6 BONUS Bonus 450 kw Bonus 450 kw og Bonus 450 kw mkiii er slået sammen 37 6 BONUS Bonus 450 kw mkiii Bonus 450 kw og Bonus 450 kw mkiii er slået sammen 38 2 BONUS Bonus 500 kw 39 9 BONUS Bonus 0 kw Bonus 0 kw og Bonus 0 kw mkii er slået sammen 40 9 BONUS Bonus 0 kw mkii Bonus 0 kw og Bonus 0 kw mkii er slået sammen 41 2 BONUS Bonus 0 kw MKIII BONUS Bonus 0 kw MKIV BONUS Bonus 1 MW BONUS Bonus 1,3 MW 45 7 BONUS Bonus 2 MW 46 6 BONUS Bonus 2,3 MW 47 1 Vestas V15-55 kw 48 3 Vestas V17- kw 49 2 Vestas V20- kw Vestas V kw V kw og V kw er slået sammen Vestas V kw V kw og V kw er slået sammen

11 Side 11 af Nummer Antal Vindmøller Fabrikat Type Kommentar 52 2 Vestas V kw 53 2 Vestas V kw 54 2 Vestas V42-0 kw 55 3 Vestas V44-0 kw 56 6 Vestas V47-6 kw Vestas V52-0 kw 58 6 Vestas V kw V kw og V66-1, MW er slået sammen 59 6 Vestas V66-1, MW V kw og V66-1, MW er slået sammen 1 Nordtank NTK 130 kw 61 7 Nordtank NTK 150 XLR 62 3 Nordtank NTK Nordtank NTK 300/ Nordtank NTK 500/37 2 Nordtank NTK 500/41 NTK 500/41 og NTK 550/41 er slået sammen 66 2 Nordtank NTK 550/41 NTK 500/41 og NTK 550/41 er slået sammen 67 2 Nordtank NTK 0/ Nordtank NTK 1500/ 69 1 NORDTANK NTK 1500/64 7 Micon M kw 71 7 Micon M kw 72 3 Micon M0-225 kw 73 3 Micon M0-250 kw 74 4 Micon M0-400 kw 6 Micon M0-0 kw 76 6 Micon M kw 77 2 Micon M kw M kw og M kw er slået sammen M kw og M kw er slået sammen M0-225 kw og M0-250 kw er slået sammen M0-225 kw og M0-250 kw er slået sammen M0-0 kw og M kw er slået sammen M0-0 kw og M kw er slået sammen

12 Side 12 af Nummer Antal Vindmøller Fabrikat Type Kommentar 78 6 Micon M10-0 kw 79 1 Micon M kw 4 NEG Micon NM 0/ NEG Micon NM 0/ NEG Micon NM 0/ NEG Micon NM 0/ NEG Micon NM 0/ 8 NEG Micon NM 1500/ NEG Micon NM 1500/ NEG Micon NM 2000/ NEG Micon NM 20/ 89 4 NEG Micon NM 20/92

13 BILAG 2: KILDEDATA N Side 13 af

14 Side 14 af Vindsyssel Vindsyssel 2 kw Std. Afv. Std. Afv. 63,0 N/A 74,2 N/A ,5 N/A 81,7 N/A ,9 N/A 87,1 N/A 500,9 N/A,1 N/A 0 92,1 N/A 91,3 N/A ,3 N/A 88,5 N/A 4000,1 N/A 84,3 N/A 00 74,5 N/A 73,7 N/A L WA 96,9 N/A 96,1 N/A Usikkerhedstillæg = 2,0 2,0 ÅF Ingemansson CPH-13-A Claus Hjarnø 96, LWA LWA

15 Side 15 af Kuriant Kuriant 11 kw Std. Afv. Std. Afv ,8 N/A 64,1 N/A ,1 N/A,4 N/A 250,8 N/A 77,1 N/A ,3 N/A 79,6 N/A 0,9 N/A 82,2 N/A ,6 N/A,9 N/A ,0 N/A 69,3 N/A 00 63,9 N/A,2 N/A L WA 89,4 N/A,7 N/A Usikkerhedstillæg = 2,0 2,0 Acoustica P Privat 89, LWA LWA

16 Side 16 af Samsø Samsø kw Std. Afv. Std. Afv ,8 N/A 66,3 N/A ,6 N/A 78,1 N/A 250,8 N/A,3 N/A 500,6 N/A,1 N/A 0 89,7 N/A 89,2 N/A ,7 N/A 87,2 N/A ,8 N/A 83,3 N/A 00,2 N/A 74,7 N/A L WA 96,3 N/A,7 N/A Usikkerhedstillæg = 2,0 2,0 Skandinavisk Lydteknik P Nordex A/S 96, LWA LWA

17 Side 17 af Micon Windane Windane 34/DVT400 Std. Afv. Std. Afv. 63,7 N/A 74,7 N/A ,2 N/A 82,2 N/A ,8 N/A 86,8 N/A ,4 N/A 93,4 N/A 0 91,5 N/A,5 N/A ,1 N/A 87,1 N/A ,6 N/A 77,6 N/A 00,2 N/A 64,2 N/A L WA 97,6 N/A 96,6 N/A Usikkerhedstillæg = 2,0 2,0 Acoustica P Privat 97, LWA LWA

18 Side 18 af Danish Windpower DWP D 1 L Std. Afv. Std. Afv ,2 N/A,0 N/A ,4 N/A 92,2 N/A ,0 N/A 89,8 N/A ,4 N/A 97,2 N/A 0 97,9 N/A,7 N/A ,4 N/A 91,2 N/A ,9 N/A 86,7 N/A 00,4 N/A 78,2 N/A L WA 103,5 N/A 101,3 N/A Usikkerhedstillæg = 2,0 2,0 Skandinavisk Lydteknik P I/S Nordkraft 103, LWA LWA

19 Side 19 af Wincon Wincon 200 Std. Afv. Std. Afv ,8 N/A,5 N/A ,6 N/A 78,3 N/A ,4 N/A 83,1 N/A ,0 N/A 92,7 N/A 0 91,3 N/A,0 N/A ,0 N/A 84,7 N/A ,5 N/A,2 N/A 00,1 N/A 73,8 N/A L WA 96,9 N/A,7 N/A Usikkerhedstillæg = 2,0 2,0 Skandinavisk Lydteknik P Wincon Wind Energy Aps 96, LWA LWA

20 Side 20 af Wincon W0/45 Std. Afv. Std. Afv ,3 N/A 67,3 N/A ,7 N/A,7 N/A ,8 N/A 88,8 N/A ,8 N/A,8 N/A 0 88,1 N/A 87,1 N/A 2000,5 N/A 84,5 N/A ,3 N/A,3 N/A 00 71,2 N/A,2 N/A L WA 96,1 N/A,1 N/A Usikkerhedstillæg = 2,0 2,0 Skandinavisk Lydteknik P Wincon Wind Energy Aps 96, LWA LWA

21 Side 21 af Wincon W5/48 Std. Afv. Std. Afv ,4 N/A 72,4 N/A 125,8 N/A 84,8 N/A ,4 N/A,4 N/A ,0 N/A 92,0 N/A 0 87,6 N/A 86,6 N/A ,7 N/A,7 N/A ,2 N/A 83,2 N/A 00 77,3 N/A 76,3 N/A L WA 97,1 N/A 96,1 N/A Usikkerhedstillæg = 2,0 2,0 Acoustica P A/S Wincon West Wind 97, LWA LWA

22 Side 22 af Wind World W-2/120 W-2300/120 W-2300/150 W-2320/150 W-2320/1 Std. Afv. Std. Afv. 63,3 2,6 73,3 2, ,5 1,3 77,5 1, ,8 2,1,8 2, ,2 0,8 91,2 1,4 0 92,7 2,3,7 2, ,7 4,0 81,7 3, ,2 4,6 79,2 4,1 00,5 3,8 73,5 3,4 L WA 97,1 0,7,1 0,9 Jysk Teknologisk Lydteknik Wind World A/S 96,6 Skandinavisk Lydteknik P Wind World A/S 97,1 MLK Holbæk NR. 12/ Wind World A/S 97,2 Skandinavisk Lydteknik P I/S Nordkraft 97,8 Acoustica P Fyns Amt 98, LWA LWA

23 Side 23 af Wind World W-20/150 Std. Afv. Std. Afv ,1 2,0 71,1 1,4 125,6 2,7 78,6 2,3 250,3 2,3 88,3 2, ,6 1,7 92,6 2,7 0 92,3 1,1,3 1, ,4 3,4 84,4 3, ,9 6,8,9 6, ,1 5,8 69,1 5,4 L WA 98,0 0,9 96,0 1,8 Usikkerhedstillæg = 1,0 Acoustica P Wind World A/S 96,8 DEWI AM 92 Windstrom Frisia 98,0 Acoustica P Wind World A/S 98,8 Acoustica P Wind World A/S 98,8 DEWI Ikke nummereret Windstrom Frisia 99, LWA LWA

24 Side 24 af Wind World W-20/150 Std. Afv. Std. Afv ,2 2,4 69,6 2,0 125,3 4,5 73,7 3, ,6 0,8,0 1, ,6 2,0 87,1 0,9 0 88,6 2,6 87,0 1, ,7 1,3 82,1 0,8 4000,2 2,6 78,6 2, ,1 1,9,5 1,7 L WA 93,6 1,6 92,1 0,5 Usikkerhedstillæg = 0,6 Acoustica P Stenhøj Møllelaug 91,9 Acoustica P Wind World 93,4 Acoustica P Stenhøj Møllelaug 94,3 Skandinavisk Lydteknik P Wind World A/S, LWA LWA

25 Side 25 af Wind World W-2500/220 Std. Afv. Std. Afv ,0 N/A 73,2 N/A ,0 N/A 78,2 N/A ,0 N/A 88,2 N/A ,0 N/A 91,2 N/A 0 92,0 N/A 89,2 N/A ,0 N/A 84,2 N/A ,0 N/A 76,2 N/A 00 73,0 N/A,2 N/A L WA 97,9 N/A,1 N/A Usikkerhedstillæg = 2,0 2,0 dk-teknik Sv.G/ Grenen maskinfabrik A/S 97, LWA LWA

26 Side 26 af W-30/4 W-30/500 Wind World Std. Afv. Std. Afv ,1 2,4,5 3, ,9 2,6,4 3, ,0 2,5 89,5 3, ,7 1,7 92,1 2,3 0 92,1 1,4,6 1, ,0 2,9 89,5 2, ,1 4,0,5 3, ,5 3,7,0 2,9 L WA 98,8 0,9 97,3 0,9 Ingemansson S B Wind World A/S 97,9 Ingemansson S-9153-B Wind World A/S 99,5 Ingemansson S A Wind World A/S 99,7 Acoustica P N Wind World A/S 99, LWA LWA

27 Side 27 af Wind World W-4200/0 Std. Afv. Std. Afv ,1 6,5 77,8 6, ,1 4,0 86,8 3, ,7 2,2 91,4 2,0 500,2 1,2 93,9 1,0 0 92,3 1,3 91,0 1, ,9 2,5 88,6 2,5 4000,9 1,8 84,6 2, ,3 5,1 77,0 5,5 L WA 99,6 1,3 98,3 1,1 Usikkerhedstillæg = 0,2 Acoustica P NEG Micon A/S 97,8 Acoustica P Tøvelde Vindmøllelaug 99,8 Acoustica P NEG Micon A/S,0 Acoustica P Tøvelde Vindmøllelaug,3 Acoustica T Wind World af 1997 A/S 101, LWA LWA

28 Side 28 af Wind World W-40/0 Std. Afv. Std. Afv ,0 0,0 81,9 1, ,2 0,2 87,0 0, ,5 1,5 92,3 2, ,6 2,0,5 3,0 0 91,2 1,3 89,1 2, ,7 2,7 91,6 3, ,6 3,8 89,5 4, ,0 4,9 73,8 5,9 L WA,3 2,0 98,2 3,0 Usikkerhedstillæg = 1,2 2,9 Acoustica P Wind World af 1997 A/S 99,0 Acoustica T Wind World af 1997 A/S 101, LWA LWA

29 Side 29 af Wind World W-5200/0 Std. Afv. Std. Afv ,7 2,1,0 2, ,7 0,3,9 1, ,6 1,2 92,9 1, ,3 1,4 92,6 1,2 0 94,7 1,8 93,0 1, ,0 2,0 91,3 1, ,7 3,1 86,0 2, ,1 6,9 76,0 7,5 L WA 101,6 1,2,0 0,9 Acoustica P NEG Micon A/S 99,8 Wind Consult WICO NEG Micon A/S 101,2 Wind Consult WICO NEG Micon A/S 101,3 DEWI AM NEG Micon A/S 101,7 Acoustica P NEG Micon A/S 103, LWA LWA

30 Side 30 af Norwin Norwin 0 Std. Afv. Std. Afv ,9 0,2 78,8 0, ,7 0,4 86,7 1, ,0 0,9,9 0, ,4 0,3 92,4 0,9 0 92,1 1,5 91,0 2, ,4 0,7 88,4 1, ,7 1,6 83,6 1, ,4 2,8 72,4 2,2 L WA 98,6 0,3 97,6 0,9 ÅF Ingemansson CPH01293-A LM Glasfiber 98,5 ÅF Ingemansson CPH01293-A LM Glasfiber 98, LWA LWA

31 Side 31 af Danwin Danwin 23 Std. Afv. Std. Afv. 63,7 2,3 73,8 2, ,3 2,7 81,3 2, ,4 2,1,4 2, ,5 2,0 92,6 1,7 0 93,8 1,2 91,8 1, ,2 2,2 87,3 2,3 4000,3 2,9 83,4 2, ,3 4,7 74,4 4,8 L WA 98,6 1,3 96,7 1,4 Usikkerhedstillæg = 0,2 0,4 ØDS Danwin A/S 96,4 ÅF Ingemansson CPH-1381-A René Schademan 98,4 ÅF Ingemansson A Roskilde Amt 98,9 Dansk Akustik Rådgivning MR09.11/ Danservice 99,2 Skandinavisk Lydteknik T Privat 99,7 Dansk Akustik Rådgivning MR09.11/ Danservice, LWA LWA

32 Side 32 af Nordex N27/150 Std. Afv. Std. Afv ,8 N/A 69,6 N/A ,9 N/A 79,7 N/A ,4 N/A 84,2 N/A ,8 N/A,6 N/A 0 96,0 N/A 92,8 N/A ,2 N/A 91,0 N/A ,0 N/A 79,8 N/A 00,9 N/A 67,7 N/A L WA 99,2 N/A 96,0 N/A Usikkerhedstillæg = 2,0 2,0 Skandinavisk Lydteknik P Nordex A/S 99, LWA LWA

33 Side 33 af Nordex N27/225 Std. Afv. Std. Afv ,6 N/A 73,3 N/A ,6 N/A 82,3 N/A ,6 N/A,3 N/A ,2 N/A,9 N/A 0,0 N/A 98,7 N/A ,5 N/A,2 N/A ,2 N/A 86,9 N/A 00 76,0 N/A 74,7 N/A L WA 102,7 N/A 101,3 N/A Usikkerhedstillæg = 2,0 2,0 Skandinavisk Lydteknik P Nordex A/S 102, LWA LWA

34 Side 34 af Nordex N43/0-40 Std. Afv. Std. Afv ,2 3,4 74,4 3, ,9 1,0 83,2 1, ,3 2,0 89,6 1, ,9 1,1 93,1 0,8 0 92,7 0,5,9 0, ,7 0,7 88,0 0, ,8 0,4 86,1 0, ,8 0,4 81,1 0,6 L WA 99,2 0,6 97,5 0,4 Acoustica P Nordex GMBH 98,6 Acoustica P Nordex GMBH 99,7 Acoustica P Nordex GMBH 99, LWA LWA

35 Side 35 af Nordex N50/0 Std. Afv. Std. Afv ,2 5,9 77,4 5, ,1 3,5 86,3 3, ,4 1,7,6 1, ,1 0,4 92,3 0,1 0 91,0 0,4,2 0, ,0 0,9 91,2 0, ,0 2,2,2 1, ,2 3,7 83,4 3,4 L WA 99,2 1,3 98,4 1,0 Usikkerhedstillæg = 0,2 Acoustica P Nordex GMBH 98,3 Acoustica P Nordex GMBH, LWA LWA

36 Side 36 af Nordex N/1300- Std. Afv. Std. Afv ,6 4,3,2 3, ,1 7,2 89,6 6, ,7 2,6,2 1, ,9 1,8 91,5 0,6 0,1 0,5 88,6 1, ,6 2,1 88,1 3, ,1 1,4 86,6 2, ,8 0,1 81,3 1,2 L WA 98,8 1,9 97,3 0,7 Usikkerhedstillæg = 1,1 Acoustica P Nordex GMBH 98,0 DEWI AM Nordex GMBH, LWA LWA

37 Side 37 af BONUS Bonus 55 kw Std. Afv. Std. Afv. 63,8 N/A 73,8 N/A ,0 N/A 81,0 N/A 250,5 N/A 88,5 N/A ,2 N/A 92,2 N/A 0 94,3 N/A 92,3 N/A ,8 N/A 89,8 N/A ,6 N/A 82,6 N/A 00 L WA 99,3 N/A 97,3 N/A Usikkerhedstillæg = 2,0 2,0 Lydteknisk Institut LI 177/86 Danregn Vindkraft 99, LWA LWA

38 Side 38 af BONUS Bonus /18 kw Std. Afv. Std. Afv ,9 3,2 68,9 2,8 125,7 2,1 79,7 2, ,3 1,3 87,3 1,5 500,3 0,9 94,3 1,8 0 93,2 1,4 92,2 2, ,4 2,4 87,4 1, ,4 1,1,4 1,9 00,2 1,6 74,2 2,1 L WA 98,4 0,6 99,4 1,7 Usikkerhedstillæg = 0,8 dk-teknik BONUS Energy A/S 98,4 Acoustica P Strandager Møllelaug 98,5 Acoustica P Fyns Amt 99, LWA LWA

39 Side 39 af BONUS Bonus 150 kw Std. Afv. Std. Afv. 63,1 3,2 73,3 2, ,3 2,3 79,4 2, ,5 2,3 84,7 2, ,0 3,9 89,1 4,5 0 89,5 1,0 87,7 2, ,2 2,8,4 3, ,5 4,3 81,7 5, ,2 4,7 72,9 4,4 L WA,5 2,1 93,7 3,0 Usikkerhedstillæg = 1,4 3,0 Teknologisk, Lydteknik STP 848 BONUS Energy A/S 93,9 DEWI AM BONUS Energy A/S 94,4 dk-teknik BONUS Energy A/S 94,6 DELTA DANAK 24 Århus Amt,8 DELTA DANAK 24 Århus Amt 98,4 DELTA DANAK 24 Århus Amt 98, LWA LWA

40 Side 40 af BONUS Bonus 300 kw Std. Afv. Std. Afv ,7 1,1,7 1, ,0 0,7,0 0,5 250,2 1,4 94,2 0, ,9 1,4 91,9 1,4 0 91,8 1,5,9 1,1 2000,8 1,1 89,8 2, ,4 1,6 83,4 2, ,1 0,7 73,1 1,3 L WA 99,5 0,9 98,1 1,0 dk-teknik D/ Energistyrelsen 98,5 dk-teknik D/ Energistyrelsen 99,6 dk-teknik D/ Energistyrelsen, LWA LWA

41 Side 41 af BONUS Bonus 300 kw mki Std. Afv. Std. Afv. 63,7 N/A 73,8 N/A 125,0 1,8 83,5 1, ,3 0,5,8 0, ,2 3,6 87,8 3,0 0 86,4 2,8 84,9 2, ,9 2,7 82,4 2,1 4000,5 2,6 79,0 2, ,2 N/A 69,3 N/A L WA 94,0 2,5 92,6 1,9 Usikkerhedstillæg = 2,1 1,1 Acoustica P BONUS Energy A/S 92,3 dk-teknik BONUS Energy A/S, LWA LWA

42 Side 42 af Bonus 300 kw mkii Bonus 300 kw mkiii BONUS Std. Afv. Std. Afv. 63,1 0,2 78,1 0, ,9 1,3 84,9 1, ,0 1,8 87,1 1, ,0 0,2 87,0 0,3 0 89,7 2,0 87,7 2, ,3 1,3,4 1, ,6 1,9 81,6 2, ,9 3,6 74,9 3,6 L WA 96,0 0,5 94,0 1,0 DEWI AM 0410 BONUS Energy A/S,5 DELTA DANAK 1672 BONUS Energy A/S 96,4 LBP BV R aaA0.tk BONUS Energy A/S 96, LWA LWA

43 Side 43 af Bonus 450 kw Bonus 450 kw mkiii BONUS Std. Afv. Std. Afv ,1 2,1 73,6 2, ,0 2,3 81,5 2,4 250,4 1,7 87,9 2, ,3 1,9,7 2,2 0 91,7 2,0 89,1 2, ,6 2,1 87,0 2, ,6 2,3 84,0 2, ,7 6,3 76,2 6,2 L WA 98,1 1,0,5 1,7 Usikkerhedstillæg = 0,8 DELTA STP 925 BONUS Energy A/S 97,0 Teknologisk, Lydteknik STP 5 BONUS Energy A/S 97,7 dk-teknik BONUS Energy A/S 97,9 DEWI AM BONUS Energy A/S 98,6 DEWI AM BONUS Energy A/S 99,5 dk-teknik D/..513 BONUS Energy A/S 99, LWA LWA

44 Side 44 af BONUS Bonus 500 kw Std. Afv. Std. Afv ,6 1,5 79,5 0,3 125,8 1,0 88,7 0, ,0 1,3 91,9 0, ,8 0,2,7 2,1 0,3 1,5 88,2 3,4 2000,2 1,4 88,1 0, ,4 1,3 87,3 0,5 00,7 3,2 83,6 5,0 L WA 99,6 0,4 97,5 1,4 Usikkerhedstillæg = 0,3 DELTA DANAK 10 BONUS Energy A/S 99,4 DELTA DANAK 10 BONUS Energy A/S, LWA LWA

45 Side 45 af Bonus 0 kw Bonus 0 kw mkii BONUS Std. Afv. Std. Afv ,6 2,8 78,4 2, ,0 3,3,7 3, ,3 1,4 91,1 1, ,9 1,4 92,7 1,5 0 92,5 1,3 91,3 1, ,3 1,9 88,1 2, ,6 1,6,4 2, ,4 2,6 77,4 2,1 L WA 99,0 0,7 97,7 1,0 DELTA DANAK 1408 BONUS Energy A/S 97,8 DELTA DANAK 1741 BONUS Energy A/S 98,6 DELTA DANAK 1935 Flemming Madsen 99,2 DELTA DANAK 1976 BONUS Energy A/S 99,3 DELTA DANAK 1350 BONUS Energy A/S 99,4 DELTA DANAK 2132 Mads Madsen 99,5 DELTA DANAK 2133 Jørgen Petersen 99,5 DELTA DANAK 1981 BONUS Energy A/S 99,7 DEWI AM BONUS Energy A/S, LWA LWA

Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark. Juni 2014. N6.032.

Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark. Juni 2014. N6.032. Side 1 af 97 Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark Juni 2014 Udgivelsesdato : 11. juni 2014 opdateret 7. oktober 2014 og 28. august 2015 Projekt

Læs mere

Generelle data om støjen fra ældre vindmøller. Bo Søndergaard og Peter Henningsen Acoustica, Grontmij A/S

Generelle data om støjen fra ældre vindmøller. Bo Søndergaard og Peter Henningsen Acoustica, Grontmij A/S Generelle data om støjen fra ældre vindmøller Bo Søndergaard og Peter Henningsen Acoustica, Grontmij A/S Miljøprojekt Nr. 1398 11 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj, Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra vindmølle, Cirkel

Læs mere

NOTAT Dato Dok.nr /16 Sagsnr. 15/7531 Ref. Jørgen Mathiesen

NOTAT Dato Dok.nr /16 Sagsnr. 15/7531 Ref. Jørgen Mathiesen NOTAT Dato 23022016 Dok.nr. 36878/16 Sagsnr. 15/7531 Ref. Jørgen Mathiesen FORUDSÆTNINGER FOR KOMMUNENS VINDMØLLEPLAN OG STATUS FOR REALISERING AF VINDMØLLEPLANEN FEBRUAR 2016 Forudsætninger for vindmølleplanen

Læs mere

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær Side: 1 af 6 Philip Astley Korsebøllevej 5 5953 Tranekær Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær I forbindelse med en planlagt opførelse af vindmøller ved

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes,

Læs mere

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Bilag 4 Beregning af støj Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej,, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Nærværende beregning er vejledende, og der tages

Læs mere

Behov for støjmåling ved idriftsættelse

Behov for støjmåling ved idriftsættelse Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring raadhus@rebild.dk Jan Stensballe Blushøjvej 3 6. Maj 2015 Vedr. Vindmølle park vest for Døstrup I forbindelse med et ønske fra Eurowind Project A/S, om at opføre

Læs mere

Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy DELTA

Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy     DELTA Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy AV 1331/09 Sagsnr.: A581259 Side 1 af 9 9. november 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Miljømåling - ekstern støj Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle Udført for Solid Wind Power A/S DANAK 100/1771 Revision 1 Sagsnr.: T205893

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Thymøllen TWP

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Tåsinge, Søby, Svendborg kommune, DANMARK 4,6 MW vindmøllepark 2 stk. Siemens SWT-2.3-93, 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De to nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: december

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj 19. augusti 2015 Telefon: + 45 78 103 103 Ref: REH QA: CBA Dok: REH-080615-1 Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm Miljømåling Ekstern støj Østerbro

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

DMP Mølleservice. Dansk Vindmølleforening Erfa og informationsmøde for mølleejere. Torsdag den 27. september 2012, Vingsted

DMP Mølleservice. Dansk Vindmølleforening Erfa og informationsmøde for mølleejere. Torsdag den 27. september 2012, Vingsted DMP Mølleservice Dansk Vindmølleforening Erfa og informationsmøde for mølleejere Torsdag den 27. september 2012, Vingsted Carsten Brinck Salgsdirektør 1 DMP Service og reparation af vindmøller siden 1987

Læs mere

1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller.

1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 2, 7 a, stk. 1, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Notat N6.005.15. Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study. : Henrik Vinther VidenOmVind.

Notat N6.005.15. Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study. : Henrik Vinther VidenOmVind. Notat N6.005.15 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study 06. februar

Læs mere

DELTA Testrapport. Dokumentation af støj fra vindmøllepark ved Hagesholm II. Udført for Vattenfall Vindkraft A/S

DELTA Testrapport. Dokumentation af støj fra vindmøllepark ved Hagesholm II. Udført for Vattenfall Vindkraft A/S DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Dokumentation af støj fra vindmøllepark ved Hagesholm II Udført for Vattenfall Vindkraft A/S DANAK 100/1560 Sagsnr.: T201507 Side 1 af 53 21. maj 2012 DELTA Agro Food

Læs mere

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat PARK - Hovedresultat Beregning: 5 stk Vestas V112 94 m navhøjde 149,9 m totalhøjde Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) 03-06-2011 10:52 / 1 03-06-2011 10:41/2.7.486 Beregnings-opsætning Lufts densitets

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj"

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast Miljømåling - ekstern støj Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj" Certifikat nr. 24057 Målingerne er foretaget den 29. februar og 20. marts 2012 Sag nr. 154 Rekvirent Arbejdsmiljøcenter

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Side 1 af 7 BEK nr 1284 af 15/12/2011 Gældende (Vindmøllebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 22-12-2011 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag INDLEDNING

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD Bornholms Regionskommune har den. marts 0 offentliggjort forslag

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse.

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V80 Alm støj Mode 4 (Målt støj V112) Støjberegningsmetode: Dansk 2011 kan ikke Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet.

Læs mere

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08 Udøvende institution: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax: 72 19 00 01 www.delta.dk/reflab Teknisk Notat Supplerende databehandling af resultater

Læs mere

Oplæg til fremtidig dansk. Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Oplæg til fremtidig dansk. Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller 10. juli 2007 Oplæg til fremtidig dansk Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller Baggrund Den nuværende danske godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Lavfrekvent lyd: frekvenser under 200 Hz Infralyd: frekvenser under 20 Hz. Typiske kilder til lavfrekvent

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk Notat CVR-nr. 48233511 N4.024.13 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler 23. april 2013 Projekt:

Læs mere

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge Udført for Wind1 ApS AV 106/10 Sagsnr.: A581343 Side 1 af 33 14 måleblade 7 bilag

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Tjørntved, Sorø, DANMARK 4,6 MW Vindmølleprojekt 2 x Siemens SWT-2,3-93m, 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 2 Siemens SWT-2,3-93m vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD:

Læs mere

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2 HOFOR VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme

Læs mere

Status for vindkraftudbygningen de seneste år - overblik og detaljer

Status for vindkraftudbygningen de seneste år - overblik og detaljer Det Energipolitiske Udvalg, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. sam EPU alm. del - Bilag 74,MPU alm. del - Bilag 103 Offentligt Notat af 17. januar 2008 Status for vindkraftudbygningen de seneste år - overblik

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Regler om støj fra vindmøller REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Katrineholms piber, Næstved kommune, DANMARK 9,2 MW vindmøllepark 4 stk. Siemens SWT-2.3-93, 8 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De fire nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S Teknisk Notat Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December 2013 Udført for DONG Energy Power A/S TC-100383 Sagsnr.: T204961 Side 1 af 10 7. januar 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 UDKAST til VVM-tilladelse for vindmølleprojekt ved Stakroge Stakroge Vindmøllepark ApS har søgt om tilladelse til at opstille fem

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Vindmølle Projekt. Barløse Mark

Vindmølle Projekt. Barløse Mark Vindmølle Projekt Barløse Mark 1 Assens Kommune Plan og Byg Willemoesgade 15 5610 Assens Att.: Ann-Mett Rønsholt Dato: 22.03.2010 Ansøgning om opsætning af vindmøller på Barløse Mark Vedlagt følger ansøgning

Læs mere

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell Notat Grontmij A/S Danmark T +45 4348 6060 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N2.136.14 Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads 28. oktober 2014 Projekt: 35.3566.04

Læs mere

Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring i forbindelse med dispensation fra lokalplan til ændrede møllestørrelser.

Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring i forbindelse med dispensation fra lokalplan til ændrede møllestørrelser. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2014 Sags id 14-10140 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 E-mail std@esbjergkommune.dk Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: HONUM EL A/S EJNAR KJÆR MØLLER CE1936 20151022/KLA SKOVHUSVEJ 25 8763 RASK MØLLE Indholdsfortegnelse:

Læs mere

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web...

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... Page 1 of 1 22-01-2013 Vindmøller i nyt område cob Sehested til: beklk 06-01-2013 20:09 Vis detaljer Historik: Beskeden

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Bølå, Åbenrå kommune, DANMARK 16 MW Vindmølleprojekt 8 x Vestas V80 2MW, 60 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 8 Vestas V80 2MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater DECIBEL - Main Result DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. The calculation is based on the "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" from the Danish Environmental Agency. Støjbelastningen fra vindmøller

Læs mere

Til indsigelse fra Tørslevvej 64, Skibby vedrørende sag nr. 03.03.00p19-45-15, har vi følgende kommentarer.

Til indsigelse fra Tørslevvej 64, Skibby vedrørende sag nr. 03.03.00p19-45-15, har vi følgende kommentarer. Fra: valter [vz-consult@outlook.dk] Til: Karsten Jakobsen [kajak@frederikssund.dk] Sendt dato: 27-07-2015 20:55 Modtaget Dato: 27-07-2015 20:55 Vedrørende: Sag Tørslevvej 63. Hej Karsten Jakobsen. Til

Læs mere

Miljøstyrelsen Strandgade København K. Sagsnummer: MST Bemærkninger til bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Miljøstyrelsen Strandgade København K. Sagsnummer: MST Bemærkninger til bekendtgørelse om støj fra vindmøller Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Sagsnummer: MST-5114-00048 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 danish@windpower.org www.windpower.org Bemærkninger til bekendtgørelse

Læs mere

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag.

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag. Stege, den 18. september 2015 Information vedr. støj fra vindmøller Kære politiker, vidste du - at der ikke findes en grænse for den støj, naboen til en vindmølle må opleve eller måle i eller ved boligen?

Læs mere

Fakta om naboskab til moderne vindmøller

Fakta om naboskab til moderne vindmøller Ellemarksvej 47 8000 Aarhus C. Telefon 87 33 14 33 hv@dkvind.dk Fakta om naboskab til moderne vindmøller www.videnomvind.dk Samfunds- og nabohensyn går hånd i hånd. 2 Lær din nye nabo at kende. 3 Hvilke

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om støj fra vindmøller NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-5114-00048 Ref. ALG/JJ Den 23. december 2011 Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om støj fra vindmøller Udkastet til ændring af bekendtgørelsen om

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Osiris 10 vindmølle

Læs mere

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller Birger Plovsing DELTA Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Husstandsvindmøller Typegodkendelse Test og dokumentation

Husstandsvindmøller Typegodkendelse Test og dokumentation Husstandsvindmøller Typegodkendelse Test og dokumentation Temadag omkring nettilslutning af elproducerende anlæg Den 1 juni 2011 Peggy Friis Risø DTU Godkendelsessekretariatet for Vindmøller SWT i godkendelsessystemet

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Lejbølle, Langeland, DANMARK 9-1 MW vindmøllepark 3 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde 4 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De tre nye møller (SWT-3.0MW) illustreret

Læs mere

Vurdering af z-koordinatens betydning for beregnet støj og skyggekast samt linje gennem navhøjderved vindmølleprojekt ved Tornbygård

Vurdering af z-koordinatens betydning for beregnet støj og skyggekast samt linje gennem navhøjderved vindmølleprojekt ved Tornbygård Vurdering af z-koordinatens betydning for beregnet støj og skyggekast samt linje gennem navhøjderved vindmølleprojekt ved Tornbygård Beregning, støj og skyggekast I forbindelse med udarbejdelsen af VVM

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde op til 140 m ved Brejning. Møllerne vil stå på en lige linje nordvest mod

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.006.11 Torben Clausen A/S - Virksomhedsstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc:

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc: Lise Overby Nørgård Fra: AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Lise Overby Nørgård Cc: per.stenholt@vattenfall.com; JesperKyed.Larsen@vattenfall.com Emne: Vindmøllepark Klim;

Læs mere

EMD International A/S Niels Jernesvej 10 9220 Aalborg Ø, DENMARK tel.: +45 9635 4444 fax: +45 9635 4446 e-mail: emd@emd.dk web: www.emd.

EMD International A/S Niels Jernesvej 10 9220 Aalborg Ø, DENMARK tel.: +45 9635 4444 fax: +45 9635 4446 e-mail: emd@emd.dk web: www.emd. Redegørelse vedr. betydning for Nissum Bredning projekt hvis lokalplan 158 gennemføres (forslag om opførelse af 2 Envision møller). Af Per Nielsen Efter henvendelse fra Nissum Bredning vindmøllelaug og

Læs mere

Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark.

Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark. Lemvig kommune Aalborg d. 16-9-2013 Teknik og miljø Att: Anja Mauritsen teknik@lemvig.dk Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark. Indhold Opsummering...1 Baggrund...2

Læs mere

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18 We help ideas meet the real world Teknisk Notat Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme Rekvirent: DONG Energy Side 1 af 18 30. april 2008 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

VInd i ROSkilde - VIROS

VInd i ROSkilde - VIROS VInd i ROSkilde - VIROS Ebba Dellwik, Carsten Weber Kock, Niels-Erik Clausen og Asger Bech Abrahamsen, DTU Vind Energi Kontakt: asab@dtu.dk Tyge Kjær, RUC Mikkel Sander, Roskilde Festival Søren Hermansen,

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 (j.nr. 1011-3) er offentliggjort i anonymiseret form på nævnets hjemmeside: www.ekn.dk.

Energiklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 (j.nr. 1011-3) er offentliggjort i anonymiseret form på nævnets hjemmeside: www.ekn.dk. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 om afvisning af klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse

Læs mere

Regler for servicering af husstandsmøller i alle aldre og størrelser

Regler for servicering af husstandsmøller i alle aldre og størrelser Regler for servicering af husstandsmøller i alle aldre og størrelser Temadag om mini- og husstandsmøller Fredag d. 20. september, 2013 Messe C i Fredericia Peggy Friis DTU Vindenergi Energistyrelsens Godkendelsessekretariat

Læs mere

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING Politisk behandling af vindmølleprojektet Vindpark Øster Børsting Viborg Kommune har den 5. juli 2012 offentliggjort

Læs mere

Tema: Politisk beslutsomhed og borgerinddragelse. Kristian Borch, Seniorforsker DTU

Tema: Politisk beslutsomhed og borgerinddragelse. Kristian Borch, Seniorforsker DTU Tema: Politisk beslutsomhed og borgerinddragelse Kristian Borch, Seniorforsker DTU InnovationsFonden støtter projektet Wind2050 med 20 mio.kr. Et stort beløb, der afspejler at projektets kobling mellem

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING , Billund kommune, DANMARK 9 MW Vindmølleprojekt 4 x Vestas V90 3MW 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 4 Vestas V90-3MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund

Læs mere

VVM-anmeldelse for udvidelse af mølleområde Holmen (Holmen 2)

VVM-anmeldelse for udvidelse af mølleområde Holmen (Holmen 2) 06-06-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for udvidelse af mølleområde Holmen (Holmen 2) Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på igangsætning af mølleplanlægningen

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Lavfrekvent støj fra store vindmøller

Lavfrekvent støj fra store vindmøller Lavfrekvent støj fra store vindmøller Vindmølleindustrien 1. december 2010 Kaj Dam Madsen DELTA, kdm@delta.dk Baggrund for projektet En voksende bekymring i befolkningen for, at store nye vindmøller skulle

Læs mere

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller De kumulative effekter ved etablering af den kystnære havmøllepark Omø Syd er nedenfor vurderet

Læs mere

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup, Viborg kommune, DANMARK 3 x Siemens SWT 3.0 MW - 101, nav: 89.5 m Rev.2 ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup møllepark illustreret med Google Earth

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Vindmøller ved Københavnerhede

Velkommen til borgermøde om Vindmøller ved Københavnerhede Velkommen til borgermøde om Vindmøller ved Københavnerhede Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og Lokalplan nr. 277 Sentrum, Isenvad Onsdag den 9. marts 2016 www.ikast-brande.dk Formål med mødet i dag

Læs mere

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Støj fra vindmøller Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Titel: Støj fra vindmøller Støj fra vindmøller Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-92903-08-2

Læs mere

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw.

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw. Side: 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Side Afsnit 1 Indholdsfortegnelse 2 Gaia-Wind 133 10 kw husstandsvindmølle placering 3 Beskrivelse af Gaia-Wind 133 10 kw vindmøllen 4 Støjbelastning fra møllen 5 Geografiske

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S 15. december 2012 Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S På lokaliteten Holmen, Vest for Hemmet Indsendt til: Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD Randers Kommune har den 10. oktober 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 111 samt lokalplan nr. 565 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for volden i stedet for nord for volden.

Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for volden i stedet for nord for volden. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Bilag 1 04-09-2012 Sagsnr. 2012-124709 Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for

Læs mere

støjberegninger og målinger ved Fiskebækbroen

støjberegninger og målinger ved Fiskebækbroen støjberegninger og målinger ved Fiskebækbroen 03-09-2008 Page 1 of 2 Ulla Merete Riel Fra: Christian Sauer [csa@vddk] Sendt: 2 juli 2008 17:51 Til: Hans Dyrby Kloch Emne: VS: målinger ved Fiskebækbroen

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE Beskrivelse af projektet Projektet består af 5 møller med en totalhøjde op til 125 m i Rindum Enge. Møllerne vil stå på en lige linje fra nord til

Læs mere

Fra lokal til global industri

Fra lokal til global industri Fra lokal til global industri Kim Nedergaard Jacobsen, projektchef knja@windpower.org Danish Wind Industry Association www.windpower.org The Wind Industry in Denmark Mere end 245 medlemsvirksomheder i

Læs mere

Vindmøller ved Hollandsbjerg

Vindmøller ved Hollandsbjerg Projekt forslag Vindmøller ved Hollandsbjerg Projekt holder: Vattenfall Vindkraft A/S Jupitervej 6 6000 Kolding Att.: Jan Vindahl Hermann Tlf.: 27 87 59 80 E-mail: janvindahl.hermann@vattenfall.com Indhold

Læs mere

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret HØR ING SN OT AT EK ST ERNE HØR INGSPART ER 25. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling,

Læs mere