Bestyrelsens ABC for økonomi- og skatteforhold Udgivet af: Forenede Danske Antenneanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens ABC for økonomi- og skatteforhold 2011-1. Udgivet af: Forenede Danske Antenneanlæg"

Transkript

1 Bestyrelsens ABC for økonomi- og skatteforhold Udgivet af: Forenede Danske Antenneanlæg

2 Indholdsfortegnelse Side Forord... 3 Antenneanlæggets skattemæssige forhold... 4 Antenneanlæggets momsmæssige forhold... 6 Udbetaling af ydelser og goder... 8 FDAs forslag til et regnskab...11 Bilag til selvangivelsen Antenneanlæggets forsikringer...20 Arbejdsmarkedsforhold...22 Kørsel og befordring...24 Nettoprisindeks...25 Vigtige datoer i Denne vejledning er udarbejdet efter bedste overbevisning ud fra gældende love, bekendtgørelser og andre myndighedsbestemmelser på de konkrete områder. Da der i mange tilfælde skal foretages en fortolkning af reglerne, og/eller et konkret skøn, er det muligt, at andre har en anden vurdering end den, der fremgår af vejledningen. I sådanne tilfælde er FDA ikke erstatningsansvarlig. Vejledningen er udsendt første gang i juni 2009 til samtlige bestyrelsesmedlemmer i antenneanlæg, der er medlem af FDA. Samtidig er en pdf-version lagt på Pdf-versionen vil blive opdateret, når der sker ændring i de pågældende regler. Det er hensigten hvert år at udsende en opdateret version til antenneanlæggenes bestyrelsesmedlemmer. Konkret og supplerende vejledning kan fås ved henvendelse til: FDAs juridiske konsulent FDAs sekretariat Lars J. Knudsen Telefon: Telefon: Mandag-torsdag: kl. 9:00-17:00 På hverdage: kl. 17:00-19:00 Fredag: kl. 9:00-14:00 Side 2 Januar 2011

3 Forord Bestyrelsens ABC for antenneanlæggets økonomi- og skatteforhold er en samling nyttige og nødvendige råd, som ethvert medlem af en bestyrelse for et antenneanlæg bør have kendskab til. Bestyrelsens ABC er udarbejdet af en række erfarne formænd og kasserere for antenneanlæg, der samtidig har særligt kendskab til økonomi- og skatteforhold. Det er således et omfattende erfaringsmateriale fra kyndige eksperter, der stilles til rådighed. Bestyrelsens ABC er tænkt som et opslagsværk, der på en enkel måde beskriver de forhold, som bestyrelsen og særligt kassereren beskæftiger sig med. En nyhed i denne udgave af Bestyrelsens ABC er en vejledning til de antenneforeninger, der skal selvangive foreningsregnskabet til SKAT. Det er FDAs håb, at vejledningen kan lette det praktiske arbejde for antenneanlæggets bestyrelse i almindelighed og kassereren i særdeleshed, så de administrative og skattemæssige problemer, der dukker op, kan håndteres enkelt og korrekt. Det er også FDAs håb, at vejledningen kan blive et værktøj for forretningsførere og administratorer, som udfører administrativt arbejde i antenneanlæggene. FDA siger stor tak til medlemmer af FDAs Skat- og Økonomiudvalg, der har påtaget sig udarbejdelse og redigering af vejledningen. Udvalget består i dag af: Carsten Pedersen, Nyråd Antennelaug Carsten Jørgensen, Glentevejs Antennelaug Morten Strandholdt, Bryrup Antenneforening Lars J. Knudsen, FDAs juridiske konsulent, sekretær Hvis du har bemærkninger til vejledningen eller ønsker til ændringer, hører vi gerne fra dig på Januar 2011 Poul Juul Tina Boye Landsformand Sekretariatsleder Januar 2011 Side 3

4 Antenneanlæggets skattemæssige forhold Selskabsskattelovens bestemmelser er gældende for antenneanlægs skattemæssige stilling, og der skelnes mellem 2 former for indtægter. Hvis et antenneanlæg kun har omsætning med medlemmerne, er der ingen skattepligt eller pligt til at indberette selvangivelse. 1: Ikke-erhvervsmæssige indtægter/omsætning med medlemmer Et antenneanlæg er ikke skattepligtigt af indtægter, der kan karakteriseres som ikke-erhvervsmæssige. Antenneanlæggets leverancer til medlemmer er ikke-erhvervsmæssige. Ikke-erhvervsmæssige indtægter er f.eks. indtægter i form af fee/provision eller indtægter fra andre aktiviteter, som et antenneanlæg modtager fra en leverandør i forbindelse med levering til medlemmerne. Hvis antenneanlægget ikke har erhvervsmæssig virksomhed, er den ikke skattepligtig og skal derfor ikke indberette selvangivelsesbeløb til SKAT. Ikke-erhvervsmæssige = skattefrie indtægter er f.eks.: 1. Kontingent fra antenneanlæggets medlemmer. 2. Opkrævede programafgifter. 3. Opkrævede udlæg for Copydan og KODA. 4. Indtægt fra antenneanlæggets medlemmer for udleje af modem, boks og kort. 5. Indtægt fra antenneanlæggets medlemmer for leje af stik (i stedet for at betale for en tilslutning). 6. Fee/provision fra leverandør for levering af internet/ip-telefoni til antenneanlæggets medlemmer. 7. Fee/provision fra leverandør for levering af programafgifter til antenneanlæggets medlemmer. 2: Erhvervsmæssige indtægter/omsætning med ikke-medlemmer Antenneanlæg er skattepligtige af indtægter, der kan karakteriseres som erhvervsmæssig virksomhed. Erhvervsmæssig virksomhed er al omsætning med ikke-medlemmer - f.eks. indtægter fra udleje af Side 4 Januar 2011

5 mast, kabelstrækning, plads i hovedstation, annoncer og reklamer. Hvis antenneanlæg har erhvervsmæssige indtægter, er det skattepligtigt af disse indtægter. Udgifter, som relaterer sig til indtægten, kan fradrages. Selvom anlægget har skattepligtige indtægter, er indtægterne i forbindelse med leverancer til medlemmer og omsætning med medlemmer fortsat ikke-erhvervsmæssig virksomhed. Erhvervsmæssige indtægter = skattepligtige indtægter er f.eks.: 1. Udlejning af mast/del af mast. 2. Udlejning af ledningsnettet eller dele heraf til andre end medlemmer (f.eks. kommunens anvendelse til egne institutioner, eller en virksomhedsbetaling for anden anvendelse). 3. Udlejning af plads(er) i en hovedstation. 4. Indtægt fra annoncer/reklamer på eksempelvis hjemmeside, tekst-tv, infokanal eller medlemsblad. 5. Indtægt fra andre end antenneanlæggets medlemmer for leje af modem, bokse og kort. Myndighedskrav til anlæg, der har erhvervsmæssig virksomhed Når et antenneanlæg har erhvervsmæssig virksomhed, skal det: 1. Årligt indberette oplysninger om skattepligtig indkomst til SKAT (skatteregnskabet skal KUN indsendes efter anmodning fra SKAT). 2. Foretage bogføring ud fra god bogføringsskik. 3. Udarbejde en årsrapport ud fra god regnskabsskik, hvilket betyder, at: A. Indtægter og udgifter skal henføres til det år, de vedrører. B. Formuen skal opgøres ved regnskabsårets begyndelse og slutning, og værdiansættelsen skal være retvisende. C. Årsregnskabets opstillingsform er uændret fra sidste år, med mindre andet oplyses. 4. Opbevare regnskabsmaterialet i 5 år efter regnskabsåret udløb. FDA opfordrer alle antenneanlæg til at følge ovenstående regler. Januar 2011 Side 5

6 Når FDA bogfører eller udarbejder regnskaber, se side 11 og bagsiden, for et antenneanlæg, følges disse regler. Salg af antenneanlæg og formue ved opløsning af anlæg Antenneanlæg, som ikke har, eller ikke har haft, erhvervsmæssig virksomhed, er ikke skattepligtig af en evt. fortjeneste ved salg af anlæg (eller dele heraf). Der gælder særlige skatteregler ved opløsning af et antenneanlæg, som har eller har haft erhvervsmæssig virksomhed. Skattepligten omfatter salg af anlægget (mast, hovedstation, bredbåndsanlæg m.m.), som helt eller delvist har været afskrevet eller fratrukket i en skattepligtig indkomst. Da der er tale om særlig komplekse regler, bør FDAs sekretariat kontaktes. Antenneanlæggets momsmæssige forhold Antenneanlæg med en årlig omsætning på kr. eller derover er pligtig til at blive momsregistreret. Som hovedregel er alle indtægter (uanset om de kommer fra medlemmer eller leverandører) i antenneanlæggene momspligtige, dvs. regninger/fakturaer skal pålægges 25% moms, f.eks.: 1. Kontingent. 2. Programafgifter. 3. Fee/provision fra leverandører. 4. Udleje af modem, boks, kort eller stik. 5. Udleje af mast eller del heraf. 6. Udleje af anlægget, eller dele heraf. 7. Udleje af plads(er) i hovedstation. Vederlag til Copydan og Koda skal ikke tillægges moms, hvis beløbene bogføres som udlæg. Se nærmere side 10 ff. Side 6 Januar 2011

7 Moms på gebyrer ved restancer - særlige undtagelser SKAT har beskrevet den momsmæssige behandling af gebyrer i tilknytning til restancer. Gebyrer for rykkerbreve, inkassomeddelelser og lukkebreve skal ikke indeholde moms. Moms på andre gebyrer Betegnelsen gebyr er i sig selv ikke tilstrækkelig til at undgå momspligt. Gebyret skal kunne karakteriseres som en omkostningsgodtgørelse. Bemærk, at gebyrer for at åbne tilslutninger skal indeholde moms. Momsfradrag ved gaver/opmærksomheder Der kan ikke foretages momsfradrag for gaver. Det gælder alle former for gaver, uanset hvem der er modtager. Momsfradrag ved hotelophold, restaurations- og kursusudgifter Momsen på restaurationsudgifter og hotelophold kan fradrages med 25% af momsbeløbet på regningen. Det svarer til 5% af regningens totalbeløb (inkl. moms). Eksempler på momsberegning: Type udgift Totalbeløb inkl. moms kr. Momsfradrag Momsfradrag kr. Leje af mødelokale % 200 Leje af AV-udstyr % 100 Forplejning % 50 Parkering, personbil 50 0% 0 Kursusafgift % Hotelværelse % 50 Afgiftsgodtgørelse for el Elafgift kan fratrækkes 100% nedsat med 1,6 øre kwh. Eldistributionsbidrag på 4 øre kwh kan kun fratrækkes med 75%. Januar 2011 Side 7

8 Udbetaling af ydelser og goder Ulønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Ydelsens art: 1 Fri telefon som ulønnet bestyrelsesmedlem samt hjælpere fra medlemskredsen 3 X 2 Telefongodtgørelse/-tilskud over kr A 13 X 3 Godtgørelse af udgifter til telefon og internet med indtil kr pr. år eller refusion af faktiske udgifter efter specificeret regning fra telefoniudbyder (forudsat at der ikke er fri telefon) X 4 Godtgørelse af udgifter til porto, kontorartikler og møder med indtil kr pr. år eller refusion af faktiske udgifter til porto, kontorartikler og møder. 5 Hel eller delvis kontingentfritagelse (ikke programafgifter og Copydan/Koda). X 6 Fri signalafgift/programafgift, herunder betalingskanaler, bokse og kort - stillet til rådighed af antenneanlægget. 2 B 53 X 7 Fri signalafgift/programafgift, herunder betalingskanaler, bokse og kort - stillet til rådighed af andre. 2 B X 8 Fri datakommunikation fra foreningen. 3 X 9 Faglige kurser betalt af antenneanlægget. 3 X 10 Fri datakommunikation fra foreningen. X 11 Befordringsgodtgørelse efter skatterådets regler og satser for kørsel i eget befordringsmiddel eller refusion af faktiske udgifter til bus/tog til møder og kurser m.v. 12 Rejsegodtgørelse (mindst 24 timer + overnatning) se side Refusion af faktiske udgifter (udlæg for anlægget). Noter s A/B indkomst Skattefri X X X X eindkomst AM-bidrag Side 8 Januar 2011

9 Lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Ydelsens art: 1 Fri telefon som lønnet bestyrelsesmedlem, hjælper og ansat. 3 A 13/20 X 2 Al telefongodtgørelse/-tilskud. A 13 X 3 Godtgørelse af udgifter til telefon og internet efter specificeret regning fra telefoniudbyder. X Noter s A/B indkomst 4 Refusion af faktiske udgifter til porto, kontorartikler og møder. 5 Løn, honorar m.v., som led i antenneanlæggets skattefri virksomhed max kr pr. år. 1 B 6 Løn, honorar m.v. over kr. pr. år. A 13 X 7 Hel eller delvis kontingentfritagelse (ikke programafgifter og Copydan/Koda). X 8 Fri signalafgift/programafgift, herunder betalingskanaler, boks og kort - stillet til rådighed af anlægget. 2 B 53 9 Fri signalafgift/programafgift, herunder betalingskanaler, boks og kort - stillet til rådighed af andre. 2 B 10 Fri datakommunikation fra foreningen. 3 B 13/20 11 Fri pc fra foreningen (hvis stillet til rådighed for både antenneanlæg og privat). 3 B 13/20 12 Rejsegodtgørelse (mindst 24 timer + overnatning) se side 21. X Befordringsgodtgørelse efter skatterådets regler og satser for kørsel i eget befordringsmiddel eller refusion af faktiske udgifter til bus/tog til møder og kurser m.v. X 14 Refusion af faktiske udgifter (udlæg for anlægget). X Skattefri X eindkomst AM-bidrag Januar 2011 Side 9

10 Noter: 1. Hvis et anlæg - som led i sin skattefri virksomhed - udbetaler vederlag til den enkelte indkomstmodtager på kr. eller derunder om året, er anlægget fritaget for at trække bidrag og A-skat. Disse vederlag på kr. og derunder er B-indkomst. Modtagere skal selv anføre beløbet på selvangivelsen. SKAT beregner herefter automatisk bidrag og skat af beløbet. 2. Det er som udgangspunkt værdien for modtageren af det, der stilles til rådighed, der skal selvangives jvf. statsskattelovens 4. Modtager skal selv selvangive. 3. Fra og med 2010 indførtes beskatning af multimedier, der står til rådighed for privat brug. Man beskattes af fri telefon, pc og internetforbindelse. Man skal beskattes af kr pr. år, hvis man får stillet en, to eller alle tre goder til rådighed for privat brug. Husstandens øvrige private afholdte telefonudgifter kan ikke modregnes. Multimediebeskatning omfatter følgende multimedier: Telefon - fastnet/mobil. Dækker apparatet, oprettelse, abonnement, forbrugsudgifter samt telefonserviceydelser, håndholdte computere som PDAer, smart-phones og lignende. Computer og sædvanligt udstyr. F.eks. skærm, software, printer mv. Datakommunikation via internetforbindelse. Adgang til og brug af internet, f.eks. ISDN-, ADSL- eller andre bredbåndsforbindelser. Lønnede bestyrelsesmedlemmer og andre hjælpere: Multimedier beskattes som beskrevet ovenfor. Ulønnede bestyrelsesmedlemmer og andre hjælpere: Multimedier beskattes ikke, selv om de kan anvendes privat. eindkomst Der skal ikke indsendes oplysningssedler (S73/S72). Indberetning af lønoplysninger skal ske månedsvis til eindkomst. Har antenneanlægget ved årsafslutningen honorarudbetalinger, der ikke er medtaget tidligere, kan disse indberettes via TastSelv Erhverv, eller via blanket , som kan anvendes til indsendelse af oplysningerne. Denne blanket kan hentes på SKATs hjemmeside, Log på TastSelv Erhverv og vælg: Indberette/forespørge på eindkomst- /Letløn. Side 10 Januar 2011

11 FDAs forslag til et regnskab Det er FDAs erfaring, at der i mange antenneanlæg er usikkerhed omkring den daglige bogføring, det årlige regnskab og herunder også, hvordan en evt. selvangivelse til SKAT skal udarbejdes. Dette kan jo skyldes, at anlæggets kasserer ikke har den store regnskabsmæssige erfaring, at evt. ekstern bistand heller ikke har den store erfaring med hensyn til regnskaber for et antenneanlæg eller noget helt tredje. Regnskabet for et antenneanlæg er heller ikke helt enkelt, så til sammen kan det måske forklare, at de regnskaber, vi ser i FDA, er meget forskellige og svært sammenlignelige. De næste siders forslag til det årlige regnskab i et antenneanlæg er Skat- og Økonomiudvalgets forslag, idet udvalget grundlæggende er af den opfattelse, at det årlige regnskab er bestyrelsens vigtigste redskab til over for medlemmer og andre interessenter at redegøre for foreningens økonomi og virke. Udvalget håber, at forslaget kan tjene til inspiration, og jo flere der vil følge anbefalingerne i forslaget, jo lettere vil det være at foretage sammenligninger foreningerne imellem. Alligevel skal vi hele tiden være opmærksomme på, at de vilkår, hvorunder anlæggene virker, kan være meget forskellige. Ikke alene er anlæggene forskellige i størrelse, men der kan være mange andre årsager til en forskellighed, hvor især de valg, der i tidligere år er truffet, påvirker anlæggets situation lige her og nu. FDA råder over dygtige regnskabsmedarbejdere med stor erfaring i de særlige regnskabsproblemer, der gælder for antenneanlæg. Det er gratis at få et tilbud på hel eller delvis kontingentopkrævning, regnskabsføring, udarbejdelse af regnskab og evt. selvangivelse m.v. Se mere på bagsiden. Januar 2011 Side 11

12 X-købing Antenneforening - Regnskab for kalenderåret 2010 Resultatopgørelse Indtægter Budget 2011 Foreningskontingent Programafgifter: Opkrævet Afregnet Koda- og Copydanafgifter: Opkrævet Afregnet For meget opkrævet overført til status Samlet opkrævet medlemskontingent: ( ) Samlede indtægter Servicekontrakt på anlægget inkl. mast Vedligeholdelse ikke omfattet af servicekontrakt Elforbrug antennehus + forstærkere Forsikring, se note Leje grund, antennehus og mast Administration, se note Ordinære driftsudgifter Primært driftsresultat Indtægt, udleje af mast, se note Modtaget fee (adgang til internet via kabelnettet) Særskilte udgifter til advokat vedr. mast Tilslutningsafgifter netto, se note Åbne-/lukkegebyr netto, se note Rykkergebyrer Andre indtægter Andre udgifter Sekundære indtægter og udgifter netto e Side 12 Januar 2011

13 Driftsresultat før afskrivninger Afskrivninger Driftsresultat før finansiering Renteindtægter Renteudgifter Renteindtægter netto Nettoresultat Status Aktiver Ledningsnettet, se note Antennemast 0 0 Antennehus, vurdering Tilgodehavende kontingent m.v Indestående bank, aftaleindskud Aktiver i alt Passiver Skyldig moms Mellemregning Copydan/Koda, se note Skyldige omkostninger i øvrigt Kassekredit Kapitalkonto: Saldo primo Årets overskud Stigning i vurdering, antennehus Passiver i alt Januar 2011 Side 13

14 Noter: Note 1: udlejning antennemast TDC Telia (Specifikation må evt. undlades, hvis kontraktforholdene hindrer dette) Note 2: forsikringer Lovpligtig arbejdsskadeforsikring 0 0 (indeholdt i kontingent til FDA) Bestyrelsesansvarsforsikring Antenneforsikring (Se også det særlige afsnit på side 20 vedr. forsikringer) Note 3: administration Specificeres så meget, som bestyrelsen mener, det er nødvendigt, men bør bl.a. omfatte: Lønninger/honorarer, kontorartikler, mødeudgifter, tilskud til bestyrelse til telefon/kontorhold/programafgifter m.v., kontingent til FDA. Note 4: tilslutningsafgifter Opkrævet Afholdte udgifter Note 5: åbne-/lukkegebyr Opkrævet Afholdte udgifter Note 6: Ledningsnettet Saldo primo Udbygning (Jægerskoven) Afskrivninger 30% Saldo ultimo Side 14 Januar 2011

15 Note 7: Copydan/Kodaafgifter Skyldigt primo Opkrævet for meget i år Skyldig ultimo Øvrige oplysninger Antal medlemmer lille pakke (gennemsnit) xxx xxx Antal medlemmer stor pakke (gennemsnit) xxx xxx Antal medlemmer med internet xxx xxx Antal medlemmer med IP-telefoni xxx xxx Kontingentpriser Lille pakke xxx xxx xxx Stor pakke xxx xxx xxx Programudbud Her kan evt. anføres antal kanaler, disses fordeling på analoge, digitale og HD kanaler, fordeling på pakker m.v. Alt efter lokale ønsker og sædvane. Kontrakter/aftaler Navn + varighed kontrakt programleverandør Navn + varighed kontrakt serviceleverandør Navn + varighed kontrakt leverandør internet Navn + varighed kontrakt IP-telefoni Navn + varighed lejekontrakter Bestyrelsesgoder Kan specificeres eller medtages i formandens beretning. Januar 2011 Side 15

16 Bilag til selvangivelsen - X-købing Antenneforening 2010 Skattepligtige indtægter: Lejeindtægt fra mobiltelefonselskaber Annonceindtægter X-købing Infokanal 0 Andre skattepligtige indtægter 0 Samlede skattepligtige indtægter Fradragsberettige udgifter: Afskrivninger: Saldo antennemast Årets afskrivning 10% (afskrivning kan foretages med indtil 25%) Saldo antennemast Fradragsberettiget andel 1) af afskrivningen 40% eller Udgifter der alene vedrører den skattepligtige indtægt: Foreningens andel af advokatudgift i forbindelse med opsigelse af lejekontrakt Udgifter der både 2) vedrører den skattepligtige indtægt og den skattefrie virksomhed: Administrationsudgifter Servicekontrakt på anlægget Forsikringer Leje grund Sum Fradragsberettiget andel 3) af delvis fradragsberettigede udgifter 6,985% eller Samlede fradragsberettigede udgifter ved den erhvervsmæssige virksomhed Skattepligtig indkomst Side 16 Januar 2011

17 1) Fordelingen er fastsat ud fra at foreningens fællesantenne i dag alene benyttes til 5 antenner, hvor de 3 er i forbindelse med foreningens skattefrie virksomhed og de to antenner er i forbindelse med den overfor anførte skattepligtige indtægt fra to mobilselskaber, der hver har opsat én antenne. Dvs. 2 ud af 5 eller 40% af mastens benyttelse knytter sig til den skattepligtige virksomhed. Foreningens øvrige signalfødning sker via fiber og uafhængigt af masten. 2) Dvs. udgifter der alene vedrører foreningens skattefrie virksomhed indgår ikke i beløbet kr. 3) Foreningens samlede omsætninger andrager kr. og heraf udgør den skattepligtige lejeindtægt kr. eller 6,985%. Vejledning Nedenstående vejledning er målrettet de antenneforeninger, der jf. Skattekontrolloven er forpligtede til at selvangive til SKAT. Det er antenneforeninger der har erhvervsmæssig virksomhed, der er forpligtet at selvangive til SKAT. Antenneforeninger der ikke har erhvervsmæssig virksomhed, er ikke forpligtet til at selvangive til SKAT. Skattepligt En antenneforenings omsætning med medlemmer er som udgangspunkt skattefri. Det fremgår af Selskabsskattelovens 1, stk. 1 nr. 6. Foreningen er alene skattepligtig af evt. erhvervsmæssig virksomhed. Omsætning med ikke medlemmer er i denne forbindelse skattepligtig, lige som anden erhvervsmæssig aktivitet er skattepligtig. Foreningen er således skattepligtig af den indtægt, den vil have ved leje af antenneplads i sin antennemast, ligesom evt. indtægt fra annoncer i foreningens eventuelle infokanal eller blade som udgangspunkt er skattepligtig. Januar 2011 Side 17

18 Hvis der i forbindelse med det sidste alene er tale om, at en del af foreningens udgifter dækkes af en erhvervsdrivende mod en mindre annonce, skal det vurderes i den enkelte situation, om der er tale om en skattepligtig indtægt. Afskrivning på antennemast En antennemast kan afskrives som et driftsmiddel/inventar med indtil 25% af afskrivningsgrundlaget. Hvis den delvist erhvervsmæssige udlejning af masten først begyndes flere år efter mastens anskaffelse, skal mastens værdi fastsættes på dette tidspunkt til mastens værdi i handel og vandel. Det fremgår af afskrivningslovens 4. At fastsætte denne værdi kan være særdeles vanskeligt. Ofte vil værdien være højere end den oprindelige anskaffelsessum, idet det i dag vil være særdeles vanskeligt at få tilladelse til at opføre en sådan mast. FDA har i et konkret tilfælde ført en sag (LSR ) for en medlemsforening og fået medhold i, at mastens værdi minimum vil være lig den tekniske værdi + den mulige årlige lejeindtægt gange 10. Begge dele på det tidspunkt hvor udlejning af mastepositioner begyndes. Fordeling af udgifter med skattepligtig virksomhed og skattefri virksomhed Kun udgifter, der efter de almindelige skattemæssige regler er fradragsberettigede, kan fratrækkes når den skattepligtige indkomst skal opgøres. Hvis der er tale om en udgift, som alene vedrører den skattepligtige erhvervsmæssige virksomhed, kan udgiften fratrækkes i sin helhed. Hvis der er tale om en udgift, som alene vedrører foreningens skattefrie virksomhed, kan ingen del af udgiften fratrækkes. Side 18 Januar 2011

19 Note: Hvis der er tale om en udgift, som både vedrører den skattepligtige virksomhed og den skattefrie virksomhed, foreslår FDA, at fordelingen foretages med udgangspunkt i omsætningstallene, dvs. dels den skattepligtige omsætning i forhold til den samlede omsætning i foreningen. Helt eller delvis kan det dog være rimeligt at anvende en anden fordelingsnøgle, f.eks. som beskrevet i forhold til afskrivning på modsat side. Læs evt. mere om dette på SKATs hjemmeside Rådgiver Ligningsvejledningen; Selskaber og Aktionærer, afsnit S.C og S.C Januar 2011 Side 19

20 Antenneanlæggets forsikringer FDA Bestyrelsesansvarsforsikring Som medlem af FDA kan man tegne en bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring og opnå en besparelse på op til 80% af markedsprisen. Forsikringen dækker det personlige ansvar, man har som bestyrelsesmedlem og i den daglige ledelse af et antenneanlæg, herunder ansvar for økonomiske tab og ansvar for fejlagtig rådgivning, for blot at nævne enkelte eksempler. Forsikringen koster 725 kr. om året (2011). Forsikringen dækker blandt meget andet de sagsomkostninger, som et erstatningskrav mod bestyrelsen, ledelsen eller foreningen medfører, eksempelvis omkostninger til advokat, retsafgift eller lignende samt rådgiveransvar og kriminalitet. Forsikringsordningen dækker med følgende 2011-summer: Dækningssum pr. forening pr. år Kr Selvrisiko Kr. 0* Dækningssum for rådgiveransvar Kr Dækningssum for kriminalitetsforsikring Kr *Selvrisiko er ved rådgiveransvar og ved kriminalitetsskader. Lovpligtig arbejdsskadeforsikring Når man er medlem af FDA, er antenneanlægget automatisk omfattet af en kollektiv arbejdsskadeforsikring. Det vil sige, at præmien er inkluderet i kontingentet. Ifølge Lov om sikring mod følger af arbejdsskade, skal enhver, der udfører arbejde for andre, forsikres under arbejdets udførelse. Det gælder, uanset om man får løn for arbejdet eller ej. Det er ligeledes uden betydning, om man er ansat til varigt arbejde, eller der blot er tale om et tilfældigt kortvarigt ansættelsesforhold. Side 20 Januar 2011

21 Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring dækker ikke personer, der er ansat af antenneanlægget. Forsikringen dækker antenneanlæg i de situationer, hvor der skal ydes erstatning efter Lov om abejdsskadesikring. Antenneanlægsforsikring FDA tilbyder en forsikring, som dækker antenneanlæg, herunder master, bygninger, hovedstation, alle installationer og selve nettet i hele antenneanlægget. Der indgås individuelle forsikringsaftaler. På FDAs hjemmeside kan man beregne præmien, og man kan finde kontaktoplysninger til det forsikringsselskab, som FDA har indgået rabataftale med. Rejse i udlandet, som led i bestyrelsesarbejdet Man bør være opmærksom på, om man ved rejser i ind- og udland, er dækket af en rejseforsikring, herunder en af rejsearrangøren tegnet rejseforsikring. AES Arbejdsgivernes Erhvervssygdomsforsikring Hvis et antenneanlæg er arbejdsgiver, skal det sikre den eller de ansatte mod arbejdsskader, både erhvervssygdomme og arbejdsulykker. Sikring mod erhvervssygdomme er der sørget for, når der er betalt bidrag til AES. AES får automatisk oplysninger fra SKAT om CVR-nummer. Så det er derfor ikke nødvendigt at tilmelde sig betaling til AES i disse situationer. Hvis et antenneanlæg ikke har et CVR-nummer, er det nødvendigt at tilmelde sig ordningen på Bidrag til AES beregnes ved at gange antallet af fuldtidsansatte med virksomhedens AES-sats. Antallet af fuldtidsansatte skal oplyses til AES, og AES-satsen er bestemt af den såkaldte branchekode, som AES får fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Forsikringsordning for mindre arbejdsgivere Der er mulighed for de antenneanlæg, der opfylder nedenstående Januar 2011 Side 21

22 beløbsgrænser, at frigøre sig fra at afholde sygedagpenge mod at betale præmie til en forsikringsordning. Lønsummen for optagelse i ordningen må pr ikke overstige kr. Udelukkelsesgrænsen er kr. Forsikringspræmien udgør 0,69% af den samlede lønsum. Arbejdsmarkedsforhold Arbejds- og feriedage i 2011 og i 2012: Tidstype: Arb Arbejdstimer ekskl. ferie- og søgnehelligdage timer timer Arbejdsdage 228 dage 228 dage Feriedage* 25 dage 25 dage *Hertil skal lægges eventuelle overenskomstmæssige feriedage. ATP-bidrag i 2011: Periode: Arbejdsgiverandel: kr. Arbejdstagerandel: kr. I alt kr. Pr. måned 180,00 90,00 270,00 Pr. 14. dag 94,80 47,40 142,20 Pr. uge 47,40 23,70 71,10 Pr. time 1,28 0,64 1,92 Bidraget opkræves kvartalsvis, og der skal betales for alle lønmodtagere mellem 16 og 66 år - inkl. begge alderstrin. AER-bidrag Arbejdsgivernes Elevrefusion Alle antenneanlæg, der betaler til ATP, er omfattet af reglerne for betaling til AER. Bidraget beregnes ud fra de indbetalinger, anlægget foretager til ATP. Hvis antenneanlægget betaler mere end 810,10 kr. pr. kvartal til ATP, så skal det også betale til AER. Side 22 Januar 2011

23 Anlægget skal ikke betale AER-bidrag, hvis der kun er 1 ansat, og der skal heller ikke betales for elever. Bidraget udgør pr. kvartal pr. fuldtidsansat 532,00 kr. Pr. år pr. fuldtidsansat 2.128,00 kr. Arbejdsmarkedsbidrag 2011 Fra udgør arbejdsmarkedsbidraget 8% af bruttolønnen (inkl. den særlige pensionsordning, der pt. er suspenderet). Det samlede bidrag beregnes af bruttolønnen minus ATP, evt. pension og evt. sygdomsgodtgørelse. Lønbehandling Vejledende - endelig stillingtagen beror på det konkrete tilfælde. Løntype: AM-bidrag A-indkomst og A-skat Feriepenge Arbejdsmarkedspension ATP-bidrag Ferieberettiget løn Ja Ja Ja Ja Ja Best. honorar under Nej Nej, B-skat Nej Nej Nej Best. honorar over Ja Ja Nej Nej Nej Feriepenge Ja Ja Nej Nej Nej Overtidsbetaling Ja Ja Ja Ja Nej Løn under sygdom Ja Ja Ja Ja Ja Barselsløn Ja Ja Nej Nej Ja Sygedagpenge Nej Ja Nej Nej Ja Barns 1. sygedag Ja Ja Ja Ja Ja Januar 2011 Side 23

24 Kørsel og befordring Krav til kørselsregnskabet Skatteministeren har specificeret, hvilke kontrolforpligtelser m.m. arbejdsgiveren har i forbindelse med udbetaling af skattefri rejseog befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil. Det fremgår bl.a. af bekendtgørelsen, at bogføringsbilag vedr. rejser og befordring skal indeholde: 1. Modtagerens navn, adresse og CPR-nummer 2. Kørslens erhvervsmæssige formål 3. Dato for kørslen 4. Kørslens mål med eventuelle delmål 5. Angivelse af antal kørte kilometer 6. De anvendte satser 7. Beregning af befordringsgodtgørelsen Satser for skattefri befordringsgodtgørelse Skatterådets satser pr Kr. pr. km Kørsel indtil km pr. år 3,67 Kørsel over km pr. år 2,00 Egen cykel eller knallert 0,49 Udbetales en højere sats, er hele godtgørelsen skattepligtig. Satser for befordringsfradrag Skatterådets satser pr Kr. pr. km 0-24 km 0, km 2,00 Over 100 km 1,00 Side 24 Januar 2011

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER KUNSTNERNES BESKATNING 2014 GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER 1 FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. 2014-udgaven foreligger her i en digital version,

Læs mere

Er du selvstændig, eller ved at blive det?

Er du selvstændig, eller ved at blive det? Iværksætter 2009 1 Er du selvstændig, eller ved at blive det? Flere fordele for dig Personlig service DANA tillægsforsikring - op til 40.000 kr. om måneden Gratis rådgivning via DANA-Net, jura, salg m.v.

Læs mere

Wesselsgade 2 2200 København N

Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 udgives af Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 Tlf. 3333 0161 E-mail post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk i samarbejde med www.dana.dk ISBN (trykt) 978-87-91875-18-2

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Dansk Musiker Forbund 1 Sankt Hans Torv 26 2200 København N Tlf: 35 240 240 Fax: 35 240 240 e-mail: dmf@dmf.dk www.dmf.dk

Dansk Musiker Forbund 1 Sankt Hans Torv 26 2200 København N Tlf: 35 240 240 Fax: 35 240 240 e-mail: dmf@dmf.dk www.dmf.dk ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ændringer i forhold til året før er markeret med >> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler SKAT OG PERSONALEGODER 2014 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I jeres arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

BESKATNING ELITESPORTSUDØVERE MARTS

BESKATNING ELITESPORTSUDØVERE MARTS BESKATNING AF ELITESPORTSUDØVERE MARTS 2011 Indhold Indhold 3 Forord 4 01 Kontant løn og bonus 6 Kontant løn 6 Bonus 7 Sign-on fee 7 Agenthonorarer 7 02 Personalegoder 8 Fri bil 8 Leasing af bil 10 Fri

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Nøgletalsspillet. selvstændige får får du: Bogen om nøgletal. Velkommen. Gratis Gratis inkassoservice. Netværk og og samhandel. Gratis eksperthjælp

Nøgletalsspillet. selvstændige får får du: Bogen om nøgletal. Velkommen. Gratis Gratis inkassoservice. Netværk og og samhandel. Gratis eksperthjælp Iværksætter 2014 Som Som medlem medlem af af Danmarks Danmarks eneste eneste a-kasse kun kun for selvstændige får får du: Økonomisk Økonomisk sikkerhed sikkerhed Gratis Gratis inkassoservice Netværk og

Læs mere

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2013 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år.

Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år. Til Medlemmerne af Dansk Komponist Forening Lautrupgade 9, 5. 2100 København K SELVANGIVELSEN FOR 2014 Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år. Til skatteydere, der ikke

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive Vejledning til de enkelte rubrikker i eindkomst Indberetning Der er på baggrund af Forårspakken 2.0 ændret i følgende rubrikker: 19, 20, 21, 40, 50, 51, 53, 54, 55, 60, 62, 63 og 66. Denne vejledning indeholder

Læs mere

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009 Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis December 2009 Indholdsfortegnelse Side Indledning 2 1. Overvejelser inden køb/salg 3 1.1 Personlige overvejelser 3 1.2 Rådgivere - advokat/revisor

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse. Hvor længe skal bilagene gemmes? Moms og betalingsfrister. Gældende sambeskatningsregler

Fratrædelsesgodtgørelse. Hvor længe skal bilagene gemmes? Moms og betalingsfrister. Gældende sambeskatningsregler 1-201 7 Reglerne om national og international sambeskatning er i dag lovfæstet i selskabsskatteloven. Sambeskatning blev lovreguleret i 1960 og grundlæggende ændret i 200. Har du tænkt over, hvem der får

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms.

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms. Virksomhedsstart Indhold Forord... 3 Forretningsplan... 4 Den daglige bogføring og regnskab... 5 Virksomhedsform... 6 Personligt ejet virksomhed:... 6 Selskab:... 6 Aktieselskab (A/S):... 6 Anpartsselskab

Læs mere