Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE"

Transkript

1 Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE: EU-UDBUD 2007 BRYSTPROTESER Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: / Mobil:

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Disposition af tilbud Ordregivende myndighed Udbudsform Leverancens art og omfang Sortiment Service Konsulentbistand Ordreafgivelse Leveringsperiode Leveringstider Betalingsbetingelser og faktura Pris Overdragelse af leverancen Tavshedspligt Statistik Kommunikation Garanti Misligholdelse Offentlige påbud Ubetalt gæld til det offentlige Kriterier for tildeling af kontrakt Øvrige oplysninger Minimumskrav Tilbudsfrist Tilbud skal sendes til 8 Bilag 1, Tro- og loveerklæring 2

3 1. Indledning. Fællesindkøb Fyn er et indkøbsfællesskab mellem fem kommuner på Fyn. De deltagende kommuner er, Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nordfyn og Nyborg med i alt ca indbyggere. Ovennævnte kommuner udgør i forening den ordregivende myndighed. Kommunerne har fælles indkøbspolitik med et koordinerende indkøbskontor beliggende på Graabjergvej 3A i Ryslinge. Kontoret er bemandet med fem medarbejdere. Til opfyldelse af indkøbspolitikkens formål vedrørende indkøb på de økonomisk mest fordelagtige vilkår, skal der i forbindelse med udbud skabes de bedst mulige betingel-ser for optimal konkurrence mellem de potentielle leverandører. Der søges indgået aftaler med leverandørerne med henblik på: at opnå de bedst mulige priser for den rette kvalitet at opnå leveringssikkerhed og bedst mulige leveringsbetingelser at opnå den bedst mulige service at opnå mindst mulig miljøbelastning at sikre udbredelsen af e-handel at skabe en totaløkonomisk optimering I bestræbelserne på at indgå de bedst mulige indkøbsaftaler, og dermed reducere udgifterne til indkøb mest mulig, skal der sikres at: kommunerne optræder som én kunde, og der indgås indkøbsaftaler gældende for alle kommunerne med henblik på at opnå storkundefordele. de indgåede indkøbsaftaler er obligatoriske det vil sige, at de skal anvendes af alle decentrale indkøbere. antallet af leverandører inden for de enkelte indkøbsaftaler skal reduceres, ligesom der inden for de enkelte varegrupper skal ske en standardisering. Alle indkøbsaftaler markedsføres i vort fælles interne elektroniske indkøbskatalog med link til leverandørens web side og mail samt til vort eget KMD Webbestilling. 1.0 Disposition af tilbud Samtlige punkter i nærværende udbudsmateriale skal besvares og/eller accepteres. Eventuelle forbehold skal tydeligt fremgå. Udbudsmateriale kan evt. rekvireres som fil på mail: besvarelsen kan herefter skrives direkte i udbudsmaterialet med rød skrift. 3

4 1.1 Ordregivende myndighed Følgende kommuner udgør i forening den ordregivende myndighed: Assens Kommune Willemosegade Assens Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Alle Ringe Kerteminde Kommune Hans Schacksgade Kerteminde Nordfyns Kommune Østergade Bogense Nyborg Kommune Torvet Nyborg Sekretariat: Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5857 Ryslinge 1.2 Udbudsform Rammeaftale på indkøb af brystproteser i henhold til nærværende udbudsmateriale med bilag samt i henhold til Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. sept om fremgangsmåden ved offentlige udbud af varekøb i EU. 1.3 Leverancens art og omfang Udbudet omfatter levering af brystproteser direkte til borgere i Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nordfyns og Nyborg Kommune i henhold til bevilling efter Servicelovens 112. Der skal i denne forbindelse gøres opmærksom på, at brystproteser er omfattet af Servicelovens bestemmelser om frit leverandørvalg for særlige personlige hjælpemidler, som giver brugeren mulighed for at vælge en anden leverandør end den leverandør, kommunerne har valgt og få udgifterne til hjælpemidlet refunderet, dog højst med det beløb kommunen skulle have betalt for det pågældende hjælpemiddel hos egen leverandør. 4

5 Det årlige forventede forbrug af brystproteser til borgere med bevilling er opgjort til ca. 660 stk. pr. år. Vi gør opmærksom på, at forbruget kun kan betragtes som vejledende. Det samlede indkøb af brystproteser i 2006 var ca. DKK ,00 Vi gør opmærksom på, at der i henhold til servicelovens 112 er frit leverandørvalg på produktområdet. Dette betyder, at kommunerne max. kan yde tilskud til det billigste og bedst egnede produkt, svarende til den pris som kommunens leverandør kan levere det enkelte produkt til. 1.4 Sortiment Der ønskes tilbudt et bredt sortiment af aktuelle produkter. Der skal medtages tilbehør, som normalt bevilges sammen med protesen. Endvidere ønskes oplyst, om Deres virksomhed kan servicere berørte borgere med hensyn til valg af BH, badetøj og lignende. Sådanne varer bevilges ikke af kommunerne, men betales separat af den enkelte bruger. 1.5 Service Det er et krav, at mindst én medarbejder i virksomheden har produktkendskab. Faglig kunnen og erfaring skal kort beskrives, ligeledes som antallet af kvindelige ansatte bedes oplyst. Forretningens beliggenhed og åbningstider skal oplyses, dette gælder også for eventuelle filialer beliggende på Fyn. Der skal anvendes lukkede venlige prøverum og der skal kunne anvendes kvindeligt personale til brugervenlig vejledning og betjening. 1.6 Konsulentbistand Deres mulighed for at yde konsulentbistand og instruktion i brugen af de tilbudte produkter ønskes beskrevet, herunder om dette i særlige tilfælde kan foregå ved hjemmebesøg og om, der eventuelt kræves særskilt betaling herfor. 1.7 Ordreafgivelse Ordre afgives successivt af kommunerne samt af de enkelte borgere ved aflevering af bevilling, det er således kommunen, og kun kommunen, der i samråd med brugeren afgør tidspunktet for fornyelse. Dette indebærer, at det ikke tilkommer leverandøren at tage initiativ til fornyelse, og det vil blive betragtet som misligholdelse af aftalen, hvis noget sådant finder sted. 5

6 1.8 Leveringsperiode Fra, den til (fire år) 1.9 Leveringstider Leveringstider ønskes opgivet i antal arbejdsdage Betalingsbetingelser og faktura Betaling 30 dage netto efter modtagelse af elektronisk faktura. Faktura med borgers CPR nr. vare nr. art og antal samt nettopris, skal sendes elektronisk til kommunen. EAN nr. oplyses senere Pris De tilbudte priser skal være nettopriser pr. tilbudsdato. Der ønskes priser på brystproteser og tilbehør der normalt kan bevilliges efter Servicelovens 112. Der ønskes priser på hele tilbudsgivers sortiment af de udbudte varer. Priserne skal omfatte alle med leverancen forbundne udgifter. Prisliste og katalog skal vedlægges. I kataloget skal fabrikat, størrelse, model, materialevalg og andre relevante oplysninger være beskrevet, således det for rekvirenten og udbyder giver et godt overblik af valgmuligheder. Der kan også henvises til hjemmeside hvor oplysningerne er tilgængelige. Priserne angives som netto stykpriser i danske kr. ekskl. moms. De tilbudte priser skal være konkurrencedygtige i hele aftaleperioden. Eventuelle prisnedsættelser skal automatisk påvirke de tilbudte priser. Ved leverandørens lejlighedsvise tilbuds- eller kampagnepriser, som er billigere end de angivne priser i tilbudet, skal produktet tilbydes kommunerne til disse priser. Forslag til evt. årlig prisregulering skal vedlægges. Eventuelle prisforhøjelser skal hver gang godkendes af Fællesindkøb Fyn. Første prisregulering tidligst pr herefter max. én gang pr. år. Der vil kun blive valgt én leverandør i aftaleperioden. (4 år). Såfremt der i aftaleperioden, kan tilbydes nye produkter, der ikke pr. tilbuds dato er kendte, skal disse produkter tilbydes til nettopriser evt. fratrukket samme rabat som øvrige produkter. 6

7 1.12 Overdragelse af leverancer En leverandør kan ikke overdrage leverancen helt eller delvist til andre uden Fællesindkøbs samtykke Tavshedspligt Leverandøren er forpligtet til at bevare absolut tavshed over for tredjemand om borgeres forhold Statistik Leverandøren skal til Fællesindkøb Fyn fremsende statistik opgjort pr over den foregående periodes leverancer fordelt på omsætning pr. kommune pr. produkt og antal. Ligeledes ønskes et årligt statusmøde med leverandøren Kommunikation Tilbud samt tilhørende materiale/information skal affattes på dansk. Al kommunikation, såvel tale som skriftlig i forbindelse med aftalen, skal foregå på dansk Garanti Der ønskes garanti som efter købelovens bestemmelser i det omfang det er relevant Misligholdelse Vedrørende misligholdelse gælder dansk rets almindelige bestemmelser. Ved væsentlige misligholdelser af aftalen, der ikke rettes efter påkrav, er ordregiver berettiget til at opsige hele aftalen med 3 måneders varsel. Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a Offentlige påbud Manglende overholdelse af leveringstid Manglende overholdelse af lovmæssige krav til produktet Dårlig eller forringet kvalitet af produkterne Gentagne klager fra kunder Leverandør tager initiativ til fornyelse af produkter jf. punkt 1.7 Offentlige myndigheders love, anmodninger, bekendtgørelser og direktiver, herunder EU-direktiver og standarder om fremstilling, opbevaring og kontrol gældende for en tilbudt ydelse eller produkt skal til enhver tid følges. 7

8 1.19 Ubetalt gæld til det offentlige Medsendt tro og love erklæring vedrørende evt. ubetalt forfalden gæld til det offentlige, skal udfyldes og medsendes tilbudet. (bilag1) Kriterier for tildeling af kontrakt Kriterierne for tildeling af kontrakt vil være det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensyntagen til følgende vægtede parametre. Pris 40 % Service, herunder mulighed for konsulent- og hjemmebesøg 30 % Produktsortiment 15 % Leveringssikkerhed og tid 10 % Prisregulering 5 % Der vil kun blive valgt én leverandør Øvrige oplysninger Der ydes ikke tilbudsgiverne vederlag for de fremsendte tilbud. Sidste frist for modtagelse af skriftlige spørgsmål er, den kl. 12,00 Kontraktgrundlaget er vort udbudsmateriale og den valgte leverandørs tilbud Minimumskrav Tilbudsgivers sidste underskrevne årsregnskab med evt. revisionsbemærkninger, eller erklæring fra bank eller revisor der godtgør tilbudsgivers økonomiske status, skal vedlægges tilbudet for vurdering af leveringssikkerhed Tilbudsfrist Fredag den, kl. 12, Tilbud skal sendes til Tilbudet fremsendes eller afleveres i ét eksemplar og mærkes tydeligt EU-udbud Brystproteser, må ikke åbnes i poståbningen til.: Fællesindkøb Fyn Att.: Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tilbud, der modtages efter tilbudsfristens udløb, vil ikke blive taget i betragtning og returneret uåbnet. 8

9 Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbudene, eller erholde oplysningerne om de givne tilbudspriser. Tilbudsgiver kan pr. telefon eller mail, efter tilbudsfristens udløb få oplysninger om antal af indkommende tilbud samt navn, på hvilke firmaer der har afgivet tilbud. Resultatet af dette udbud forventes meddelt primo oktober Med venlig hilsen Bjarne S. Petersen Indkøbskonsulent 9

10 Bilag 1. Erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige. ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om ubetalt forfalden gæld til det offentlige I henhold til lov nr af 21. december 1994 samt efterfølgende lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love, erklærer undertegnede hermed ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige. overstigende kr.. Virksomhedens navn og adresse samt CVR nr. Ved enkeltmandsvirksomhed erklæres det i øvrigt, at indehaveren ligeledes ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende kr.. Dato og underskrift 10

11 11

UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD

UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD Juni, 2007 2-hjulede Mobile Affaldsbeholdere Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Morten Milling Tlf.: 72 53 11

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE: EU-UDBUD 2008 INDKØB AF BILER TIL NYBORG KOMMUNES HJEMMEPLEJE M.FL. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE: EU-UDBUD 2008 INDKØB AF BILER TIL FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE HJEMMESYGEPLEJEN Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Bjarne

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD NR. 2007-034063. Fødevarer

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD NR. 2007-034063. Fødevarer Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD NR. 2007-034063 Fødevarer Friske frugter og grøntsager Kartofler rå friskskrællede og forbehandlede Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig:

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune. 1 [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr.] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf. 72 530 530 www.faaborgmidtfyn.dk Vedr.: Tilbud på biler til Assens Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende

Læs mere

Udbud af. Prisaftale om helbredstillæg på briller. i henhold til lov om social pension. Skive Kommune

Udbud af. Prisaftale om helbredstillæg på briller. i henhold til lov om social pension. Skive Kommune Udbud af Prisaftale om helbredstillæg på briller i henhold til lov om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

UDBUDSMATERIALE EU-UDBUD August 2008 Administration af personalegoder for ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune

UDBUDSMATERIALE EU-UDBUD August 2008 Administration af personalegoder for ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune UDBUDSMATERIALE EU-UDBUD August 2008 Administration af personalegoder for ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for udbuddet s. 3 2. Disposition af tilbud - 4 3. Generelle udbudsbetingelser

Læs mere

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Udbud af Prisaftale på fodpleje i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL. Marts 2009. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL. Marts 2009. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL Marts 2009 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92 E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE 2008 VEDRØRENDE SKADEDYRSBEKÆMPELSE NYBORG KOMMUNE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE 2008 VEDRØRENDE SKADEDYRSBEKÆMPELSE NYBORG KOMMUNE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE 2008 VEDRØRENDE SKADEDYRSBEKÆMPELSE NYBORG KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Punkt Side 1.0 Indledende bemærkninger 3 1.1 Disposition af tilbud 3 1.2 Udbudsform 3 1.3 Ministeriel

Læs mere

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL JANUAR 2009 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92 E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Offentligt EU-udbud vedrørende leje- og levering af gadelys i Kerteminde Kommune for fastlagt periode

Offentligt EU-udbud vedrørende leje- og levering af gadelys i Kerteminde Kommune for fastlagt periode Offentligt EU-udbud vedrørende leje- og levering af gadelys i Kerteminde Kommune for fastlagt periode 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 1. Generelle udbudsbetingelser 3 1.1 Udformning af tilbud og kontrakt

Læs mere

EU-UDBUD 10/4389 Offentligt udbud

EU-UDBUD 10/4389 Offentligt udbud EU-UDBUD 10/4389 Offentligt udbud På levering af Sygeplejeartikler og Engangs- og flergangshandsker til Frederikshavn Kommune Side 2 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune. 1 Vedr.: Tilbud på biler til Nyborg Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune. Fællesindkøb Fyn udbyder herved på vegne af Nyborg Kommune, indkøb af 24 stk. fabriks

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3 1.1 Opgavens omfang...4 2. Udbudsbetingelser...4 2.1 Udbudsform...4 2.2 Vurdering af tilbudsgivers

Læs mere

Udbudsmateriale. Vedrørende levering af. Vask/leje af beklædning til sundheds- og plejesektoren. til. Jammerbugt Kommune

Udbudsmateriale. Vedrørende levering af. Vask/leje af beklædning til sundheds- og plejesektoren. til. Jammerbugt Kommune Udbudsmateriale Vedrørende levering af Vask/leje af beklædning til sundheds- og plejesektoren til Jammerbugt Kommune Ordregiver: Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk Kontaktpersoner:

Læs mere

EU-UDBUD BEKÆMPELSE AF ROTTER 2010 til 2013

EU-UDBUD BEKÆMPELSE AF ROTTER 2010 til 2013 EU-UDBUD BEKÆMPELSE AF ROTTER 2010 til 2013 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92 E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432 Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Udbyder...

Læs mere

Offentligt udbud Vareindkøb. På levering af Parykker og toupeer til Sydjysk Kommuneindkøb samt Tønder Kommune

Offentligt udbud Vareindkøb. På levering af Parykker og toupeer til Sydjysk Kommuneindkøb samt Tønder Kommune Offentligt udbud Vareindkøb På levering af Parykker og toupeer til Sydjysk Kommuneindkøb samt Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2 Udbudsansvarlig...4

Læs mere

EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer

EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer Vareindkøb Offentligt udbud På levering af Byggematerialer og værktøj til Sydjysk Kommuneindkøb Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generelt om Sydjysk

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 10102013 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

Offentligt udbud Vareindkøb. På levering af Parykker og touper til Sydjysk Kommuneindkøb samt Tønder Kommune

Offentligt udbud Vareindkøb. På levering af Parykker og touper til Sydjysk Kommuneindkøb samt Tønder Kommune Offentligt udbud Vareindkøb På levering af Parykker og touper til Sydjysk Kommuneindkøb samt Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 194-334120

EU-UDBUD 2013/S 194-334120 EU-UDBUD 2013/S 194-334120 Varer Offentligt udbud på levering af ortoser til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb Oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Offentligt EU-udbud på. levering af Lovinformationssystem. til. Frederikshavn Kommune

Offentligt EU-udbud på. levering af Lovinformationssystem. til. Frederikshavn Kommune Offentligt EU-udbud på levering af Lovinformationssystem til Frederikshavn Kommune 1. Indledning Frederikshavn Kommune udbyder hermed leveringen af lovinformationssystem. Udbuddet gennemføres som et offentligt

Læs mere

EU-UDBUD. Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud. På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud

EU-UDBUD. Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud. På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud EU-UDBUD Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud September 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Offentlig-udbud nr. 2012/S2012-02456. Oktober 2012

Offentlig-udbud nr. 2012/S2012-02456. Oktober 2012 E Offentlig-udbud nr. 2012/S2012-02456 Oktober 2012 Rammeaftale på køb af arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj til følgende Ordregiver: Esbjerg Forsyning A/S Herunder Esbjerg Spildevand A/S Esbjerg Varme

Læs mere