Udførelse af den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udførelse af den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm"

Transkript

1 Hovedkontrakt Udførelse af den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm Februar 2009

2 2 Hovedkontrakt Indhold Indhold 1 Indledende bestemmelser Kontrakten Definitioner Fortolkningsprincipper Aftaleudkast til aftaler med tredjepart 6 2 Ydelser Ydelsen Ændringer i ydelsen Operatørens ydelser Havnefaciliteter mv Ydelser, der stilles til operatørens rådighed Ophør 8 3 Tid Forberedelsesperioden Driftsstart Varighed, udløb og opsigelse 9 4 Økonomi Operatørens indtægter Billetindtægter Andre indtægter Operatørens tilskud fra Trafikstyrelsen Regulering af tilskud Afgiftsændringer Pristalsregulering 4.4 Betalingsbetingelser Operatørens garanti Operatørens garanti Operatørens sikkerhedsstillelse Operatørens brug af og hæftelse for underleverandører Forsikring ansvar 12 6 Operatørens misligholdelse Mangler ved operatørens ydelser Trafikstyrelsens misligholdelsesbeføjelser Bod Generelt for bod Begrænsning af bod Afhjælpning Udskydelse af driftsstart Forholdsmæssigt afslag Ophævelse Erstatningspligt for operatøren Force majeure for operatøren 17 7 Trafikstyrelsens misligholdelse 18

3 3 Hovedkontrakt Indhold 7.1 Trafikstyrelsens misligholdelse af betalingsforpligtelser Anden misligholdelse fra Trafikstyrelsens side Erstatningspligt for Trafikstyrelsen Force majeure for Trafikstyrelsen Fordringshavermora 19 8 Afsluttende bestemmelser Myndighedskrav mv Arbejdsklausul Informationspligt Information til Trafikstyrelsen Information til operatøren for næste kontraktperiode Tavshedspligt Offentliggørelse Inspektion Overdragelse Trafikstyrelsens overdragelse Operatørens overdragelse Tvistigheder 8.9 Lovvalg Ændringer af kontrakten Kontrakteksemplarer Underskrifter og datering 23 Bilagsfortegnelse: Bilag 1 Definitioner Bilag 2 Ydelsesspecifikation Pkt. 1 Rutestruktur og frekvens Pkt. 2 Færger Appendiks Oplysninger om færger Pkt. 3 Kontinuitet og regularitet Pkt. 4 Havne Appendiks Brugsretsaftale Rønne Havn Appendiks Lejeaftale Terminalbygning Rønne Havn Appendiks Lejeaftale Administrationsbygning Rønne Havn Appendiks Lejeaftale Personale/Lagerbygning Rønne Havn Appendiks Brugsretsaftale Ystad Havn Appendiks Brugsretsaftale Køge Havn Pkt. 5 Service og kvalitet Appendiks Baggrundsspørgsmål for kundetilfredshedsmålinger Appendiks Bod-tabeller for lav kundetilfredshed Pkt. 6 Samarbejde med tredjepart Appendiks Tilslutning til Rejsekort Appendiks Fribefordring af pensionerede medarbejdere hos BornholmsTrafikken Appendiks Transport af lejrskolebørn Pkt. 7 Billettyper og takster Appendiks Billettyper og takster Pkt. 8 Samarbejde med Trafikstyrelsen og Kontaktrådet samt samarbejdsforpligtelser ved ophør Pkt. 9 Forberedelsesperiode Bilag 3 Udkast til anfordringsgaranti

4 4 Hovedkontrakt Indhold Bilag 4 Fortolkningsbidrag til kontrakten - Spørgsmål og svar fra udbudsprocessen - Præciserende rettelsesblade - Korrespondance mellem Trafikstyrelsen og operatøren om præciseringer til kontraktens bilag 6 Bilag 5 Tilbudsliste Bilag 6 Operatørens tilbud

5 5 Hovedkontrakt Indledende bestemmelser Hovedkontrakt mellem Trafikstyrelsen og Nordic Ferry Services A/S CVR.nr.: (i det følgende benævnt operatøren) om udførelse af den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm

6 6 Hovedkontrakt Indledende bestemmelser 1 Indledende bestemmelser 1.1 Kontrakten Kontrakten består af denne hovedkontrakt og bilag 1-6, inklusiv appendikser. 1.2 Definitioner En række begreber i kontrakten er defineret i bilag 1 Definitioner. 1.3 Fortolkningsprincipper Ved udarbejdelsen af kontrakten er der udfoldet store bestræbelser på at undgå modstrid mellem de enkelte bestemmelser, og kontrakten skal forstås og fortolkes ud fra en formodning om, at der ikke er modstrid. Såfremt der alligevel konstateres modstrid, gælder følgende fortolkningsprincipper forud for dansk rets almindelige fortolkningsprincipper: Hovedkontrakten gælder forud for bilagene. Bilag 1 Definitioner, bilag 2 Ydelsesspecifikation og bilag 3 Udkast til anfordringsgaranti med tilhørende appendikser gælder forud for de øvrige bilag. Bilag 4 Fortolkningsbidrag til kontrakten gælder forud for bilag 5 Tilbudsliste og 6 Operatørens tilbud. Bilag 5 gælder forud for bilag 6. Operatøren kan ikke påberåbe sig, at det, der fremgår af bilag 6 Operatørens tilbud, medfører, at krav eller beskrivelser i de øvrige dele af kontrakten ikke skal eller kan opfyldes. Det, der fremgår af de øvrige dele af kontrakten, kan kun medføre, at beskrivelser i bilag 6 Operatørens tilbud ikke opfyldes, såfremt dette udtrykkeligt er angivet i de øvrige dele af kontrakten. Henvisning til hovedkontrakten, eller til en bestemmelse deri, omfatter også de til hovedkontrakten hørende bilag, der er relevante for den pågældende bestemmelse. 1.4 Aftaleudkast til aftaler med tredjepart Det forhold, at kontrakten indeholder aftaler eller udkast til aftaler mellem operatøren og tredjepart, som operatøren skal eller kan indgå eller overtage, medfører ikke, at Trafikstyrelsen på nogen måde er part i de pågældende aftaleforhold, og Trafikstyrelsen hæfter navnlig ikke for disse tredjeparters aftaleforpligtelser, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

7 7 Hovedkontrakt Ydelser 2 Ydelser 2.1 Ydelsen Den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm omfatter alle nødvendige aktiviteter til gennemførelse af færgebetjeningen, bl.a. personbefordring, godsbefordring (herunder transport af farligt gods), tilpasninger og ombygninger af havnefaciliteter, tilvejebringelse af færger (herunder erstatningsfærger) og vedligehold af disse, billetsalg samt passagerinformation, som nærmere beskrevet i kontrakten. Færgebetjeningen består af rutesejlads mellem Rønne Havn og henholdsvis Køge Havn og Ystad Havn. Dog kan farligt gods sejles mellem Rønne Havn og en af operatøren valgt havn på Sjælland. 2.2 Ændringer i ydelsen Det må forventes, at der indtil ophøret af kontrakten på Trafikstyrelsens initiativ kan blive behov for at ændre i omfanget af ydelserne, herunder ved udvidelser, indskrænkninger og bortfald samt ved, at egentlige nye ydelser tilføjes. Tilsvarende kan der, på begge parters initiativ, blive behov for at justere eller ændre ved ydelserne og måden, hvorpå ydelserne leveres. Parterne accepterer, at sådanne ændringer må forventes at være en forudsætning for den optimale gennemførelse af kontrakten, og at der i et vist omfang løbende mellem parterne bør vedtages sådanne ændringer. Ved en parts fremsættelse af et ændringsønske er den anden part derfor forpligtet til, inden for rimelig tid og senest inden 20 arbejdsdage, at afgive skriftlig tilkendegivelse af de vilkår, som ændringen kan gennemføres på. En part kan alene afvise at gennemføre en ændring, såfremt parten kan godtgøre en saglig og loyal grund herfor, f.eks. at den pågældende ændring på de tilbudte vilkår vil påføre parten et tab. Ændringer, forhandlinger vedrørende gennemførelse af ændringer og vilkårene herfor skal ske under overholdelse af de udbudsretlige regler samt de EU-retlige principper for medlemsstaternes betaling for offentlig servicetrafik og om muligt på grundlag af de i forvejen med nærværende kontrakt fastlagte opgavefordelinger, prissætninger og andre principper, og således at konsekvenserne af ændringerne står i forhold til indholdet af ændringerne. Såfremt det trods ihærdige forsøg fra begge parters side ikke viser sig muligt at opnå enighed om en ændring, fortsætter nærværende kontrakt på uændrede vilkår. 2.3 Operatørens ydelser Operatørens ydelser skal opfylde de krav og vilkår for varetagelsen af færgebetjeningen, der fremgår af kontrakten, navnlig bilag 2 Ydelsesspecifikation og bilag 6 Operatørens tilbud.

8 8 Hovedkontrakt Ydelser Operatøren indestår for, at operatøren og alle operatørens ydelser til enhver tid opfylder samtlige gældende krav, regler, myndighedsbestemmelser mv., og for at alle nødvendige tilladelser, godkendelser, certifikater mv. til stadighed er gyldige samt for at alle nødvendige aftaler mv. er indgået. Operatøren er forpligtet til løbende at holde sig orienteret om bestemmelser af relevans for opfyldelsen af ydelsen såvel i internationale konventioner, i EU-lovgivning, i dansk lovgivning og i svensk lovgivning. Operatøren er forpligtet til løbende at holde sig orienteret i væsentlige informationskilder af betydning for færgebetjeningen af Bornholm, herunder om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen og om Sjöfartsverkets Kungörelser. 2.4 Havnefaciliteter mv. Om havnefaciliteter mv. henvises der til bilag 2, pkt Ydelser, der stilles til operatørens rådighed Der stilles brugsret til visse havnefaciliteter til operatørens rådighed til brug for operatørens opfyldelse af kontrakten. Brugsrettighederne i de 3 havne er nærmere beskrevet i bilag 2, pkt. 4, hvortil der henvises. 2.6 Ophør I forbindelse med kontraktens ophør, uanset årsagen hertil (f.eks. udløb, ophævelse eller annullation), har operatøren de i kontrakten, særligt i bilag 2, pkt. 8.5 og pkt. 8.6, angivne forpligtelser.

9 9 Hovedkontrakt Tid 3 Tid 3.1 Forberedelsesperioden Forberedelsesperioden strækker sig over perioden fra tidspunktet for kontraktunderskrift til datoen for driftsstart. Forberedelsesperioden skal anvendes af operatøren til at forberede sig på færgebetjeningsopgaven, så operatøren kan gennemføre færgebetjeningen af Bornholm, herunder en velgennemført og rettidig driftsstart. De krav, der stilles til operatøren vedrørende forberedelsesperioden, fremgår af bilag 2, pkt. 9. Uanset indholdet af bilag 2, pkt. 9, er det operatørens ansvar at sikre, at alle nødvendige forberedelsesaktiviteter er gennemført forud for driftsstart, så operatøren er klar ved driftsstart til at påbegynde færgebetjeningen i fuldt og helt omfang i henhold til kontrakten. 3.2 Driftsstart Operatøren skal udføre alle sejladser, der skal afgå efter den 1. september 2011, kl (driftsstart). Dog gælder, at operatøren først påbegynder sejlads på ruten Rønne-Køge den 1. september 2011 efter kl Vedrørende udskudt driftsstart henvises til pkt Varighed, udløb og opsigelse Kontrakt udløber uden opsigelse. Kontrakten udløber 6 år efter driftsstart, dvs. ved udgangen af august 2017 ved driftsdøgnets ophør, jf. bilag 1 Definitioner. Dog er sejlads på ruten Rønne-Køge - bortset fra sejlads med farligt gods - med planmæssig ankomst 1. september 2017 også omfattet af kontrakten, hvad enten sejladsen afgår den 31. august eller den 1. september Ved udskudt driftsstart udskydes kontraktens udløb tilsvarende. Operatøren skal gennemføre alle de sejladser, der skal afgå inden det angivne udløbstidspunkt.

10 10 Hovedkontrakt Økonomi 4 Økonomi 4.1 Operatørens indtægter Billetindtægter Operatøren modtager billetindtægterne som fastlagt i bilag 2, pkt Andre indtægter Udover billetindtægterne, jf. pkt , må operatøren oppebære indtægter dels fra pålagte aktiviteter, f.eks. trailerhåndtering, og dels fra andre aktiviteter tilknyttet færgebetjeningen af Bornholm. En forudsætning for indtægter fra andre aktiviteter er dog, at Trafikstyrelsen forud skriftligt har samtykket i den indtægtsgivende aktivitet. Trafikstyrelsen kan ikke uden rimelig grund nægte samtykke. Trafikstyrelsen har på forhånd givet samtykke til de i bilag 2, pkt. 5, nævnte indtægtsgivende aktiviteter. 4.2 Operatørens tilskud fra Trafikstyrelsen Operatøren modtager fra Trafikstyrelsen ét tilskud for samtlige operatørens ydelser. Tilskuddet, der fremgår af bilag 5 Tilbudsliste, udbetales pr. måned, jf. nærmere pkt. 4.4 nedenfor. Tilskuddet er i danske kroner (DKK) og indeholder alle ved kontraktens indgåelse gældende afgifter bortset fra moms. Tilskuddet er fast og skal således ikke være genstand for nogen regulering, ej heller ved uforudsete omkostninger for operatøren, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i kontrakten. Tilskuddet pristalsreguleres som angivet i pkt nedenfor. 4.3 Regulering af tilskud Afgiftsændringer Ved ændring af gældende danske afgifter reguleres tilskuddet med den økonomiske nettoeffekt heraf, så operatøren stilles økonomisk uændret. Det samme gælder, hvis den hidtil gældende praksis om at tilskuddet til operatøren ikke skal pålægges moms ændres, således at tilskuddet skal pålægges moms. I så fald skal tilskuddet til operatøren reguleres med den økonomiske nettoeffekt heraf, så operatøren stilles økonomisk uændret. Der skal ved en sådan regulering også tages hensyn til afledte fordele ved at tilskuddet pålægges moms, herunder operatørens eventuelle adgang til at fradrage moms samt en eventuel fritagelse for lønsumsafgift, refusion af elafgifter mv Pristalsregulering Tilskuddet pristalsreguleres på kalenderårsbasis, så det tilskud, der udbetales i 2011, reguleres fra april 2008-prisniveau til gennemsnitlige 2011-

11 11 Hovedkontrakt Økonomi priser. Tilskud i kontraktens øvrige år reguleres på tilsvarende vis fra april 2008-prisniveau til det pågældende års gennemsnitlige prisniveau. Pristalsreguleringen sker i første omgang forud på grundlag af Finansministeriets ved kalenderårets begyndelse seneste offentliggjorte skøn over den forventede udvikling i nettoprisindekset det pågældende år. Dette skøn offentliggøres p.t. i Økonomisk Redegørelse. De tilskud, der udbetales i 2011 og de efterfølgende kalenderår, reguleres i henhold til ovenstående, dog ved først at regulere tilskuddene fra april 2008-priser til det faktiske gennemsnitlige nettoprisindeks for de forudgående kalenderår på baggrund af Danmarks Statistiks opgørelse. Efterregulering Tilskud for et kalenderår efterreguleres efter kalenderårets afslutning på baggrund af Danmarks Statistiks opgørelse over det faktiske gennemsnitlige nettoprisindeks for kalenderåret. Udviklingen i Nettoprisindekset findes på Nettoprisindeks, hovedtal (2000=100) - pris 13 og p.t. i publikationen Nyt fra Danmarks Statistik. Såfremt prisudviklingen har været mere beskeden end forventet, sker der en modregning i operatørens førstkommende betaling fra Trafikstyrelsen svarende til det for meget udbetalte tilskud. Hvis prisudviklingen derimod har oversteget det forventede, øges den førstkommende betaling fra Trafikstyrelsen svarende til det for lidt udbetalte tilskud. Efterregulering for kontraktens sidste kalenderår Tilskud i kontraktens sidste kalenderår efterreguleres efter kontraktperiodens afslutning på baggrund af Danmarks Statistiks opgørelse over det faktiske gennemsnitlige nettoprisindeks for de pågældende kalendermåneder i kontraktens sidste kalenderår. Udviklingen i Nettoprisindekset findes på Nettoprisindeks, hovedtal (2000=100) - pris 13 og p.t. i publikationen Nyt fra Danmarks Statistik. Såfremt prisudviklingen i de i kontraktens sidste kalenderår omfattede måneder har været mindre end forventet, skal operatøren straks tilbagebetale det for meget udbetale tilskud. Hvis prisudviklingen har oversteget det forventede, kompenseres operatøren med et beløb svarende til det for lidt udbetalte tilskud. 4.4 Betalingsbetingelser Trafikstyrelsens tilskud til operatøren, jf. pkt. 4.2, udbetales bagud på sidste danske bankdag i hver måned startende den første hele udbetalingsmåned efter driftsstart. Reguleringer i tilskuddet opgøres af Trafikstyrelsen, når det endelige grundlag herfor foreligger og reguleres derefter ved førstkommende betaling. Trafikstyrelsen fremsender opgørelse over reguleringer til operatøren senest den 20. kalenderdag i måneden, hvori reguleringen foretages. Trafikstyrelsen kan modregne ethvert tilgodehavende hos operatøren i de månedlige betalinger.

12 12 Hovedkontrakt Operatørens garanti 5 Operatørens garanti 5.1 Operatørens garanti Operatøren garanterer at ville opfylde alle krav til ydelsen i kontraktperioden Operatørens sikkerhedsstillelse 8 uger efter indgåelsen af nærværende kontrakt skal der ved separat dokument fra et anerkendt pengeinstitut stilles anfordringsgaranti på 125 mio. DKK til sikkerhed for operatørens opfyldelse af kontrakten. Ved anerkendt pengeinstitut forstås et pengeinstitut, hvis gældende rating svarer til niveau A (A- til AAA/Aaa) på Standard & Poor s og Moody s ratings af langfristet gæld. Anfordringsgarantien skal udformes i overensstemmelse med bilag 3 Udkast til anfordringsgaranti. Garantien tjener til skadesløs sikkerhed for opfyldelse af ethvert krav, som Trafikstyrelsen får med operatøren i forbindelse med kontrakten, herunder f.eks. bod, forholdsmæssigt afslag og erstatning Operatørens brug af og hæftelse for underleverandører Operatøren må ikke uden Trafikstyrelsens skriftlige samtykke i videre udstrækning end det fremgår af kontrakten benytte underleverandører til opfyldelse af den del af kontrakten, der angår selve færgebetjeningen. I det omfang, operatøren gør brug af underleverandører (jf. begrænsningerne i ovennævnte pkt.), hæfter operatøren for sine underleverandørers ydelser efter nærværende kontrakt på samme måde som for sine egne ydelser. 5.2 Forsikring ansvar Operatøren er forpligtet til at tegne og opretholde fuld P&I-forsikring (Protection & Indemnity) for samtlige færger på ruterne i en P&I-klub/P&Iassurandør, der er medlem af International Group of P&I Clubs, eller som kan dokumentere dækning, der ikke er ringere end den dækning, medlemmerne af International Group of P&I Clubs løbende tilbyder. Dækningen af ansvaret skal til enhver tid opfylde sølovens krav. Operatøren er forpligtet til at tegne og opretholde fuld kaskoforsikring for samtlige færger på ruterne. Operatøren skal løbende dokumentere, at præmieopkrævningerne er betalt ved forfald, og at forsikringerne fornys årligt. Operatøren er ansvarlig for skade på passagerer og gods. Operatøren er ansvarlig for skade på havnefaciliteter og andre fartøjer. Operatøren bærer selv risikoen for samtlige havarier mv. og samtlige de hermed forbundne udgifter. Der henvises i det hele taget til sølovens bestemmelser.

13 13 Hovedkontrakt Operatørens misligholdelse 6 Operatørens misligholdelse 6.1 Mangler ved operatørens ydelser En mangel ved operatørens ydelser foreligger, såfremt de ikke opfylder samtlige krav og beskrivelser i nærværende kontrakt, eller såfremt de i øvrigt ikke er, som Trafikstyrelsen med rimelighed kunne forvente på grundlag af indholdet af kontrakten. Det påhviler operatøren at give skriftlig meddelelse til Trafikstyrelsen, straks operatøren må indse, at der vil forekomme eller er konstateret ikke uvæsentlige mangler. Såfremt Trafikstyrelsen bliver opmærksom på ikke uvæsentlige mangler ved ydelserne, skal Trafikstyrelsen straks varsle operatøren. Operatøren er tilsvarende forpligtet til straks at formidle varslet videre til eventuelle relevante berørte underleverandører. Dette forhold fritager ikke operatøren for at sørge for, at ydelsen til enhver tid er kontraktmæssig, jf. pkt Trafikstyrelsens misligholdelsesbeføjelser Bod Bod er tilknyttet forberedelsesperioden og driftsstart, jf. bilag 2, pkt. 9.8, rettidighed og kontinuitet, jf. bilag 2, pkt. 3 samt kundetilfredshed, jf. bilag 2, pkt Opgørelse af operatørens bod og operatørens betaling af bod ved regulering af tilskuddet sker som angivet i pkt samt i bilag 2, pkt. 3, pkt og pkt Generelt for bod Forhold, som operatøren hæfter for, omfatter ikke forhold, der er en følge af Rønne Havns, Køge Havns, Ystad Havns eller i forberedelsesperioden Bornholmstrafikken A/S vægring mod at samarbejde med eller indgå rimelige aftaler med operatøren, såfremt operatøren uden ugrundet ophold har orienteret Trafikstyrelsen om vægringen, og såfremt operatøren godtgør at have udfoldet alle rimelige bestræbelser på at undgå vægringen og skadelige virkninger heraf. Alle beløb vedrørende bod er angivet i april 2008-priser og pristalsreguleres som angivet i pkt på samme måde, som det tilskud Trafikstyrelsen skal betale operatøren. Alle beløb vedrørende bod er angivet eksklusiv moms. Såfremt summen af bod overstiger det førstkommende månedlige tilskud, fratrækkes den resterende del i de næstfølgende måneders tilskud, indtil al bod er fuldt betalt. Hvis operatøren, når den sidste del af tilskuddet er betalt, stadig skylder bod (og det derfor ikke er muligt at modregne boden i fremtidige tilskudsbetalinger), skal boden betales i henhold til Trafikstyrelsens påkrav.

14 14 Hovedkontrakt Operatørens misligholdelse Der beregnes ikke renter af bod Begrænsning af bod Forberedelsesperioden Boden for overskridelse af tidsfrist for aflevering af dokumentation for dispositionsret over færger er begrænset i henhold til bilag 2, pkt Driftsstart Boden for overskridelse af driftsstart er begrænset i henhold til bilag 2, pkt Rettidighed og kontinuitet Boden for forsinkede ankomster og aflyste afgange er begrænset i henhold til bilag 2, pkt Boden for mangelfuld indsættelse af erstatningsfærger ved havari og andre uforudsete hændelser og ved ekstremt vejrlig for katamaran- og trimaranfærger er begrænset i henhold til bilag 2, pkt Kundetilfredshed Boden for lav kundetilfredshed er begrænset i henhold til bilag 2, pkt Disse begrænsninger gælder også, selvom operatøren ikke skal levere ydelser i hele kvartalet. 6.3 Afhjælpning Det påhviler operatøren, uden anmodning fra Trafikstyrelsen, uden ugrundet ophold at afhjælpe samtlige mangler. Såfremt operatøren ikke har afhjulpet en konstateret mangel inden udløbet af tidsfristen i Trafikstyrelsens skriftlige påkrav herom, er Trafikstyrelsen berettiget til at lade afhjælpning udføre af tredjemand på operatørens regning, herunder på operatørens færger. Såfremt manglen medfører, at der slet ikke sejles, er Trafikstyrelsen berettiget til i påkravet at fastsætte tidsfristen til 48 timer. Såfremt manglen medfører, at der kun sejles på én rute, er Trafikstyrelsen berettiget til at fastsætte tidsfristen til 96 timer. Såfremt manglen i øvrigt er væsentlig, er Trafikstyrelsen berettiget til at fastsætte tidsfristen til 168 timer. Ellers er Trafikstyrelsen berettiget til at fastsætte tidsfristen til 30 kalenderdage. 6.4 Udskydelse af driftsstart Såfremt Trafikstyrelsen på noget tidspunkt i forberedelsesperioden vurderer, at operatøren i væsentligt omfang næppe vil være klar til at påbegynde den fulde drift til driftsstart, skal Trafikstyrelsen give operatøren skriftlig og begrundet meddelelse herom. Operatøren skal senest 14 kalenderdage efter modtagelsen af meddelelsen skriftligt over for Trafikstyrelsen redegøre for sit syn herpå bilagt dokumentation i videst muligt omfang.

15 15 Hovedkontrakt Operatørens misligholdelse Såfremt det herefter på dette grundlag med overvejende sandsynlighed må konstateres, at operatøren i væsentligt omfang ikke vil være klar til at påbegynde den fulde drift til driftsstart, er Trafikstyrelsen berettiget til at beslutte at udskyde operatørens driftsstart på alle eller på dele af de ydelser, hvor operatøren med overvejende sandsynlighed ikke vil være klar. Trafikstyrelsen er berettiget til at udskyde operatørens driftsstart indtil det tidspunkt, hvor operatøren med overvejende sandsynlighed vil kunne udføre den fulde drift uden betydende mangler. Såfremt der er uenighed mellem parterne om, hvorvidt eller i hvilket omfang Trafikstyrelsen er berettiget til at udskyde operatørens driftsstart, er operatøren forpligtet til at følge Trafikstyrelsens beslutning. Operatøren er således navnlig ikke berettiget til helt eller delvist at undlade at opfylde kontrakten i øvrigt eller lægge hindringer i vejen for, at Trafikstyrelsen kan lade tredjemand udføre den udskudte drift. Uenighed mellem parterne om, hvorvidt eller i hvilket omfang Trafikstyrelsen var berettiget til at udskyde operatørens driftsstart, afgøres i overensstemmelse med pkt I det omfang det herved fastslås, at Trafikstyrelsen var berettiget til at beslutte at udskyde operatørens driftsstart, skal operatøren godtgøre samtlige Trafikstyrelsens omkostninger i forbindelse hermed, herunder Trafikstyrelsens rimelige omkostninger ved at lade tredjemand udføre den udskudte drift. I det omfang det fastslås, at Trafikstyrelsen ikke var berettiget til at beslutte at udskyde operatørens driftsstart, skal Trafikstyrelsen erstatte ethvert tab, som operatøren måtte have haft i forbindelse hermed. Operatøren modtager ikke tilskud i udskydelsesperioden. Såfremt driftsstart udskydes, reduceres operatørens tilskud forholdsmæssigt således: antal kalenderdages udskydelse af driftsstart Tilskud i måneden antal kalenderdage i måneden Udskydelse af driftsstart udskyder kontraktens udløb tilsvarende, jf. pkt Forholdsmæssigt afslag Ved mangelfuld leverance kan Trafikstyrelsen kræve forholdsmæssigt afslag i operatørens tilskud. 6.6 Ophævelse Trafikstyrelsen kan med virkning for fremtidige ydelser hæve kontrakten helt eller delvist efter Trafikstyrelsens valg, såfremt der konstateres væsentlige mangler ved operatørens ydelser, og såfremt manglerne ikke inden for rimelig tid er afhjulpet.

16 16 Hovedkontrakt Operatørens misligholdelse Trafikstyrelsen vil altid kunne hæve kontrakten helt eller delvist efter Trafikstyrelsens valg, såfremt Detaljeret tids- og aktivitetsplan for forberedelsesperioden ikke er afleveret til Trafikstyrelsen senest 55 kalenderdage efter kontraktunderskrivelse (svarende til 45 kalenderdage, jf. bilag 2, pkt , 1. afsnit + 10 kalenderdage). Dokumentation for dispositionsret over færgerne ikke er forelagt Trafikstyrelsen senest 55 kalenderdage efter kontraktunderskrivelse (svarende til 15 kalenderdage, jf. bilag 2, pkt kalenderdage). Driftsstart overskrides med mere end 10 kalenderdage som følge af forhold, som operatøren hæfter for. Operatøren i mere end 5 på hinanden følgende døgn idømmes maksimal bod for forsinkede ankomster og aflyste afgange på DKK, eller hvis operatøren for to på hinanden følgende kvartaler idømmes maksimal bod for forsinkede ankomster og aflyste afgange på DKK. Operatøren i to på hinanden følgende kvartaler idømmes maksimal bod for mangelfuld indsættelse af erstatningsfærger ved havari og andre uforudsete hændelser samt ved ekstremt vejrlig for katamaran- og trimaranfærger. Operatørens indsættelse af erstatningsfærger er mangelfuld, således at kunder der på forhånd har booket plads på afgange på ruten Rønne-Ystad eller ruten Rønne-Køge, forsinkes mere end 3 døgn i forhold til det planlagte afgangstidspunkt for den afgang, kunden havde booket plads på, eller således at døgnefterspørgslen i mere end 3 på hinanden følgende døgn ikke kan løftes. Operatøren i mere end 30 kalenderdøgn grundet samme hændelse gennemfører sejlads med erstatningsfærger med længere overfartstid end angivet i publikumssejlplanen. Operatøren pålægges maksimal bod for lav kundetilfredshed i en kundetilfredshedskategori i to på hinanden følgende kundetilfredshedsmålinger eller operatøren pålægges maksimal bod for lav kundetilfredshed i mere end en kundetilfredshedskategori i samme kundetilfredshedsmåling. Trafikstyrelsen bestemmer i ophævelsesskrivelsen, hvornår ophævelsen skal have virkning. 6.7 Erstatningspligt for operatøren Operatøren er erstatningspligtig over for Trafikstyrelsen efter dansk rets almindelige regler, jf. dog pkt. 6.8 om force majeure. Erstatningen er dog under alle omstændigheder begrænset til DKK (Ansvarsbegrænsningen gælder ikke operatørens ansvar over for tredjemand. Der henvises i den forbindelse til pkt. 5.2.) For forhold, der udløser betaling af bod, kan erstatning kun kræves i det omfang, Trafikstyrelsen dokumenterer et tab ud over bodens størrelse.

17 17 Hovedkontrakt Operatørens misligholdelse 6.8 Force majeure for operatøren Operatøren skal ikke i henhold til nærværende kontrakt anses for erstatningsansvarlig over for Trafikstyrelsen i henhold til pkt. 6.7 for så vidt angår forhold, der ligger uden for operatørens kontrol, og som operatøren ikke ved kontraktens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af 1. afsnit, og som operatøren ikke burde have undgået eller overvundet. Force majeure kan højst gøres gældende med det antal dage, som force majeure situationen varer. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt operatøren har givet skriftlig meddelelse herom til Trafikstyrelsen uden ugrundet ophold efter, at force majeure er indtrådt. Trafikstyrelsen er berettiget til at annullere kontrakten med virkning for fremtidige ydelser, såfremt operatøren er i force majeure i mere end 90 kalenderdage.

18 18 Hovedkontrakt Trafikstyrelsens misligholdelse 7 Trafikstyrelsens misligholdelse 7.1 Trafikstyrelsens misligholdelse af betalingsforpligtelser Såfremt Trafikstyrelsen misligholder sine betalingsforpligtelser i henhold til kontrakten, er operatøren berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens regler. Operatøren er endvidere berettiget til at ophæve kontrakten med virkning for fremtidige ydelser, såfremt operatøren overfor Trafikstyrelsen skriftligt har afgivet påkrav om, dels at Trafikstyrelsen på nærmere specificeret måde har misligholdt sine betalingsforpligtelser, dels at manglende betaling inden 30 dage vil medføre, at kontrakten ophæves, og såfremt Trafikstyrelsen ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser inden fristens udløb. 7.2 Anden misligholdelse fra Trafikstyrelsens side Såfremt der foreligger anden misligholdelse fra Trafikstyrelsens side, skal operatøren straks reklamere herover. 7.3 Erstatningspligt for Trafikstyrelsen Trafikstyrelsen er erstatningspligtig overfor operatøren efter dansk rets almindelige regler, jf. dog nedenfor om force majeure. Erstatningen er dog under alle omstændigheder begrænset til DKK Force majeure for Trafikstyrelsen Trafikstyrelsen skal ikke i henhold til kontrakten anses for erstatningsansvarlig overfor operatøren i henhold til pkt. 7.3 for så vidt angår forhold, der ligger uden for Trafikstyrelsens kontrol, og som Trafikstyrelsen ikke ved kontraktens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af 1. afsnit, og som Trafikstyrelsen ikke burde have undgået eller overvundet. Force majeure kan højst gøres gældende med det antal dage, som force majeure situationen varer. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt Trafikstyrelsen har givet skriftlig meddelelse herom til operatøren uden ugrundet ophold efter, at force majeure er indtrådt. Operatøren er berettiget til at annullere kontrakten med virkning for fremtidige ydelser, såfremt Trafikstyrelsen er i force majeure i mere end 90 kalenderdage.

19 19 Hovedkontrakt Trafikstyrelsens misligholdelse 7.5 Fordringshavermora Om Trafikstyrelsens fordringshavermora gælder dansk rets almindelige regler.

20 20 Hovedkontrakt Afsluttende bestemmelser 8 Afsluttende bestemmelser 8.1 Myndighedskrav mv. Operatøren indestår for, at operatøren og alle operatørens ydelser til enhver tid opfylder samtlige relevante gældende krav, regler, myndighedsforskrifter mv., herunder såvel danske som svenske bestemmelser samt relevante internationale bestemmelser. Operatøren indestår i øvrigt for, at alle nødvendige godkendelser, tilladelser, certifikater mv. tilvejebringes, samt for at alle nødvendige aftaler mv., med myndigheder og andre indgås. 8.2 Arbejdsklausul Trafikstyrelsen er i medfør af ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at operatøren og eventuelle underleverandører tilsikrer arbejdere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal som reference anvendes en kollektiv overenskomst, der er repræsentativ for, hvad der i øvrigt gælder i Danmark i den pågældende sektor. Operatøren forpligter sig til at sikre medarbejdere beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. Overholder operatøren ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan Trafikstyrelsen tilbageholde vederlag til operatøren med henblik på at sikre de ansatte de nævnte ansættelsesvilkår. 8.3 Informationspligt Information til Trafikstyrelsen Operatøren er forpligtet til at udlevere information til Trafikstyrelsen, som beskrevet i kontrakten, herunder i forbindelse med Trafikstyrelsens tilrettelæggelse af næste udbud, som nærmere beskrevet i bilag 2, pkt Information til operatøren for næste kontraktperiode Endvidere er operatøren forpligtet til at udlevere information til operatøren for næste kontraktperiode i forbindelse med eventuel overdragelse af færgebetjeningsopgaven, som nærmere beskrevet i bilag 2, pkt Tavshedspligt Operatøren og dennes underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Trafikstyrelsens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af kontrakten.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

1 Hovedkontrakt 2 Appendiks a) definitioner 3. 4 Appendiks 1.1: Maksimumtakster 5

1 Hovedkontrakt 2 Appendiks a) definitioner 3. 4 Appendiks 1.1: Maksimumtakster 5 1 Hovedkontrakt 2 Appendiks a) definitioner 3 Bilag 1: Ydelsesspecifikation Bøjden-Fynshav 4 Appendiks 1.1: Maksimumtakster 5 Appendiks 1.2: Beskrivelse af Bøjden Færgehavn 6 7 8 Appendiks 1.3: Beskrivelse

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

1 Hovedkontrakt 2 Appendiks a) definitioner 3. 4 Appendiks 1.1: Maksimumtakster 5 6 7 8

1 Hovedkontrakt 2 Appendiks a) definitioner 3. 4 Appendiks 1.1: Maksimumtakster 5 6 7 8 1 Hovedkontrakt 2 Appendiks a) definitioner 3 Bilag 1: Ydelsesspecifikation Samsø-Kalundborg 4 Appendiks 1.1: Maksimumtakster 5 6 7 8 Appendiks 1.2: Ø-kortordningen Appendiks 1.3: Beskrivelse af og vilkår

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Hovedkontrakt Marts 2009

Hovedkontrakt Marts 2009 Hovedkontrakt Marts 2009 2 Hovedkontrakt Indledende bestemmelser HOVEDKONTRAKT mellem Trafikstyrelsen Adelgade 13 DK-1304 København K (i det følgende benævnt Trafikstyrelsen) Og Arriva Tog A/S Skøjtevej

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem BILAG 4 Kontrakt om ejendomsmæglerbistand mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN]

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet mellem: Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 mellem: Natur- og

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Kunden og [navn] som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Konsulenten) om

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21.

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21. Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) og Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 1220 København K (i det følgende benævnt Kunden) om konsulentbistand

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale om agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet mellem: Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K (EU referencenummer 2011-031741) Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ligestillingsafdelingen Stormgade 2-6 1470 København K (i det følgende benævnt Kunden) om Kortlægning

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr. Bilag 3 KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til rammeaftale af xx2015 vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. [Denne kontrakt og standardkontrakt for køb af ydelser

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. Kontrakt Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST) og [Virksomhed + form] [Forretningsadresse]

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) Advokatpartnerselskab J.nr. 295584-AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) og [Leverandørens

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Bilag 6 Garantier Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Introduktion... 2 1.1 Formål... 2 Garanti i Bygge- og anlægsfasen

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Demonstrationsforsøg med afværgemetode in situ basisk

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere