Udførelse af den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udførelse af den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm"

Transkript

1 Hovedkontrakt Udførelse af den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm Februar 2009

2 2 Hovedkontrakt Indhold Indhold 1 Indledende bestemmelser Kontrakten Definitioner Fortolkningsprincipper Aftaleudkast til aftaler med tredjepart 6 2 Ydelser Ydelsen Ændringer i ydelsen Operatørens ydelser Havnefaciliteter mv Ydelser, der stilles til operatørens rådighed Ophør 8 3 Tid Forberedelsesperioden Driftsstart Varighed, udløb og opsigelse 9 4 Økonomi Operatørens indtægter Billetindtægter Andre indtægter Operatørens tilskud fra Trafikstyrelsen Regulering af tilskud Afgiftsændringer Pristalsregulering 4.4 Betalingsbetingelser Operatørens garanti Operatørens garanti Operatørens sikkerhedsstillelse Operatørens brug af og hæftelse for underleverandører Forsikring ansvar 12 6 Operatørens misligholdelse Mangler ved operatørens ydelser Trafikstyrelsens misligholdelsesbeføjelser Bod Generelt for bod Begrænsning af bod Afhjælpning Udskydelse af driftsstart Forholdsmæssigt afslag Ophævelse Erstatningspligt for operatøren Force majeure for operatøren 17 7 Trafikstyrelsens misligholdelse 18

3 3 Hovedkontrakt Indhold 7.1 Trafikstyrelsens misligholdelse af betalingsforpligtelser Anden misligholdelse fra Trafikstyrelsens side Erstatningspligt for Trafikstyrelsen Force majeure for Trafikstyrelsen Fordringshavermora 19 8 Afsluttende bestemmelser Myndighedskrav mv Arbejdsklausul Informationspligt Information til Trafikstyrelsen Information til operatøren for næste kontraktperiode Tavshedspligt Offentliggørelse Inspektion Overdragelse Trafikstyrelsens overdragelse Operatørens overdragelse Tvistigheder 8.9 Lovvalg Ændringer af kontrakten Kontrakteksemplarer Underskrifter og datering 23 Bilagsfortegnelse: Bilag 1 Definitioner Bilag 2 Ydelsesspecifikation Pkt. 1 Rutestruktur og frekvens Pkt. 2 Færger Appendiks Oplysninger om færger Pkt. 3 Kontinuitet og regularitet Pkt. 4 Havne Appendiks Brugsretsaftale Rønne Havn Appendiks Lejeaftale Terminalbygning Rønne Havn Appendiks Lejeaftale Administrationsbygning Rønne Havn Appendiks Lejeaftale Personale/Lagerbygning Rønne Havn Appendiks Brugsretsaftale Ystad Havn Appendiks Brugsretsaftale Køge Havn Pkt. 5 Service og kvalitet Appendiks Baggrundsspørgsmål for kundetilfredshedsmålinger Appendiks Bod-tabeller for lav kundetilfredshed Pkt. 6 Samarbejde med tredjepart Appendiks Tilslutning til Rejsekort Appendiks Fribefordring af pensionerede medarbejdere hos BornholmsTrafikken Appendiks Transport af lejrskolebørn Pkt. 7 Billettyper og takster Appendiks Billettyper og takster Pkt. 8 Samarbejde med Trafikstyrelsen og Kontaktrådet samt samarbejdsforpligtelser ved ophør Pkt. 9 Forberedelsesperiode Bilag 3 Udkast til anfordringsgaranti

4 4 Hovedkontrakt Indhold Bilag 4 Fortolkningsbidrag til kontrakten - Spørgsmål og svar fra udbudsprocessen - Præciserende rettelsesblade - Korrespondance mellem Trafikstyrelsen og operatøren om præciseringer til kontraktens bilag 6 Bilag 5 Tilbudsliste Bilag 6 Operatørens tilbud

5 5 Hovedkontrakt Indledende bestemmelser Hovedkontrakt mellem Trafikstyrelsen og Nordic Ferry Services A/S CVR.nr.: (i det følgende benævnt operatøren) om udførelse af den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm

6 6 Hovedkontrakt Indledende bestemmelser 1 Indledende bestemmelser 1.1 Kontrakten Kontrakten består af denne hovedkontrakt og bilag 1-6, inklusiv appendikser. 1.2 Definitioner En række begreber i kontrakten er defineret i bilag 1 Definitioner. 1.3 Fortolkningsprincipper Ved udarbejdelsen af kontrakten er der udfoldet store bestræbelser på at undgå modstrid mellem de enkelte bestemmelser, og kontrakten skal forstås og fortolkes ud fra en formodning om, at der ikke er modstrid. Såfremt der alligevel konstateres modstrid, gælder følgende fortolkningsprincipper forud for dansk rets almindelige fortolkningsprincipper: Hovedkontrakten gælder forud for bilagene. Bilag 1 Definitioner, bilag 2 Ydelsesspecifikation og bilag 3 Udkast til anfordringsgaranti med tilhørende appendikser gælder forud for de øvrige bilag. Bilag 4 Fortolkningsbidrag til kontrakten gælder forud for bilag 5 Tilbudsliste og 6 Operatørens tilbud. Bilag 5 gælder forud for bilag 6. Operatøren kan ikke påberåbe sig, at det, der fremgår af bilag 6 Operatørens tilbud, medfører, at krav eller beskrivelser i de øvrige dele af kontrakten ikke skal eller kan opfyldes. Det, der fremgår af de øvrige dele af kontrakten, kan kun medføre, at beskrivelser i bilag 6 Operatørens tilbud ikke opfyldes, såfremt dette udtrykkeligt er angivet i de øvrige dele af kontrakten. Henvisning til hovedkontrakten, eller til en bestemmelse deri, omfatter også de til hovedkontrakten hørende bilag, der er relevante for den pågældende bestemmelse. 1.4 Aftaleudkast til aftaler med tredjepart Det forhold, at kontrakten indeholder aftaler eller udkast til aftaler mellem operatøren og tredjepart, som operatøren skal eller kan indgå eller overtage, medfører ikke, at Trafikstyrelsen på nogen måde er part i de pågældende aftaleforhold, og Trafikstyrelsen hæfter navnlig ikke for disse tredjeparters aftaleforpligtelser, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

7 7 Hovedkontrakt Ydelser 2 Ydelser 2.1 Ydelsen Den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm omfatter alle nødvendige aktiviteter til gennemførelse af færgebetjeningen, bl.a. personbefordring, godsbefordring (herunder transport af farligt gods), tilpasninger og ombygninger af havnefaciliteter, tilvejebringelse af færger (herunder erstatningsfærger) og vedligehold af disse, billetsalg samt passagerinformation, som nærmere beskrevet i kontrakten. Færgebetjeningen består af rutesejlads mellem Rønne Havn og henholdsvis Køge Havn og Ystad Havn. Dog kan farligt gods sejles mellem Rønne Havn og en af operatøren valgt havn på Sjælland. 2.2 Ændringer i ydelsen Det må forventes, at der indtil ophøret af kontrakten på Trafikstyrelsens initiativ kan blive behov for at ændre i omfanget af ydelserne, herunder ved udvidelser, indskrænkninger og bortfald samt ved, at egentlige nye ydelser tilføjes. Tilsvarende kan der, på begge parters initiativ, blive behov for at justere eller ændre ved ydelserne og måden, hvorpå ydelserne leveres. Parterne accepterer, at sådanne ændringer må forventes at være en forudsætning for den optimale gennemførelse af kontrakten, og at der i et vist omfang løbende mellem parterne bør vedtages sådanne ændringer. Ved en parts fremsættelse af et ændringsønske er den anden part derfor forpligtet til, inden for rimelig tid og senest inden 20 arbejdsdage, at afgive skriftlig tilkendegivelse af de vilkår, som ændringen kan gennemføres på. En part kan alene afvise at gennemføre en ændring, såfremt parten kan godtgøre en saglig og loyal grund herfor, f.eks. at den pågældende ændring på de tilbudte vilkår vil påføre parten et tab. Ændringer, forhandlinger vedrørende gennemførelse af ændringer og vilkårene herfor skal ske under overholdelse af de udbudsretlige regler samt de EU-retlige principper for medlemsstaternes betaling for offentlig servicetrafik og om muligt på grundlag af de i forvejen med nærværende kontrakt fastlagte opgavefordelinger, prissætninger og andre principper, og således at konsekvenserne af ændringerne står i forhold til indholdet af ændringerne. Såfremt det trods ihærdige forsøg fra begge parters side ikke viser sig muligt at opnå enighed om en ændring, fortsætter nærværende kontrakt på uændrede vilkår. 2.3 Operatørens ydelser Operatørens ydelser skal opfylde de krav og vilkår for varetagelsen af færgebetjeningen, der fremgår af kontrakten, navnlig bilag 2 Ydelsesspecifikation og bilag 6 Operatørens tilbud.

8 8 Hovedkontrakt Ydelser Operatøren indestår for, at operatøren og alle operatørens ydelser til enhver tid opfylder samtlige gældende krav, regler, myndighedsbestemmelser mv., og for at alle nødvendige tilladelser, godkendelser, certifikater mv. til stadighed er gyldige samt for at alle nødvendige aftaler mv. er indgået. Operatøren er forpligtet til løbende at holde sig orienteret om bestemmelser af relevans for opfyldelsen af ydelsen såvel i internationale konventioner, i EU-lovgivning, i dansk lovgivning og i svensk lovgivning. Operatøren er forpligtet til løbende at holde sig orienteret i væsentlige informationskilder af betydning for færgebetjeningen af Bornholm, herunder om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen og om Sjöfartsverkets Kungörelser. 2.4 Havnefaciliteter mv. Om havnefaciliteter mv. henvises der til bilag 2, pkt Ydelser, der stilles til operatørens rådighed Der stilles brugsret til visse havnefaciliteter til operatørens rådighed til brug for operatørens opfyldelse af kontrakten. Brugsrettighederne i de 3 havne er nærmere beskrevet i bilag 2, pkt. 4, hvortil der henvises. 2.6 Ophør I forbindelse med kontraktens ophør, uanset årsagen hertil (f.eks. udløb, ophævelse eller annullation), har operatøren de i kontrakten, særligt i bilag 2, pkt. 8.5 og pkt. 8.6, angivne forpligtelser.

9 9 Hovedkontrakt Tid 3 Tid 3.1 Forberedelsesperioden Forberedelsesperioden strækker sig over perioden fra tidspunktet for kontraktunderskrift til datoen for driftsstart. Forberedelsesperioden skal anvendes af operatøren til at forberede sig på færgebetjeningsopgaven, så operatøren kan gennemføre færgebetjeningen af Bornholm, herunder en velgennemført og rettidig driftsstart. De krav, der stilles til operatøren vedrørende forberedelsesperioden, fremgår af bilag 2, pkt. 9. Uanset indholdet af bilag 2, pkt. 9, er det operatørens ansvar at sikre, at alle nødvendige forberedelsesaktiviteter er gennemført forud for driftsstart, så operatøren er klar ved driftsstart til at påbegynde færgebetjeningen i fuldt og helt omfang i henhold til kontrakten. 3.2 Driftsstart Operatøren skal udføre alle sejladser, der skal afgå efter den 1. september 2011, kl (driftsstart). Dog gælder, at operatøren først påbegynder sejlads på ruten Rønne-Køge den 1. september 2011 efter kl Vedrørende udskudt driftsstart henvises til pkt Varighed, udløb og opsigelse Kontrakt udløber uden opsigelse. Kontrakten udløber 6 år efter driftsstart, dvs. ved udgangen af august 2017 ved driftsdøgnets ophør, jf. bilag 1 Definitioner. Dog er sejlads på ruten Rønne-Køge - bortset fra sejlads med farligt gods - med planmæssig ankomst 1. september 2017 også omfattet af kontrakten, hvad enten sejladsen afgår den 31. august eller den 1. september Ved udskudt driftsstart udskydes kontraktens udløb tilsvarende. Operatøren skal gennemføre alle de sejladser, der skal afgå inden det angivne udløbstidspunkt.

10 10 Hovedkontrakt Økonomi 4 Økonomi 4.1 Operatørens indtægter Billetindtægter Operatøren modtager billetindtægterne som fastlagt i bilag 2, pkt Andre indtægter Udover billetindtægterne, jf. pkt , må operatøren oppebære indtægter dels fra pålagte aktiviteter, f.eks. trailerhåndtering, og dels fra andre aktiviteter tilknyttet færgebetjeningen af Bornholm. En forudsætning for indtægter fra andre aktiviteter er dog, at Trafikstyrelsen forud skriftligt har samtykket i den indtægtsgivende aktivitet. Trafikstyrelsen kan ikke uden rimelig grund nægte samtykke. Trafikstyrelsen har på forhånd givet samtykke til de i bilag 2, pkt. 5, nævnte indtægtsgivende aktiviteter. 4.2 Operatørens tilskud fra Trafikstyrelsen Operatøren modtager fra Trafikstyrelsen ét tilskud for samtlige operatørens ydelser. Tilskuddet, der fremgår af bilag 5 Tilbudsliste, udbetales pr. måned, jf. nærmere pkt. 4.4 nedenfor. Tilskuddet er i danske kroner (DKK) og indeholder alle ved kontraktens indgåelse gældende afgifter bortset fra moms. Tilskuddet er fast og skal således ikke være genstand for nogen regulering, ej heller ved uforudsete omkostninger for operatøren, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i kontrakten. Tilskuddet pristalsreguleres som angivet i pkt nedenfor. 4.3 Regulering af tilskud Afgiftsændringer Ved ændring af gældende danske afgifter reguleres tilskuddet med den økonomiske nettoeffekt heraf, så operatøren stilles økonomisk uændret. Det samme gælder, hvis den hidtil gældende praksis om at tilskuddet til operatøren ikke skal pålægges moms ændres, således at tilskuddet skal pålægges moms. I så fald skal tilskuddet til operatøren reguleres med den økonomiske nettoeffekt heraf, så operatøren stilles økonomisk uændret. Der skal ved en sådan regulering også tages hensyn til afledte fordele ved at tilskuddet pålægges moms, herunder operatørens eventuelle adgang til at fradrage moms samt en eventuel fritagelse for lønsumsafgift, refusion af elafgifter mv Pristalsregulering Tilskuddet pristalsreguleres på kalenderårsbasis, så det tilskud, der udbetales i 2011, reguleres fra april 2008-prisniveau til gennemsnitlige 2011-

11 11 Hovedkontrakt Økonomi priser. Tilskud i kontraktens øvrige år reguleres på tilsvarende vis fra april 2008-prisniveau til det pågældende års gennemsnitlige prisniveau. Pristalsreguleringen sker i første omgang forud på grundlag af Finansministeriets ved kalenderårets begyndelse seneste offentliggjorte skøn over den forventede udvikling i nettoprisindekset det pågældende år. Dette skøn offentliggøres p.t. i Økonomisk Redegørelse. De tilskud, der udbetales i 2011 og de efterfølgende kalenderår, reguleres i henhold til ovenstående, dog ved først at regulere tilskuddene fra april 2008-priser til det faktiske gennemsnitlige nettoprisindeks for de forudgående kalenderår på baggrund af Danmarks Statistiks opgørelse. Efterregulering Tilskud for et kalenderår efterreguleres efter kalenderårets afslutning på baggrund af Danmarks Statistiks opgørelse over det faktiske gennemsnitlige nettoprisindeks for kalenderåret. Udviklingen i Nettoprisindekset findes på Nettoprisindeks, hovedtal (2000=100) - pris 13 og p.t. i publikationen Nyt fra Danmarks Statistik. Såfremt prisudviklingen har været mere beskeden end forventet, sker der en modregning i operatørens førstkommende betaling fra Trafikstyrelsen svarende til det for meget udbetalte tilskud. Hvis prisudviklingen derimod har oversteget det forventede, øges den førstkommende betaling fra Trafikstyrelsen svarende til det for lidt udbetalte tilskud. Efterregulering for kontraktens sidste kalenderår Tilskud i kontraktens sidste kalenderår efterreguleres efter kontraktperiodens afslutning på baggrund af Danmarks Statistiks opgørelse over det faktiske gennemsnitlige nettoprisindeks for de pågældende kalendermåneder i kontraktens sidste kalenderår. Udviklingen i Nettoprisindekset findes på Nettoprisindeks, hovedtal (2000=100) - pris 13 og p.t. i publikationen Nyt fra Danmarks Statistik. Såfremt prisudviklingen i de i kontraktens sidste kalenderår omfattede måneder har været mindre end forventet, skal operatøren straks tilbagebetale det for meget udbetale tilskud. Hvis prisudviklingen har oversteget det forventede, kompenseres operatøren med et beløb svarende til det for lidt udbetalte tilskud. 4.4 Betalingsbetingelser Trafikstyrelsens tilskud til operatøren, jf. pkt. 4.2, udbetales bagud på sidste danske bankdag i hver måned startende den første hele udbetalingsmåned efter driftsstart. Reguleringer i tilskuddet opgøres af Trafikstyrelsen, når det endelige grundlag herfor foreligger og reguleres derefter ved førstkommende betaling. Trafikstyrelsen fremsender opgørelse over reguleringer til operatøren senest den 20. kalenderdag i måneden, hvori reguleringen foretages. Trafikstyrelsen kan modregne ethvert tilgodehavende hos operatøren i de månedlige betalinger.

12 12 Hovedkontrakt Operatørens garanti 5 Operatørens garanti 5.1 Operatørens garanti Operatøren garanterer at ville opfylde alle krav til ydelsen i kontraktperioden Operatørens sikkerhedsstillelse 8 uger efter indgåelsen af nærværende kontrakt skal der ved separat dokument fra et anerkendt pengeinstitut stilles anfordringsgaranti på 125 mio. DKK til sikkerhed for operatørens opfyldelse af kontrakten. Ved anerkendt pengeinstitut forstås et pengeinstitut, hvis gældende rating svarer til niveau A (A- til AAA/Aaa) på Standard & Poor s og Moody s ratings af langfristet gæld. Anfordringsgarantien skal udformes i overensstemmelse med bilag 3 Udkast til anfordringsgaranti. Garantien tjener til skadesløs sikkerhed for opfyldelse af ethvert krav, som Trafikstyrelsen får med operatøren i forbindelse med kontrakten, herunder f.eks. bod, forholdsmæssigt afslag og erstatning Operatørens brug af og hæftelse for underleverandører Operatøren må ikke uden Trafikstyrelsens skriftlige samtykke i videre udstrækning end det fremgår af kontrakten benytte underleverandører til opfyldelse af den del af kontrakten, der angår selve færgebetjeningen. I det omfang, operatøren gør brug af underleverandører (jf. begrænsningerne i ovennævnte pkt.), hæfter operatøren for sine underleverandørers ydelser efter nærværende kontrakt på samme måde som for sine egne ydelser. 5.2 Forsikring ansvar Operatøren er forpligtet til at tegne og opretholde fuld P&I-forsikring (Protection & Indemnity) for samtlige færger på ruterne i en P&I-klub/P&Iassurandør, der er medlem af International Group of P&I Clubs, eller som kan dokumentere dækning, der ikke er ringere end den dækning, medlemmerne af International Group of P&I Clubs løbende tilbyder. Dækningen af ansvaret skal til enhver tid opfylde sølovens krav. Operatøren er forpligtet til at tegne og opretholde fuld kaskoforsikring for samtlige færger på ruterne. Operatøren skal løbende dokumentere, at præmieopkrævningerne er betalt ved forfald, og at forsikringerne fornys årligt. Operatøren er ansvarlig for skade på passagerer og gods. Operatøren er ansvarlig for skade på havnefaciliteter og andre fartøjer. Operatøren bærer selv risikoen for samtlige havarier mv. og samtlige de hermed forbundne udgifter. Der henvises i det hele taget til sølovens bestemmelser.

13 13 Hovedkontrakt Operatørens misligholdelse 6 Operatørens misligholdelse 6.1 Mangler ved operatørens ydelser En mangel ved operatørens ydelser foreligger, såfremt de ikke opfylder samtlige krav og beskrivelser i nærværende kontrakt, eller såfremt de i øvrigt ikke er, som Trafikstyrelsen med rimelighed kunne forvente på grundlag af indholdet af kontrakten. Det påhviler operatøren at give skriftlig meddelelse til Trafikstyrelsen, straks operatøren må indse, at der vil forekomme eller er konstateret ikke uvæsentlige mangler. Såfremt Trafikstyrelsen bliver opmærksom på ikke uvæsentlige mangler ved ydelserne, skal Trafikstyrelsen straks varsle operatøren. Operatøren er tilsvarende forpligtet til straks at formidle varslet videre til eventuelle relevante berørte underleverandører. Dette forhold fritager ikke operatøren for at sørge for, at ydelsen til enhver tid er kontraktmæssig, jf. pkt Trafikstyrelsens misligholdelsesbeføjelser Bod Bod er tilknyttet forberedelsesperioden og driftsstart, jf. bilag 2, pkt. 9.8, rettidighed og kontinuitet, jf. bilag 2, pkt. 3 samt kundetilfredshed, jf. bilag 2, pkt Opgørelse af operatørens bod og operatørens betaling af bod ved regulering af tilskuddet sker som angivet i pkt samt i bilag 2, pkt. 3, pkt og pkt Generelt for bod Forhold, som operatøren hæfter for, omfatter ikke forhold, der er en følge af Rønne Havns, Køge Havns, Ystad Havns eller i forberedelsesperioden Bornholmstrafikken A/S vægring mod at samarbejde med eller indgå rimelige aftaler med operatøren, såfremt operatøren uden ugrundet ophold har orienteret Trafikstyrelsen om vægringen, og såfremt operatøren godtgør at have udfoldet alle rimelige bestræbelser på at undgå vægringen og skadelige virkninger heraf. Alle beløb vedrørende bod er angivet i april 2008-priser og pristalsreguleres som angivet i pkt på samme måde, som det tilskud Trafikstyrelsen skal betale operatøren. Alle beløb vedrørende bod er angivet eksklusiv moms. Såfremt summen af bod overstiger det førstkommende månedlige tilskud, fratrækkes den resterende del i de næstfølgende måneders tilskud, indtil al bod er fuldt betalt. Hvis operatøren, når den sidste del af tilskuddet er betalt, stadig skylder bod (og det derfor ikke er muligt at modregne boden i fremtidige tilskudsbetalinger), skal boden betales i henhold til Trafikstyrelsens påkrav.

14 14 Hovedkontrakt Operatørens misligholdelse Der beregnes ikke renter af bod Begrænsning af bod Forberedelsesperioden Boden for overskridelse af tidsfrist for aflevering af dokumentation for dispositionsret over færger er begrænset i henhold til bilag 2, pkt Driftsstart Boden for overskridelse af driftsstart er begrænset i henhold til bilag 2, pkt Rettidighed og kontinuitet Boden for forsinkede ankomster og aflyste afgange er begrænset i henhold til bilag 2, pkt Boden for mangelfuld indsættelse af erstatningsfærger ved havari og andre uforudsete hændelser og ved ekstremt vejrlig for katamaran- og trimaranfærger er begrænset i henhold til bilag 2, pkt Kundetilfredshed Boden for lav kundetilfredshed er begrænset i henhold til bilag 2, pkt Disse begrænsninger gælder også, selvom operatøren ikke skal levere ydelser i hele kvartalet. 6.3 Afhjælpning Det påhviler operatøren, uden anmodning fra Trafikstyrelsen, uden ugrundet ophold at afhjælpe samtlige mangler. Såfremt operatøren ikke har afhjulpet en konstateret mangel inden udløbet af tidsfristen i Trafikstyrelsens skriftlige påkrav herom, er Trafikstyrelsen berettiget til at lade afhjælpning udføre af tredjemand på operatørens regning, herunder på operatørens færger. Såfremt manglen medfører, at der slet ikke sejles, er Trafikstyrelsen berettiget til i påkravet at fastsætte tidsfristen til 48 timer. Såfremt manglen medfører, at der kun sejles på én rute, er Trafikstyrelsen berettiget til at fastsætte tidsfristen til 96 timer. Såfremt manglen i øvrigt er væsentlig, er Trafikstyrelsen berettiget til at fastsætte tidsfristen til 168 timer. Ellers er Trafikstyrelsen berettiget til at fastsætte tidsfristen til 30 kalenderdage. 6.4 Udskydelse af driftsstart Såfremt Trafikstyrelsen på noget tidspunkt i forberedelsesperioden vurderer, at operatøren i væsentligt omfang næppe vil være klar til at påbegynde den fulde drift til driftsstart, skal Trafikstyrelsen give operatøren skriftlig og begrundet meddelelse herom. Operatøren skal senest 14 kalenderdage efter modtagelsen af meddelelsen skriftligt over for Trafikstyrelsen redegøre for sit syn herpå bilagt dokumentation i videst muligt omfang.

15 15 Hovedkontrakt Operatørens misligholdelse Såfremt det herefter på dette grundlag med overvejende sandsynlighed må konstateres, at operatøren i væsentligt omfang ikke vil være klar til at påbegynde den fulde drift til driftsstart, er Trafikstyrelsen berettiget til at beslutte at udskyde operatørens driftsstart på alle eller på dele af de ydelser, hvor operatøren med overvejende sandsynlighed ikke vil være klar. Trafikstyrelsen er berettiget til at udskyde operatørens driftsstart indtil det tidspunkt, hvor operatøren med overvejende sandsynlighed vil kunne udføre den fulde drift uden betydende mangler. Såfremt der er uenighed mellem parterne om, hvorvidt eller i hvilket omfang Trafikstyrelsen er berettiget til at udskyde operatørens driftsstart, er operatøren forpligtet til at følge Trafikstyrelsens beslutning. Operatøren er således navnlig ikke berettiget til helt eller delvist at undlade at opfylde kontrakten i øvrigt eller lægge hindringer i vejen for, at Trafikstyrelsen kan lade tredjemand udføre den udskudte drift. Uenighed mellem parterne om, hvorvidt eller i hvilket omfang Trafikstyrelsen var berettiget til at udskyde operatørens driftsstart, afgøres i overensstemmelse med pkt I det omfang det herved fastslås, at Trafikstyrelsen var berettiget til at beslutte at udskyde operatørens driftsstart, skal operatøren godtgøre samtlige Trafikstyrelsens omkostninger i forbindelse hermed, herunder Trafikstyrelsens rimelige omkostninger ved at lade tredjemand udføre den udskudte drift. I det omfang det fastslås, at Trafikstyrelsen ikke var berettiget til at beslutte at udskyde operatørens driftsstart, skal Trafikstyrelsen erstatte ethvert tab, som operatøren måtte have haft i forbindelse hermed. Operatøren modtager ikke tilskud i udskydelsesperioden. Såfremt driftsstart udskydes, reduceres operatørens tilskud forholdsmæssigt således: antal kalenderdages udskydelse af driftsstart Tilskud i måneden antal kalenderdage i måneden Udskydelse af driftsstart udskyder kontraktens udløb tilsvarende, jf. pkt Forholdsmæssigt afslag Ved mangelfuld leverance kan Trafikstyrelsen kræve forholdsmæssigt afslag i operatørens tilskud. 6.6 Ophævelse Trafikstyrelsen kan med virkning for fremtidige ydelser hæve kontrakten helt eller delvist efter Trafikstyrelsens valg, såfremt der konstateres væsentlige mangler ved operatørens ydelser, og såfremt manglerne ikke inden for rimelig tid er afhjulpet.

16 16 Hovedkontrakt Operatørens misligholdelse Trafikstyrelsen vil altid kunne hæve kontrakten helt eller delvist efter Trafikstyrelsens valg, såfremt Detaljeret tids- og aktivitetsplan for forberedelsesperioden ikke er afleveret til Trafikstyrelsen senest 55 kalenderdage efter kontraktunderskrivelse (svarende til 45 kalenderdage, jf. bilag 2, pkt , 1. afsnit + 10 kalenderdage). Dokumentation for dispositionsret over færgerne ikke er forelagt Trafikstyrelsen senest 55 kalenderdage efter kontraktunderskrivelse (svarende til 15 kalenderdage, jf. bilag 2, pkt kalenderdage). Driftsstart overskrides med mere end 10 kalenderdage som følge af forhold, som operatøren hæfter for. Operatøren i mere end 5 på hinanden følgende døgn idømmes maksimal bod for forsinkede ankomster og aflyste afgange på DKK, eller hvis operatøren for to på hinanden følgende kvartaler idømmes maksimal bod for forsinkede ankomster og aflyste afgange på DKK. Operatøren i to på hinanden følgende kvartaler idømmes maksimal bod for mangelfuld indsættelse af erstatningsfærger ved havari og andre uforudsete hændelser samt ved ekstremt vejrlig for katamaran- og trimaranfærger. Operatørens indsættelse af erstatningsfærger er mangelfuld, således at kunder der på forhånd har booket plads på afgange på ruten Rønne-Ystad eller ruten Rønne-Køge, forsinkes mere end 3 døgn i forhold til det planlagte afgangstidspunkt for den afgang, kunden havde booket plads på, eller således at døgnefterspørgslen i mere end 3 på hinanden følgende døgn ikke kan løftes. Operatøren i mere end 30 kalenderdøgn grundet samme hændelse gennemfører sejlads med erstatningsfærger med længere overfartstid end angivet i publikumssejlplanen. Operatøren pålægges maksimal bod for lav kundetilfredshed i en kundetilfredshedskategori i to på hinanden følgende kundetilfredshedsmålinger eller operatøren pålægges maksimal bod for lav kundetilfredshed i mere end en kundetilfredshedskategori i samme kundetilfredshedsmåling. Trafikstyrelsen bestemmer i ophævelsesskrivelsen, hvornår ophævelsen skal have virkning. 6.7 Erstatningspligt for operatøren Operatøren er erstatningspligtig over for Trafikstyrelsen efter dansk rets almindelige regler, jf. dog pkt. 6.8 om force majeure. Erstatningen er dog under alle omstændigheder begrænset til DKK (Ansvarsbegrænsningen gælder ikke operatørens ansvar over for tredjemand. Der henvises i den forbindelse til pkt. 5.2.) For forhold, der udløser betaling af bod, kan erstatning kun kræves i det omfang, Trafikstyrelsen dokumenterer et tab ud over bodens størrelse.

17 17 Hovedkontrakt Operatørens misligholdelse 6.8 Force majeure for operatøren Operatøren skal ikke i henhold til nærværende kontrakt anses for erstatningsansvarlig over for Trafikstyrelsen i henhold til pkt. 6.7 for så vidt angår forhold, der ligger uden for operatørens kontrol, og som operatøren ikke ved kontraktens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af 1. afsnit, og som operatøren ikke burde have undgået eller overvundet. Force majeure kan højst gøres gældende med det antal dage, som force majeure situationen varer. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt operatøren har givet skriftlig meddelelse herom til Trafikstyrelsen uden ugrundet ophold efter, at force majeure er indtrådt. Trafikstyrelsen er berettiget til at annullere kontrakten med virkning for fremtidige ydelser, såfremt operatøren er i force majeure i mere end 90 kalenderdage.

18 18 Hovedkontrakt Trafikstyrelsens misligholdelse 7 Trafikstyrelsens misligholdelse 7.1 Trafikstyrelsens misligholdelse af betalingsforpligtelser Såfremt Trafikstyrelsen misligholder sine betalingsforpligtelser i henhold til kontrakten, er operatøren berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens regler. Operatøren er endvidere berettiget til at ophæve kontrakten med virkning for fremtidige ydelser, såfremt operatøren overfor Trafikstyrelsen skriftligt har afgivet påkrav om, dels at Trafikstyrelsen på nærmere specificeret måde har misligholdt sine betalingsforpligtelser, dels at manglende betaling inden 30 dage vil medføre, at kontrakten ophæves, og såfremt Trafikstyrelsen ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser inden fristens udløb. 7.2 Anden misligholdelse fra Trafikstyrelsens side Såfremt der foreligger anden misligholdelse fra Trafikstyrelsens side, skal operatøren straks reklamere herover. 7.3 Erstatningspligt for Trafikstyrelsen Trafikstyrelsen er erstatningspligtig overfor operatøren efter dansk rets almindelige regler, jf. dog nedenfor om force majeure. Erstatningen er dog under alle omstændigheder begrænset til DKK Force majeure for Trafikstyrelsen Trafikstyrelsen skal ikke i henhold til kontrakten anses for erstatningsansvarlig overfor operatøren i henhold til pkt. 7.3 for så vidt angår forhold, der ligger uden for Trafikstyrelsens kontrol, og som Trafikstyrelsen ikke ved kontraktens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af 1. afsnit, og som Trafikstyrelsen ikke burde have undgået eller overvundet. Force majeure kan højst gøres gældende med det antal dage, som force majeure situationen varer. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt Trafikstyrelsen har givet skriftlig meddelelse herom til operatøren uden ugrundet ophold efter, at force majeure er indtrådt. Operatøren er berettiget til at annullere kontrakten med virkning for fremtidige ydelser, såfremt Trafikstyrelsen er i force majeure i mere end 90 kalenderdage.

19 19 Hovedkontrakt Trafikstyrelsens misligholdelse 7.5 Fordringshavermora Om Trafikstyrelsens fordringshavermora gælder dansk rets almindelige regler.

20 20 Hovedkontrakt Afsluttende bestemmelser 8 Afsluttende bestemmelser 8.1 Myndighedskrav mv. Operatøren indestår for, at operatøren og alle operatørens ydelser til enhver tid opfylder samtlige relevante gældende krav, regler, myndighedsforskrifter mv., herunder såvel danske som svenske bestemmelser samt relevante internationale bestemmelser. Operatøren indestår i øvrigt for, at alle nødvendige godkendelser, tilladelser, certifikater mv. tilvejebringes, samt for at alle nødvendige aftaler mv., med myndigheder og andre indgås. 8.2 Arbejdsklausul Trafikstyrelsen er i medfør af ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at operatøren og eventuelle underleverandører tilsikrer arbejdere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal som reference anvendes en kollektiv overenskomst, der er repræsentativ for, hvad der i øvrigt gælder i Danmark i den pågældende sektor. Operatøren forpligter sig til at sikre medarbejdere beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. Overholder operatøren ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan Trafikstyrelsen tilbageholde vederlag til operatøren med henblik på at sikre de ansatte de nævnte ansættelsesvilkår. 8.3 Informationspligt Information til Trafikstyrelsen Operatøren er forpligtet til at udlevere information til Trafikstyrelsen, som beskrevet i kontrakten, herunder i forbindelse med Trafikstyrelsens tilrettelæggelse af næste udbud, som nærmere beskrevet i bilag 2, pkt Information til operatøren for næste kontraktperiode Endvidere er operatøren forpligtet til at udlevere information til operatøren for næste kontraktperiode i forbindelse med eventuel overdragelse af færgebetjeningsopgaven, som nærmere beskrevet i bilag 2, pkt Tavshedspligt Operatøren og dennes underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Trafikstyrelsens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af kontrakten.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS)

