Ringkøbing-Skjern Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringkøbing-Skjern Kommune"

Transkript

1 De Ringkøbing-Skjern Kommune Indkøbspolitik Godkendt af Byrådet den 17. maj 2011

2 1. Formål Mål Omfang og begrænsning IT-systemer, IT-udstyr og telefoni Indkøbsorganisationens opbygning Kompetence til Team Indkøb Decentrale dispositioner Brugergrupper Information og opfølgning Indkøbssamarbejde Indkøbsaftaler Udbud af vareindkøb og tjenesteydelser procent reglen Lokal handel Indgåelse og anvendelse af indkøbsaftaler Engangskøb og indkøb uden for aftaledækkede områder Elektronisk handel (ehandel) e-auktion Udbudsprocessen elektronisk Miljø Produkternes levetid Forhold til leverandører Rabatter/gevinster /tab Sociale klausuler Privat brug af indkøbsaftaler/gaver

3 1. Formål Det overordnede formål med Ringkøbing-Skjern Kommunes indkøbspolitik er gennem en fælles koordinering af de enkelte fag- og stabsområder, at skabe de optimale rammer for indkøb af varer og tjenesteydelser efter princippet bedst og billigst ved nye udbud og laveste pris ved genudbud, og derved opnå de mest fordelagtige betingelser for Ringkøbing-Skjern Kommune som helhed. Endvidere er det overordnede formål også at sørge for overholdelse af udbudsreglerne, både med hensyn til EU-udbudsdirektiver og de nationale regler. Indkøbspolitikken skal skabe en ensartet adfærd for indkøb i hele organisationen og medvirke til, at kommunen ved indgåelse af aftaler optræder som én kunde over for leverandørerne 2. Mål Ringkøbing-Skjern Kommune skal købe ind efter princippet bedst og billigst, det vil sige at købe den samlet set bedste vare til den lavest mulige pris. Dette mål søges opnået gennem: Udbud på flest mulige områder Indgåelse af obligatoriske indkøbsaftaler (skal aftaler) Centralt styrede indkøbsaftaler Medinddragelse af medarbejdere og decentrale indkøbere Decentrale indkøb ved anvendelse af indkøbsaftalerne 3. Omfang og begrænsning Indkøbspolitikken gælder for indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlæg og for alle Kommunens fag- og stabsområder og omfatter, ud over Kommunens egne institutioner, også selvejende institutioner i det omfang, det er muligt i henhold til de gældende driftsoverenskomster. Indkøb foretages som hovedregel decentralt. De enkelte fag- og stabsområder samt institutioner foretager således selv indkøb og er derfor ansvarlige for, at disse indkøb sker i overensstemmelse med Kommunens indkøbspolitik. Leasing, langtidsleje eller afbetalingskøb må kun ske efter forudgående godkendelse hos Økonomi og aftale med Team Indkøb. 4. IT-systemer, IT-udstyr og telefoni Indkøbspolitikken er som hidtil gældende for indkøb af IT-udstyr, IT-systemer samt telefoni. Ringkøbing-Skjern Kommune har besluttet at følge KL s anbefalinger vedrørende udarbejdelse af Udbudsstrategi og planer for kommunale IT-systemer. Kommunale IT-løsninger er underlagt de almindelige udbudsregler. Dvs. at de med jævne mellemrum skal i udbud. Det er en omfattende opgave, og der er derfor god grund til at udarbejde en strategi og en plan for, hvordan vi i Ringkøbing-Skjern Kommune vil løse denne opgave. Udbudsstrategien skal sikre at kommunen har overblik over Hvilke systemer der skal i udbud 3

4 Hvornår de skal i udbud Hvilken udbudsform der skal vælges Strategien indeholder en udbudsplan, der fortæller, hvornår hvilke løsninger skal i udbud. Udbudsplanen skal blandt andet sikre, at de nødvendige udbud faktisk afholdes, at udbudsprocessen ikke kommer som en overraskelse, og at kommunen ved hvilke ressourcer, der skal afsættes til at gennemføre udbud i en given periode. Offentliggørelse af udbudsplanen kan bidrage til at skærpe leverandørernes interesse for udbuddene. Når en leverandør på forhånd har en viden om, hvad der skal i udbud, på hvilket tidspunkt, har leverandøren en bedre baggrund for at optimere sin tilbudsproces og sin leverancemodel. 5. Indkøbsorganisationens opbygning Ringkøbing-Skjern Kommunes indkøbsfunktion er organisatorisk placeret som et Indkøbs-team i staben Viden & Strategi Team Indkøb. Team Indkøb har ansvar for Ringkøbing-Skjern Kommunes indkøb generelt med hensyn til initiativer, overblik og koordinering i bredeste forstand. Team Indkøb Har det daglige ansvar for kommunens indkøb og indkøbsadfærd Har tilsynet med, at de centralt indgåede aftaler overholdes Har det daglige ansvar for indkøbssystemets og indkøbsorganisationens uddannelse, udvikling og vedligeholdelse Rådgiver og vejleder generelt alle aftaleenheder i alle relevante leverandør og markedsforhold Team Indkøbs primære opgaver er: Forhandling og dialog med den samlede leverandørkreds Koordination af varekøb og tjenesteydelser Gennemførelse af udbud, herunder EU-udbud Indgåelse og vedligeholdelse samt distribution af indkøbsaftaler, gældende for samtlige fag- og stabsområder og aftaleenheder Servicering af alle centrale og decentrale disponenter i relevante indkøbsspørgsmål og lignende kommercielle forhold Hertil kommer udvikling og/eller tilvejebringelse af værktøjer og viden samt uddannelse til støtte for indkøbsarbejdet i Kommunen som helhed samt indførelsen og udbredelsen af ehandel i Kommunen. Til kvalitetssikring af udbud er der etableret et team samarbejde i Team Udbud, bestående af Juridisk Team og Team Indkøb, hvor teamet samarbejder / vidensdeler om alle udbud. Der afholdes 1 2 dialogmøder med Fag- og Stabscheferne, hvor der blandt andet tages emner op som nye tiltag i relation til indkøbsarbejdet i kommunen, samarbejdet, brugergrupper, informationer, evt. problemstillinger m.m. 6. Kompetence til Team Indkøb Team Indkøb har den fulde kompetence til at afvikle udbud og indgå aftaler for Ringkøbing- Skjern Kommune. 4

5 Det er alene Team Indkøb, der kan afvikle udbud og indgå samhandelsaftaler på varer og tjenesteydelser excl. bygge- og anlæg. Efter Team Indkøbs individuelle vurdering kan konkrete udbud afvikles af fag- og stabsområderne. Team Indkøb er samarbejdspartner for Ringkøbing-Skjern Kommunes indkøbere/medarbejdere. Det er derfor vigtigt, at Team Indkøb får alle ønskede oplysninger om fag- og stabsområdernes indkøb. Team Indkøb har kompetence til at tage initiativ til udbud på et hvert indkøbsområde i Ringkøbing-Skjern Kommune, samt afgøre hvorvidt det drejer sig om EU-udbud eller nationalt udbud. Det er Team Indkøbs opgave at indkøbsoptimere og finde gevinster. Team Indkøb har den fulde kompetence til at sætte tildelingskriterierne på pris ud fra erfaringer m.v. på området. 7. Decentrale dispositioner Byrådet forventer, at samtlige indkøbsdispositioner foretages i overensstemmelse med Ringkøbing-Skjern Kommunes indkøbspolitik. Det vil sige, at alle afdelinger og institutioner (herunder de selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst med kommunen og som er omfattet af indkøbsaftalerne) benytter kommunens indkøbssystemer og aftaler og ved indkøb, der ikke er omfattet af en anden aftale, i øvrigt handler efter etik og principper i indkøbspolitikken. Fag- og Stabsområderne, de enkelte afdelinger og institutioner har i forbindelse med forberedelse af udbud og indgåelse af aftaler pligt til at give Team Indkøb de nødvendige oplysninger til brug for processen samt deltage i brugergrupper. 8. Brugergrupper Efter godkendelse af udbudsplanen hvert år i Byrådet, bliver der nedsat brugergrupper på hvert vare- og tjenesteydelsesområde. Brugergruppernes medlemmer er medarbejdere med faglig og erfarings- eller interessemæssig kompetence i relation til det pågældende produktområde eller opgave. Brugergrupperne samarbejder med Team Indkøb om udarbejdelse af udbudsmateriale. Brugergruppens rolle/opgave er nærmere beskrevet i et notat om brugergruppens roller. Ved særligt kritiske IT-systemer (fx lønsystemer, økonomisystemer o.l.) er det stabscheferne for Viden & Strategi og Borgerservice, IT og Kommunikation der fastlægger tildelingskriterierne. Ved øvrige IT udbud er de almindelige regler gældende. Team Indkøb løser sine opgaver i et tæt samarbejde med de nedsatte brugergrupper samt indkøberne. 9. Information og opfølgning Team Indkøb skal i samarbejde med brugergrupper / indkøbere sikre, at der sker en tværgående informationsudveksling om indkøbsrelaterede spørgsmål. Indgåede indkøbsaftaler samt indkomne bud i forbindelse med udbudsforretninger er fortrolige oplysninger, som ikke må videregives til uvedkommende. 5

6 Team Indkøb skal internt sikre, at der gennemføres de nødvendige uddannelsesaktiviteter og informationsmøder, således at Ringkøbing-Skjern Kommunes indkøbspolitik udbredes og efterleves i praksis. Det er vigtigt for at sikre et mere effektivt indkøb, at der foretages måling af selve indkøbet. Team Indkøb skal derfor mindst én gang årligt lave en opgørelse over følgende parametre: Besparelse - hvor store besparelser har indkøbsafdelingen skabt? Aftaledækning - i hvor stor grad udnyttes rammeaftalerne? Antal leverandører - hvor mange leverandører er det nødvendigt at have? Brugertilfredshed - hvor tilfredse er indkøberne med aftaler og systemer fra Team Indkøb? I forbindelse med den løbende opfølgning på kommunens indkøbspolitik er fag- og stabsområderne forpligtet til at bistå Team Indkøb med relevante oplysninger om deres indkøb. Team Indkøb stiller sig til rådighed med råd og vejledning for nuværende og mulige leverandører. 10. Indkøbssamarbejde Der kan etableres samarbejde om indkøb med andre kommunale organisationer, offentlige virksomheder og statslige styrelser, hvor det skønnes hensigtsmæssigt. 11. Indkøbsaftaler Alle varer og tjenesteydelser skal som udgangspunkt være omfattet af indkøbsaftaler. Indkøbsaftaler indgår vi som rammeaftaler for en given periode (typisk 2-4 år) med én eller flere leverandører på et givet produktområde. Den konkrete længde af aftaleperioden afhænger af varetype og af de økonomiske og servicemæssige hensyn. 12. Udbud af vareindkøb og tjenesteydelser I henhold til nugældende udbudsdirektiver om varekøb og tjenesteydelser er tærskelværdien for varer og tjenesteydelser pt. fastlagt til ca. 1,5 mio. kr. Værdien beregnes i forhold til det samlede indkøb af ensartede varer og tjenesteydelser over 12 måneder. Ved flerårige aftaler må tærskelværdien ikke sammenlagt overstige ca. 1,5 mio. kr. beregnet over en 48 måneders periode. Anskaffelser over tærskelværdien skal sendes i EU-udbud. Her kan der være tale om enten begrænset udbud eller offentligt udbud. Ved begrænset udbud gennemføres en prækvalifikation af egnede leverandører, som efterfølgende får tilsendt udbudsmaterialet. Ved offentligt udbud kan alle byde på leverancen. Reglerne gælder både ved løbende leverancer, hvor der indgås aftaler med leverandørerne og ved enkeltkøb. Vareindkøb/køb af tjenesteydelser under tærskelværdierne skal ikke i EU-udbud. I henhold til tilbudsloven af 1. juli 2007, skal alle vareindkøb og køb af tjenesteydelser over kr. over en 4 årig aftale konkurrenceudsættes. Såfremt det i enkelte tilfælde skønnes hensigtsmæssigt, kan der i stedet for selv at indhente tilbud foretages indkøb både over og under EU s tærskelværdi ved anvendelse af rammeaftaler hos Statens & Kommunernes Indkøbs Service (SKI) og Staten (FM). Team Indkøb kobler sig på SKI-aftaler, hvor det skønnes hensigtsmæssigt, for at Ringkøbing- Skjern Kommune hurtigere kan opnå en gevinstrealisering på de områder, som der endnu ikke 6

7 er lavet aftale på, og hvor kommunen er udbudspligtig. Det skal dog understreges at Ringkøbng-Skjern Kommune som hovedregel går i eget udbud procent reglen I særlige tilfælde kan der jævnfør udbudsreglerne gøres brug af 20 procent reglen. Den samlede værdi af samtlige delkontrakter som undtages må ikke overstige 20 procent af hovedkontraktens totale værdi, og den enkelte delaftale må højest have en værdi på kr. excl. moms i kontraktperioden (over 4 år). I de tilfælde 20 procent reglen anvendes vil gevinstberegningen blive mindre, idet volumen bliver væsentlig mindre. Team Indkøb har kompetencen til at afgøre, hvorvidt 20 procent reglen kan benyttes. 14. Lokal handel Kommunen placerer gerne sine indkøb lokalt, men på konkurrencedygtige vilkår og ud fra forretningsmæssige kriterier, hvori indgår pris, kvalitet, leveringsforhold, lagerbinding mv. Lokale leverandører skal derfor kunne matche andre leverandører på alle relevante kriterier. Som leverandør kan man altid henvende sig til kommunen for at høre, hvorledes man kan komme i betragtning. Som en service gør kommunen opmærksom på kommunens indkøbsbehov. Dette sker ved, at indkøb fra kr. og op til EU s tærskelværdi samt øvrig tilbudsindhentning og EU-udbud bliver offentliggjort på Ringkøbing-Skjerns hjemmeside. Der vil endvidere blive annonceret i et lokalt medie med EU-udbud/tilbud, når dette skønnes hensigtsmæssigt. 15. Indgåelse og anvendelse af indkøbsaftaler I forbindelse med forberedelse af udbud og indgåelse af indkøbsaftaler har de enkelte institutioner pligt til at give de for arbejdet nødvendige oplysninger om forbrugssammensætning, kravspecifikationer og andre forhold af betydning for aftalers indgåelse. Der indgås obligatoriske eneleverandøraftaler på de områder, hvor det viser sig, at fordelene herved overstiger ulemperne ved kun at have én leverandør. Såfremt et fag-, stabsområde eller en institution kan opnå bedre vilkår og/eller pris på et aftaleområde uden om de obligatoriske aftaler, berettiger dette ikke til indkøb uden for kommunens indkøbsaftaler, da dette dels vil være et aftalebrud og dels vil underminere kommunens muligheder for at indgå attraktive indkøbsaftaler fremadrettet. Team Indkøb skal dog orienteres herom, således at indkøbsaftalens indhold kan blive revurderet. 16. Engangskøb og indkøb uden for aftaledækkede områder Udvælgelse af leverandører i forbindelse med engangskøb sker efter samme principper som ved indgåelse af indkøbsaftaler. Engangskøb vil typisk dreje sig om større anskaffelser, som ikke gentages så ofte, at en rammeaftale er fordelagtig for Kommunen På en række mindre produktområder forekommer indkøb af en så ubetydelig størrelse, at der ikke indgås rammeaftaler på området. I forbindelse med sådanne indkøb skal indkøberne 7

8 sikre, at indkøbspolitikkens formål og principper efterleves. Dog skal udbudsreglerne altid overholdes. I det omfang, at gennemførelse af indkøb har et pædagogisk eller opdragelsesmæssigt sigte over for beboere eller klienter, kan bestemmelserne i indkøbspolitikken fraviges efter aftale med Team Indkøb. Med henblik på, at kommunen til stadighed kan vurdere, hvorvidt nye produktområder skal gøres til genstand for indgåelse af indkøbsaftaler, skal de decentrale indkøbere i samarbejde med Team Indkøb løbende følge op på omfanget af disse former for indkøb. 17. Elektronisk handel (ehandel) IT- og Telestyrelsen foretog i slutningen af 2005 en udmelding med vision og pejlemærker for indførelsen af ehandel. Målet med indførelsen af en fuldt digitaliseret indkøbsproces er, at man alene skal beskæftige sig med varen i det øjeblik, man foretager selve bestillingen. Når der er trykket på bestil, er varen i princippet både bestilt, leveret, betalt og registreret i økonomisystemet. Ringkøbing-Skjern Kommune benytter systemer til e-handel og prioriterer samhandel med leverandører, der kan indgå i elektronisk handel. 18. E-auktion Ved de udbud, hvor det er muligt, kan Ringkøbing-Skjern Kommune benytte e-auktion for at få billigere priser både ved varekøb og tjenesteydelser. E-auktion er et supplement til den måde der foretages indkøb på i dag. EU-udbudsdirektivet gør det muligt for offentlige indkøbere at benytte sig af elektroniske auktioner for at opnå den bedste pris. 19. Udbudsprocessen elektronisk Udbudsprocessen gøres elektronisk ved brug af et udbudsværktøj til offentliggørelse af alle udbud og er gældende for alle der er omfattede af Ringkøbing-Skjern Kommunes indkøbspolitik. Et elektronisk udbudsværktøj sørger for offentliggørelse af udbuddet, sikrer udbudsdirektivets krav om gennemsigtighed og ligebehandling for alle tilbudsgivere, aflevering af tilbud m.v., og sparer ressourcer i udbudsprocessen. 20. Miljø Ved ethvert udbud medtages miljøkrav og -ønsker i nødvendigt og relevant omfang. Disse krav og ønsker indgår sammen med øvrige krav i en helhedsvurdering. Ved vurdering af produkter skal der tages hensyn til det produkt, der er mindst miljøbelastende og ressourceforbrugende ved levering, anvendelse, bortskaffelse og eventuel genanvendelse. Heri indgår også forhold om emballering og levetidsbetragtninger for produktet. Miljøbelastende produkter erstattes i muligt omfang af mindre miljøbelastende produkter. I vurderingen af produkter og ydelser indgår såvel det ydre miljø som arbejdsmiljøet. Der skal tages hensyn til personer (brugere, personale) og til materialer (inventar, overflader, beklædning, apparatur m.v.). De ergonomiske konsekvenser indgår i denne sammenhæng, ligesom MED-udvalgene og sikkerhedsorganisationen inddrages i arbejdet efter behov. 8

9 Ved valg af leverandører lægges vægt på, at der vælges produkter, der opfylder kravene til én af de offentligt kontrollerede miljømærkeordninger. Ved indkøb af el-forbrugende produkter skal der stilles de samme krav til produkternes energiforbrug, som Elsparefondens A-klub stiller. Da Byrådet har vedtaget at være en miljøkommune, vil det være i overensstemmelse hermed at indsætte minimum bestilling og/eller leveringsbetingelser pr. uge eller lign. ved nye aftaler, og hvor det er muligt. 21. Produkternes levetid Det er ikke kun produkternes pris, der er afgørende for valg af produkterne, idet også produkternes levetid, udskiftningsgrad mv. skal indregnes i valg af leverandør. Det er brugergruppernes opgave, at få undersøgt produkternes levetid/udskiftningsgrad m.v. 22. Forhold til leverandører Der skal anvendes en saglig, åben og ærlig dialog med Ringkøbing-Skjern Kommunes leverandører. Samarbejdet Ringkøbing-Skjern Kommune og leverandører imellem skal løse de indkøbsmæssige spørgsmål, men også i fællesskab at bidrage til at det forretningsmæssige forhold udvikles så det giver en positiv afvikling af de indgåede aftaler. Ringkøbing-Skjern Kommune lægger vægt på gode, dynamiske og længerevarende relationer til sine leverandører. Samarbejdet med kommunens leverandører skal bære præg af seriøsitet og professionalisme. Kommunens leverandører forventes at tilføre relevant viden om markedsforhold, produktudvikling m.v. til samarbejdet, ligesom leverandørerne skal kunne stille statistik om kommunens indkøb til rådighed. Relevant konsulentbistand skal ligeledes kunne tilbydes. Til gengæld tilbyder Ringkøbing-Skjern Kommune leverandørerne et godt samarbejde baseret på troværdighed, respekt og engagement. Et samarbejde som skal være til fordel for begge parter. Leverandørerne skal jfr. lov nr af 21. december 1994 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger på tro og love afgive oplysninger om, at evt. forfalden ubetalt gæld til det offentlige ikke overstiger kr. Når der er indgået en aftale med én eller flere leverandører på et givet produktområde, ønsker Ringkøbing-Skjern Kommune, at opsøgende salgsarbejde fra fravalgte leverandører kun sker til Team Indkøb. Ringkøbing-Skjern ønsker at belaste vores mulige leverandører så lidt som muligt. Det skal dog understreges, at der kan blive behov for informationer om kommunens tidligere køb inden for bestemte produktområder. 23. Rabatter/gevinster /tab Rabatter/bonus tilfalder med 75% til kommunekassen og 25% til fag- og stabsområderne for de udbud som helt eller delvist berører aftaleenheder på niveau 3 (institutionsniveauet med videre). Øvrige udbud, der ikke berører aftaleenhederne, gevinstrealiseres med 100% til kommunekassen. På IT-systemer, IT-udstyr samt telefoni tilfalder rabatter/bonus med 50% til kommunekassen. 9

10 Alle gevinster indtægtsføres på den centrale gevinstrealiseringskonto på konto 6. Hvis en udbudsforretninger ender ud med et tab set i forhold til nuværende kontrakter, bliver tabet finansieret af gevinstrealiseringskontoen på konto 6, således at de berørte driftsområder kompenseres for tabet. Alle kontrakter bliver gevinstrealiseret med virkning fra og med aftaleindgåelse/kontraktstart. Når aftalerne er indgået, er det gevinstrealiseringsgruppen, som består af medarbejdere fra Team Indkøb og Økonomi, der beregner gevinsterne fra de forbedrede aftaler, hvorefter Økonomi trækker pengene ud af de enkelte budgetter og indtægtsfører på den centrale gevinstrealiseringskonto på konto Sociale klausuler Det skal ved et hvert udbud vurderes, om der kan/skal indbygges sociale klausuler og i givet fald hvilke. Vurderingen af, hvorvidt sociale klausuler skal indgå i udbudsmaterialet, foretages ved de enkelte udbud. Som eksempler på sociale klausuler kan nævnes: Social klausul med krav om At ansætte et antal/en andel medarbejdere på særlige vilkår. At ansætte medarbejdere på særlige vilkår At ansætte et antal/en andel medarbejdere med en vis ledighedsperiode At ansætte et antal/en andel medarbejdere fra en særlig gruppe Etnisk ligestillingspolitik. En personalepolitik. En arbejdsmiljøpolitik Det sociale indeks som social klausul. 25. Privat brug af indkøbsaftaler/gaver Ringkøbing-Skjern Kommunes indkøbsaftaler må ikke anvendes til private indkøb. Ingen må modtage gaver fra eksisterende eller potentielle leverandører, medmindre der er tale om reklamegaver af ubetydelig værdi. 10

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

Indkøbspolitik Dragør Kommune. (revideret den 3. juni 2016)

Indkøbspolitik Dragør Kommune. (revideret den 3. juni 2016) Indkøbspolitik Dragør Kommune (revideret den 3. juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Omfang og afgrænsning... 3 3. Indhold og prioriteter... 4 4. Indkøbsaftaler... 5 4.1 Udbud af indkøbsaftaler...

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Indkøb i Skanderborg Kommune disponeres ud fra ressourcemæssige overvejelser og forretningsmæssige principper.

Indkøb i Skanderborg Kommune disponeres ud fra ressourcemæssige overvejelser og forretningsmæssige principper. Formål Indkøbspolitikken danner rammen for alle Skanderborg Kommunes indkøb, såvel for den centrale som for den decentrale organisation, herunder de selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

Vejledning til indkøbspolitikken

Vejledning til indkøbspolitikken Vejledning til indkøbspolitikken Særligt om varer, tjenesteydelser og IT-systemer Målsætninger Der henvises til Ringkøbing-Skjern Kommunes indkøbspolitik 2016. Ringkøbing-Skjern Kommune har en målsætning

Læs mere

Lemvig Kommunes Indkøbspolitik

Lemvig Kommunes Indkøbspolitik Lemvig Kommunes Indkøbspolitik 2007 Indholdsfortegnelse Formål side 3 Omfang og afgrænsning side 3 Mål side 3 Midler side 3 Indkøbsaftaler side 4 Obligatoriske aftaler Engangsindkøb og indkøb uden for

Læs mere

TØNDER KOMMUNES INDKØBSPOLITIK

TØNDER KOMMUNES INDKØBSPOLITIK TØNDER KOMMUNES INDKØBSPOLITIK 1 Indholdsfortegnelse Formål side 3 Omfang og afgrænsning side 3 Indhold side 4 Indkøbsaftaler side 5 - Udbud af vareindkøb og tjenesteydelser - Lokal handel - SKI-aftaler

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE Thisted november 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Mål... 3 Omfang og afgrænsning... 3 Indkøbspolitikkens indhold... 4 Udbud... 4 Miljø... 4 Klima... 5

Læs mere

Indkøbspolitik Februar 2013

Indkøbspolitik  Februar 2013 Indkøbspolitik Februar 2013 1. Grundlag for indkøbspolitikken Indkøbspolitikken tager sit udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for kommunens indkøbsfunktioner.

Læs mere

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE INDKØBSPOLITIK I ALLERØD KOMMUNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkøbspolitikkens formål og principper 2. Indkøbspolitik og udbudsstrategi 3. Hvem er omfattet 4. Organisering af indkøb i Allerød Kommune

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

Indkøbspolitik for Furesø Kommune

Indkøbspolitik for Furesø Kommune Indkøbspolitik for Furesø Kommune Tilrettet efter beslutning truffet i Byrådet den 31. januar 2007 1. Formål Det overordnede formål med Furesø Kommunes indkøbspolitik er, at Furesø Kommune kan købe sine

Læs mere

Revideret april Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret april Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret april 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR IKAST - BRANDE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR IKAST - BRANDE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR IKAST - BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Ikast-Brande Kommunes indkøbspolitik...3 1. Indkøbspolitikkens overordnede formål...4 2. Indkøbspolitikkens omfang

Læs mere

U d v i k l i n g s a f d e l i n g e n. Indkøbspolitik. Januar 2010

U d v i k l i n g s a f d e l i n g e n. Indkøbspolitik. Januar 2010 U d v i k l i n g s a f d e l i n g e n Indkøbspolitik Januar 2010 Formål...2 Omfang og afgrænsning...2 Midler...4 Succeskriterier...5 Miljø...5 Information og opfølgning...6 Forhold til leverandører...6

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik tager udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for

Læs mere

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes Indkøbspolitik er vedtaget i byrådet den 25. marts 2008. Indkøbspolitikken skal sikre, at vi i Hjørring Kommune opnår

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune Indkøbs- og udbudspolitik Randers kommune Vedtaget af Randers Byråd d. 25. marts 2008 1 1. Indledning. 3 2. Formål. 3 3. Hvad og hvem er omfattet af indkøbs- og udbudspolitikken? 4 3.1. Hvad. 4 3.2. Hvem.

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Vedtaget af Byrådet d. 17.04.2013 Indhold 1. Indkøbspolitikkens overordnede formål 2 2. Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning 2 3. Indgåelse af aftaler 2 4. Anvendelse

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Fællesindkøb Fyns Indkøbspolitik

Fællesindkøb Fyns Indkøbspolitik Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg Januar 2013 Fællesindkøb Fyns Indkøbspolitik Omfatter kommunerne Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyns og Nyborg Vi gør det ens,

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik 323-2006-119867 / MG 4. december 2006 Tilrettet 23.11.2007. Tilpasset Kommunalbestyrelsens vedtagne leasingpolitik/-strategi (side 6) /MG Indkøbs- og udbudspolitik Indledning og grundlag... 2 Servicestrategi...

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK INDHOLD 1. Indkøbspolitikkens formål. 3 1.1. Indkøbspolitik og de overordnede mål for Frederikssund Kommune.. 3 1.2. Indkøbspolitikkens omfang af afgrænsning 3 2. Grundlag

Læs mere

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 Dato: 28. september 2011 Brevid: 1493520 Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 1. Indledning Indkøb er et væsentligt område, der yder vigtige bidrag til, at regionens ansatte kan løse kerneopgaverne

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

1. FORMÅL...4 2. INDKØBSAFTALER...6 3. E-HANDEL...8 4. MILJØ...9 5. LEVERANDØRPOLITIK...10 6. INDKØBSORGANISATIONEN...12 7. STYREGRUPPE...

1. FORMÅL...4 2. INDKØBSAFTALER...6 3. E-HANDEL...8 4. MILJØ...9 5. LEVERANDØRPOLITIK...10 6. INDKØBSORGANISATIONEN...12 7. STYREGRUPPE... Indkøbspolitik 2 1. FORMÅL...4 1.1 OMFANG OG AFGRÆNSNING... 4 1.2 FORRETNINGSMÆSSIGE KRITERIER... 5 1.3 PRIS... 5 1.4 KVALITET... 5 1.5 MILJØ... 5 1.6 ØVRIGE PARAMETRE... 5 1.7 MINIMERING AF RISICI...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik 1 2 Forord Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Randers Kommune. Politikken gælder dermed for hele Randers Kommune. Den er rettet

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 INDKØBSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE Indholdsfortegnelse Grundlag for Indkøbspolitikken...3 Indkøbspolitikkens overordnede formål...4

Læs mere

Indkøbspolitik. www.odense.dk

Indkøbspolitik. www.odense.dk Indkøbspolitik www.odense.dk Indholdsfortegnelse 1. Indkøbspolitikkens overordnede formål 2. Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning 3. Indkøbspolitikkens indhold 4. Anvendelse af de fælles indkøbsaftaler

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune

Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune Grundlag for indkøbspolitikken Esbjerg Kommune forvalter som Danmarks 5. største kommune et indkøbsbudget med et stort økonomisk potentiale. Det er derfor nødvendigt at

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Skive det er RENT LIV Leverandør til Skive Kommune Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Pjecen: Leverandør til Skive Kommune Dato: Udgivet februar 2015 Afsender: Skive Kommunes Indkøbsafdeling

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Du kan få flere oplysninger, kontakt: Tina Karsberg Nygaard - Tlf. 25 23 57 52 - mail: tiny@eucsj.dk. Revideret juli 2015

Du kan få flere oplysninger, kontakt: Tina Karsberg Nygaard - Tlf. 25 23 57 52 - mail: tiny@eucsj.dk. Revideret juli 2015 Du kan få flere oplysninger, kontakt: Tina Karsberg Nygaard - Tlf. 25 23 57 52 - mail: tiny@eucsj.dk Revideret juli 2015 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal... 3 EUC Sjællands indkøbspolitik... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Retningslinje. for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Retningslinje. for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Retningslinje for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Indkøb af varer og tjenesteydelse... 4 Overvejelser før en vare eller tjenesteydelse indkøbes... 4 Beslutningsprocedure

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Udkast. Norddjurs Kommunes. Indkøbspolitik samt regler for leasing og leje

Udkast. Norddjurs Kommunes. Indkøbspolitik samt regler for leasing og leje Udkast Norddjurs Kommunes Indkøbspolitik samt regler for leasing og leje Marts 2013 Side 1 af 15 1. Formål...4 1.1. Overordnede målsætninger og indsatsområder...4 2. Omfang og afgrænsning...4 3. Organisering

Læs mere

Syddjurs Kommune Indkøbs- og udbudspolitik 18. januar 2017

Syddjurs Kommune Indkøbs- og udbudspolitik 18. januar 2017 Syddjurs Kommunes indkøbs- og udbudspolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Politikkens omfang og afgrænsning... 2 3. Lovgivning... 2 4. Formål... 3 4.1 Indkøbsaftaler... 3 4.2 Inddragelse...

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK.

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK. NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK www.norddjurs.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/indkoeb/indkoebspolitik Denne politik sammenfatter de grundlæggende elementer for indkøb i Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg 1 December 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål...3

Læs mere

Indkøbs- og Udbudspolitik. Indkøbs- og udbudspolitik. for Brøndby Kommune

Indkøbs- og Udbudspolitik. Indkøbs- og udbudspolitik. for Brøndby Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Brøndby Kommune gældende fra 1. januar 2017 1 Indledning og grundlag for indkøbs og udbudspolitikken Denne politik udstikker rammerne for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 1 2. Politikkens omfang og afgrænsning.... 2 3. Lovgivning.... 2 4. Indkøb.... 3 4.1 Indkøbsaftaler... 3 4.2 Inddragelse....

Læs mere

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver Retningslinje for udbud af bygge- og anlægsopgaver 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overvejelser før en opgave udbydes... 4 Beslutningsprocedure ved udbud af bygge- og anlægsopgaver... 5 Gennemførelse

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang:

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang: Formål Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Skanderborg Kommune. Politikken skal skabe en ensartet adfærd for indkøb og udbud i hele organisationen og medvirke

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Shared A/S INDKØBSPOLITIK. Fælles grundlag for indkøb

Shared A/S INDKØBSPOLITIK. Fælles grundlag for indkøb Shared A/S INDKØBSPOLITIK Fælles grundlag for indkøb INDHOLD 1 Baggrund og formål for indkøbspolitikken... 3 2 Formålet med Shared... 3 3 Shareds funktion og arbejdsopgaver... 3 4 Fælles indkøbspolitik...

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG INDKØBSPOLITIK HANSENBERG revideret den 19. februar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik... 3 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 4 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Indkøbspolitik for Aalborg Kommune

Indkøbspolitik for Aalborg Kommune Indkøbspolitik for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitikkens formål... 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 2 Indkøbspolitikkens indhold... 3 Indkøbsorganisationens opbygning...

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2012 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål Det overordnede formål med Svendborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik er at sikre rammer for, at kommunen

Læs mere

Udkast. Norddjurs Kommunes Indkøbsvejledning

Udkast. Norddjurs Kommunes Indkøbsvejledning Udkast Norddjurs Kommunes Indkøbsvejledning Marts 2013 Side 1 af 14 1. Formål...3 2. Indkøbspolitikken kort fortalt...3 3. Indkøbsorganisering...3 3.1. Indkøbsfunktionen...3 3.2. Tværgående indkøbsgruppe...4

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Vejledning til faggrupper

Vejledning til faggrupper Vejledning til faggrupper - en hjælp til at få et overblik over rollen som fagperson INDHOLD 1. Formål med vejledningen... 2 2. Definition af en faggruppe... 2 3. Hvornår skal der gennemføres et udbud

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. for. Ishøj Kommune

INDKØBSPOLITIK. for. Ishøj Kommune INDKØBSPOLITIK for Ishøj Kommune Godkendt af Ishøj Byråd den 6. december 2005 2 1. Overordnede formål. Økonomiudvalget fastsætter ifølge 7 i kommunens styrelsesvedtægt regler om samordning af kommunens

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

Grundlag for Indkøbspolitikken Indkøbspolitikkens overordnede formål Indkøbspolitiske mål Indkøbsorganisationen...

Grundlag for Indkøbspolitikken Indkøbspolitikkens overordnede formål Indkøbspolitiske mål Indkøbsorganisationen... Indholdsfortegnelse Grundlag for Indkøbspolitikken... 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 1 Indkøbspolitiske mål... 1 Indkøbsorganisationen... 2 Indkøbsaftaler og leverandører... 3 Indkøbsfællesskaber...

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Leverandør til Skive Kommune Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV Pjecen: Leverandør til Skive Kommune Dato: Udgivet februar 2015 Afsender: Skive Kommunes Indkøbsafdeling

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere