TØNDER KOMMUNES INDKØBSPOLITIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TØNDER KOMMUNES INDKØBSPOLITIK"

Transkript

1 TØNDER KOMMUNES INDKØBSPOLITIK 1

2 Indholdsfortegnelse Formål side 3 Omfang og afgrænsning side 3 Indhold side 4 Indkøbsaftaler side 5 - Udbud af vareindkøb og tjenesteydelser - Lokal handel - SKI-aftaler - Fælleskommunale samarbejder - Indgåelse og anvendelse af indkøbsaftaler - Rabatter og bonus - Engangskøb og indkøb uden for aftaledækkede områder - Elektronisk handel - Miljø Indkøbsorganisationens opbygning side 8 - Indkøbsfunktionen - Indkøbsgruppen - Decentralt placerede indkøbere Information og opfølgning side 9 Forhold til leverandører side 9 Bilag: Bilag 1 Anvendelse af aftaler, EU-udbud m.v. side 11 Bilag 2 Tønder Kommunes købsbetingelser side 12 Bilag 3 IT-indkøbspolitik side 14 2

3 Formål Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har besluttet, at der skal gøres fokus på indkøb for derved at sikre bedst muligt udnyttelse af ressourcerne. Det overordnede formål med Tønder Kommunes Indkøbspolitik er således at skabe rammerne for at Tønder Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser efter princippet bedst og billigst set i forhold til en samlet vurdering af pris, kvalitet, miljø, hensynet til social ansvarlighed mv., hvilket bedst opnås ved: centralt indgåede indkøbsaftaler indgåelse af obligatoriske indkøbsaftaler (skal benyttes af alle) indgåelse af frivillige indkøbsaftaler (skal benyttes, med mindre det kan godtgøres, at en økonomisk mere fordelagtig aftale kan opnås andetsteds) medinddragelse af medarbejdere og decentrale indkøbere decentrale indkøb ved anvendelse af indkøbsaftalerne miljøvenlige indkøb udbud på flest mulige vareområder anvendelse af elektronisk indkøbssystem Via samordning og koordination af Tønder Kommunes indkøb skal indkøbspolitikken sikre, at kommunen - ved indgåelse af indkøbsaftaler - optræder som én kunde over for leverandørerne. Det vil sige, at kommunen bør se sig selv som storindkøber, såvel i administrativ som i forbrugs- og indkøbsmæssig henseende, selvom der i praksis er tale om decentrale indkøb, hvor indkøbsdispositioner foretages af forvaltninger og institutioner m.v. Omfang og afgrænsning Indkøbspolitikken omfatter samtlige indkøb af varer og tjenesteydelser. Indkøbspolitikken gælder for alle kommunens forvaltninger og institutioner og omfatter, udover kommunens egne institutioner (inklusive indtægtsdækkende og kontraktstyrede virksomheder), også selvejende institutioner i det omfang, det er muligt i henhold til gældende driftsoverenskomster og hvor driften primært er finansieret via tilskud fra Tønder Kommune. Bygge- og anlægsarbejder, der udbydes i henhold til licitationsloven, er ikke omfattet af indkøbspolitikken. Indkøbsdispositioner foretages som hovedregel decentralt. De enkelte forvaltninger og institutioner foretager således selv indkøb og er derfor ansvarlige for, at disse indkøb sker i overensstemmelse med kommunens indkøbspolitik. 3

4 Ved indkøbsfunktioner forstås i denne forbindelse alle dispositioner i forbindelse med anskaffelser af varer og tjenesteydelser til kommunen. Indhold Til opfyldelse af Indkøbspolitikkens formål vedrørende indkøb på de økonomisk mest fordelagtige vilkår bedst og billigst skal der i forbindelse med udbudsforretninger skabes de bedst mulige forudsætninger for konkurrence mellem potentielle leverandører. På den baggrund søges der indgået aftaler med leverandører med henblik på at: opnå de bedst mulige priser for den rigtige kvalitet opnå leveringssikkerhed og de bedst mulige leveringsbetingelser opnå de bedst mulige betalingsbetingelser opnå de bedst mulige servicebetingelser opnå den mindst mulige miljøbelastning sikre hensynet til arbejdsmiljøet i kommunen sikre anvendelsen af elektronisk handel. Som en konsekvens heraf forudsættes det, At obligatoriske aftaler, der er indgået af Indkøbsfunktionen på Tønder Kommunes vegne, benyttes af alle. At frivillige aftaler, der er indgået af Indkøbsfunktionen, benyttes, med mindre det godtgøres, at en økonomisk mere fordelagtig aftale kan opnås andetsteds. At forvaltninger/institutioner ved større enkeltindkøb, som ikke er omfattet af en indkøbsaftale, kan søge bistand hos Indkøbsfunktionen med hensyn til produktvurdering, analyse af leverandørmarkedet og ved forhandlinger med leverandører. At forvaltninger/institutioner stiller alle relevante forbrugs-, vare- og tjenesteydelsesdata til rådighed for Indkøbsfunktionen til brug for overvejelser og vurderinger i forbindelse med indgåelse af indkøbsaftaler. At forvaltninger/institutioner inddrager Indkøbsfunktionen ved bestræbelser på at standardisere og systematisere brug og design af varer og tjenester med henblik på opnåelse af forenklinger og dermed besparelser. Indkøbsfunktionen inddrages i alle forhold vedrørende EU-udbud, jvf. bilag 1. De økonomisk mest fordelagtige vilkår kan f.eks. være: pris, kvalitet, leveringssikkerhed og miljø i en prioriteret og vægtet rækkefølge. I bestræbelserne på at realisere de bedst mulige indkøbsaftaler og reducere udgifterne forbundet med indkøb mest muligt prioriteres følgende: 4

5 Der indgås indkøbsaftaler gældende for hele kommunen med henblik på opnåelse af stordriftsfordele. Indgåede indkøbsaftaler gøres obligatoriske, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt. Indkøbsaftaler Alle varer og tjenesteydelser skal som udgangspunkt være omfattet af indkøbsaftaler. Indkøbsaftaler indgås som rammeaftaler for en given periode (typisk 2 4 år) med én eller flere leverandører på et givet produktområde. Aftaleperiodens konkrete længde afhænger af varetype og af de økonomiske og servicemæssige betingelser. Tønder Kommunes indkøbsaftaler må ikke anvendes til private indkøb. Udbud af vareindkøb og tjenesteydelser Indkøb, der overskrider de såkaldte tærskelværdier, skal i henhold til EU s direktiver i EUudbud. Ved vareindkøb/tjenesteydelser under tærskelværdierne indhentes som udgangspunkt tilbud fra en begrænset kreds af potentielle tilbudsgivere. Hvor det er praktisk muligt, skal der indhentes tilbud fra mindst to leverandører, der er uafhængige af hinanden, således at der dokumenterbart er opnået det mest fordelagtige tilbud i forbindelse med aftalens indgåelse. Lokal handel. Tønder Kommune ønsker at indgå indkøbsaftaler ud fra forretningsmæssige kriterier. Kommunen vil dog som en service over for potentielle lokale leverandører gøre opmærksom på kommunens indkøbsbehov. Dette sker blandt andet ved, at tilbudsindhentning og offentliggørelse af EU-udbud samtidig annonceres på kommunens hjemmeside og i et lokalt medie. SKI-aftaler - Anvendelse af aftaler indgået af Statens og Kommunernes Indkøbs Service. I forbindelse med EU-udbudsforretninger undersøges det, om der forefindes en SKI-aftale på området og i bekræftende fald vurderes det, om Tønder Kommune skal tilslutte sig eksisterende SKI-aftale eller om der skal gennemføres et EU-udbud. Ved indkøb under tærskelværdierne anvendes SKI-aftalerne, såfremt der ikke forefindes egne aftaler på området. Fælleskommunale indkøbssamarbejder Samarbejde om fællesindkøb og/eller fælles udbud kan etableres med andre kommunale organisationer og/eller eksterne samarbejdspartnere, hvor det skønnes hensigtsmæssigt og til fordel for Tønder Kommune. Tiltrædelse af formelle samarbejdsaftaler, hvori indgår solidarisk erstatningsansvar, skal forelægges Økonomiudvalget. 5

6 Indgåelse og anvendelse af indkøbsaftaler Til forberedelse og indgåelse af indkøbsaftaler inddrages i relevant omfang brugere og specialister (faglig støttegruppe ad hoc), der i kraft af erfaringer og kvalifikationer har særlige forudsætninger for at medvirke. De enkelte forvaltninger/stabe er ansvarlig for, at der i nødvendigt omfang udpeges repræsentanter til de støttegrupper, der er relevante for driftsområdets indkøbsvirksomhed. De enkelte forvaltninger og institutioner m.v. bidrager med nødvendige oplysninger om forbrugssammensætning, kravspecifikationer og andre forhold af betydning for aftalers indgåelse. Når Tønder Kommune indgår i obligatoriske aftaler (det vil sige aftaler, som forpligter kommunen til at handle på de aftalte vilkår), skal institutioner m.fl. anvende aftalerne. Der indgås obligatoriske eneleverandøraftaler på de områder, hvor fordelene herved overstiger ulemperne ved kun at have én leverandør. Rabat og bonus Rabat (prisreduktioner) og bonus opnået ved indgåelse af indkøbsaftaler indgår i Tønder Kommunes centrale økonomi. Når det i budgettet afsatte rationale på indkøbsordninger er nået, vurderes fordelingen på ny således, at der evt. kan aftales en fordeling mellem kommunekassen og den enkelte institution. Engangskøb og indkøb uden for aftaledækkede områder. Udvælgelse af leverandører i forbindelse med éngangskøb sker efter samme principper som ved indgåelse af indkøbsaftaler. Éngangskøb vil typisk dreje sig om større anskaffelser, som ikke gentages så ofte, at en rammeaftale er fordelagtig for kommunen. På en række mindre produktområder forekommer indkøb af en så ubetydelig størrelse, at der ikke indgås rammeaftaler på området. I forbindelse med sådanne indkøb skal kommunens disponenter sikre, at indkøbspolitikkens formål og principper efterleves. Med henblik på, at kommunen til stadighed kan vurdere, hvorvidt nye produktområder skal gøres til genstand for indgåelse af indkøbsaftaler, skal de decentrale indkøbere i samarbejde med Indkøbsfunktionen løbende følge op på omfanget af disse former for indkøb. Elektronisk handel Det er Tønder Kommunes målsætning at indføre Elektronisk handel, og dermed på sigt prioritere samhandel med leverandører, der kan håndtere elektronisk varebestilling. 6

7 Anvendelse af kommunens e-handelsløsning skal derfor være obligatorisk ved bestilling af katalogvarer i systemet. Manglende brug af det elektroniske indkøbssystem kan kun accepteres ved bestilling af varer, der ikke forefindes som katalogvare, og som heller ikke kan erstattes af varer herfra. Miljø Det er Tønder Kommunes mål at minimere miljøbelastningen i relation til kommunens forbrug af varer og tjenesteydelser. Ved ethvert udbud medtages derfor miljøkrav og ønsker i nødvendigt og relevant omfang. Disse krav og ønsker indgår sammen med øvrige krav i en helhedsvurdering. Ved vurdering af produkter skal der tages hensyn til det produkt, der er mindst miljøbelastende og ressourceforbrugende ved levering, anvendelse, bortskaffelse og eventuel genanvendelse. Heri indgår også forhold vedrørende emballering og levetidsbetragtninger for produktet. Miljøbelastende produkter erstattes i muligt omfang af mindre miljøbelastende produkter (substitution). I vurderingen af produkter og ydelser indgår såvel det ydre miljø som arbejdsmiljøet. Der skal tages hensyn til personer (brugere, personale) og til materialer (inventar, overflader, beklædning, apparatur m.v.). De ergonomiske konsekvenser indgår i denne sammenhæng, ligesom MED-udvalgene inddrages i arbejdet efter behov. Ved valg af leverandører lægges vægt på, at der vælges produkter, der opfylder kravene til én af de offentligt kontrollerede miljømærkeordninger. Ved indkøb af el-forbrugende produkter stilles således de samme krav til produkternes energiforbrug, som El-sparefondens A-klub stiller. 7

8 Indkøbsorganisationens opbygning Indkøbsfunktionen: Til at realisere målsætningerne i Tønder Kommunes indkøbspolitik er der etableret en Indkøbsfunktion, der refererer til fagchefen for Finans, budget og analyse i stabsfunktionen Økonomi & Kontrakter. Kompetence: Indkøbsfunktionen har kompetence til i overensstemmelse med indholdet i nærværende indkøbspolitik samt den organisatoriske indplacering at indgå indkøbsaftaler i Tønder Kommune, herunder bl.a. indgåelse af indkøbssamarbejder med eksterne samarbejdspartnere. Opgaver og ansvar: Indkøbsfunktionen har blandt andet til opgave: At foretage en kortlægning af kommunens betydeligste indkøb, og med baggrund heri At etablere og formidle indkøbsaftaler (obligatoriske aftaler og frivillige aftaler) til brug i forvaltninger og institutioner m.v. At gennemføre EU-udbud. At tage initiativ til rationalisering af indkøb af varer og tjenesteydelser, herunder anvendelse af elektroniske indkøb. At opbygge og vedligeholde kommunens elektroniske indkøbssystem. At formidle relevant information til kommunens indkøbere. At der løbende foretages en revision af kommunens indkøb. At der løbende foretages en revision og ajourføring af indkøbspolitikken. At være behjælpelig i reklamationssager. At yde konsulentbistand til de decentrale indkøbere inden for rammerne af indkøbspolitikken At informere kommunens leverandører om gældende indkøbspolitik. Indkøbsfunktionen er ansvarlig for alle EU-udbud på vare- og tjenesteydelsesområdet. Afrapportering: Indkøbsfunktionen udarbejder en årlig redegørelse for årets aktiviteter og resultater. Indkøbsgruppen: Til støtte for Indkøbsfunktionen nedsættes en tværsektoriel indkøbsgruppe, der består af en fast ledelsesrepræsentant og en indkøber fra hver driftsforvaltning og stab. Indkøbskoordinatoren er formand for indkøbsgruppen. Indkøbsgruppen mødes efter behov. 8

9 Indkøbsgruppen fungerer som et forum, hvor nye tiltag og strategier i relation til indkøbsarbejdet, drøftes, herunder bl.a. drøftelse af aftaleområder, behov for information og uddannelse af indkøbere og disponenter, dialog med leverandører, indkøbssamarbejde med eksterne samarbejdspartnere m.v. Decentralt placerede indkøbere: Indkøberne bidrager med statistiske oplysninger vedrørende indkøb til Indkøbsfunktionen. Indkøberne deltager ad hoc i arbejdsgrupper, som arbejder med udvælgelse af varekategorier og kravspecifikationer vedrørende relevante varegrupper. Indkøberne foretager indkøb efter de indgåede indkøbsaftaler ved hjælp af de valgte ITværktøjer og samarbejder med Indkøbsfunktionen om udarbejdelse af udbudsmateriale. Information og opfølgning Indkøbsfunktionen skal i samarbejde med indkøbsgruppen sikre, at der sker en tværgående informationsudveksling vedrørende indkøbsrelaterede spørgsmål. I forbindelse med den løbende opfølgning på kommunens indkøbspolitik er forvaltningerne forpligtet til at bistå Indkøbsfunktionen med relevante oplysninger om deres indkøb. Indkøbsfunktionen sørger for, at der gennemføres de nødvendige uddannelsesaktiviteter og informationsmøder med henblik på, - at Tønder Kommunes Indkøbspolitik udbredes og efterleves i praksis, - at optimere anvendelsen af det elektroniske indkøbssystem, og - at øge den enkelte indkøbers miljøbevidsthed og miljøkendskab. Forhold til leverandører Tønder Kommune lægger vægt på gode, dynamiske og længerevarende relationer til sine leverandører. Samarbejdet med kommunens leverandører skal bære præg af seriøsitet og professionalisme samt respekt for sociale klausuler og social ansvarlighed i forhold til anvendelse af potentielle medarbejder-ressourcer. Kommunens leverandører forventes at tilføre relevant viden om markedsforhold, produktudvikling m.v. til samarbejdet, ligesom leverandøren skal kunne stille statistisk materiale om kommunens indkøb til rådighed. Relevant konsulentbistand skal ligeledes kunne tilbydes. Til gengæld tilbyder Tønder Kommune leverandørerne et godt samarbejde baseret på troværdighed, respekt og engagement. Et samarbejde som skal være til fordel for begge parter. Der er tavshedspligt om indholdet i aftaler, kontrakter og tilbud. Dette er begrundet i kommunens forretningsmæssige interesser og leverandørernes konkurrencemæssige forhold. Der henvises i den forbindelse til Indenrigsministeriets bekendtgørelse om undtagelse 9

10 af dokumenter om kommunale myndigheders indkøbsaftaler fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen. Leverandører skal forud for leverancer til kommunen på tro og love afgive oplysning om, at evt. forfalden ubetalt gæld til det offentlige ikke overstiger kr ,- jvf. Lov nr af 21. december 1994 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger. Ingen må modtage gaver fra eksisterende eller potentielle leverandører, medmindre der er tale om reklamegaver af ubetydelig værdi. 10

11 Tønder kommunes indkøbspolitik Bilag 1 Anvendelse af aftaler, EU-udbud m.v. Obligatoriske aftaler Obligatoriske aftaler, som Indkøbsfunktionen på Tønder Kommunes vegne indgår med én eller flere leverandører, har samtlige forvaltninger, afdelinger, institutioner m.v. pligt til at benytte ved alle indkøb af de omhandlede varearter. En obligatorisk aftale er en rammeaftale, hvor Tønder Kommune har forpligtet sig til at købe hele sit forbrug af den pågældende vare i den periode, aftalen løber hos den/de leverandører, som aftalen omfatter. Tønder Kommune har ikke indkøbt en bestemt mængde, men har forpligtet sig til at dække hele sit forbrug hos den/de omhandlede leverandører. Leverandøren har indgået aftalen på et forventet forbrug/salg til Tønder Kommune. Priser og leveringsbetingelser er fastsat i forhold dertil. Frivillige aftaler Frivillige aftaler er aftaler, som Indkøbsfunktionen på Tønder Kommunes vegne indgår med én eller flere leverandører, og som samtlige forvaltninger, afdelinger, institutioner m.v. skal benytte sig af, hvis de ikke har eller ved rimelige anstrengelser vil kunne opnå et mere fordelagtigt tilbud fra anden side. Indkøbsfunktionen skal orienteres. En frivillig aftale er en rammeaftale, hvor Tønder Kommune ikke har forpligtet sig til at aftage hverken hele eller bestemte dele af sit forbrug hos den pågældende leverandør. Leverandøren kan altså ikke påregne et salg til Tønder Kommune, men har naturligvis en forventning om, at aftalen udløser et vist salg til kommunen. EU-udbud Indkøbsfunktionen virker med bistand fra / i samråd med kommunens juridiske afdeling - som kommunens rådgivere med hensyn til gældende regler om EU-udbud. For så vidt angår EU-udbuds tærskelværdier henvises til Indkøbsfunktionen forestår udarbejdelsen af kommunens EU-udbud på vare- og tjenesteydelsesområdet (varekøbsdirektivet og tjenesteydelsesdirektivet) i samarbejde med de respektive forvaltninger, afdelinger, institutioner m.v. Udover obligatorisk annoncering i EU- Tidende indrykkes også annoncer om EU-udbud i den lokale presse. 11

12 Tønder Kommunes indkøbspolitik Bilag 2 Tønder Kommunes købsbetingelser 1. Generelt: Med mindre andet er aftalt, er nedennævnte købsbetingelser gældende for alle leverancer til Tønder Kommune, hvad enten ordre er afgivet mundtligt eller skriftligt. 2. Betalingsbetingelser: Betalingsbetingelserne er mindst 30 dage netto. 3. Leveringsbetingelser: Leveringsbetingelserne er frit leveret overalt i Tønder Kommune. 4. Leveringssted: Levering må kun finde sted til de angivne leveringsadresser, hvor man alene er bemyndiget til at kvittere for varens modtagelse. Hjælpemidler kan dog efter Tønder Kommunes accept leveres til en nærmere defineret leveringsadresse. Risikoen for tab og skade på én bestilt vare overgår først fra leverandøren til Tønder Kommune på leveringsstedet uanset leveringsbetingelserne i øvrigt. 5. Leveringstid: En angiven leveringstid må nøje overholdes. Overskridelse af en angiven leveringstid berettiger Tønder Kommune til - bortset fra force majeure - skriftligt at annullere ordren. 6. Garanti: Leverandøren garanterer, at bestilte varer er i nøje overensstemmelse med opgivne specifikationer, er første klasses handelsvarer og uden fejl i materialer og udførelse. Leverandørens garantibestemmelser begrænser ikke kommunens adgang til at påberåbe sig købelovens almindelige regler. 7. Reklamationer: Alle varer modtages med forbehold af godkendelse, uanset om betaling har fundet sted. Leverandøren underrettes omgående om fejl eller mangler ved en leverance. Returnering af varer af disse årsager sker for sælgers regning og risiko. 8. Følgeseddel: Enhver leverance skal som hovedregel ledsages af en følgeseddel, hvorpå er anført leveringssted samt nøjagtig angivelse af forsendelsens indhold, men uden angivelse af pris. Er varen bestilt pr. rekvisition/ordre anføres rekvisitionsnummer/ordrenummer på følgeseddel. 9. Faktura: Faktura fremsendes elektronisk til Tønder Kommune. EAN-lokationsnummer samt eventuelt rekvisitionsnummer/-ordrenummer skal være påført fakturaen. 12

13 10. Priser: Priserne er faste, med mindre andet er aftalt. 11. Ændring af ordre: Enhver ændring eller annullering af en ordre må afgives skriftligt for at være bindende. 12. Forsinket leverance: Det påhviler leverandøren omgående at underrette Tønder Kommune, såfremt en fastsat leveringstid ikke kan overholdes. Se i øvrigt pkt Annullering Tønder Kommune forbeholder sig ret til skriftlig annullering af en vareleverance ved meddelelse om leverandørens konkurs, insolvens, likvidation eller manglende rådighedsevne. Skriftlig annullering eller udsættelse frigør Tønder Kommune for enhver forpligtelse til at betale påbegyndt arbejde på vareleverancer samt alle omkostninger forbundet hermed. 14. Købsbetingelser: Med mindre andet er anerkendt af Tønder Kommune, er ovennævnte købsbetingelser gældende, uanset eventuelle salgsvilkår opstillet af leverandøren. 15. Offentliggørelse: Leverandøren må ikke uden Tønder Kommunes tilladelse reklamere med eller offentliggøre, at firmaet er leverandør til Tønder Kommune. 16. Køb af service- og tjenesteydelser: I det omfang ovennævnte betingelser kan overføres til service- og tjenesteydelser, er disse betingelser også gældende for disse. 17. Ejendomsret: Modeller, tegninger, værktøj, klicheer etc., leveret af kommunen eller fremstillet helt eller delvist for Tønder Kommunes regning, er kommunens ejendom. De nævnte effekter skal holdes forsikret uden omkostning for kommunen og må ikke udlånes, sælges, pantsættes, kopieres eller på anden måde efterlignes. Endvidere må salg eller overgivelse til anden side ikke finde sted uden Tønder Kommunes skriftlige samtykke. Ovennævnte effekter skal på forlangende stilles til kommunens rådighed og straks udleveres på begæring og uden yderligere omkostning for kommunen. 18. Øvrige betingelser: For betingelser, der ikke er anført ved en ordres afgivelse, gælder købeloven og aftaleloven. 19. Tvistigheder: Tvistigheder afgøres efter dansk ret. 13

14 Tønder Kommunes indkøbspolitik Bilag 3 IT-indkøbspolitik I forhold til indkøb af IT-udstyr software og hardware er det nødvendigt, at anskaffelsen af udstyr og software er afstemt i forhold til hinanden og at det sikres den nødvendige datasammenhæng mellem de systemer og løsninger som anskaffes. Dette såvel på det administrative område som på fagområderne eksempel IT til undervisningsbrug i folkeskolen. Dette er også påkrævet i forhold til sikring af åbne standarder og den fælles-offentlige IT-arkitektur der ønskes etableret. For at efterleve disse krav er ansvar for indkøb af IT-udstyr (servere, pc-er, printere, kopimaskiner, netværkskomponenter m.m.) Software / programmer / systemløsninger m.m. placeret i IT-stabsfunktionen. I forhold til anskaffelse af IT-løsninger / programmer m.m. er der i IT-planen fastsat procedure for anskaffelse af programmer Indkøbsfunktionen og Juridisk Afdeling bistår IT-stabsfunktionen i forbindelse med indgåelse af aftaler. Dok= v3 14

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

U d v i k l i n g s a f d e l i n g e n. Indkøbspolitik. Januar 2010

U d v i k l i n g s a f d e l i n g e n. Indkøbspolitik. Januar 2010 U d v i k l i n g s a f d e l i n g e n Indkøbspolitik Januar 2010 Formål...2 Omfang og afgrænsning...2 Midler...4 Succeskriterier...5 Miljø...5 Information og opfølgning...6 Forhold til leverandører...6

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Indkøbspolitik Dragør Kommune. (revideret den 3. juni 2016)

Indkøbspolitik Dragør Kommune. (revideret den 3. juni 2016) Indkøbspolitik Dragør Kommune (revideret den 3. juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Omfang og afgrænsning... 3 3. Indhold og prioriteter... 4 4. Indkøbsaftaler... 5 4.1 Udbud af indkøbsaftaler...

Læs mere

Lemvig Kommunes Indkøbspolitik

Lemvig Kommunes Indkøbspolitik Lemvig Kommunes Indkøbspolitik 2007 Indholdsfortegnelse Formål side 3 Omfang og afgrænsning side 3 Mål side 3 Midler side 3 Indkøbsaftaler side 4 Obligatoriske aftaler Engangsindkøb og indkøb uden for

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE Thisted november 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Mål... 3 Omfang og afgrænsning... 3 Indkøbspolitikkens indhold... 4 Udbud... 4 Miljø... 4 Klima... 5

Læs mere

Indkøbspolitik Februar 2013

Indkøbspolitik  Februar 2013 Indkøbspolitik Februar 2013 1. Grundlag for indkøbspolitikken Indkøbspolitikken tager sit udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for kommunens indkøbsfunktioner.

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune De Ringkøbing-Skjern Kommune Indkøbspolitik Godkendt af Byrådet den 17. maj 2011 1. Formål... 3 2. Mål... 3 3. Omfang og begrænsning... 3 4. IT-systemer, IT-udstyr og telefoni... 3 5. Indkøbsorganisationens

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

Indkøbspolitik for Furesø Kommune

Indkøbspolitik for Furesø Kommune Indkøbspolitik for Furesø Kommune Tilrettet efter beslutning truffet i Byrådet den 31. januar 2007 1. Formål Det overordnede formål med Furesø Kommunes indkøbspolitik er, at Furesø Kommune kan købe sine

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR IKAST - BRANDE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR IKAST - BRANDE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR IKAST - BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Ikast-Brande Kommunes indkøbspolitik...3 1. Indkøbspolitikkens overordnede formål...4 2. Indkøbspolitikkens omfang

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK INDHOLD 1. Indkøbspolitikkens formål. 3 1.1. Indkøbspolitik og de overordnede mål for Frederikssund Kommune.. 3 1.2. Indkøbspolitikkens omfang af afgrænsning 3 2. Grundlag

Læs mere

Revideret april Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret april Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret april 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

Indkøbspolitik for SOPU

Indkøbspolitik for SOPU Juli 2012 Indkøbspolitik for SOPU Indhold 1. Indledning 2. Baggrund for indkøbspolitikken 3. Lovkrav 4. Formål og mål 5. Organisering af indkøbsområdet 6. Leverandørforhold 7. Indkøbsstrategi 8. Uddannelse

Læs mere

Du kan få flere oplysninger, kontakt: Tina Karsberg Nygaard - Tlf. 25 23 57 52 - mail: tiny@eucsj.dk. Revideret juli 2015

Du kan få flere oplysninger, kontakt: Tina Karsberg Nygaard - Tlf. 25 23 57 52 - mail: tiny@eucsj.dk. Revideret juli 2015 Du kan få flere oplysninger, kontakt: Tina Karsberg Nygaard - Tlf. 25 23 57 52 - mail: tiny@eucsj.dk Revideret juli 2015 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal... 3 EUC Sjællands indkøbspolitik... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG INDKØBSPOLITIK HANSENBERG revideret den 19. februar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik... 3 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 4 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Indkøb i Skanderborg Kommune disponeres ud fra ressourcemæssige overvejelser og forretningsmæssige principper.

Indkøb i Skanderborg Kommune disponeres ud fra ressourcemæssige overvejelser og forretningsmæssige principper. Formål Indkøbspolitikken danner rammen for alle Skanderborg Kommunes indkøb, såvel for den centrale som for den decentrale organisation, herunder de selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst

Læs mere

Indkøbspolitik. www.odense.dk

Indkøbspolitik. www.odense.dk Indkøbspolitik www.odense.dk Indholdsfortegnelse 1. Indkøbspolitikkens overordnede formål 2. Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning 3. Indkøbspolitikkens indhold 4. Anvendelse af de fælles indkøbsaftaler

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik tager udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Fællesindkøb Fyns Indkøbspolitik

Fællesindkøb Fyns Indkøbspolitik Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg Januar 2013 Fællesindkøb Fyns Indkøbspolitik Omfatter kommunerne Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyns og Nyborg Vi gør det ens,

Læs mere

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune

Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune Grundlag for indkøbspolitikken Esbjerg Kommune forvalter som Danmarks 5. største kommune et indkøbsbudget med et stort økonomisk potentiale. Det er derfor nødvendigt at

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Skive det er RENT LIV Leverandør til Skive Kommune Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Pjecen: Leverandør til Skive Kommune Dato: Udgivet februar 2015 Afsender: Skive Kommunes Indkøbsafdeling

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Vedtaget af Byrådet d. 17.04.2013 Indhold 1. Indkøbspolitikkens overordnede formål 2 2. Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning 2 3. Indgåelse af aftaler 2 4. Anvendelse

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik 1 2 Forord Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Randers Kommune. Politikken gælder dermed for hele Randers Kommune. Den er rettet

Læs mere

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes Indkøbspolitik er vedtaget i byrådet den 25. marts 2008. Indkøbspolitikken skal sikre, at vi i Hjørring Kommune opnår

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune Indkøbs- og udbudspolitik Randers kommune Vedtaget af Randers Byråd d. 25. marts 2008 1 1. Indledning. 3 2. Formål. 3 3. Hvad og hvem er omfattet af indkøbs- og udbudspolitikken? 4 3.1. Hvad. 4 3.2. Hvem.

Læs mere

Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for økonomistyring Indkøbspolitik

Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for økonomistyring Indkøbspolitik Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Indkøbspolitik Gældende fra: 1. januar 2011 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper

Læs mere

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 Dato: 28. september 2011 Brevid: 1493520 Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 1. Indledning Indkøb er et væsentligt område, der yder vigtige bidrag til, at regionens ansatte kan løse kerneopgaverne

Læs mere

Roskilde Tekniske Skoles indkøbspolitik er udarbejdet af skolens økonomichef og er godkendt af skolens direktion d. 6. marts 2017.

Roskilde Tekniske Skoles indkøbspolitik er udarbejdet af skolens økonomichef og er godkendt af skolens direktion d. 6. marts 2017. Indkøbspolitik Roskilde Tekniske Skoles indkøbspolitik Roskilde Tekniske Skoles indkøbspolitik er udarbejdet af skolens økonomichef og er godkendt af skolens direktion d. 6. marts 2017. Overordnet skal

Læs mere

Vejledning til indkøbspolitikken

Vejledning til indkøbspolitikken Vejledning til indkøbspolitikken Særligt om varer, tjenesteydelser og IT-systemer Målsætninger Der henvises til Ringkøbing-Skjern Kommunes indkøbspolitik 2016. Ringkøbing-Skjern Kommune har en målsætning

Læs mere

Indkøbspolitik for Aalborg Kommune

Indkøbspolitik for Aalborg Kommune Indkøbspolitik for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitikkens formål... 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 2 Indkøbspolitikkens indhold... 3 Indkøbsorganisationens opbygning...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. for. Ishøj Kommune

INDKØBSPOLITIK. for. Ishøj Kommune INDKØBSPOLITIK for Ishøj Kommune Godkendt af Ishøj Byråd den 6. december 2005 2 1. Overordnede formål. Økonomiudvalget fastsætter ifølge 7 i kommunens styrelsesvedtægt regler om samordning af kommunens

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg 1 December 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål...3

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Indkøbspolitik for Gentofte Kommune

Indkøbspolitik for Gentofte Kommune for Gentofte Kommune DE TVÆRGÅENDE FUMKTIONER 1. Forord...1 2. kens overordnede formål...1 3. kens indhold...1 4. kens anvendelse og virkeområde...2 5. Organisering af indkøb...2 6. Indkøbsaftaler...4

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik 323-2006-119867 / MG 4. december 2006 Tilrettet 23.11.2007. Tilpasset Kommunalbestyrelsens vedtagne leasingpolitik/-strategi (side 6) /MG Indkøbs- og udbudspolitik Indledning og grundlag... 2 Servicestrategi...

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE: EU-UDBUD 2007 BRYSTPROTESER Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11

Læs mere

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning 1.1 Opgavens omfang I henhold til Servicelovens 83 er Herning Kommune forpligtet til,

Læs mere

Spørgsmål og svar EU udbud 2013/S 194-334120

Spørgsmål og svar EU udbud 2013/S 194-334120 Spørgsmål og svar EU udbud 2013/S 194-334120 Udbud på levering af ortoser til Jysk Fællesindkøb Dato for modtagelse 1. 30.10.13 2. 30.10.13 3. 30.10.13 Spørgsmål Svar Besvaret d. Udbudsbetingelser, pkt.

Læs mere

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE INDKØBSPOLITIK I ALLERØD KOMMUNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkøbspolitikkens formål og principper 2. Indkøbspolitik og udbudsstrategi 3. Hvem er omfattet 4. Organisering af indkøb i Allerød Kommune

Læs mere

Syddjurs Kommune Indkøbs- og udbudspolitik 18. januar 2017

Syddjurs Kommune Indkøbs- og udbudspolitik 18. januar 2017 Syddjurs Kommunes indkøbs- og udbudspolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Politikkens omfang og afgrænsning... 2 3. Lovgivning... 2 4. Formål... 3 4.1 Indkøbsaftaler... 3 4.2 Inddragelse...

Læs mere

Shared A/S INDKØBSPOLITIK. Fælles grundlag for indkøb

Shared A/S INDKØBSPOLITIK. Fælles grundlag for indkøb Shared A/S INDKØBSPOLITIK Fælles grundlag for indkøb INDHOLD 1 Baggrund og formål for indkøbspolitikken... 3 2 Formålet med Shared... 3 3 Shareds funktion og arbejdsopgaver... 3 4 Fælles indkøbspolitik...

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 INDKØBSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE Indholdsfortegnelse Grundlag for Indkøbspolitikken...3 Indkøbspolitikkens overordnede formål...4

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

INDKØB. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Indkøb. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

INDKØB. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Indkøb. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. INDKØB i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Indkøb af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indhold 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem gælder retningslinjerne

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269665-2011:text:da:html DK-Aarhus: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 163-269665 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1 FORMÅL... 4 2 INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIKKENS OMFANG OG AFGRÆNSNING... 4 3 ORGANISERING... 4 3.1 INDKØBS- OG UDBUDSKONTORET...

Læs mere

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Leverandør til Skive Kommune Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV Pjecen: Leverandør til Skive Kommune Dato: Udgivet februar 2015 Afsender: Skive Kommunes Indkøbsafdeling

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune

Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune 1. Politikker Dokument: Indkøbspolitik Dok. Nr. 1.9 Version: 1 Niveau: 2 Dato 050508 Side 1 af 11 Indkøbspolitik Formål For at skabe den bedst mulige økonomi omkring

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Brugergrupper. Involvering ved udbud og indkøb i Region Nordjylland.

Brugergrupper. Involvering ved udbud og indkøb i Region Nordjylland. Brugergrupper Involvering ved udbud og indkøb i Region Nordjylland. Koncerntankegang - stor omsætning fælles grundlag Indkøbsområdet i Region Nordjylland er et vigtigt strategisk område, og Region Nordjylland

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 1 2. Politikkens omfang og afgrænsning.... 2 3. Lovgivning.... 2 4. Indkøb.... 3 4.1 Indkøbsaftaler... 3 4.2 Inddragelse....

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK.

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK. NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK www.norddjurs.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/indkoeb/indkoebspolitik Denne politik sammenfatter de grundlæggende elementer for indkøb i Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Journal nr. 09/52508 26. oktober 2009 Bjarkesvej 2, 3450 Allerød (Forslag) Handlingsplan for grønne indkøb ALLERØD KOMMUNE side 2 Indhold: Baggrund Mål Målgrupper Ansvar og

Læs mere

Område: Indkøbspolitik for Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2008

Område: Indkøbspolitik for Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2008 Norddjurs Kommune Økonomiafdelingen Budget- og regnskabsfunktionen Område: Indkøbspolitik for Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2008 Henvisning til Norddjurs Kommune

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 30. april 2014

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 30. april 2014 Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne 30. april 2014 1. Navn og organisation 1.1. Regionernes fælles udbud organiseres under navnet Regionernes Fælles Indkøb (RFI) og består af de 5 regioner;

Læs mere

Fritvalgsbeviser. Udbringning af dagligvarer på fritvalgsområdet. Herning Kommunes krav til leverandører. Sundhed og Ældre Herning Kommune

Fritvalgsbeviser. Udbringning af dagligvarer på fritvalgsområdet. Herning Kommunes krav til leverandører. Sundhed og Ældre Herning Kommune Fritvalgsbeviser Udbringning af dagligvarer på fritvalgsområdet Herning Kommunes krav til leverandører Sundhed og Ældre Herning Kommune Indholdsfortegnelse 1. Fritvalgsbeviser hvad er det?... 3 2. Aftalens

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Retningslinje. for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Retningslinje. for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Retningslinje for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Indkøb af varer og tjenesteydelse... 4 Overvejelser før en vare eller tjenesteydelse indkøbes... 4 Beslutningsprocedure

Læs mere