Ejendoms- og Arealudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendoms- og Arealudvalget"

Transkript

1 Referat Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 18:20 Mødelokale: Medlemmer: Teknisk Forvaltning Anders Wolf Andresen, Arne Bech, Mikkel Dencker, Ømer Kuscu Bemærkninger: Der forelå afbud fra Steen Ørskov (C), Ømer Kuscu (A) deltog ikke i behandlingen af punkt 6.

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra formanden Frihedens Idrætscenter - omklædningsfaciliteter til ishockey. Projekt nr Miljø- og energipuljen Projekt nr Status og forslag til omprioritering af tiltag Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2012, ekskl. skoler og daginstitutioner. Projekt nr Omdisponering af projekt Hvidovre Strandpark. Projekt nr Bevillingsansøgning Projekt nr Fornyelse af byens parker Strandparken I/S - godkendelse af regnskab Strandparken I/S - godkendelse af forslag til budget Besigtigelsestur på cykel til aktuelle projekter i kommunen Program Økonomirapportering pr. 31. marts 2013 for s område Eventuelt Bilagsoversigt Underskriftsside

3 1. Godkendelse af dagsorden J.nr.: A21 Sagsnr.: 12/53028 BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN Godkendt. INDSTILLING - 2

4 2. Meddelelser fra formanden J.nr.: A26 Sagsnr.: 12/53013 BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN Formanden orienterede om el-bilens fortsatte drift. INDSTILLING By- og Teknikforvaltningen indstiller til 1. at tage orientering til efterretning. 3

5 3. Frihedens Idrætscenter - omklædningsfaciliteter til ishockey. Projekt nr J.nr.: P21 Sagsnr.: 12/51545 BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN Det anbefales, at scenarie 1 indarbejdes i forslag til investeringsoversigten INDSTILLING By- og Teknikforvaltning indstiller til at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at projektet i scenarie 1 eller scenarie 2 indarbejdes i forslag til investeringsoversigt for SAGSFREMSTILLING Hvidovre Ishockey Klub vendte i 2007 tilbage til Isligaen, hvilket indebar, at klubbens omklædningsfaciliteter skulle forbedres, således at de kunne opfylde Dansk Ishockey Unions minimumskrav til opdeling og pladsforhold. Som følge heraf godkendte Kommunalbestyrelsen på sit møde den 12. juni 2007, punkt 14, at kommunen skulle opstille en lejet pavillonbygning, således at Dansk Ishockey Unions krav blev opfyldt. Den daværende Bygge- og Planafdeling i Teknisk Forvaltning gav dispensation til at opstille pavillonmodulerne under den forudsætning, at bygningerne kun skulle stå der midlertidigt. Dispensationen var tidsbegrænset, således at pavillonerne skulle fjernes inden udløbet af en femårsperiode. Kommunen står derfor overfor, at tilladelsen til pavillonen er udløbet. På den baggrund anbefaler By- og Teknikforvaltningen, at kommunen opfører nye, permanente omklædningsfaciliteter i en tilbygning til Frihedens Idrætscenter. Permanente omklædningsfaciliteter vil være gunstigt for kommunen ud fra flere betragtninger. Hvidovre Kommune vil bl.a. kunne reducere udgifter til energi og leje betragteligt, da disse udgifter er høje i den nuværende pavillonbygning. Herudover er der et generelt behov for nye omklædningsfaciliteter. Det skyldes, at de eksisterende omklædningsrum er små, nedslidte og utidssvarende i forhold til bl.a. ventilation. Samtidig er der et væsentligt større brug af faciliteterne nu, idet der er mange hold, som anvender Frihedens Idrætscenter. Hvidovre Ishockey Klub (HvIK), der anvender Frihedens Idrætscenter som deres hjemmebane i nationale turneringer, har bl.a. et kvindehold, som spiller i den bedste danske række. Derudover har de et herrehold i 1. division, et U20-hold, et U18-hold samt en lang række ungdomshold. Klubberne har derfor mange holdaktiviteter og dermed et behov for gode omklædningsfaciliteter. Der er på nuværende tidspunkt ikke et isligahold, som benytter Frihedens Idrætscenter, idet Copenhagen Hockey og Event gik konkurs i marts Kultur- og Fritidsafdelingen er dog vidende om, at forskellige grupperinger arbejder på at etablere et hold, som skal deltage i isligaen fra sæson 2014/15. Dette vil skabe et yderligere behov for omklædningsfaciliteter i Frihedens Idrætscenter. 4

6 Lokalplan Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 29. august 2007 at give dispensation fra Lokalplan 329, 6.1 og 6.2 til at opstille en pavillon, som ishockeyklubben kunne bruge til omklædning. Begrundelsen for dispensationen var, at der var tale om en rimelig, bygningsmæssig løsning på et akut problem. Udformningen af pavillonen lever dog hverken op til lokalplanens krav om udformning og materialer eller til den eksisterende bebyggelses relativt høje arkitektoniske standard. På den baggrund er dispensationen gjort tidsbegrænset for en periode på 5 år, og den nuværende dispensation udløb den 10. oktober Såfremt kommunen ønsker at gøre den opstillede pavillon permanent, forudsætter det, at der forinden vedtages en ny lokalplan for ejendommen, der ikke indeholder de nuværende krav til bygningens udformning og materialeanvendelse. Processen for at udarbejde og vedtage en ny lokalplan vil vare ca. 1 år. Herudover skal kommunen jævnfør det gældende bygningsreglement foretage en række ændringer i relation til adgangsforhold/tilgængelighed, konstruktioner, brandforhold, energi og installationer, såfremt den nuværende midlertidige byggetilladelse skal gøres varig. Kommunen vil ved denne løsning heller ikke opnå de betydelige besparelser på energi og leje, som er skitseret nedenfor, og som vil være gunstigt for kommunen på længere sigt. Det fremgår af Lokalplan nr. 329, at det vil være muligt at opføre yderligere m2 bruttoetageareal i lokalplanområdet, når Skøjtetræningshallen og Curlinghallen er opført. Det giver mulighed for at etablere en ny tilbygning til omklædningsfaciliteter, som kan erstatte de nuværende midlertidige pavillonbygninger. I Lokalplanens 8.1 fremgår det, at Ved nybyggeri på arealet vest for det eksisterende Frihedens Idrætscenter skal der reserveres areal til 200 parkeringspladser. Der skal derfor tages stilling til flytning af arealudlægget til parkering. Energi- og lejeudgifter Det nuværende el-forbrug i pavillonen er på kwh om året, hvilket svarer til et forbrug på kr. ekskl. moms om året. Herudover udgør lejeudgifterne til pavillonen kr. ekskl. moms om året. By- og Teknikforvaltningen vurderer, at det vil være muligt at spare 1/3 på el-udgifterne og hele lejeudgiften ved at fjerne pavillonen og placere omklædningsfaciliteterne i Frihedens Idrætscenter. Det vil samlet være en besparelse på ca kr. ekskl. moms om året. Kort om projektet to scenarier By- og Teknikforvaltningen opstiller to scenarier, som vil kunne imødekomme, at kommunen etablerer nye permanente omklædningsfaciliteter i en tilbygning til Frihedens Idrætscenter. Begge scenarier vil indebære, at pavillonerne nedrives, og at området genetableres. Udgiften hertil vil andrage ca kr., og forvaltningen forventer, at denne udgift vil kunne indeholdes under projektets udgifter. Herudover vil lejekontrakten skulle ophæves. Fælles for de to forslag er, at en ny tilbygning skal udformes i overensstemmelse med lokalplanen, hvilket vil sige med facader og gavle i røde tegl. Herudover gælder følgende arealer for begge forslag: Dommeromklædning udgør ca. 20 m2 og indeholder særskilt omklædningsareal inkl. skabe samt toilet- og badefaciliteter til 3 dommere. 5

