U d v i k l i n g s a f d e l i n g e n. Indkøbspolitik. Januar 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "U d v i k l i n g s a f d e l i n g e n. Indkøbspolitik. Januar 2010"

Transkript

1 U d v i k l i n g s a f d e l i n g e n Indkøbspolitik Januar 2010

2 Formål...2 Omfang og afgrænsning...2 Midler...4 Succeskriterier...5 Miljø...5 Information og opfølgning...6 Forhold til leverandører...6 Bilag Anvendelse af aftaler, EU-udbud m.v...8 Bilag Morsø Kommunes købsbetingelser...9 Bilag IT-indkøb...11 Bilag Indkøbsorganisationens opbygning...12 Kompetence...12 Opgaver og ansvar...12 Afrapportering...12 Decentralt placerede indkøbere...12 Kommunalbestyrelsen har vedtaget Indkøbspolitikken den 25. januar 2010.

3 Formål Det er den overordnede målsætning for KL, at kommunernes indkøb kan og skal effektiviseres yderligere gennem en målrettet og koordineret indsats. Det overordnede formål med Morsø Kommunes politik med indkøb af varer og tjenesteydelser er at skabe rammerne for: at Morsø Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser efter princippet bedst og billigst mest ud af ressourcerne det vil sige på de økonomisk mest fordelagtige betingelser, og det opnås bedst ved: central indgåelse af obligatoriske indkøbsaftaler, der skal benyttes af alle medinddragelse af medarbejdere og decentrale indkøbere decentrale indkøb ved anvendelse af indkøbsaftalerne at opnå en hensigtsmæssig miljøbelastning optimering af indkøb og sikring af opnåelse af besparelser Udvælgelse af leverandører i forbindelse med éngangskøb sker efter samme principper som ved indgåelse af indkøbsaftaler. På en række mindre produktområder forekommer indkøb af en så ubetydelig størrelse, at der ikke indgås rammeaftaler på området. I forbindelse med sådanne indkøb skal serviceområder/afdelinger/institutioner sikre, at indkøbspolitikkens formål og principper efterleves. Udviklingsafdelingen har ansvar for koordinering og indgåelse af aftaler samt for opfølgning på aftalerne, herunder sikring af, at priserne holdes. Omfang og afgrænsning Indkøbspolitikken omfatter samtlige indkøb af varer og tjenesteydelser til drift. Indkøbspolitikken omfatter ikke anlægsaktiviteter, der er reguleret af anden lovgivning end indkøb. Indkøbspolitikken gælder for alle kommunens serviceområder og institutioner og omfatter, udover kommunens egne institutioner, også selvejende institutioner i det omfang, det er muligt i henhold til gældende driftsoverenskomster og hvor driften primært er finansieret via tilskud fra Morsø Kommune. Indkøbsdispositioner foretages som hovedregel decentralt. De enkelte serviceområder og institutioner foretager således selv indkøb og er derfor ansvarlige for, at disse indkøb sker i overensstemmelse med kommunens indkøbspolitik. Via samordning og koordination af Morsø Kommunes indkøb skal indkøbspolitikken sikre, at kommunen ved indgåelse af indkøbsaftaler optræder som én kunde over for leverandørerne. 2

4 Det vil sige, at kommunen bør se sig selv som storindkøber, såvel i administrativ som i forbrugs- og indkøbsmæssig henseende, selv om der i praksis er tale om decentrale indkøb, hvor indkøbspositioner foretages af serviceområder og institutioner m.v. Alle varer og tjenesteydelser bør som udgangspunkt være omfattet af indkøbsaftaler. Indkøbsaftaler indgås som rammeaftaler for en given periode (typisk 2 4 år) med én eller flere leverandører på et givet produktområde. Aftaleperiodens konkrete længde afhænger af varetype og af de økonomiske og servicemæssige betingelser. Éngangskøb vil typisk dreje sig om større vareanskaffelser som ikke gentages så ofte, at en rammeaftale er fordelagtig for kommunen, samt indkøb af varegrupper, som ikke er dækket af en aftale. De økonomisk mest fordelagtige vilkår kan f.eks. være: pris, kvalitet, service, herunder leveringssikkerhed i en prioriteret og vægtet rækkefølge. Morsø Kommunes indkøbsaftaler må ikke anvendes til private indkøb. Lovgivning Der gælder forskellige regler for indgåelse af aftaler afhængig af beløbsrammer: Under kr. Der er intet krav om indgåelse af aftaler kr. ca. 1,5 mio. kr. Udbuddet skal annonceres i henhold til Tilbudsloven Over 1,5 mio. kr. Udbuddet skal annonceres efter EU-udbudsreglerne Beløbsrammerne gælder for den samlede periode og for hele kommunen. Principperne om ligebehandling og gennemsigtighed skal overholdes uanset beløbets størrelse. Indkøb under kr. : Vareindkøb/tjenesteydelser under tærskelværdierne skal ikke i EU-udbud, men skal alligevel konkurrenceudsættes i overensstemmelse med EU-reglerne. Der kan indhentes tilbud fra flere potentielle leverandører. Hvor det er praktisk muligt, skal der indhentes tilbud fra mindst 3 leverandører, der er uafhængige af hinanden, således at der dokumenterbart er opnået det mest fordelagtige tilbud i forbindelse med indgåelsen af aftalen. Det tilstræbes, at indkøb under kr. så vidt muligt, købes hos lokale leverandører. Indkøb mellem kr. og 1,5 mio. kr.: Annoncering kan ske på kommunens hjemmeside og evt. i lokale og/eller landsdækkende medier. Annonceringen skal indeholde oplysning om vare, kontaktperson, frist for modtagelse af tilbud, hvor tilbuddene skal sendes til samt tildelingskrieterier. Udbud over 1,5 mio. kr. 3

5 Indkøb over ca. 1,5 mio. kr. (beløbet reguleres hvert år) skal i EU- udbud. Som hovedregel sker dette enten som offentligt eller begrænset udbud. Ved offentligt udbud kan alle deltage i tilbudsgivningen på baggrund af det udarbejdede udbudsmateriale. Ved begrænset udbud gennemføres en prækvalifikation af egnede leverandører, som efterfølgende får tilsendt udbudsmaterialet. Forpligtelsen til EU-udbud kan opfyldes ved tilslutning til en evt. SKI-aftale på området. Udbud offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside. Derudover annonceres i lokale og evt. landsdækkende medier. EU-udbud annonceres endvidere i EU-tidende. Midler Til opfyldelse af indkøbspolitikkens formål vedrørende indkøb til drift på de økonomisk mest fordelagtige vilkår bedst og billigst skal der i forbindelse med udbudsforretninger skabes de bedst mulige forudsætninger for konkurrence mellem potentielle leverandører. På den baggrund søges der indgået aftaler med leverandører med henblik på at: opnå de bedst mulige priser i forhold til kvalitet og service opnå leveringssikkerhed og de bedst mulige leveringsbetingelser opnå en hensigtsmæssig miljøbelastning Forudsætning for at opnå de bedste aftaler: I forbindelse med EU-udbudsforretninger undersøges det, om der er en SKI-aftale på området og i bekræftende fald vurderes det, om Morsø Kommune skal tilslutte sig eksisterende SKI-aftale eller om der skal gennemføres et EU-udbud. Samarbejde om fællesindkøb og/eller fælles udbud kan etableres med andre kommunale organisationer og/eller eksterne samarbejdspartnere, hvor det skønnes hensigtsmæssigt og til fordel for Morsø Kommune. Morsø Kommune har indgået aftale med Struer, Thisted og Vesthimmerland kommuner i indkøbssamarbejdet Limfjorden Vest. Til forberedelse og indgåelse af indkøbsaftaler inddrages i relevant omfang brugere og specialister (faglig referencegruppe ad hoc), der i kraft af erfaringer og kvalifikationer har særlige forudsætninger for at medvirke. De enkelte serviceområder/institutioner er ansvarlig for, at der i nødvendigt omfang udpeges repræsentanter til de referencegrupper, der er relevante for driftsområdets indkøbsvirksomhed. De enkelte serviceområder og institutioner m.v. bidrager med nødvendige oplysninger om forbrugssammensætning, kravspecifikationer og andre forhold af betydning for aftalers indgåelse. For at optimere indkøbene er serviceområderne/institutionerne forpligtede til: at obligatoriske aftaler, der er indgået af Udviklingsafdelingen benyttes af alle, at frivillige aftaler, der er indgået af Udviklingsafdelingen, benyttes, medmindre det godtgøres, at en økonomisk mere fordelagtig aftale kan opnås andetsteds. Udviklingsafdelingen skal orienteres, inden anden aftale indgås, såfremt aftalen er af væsentligt omfang, 4

