Version Skolen ved Sundet. Kvalitetsrapport for Skolen ved Sundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Version Skolen ved Sundet. Kvalitetsrapport for Skolen ved Sundet"

Transkript

1 Version Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009

2 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR SKOLEN VED SUNDET... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?... 2 INDIKATIONER PÅ KVALITET I DE KØBENHAVNSKE SKOLER... 3 RESULTATER... 3 SKOLERAPPORTEN INDGÅR I EN PROCES... 3 SÆRLIGE FORHOLD... 3 STYRKET FAGLIGHED... 4 STYRKET FAGLIGHED INTEGRATION TRYGHED, TRIVSEL, LIVSGLÆDE OG DEMOKRATISK DANNELSE SUNDE BØRN UDSATTE BØRN FORÆLDRESAMARBEJDE SKOLELEDELSE NØGLETAL SKOLENS SAMLEDE FAGLIGE VURDERING TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

3 Indledning Kvalitetsrapport for Dette er kvalitetsrapporten for og dermed skolens bidrag til den samlede kvalitetsrapport for alle folkeskolerne i Københavns Kommune. Skolerapporten for har tre dele. Hoveddelen er en opgørelse over skolens data og resultater, som refererer til Københavns Kommunes målsætninger om kvalitet i folkeskolen, som de er beskrevet i det store politiske forlig Faglighed for Alle. Den anden del udgør skolens nøgletal. Her er tal, som kommunen er forpligtet til at levere i forhold til: Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen, og som ikke fremgår af 1. del.. Skolerapporten indeholder endvidere skolens egne faglige vurderinger og kommentarer, dels som en sammenfattende vurdering af det faglige niveau, dels som kommentarer/uddybninger inden for de enkelte målområder. Hvad er kvalitet i det københavnske skolesystem? I København har vi valgt at strukturere den samlede kvalitetsrapport samt de enkelte skolerapporter ud fra de kvalitetsbeskrivelser, som Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune har besluttet i Faglighed for Alle. Med dette udgangspunkt er der tale om en rapport om kvalitet og ikke blot om en samling nøgletal. Kvalitetsbeskrivelserne gengives i denne rapport med stor skrift. Såvel i den samlede kvalitetsrapport for alle folkeskoler i Københavns Kommune som i de enkelte skolerapporter dækkes alle områder i Faglighed for Alle. Forvaltningen har dog undladt at indhente oplysninger om enkeltelevers personlige forhold, som ikke vurderes at kunne blive tilstrækkelig anonymiseret. Forældretilfredshed kan kun oplyses på kommuneniveau, idet der er tale om en stikprøveundersøgelse (KLkompas), som ikke leverer oplysninger om skoletilhør. Her er de syv kommunale indsatsområder, som er beskrevet i Faglighed for Alle, og som er strukturerende for alle københavnske kvalitetsrapporter: Indsatsområde Styrket faglighed 1-2 Integrationsindsats 3-4 Tryghed, trivsel, livsglæde og demokratisk dannelse Kvalitetsbeskrivelse nummer Sunde børn 8-9 Bemærkninger Udsatte børn 10 (-11) Optræder i skolerapporter kun med informationer, som ikke er elevrelaterede, idet beskyttelsen af de enkelte elevers personlige forhold har vejet tungest. Kvalitetsbeskrivelse 11 optræder kun i kommunerapporten. Forældresamarbejde Indikationer på forældretilfredshed kan ikke oplyses på skoleniveau. Undersøgelsen er repræsentativ for kommunen men giver ikke oplysninger om den enkelte skole. Skoleledelse TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

4 Indikationer på kvalitet i de københavnske skoler På baggrund af kvalitetsbeskrivelserne har forvaltningen formuleret nogle antagelser om, hvad kvalitet inden for de udvalgte områder konkret indebærer, og hvad der dermed kan siges at styrke den beskrevne kvalitet. Disse antagelser er baseret på forskning og erfaringer. Der kan være tale om et fagligt forhold, en proces, en metode eller en måde at organisere et område på. Den forskningsmæssige begrundelse kan derfor i den sammenhæng baseres på teorier om elevens faglige eller kognitive udvikling, almendidaktiske teorier eller organisationsteorier. Det er således antagelsen, at indsatser inden for bestemte områder styrker det, politikerne beskriver som kvalitet. Disse indsatsområder er markeret med. I kvalitetsrapporten er vægten lagt på indsatsområder, som antages at have bred gyldighed. Men det betyder ikke, at det enkelte indsatsområde skal have den samme vægt på alle skoler og til enhver tid. For hvad der styrker kvalitet i én sammenhæng, behøver ikke nødvendigvis at gøre det i en anden. Vægtningen er oplagt forskellig fra almenskole til specialskole, ligesom den kan være forskellige fra en skole med en høj tosprogsprocent til en skole med en lav. Det forhold skal tænkes med, når rapportens omfattende dokumentation anvendes i en vurdering af den enkelte skole, og i særlig grad hvis den bruges til at sammenligne skoler indbyrdes. Resultater I skolerapporten sker dokumentationen med data fra forskellige kilder: Spørgeskemaer til skolelederne, elever og forældre Databaser: UNI-C, KMD-ELEV, BUFLIS Opgørelser og registreringer i forvaltningen omkring elevfravær, skolevalg, uddannelse, specialområdet mm. I det tekniske bilag til den samlede kvalitetsrapport er der gjort nærmere rede for disse kilder og for beregning af resultater. De enkelte registreringer er så vidt muligt oversat til et procenttal, der udtrykker graden af målopfyldelse. Det er sket således, at et højt procenttal i alle tilfælde vil være at foretrække, og således at 100 % er den ideelle værdi. I de fleste tilfælde vil 100 % dog være et urealistisk mål. Men vi har alligevel fastholdt procenttallet for dermed at lette overskueligheden. Hvor det er relevant og samme opgørelsesmetode er anvendt, er sammenligningstal fra 2008 anført i parentes. Læseren skal være opmærksom på, at dokumentationen er udtryk for en række kompromisser. Der er krav om bestemte data i bekendtgørelsen om Kvalitetsrapporten, ligesom kommunen for at undgå bureaukratisering i videst muligt omfang har benyttet sig af data, som forvaltningen havde i forvejen. Den dokumentation, som rapporten lægger frem, giver derfor ikke et fuldt dækkende udtryk for skolens kvaliteter inden for de forskellige områder. Skolens egne faglige vurderinger kan med en bred og mere lokal vinkel belyse de forskellige områder. Kun rapporten for kommunen som helhed indeholder forvaltningens kommentarer, konklusioner og eventuelt anbefalinger eller oplæg til resultatmål. Det er skolerne selv, der kommenterer tallene i skolerapporterne. Skolerapporten indgår i en proces Med baggrund i de konkrete skolerapporter og centrale mål har skoleleder og distriktschef i løbet af efteråret 2008 udarbejdet prioriteringer for skolens indsats. Disse prioriterede indsatsområder fremgår af skolens kvalitetsrapport. Den endelige prioritering samt udarbejdede resultatmål for de enkelte skoler på disse områder er efterfølgende sket i et samarbejde mellem skoleleder og distriktschefer, og disse mål er nedfældet i de enkelte skolers udviklingskontrakter. Udviklingskontrakter er første gang udarbejdet ved årsskiftet 2007/08. Særlige forhold er som udgangspunkt beskrevet som en almenskole. I tilknytning til området 'Styrket faglighed' har der imidlertid vist sig behov for en særlig beskrivelse af skolens specialklasserække. Derfor omfatter rapporten to afsnit om Styrket faglighed, en for almenskolen og en for specialklasserækken. Den resterende del af rapporten er fælles for de to afdelinger.. TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

5 Styrket faglighed På Politikerne i København har besluttet en række beskrivelser af kvalitet 1. Kvalitet betyder, at der er et højt og dokumenteret niveau for de københavnske børns indlæring gennem undervisningsdifferentiering og evaluering I relation til denne målsætning har skoleleder og børne- og ungdomschef i efteråret 2008 aftalt, at skolen skal have en øget indsats i forhold til: Læseundervisning En overordnet indikation for kvalitet 1 kommer til udtryk i elevers resultater ved folkeskolens afsluttende prøver (2009). Bemærk at alle karakterer er efter ny skala og at sammenligningstallene er fra Gennemsnitskarakteren i de bundne prøvefag - korrigeret for elevernes socioøkonomiske baggrund: 6,77 (6,16) Kommunens gennemsnit er 5,72 (6,18). Ukorrigeret er gennemsnitskarakteren i de bundne prøvefag 7,31 (6,53). Kvalitet 1 styrkes ved At skolerne sikrer, at der planlægges undervisning i overensstemmelse med bestemmelserne herom har planlagt timer svarende til 102 % (103 %) af de kommunalt besluttede og udmeldte undervisningstimer. Disse planlagte timer svarer til 108 % ( 110 %) af folkeskolelovens minimumstimetal. Folkeskolelovens krav er formuleret i forhold til hver faggruppe og for tre klassetrin under ét. Disse krav er opgjort for 2004/ /08 med følgende resultater: Humanistiske fag (dansk, engelsk, tysk, historie, kristendomskundskab og samfundsfag) Skolen opfylder over en treårig periode ministeriets minimumskrav til undervisningstimetallet i indskolingens humanistiske fag Skolen opfylder over en treårig periode ministeriets minimumskrav til undervisningstimetallet i mellemtrinnets humanistiske fag Skolen opfylder over en treårig periode ministeriets minimumskrav til undervisningstimetallet i udskolingens humanistiske fag Naturfag (matematik, natur/teknik, geografi, biologi, fysik/kemi) Skolen opfylder over en treårig periode ministeriets minimumskrav til undervisningstimetallet i inddskolingens naturfaglige fag TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

6 Skolen opfylder over en treårig periode ministeriets minimumskrav til undervisningstimetallet i mellemtrinnets naturfaglige fag Skolen opfylder over en treårig periode ministeriets minimumskrav til undervisningstimetallet i udskolingens naturfaglige fag Praktisk/musiske fag (idræt, musik, billedkunst, håndarbejde, sløjd, hjemkundskab) Skolen opfylder over en treårig periode ministeriets minimumskrav til undervisningstimetallet i indskolingens praktisk-musiske fag Skolen opfylder over en treårig periode ministeriets minimumskrav til undervisningstimetallet i mellemtrinnets praktisk-musiske fag Skolen opfylder over en treårig periode ministeriets minimumskrav til undervisningstimetallet i udskolingens praktisk-musiske fag At skolerne sikrer, at undervisningen gennemføres som planlagt for alle elever Andelen af de planlagte timer på skolen, som samlet set gennemføres I indskolingen gennemføres 100 % af de planlagte timer (100), på mellemtrinnet gennemføres 100 % (100) og på klassetrin 95 % (95). 98,3 % (98,3) Hver klasse på skolen har i gennemsnit 4 lektioner om ugen uden den faste lærer. I de tilfælde, hvor lektionerne ikke er læst af den faste lærer, læses 3,42 % af lektionerne af en anden, uddannet lærer (37,29) læses 96,53 % af lektionerne af en ikke-læreruddannet (62,41) aflyses 0,05 % af lektionerne, således at eleverne sendes tilbage til deres klasser eller tolærerordning suspenderes (0,30) aflyses 0,00 % af lektionerne, således at eleverne sendes hjem. (0,00) At skolerne sikrer, at undervisningen varetages af kvalificerede lærere i naturfag Andelen af timer i fysik/kemi på skolen, som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse Andelen med lignende kvalifikationer Skolen har ikke tilmeldt lærere til linjefagsuddannelse i fysik/kemi med central dækning. 100 % (76) 0 % (0) Andelen af timerne i geografi på skolen, som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse Andelen med lignende kvalifikationer Skolen har ikke tilmeldt lærere til linjefagsuddannelse i geografi med central dækning. 100 % (67) 0 % (0) TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

7 Andelen af timerne i biologi på skolen, som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse Andelen med lignende kvalifikationer Skolen har ikke tilmeldt lærere til linjefagsuddannelse i biologi med central dækning. 92 % (33) 8 % (0) Andelen af timerne i natur og teknik på skolen, som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse Andelen med lignende kvalifikationer Skolen har ikke tilmeldt lærere til linjefagsuddannelse i natur/teknik med central dækning. 77 % (76) 23 % (0) i matematik Andelen af timerne i matematik på skolen, som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse Andelen med lignende kvalifikationer % (96) 4 % (0) i dansk Andelen af timerne i dansk på skolen, som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse Andelen med lignende kvalifikationer % (91) 3 % (0) i idræt Andelen af timerne i idræt på skolen, som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse Andelen med lignende kvalifikationer Skolen har ikke tilmeldt lærere til linjefagsuddannelse i idræt med central dækning. 81 % (87) 19 % (0) i dansk som andetsprog Se integrationsafsnittet Undervisningsministeriet har foråret 2009 undersøgt linjefagsdækningen på klasseniveau i alle skolens fag. For er linjefagsdækningen som følger: Fag Antal klasser, hvor der undervises i faget Antal heraf, hvor der undervises af linjefagsuddannede Dansk Matematik Natur/teknik 18 8 TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

8 Fag Antal klasser, hvor der undervises i faget Antal heraf, hvor der undervises af linjefagsuddannede Fysik/kemi 9 9 Engelsk Historie Idræt Biologi 9 4 Geografi 9 9 Kristendomskundskab Samfundsfag 6 6 Tysk 6 5 Fransk 3 2 Håndarbejde 6 6 Sløjd 6 6 Hjemkundskab 6 6 Musik Billedkunst 15 8 At forvaltningen gennemfører et kompetenceløft til lærere og børnehaveklasseledere og uddanner vejledere, og at skolerne prioriterer efter- og videreuddannelse Læse- og evalueringsvejledere På arbejder 1 læsevejleder(e), inkl. eventuelle under uddannelse (2), og der arbejder 2 evalueringsvejleder(e) (2) inkl. eventuelle under uddannelse. Det er politisk besluttet, at der skal være en læsevejleder på alle almenskoler (dvs. folkeskoler, som ikke er specialskoler). Praktiklæreruddannelse Der er 0 praktiklærer(e) uddannet eller under uddannelse på skolen (0). Det er et mål, at der på hver skole er uddannet én praktiklærer pr. spor. Skolen har på dette grundlag en målopfyldelse på Dansk som andetsprog Andelen af lærere på skolen, som har linjefag i dansk som andetsprog eller 240-timers grundlæggende efteruddannelse i Undervisning af tosprogede elever (procent af beregnet behov) Tallet angiver, i hvilken udstrækning forvaltningen og skolerne har sørget for, at der er kvalificeret personale uddannet (i procent af det beregnede behov) 0 % 100 % (200 %) TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

9 Der er 0 lærer(e) på skolen, der har pd i dansk som andetsprog Der er 2 lærer(e) på skolen, der har linjefag i dansk som andetsprog Børnehaveklasseledere på skolen, som har deltaget i 120 timers kursus i dansk som andetsprog (procent af beregnet behov) Sprogcentervejledere 0 % (0) Der er 0 lærere uddannet som sprogcentervejlder. It Andelen af lærere på skolen, som har eller er i gang med at tage det pædagogiske it-kørekort Skolen råder over 1 pædagogisk it-vejleder(e), uddannet eller under uddannelse. 58 % (58) Efter/videreuddannelsesmidler Til læreres og børnehaveklasselederes efter- og videreuddannelse har skolen 2008/2009 af egne midler anvendt kr. Derudover har forvaltningen tilført skolen i alt kr. til særligt prioriteret efter/videreuddannelser og yderligere 0 kr. til tosprogsuddannelse. Dette svarer samlet set til kr. pr. årsværk. ( 8.470) At skolerne udvikler deres evaluerings- og vejlederkultur, arbejder systematisk med elevplaner og har en fremadrettet anvendelse af test og andre evalueringsværktøjer Evaluering Skolen har 89 % målopfyldelse mht. praktisering af evaluering og 50 % målopfyldelse i relation til brug af elevfeed-back. Mht. beregning af disse målopnåelsestal, se Teknisk bilag. Skolen har udarbejdet principper for arbejdet med og udformning af elevplaner. Andelen af elever, for hvem der i skoleåret 2008/2009 er udarbejdet elevplaner Det er et lovkrav, at der fra 2007/2008 skal udarbejdes elevplaner for alle elever. 100 % Læsning Skolen har udarbejdet en strategi med handleplan for sin læseindsats. At skolerne udnytter læreres og lederes erhvervede viden og sikrer en effektiv vidensdeling Alle skoler har mulighed for at bruge vidensdelingssystemet SkoleIntra med modulerne Lærerintra, ElevIntra og ForældreIntra. I sin praksis anvender skolen I 2008/09 I 2007/08 i høj gradlærerintra i nogen grad ElevIntra i høj gradforældreintra i høj grad LærerIntra i nogen grad ElevIntra i høj grad ForældreIntra TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

10 Der findes på skolen en praksis for samarbejde med de 0-6-årsinstitutioner, som skolen modtager elever fra. For 100 procent af de børn, der starter i børnehaveklasse i august 2009, har der været, eller har der været planlagt, samarbejde med de afgivende institutioner. TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

11 Politikerne i København har besluttet en række beskrivelser af kvalitet 2. Kvalitet betyder, at alle elever får faglige udfordringer svarende til deres faglige niveau og indlæringsevner En overordnet indikation for kvalitet 2 vil komme til udtryk i, at alle elever efter 9./10. klasse starter på en ungdomsuddannelse Andelen af elever efter 9. klasse, som 1. juni det følgende år er i gang med en ungdomsuddannelse eller er i 10. klasse Opdelt på ét og tosprogede fordeler eleverne sig således ca. et år efter afsluttet 9. klasse: 93,8 % (98, %) 9. klasse fra 2008 befinder sig 1. juni 2009 i Sammenlignings tal: 2007-årgang fra 1. maj 2008 De i alt 60 étsprogede elever fordeler sig således: De i alt 2 tosprogede elever fordeler sig således: Det samlede elevtal fordeler sig således: 10. klasse (23,7) 40,0 %,0 % 38,7 % Gymnasial uddannelse (44,1) 40,0 % 50,0 % 40,3 % Erhvervsfaglig uddannelse Andre uddannelser (30,5) 5,0 % 50,0 % 6,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Andet (1,7) 6,7 % 0,0 % 6,5 % Arbejde 3,3 % 0,0 % 3,2 % Fraflyttet kommunen 9,7 % Kvalitet 2 styrkes ved At skolerne effektivt udnytter adgang til et tidssvarende udbud af undervisningsmidler Målopfyldelse i forhold til antal elever pr. computer (5,0 elever = 100 %) Dvs. 7,9 elever pr. tidssvarende computer (9,3) Der er taget udgangspunkt i skolens indberetning 63 % Skolens pædagogiske center er åbent og bemandet 25 timer om ugen (26). Centerteamet inddrages i mindre grad i lærernes arbejde med årsplaner Læse- og evalueringsvejledere indrages i nogen grad i udarbejdelse af årsplaner. Det er skolens vurdering, at man i nogen grad er dækket ind mht. materialer til undervisningsdifferentiering. TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

12 At skolerne har et særligt fokus på de 25 % fagligt svageste elever, især i forhold til læsning Andelen af elever, som ikke uden særlige tiltag vil kunne følge undervisningen læsemæssigt på næste trin 13 % (14 %) Andelen på 2. klasse 18 % Andelen på 4. klasse: 10 % Andelen på 6. klasse: 18 % Andelen på 8. klasse: 5 % Andelen af ovenstående elever med læseproblemer, som skolen har iværksat tiltag overfor % (100 %) At skolerne sikrer, at alle børns skolegang gennemføres så tæt på normaliteten som muligt men med vidtgående hensyn til den enkelte elevs styrker og svagheder Andelen af elever i skolens 9. klasse(r), som går op til de afsluttende prøver ,0 % (100) I alt 0 (0).elev(er) har modtaget specialundervisning på skolen uden tæt indholdsmæssig sammenhæng med undervisningen i klassen I alt har 1 (1) elev(er) modtaget undervisning uden for egen skole (fx fordi eleverne får specialundervisning på kolonier eller er i særpraktik). TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

13 Styrket faglighed På Skolen ved sundet, specialklasserække Politikerne i København har besluttet en række beskrivelser af kvalitet 1. Kvalitet betyder, at der er et højt og dokumenteret niveau for de københavnske børns indlæring gennem undervisningsdifferentiering og evaluering Kvalitet 1 styrkes ved At skolerne sikrer, at undervisningen gennemføres som planlagt for alle elever Andelen af de planlagte timer på skolen, som samlet set gennemføres I indskolingen gennemføres 100 % af de planlagte timer (100), på mellemtrinnet gennemføres 100 % (100) og på klassetrin 100 % (100). Hver klasse på skolen har i gennemsnit 3 lektioner om ugen uden den faste lærer. I de tilfælde, hvor lektionerne ikke er læst af den faste lærer, læses 54,04 % af lektionerne af en anden, uddannet lærer (52,50) læses 45,96 % af lektionerne af en ikke-læreruddannet (39,52) aflyses 0,00 % af lektionerne, således at eleverne sendes tilbage til deres klasser eller tolærerordning suspenderes (7,70) aflyses 0,00 % af lektionerne, således at eleverne sendes hjem. (0,28) 100,0 % (100,0) At skolerne sikrer, at undervisningen varetages af kvalificerede lærere i naturfag Andelen af timer i fysik/kemi på skolen, som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse Andelen med lignende kvalifikationer Skolen har ikke tilmeldt lærere til linjefagsuddannelse i fysik/kemi med central dækning. 100 % (33) 0 % (66) Andelen af timerne i geografi på skolen, som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse Andelen med lignende kvalifikationer Skolen har ikke tilmeldt lærere til linjefagsuddannelse i geografi med central dækning. 0 % (0) 100 % (100) TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

14 Andelen af timerne i biologi på skolen, som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse Andelen med lignende kvalifikationer Skolen har ikke tilmeldt lærere til linjefagsuddannelse i biologi med central dækning. 50 % (50) 50 % (50) Andelen af timerne i natur og teknik på skolen, som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse Andelen med lignende kvalifikationer Skolen har ikke tilmeldt lærere til linjefagsuddannelse i natur/teknik med central dækning. 0 % (0) 25 % (25) i matematik Andelen af timerne i matematik på skolen, som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse Andelen med lignende kvalifikationer % (13) 87 % (87) i dansk Andelen af timerne i dansk på skolen, som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse Andelen med lignende kvalifikationer % (75) 33 % (25) i idræt Andelen af timerne i idræt på skolen, som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse Andelen med lignende kvalifikationer Skolen har ikke tilmeldt lærere til linjefagsuddannelse i idræt med central dækning. 50 % (17) 50 % (83) i dansk som andetsprog Se integrationsafsnittet At forvaltningen gennemfører et kompetenceløft til lærere og børnehaveklasseledere og uddanner vejledere, og at skolerne prioriterer efter- og videreuddannelse Læse- og evalueringsvejledere På Skolen ved sundet, specialklasserække arbejder 0 læsevejleder(e), inkl. eventuelle under uddannelse (0), og der arbejder 0 evalueringsvejleder(e) () inkl. eventuelle under uddannelse. Det er politisk besluttet, at der skal være en læsevejleder på alle almenskoler (dvs. folkeskoler, som ikke er specialskoler). TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

15 Specialuddannelse Andel af underviserne, der er uddannet med speciale C, pd i specialpædagogik eller lignende specialuddannelse Andel af underviserne, der har eller er i gang med specialpædagogisk grundkursus eller er særlig faguddannede (eksempelvis tegn-til-taleuddannelse) % 73 % Efter/videreuddannelsesmidler Til læreres og børnehaveklasselederes efter- og videreuddannelse har skolen 2008/2009 af egne midler anvendt kr. Derudover har forvaltningen tilført skolen i alt 0 kr. til særligt prioriteret efter/videreuddannelser og yderligere 0 kr. til tosprogsuddannelse. At skolerne udvikler deres evaluerings- og vejlederkultur, arbejder systematisk med elevplaner og har en fremadrettet anvendelse af test og andre evalueringsværktøjer Evaluering Skolen har 78 % målopfyldelse mht. praktisering af evaluering og 83 % målopfyldelse i relation til brug af elevfeed-back. Mht. beregning af disse målopnåelsestal, se Teknisk bilag. Skolen har udarbejdet principper for arbejdet med og udformning af elevplaner. Andelen af elever, for hvem der i skoleåret 2008/2009 er udarbejdet elevplaner Det er et lovkrav, at der fra 2007/2008 skal udarbejdes elevplaner for alle elever. 100 % Læsning Skolen har endnu ikke udarbejdet en strategi med handleplan for sin læseindsats. At skolerne udnytter læreres og lederes erhvervede viden og sikrer en effektiv vidensdeling Alle skoler har mulighed for at bruge vidensdelingssystemet SkoleIntra med modulerne Lærerintra, ElevIntra og ForældreIntra. I sin praksis anvender skolen I 2008/09 I 2007/08 i høj grad LærerIntra i nogen grad ElevIntra i mindre gradforældreintra i høj grad LærerIntra i nogen grad ElevIntra i mindre grad ForældreIntra Der findes på skolen en praksis for samarbejde med de 0-6-årsinstitutioner, som skolen modtager elever fra. For 1 procent af de børn, der starter i børnehaveklasse i august 2009, har der været, eller har der været planlagt, samarbejde med de afgivende institutioner. TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

16 Politikerne i København har besluttet en række beskrivelser af kvalitet 2. Kvalitet betyder, at alle elever får faglige udfordringer svarende til deres faglige niveau og indlæringsevner Skolen har klare retningslinjer for udvikling af elevernes sproglige/kommunikative kompetencer. Skolen har klare retningslinjer for udvikling af elevernes sociale kompetencer. Kvalitet 2 styrkes ved At skolerne effektivt udnytter adgang til et tidssvarende udbud af undervisningsmidler Målopfyldelse i forhold til antal elever pr. computer (5,0 elever = 100 %) Dvs. 2,8 elever pr. tidssvarende computer Der er taget udgangspunkt i skolens indberetning 179 % Skolens pædagogiske center er åbent og bemandet 26 timer om ugen (26). Centerteamet inddrages slet ikke i lærernes arbejde med årsplaner Læsevejledere indrages slet ikke i udarbejdelse af årsplaner. Det er skolens vurdering, at man i nogen grad er dækket ind mht. materialer til undervisningsdifferentiering. At skolerne sikrer, at alle børns skolegang gennemføres så tæt på normaliteten som muligt men med vidtgående hensyn til den enkelte elevs styrker og svagheder Andelen af skolens afgangselever, som er fritaget for mellem 50 og 90 % af afgangsprøvens 14 discipliner: 0 %. Andelen af skolens afgangselever, som er fritaget for mere end 90 % af afgangsprøvens 14 discipliner: 100 %. TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

17 Integration På Politikerne i København har besluttet en række beskrivelser af kvalitet 3. Kvalitet betyder, at elever og forældre mødes i skolen på tværs af etniske og sociale grupperinger og dermed styrker fundamentet for et samfund med stærk sammenhængskraft og høj tillid mellem borgerne Kvalitet 3 styrkes ved At der opnås en mere ligelig fordeling af ét- og tosprogede elever Skolen deltager ikke i københavnermodellen for integration Politikerne i København har besluttet en række beskrivelser af kvalitet 4. Kvalitet betyder, at etnicitet ikke er en selvstændig faktor for et barns præstationsniveau Kvalitet 4 styrkes ved At forvaltningen og skolerne sikrer, at undervisningen af de tosprogede elever varetages af kvalificerede lærere og ud fra principperne for undervisning i dansk som andetsprog Andelen af lærere på skolen, som har linjefag i dansk som andetsprog eller 240-timers grundlæggende efteruddannelse i Undervisning af tosprogede elever (procent af beregnet behov) Tallet angiver, i hvilken udstrækning forvaltningen og skolerne har sørget for at der er kvalificeret personale uddannet (i procent af det beregnede behov). 100 % (200 %) Andelen af de undervisere i sprogcenteret og modtagelsesklasser på skolen, som har linjefag i dansk som andetsprog eller 240-timers grundlæggende efteruddannelse i Undervisning af tosprogede elever Tallet angiver, i hvilken udstrækning skolerne faktisk har sørget for, at det er kvalificeret personale, som forestår undervisningen i sprogcenter og modtagelsesklasser. Skolen har endnu ikke udarbejdet principper for dansk som andetsprog. 50 % (50) TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

18 Vedrørende efteruddannelse i dansk som andetsprog: Se under Styrket faglighed 0 lærer(e) på skolen har pd (pædagogisk diplom) i dansk som andetsprog. 2 lærer(e) på skolen har linjefag i dansk som andetsprog. At skolerne sikrer, at alle tosprogede elever modtager undervisning i dansk som andetsprog i forhold til deres behov Skolen anvender i høj grad et skriftligt screenings-/sprogvurderingsmateriale eller et henvisningsskema til at afgøre, hvilke elever, der skal modtage dansk som andetsprogsundervisning. Andelen af tosprogede elever, som på den baggrund vurderes at have behov for undervisning i dansk som andetsprog % (50) Andelen af tosprogede elever med behov for dansk som andetsprog, som har modtaget undervisning heri % (90) TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

19 Tryghed, trivsel, livsglæde og demokratisk dannelse På Politikerne i København har besluttet en række beskrivelser af kvalitet. Nummer 5-7 er: 5. Kvalitet betyder, at elevernes skolegang er præget af tryghed og velvære, glæde ved at lære under tilpassede udfordringer samt følelse af meningsfuldhed 6. Kvalitet betyder, at eleverne respekteres som selvstændige individer med egne rettigheder 7. Kvalitet betyder, at eleverne har udviklet deres mulighed for selv at tage vare på deres tryghed og velvære, glæde ved at lære, herunder deres lyst til at opsøge udfordringer og møde omverdenen med åbenhed og nysgerrighed I relation til denne målsætning har skoleleder og børne- og ungdomschef i efteråret 2008 aftalt, at skolen skal have en øget indsats i forhold til: Elevmedbestemmelse En overordnet indikation for kvalitet 5 kommer til udtryk i elevernes besvarelse af spørgsmålet om, hvad de synes om at gå i skole for tiden. Graden af målopfyldelse er for 67,3 % på dette spørgsmål. Den gennemsnitlige målopnåelse for hele kommunen er til sammenligning 65,4 % Hovedparten af dokumentationen i dette afsnit er baseret på en spørgeskemaundersøgelse til alle elever på klassetrin. Se nærmere herom i det tekniske bilag, hvor også beregningsmetoderne for måltallene gennemgås. Det er vigtigt for vurderingen af validiteten at kende svarprocenten. På er besvarelsesprocenten 86,8 (84,7). Kvalitetsbeskrivelserne 5, 6 og 7 styrkes ved At skolerne i alle forhold selv praktiserer demokratiske værdier og demonstrerer demokratiske holdninger Gennemsnitlig score (0-100 %) på elevernes oplevelse af medbestemmelse i klassen ud fra tre spørgsmål til eleverne (grad af målopnåelse) Gennemsnitlig score (0-100 %) på elevernes oplevelse af medbestemmelse gennem elevrådet ud fra et spørgsmål til eleverne (grad af målopnåelse) De konkrete spørgsmål og beregningsmetoder fremgår af den tekniske rapport. Der er spurgt 47,7 % 36,3 % TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

20 anderledes end i 2008, så sammenligningstal findes ikke. At konflikter og uoverensstemmelser mellem elever håndteres på en hensigtsmæssig måde, og at eleverne selv kan håndtere dem og få hjælp efter behov Gennemsnitlig score (0-100 %) på elevernes oplevelse af konflikthåndtering ud fra et spørgsmål til eleverne (grad af målopnåelse) ,7 % 68,4 procent af eleverne synes ikke der er alt for mange konflikter i deres klasse. De konkrete spørgsmål og beregningsmetoder fremgår af den tekniske rapport. Der er spurgt anderledes end i 2008, så sammenligningstal findes ikke. At skolerne sikrer alle elever en skolegang, som eleverne oplever som tryg, og hvor de ikke bliver udsat for vold eller mobning, og at skolen arbejder på at fastholde forældre på deres opdragelsesansvar Andelen af elever, der ikke har oplevet mobning inden for de seneste to måneder Andelen af elever, der ikke har deltaget i mobning af andre inden for de seneste to måneder Andelen af elever, der ikke har oplevet vold inden for de seneste to måneder Andelen af elever, der ikke i skolen er blevet slået eller sparket, så de blev kede af det, inden for de seneste to måneder Gennemsnitlig score (0-100%) på spørgsmål til eleverne om, hvor trygge de føler sig i skolen (grad af målopnåelse) Den gennemsnitlige målopnåelse for hele kommunen er til sammenligning 78,7 % 93,2 % (85) 94,0 % (90) 87,7 % 96,9 % 78,7 % De konkrete spørgsmål og beregningsmetoder fremgår af den tekniske rapport.. Hvor sammenligningstal mangler, har der været spurgt anderledes sidste år. At lærerne praktiserer god klasseledelse, som sikrer arbejdsro og skaber rum for læring og fordybelse Gennemsnitlig score (0-100 %) på elevernes oplevelse af god klasseledelse og rum for læring ud fra fire spørgsmål til eleverne (grad af målopnåelse) ,6 % (59) De konkrete spørgsmål og beregningsmetoder fremgår af den tekniske rapport. At skolerne giver alle elever udfordringer, der afspejler et højt forventningsniveau men også den enkelte elevs kapacitet Gennemsnitlig score (0-100 %) på elevernes oplevelse af deres faglige udbytte ud fra tre spørgsmål til eleverne (grad af målopnåelse) ,6 % (67) De konkrete spørgsmål og beregningsmetoder fremgår af den tekniske rapport. TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

21 At skolerne skaber meningsfulde læringssammenhænge, som overskrider det enkelte individ og som forholder sig til en forpligtende horisont af idealer, fortællinger og fællesskaber Gennemsnitlig score (0-100 %) på elevernes oplevelse af meningsfuldhed og læreropmærksomhed ud fra tre spørgsmål til eleverne (grad af målopnåelse) ,7 % Gennemsnitlig score (0-100%) på spørgsmål om elevernes lyst til at lære i undervisningen --- De konkrete spørgsmål og beregningsmetoder fremgår af den tekniske rapport. Der er spurgt anderledes end i 2008, så sammenligningstal findes ikke. 74,3 % At skolerne anvender, udvikler og kvalificerer undervisningsformer og evalueringsformer, hvor børn og unge i højere grad indgår i diskussioner, hvor de lytter og respekterer klassekammeraternes meninger og formulerer deres egne meninger Gennemsnitlig score (0-100 %) på brug af elev-feed back på undervisningen, ud fra to spørgsmål stillet til skolerne (grad af målopnåelse) ,0 % (50) Gennemsnitlig score (0-100 %) på elevmedbestemmelse i forhold til undervisningsformer ud fra to spørgsmål til eleverne (grad af målopnåelse) ,6 % TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

22 Sunde børn På Politikerne i København har besluttet en række beskrivelser af kvalitet 8. Kvalitet betyder, at eleverne bevæger sig så meget som muligt i skolen og generelt får tilstrækkelig motion Kvalitet 8 styrkes ved At forvaltningen har iværksat nødvendig efteruddannelse i forhold til idræts- og svømmelærere, og at skolen prioriterer, at lærerne i idræt er kvalificerede Andelen af timer i idræt på skolen, som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse Andelen med lignende kvalifikationer % (87) 19 % (0) At skolen giver gode muligheder for at lege og bevæge sig indendørs og udendørs, at elever faktisk bevæger sig tilstrækkeligt, og at idrætsundervisningen er mangfoldig og inspirerende Gennemsnitlig score (0-100 %) på elevernes oplevelse af deres faktiske fysiske udfoldelser ud fra to spørgsmål stillet til eleverne (grad af målopnåelse) Spørgsmålene vedrører omfanget af bevægelse uden for idrætstimerne samt graden af fysisk anstrengelse. 60 minutters bevægelse i skolen pr. dag er scoret som 100 %. Gennemsnitlig score (0-100 %) på elevens tilfredshed med idrætsundervisningen ud fra to spørgsmål stillet til eleverne (grad af målopnåelse) Spørgsmålene vedrører variation og generel tilfredshed. Hvor sammenligningstal mangler, har der været spurgt anderledes sidste år. 53,3 % 57,4 % (58) Politikerne i København har besluttet en række beskrivelser af kvalitet 9. Kvalitet betyder, at eleverne er sunde og har forståelse for og viden om den betydning, som økologi, mad og bevægelse har for deres sundhed Kvalitet 9 styrkes ved TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

23 At forvaltningen og skolerne sikrer, at eleverne har mulighed for at få sund mad, frugt og vand i løbet af skoledagen, så de har gode forudsætninger for deres læring Skolens kommentar: er fredet og har ikke kunnet finde placering af en skolebod. Skolen har i øjeblikket ingen madordning. At forvaltningen og skolerne sikrer, at skolerne er miljøcertificerede, og at skolen arbejder pædagogisk med miljøspørgsmål Skolen forventes miljøcertificeret medio 2010 Andel af skolens elever, der har været inddraget i miljøaktiviteter i løbet af skoleåret 2008/2009: klasse 0 % klasse 0 % klasse 10 % I forhold til tekniske miljøaktiviteter har skolen i nogen grad arbejdet med årets udmeldte miljømålsætning/indsatsområde (ENERGI i 2009) i mindre grad arbejdet med andre selvvalgte miljømålsætninger I forhold til miljøpædagogiske aktiviteter har skolen ikke arbejdet med årets udmeldte miljømålsætning/indsatsområde (ENERGI i 2009). i mindre grad arbejdet med andre selvvalgte miljømålsætninger. TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

24 Udsatte børn På Politikerne i København har besluttet en række beskrivelser af kvalitet. Kvalitetsbeskrivelse 11 behandles i 2008 alene i kommunerapporten. 10. Indsatsen for de udsatte børn rettes i højere grad mod forebyggelse end mod behandling, og problemerne fanges tidligt Kvalitet 10 styrkes ved At skolerne systematisk registrerer bekymrende fravær og sikrer en umiddelbar reaktion på et sådant fravær Type af elevfravær Antal elever med sådant fravær Antal fraværsdage af denne type pr. elev på skolen (gennemsnit) Ulovligt fravær 28 0,2 Bekymrende sygefravær 3 0,0 Bekymrende ulovligt fravær 6 0,1 Samlet fravær inklusiv ikkebekymrende fravær Elever med udarbejdet handleplan 0 11,7 Ulovligt fravær betyder fravær, hvor skolen ikke i forvejen har givet tilladelse til fraværet, eller hvor hjemmet ikke efterfølgende har givet besked om (syge)fraværet. Bekymrende betyder fravær, som enten omfatter mindst 5 sammenhængende fraværsdage, 7 fraværsdage inden for er periode på 20 dage eller 15 fraværsdage inden for en periode på 60 dage. Tallene er baseret på optælling fra 1. august 2008 til 30. april At forvaltningen og skolerne sikrer, at alle skoler har en uddannet AKT-vejleder (AKT= Adfærd, Kontakt og Trivsel), som arbejder på et kendt grundlag Der er på skolen 1 uddannet AKT-vejleder (inklusive eventuelle under uddannelse). Det er i København politisk besluttet, at der skal være en AKT-vejleder på alle almenskoler. Skolen har udarbejdet en strategi for AKT-vejlederens virksomhed. TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

25 TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

26 Forældresamarbejde På Politikerne i København har besluttet en række beskrivelser af kvalitet 12. Kvalitet betyder, at samarbejdet mellem skole og hjem har fokus på trivsel og forældreinddragelse og er suppleret med en klar og tydelig tilbagemelding til forældrene fra skolen om barnets faglige kompetencer og almindelige daglig trivsel og opførsel Kvalitet 12 styrkes ved At skolerne sikrer forældrene en større indsigt i barnets faglige standpunkt og udvikling, og at de har oplevet at kunne gøre en positiv forskel i forhold til deres barns faglige udvikling Andel af samtlige hjem, der har deltaget i Samtaler med fokus på evaluering: 100 % (100) Klasseforældremøder: 95 % (95) Arrangementer på skole/afdelingsniveau: 90 % (90) Andel af elever, som har fået udarbejdet elevplaner i indeværende skoleår Det er et bekendtgørelseskrav, at der udarbejdes elevplaner for alle elever hvert år. 100 % (100) Politikerne i København har besluttet en række beskrivelser af kvalitet 13. Kvalitet betyder, at enhver voldelig, krænkende eller forstyrrende adfærd medfører en handling fra skolen, som fastholder forældrenes ansvar for børnenes opdragelse Kvalitet 13 styrkes ved At skolerne har en politik på området, som er kendt af alle, og som alle ansatte efterlever Skolens politik på dette område er skrevet ind i dens principper for skolehjemsamarbejde. Disse principper er tilgængelige på skolens hjemmeside. TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

27 Skoleledelse På Politikerne i København har besluttet en række beskrivelser af kvalitet 14. Kvalitet betyder, at der på ledelsesniveau er etableret en resultat- og evalueringskultur, som modsvarer den, der styrkes i forhold til det pædagogiske arbejde Kvalitet 14 styrkes ved At skoleledelserne sikrer et fokus på resultater, dokumentation og evaluering, som afspejles i skolens styringsredskaber og -former, og har indarbejdet systematiske registreringer, herunder test, i skolens pædagogiske praksis Skolen har udarbejdet principper for pædagogisk praksis og udvikling, fx gennem en udviklingsplan. Principperne er tilgængelige på skolens hjemmeside. Se i øvrigt under styrket faglighed Politikerne i København har besluttet en række beskrivelser af kvalitet 15. Kvalitet betyder, at den enkelte skoleledelse har en professionsfaglig kapacitet, der afspejler den enkelte skoles behov Kvalitet 15 styrkes ved At lederne har en professionsfaglig videreuddannelse af et omfang og med et indhold, der afspejler den enkelte skoles behov Af skolens ledere har 0 diplom i ledelse 0 master i ledelse 0 en anden certificeret lederuddannelse 1 er i gang med at tage én af ovenstående lederuddannelser. At Københavns Kommune sikrer, at der er et ledelsesteam på den enkelte skole med en sammensætning, der modsvarer behovet TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

28 Der er på skolen ansat følgende ledere 1 skoleleder (1 ) 1 pædagogisk(e) afdelingsleder(e) (1) 1 administrativ leder (1) Ingen afdelingsleder(e) i øvrigt (Ingen) Ingen leder af skolens læringsmiljø (Ingen) Ingen KKFO-leder (Ingen) Politikerne i København har besluttet en række beskrivelser af kvalitet 16. Kvalitet betyder, at det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på den enkelte skole er velfungerende og understøtter en kontinuerlig og kvalificeret arbejdsindsats fra medarbejderne I relation til denne målsætning har skoleleder og børne- og ungdomschef i efteråret 2008 aftalt, at skolen skal have en øget indsats i forhold til: Personaleomsætning Sygefravær En overordnet indikation for kvalitet 16 kommer til udtryk i omfanget af medarbejderes fravær. Medarbejderne på skolen har i 2008 (i perioder på op til 15 dage) pga. sygdom gennemsnitligt været fraværende 8,2 dage (9,9). Medarbejderne på skolen har i længerevarende fravær (perioder over 15 dage) i 2008 gennemsnitligt været fraværende 3,9 dage (11,7). Det samlede, gennemsnitlige fravær på årsplan udgør således 12,1 dage. (21,6). Skolernes gennemsnit i København er 22,3 dage ( ,8). Kvalitet 16 styrkes ved At skoleledelserne arbejder på, at udskiftninger i medarbejdergrupper og blandt ledelsen ikke får et omfang, som skaber problemer for kontinuiteten i arbejdet 4 % af lærere er fratrådt i perioden 1/9 08-1/6 09: 0 leder(e) er fratrådt i løbet af skoleåret 2008/09. TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

29 Nøgletal Ud over den dokumentation, som i det foregående er knyttet til kvalitet i den københavnske skole, oplyses herunder en række nøgletal for skolen, således som det er forlangt i bekendtgørelsen for Kvalitetsrapporter. 2008/ /08 Antal klassetrin på skolen (inkl. børnehaveklasse og 10. klasse), skoleåret 2008/ (10) Antal spor pr. klassetrin (gennemsnitligt) ,0 (3,0) Antal elever 5/ (almenklasser inkl. børnehaveklasse) (703) Antal elever pr. klasse (gennemsnit) ,0 (23,2) Andel af lærernes arbejdstid, som anvendes til undervisning ,0 % (35,6 %) Antal elever pr. lærerårsværk (almenklasser) ,5 (17,6) Gennemsnitlig udgift pr. elev, almenundervisningen ( kl.) og kun undervisning (smalt) kr. (24.033kr.) TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

30 Skolens samlede faglige vurdering KVALITETS-SIKRING. Ved en evalueringskultur forstår vi følgende: At der er fastlagt retningslinier for årets evaluering At der arbejdes med årshjul, der har kortlagt hvornår de nationale test, faglige test, screeningsmøder, klassekonferencer, lærer/elev-samtaler, evalueringssamtaler finder sted for den enkelte klasse At der i hvert kvartal fastsættes læringsmål for den enkelte elev og justerer de forrige At der ved evalueringssamtalen i april justeres i forhold til elevplanen At elevplanen i skriftlig form foreligger forældrene inden evalueringssamtalen således at forældrene også er forberedte At der er kortlagt en strategi for samarbejdsrelationerne mellem de fagpersoner der er uddannet på skolen (her tænkes på evalueringsvejledere, læsevejledere, AKT-vejledere, funktionslærer) At der er udarbejdet en strategi for læsning på gældende for o Indskolingen o Mellemtrinnet o Udskolingen Der arbejdes konkret videre ud fra nedenstående oplæg: RETNINGSLINIER FOR EN EVALUERINGSKULTUR PÅ. Der stilles ikke krav om udarbejdelse af en årsplan årsplan findes i Fælles mål Der udarbejdes en aktivitetsplan for klassen med arrangementer og faglige emner i løbet af skoleåret.(en folder, der udleveres til klassens forældre inden 1.forældremøde ca. i september). Der arbejdes med systematisk dokumentation kontinuerligt gennem hele skoleåret: o Registreringer o Faglige test (funktionslærer) o Nationale test (fastlagt og via pc.) o Vurdering på opgaveaflevering o Elevens præsentations-port folio o Systematisk iagttagelser og vurderinger o Lærernotater Den skriftlige dokumentation danner baggrund for målfastsættelse og evaluering ved: o 2 x ved lærer/elev- samtaler o 1 x ved evalueringssamtalen a`40 min.(elevplan) TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

Version Oehlenschlægersgades Skole. Kvalitetsrapport for Oehlenschlægersgades Skole

Version Oehlenschlægersgades Skole. Kvalitetsrapport for Oehlenschlægersgades Skole Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR OEHLENSCHLÆGERSGADES SKOLE... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

Version Kirkebjerg Skole. Kvalitetsrapport for Kirkebjerg Skole

Version Kirkebjerg Skole. Kvalitetsrapport for Kirkebjerg Skole Version 17-09-09 Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR KIRKEBJERG SKOLE... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

Version Højdevangens Skole. Kvalitetsrapport. for Højdevangens Skole

Version Højdevangens Skole. Kvalitetsrapport. for Højdevangens Skole Version 130807 Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 1 Version 130807 Indhold INDHOLD... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. INDLEDNING... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.

Læs mere

Kvalitetsrapport for Strandparkskolen

Kvalitetsrapport for Strandparkskolen Kvalitetsrapport for Strandparkskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2008 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR STRANDPARKSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

Kvalitetsrapport for Strandparkskolen

Kvalitetsrapport for Strandparkskolen Kvalitetsrapport for Strandparkskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 1 Indhold INDHOLD... 2 INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR STRANDPARKSKOLEN... 3 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

Version Nørrebro Park Skole. Kvalitetsrapport for Nørrebro Park Skole

Version Nørrebro Park Skole. Kvalitetsrapport for Nørrebro Park Skole Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR NØRREBRO PARK SKOLE... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Version 180908 Skolen ved Sundet. Kvalitetsrapport. for Skolen ved Sundet

Version 180908 Skolen ved Sundet. Kvalitetsrapport. for Skolen ved Sundet Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2008 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR SKOLEN VED SUNDET... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Version Sankt Annæ Gymnasium (folkeskoleafdelingen) Kvalitetsrapport for Sankt Annæ Gymnasium (folkeskoleafdelingen)

Version Sankt Annæ Gymnasium (folkeskoleafdelingen) Kvalitetsrapport for Sankt Annæ Gymnasium (folkeskoleafdelingen) Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR SANKT ANNÆ GYMNASIUM (FOLKESKOLEAFDELINGEN)... 2 HVAD

Læs mere

Version Frederiksgård Skole. Kvalitetsrapport for Frederiksgård Skole

Version Frederiksgård Skole. Kvalitetsrapport for Frederiksgård Skole Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR FREDERIKSGÅRD SKOLE... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2008 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen Kvalitetsrapport for Holbergskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 1 Indhold INDHOLD... 2 INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 3 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Engbjergskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Engbjergskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Engbjergskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 ENGBJERGSKOLEN 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Skolevæsnets

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011. for Oehlenschlægersgades Skole

Kvalitetsrapport 2011. for Oehlenschlægersgades Skole Kvalitetsrapport 2011 for Oehlenschlægersgades Skole KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2011 Indhold Indledning...2 Hvad er kvalitet i det københavnske skolesystem?...2 Mål, resultatmål

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Skarrild skole

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Skarrild skole KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Skarrild skole 1 Indholdsfortegnelse 1 SKARRILD SKOLE 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Skolevæsnets

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Brattingsborgskolen. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. =

Brattingsborgskolen. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2012 Rammebetingelser Klassetrin 0-6 0-6 0 6 Spor i almentilbud 1 1 1 Specialtilbud på skolen nej Nej Nej Antal

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Anna Trolles Skole Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Lillebæltskolen Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Albertslund Kommune. Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007

Albertslund Kommune. Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 Albertslund Kommune Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 Skolens navn: Udfyldt af: BRØNDAGERSKOLEN NIELS HENRIK JUUL Udskrevet den 27-04-2007 side 1 af 8 1. Ressourceanvendelse, skoleåret 2006/2007 UNDERVISNINGSDEL

Læs mere

Skolen er en attraktiv arbejdsplads

Skolen er en attraktiv arbejdsplads Skolen er en attraktiv arbejdsplads Delmål 1: Der er et tilfredsstillende samarbejde på skolen At medarbejderne giver udtryk for, at de oplever retfærdighed og tillid på deres arbejdsplads Nedenfor kan

Læs mere

Kvalitetsrapport. for Københavns Kommunes folkeskoler

Kvalitetsrapport. for Københavns Kommunes folkeskoler Kvalitetsrapport for Københavns Kommunes folkeskoler KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 Indledning Indhold INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR KØBENHAVNS KOMMUNE... 3 HVAD ER KVALITET

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 for Ørestad Skole KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2013 Indhold Indledning... 2 Nye pejlemærker og udvikling af kvalitetsrapporten... 2 Indholdet i Kvalitetsrapport

Læs mere

Oversigt over data, der er medtaget i Kvalitetsrapport 2012

Oversigt over data, der er medtaget i Kvalitetsrapport 2012 Oversigt over data, der er i en er mere enkel og med færre og lettere gennemskuelige data. Dermed er en del tal ikke i, da de bygger på komplicerede beregninger, der gør tal vanskelige at forstå. Dette

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Bogense Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2 Elevernes

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Sølystskolen Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Særslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Medlemsundersøgelse om undervisning i linjefag

Medlemsundersøgelse om undervisning i linjefag AN AL YS E N O T AT 23. november 2012 Medlemsundersøgelse om undervisning i linjefag Megafon har netop foretaget en spørgeskemaundersøgelse, som kortlægger, i hvilket omfang lærere underviser i fag, som

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund Børn, Kultur og Velfærd Kvalitetsrapport for skoleområdet 2011/12 og 2012/13 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.skoler.uddannelse@albertslund.dk T 43 68 68 68

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler Kvalitetsrapport 2009 Randers Kommunes Folkeskoler Indledning Skolens individuelle kvalitetsrapport indeholder både en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative del omfatter faktuelle oplysninger

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune Indhold Indledning... 5 Skolevæsenets struktur og elevforhold... 5 Udviklingen i antal elever

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Otterup Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013

Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 NOTAT Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Thomas Larsen På landsplan er den samlede linjefagsdækning på tværs af alle fag og klasser 73 %. På kommuneniveau

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne Styrelsen for It og Læring Generel vejledning til skolerne Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2016 Side 2 af 8 Indhold GENERELLE PRAKTISKE OPLYSNINGER:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Fårvang Skole Silkeborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Fårvang Skole Silkeborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Fårvang Skole Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 3.1 Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne Styrelsen for It og Læring Generel vejledning til skolerne Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2018 Side 2 af 8 Indhold GENERELLE PRAKTISKE OPLYSNINGER:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007 Kvalitetsrapport Skoleåret 2006 2007 1 Forord... 3 Bekendtgørelse, folkeskolen... 5 Bekendtgørelse, kvalitetsrapport... 6 Rammebetingelser... 11 Pædagogiske processer... 97 Resultater... 175 Vurderinger...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Byhaveskolen. Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Byhaveskolen. Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT Byhaveskolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse FORORD... 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN... 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 RESULTATER... 5 TRIVSEL... 10 INKLUSION... 16 KVALITETSOPLYSNINGER...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Hendriksholm Skole Rødovre Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de

Læs mere

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 1. september 2013 Nøgletalssamling s Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger s Skolevæsen 2012-13 Side 2 af 46 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 20 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING Alle grafer bliver der ikke kommenteret på i selve rapporten men hovedkonklusionerne fremhæves i dette afsnit. Kompetencedækningen afspejler

Læs mere

Læs skolens målsætning her: Skolens elevtal er her maj elever og det samlede antal lærere er 22.

Læs skolens målsætning her:   Skolens elevtal er her maj elever og det samlede antal lærere er 22. SKOLENS PROFIL Skolen: Sct. Joseph Søstrenes Skole er en katolsk skole, og dermed adskiller den sig fra de fleste andre skoler. Der undervises i de samme fag som i folkeskolen, men en katolsk skole bygger

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08

Kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08 Gjessø Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08 Dette er Gjessø Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08. Her præsenteres skolens vurdering af en række data, der beskriver væsentlige forhold på

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Valsgaard Skole Mariagerfjord Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Valsgaard Skole Mariagerfjord Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Mariagerfjord Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Sprog 9 2 TRIVSEL 10 2.1 Elevernes trivsel 10 2.2 Fravær 14 3 INKLUSION 15 4

Læs mere

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere

Tidligere fremmedsprog

Tidligere fremmedsprog Tidligere fremmedsprog Almindelige bemærkninger til temaindgangen Tidligere fremmedsprog 2.1.1. Mere undervisning i fagene ( ) Undervisningen i fremmedsprog skal styrkes. Den stigende internationalisering

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Kvalitetsrapport for Øresundsskolen

Kvalitetsrapport for Øresundsskolen Kvalitetsrapport 2010 for Øresundsskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2010 Indhold Indledning...3 Kvalitetsrapport for Øresundsskolen...3 Hvad er kvalitet i det københavnske skolesystem?...3

Læs mere

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen Folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen 1 En længere og mere varieret skoledag Der indføres en skoleuge på: 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj.

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Undersøgelsesværktøj. r. Kapitel 2.a Undersøgelsesværktøj til opgørelse

Læs mere

Virksomhedsplan Durup Skole klassetrin

Virksomhedsplan Durup Skole klassetrin Virksomhedsplan 2017 Durup Skole 0.- 6. klassetrin Indholdsfortegnelse Skolens vurdering.... Side 3 Kommunale indsatsområder Skole- og Dagtilbudssocialrådgivere.. Side 4 Praksisnær vejledning. Side 5 Skoleåret

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Vestre Skole Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Vestre Skole Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Vestre Skole Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 3 RESULTATER 6 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 6 4 TRIVSEL

Læs mere

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Præstemoseskolen

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Præstemoseskolen 1. september 13 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 1-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side af 33 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1..1..3.4.5 3. 3.1 3. 3.3 3.4

Læs mere

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens egne undervisningsmål.

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Havrehedskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport Datamateriale for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2012- September Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Antal elever i alt pr. skole 3 Elev-lærer ratio 3 Antal spor pr. klassetrin 4 Fraværsprocent

Læs mere

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2008-2009

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2008-2009 Datamateriale for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport - August Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 4 Antal elever i alt pr. skole 4 Elev-lærer ratio 4 Antal spor pr. klassetrin 5 Antal elever

Læs mere

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 1. november 2018 Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18 BUU

Læs mere

Undersøgelse af linjefagsdækningen i folkeskolen. Gennemgang af resultater

Undersøgelse af linjefagsdækningen i folkeskolen. Gennemgang af resultater Undersøgelse af linjefagsdækningen i folkeskolen Gennemgang af resultater UNI C 24 juni 2009 Undersøgelse af linjefagsdækningen Gennemgang af resultater UNI C 24. juni 2009 Af Lone Juul Hune Direkte tlf.:

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Gødvadskolen Silkeborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Gødvadskolen Silkeborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Gødvadskolen Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

Evaluering og opfølgning:

Evaluering og opfølgning: Evaluering og opfølgning: Århus Privatskole underviser efter de af Undervisningsministeriet opstillede Fælles Mål (læs disse andetsteds på hjemmesiden under Lovpligtig information). Dette sikrer, at skolens

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner for de tre skoler, der i år skal på faglig handlingsplan.

I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner for de tre skoler, der i år skal på faglig handlingsplan. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 04-02-2016 Sagsnr. 2015-0190016 Bilag 3. Rammer for lokale handlingsplaner I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 for Dyvekeskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2013 Indhold Indledning... 3 Nye pejlemærker og udvikling af kvalitetsrapporten... 3 Indholdet i Kvalitetsrapport

Læs mere

Lokal kvalitetsrapport

Lokal kvalitetsrapport Periode: 26-27 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Beskrivelse

Læs mere

Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen 40 a. Kommunalbestyrelsen skal årligt udarbejde en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foranstaltninger,

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 21/211 Peder Syv Skolen 2632 Sagsnummer: 194 397 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde.

Læs mere