7 En omklædningssektion udgør ca. 130 m2 og indeholder 1 omklædningsrum på ca. 80 m2, 1 bruserum på ca. 10 m2, minimum 3 toiletter på i alt 10 m2, 1 massagerum på ca. 10 m2, 1 trænerrum på ca. 10 m2 og depotrum på ca. 10 m2. Flugtvejsareal/gangareal udgør ca. 40 m2. Areal til ventilationsanlæg udgør ca. 50 m2. By- og Teknikforvaltningen anbefaler, at kommunen etablerer et adskilt rum på ca. 50 m2 til ventilationsanlæg, som både kan betjene de nye og de eksisterende omklædningsfaciliteter, og som vil overholde gældende krav til ventilation. De eksisterende omklædningsfaciliteter har kun udsugning, der betjenes manuelt, og forvaltningen vurderer, at de nuværende ventilationsforhold er defekte, mangelfulde og energikrævende, og at de ikke overholder gældende krav til ventilation. Det er forvaltningens vurdering, at der på sigt er behov for at udskifte det eksisterende udsugnings-/ventilationsanlæg til et ventilationsanlæg med varmegenindvinding, idet der vil blive stillet krav om opfyldelse af ventilationsforholdene, når de gamle omklædningsrum skal renoveres. Scenarie 1 By- og Teknikforvaltningen anbefaler, at kommunen etablerer en tilbygning mod vest, som omfatter dommeromklædning, to omklædningssektioner med depotfaciliteter og nødvendigt flugtareal, som ishockeyholdene kan bruge til almindeligt gangareal. Den overordnede økonomi for scenarie 1 er følgende: Overslagspriser Ekskl. moms kr. Ny tilbygning. Omklædningsfaciliteter (inkl dommeromklædning, 2 omklædningssektioner og flugtvejsareal/gangareal) samt ventilationsanlæg, 370 m2 Uforudseelige udgifter Rådgivning Omkostninger Samlet pris Dette forslag vil sikre, at der både er plads til ude- og hjemmehold. Scenarie 2 I modsætning til det første forslag indeholder scenarie 2 kun én omklædningssektion og vil således ikke i samme omfang opfylde brugernes behov for omklædningsfaciliteter. Scenarie 2 vil dog opfylde kravene fra Dansk Ishockey Union. Den overordnede økonomi for scenarie 2 er følgende: Overslagspriser Ekskl. moms kr. Ny tilbygning. Omklædningsfaciliteter (inkl dommeromklædning, 1 omklædningssektion og flugtvejsareal/gangareal) samt ventilationsanlæg, 240 m2 Uforudseelige udgifter Rådgivning

8 Omkostninger Samlet pris By- og Teknikforvaltningen vil sikre, at projektet udformes, så kommunen kan vælge at tilbygge yderligere omklædningsfaciliteter på et senere tidspunkt. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Rådighedsbeløb i 2014 til scenarie 1 eller scenarie 2 foreslås afsat på investeringsoversigten i forbindelse med budgetbehandlingen for Det afsatte rådighedsbeløb i 2014 på kr til Projekt nr. 0185, Frihedens Idrætscenter, om-/udbygning omklædning, udgår. Der vil være en afledt besparelse på driften på minimum kr. ekskl. moms om året, når pavillonerne er fjernet, og de nye omklædningsfaciliteter er etableret. BILAG: 1 Åben Frihedens Idrætscenter - Situationsplan - Forslag til placering af omklædning, dateret /13 7

9 4. Miljø- og energipuljen Projekt nr Status og forslag til omprioritering af tiltag J.nr.: P20 Sagsnr.: 12/46220 BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN Ad 1. Taget til efterretning. Ad 2. Godkendt. INDSTILLING By- og Teknikforvaltningen indstiller til 1. at tage nedenstående orientering om status på projekt nr. 0177, Miljø- og energipulje 2013, til efterretning, 2. at godkende nedenstående omprioritering af tiltag under projekt nr. 0177, Miljøog energipulje SAGSFREMSTILLING Baggrund Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 27. november 2012 anlægsbevilling svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2013 på kr , jævnfør punkt 13, Bevillingsafgivelse til anlægsprojekter Kommunalbestyrelsen vedtog på samme møde, at projekt nr. 0177, Miljø- og energipulje 2013, skal forelægges fagudvalget til godkendelse, inden projektet kan iværksættes. By- og Teknikforvaltningen fremlagde på den baggrund forvaltningens forslag til udmøntning af Miljø- og energipulje godkendte forslaget på møde den 28. november 2012, punkt 4, Miljø- og energipuljen By- og Teknikforvaltningen fremlagde følgende 16 tiltag som en del af Miljø- og energipulje 2013: Planlagte projekter i Miljø- og energipulje Medborgerhus Ventilationsanlæg i Medborgersalen, forhal og cafe (forprojekt). 2 Medborgerhus Lys i Medborgersalen (inkl. scenelys). Beløb i kr > 10 år år 3 Medborgerhus < 10 år Tilbagebetalingstid 8

10 CTS-styring af varme. 4 Rådhuset CTS-styring i Rådhushatten. 5 Avedøre Idrætscenter Lys i svømmehal (både loftsog undervandsbelysning). 6 Div. mindre bygninger Webbaseret styring af varme og ventilation. 7 Fjernvarmeudbygning I Børnehuset Willer. 8 Solceller Gungehusskolen. 9 Solceller Risbjergskolen. 10 Solceller Dansborgskolen. 11 Grønt Budget og Grønt Regnskab Drift, nyt layout mv. 12 Klimaambassadørkampagne Energikampagne, som skal relancere klimaambassadørkonceptet. 13 Div. ventilationsopgaver Herunder sparventilator-projekt, CO2-, fugt- og PIR-styring. 14 Div. varme- og vandopgaver Herunder pumper, isolering, styring og indregulering af centralvarme- og brugsvandsanlæg. 15 Diverse lysopgaver Herunder projekter rettet mod tomgangsforbrug standby mv.. 16 Fjernvarmeudbygning Hvidovre Stadion (Videreførelse af fjernvarmeudbygning. Udbygningen er allerede delvist finansieret i 2012) < 10 år år < 10 år < 10 år < 10 år < 10 år < 10 år Kan ikke måles Kan ikke måles < 10 år < 10 år < 10 år < 10 år 9

11 I alt By- og Teknikforvaltningen kan allerede nu forudse, at det bliver vanskeligt at komme i mål med de projekter, som godkendte på møde den 28. november Forvaltningen forventer dog, at en ny energikoordinator og en ESCOkonsulent vil være på plads i løbet af efteråret Set i lyset heraf foreslår By- og Teknikforvaltningen, at godkender, at forvaltningen foretager en omprioritering af puljen. Status og forslag til omprioritering af puljen By- og Teknikforvaltningen foreslår nedenstående ændringer i forhold til det forslag, som godkendte på mødet den 28. november Forslaget indeholder både ændringer i forhold til økonomien i allerede godkendte projekter samt forslag til nye tiltag, som forvaltningen indstiller til godkendelse. De tiltag, som forvaltningen forventer at gennemføre helt eller delvist i 2013, er markeret med * ved projektets nummer. De projekter, der ikke er markeret med *, udføres først i Tiltag i omprioriteret Miljø- og energipulje * Medborgerhus, ventilation, forhal, café 2 Medborgerhus, lys i sal 3* Medborgerhus, CTSstyring af varme 4* Rådhuset, CTSstyring, rådhushatten 5* Avedøre Idrætscenter, lys i svømmehal 6* Diverse mindre bygninger, Estimeret beløb i kr. Tilbagebetalingstid Bemærkninger > 10 år Projektet gennemføres som planlagt. 0 7 år Projektet udføres først i 2014, og beløbet på kr vil blive overført til næste års pulje < 10 år Projektet gennemføres, men bliver kr dyrere end planlagt < 10 år Projektet gennemføres som planlagt < 6 år Projektet gennemføres men bliver kr billigere end planlagt. Samtidig reduceres tilbagebetalingstiden < 10 år Projektet gennemføres som 10

12 webbass.styring 7* Børnehuset Willer, fjernvarmeudbygning 8* Gungehusskolen, solceller 9 Risbjergskolen, solceller 10* Dansborgskolen, solceller 11* Grønt budget og regnskab 12* Klimaambassadørkampagne 13* Diverse ventilationsopgaver (CO2, fugt, PIRstyr.) 14* Diverse varme- og vandopgaver (pumper,isolering m.m.) 15* Diverse lysopgaver, "standby m.v." 16 Hvidovre stadion, fjernvarmeudbygning planlagt < 10 år Projektet gennemføres som planlagt < 10 år Projektet gennemføres som planlagt, men bliver kr billigere end planlagt. 0 < 10 år Projektet udføres først i 2014, og beløbet på kr vil blive overført til næste års pulje < 10 år Projektet gennemføres som planlagt. 0 Kan ikke måles Kan ikke måles. Projektet gennemføres men bliver kr billigere end planlagt. Projektet gennemføres som planlagt men bliver kr dyrere end planlagt < 10 år Projektet gennemføres delvist, idet kr vil blive overført til næste års pulje og gennemført i < 10 år Projektet gennemføres delvist, idet kr vil blive overført til næste års pulje og gennemført i < 10 år Projektet gennemføres som planlagt. 0 < 10 år Projektet udføres først i 2014, og beløbet på kr. 11

13 17* Gate 21 - Medlemskab 18* Frydenhøjskolen, udskiftning af CTS til TREND 19* Langhøjskolen, hulrumsisolering 20* Risbjergskolen, isolering af lofter i forbindelse med renovering af tage, etape 1 21* Langhøjskolen, isolering af tag og facade på høj bygning I alt (projekter, der gennemføres i 2013, markeret med *) Kan ikke måles vil blive overført til næste års pulje. Nyt projekt, der gennemføres i år Nyt projekt, der gennemføres i < 4 år Nyt projekt, der gennemføres i < 3 år Nyt projekt, der gennemføres i år Ny projekt, der gennemføres i Ovenstående forslag til omprioritering af Miljø- og energipulje 2013 vil fortsat indeholde både tekniske og organisatoriske energisparetiltag, der generelt har en kort tilbagebetalingstid. Det nye forslag vil også fortsat indeholde en række større projekter med længere tilbagebetalingstid, herunder fjernvarmeudbygning i Børnehuset Willer samt nyt solcelleanlæg på Dansborgskolen og Gungehusskolen. Som nyt projekt i Miljøog energipulje 2013 indgår en opgradering af klimaskærmen på Langhøjskolen, hvor tilbagebetalingstiden er år. Da levetiden er lang for klimaskærmen, er det By- og Teknikforvaltningens vurdering, at der samlet set vil være en god totaløkonomi i projektet. Det skal bl.a. også ses i lyset af, at der er en generel forventning om, at energipriserne vil stige i de kommende år. Derudover vil en afledt effekt af en opgraderet klimaskærm være, at udgifterne til vedligehold vil blive reduceret. Aktiviteterne under den omprioriterede Miljø- og energipulje 2013 vil fortsat medføre en afledt besparelse på driftskontiene til el, varme og vand. De første års energitiltag blev udført med en forventet tilbagebetalingstid på omkring 7 år, hvilket svarede til en besparelse på 15 procent af de investerede midler. Som beskrevet i Budget 2013 skal det dog fremadrettet forventes, at tilbagebetalingstiden vil stige. Det skyldes, at de mest indlysende indsatsområder er udnyttet på nuværende tidspunkt. Det betyder, at besparelserne på sigt vil aftage, og at tilbagebetalingstiden langsomt vil stige til år for nye energisparetiltag. By- og Teknikforvaltningen vil udmønte de opnåede energibesparelser hos institutionerne. Endvidere vil By- og Teknikforvaltningen indarbejde de opnåede energibesparelser i Grønt Budget. 12

14 ØKONOMISKE KONSEKVENSER På investeringsoversigten for Budget 2013 er der til Projekt nr. 0177, Miljø- og Energipulje 2013, afsat rådighedsbeløb på kr i Hertil har Kommunalbestyrelsen den 27. november 2012 givet tilsvarende anlægsbevilling med bemærkning om forelæggelse for fagudvalg inden iværksættelse af projektet. Ejendomsog Arealudvalget har den 28. november 2012, punkt. 4, godkendt forslag til udmøntning. Ovenstående forslag til omprioritering af Miljø- og energipulje 2013 medfører ikke ændringer i forhold til den afgivne anlægsbevilling og det afsatte rådighedsbeløb i 2013 til projekt nr. 0177, Miljø- og energipulje Dog vil enkelte tiltag i projektet blive omprioriteret, hvilket kan have betydning for de afledte besparelser på driftskontiene til indkøb af el, vand og varme. Det vil dog ikke være muligt at opgøre dette beløb i kr. 13

15 5. Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2012, ekskl. skoler og daginstitutioner. Projekt nr Omdisponering af projekt. J.nr.: G01 Sagsnr.: 13/17673 BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN Godkendt. INDSTILLING By- og Teknikforvaltningen indstiller til 1. at der under Projekt nr. 0145, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2012, ekskl. skoler og daginstitutioner, omdisponeres frigivne arbejder, således at der afsættes rådighedsbeløb i 2013 på kr og gives tilsvarende anlægsbevilling til modernisering af elevatorerne i Medborgerhuset. SAGSFREMSTILLING På investeringsoversigten for 2012 mv. er der til Projekt nr. 0145, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2012, ekskl. skoler og daginstitutioner, afsat kr Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. november 2011 anlægsbevilling svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2012 på kr med bemærkning om, at projektet skal frigives af fagudvalget. By- og Teknikforvaltningen fremlagde på den baggrund forvaltningens forslag til udmøntning af Projekt nr. 0145, og godkendte forslaget på møde den 1. februar 2012, punkt 6, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2012, ekskl. skoler og daginstitutioner. Projekt nr Prioritering og frigivelse af projekter. By- og Teknikforvaltningen anbefaler, at forvaltningen omdisponerer og gennemfører nyt projekt, Projekt nr. 3427/02, Medborgerhuset modernisering af elevatorer, indenfor rammen af projekt nr. 0145, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2012, ekskl. skoler og daginstitutioner. Kort om projektet KONE A/S, der servicerer de to elevatorer i Medborgerhuset, har i forbindelse med et servicebesøg meddelt, at det fremadrettet vil være vanskeligt at skaffe reservedele til de to elevatorer i Medborgerhuset. De to elevatorer er placeret i henholdsvis forhallen, hvor der er borgerindgang for henvendelser til Ældre- og Handicapafdelingen på 1. sal og i biblioteket, hvor elevatoren primært bruges af biblioteket og betjentene. Begge elevatorer er på en række punkter forældet. Det gælder primært styringen og hydraulikken (olietryk). En modernisering af de to elevatorer er netop blevet aktuel, idet den ene elevator, der ligger i biblioteket, er blevet taget ud af drift medio april 2013 på grund af slidtage i hydrauliksystemet. KONE A/S vurderer, at reparationen er så omfattende, at det vil være mest hensigtsmæssigt for kommunen at foretage en modernisering af elevatoren, således at kommunen fremadrettet kan undgå dyre reparationer på de forældede systemer. Da den anden elevator, som ligger i forhallen, ligeledes er forældet, anbefaler 14

16 By- og Teknikforvaltningen, at begge elevatorer udskiftes i samme omgang. By- og Teknikforvaltningen vil sikre, at der hele tiden vil være en elevator i drift under moderniseringsarbejdet, således at det vil være til mindst mulig gene for berørte brugere. KONE A/S vurderer, at arbejdet med at modernisere elevatoren i biblioteket vil være gennemført primo august Herefter vil KONE A/S gå i gang med at modernisere elevatoren i forhallen. KONE A/S har fremsendt følgende projektforslag: Projekt Ekskl. moms kr. Modernisering af to elevatorer Uforudselige udgifter Samlet pris ØKONOMISKE KONSEKVENSER På investeringsoversigten for 2012 mv. er der til Projekt nr. 0145, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2012, ekskl. skoler og daginstitutioner, afsat kr By- og Teknikforvaltningen søger rådighedsbeløb i 2013 og anlægsbevilling på kr til nyt Projekt nr. 3427/02, Medborgerhuset modernisering af elevatorer, indenfor rammen af Projekt nr. 0145, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2012 ekskl. skoler og daginstitutioner. Projektet foreslås finansieret via nedenstående omdisponering af frigivne arbejder i Projekt nr. 0145, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2012, ekskl. skoler og daginstitutioner: 1) Uforbrugt rådighedsbeløb på kr afsat til underprojekt 01 under Projekt nr. 3427, Forebyggende vedligeholdelse, Folkebiblioteker, 2) Uforbrugt rådighedsbeløb på kr afsat til underprojekt 02 under Projekt nr. 5757, Forebyggende vedligeholdelse, Foranstaltninger for børn og unge, 2012, 3) Uforbrugt rådighedsbeløb på kr afsat til underprojekt 01 under Projekt nr. 5757, Forebyggende vedligeholdelse, Foranstaltninger for børn og unge, Ovenstående projekter indgår i de anlægsprojekter, som Kommunalbestyrelsen godkendte at overføre fra 2012 til 2013, jævnfør punkt 9, Overførsel af mindre- og merforbrug fra 2012 til 2013, på Kommunalbestyrelsens møde den 30. april

17 6. Hvidovre Strandpark. Projekt nr Bevillingsansøgning J.nr.: P00 Sagsnr.: 13/13875 BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN Forvaltningen redegjorde yderligere for projektering og anlæg af Hvidovre Strandpark og vil anvende egne personaleressourcer til projektering og udførelse i et hensigtsmæssigt omfang. Evt. overskydende midler fra bevillinger forudsættes anvendt til fysisk påbegyndelse af elementer i strandparken. Indstillingen anbefales i øvrigt. INDSTILLING By- og Teknikforvaltningen indstiller til, at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at godkende proces- og tidsplanen for Hvidovre Strandpark, 2. at der til Projekt nr. 0103, Hvidovre Strandpark, projektering, gives anlægsbevilling på kr., svarende til det afsatte rådighedsbeløb i SAGSFREMSTILLING RESUME Der er over en fireårig periode afsat penge på anlægsbudgettet til at udvikle en strandpark i Lodsparken. By- og Teknikforvaltningen foreslår, at borgerne inddrages tidligt i processen, og at der udarbejdes et idékatalog, som skal danne grundlag for den videre udvikling. BAGGRUND Der er på anlægsbudgettet 2013 afsat kr. til at opstarte projektet Hvidovre Strandpark. Realiseringen af strandparken forventes at forløbe over flere år. By- og Teknikforvaltningen istandsatte i 2011 en lille badestrand i Lodsparken. Stranden består af et ca. 300 meter langt smalt sandbælte med mulighed for opsætning af en badebro. Ifølge kommuneplanen skal strandparken i Lodsparken udvikles til støtte for det lokale friluftsliv i Kalveboderne. Grønningen vest for den nye strand skal opretholdes. I forbindelse med kommuneplan 2011 blev der udarbejdet en skitse til en mulig udvikling af en strandpark i Lodsparken. Skitseforslaget omfattede blandt andet: Strandsand langs med hele kysten af Lodsparken, en beachvolleybane, trapper på høfderne og nye cykelstativer (se bilag 1). Lodsparken er omfattet af fredningskendelsen for Kalvebodkilen. En strandpark i Lodsparken, eventuelt i forbindelse med den nye strand, vil kræve dispensation fra fredningsnævnet. PROCES- OG TIDSPLAN For at give borgerne mest mulig indflydelse og ejerskab til den nye strandpark, foreslår By- og Teknikforvaltningen, at borgerne inddrages tidligt i processen, før en egentlig 16

18 projektering. Forvaltningen foreslår, at der afholdes et borgermøde, eventuelt i kombination med en strand - vandring, hvor borgerne kan komme med idéer til en ny strandpark. Det kan eksempelvis være ønsker til friluftsaktiviteter, udformning af sandområdet, inventar samt pleje af strandområdet. Idéerne samles og illustreres i et idékatalog. I bilag 2 ses et eksempel på et lignende projekt fra Greve Kommune, hvor der blev udarbejdet et idékatalog. Idékataloget vil blive forelagt og Kommunalbestyrelsen. Derefter vil idékataloget blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og borgerne vil i en høringsperiode kunne give deres meninger tilkende. Efter høringsperioden forventer forvaltningen at udarbejde et prioriteringskatalog, som kan danne grundlag for den videre proces. Forvaltningen foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere på tværs af forvaltningerne. Arbejdsgruppen skal blandt andet udarbejde en deltaljeret plan for procesforløbet, deltage ved borgermødet og følge op på idékataloget med henblik på at målrette idéerne mod et endeligt projektforslag. Endvidere kan arbejdsgruppen overveje, om der skal nedsættes en følgegruppe bestående af borgere med særlig interesse for strandparken eller af eventuelle interessenter. Det kunne for eksempel være Det Grønne Råd, Dansk Naturfredningsforening, Handicaprådet, grundejerforeninger eller klubberne i havnen. Følgegruppens rolle skulle være, at fungere som sparringspartner for arbejdsgruppen - fra idéfasen til anlægsfasen. Eksempelvis ved drøftelse af idékataloget efter det har været i offentlig høring. By- og Teknikforvaltningen forventer at hyre en ekstern arkitekt til udarbejdelse af idekataloget og varetagelse af kommunikationsopgaven i forbindelse med processen. Foreløbig tidsplan: Idéfase med borgerinddragelse: Maj 2013 Februar 2014 Maj 2013: Godkendelse af proces- og tidsplan. Juni 2013: Udarbejdelse af drejebog for borgerinddragelse. August/september 2013: Afholdelse af borgermøde. Oktober/november 2013: Udarbejdelse af idékatalog. December/januar 2013/14: Idékatalog forelægges, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen. Januar/februar 2014: Offentlig høring af idékatalog på kommunens hjemmeside. April 2014: Udarbejdelse af prioriteringskatalog. Projekteringsfase: Februar 2014 medio 2014 Udarbejdelse af projektforslag. Politisk godkendelse. Ansøgning og dispensation fra fredningsnævnet (sagsbehandlingstid ca. 18 uger) samt andre relevante myndigheder. Anlægsfasen: Etapeplan. Detailprojektering og udbud. Anlæggelse. 17

19 ØKONOMISKE KONSEKVENSER På investeringsoversigten for 2013 er der til projekt nr. 0103, Hvidovre Strandpark, projektering, afsat rådighedsbeløb i år 2013 på kr. Til realisering af Strandparken er afsat kr. årligt i perioden Til projektering søges om anlægsbevilling på kr , svarende til det afsatte rådighedsbeløb i BILAG: 1 Åben Skitse for Lodsparken, Kommuneplan 2009, dateret /13 2 Åben Idékatalog for Greve Strand af den 7. august 2012, udarbejdet af arkitektfimaet Hasløv & Kjærsgaard for Greve Kommune 84495/13 18

20 7. Projekt nr Fornyelse af byens parker J.nr.: P00 Sagsnr.: 13/16453 BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN Indstillingen godkendes, idet der anvendes op til kr i Rebæk Søpark. INDSTILLING By- og Teknikforvaltningen indstiller til 1. at godkende etablering af en ny aktivitet for mindre børn enten i Rebæk Søpark eller i Krogholtparken, og at det afsatte rådighedsbeløb på kr. i 2013 på projekt nr anvendes til formålet. 2. at godkende proces og tidsplan. 3. at træffe beslutning om valg af lokalitet til projekt. SAGSFREMSTILLING Der findes i dag ingen legepladser i de offentlige parker. For at kommunen kan tilbyde skoler og daginstitutioner samt andre brugere af byens parker bedre udfoldelsesmuligheder i det grønne, er der behov for en fornyelse af parkerne. By- og Teknikforvaltningen foreslår, at midlerne i 2013 anvendes til at etablere en ny aktivitet for børn, hovedsagelig de mindre, og deres familier i en af de mindre byparker. Den nye aktivitet skal understøtte kommunens nye vision om at være: Børnenes og familiernes by med udfordrende tilbud om læring og fritidsliv, ved at bidrage til bedre rammer for leg og bevægelse for børn og deres familier. FORSLAG TIL LOKALITET By- og Teknikforvaltningen foreslår, at den nye aktivitet etableres i enten Rebæk Søpark eller Krogholtparken: Rebæk Søpark, nord for den nye grillplads, se bilag 1 Beliggenhed: Parken er det eneste grønne område i den nordlige del af kommunen. Planforhold: Parken er i Kommuneplan 2009 udlagt til rekreative formål. I følge Planstrategi 2011 skal Rebæk Søpark udvikles til en aktiv bypark, der kan rumme mange flere aktiviteter end i dag. Potentielle brugere: Etageboligbebyggelsen Rebæk Søpark og flere børneinstitutioner samt børn/familier fra nærområdet. Bemærkninger: Det forslåede område i parken er ikke fredet. 19

21 Krogholtparken, se bilag 2 Beliggenhed: Parken ligger midt i parcelhuskvarteret Krogholtbjerg. Mod syd afgrænses parken af en børnehave og et fritidshjem. Planforhold: I følge lokalplanen, er parken udlagt som fælles friareal for områdets beboer. Potentielle brugere: Ærtebjerg børnehave og Ærtebjerg fritidshjem samt børn/familier fra nærområdet. Bemærkninger: Forvaltningen har modtaget flere henvendelser om forslag til legeaktiviteter i parken. PROCES OG FORELØBIG TIDSPLAN Juni: - Valg af lokalitet (Ejendoms- og Arealudvalgs møde den ). - Brugerinddragelse: By- og Teknikforvaltningen foreslår, at de nærmeste børneinstitutioner, grundejerforeninger med flere høres om deres ønsker og ideer til den nye aktivitet. August/september: - Udarbejdelse af projektforslag på baggrund af idéer og ønsker, med assistance fra rådgiver. - Nabohøring. Oktober: - orienteres om projektet. - Information på Kommunens hjemmeside om projektet. Oktober - december: - Delvis anlæggelse. Færdigetableres i foråret ØKONOMISKE KONSEKVENSER På investeringsoversigten i Budget 2013 m.v. er der til projekt nr. 0181, Fornyelse af byens parker afsat et rådighedsbeløb på kr. Hertil er godkendt tilsvarende anlægsbevilling på kommunalbestyrelsesmøde den 27. november 2012, punkt 13. BILAG: 1 Åben Rebæk Søpark. By- og Teknikforvaltningens kortbilag af den 29.april Åben Krogholtparken. By- og Teknikforvaltningens kortbilag af den 29.april / /13 20

22 8. Strandparken I/S - godkendelse af regnskab 2012 J.nr.: Ø02 Sagsnr.: 10/22109 BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN Anbefales godkendt. INDSTILLING By- og Teknikforvaltningen indstiller til, at anbefale overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen 1. at godkende Strandparken I/S s regnskab SAGSFREMSTILLING Regnskab 2012 er godkendt af bestyrelsen for Strandparken I/S den 7. marts I henhold til vedtægterne for Strandparken I/S skal regnskabet godkendes af interessenterne. Regnskabet er påtegnet uden bemærkninger af revisionen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Selskabets regnskab fremgår af bilag. BILAG: 1 Åben Strandparken I/S. Revisionsprotokollat af 25. februar /13 2 Åben Strandparken I/S, Årsrapport 2012, dateret 25. februar /13 21

23 9. Strandparken I/S - godkendelse af forslag til budget 2014 J.nr.: Ø02 Sagsnr.: 10/22109 BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN Anbefales godkendt. INDSTILLING By- og Teknikforvaltningen indstiller til, at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at godkende Strandparken I/S s forslag til budget SAGSFREMSTILLING Forslag til budget 2014 er godkendt af bestyrelsen for Strandparken I/S den 7. marts I henhold til vedtægterne for Strandparken I/S skal budgetforslaget godkendes af interessenterne. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Forslag for budget 2014 for Strandparken I/S udgør hvert af årene : kr., heraf udgør Hvidovre kommunes andel: kr. BILAG: 1 Åben Strandparken I/, Revideret budgetforslag Revideret efter Bestyrelsesmøde den /13 22

24 10. Besigtigelsestur på cykel til aktuelle projekter i kommunen Program J.nr.: A26 Sagsnr.: 13/14643 BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN Taget til efterretning. BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Taget til efterretning. INDSTILLING By- og Teknikforvaltningen indstiller til og Teknik- og Miljøudvalget 1. at programmet for samt Teknik- og Miljøudvalgets fælles besigtigelsestur på cykel torsdag den 6. juni 2013, kl , tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING samt Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at afholde en fælles besigtigelsestur på cykel til aktuelle projekter i kommunen. By- og Teknikforvaltningen har udarbejdet vedlagte turprogram med tilhørende kortbilag. Som anført starter turen fra By- og Teknikforvaltningens hovedindgang, kl og slutter i Cafèen i Multihuset med servering af en let anretning ca. kl Medlemmerne af Kommunalbestyrelsen og medlemmerne af Direktionen inviteres til at deltage i besigtigelsesturen. BILAG: 1 Åben Kortbilag til cykeltur den 6. juni 2013, kl /13 2 Åben By- og Teknikforvaltningens notat af 6. maj Besigtigelsestur på cykel til aktuelle projekter i kommunen /13 23

25 11. Økonomirapportering pr. 31. marts 2013 for Ejendoms- og Arealudvalgets område. J.nr.: Ø00 Sagsnr.: 13/14818 BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN Taget til efterretning. INDSTILLING By- og Teknikforvaltningen indstiller til 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts 2013, drift tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING Følgende tabel viser det samlede forbrug på driften pr. 31. marts 2013 fordelt på hovedområder for udvalgets område. Drift Korr. Budget 2013 Forbrug Forbrugsprocent Ramme bygningsvedligeholdelse ,4 % Ramme grønne områder ,2 % Afledt drift miljø- og energipulje ,0 % Mellemregning forsikringsadm % Øvrigt, primært bygningsservice ,6 % Netto ,0 % Det fremgår, at den samlede forbrugsprocent pr. 31. marts 2013 på driften udgør 22,0 %. Hvis effekt af forsikringsadministration, samt miljø- og energipulje fjernes vil den samlede forbrugsprocent på drift udgør 14,6 % Udmøntning af afledte besparelser fra energitiltag er endnu ikke gennemført for indeværende år, og mellemregning på forsikringsadministrationen vil ved afslutningen af forsikringssagerne blive refunderet via kommunens selvforsikringsordning. På nuværende tidspunkt er der ikke forventning om afvigelser til budgettet. 24

26 12. Eventuelt J.nr.: A21 Sagsnr.: 12/53018 BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN 1. Arne Bech (H) beder om et notat med redegørelse om, hvorfor Enghøjssagen er holdt helt uden for fagudvalget. 2. Arne Bech (H) beder forud for kommunalbestyrelsens behandling af sagen om skriftlig vejledning om og hvordan man som udvalg eller som udvalgsmedlem kan indgive klage med opsættende virkning. 3. Arne Bech (H) beder om en oversigt over den samlede ledige lokalekapacitet i kommunens ejendomme. Det blev oplyst, at redegørelse er på vej til Økonomiudvalget. INDSTILLING - 25

27 Bilagsoversigt 3. Frihedens Idrætscenter - omklædningsfaciliteter til ishockey. Projekt nr Frihedens Idrætscenter - Situationsplan - Forslag til placering af omklædning, dateret (16312/13) 6. Hvidovre Strandpark. Projekt nr Bevillingsansøgning 1. Skitse for Lodsparken, Kommuneplan 2009, dateret (84611/13) 2. Idékatalog for Greve Strand af den 7. august 2012, udarbejdet af arkitektfimaet Hasløv & Kjærsgaard for Greve Kommune (84495/13) 7. Projekt nr Fornyelse af byens parker 1. Rebæk Søpark. By- og Teknikforvaltningens kortbilag af den 29.april 2013 (105610/13) 2. Krogholtparken. By- og Teknikforvaltningens kortbilag af den 29.april 2013 (105615/13) 8. Strandparken I/S - godkendelse af regnskab Strandparken I/S. Revisionsprotokollat af 25. februar (116553/13) 2. Strandparken I/S, Årsrapport 2012, dateret 25. februar 2013 (116545/13) 9. Strandparken I/S - godkendelse af forslag til budget Strandparken I/, Revideret budgetforslag Revideret efter Bestyrelsesmøde den (116561/13) 10. Besigtigelsestur på cykel til aktuelle projekter i kommunen Program 1. Kortbilag til cykeltur den 6. juni 2013, kl (109548/13) 2. By- og Teknikforvaltningens notat af 6. maj Besigtigelsestur på cykel til aktuelle projekter i kommunen (109561/13) 26

28 Underskriftsside Anders Wolf Andresen Arne Bech Mikkel Dencker Steen Ørskov Ømer Kuscu 27

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Referat Dato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 16:15 Møde afsluttet: 16:40 Mødelokale: Medlemmer: Atletikklubbens klublokale. Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Mikkel Dencker, Ømer

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Referat Dato: Mandag den 13. august 2012 Mødetidspunkt: 11:00 Møde afsluttet: 12:20 Mødelokale: Medlemmer: Sollentuna I Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Mikkel Dencker, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 09. april 2013 Mødetidspunkt: 17:15 Mødelokale: Medlemmer: Sollentuna II Ømer Kuscu, Arne Bech, Ivan Fogtmann, Nina Thøgersen, Kenneth F. Christensen Bemærkninger: Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Behovet for de nævnte boliger var med udgangspunkt i kommunens tildelingskvote for 2014 som i løbet af året blev hævet fra 19 til 27 personer.

Behovet for de nævnte boliger var med udgangspunkt i kommunens tildelingskvote for 2014 som i løbet af året blev hævet fra 19 til 27 personer. NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 06. marts 2015 Sekretariatet Yderligere forøget behov for midlertidige

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

4. Introduktion til vedligeholdelse af kommunale bygninger

4. Introduktion til vedligeholdelse af kommunale bygninger 4. Introduktion til vedligeholdelse af kommunale bygninger J.nr.: 82.00.00.G01 Sagsnr.: 10/31866 BESLUTNING I EJENDOMS OG AREALUDVALGET DEN 01092010 Fraværende: Ingen. Taget til efterretning. INDSTILLING

Læs mere

Pkt.nr. 7. Hvidovre Torv - nye fliser og belysning. Projekt nr. 2266 413913. Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

Pkt.nr. 7. Hvidovre Torv - nye fliser og belysning. Projekt nr. 2266 413913. Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Pkt.nr. 7 Hvidovre Torv nye fliser og belysning. Projekt nr. 2266 413913 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, 1. at skitseprojekt til nye fliser og ny belysning på Hvidovre

Læs mere

Møde 19. marts 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 19. marts 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 19. marts 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Alle mødt. Mødet hævet kl.: 17.13 Pkt. Tekst Side 21 Udvælgelse af projekter til anvendelse af midler i Grøn Ordning

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Referat Dato: Onsdag den 23. maj 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 18:10 Mødelokale: Medlemmer: Teknisk Forvaltning Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Mikkel Dencker, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000 Hvidovre Kommune Anlægsregnskab 01.11.2013 Projekt nr. og navn: 0120 Miljø- og energipulje 2011 Funktion og dranst: 002510-3 Bevillingsprogram: 6533000012 Formålet med miljøpuljen er at arbejde for minimering

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Ansøgninger fra henholdsvis Hvidovre/Københavns Jagtforening og Ungdomsskolen i Hvidovre om overtagelse af pavillon på Hvidovre Havn.

Ansøgninger fra henholdsvis Hvidovre/Københavns Jagtforening og Ungdomsskolen i Hvidovre om overtagelse af pavillon på Hvidovre Havn. Pkt.nr. 7 Ansøgninger fra henholdsvis Hvidovre/Københavns Jagtforening og Ungdomsskolen i Hvidovre om overtagelse af pavillon på Hvidovre Havn. 323372 Indstilling: 1. at udvalget tager stilling til ansøgningerne,

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Ændringsforslag fra partigruppr m.fl. (+/ (--------------------------------------Hele kr.------------------ Konto nr. og tekst

Ændringsforslag fra partigruppr m.fl. (+/ (--------------------------------------Hele kr.------------------ Konto nr. og tekst Konto og tekst 1998 1999 2 21 1.. NOTE 34 Projekt nyt - Oprettelse af økologisk gartneri. F 5. 2..22.5.3.5549 Projekt 394 - Salg af hjemfaldsret/pligt (1,9 mill) Div. grunde - merindtægt -1.312. -1.312.

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer

Læs mere

side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 339. Fremtidens Børnehjem...

Læs mere

Hvidovre Kommune Anlægsregnskab 31.01.2014. Arbejderne blev igangsat i 2012 og afsluttede i 2013. Forbruget er gjort op således:

Hvidovre Kommune Anlægsregnskab 31.01.2014. Arbejderne blev igangsat i 2012 og afsluttede i 2013. Forbruget er gjort op således: Projekt nr. og navn: 0144, Miljø- og Energipuljen 2012 Funktion og dranst: 00.25.10.3 Bevillingsprogram: 6533000019 Projektet omfattede energibesparende tiltag på kommunens bygninger. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5.

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Mollerup (V), Axel Bredsdorff (L),

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 25. maj 2005 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen Herværende

Læs mere

21-09-2011 BilagØU_110926_pkt.03_05. Ændringsforslag fra partigrupper m.fl. + = merudgifter / mindreindtægter - = mindreudgifter / merindtægter

21-09-2011 BilagØU_110926_pkt.03_05. Ændringsforslag fra partigrupper m.fl. + = merudgifter / mindreindtægter - = mindreudgifter / merindtægter 1 Direktionens forslag om et anlægsbudget på netto 125 mio. kr. er indarbejdet i budgetforslaget. Dette forudsætter at anlægsbudgettet i overslagsår 2012-2014, som godkendt ved budgetvedtagelsen for 2011-2014

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.08.29.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.08.29.htm Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 29. august 2006 Tidspunkter 10:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Hans Krarup Olesen med afbud Page

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina R. Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina R. Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina R. Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Besigtigelse af mandskabsfaciliteterne

Læs mere

Notatet indgår i et samlet bidrag til behandling på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. september 2014.

Notatet indgår i et samlet bidrag til behandling på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. september 2014. Lovliggørelse af kolonihaverne i Hvidovre Kommune Kultur-, Teknik, Miljø og Arbejdsmarkedsforvaltningen er blevet bedt om at gøre rede for, hvordan kolonihaveområderne i Hvidovre Kommune kan lovliggøres,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner. Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-54-14 Dato:06.05.2015 Teknik- og Miljøudvalget anlægsbudget 2016-2021 I dette notat beskrives følgende: Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT FOR BUDGET 2001 M.V.

FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT FOR BUDGET 2001 M.V. ORSLAG TIL INESTERINGSOERSIGT OR BUDGET 21 M.. 1. Projekt nr. 394.22.5.3.5549.1.71 Diverse grunde, salg, tilbagefaldsret Indtægter ved salg og tilbagefaldsret 2. Projekt nr. 159.22.5.3.5549.1 Diverse uforudseelige

Læs mere

Referat af Ejendoms- og Driftsudvalgets møde den 04.03.2015 kl. 09:00 i Mødelokale 3

Referat af Ejendoms- og Driftsudvalgets møde den 04.03.2015 kl. 09:00 i Mødelokale 3 Referat af Ejendoms- og Driftsudvalgets møde den 04.03.2015 kl. 09:00 i Mødelokale 3 Tilstedeværende: Søren D. Brask (Løsgænger) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Erik Swiatek (A) udvalgsmedlem Jette

Læs mere

NOTAT. Fælles produktionskøkken. Børnehuset Stenen og Krogen. Stenen og Krogen skal slås sammen til en fælles daginstitution for børn fra 0-6 år.

NOTAT. Fælles produktionskøkken. Børnehuset Stenen og Krogen. Stenen og Krogen skal slås sammen til en fælles daginstitution for børn fra 0-6 år. NOTAT 27. maj 2014 Børnehuset Stenen og Krogen Wissenberg A/S Valdemarsgade 14 1665 København V Tlf: 33 86 34 86 info@wissenberg.dk www.wissenberg.dk CVR-nr: 26369126 Fælles produktionskøkken Stenen og

Læs mere

Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250

Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250 Status for energirenoveringer i kommunale ejendomme Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250 Sagsfremstilling Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget orienteres om centrets arbejde

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.01.31.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.01.31.htm Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 31. januar 2006 Tidspunkter 10:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 9 Indholdsfortegnelse 25. Lokalplan

Læs mere

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg.

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Referat Teknisk Udvalg 06-11-08 Dato 6. november 2008 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Fraværende Bruno Müller, Lars M. Møller

Læs mere

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat Pkt.nr. 2 Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt 5338. Licitationsresultat. 378374 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, og Teknisk Forvaltning

Læs mere

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 Indledning I perioden fra 2011 til 2015 har Bygningsservice & Beredskab gennemført den pr. 7. december 2010 af Vejen Byråd godkendte energistrategi. I de 5 år projektet

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Referat Åben dagsorden Økonomiudvalget 20142017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:15 Mødet afsluttet: kl. 12:35 Mødested: Ekstraordinært Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Læs mere

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Anlæg Budgetbemærkningerne til anlægsprojekter er i budget 2016 samlet i ét afsnit. Beskrivelserne er opdelt under de forskellige udvalg og center. Der er alene anlægsprojekter under Fritids- og Kulturudvalget

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 12. marts 2013 Sagsbeh.: Stig Olausson Sagsnr.: 14/3651

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT FOR BUDGET 2001 M.V.

FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT FOR BUDGET 2001 M.V. 1 FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT FOR BUDGET 21 M.V. 1. Projekt nr. 394.22.5.3.5549.1.71 Diverse grunde, salg, tilbagefaldsret Indtægter ved salg og tilbagefaldsret -1-1 -1-1 V ønsker en aktiv indsats

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg forenede Boligselskaber 3104-8/0051 Grønlandsgård,

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 01-06-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Referat for Havnebestyrelsen

Referat for Havnebestyrelsen Referat for Havnebestyrelsen Mødedato 18. maj 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning.

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. Pkt.nr. 11 Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr. 0768. Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. 384729 Indstilling: Kultur og Fritidsforvaltningen indstiller

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Mødested: Mødelokalet 1. sal. Mødetidspunkt: 2. maj 2006, kl. 14:00

Mødested: Mødelokalet 1. sal. Mødetidspunkt: 2. maj 2006, kl. 14:00 , tirsdag den 2. maj 2006 kl. 14:00 Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Mødetidspunkt: 2. maj 2006, kl. 14:00 Åben sag: 380. Orienteringssager Åben sag: 381. Efterretningssager

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 7. juni 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 7. juni 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: mødelokalet 1.sal Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 7. juni 2005, kl. 13:00 Åben sag: 426. Efterretning Åben sag: 427. Arbejdstilsyn på ældrecentrene

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Torsdag den 07. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 13 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Rehabilitering Bakkegården-ombygning thekøkkener Plejehjemsområde Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

NOTAT. Hvidovre Friluftsbad solvarme

NOTAT. Hvidovre Friluftsbad solvarme NOTAT Hvidovre Friluftsbad solvarme MULTIHUSET Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Ejendomsafdelingen Energikonsulent: Per Bæk Nielsen Dato: 23. marts 2015/pnv Da Hvidovre Friluftsbad

Læs mere

Ekstraordinært referat af Økonomiudvalgets møde den 24.03.2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3

Ekstraordinært referat af Økonomiudvalgets møde den 24.03.2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3 Ekstraordinært referat af Økonomiudvalgets møde den 24.03.2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3 Tilstedeværende: Flemming Christensen (C) formand Marie Stærke (A) udvalgsmedlem Mette Jorsø (V) udvalgsmedlem Niels

Læs mere

Der er ikke indarbejdet en sådan løsning i byggeprojektet vedr. Patienthotellet, hvorfor der heller ikke er afsat finansiering til denne løsning.

Der er ikke indarbejdet en sådan løsning i byggeprojektet vedr. Patienthotellet, hvorfor der heller ikke er afsat finansiering til denne løsning. Afdeling: Servicecentret Udarbejdet af: Erik Møller Nielsen Journal nr.: 2-81-2-00119-2005 E-mail: erik.moeller.nielsen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 2. februar 2010 Telefon: 6541 1364 Notat om forhalsprojekt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 06-september-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 301 3.01-5.14 302 3.01-5.14

Læs mere

Forprojekt Beskrivelse mm. Udarb.: THP

Forprojekt Beskrivelse mm. Udarb.: THP Prissat forprojekt vedr. Birkerød Svømmehal renovering af omklædnings- og baderum. Projektomfang: Beskrivelse, 21.02.2014 Forprojekt, budget, 21.02.2014. Tegninger, 21.02.2014, (29)3.03 Plan Stue, eksisterende

Læs mere

Indeklima i medborgerhus

Indeklima i medborgerhus Indeklima i medborgerhus Om Hvidovre Medborgerhus Anlæg og resultater Tekniske løsninger Case for metodeudvikling Brugerne før og under byggeprocessen Kontakter Fokus på indeklimaproblemer for medarbejderne,

Læs mere

Pkt.nr: 6 Endelig vedtagelse af Lokalplan 328. Klubbygning og mindre bolværk i Kystagerparken. 227481

Pkt.nr: 6 Endelig vedtagelse af Lokalplan 328. Klubbygning og mindre bolværk i Kystagerparken. 227481 Pkt.nr: 6 Endelig vedtagelse af Lokalplan 328. Klubbygning og mindre bolværk i Kystagerparken. 227481 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget anbefale over for Kommunalbestyrelsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. december 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Referat Teknisk Udvalg

Referat Teknisk Udvalg Referat Teknisk Udvalg : Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Erling Hansen (V) Gitte Kondrup (A)

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Proces og rammer BUDGET

Proces og rammer BUDGET Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Dagsordenpunkt. Henvendelse fra AB A/S til Gladsaxe Kommune vedrørende brug af Gladsaxe Stadion. Beslutning

Dagsordenpunkt. Henvendelse fra AB A/S til Gladsaxe Kommune vedrørende brug af Gladsaxe Stadion. Beslutning Dagsordenpunkt Henvendelse fra AB A/S til vedrørende brug af Gladsaxe Stadion Beslutning Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefalede 1., 2. og 4. atpunkt i Børne- og Kulturforvaltningens indstilling.

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14. april 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 18:15 Mødelokale: Kystagerparken, Høvedstensvej 45 Medlemmer: René Langhorn, Maria Staghøj Durhuus, Peter Lougart, Morten Høybye

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

REFERAT SOCIALUDVALGET

REFERAT SOCIALUDVALGET REFERAT SOCIALUDVALGET den 05.06.2012 i Borgmesterens mødelokale Afbud John M Schmidt (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetforslag 2013-2016 - tekniske ændringer -Socialudvalget...

Læs mere

Byrådsindstilling. Anlægsbevilling på 5,9 mio. kr. til modernisering af Strandskolen. Til Århus Byråd Via Magistraten.

Byrådsindstilling. Anlægsbevilling på 5,9 mio. kr. til modernisering af Strandskolen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Børn og Unge Den 3. oktober 2006 Århus Kommune Børn og Unge Anlægsbevilling på 5,9 mio. kr. til modernisering af Strandskolen Rådhuset DK-8100 Århus C

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. marts 2008 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.30-15.20 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Tandplejen

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion

Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion 15. november 2012 Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion Silkeborg Kommune har i en periode drøftet muligheden for at etablere et nyt Silkeborg Stadion med Silkeborg

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering udbuds- og planproces for Skolen på Grundtvigsvej Frederiksberg 09.10.2013 Baggrund Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Helle Moesgaard Adelborg, Niels Ulsing, Anders Wolf Andresen, Arne Bech, Karl Erik Høholt Jensen, Carsten Jelund

Økonomiudvalget. Helle Moesgaard Adelborg, Niels Ulsing, Anders Wolf Andresen, Arne Bech, Karl Erik Høholt Jensen, Carsten Jelund Referat Dato: Tirsdag den 29. januar 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Møde afsluttet: 17:17 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Bemærkninger: Hvidovre Helle Moesgaard Adelborg, Niels Ulsing, Anders Wolf

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Bende Okkerstrøm Mødet hævet kl.: 17.45 Pkt. Tekst Side 1 Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

Åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 09:00 i Lokale K2, Administrationsbygningen Farsø

Åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 09:00 i Lokale K2, Administrationsbygningen Farsø Åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 09:00 i Lokale K2, Administrationsbygningen Farsø Indholdsfortegnelse 590. Endelig godkendelse af varmeprojektforslag Industriområde

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 02. december 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, Multihuset Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen, Susanne Brixum, Annette

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol 13-06-2016 08:00 Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus Afbud fra: Lars Faarup. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-september-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 16.10 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Støvring Vandværk - Ny kildeplads 138 2. Status for assistance

Læs mere