BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96"

Transkript

1 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens udgave, 1. januar 2014

2 1

3 Indholdsfortegnelse 1 FORORD KORT OG GODT OM BPA BAGGRUND OG FORMÅL LOVGRUNDLAGET LOV OM SOCIAL SERVICE (SERVICELOVEN) GENERELT OM BETINGELSERNE FOR EN BPA-ORDNING BETINGELSER FOR BPA-ORDNING BESKRIVELSE AF DIG HANDICAPHJÆLPERENS OPGAVER ARBEJDSLEDER ARBEJDSGIVER KURSER OG RÅDGIVNING SAGSBEHANDLING I VIBORG KOMMUNE ØKONOMI ANSØG OM BPA HVORDAN UDMÅLES DIT HJÆLPEBEHOV? KOMBINATION AF HJÆLP EFTER ANDEN LOVGIVNING (HJEMMEPLEJE) OPFØLGNING PÅ DIN BPA-ORDNING TILSYN HVIS DU OGSÅ HAR BISTANDS- ELLER PLEJETILLÆG INVALIDITETSYDELSE ARBEJDSGIVERFORPLIGTELSE ARBEJDSGIVERFORPLIGTELSE ANSÆTTELSE AF HANDICAPHJÆLPERE ANSÆTTELSESKONTRAKT M.V NØGLEERKLÆRING VAGTPLANER OMKRING AFSKEDIGELSE AF HJÆLPERE OMKRING BORTVISNING AF HJÆLPERE SÅDAN TILRETTELÆGGER DU ARBEJDET ARBEJDSMILJØ FORSIKRINGER HVIS ARBEJDSGIVERANSVARET OVERDRAGES TIL ANDRE AFTALE OM OVERDRAGELSE AF ARBEJDSGIVERANSVAR LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR UDBETALING AF LØN TIL HJÆLPERE GENERELLE VILKÅR PRAKTISK OG ADMINISTRATIVT ANDRE FORHOLD SPECIELT FOR VIBORG KOMMUNE BPA BRUGERFORENING NYTTIGE LINKS

4 1 Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til dig, der har fået bevilget en BPA-ordning i henhold til Servicelovens 96. Håndbogen er udfærdiget af Visitation Social i Viborg Kommune og beskriver de retningslinjer, der er udstukket i Lov om Social Service 96 for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). Desuden beskrives den praksis, der gælder i Viborg Kommune for administrationen af BPA. Det er velkendt, at der melder sig mange tanker og spørgsmål, når man har en BPA-ordning. Hensigten med denne håndbog er derfor at give svar på nogle af de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med BPA. Det er vigtigt at pointere, at håndbogen og de beskrevne takster er vejledende, da der altid i de enkelte situationer vedr. ansøgning om BPA og diverse tilskud, er tale om individuelle vurderinger. Håndbogen er derfor på ingen måder udtømmende, og vi gør opmærksom på, at du altid er velkommen til at kontakte den sagsbehandler, der har bevilget din BPAordning for hjælp og vejledning. Håndbogen vil være at finde på Viborg Kommunes hjemmeside ( sammen med serviceniveauet for BPA. 3

5 2 Kort og godt om BPA 2.1 Baggrund og formål Den 1. januar 2009 blev hjælpeordningen erstattet af BPA. BPA står for Borgerstyret Personlig Assistance. Den nye betegnelse sætter fokus på og præciserer din medbestemmelse i ordningen. Hvis du igennem flere år har haft hjælpeordning, fortsætter denne uændret, med mindre du selv ønsker at overgive dit arbejdsgiveransvar til anden part. Din tidligere hjælpeordning hedder nu BPA-ordning. Det overordnede formål med reglerne om BPA er at skabe grundlag for fleksible ordninger. Du, som kan og ønsker at modtage tilskud til selv at ansætte handicap-hjælpere, får tilbudt en ordning, der tager udgangspunkt i din medbestemmelse. Ordningen kan tilpasses dine ønsker og behov, så du får eller kan opretholde et selvstændigt liv. Formålet med BPA er også at skabe mulighed for sammenhængende og helhedsorienteret hjælp til dig, som har et omfattende hjælpebehov. Kravet i den tidligere bestemmelse, om at du skal have eller har et ønske om et vist aktivitetsniveau, er bortfaldet til fordel for den mere helhedsorienterede løsning. En anden væsentlig ændring er, at du nu har mulighed for at afgive dit arbejdsgiveransvar til en anden part og herved blive aflastet for en lang række administrative opgaver i ansættelsesretlig forstand. 4

6 3 Lovgrundlaget 3.1 Lov om Social Service (Serviceloven) 96 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Stk. 2 Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende. Stk. 3 Kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren. Stk. 4 I de situationer, hvor borgeren eller en nærtstående er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetaling m.v. For yderligere oplysning om lov og vejledning henvises til Indenrigs- og socialministeriets hjemmeside under lovstof. 5

7 4 Generelt om betingelserne for en BPAordning 4.1 Betingelser for BPA-ordning Nedenstående betingelser skal være opfyldt for, at du kan få en BPAordning: En høj grad af afhængighed af andre i almindelige daglige funktioner med et massivt behov for hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver, overvågning og ledsagelse. Behovet kan ikke dækkes ved hjælp efter andre bestemmelser i Serviceloven. At du kan fungere som arbejdsleder for hjælperne. At du kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, med mindre du afgiver denne funktion. 4.2 Beskrivelse af dig BPA-ordningen er tænkt til dig, som har et massivt og sammensat hjælpebehov. Din funktionsnedsættelse skal være varig og betydelig nedsat. Der er intet krav om, at der skal være tale om en bestemt funktionsnedsættelse. Din funktionsnedsættelse kan f.eks. være af fysisk karakter, en hjerneskade eller kognitive vanskeligheder. Dog skal du uanset graden af din funktionsnedsættelse kunne fungere som arbejdsleder. Det kan være vigtigt for dig, at hjælpen gives på forskellige tidspunkter af døgnet f.eks. i tilfælde af, at du har familie, børn og/eller arbejde. Hvis du har ansvaret for mindre børn, som du bor sammen med, kan en BPAordning også være en mulighed for dig. Måske er det også nødvendigt med et helt specielt kendskab til dig og/eller dine hjælpemidler. Før bevilling af BPA skal der foretages en helhedsvurdering af dine hjælpebehov. Det er ikke sikkert, at du har behov for hjælp i alle døgnets timer. Der er ingen nedre grænse for antal timer med hjælp i en BPA-ordning. Det kan være, at du er i stand til at klare nogle opgaver selv, f.eks. noget af den personlige pleje. Du behøver ikke at skulle have hjælp til både personlig pleje, ledsagelse og overvågning for at opfylde betingelserne. Samlet set skal du dog have et omfattende behov for hjælp. Det afgørende er, at du får mulighed for at leve et så frit og selvstændigt liv som muligt, og at din hjælp tilrettelægges på en sammenhængende måde. 6

8 Du behøver ikke være arbejdsgiver for dine handicaphjælpere. Du kan afgive dette ansvar til anden part for herved bedre at kunne koncentrere dig om andre ting, som er vigtige for dig. 4.3 Handicaphjælperens opgaver Det er dine handicaphjælperes opgave efter anvisning fra dig at få din hverdag til at fungere. Det gælder både de praktiske opgaver og de opgaver, som vedrører personlig pleje. I princippet er der ingen begrænsninger i handicaphjælperens opgaver. Dine handicaphjælpere skal dog ikke foretage store praktiske opgaver som f.eks. hovedrengøring, hækklipning, malerarbejde eller andre større vedligeholdelsesopgaver. Tal med din sagsbehandler om, hvorvidt det er muligt at søge om tilskud til sådanne opgaver jf. Servicelovens 100. Det er muligt for dig at bede din handicaphjælper om f.eks. at rydde sne og salte, men det forudsætter, at det fortsat er muligt for din handicaphjælper at tage sig af de primære opgaver, som f.eks. overvågning, og du skal kunne tilkalde din hjælper. Du skal altid være opmærksom på arbejdsmiljøet og sikring af handicaphjælperne. 4.4 Arbejdsleder Det er en betingelse for at få bevilliget en BPA-ordning, at du kan fungere som arbejdsleder. Ved arbejdsleder forstås som udgangspunkt, at du skal være i stand til at tilrettelægge hjælpen og fungere som dine handicaphjælperes daglige leder. Det betyder, at du skal: Varetage arbejdsplanlægning (vagtplaner) sammen med og for dine hjælpere Udarbejde jobbeskrivelser og jobopslag/annoncer Udvælge hjælpere, herunder varetage ansættelsessamtaler Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS-samtaler). Du har mulighed for at komme på kursus, så du har de bedste forudsætninger for at kunne bestride rollen som arbejdsleder. 7

9 4.5 Arbejdsgiver Som udgangspunkt indebærer rollen som arbejdsgiver, at du har ansvaret for at administrere ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver (arbejdsretlige), der er forbundet med at have en BPA-ordning. Det betyder, at du skal: Ansætte og afskedige hjælpere Udarbejde ansættelsesbeviser til hjælperne Udbetale løn (opgaven kan varetages af kommunen eller af en privat virksomhed) Indberette skat, tegning af lovpligtige forsikringer, indbetaling til ferie og barselsfond og ATP (opgaven kan varetages af kommunen eller af en privat virksomhed) Gennemføre nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger Gennemføre arbejdspladsvurdering (APV) i nogle tilfælde er det kommunen, som skal foretage den. Tal med din sagsbehandler om, hvor denne forpligtigelse ligger i din BPA-ordning. Hvis du ikke kan varetage funktionerne som arbejdsgiver, har du mulighed for at overlade arbejdsgiveransvaret til en anden part jf. Servicelovens 96 stk Kurser og rådgivning Kurser Servicestyrelsen udbyder en række kurser, som har til formål at klæde dig på til rollen som arbejdsleder og arbejdsgiver. Kurserne er gratis, og der skal kun betales for udgiften til transport, som Viborg Kommune dækker. Du skal henvende dig til din sagsbehandler, så får du dækket det beløb, som du har lagt ud. Dækning af transportudgift forudsætter, at du benytter den billigste transportform. Se venligst Servicestyrelsens hjemmeside for mere info og evt. tilmelding til kurser: Rådgivning Som et forsøg indtil udgangen af 2013, har Indenrigs- og Socialministeriet etableret en rådgivningsfunktion for borgere med BPA-ordning. Du kan kontakte rådgivningsfunktionen på 8

10 Rådgivning hvis du selv har arbejdsgiveransvaret: Husk at hvis du ikke har overgivet dit arbejdsgiveransvar til anden part, kan du hente råd og vejledning om de arbejdsretslige regler hos Løn og Personale i Viborg Kommune. Herudover kan der også findes hjælp i Funktionærloven. Rådgivning hvis du har overgivet dit arbejdsgiveransvar til en privat virksomhed: Det er den pågældende private virksomhed, som skal rådgive og vejlede dig om de arbejdsretslige spørgsmål. Hvis du er i tvivl om, hvem der kan besvare dine spørgsmål, kan du altid henvende dig enten til den private virksomhed eller til din sagsbehandler i Viborg Kommune. 9

11 5 Sagsbehandling i Viborg Kommune Bevilling af BPA er placeret i Visitation Social i Viborg Kommune. Du får tilknyttet en sagsbehandler, som kan rådgive og vejlede dig om BPA, og som er ansvarlig for behandling af dine ansøgninger. Visitation Social fastlægger retningslinjerne for administrationen af BPA jf. Servicelovens 96. Ønsker du selv at varetage arbejdsgiveransvaret, er det en forudsætning, at du er i stand til at fungere som arbejdsgiver. Du har som bruger af BPA mulighed for at overføre arbejdsgiveransvaret for ansættelse, afskedigelse og lønudbetaling til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed. Viborg Kommune har fastsat en betaling til administrationsomkostningerne til foreninger og private virksomheder, men ikke til en nærtstående, hvis du vælger en sådan ordning. Bidraget svarer til 4,19 kroner (i 2013 niveau) pr. time du er bevilget. Administrationsbidraget dækker: Indgåelse af kontrakt Indledende møde vedr. forventningsafstemning i forhold til kontraktindgåelse Transport i forbindelse med indledende møde vedr. forventningsafstemning i forhold til kontraktindgåelse Udfærdigelse og indgåelse af kontrakt med borgeren Overdragelse af ansættelsesbeviser Gennemgang af eksisterende kontrakter for særlige behov Oprettelse af personalesag Arbejdsmiljø Gennemgang af borgerens hjem Transport i forbindelse med gennemgang af borgerens hjem Udarbejdelse af APV Transport i forbindelse med APV Revurdering af APV hvert 3. år Transport i forbindelse med revurdering Overordnet tilsyn med arbejdsmiljø Transport i forbindelse med tilsyn med arbejdsmiljø 10

12 Ansættelse og afskedigelse Udvikling af nye jobbeskrivelser, opdatering af eksisterende jobannoncer mv. Udvælgelse og ansættelse Transport i forbindelse med deltagelse i samtale Indhentning af oplysninger fra handicaphjælperen Kortlægning af forhold for handicaphjælperen med henblik på indplacering i evt. overenskomst Indhentelse af underskrift fra handicaphjælperen Udfyldelse af ansættelsesbevis (standard + særlige tillæg) Afslutning af personalesag (både opsigelser og afskedigelser) Juridisk vejledning og afskedigelsesbrev Administration af handicaphjælpernes ansættelsesforhold efter gældende arbejds- og personaleret Rådgivning og vejledning Løbende rådgivning af borgere (praktisk arbejdsmiljø, pligter og rettigheder) Indledende og løbende rådgivning af handicaphjælpere (rettigheder og pligter) Personalepleje Deltagelse i MUS-samtale Opfølgning på MUS-samtaler, iværksættelse af aftaler Udarbejdelse og udvikling af MUS-materiale Transport i forbindelse med MUS-samtale Deltagelse i personalemøder Transport i forbindelse med personalemøder Opfølgning på personalemøder Økonomi Udarbejdelse af årsregnskab Administration af lønudbetaling til ansatte Viborg Kommune tilbyder at administrere lønudbetalingen til dine handicaphjælpere, hvis du selv eller din pårørende har arbejdsgiveransvaret. Lønudbetalingen til dine hjælpere sker efter det budget der er udarbejdet for din BPA-ordning. Viborg Kommune tager udgangspunkt i overenskomsten for ikkeuddannede Social- og Sundhedshjælpere indgået mellem FOA 11

13 og KL samt bekendtgørelsen Socialministeriet har udstedt vedr. aflønning af BPA-hjælpere (se afsnit 11 vedr. løn.) 5.1 Økonomi Din BPA bevilling indeholder en bevilling af timer, og der udarbejdes et budget som dækker lønudgiften til de bevilgede timer. Varetager du selv arbejdsgiveransvaret, er du ansvarlig for at overholde budgettet. Overdrager du arbejdsgiveransvaret til et firma, en forening eller en pårørende er ansvaret for at overholde budget deres. Ferie- og weekendophold En eventuel ekstrabevilling til ferie gives inden for rammen af en årlig ferie af maks. 2 ugers varighed. En eventuel ekstrabevilling til weekendophold gives inden for rammen af 6 weekender af 2 døgn pr år. Ekstrabevillinger til ferie- og weekendophold skal være givet, inden ferien eller weekendopholdet afholdes. Du er som udgangspunkt forpligtet til at dække hjælperens udgifter til overnatning ved ferie- eller weekendophold, samt eventuelle ekstra udgifter til transport ud over det medarbejderen kan få som fradrag efter SKATs regler. Du har ikke pligt til at dække udgifter til kost for dine hjælpere. Hovedreglen er, at du ikke får bevilget ekstra hjælpertimer under ferie eller weekendophold. Det er din sædvanlige BPA-bevilling der skal dække dit behov for hjælp. Der ydes kun i særlige tilfælde tilskud til dækning af ekstra hjælpertimer ved ferie- og weekendophold. Særlige tilfælde kan f.eks. være, at de fysiske og praktiske forhold nødvendiggør hjælp i flere timer end sædvanligt. Vær opmærksom på at hvile- og arbejdstidsbestemmelser skal overholdes ved ferie- og weekendophold. Læs mere herom i afsnit 11.2 under punktet hvile- og arbejdstidsbestemmelser. Hjælperrelaterede udgifter Efter en individuel vurdering ydes dækning af udgifter afledt af at du har BPA-ansatte, hvis du ikke modtager et bistands- eller plejetillæg. 12

14 Dette beløb vil f.eks. dække ekstra forbrugsafgifter til el, vand og varme, toiletpapir, sæbe, handsker, masker og lignende, porto og kontorartikler, udgifter til ekstra værelse, hvis dette ikke dækkes af anden lovgivning. Der kan ansøges om ledsagerkort på denne side Ledsagerkortet dækker visse entrébilletter for hjælperen. Du skal huske at gemme dokumentation for dine udgifter. 13

15 6 Ansøg om BPA Du kan ansøge ved personlig, telefonisk eller skriftlig henvendelse til Visitation Social, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg (tlf.: ). Procedure ved behandling af ansøgning og godkendelse til BPA Senest 10 dage efter din ansøgning er modtaget, bliver du kontaktet af den sagsbehandler, som har ansvaret for din ansøgning. Formålet med kontakten er at aftale et møde med dig. Ved dette møde skal følgende emner drøftes igennem. Disse emner vil samtidig være indholdet i bevillingen: Omfang og konsekvenser af din betydeligt og varigt nedsatte funktionsevne Hvad du selv kan klare, og hvad du skal have hjælp til Behovet for hjælp opgjort i timer pr. døgn Behovet for hjælp opgjort i opgaver og omfanget heraf Aktiviteter som du har eller påtænker at gå i gang med, Forudsætninger for at kunne administrere en BPA, Oplysning, råd og vejledning om hvad en BPA er, og hvilke andre muligheder for støtte der kan være tale om Andre relevante forhold begrundet i din situation Med dit samtykke vil der blive indhentet relevante oplysninger fra f.eks. egen læge, hospital, speciallæge, anden kommune, m.fl. afhængigt af, hvor de relevante oplysninger, som kommunen skal have til rådighed, findes. På grundlag af de oplysninger, du selv har givet og de indhentede oplysninger, vil sagsbehandleren udarbejde en beskrivelse, der indeholder dels en vurdering af, om du opfylder betingelserne for en BPA, og dels en beskrivelse af omfanget af dit behov for hjælp. Du vil få mulighed for at se beskrivelserne og komme med kommentarer til dem, inden der træffes beslutning om, hvorvidt du kan få en BPA-ordning, og hvor mange BPA-timer du er berettiget til. Ansøgningen behandles endeligt på et møde i Visitation Social, og du modtager derefter en skriftlig afgørelse med klage/ankevejledning. Bevilling af hjælp ydet efter Servicelovens 96 skal løbende følges op, herunder altid ved ændringer i støttebehovet. Du har et medansvar for, at opfølgningen finder sted. 14

16 6.1 Hvordan udmåles dit hjælpebehov? Din bevilling gives på baggrund af en individuel helhedsvurdering af dit hjælpebehov. En BPA-ordning tilbydes alene, når alle andre former for hjælp ikke er tilstrækkelige. Inden en bevilling gives, mødes du med din sagsbehandler, hvor I i tæt samarbejde får beskrevet den hjælp, som netop du har brug for. Er dele af din BPA-ordning pleje- og omsorgsopgaver, vil en visitator fra hjemmeplejen deltage i mødet, således at disse opgaver bliver beskrevet af en fagperson. Din bevilling udfærdiges af din sagsbehandler. Bevillingen vil indeholde en opgørelse over bevilgede timer samt den sum penge, du har til dækning af disse timer. Det betyder at du får et time- og pengebudget, som du selv har ansvar for at administrere din BPA-ordning ud fra. Det kan ske, at du har behov for at søge om ændring af din bevilling. Årsagen kan være, at du er blevet dårligere og har behov for mere hjælp. Det kan også være, at du modsat har behov for flere timer, hvor du er alene. Du skal så kontakte din sagsbehandler, som sammen med dig vil se på dit ændrede behov og vurdere, hvilken betydning det har for din bevilling. Hvis du har overgivet dit arbejdsgiveransvar til anden part Selvom du ikke selv er arbejdsgiver, så skal du altid kontakte din sagsbehandler, hvis du har brug for at få din bevilling ændret. Det er sagsbehandleren, som er den bevilgende myndighed, og den eneste, som kan ændre i din bevilling. Hvis din bevilling herefter ændres, så er det dit ansvar at meddele det til den part, som har overtaget dit arbejdsgiveransvar. 6.2 Kombination af hjælp efter anden lovgivning (hjemmepleje) Som udgangspunkt skal dit behov for personlig og praktisk hjælp være dækket af din BPA-ordning. Dog er der intet til hinder for, at du f.eks. får et besøg om aftenen/natten af en medarbejder fra hjemmeplejen. Det kan være, at du gerne vil være lidt alene uden hjælpere i nattetimerne, men gerne vil have et kort besøg eller dele af den personlige pleje varetaget af hjemmeplejen. I tilfælde af, at hjælpen ydes herfra, så sker det i henhold til Servicelovens 83. Kontakt din sagsbehandler, hvis du ønsker dette. Sagsbehandleren vil i samarbejde med Visitation Sundhed i Viborg 15

17 Kommune sørge for, at der bliver foretaget en vurdering af dit behov, og at den nødvendige hjælp bliver iværksat. 16

18 7 Opfølgning på din BPA-ordning Som hovedregel foretages en årlig opfølgning. Du bliver inviteret til opfølgningsmøde på Rådhuset. Du vil forud for mødet få tilsendt en dagsorden, så du har mulighed for at forberede dig til møde. Der kan være behov for hyppigere revurdering, hvis du er nyopstartet i BPA-ordningen eller hvis din lidelse er fremadskridende, og dit hjælpebehov ændrer sig. Du kan til enhver tid tage kontakt til din sagsbehandler, hvis du har behov for en revurdering af dit hjælpebehov før den aftalte tid. Vær opmærksom på, at ovenstående kun vedrører din bevilling. Der er også et tilsyn, som skal foretages af kommunen en gang årligt. Det er beskrevet nærmere i afsnit 8.1 Tilsyn. Hvis du har overgivet dit arbejdsgiveransvar til anden part I tilfælde af at du har overgivet dit arbejdsgiveransvar til anden part, er det fortsat din sagsbehandler, som skal sikre, at din bevilling dækker dit behov. Det er sagsbehandleren, som du skal kontakte, hvis du ønsker at få revurderet dit hjælpebehov før aftalt tid. 7.1 Tilsyn Kommunen er forpligtet til at føre tilsyn med de BPA-ordninger, der er bevilget. Formålet med tilsynet er at vurdere, om BPA-ordningen fungerer efter hensigten, herunder: At der er overensstemmelse mellem den visiterede og leverede ydelse At hjælpen modtages som forudsat i ordningen At hjælpen tilrettelægges på fornuftig vis af dig og din hjælper At du opfylder betingelserne for at fungere som arbejdsleder og evt. arbejdsgiver I tilsynet med arbejdslederrollen i en BPA-ordning indgår bl.a. en vurdering af overholdelsen af arbejdsmiljøregler, herunder arbejdsstillinger og tunge løft samt overholdelse af hvile- og arbejdstidsbestemmelser ved dine hjælperes vagter. Tilsynet vil typisk blive udført i forbindelse med den årlige opfølgning af dit hjælpebehov. 17

19 Hvis der er særlige grunde til et tilsyn, f.eks. at du har meget stor udskiftning i dit personale, eller hvis der er andre forhold, som peger på, at din BPA-ordning måske ikke er den rigtige løsning, har kommunen ret til at foretage et hyppigere tilsyn med din BPA-ordning. 7.2 Hvis du også har bistands- eller plejetillæg Modtager du førtidspension efter Lov om førtidspension før 1. januar 2003, har du mulighed for at få tilkendt bistands- eller plejetillæg. Når du søger en BPA-ordning, er det meget almindeligt, at du i forvejen er tilkendt enten bistands- eller plejetillæg. Som udgangspunkt bør din BPA-ordning dække alle dine behov for pleje og omsorg. Ved bevilling af BPA-ordning skal det derfor vurderes, i hvilket omfang du helt eller delvist kan beholde dit bistands- eller plejetillæg, og hvilke opgaver ydelserne i så fald skal dække, eller om de skal frakendes. Hensigten er at sikre, at der ikke sker dobbeltkompensation for det samme behov. Nogle borgere kan beholde deres bistands- eller plejetillæg under forudsætning af, at de f.eks. selv afholder udgifter til handicaphjælperne ved ledsagelse uden for hjemmet. Det er meget individuelt, hvilken afgørelse, der skal træffes i forhold til bistands- eller plejetillæg. Tal derfor med din sagsbehandler om det. 7.3 Invaliditetsydelse Hvis du har fået tilkendt invaliditetsydelse, kan du beholde det, samtidig med at du har en BPA-ordning. Der må ikke modregnes for BPA-ordningen i denne ydelse. 18

20 8 Arbejdsgiverforpligtelse 8.1 Arbejdsgiverforpligtelse Der findes forskellige foreninger og organisationer, som tilbyder at varetage arbejdsgiveransvaret. Der henvises til relevante hjemmesider sidst i denne håndbog. Du har selv ansvaret for den daglige arbejdsledelse, hvilket betyder ansvar for et godt arbejdsmiljø, forsikringspligt og tilrettelæggelse af arbejdet, herunder afholdelse af ansættelsessamtaler og udvælgelse af hjælpere. Under forudsætning af, at du er i stand til selv at fungere som arbejdsgiver for dine hjælpere, kan du vælge at beholde arbejdsgiveransvaret. Ved indlæggelse på sygehus Ved indlæggelse på sygehuset, skal din sagsbehandler kontaktes da det skal afklares, hvordan din hjælperordning skal fungere mens du er indlagt. Dødsfald Ved dødsfald indtræder Viborg Kommune i arbejdsgivers forpligtelser i opsigelsesperioden. Hvis arbejdsgiveransvaret er overdraget til anden part skal denne sørge for afviklingen af ansættelsesforholdet for hjælperen i samarbejde med Viborg Kommune. Viborg Kommune dækker eventuelle udgifter til hjælperen i minimum 1 måned efter udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket. Hvis det ikke er muligt for arbejdsgiver at anvise hjælperen andet arbejde i opsigelsesperioden, udgør opsigelsesvarslet maksimalt 1 måned uanset anciennitet. 8.2 Ansættelse af handicaphjælpere Hvordan finder du nye hjælpere De meste almindelige måder at finde nye hjælpere på er igennem: Personligt netværk Forskellige organisationer, som tilbyder at varetage BPA-ordninger Du kan også annoncere i aviser, på nettet eller hænge opslag op på f.eks. uddannelsesinstitutioner. Mange har gode erfaringer med at finde nye hjælpere ved at annoncere i bl.a. gratisaviserne. Der findes også forskellige jobbanker på Internettet. 19

21 Du kan få dækket udgifterne til annoncering i en lokal gratisavis. Vær opmærksom på, at du skal kontakte din sagsbehandler, inden du annoncerer. Du kan få hjælp fra Jobcenter Viborg til at få jobannoncen lagt på Jobnet. Ansættelsessamtale Når du har ansøgere til din ledige stilling, kan du indkalde dem til samtale pr. brev eller . Du kan også ringe og indkalde til samtale. Ideer til emner under ansættelsessamtalen: Fortæl, hvad en BPA-ordning indeholder. Du kan tage udgangspunkt i din hverdag. Fortæl lidt om dig selv, dine interesser, evt. om din familie og netværk, evt. om dit arbejde, dit hjælpebehov og naturligvis om dit handicap. Det er en god ide at fortælle, hvis din lidelse/handicap er fremadskridende. Få ansøgeren til at fortælle lidt om sig selv, herunder hvad ansøgeren er god og mindre god til. Det kan hjælpe dig til at vurdere, om ansøgeren passer ind i din hjælpergruppe. Tal om gensidige forventninger til jobbet, herunder årsagen til, at ansøgeren søger jobbet. Tal om, hvilken rolle handicaphjælperen skal have i dit liv. Ønsker du f.eks. en ven, en usynlig hjælper eller noget midt i mellem? Det er vigtigt, at du gør dig disse overvejelser inden samtalen og fortæller det til ansøgeren, så der efterfølgende ikke opstår misforståelser. Tidshorisont. Har ansøgeren planer om kortvarig eller langvarig ansættelse? Det tager lang tid at sætte nye handicaphjælpere ind i arbejdet, så det er ikke uvæsentlig at kende til hjælperens overvejelser. Fortæl om de lidt anderledes arbejdsforhold, der er i et hjem. Bl.a. det at arbejde uden eller med kun få kollegaer, men nævn også fordelen ved at kunne arbejde frit under ansvar. Du skal naturligvis orientere om løn. Husk at orientere om vigtigheden af at møde til tiden. Prøv at fornemme, om der en god kemi imellem jer. Hvis ikke så skal du ikke gå på kompromis. Ansæt en anden ansøger. Ved ansættelsessamtalen skal ansøgeren informeres grundigt om, hvad arbejdet indebærer, om der er væsentlige vilkår, om arbejdstider og om løn og ansættelsesvilkår. 20

22 Et væsentligt vilkår kan være opgaver/arbejdsfunktioner som adskiller sig fra de almindelige opgaver i et hjælperjob, og som du lægger vægt på, at hjælperen skal vide og være indforstået med. Vilkåret skal fremgå af ansættelseskontrakten. Når du ansætter en handicaphjælper, har du oplysningspligt om løn-, arbejds-, og ansættelsesforhold. Disse oplysninger fremgår bl.a. af ansættelseskontrakten, og det anbefales, at du bruger kontrakten ved ansættelsessamtalen som disposition og huskeseddel. Det tilrådes, at du stiller krav om, at den handicaphjælper, du påtænker at ansætte, afleverer en straffeattest inden endelig ansættelse. Du har ret til i en ansættelsessituation at spørge, om en ansøger er tidligere straffet. Du har ret til at bede en ansøger, du ønsker at ansætte, om at fremskaffe en straffeattest til dit brug. Ansøgeren skal selv sørge for at indhente attesten på en politistation. Det er nok med en almindelig straffeattest. På samme måde har du ret til i en ansættelsessituation at sikre dig, at ansøgeren er sund og rask og ikke lider af en sygdom, som vil vanskeliggøre udførelsen af arbejdet hos dig. Du må til gengæld ikke konkret spørge, om ansøgeren lider af bestemte sygdomme. Du skal oplyse om, hvorvidt der bliver røget eller ikke røget i dit hjem. Straks ved ansættelsen skal du udfylde ansættelseskontrakt for handicaphjælperen og fremsende den til din sagsbehandler. Vikardækning Du skal sørge for at ansætte personer, som kan tilkaldes i forbindelse med akut behov for vikarer samt til dækning af faste handicaphjælperes ferie. Din bevilling vil ikke indeholde dækning af ekstraudgifter til vikarer fra et vikarbureau. I helt ekstraordinære tilfælde kontaktes din sagsbehandler, således at I aftaler, hvad du gør, hvis du står i en situation, hvor dine faste handicaphjælpere og dine vikarer ikke kan dække de timer, du er bevilget, og som indgår i den arbejdsplan, du har lagt. 8.3 Ansættelseskontrakt m.v. Når du ansætter en ny handicaphjælper, og lønudbetalingen skal varetages af Viborg kommune, skal du sende en række dokumenter til din sags- 21

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning).

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Vejledningen besvarer de spørgsmål, der typisk forekommer

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance KOLDING KOMMUNE HANDICAPRÅDGIVNINGEN Borgerstyret Personlig Assistance BPA-ordning 2013 Brugervejledning 1. udgave revideret januar 2013 K L O S T E R G A D E 1 6, 6000 K O L D I N G Indholdsfortegnelse

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 LOVGRUNDLAG 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget Marts 2010

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget Marts 2010 Håndbog i Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 95 Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget Marts 2010 Sundhed og Omsorg Visitationsenheden Møllevej 9, 7500 Holstebro Tlf.: 9611 4130, fax.:

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning December 2015 Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 Indholdsfortegnelse. Side Afsnit 1.0 Indledning... 3 1.1 Kort fortalt om reglerne i Faaborg-Midtfyn Kommune... 3 Afsnit 2.0 Lovgrundlaget... 3 2.1 Lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Maj 2012 Udgivet af Herlev Kommune Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA 1. Baggrund og formål... Side 4 Generelle forhold i en BPA

Læs mere

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96.

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Titel Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Formål At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde Borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance 2016 Brug for borgerstyret personlig assistance? Hvis du eller en pårørende har behov for borgerstyret personlig assistance (BPA), kan

Læs mere

Afsnit 1.0 Indledning. 3 1.1 Kort fortalt om reglerne i Langeland Kommune

Afsnit 1.0 Indledning. 3 1.1 Kort fortalt om reglerne i Langeland Kommune cialafdelingen Borgerstyret personlig assistance Indholdsfortegnelse. Side Afsnit 1.0 Indledning. 3 1.1 Kort fortalt om reglerne i Langeland Kommune Afsnit 2.0 Lovgrundlaget 4 2.1 Lov om Social Service

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Vejledende serviceniveau Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord. Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96.

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. 11. februar 2010 Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. Med virkning fra 1. januar 2009 er betingelserne for at få bevilget hjælp i henhold til servicelovens 95 og 96 ændret.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 25 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96 Håndbog om BPA-ordningen - i henhold til Servicelovens 96 Juni 2016 Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA... 4 Baggrund og formål... 4 Generelle forhold i en BPA... 4 1. Arbejdsleder... 4 2. Arbejdsgiver...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4

Læs mere

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Udarbejdet af Center for Job & Socialservice juli 2011, version 2 Indholdsfortegnelse Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance...

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med borgerstyret Formålet med assistance er, at personer

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver.

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Tre parts kontrakt Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Aftalen træder i kraft den Navn Adresse CPR: Email: Telefon: Arbejdsgiver:

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed 25. nov. 2010 Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 2. FORMÅL...3 3. GENERELLE BETINGELSER......3 4. PERSONKREDSEN...5

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4 og 96a

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Målgruppen er borgere over 18 år med et omfattende og vedvarende behov for hjælp i dagligdagen, som har et ønske om at udpege egne hjælpere

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance BPA Lov om Social Service 95 og 96 INDHOLD FORUDSÆTNINGER...3 Lovgrundlag...3 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...3 Tilsyn...3

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Borgerstyret personlig assistance. Håndbog om BPA-ordning. I henhold til Servicelovens 96

Borgerstyret personlig assistance. Håndbog om BPA-ordning. I henhold til Servicelovens 96 Borgerstyret personlig assistance Håndbog om BPA-ordning I henhold til Servicelovens 96 FORORD 4 KORT FORTALT OM REGLERNE I NÆSTVED KOMMUNE 4 LOVGRUNDLAGET 4 BETINGELSER DU SKAL OPFYLDE 4 ADMINISTRATION

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96.

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Den tidligere kvalitetsstandard er godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.02.11

Læs mere

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96 HånDBOG Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Titel: Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Udarbejdelse: Social & Handicap, Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Serviceloven 95, stk. 2 Borgerstyret Personlig Assistance Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog om BPA-ordning I henhold til Servicelovens 96

Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog om BPA-ordning I henhold til Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog om BPA-ordning I henhold til Servicelovens 96 Forord 6 Kort fortalt om reglerne i Næstved Kommune 7 Lovgrundlaget 7 Personkredsen 7 Betingelser du skal opfylde

Læs mere

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 For borgere der er tilkendt BPA-ordning efter lov om social service 96 gælder følgende: Tilskud: Der udmåles tilskud efter lov om social service

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? 3. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? 4. Hvilke aktiviteter indgår

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

N O TAT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance. Indholdsfortegnelse

N O TAT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance. Indholdsfortegnelse N O TAT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2. Generelle

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Håndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistance. Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem. Jf. Servicelovens 96

Håndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistance. Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem. Jf. Servicelovens 96 Ikast-Brande Kommune Håndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistance Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem Jf. Servicelovens 96 Udarbejdet af Handicap og psykiatriafdelingen Juni 2012 1. Forord/indledning

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Model 1 Baggrund Nærværende notat beskriver følgerne ved ændring af servicelovens 95 & 96. Servicelovens 95

Læs mere

Håndbog i Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Håndbog i Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Håndbog i Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Opdateret December 2013 Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 8. november 2011 Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen Visitation

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Borgerstyret personlig assistance 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Håndbog. Borgerstyret Personlig Assistance. Lov om Social Service 96

Myndighedsafdelingen. Håndbog. Borgerstyret Personlig Assistance. Lov om Social Service 96 Myndighedsafdelingen Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Lov om Social Service 96 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 1 2. KORT OG GODT OM BPA... 2 2.1 Baggrund og formål... 2 2.2 Overgang fra hjælperordning

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde borgerstyret

Læs mere

Personlig Hjælperordning

Personlig Hjælperordning Kvalitetsstandard Lovgrundlag Personlig Hjælperordning Lov om Social Service, 1, 95stk.1, 95stk.2, 95stk.3, 95 stk.4 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 647 af 26.

Læs mere

Servicelovens 95 stk. 2 og 96

Servicelovens 95 stk. 2 og 96 Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 95 stk. 2 og 96 Udarbejdet den 15. april 2010 Seneste revision 1. august 2011 Ikrafttræden den 1. oktober 2011 Indholdsfortegnelse. Side 1.0 INDLEDNING....4

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96 INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Borgerstyret Gopersonlig assistance Servicelovens 95 og 96 Godkendt i Byrådet den xx xx 2017 1 Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Håndbog for dig som har en. BPA-ordning i henhold til servicelovens 96

Håndbog for dig som har en. BPA-ordning i henhold til servicelovens 96 Håndbog for dig som har en BPA-ordning i henhold til servicelovens 96 1 Indholdsfortegnelse 1: Introduktion...3 2: Arbejdsleder og arbejdsgiver...4 3: Valgmuligheder i din BPA-ordning...6 Aftale mellem

Læs mere

Kvalitetsstandard om BPA-ordninger jf. servicelovens 95 og 96

Kvalitetsstandard om BPA-ordninger jf. servicelovens 95 og 96 Kvalitetsstandard om BPA-ordninger jf. servicelovens 95 og 96 1 Syddjurs Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter lov om social service 95 og 96. 2 Formålet med at beskrive

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 201527. april 2016 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

Lov om Social Service 95, stk. 3

Lov om Social Service 95, stk. 3 Retningslinjer for tilskud, så en nærtstående kan varetage personlig pleje og praktisk hjælp i ordninger efter Lov om Social Service 95, stk. 3 Gældende fra den 1. september 2014 Formålet med hjælp, som

Læs mere

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K BPA administration og vejledning til sagsbehandlere i kommunen Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed,

Læs mere

BPA i Aarhus Kommune

BPA i Aarhus Kommune BPA i Aarhus Kommune BPA-ordningen i Aarhus Kommune Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration, ved handicapchef Carsten Wulff Spørgsmål, dialog og forslag til forbedringer Socialudvalgets

Læs mere