Hus og grundejerforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hus og grundejerforsikring"

Transkript

1 Hus og grundejerforsikring Side 1 af 6 1. Hvilke genstande er omfattet Forsikringen omfatter - i del omfang det frernqar af policen de pa forsikringsstedet beliggende bygninger inkl, fundament indtil 1 m under jordlinie eller kreldergulv. Ramper og fritstaende skorstene betragtes i denne sammenhreng som selvstrendige bygninger. De til ejendommen herende cykelskure, havestuer. carporte, garager og lignende - uanset am disse fremgar af policen eller ej - hvis disse bygningers samlede bebyggede areal ikke overstiger 75 m2 pr. bolig-enhed. Bygningens fundamenter er meddaakket indtil 1 m under jordlinie eller kreldergulv. Forsikringen omfatter endvidere 1.1. faste et-installationer, herunder stik-. gruppe- og hovedledninger, hoved- og undertavler. kraftinstallationer frem til styrelavler, respektive rnotorveern, Iysinstallationer ink!. Iysarmaturer monteret direkte pa bygningsdele (men ikke ret; prerer, Iysreklamer og Iysskilte). Faste svaqstrcrns-installetioner, herunder ATS-/CTSanfreg. bredbands-, telefon- og hybridnetsanlreg. ITnetvaerk (men ikke PC-udstyr og software der benyttes Iii styring af disse anlreg/netvrerk) samt styringsanlreg og elektronisk udstyr i vaskerier. f. eks. Betalingssystemer og aulomater fast bygningstilbeh0r. faste bygningsdele og faste installa Honer (inkl. stikledninger) af sredvanlig, men ikke erhvervsmressig karakter, herunder gas- og vandinstallationer. rumtemperatur- og rumventilationsanlreg. elevatorer. sanitets- og kloakanlreg, vaskeanlreg, harde hvldevarer samt baldakiner - faslmonlerede faste overdrekninger (tilhorende forsikringslageren) i tree- eller metalkonstruktion med beklredningsmaterialer i metal. tra:, plast eller tilsvarende bevregelige markiser 8fstot eller plastfolie gulvbelregning (herunder treppe). der enten er limet fast til et underlag eller er lagt pa et underlag, der ikke kan be Iragtes som frerdigt gulv faste anlreg til brandmessslq sikring af bygning eller afsnit deraf samt civilforsvarsmateriel flagstrenger. antenner til ikke-erhvervsmressig brug. gardbelregninger, grundvandspumper, have- og lssmure, murede hegn, nedstebte svernrnebasslner samt tarn- og facadeure, 1.6. vcegmalerier, relieffer og udvendig udsmykning pa bygning samt anden udsmykning af forsikringsstedet f.aks, spring 8 vand, for den handvearksmsessige vrerdi og udvendig be 2 Iysning m.v. med indtil kr. (basis 1. januar 2006) legehuse, klatrestativer m.v. pa frejlesarealer, haveanlreg. haveskulpturer 09 lignende samt levende hegn med indtil kr. (basis 1. januar 2006). Haveanlceg og levende hegn er alene omfattet i forbind else med f0lgeme af en af forsikringen omfattet skade pa bygning, herunder skade pa nabobygning. Erstatning for treeer, buske og andre planter berates alene med omkostninger til nyplantning af ikke over 4 ar gamle vrekster. Erstatningspligten er betinget af. at istandsesttelse finder sted ny-, om- 09 tilbygning saml reparations- og vedligeholdel sesarbejder (mindre byggeprojekter), uden forudqaende anmeldelse. Aim. Brand skal dog efterf0fgende have be sked, jf. frejlesbestemmelsemes pkt. 2. Materialer og genstande der er fabrikeret eller sasdvanliqvis anskaffes til anvendelse i mere end en entreprise. og saledes ikke indgar i den tolale entreprisesum med den fulde veerdi, herunder motordrevne keretojer, og/eller andet enlreprenrermateriel samt skure, vesrkstej. stilladser eller lignende, er ikke omfattel. De er en forudscetning for forsikringens dcekning, at det enkelle mindre byggeprojekt ikke overstiqer kr. (exk!. moms) i samlet budgetteret entreprisesum (inkt. aile ydelser samt materialer som er bestemt til indfojelse i bygning) boblehaller eller andre teltagtige konsiruktioner, bygninger. der ikke er opf~rt pa betonblokke, muret euer stebt fundament, drivhuse, overdcekninger, markiser, solafskrermninger, ski/te. projekt0ran/ceg, tildcekninger til svemmebessin samt enhver tundering atta», glas eller erstatningsmaterialer tor gl8s saml spejle og sanitet. Tagplader af erstatningsmaterialer for glas og uoplukkelige ovenlys er dog omfattet af forsikringen ellerjordvarmeanlceg og vinomelter. 2. Hvilke skader er dcekket Forsikringen daakker direkte skade pa del forsikrede ved 2.1. tilfreldig udstromning (ikke udsivning eller dryp) af vand, olie eller keteveeske fra reranlssq og dertil knyttede installationer, herunder kele- 09 fryseanlreg, akvarier samt vandsenge. Ved titfreldig i forhold til lejligheden udefra kommende strernsviqt drekkes tillige vandskade pi! byg

2 Hus 09 grundejerforsikring Side 2 af 6 ningen som f01ge af vand fra k0le-/fryseskabe og frysekummer bortsetfra skade som f~/ge af vand fro fagrender euer neolebsrer (ro seaenn« skade sam f~/ge a( oversvemmetse fra hav, fjord. Sl?l eller vandl0b skade som (~/ge a( trost, medmindre arsagen er tilfceldig svigtende varmeforsyning, skade oostee: under pafyldning a( eller aflapning (ro olieanlceg, k0le- og fryseanlceg, svemmebessiner; akvariersemi vandsenge, skade pa selve installationen, nar arsagen er bygge (ejl, fejlkons/ruktion eller fejlmonlering, 2.1.6, skade pa selve installationen, nar arsagen er alder, brug eller tcering den direkte skade pa det forsikrede sam falge af udsivning af vane eller olie fra skiulte rer udgmer til reparation af reranlreg, herunder teereae ret; udgifler til konstatering af skaden (sporing), 2.2,5. foranstaltninger IiI forebyggelse a( uteslheder i skjulte rer, svampeskade. medmindre forsikringen omfatter denne udgifter til opt",ning. risiko. Ved skjutte rer forstas rer, der er indstebt eller skjult under gulv. i kanaler eller krybekeslder, i veegge skunkrum eller lignende. men ikke kedler, beholdere 09 tanke samt rer i disse voldsomt sky- eller tebrud. hvor vandel ikke kan fa norma It afteb og derfor oversvernmer forsikringsstedet eller stiger op gennem aflabsledninqer, skade som f~/ge af oversvemmeise (ra hev, fjord. 50 eller vand/~b, skade sam (",Ige af sne eller vand (ra nedber. der trcenger gennem utcatheder eller abninger, sam ikke er en umiddelbar f01ge af en a( forsikringen omfattet skade pa bygning, 2.4. storm. skypumpe. snetryk og samtidig forvoldl skade forarsaget af sne eller vand fra nedber, der er en umiddelbar f01ge af en af forsikringen omfaltet skade pa bygning skade som folge af byggefejl. fejlkonstruktion eller fejlmontering, skade som f~/ge a( alder og brug, trering eller mangelfuld vedligeholdelse skeae pa gulv under vandsenge som f~/ge af kendens og anden (ugt, der opstijr under alminde/ig brug skade som f01ge af oversvemmelse tre hay, fjord, so eller vand/~b, skade ved opsligning af vand (ra afl0bsledninger, frostsprcengning af r0ranlceg i bygning til vand- og sani skade, som sky/des opsfigning af grund- eller kloakvand eiler vand fra fagrender og nedtebsrer. tetsinstallationer. centralvarme- og varmlvandsanlreg inkl, kedler, beholdere. pumper. rnatere, radialorer. wc-kummer og cistemer. nar arsaqen er tilfreldigl svigtende varmefor samt frostsprrengning af roranlreg i jord, der filfarer skade som f~/ge af frost, medmindre arsagen er ti/ syning fes/dig svigtende vetmetorsyninq, vand til bygning, barnet fra sueae, sam omfattes af garanti, skade pa setve anlregget, nar arsagen er byggefejl, fej/konstruktion eller (ejlmontering, skade i utifstrcekkeligt opvetmet bygning eller rum. Nedlebsrer og tagrender belragtes i denne sammenhreng ikke scm reranleeq, 2.6. indbrudstyveri eller forseq herpa saml heerveerk i forbindelse hermed. Skade pa bygning der henligger (or/adt. er ikke omfattet af forsikringen,

3 Hus og grundejerfo ~ sil.<ring Side 3 af S 2.7. pakerset, der ude fra har beskadiget bygning. Ved enhver pakersetsskade gcelder en selvrisiko pa kr. (basis 1. [anuar 2006) vceltede eller nedstyrtede genstande. der ude fra har beskadiget bygning. Skade ved nedstyrtning af!uftfart0j efler dele derfra er ikke omfattet af forsikringen forsikringen er uovldet til al daakke skade pa bygningsdele og midlertidig reparation/atlukning. safrernt polili, brandveesen. arnbulancefolk eller Iignende myndighed sprcenger cere for al komme ind i lejlighedlbygning. Skade som '",Ige af husspektakler er undtagef d<:»kningen safremt el dedsfald i en lejlighed nedvendiqqer en scerlig rengcning eller udskiftning af bygningsdele. er denne udgift omfattel af forsikringen med indlil kr. (basis 1. januar 2006). 3. Vasketejsdaakninq 3.1. Forsikringen er udvidet Iii at dcekke beskadigelse af to] tilherende ejendommens beboere - i maskiner. beroende j feelles vaskerum. nar skaden er en pludselig 09 uforudset f01ge af en dokumenleret fejl i maskinen. Selskabets erstalningspligl er begrcenset til kr. pro skade (basis 1. januar 2006). Enhver skade opqeres pa grundlag af vasketojets nyveerdi, med fradrag af slid. alder, mode eller andre ornstesndigheder. Del er en belingelse, at det beskadigede vaskete] ikke destrueres, fen Aim. Brand har givet sit samtykke. Det er endvidere en betingelse, al der ved enhver skade indsendes reparationsfaktura for skaden pa den skadevoldende maskine. Forsikringen geelder kun i det omfang, evenluel skade ikke er deskket ved anden forsikring, hvilkel Aim. Brand har taget hensyn Iii ved prcemieberegningen. Ved enhver skade gcelder en selvrisiko pa 574 kr. (basis 1. januar 2006). 4. Laseomstilllnq 4.1. Forsikringen er udvidet til at dcekke rimelige udgifter Iii omstilling af lase og genfremstilling af nagler med indtil kr. (basis 1. januar 2006) pro skadebegivenhed, nar n0gler gar tabt som f01ge af indbrudstyveri eller ran og reven pa forsikringsstedet samt under transport fra foreningens medlemmer. Forsikringen om fatter kun lase, hoved- og systernnegler, som foreningen rader over til bygninger og lokaler. Forsikringen deekker endvidere neqlebokse, nar voldeligt opbrud pa neqleboks kan konslateres. Del er en betingelse, at neqleboksen er SKAFOR-godkendt samt monte ret efter SKAFOR-godkendte forskrifter. Udskiftning af lase ma alene finde sled. nar omslilling ikke er mulig og der er lruffet aftale herom med Aim. Brand. Indbrudstyveri foreligger. nar tyven har skaffet adgang Iii forsvarligl atlast bygning. lokale, veerelse eller lofts- og kaalderrum og der forefindes synlige legn pa voldeligl opbrud. Forsikringen dcekker efter fersterisikoprinciopet, hvorefler erstalningen. udbetales fuldl ud indenfor forsikringssummen pro skadebegivenhed, selvom den forsikrede las og noqteboks vcerdi overstiger denne. Forsikringen daakker ikke neqler eller omstilling af lase lilhcrende foreningen, nar neqlerne har befundel sig i 3. mands vareteegl. Ved enhver skade beregnes en selvrisiko pa kr, (basis 1. januar 2006). 5. Glaskeramiske kogeplader 5.1. Forsikringen omfatler de Iii bygningen herence glaskeramiske kogeplader. Forsikringen daakker den direkte skade pa det forsikrede ved brud skeae. omfattet af garanfi, skade pa komfurlkogeplader, der ikke er anbragt pa dets blivende plads, skade. som f(jlge af uosveae (brand), Iynnedslag eller eksplosion, ridsning. skrammer; aim. slitage, gradvis foningelse, farvenuancer eller anden beskadigelse, der ikke er brud, og som ikke g"r glaskeramikkogepladen uanvendelig, skade i forbindelse med reparation el/er ombygning at boligen. 6. Huslejetabsforsikring Er ejendommen hell eller detvis uanvendelig som f01ge at en at bygningsforsikringen omfattet skade. betaler forsikringen 6.1. dokumenteret tab af lejeindlcegt.

4 Hus og grundejerforsikring Side 4 at 6? ~ 8 :; 6.2. udgifter til leje af lokaler, svarende til de lokaler, som sik rede selv benytter iii beboelse og kontor. Erstatningen betales pro forsikringsbegivenhed med indtil kr. (basis 1. januar 2006) i indtil 1 maned efter skadens udbedring, dog hejst i 12 rnaneder fra skadedagen. Bliver en beskadiget bygning ikke istandsat eller genopf"rt p8 sam me sted og til samme anvendelse. betales alene erstatning for det tidsrum. der ville medga til at seette det beskadigede i samme stand som for skaden. Sikrede har pligt til at sorge for, at skaden udbedres hurtigst muligt. Skyldes en indtruffet forsinkelse forhold. sam sikrede har indfly~else pa, berates del derved forogede lab ikke. 7. Hus- 09 grundejer- samt foreningsansvarsforsikring 7.1 Sikrede Sikrede er Forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste vesrende personer, herunder: A. Lennet 09 ulonnet medhjeelp under udevelsen af arbejde med ejendommens pasning, eksempelvis varmemestre. viceveerter og/eller gardmeend. B. Bestyrelsesmedlemmer, nar de arbejder i forsikringslagers regi med enten administrative eller praktiske opgaver, herunder ved besigligelse af lejligheder, C. beboerellejere, n{if disse deltager i feellesarbejde i forsikringstagers regi Hvilket ansvar er dmkket Forsikrinqen deekker ansvar for person- eller tingska de. som sikrede padraqer sig: , som ejer eller bruger af bygning og feelles arealer samt dertil herende redskaber og an leeg, pa del i policen anterte forsikringssted: under udovelse af a. seedvanlige foreningsaktiviteter. herunder meder, frelles oprydning og vedligeholdelse. selskabeligelsociale arrangementer. besigtigelse af lejligheder og lign. eller hvor der ikke et etableret en forening, b. tilsvarende aktiviteter i forsikringstagers regi ved handvrerksmeessigt arbejde i forsikringstagers regi, som bygherre ved 'mindre byggeprojekter', defineret som ny-, om- eller tilbygning samt reparations og vedligeholdelsesarbejder, hvor den budgetterede entreprisesum exkl. moms ikke overstiger kr. (inkl. aile ydelser samt materialer. som er bestemt til indf0jelse i bygning) og som ikke indebeerer nedramning. pilotering, vandstandsseenkning, spunsning, undermuring, spreengning eller nedbrydning Forsikringen deskker sikredes ansvar for formuelab, der er en f"lge at en i 0vrigt drekningsberettiget skade forvoldt under seedvanlig foreningsaktivitet (Vedr. seed vanlig foreningsaktivitet se punkt , litra b) Geografisk omrade Forsikringen deekker skade indtruffet i Danmark (excl. Grenland og Feer0erne). Skade uden for Danmark deek kes dog. satremt skaden er forvoldt af sikrede under rejse eller midlertidigt ophold der, nar rejsen eller opholdet har direkte forbindelse til sikredes arbejde far forsikringstage ren Forsikringen deekker ikke ansvar for skade torvokn ved uoevoise af en i eller pa ejendammen dravet vuxsomned, ansvar, der ude/ukkende stettes pa afta/er, herunder ansvar, der f(!llgeraf tilsagn fra sikrede som en anden erstatningsydelse eller om et videregaende ansvar, end hvad fc!llger af almindelige erstatningsreg/er ansvar for skade pa ling, som sikrede eller dennes husstand eier; har til brug, Ifm, leje eller opbevaring, har til befordring, bearbejde/se, behandjing eller har sat sig i besidde/se af, har i varatregt af anden grund, ansvar for skade pa ting fonoid! ved udgravnings- eller opgravningsaroejder, jordboringsarbejder, nedbrydnings- eller nedramningsarbejder, opfyldningsarbejder, afgravnings-, pafyldnings- og andre tetttenre

