Vejledning. Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår"

Transkript

1 Vejledning Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår Kommuner/Region Hovedstaden Vejledningen henvender sig til ledere og medarbejdere med ansvar for uddannelse af social- og sundhedsassistentelever Maj 2012

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Overordnet regelgrundlag... 4 Social- og sundhedsassistent elevers retlige status og uddannelsesforløb... 5 Ansættelse... 5 Uddannelse... 5 Personlig uddannelsesplan, logbog og lærings-aftaler... 7 Praktikuddannelsen... 7 Praktikkens rammer... 7 Flytning til andet praktiksted... 7 Klagemuligheder... 8 Arbejdstid og lønudbetaling... 8 Arbejdstid... 8 Arbejdstidstilrettelæggelse... 8 Pauser Lønudbetaling Befordringstilskud Beklædningsgodtgørelse Fremmøde (sygdom, ferie m.m.) Mødepligt Syge- og raskmeldinger Praktikstedets indberetningspligt Konsultation hos læge, tandlæge mv Barns 1. og 2. sygedag Omsorgsdage Graviditet og barsel Tjenestefrihed Orlov med hel eller delvis løn Orlov uden løn Ferie Feriekort Ferie med eller uden løn Restferie Social- og sundhedsassistentlevernes øvrige forpligtelser Tavshedspligt Hygiejniske retningslinier Beklædning Regler for god omgangstone Cykel Alkohol- og rusmidler Beboere, klienter, patienter og pengesager Rygepolitik Mobiltelefon PDA eller andet dokumentationssystem Prøvetid Opmærksomhedspunkter Vejledning til klinisk uddannelsesansvarlige og praktikvejledere vedrørende tjenstlige forhold for social- og sundhedsassistentelever Kontaktpersoner i HR & Uddannelse - Uddannelseshuset

3 Forord Denne vejledning er ment som et værktøj til dig i dit daglige arbejde med social- og sundhedsassistentelever. Vejledningen giver svar på nogle af de spørgsmål, som vi erfaringsmæssigt ved melder sig i det daglige arbejde i forbindelse med vejledning. Vejledningen er skrevet til alle, der har med social- og sundhedsassistentelever at gøre i Region Hovedstaden og er udarbejdet i samarbejde med de 29 kommuner i regionen. Der kan være variationer i kommunernes og Region Hovedstadens detailregler. Kontakt arbejdsgiveren, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for den enkelte elev. I Region Hovedstaden ansættes eleverne i HR & Uddannelsesvirksomheden, hvor et tværgående Sosu-team løser de ansættelsesmæssige opgaver (se sidst i dokumentet for kontaktoplysninger). Når du bruger vejledningen, skal du være opmærksom på, at du har to roller i forbindelse med uddannelsen af elever. Du er: vejleder for eleven i dennes uddannelse, og du er arbejdsgiverens forlængede arm i forhold til at vurdere elevens egnethed som ansat - først og fremmest i elevens prøvetid, men også i resten af elevens uddannelses- og ansættelsesforløb. Hvis du har spørgsmål, efter du har læst vejledningen, er du velkommen til at kontakte Sosu-teamet i Uddannelseshuset eller den kommune, der har ansat eleven. Vi ser frem til et konstruktivt samarbejde med dig om uddannelse af social- og sundhedsassistent elever. Med venlig hilsen Arbejdsgiverudvalget Region Hovedstaden HR & Uddannelse, Uddannelseshuset 3

4 Overordnet regelgrundlag Social- og sundhedsassistentelever er omfattet af lov om erhvervsuddannelser og gældende overenskomst for social- og sundhedspersonale. Ved ansættelse i Region Hovedstaden omfattes social- og sundhedsassistentelever af overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for social- og sundhedspersonale indgået mellem FOA Fag og Arbejde (FOA) og Danske Regioner (RLTN) Ved ansættelse i kommuner omfattes social- og sundhedsassistent elever af overenskomst for socialog sundhedspersonale indgået mellem Kommunernes Landsforening (KL) og FOA Fag og Arbejde (FOA) Social- og sundhedsassistentelever er også underlagt de regler, der i øvrigt gælder hos arbejdsgiver, hvad enten disse er af personaleadministrativ eller personalepolitisk karakter. Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan der efter en konkret vurdering dispenseres i forhold til disse regler, hvor det vil være sagligt begrundet og der er hjemmel dertil. 4

5 Social- og sundhedsassistent elevers retlige status og uddannelsesforløb Social- og sundhedsassistentelever optages på en social- og sundhedsskole og ansættes af en kommune/region Hovedstaden. Region Hovedstaden og den enkelte kommune er juridiske myndigheder, der er godkendt til at ansætte og uddanne elever. I praksis betyder det, at den enkelte elev ikke ansættes af ét praktiksted (f.eks. et plejehjem eller et hospital) men af Region Hovedstaden eller af en kommune. Ansættelse Region Hovedstaden og nogle af kommunerne er så store, at det ikke er de samme medarbejdere, der i dagligdagen har rollen som arbejdsgiver og vejleder/uddannelsesansvarlig. Der er mange parter med uddannelses- og arbejdsgiveransvar involveret i den enkelte elevs uddannelsesforløb. Kun når alle er deres ansvar og roller bevidst og deler viden med kolleger og andre samarbejdspartnere kan: hver enkelt elevs uddannelsesforløb tilrettelægges og understøttes optimalt og kan der i tide følges op på den enkelte elevs ansættelse med henblik på at vurdere elevens egnethed i elevuddannelsen og som ansat Social- og sundhedsassistentelever er omfattet af lov om erhvervsuddannelser og overenskomsten for social- og sundhedspersonale. I overenskomsten fremgår det, at eleverne ud over sin ansættelsessamtale også skal have et ansættelsesbrev, der beskriver vilkårene for ansættelsen. Hvis uddannelsesaftalen ophæves, ophører ansættelsen. Uddannelse Kommunerne/regionen skal i samarbejde med Social- og sundhedsskolerne sikre, at: eleven tilbydes et uddannelsesforløb, hvor denne får mulighed for at tilegne sig de i uddannelsen fastsatte kompetencer der på praktikstederne er et læringsmiljø samt uddannelsesmuligheder, som sikrer et grundlag for at arbejde med indholdet i målene for praktikken eleven tilbydes samtaler med arbejdsgiver, praktiksted og evt. skole undervejs i uddannelsesforløbet, hvis eleven, praktiksted eller arbejdsgiver beder om det Eleven har med uddannelsesaftalen og ansættelsesforholdet forpligtet sig til et udannelsesforløb, der indebærer: læring i såvel praktik som på skole at eleven er engageret i sin uddannelse og i at tilegne sig faglige og personlige kompetencer at eleven tager medansvar for egen læring De arbejdsfunktioner, der er indeholdt i praktikuddannelsen, fastlægges af praktikstedet inden for rammerne af målene for uddannel- 5

6 sens praktiske del, som er fastsat i uddannelsesordningen og af det Lokale Uddannelses Udvalg. Arbejdsfunktionerne skal afspejle de opgaver, som det uddannede personale varetager under hensyn til, at eleven er under uddannelse og målene for uddannelsen. 6

7 Skolen skal sammen med eleven udarbejde elevens personlige uddannelsesplan ved uddannelsesforløbets begyndelse. Derudover skal eleven introduceres til brug af logbog og læringsaftaler eller andre pædagogiske læringsredskaber. Personlig uddannelsesplan, logbog og lærings-aftaler Elevens personlige uddannelsesplan og pædagogiske læringsredskaber (logbog eller andet) skal altid være tilgængelige for praktikstedet. For yderligere uddybning henvises til uddannelsesbogen eller hjemmeside, som anvendes af den social- og sundhedsskole, som eleven er tilknyttet. Praktikuddannelsen Praktikkens rammer Flytning til andet praktiksted Arbejdsgiver har ansvar for, at der er følgende rammer for elevers praktikuddannelse: Eleven får en praktikvejleder som har praktikvejlederuddannelse Eleven får en grundig introduktion til praktikstedet og sit uddannelsesforløb Eleven får introduktion til kommunens/regionens værdigrundlag, personalepolitikker og retningslinier Der afholdes forventningssamtale med eleven, når denne starter sit praktikforløb Der afholdes midtvejsevaluering med eleven midtvejs i praktikperioden. Evalueringen skal foreligge skriftligt. Der afholdes slutevaluering inden for de sidste 14 dage af, hvor der tages udgangspunkt i den skriftlige praktikerklæring Praktikvejlederen og de uddannelsesansvarlige har fokus på at støtte eleven i at formulere sine læringsaftaler Eleven er i dialog om sine læringsaftaler med sin praktikvejleder Eleven er løbende i dialog med sin praktikvejleder om, hvordan det går med uddannelsesforløbet, herunder at det sikres, at eleven får tilbagemelding på sine læringsaftaler. Som udgangspunkt flyttes eleverne ikke mellem praktikstederne, da det forudsættes, at praktikstederne arbejder med de problemer, der kan være i relation til den enkelte elev. I helt særlige tilfælde kan der dog være forhold mellem eleven og praktikstedet, som bevirker, at eleven kan få tilbudt et nyt praktiksted. Som udgangspunkt er det skolerne, der skal anmodes om at finde en ny praktikplads. M.h.t. den nærmere opgavedeling henvises til samarbejdsaftalerne med skolerne. 7

8 Klagemuligheder Uenighed/konflikt mellem elev og praktiksted om uddannelsesforhold En elev kan f.eks. klage over praktikstedets vurdering og bedømmelse af kompetencer ikke at have fået vejledning igennem praktikforløbet ikke at have fået mulighed for at deltage i fælles planlagte praktikarrangementer Arbejdstid og lønudbetaling Som tidligere nævnt er Region Hovedstaden og den enkelte kommune juridiske myndigheder, der er godkendt til at ansætte og uddanne mange elever. I praksis betyder det, at den enkelte elev ikke ansættes af et praktiksted men af Region Hovedstaden eller en kommune. Det betyder også, at Region Hovedstaden, hospitaler og den enkelte kommune har delegeret ansvaret for at sikre uddannelsesforhold i henhold til lovgivning til det enkelte praktiksted. Hvis en elev vil klage jf. ovenstående, skal klagen i første omgang sendes til skolen, så man her kan tage initiativ til mægling. Hvis skolen på baggrund af klagen vurderer, at praktikstedet ikke tilbyder uddannelsesforløb i henhold til overenskomst og lovgivning, vil skolen kontakte praktikstedet. Hvis dette ikke ændrer på forholdene, må skolen følge op på sagen. Det faglige Udvalg (PASS) er næste klageinstans. Bemærk at reglerne i dette kapitel kun gælder for elever, der er fyldt 18 år. På en række områder gør særlige forhold sig gældende for unge under 18 år jvf. branchevejledningen "Unges arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen Arbejdstid Social- og sundhedsassistentelever er som hovedregel omfattet af samme arbejdstidsregler, som gælder for de uddannede grupper på området. Der er dog følgende grundlæggende undtagelser: Der er en øvre begrænsning på antallet af aften-/natte- og weekendvagter (beskrives nærmere nedenfor). Ulempebetalingen for vagter i disse perioder, som eleven deltager i, er indeholdt i grundlønnen. Der udbetales derfor ikke arbejdstidsbestemte tillæg i henhold til arbejdstidsaftalernes regler om arbejde på særlige tidspunkter. Hvis eleven arbejder på en søgnehelligdag udløser dette en erstatningsfridag. Erstatningsfridagen skal være indregnet i den planlagte mødeplan for perioden. Elever betragtes pr. definition som fuldtidsbeskæftigede. Elevens ugentlige arbejdstid er altså gennemsnitlig 37 timer. Arbejdstidstilrettelæggelse Overordnede regler (jf. overenskomsten): Skole: I skoleperioder udleverer skolen skema over undervisningen. 8

9 Praktik: I praktikperioder planlægges elevens mødeplan af praktikstedet. For social- og sundhedsassistentelever: I de første 6 måneder af elevens uddannelse må denne ikke deltage i praktiktjeneste: På lørdage og/eller søndage oftere end gennemsnitligt hver 3. weekend I aften -og natperioden i større omfang end en tredjedel af pågældendes tjenestetid. I de følgende måneder: På lørdage og/eller søndage oftere end gennemsnitligt hver 2. weekend I aften- og natteperioden i større omfang end en tredjedel af pågældendes tjenestetid. M.h.t. 1. maj, Grundlovsdag, juleaftensdag og/eller nytårsaftensdag er der ikke fælles regler for alle kommunerne og Region Hovedstaden. Man følger reglerne i de respektive overenskomster og den personalepolitik, som gælder på et givent praktiksted. 9

10 Pauser Eleven har ret til spisepauser på 29 minutter, hvor eleven står til rådighed for praktikstedet. Lønudbetaling Befordringstilskud Lønnen udbetales månedsvis bagud på elevens Nem-konto sidste hverdag i måneden. Til og fra skolen: Hvis eleven bor mere end 10 km fra skolen, kan eleven få op til 80 % af udgiften til billigste offentlige transportmiddel betalt. Til og fra praktiksted: Kørsel mellem hjem og arbejde henhører under regler for fradrag vedrørende befordring ( skatteregler). Kørsel inden for praktikdagen: Eleven har ret til kørselsgodtgørelse for kørsel i tjenestetiden. Udbetalingen følger den lokalaftale som er gældende hos arbejdsgiver. Beklædningsgodtgørelse Der ydes fri tjenestedragt. Hvor dette ikke praktiseres, eller hvor det af behandlingsmæssige grunde pålægges eleven at benytte privat beklædning, ydes godtgørelse. Udbetalingen følger overenskomstens bestemmelser, der evt. kan være fortolket ind i en lokalaftale mellem arbejdsgiver og FOA. Fremmøde (sygdom, ferie m.m.) Mødepligt Eleven har mødepligt under hele uddannelsen, både når eleven er i skole og i praktik. Syge- og raskmeldinger Sygemelding: Ved sygdom skal eleven som hovedregel sygemelde sig pr. telefon til praktiksted og/eller til skole så tidligt som muligt og senest inden elevens arbejdstid skal begynde. Det aftales, hvornår eleven ringer igen, eller hvornår eleven er rask og møder igen. Raskmelding: Eleven skal raskmelde sig så tidligt som muligt dagen før eleven møder på praktiksted eller på skole igen. Hvis der på praktikstedet er yderligere lokale retningslinier for, hvem eleven skal kontakte, og hvornår dette skal se, hvis eleven melder sig syg, skal eleven have vejledning om disse retningslinier i forbindelse med introduktionen til praktikstedet. Praktikstedets indberetningspligt Eleven får løn under sygdom. Fravær og sygdom indberettes løbende til arbejdsgiver. Der afventes afklaring mellem kommuner, Region Hovedstaden og skolerne om en fælles praksis. 10

11 Når eleven er syg, skal praktikstedet udfylde en afvigemeddelelse og sende den til arbejdsgiver. Dette er vigtigt dels for at få fyldestgørende statistik om sygefravær dels af hensyn til opfølgning på sygefravær bl.a. ved indhentning af dagpengerefusion. Det er vigtigt, at det registreres, hvilken type fravær, der er tale om. (omsorgsdag, barns sygdom etc.) Konsultation hos læge, tandlæge mv. Konsultation hos læge og tandlæge mv. skal så vidt muligt placeres uden for arbejdstiden. Det er praktikstedet som i det daglige forvalter denne regel. Konsultationerne tæller med i vurderingen af elevens samlede fravær. Opstår der uoverensstemmelser mellem praktiksted og elev, skal arbejdsgiver inddrages. Barns 1. og 2. sygedag Eleven kan efter anmodning få hel eller delvis fri med løn, hvis elevens barn er syg, og følgende betingelser er opfyldt: Barnet er under 18 år Barnet bor hos eleven Tjenestefrihed er nødvendigt af hensyn til barnet Elevens fravær er foreneligt med forholdene på praktikstedet Reglen administreres på samme måde som for fastansatte. Det er praktikstedet som i det daglige forvalter denne regel. Opstår der uoverensstemmelser mellem praktiksted og elev, skal arbejdsgiver inddrages. Omsorgsdage Eleven har to omsorgsdage pr. år pr. barn til og med det år, hvor barnet fylder 7 år. Omsorgsdage afholdes efter aftale med praktiksted under hensyn til forhold på praktikstedet. Eleven skal overfor praktikstedet dokumentere ret til efterspurgte omsorgsdage. Omsorgsdage skal indberettes til arbejdsgiver. Graviditet og barsel Der henvises til aftale om fravær af familiemæssige årsager. Praktikstedet kontakter skolen, og eleven kontakter arbejdsgiver. Tjenestefrihed Tjenestefrihed med eller uden løn følger gældende regler hos arbejdsgiver. Eleven og praktikstedet skal være opmærksom på, at eleven som udgangspunkt ikke er berettiget til tjenestefrihed med løn ved f.eks.: Samtale i børnehave/skole 11

12 Konsultation hos eks. terapeuter Køreprøve Dårligt vejr som gør transport til arbejde vanskelig Eleven skal også orienteres om, at han/hun ikke må forlade arbejdspladsen før arbejdstidens ophør. Det er praktikstedet som i det daglige forvalter disse regler. Hvis der opstår problemer eller usikkerhed om fortolkning af reglerne, skal arbejdsgiver kontaktes. Orlov med hel eller delvis løn Eleven har i begrænset omfang ret til orlov i følgende tilfælde: Ved ulykke og akut sygdom i familien Hvis elevens barn under 14 år indlægges på hospital Hvis eleven har et barn under 18 år, som bliver alvorligt sygt Evt. orlov skal aftales nærmere med arbejdsgiver. Orlov uden løn Som hovedregel kan eleven ikke få orlov uden løn i sin elevtid. En evt. ansøgning fra eleven skal vurderes individuelt af arbejdsgiver. Ferie Uanset hvornår eleven er ansat, har eleven ret til 6 ugers ferie inden for ét ferieår. Spørgsmålet er, om eleven er berettiget til løn i ferien. Hvis praktikstedet har spørgsmål, når I har læst dette materiale, er man velkommen til at kontakte arbejdsgiver. Feriekort Har eleven feriekort fra tidligere arbejdsgiver, skal eleven orientere arbejdsgiveren om dette, når arbejdsgiveren anmoder om det. I de fleste kommuner og i Region Hovedstaden skal ferie med løn på feriekortet afvikles før ferie med elevløn. Hvis beløbet på feriekortet er mindre end elevlønnen, skal forskellen udlignes. Eleven skal rette henvendelse til arbejdsgiver vedrørende brug af feriekort. Praktikstedet underskriver aldrig elevernes feriekort. Hovedreglen er, at eleven ikke kan omlægge den ferie, der fremgår af elevens uddannelsesplan. Hovedreglen kan dog fraviges, hvis der er særlig grund til det f.eks. at eleven skal giftes eller deltage i en begravelse af en nær slægtning, eller hvis kommunes daginstitutioner/skoler holder lukket, og det ikke er muligt at finde andet pasningstilbud til elevens børn. Praktikstedet og eleven skal drøfte et evt. ønske om ændring af ferie med arbejdsgiver. 12

13 Ferie med eller uden løn Hvorvidt eleven har ret til løn under sin ferie, afhænger af, hvornår på året eleven er startet på sin uddannelse. Er eleven ansat før 1. juli har eleven ret til 6 ugers ferie med løn i indeværende ferieår, dvs. fra elevens ansættelsestidspunkt til 30. april i det efterfølgende kalenderår. Er eleven ansat 1. juli eller senere, har eleven ret til 1 uges ferie med løn, hvis praktikstedet holder lukket. Den situation opstår imidlertid meget sjældent, fordi praktikstederne i kommuner og på sygehuse som hovedregel ikke har lukket. Hvis praktikstedet ikke er lukket, skal arbejdsgiver tilbyde eleven arbejde i ferieugen. Arbejdsgiver orienterer særskilt om lokale ordninger for administration af denne regel. Efterfølgende ferieår Uanset hvornår eleven er ansat i ferieåret, har eleven ret til 6 ugers betalt ferie i det første og andet hele ferieår efter ansættelsen. Eleven og praktikstedet skal være opmærksom på, at der ikke planlægges 6 ugers ferie i elevens uddannelsesplan, hvis elevens uddannelse slutter før ferieårets afslutning. Restferie Restferie kan kun afholdes i praktik. Praktikstedet og eleven skal have opmærksomhed på, at denne regel indebærer, at eleven ikke kan ændre/flytte sin ferie, hvis ferien går ind i en teoriperiode. Denne regel gælder også for evt. ændring af hovedferie. Social- og sundhedsassistentlevernes øvrige forpligtelser Tavshedspligt Elever er ligesom alle andre ansatte omfattet af tavshedspligt i forhold til fortrolige oplysninger, som denne stifter bekendtskab med under uddannelsen. Reglerne om tavshedspligt findes i forvaltningsloven kapital 8 og straffeloven 152 og c-152.f. Tavshedspligten gælder både under og efter uddannelsen. Tavshedspligten gælder også i forbindelse med elevernes evt. brug af sociale netværk som f.eks. Twitter og Facebook. Hvis eleven ikke overholder tavshedspligten, kan det føre til, at arbejdsgiver ophæver uddannelsesaftalen. Hygiejniske retningslinier Eleven skal efterleve de retningslinier og instrukser, som gælder for praktikstedet, herunder lokale regler for afbrydelse af smitteveje, rent, urent og sterilt. Eleven følger uniformsetiketten på det pågældende praktiksted. 13

14 Beklædning Når eleven er i praktik, skal dennes beklædning følge de retningslinier, som gælder på praktikstedet. Er der særlige hensyn til uniform, privat beklædning og /eller fodtøj, skal eleven orienteres om dette i forbindelse med introduktionen til praktikstedet. Sundhedsstyrelsen har i 2011 udsendt en Vejledning om arbejdsdragt inden for Sundheds- og plejesektoren. Regler for god omgangstone Når eleven er i praktik, skal denne følge de retningslinier som gælder på praktikstedet. Det betyder bl.a., at: mobning, chikane og truende adfærd eller trusler ikke accepteres. Dette gælder også, hvis det sker telefonisk, via SMS og/eller . groft sprogbrug ikke accepteres Hvis eleven ikke følger gældende retningslinier kan det få ansættelsesretslige konsekvenser. Skulle det ske, skal arbejdsgiver derfor kontaktes. Cykel Det forventes, at eleven: kan bruge en cykel som dagligt arbejdsredskab, hvis det er nødvendigt for arbejdets udførelse på praktikstedet stiller cykel til rådighed, hvis det er en forventning fra praktikstedet Alkohol- og rusmidler Eleven må ikke: indtage alkohol og/eller rusmidler, når eleven er i skole eller praktik møde i skole eller praktik, hvis denne har indtaget alkohol og/eller rusmidler Hvis eleven møder på praktikstedet påvirket af alkohol og /eller rusmidler, skal praktikstedet hjemsende eleven med besked om, at pågældende vil blive indkaldt til et møde om dette. (Elevens fravær skal registreres som tjenestefri med løn). Derefter skal praktikstedet tage kontakt til arbejdsgiver med henblik på drøftelse af behovet for evt. indkaldelse til afklarende samtale. 14

15 Beboere, klienter, patienter og pengesager Praktikstedet skal orientere eleverne om, hvordan man håndterer pengesager i forhold til beboere/borgere. Hovedreglen er, at elever ikke må modtage gaver. Det er vigtigt, at praktikstedet orienterer eleverne om dette og begrunder hvorfor. Praktiskstedet skal i den forbindelse indprente eleverne, at man som medarbejder hverken må låne penge eller andre genstande af beboere, klienter og patienter og heller ikke selv låne klienterne noget, at man ikke må købe ting af og heller ikke tage imod gaver fra eller give beboere, klienter og patienter. Rygepolitik Når eleven er under uddannelse, skal denne følge de regler, der gælder for praktikstedet og på skolen. Hvis eleven gentagne gange ikke følger gældende retningslinier, kan det få ansættelsesretslige konsekvenser. Arbejdsgiver skal derfor kontaktes. 15

16 Mobiltelefon Når eleven er i praktik, må denne ikke bruge sin private mobiltelefon på praktikstedet, når du er sammen med beboere, klienter eller patienter - heller ikke til at tage billeder. I ganske særlige situationer (f.eks. ved børn sygdom) og kun efter udtrykkelig aftale med praktikstedet kan eleven anvende sin mobiltelefon. Hvis eleven ikke følger gældende retningslinier, kan det få ansættelsesretslige konsekvenser. Arbejdsgiver skal derfor kontaktes. PDA eller andet dokumentationssystem Hvis eleven ikke overholder gældende retningslinier for registrering i PDA en/andet dokumentationssystem kan det medføre ansættelsesretlige konsekvenser. Arbejdsgiver skal derfor kontaktes. Prøvetid Det er meget vigtigt, at elevens egnethed følges meget tæt i prøvetidsperioden, og at praktikstedet så tidligt som muligt gør arbejdsgiver opmærksom på eventuelle problemer. Vær opmærksom på, at nogle elever ikke skal prøvetidsvurderes. Kontakt elevens arbejdsgiver, hvis du er i tvivl. Opmærksomhedspunkter I henhold til lov om erhvervsuddannelser 60 kan en uddannelsesaftale med en elev ikke ophæves af arbejdsgiveren, dog giver 60 stk. 2 adgang til opsigelse i prøvetiden: Stk. 2. De første 3 måneder af praktiktiden betragtes dog som en prøvetid, hvori enhver af parterne kan opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel. Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden. Ophævelse af en uddannelsesaftale kan kun foretages af eleven eller af arbejdsgiveren. Praktikstederne har ikke bemyndigelse til det. Arbejdsgiver, skole og praktiksted er forpligtigede til at tage fat i uoverensstemmelser eller andre forhold, der er utilfredsstillende eller uacceptable, når de opstår/viser sig. Arbejdsgiverinddragelse Praktikstedet har pligt til at inddrage arbejdsgiver, hvis elevens uddannelsesforløb i prøvetidsperioden giver anledning til overvejelser om elevens egnethed både på det faglige og det personlige område. Uanset om elevens praktikuddannelse forløber tilfredsstillende eller ikke tilfredsstillende, har praktikstedet pligt til at vurdere elevens faglige og personlige egnethed. Der skal foretages en første vurdering af eleven senest 4 uger efter uddannelsesstart. Da denne kun bygger på få ugers praktik, vil den ofte være af foreløbig karakter. I enkelte tilfælde vil det dog være muligt at udtale sig sikkert om eleven. 16

17 Der skal desuden foretages en endelig vurdering af eleven 8 uger efter praktikstart i uddannelsens første praktikperiode. Begge prøvetidsskemaer skal indsendes til arbejdsgiveren straks efter udfyldelsen Deadlines Vurderingsskema til henholdsvis vurdering efter 4 uger og senest 8 uger findes som bilag 1 i dette materiale. Vær opmærksom på, at ferie ikke fraregnes i prøvetiden. De elever, som kommer i praktik på et tidspunkt, hvor der ikke er plads til 3 måneders praktik inden de skal holde sommerferie, skal derfor prøvetidsvurderes tidligere end i praktikuge 4 og 8. Selvom prøvetidsudtalelserne er indsendt, vil der fortsat kunne reageres på elevens egnethed i resten af prøvetidsperioden. Hvis praktikforløbet forløber tilfredsstillende behøver eleven ikke involveres i praktikstedets udfyldelse af prøvetidserklæringerne. Hvis praktikforløbet ikke forløber tilfredsstillende, skal arbejdsgiver inddrages, og eleven gøres opmærksom på, hvad der er utilfredsstillende eller uacceptabelt. Samtaler med elever om deres egnethed skal skriftligt dokumenteres. Dokumentation sendes til arbejdsgiver i forbindelse med vurdering af prøvetiden. Det er meget vigtigt, at praktikstedet overholder deadlines, da en eventuel ophævelse af en uddannelsesaftale med høringsproces skal påbegyndes minimum 14 dage før prøvetidens ophør. Vær også opmærksom på, at elever med 50 % og 95 % godskrivning skal følges ekstra tæt fra den første dag i praktikforløbet, da der ikke er lang tid til at vurdere deres egnethed, fordi deres praktikperiode er kort. Der kan evt. tages afsæt i kompetencevurderingsskemaet, som ligger til grund for beslutningen om det forkortede uddannelsesforløb. Hvis praktikstedet ikke kan godkende prøvetiden for en elev, vil hovedreglen være, at arbejdsgiver ophæver uddannelsesaftalen efter en partshøring af eleven. 17

18 Vejledning til klinisk uddannelsesansvarlige og praktikvejledere vedrørende tjenstlige forhold for social- og sundhedsassistentelever På praktiksteder på Region Hovedstadens Hospitaler afholder praktikstedet i første omgang samtaler med eleverne i forhold til den uddannelsesmæssige mulighed for at nå målene, men tjenstlige samtaler varetages af Sosu-teamet. Hvis en social- og sundhedsassistentelev på Region Hovedstadens hospitaler har en uhensigtsmæssig adfærd i praktikperioden, bedes du som klinisk uddannelsesansvarlig kontakte HR & Uddannelse eller ansættende kommune. Af nedenstående punkter kan du læse, hvornår du kontakter HR & Uddannelse, Sosu-teamet, om tjenstlige forhold vedrørende en elev. HR & Uddannelse, Sosu-teamet, vil som arbejdsgiver for eleverne indkalde eleven til en tjenstlig samtale, hvis et eller flere af nedenstående temaer er aktuelle: Længerevarende sygdomsfravær Et fraværsmønster på 3 fraværsperioder eller 6 enkeltstående fraværsdage indenfor en periode på 6 måneder Afdelingen modtager klager over elevens adfærd Praktikstedet ikke kan godkende elevens praktikperiode Eleven ikke overholder sin samarbejdsforpligtelse som ansat i Region Hovedstaden Eleven har udvist tjenesteforsømmelse som f.eks.: for sent fremmøde i tjeneste, udeblivelse fra tjeneste uden gyldig grund, forlader tjenesten før arbejdstids ophør uden aftale herom, er illoyal i forhold til arbejdsgiver, manglende overholdelse af tavshedspligt, manglende overholdelse af personalepolitikker f.eks. vedrørende rygning, anvendelse af mobiltelefon og pc er, alkohol samt misbrug med mere Andet, som af afdelingen vil være at betragte som en uacceptabel adfærd 18

19 Kontaktpersoner i HR & Uddannelse - Uddannelseshuset Adresse HR & Uddannelse Uddannelseshuset, Sektion for grunduddannelse og Uddannelsesudvikling Sosu-teamet c/o Gentofte Hospital Niels Andersensvej 65, Opgang 10 B, 1. sal 2900 Hellerup Enhedschef Anne Bondesen, Sektionsleder Thomas Graeser Kramp, Kontaktpersoner i Sosu-teamet Udviklingskonsulent/teamkoordinator Jette Hovedskov, / Klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske Kirsten Lund, Personalekonsulent Louise Grandahl, Lønsagsbehandler Lili Brun, Løn- og personalekonsulent Charlotte Irene Nielsen, Derudover er der tilknyttet juridisk bistand til teamet 19

20 Fælles kommunalt og regionalt skema til vurdering af prøvetid for Bilag 1. Social- og sundhedsassistentelever Social- og sundhedshjælperelever (kun kommunalt) Elevnavn: Cpr.nr. Hold: Evt. mail: Praktiksted: Mail: Tlf. Uddannelsesansvarlig: Tlf. Vurderingsområder Viser eleven evne, interesse og lyst til at arbejde med mennesker der har brug for omsorg, pleje, træning og praktisk hjælp Udvikler eleven personlig kompetence og vurderes egnet til at fortsætte uddannelsen, herunder at eleven gør brug af logbog og læringsaftaler Viser eleven respekt, takt og tone og evne til at samarbejde og kommunikere med patienter/ borgere/klienter og kolleger Skema udfyldes to gange i prøvetiden, efter 1 måned, udfyldt dato: 2 måneder, udfyldt dato: Ja: Evt. uddybning Nej: Ja: Evt. uddybning Nej: Ja: Evt. uddybning Nej: Udvikler/udviser eleven personlige evner til at bidrage til et godt arbejdsklima på arbejdspladsen Viser eleven evne til at lære og til at korrigere egen adfærd og udførelsen af opgaver Overholder eleven mødetidspunkt, aftaler og regler på arbejdspladsen Tager eleven ansvar for egen læring (er eleven aktiv og opsøgende i forhold til sine egne læringsmetoder (f.eks. ved ajourføring af logbog) og tager eleven medansvar? Har eleven været fraværende? Antal fraværsdage: Samlet vurderes det, at prøvetiden forløber tilfredsstillende Uddyb evt. på særskilt ark Ja: Nej: Ja: Nej: Ja: Nej: Ja: Nej: Ja: Ja: Nej: Evt. uddybning Evt. uddybning Evt. uddybning Evt. uddybning Evt. uddybning Begrundelse: Eleven er informeret om prøvetidsvurderingen. (sæt kryds).. (Ja) (Nej) Prøvetidsvurderingen er foretaget af. (angiv navn) (uddannelsesansvarlig) 20

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen

Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen Vejledningen har fokus på forhold, der er direkte knyttet til elever fra UC Diakonissestiftelsen

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Modelfoto: Colourbox.com Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 4 Løn... 4 Tavshedspligt... 5 Ferie... 6 Sygdom... 7 Fravær ved

Læs mere

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Vælg billede Vælg farve HR-afdelingen, Lønfunktionen & Uddannelse og Kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Velkommen til Region Syddanmark Dine arbejdsvilkår...

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som praktiksted Juli 2015 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering 3 Arbejdstidsplanlægning

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016

Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016 Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016 Pjece til PAU-elever Kære pædagogisk assistent-elev Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som elev i Frederikssund kommune. Vi håber, at vi med denne folder kan

Læs mere

Der er i alt indbyggere i Lolland Kommune, hvoraf ca borgere modtager praktisk hjælp og ca borgere modtager sygeplejeydelser

Der er i alt indbyggere i Lolland Kommune, hvoraf ca borgere modtager praktisk hjælp og ca borgere modtager sygeplejeydelser Velkommen SSH-elev Denne folder er lavet i samarbejde med HR, IT og Digitaliserings- Sektoren og uddannelsesgruppen i Ældre & Sundhed HR, IT og Digitaliserings-Sektoren arbejder med alt omkring løn- og

Læs mere

Guide til samtaler med erhvervsuddannelseselever ansat i Københavns Kommune

Guide til samtaler med erhvervsuddannelseselever ansat i Københavns Kommune Guide til samtaler med erhvervsuddannelseselever ansat i Københavns Kommune 2 Indholdsfortegnelse Hvorfor denne guide?... 3 Samarbejde... 3 Partshøring ved udeblivelse... 4 Elevsamtale... 4 Anbefalinger

Læs mere

Elevhåndbog for SoSu-elever

Elevhåndbog for SoSu-elever Velkommen som nyansat i Køge Kommune Elevhåndbog for SoSu-elever Fælles og Kulturforvaltningen Personaleafdelingen 12 1 Introduktion Kontaktpersoner Velkommen til din nye arbejdsplads i Køge Kommune. Vi

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev

Social- og sundhedsassistentelev Social- og sundhedsassistentelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, der er social- og

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som elev i Faxe Kommune August 2014 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering

Læs mere

Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen

Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen Vejledningen har fokus på forhold, der er direkte knyttet til elever fra UC Diakonissestiftelsen

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev.

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Under hele din ansættelse er det Sydvestjysk Sygehus eller Psykiatri i Region

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014.

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014. Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige Ind Februar 2014 Børn og Unge Indholdsfortegnelse l Generel information Indledning... 3 Uddannelsen til

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune 2 3 Velkommen til uddannelsen som Pædagogisk Assistent Fakta om Egedal Kommune Egedal Kommune ligger i attraktive og naturskønne omgivelser tæt på København.

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Social & Beskæftigelse. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Social & Beskæftigelse Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som elev i Faxe Kommune December 2015 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering 3 Arbejdstidsplanlægning

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Vejledning til praktiksteder

Vejledning til praktiksteder Vejledning til praktiksteder - Social- og sundhedsassistentelever Kvalitet Døgnet Rundt HR og Uddannelse Sygehus Sønderjylland er uddannelsessted for mange faggrupper, som, efter endt uddannelse, kan indgå

Læs mere

Indholdsfortegnelse - 1 -

Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse Fakta om kommunen... 2 Visioner og værdigrundlag... 2 Center for Skole og Dagtilbud... 2 Vigtige telefonnumre i Center for Skole og Dagtilbud... 2 Den gode praktik... 2 Optagelse...

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

OPLÆG om. Studerendes overenskomst i OK lønnet praktik. 8. maj 2017

OPLÆG om. Studerendes overenskomst i OK lønnet praktik. 8. maj 2017 OPLÆG om Studerendes overenskomst i OK 2018 lønnet praktik Studerende i lønnet praktik 8. maj 2017 Overenskomsten: Er indgået mellem KL og Socialpædagogerne (BUPL) Er en del af Døgnoverenskomsten (og PFF)

Læs mere

Ansættelsesmateriale Social- og sundhedsassistentelever

Ansættelsesmateriale Social- og sundhedsassistentelever Ansættelsesmateriale Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - Godkendt 20.02.7 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Elevmaterialet er dit, og

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 2013-05-26 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Horsens Aftalen indgået 2011 (rev. 2013)

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014.

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014. Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige Ind Februar 2014 Børn og Unge Indholdsfortegnelse l Generel information Indledning... 3 Uddannelsen til

Læs mere

Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune

Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ansvar

Læs mere

Om din overenskomst. Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport?

Om din overenskomst. Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? ELEV Om din overenskomst Pædagogisk assistentelev Må jeg arbejde hver weekend? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Kan jeg få tilskud til transport? Indhold

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Kære elev Tillykke med din uddannelsesplads

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Kære elev Tillykke med din uddannelsesplads

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Solgården som praktiksted

Solgården som praktiksted Solgården som praktiksted Områdecentret Solgården, Hundborg Solgårdsvej 14 7700 Thisted Tlf.: 9917-3970 mail: solgaarden@thisted.dk hjemmeside: www.thisted.dk/solgaarden Din vejleder er: Du skal være elev

Læs mere

Velkommen som PA-elev i Kalundborg Kommune

Velkommen som PA-elev i Kalundborg Kommune Information til Pædagogisk Assistentelever Velkommen som PA-elev i Kalundborg Kommune SMÅBØRN Information til PA-elever Kalundborg Kommune Velkommen Du er nu ansat som PA-elev i Kalundborg Kommune og vi

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSEN 3 SOMATIKPERIODEN 4 PSYKIATRIPERIODEN 6 PRIMÆR SUNDHEDSTJENESTE

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 24-03-2014 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Fredericia Aftalen indgået august 2009

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2

Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, nr. 1244: 60 En uddannelsesaftale kan ikke opsiges af aftalens parter.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER Kære elev Tillykke med din uddannelsesplads

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Udarbejdet og godkendt af LUU januar 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE... 4 3 ELEVEN... 6 4 SKOLEN...

Læs mere

Indholdet i samarbejdsaftalen Aktiviteterne i skemaet er forsøgt beskrevet nogenlunde i den rækkefølge, procedurerne skal udføres.

Indholdet i samarbejdsaftalen Aktiviteterne i skemaet er forsøgt beskrevet nogenlunde i den rækkefølge, procedurerne skal udføres. Rettet februar 2014 Samarbejdsaftale mellem Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, Billund, Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Ringkøbing-Skjern kommuner, Sydvestjysk Sygehus samt behandlings- og socialpsykiatrien.

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

FAGCENTER SMÅBØRN OG UNDERVISNING JANUAR 2016

FAGCENTER SMÅBØRN OG UNDERVISNING JANUAR 2016 FAGCENTER SMÅBØRN OG UNDERVISNING JANUAR 2016 1 INDLEDNING... 4 FORMÅL MED HÅNDBOGEN... 4 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 5 VIGTIGE TELEFONNUMRE OG MAILADRESSER... 5 KONTAKTPERSONER I KALUNDBORG KOMMUNE... 5

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 3 Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede

Læs mere

Elevbog for SSH og SSA elever i Faxe Kommune August 2014

Elevbog for SSH og SSA elever i Faxe Kommune August 2014 Elevbog for SSH og SSA elever i Faxe Kommune August 2014 Side 1 af 11 Indhold 1. Organisationsbeskrivelse 2. Faxe Kommunes vision, værdier og mål 3. Beskrivelse af praktiksteder på plejeområdet og omsorgsområdet

Læs mere

Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2

Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, nr. 1244: 60 En uddannelsesaftale kan ikke opsiges af aftalens parter.

Læs mere

A. Fraværsprocedure ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM

A. Fraværsprocedure ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM A. Fraværsprocedure Pædagogisk Assistent Uddannelsen Bornholm 20. august 2015 Skolen er forpligtet til at udarbejde regler om fravær i henhold til Bekendtgørelse nr. 834 af

Læs mere

elever i kommuner eller amter

elever i kommuner eller amter Aftaler om løn- og arbejdsforhold for elever i kommuner eller amter Praktikgrundlaget... 3 Aflønning... 4 Aflønning i skoleperioder... 5 Arbejdstid m.v.... 6 Arbejde i forskudt tid m.v.... 7 Overarbejde...

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Hvad det indebærer for virksomheden at ansætte en elev i praktik?

HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Hvad det indebærer for virksomheden at ansætte en elev i praktik? HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Hvad det indebærer for virksomheden at ansætte en elev i praktik? HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Som praktiksted er virksomheden/institutionen med til at uddanne den fremtidige arbejdskraft.

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Samarbejdsaftale omkring optagelse, ansættelse og uddannelse af social- og sundhedselever og pædagogiske assistentelever Revideret februar 2014

Samarbejdsaftale omkring optagelse, ansættelse og uddannelse af social- og sundhedselever og pædagogiske assistentelever Revideret februar 2014 Samarbejdsaftale omkring optagelse, ansættelse og uddannelse af social- og sundhedselever og pædagogiske assistentelever Revideret februar 2014 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem Social- og Sundhedsskolen

Læs mere

Drejebog. EUD-Elever. i Fredericia Kommune

Drejebog. EUD-Elever. i Fredericia Kommune Drejebog EUD-Elever i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse... 3 www.praktikpladsen.dk... 3 Elevfordelingen i kommunen... 3 Ansættelsesprocedure... 4 Ansættelsesudvalg... 4 Uddannelsesaftale... 4 Ændringer

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Informationsmateriale om specialpraktikken for Pædagogisk Assistent Elever

Informationsmateriale om specialpraktikken for Pædagogisk Assistent Elever Informationsmateriale om specialpraktikken for Pædagogisk Assistent Elever 09. september 2017 Dokumentredaktør: Birthe Kristensen, Konsulent Indholdsfortegnelse Indledning...3 PA uddannelsens overordnede

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Elevbog for SSH og SSA elever i Faxe Kommune December 2015

Elevbog for SSH og SSA elever i Faxe Kommune December 2015 Elevbog for SSH og SSA elever i Faxe Kommune December 2015 Side 1 af 11 Indhold 1. Organisationsbeskrivelse 2. Faxe Kommunes vision, værdier og mål 3. Beskrivelse af praktiksteder på plejeområdet og omsorgsområdet

Læs mere

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F.

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Medarbejder tilgang: Esbjerg Kommune har arbejdsgiver forpligtelsen over for ledsagere under Ledsageordningen. Ledsageren får tilsendt et ansættelsesbrev ca. en uge efter ansættelsessamtalen.

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Elevbog for SSH og SSA elever i Faxe Kommune

Elevbog for SSH og SSA elever i Faxe Kommune Elevbog for SSH og SSA elever i Faxe Kommune August 2012 Side 1 af 10 Indhold 1. Kort organisationsbeskrivelse 2. Faxe Kommunes vision, mission og mål 3. Beskrivelse af praktiksteder på plejeområdet 3.1.

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Informationsdag for elever og lærermestre

Informationsdag for elever og lærermestre Informationsdag for elever og lærermestre Tirsdag d. 8. januar 2013 på Asmildkloster Landbrugsskole Løn til elever under skoleophold For at beregne løn til elever er det vigtigt Eleven har en uddannelsesplan

Læs mere

Elevers rettigheder ELEVERNE

Elevers rettigheder ELEVERNE Elevers rettigheder ELEVERNE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til at lære dig. I overskriftform

Læs mere

(bemærk der findes forside i powerpoint format)

(bemærk der findes forside i powerpoint format) (bemærk der findes forside i powerpoint format) Formålet med elevpjecen Vi ved af erfaring at det første stykke tid kan være en smule uoverskueligt, fordi du møder mange nye mennesker og får en masse ny

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

FOA Overenskomst 11. april Lockout på skoleområdet - spørgsmål og svar om elevers forhold

FOA Overenskomst 11. april Lockout på skoleområdet - spørgsmål og svar om elevers forhold FOA Overenskomst 11. april 2013 Lockout på skoleområdet - spørgsmål og svar om elevers forhold Indledning FOA får en del spørgsmål til elevernes rettigheder og forpligtelser under lockouten af lærerne

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Administrativ praktikpjece for

Administrativ praktikpjece for Administrativ praktikpjece for Ledere, praktikvejledere og pædagogstuderende i praktik i Albertslund Kommunes Daginstitutioner, SFO-er, fritidshjem og klubber 2. reviderede udgave, nov. 2006 Den gode praktik

Læs mere

Kontraktbilag med social klausul vedrørende elever/praktik

Kontraktbilag med social klausul vedrørende elever/praktik Kontraktbilag med social klausul vedrørende elever/praktik Social klausul vedr. private udbyderes elevforpligtelser I forbindelse med udbud af praktisk og personlig hjælp i Københavns Kommune har Grunduddannelse

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Retningslinjer for samarbejdet om elever på social- og sundhedshjælperuddannelserne mellem ansættende myndighed og Social- og Sundhedsskolen Esbjerg. Formål Retningslinjerne for samarbejdet mellem ansættende

Læs mere