Hus og grundejerforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hus og grundejerforsikring"

Transkript

1 Hus og grundejerforsikring Side 1 af 6 1. Hvilke genstande er omfattet Forsikringen omfatter - i del omfang det frernqar af policen de pa forsikringsstedet beliggende bygninger inkl, fundament indtil 1 m under jordlinie eller kreldergulv. Ramper og fritstaende skorstene betragtes i denne sammenhreng som selvstrendige bygninger. De til ejendommen herende cykelskure, havestuer. carporte, garager og lignende - uanset am disse fremgar af policen eller ej - hvis disse bygningers samlede bebyggede areal ikke overstiger 75 m2 pr. bolig-enhed. Bygningens fundamenter er meddaakket indtil 1 m under jordlinie eller kreldergulv. Forsikringen omfatter endvidere 1.1. faste et-installationer, herunder stik-. gruppe- og hovedledninger, hoved- og undertavler. kraftinstallationer frem til styrelavler, respektive rnotorveern, Iysinstallationer ink!. Iysarmaturer monteret direkte pa bygningsdele (men ikke ret; prerer, Iysreklamer og Iysskilte). Faste svaqstrcrns-installetioner, herunder ATS-/CTSanfreg. bredbands-, telefon- og hybridnetsanlreg. ITnetvaerk (men ikke PC-udstyr og software der benyttes Iii styring af disse anlreg/netvrerk) samt styringsanlreg og elektronisk udstyr i vaskerier. f. eks. Betalingssystemer og aulomater fast bygningstilbeh0r. faste bygningsdele og faste installa Honer (inkl. stikledninger) af sredvanlig, men ikke erhvervsmressig karakter, herunder gas- og vandinstallationer. rumtemperatur- og rumventilationsanlreg. elevatorer. sanitets- og kloakanlreg, vaskeanlreg, harde hvldevarer samt baldakiner - faslmonlerede faste overdrekninger (tilhorende forsikringslageren) i tree- eller metalkonstruktion med beklredningsmaterialer i metal. tra:, plast eller tilsvarende bevregelige markiser 8fstot eller plastfolie gulvbelregning (herunder treppe). der enten er limet fast til et underlag eller er lagt pa et underlag, der ikke kan be Iragtes som frerdigt gulv faste anlreg til brandmessslq sikring af bygning eller afsnit deraf samt civilforsvarsmateriel flagstrenger. antenner til ikke-erhvervsmressig brug. gardbelregninger, grundvandspumper, have- og lssmure, murede hegn, nedstebte svernrnebasslner samt tarn- og facadeure, 1.6. vcegmalerier, relieffer og udvendig udsmykning pa bygning samt anden udsmykning af forsikringsstedet f.aks, spring 8 vand, for den handvearksmsessige vrerdi og udvendig be 2 Iysning m.v. med indtil kr. (basis 1. januar 2006) legehuse, klatrestativer m.v. pa frejlesarealer, haveanlreg. haveskulpturer 09 lignende samt levende hegn med indtil kr. (basis 1. januar 2006). Haveanlceg og levende hegn er alene omfattet i forbind else med f0lgeme af en af forsikringen omfattet skade pa bygning, herunder skade pa nabobygning. Erstatning for treeer, buske og andre planter berates alene med omkostninger til nyplantning af ikke over 4 ar gamle vrekster. Erstatningspligten er betinget af. at istandsesttelse finder sted ny-, om- 09 tilbygning saml reparations- og vedligeholdel sesarbejder (mindre byggeprojekter), uden forudqaende anmeldelse. Aim. Brand skal dog efterf0fgende have be sked, jf. frejlesbestemmelsemes pkt. 2. Materialer og genstande der er fabrikeret eller sasdvanliqvis anskaffes til anvendelse i mere end en entreprise. og saledes ikke indgar i den tolale entreprisesum med den fulde veerdi, herunder motordrevne keretojer, og/eller andet enlreprenrermateriel samt skure, vesrkstej. stilladser eller lignende, er ikke omfattel. De er en forudscetning for forsikringens dcekning, at det enkelle mindre byggeprojekt ikke overstiqer kr. (exk!. moms) i samlet budgetteret entreprisesum (inkt. aile ydelser samt materialer som er bestemt til indfojelse i bygning) boblehaller eller andre teltagtige konsiruktioner, bygninger. der ikke er opf~rt pa betonblokke, muret euer stebt fundament, drivhuse, overdcekninger, markiser, solafskrermninger, ski/te. projekt0ran/ceg, tildcekninger til svemmebessin samt enhver tundering atta», glas eller erstatningsmaterialer tor gl8s saml spejle og sanitet. Tagplader af erstatningsmaterialer for glas og uoplukkelige ovenlys er dog omfattet af forsikringen ellerjordvarmeanlceg og vinomelter. 2. Hvilke skader er dcekket Forsikringen daakker direkte skade pa del forsikrede ved 2.1. tilfreldig udstromning (ikke udsivning eller dryp) af vand, olie eller keteveeske fra reranlssq og dertil knyttede installationer, herunder kele- 09 fryseanlreg, akvarier samt vandsenge. Ved titfreldig i forhold til lejligheden udefra kommende strernsviqt drekkes tillige vandskade pi! byg

2 Hus 09 grundejerforsikring Side 2 af 6 ningen som f01ge af vand fra k0le-/fryseskabe og frysekummer bortsetfra skade som f~/ge af vand fro fagrender euer neolebsrer (ro seaenn« skade sam f~/ge a( oversvemmetse fra hav, fjord. Sl?l eller vandl0b skade som (~/ge a( trost, medmindre arsagen er tilfceldig svigtende varmeforsyning, skade oostee: under pafyldning a( eller aflapning (ro olieanlceg, k0le- og fryseanlceg, svemmebessiner; akvariersemi vandsenge, skade pa selve installationen, nar arsagen er bygge (ejl, fejlkons/ruktion eller fejlmonlering, 2.1.6, skade pa selve installationen, nar arsagen er alder, brug eller tcering den direkte skade pa det forsikrede sam falge af udsivning af vane eller olie fra skiulte rer udgmer til reparation af reranlreg, herunder teereae ret; udgifler til konstatering af skaden (sporing), 2.2,5. foranstaltninger IiI forebyggelse a( uteslheder i skjulte rer, svampeskade. medmindre forsikringen omfatter denne udgifter til opt",ning. risiko. Ved skjutte rer forstas rer, der er indstebt eller skjult under gulv. i kanaler eller krybekeslder, i veegge skunkrum eller lignende. men ikke kedler, beholdere 09 tanke samt rer i disse voldsomt sky- eller tebrud. hvor vandel ikke kan fa norma It afteb og derfor oversvernmer forsikringsstedet eller stiger op gennem aflabsledninqer, skade som f~/ge af oversvemmeise (ra hev, fjord. 50 eller vand/~b, skade sam (",Ige af sne eller vand (ra nedber. der trcenger gennem utcatheder eller abninger, sam ikke er en umiddelbar f01ge af en a( forsikringen omfattet skade pa bygning, 2.4. storm. skypumpe. snetryk og samtidig forvoldl skade forarsaget af sne eller vand fra nedber, der er en umiddelbar f01ge af en af forsikringen omfaltet skade pa bygning skade som folge af byggefejl. fejlkonstruktion eller fejlmontering, skade som f~/ge a( alder og brug, trering eller mangelfuld vedligeholdelse skeae pa gulv under vandsenge som f~/ge af kendens og anden (ugt, der opstijr under alminde/ig brug skade som f01ge af oversvemmelse tre hay, fjord, so eller vand/~b, skade ved opsligning af vand (ra afl0bsledninger, frostsprcengning af r0ranlceg i bygning til vand- og sani skade, som sky/des opsfigning af grund- eller kloakvand eiler vand fra fagrender og nedtebsrer. tetsinstallationer. centralvarme- og varmlvandsanlreg inkl, kedler, beholdere. pumper. rnatere, radialorer. wc-kummer og cistemer. nar arsaqen er tilfreldigl svigtende varmefor samt frostsprrengning af roranlreg i jord, der filfarer skade som f~/ge af frost, medmindre arsagen er ti/ syning fes/dig svigtende vetmetorsyninq, vand til bygning, barnet fra sueae, sam omfattes af garanti, skade pa setve anlregget, nar arsagen er byggefejl, fej/konstruktion eller (ejlmontering, skade i utifstrcekkeligt opvetmet bygning eller rum. Nedlebsrer og tagrender belragtes i denne sammenhreng ikke scm reranleeq, 2.6. indbrudstyveri eller forseq herpa saml heerveerk i forbindelse hermed. Skade pa bygning der henligger (or/adt. er ikke omfattet af forsikringen,