5 Hus og grundejerforsikr"ng Side 5 af 6 guleringsarbejder, grundvandssrenkninger og andre grundvandsreguleringer. Dog daekkes sikredes ansvar for skade pa ling forvoldt ved almindeligt ud- og opgravningsarbejde udfort af sikrede. nar del kan dokurnenteres, al sikrede forud for elhvert sadant arbejde har indhenlet lilladelse fra myndighederne. hvor dette kraeves 09 har indhentel kortmateriale og underseqt, hvor ledninger. kabler og kloakker er anbragl. Trlsvarende daekkes sikredes ansvar sam bygherre ved jordarbejde. sam ikke er undtagel efter punkl ogfeller ansvar for skade totvoki: ved sikredes benyttelse af ansvar for skade pa ting forvoldt ved brug af spf'$jng s0fart(ijstoffer, herunder fyrvrerkeri. Dog deskkes forsikrings smabade, definerel som robade, kanoer, kajakker og eller luftfart0j, dog drekkes sikredes brug af lagers arranqeransvar i relation til lovlige fyrvaerkeriafbrrendinger forelaget af selvstaendig virkende fyrtion Iii udlan at sadanne bade. lignende uden motor samt foreningens ansvar i relaveerker med gyldig ansvarsforsikring bygherreansvar i relation til skade pa person og ling forvaldt ved - ny-. om- ag tilbygning samt reparations- og vedlige holdelsesaroejder pa forsikringsstedet. - jardaroejde udtert af andre i sikredes interesse. ner den budget/erede entreprise sum exkl. moms overstiger kr. (inkl. aile ydelse samt materia tet: sam er bestemt til indf0je/se i bygning) ensver for skede pa person og ling forvaldt af sikrede under uoteretse af arbejde. der krcever saerlig faglige kundskaber og/eller autorisation. (herunder t.eks. ws- og elaroejde. betjening af krener. lifte mv.), hvor sikrede ikke ken pavise at have sadant fagkendskab euer autorisation ensver for skade pij person og ling. der skyldes fejl i projektering, tegning og/eller beregning udaroejdet af sikrede. Ansvar for sadan skade, sket i forbindelse med et arbejde udtert af eller for sikrede og relateret tillegning eller beregning udtert af sikrede. vii dog pa de i ovrigt gaeldende vilkar veere deekket, safrernt der er lale om tegninger. beregninger eller lignende. der anses for almindelige arbejdsanvisninger. og ikke saedvanligl udarbejdes af ingenicn. arkitekt. bygningskonstruktor eller Iignende ansvar for skade ved farurening af eller gennem luff. jard eller vand. Forsikringen daskker dog sadant ansvar, hvis forsikringstageren ikke er omfallel af miljelovens kapitel 5 (saertig forurenende virksomhed). nar skaden bade er opstaet uvenlel, utilsigtet 09 ved et pludseligt uheld og ikke er en f01ge af. at sikrede med forsret eller ved grov uagtsomhed har overtradt de til enhver lid gaeldende offentlige forskrifter. Ved el pludseligt uheld forslas i denne forbindelse, at bade skadens arsag og virkning skal vrere ojeblikkelig og uvenlet. Den samlede hcendelse (arsag og virkning) skal saledes vaere sket pa et tidspunkt og ikke over et lidsrum ensver for skade ved benyttetse af motordrevet keret0j. Forsikringen daekker dog ansvar for uindregislrerei molordrevet redskab - under benyttelse ved ejendommens pasning. i del omfang der ikke er tegnet separat moloransvarsdaekning herlor ansvar for skade totvotot afhunde ansvar totvoki: af sikrede med totsse! eller under semorskyldt beruselse. ansvar for skade torerseoet af sikrede sam jaeger i det omfang sadant ansvar drekkes af jagtforsikringen. ansvar; der er eller kunne veere drekket af en privetansvarsforsikring ansvar, der er drekket af en af ud/ejer separat etableret ansvarsforsikring, 7.4. Saerlige udvidelser Forsikringen er udvidet til at daekke sikredes erstatningsansvar for skade pa person elter ling forvoldt af handveerkte] 09 redskaber, hvad enten skaden sker under arbejde for forsikringstager eller i forbindelse med at handvaerklojeuredskabet er udlant af forsikringstager til beboer(e)/lejere Enhver arbejdsskade skal pa tidspunktet for skadens anmeldelse til forsikringsselskabet tillige anses for anmeldl under naervaerende daekning. under forudsaelning af at arbejdsskadeforsikringen tillige er placeret i AIm. Brand Forsikringstid Forsikringen daekker ansvar for skade konslateret i forsikringstiden. uanset pa hvilket lidspunkt et ansvarspadragende forhold matte vaere begaet. Skade. som anmeldes mere end 2 ar efter forsikringens oph0r. drekkes ikke. Krav. herunder differencekrav. der er konstateret under en tidligere ansvarsdceknings forsikringsperiode. men hvor tidspunklet hvor kravet rejses mod forsikringstager medf0 rer, at daekning er undtaget pa den tidligere ansvarsforsikring pa grund af foraeldelse. daekkes pa de i 0vrigt gael

6 Hus og grundejerforsikring Side 6 af 6 dende vilkar, D<:ekning er dog betinget af, at aile sadanne skader, som sikrede har kendskab Iii eller formodning am, er anmeldl rettidigllil del lidligere selskab. herunder at arbejdsskader. der er konstateret og anmeldt til arbejdsskadeforsikringen liiiige anmeldes til den pa skadetidspunktet greldende erhvervsansvarsforsikring, uansel om krav am supplerende erstatning er rejst overfor forsikringstageren Forsikringssum Indenfor et forslkrinqsar d<:ekker forsikringen med indtil kr., dog maksimalt kr. pro lingskade. Udover erstatning til skadelidle belales dog omkostninger i forbindelse med erslatningssagen samt eventuelle renter af erstatninqsbelabet, selvom forsikringssummen derved overskrides. Ansvar efter f<:erdselsloven (se punkt ) ved brug af molordrevet redskab deekkes med indtil de i f<:erdselsloven til enhver tid g<:eldende summer.

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009 Udvidelse for beboelsesejendom Version 1 21.08.2009 EJENDOM Medforsikret Sikret under opførelse eller ombygning er tillige byggeriets entreprenører i det omfang forsikringstageren som bygherre i medfør

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger Bilag 1 Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger 1 Forsikringstager: Sikrede: Risk Management møder: Entreprisen og arbejdspladsen Region Sjælland Alléen 15 4180

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Entrepriseforsikring Side 1 af 8 Entrepriseforsikring Side 1 af 8 30-1 Side 1 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet... 3 1. Forsikrede genstande... 3 2. Skader der erstattes... 3 3. Forsikringen

Læs mere

Ny police til Kolonihaveforbundet

Ny police til Kolonihaveforbundet Kolonihaveforbundet Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Ny police til Kolonihaveforbundet Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

38.240 kr. Korttidsforsikring

38.240 kr. Korttidsforsikring Telefon A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Marathonvej 5 9230 Svenstrup J Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem

Læs mere

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ændring A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 3354042 Kundenummer 3302759457 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. januar 2015 Udløb 1. januar 2017 Hovedforfald 1.

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Afsnit 10. Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme Bygningsforsikring Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade

Læs mere

Bygning 1: Bag Søndermarken 13-17. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 420 m 2 Der er 5 etager. Der er kælder. Bygningen er opført i 1940.

Bygning 1: Bag Søndermarken 13-17. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 420 m 2 Der er 5 etager. Der er kælder. Bygningen er opført i 1940. ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33306000 Telefax 57666204 www.almbrand.dk servicecenter.erhverv@almbrand.dk Kundenr. 9662 5261 27 Policenr. 081 163 332 Bygningsforsikring

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Rodskov Gymnastikforening 12. maj 2009. Erhverv }rlig pris 1.846 kr. 2009 Indeks

Rodskov Gymnastikforening 12. maj 2009. Erhverv }rlig pris 1.846 kr. 2009 Indeks Rodskov Gymnastikforening 12. maj 2009 Stenhusevej 12 Eskerod 8543 Hornslet Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: Erhverv }rlig pris

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Ny police til E/F Ved Vandløbet 1-3

Ny police til E/F Ved Vandløbet 1-3 ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF E/F Ved Vandløbet

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom

Udvidelse for beboelsesejendom 6565-Tillæg November 2012 Udvidelse for beboelsesejendom Tillæg til Vilkår for Ejendomsforsikring for Industri 6565 Topdanmark Forsikring A/S Udvidelse for beboelsesejendom 6565-Tillæg November 2012 2

Læs mere

Ny police til E/F Fortbo

Ny police til E/F Fortbo G0201_NEL - TT201503170056797677 - G_56804268Job918-P1-19 0101ERHM Willis I/S København Rundforbivej 303 2850 Nærum Ny police til E/F Fortbo Vi sender her den nye police til E/F Fortbo. Det er vigtigt,

Læs mere

Ny police til Grundejerforeningn Ferren

Ny police til Grundejerforeningn Ferren ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 96 30 12 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk G0201_NEL - TT201212040044477259 - G_44489694Job679-P1-4 01EAAL Grundejerforeningn

Læs mere

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ny forsikring A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 1944775 Kundenummer 3302704603 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. oktober 2014 Udløb 1. oktober 2017 Hovedforfald

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler ARKITEKTANSVARSFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 Forsikringen

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreskader (Skader kan også anmeldes på www.kommuneforsikring.dk) KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk

Læs mere

Ny police til E/F Bryggertorvet 5-36

Ny police til E/F Bryggertorvet 5-36 ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF E/F Bryggertorvet

Læs mere

Venstre kolonne viser forsikringstypen, mens h»jre kolonne viser forsikringens hel}rlige

Venstre kolonne viser forsikringstypen, mens h»jre kolonne viser forsikringens hel}rlige L»jt Feriecenter I/S Side: 1 Forsikringsoversigt S}dan l{ser I oversigten Denne oversigt er t{nkt som et nemt overblik. Vi har opdelt oversigten i 3 kolonner. Venstre kolonne viser forsikringstypen, mens

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk

Læs mere

Ny police til E/F Åhavnen II

Ny police til E/F Åhavnen II ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 46 34 50 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DFFDATFDDATTDFTTDFTTTFAAFDFADDTDFDFFFDDTAFADAFDAATTTDAAATDTADFFFFF E/F Åhavnen Ii Åhavnen

Læs mere

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

Ny police til E/F Frøbels Alle 1-7 m.fl.

Ny police til E/F Frøbels Alle 1-7 m.fl. ALM. BRAND København Rådhuspladsen 2-4 1550 København V Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DFFDATFDDATTDFTTDFTTTFAAFDFADDTDFDFFFDDTAFADAFDAATTTDAAATDTADFFFFF E/F Frøbels Alle 1-7 M.Fl.

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

Forsikringsaftale. Topd,--qpr"P,.[1. # Si lang tid gelder Denne aftale galder 3 5r og udlober den 1. januar 2015. aftalen

Forsikringsaftale. Topd,--qprP,.[1. # Si lang tid gelder Denne aftale galder 3 5r og udlober den 1. januar 2015. aftalen Forsikringsaftale Topd,--qpr"P,.[1. # E/F Groskenstrade 3-13 C/O Carsten Sandergaard Groskenstrade 3, 2 Th 3000 Helsingor Datoi 22. juli 2014 Attalenr.: 9367 788 957 Side: 1 Forsikringsaftale Vores oplysninger

Læs mere

5. Dørsprængning. 1. Hvilke genstande er omfattet. 6. Hvordan beregnes erstatningen. 2. Hvilke skader er dækket. 3.

5. Dørsprængning. 1. Hvilke genstande er omfattet. 6. Hvordan beregnes erstatningen. 2. Hvilke skader er dækket. 3. Side 14 af 39 1. Hvilke genstande er omfattet Udover de i afsnit 20 pkt. 4 anførte genstande er forsikringen udvidet til tillige at omfatte: 1.1 De til ejendommen hørende cykelskure, havestuer, carporte,

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringspolitik 2011-2014

Forsikringspolitik 2011-2014 Forsikringspolitik 2011-2014 FORMÅL at sikre, at kommunens værdier er forsikret efter ensartede retningslinier, at sikre, en faglig og ensartet administration af kommunens forsikringsforhold, at skader

Læs mere

Kombineret entrepriseforsikring Certifikatpolice

Kombineret entrepriseforsikring Certifikatpolice Type 3.0 Side 1 af 6 Kombineret entrepriseforsikring Certifikatpolice Police nr. 01 35B 0152712 081 Denne police er udskrevet under masterpolice i Købstædernes Forsikring med policenummer 01 35 0152712

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

ALM. BRAND. Oplysninger. om det forsikrede. ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde. Kundenr. 9661 6075 42 Policenr.

ALM. BRAND. Oplysninger. om det forsikrede. ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde. Kundenr. 9661 6075 42 Policenr. BRAND BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33306000 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk servicecenter.erhverv@almbrand.dk Kundenr. 9661 6075 42 Policenr. 074 385 591 Dato 17.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud Telefon E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 5 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikring. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om det lever op

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Bygningsforsikring 01-12B - 0194840. EIF Vallensbækhus clo Advokatfirmaet Husted-Andersen

Bygningsforsikring 01-12B - 0194840. EIF Vallensbækhus clo Advokatfirmaet Husted-Andersen Forsikringen betjenes af: Assurandør Vagn Hermann Grønningen 1 1270 København K Tlf. nr. 70211435 Købstæderries Forsikring Bygningsforsikring Police nr. Forsikringstager 01-12B - 0194840 EIF Vallensbækhus

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Ansvarsforsikring for boligselskaber

Ansvarsforsikring for boligselskaber Side 1 af 8 Ansvarsforsikring for boligselskaber Almindelige forsikringsbetingelser DOB-99-04 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker: 1. UDen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring

Vilkår for Maskinforsikring Vilkår for Maskinforsikring 9907-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

25-049813. E/F S0ller0d Park. Vangebovej 50-56 + 62 2840 Holte. S0llemd Park 1-19, 2-20 I Vangebovej 50-56? 62, 2840 Holte. 3 dp, 3 ia og 3 ru

25-049813. E/F S0ller0d Park. Vangebovej 50-56 + 62 2840 Holte. S0llemd Park 1-19, 2-20 I Vangebovej 50-56? 62, 2840 Holte. 3 dp, 3 ia og 3 ru E/F S0ller0d Park S0ller0d Park 1-19, 2-20 & Vangebovej 50-56 + 62 2840 Holte Police Bygningsforsikring 20. december 2011 Police nr.: Forsikringstager: 25-049813 E/F S0ller0d Park S0ller0d Park 1-19, 2-20

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION Forsikringspolitik 2014-2017 FORMÅL Beskrivelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes selvforsikringsordning. SELVFORSIKRET Som selvforsikrer er kommunen sit eget forsikringsselskab. I daglig tale hedder forsikringsselskabet

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring. Forsikringsvilkår TE-FV-01

TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring. Forsikringsvilkår TE-FV-01 TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring Forsikringsvilkår TE-FV-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækkes 2. Forsikringen omfatter 3. Fællesvilkår for Forhandler- og vækstedsforsikringen

Læs mere

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Et par ord til indledning... 2 2. Prisen på forsikringen... 2 3. Selvrisiko - egenbetaling... 2 4. Brandskade... 2 5. Anden bygningsbeskadigelse... 3 6. Rørskadeforsikring med

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

EENCtITdiA. ANDELS-, LETER- OG ITERBOLIGFORSf KRtNG. MODTAGET I I JAI'. 20ll FMG DK FORSIKRINGSPOLICE. f,nrfikninfl. G/*^- ( Bjarne Bunk Direktor

EENCtITdiA. ANDELS-, LETER- OG ITERBOLIGFORSf KRtNG. MODTAGET I I JAI'. 20ll FMG DK FORSIKRINGSPOLICE. f,nrfikninfl. G/*^- ( Bjarne Bunk Direktor MODTAGET I I JAI'. 20ll FMG DK FORSIKRINGSPOLICE EENCtITdiA f,nrfikninfl ANDELS-, LETER- OG ITERBOLIGFORSf KRtNG Side 1 Policenummer Forsikringstager lkrafttraedelse Hovedforfald Risikoens art Vilkir lndeksregulering

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Landbrug

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Landbrug Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Landbrug BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade 1 3. Anden

Læs mere

Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme

Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme Boligejendomme har mange særlige risici, og dem kan vi tilgodese med vores særlige bygningsforsikring, som er målrettet netop denne type bygninger. FAK 20190-3

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune

Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune Nærværende revision af Svendborg Kommunes forsikringspolitik er udarbejdet med henblik på at give alle dele af organisationen et overblik over forsikringspolitikken

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 5047 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket? 3 2 Ved skade 3 3 Anden forsikring 3 4 Opkrævning af præmie og afgifter 3

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Forsikrings- og skadevejledning

Forsikrings- og skadevejledning Indholdsfortegnelse Indledning...1 Anmeldelse af skader...4 Bygning...5 Entrepriser...6 Løsøre...7 Motor...8 Ansvar...9 Arbejdsskade...10 Rejser...10 Side 2 af 10 Indledning Denne forsikringsvejledning

Læs mere

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F Kornmarken, C/O B»rge Andersen, Perikumvej 43, 9000 Aalborg.

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F Kornmarken, C/O B»rge Andersen, Perikumvej 43, 9000 Aalborg. Forsikringsaftale Side: 1 Forsikringsaftale Vores oplysninger om jer L{s aftalen igennem Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet er ejerforeninger. Det er vigtigt, at I l{ser aftalen grundigt

Læs mere

Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet er private

Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet er private Forsikringsaftale Seniorbo H»rning Leif Jessen Vester Alle 29 8362 H»rning Side: 1 Forsikringsaftale Vores oplysninger om jer L{s aftalen igennem Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet

Læs mere

Pas godt på dit hus med en husforsikring. Forsikringer til helårshus og fritidshus

Pas godt på dit hus med en husforsikring. Forsikringer til helårshus og fritidshus Pas godt på dit hus med en husforsikring Forsikringer til helårshus og fritidshus Få en husforsikring, der passer præcis til jeres hus eller fritidshus Boligen repræsenterer for de fleste af os en stor

Læs mere

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F N{stvedparken, Lea Ejendomspartner A/S, Axeltorv 4, 4700 N{stved.

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F N{stvedparken, Lea Ejendomspartner A/S, Axeltorv 4, 4700 N{stved. Forsikringsaftale Side: 1 E/F N{stvedparken, Lea Ejendomspartner A/S,,. Forsikringsaftale Vores oplysninger om jer L{s aftalen igennem Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet er ejerforeninger.

Læs mere

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder.

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. Forsikringspolitik 1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. 2. Kommunen tegner som hovedregel forsikringer efter samlet udbud af

Læs mere

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 Forstå din virksomheds forsikringsprogram v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Forsikringsbehov og afdækning Typer af forsikringer i et forsikringsprogram Lovpligtige Sædvanlige Specialforsikringer

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

Entrepriseforsikringens dækninger

Entrepriseforsikringens dækninger Entrepriseforsikringens dækninger Forsikringen er udformet med betydelig inspiration fra engelske standardvilkår for entrepriseforsikring, og indeholder følgende dækninger: Forsikring af entreprisen (all

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler.

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. FORSIKRINGSBETINGELSER 362-1. ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG. 1.1. Forsikringen

Læs mere