Dagtilbud, Børn. Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagtilbud, Børn. Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder:"

Transkript

1 Dagtilbud, børn Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. (netto) 2011 priser Budget 2011 Andel i pct. Fælles formål ,1 Dagpleje ,7 Børnehaver ,5 Integrerede institutioner ,5 Særlige dagtilbud og særlige klubber ,8 Tilskud til puljeordniner, private klubber og privatinstitutioner ,3 Støtte til frivilligt socialt arbejde 223 0,1 I alt ,0 Der er herudover afsat 4,700 mio. kr. til Fagsekretariat Dagtilbud Børn, under konto 6, fællesudgifter og administration m.v. For en nærmere beskrivelse henvises til bemærkningerne for konto 6. Endvidere er der afsat et samlet anlægsbudget på 6,008 mio. kr. i For en nærmere beskrivelse henvises til investeringsoversigt og projektskemaer Dagpasning fælles formål 21,422 mio. kr. Driftsudgifter ,2 Driftsindtægter ,9 Total ,5 Ændringen vedrører omkontering af fripladsudgifter til dagpleje, børnehaver og integrerede institutioner, samling af alle støtteforanstaltninger på konto 5.10, ændring af puljen der er afsat til regulering af institutionernes budgetter i forbindelse med ændring af børnetal (vippepuljen), forøgelse af budgetramme til PAUelever samt ændringer i betalinger til og fra andre kommuner. Området omfatter: Søskenderabat Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Lederløn - udligning Støttepædagogudgifter Læreplaner Pulje vedrørende PAU elever (Pædagogisk Assistent Uddannelse) 6-1

2 Forældrebestyrelser Pulje til udvidet åbningstid Sprogvurdering Pulje til afregning for mer/mindreindskrivning i daginstitutionerne (vippenormeringen) Pulje til udvidelse af åbningstiden i daginstitutioner Pulje til demografi Pulje til dækning af økonomiske konsekvenser af ny dagtilbudslov Rammebesparelse i forbindelse med genåbning af budget 2010 Betalinger til og fra andre kommuner Fripladser i klubber og andre socialpædagogiske foranstaltninger Udgiften til fripladser er fra 2011 budgetlagt på hvert af områderne dagpleje, børnehaver og integrerede institutioner. Søskendetilskud Søskendetilskud er budgetlagt med 9,8 pct. af forældrebetalingen i dagpleje, børnehaver og integrerede institutioner. Procentsatsen svarer til den andel af forældrebetalingen, som udgiften til søskendetilskud har udgjort i de første 5 måneder af Budgettet udgør 5,334 mio. kr. Tilskud til forældre, der vælger privat pasning eller pasning af eget barn Budgetbeløbet er beregnet ud fra, at der skal udbetales tilskud til 52 børn i privat pasning og 12 børn, som forældrene selv passer. Budgetbeløbet udgør i alt 3,765 mio. kr. Lederløn udligning Budgetbeløbet dækker den del af lederlønningerne til de to daginstitutioner i Ryslinge og institutionerne i Haastrup og Svanninge, som ikke fordeles til de nye sammenlagte institutioner på baggrund af tildelingsmodellen. Støttepædagoger Budgetbeløbet omfatter pulje til aflønning af støttepædagoger inden for dagpasningsområdet. Budgetbeløbet skal dække udgiften til støtteforanstaltninger i afdelingerne for særligt støttekrævende børn ved henholdsvis Vesterparken i Ringe og Børnehuset Regnbuen (Nr. Søby), idet institutionerne alene har fået tildelt budget ud fra den godkendte tildelingsmodel for dagpasningsområdet til alle indskrevne børn. Børnehuset Regnbuen (Nr. Søby) står for støtteforanstaltninger i de øvrige institutioner i kommunen og udgiften ved disse foranstaltninger afholdes ligeledes af denne konto. Budgetbeløbet udgør 8,391 mio. kr. Læreplaner Budgetbeløbet er udkonteret fra konto vedrørende økonomiske konsekvenser af den nye dagtilbudslov. Budgetbeløbet udgør kr. PAU elever (Pædagogisk Assistent Uddannelse) Budgetbeløbet dækker lønudgiften til de PAU elever, som ansættes i Faaborg-Midtfyn Kommune. De institutioner, der kan modtage PAU elever har fået deres budget reduceret med et tilsvarende beløb og finansierer således ordningen. Budgetbeløbet udgør 2,294 mio. kr. Forældrebestyrelser Budgetbeløbet er prisfremskrevet i forhold til budget 2010 og udgør kr. Sprogvurdering 6-2

3 Budgetbeløbet er udkonteret fra konto vedrørende økonomiske konsekvenser af den nye dagtilbudslov. Budgetbeløbet udgør kr. Vippenormering Der er afsat 2,573 mio. kr. til regulering af udsving i institutionernes børnetal. Budgetbeløbet dækker udgiften til pasning af 18 børn i alderen 0 2 år og 23 børn i alderen 3 5 år. Børnetallet udgør forskellen mellem det budgetterede antal børn i privatinstitutioner, særlige daginstitutioner, dagpleje og kommunale institutioner og det antal børn som befolkningsprognosen viser, der i alt skal passes i Faaborg-Midtfyn Kommune. Institutionernes budgetter korrigeres i løbet af året i forhold til det faktiske børnetal i institutionen ud fra de retningslinier, som kommunalbestyrelsen har vedtaget. Institutionerne fik i 2010 mulighed for at vælge mellem to reguleringsordninger. I den ene ordning, bliver institutionens budget reguleret op og ned på baggrund af det faktiske antal passede børn. I den anden ordning, får institutionerne ikke ekstra tildeling for de første 5 pct. børn, som de passer ud over det normerede børnetal. Omvendt reduceres institutionernes budgetter, såfremt børnetallet falder under det normerede børnetal - men kun for de første 5 pct. fald. Det betyder, at institutioner, som oplever et fald i børnetallet på mere end 5 pct. ikke vil få deres budget reduceret ud over, hvad der svarer til en nedgang på 5 pct.. Det er forudsat, at 66,7 pct. af de 0 2 årige og 98,0 pct. af de 3-5 årige vil benytte et pasningstilbud, som udløser et kommunalt tilskud. Antallet af børn er opgjort ud fra gennemsnittet af befolkningsprognosens befolkningstal for aldersgruppen 1. januar 2011 og 1. januar Budgetbeløbet er beregnet ud fra prisen for en dagplejeplads for de 0 2 årige og prisen for en børnehaveplads for de 3 6 årige. Pulje til udvidelse af åbningstid i daginstitutioner Puljen dækker udgifter til individuel udvidelse af åbningstiden i de daginstitutioner, hvor der er forældre, som har behov for pasning, der ikke kan dækkes ved den almindelige åbningstid i institutionerne, samt fast udvidet åbningstid på 52 timer i Eventyrhuset i Ryslinge, Bøgehaven i Årslev, Skovtrollen i Brobyvær, Faaborg Vuggestue og Børnehave samt Børnecentret Vesterparken i Ringe. Puljen administreres af fagsekretariatschefen. I forbindelse med genåbning af budget 2010 er puljen reduceret med kr. og der ydes derefter alene tilskud til ekstra åbningstid om morgenen. Demografi I overslagsårene er der indregnet ændringer, som svarer til befolkningsprognosens forventede udvikling i disse aldersgrupper: Udvikling i antal personer i forhold til befolkningstallet i 2011: Aldersgruppe årige årige Det betyder, at der er budgetlagt med en mindreudgift på 0,920 mio. kr. i 2012, 3,098 mio. kr. i 2013 og 4,800 mio. kr. i Pulje til økonomiske konsekvenser af den nye dagtilbudslov Budgetbeløbet udgør den del af de økonomiske konsekvenser af den nye dagtilbudslov, som endnu ikke er udkonteret. Budgetbeløbet udgør kr. Betaling til/fra andre kommuner Budgetbeløbene til betaling til og fra andre kommuner er beregnet på baggrund af det nuværende antal børn. Betaling fra andre kommuner: 0 2 årige: 35 børn á kr kr. 3 5 årige: 31 børn á kr kr. I alt kr. 6-3

4 Betaling til andre kommuner: 0 2 årige: 13 børn á kr kr. 3 5 årige: 21 børn á kr kr. I alt kr. Drift af Nr. Søby gl. skole Driftsudgifterne for bygningskomplekset ved Nr. Søby gl. skole er budgetlagt med kr. under fællesudgifter for dagpasning uanset, at bygningerne rummer aktiviteter, som ikke vedrører dagpasningen. Regnbuen Nr. Søby er tilført 0,747 mio. kr. fra anden aftaleholder fra fagområde undervisning. Beløbet dækker over udgifterne drift og vedligehold af bygningerne og installationer på Gl. Nr. Søby Skole, som ligger ud over Institutionen Regnbuen. Hertil kommer pedelbistand for samme bygninger og installationer, som jf. aftale bliver udført af pedeller fra Carl Nielsen Skolen. Det kommunale rengøringsselskab har overtaget rengøringen af bygningerne pr. 1. januar Dagpasning Dagpleje 74,676 mio. kr. Driftsudgifter ,3 Driftsindtægter ,3 Total ,0 Ændringen fra oprindeligt budget 2010 til budget 2011 omkontering af udgift til fripladser fra fællesudgifter. Dagpleje Generelt Der er godkendt en tildelingsmodel for dagplejen som indebærer, at der budgetlægges ud fra: at 92,2 pct. af pladserne anvendes til faste pladser, mens de resterende 7,8 pct. af pladserne anvendes til vikardækning i forbindelse med ferie, fridage, sygdom mv. samt til tomme pladser i forbindelse med ind- og udmeldelser af dagplejen. Andelen af faste pladser er hævet med 0,2 i forbindelse med, at reduktioner i forbindelse med effektiviseringer og udgift til tillidsmand er indregnet i tildelingsmodellen. at der tildeles ledelsestid med 0,513 time pr. uge pr. barn. Timetildelingen er ændret fra 0,525 i forbindelse med bortfald af hjemmebesøg. at der tildeles budget til dækning af merudgifter ved 5. børn i dagplejen at der tildeles budget til dækning af udgifter til børn som tæller dobbelt at der er en fælles gennemsnitsløn for alle tre distrikter, hvor der tidligere var en differentiering af gennemsnitslønningerne for dagplejedistrikterne ud fra den nuværende lønudgift 6-4

5 at rammebeløbet til indkøb af materialer mv. udgør kr. pr. barn. Beløbet er reduceret med 73 kr. pr. barn i forbindelse med indregning af besparelser ved anvendelse af indkøbskontoret. Budgettet er udarbejdet ud fra befolkningsprognosens børnetal for hvert af dagplejedistrikterne. Eventuelle udsving i børnetallet vil blive udlignet via fagsekretariatets pulje til vippenormering. Ved budgetlægningen er det forventet, at 66,7 pct. af alle 0 2 årige i Faaborg-Midtfyn Kommune skal passes enten i dagplejen eller i vuggestue. I vippepuljen er der budgetlagt med udgift til pasning af de børn, som ikke er indskrevet i dagpleje eller i vuggestue i Faaborg-Midtfyn Kommune. Tilsyn med private dagplejere og private børnepassere Udgiften er budgetlagt under fagsekretariatet Dagtilbud børn. Budgetbeløbet på kr. dækker den forventede udgift til tilsyn med private dagplejere og private børnepassere, som kommunen er forpligtet til at gennemføre jf. dagtilbudslovens 78 og 81. Budgetbeløbet fordeles på dagplejedistrikterne i forhold til det faktiske antal private dagplejere i hvert af distrikterne. Forældrebetaling Der er budgetlagt med forældrebetaling for 953 dagplejebørn. Forældrebetalingen udgør 25 pct. af driftsudgifterne ved dagplejen inkl. moms. Distrikt Nord (Broby og Årslev) Der forventes passet 344 børn i distrikt nord. Der budgetlægges med 7,8 pct. til vikardækning, ledige pladser o.l. Det betyder, at der budgetteres med lønninger til 99,7 dagplejere med hver 4 pladser. Der er budgetlagt med løn- og kørselsudgifter til 4,10 tilsynsførende og 1 leder. Distrikt Midt (Ringe og Ryslinge) Der forventes passet 323 børn i distrikt midt. Der budgetlægges med 7,8 pct. til vikardækning, ledige pladser o.l. Det betyder, at der budgetteres med lønninger til 91,9 dagplejere med hver 4 pladser. Der er budgetlagt med løn- og kørselsudgifter til 3,70 tilsynsførende og 1 leder. Distrikt Syd (Faaborg) Der forventes passet 252 børn i distrikt syd. Der budgetlægges med 7,8 pct. til vikardækning, ledige pladser o.l. Det betyder, at der budgetteres med lønninger til 70,2 dagplejere med hver 4 pladser. Der er budgetlagt med løn- og kørselsudgifter til 2,59 tilsynsførende og 1 leder Dagpasning - Børnehaver og integrerede institutioner 77,017 mio. kr. Driftsudgifter ,7 Driftsindtægter ,9 Total ,5 Ændringen fra oprindeligt budget 2010 til budget 2011er omkontering af udgift til fripladser og ændringer som følge af ændrede børnetal i tildelingsmodellen og ændring som følge af at V. Åby børnehave er ændret til SFO og Stentevang Børnehave er overgået til privatinstitution pr. 1. januar

6 Børnehaver Aldersintegrerede institutioner Generelt Lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner (Lov nr. 631 af 11. juni 2010) er vedtaget og træder i kraft pr. 1. januar I perioden 1. januar 2011 til 1. august 2011 kan kommunalbestyrelsen selv beslutte om der skal indføres en frokostordning. Fra 1. august 2011 skal alle have tilbudt et sundt frokostmåltid. Loven indebærer, at kommunen skal tilbyde et sundt frokostmåltid til børnene i alle kommunale og selvejende daginstitutioner. Frokostordningerne er fuldt ud finansieret af forældrene - bortset fra udgifter til administration og bygninger - men kommunen skal yde friplads og søskendetilskud. Forældrebestyrelsen i en institution har mulighed for at fravælge tilbuddet. Forældrene i institutioner, som har fravalgt den kommunale frokostordning kan oprette forældrearrangerede frokostordninger. Frokostordningerne er fuldt ud finansieret af forældrene, men kommunen skal yde fripladstilskud. Kommunalbestyrelsen skal administrere og afholde udgiften til administration ved tildeling af fripladser. Forældrene har endvidere mulighed for at oprette forældrearrangerede madordninger, som omfatter andre måltider end frokost. Disse ordninger finansieres fuldt ud af forældrene og der ydes ikke friplads eller søskendetilskud. Der vil således blive udgifter til fripladser og søskendetilskud i forbindelse med indførelse af frokostordningen, men de økonomiske konsekvenser er ikke indregnet i basisbudgettet for 2011 og efterfølgende år, da det ikke er afklaret, hvorledes ordningen skal etableres i Faaborg-Midtfyn Kommune. I forbindelse med oprettelse af en ny institution i Faaborg og nedlæggelse af Vester Mølle Børnehave og Faaborg Børnehave forventes der en reduktion af driftsudgifterne for såvel bygninger som den daglige drift. Besparelsen vedrørende bygninger er indregnet som afledt drift i forbindelse med anlægsbevillingen til den nye institution. Besparelsen vedrørende drift er ikke indregnet i basisbudgettet. Børnehaven Hestehaven og Hudevad Naturbørnehave har en forsøgsordning med fælles ledelse. Forsøget udløber 1. februar 2011 og skal evalueres ultimo En eventuel ændring i forbindelse med ophør af forsøgsordningen er ikke indregnet i basisbudgettet. Fælles formål Forældrebetaling Der er budgetlagt med indtægt for 139 børn i alderen 0 2 år, som er optaget i vuggestueafdelinger i integrerede institutioner og børn i alderen 3 5 år, som er optaget i børnehaver eller i integrerede institutioner. Herudover er der 69 pladser for 3-5 årige i skolefritidsordningerne ved Søllinge Skole og Heden-Vantinge Skole. Forældrebetalingen udgør 25 pct. af driftsudgifterne inkl. moms. og ekskl. udgifter til fast ejendom. Børnehaver og integrerede institutioner Daginstitutionernes budgetter er beregnet ud fra det børnetal, der forventes i institutionerne i 2011 på baggrund af fagsekretariatets ventelister og møder med daginstitutionerne om den enkelte institutions børnenormering i Udsving i børnetallet reguleres via fagsekretariatets pulje til vippenormering. 6-6

7 Institutionernes budgetter er fastsat ud fra en ugentlig åbningstid på 50,25 timer pr. uge. I forbindelse med den generelle nedsættelse af åbningstiden i daginstitutionerne blev det besluttet, at Eventyrhuset i Ryslinge, Bøgehaven i Årslev, Faaborg Vuggestue og Børnehave, Skovtrolden i Brobyværk samt Børnecentret Vesterparken i Ringe fortsat skulle have en ugentlige åbningstid på 52 timer, således at familier med behov for en længere åbningstid kan vælge en af disse institutioner. Daginstitutionernes budgetter til personaleudgifter og børnetalsafhængige aktiviteter er budgetlagt ud fra den godkendte normeringsmodel. Børnetal og normering fremgår af nedenstående tabel. Udgifter til fast ejendom, el, vand og varme og rengøring er budgetlagt ud fra den tildeling institutionerne havde i de fem gamle kommuner. På baggrund af beslutningen om oprettelse af et kommunalt rengøringsselskab er rengøringsudgiften på de institutioner, som havde ansat rengøringspersonale overført til rengøringsselskabet fra daginstitutionsområdet. Til grupperne for særligt støttekrævende børn ved Børnecentret i Vesterparken i Ringe og ved Børnehuset Regnbuen (Nr. Søby), er der indregnet driftsudgifter i henhold til den almindelige tildelingsmodel til henholdsvis 8 og 14 børnehavebørn. Alle udgifter til støtteforanstaltninger er budgetlagt på Fagsekretariatets støttepædagogkonto, hvorfra der skal ske omplacering af budgetbeløb til institutionerne. Ved udarbejdelsen af budgettet for daginstitutionerne er der anvendt følgende satser: Uddannelse Vikartildeling kr. pr. fuldtidsansat 3,56 pct. af lønsummen til fast personale Rammebeløb til dækning af alle udgifter vedrørende børnene: Vuggestue Børnehave Grundbeløb kr. pr. barn kr. pr. barn kr. pr. institution Satserne er fremskrevet med den prisudvikling, som er udmeldt fra Kommunernes Landsforening. Vikarprocenten er ændret fra 4 pct. til 3,5 pct. i forbindelse med indregning af besparelse vedrørende sundhedsfremme, tillidsrepræsentanter og effektiviseringer. Rammebeløbene er reduceret i forbindelse med indregning af besparelser vedrørende anvendelse af indkøbskontoret. 6-7

8 Børnetal og normering fordelt på institutioner: Institution 0 2 årige 3 5 årige Stillinger i alt Eventyrhuset 40 6,9 Broholm 59 8,4 Bøgehaven ,3 Carl Nielsen Børnehave 53 7, fryd 50 7,2 Fåborg Børnehave ,0 Guldhøj 45 6,6 Hestehaven ,4 Hudevad Naturbørnehave 39 5,8 Hættegården 60 8,5 Kahytten 45 6,6 Kaptajngården 49 7,1 Kærnehuset ,3 Lundsbjerg 50 7,2 Myretuen 59 8,4 Nr. Lyndelse Børnehave 59 8,4 Nøddehøj Børnehave ,9 Oasen ,6 BørneBakkeHus ,8 Børnehuset Regnbuen (Nr. Søby) ,6 Ringgårdens Børnehave 60 8,5 Skovtrolden 44 6,4 Snurretoppen 37 5,7 Tinghøj ,2 Toftegårdens Børnehave 94 13,7 Trollegården 49 7,1 Vester Mølle Børnehave 38 5,7 Vesterparken ,8 Årslev Børnehave ,6 I alt , Dagpasning Særlige dagtilbud 3,512 mio. kr. Driftsudgifter ,0 Driftsindtægter ,0 Total ,0 Ændringen fra oprindeligt budget 2010 til budget 2011 er ændring af antal børn i specialbørnehaver. 6-8

9 Betaling til andre kommuner for børn i specialbørnehaver Generelt Budgetbeløbet dækker betaling til andre kommuner for børn, der går i specialbørnehave. Budgetbeløbet er beregnet på baggrund af den aktuelle opgørelse af børn i specialbørnehaver og dækker den forventede udgift til: 1 børn på Jagtvej á kr. 1 børn på Fregatten á kr. 3 børn i Jægermarken á kr. 1 børn i Platanhaven á kr. Her ud over er der budgetlagt med udgift til befordring med i alt kr Dagpasning tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner 15,988 mio. kr. Driftsudgifter ,1 Driftsindtægter ,0 Total ,1 Ændringen fra oprindeligt budget 2010 til budget 2011 vedrører ændring i antal børn i privatinstitutioner. Tilskud til privatbørnehaver Generelt Private institutioner Der er budgetlagt med 278 pladser i private børnehaver og 24 pladser i private vuggestuer. Betalingen pr. plads skal svare til gennemsnitsudgiften for en kommunal børnehaveplads. Herudover skal der betales et administrationsbidrag og et bygningstilskud, som svarer til de gennemsnitlige administrations- og huslejetilskud til selvejende daginstitutioner. Prisen pr. plads for 3 5 årige er opgjort til kr. pr. år og for 0 2 årige kr. pr. år. 6-9

10 Specifikation af antal pladser i private institutioner: Institution Vuggestuepladser Børnehavepladser Blåtands Børnehave 14 Ferritslev Friskole 12 Hjemly 45 Krudtuglen 7 26 Kværndrup Børnehave 42 Myretuen Ryslinge Solstrålen 34 Trunderup Børnehave 14 Rudolf Steiner 1 8 Kastanjen 2 Askelæ 1 Stentevang Børnehave 40 I alt Antallet af pladser er opgjort ud fra antal indmeldte børn i februar måned Dagpasning - Øvrige sociale formål 0,223 mio. kr. Driftsudgifter ,7 Driftsindtægter ,0 Total ,7 Ændringen fra oprindeligt budget 2010 til budget 2011 vedrører reduktion i forbindelse med genåbning af budget Tilskud til klubvirksomhed i Horne (L egsmarken) Generelt Den budgetterede udgift dækker tilskud til L egsmarken 6-10

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) 141 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) BEMÆRKNINGER 142 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 11.699 Indtægter -1.701 Netto 9.998 Omfatter udgifter/indtægter til: Søskendetilskud Tilskud

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Korrigeret årsbudget

Korrigeret årsbudget 97 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 14.530.000 10.343.000 12.296.900-1.953.900 Indtægter -1.800.000-1.300.000-1.659.402 359.402 Netto 12.730.000 9.043.000 10.637.498-1.594.498 Omfatter

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 11, Dagpasning I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 311.050 308.403

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. ens primære aktiviteter Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af Daginstitutionsområdet, Dagplejen, klubområdet og Støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016.

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 03.22.05 Skolefritidsordninger 28.355 28.773 32.237 05.22.07 Centrale

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner

Dagpleje og daginstitutioner 50.40.01. Dagpleje og daginstitutioner Området dækker dagpasning af 0 6årige i dagpleje, kommunale og selvejende daginstitutioner og puljeordninger. Tilskud privat pasning af børn i alderen 0-2 år. Specialbørnehaver

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Dagtilbudsområdet (politikområde 5)

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Dagtilbudsområdet (politikområde 5) Den 17. februar 2014 Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Dagtilbudsområdet (politikområde 5) Indledning Nærværende notat er målrettet Udvalget for Børn samt forældrebestyrelser m.fl., som har

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret 2015 371.302-87.964 283.338 Forbrug regnskab

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner Børn & Kultur Dagtilbud Oktober 2014 RETNINGSLINIER Frokostordning i daginstitutioner LOVGIVNING Folketinget vedtog den 4. juni 2010 lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Med denne lov er

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7 Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 9,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7, 8,7 Herning 9,7 Holstebro Horsens 8,2 8,4 Randers 7,5 Silkeborg 8,9 Skive 7, Viborg

Læs mere

Den fri Hestehaveskole

Den fri Hestehaveskole 02/06/09 Den fri Hestehaveskole Hvad siger friskoleloven? 36a. En fri grundskole kan for børn, der er fyldt 3 år, for tiden, indtil de begynder i børnehaveklasse, varetage opgaver som privatinstitution

Læs mere

Anlægsregnskab for Reg.kontonr. U/I Samlet forbrug Dato for opr. bevilling

Anlægsregnskab for Reg.kontonr. U/I Samlet forbrug Dato for opr. bevilling Anlægsregnskab for 2011 Reg.kontonr. U/ Samlet forbrug Dato for opr. bevilling Korrigeret anlægsbevilling Afvigelser el. restbev. Dato for vedtagelse 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Fravalg af kommunal frokostordning

Fravalg af kommunal frokostordning Fravalg af kommunal frokostordning i dagtilbud i 2016 2016 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009 var det et ønske fra Folketingets side om at sikre, at alle

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 kan opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 kan opgøres som følger: Dagtilbud Opgaver under området Dagtilbudsområdets opgave er at tilvejebringe pædagogiske pasningstilbud for aldersgruppen 0-6 år. Tilbuddene er differentieret i form af dagpleje, vuggestue og børnehaver.

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Ledere af dagtilbud og skoler pr. 1. september 2016

Ledere af dagtilbud og skoler pr. 1. september 2016 Ledere af dagtilbud og skoler pr. 1. september 2016 Område Institutioner Leder Kontaktchef Forstadsbåndet Kommunale daginstitutioner Jakob Ulrik Børneområde Nord: Lissi Beier Afd. Nøddehøj Afd. Bøgehaven

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw Udkast fordelingsmodel 2015 Dagplejen ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Oversigt over forventede lukkedage i Faaborg-Midtfyn Kommunes daginstitutioner 2016

Oversigt over forventede lukkedage i Faaborg-Midtfyn Kommunes daginstitutioner 2016 Oversigt over forventede lukkedage i -Midtfyn Kommunes daginstitutioner 2016 Såfremt den enkelte institutions navn ikke fremgår af listen, er der ikke lukket de pågældende dage. Som udgangspunkt er der

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution Dagtilbud og Skole Vejledning Etablering af privat daginstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af private daginstitutioner i Assens Kommune

Læs mere

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune ørneudvalget Delegationsplan for Køge Kommune ndholdsfortegnelse Lov om social service... 2 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge... 5 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale

Læs mere

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1. Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1. januar 2009 1. Indledning Dette administrationsgrundlag beskriver principper for tildeling af løn- og driftsmidler til daginstitutioner

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Politikområde 1: Dagpasning

Politikområde 1: Dagpasning Politikområde 1: Dagpasning Beskrivelse Politikområde 1 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Dagtilbudsområdet har siden 1. januar 2009 været organiseret i fire distrikter. Distriktsopdelingen

Læs mere

at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning.

at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Pkt.nr: 13 Tilskud til privat børnepasning 230407 Indstilling: at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Formål med indstilling: At orientere om lovændring vedrørende

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

12. Uddannelsespolitik

12. Uddannelsespolitik 2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23

Læs mere

Frokostmåltid i Skive Kommune Hvad gør sig gældende for, at dit barn kan få serveret et frokostmåltid i sin daginstitution

Frokostmåltid i Skive Kommune Hvad gør sig gældende for, at dit barn kan få serveret et frokostmåltid i sin daginstitution Frokostmåltid i Skive Kommune Hvad gør sig gældende for, at dit barn kan få serveret et frokostmåltid i sin daginstitution Det kommunale frokostmåltid i Skive Kommune Siden august 2011 har Skive Kommune

Læs mere

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Indholdsfortegnelse PASNINGSMULIGHEDER I HØRSHOLM...2 1. DAGTILBUD TIL BØRN FRA 0 6 ÅR...2 2. TILSKUDSORDNINGER...2 PROCEDURE VED OPSKRIVNING

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Sorø Kommune Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Indledning Her kan du læse om, hvordan dit barn får plads

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales, Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie 5.07 Refusion fra den centrale refusionsordning 650 5.21 Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Fakta om frokostordningen ifølge dagtilbudsloven

Fakta om frokostordningen ifølge dagtilbudsloven Fakta om frokostordningen ifølge dagtilbudsloven Alle børn i kommunale, selvejende og private dagtilbud skal have et sundt frokostmåltid hver dag. Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert andet år og højst

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 2013 Generelt om ordningen Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (skolestart) kan benytte ordningen. I

Læs mere

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I Delegationsplan - ørne- og undervisningsudvalget Ringsted Kommune = eslutter, = ndstiller yrådet Økonomiudvalget ørne- og undervisnings-ud valget Generelt Fastsættelse af børnepolitikken Evaluering og

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Institutionsstrukturen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Institutionsstrukturen i Faaborg-Midtfyn Kommune Institutionsstrukturen i Faaborg-Midtfyn Kommune INDLEDNING 4 Harmonisering og strukturændringer 4 Resursestyring 4 Bæredygtighed 4 Befolkningsudviklingen 5 FAGSEKRETARIATET DAGTILBUDS EGNE MÅLSÆTNINGER

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Budgetområde Titel Fællestillidsrepræsentant Nr.: 515-01 Lønmidler til pædagogernes (BUPL) fællestillidsrepræsentant. Fællestillidsrepræsentanten indgår bl.a. i diverse arbejdsgrupper og MED-udvalg. Fællestillidsrepræsentanten

Læs mere

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra AFGIV STEMME SENEST onsdag den 12. juni klokken 17.00 Bestyrelsen for Vibereden har på bestyrelsesmødet den 30. maj besluttet at

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Information om frokostordning i daginstitutioner

Information om frokostordning i daginstitutioner Oktober 2016 Center for Dagtilbud & Skoler Information om frokostordning i daginstitutioner Læs om: Greve Kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid Forældrenes mulighed for at fravælge tilbuddet Forældrearrangerede

Læs mere

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Reduktionsforslag for Dagpasning Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger)... 3 Der indføres 3. uges sommerferielukning... 4 Tidligere effektiviseringsgevinster

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 5912 Jour. nr.: Ref.: MSM Frit valg af dagtilbud til børn over kommunegrænser 1.

Læs mere

Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER

Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER Udvalg: Børneudvalget Politikområde: 11 Dagpasning Dato: 23. august 2010 Udfyldt af: Johnni Helt I 2011-priser i hele tusinder

Læs mere

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Side 1/7 Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Reglerne er revideret i Udvalget for Børn og Unge den 10. august 2017. De træder i kraft den 11. august 2017. Indhold

Læs mere

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag)

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Børn og Skole Dagtilbud Dato: 07-06-2016 Sagsnr.: 15/4160 Dok.nr.: 7 Aabenraa Kommune Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Daginstitutioner for 0-5 årige børn Gældende fra 1. januar 2017 Godkendt

Læs mere