3 Hus og grundejerfo ~ sil.<ring Side 3 af S 2.7. pakerset, der ude fra har beskadiget bygning. Ved enhver pakersetsskade gcelder en selvrisiko pa kr. (basis 1. [anuar 2006) vceltede eller nedstyrtede genstande. der ude fra har beskadiget bygning. Skade ved nedstyrtning af!uftfart0j efler dele derfra er ikke omfattet af forsikringen forsikringen er uovldet til al daakke skade pa bygningsdele og midlertidig reparation/atlukning. safrernt polili, brandveesen. arnbulancefolk eller Iignende myndighed sprcenger cere for al komme ind i lejlighedlbygning. Skade som '",Ige af husspektakler er undtagef d<:»kningen safremt el dedsfald i en lejlighed nedvendiqqer en scerlig rengcning eller udskiftning af bygningsdele. er denne udgift omfattel af forsikringen med indlil kr. (basis 1. januar 2006). 3. Vasketejsdaakninq 3.1. Forsikringen er udvidet Iii at dcekke beskadigelse af to] tilherende ejendommens beboere - i maskiner. beroende j feelles vaskerum. nar skaden er en pludselig 09 uforudset f01ge af en dokumenleret fejl i maskinen. Selskabets erstalningspligl er begrcenset til kr. pro skade (basis 1. januar 2006). Enhver skade opqeres pa grundlag af vasketojets nyveerdi, med fradrag af slid. alder, mode eller andre ornstesndigheder. Del er en belingelse, at det beskadigede vaskete] ikke destrueres, fen Aim. Brand har givet sit samtykke. Det er endvidere en betingelse, al der ved enhver skade indsendes reparationsfaktura for skaden pa den skadevoldende maskine. Forsikringen geelder kun i det omfang, evenluel skade ikke er deskket ved anden forsikring, hvilkel Aim. Brand har taget hensyn Iii ved prcemieberegningen. Ved enhver skade gcelder en selvrisiko pa 574 kr. (basis 1. januar 2006). 4. Laseomstilllnq 4.1. Forsikringen er udvidet til at dcekke rimelige udgifter Iii omstilling af lase og genfremstilling af nagler med indtil kr. (basis 1. januar 2006) pro skadebegivenhed, nar n0gler gar tabt som f01ge af indbrudstyveri eller ran og reven pa forsikringsstedet samt under transport fra foreningens medlemmer. Forsikringen om fatter kun lase, hoved- og systernnegler, som foreningen rader over til bygninger og lokaler. Forsikringen deekker endvidere neqlebokse, nar voldeligt opbrud pa neqleboks kan konslateres. Del er en betingelse, at neqleboksen er SKAFOR-godkendt samt monte ret efter SKAFOR-godkendte forskrifter. Udskiftning af lase ma alene finde sled. nar omslilling ikke er mulig og der er lruffet aftale herom med Aim. Brand. Indbrudstyveri foreligger. nar tyven har skaffet adgang Iii forsvarligl atlast bygning. lokale, veerelse eller lofts- og kaalderrum og der forefindes synlige legn pa voldeligl opbrud. Forsikringen dcekker efter fersterisikoprinciopet, hvorefler erstalningen. udbetales fuldl ud indenfor forsikringssummen pro skadebegivenhed, selvom den forsikrede las og noqteboks vcerdi overstiger denne. Forsikringen daakker ikke neqler eller omstilling af lase lilhcrende foreningen, nar neqlerne har befundel sig i 3. mands vareteegl. Ved enhver skade beregnes en selvrisiko pa kr, (basis 1. januar 2006). 5. Glaskeramiske kogeplader 5.1. Forsikringen omfatler de Iii bygningen herence glaskeramiske kogeplader. Forsikringen daakker den direkte skade pa det forsikrede ved brud skeae. omfattet af garanfi, skade pa komfurlkogeplader, der ikke er anbragt pa dets blivende plads, skade. som f(jlge af uosveae (brand), Iynnedslag eller eksplosion, ridsning. skrammer; aim. slitage, gradvis foningelse, farvenuancer eller anden beskadigelse, der ikke er brud, og som ikke g"r glaskeramikkogepladen uanvendelig, skade i forbindelse med reparation el/er ombygning at boligen. 6. Huslejetabsforsikring Er ejendommen hell eller detvis uanvendelig som f01ge at en at bygningsforsikringen omfattet skade. betaler forsikringen 6.1. dokumenteret tab af lejeindlcegt.

4 Hus og grundejerforsikring Side 4 at 6? ~ 8 :; 6.2. udgifter til leje af lokaler, svarende til de lokaler, som sik rede selv benytter iii beboelse og kontor. Erstatningen betales pro forsikringsbegivenhed med indtil kr. (basis 1. januar 2006) i indtil 1 maned efter skadens udbedring, dog hejst i 12 rnaneder fra skadedagen. Bliver en beskadiget bygning ikke istandsat eller genopf"rt p8 sam me sted og til samme anvendelse. betales alene erstatning for det tidsrum. der ville medga til at seette det beskadigede i samme stand som for skaden. Sikrede har pligt til at sorge for, at skaden udbedres hurtigst muligt. Skyldes en indtruffet forsinkelse forhold. sam sikrede har indfly~else pa, berates del derved forogede lab ikke. 7. Hus- 09 grundejer- samt foreningsansvarsforsikring 7.1 Sikrede Sikrede er Forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste vesrende personer, herunder: A. Lennet 09 ulonnet medhjeelp under udevelsen af arbejde med ejendommens pasning, eksempelvis varmemestre. viceveerter og/eller gardmeend. B. Bestyrelsesmedlemmer, nar de arbejder i forsikringslagers regi med enten administrative eller praktiske opgaver, herunder ved besigligelse af lejligheder, C. beboerellejere, n{if disse deltager i feellesarbejde i forsikringstagers regi Hvilket ansvar er dmkket Forsikrinqen deekker ansvar for person- eller tingska de. som sikrede padraqer sig: , som ejer eller bruger af bygning og feelles arealer samt dertil herende redskaber og an leeg, pa del i policen anterte forsikringssted: under udovelse af a. seedvanlige foreningsaktiviteter. herunder meder, frelles oprydning og vedligeholdelse. selskabeligelsociale arrangementer. besigtigelse af lejligheder og lign. eller hvor der ikke et etableret en forening, b. tilsvarende aktiviteter i forsikringstagers regi ved handvrerksmeessigt arbejde i forsikringstagers regi, som bygherre ved 'mindre byggeprojekter', defineret som ny-, om- eller tilbygning samt reparations og vedligeholdelsesarbejder, hvor den budgetterede entreprisesum exkl. moms ikke overstiger kr. (inkl. aile ydelser samt materialer. som er bestemt til indf0jelse i bygning) og som ikke indebeerer nedramning. pilotering, vandstandsseenkning, spunsning, undermuring, spreengning eller nedbrydning Forsikringen deskker sikredes ansvar for formuelab, der er en f"lge at en i 0vrigt drekningsberettiget skade forvoldt under seedvanlig foreningsaktivitet (Vedr. seed vanlig foreningsaktivitet se punkt , litra b) Geografisk omrade Forsikringen deekker skade indtruffet i Danmark (excl. Grenland og Feer0erne). Skade uden for Danmark deek kes dog. satremt skaden er forvoldt af sikrede under rejse eller midlertidigt ophold der, nar rejsen eller opholdet har direkte forbindelse til sikredes arbejde far forsikringstage ren Forsikringen deekker ikke ansvar for skade torvokn ved uoevoise af en i eller pa ejendammen dravet vuxsomned, ansvar, der ude/ukkende stettes pa afta/er, herunder ansvar, der f(!llgeraf tilsagn fra sikrede som en anden erstatningsydelse eller om et videregaende ansvar, end hvad fc!llger af almindelige erstatningsreg/er ansvar for skade pa ling, som sikrede eller dennes husstand eier; har til brug, Ifm, leje eller opbevaring, har til befordring, bearbejde/se, behandjing eller har sat sig i besidde/se af, har i varatregt af anden grund, ansvar for skade pa ting fonoid! ved udgravnings- eller opgravningsaroejder, jordboringsarbejder, nedbrydnings- eller nedramningsarbejder, opfyldningsarbejder, afgravnings-, pafyldnings- og andre tetttenre

5 Hus og grundejerforsikr"ng Side 5 af 6 guleringsarbejder, grundvandssrenkninger og andre grundvandsreguleringer. Dog daekkes sikredes ansvar for skade pa ling forvoldt ved almindeligt ud- og opgravningsarbejde udfort af sikrede. nar del kan dokurnenteres, al sikrede forud for elhvert sadant arbejde har indhenlet lilladelse fra myndighederne. hvor dette kraeves 09 har indhentel kortmateriale og underseqt, hvor ledninger. kabler og kloakker er anbragl. Trlsvarende daekkes sikredes ansvar sam bygherre ved jordarbejde. sam ikke er undtagel efter punkl ogfeller ansvar for skade totvoki: ved sikredes benyttelse af ansvar for skade pa ting forvoldt ved brug af spf'$jng s0fart(ijstoffer, herunder fyrvrerkeri. Dog deskkes forsikrings smabade, definerel som robade, kanoer, kajakker og eller luftfart0j, dog drekkes sikredes brug af lagers arranqeransvar i relation til lovlige fyrvaerkeriafbrrendinger forelaget af selvstaendig virkende fyrtion Iii udlan at sadanne bade. lignende uden motor samt foreningens ansvar i relaveerker med gyldig ansvarsforsikring bygherreansvar i relation til skade pa person og ling forvaldt ved - ny-. om- ag tilbygning samt reparations- og vedlige holdelsesaroejder pa forsikringsstedet. - jardaroejde udtert af andre i sikredes interesse. ner den budget/erede entreprise sum exkl. moms overstiger kr. (inkl. aile ydelse samt materia tet: sam er bestemt til indf0je/se i bygning) ensver for skede pa person og ling forvaldt af sikrede under uoteretse af arbejde. der krcever saerlig faglige kundskaber og/eller autorisation. (herunder t.eks. ws- og elaroejde. betjening af krener. lifte mv.), hvor sikrede ikke ken pavise at have sadant fagkendskab euer autorisation ensver for skade pij person og ling. der skyldes fejl i projektering, tegning og/eller beregning udaroejdet af sikrede. Ansvar for sadan skade, sket i forbindelse med et arbejde udtert af eller for sikrede og relateret tillegning eller beregning udtert af sikrede. vii dog pa de i ovrigt gaeldende vilkar veere deekket, safrernt der er lale om tegninger. beregninger eller lignende. der anses for almindelige arbejdsanvisninger. og ikke saedvanligl udarbejdes af ingenicn. arkitekt. bygningskonstruktor eller Iignende ansvar for skade ved farurening af eller gennem luff. jard eller vand. Forsikringen daskker dog sadant ansvar, hvis forsikringstageren ikke er omfallel af miljelovens kapitel 5 (saertig forurenende virksomhed). nar skaden bade er opstaet uvenlel, utilsigtet 09 ved et pludseligt uheld og ikke er en f01ge af. at sikrede med forsret eller ved grov uagtsomhed har overtradt de til enhver lid gaeldende offentlige forskrifter. Ved el pludseligt uheld forslas i denne forbindelse, at bade skadens arsag og virkning skal vrere ojeblikkelig og uvenlet. Den samlede hcendelse (arsag og virkning) skal saledes vaere sket pa et tidspunkt og ikke over et lidsrum ensver for skade ved benyttetse af motordrevet keret0j. Forsikringen daekker dog ansvar for uindregislrerei molordrevet redskab - under benyttelse ved ejendommens pasning. i del omfang der ikke er tegnet separat moloransvarsdaekning herlor ansvar for skade totvotot afhunde ansvar totvoki: af sikrede med totsse! eller under semorskyldt beruselse. ansvar for skade torerseoet af sikrede sam jaeger i det omfang sadant ansvar drekkes af jagtforsikringen. ansvar; der er eller kunne veere drekket af en privetansvarsforsikring ansvar, der er drekket af en af ud/ejer separat etableret ansvarsforsikring, 7.4. Saerlige udvidelser Forsikringen er udvidet til at daekke sikredes erstatningsansvar for skade pa person elter ling forvoldt af handveerkte] 09 redskaber, hvad enten skaden sker under arbejde for forsikringstager eller i forbindelse med at handvaerklojeuredskabet er udlant af forsikringstager til beboer(e)/lejere Enhver arbejdsskade skal pa tidspunktet for skadens anmeldelse til forsikringsselskabet tillige anses for anmeldl under naervaerende daekning. under forudsaelning af at arbejdsskadeforsikringen tillige er placeret i AIm. Brand Forsikringstid Forsikringen daekker ansvar for skade konslateret i forsikringstiden. uanset pa hvilket lidspunkt et ansvarspadragende forhold matte vaere begaet. Skade. som anmeldes mere end 2 ar efter forsikringens oph0r. drekkes ikke. Krav. herunder differencekrav. der er konstateret under en tidligere ansvarsdceknings forsikringsperiode. men hvor tidspunklet hvor kravet rejses mod forsikringstager medf0 rer, at daekning er undtaget pa den tidligere ansvarsforsikring pa grund af foraeldelse. daekkes pa de i 0vrigt gael

6 Hus og grundejerforsikring Side 6 af 6 dende vilkar, D<:ekning er dog betinget af, at aile sadanne skader, som sikrede har kendskab Iii eller formodning am, er anmeldl rettidigllil del lidligere selskab. herunder at arbejdsskader. der er konstateret og anmeldt til arbejdsskadeforsikringen liiiige anmeldes til den pa skadetidspunktet greldende erhvervsansvarsforsikring, uansel om krav am supplerende erstatning er rejst overfor forsikringstageren Forsikringssum Indenfor et forslkrinqsar d<:ekker forsikringen med indtil kr., dog maksimalt kr. pro lingskade. Udover erstatning til skadelidle belales dog omkostninger i forbindelse med erslatningssagen samt eventuelle renter af erstatninqsbelabet, selvom forsikringssummen derved overskrides. Ansvar efter f<:erdselsloven (se punkt ) ved brug af molordrevet redskab deekkes med indtil de i f<:erdselsloven til enhver tid g<:eldende summer.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Ny police til EJF TYREENGEN

Ny police til EJF TYREENGEN G0201_NEL - TT201512080065126071 - G_65127109Job162-P1-130 01 ERHM 9608925973 DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF Dansk System Ass. A/S Allegade 14 2000 Frederiksberg Ny

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade 1 3. Anden

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Gjensidigeaftale 1.09. Supplement til de for forsikringen gældende forsikringsbetingelser

Gjensidigeaftale 1.09. Supplement til de for forsikringen gældende forsikringsbetingelser Gjensidigeaftale 1.09 Supplement til de for forsikringen gældende forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Medforsikret Side 3 2. Forsikret risiko

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009 Udvidelse for beboelsesejendom Version 1 21.08.2009 EJENDOM Medforsikret Sikret under opførelse eller ombygning er tillige byggeriets entreprenører i det omfang forsikringstageren som bygherre i medfør

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406 Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VERSION 10-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Villaforsikring Indhold

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger Bilag 1 Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger 1 Forsikringstager: Sikrede: Risk Management møder: Entreprisen og arbejdspladsen Region Sjælland Alléen 15 4180

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (FOR 1- OG 2-FAMILIESHUSE) I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 1 HVEM ER SIKRET? 2 HVOR DÆKKES? 3 HVAD OMFATTER

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for Entrepriseforsikring

Vilkår for Entrepriseforsikring DF6597-4 Oktober 2015 Vilkår for Entrepriseforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Entrepriseforsikring DF6597-4 Oktober 2015 2 Oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

AP01 - tillæg udbudsinformationer 22.12.2000

AP01 - tillæg udbudsinformationer 22.12.2000 Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 9800 og 9801 og

Læs mere

Bygningsforsikring Erhverv. Forsikringsbetingelser 3360006

Bygningsforsikring Erhverv. Forsikringsbetingelser 3360006 Bygningsforsikring Erhverv Forsikringsbetingelser 3360006 Gælder fra januar 2016 Indhold: Fællesbetingelser... 3 Risikobetingelser... 12 Bygningsbrand... 13 Elskade... 15 Anden bygningsbeskadigelse...

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære 9908-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme Bygningsforsikring Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme 1. Risikoforandring og ejerskifte Det skal hurtigst muligt skriftligt meddeles Alm. Brand når 1.1. der sker ændring til anden virksomhed, end

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 5103 og de nye betingelser 4201. + viser forbedringer,

Læs mere

Specialforsikring for erhverv Montage. Forsikringsbetingelser 3167B05-159

Specialforsikring for erhverv Montage. Forsikringsbetingelser 3167B05-159 Specialforsikring for erhverv Montage Forsikringsbetingelser 3167B05-159 Gælder fra juni 2015 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 5 Montageobjektet, All risks 6 Bestående maskiner og bygninger,

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme Bygningsforsikring Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade

Læs mere

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup A/B Nørre Alle 13-13H Att.: Grubbe Advokater Åbenrå 31 1124 København K Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Afsnit 10. Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 6.1

Læs mere

Ny police til Kolonihaveforbundet

Ny police til Kolonihaveforbundet Kolonihaveforbundet Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Ny police til Kolonihaveforbundet Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Rodskov Gymnastikforening 12. maj 2009. Erhverv }rlig pris 1.846 kr. 2009 Indeks

Rodskov Gymnastikforening 12. maj 2009. Erhverv }rlig pris 1.846 kr. 2009 Indeks Rodskov Gymnastikforening 12. maj 2009 Stenhusevej 12 Eskerod 8543 Hornslet Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: Erhverv }rlig pris

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Sammenligning Erhvervsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Bygning 1: Bag Søndermarken 13-17. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 420 m 2 Der er 5 etager. Der er kælder. Bygningen er opført i 1940.

Bygning 1: Bag Søndermarken 13-17. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 420 m 2 Der er 5 etager. Der er kælder. Bygningen er opført i 1940. ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33306000 Telefax 57666204 www.almbrand.dk servicecenter.erhverv@almbrand.dk Kundenr. 9662 5261 27 Policenr. 081 163 332 Bygningsforsikring

Læs mere

Ny police til E/F Ved Vandløbet 1-3

Ny police til E/F Ved Vandløbet 1-3 ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF E/F Ved Vandløbet

Læs mere

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ændring A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 3354042 Kundenummer 3302759457 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. januar 2015 Udløb 1. januar 2017 Hovedforfald 1.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 12 Tyveri Forsikringen dækker direkte skade på det forsikrede løsøre, når skaden skyldes en af nedenstående begivenheder: 12.1 Indbrudstyveri 12.1.1 Forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P15 Betingelser 180610 Side A Dækningsomfang... 2 B Brandforsikring

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning.

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning. Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Entrepriseforsikring Side 1 af 8 Entrepriseforsikring Side 1 af 8 30-1 Side 1 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet... 3 1. Forsikrede genstande... 3 2. Skader der erstattes... 3 3. Forsikringen

Læs mere

Policen er oprettet ifølge aftale med forsikringstager og Alm. Brand Forsikring A/S.

Policen er oprettet ifølge aftale med forsikringstager og Alm. Brand Forsikring A/S. ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 87 30 20 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk servicecenter.erhverv@almbrand.dk Kundenr. 9600 7616 72 Policenr. 037 606 588 Bygningsforsikring

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016

Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016 Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Ny police til Ejerfor. Bymosegaard

Ny police til Ejerfor. Bymosegaard ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk B Ejerfor. Bymosegaard c/o Morten Kvistgaard Bymosegårds Alle 3 3400 Hillerød Kundenr.

Læs mere

Bygningsforsikring. Forsikringsforholdene for de enlælte bygninger fremgår af medfølgende specifikationer.

Bygningsforsikring. Forsikringsforholdene for de enlælte bygninger fremgår af medfølgende specifikationer. Forsikringen betjenes af: Dahlberg assurance brokers as Carl Gustavs Gade 3, 2 Høje Taastr. 2630 Taastrup Tlf. nr. 33114828 Købstædernes 'H'jForsikring Bygningsforsikring Police nr. 82-12A-0016280 Forsikringstager

Læs mere

Vilkår for. Entrepriseforsikring

Vilkår for. Entrepriseforsikring Vilkår for Entrepriseforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 RUNA FORSIKRING Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Stormskadeforsikring for byggeog/eller

Stormskadeforsikring for byggeog/eller Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

16.3.7. Glas og sanitet 12. 16.4.8. Stikledninger 12. 16.5.9. Skjulte rør og kabler 12. 16.6.1. Svamp 13 16.6.2. Råd 13 16.6.3.

16.3.7. Glas og sanitet 12. 16.4.8. Stikledninger 12. 16.5.9. Skjulte rør og kabler 12. 16.6.1. Svamp 13 16.6.2. Råd 13 16.6.3. Familiens bedste forsikringsselskab Aros Husforsikring Forsikringsbetingelser P19-02 For 1- og 2- familie huse Indholdsfortegnelse Fælles bestemmelser 1. Hvem er sikret 2 2. Hvor dækkes? 2 3. Hvad omfatter

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Venstre kolonne viser forsikringstypen, mens h»jre kolonne viser forsikringens hel}rlige

Venstre kolonne viser forsikringstypen, mens h»jre kolonne viser forsikringens hel}rlige L»jt Feriecenter I/S Side: 1 Forsikringsoversigt S}dan l{ser I oversigten Denne oversigt er t{nkt som et nemt overblik. Vi har opdelt oversigten i 3 kolonner. Venstre kolonne viser forsikringstypen, mens

Læs mere

Ny police til Kolonihaveforbundet

Ny police til Kolonihaveforbundet ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF Kolonihaveforbundet

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom

Udvidelse for beboelsesejendom 6565-Tillæg November 2012 Udvidelse for beboelsesejendom Tillæg til Vilkår for Ejendomsforsikring for Industri 6565 Topdanmark Forsikring A/S Udvidelse for beboelsesejendom 6565-Tillæg November 2012 2

Læs mere

Andelsboligforeningen Af 1993 29. oktober 2015 Rynkebakken Åbanken 20 Højby 4320 Lejre

Andelsboligforeningen Af 1993 29. oktober 2015 Rynkebakken Åbanken 20 Højby 4320 Lejre Andelsboligforeningen Af 1993 Rynkebakken Åbanken 20 Højby 4320 Lejre Bygningsforsikring policenr 649-207.192 (Ver. 01): Andelsboligforeningen Af 1993, Rynkebakken, Åbanken 20, Højby, 4320 Lejre Deres

Læs mere

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204. Villaforsikring / 1

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204. Villaforsikring / 1 Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204 Villaforsikring / 1 Fortrydelsesret FORTRYDELSESRET Gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 FRITIDSHUSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvilke personer dækker forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen...

Læs mere

Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FH-01

Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FH-01 Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FH-01 Gældende fra november 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

3410.11 Besætning hvorved forstås husdyr som ikke befinder sig i en beboelsesbygning (som hunde, katte og lign. typisk gør) f.eks.

3410.11 Besætning hvorved forstås husdyr som ikke befinder sig i en beboelsesbygning (som hunde, katte og lign. typisk gør) f.eks. 3400 Diverse løsøre 3410 Hvilke genstande er omfattet 3410.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

Ny police til E/F Åhavnen II

Ny police til E/F Åhavnen II ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 46 34 50 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DFFDATFDDATTDFTTDFTTTFAAFDFADDTDFDFFFDDTAFADAFDAATTTDAAATDTADFFFFF E/F Åhavnen Ii Åhavnen

Læs mere

Ny police til E/F Fortbo

Ny police til E/F Fortbo G0201_NEL - TT201503170056797677 - G_56804268Job918-P1-19 0101ERHM Willis I/S København Rundforbivej 303 2850 Nærum Ny police til E/F Fortbo Vi sender her den nye police til E/F Fortbo. Det er vigtigt,

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 6606475 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Ændring gælder fra 1. oktober 2013 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Brobergsgade 7, 1427

Læs mere

38.240 kr. Korttidsforsikring

38.240 kr. Korttidsforsikring Telefon A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Marathonvej 5 9230 Svenstrup J Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Ny police til E/F Bryggertorvet 5-36

Ny police til E/F Bryggertorvet 5-36 ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF E/F Bryggertorvet

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Afd: 8011, dok.nr. 19078, dato: 18-11-2013. Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131

Afd: 8011, dok.nr. 19078, dato: 18-11-2013. Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse Afd: 8011, dok.nr. 19078, dato: 18-11-2013 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Bygningsbrand afsnit 17-19

Læs mere