Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark. Juni N6.032.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark. Juni 2014. N6.032."

Transkript

1 Side 1 af Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark Juni 2014 Udgivelsesdato : 11. juni 2014 Projekt : Udarbejdet : Bo Søndergaard Kontrolleret : Jørgen Heiden Notat : N r:\projects\aar\35\356411\06_output\n rapport - støjkildekatalog.docx

2 Side 2 af INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 METODE Forudsætninger Kvalitet af data Målefirmaer Vindmølletyper Databehandling Database Beregning af kildespektre Usikkerheder 7 3 RAPPORTERING 7 BILAG 1: OVERSIGT OVER VINDMØLLETYPER I KATALOGET. 8 BILAG 2: KILDEDATA 13 r:\projects\aar\35\356411\06_output\n rapport - støjkildekatalog.docx

3 Side 3 af 1 INDLEDNING OG FORMÅL I forbindelse med udvikling af nye vindmølleprojekter skal støjen fra de nærmeste allerede opførte vindmøller indregnes i støjbelastningen. Dette skyldes at støjgrænserne anført i Miljøministeriets bekendtgørelse 1284 af 15. december 2011 Støj fra vindmøller gælder den samlede støj fra vindmøller. Det er dog ikke hensigtsmæssigt, at inddrage samtlige vindmøller i Danmark i beregning af støjen og i Vejledning nr. 1, 2012 Støj fra vindmøller fra Miljøstyrelsen, er der givet anvisninger på hvordan man vælger hvilke vindmøller, der skal inddrages. Støjberegningerne skal baseres på frekvensoplysninger om støjen i bånd eller 1/3-oktavbånd. Mange af de eksisterende vindmøller har været opstillet siden slutningen af 19 erne og kravene til dokumentation af støjen har ændret sig flere gange siden dengang. Derfor er det ikke let at finde støjmålerapporter for de enkelte vindmølletyper, med den tilstrækkelige dokumentation. Den tilstrækkelige dokumentation skal ideelt set bestå af en målerapport på den konkrete vindmølle. Alternativt kan man anvende en målerapport på en vindmølle af samme type. Hvis dette ikke kan findes, er man henvist til at anvende data fra Miljøprojekt Generelle data om støjen fra ældre vindmøller fra Miljøstyrelsen. De generelle data er udarbejdet for at sikre, at der sammen med bekendtgørelsen og vejledningen findes et sæt af data, der gør det muligt at foretage de nødvendige beregninger, både for det A-vægtede støjniveau og for den lavfrekvente støj. De generelle data er baseret på tilgængelige målerapporter, med oplysninger i 1/3-oktaver og som dækker helt eller delvist det lavfrekvente frekvensområde. Antallet af denne slags målerapporter er begrænset og de generelle data er opdelt i effektkategorier, der dækker flere vindmøllefabrikater, typer og størrelser. Derfor er der også lagt en vis sikkerhed ind i disse data. Denne sikkerhed kan være begrænsende for nogle vindmølleprojekter og det er ønskeligt at anvende data, der er mere specifikke for den enkelte vindmølletype. Anvendelse af en enkelt målerapport på en vindmølletype kan være problematisk, da der kan foreligge flere støjmålinger på samme vindmølletype med forskellige støjdata. Dermed kan et projekts gennemførlighed være baseret på hvilken målerapport man anvender og myndighederne skal tage stilling til forskellige projekter baseret på forskellige rapporter for den samme vindmølletype. Dette er naturligvis ikke hensigtsmæssigt. Derfor er en gruppe af projektudviklere, rådgivere og fabrikanter gået sammen om at fremstille et sæt af støjdata, der er så entydigt og troværdigt som muligt på baggrund af de tilgængelige målerapporter. Opgaven er finansieret af nedenstående og gennemføres af Grontmij s lydafdeling Acoustica og EMD, med assistance fra Godkendelsessekretariatet for Vindmøller på DTU Vind og Danmarks Vindmølleforenings konsulenter. r:\projects\aar\35\356411\06_output\n rapport - støjkildekatalog.docx

4 Side 4 af Virksomhed Best Energy DLBR/Videncentret for Landbrug Ecopartner EMD Energicenter Nord ApS European Energy / European Wind Farms Eurowind EWII Trefor (European Wind Investment) GK Energi ApS HOFOR Lemvigegnens Landbocenter Peter Møller Vindmøllerådgivning Planenergi Siemens Wind Power Skovgaard Invest Vattenfall Vindkraft Vestas Wind Systems Wind Estate Wind1 Kontaktperson Bent Stubkjær Steen Luk Allan Dahl Larsen Thomas Sørensen Mads Willadsen Andreas von Rosen Bo Schøler Poul Jensen Gert Kristensen Kim Pind Jensen Henrik Damgren Peter Møller Susan Jessien Gurli Held Jørgen Skovgaard Arne Rahbek Trine Dalsgaard Erik Abraham Jørgen Poulsen Følgegruppe: Jan Hylleberg, Vindmølleindustrien Asbjørn Bjerre, Danmarks Vindmølleforening Peggy Friis, Godkendelsessekretariatet Steen Luk, DLBR Gunnar Lisby Kjær, Skovgaard Invest Thomas Sørensen, EMD Bo Søndergaard, Grontmij r:\projects\aar\35\356411\06_output\n rapport - støjkildekatalog.docx

5 Side 5 af 2 METODE Der tages udgangspunkt i Acoustica s arkiv over støjmålinger, der rækker tilbage til slutningen af 19 erne, hvor de første målinger blev foretaget. Derudover suppleres med rapporter fra fabrikanter og projektdeltagerne samt data anvendt i forbindelse med offentlige projekter for Energistyrelsen og Miljøstyrelsen. Der er desuden modtaget rapporter fra DELTA, Dansk Akustik Rådgivning, COWI og ÅF Ingemansson. De enkelte rapporter er som udgangspunkt fortrolige og vil ikke blive frigivet, da de er et mellemværende mellem målefirma og rekvirent. Derudover vil frigivelse af rapporterne gøre det muligt at gå ud med enkelte rapporter, hvor det kan gavne et specifikt projekt og et af formålene med dette katalog er netop at undgå anvendelse af individuelle rapporter. I stedet udarbejdes et sæt af standardiserede data for hver enkelt vindmølletype. 2.1 Forudsætninger Kvalitet af data Det er en betingelse, at målingerne er rapporteret som akkrediterede eller godkendte målerapporter, eller at det kan ses, at måling og rapportering følger de retningslinjer, der var gældende på tidspunktet for målingerne. De forskellige retningslinjer og metoder er listet nedenfor med en kort beskrivelse. Brev af 3. maj 1988 fra Miljøstyrelsen til amter, kommuner m.fl. (Amtsbrevet) I dette brev er den grundlæggende målemetode beskrevet og støjgrænser ved 8 m/s indført. Princippet om at man kan anvende en målerapport fra en lignende vindmølle som dokumentation ved ansøgning om opstilling er indført. Bekendtgørelse nr. 304 af 14. maj 1991 Støj fra vindmøller Målemetode og grænseværdier er uændrede, men underbygget med flere detaljer. Der indføres en beregningsmetode for vindmøllestøj, da traditionelle industristøjsmetoder ikke giver korrekte resultater. Der kan foretages målinger og beregninger både uden frekvensoplysninger og baseret på bånds data. Langt de fleste målerapporter er udført i henhold til denne bekendtgørelse. Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 Flere ændringer: o Der indføres supplerende støjgrænser ved 6 m/s o Støjgrænserne ved 8 m/s reduceres med 1 db o Beregningsmodellen ændres så terrænvirkningen reduceres fra + 3 db til + 1,5 db. Beregninger skal foretages på basis af data. o Målemetoden er uændret, men databehandlingen ændres, idet man går bort fra en regressionsanalyse og indfører en bin-analyse ved 6 m/s og 8 m/s. Det vil sige at målingerne grupperes efter vindhastigheden inden middelstøjspektret bestemmes. o Målemetode for off-shore vindmøller beskrives. Bekendtgørelse nr af 15. december 2011 o Der indføres støjgrænser og beregningsmetode for lavfrekvent støj o Lavfrekvent støjberegning skal baseres på 1/3-oktav data. o Prototyper, 0-serier og forsøgsmøller beskrives. o Der er flere uddybninger, og der udgives en vejledning til bekendtgørelsen IEA og IEC metoder. Internationale målemetoder o Der er foretaget enkelte målinger i henhold til disse metoder. Metoderne er i god overensstemmelse med de danske principper og resultaterne kan anvendes på lige fod med de øvrige målerapporter r:\projects\aar\35\356411\06_output\n rapport - støjkildekatalog.docx

6 Side 6 af Overordnet set er målemetoden den samme i hele perioden og det giver god mening at behandle målerapporter baseret på de ovenstående metoder sammen. Der foreligger enkelte målerapporter fra før Amtsbrevet. Det er sikret, at målemetoden i disse ældre rapporter er i overensstemmelse med de senere målemetoder Målefirmaer Størstedelen af rapporterne er udført af danske målefirmaer, men enkelte rapporter er udført af udenlandske målefirmaer, specielt tyske men også svenske, hollandske og engelske. Samtlige udenlandske målerapporter er udført i henhold til en af de ovennævnte målemetoder Vindmølletyper Der medtages ikke vindmølletyper, som stadig er i salg. Det gælder både store vindmøller og husstandsvindmøller. Data for disse vindmølletyper må indhentes hos fabrikanten og importøren. 2.2 Databehandling Database Data fra de enkelte målerapporter indtastes i et regneark med oplysninger om målefirma, rekvirent, rapport og sagsidentifikation, fabrikant, type, effekt, mølleplacering, identifikation af navhøjde, rotorstørrelse samt oplysninger om toneindhold og frekvensspektret i er. Sammen med fabrikanterne, Danmarks Vindmølleforenings konsulenter og Godkendelssekretariatet er typebetegnelserne gennemgået for at se om forskellige betegnelser reelt dækker over samme mølletype Beregning af kildespektre I de tilfælde hvor rapporten ikke indeholder data for 6 m/s, er kildespektret ved 6 m/s bestemt som en parallelforskydning af kildespektret ved 8 m/s på baggrund af den lineære sammenhæng mellem støjniveau og vindhastighed, der er angivet i rapporterne. For enkelte rapporter er kildespektret bestemt ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. I disse tilfælde er kildespektret ved både 6 m/s og 8 m/s bestemt ud fra den lineære sammenhæng. Hvor kildespektret ved 6 m/s er angivet i målerapporten er det anvendt direkte. Efterfølgende er data grupperet efter de enkelte vindmølletyper og hvor der er flere målinger er gennemsnitsspektrum og standardafvigelse beregnet. Der er i den forbindelse ikke foretaget omregning til en standard navhøjde, men beregnet på tværs af forskellige navhøjder. r:\projects\aar\35\356411\06_output\n rapport - støjkildekatalog.docx

7 Side 7 af Usikkerheder I Miljøministeriets bekendtgørelser er der anført en usikkerhed på 2 db, svarende til at en måling med % vil ligge indenfor 2 db af måleresultatet og med % sandsynlighed vil ligge under måleresultatet +2 db. Det svarer til en normalfordeling med en standardafvigelse på ca. 1,2 db. Når den beregnede standardafvigelse på den totale kildestyrke L WA for en vindmølletype er over 1,2 db indføres et usikkerhedstillæg. Usikkerhedstillægget beregnes som den del af 1, standardafvigelsen, der ligger over 2 db. Usikkerhedstillægget lægges til kildespektret i alle båndene. Typisk er standardafvigelsen større ved 6 m/s og usikkerhedstillægget vil derfor være større. Hvis standardafvigelsen er under 1,2 db er der ikke noget usikkerhedstillæg og resultaterne anses for at være uden væsentlig måleusikkerhed således at spredningen primært skyldes spredningen på vindmølletypen. I de tilfælde, hvor der kun foreligger en enkelt måling på en vindmølletype vil det blive forsøgt at gruppere den sammen med vindmøller af samme fabrikat og omtrent samme effekt. Hvis kildestøjen er sammenlignelig vurderes dette at være en fornuftig fremgangsmåde. Hvis dette ikke er muligt vil usikkerhedstillægget for den pågældende vindmølletype blive sat til 2 db, svarende til usikkerheden i Miljøministeriets bekendtgørelser. 3 RAPPORTERING Der er etableret støjdata for i alt 89 forskellige vindmølletyper som vist i tabellen i bilag 1. I denne tabel er også anført, hvilke vindmølletyper, der er slået sammen i databehandlingen. Hvor flere typer er slået sammen angiver antal vindmøller i tabellen det samlede antal enkelt vindmøller for den fælles gruppe og ikke for den enkelte type. For hver vindmølletype er der udarbejdet et datablad med angivelse af målefirma, rapportnummer, kildespektre ved 8 m/s og 6 m/s, standardafvigelser og usikkerhedstillæg. Databladene er vist i bilag 2. Kildespektrene vil også blive lagt ind i WindPRO med betegnelsen KST, som angiver, at de stammer fra kataloget. Kun projektdeltagerne vil få direkte adgang til disse data i WindPRO. Data er do tilgængelige for alle gennem denne rapport. Grontmij A/S Acoustica Bo Søndergaard r:\projects\aar\35\356411\06_output\n rapport - støjkildekatalog.docx

8 Side 8 af BILAG 1: OVERSIGT OVER VINDMØLLETYPER I KATALOGET. r:\projects\aar\35\356411\06_output\n rapport - støjkildekatalog.docx

9 Side 9 af Nummer Antal Vindmøller Fabrikat Type Kommentar 1 1 Vindsyssel Vindsyssel 2 kw 2 1 Kuriant Kuriant 11 kw 3 1 Samsø Samsø kw 4 1 Micon Windane Windane 34/DVT Danish Windpower DWP D 1 L 6 1 Wincon Wincon Wincon W0/ Wincon W5/ Wind World W-2/120 W-2/120, W- 2300/120, W-2300/150. W-2320/150, W2320/1 er slået sammen 10 5 Wind World W-2300/120 W-2/120, W- 2300/120, W-2300/150. W-2320/150, W2320/1 er slået sammen 11 5 Wind World W-2300/150 W-2/120, W- 2300/120, W-2300/150. W-2320/150, W2320/1 er slået sammen 12 5 Wind World W-2320/150 W-2/120, W- 2300/120, W-2300/150. W-2320/150, W2320/1 er slået sammen 13 5 Wind World W-2320/1 W-2/120, W- 2300/120, W-2300/150. W-2320/150, W2320/1 er slået sammen 14 5 Wind World W-20/ Wind World W-20/ Wind World W-2500/ Wind World W-30/4, 18 4 Wind World W-30/ Wind World W-4200/ Wind World W-40/0 W-30/4 og W- 30/500 er slået sammen W-30/4 og W- 30/500 er slået sammen

10 Side 10 af Nummer Antal Vindmøller Fabrikat Type Kommentar 21 5 Wind World W-5200/ Norwin Norwin Danwin Danwin Nordex N27/ Nordex N27/ Nordex N43/ Nordex N50/ Nordex N/ BONUS Bonus 55 kw 30 3 BONUS Bonus /18 kw 31 6 BONUS Bonus 150 kw 32 3 BONUS Bonus 300 kw 33 2 BONUS Bonus 300 kw mki 34 3 BONUS Bonus 300 kw mkii Bonus 300 kw mkii og mkiii er slået sammen 35 3 BONUS Bonus 300 kw mkiii Bonus 300 kw mkii og mkiii er slået sammen 36 6 BONUS Bonus 450 kw Bonus 450 kw og Bonus 450 kw mkiii er slået sammen 37 6 BONUS Bonus 450 kw mkiii Bonus 450 kw og Bonus 450 kw mkiii er slået sammen 38 2 BONUS Bonus 500 kw 39 9 BONUS Bonus 0 kw Bonus 0 kw og Bonus 0 kw mkii er slået sammen 40 9 BONUS Bonus 0 kw mkii Bonus 0 kw og Bonus 0 kw mkii er slået sammen 41 2 BONUS Bonus 0 kw MKIII BONUS Bonus 0 kw MKIV BONUS Bonus 1 MW BONUS Bonus 1,3 MW 45 7 BONUS Bonus 2 MW 46 6 BONUS Bonus 2,3 MW 47 1 Vestas V15-55 kw 48 3 Vestas V17- kw 49 2 Vestas V20- kw Vestas V kw V kw og V kw er slået sammen Vestas V kw V kw og V kw er slået sammen

11 Side 11 af Nummer Antal Vindmøller Fabrikat Type Kommentar 52 2 Vestas V kw 53 2 Vestas V kw 54 2 Vestas V42-0 kw 55 3 Vestas V44-0 kw 56 6 Vestas V47-6 kw Vestas V52-0 kw 58 6 Vestas V kw V kw og V66-1, MW er slået sammen 59 6 Vestas V66-1, MW V kw og V66-1, MW er slået sammen 1 Nordtank NTK 130 kw 61 7 Nordtank NTK 150 XLR 62 3 Nordtank NTK Nordtank NTK 300/ Nordtank NTK 500/37 2 Nordtank NTK 500/41 NTK 500/41 og NTK 550/41 er slået sammen 66 2 Nordtank NTK 550/41 NTK 500/41 og NTK 550/41 er slået sammen 67 2 Nordtank NTK 0/ Nordtank NTK 1500/ 69 1 NORDTANK NTK 1500/64 7 Micon M kw 71 7 Micon M kw 72 3 Micon M0-225 kw 73 3 Micon M0-250 kw 74 4 Micon M0-400 kw 6 Micon M0-0 kw 76 6 Micon M kw 77 2 Micon M kw M kw og M kw er slået sammen M kw og M kw er slået sammen M0-225 kw og M0-250 kw er slået sammen M0-225 kw og M0-250 kw er slået sammen M0-0 kw og M kw er slået sammen M0-0 kw og M kw er slået sammen

12 Side 12 af Nummer Antal Vindmøller Fabrikat Type Kommentar 78 6 Micon M10-0 kw 79 1 Micon M kw 4 NEG Micon NM 0/ NEG Micon NM 0/ NEG Micon NM 0/ NEG Micon NM 0/ NEG Micon NM 0/ 8 NEG Micon NM 1500/ NEG Micon NM 1500/ NEG Micon NM 2000/ NEG Micon NM 20/ 89 4 NEG Micon NM 20/92

13 BILAG 2: KILDEDATA N Side 13 af

14 Side 14 af Vindsyssel Vindsyssel 2 kw Std. Afv. Std. Afv. 63,0 N/A 74,2 N/A ,5 N/A 81,7 N/A ,9 N/A 87,1 N/A 500,9 N/A,1 N/A 0 92,1 N/A 91,3 N/A ,3 N/A 88,5 N/A 4000,1 N/A 84,3 N/A 00 74,5 N/A 73,7 N/A L WA 96,9 N/A 96,1 N/A Usikkerhedstillæg = 2,0 2,0 ÅF Ingemansson CPH-13-A Claus Hjarnø 96, LWA LWA

15 Side 15 af Kuriant Kuriant 11 kw Std. Afv. Std. Afv ,8 N/A 64,1 N/A ,1 N/A,4 N/A 250,8 N/A 77,1 N/A ,3 N/A 79,6 N/A 0,9 N/A 82,2 N/A ,6 N/A,9 N/A ,0 N/A 69,3 N/A 00 63,9 N/A,2 N/A L WA 89,4 N/A,7 N/A Usikkerhedstillæg = 2,0 2,0 Acoustica P Privat 89, LWA LWA

16 Side 16 af Samsø Samsø kw Std. Afv. Std. Afv ,8 N/A 66,3 N/A ,6 N/A 78,1 N/A 250,8 N/A,3 N/A 500,6 N/A,1 N/A 0 89,7 N/A 89,2 N/A ,7 N/A 87,2 N/A ,8 N/A 83,3 N/A 00,2 N/A 74,7 N/A L WA 96,3 N/A,7 N/A Usikkerhedstillæg = 2,0 2,0 Skandinavisk Lydteknik P Nordex A/S 96, LWA LWA

17 Side 17 af Micon Windane Windane 34/DVT400 Std. Afv. Std. Afv. 63,7 N/A 74,7 N/A ,2 N/A 82,2 N/A ,8 N/A 86,8 N/A ,4 N/A 93,4 N/A 0 91,5 N/A,5 N/A ,1 N/A 87,1 N/A ,6 N/A 77,6 N/A 00,2 N/A 64,2 N/A L WA 97,6 N/A 96,6 N/A Usikkerhedstillæg = 2,0 2,0 Acoustica P Privat 97, LWA LWA

18 Side 18 af Danish Windpower DWP D 1 L Std. Afv. Std. Afv ,2 N/A,0 N/A ,4 N/A 92,2 N/A ,0 N/A 89,8 N/A ,4 N/A 97,2 N/A 0 97,9 N/A,7 N/A ,4 N/A 91,2 N/A ,9 N/A 86,7 N/A 00,4 N/A 78,2 N/A L WA 103,5 N/A 101,3 N/A Usikkerhedstillæg = 2,0 2,0 Skandinavisk Lydteknik P I/S Nordkraft 103, LWA LWA

19 Side 19 af Wincon Wincon 200 Std. Afv. Std. Afv ,8 N/A,5 N/A ,6 N/A 78,3 N/A ,4 N/A 83,1 N/A ,0 N/A 92,7 N/A 0 91,3 N/A,0 N/A ,0 N/A 84,7 N/A ,5 N/A,2 N/A 00,1 N/A 73,8 N/A L WA 96,9 N/A,7 N/A Usikkerhedstillæg = 2,0 2,0 Skandinavisk Lydteknik P Wincon Wind Energy Aps 96, LWA LWA

20 Side 20 af Wincon W0/45 Std. Afv. Std. Afv ,3 N/A 67,3 N/A ,7 N/A,7 N/A ,8 N/A 88,8 N/A ,8 N/A,8 N/A 0 88,1 N/A 87,1 N/A 2000,5 N/A 84,5 N/A ,3 N/A,3 N/A 00 71,2 N/A,2 N/A L WA 96,1 N/A,1 N/A Usikkerhedstillæg = 2,0 2,0 Skandinavisk Lydteknik P Wincon Wind Energy Aps 96, LWA LWA

21 Side 21 af Wincon W5/48 Std. Afv. Std. Afv ,4 N/A 72,4 N/A 125,8 N/A 84,8 N/A ,4 N/A,4 N/A ,0 N/A 92,0 N/A 0 87,6 N/A 86,6 N/A ,7 N/A,7 N/A ,2 N/A 83,2 N/A 00 77,3 N/A 76,3 N/A L WA 97,1 N/A 96,1 N/A Usikkerhedstillæg = 2,0 2,0 Acoustica P A/S Wincon West Wind 97, LWA LWA

22 Side 22 af Wind World W-2/120 W-2300/120 W-2300/150 W-2320/150 W-2320/1 Std. Afv. Std. Afv. 63,3 2,6 73,3 2, ,5 1,3 77,5 1, ,8 2,1,8 2, ,2 0,8 91,2 1,4 0 92,7 2,3,7 2, ,7 4,0 81,7 3, ,2 4,6 79,2 4,1 00,5 3,8 73,5 3,4 L WA 97,1 0,7,1 0,9 Jysk Teknologisk Lydteknik Wind World A/S 96,6 Skandinavisk Lydteknik P Wind World A/S 97,1 MLK Holbæk NR. 12/ Wind World A/S 97,2 Skandinavisk Lydteknik P I/S Nordkraft 97,8 Acoustica P Fyns Amt 98, LWA LWA

23 Side 23 af Wind World W-20/150 Std. Afv. Std. Afv ,1 2,0 71,1 1,4 125,6 2,7 78,6 2,3 250,3 2,3 88,3 2, ,6 1,7 92,6 2,7 0 92,3 1,1,3 1, ,4 3,4 84,4 3, ,9 6,8,9 6, ,1 5,8 69,1 5,4 L WA 98,0 0,9 96,0 1,8 Usikkerhedstillæg = 1,0 Acoustica P Wind World A/S 96,8 DEWI AM 92 Windstrom Frisia 98,0 Acoustica P Wind World A/S 98,8 Acoustica P Wind World A/S 98,8 DEWI Ikke nummereret Windstrom Frisia 99, LWA LWA

24 Side 24 af Wind World W-20/150 Std. Afv. Std. Afv ,2 2,4 69,6 2,0 125,3 4,5 73,7 3, ,6 0,8,0 1, ,6 2,0 87,1 0,9 0 88,6 2,6 87,0 1, ,7 1,3 82,1 0,8 4000,2 2,6 78,6 2, ,1 1,9,5 1,7 L WA 93,6 1,6 92,1 0,5 Usikkerhedstillæg = 0,6 Acoustica P Stenhøj Møllelaug 91,9 Acoustica P Wind World 93,4 Acoustica P Stenhøj Møllelaug 94,3 Skandinavisk Lydteknik P Wind World A/S, LWA LWA

25 Side 25 af Wind World W-2500/220 Std. Afv. Std. Afv ,0 N/A 73,2 N/A ,0 N/A 78,2 N/A ,0 N/A 88,2 N/A ,0 N/A 91,2 N/A 0 92,0 N/A 89,2 N/A ,0 N/A 84,2 N/A ,0 N/A 76,2 N/A 00 73,0 N/A,2 N/A L WA 97,9 N/A,1 N/A Usikkerhedstillæg = 2,0 2,0 dk-teknik Sv.G/ Grenen maskinfabrik A/S 97, LWA LWA

26 Side 26 af W-30/4 W-30/500 Wind World Std. Afv. Std. Afv ,1 2,4,5 3, ,9 2,6,4 3, ,0 2,5 89,5 3, ,7 1,7 92,1 2,3 0 92,1 1,4,6 1, ,0 2,9 89,5 2, ,1 4,0,5 3, ,5 3,7,0 2,9 L WA 98,8 0,9 97,3 0,9 Ingemansson S B Wind World A/S 97,9 Ingemansson S-9153-B Wind World A/S 99,5 Ingemansson S A Wind World A/S 99,7 Acoustica P N Wind World A/S 99, LWA LWA

27 Side 27 af Wind World W-4200/0 Std. Afv. Std. Afv ,1 6,5 77,8 6, ,1 4,0 86,8 3, ,7 2,2 91,4 2,0 500,2 1,2 93,9 1,0 0 92,3 1,3 91,0 1, ,9 2,5 88,6 2,5 4000,9 1,8 84,6 2, ,3 5,1 77,0 5,5 L WA 99,6 1,3 98,3 1,1 Usikkerhedstillæg = 0,2 Acoustica P NEG Micon A/S 97,8 Acoustica P Tøvelde Vindmøllelaug 99,8 Acoustica P NEG Micon A/S,0 Acoustica P Tøvelde Vindmøllelaug,3 Acoustica T Wind World af 1997 A/S 101, LWA LWA

28 Side 28 af Wind World W-40/0 Std. Afv. Std. Afv ,0 0,0 81,9 1, ,2 0,2 87,0 0, ,5 1,5 92,3 2, ,6 2,0,5 3,0 0 91,2 1,3 89,1 2, ,7 2,7 91,6 3, ,6 3,8 89,5 4, ,0 4,9 73,8 5,9 L WA,3 2,0 98,2 3,0 Usikkerhedstillæg = 1,2 2,9 Acoustica P Wind World af 1997 A/S 99,0 Acoustica T Wind World af 1997 A/S 101, LWA LWA

29 Side 29 af Wind World W-5200/0 Std. Afv. Std. Afv ,7 2,1,0 2, ,7 0,3,9 1, ,6 1,2 92,9 1, ,3 1,4 92,6 1,2 0 94,7 1,8 93,0 1, ,0 2,0 91,3 1, ,7 3,1 86,0 2, ,1 6,9 76,0 7,5 L WA 101,6 1,2,0 0,9 Acoustica P NEG Micon A/S 99,8 Wind Consult WICO NEG Micon A/S 101,2 Wind Consult WICO NEG Micon A/S 101,3 DEWI AM NEG Micon A/S 101,7 Acoustica P NEG Micon A/S 103, LWA LWA

30 Side 30 af Norwin Norwin 0 Std. Afv. Std. Afv ,9 0,2 78,8 0, ,7 0,4 86,7 1, ,0 0,9,9 0, ,4 0,3 92,4 0,9 0 92,1 1,5 91,0 2, ,4 0,7 88,4 1, ,7 1,6 83,6 1, ,4 2,8 72,4 2,2 L WA 98,6 0,3 97,6 0,9 ÅF Ingemansson CPH01293-A LM Glasfiber 98,5 ÅF Ingemansson CPH01293-A LM Glasfiber 98, LWA LWA

31 Side 31 af Danwin Danwin 23 Std. Afv. Std. Afv. 63,7 2,3 73,8 2, ,3 2,7 81,3 2, ,4 2,1,4 2, ,5 2,0 92,6 1,7 0 93,8 1,2 91,8 1, ,2 2,2 87,3 2,3 4000,3 2,9 83,4 2, ,3 4,7 74,4 4,8 L WA 98,6 1,3 96,7 1,4 Usikkerhedstillæg = 0,2 0,4 ØDS Danwin A/S 96,4 ÅF Ingemansson CPH-1381-A René Schademan 98,4 ÅF Ingemansson A Roskilde Amt 98,9 Dansk Akustik Rådgivning MR09.11/ Danservice 99,2 Skandinavisk Lydteknik T Privat 99,7 Dansk Akustik Rådgivning MR09.11/ Danservice, LWA LWA

32 Side 32 af Nordex N27/150 Std. Afv. Std. Afv ,8 N/A 69,6 N/A ,9 N/A 79,7 N/A ,4 N/A 84,2 N/A ,8 N/A,6 N/A 0 96,0 N/A 92,8 N/A ,2 N/A 91,0 N/A ,0 N/A 79,8 N/A 00,9 N/A 67,7 N/A L WA 99,2 N/A 96,0 N/A Usikkerhedstillæg = 2,0 2,0 Skandinavisk Lydteknik P Nordex A/S 99, LWA LWA

33 Side 33 af Nordex N27/225 Std. Afv. Std. Afv ,6 N/A 73,3 N/A ,6 N/A 82,3 N/A ,6 N/A,3 N/A ,2 N/A,9 N/A 0,0 N/A 98,7 N/A ,5 N/A,2 N/A ,2 N/A 86,9 N/A 00 76,0 N/A 74,7 N/A L WA 102,7 N/A 101,3 N/A Usikkerhedstillæg = 2,0 2,0 Skandinavisk Lydteknik P Nordex A/S 102, LWA LWA

34 Side 34 af Nordex N43/0-40 Std. Afv. Std. Afv ,2 3,4 74,4 3, ,9 1,0 83,2 1, ,3 2,0 89,6 1, ,9 1,1 93,1 0,8 0 92,7 0,5,9 0, ,7 0,7 88,0 0, ,8 0,4 86,1 0, ,8 0,4 81,1 0,6 L WA 99,2 0,6 97,5 0,4 Acoustica P Nordex GMBH 98,6 Acoustica P Nordex GMBH 99,7 Acoustica P Nordex GMBH 99, LWA LWA

35 Side 35 af Nordex N50/0 Std. Afv. Std. Afv ,2 5,9 77,4 5, ,1 3,5 86,3 3, ,4 1,7,6 1, ,1 0,4 92,3 0,1 0 91,0 0,4,2 0, ,0 0,9 91,2 0, ,0 2,2,2 1, ,2 3,7 83,4 3,4 L WA 99,2 1,3 98,4 1,0 Usikkerhedstillæg = 0,2 Acoustica P Nordex GMBH 98,3 Acoustica P Nordex GMBH, LWA LWA

36 Side 36 af Nordex N/1300- Std. Afv. Std. Afv ,6 4,3,2 3, ,1 7,2 89,6 6, ,7 2,6,2 1, ,9 1,8 91,5 0,6 0,1 0,5 88,6 1, ,6 2,1 88,1 3, ,1 1,4 86,6 2, ,8 0,1 81,3 1,2 L WA 98,8 1,9 97,3 0,7 Usikkerhedstillæg = 1,1 Acoustica P Nordex GMBH 98,0 DEWI AM Nordex GMBH, LWA LWA

37 Side 37 af BONUS Bonus 55 kw Std. Afv. Std. Afv. 63,8 N/A 73,8 N/A ,0 N/A 81,0 N/A 250,5 N/A 88,5 N/A ,2 N/A 92,2 N/A 0 94,3 N/A 92,3 N/A ,8 N/A 89,8 N/A ,6 N/A 82,6 N/A 00 L WA 99,3 N/A 97,3 N/A Usikkerhedstillæg = 2,0 2,0 Lydteknisk Institut LI 177/86 Danregn Vindkraft 99, LWA LWA

38 Side 38 af BONUS Bonus /18 kw Std. Afv. Std. Afv ,9 3,2 68,9 2,8 125,7 2,1 79,7 2, ,3 1,3 87,3 1,5 500,3 0,9 94,3 1,8 0 93,2 1,4 92,2 2, ,4 2,4 87,4 1, ,4 1,1,4 1,9 00,2 1,6 74,2 2,1 L WA 98,4 0,6 99,4 1,7 Usikkerhedstillæg = 0,8 dk-teknik BONUS Energy A/S 98,4 Acoustica P Strandager Møllelaug 98,5 Acoustica P Fyns Amt 99, LWA LWA

39 Side 39 af BONUS Bonus 150 kw Std. Afv. Std. Afv. 63,1 3,2 73,3 2, ,3 2,3 79,4 2, ,5 2,3 84,7 2, ,0 3,9 89,1 4,5 0 89,5 1,0 87,7 2, ,2 2,8,4 3, ,5 4,3 81,7 5, ,2 4,7 72,9 4,4 L WA,5 2,1 93,7 3,0 Usikkerhedstillæg = 1,4 3,0 Teknologisk, Lydteknik STP 848 BONUS Energy A/S 93,9 DEWI AM BONUS Energy A/S 94,4 dk-teknik BONUS Energy A/S 94,6 DELTA DANAK 24 Århus Amt,8 DELTA DANAK 24 Århus Amt 98,4 DELTA DANAK 24 Århus Amt 98, LWA LWA

40 Side 40 af BONUS Bonus 300 kw Std. Afv. Std. Afv ,7 1,1,7 1, ,0 0,7,0 0,5 250,2 1,4 94,2 0, ,9 1,4 91,9 1,4 0 91,8 1,5,9 1,1 2000,8 1,1 89,8 2, ,4 1,6 83,4 2, ,1 0,7 73,1 1,3 L WA 99,5 0,9 98,1 1,0 dk-teknik D/ Energistyrelsen 98,5 dk-teknik D/ Energistyrelsen 99,6 dk-teknik D/ Energistyrelsen, LWA LWA

41 Side 41 af BONUS Bonus 300 kw mki Std. Afv. Std. Afv. 63,7 N/A 73,8 N/A 125,0 1,8 83,5 1, ,3 0,5,8 0, ,2 3,6 87,8 3,0 0 86,4 2,8 84,9 2, ,9 2,7 82,4 2,1 4000,5 2,6 79,0 2, ,2 N/A 69,3 N/A L WA 94,0 2,5 92,6 1,9 Usikkerhedstillæg = 2,1 1,1 Acoustica P BONUS Energy A/S 92,3 dk-teknik BONUS Energy A/S, LWA LWA

42 Side 42 af Bonus 300 kw mkii Bonus 300 kw mkiii BONUS Std. Afv. Std. Afv. 63,1 0,2 78,1 0, ,9 1,3 84,9 1, ,0 1,8 87,1 1, ,0 0,2 87,0 0,3 0 89,7 2,0 87,7 2, ,3 1,3,4 1, ,6 1,9 81,6 2, ,9 3,6 74,9 3,6 L WA 96,0 0,5 94,0 1,0 DEWI AM 0410 BONUS Energy A/S,5 DELTA DANAK 1672 BONUS Energy A/S 96,4 LBP BV R aaA0.tk BONUS Energy A/S 96, LWA LWA

43 Side 43 af Bonus 450 kw Bonus 450 kw mkiii BONUS Std. Afv. Std. Afv ,1 2,1 73,6 2, ,0 2,3 81,5 2,4 250,4 1,7 87,9 2, ,3 1,9,7 2,2 0 91,7 2,0 89,1 2, ,6 2,1 87,0 2, ,6 2,3 84,0 2, ,7 6,3 76,2 6,2 L WA 98,1 1,0,5 1,7 Usikkerhedstillæg = 0,8 DELTA STP 925 BONUS Energy A/S 97,0 Teknologisk, Lydteknik STP 5 BONUS Energy A/S 97,7 dk-teknik BONUS Energy A/S 97,9 DEWI AM BONUS Energy A/S 98,6 DEWI AM BONUS Energy A/S 99,5 dk-teknik D/..513 BONUS Energy A/S 99, LWA LWA

44 Side 44 af BONUS Bonus 500 kw Std. Afv. Std. Afv ,6 1,5 79,5 0,3 125,8 1,0 88,7 0, ,0 1,3 91,9 0, ,8 0,2,7 2,1 0,3 1,5 88,2 3,4 2000,2 1,4 88,1 0, ,4 1,3 87,3 0,5 00,7 3,2 83,6 5,0 L WA 99,6 0,4 97,5 1,4 Usikkerhedstillæg = 0,3 DELTA DANAK 10 BONUS Energy A/S 99,4 DELTA DANAK 10 BONUS Energy A/S, LWA LWA

45 Side 45 af Bonus 0 kw Bonus 0 kw mkii BONUS Std. Afv. Std. Afv ,6 2,8 78,4 2, ,0 3,3,7 3, ,3 1,4 91,1 1, ,9 1,4 92,7 1,5 0 92,5 1,3 91,3 1, ,3 1,9 88,1 2, ,6 1,6,4 2, ,4 2,6 77,4 2,1 L WA 99,0 0,7 97,7 1,0 DELTA DANAK 1408 BONUS Energy A/S 97,8 DELTA DANAK 1741 BONUS Energy A/S 98,6 DELTA DANAK 1935 Flemming Madsen 99,2 DELTA DANAK 1976 BONUS Energy A/S 99,3 DELTA DANAK 1350 BONUS Energy A/S 99,4 DELTA DANAK 2132 Mads Madsen 99,5 DELTA DANAK 2133 Jørgen Petersen 99,5 DELTA DANAK 1981 BONUS Energy A/S 99,7 DEWI AM BONUS Energy A/S, LWA LWA

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj, Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra vindmølle, Cirkel

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Thymøllen TWP

Læs mere

DMP Mølleservice. Dansk Vindmølleforening Erfa og informationsmøde for mølleejere. Torsdag den 27. september 2012, Vingsted

DMP Mølleservice. Dansk Vindmølleforening Erfa og informationsmøde for mølleejere. Torsdag den 27. september 2012, Vingsted DMP Mølleservice Dansk Vindmølleforening Erfa og informationsmøde for mølleejere Torsdag den 27. september 2012, Vingsted Carsten Brinck Salgsdirektør 1 DMP Service og reparation af vindmøller siden 1987

Læs mere

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj 19. augusti 2015 Telefon: + 45 78 103 103 Ref: REH QA: CBA Dok: REH-080615-1 Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm Miljømåling Ekstern støj Østerbro

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Til indsigelse fra Tørslevvej 64, Skibby vedrørende sag nr. 03.03.00p19-45-15, har vi følgende kommentarer.

Til indsigelse fra Tørslevvej 64, Skibby vedrørende sag nr. 03.03.00p19-45-15, har vi følgende kommentarer. Fra: valter [vz-consult@outlook.dk] Til: Karsten Jakobsen [kajak@frederikssund.dk] Sendt dato: 27-07-2015 20:55 Modtaget Dato: 27-07-2015 20:55 Vedrørende: Sag Tørslevvej 63. Hej Karsten Jakobsen. Til

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om støj fra vindmøller NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-5114-00048 Ref. ALG/JJ Den 23. december 2011 Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om støj fra vindmøller Udkastet til ændring af bekendtgørelsen om

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Bølå, Åbenrå kommune, DANMARK 16 MW Vindmølleprojekt 8 x Vestas V80 2MW, 60 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 8 Vestas V80 2MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc:

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc: Lise Overby Nørgård Fra: AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Lise Overby Nørgård Cc: per.stenholt@vattenfall.com; JesperKyed.Larsen@vattenfall.com Emne: Vindmøllepark Klim;

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Støj fra vindmøller Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Titel: Støj fra vindmøller Støj fra vindmøller Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-92903-08-2

Læs mere

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup, Viborg kommune, DANMARK 3 x Siemens SWT 3.0 MW - 101, nav: 89.5 m Rev.2 ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup møllepark illustreret med Google Earth

Læs mere

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Tirsdag d. 14.8.2012 kl. 19-21 Skole Nord, afd. Svartingedal, Kirkegade 4, 3790 Hasle Deltagere: 16 borgere var mødt op, hele

Læs mere

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller Birger Plovsing DELTA Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING Ilshøj, Randers kommune, DANMARK 14-16,1 MW Vindmølleprojekt 7 x Vestas V90/2MW 80 m navhøjde 7 x Siemens SWT 2,3MW/93 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 7 Vestas V90/2MW

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For fire forsøgsmøller ved, Ringkøbing-Skjern Kommune Oktober 2014 Beregning af støj, nye og eksisterende vindmøller Støjudbredelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-kjern Kommune 3. december 13 Best Energy A/ Heimdalsvej A 7 Grindsted Tlf / Fax 7 7 7 best@best-energy.dk www.best-energy.dk Alternativ placering af møller ved Hoven I forlængelse af tidligere

Læs mere

Husstandsmøller & Solcelleanlæg

Husstandsmøller & Solcelleanlæg Husstandsmøller & Solcelleanlæg Infoaften - Solid Wind Power, SWP 10 kw og SWP 25 kw Anders Ztorm, Adm. Direktør Solenergi Danmark A/S, Dagsorden 1. Præsentation af Solenergi Danmark 2. Politiske målsætninger

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

Opdateret 24/09 2013

Opdateret 24/09 2013 Opdateret 24/09 2013 Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive afkast. Alle projekterne er placeret i Tyskland. Projekterne er

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Anvendelse af kildedata til bygge- og anlægsstøj Orientering nr. 48 OWN/JEL/CB/ilk 7. november 2013 Byggepladsstøj reguleres af kommunerne Katalogdata er et alternativ til

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Desværre er det kun overholdt på papiret, hvilket er til gavn for industrien og til ulykke for naboerne.

Desværre er det kun overholdt på papiret, hvilket er til gavn for industrien og til ulykke for naboerne. LÆGEFAGLIG UNDREN Lad mig understrege fra starten, at jeg godt kan lide vindmøller. Jeg har ofte nydt synet af dem, mens jeg kørte rundt i det danske landskab og har aldrig (tidligere) kunnet forstå folks

Læs mere

Udskiftningsordningen blev der ryddet op?

Udskiftningsordningen blev der ryddet op? Udskiftningsordningen blev der ryddet op? Landskabelig analyse Udarbejdelse af VVM Visualisering Design af vindmølleparker Planlægning SJ-Consult Landskabsarkitekt Susan Jessien Vestergade 48 H 8000 Århus

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

ERFA dag. 26. september 2014

ERFA dag. 26. september 2014 ERFA dag. 26. september 2014 11:10 12:00 DVs teknikere Eftersyn af vinger Skader på vinger på store møller Hvad ser vi på nye møller Eftersyn ved skift af servicefirma Slid af krøjeplader på Bonus møller

Læs mere

Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160

Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160 Projekt nr. 1344595-10 Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160 Februar 2008 Udført for: SabetoFLEX Att.: Ove Poulsen Hesthøjvej 5 DK-7870 Roslev Peter Svendsen Christian G. Nicolaisen Energieffektivisering

Læs mere

Rekvirent: Nr Senderum Modtagerum Facadelydisolation R w ; Ctr. R1 Togstøj Østbanegade 45, 5. tv - dagligstue 33 ; -7 db ± 1 db

Rekvirent: Nr Senderum Modtagerum Facadelydisolation R w ; Ctr. R1 Togstøj Østbanegade 45, 5. tv - dagligstue 33 ; -7 db ± 1 db PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Bygningsakustiske målinger i EF Strandbo II, Østbanegade 45-47, 2100 København Ø. Side

Læs mere

KVA Diesel Borrisvej 10, Astrup 6900 Skjern. Miljømåling Ekstern støj. September 2013

KVA Diesel Borrisvej 10, Astrup 6900 Skjern. Miljømåling Ekstern støj. September 2013 KVA Diesel Borrisvej 10, Astrup 6900 Skjern Miljømåling Ekstern støj September 2013 Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden ARBEJDSMILJØEkspertens skriftlige tilladelse. KVA Diesel Borrisvej

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014 Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014 PROJEKTER TIL SALG Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Langdyssevej 4, 4750 Lundby som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Kæmpevindmølle i Solbjerg

Kæmpevindmølle i Solbjerg Kæmpevindmølle i Solbjerg Dagsorden den 9.9.2010 (ca. tidsangivelser): 19:00 19:15 Velkomst og introduktion v. Gunner Thomassen 19:15 19:45 Regler omkring placering af vindmøller kommunalplanen v. Afdelingsarkitekt

Læs mere

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-403-01908 Ref. geagg Den 19. november 2008 Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Mødet afholdtes mandag d. 3. nov. 2008

Læs mere

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren.

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 Afregning af elektricitet fra vindmølle Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur.

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

Online WAsP. Projekteringsværktøj for husstandsmøller. Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Online WAsP. Projekteringsværktøj for husstandsmøller. Et nyt initiativ fra DTU og EMD Projekteringsværktøj for husstandsmøller Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD til beregning af energiproduktion, støjemission og økonomiske nøgletal for små og mellemstore vindmøller Projekteringsværktøj

Læs mere

Certificering Service og vedligehold

Certificering Service og vedligehold Certificering Service og vedligehold Normal og udvidet certificering af vindmølleservice og vedligeholdelsesvirksomheder Erik M. Christiansen 28 Januar 2009 Normal certificering Omfatter verifikation af:

Læs mere

Business/Commerce Rank Employer

Business/Commerce Rank Employer Business/Commerce 1 Lego 2 Novo Nordisk 3 A.P. Møller - Mærsk 4 Carlsberg 5 Google 6 Arla Foods 7 Novozymes 8 Vestas 9 Bestseller 10 McKinsey & Company 11 Nordea 12 Danske Bank-koncernen 12 Siemens 14

Læs mere

Vedrørende husstandsmøller

Vedrørende husstandsmøller Ellemarksvej 47 8000 Århus C Telefon 8611 2600 Telefax 8611 2700 info@dkvind.dk www.dkvind.dk Giro 6 33 79 10 CVR. 88 46 85 11 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 Til Klima-, energi- og bygningsminister

Læs mere

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses INVESTERINGER I VINDKRAFT Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 NOTATET Baggrund for opgaven Natur Energi er et el handelsselskab der sælger produkter med klimavenlig strøm

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Vesterskovvej 13, Bårse, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5 Kappel_2010_rascl DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe WindPRO version 2..43 jun 10-01-11 12: / 1 Kraftværksvej 3 DK-000 Fredericia 11 11 Mikkel Windolf - A/S

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Attraktive vindmøller til salg i 2012

Attraktive vindmøller til salg i 2012 Attraktive vindmøller til salg i 2012 Vi har en række attraktive vindmølleprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive afkast. Alle projekterne er kendte af os og møllerne er

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Tvedemosevej 2, Tvedemosevej 4 og Tvedemosevej 1, Snesere, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold

Læs mere

Fakta og myter. om opstillingen af vindmøller på land i dag. Af Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller Juni 2014

Fakta og myter. om opstillingen af vindmøller på land i dag. Af Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller Juni 2014 Fakta og myter om opstillingen af vindmøller på land i dag Af Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller Juni 2014 1 Hvem er de generede naboer? Jeg bor 750 m fra en stor vindmølle og har fået ødelagt

Læs mere

Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariatet for vindmøller 2010. Risø-R-Report

Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariatet for vindmøller 2010. Risø-R-Report Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariatet for vindmøller 2010 Risø-R-Report Jørgen K. Lemming, Peggy Friis Risø-R-1802 (DA) December 2011 Forfatter: Jørgen K. Lemming, Peggy Friis Titel:

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

BOM/JLI. Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 8. oktober 2010 samledes Taksationsmyndigheden på Mådevej 67.

BOM/JLI. Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 8. oktober 2010 samledes Taksationsmyndigheden på Mådevej 67. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmøller på Mådevej 67, 6705 Esbjerg Ø, matrikel nr. 2i, Måde, Esbjerg Jorder som følge af opstilling af vindmøller i henhold til lokalplan

Læs mere

Nye globale krav til virksomheder

Nye globale krav til virksomheder Nye globale krav til virksomheder og regional udvikling Jan Hylleberg Adm. direktør Vindmølleindustrien Omsætning mere end fordoblet fra 2005 2008 Bn Euro 12 10 8 6 4 2 0 2005 2006 2007 2008 Vindmølleindustriens

Læs mere

Nye møller på Bornholm

Nye møller på Bornholm Prospekt 2002 Nye møller på Bornholm Kort orientering om projektet Bornholms Vindmøllelaug I/S har i de sidste 2 år i samarbejde med Nordex Energy GmbH arbejdet på at udskifte de gamle møller på Bornholm

Læs mere

Curriculum Vitae. Erhvervserfaring. Uddannelse. Navn: Adresse: Civilt:

Curriculum Vitae. Erhvervserfaring. Uddannelse. Navn: Adresse: Civilt: Curriculum Vitae Navn: Adresse: Civilt: Alder: Telefon: E-mail: Kim Baarsøe Vestervangen 42, 6715 Esbjerg N Single og har 3 børn: Lærke 14 år, Mille 14 år og Mads 6 år. 40 +45 28 10 53 34 kim@baarsoe.dk

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer.

Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer. Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer. 16. marts 1999E:\EUwind\økonot3.doc 1. Indledning enne økonomiske vurdering er udarbejdet af Green Globe Int. ved Hans Chr.

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS MÅLEUDSTYR HOS DE GODKENDTE LABORATORIER Orientering nr. 3 Ole F. Carlsen/Torben Holm Pedersen 2-7-19 OVERSIGT OVER MÅLEUDSTYR LYDTRYKMÅLING FFT-ANALYSE BÅNDOPTAGELSE OKTAVANALYSE

Læs mere

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING SBI-ANVISNING 245 1. UDGAVE 2014 Lydisolering i bygninger teori og vurdering Claus Møller Petersen

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Klinteby Vindkraft I/S over Energistyrelsen af 5. oktober 2001 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle

Klinteby Vindkraft I/S over Energistyrelsen af 5. oktober 2001 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle (Elforsyning) Klinteby Vindkraft I/S over Energistyrelsen af 5. oktober 2001 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

FarWind Energy A/S INVESTERING I MØLLER I UDLANDET

FarWind Energy A/S INVESTERING I MØLLER I UDLANDET FarWind Energy A/S INVESTERING I MØLLER I UDLANDET FREDERICIA DEN 8. OKTOBER 2009 1 FarWind Energy - Investeringsprocessen Projekt identifikation og vurdering Foranlediget af investor Gennem kontakter

Læs mere

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af:

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: 1 Kære investor, Jeg har hermed fornøjelsen af, at invitere dig til at deltage i en yderst spændende

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Årsmøde 2015. Firmastande

Årsmøde 2015. Firmastande Årsmøde 2015 Firmastande 1 Velkommen I dette hæfte kan du se, hvilke 63 firmaer du kan møde på firmastande i forbindelse med Danmarks Vindmølleforenings årsmøde lørdag den 21. marts 2015 på Vingsted Hotel-

Læs mere

K.J.M. CONSULT V/ KAJ JENSBY MORTENSEN Ledvogtervej 56 9530 Støvring. Tlf. +45 98 37 17 44 Mobil 50 98 93 12 kaj.jensby@mail.dk CVR/SE 25 54 72 17

K.J.M. CONSULT V/ KAJ JENSBY MORTENSEN Ledvogtervej 56 9530 Støvring. Tlf. +45 98 37 17 44 Mobil 50 98 93 12 kaj.jensby@mail.dk CVR/SE 25 54 72 17 K.J.M. CONSULT V/ KAJ JENSBY MORTENSEN. Tlf. +45 98 37 17 44 kaj.jensby@mail.dk Rebild Kommune 12-12-2013 Hobrovej 88 På vegne af : J. Jensen, Hobrovej 54 A, og B. Sørensen, Hobrovej 54 B, Fremsendes nedenstående

Læs mere

Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat 2012-2013. Peggy Friis; Pernille Daub

Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat 2012-2013. Peggy Friis; Pernille Daub Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller 2012-2013 Peggy Friis; Pernille Daub Rapport DTU Wind Energy E-0048 (DK) 2013 Af Peggy Friis; Copyright: Forsidefoto: Hel eller delvis

Læs mere

Energikataloget: Beregninger af produktionspriser

Energikataloget: Beregninger af produktionspriser Energikataloget: Beregninger af produktionspriser Solvarme, store anlæg Anlæg fra 1996 Nyt anlæg Anlæggets kapacitet Min. pris Max. pris Min. pris Max. pris Kapacitet (m2) 8038 8038 1) 10.000 10.000 1)

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2012

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2012 Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2012 Opdateret 10/12 2012 Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive afkast. Alle projekterne

Læs mere

Anmodning om vvm-screening

Anmodning om vvm-screening Side: 1 af 2 MB Consult, Ulvedalsvej 2, 8410 Rønde Ref: CE 0379 Anmodning om vvm-screening Anmeldelsen gælder for en husstandsvindmølle der ønskes opstillet på følgende ejendom: Adresse: Ulvedalsvej 2

Læs mere

Hawindmøllepark ved Samsø - fase 2

Hawindmøllepark ved Samsø - fase 2 Samsø Energi- & Miljøkontor Langgade 24 8305 Samsø Att.: Søren Hermansen re V) -Q (/) 13 c ro B O) en aj c flj Hawindmøllepark ved Samsø - fase 2 Q- Hermed fremsendes forslag til fotostandpunkter til visualiseringen

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Sneserevej 28, Bårse, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Økonomiske rammebetingelser og anlægsomkostninger. Henriette Holm Mørch NVEs og Enovas vindkraftseminar 2007 Oscarsborg festning den 28.

Økonomiske rammebetingelser og anlægsomkostninger. Henriette Holm Mørch NVEs og Enovas vindkraftseminar 2007 Oscarsborg festning den 28. Økonomiske rammebetingelser og anlægsomkostninger Henriette Holm Mørch NVEs og Enovas vindkraftseminar 2007 Oscarsborg festning den 28. juni Præsentationen gennemgår følgende 3 emner 1. Kort oversigt over

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 6. september 2012 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedgaden 1, 7260 Sdr. Omme.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 6. september 2012 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedgaden 1, 7260 Sdr. Omme. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende mølle 3, nr. 1301, beliggende på matriekl 5u, Urup By, som følge af opstilling af vindmøller ved Urup Hede i henhold til lokalplan nr. 246

Læs mere

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Danmarks Rederiforening Etableret 1884 Branche- og arbejdsgiverorganisation Sekretariat for Bilfærgernes Rederiforening

Læs mere

BYG/ANL. projektleder indehaver,

BYG/ANL. projektleder indehaver, CURRICULUM VITAE NATIONALITET PROFESSION STILLING I FIRMAET Per A. Laursen Dansk Diplomingeniør, BSc BYG/ANL Adm. direktør projektleder indehaver, NØGLEKVALIFIKATIONER Speciel erfaring og viden vedr. lydteknisk

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt.

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. februar 2013 J.nr.: NMK-41-00049 & NMK-33-00485 Ref.: ilgra AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes miljøvurdering

Læs mere

Baggrundsrapporter og notater. til. Forsøgsvindmøller ved Kappel på Vestlolland

Baggrundsrapporter og notater. til. Forsøgsvindmøller ved Kappel på Vestlolland Baggrundsrapporter og notater til Forsøgsvindmøller ved Kappel på Vestlolland Indholdsfortegnelse: - Ekstra Notat fra Orbicom, juni 2009. - Risikovurdering ifm. Opsætning af nye vindmøller ved Kappel,

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN

LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN SBI-ANVISNING 244 1. UDGAVE 2014 Lydisolering af klimaskærmen Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen SBi-anvisning

Læs mere

Markedsanalyse af markedet for større husstandsmøller i Danmark

Markedsanalyse af markedet for større husstandsmøller i Danmark Markedsanalyse af markedet for større husstandsmøller i Danmark Præsentation af rapportens resultater Temadag for Husstandsmøller Fredericia d. 18 september 2015 Arrangement v/ Danmarks Vindmølleforening

Læs mere

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 27350 - Temadag om asbest 3. juni 2008, 9:00-16:00 i Konf - Taastrup Underviser: Jørn Bødker Nr Navn Firma 1 Martin Alm Eibye & Holmsgaard Irlandsvej 5 2300 København

Læs mere

Post. Oprettet den 03-10-2012 10:55 af Bodil Larsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 03-10-2012 10:55 af Bodil Larsen Nyt dokument Journalnummer 16.05A00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Daginstitutionsafdeling anja.ougaard@uvm.dk Dokumenttitel Ansøgning til Leder af Inklusionsrådgivningen Anja Ougaard Sagsnr. 2011/20044 Dokumentnr.

Læs mere

Årsmøde 2014. Firmastande

Årsmøde 2014. Firmastande Årsmøde 2014 Firmastande 1 Danmarks Vindmølleforening Ellemarksvej 47 8000 Aarhus C Tlf. 8611 2600 info@dkvind.dk www.dkvind.dk 2 Velkommen I dette hæfte kan du se, hvilke firmaer du kan møde på firmastande

Læs mere