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Kontraktudkast Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Indhold Indhold... 3 1 Parterne... 4 2 Baggrund og formål... 5 3 Fortolkningsprincipper... 5 4 Parternes

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

1 Hovedkontrakt 2 Appendiks a) definitioner 3. 4 Appendiks 1.1: Maksimumtakster 5

1 Hovedkontrakt 2 Appendiks a) definitioner 3. 4 Appendiks 1.1: Maksimumtakster 5 1 Hovedkontrakt 2 Appendiks a) definitioner 3 Bilag 1: Ydelsesspecifikation Bøjden-Fynshav 4 Appendiks 1.1: Maksimumtakster 5 Appendiks 1.2: Beskrivelse af Bøjden Færgehavn 6 7 8 Appendiks 1.3: Beskrivelse

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE)

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE) Mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR nr. 34072191 (SLKE) og "Indsæt Arrangørens navn og adresse" (Arrangøren) er dags dato indgået følgende Aftale

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

1 Hovedkontrakt 2 Appendiks a) definitioner 3. 4 Appendiks 1.1: Maksimumtakster 5 6 7 8

1 Hovedkontrakt 2 Appendiks a) definitioner 3. 4 Appendiks 1.1: Maksimumtakster 5 6 7 8 1 Hovedkontrakt 2 Appendiks a) definitioner 3 Bilag 1: Ydelsesspecifikation Samsø-Kalundborg 4 Appendiks 1.1: Maksimumtakster 5 6 7 8 Appendiks 1.2: Ø-kortordningen Appendiks 1.3: Beskrivelse af og vilkår

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Odder Kommune 1 Parterne Mellem Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR: 32 26 43 28 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Hovedkontrakt Marts 2009

Hovedkontrakt Marts 2009 Hovedkontrakt Marts 2009 2 Hovedkontrakt Indledende bestemmelser HOVEDKONTRAKT mellem Trafikstyrelsen Adelgade 13 DK-1304 København K (i det følgende benævnt Trafikstyrelsen) Og Arriva Tog A/S Skøjtevej

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr.

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP/jwi Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Kontrakt om Levering af jobannoncer

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder)

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende benævnt Integrationsministeriet)

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG 2017 Bilag 2 Sociale klausuler Udbud November 2016 Arbejdsklausul

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem 144-179322 MWI/tpt 23.05.2016 KONTRAKT (Kapitalforvalter) om Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling mellem Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende

Læs mere

Videreudvikling og vedligeholdelse af T-Systemet

Videreudvikling og vedligeholdelse af T-Systemet Rammeaftale Videreudvikling og vedligeholdelse af T-Systemet August 2014 2 Rammeaftale Indhold Indhold 1 Parterne 4 2 Indledende bestemmelser 5 2.1 Baggrund 5 2.2 Fortolkningsprincipper 5 3 Leverancen

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til hemmeligholdelsesaftale Indhold INDLEDNING... 2 AFTALENS PARTER... 2 1. FORMÅL... 2 2. PLIGT TIL HEMMELIGHOLDELSE... 3 3. PLIGTENS SUBJEKT...

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø Kontrakt mellem Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V og SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø (i det følgende kaldet Kunden) og LEVERANDØRNAVN ADRESSE POSTNUMMER (i det følgende

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

KONTRAKT. (Administrator) Etablering og administration af investeringsforening. mellem

KONTRAKT. (Administrator) Etablering og administration af investeringsforening. mellem KONTRAKT (Administrator) om Etablering og administration af investeringsforening mellem Bestyrelsen Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende benævnt Bestyrelsen) og

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem 1 Udkast Kontrakt om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

K O N T R A K T. udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen. mellem. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø

K O N T R A K T. udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen. mellem. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø K O N T R A K T om udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen mellem Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø og... (i det følgende benævnt tjenesteyderen) Certificeret efter DS/EN

Læs mere

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem BILAG 4 Kontrakt om ejendomsmæglerbistand mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN]

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-4337 (Mette Langborg, Michael Ellehauge) 15. juni 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-4337 (Mette Langborg, Michael Ellehauge) 15. juni 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-4337 (Mette Langborg, Michael Ellehauge) 15. juni 2016 K E N D E L S E Danske Færger A/S (advokat Erik Kjær-Hansen, København) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ]

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] Side 1/9 SPONSORAFTALE indgået mellem [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] og Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K ( Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere