Hus og grundejerforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hus og grundejerforsikring"

Transkript

1 Hus og grundejerforsikring Side 1 af 6 1. Hvilke genstande er omfattet Forsikringen omfatter - i del omfang det frernqar af policen de pa forsikringsstedet beliggende bygninger inkl, fundament indtil 1 m under jordlinie eller kreldergulv. Ramper og fritstaende skorstene betragtes i denne sammenhreng som selvstrendige bygninger. De til ejendommen herende cykelskure, havestuer. carporte, garager og lignende - uanset am disse fremgar af policen eller ej - hvis disse bygningers samlede bebyggede areal ikke overstiger 75 m2 pr. bolig-enhed. Bygningens fundamenter er meddaakket indtil 1 m under jordlinie eller kreldergulv. Forsikringen omfatter endvidere 1.1. faste et-installationer, herunder stik-. gruppe- og hovedledninger, hoved- og undertavler. kraftinstallationer frem til styrelavler, respektive rnotorveern, Iysinstallationer ink!. Iysarmaturer monteret direkte pa bygningsdele (men ikke ret; prerer, Iysreklamer og Iysskilte). Faste svaqstrcrns-installetioner, herunder ATS-/CTSanfreg. bredbands-, telefon- og hybridnetsanlreg. ITnetvaerk (men ikke PC-udstyr og software der benyttes Iii styring af disse anlreg/netvrerk) samt styringsanlreg og elektronisk udstyr i vaskerier. f. eks. Betalingssystemer og aulomater fast bygningstilbeh0r. faste bygningsdele og faste installa Honer (inkl. stikledninger) af sredvanlig, men ikke erhvervsmressig karakter, herunder gas- og vandinstallationer. rumtemperatur- og rumventilationsanlreg. elevatorer. sanitets- og kloakanlreg, vaskeanlreg, harde hvldevarer samt baldakiner - faslmonlerede faste overdrekninger (tilhorende forsikringslageren) i tree- eller metalkonstruktion med beklredningsmaterialer i metal. tra:, plast eller tilsvarende bevregelige markiser 8fstot eller plastfolie gulvbelregning (herunder treppe). der enten er limet fast til et underlag eller er lagt pa et underlag, der ikke kan be Iragtes som frerdigt gulv faste anlreg til brandmessslq sikring af bygning eller afsnit deraf samt civilforsvarsmateriel flagstrenger. antenner til ikke-erhvervsmressig brug. gardbelregninger, grundvandspumper, have- og lssmure, murede hegn, nedstebte svernrnebasslner samt tarn- og facadeure, 1.6. vcegmalerier, relieffer og udvendig udsmykning pa bygning samt anden udsmykning af forsikringsstedet f.aks, spring 8 vand, for den handvearksmsessige vrerdi og udvendig be 2 Iysning m.v. med indtil kr. (basis 1. januar 2006) legehuse, klatrestativer m.v. pa frejlesarealer, haveanlreg. haveskulpturer 09 lignende samt levende hegn med indtil kr. (basis 1. januar 2006). Haveanlceg og levende hegn er alene omfattet i forbind else med f0lgeme af en af forsikringen omfattet skade pa bygning, herunder skade pa nabobygning. Erstatning for treeer, buske og andre planter berates alene med omkostninger til nyplantning af ikke over 4 ar gamle vrekster. Erstatningspligten er betinget af. at istandsesttelse finder sted ny-, om- 09 tilbygning saml reparations- og vedligeholdel sesarbejder (mindre byggeprojekter), uden forudqaende anmeldelse. Aim. Brand skal dog efterf0fgende have be sked, jf. frejlesbestemmelsemes pkt. 2. Materialer og genstande der er fabrikeret eller sasdvanliqvis anskaffes til anvendelse i mere end en entreprise. og saledes ikke indgar i den tolale entreprisesum med den fulde veerdi, herunder motordrevne keretojer, og/eller andet enlreprenrermateriel samt skure, vesrkstej. stilladser eller lignende, er ikke omfattel. De er en forudscetning for forsikringens dcekning, at det enkelle mindre byggeprojekt ikke overstiqer kr. (exk!. moms) i samlet budgetteret entreprisesum (inkt. aile ydelser samt materialer som er bestemt til indfojelse i bygning) boblehaller eller andre teltagtige konsiruktioner, bygninger. der ikke er opf~rt pa betonblokke, muret euer stebt fundament, drivhuse, overdcekninger, markiser, solafskrermninger, ski/te. projekt0ran/ceg, tildcekninger til svemmebessin samt enhver tundering atta», glas eller erstatningsmaterialer tor gl8s saml spejle og sanitet. Tagplader af erstatningsmaterialer for glas og uoplukkelige ovenlys er dog omfattet af forsikringen ellerjordvarmeanlceg og vinomelter. 2. Hvilke skader er dcekket Forsikringen daakker direkte skade pa del forsikrede ved 2.1. tilfreldig udstromning (ikke udsivning eller dryp) af vand, olie eller keteveeske fra reranlssq og dertil knyttede installationer, herunder kele- 09 fryseanlreg, akvarier samt vandsenge. Ved titfreldig i forhold til lejligheden udefra kommende strernsviqt drekkes tillige vandskade pi! byg

2 Hus 09 grundejerforsikring Side 2 af 6 ningen som f01ge af vand fra k0le-/fryseskabe og frysekummer bortsetfra skade som f~/ge af vand fro fagrender euer neolebsrer (ro seaenn« skade sam f~/ge a( oversvemmetse fra hav, fjord. Sl?l eller vandl0b skade som (~/ge a( trost, medmindre arsagen er tilfceldig svigtende varmeforsyning, skade oostee: under pafyldning a( eller aflapning (ro olieanlceg, k0le- og fryseanlceg, svemmebessiner; akvariersemi vandsenge, skade pa selve installationen, nar arsagen er bygge (ejl, fejlkons/ruktion eller fejlmonlering, 2.1.6, skade pa selve installationen, nar arsagen er alder, brug eller tcering den direkte skade pa det forsikrede sam falge af udsivning af vane eller olie fra skiulte rer udgmer til reparation af reranlreg, herunder teereae ret; udgifler til konstatering af skaden (sporing), 2.2,5. foranstaltninger IiI forebyggelse a( uteslheder i skjulte rer, svampeskade. medmindre forsikringen omfatter denne udgifter til opt",ning. risiko. Ved skjutte rer forstas rer, der er indstebt eller skjult under gulv. i kanaler eller krybekeslder, i veegge skunkrum eller lignende. men ikke kedler, beholdere 09 tanke samt rer i disse voldsomt sky- eller tebrud. hvor vandel ikke kan fa norma It afteb og derfor oversvernmer forsikringsstedet eller stiger op gennem aflabsledninqer, skade som f~/ge af oversvemmeise (ra hev, fjord. 50 eller vand/~b, skade sam (",Ige af sne eller vand (ra nedber. der trcenger gennem utcatheder eller abninger, sam ikke er en umiddelbar f01ge af en a( forsikringen omfattet skade pa bygning, 2.4. storm. skypumpe. snetryk og samtidig forvoldl skade forarsaget af sne eller vand fra nedber, der er en umiddelbar f01ge af en af forsikringen omfaltet skade pa bygning skade som folge af byggefejl. fejlkonstruktion eller fejlmontering, skade som f~/ge a( alder og brug, trering eller mangelfuld vedligeholdelse skeae pa gulv under vandsenge som f~/ge af kendens og anden (ugt, der opstijr under alminde/ig brug skade som f01ge af oversvemmelse tre hay, fjord, so eller vand/~b, skade ved opsligning af vand (ra afl0bsledninger, frostsprcengning af r0ranlceg i bygning til vand- og sani skade, som sky/des opsfigning af grund- eller kloakvand eiler vand fra fagrender og nedtebsrer. tetsinstallationer. centralvarme- og varmlvandsanlreg inkl, kedler, beholdere. pumper. rnatere, radialorer. wc-kummer og cistemer. nar arsaqen er tilfreldigl svigtende varmefor samt frostsprrengning af roranlreg i jord, der filfarer skade som f~/ge af frost, medmindre arsagen er ti/ syning fes/dig svigtende vetmetorsyninq, vand til bygning, barnet fra sueae, sam omfattes af garanti, skade pa setve anlregget, nar arsagen er byggefejl, fej/konstruktion eller (ejlmontering, skade i utifstrcekkeligt opvetmet bygning eller rum. Nedlebsrer og tagrender belragtes i denne sammenhreng ikke scm reranleeq, 2.6. indbrudstyveri eller forseq herpa saml heerveerk i forbindelse hermed. Skade pa bygning der henligger (or/adt. er ikke omfattet af forsikringen,

3 Hus og grundejerfo ~ sil.<ring Side 3 af S 2.7. pakerset, der ude fra har beskadiget bygning. Ved enhver pakersetsskade gcelder en selvrisiko pa kr. (basis 1. [anuar 2006) vceltede eller nedstyrtede genstande. der ude fra har beskadiget bygning. Skade ved nedstyrtning af!uftfart0j efler dele derfra er ikke omfattet af forsikringen forsikringen er uovldet til al daakke skade pa bygningsdele og midlertidig reparation/atlukning. safrernt polili, brandveesen. arnbulancefolk eller Iignende myndighed sprcenger cere for al komme ind i lejlighedlbygning. Skade som '",Ige af husspektakler er undtagef d<:»kningen safremt el dedsfald i en lejlighed nedvendiqqer en scerlig rengcning eller udskiftning af bygningsdele. er denne udgift omfattel af forsikringen med indlil kr. (basis 1. januar 2006). 3. Vasketejsdaakninq 3.1. Forsikringen er udvidet Iii at dcekke beskadigelse af to] tilherende ejendommens beboere - i maskiner. beroende j feelles vaskerum. nar skaden er en pludselig 09 uforudset f01ge af en dokumenleret fejl i maskinen. Selskabets erstalningspligl er begrcenset til kr. pro skade (basis 1. januar 2006). Enhver skade opqeres pa grundlag af vasketojets nyveerdi, med fradrag af slid. alder, mode eller andre ornstesndigheder. Del er en belingelse, at det beskadigede vaskete] ikke destrueres, fen Aim. Brand har givet sit samtykke. Det er endvidere en betingelse, al der ved enhver skade indsendes reparationsfaktura for skaden pa den skadevoldende maskine. Forsikringen geelder kun i det omfang, evenluel skade ikke er deskket ved anden forsikring, hvilkel Aim. Brand har taget hensyn Iii ved prcemieberegningen. Ved enhver skade gcelder en selvrisiko pa 574 kr. (basis 1. januar 2006). 4. Laseomstilllnq 4.1. Forsikringen er udvidet til at dcekke rimelige udgifter Iii omstilling af lase og genfremstilling af nagler med indtil kr. (basis 1. januar 2006) pro skadebegivenhed, nar n0gler gar tabt som f01ge af indbrudstyveri eller ran og reven pa forsikringsstedet samt under transport fra foreningens medlemmer. Forsikringen om fatter kun lase, hoved- og systernnegler, som foreningen rader over til bygninger og lokaler. Forsikringen deekker endvidere neqlebokse, nar voldeligt opbrud pa neqleboks kan konslateres. Del er en betingelse, at neqleboksen er SKAFOR-godkendt samt monte ret efter SKAFOR-godkendte forskrifter. Udskiftning af lase ma alene finde sled. nar omslilling ikke er mulig og der er lruffet aftale herom med Aim. Brand. Indbrudstyveri foreligger. nar tyven har skaffet adgang Iii forsvarligl atlast bygning. lokale, veerelse eller lofts- og kaalderrum og der forefindes synlige legn pa voldeligl opbrud. Forsikringen dcekker efter fersterisikoprinciopet, hvorefler erstalningen. udbetales fuldl ud indenfor forsikringssummen pro skadebegivenhed, selvom den forsikrede las og noqteboks vcerdi overstiger denne. Forsikringen daakker ikke neqler eller omstilling af lase lilhcrende foreningen, nar neqlerne har befundel sig i 3. mands vareteegl. Ved enhver skade beregnes en selvrisiko pa kr, (basis 1. januar 2006). 5. Glaskeramiske kogeplader 5.1. Forsikringen omfatler de Iii bygningen herence glaskeramiske kogeplader. Forsikringen daakker den direkte skade pa det forsikrede ved brud skeae. omfattet af garanfi, skade pa komfurlkogeplader, der ikke er anbragt pa dets blivende plads, skade. som f(jlge af uosveae (brand), Iynnedslag eller eksplosion, ridsning. skrammer; aim. slitage, gradvis foningelse, farvenuancer eller anden beskadigelse, der ikke er brud, og som ikke g"r glaskeramikkogepladen uanvendelig, skade i forbindelse med reparation el/er ombygning at boligen. 6. Huslejetabsforsikring Er ejendommen hell eller detvis uanvendelig som f01ge at en at bygningsforsikringen omfattet skade. betaler forsikringen 6.1. dokumenteret tab af lejeindlcegt.

4 Hus og grundejerforsikring Side 4 at 6? ~ 8 :; 6.2. udgifter til leje af lokaler, svarende til de lokaler, som sik rede selv benytter iii beboelse og kontor. Erstatningen betales pro forsikringsbegivenhed med indtil kr. (basis 1. januar 2006) i indtil 1 maned efter skadens udbedring, dog hejst i 12 rnaneder fra skadedagen. Bliver en beskadiget bygning ikke istandsat eller genopf"rt p8 sam me sted og til samme anvendelse. betales alene erstatning for det tidsrum. der ville medga til at seette det beskadigede i samme stand som for skaden. Sikrede har pligt til at sorge for, at skaden udbedres hurtigst muligt. Skyldes en indtruffet forsinkelse forhold. sam sikrede har indfly~else pa, berates del derved forogede lab ikke. 7. Hus- 09 grundejer- samt foreningsansvarsforsikring 7.1 Sikrede Sikrede er Forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste vesrende personer, herunder: A. Lennet 09 ulonnet medhjeelp under udevelsen af arbejde med ejendommens pasning, eksempelvis varmemestre. viceveerter og/eller gardmeend. B. Bestyrelsesmedlemmer, nar de arbejder i forsikringslagers regi med enten administrative eller praktiske opgaver, herunder ved besigligelse af lejligheder, C. beboerellejere, n{if disse deltager i feellesarbejde i forsikringstagers regi Hvilket ansvar er dmkket Forsikrinqen deekker ansvar for person- eller tingska de. som sikrede padraqer sig: , som ejer eller bruger af bygning og feelles arealer samt dertil herende redskaber og an leeg, pa del i policen anterte forsikringssted: under udovelse af a. seedvanlige foreningsaktiviteter. herunder meder, frelles oprydning og vedligeholdelse. selskabeligelsociale arrangementer. besigtigelse af lejligheder og lign. eller hvor der ikke et etableret en forening, b. tilsvarende aktiviteter i forsikringstagers regi ved handvrerksmeessigt arbejde i forsikringstagers regi, som bygherre ved 'mindre byggeprojekter', defineret som ny-, om- eller tilbygning samt reparations og vedligeholdelsesarbejder, hvor den budgetterede entreprisesum exkl. moms ikke overstiger kr. (inkl. aile ydelser samt materialer. som er bestemt til indf0jelse i bygning) og som ikke indebeerer nedramning. pilotering, vandstandsseenkning, spunsning, undermuring, spreengning eller nedbrydning Forsikringen deskker sikredes ansvar for formuelab, der er en f"lge at en i 0vrigt drekningsberettiget skade forvoldt under seedvanlig foreningsaktivitet (Vedr. seed vanlig foreningsaktivitet se punkt , litra b) Geografisk omrade Forsikringen deekker skade indtruffet i Danmark (excl. Grenland og Feer0erne). Skade uden for Danmark deek kes dog. satremt skaden er forvoldt af sikrede under rejse eller midlertidigt ophold der, nar rejsen eller opholdet har direkte forbindelse til sikredes arbejde far forsikringstage ren Forsikringen deekker ikke ansvar for skade torvokn ved uoevoise af en i eller pa ejendammen dravet vuxsomned, ansvar, der ude/ukkende stettes pa afta/er, herunder ansvar, der f(!llgeraf tilsagn fra sikrede som en anden erstatningsydelse eller om et videregaende ansvar, end hvad fc!llger af almindelige erstatningsreg/er ansvar for skade pa ling, som sikrede eller dennes husstand eier; har til brug, Ifm, leje eller opbevaring, har til befordring, bearbejde/se, behandjing eller har sat sig i besidde/se af, har i varatregt af anden grund, ansvar for skade pa ting fonoid! ved udgravnings- eller opgravningsaroejder, jordboringsarbejder, nedbrydnings- eller nedramningsarbejder, opfyldningsarbejder, afgravnings-, pafyldnings- og andre tetttenre

5 Hus og grundejerforsikr"ng Side 5 af 6 guleringsarbejder, grundvandssrenkninger og andre grundvandsreguleringer. Dog daekkes sikredes ansvar for skade pa ling forvoldt ved almindeligt ud- og opgravningsarbejde udfort af sikrede. nar del kan dokurnenteres, al sikrede forud for elhvert sadant arbejde har indhenlet lilladelse fra myndighederne. hvor dette kraeves 09 har indhentel kortmateriale og underseqt, hvor ledninger. kabler og kloakker er anbragl. Trlsvarende daekkes sikredes ansvar sam bygherre ved jordarbejde. sam ikke er undtagel efter punkl ogfeller ansvar for skade totvoki: ved sikredes benyttelse af ansvar for skade pa ting forvoldt ved brug af spf'$jng s0fart(ijstoffer, herunder fyrvrerkeri. Dog deskkes forsikrings smabade, definerel som robade, kanoer, kajakker og eller luftfart0j, dog drekkes sikredes brug af lagers arranqeransvar i relation til lovlige fyrvaerkeriafbrrendinger forelaget af selvstaendig virkende fyrtion Iii udlan at sadanne bade. lignende uden motor samt foreningens ansvar i relaveerker med gyldig ansvarsforsikring bygherreansvar i relation til skade pa person og ling forvaldt ved - ny-. om- ag tilbygning samt reparations- og vedlige holdelsesaroejder pa forsikringsstedet. - jardaroejde udtert af andre i sikredes interesse. ner den budget/erede entreprise sum exkl. moms overstiger kr. (inkl. aile ydelse samt materia tet: sam er bestemt til indf0je/se i bygning) ensver for skede pa person og ling forvaldt af sikrede under uoteretse af arbejde. der krcever saerlig faglige kundskaber og/eller autorisation. (herunder t.eks. ws- og elaroejde. betjening af krener. lifte mv.), hvor sikrede ikke ken pavise at have sadant fagkendskab euer autorisation ensver for skade pij person og ling. der skyldes fejl i projektering, tegning og/eller beregning udaroejdet af sikrede. Ansvar for sadan skade, sket i forbindelse med et arbejde udtert af eller for sikrede og relateret tillegning eller beregning udtert af sikrede. vii dog pa de i ovrigt gaeldende vilkar veere deekket, safrernt der er lale om tegninger. beregninger eller lignende. der anses for almindelige arbejdsanvisninger. og ikke saedvanligl udarbejdes af ingenicn. arkitekt. bygningskonstruktor eller Iignende ansvar for skade ved farurening af eller gennem luff. jard eller vand. Forsikringen daskker dog sadant ansvar, hvis forsikringstageren ikke er omfallel af miljelovens kapitel 5 (saertig forurenende virksomhed). nar skaden bade er opstaet uvenlel, utilsigtet 09 ved et pludseligt uheld og ikke er en f01ge af. at sikrede med forsret eller ved grov uagtsomhed har overtradt de til enhver lid gaeldende offentlige forskrifter. Ved el pludseligt uheld forslas i denne forbindelse, at bade skadens arsag og virkning skal vrere ojeblikkelig og uvenlet. Den samlede hcendelse (arsag og virkning) skal saledes vaere sket pa et tidspunkt og ikke over et lidsrum ensver for skade ved benyttetse af motordrevet keret0j. Forsikringen daekker dog ansvar for uindregislrerei molordrevet redskab - under benyttelse ved ejendommens pasning. i del omfang der ikke er tegnet separat moloransvarsdaekning herlor ansvar for skade totvotot afhunde ansvar totvoki: af sikrede med totsse! eller under semorskyldt beruselse. ansvar for skade torerseoet af sikrede sam jaeger i det omfang sadant ansvar drekkes af jagtforsikringen. ansvar; der er eller kunne veere drekket af en privetansvarsforsikring ansvar, der er drekket af en af ud/ejer separat etableret ansvarsforsikring, 7.4. Saerlige udvidelser Forsikringen er udvidet til at daekke sikredes erstatningsansvar for skade pa person elter ling forvoldt af handveerkte] 09 redskaber, hvad enten skaden sker under arbejde for forsikringstager eller i forbindelse med at handvaerklojeuredskabet er udlant af forsikringstager til beboer(e)/lejere Enhver arbejdsskade skal pa tidspunktet for skadens anmeldelse til forsikringsselskabet tillige anses for anmeldl under naervaerende daekning. under forudsaelning af at arbejdsskadeforsikringen tillige er placeret i AIm. Brand Forsikringstid Forsikringen daekker ansvar for skade konslateret i forsikringstiden. uanset pa hvilket lidspunkt et ansvarspadragende forhold matte vaere begaet. Skade. som anmeldes mere end 2 ar efter forsikringens oph0r. drekkes ikke. Krav. herunder differencekrav. der er konstateret under en tidligere ansvarsdceknings forsikringsperiode. men hvor tidspunklet hvor kravet rejses mod forsikringstager medf0 rer, at daekning er undtaget pa den tidligere ansvarsforsikring pa grund af foraeldelse. daekkes pa de i 0vrigt gael

6 Hus og grundejerforsikring Side 6 af 6 dende vilkar, D<:ekning er dog betinget af, at aile sadanne skader, som sikrede har kendskab Iii eller formodning am, er anmeldl rettidigllil del lidligere selskab. herunder at arbejdsskader. der er konstateret og anmeldt til arbejdsskadeforsikringen liiiige anmeldes til den pa skadetidspunktet greldende erhvervsansvarsforsikring, uansel om krav am supplerende erstatning er rejst overfor forsikringstageren Forsikringssum Indenfor et forslkrinqsar d<:ekker forsikringen med indtil kr., dog maksimalt kr. pro lingskade. Udover erstatning til skadelidle belales dog omkostninger i forbindelse med erslatningssagen samt eventuelle renter af erstatninqsbelabet, selvom forsikringssummen derved overskrides. Ansvar efter f<:erdselsloven (se punkt ) ved brug af molordrevet redskab deekkes med indtil de i f<:erdselsloven til enhver tid g<:eldende summer.

Ny police til Kolonihaveforbundet

Ny police til Kolonihaveforbundet Kolonihaveforbundet Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Ny police til Kolonihaveforbundet Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

Læs mere

Ny police til E/F Fortbo

Ny police til E/F Fortbo G0201_NEL - TT201503170056797677 - G_56804268Job918-P1-19 0101ERHM Willis I/S København Rundforbivej 303 2850 Nærum Ny police til E/F Fortbo Vi sender her den nye police til E/F Fortbo. Det er vigtigt,

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Afsnit 10. Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade

Læs mere

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19 Forsikringsvilkår nr. 201.6 Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring, Gensidig Grønningen l 1270 København K Telefon 33 143748 Telefax 33 32 06 66 Hjemmeside: www.kab.dk Gensidigt

Læs mere

Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K

Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K Tlf: 70211437 Policenr. 01 12B 0175882 Din forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Hvem, hvor og hvad dækker forsikringen 2. Afsnit 2 Bygningsbrandforsikring 3. Afsnit 3 Forsikring for anden

Læs mere

Andels-Ejerbolig Plus

Andels-Ejerbolig Plus Andels-Ejerbolig Plus Forsikringsbetingelser Nr. 38-8 Gældende fra 1. marts 1998 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Beboelsesbygning forsikring

Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser R345 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 7 Bygningsbrand Afsnit 17-19 Side 9 Elskade/kortslutning

Læs mere

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Bygningsbrand afsnit 17-19 Side 8 3. Elskade/kortslutning afsnit 20-23

Læs mere

17. september 2014 333 Kundenr. 97675633

17. september 2014 333 Kundenr. 97675633 Codan Forsikring A/S Englandsgade 25 5000 Odense C G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk Tlf. 33 55 41 50 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk Kundeservice: http://kundeservice.codan.dk 17. september 2014

Læs mere

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Andelsboligforeningen I. G. Smiths Alle 11-33 Att.: Wind Administration ApS Christians Brygge 28 02 1559 København V Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Læs mere

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 Varmt arbejde For forsikringen gælder nedennævnte selvrisikoklausul for brandskade sket som følge af varmt arbejde: Ved enhver brand og eksplosionsskade

Læs mere

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring Betingelser Fritidshusforsikring Fritidshusforsikring Nr FH 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af skade 3 4 Anden forsikring

Læs mere

010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING

010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (DÆKNINGSOMFANG FREMGÅR AF POLICEN) 1.0 SIKREDE 1.1 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer (eller bruger) af den forsikrede ejendom.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr. 01-2012-NLB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De

Læs mere

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010 Alka Husforsikring Forsikrings betingelser Nr. AH-03 Gældende fra September 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 5.112012

Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 5.112012 Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 5.112012 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. For forsikringen gælder forsikringspolice og forsikringsbetingelserne samt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014 Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.0 SIKREDE PERSONER... 3 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3 3.0

Læs mere

Vilkår for Fritidshus Bygning

Vilkår for Fritidshus Bygning Vilkår for Fritidshus Bygning 5342-6 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Fritidshusforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen?

Fritidshusforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Villaforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Ny 6301-2011 Storstrøms

Læs mere

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C KUNDENR: 87227306 POLICENR: 900 152 8278 ERHVERVSFORSIKRING 30.06.2015 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er ændret

Læs mere

Husforsikring. Version 2131009

Husforsikring. Version 2131009 Husforsikring Version 2131009 Forsikringsbetingelser af februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Punkt 1-16 Side 6 Hvor og hvad dækkes Punkt 17-20 Side 7 Brand Punkt 21-24 Side 8 Anden

Læs mere

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Erhvervsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Sikrede 1 2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte 1 3. Anmeldelse af skade

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem hører til gruppen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere