Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn"

Transkript

1 Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner Fritidshjem Særlige dagtilbud og klubber Puljeordninger og privat pasning Støtte til frivilligt socialt arbejde Samtlige af de nævnte opgaver har også før kommunalreformen været varetaget af kommunerne. Kommunens nettodriftsudgifter til børnehaver er dog steget med ca. kr. 5,1 mio. i forbindelse med en lov- og cirkulæreændring der betyder, at kommunerne alene kan opkræve 25 % i forældrebetaling mod tidligere 33 pct. Dermed sidestilles forældre med børn i børnehavealderen med forældre med børn i dagplejen eller i vuggestue. I forhold til sidste års børnetal i de fem oprindelige kommuner er der indlagt en tilvækst på 11 dagplejebørn, 34 vuggestuebørn og 10 børnehavebørn. Opgjort i kroner svarer det til en budgetudvidelse på netto 2,25 mio. Endelig er budgetterne til søskenderabatter og økonomiske fripladser forhøjet med kr. 1,4 mio. som følge af regnskabserfaringer, bl.a. som et resultat af budgetrevisionen pr Der er budgetlagt ud fra, at der er 54 børn i vuggestue, 977 børn i dagpleje, børn i børnehave og 56l børn i fritidshjem eller fritidshjemsafdeling i en integreret institution. Fritidshjem og fritidshjemsafdelinger ændres til skolefritidsordninger med virkning fra 1. august Forud for kommunesammenlægningen har der naturligt været fokuseret på konsekvenserne som følge af en harmonisering af de fem kommuners serviceniveau. På institutionsområdet vil forældre i nogle delområder af den nye kommune opleve en bedre personalenormering efter en harmonisering, mens andre forældre vil opleve en tilsvarende forringelse af personalenormeringen. Årsagen er, at serviceniveauet som udgangspunkt har været meget forskelligt. Af samme årsag venter en stor opgave med at harmonisere personalenormeringerne i de enkelte institutioner. En anden stor udfordring forud for kommunesammenlægningen var spørgsmålet omkring forældrebetaling for børn i aldersgruppen 6-9 år. Således varierede forældrebetalingen i de fem gamle kommuner fra 30 til 80 pct. De kommuner der har opkrævet en høj forældrebetalingsandel har alene haft SFO er, mens de kommuner der har opkrævet 30 pct. enten kun har haft integrerede institutioner eller en kombination. Hvis den hidtidige struktur blev bevaret ville der af hensyn til lighedsgrundsætningen om, at alle borgere skal behandles ens pr. 1. januar 2007, kun kunne opkræves en forældrebetaling på 30 pct. for samtlige 6-9-årige i kommunen (i det ressourcetildelingen for SFO er, integrerede institutioner og

2 fritidshjem er ens). Dette ville imidlertid, set i lyset af den givne økonomiske ramme, føre til en markant forringelse af serviceniveauet på dagpasningsområdet med nedlæggelse af en række stillinger til følge. For at undgå denne uønskede situation er det besluttet, at fritidshjemsgrupperne i de nuværende integrerede institutioner og fritidshjem omlægges til SFO er samtidig med, at forældrebetalingen fastsættes til 50 pct. Dermed undgås nedlæggelse af ca. 35 pædagog-/medhjælperstillinger samtidig med, at det nuværende serviceniveau (hvis der ses bort fra takstforhøjelsen) opretholdes på et niveau lidt under status quo. Således bliver området alene reduceret med 4,5 fuldtidsstillinger. Det er samtidig hensigten, at dagligdagen for børnene og for personalet i det store og hele fortsætter som hidtil. Af hensyn til at sikre et grundigt forarbejde og en glidende overgang er det besluttet, at den nye struktur først gennemføres med virkning pr Således vil der først ske en harmonisering af personalenormeringerne på hele institutionsområdet (inkl. børnehaver) med virkning pr På dagplejens område vil borgerne derimod ikke opleve de store konsekvenser som følge af en harmonisering. Dette skyldes, at området i høj grad er reguleret via den centrale overenskomst for dagplejere. Der vil dog ske en harmonisering af tid til ledelses- og tilsynsopgaven, som i de fem gamle kommuner har varieret fra 0,45 time pr. barn til 0,80 time pr. barn, ligesom der sker en harmonisering af rammebeløbet pr. barn. Denne harmonisering for virkning allerede pr I det følgende gives en yderligere beskrivelse af de enkelte delområder. Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Udviklingstendenser: I overslagsårene indgår reguleringen for den demografiske udvikling i budgettet. Se desuden bemærkninger under funktion 5.10 på omstående side.

3 Funktion Fælles formål Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Beskrivelse af aktivitet: På baggrund af den udarbejdede befolkningsprognose er der i overslagsårene indarbejdet følgende ændringer i antallet af pladser i dagpasningstilbuddene: årige årige årige Bemærkninger: Fællesudgifter: Budgetbeløbene til søskenderabat, fripladser, tilskud til forældre, der vælger privat pasning, tilskud til forældre på børnepasningsorlov, betaling til/fra andre kommuner og øvrige budgetbeløb er som udgangspunkt budgetteret som summen af de fem kommuners budgetter for 2007 reduceret med 6%. Budgetbeløbene er efterfølgende reguleret med de ændringer som er indeholdt i de 5 kommuners budgetrevisioner pr. 31. maj Budgetbeløbene til fripladser og søskenderabat er endvidere reguleret i forhold til de ændringer, der er foretaget i normeringen for daginstitutionerne og dermed i forældrebetalingen. Der er således ikke vurderet om størrelsen af budgetbeløbene til fripladser og søskenderabat svarer til den ændrede forældrebetaling for dagplejen og daginstitutionerne. Der er afsat et budgetbeløb til støtteforanstaltninger. I budgetbeløbet indgår den del af normeringen for Toftegårdsskolens vuggestue og Børnecentret Vesterparkens afdeling for særligt støttekrævende børn (Knasten) som ligger ud over den almindelige tildeling. Forældrebetaling er beregnet som 25% af de budgetlagte udgifter for daginstitutionerne samt fællesudgifter til støttepædagoger, vikarudgifter, udgifter vedrørende læreplaner, pædagoguddannelse samt pulje til udvidelse af åbningstiden i flere af daginstitutionerne. Forældrebetalingen fordeles på den enkelte institution på baggrund af den fastsatte takst og børnetallet i institutionen. I overslagsårene indgår reguleringen for den demografiske udvikling i budgettet. Der er indlagt en ramme på brutto 2,2 mio. kr. pr. år til udvidelse af åbningstiden i flere af kommunens daginstitutioner. Opgjort i nettokroner - efter indregning af forældrebetaling samt afledt virkning til søskenderabatter og økonomiske fripladser svarer det til en merudgift på kr. 1,8 mio. Ændringen af åbningstiden træder i kraft pr. 1. august 2007 og indgår derfor med 5/12 i Sammenlægningsudvalget har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til gennemførelse af harmoniseringen af dagpasningsområdet, så generne i forbindelse med harmoniseringen bliver så afdæmpede som muligt.

4 Arbejdsgruppen består af repræsentanter for institutionslederne, tillidsmænd, forældre, de berørte fagsekretariater og økonomiafdelingen. Der ud over er der repræsentanter fra Børne- og Undervisningsudvalget. Arbejdsgruppens opgaver omfatter blandt andet udarbejdelse af forslag til en ny tildelingsmodel, forslag til åbningstid i institutionerne, forslag til struktur og udarbejdelse af forslag til en udligningsordning som medfører, at forskelle mellem institutionernes nuværende lønsum og den beregnede lønsum udlignes over 2 år. Institutionernes budgetter vil blive reguleret i forhold til de ændringer, som resultatet af arbejdsgruppens arbejde medfører.

5 Funktion Dagplejen Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Beskrivelse af aktivitet: Udgifter til den kommunale dagpleje inkl. tilsyn. Lovgivning: 24 i Lov om social service. Bemærkninger: Dagplejen i FMK er budgetlagt samlet for hele kommunen uanset, at dagplejen er organiseret i 3 distrikter. Fordelingen af budgettet foretages efterfølgende på baggrund af fagsekretariatets opgørelse over antal dagplejere/børn i hvert af distrikterne. Der er budgetlagt ud fra et forventet børnetal på 977 børn og en udnyttelsesgrad på 95%. Der er således indregnet lønudgift til 257 dagplejere, hvilket svarer til pladser. De tilbageværende 5% skal dække vikarudgifter i forbindelse med sygdom, kurser og øvrigt fravær bortset fra barsel, som finansieres af den afsatte barselspulje på hovedkonto 6. Der er afsat 0,50 time pr. uge pr. barn til ledelse og tilsyn og der budgetlægges med et rammebeløb på 912 kr. pr. barn til køb af legetøj m.v. Til inventar, administration og lignende er der afsat et budgetbeløb som svarer til 94% af de budgetterede udgifter i de 5 nuværende kommuner. Forældrebetalingen udgør 25% af de budgetterede udgifter med tillæg af moms.

6 Funktion Børnehaver Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Beskrivelse af aktivitet: Børnehaver. Lovgivning: 23 i Lov om social service. Bemærkninger: Fællesudgifter: Der er budgetlagt med støtteforanstaltninger i børnehaverne og forældrebetaling. Daginstitutioner: Normeringen i den enkelte institution er i 2007 beregnet i to dele. For perioden 1. januar juli 2007 er der budgetlagt med den normering, som institutionen vil få ud fra den normeringsmodel som er gældende i den kommune, hvor institutionen er hjemmehørende i Ved beregning af lønsummer er der dog konsekvent taget udgangspunkt i gennemsnitslønnen for de fem kommuner under ét. For perioden 1. august 31. december 2007 er normeringen beregnet ud fra den normeringsmodel der blev fremlagt på Sammenlægningsudvalgets temamøde og som indeholder følgende elementer: Gruppestørrelse Voksne pr. time Ugentlig åbningstid Fordeling mellem uddannet og ikke uddannet personale Fastlæggelse af administrationstid Tid til åbne-/lukkefunktion Øvrig tid Vægtning af aldersgrupperne 0 2 årige, 3 5 årige og 6 9 årige Gruppestørrelsen er fastsat til 22,4 børn, hvor der til hver gruppe er beregnet 2,0 voksne pr. time. Der er derudover indlagt en reduktion i de tidlige morgentimer og de sene eftermiddagstimer. Således reduceres antal voksne pr. time pr. gruppe med 33 pct. for den del af den ugentlige åbningstid der ligger mellem 40 og 45 timer, og med 66 pct. for den del af den ugentlige åbningstid der overstiger 45 timer. Åbningstiden er som udgangspunkt fastsat til 50 timer i 9 ud af 10 institutioner. Der er derudover 1 institution i hvert lokalområde, svarende til ca. hver tiende institution, der har en ugentlig åbningstid på 55 timer.

7 De enkelte institutioners lønsummer er som udgangspunkt budgetlagt på grundlag af en gennemsnitsløn på kr for en pædagog og kr for en pædagogmedhjælper. Institutionernes lønsummer er desuden beregnet under forudsætning af, at andelen af uddannet personale udgør 65%. Til administration gives 10 timer i grundtildeling samt yderligere 1 time pr. 10 børn. Derudover gives 8 timer pr. gruppe til øvrig tid samt 2 timer til åbne og lukke. Endelig vægter vuggestuebørn med 2, børnehavebørn med 1 og fritidshjemsbørn med 0,53. Dvs., at et børnehavebarn kun udløser halvt så mange ressourcer som et vuggestuebarn men næsten dobbelt så mange ressourcer som et fritidshjemsbarn. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en såkaldt skyggemodel. Den enkelte institution er således ikke forpligtiget til at have en given fordeling mellem uddannet og ikke uddannet personale, ligesom den ikke er forpligtiget til at bruge så og så mange timer til administration etc. Den ugentlige åbningstid ligger dog fast. Sammenlægningsudvalget har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til gennemførelse af harmoniseringen af dagpasningsområdet, så generne i forbindelse med harmoniseringen bliver så afdæmpede som muligt. Arbejdsgruppen består af repræsentanter for institutionslederne, tillidsmænd, forældre, de berørte fagsekretariater og økonomiafdelingen. Der ud over er der repræsentanter fra Børne- og Undervisningsudvalget. Arbejdsgruppens opgaver omfatter blandt andet udarbejdelse af forslag til en ny tildelingsmodel, forslag til åbningstid i institutionerne, forslag til struktur og udarbejdelse af forslag til en udligningsordning som medfører, at forskelle mellem institutionernes nuværende lønsum og den beregnede lønsum udlignes over 2 år. Institutionernes budgetter vil blive reguleret i forhold til de ændringer, som resultatet af arbejdsgruppens arbejde medfører. Til vikarer er der indregnet 5% af institutionens lønsum. Budgetbeløbet skal dække vikarudgifter i forbindelse med al fravær bortset fra barsel. Vikarudgifter i forbindelse med barsel er budgetlagt i en særskilt pulje på hovedkonto 6 og tildeles institutionerne efter de retningslinier, som er fastlagt i den indgåede aftale. Der er budgetteret med udgifter til uddannelse og arbejdsskadeforsikring i forhold til antal fuldtidsbeskæftigede i de enkelte institutioner. Budgetbeløb til beskæftigelsesmaterialer m.v. er tilsvarende fastlagt ud fra det forventede børnetal i de enkelte institutioner. Udgifter til fast ejendom, rengøring, el, vand og varme i de nuværende kommuner, er overført til institutionernes budgetter i Budgetbeløbene er reduceret med 6% bortset fra udgifter vedrørende ejendomsforsikringer, el og varme idet det er vurderet at det ikke er realistisk, at der kan reduceres på disse områder. Institutioner hvor der er specialafdelinger og som hidtil har haft en højere normering end øvrige institutioner, vil fra alene blive tildelt en grundnormering for disse afdelinger, idet budgetbeløbet til støtteforanstaltninger er budgetlagt i en pulje, som fagsekretariatschefen administrerer.

8 Der er budgetlagt med følgende institutioner: Navn: Budgetsum 2007 Bøgehaven, Årslev Børnehaven Snurretoppen, Gislev Børnehaven Oasen, Kværndrup Børnehuset Regnbuen, Årslev Børnehaven Broholm Børnehaven Hættegården Børnehaven Kahytten Børnehaven Kaptajngården Børnehaven Lundsbjerg Børnehaven Blæksprutten Børnehaven Skovtrolden Børnehaven Tinghøj Carl Nielsen Børnehaven Børnehaven Myretuen, Broby Guldhøj Børnehave Hudevad Naturbørnehave Nr. Lyndelse Børnehave Nøddehøj Ringgårdens Børnehave Stentevang Børnehave Toftegårdens Børnehave Vester Mølle Børnehave Årslev Børnehave Ryslinge Børnecenter Kværndrup Børnehave Børnehaven Regnbuen Faaborg Toppen børnehaveafdelingen, Årslev Trollegården Børnehave Vester Åby Børnehave

9 Funktion Integrerede institutioner Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Beskrivelse af aktivitet: Integrerede daginstitutioner. Lovgivning: 23 i Lov om social service. Bemærkninger: Normeringen i den enkelte institution er i 2007 beregnet i to dele. For perioden 1. januar juli 2007 er der budgetlagt med den normering, som institutionen vil få ud fra den normeringsmodel som er gældende i den kommune, hvor institutionen er hjemmehørende i Ved beregning af lønsummer er der dog konsekvent taget udgangspunkt i gennemsnitslønnen for de fem kommuner under ét. For perioden 1. august 31. december 2007 er normeringen beregnet ud fra den normeringsmodel der blev fremlagt på Sammenlægningsudvalgets temamøde og som indeholder følgende elementer: Gruppestørrelse Voksne pr. time Ugentlig åbningstid Fordeling mellem uddannet og ikke uddannet personale Fastlæggelse af administrationstid Tid til åbne-/lukkefunktion Øvrig tid Vægtning af aldersgrupperne 0 2 årige, 3 5 årige og 6 9 årige Gruppestørrelsen er fastsat til 22,4 børn, hvor der til hver gruppe er beregnet 2,0 voksne pr. time. Der er derudover indlagt en reduktion i de tidlige morgentimer og de sene eftermiddagstimer. Således reduceres antal voksne pr. time pr. gruppe med 33 pct. for den del af den ugentlige åbningstid der ligger mellem 40 og 45 timer, og med 66 pct. for den del af den ugentlige åbningstid der overstiger 45 timer. Åbningstiden er som udgangspunkt fastsat til 50 timer i 9 ud af 10 institutioner. Der er derudover 1 institution i hvert lokalområde, svarende til ca. hver tiende institution, der har en ugentlig åbningstid på 55 timer. De enkelte institutioners lønsummer er som udgangspunkt budgetlagt på grundlag af en gennemsnitsløn på kr for en pædagog og kr for en pædagogmedhjælper. Institutionernes lønsummer er desuden beregnet under forudsætning af, at andelen af uddannet personale udgør 65%.

10 Til administration gives 10 timer i grundtildeling samt yderligere 1 time pr. 10 børn. Derudover gives 8 timer pr. gruppe til øvrig tid samt 2 timer til åbne og lukke. Endelig vægter vuggestuebørn med 2, børnehavebørn med 1 og fritidshjemsbørn med 0,53. Dvs., at et fritidshjemsbarn kun udløser halvt så mange ressourcer som et børnehavebarn og kun godt ¼ af hvad et vuggestuebarn udløser. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en såkaldt skyggemodel. Den enkelte institution er således ikke forpligtiget til at have en given fordeling mellem uddannet og ikke uddannet personale, ligesom den ikke er forpligtiget til at bruge så og så mange timer til administration etc. Den ugentlige åbningstid ligger dog fast. Sammenlægningsudvalget har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til gennemførelse af harmoniseringen af dagpasningsområdet, så generne i forbindelse med harmoniseringen bliver så afdæmpede som muligt. Arbejdsgruppen består af repræsentanter for institutionslederne, tillidsmænd, forældre, de berørte fagsekretariater og økonomiafdelingen. Der ud over er der repræsentanter fra Børne- og Undervisningsudvalget. Arbejdsgruppens opgaver omfatter blandt andet udarbejdelse af forslag til en ny tildelingsmodel, forslag til åbningstid i institutionerne, forslag til struktur og udarbejdelse af forslag til en udligningsordning som medfører, at forskelle mellem institutionernes nuværende lønsum og den beregnede lønsum udlignes over 2 år. Institutionernes budgetter vil blive reguleret i forhold til de ændringer, som resultatet af arbejdsgruppens arbejde medfører. Til vikarer er der indregnet 5% af institutionens lønsum. Budgetbeløbet skal dække vikarudgifter i forbindelse med al fravær bortset fra barsel. Vikarudgifter i forbindelse med barsel er budgetlagt i en særskilt pulje og tildeles institutionerne efter de retningslinier, som er fastlagt i den indgåede aftale. Der er budgetlagt med udgift til uddannelse og arbejdsskadeforsikring i forhold til antal fuldtidsbeskæftigede i institutionen. Budgetbeløb til beskæftigelsesmaterialer m.v. er fastlagt ud fra det forventede børnetal i institutionen. Udgifter til fast ejendom, rengøring, el, vand og varme i de nuværende kommuner, er overført til institutionernes budgetter i Budgetbeløbene er reduceret med 6% bortset fra udgifter vedrørende ejendomsforsikringer, el og varme idet det ikke er vurderet at være realistisk at der kan reduceres på disse områder. Alle fritidshjem og fritidshjemsafdelinger i de integrerede institutioner er budgetlagt som skolefritidsordninger med virkning fra 1. august Til institutioner som bliver opdelt i henholdsvis en SFO og en børnehave/aldersintegreret institution, er der til hver af afdelingerne indregnet en lønudgift til en fuldtids leder og en fuldtids souschef, ligesom hver af afdelingerne er tildelt en grundnormering til åbne/lukkefunktion og øvrig tid. Institutioner hvor der er specialafdelinger som hidtil haft en højere normering end øvrige afdelinger, vil fra 2007 alene blive tildelt en grundnormering for disse afdelinger, idet budgetbeløb til støtteforanstaltninger er budgetlagt i en pulje som fagsekretariatschefen administrerer.

11 Der er konkret budgetlagt med følgende institutioner: Navn: Budgetsum 2007 Børnecentret Vesterparken Børnehuset Regnbuen, Årslev Faaborg Børnehave Haastrup Daginstitution Integreret inst. Vester Åby skole Kærnehuset, Faaborg Regnbuen Faaborg Toppen, Årslev Trollegården, Faaborg Børnehaven Hestehavevej

12 Funktion Fritidshjem Driftsudgifter Driftsindtægter 0 Netto Beskrivelse af aktivitet: Fritidshjem. Lovgivning: 23 i Lov om social service. Bemærkninger: Normeringerne i de enkelte institutioner er i 2007 beregnet i to dele. For perioden 1. januar juli 2007 er der budgetlagt med den normering, som institutionen vil få ud fra den normeringsmodel som er gældende i den kommune, hvor institutionen er hjemmehørende i Ved beregning af lønsummer er der dog konsekvent taget udgangspunkt i gennemsnitslønnen for de fem kommuner under ét. For perioden 1. august 31. december 2007 er normeringen beregnet ud fra den normeringsmodel der blev fremlagt på Sammenlægningsudvalgets temamøde og som indeholder følgende elementer: Gruppestørrelse Voksne pr. time Ugentlig åbningstid Fordeling mellem uddannet og ikke uddannet personale Fastlæggelse af administrationstid Tid til åbne-/lukkefunktion Øvrig tid Vægtning af aldersgrupperne 0 2 årige, 3 5 årige og 6 9 årige Gruppestørrelsen er fastsat til 22,4 børn, hvor der til hver gruppe er beregnet 2,0 voksne pr. time. Der er derudover indlagt en reduktion i de tidlige morgentimer og de sene eftermiddagstimer. Således reduceres antal voksne pr. time pr. gruppe med 33 pct. for den del af den ugentlige åbningstid der ligger mellem 40 og 45 timer, og med 66 pct. for den del af den ugentlige åbningstid der overstiger 45 timer. Åbningstiden er som udgangspunkt fastsat til 50 timer i 9 ud af 10 institutioner. Der er derudover 1 institution i hvert lokalområde, svarende til ca. hver tiende institution, der har en ugentlig åbningstid på 55 timer. De enkelte institutioners lønsummer er som udgangspunkt budgetlagt på grundlag af en gennemsnitsløn på kr for en pædagog og kr for en pædagogmedhjælper. Institutionernes lønsummer er desuden beregnet under forudsætning af, at andelen af uddannet personale udgør 65%. Til administration gives 10 timer i grundtildeling samt yderligere 1 time pr. 10 børn. Derudover gi-

13 ves 8 timer pr. gruppe til øvrig tid samt 2 timer til åbne og lukke. Endelig vægter vuggestuebørn med 2, børnehavebørn med 1 og fritidshjemsbørn med 0,53. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en såkaldt skyggemodel. Den enkelte institution er således ikke forpligtiget til at have en given fordeling mellem uddannet og ikke uddannet personale, ligesom den ikke er forpligtiget til at bruge så og så mange timer til administration etc. Den ugentlige åbningstid ligger dog fast. Sammenlægningsudvalget har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til gennemførelse af harmoniseringen af dagpasningsområdet, så generne i forbindelse med harmoniseringen bliver så afdæmpede som muligt. Arbejdsgruppen består af repræsentanter for institutionslederne, tillidsmænd, forældre, de berørte fagsekretariater og økonomiafdelingen. Der ud over er der repræsentanter fra Børne- og Undervisningsudvalget. Arbejdsgruppens opgaver omfatter blandt andet udarbejdelse af forslag til en ny tildelingsmodel, forslag til åbningstid i institutionerne, forslag til struktur og udarbejdelse af forslag til en udligningsordning som medfører, at forskelle mellem institutionernes nuværende lønsum og den beregnede lønsum udlignes over 2 år. Institutionernes budgetter vil blive reguleret i forhold til de ændringer, som resultatet af arbejdsgruppens arbejde medfører. Til vikarer er der indregnet 5% af institutionens lønsum. Budgetbeløbet skal dække vikarudgifter i forbindelse med al fravær bortset fra barsel. Vikarudgifter i forbindelse med barsel er budgetlagt i en særskilt pulje på hovedkonto 6 og tildeles institutionerne efter de retningslinier, som er fastlagt i den indgåede aftale. Der er budgetteret med udgifter til uddannelse og arbejdsskadeforsikring i forhold til antal fuldtidsbeskæftigede i den enkelte institution. Budgetbeløb til beskæftigelsesmaterialer m.v. er tilsvarende fastlagt ud fra det forventede børnetal i den enkelte institution. Udgifter til fast ejendom, rengøring, el, vand og varme i de nuværende kommuner, er overført til institutionernes budgetter i Budgetbeløbene er reduceret til med 6% bortset fra udgifter vedrørende ejendomsforsikringer, el og varme idet det ikke er vurderet at være realistisk at der kan reduceres på disse områder. Der er ét fritidshjem i Faaborg-Midtfyn Kommune. Toftegårdens Fritidshjem er budgetlagt som en skolefritidsordning med virkning fra 1. august 2007 og den samlede budgetsum udgør kr Forældrebetalingen for fritidshjemmet indgår i indtægten under integrerede institutioner.

14 Funktion Særlige dagtilbud og klubber Driftsudgifter Driftsindtægter 0 Netto Beskrivelse af aktivitet: Særlige dagtilbud og særlige klubber. Lovgivning: 32 og 36 i lov om social service. Bemærkninger: Budgetbeløbet er beregnet ud fra Fyns Amts liste over elever i amtets skoler. Herudover er der budgetlagt med udgifter til specialgruppen ved børnehaven på Rolfsted skole. Budgetbeløbet hertil er optaget fra Årslev Kommunes budget. Der er ikke foretaget 6% reduktion på området.

15 Funktion Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner. Driftsudgifter Driftsindtægter 0 Netto Beskrivelse af aktivitet: Området omfatter tilskud til puljeordninger, private klubber samt til privatinstitutioner. Lovgivning: Lov om social service 25, 25 a, 35 stk. 3. Bemærkninger: Der er budgetlagt med udgifter til børn i følgende puljeordninger: Værestedet, Faaborg De fire årstider, Ringe Blåtands børnehave, Ringe Krudtuglen, Ringe Hjemly, Ringe Solstrålen Ryslinge Den lille vulkan, Ryslinge Gislev Friskoles SFO, Ryslinge Vulkanen, Ryslinge Myretuen, Ryslinge De budgetterede udgifter er afsat ud fra de indgåede aftaler med de nævnte puljeordninger. Der er endvidere afsat budget til en ny privatinstitution som er under oprettelse ved Ferritslev Friskole.

16 Funktion Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Driftsudgifter 413 Driftsindtægter 0 Netto 413 Beskrivelse af aktivitet: Lovgivning: Bemærkninger: Der er budgetlagt med tilskud til L egsmarken på kr Budgetbeløbet svarer til det tilskud, som Faaborg Kommune har budgetlagt med i Her ud over er der afsat budgetbeløb til tilskud til Horne Idrætsanlæg.

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015 Specielle bemærkninger til budget 212-215 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom 132 Strukturtekst overslag 2011 overslag 2012 overslag 2013 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 467.832 464.225 460.664 458.643 01 FOLKESKOLEN M.V. 192.605 191.651 191.246 191.246 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER

Læs mere

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2011 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Budgetlægningsprocessen for Budget 2008 har været tilrettelagt i samarbejde mellem Direktionen, Fagsekretariatet for Plan og Kultur, EPO-staben og Økonomistaben. Budgetlægningsprocessen

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2014 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - November 2013 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 6 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn 03.22.05 Skolefritidsordninger 21.890 22.135 22.086 05.25.10 Fælles formål 40.007

Læs mere

Nøgletalsrapport 2010

Nøgletalsrapport 2010 Nøgletalsrapport 2010 En sammenligning af nøgletal for serviceniveau og ressourceindsats i Gentofte, Gladsaxe, Greve, Helsingør, Hillerød og Høje Taastrup kommuner. Rapporten er udarbejdet af en tværgående

Læs mere

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Revideret jan. 2012/LP Side 0 af 15 PERSONALEBUDGET... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE PR. EKSTRA

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - 1. behandling, sept. 2012 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2013-2016 Politikområde

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 03.22.01 Folkeskoler -priser Netto 552.252 535.493 535.493 535.493 535.493 Pulje til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet Der er afsat en pulje på 11.270.000 kr. til understøttelse af driftsoptimeringer

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Nærværende materiale indeholder budgetoplæg med supplerende bemærkninger mv. Materialet er udarbejdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. og 25. august 2009 Budgetoplægget

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl. Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Materiale til Budget 2016-2019

Materiale til Budget 2016-2019 Materiale til Budget 2016-2019 Basisbudget Generelle bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 14. august 2015 1. Budgetbog side 2 Indholdsfortegnelse Basisbudget overordnede bemærkninger

Læs mere

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder:

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: Sundhed og Handicap Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Transport, infrastruktur, kollektiv

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark F O A F A G O G A R B E J D E Privat pasning i Danmark Privat pasning i Danmark Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Susanne Pade og seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000 for FOA Fag og Arbejde

Læs mere

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr.

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Beskrivelse Roskilde Kommune i alt 30.050 Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 10.300 Økonomiudvalget

Læs mere