6 at søge rådgivning hos Udviklingsafdelingen med hensyn til analyse af leverandørmarkedet og ved forhandlinger med leverandører ved større enkeltindkøb, som ikke er omfattet af en indkøbsaftale, at inddrage Udviklingsafdelingen ved bestræbelser på at standardisere og systematisere brug og design af varer og tjenester med henblik på opnåelse af forenklinger og dermed besparelser. I bestræbelserne på at realisere de bedst mulige indkøbsaftaler og reducere udgifterne til indkøb mest muligt prioriteres følgende: Der indgås indkøbsaftaler for hele kommunen med henblik på opnåelse af stordriftsfordele. Indgåede indkøbsaftaler gøres obligatoriske, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt. Varesortiment inden for de enkelte indkøbsaftaler søges reduceret og standardiseret. Der foretages løbende gevinstvurderinger. Ved indkøb under tærskelværdierne anbefales det at anvende SKI-aftalerne, såfremt der ikke forefindes egne aftaler på området, og at dispositionen ikke medfører uhensigtsmæssigheder. Morsø Kommune forventer på sigt at indføre e-handel, hvorved der opnås en lean-effekt ved smidigere arbejdsgange Succeskriterier - Aftalerne bruges i videst muligt omfang (over tid skal andelen af en varegruppe, der købes til toplistepriser (særligt fordelagtige priser) være mindst 70 %) - Tilfredshed med varer og service ud fra pris - Gevinstrealisering ud fra hvad udgiften ville være, hvis vi ikke havde indkøbsaftale, skal synliggøres - Brugerne er tilfredse med indkøbsaftalerne og udviklingsafdelingen. - Brugere inddrages i alle udbud via referencegrupper - Annoncerings-/udbudspligten overholdes Miljø Det er Morsø Kommunes mål at minimere miljøbelastningen i relation til kommunens forbrug af varer og tjenesteydelser. Ved ethvert udbud medtages derfor miljøkrav og ønsker i nødvendigt og relevant omfang. Disse krav og ønsker indgår sammen med øvrige krav i en helhedsvurdering. Ved valg af leverandører lægges vægt på, at der vælges produkter, der opfylder kravene til én af de offentligt kontrollerede miljømærkeordninger. Ved udbud kan miljøhensyn medtages som et tildelingskritie med en procentsats fastsat i det konkrete udbud afhængig af varens karakter. 5

7 Ved indkøb af el-forbrugende produkter, tages udgangspunkt i de krav til produkternes energiforbrug, som Elsparefondens A-klub stiller. Information og opfølgning Udviklingsafdelingen skal sikre, at der sker en tværgående informationsudveksling vedrørende indkøbsrelaterede spørgsmål. Udviklingsafdelingen vil på Intranettet løbende orientere om indgåede aftaler og opfølgning på disse. På hjemmesiden vil der endvidere være en oversigt over varegrupper, som der er indgået aftaler for. I forbindelse med den løbende opfølgning på kommunens indkøbspolitik bistår serviceområderne udviklingsafdelingen med relevante oplysninger om deres indkøb. Udviklingsafdelingen sørger for, at der gennemføres de nødvendige uddannelsesaktiviteter og informationsmøder med henblik på, - at Morsø Kommunes indkøbspolitik udbredes og efterleves i praksis, - at aftalerne evalueres med hensyn til tilfredshed med pris og kvalitet og service - at beslutning om fornyet udbud træffes ud fra en vurdering af evalueringer sammenholdt med ressourcer ved nyt udbud og evt. leverandørskift, - at øge den enkelte indkøbers miljøbevidsthed og miljøkendskab. Forhold til leverandører Leverandørvalg i forbindelse med udbud og disponering sker alene ud fra objektive kriterier. Morsø kommune lægger vægt på gode, dynamiske og længerevarende relationer til sine leverandører. Samarbejdet med kommunens leverandører skal bære præg af seriøsitet og professionalisme. Kommunens leverandører forventes at tilføre relevant viden om markedsforhold, produktudvikling m.v. til samarbejdet, ligesom leverandøren skal kunne stille statistisk materiale om kommunens indkøb til rådighed. Relevant konsulentbistand skal ligeledes kunne tilbydes. Til gengæld tilbyder Morsø Kommune leverandørerne et godt samarbejde baseret på dynamik, hjerterum og pålidelighed. Et samarbejde som skal være til fordel for begge parter. Der er gensidig tavshedspligt om indholdet i aftaler, kontrakter og tilbud. Dette er begrundet i kommunens forretningsmæssige interesser og leverandørernes konkurrencemæssige forhold. Der henvises i denne forbindelse til Indenrigsministeriets bekendtgørelse om undtagelse af dokumenter om kommunale myndigheders indkøbsaftaler fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen. Leverandører skal forud for leverancer til kommune på tro og love afgive oplysning om, evt. forfalden ubetalt gæld til det offentlige ikke overstiger kr., jf. Lov nr af 21. december 1994 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger. 6

8 Ingen må modtage gaver fra eksisterende eller potentielle leverandører, medmindre der er tale om reklamegaver af ubetydelig værdi. 7

9 Bilag 1 Anvendelse af aftaler, EU-udbud m.v. Obligatoriske aftaler Obligatoriske aftaler, som udviklingsafdelingen på Morsø Kommunes vegne, indgår med én eller flere leverandører, har samtlige serviceområder, institutioner m.v. pligt til at benytte ved alle indkøb af de omhandlede varer. En obligatorisk aftale er en kontrakt, hvor Morsø Kommune har forpligtet sig til at købe hele sit forbrug af den pågældende vare i den periode, aftalen løber hos den/de leverandører, som aftalen omfatter. Morsø Kommune har ikke indkøbt en bestemt mængde, men har forpligtet sig til at dække hele sit forbrug hos den/de omhandlede leverandører. Leverandøren har indgået aftalen på et forventet forbrug/salg til Morsø Kommune. Priser og leveringsbetingelser er fastsat i henhold hertil. Frivillige aftaler Frivillige aftaler er aftaler, som udviklingsafdelingen på Morsø Kommunes vegne indgår med én eller flere leverandører, og som samtlige serviceområder, afdelinger, institutioner m.v. skal benytte sig af, hvis de ikke har eller ved rimelige anstrengelser vil kunne opnå et mere fordelagtigt tilbud fra anden side. Udviklingsafdelingen skal orienteres. En frivillig aftale er en rammeaftale, hvor Morsø Kommunen ikke har forpligtet sig til at aftage hverken hele eller bestemte dele af sit forbrug hos den pågældende leverandør. Leverandøren kan altså ikke påregne et salg til Morsø Kommune, men har naturligvis en forventning om, at aftaler udløser et vist salg til kommunen. EU-udbud Udviklingsafdelingen virker som kommunens rådgivere med hensyn til gældende regler om EUudbud. For så vidt angår EU-udbuds tærskelværdier henvises til Udviklingsafdelingen forestår udarbejdelsen af kommunens EU-udbud på vare- og tjenesteydelsesområdet (varekøbs- og tjenesteydelsesdirektivet) i samarbejde med de respektive serviceområder, afdelinger, institutioner m.v. Udover obligatorisk annoncering i EU-tidende indrykkes også annoncer om EU-udbud på Morsø Kommunes hjemmeside og evt. i den lokale presse. Annonceringspligt Varer med en værdi over kr. og under EU s tærskelværdi skal annonceres førend der kan indgås aftale. Annoncering på kommunens hjemmeside opfylder betingelserne for offentlig annoncering. 8

10 Bilag 2 Morsø Kommunes købsbetingelser Med mindre andet er aftalt, er nedennævnte købsbetingelser gældende for alle leverancer til Morsø Kommune, hvad enten ordre er afgivet mundtligt eller skriftligt. 1. Betalingsbetingelser Betalingsbetingelserne er løbende måned plus 30 dage. 2. Leveringsbetingelse Leveringsbetingelserne er frit leveret overalt i Morsø Kommune til anvist plads i hus. 3. Leveringssted Levering må kun finde sted til de angivne leveringsadresser, hvor man alene er bemyndiget til at kvittere for varens modtagelse. Risikoen for tab og skade på én bestilt vare overgår først fra leverandøren til Morsø Kommune på leveringsstedet uanset leveringsbetingelserne i øvrigt. 4. Leveringstid En angiven leveringstid må nøje overholdes. Overskridelse af en angiven leveringstid berettiger Morsø Kommune til bortset fra force majeure skriftligt at annullere ordren. 5. Garanti Leverandøren garanterer, at bestilte varer er i nøje overensstemmelse med opgivne specifikationer, er første klasses handelsvarer og uden fejl i materialer og udførelse. Leverandørens garantibestemmelser begrænser ikke kommunens adgang til at påberåbe sig Købelovens almindelige regler. 6. Reklamationer Alle varer modtages med forbehold for godkendelse, uanset om betaling har fundet sted. Leverandøren underrettes omgående om fejl eller mangler ved en leverance. Returnering af varer af disse årsager sker for sælgers regning og risiko. 7. Følgeseddel Enhver leverance skal ledsages af en følgeseddel, hvorpå er anført leveringssted samt nøjagtig angivelse af forsendelsens indhold, men uden angivelse af pris. Er varen bestilt pr. rekvisition/ordre anføres rekvisitionsnummer/ordrenummer på følgeseddel. 8. Faktura Faktura fremsendes elektronisk til Morsø Kommune. EAN-lokationsnummer samt evt. rekvisitionsnummer/-ordrenummer skal være påført fakturaen. 9. Priser Priserne er faste, med mindre andet er aftalt. 10. Ændring af ordre Enhver ændring eller annullering af en ordre må afgives skriftligt for at være bindende. 9

11 11. Forsinket leverance Det påhviler leverandøren omgående at underrette Morsø Kommune, såfremt en fastsat leveringstid ikke kan overholdes. Se i øvrigt pkt Annullering Morsø Kommune forbeholder sig ret til skriftlig annullering af en vareleverance ved meddelelse om leverandørens konkurs, insolvens, likvidation eller manglende rådighedsevne. Skriftlig annullering eller udsættelse frigør Morsø Kommune for enhver forpligtelse til at betale påbegyndt arbejde på vareleverancer samt alle omkostninger forbundet hermed. 13. Købsbetingelser Med mindre andet er anerkendt af Morsø Kommune, er ovennævnte købsbetingelser gældende, uanset eventuelle salgsvilkår opstillet af leverandøren. 14. Offentliggørelse Leverandøren må ikke uden Morsø Kommunes tilladelse reklamere med eller offentliggøre, at firmaet er leverandør til Morsø Kommune. 15. Køb af service- og tjenesteydelser I det omfang ovennævnte betingelser kan overføres til service- og tjenesteydelser, er disse betingelser også gældende for disse. 16. Ejendomsret Modeller, tegninger, værktøj etc., leveret af kommunen eller fremstillet helt eller delvist for Morsø Kommunes regning, er kommunens ejendom. De nævnte effekter skal holdes forsikret uden omkostning for kommunen og må ikke udlånes, sælges, pantsættes, kopieres eller på anden måde efterlignes. Endvidere må salg eller overgivelse til anden side ikke finde sted uden Morsø Kommunes skriftlige samtykke. Ovennævnte effekter skal på forlangende stilles til kommunens rådighed og straks udleveres på begæring og uden yderligere omkostning for kommunen. 17. Øvrige betingelser For betingelser, der ikke er anført ved en ordres afgivelse, gælder købeloven og aftaleloven. 18. Tvistigheder Tvistigheder afgøres efter dansk ret ved Morsø Kommunes værneting, som er Retten i Holstebro. 10

12 Bilag 3 IT-indkøb IT-anskaffelser (udstyr, programmer m.v.), der skal anvendes på Morsø Kommunes administrative net, indkøbes af IT-afdelingen i samarbejde med berørt serviceområde/stab/institution m.v. Kun IT-udstyr, der er indkøbt og opstillet af IT-afdelingen eller efter aftale hermed, kan forventes serviceret. IT-afdelingen påser, at IT-anskaffelser følger de nationale og lokale standarder, der er nødvendige for systemintegration og kommunikation. Ligeledes påser IT-afdelingen, at anskaffelsen kvalitets- og ydelsesmæssigt lever op til markedsstandarderne samt overholder øvrige relevante tekniske krav. 11

13 Bilag 4 Indkøbsorganisationens opbygning Til at realisere målsætningen i Morsø Kommunes indkøbspolitik er det etableret en indkøbsfunktion i udviklingsafdelingen, der refererer til kommunaldirektøren. Kompetence Indkøbsfunktionen har kompetence til i overensstemmelse med indholdet i nærværende indkøbspolitik, samt den organisatoriske placering at indgå indkøbsaftaler i Morsø Kommune, herunder bl.a. indgåelse af indkøbssamarbejder med eksterne samarbejdspartnere. Opgaver og ansvar Indkøbsfunktionen har til opgave at etablere og formidle indkøbsaftaler (obligatoriske aftaler og evt. frivillige aftaler) til brug i serviceområder og institutioner m.v. at gennemføre EU-udbud at overholde annonceringspligt ved indkøb under EU s tærskelværdi at tage initiativ til rationalisering af indkøb af varer og tjenesteydelser at formidle relevant information til institutioners/afdelingers indkøbere at der løbende foretages en revision af kommunens indkøb at der løbende foretages en revision og ajourføring af indkøbspolitikken at informere kommunens leverandører om gældende indkøbspolitik at etablere relevante faglige referencegrupper vedr. indgåelse af indkøbsaftaler at følge op på indgåede aftaler med hensyn til priser og gevinstrealisering at evaluere aftaler at vurdere om der er behov for eksterne konsulenter, og i givet fald være kontaktled Afrapportering Udviklingsafdelingen udarbejder en årlig redegørelse for årets aktiviteter og resultater til direktion og chefgruppe. Prøvetidsevaluering i forhold til aftale og leverandør inden for de første 6 måneder. Decentralt placerede indkøbere Indkøberne bidrager med statistiske oplysninger vedrørende indkøb til indkøbsfunktionen. Indkøberne deltager ved konkrete udbud ad hoc i arbejdsgrupper, som arbejder med udvælgelse af varekategorier og kravspecifikationer vedrørende relevante varegrupper. Indkøberne foretager indkøb efter de indgåede indkøbsaftaler og samarbejder med udviklingsafdelingen om udarbejdelse af udbudsmateriale. 12

TØNDER KOMMUNES INDKØBSPOLITIK

TØNDER KOMMUNES INDKØBSPOLITIK TØNDER KOMMUNES INDKØBSPOLITIK 1 Indholdsfortegnelse Formål side 3 Omfang og afgrænsning side 3 Indhold side 4 Indkøbsaftaler side 5 - Udbud af vareindkøb og tjenesteydelser - Lokal handel - SKI-aftaler

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

Indkøbspolitik Dragør Kommune. (revideret den 3. juni 2016)

Indkøbspolitik Dragør Kommune. (revideret den 3. juni 2016) Indkøbspolitik Dragør Kommune (revideret den 3. juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Omfang og afgrænsning... 3 3. Indhold og prioriteter... 4 4. Indkøbsaftaler... 5 4.1 Udbud af indkøbsaftaler...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE Thisted november 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Mål... 3 Omfang og afgrænsning... 3 Indkøbspolitikkens indhold... 4 Udbud... 4 Miljø... 4 Klima... 5

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Lemvig Kommunes Indkøbspolitik

Lemvig Kommunes Indkøbspolitik Lemvig Kommunes Indkøbspolitik 2007 Indholdsfortegnelse Formål side 3 Omfang og afgrænsning side 3 Mål side 3 Midler side 3 Indkøbsaftaler side 4 Obligatoriske aftaler Engangsindkøb og indkøb uden for

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Indkøbspolitik for Furesø Kommune

Indkøbspolitik for Furesø Kommune Indkøbspolitik for Furesø Kommune Tilrettet efter beslutning truffet i Byrådet den 31. januar 2007 1. Formål Det overordnede formål med Furesø Kommunes indkøbspolitik er, at Furesø Kommune kan købe sine

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Indkøbspolitik for SOPU

Indkøbspolitik for SOPU Juli 2012 Indkøbspolitik for SOPU Indhold 1. Indledning 2. Baggrund for indkøbspolitikken 3. Lovkrav 4. Formål og mål 5. Organisering af indkøbsområdet 6. Leverandørforhold 7. Indkøbsstrategi 8. Uddannelse

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK INDHOLD 1. Indkøbspolitikkens formål. 3 1.1. Indkøbspolitik og de overordnede mål for Frederikssund Kommune.. 3 1.2. Indkøbspolitikkens omfang af afgrænsning 3 2. Grundlag

Læs mere

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG INDKØBSPOLITIK HANSENBERG revideret den 19. februar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik... 3 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 4 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune De Ringkøbing-Skjern Kommune Indkøbspolitik Godkendt af Byrådet den 17. maj 2011 1. Formål... 3 2. Mål... 3 3. Omfang og begrænsning... 3 4. IT-systemer, IT-udstyr og telefoni... 3 5. Indkøbsorganisationens

Læs mere

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

Du kan få flere oplysninger, kontakt: Tina Karsberg Nygaard - Tlf. 25 23 57 52 - mail: tiny@eucsj.dk. Revideret juli 2015

Du kan få flere oplysninger, kontakt: Tina Karsberg Nygaard - Tlf. 25 23 57 52 - mail: tiny@eucsj.dk. Revideret juli 2015 Du kan få flere oplysninger, kontakt: Tina Karsberg Nygaard - Tlf. 25 23 57 52 - mail: tiny@eucsj.dk Revideret juli 2015 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal... 3 EUC Sjællands indkøbspolitik... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Indkøbspolitik Februar 2013

Indkøbspolitik  Februar 2013 Indkøbspolitik Februar 2013 1. Grundlag for indkøbspolitikken Indkøbspolitikken tager sit udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for kommunens indkøbsfunktioner.

Læs mere

Roskilde Tekniske Skoles indkøbspolitik er udarbejdet af skolens økonomichef og er godkendt af skolens direktion d. 6. marts 2017.

Roskilde Tekniske Skoles indkøbspolitik er udarbejdet af skolens økonomichef og er godkendt af skolens direktion d. 6. marts 2017. Indkøbspolitik Roskilde Tekniske Skoles indkøbspolitik Roskilde Tekniske Skoles indkøbspolitik er udarbejdet af skolens økonomichef og er godkendt af skolens direktion d. 6. marts 2017. Overordnet skal

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Vedtaget af Byrådet d. 17.04.2013 Indhold 1. Indkøbspolitikkens overordnede formål 2 2. Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning 2 3. Indgåelse af aftaler 2 4. Anvendelse

Læs mere

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE INDKØBSPOLITIK I ALLERØD KOMMUNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkøbspolitikkens formål og principper 2. Indkøbspolitik og udbudsstrategi 3. Hvem er omfattet 4. Organisering af indkøb i Allerød Kommune

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik tager udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR IKAST - BRANDE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR IKAST - BRANDE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR IKAST - BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Ikast-Brande Kommunes indkøbspolitik...3 1. Indkøbspolitikkens overordnede formål...4 2. Indkøbspolitikkens omfang

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Indkøb i Skanderborg Kommune disponeres ud fra ressourcemæssige overvejelser og forretningsmæssige principper.

Indkøb i Skanderborg Kommune disponeres ud fra ressourcemæssige overvejelser og forretningsmæssige principper. Formål Indkøbspolitikken danner rammen for alle Skanderborg Kommunes indkøb, såvel for den centrale som for den decentrale organisation, herunder de selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst

Læs mere

Revideret april Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret april Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret april 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK.

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK. NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK www.norddjurs.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/indkoeb/indkoebspolitik Denne politik sammenfatter de grundlæggende elementer for indkøb i Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes Indkøbspolitik er vedtaget i byrådet den 25. marts 2008. Indkøbspolitikken skal sikre, at vi i Hjørring Kommune opnår

Læs mere

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Skive det er RENT LIV Leverandør til Skive Kommune Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Pjecen: Leverandør til Skive Kommune Dato: Udgivet februar 2015 Afsender: Skive Kommunes Indkøbsafdeling

Læs mere

Fællesindkøb Fyns Indkøbspolitik

Fællesindkøb Fyns Indkøbspolitik Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg Januar 2013 Fællesindkøb Fyns Indkøbspolitik Omfatter kommunerne Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyns og Nyborg Vi gør det ens,

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune

Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune Grundlag for indkøbspolitikken Esbjerg Kommune forvalter som Danmarks 5. største kommune et indkøbsbudget med et stort økonomisk potentiale. Det er derfor nødvendigt at

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE: EU-UDBUD 2007 BRYSTPROTESER Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Indkøbspolitik for Aalborg Kommune

Indkøbspolitik for Aalborg Kommune Indkøbspolitik for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitikkens formål... 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 2 Indkøbspolitikkens indhold... 3 Indkøbsorganisationens opbygning...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune Indkøbs- og udbudspolitik Randers kommune Vedtaget af Randers Byråd d. 25. marts 2008 1 1. Indledning. 3 2. Formål. 3 3. Hvad og hvem er omfattet af indkøbs- og udbudspolitikken? 4 3.1. Hvad. 4 3.2. Hvem.

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 Dato: 28. september 2011 Brevid: 1493520 Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 1. Indledning Indkøb er et væsentligt område, der yder vigtige bidrag til, at regionens ansatte kan løse kerneopgaverne

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

INDKØB. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Indkøb. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

INDKØB. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Indkøb. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. INDKØB i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Indkøb af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indhold 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem gælder retningslinjerne

Læs mere

Bilag B. Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling eller Miniudbud. Rammeaftale Fødevarer & drikkevarer Totalleverandører

Bilag B. Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling eller Miniudbud. Rammeaftale Fødevarer & drikkevarer Totalleverandører Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling eller Miniudbud Rammeaftale 09.01 Fødevarer & drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Proces for tildeling sådan vælger SKI-Rammeaftalen

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Sådan sælger du til HANSENBERG. En vejledning til leverandørerne

Sådan sælger du til HANSENBERG. En vejledning til leverandørerne Sådan sælger du til HANSENBERG En vejledning til leverandørerne HANSENBERG Skovvangen 28 6000 Kolding tlf.: +45 7932 0100 mail: hansenberg@hansenberg.dk Forord Forord v/direktør Birger Hørning S03 af Birger

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik 1 2 Forord Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Randers Kommune. Politikken gælder dermed for hele Randers Kommune. Den er rettet

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Syddjurs Kommune Indkøbs- og udbudspolitik 18. januar 2017

Syddjurs Kommune Indkøbs- og udbudspolitik 18. januar 2017 Syddjurs Kommunes indkøbs- og udbudspolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Politikkens omfang og afgrænsning... 2 3. Lovgivning... 2 4. Formål... 3 4.1 Indkøbsaftaler... 3 4.2 Inddragelse...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik 323-2006-119867 / MG 4. december 2006 Tilrettet 23.11.2007. Tilpasset Kommunalbestyrelsens vedtagne leasingpolitik/-strategi (side 6) /MG Indkøbs- og udbudspolitik Indledning og grundlag... 2 Servicestrategi...

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for økonomistyring Indkøbspolitik

Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for økonomistyring Indkøbspolitik Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Indkøbspolitik Gældende fra: 1. januar 2011 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Udkast. Norddjurs Kommunes. Indkøbspolitik samt regler for leasing og leje

Udkast. Norddjurs Kommunes. Indkøbspolitik samt regler for leasing og leje Udkast Norddjurs Kommunes Indkøbspolitik samt regler for leasing og leje Marts 2013 Side 1 af 15 1. Formål...4 1.1. Overordnede målsætninger og indsatsområder...4 2. Omfang og afgrænsning...4 3. Organisering

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

Indkøbspolitik for Aalborg Universitet

Indkøbspolitik for Aalborg Universitet Indkøbspolitik for Aalborg Universitet Formål Det overordnede formål med AAU s indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at AAU som helhed kan købe varer tjenesteydelser i den ønskede kvalitet på de økonomiske

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Overordnet indkøbspolitik

Overordnet indkøbspolitik Bilag 9.08 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Overordnet indkøbspolitik Formål

Læs mere

Indkøbspolitik for Gentofte Kommune

Indkøbspolitik for Gentofte Kommune for Gentofte Kommune DE TVÆRGÅENDE FUMKTIONER 1. Forord...1 2. kens overordnede formål...1 3. kens indhold...1 4. kens anvendelse og virkeområde...2 5. Organisering af indkøb...2 6. Indkøbsaftaler...4

Læs mere

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 1 2. Politikkens omfang og afgrænsning.... 2 3. Lovgivning.... 2 4. Indkøb.... 3 4.1 Indkøbsaftaler... 3 4.2 Inddragelse....

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver Retningslinje for udbud af bygge- og anlægsopgaver 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overvejelser før en opgave udbydes... 4 Beslutningsprocedure ved udbud af bygge- og anlægsopgaver... 5 Gennemførelse

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Indkøbspolitik. www.odense.dk

Indkøbspolitik. www.odense.dk Indkøbspolitik www.odense.dk Indholdsfortegnelse 1. Indkøbspolitikkens overordnede formål 2. Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning 3. Indkøbspolitikkens indhold 4. Anvendelse af de fælles indkøbsaftaler

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner. Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb

Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner. Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb Sorø og Ringsted Kommuner som indkøber Der indkøbes årligt for ca.

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Leverandør til Skive Kommune Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV Pjecen: Leverandør til Skive Kommune Dato: Udgivet februar 2015 Afsender: Skive Kommunes Indkøbsafdeling

Læs mere

Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune

Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune 1. Politikker Dokument: Indkøbspolitik Dok. Nr. 1.9 Version: 1 Niveau: 2 Dato 050508 Side 1 af 11 Indkøbspolitik Formål For at skabe den bedst mulige økonomi omkring

Læs mere

Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne

Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne EUC SJÆLLAND Jagtvej 2 4700 Næstved Forord Direktør: Astrid Dahl S03 Indkøbspolitik for EUC Sjælland S05 EU s udbudsregler S06 Reglerne

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere