Private Equity transaktioner i et erhvervsjuridisk perspektiv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Private Equity transaktioner i et erhvervsjuridisk perspektiv."

Transkript

1 Juridisk Institut Kandidatafhandling Cand.Merc.Jur. Private Equity transaktioner i et erhvervsjuridisk perspektiv. Forfatter Klaus Ingildsen Eks. Nr: Vejleder Hanne Søndergård Birkemose

2 1. INDLEDNING PROBLEMFORMULERING METODE AFGRÆNSNING FASTLÆGGELSE AF BEGREBET PRIVATE EQUITY THE VENTURE CAPITAL CYCLE PRIVATE EQUITY TRANSAKTIONER FINANSIERING AF PRIVATE EQUITY TRANSAKTIONER Udbetaling af målselskabets midler Etablering af skatteskjold Trade-off theory Låneoptagelsens effekt på agency cost Rentefradragsbegrænsning Finansiering af overtagelsestilbud på noteret selskaber Akkvisitionssummen LEVERAGED BUYOUT KONSTRUKTION Låneoptagelsen Seniorfinansiering Mezzaninkapital PIK (Payment in Kind) finansiering OVERTAGELSESSTRUKTUREN DEBT PUSHDOWN FORBUD MOD SELVFINANSIERING JF. ASL 115, STK FORMÅLET MED ASL 115, STK SELVFINANSIERINGSFORBUDDETS FORHOLD TIL AKTIONÆR LÅN, JF. ASL 115, STK DEN OMFATTENDE PERSONKREDS DE OMFATTENDE DISPOSITIONER Forbud mod at yde lån ii

3 Særligt om koncernlån Særligt om udenlandske moderselskaber Særligt om udenlandske datterselskaber Særligt om Cash pool ordninger Forbud mod sikkerhedsstillelse Særligt om covenants Forbud mod at stille midler til rådighed Kapitalafgang fra målselskabet Udbetaling af selskabets midler før og efter overtagelsen SÆRLIGT OM KAPITALAFGANG AF MÅLSELSKABETS MIDLER I FORM AF UDBYTTE OG KAPITALNEDSÆTTELSE Udbetaling af målselskabets midler i praksis Udbetaling af målselskabets midler i form af udbytte Særligt om noteret selskaber Udbetaling af målselskabets midler i form af kapitalnedsættelse Afholdelse af transaktionsomkostninger i en LBO transaktion ÆNDRING AF KAPITALDIREKTIVET LIBERALISERING AF SELVFINANSIERINGSFORBUDDET ANVENDELIGHEDEN AF ARTIKEL 23 I PRIVATE EQUITY TRANSAKTIONER KONKLUSION LITTERATURLISTE EXECUTIVE SUMMARY iii

4 1. Indledning. Indtil for nydeligt var begrebet Private Equity relativt ukendt i Danmark, men i USA har begrebet været kendt i mange år. I de seneste år er private equity transaktioner også blevet et hyppigt fænomen i Danmark og har i stigende grad tilkaldt sig opmærksomhed hos danske medier, advokatkontorer, banker og myndigheder mv. I perioden har private equity funds foretaget private equity investeringer i 192, mere eller mindre kendte, danske virksomheder. Alene i 2007 foretog private equity funds således 39 opkøb af danske virksomheder. 1 Det er især de store virksomhedsovertagelser af det danske telefonselskab TDC 2 og facilitet services virksomheden ISS, som har tiltrukket sig opmærksomhed, da disse har vist at medføre en række samfundsmæssige og juridiske problemstillinger, som ikke tidligere er set i dansk ret. 3 Ofte fortrækker private equity funds at leve et stille liv og ikke tiltrække sig opmærksomhed på grund af arrangementets private karakter, hvor der kun er få partnere involveret. Heri ligger at ekstern indblanding hverken er ønsket eller nødvendig. 4 Det finansielle miljø har igennem en lang periode været favorabelt for private equity investeringer, hvilket er resultatet af lave renter, globalt økonomisk opsving med små chancer for konkurser, høj likviditet og stigende konkurrence imellem banker. 5 Den igangværende finansielle krise som verden oplever lige nu har sænket private equity investeringerne, men der er ikke nogen grund til at tro, at det er enden på private equity investeringer. Der er nærmere tale om en naturlig opbremsning og tilpasning til de volatibel kapitalmarkeder. 6 En private equity transaktion kan fremkomme i flere forskellige former og stadier, men det er især måden hvordan disse private equity transaktioner finansieres på, som tiltrækker opmærksomhed, da resultatet ofte vil være at det er målselskabet som finansierer store dele af sin egen overtagelse, hvilket som udgangspunkt ikke er tilladt i dansk ret. I praksis sker overtagelsen ved at private equity fund en gennemfører en lånefinansieret virksomhedsovertagelse, en såkaldt Leveraged buyout (LBO), hvor private equity fund en optager massive lån til at finansiere overtagelsen, som efter 1 Jf. CEBRs rapport, Private equity i Danmark, 2008, s. 22 ff. 2 Med sin købspris på 14 milliarder dollars var overtagelsen af TDC den anden største private equity buyout i verden i 2005 og tiltrak dermed meget opmærksomhed, ikke kun i Danmark, men i hele verden. 3 Se nærmere bl.a. nærmere herom i Søren Jenstrup og Jacob Skaffe Pedersen: TDC- sagerne i selskabsretlig sammenhæng. Erhvervsjuridisk tidsskrift nr. 4 og Thomas Grønkær og Søren Kyhl, TDC casen set ud fra erhvervsobligations synsvinkel, FinansInvest, nr. 5, 2006 og Økonomi- og Erhvervsministeriet, Kapitalfonde i Danmark, Økonomisk Tema nr Jf. Robert Spliid, Kapitalfonde, 2007, s. 9 ff. 5 Jf. Wells, Clive LBO Financing- The latest tool, International Financial Law Review, September 2005, s Jf. Troels Christiansen og Jørn Christiansen, Børsens ledelseshåndbog, Køb og salg af virksomheder, afsnit

5 overtagelsen skubbes ned i målselskabet, hvorved dennes risiko profil kan forandres til skade for målselskabets minoritetsaktionærer og kreditorer, hvilket strider imod den selskabsretlige grundtanke. 7 Dermed betragtes konsekvenserne af en LBO ofte som problematiske, da fremgangsmåden ligger meget fjernt fra de virksomhedsovertagelser som tidligere er set i Danmark og ligeledes de juridiske problemstillinger som følger i kølvandet på en LBO transaktion. 1.1 Problemformulering. På baggrund af den store opmærksomhed som private equity transaktioner tiltrækker og transaktionens komplicerede struktur er det af stor betydning for en private equity fund, at transaktion er tilstrækkelig beskyttet ud fra et juridisk standpunkt og derfor vil denne kandidatafhandling tage sit udgangspunkt i denne problemstilling. Fokus i afhandlingen vil være på at sikre, at den lånefinansierede virksomhedsovertagelse gennemføres i overensstemmelse med lovgivningen, således at transaktions lovlighed efterfølgende ikke kan bestrides. I den sammenhæng vil der kort blive gjort rede for hvad formålet med private equity er og hvordan private equity funds er struktureret. Efterfølgende vil det blive analyseret, hvordan finansieringen af en private equity transaktion mest fordelagtigt kan struktureres til fordel for private equity fund en. Efter at have klarlagt, hvordan en private equity transaktion i praksis bliver struktureret vil der blive foretaget en analyse, hvor den juridiske risiko i private equity transaktioner bliver klarlagt og på baggrund heraf fastlægge under hvilke rammer en private equity transaktion mest effektivt kan gennemføres i Danmark under gældende lovgivning. Til sidst vil det blive analyseret nærmere, om de fremtidige selskabsretlige tiltag i EU og Danmark forventes at medføre bedre vilkår for gennemførelsen af private equity transaktioner. 1.2 Metode Denne afhandling tager sit udgangspunkt i den traditionelle retsdogmatisk metode 8, men ud fra en erhvervsjuridisk tilgangsvinkel. Dette skal forstås således, at ved at undersøge gældende ret på bag- 7 Jf. Paul Krüger Andersen, Aktie- og anpartsselskabsret, 9. udgave, s. 33 ff. 8 Se nærme herom i Ruth Nielsen, Retskilderne, 7 reviderede udgave, s 20 ff. 5

6 grund af analyse og fortolkning af relevante retskilder, 9 opstilles fremtidige brugbare løsninger, hvor vægten ikke ligges på efterfølgende konfliktløsning, men på forudgående forebyggelse af konflikter og indgreb. 10 Formålet med erhvervsjuraen er ikke at anvende juraen til løsning af en allerede opstået tvist, men derimod om på forhånd, når der disponeres, at sikre, at der træffes beslutning under hensynstagen til den relevante jura. 11 Dette skyldes at erhvervslivets behov er fremadrettet, internationalt orienteret og udøves snarere ved problemløsning end konfliktløsning, snarere gennem forhandlings proces end domstolsproces, snarere under en kompleks, integreret hensyntagen til økonomi, samfundsforhold og almene retsprincipper end ud fra strikte juridiske kriterier og komplicerede juridiske grænsedragninger. 12 I forbindelse hermed er det relevant at inddrage erhvervsøkonomisk teori, hovedsagligt finansieringsteori til at opstille de mest effektive løsninger. Sammenspillet mellem økonomiske- og juridiske teorier refereres også til som retsøkonomisk teori, hvor almindelig mikroøkonomisk teori anvendes til at undersøge opståen, udviklingen og virkninger af retsregler og retlige institutioner. 13 Der har dog været delte meninger om, hvorvidt retsøkonomi bør inddrages til at fastlægge gældende ret. 14 Naturligvis kan selskabsretten ikke i alle sine facetter underligges en økonomisk analyse, men sammenspillet mellem teorierne kan oplagt medvirke til, at skabe optimale forretningsbetingelser for danske selskaber og dermed sikre samfundsmæssig efficiens. 1.3 Afgrænsning. Begrebet private equity funds, også på dansk kaldet kapitalfonde, er ofte anvendt og nævnt i forskellige sammenhæng. I Europa anvendes begrebet private equity ofte synonymt med begrebet ven- 9 De retskilder som ligger til grund for analysen vil som udgangspunkt være de almindelige retskilder, som relevant lovgivning, retspraksis og lovens forarbejder. Dog anses det også nødvendig at inddrage juridisk litteratur og administrativ praksis fra relevante forvaltningsorganer som Erhvervs og Selskabsstyrelsen m.v. I det omfang afgørelserne ikke er offentligt tilgængelige vil der blive henvist til den litteratur, hvor afgørelserne er refereret. Disse er ikke normative for domstolene jf. grundlovens 3, men anvendes ofte i retssager. Jf. nærmere herom i f.eks. i sagerne U.1965.B250H og U H. 10 Jf. Børge Dahl, Erhvervsjura, 8. udgave, s. 29 f. 11 Jf. Børge Dahl, Erhvervsjura, 8. udgave, s. 28 ff. 12 Jf. Børge Dahl, Erhvervsjura, 8. udgave, s. 27 f 13 Jf. Agnete Raaschou-Nielsen og Nicolai Juul Foss, Indledning til rets- og kontraktsøkonomi, 1996, s.11 f. 14 Se nærmere herom i; Paul Krüger Andersen og Ruth Nielsen, Retsøkonomi og retskildelære, UFR.1998B.476, Jesper Lau: Retsøkonomiens veje og vildveje, UFR 1999B115. 6

7 ture capital, men i USA er begrebet venture capital primært anvendt i forbindelse med investeringer i virksomheders tidlige stadier, de såkaldte seed og start up. 15 I USA anvendes begrebet private equity i forbindelse virksomhedsovertagelser, hvor selskabet overtages helt eller delvist af private equity fund en. 16 I denne kandidatafhandling vil begreberne private equity og venture capital ikke blive anvendt synonymt. Begrebet private equity vil i denne afhandling blive anvendt i forbindelse med de såkaldte private equity transaktioner, hvor et selskab helt eller delvis overtages af en private equity fund. Private equity funds har skabt meget diskussion i det politiske system både i Danmark og EU, om hvilken regulering private equity funds skal underlægges. 17 Denne afhandling vil ikke behandle disse overvejelser og vil kun forholde sig til den praktiske gennemførelse af en private equity transaktion. I den forbindelse vil det heller ikke blive diskuteret, hvorvidt gældende lovgivning og regler er passende eller dækkende i forhold til disse private equity transaktioner. Det vil primært blive den danske selskabslovgivning, som vil danne fundament for den juridiske analyse, men andre love og regler vil blive inddraget, i det omfang behandlingen af afhandlings problemstillingen kræver det. Det er primært den koncernstruktur som bliver etableret i forbindelse med en private equity transaktion og ikke selv private equity fund en, som vil være genstand for den økonomiske og juridiske analyse i denne afhandling. Ligeledes vil de tiltag, som private equity funds iværksætter efter målselskabets overtagelse med henblik på at øge dets værdi, vil kun blive behandlet sporadisk. I forbindelse med den juridiske analyse vil der ikke blive foretaget en afgrænsning af selvfinansieringsforbuddet i forhold til fusion og egne aktier, og ligeledes vil ubetaling at målselskabets midler ved likvidation ikke blive behandlet i afhandlingen, da disse sjældent forekommer i praksis ved en private equity transaktion. 2. Fastlæggelse af begrebet private equity. Private equity er overordnet set en form for mellem - eller langfristet, risikovillig virksomhedsfinansiering, som stilles til rådighed til gengæld for en unoteret aktiepost(private equity) i virksomheden med det formål at generere et attraktivt afkast til investorerne Jf. Dan Moalem, Venture capital selskaber- samspil mellem jura og økonomi, Juridiske emner ved Syddansk universitet 2001, s 2 f. 16 Jf. Thomas Krüger Andersen, Etablering af Private Equity funds, NTS 2005:4, s. 90 f. 17 Økonomi og Erhvervsministeriet: Kapitalfonde i Danmark, 2006, og EU Kommissionen: Report of the alternative investment expert group: Developing European private equity. 18 Jf. Søren Plesner, Private equity, Finans/Invest nr s. 16 f. 7

8 Begrebet private equity funds refererer overordnet til den fundraising proces hvor der rejses kapital til investeringer i unoteret selskaber. Den rejste kapital indsamles typisk i en selskabsform(a pool investment vehichle), som forsyner investorerne med attraktive investerings fordele som, begrænset hæftelse, fleksible juridiske strukturer, og skattetransparenthed dvs. mulighed for at blive beskattet som investorerne selv havde foretaget investeringen direkte. I Danmark kunne det selskab være et kommandit- eller partnerselskab 19, mens det i udlandet typisk vil være organiseret som et limited partnership, som kendes fra engelsk og amerikansk ret. 20 Denne juridiske enhed, hvori den rejste kapital indsamles i, kaldes i praksis for en private equity fund, hvilket ikke må forveksles med selve fundrasing processen. 21 Udover selskabet hvor kapitalen rejses i består fund en af en række investorer, typisk institutionelle investorer, som pensionskasser og forsikringsselskaber, der ønsker, eller er forpligtet af loven, til at opretholde en diversificeret investerings porteføljer, som også indeholder aktier eller anparter i unoteret selskaber. Derudover er der et management team, som typisk tager initiativet til at etablere fund en og deltager som en såkaldt general partner der står for den daglige drift af fund en og som tager initiativ til forfølge potentielle investerings muligheder. 22 De største private equity funds som har været aktiv i Danmark er baseret i lande, uden for dansk retsområde, som har en mere lempelig lovgivning The venture capital cycle En private equity investering er i den økonomiske teori beskrevet som en proces, som indeholder tre forskellige stadier, og er ofte refereret til som The Venture Capital Cycle. 24 De tre stadier er kort beskrevet i det følgende: 19 Se nærmere herom i Thomas Krüger Andersen, Etablering af Private Equity funds, NTS, 2005:.4 og Andreas Hallas Pedersen & Jacob Høeg Madsen, Private equity undtagelsen, Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2007/2 s og Dan Moalem, Venture capital selskaber samspil mellem jura og økonomi, Juridiske Emner ved Syddansk Universitet, 2001 s Se nærmere herom i Joseph W. Barlett Equity finance, Venture Capital, Buyouts, Restructurings and Reorganizations(1995) 2. Edtion Volume 1, kapitel 3, Selecting the form of organization, og Jack S. Levin Structuring Venture Capital, Private Equity, and Entrepreneurial Transaction (2005) afsnit Endvidere skal begrebet private equity fund ikke opfattes som en fond, som det kendes ud fra dansk ret, hvor fonden er selvejende og hvor stifteren giver afkald på indskudte midler, jf. Erik Werlauff, Selskabsret, 2006, s. 104 f. 22 Jf. Joseph W. Barlett, Equity finance Venture Capital, Buyouts, Restructurings and Reorganizations, 1995, 2. Edtion Volume 1, kapitel 3; Selecting the form of organization og Jack S. Levin Structuring Venture Capital, Private Equity, and Entrepreneurial Transaction (2005) afsnit Jf. Berlingske Nyhedsmagasin Nr. 1, Særnummer om privat equity funds, Januar, 2006 s. 44 f. 24 Jf. Paul Gompers & Josh Lerner: The venture capital cycle, 2ed., 2004, and Thomas Krüger Andersen,The venture capital cycle- from a legal perspective. 8

9 1. Det første stadie består i at management team et rejser den nødvendige kapital, også kaldet fundraising, fra institutionelle og andre velhavende investorer og etableringen af det såkaldte private equity fund. 2. Det andet stadie kan opdeles i to faser. 25 Først lokaliseres potentielle målselskaber og herefter gennemfører private equity fonde en såkaldt buyout, hvor man opnår kontrol over investeringen. Efterfølgende skal investeringens potentiale realiseres ved at private equity fund en påbegynder de forbedringer, nye initiativer og opretter kontrolsystemer som skal transformere portefølje selskaberne om til værdi skabende investeringer. 3. Private equity fund en planlægger og udfører sin exit fra disse investeringer, deler profitten imellem private equity fund ens management team og investorerne efter nærmere aftalte kriterier og efterfølgende nedlægges private equity fund en. 2.2 Private equity transaktioner. En private equity transaktion forekommer i det andet stadie i den såkaldte venture capital cycle og er et overordnet udtryk for den proces, hvori byuout en gennemføres. Selve processen består i at private equity fund en overtager et målselskab fra selskabets eksisterende aktionærer. Overtagelsen af et målselskab vil typisk være betinget af, at private equity fund en opnår en bestemmende indflydelse ved at overtage % af målselskabets aktier og dermed opnår kontrol over målselskabet. De resterende aktier vil typisk være ejet af de eksisterende ejere eller selskabets ledelse direkte eller indirekte igennem incitament ordninger. 26 Begrebet buyout er dermed et synonym for en virksomhedsovertagelse, hvor et målselskab overtages helt eller delvist. Det er en vigtig del af private equity fund ens investeringsstrategi at opnå en kontrollerende aktiemajoritet således, at værdiskabende tiltag kan gennemføres uden forstyrrelse af andre aktionærer. Derfor vil et noteret selskab, i de såkaldte private to public transaktioner, efterfølgende blive afnoteret for at undgå utilsigtet indblanding fra selskabets omgivelser. 25 Jf. Dan Moalem, Venture capital selskaber- samspil mellem jura og økonomi, Juridiske emner ved Syddansk universitet 2001 s. 6 f. 26 Jf. Krüger Andersen and Karsten Engsig Sørensen: Company law and finance 2007, Thomas Krüger Andersen The venture capital cycle- from a legal perspective s. 273 f. 9

10 2.3. Finansiering af private equity transaktioner. Typisk vil private equity transaktioner være lånefinansieret og dermed reducere behovet for egenkapital til at finansiere overtagelsen af selskabet. 27 Lånekonstruktionen er ofte kompleks, og fremmedfinansieringen vil typisk komme fra flere forskellige långivere i forskellige varianter i form af sikret og usikret lån. 28 Denne finansieringsstrategi kaldes også for leveraged buyout (LBO). Leveraged buyout er dermed et overordnet begreb for en lånefinansieret virksomhedsovertagelse, hvor målselskabet efter overtagelsen gældsættes kraftigt, således at køber opnår finansielle fordele i forbindelse med overtagelsen. Disse fordele udgør ofte de bagvedliggende motiver for at gennemføre en LBO transaktion, men samtidigt medføre den massive gældsætning også nogle risiko faktorer, som kræver særlig opmærksomhed Udbetaling af målselskabets midler. En stor fordel ved en LBO transaktion er, at målselskabets frie midler med fordel kan anvendes til, efter overdragelsen, at afdrage eller på anden måde stå til rådighed for fremmedfinansieringen. Ræsonnementet bag ved at anvende selskabets frie midler til at nedbringe gælden med er, at afkastet af selskabets overskydende midler ofte er lavt, pga. midlernes likviditet og lave risiko, og derfor set ud fra en økonomisk betragtning, vil have en større effekt hvis selskabets frie midler anvendes til at nedbringe gælden med. 29 Derfor vil der efter overtagelse blive optaget lån i selskabets aktiver til at frigøre midler til nedbringelse af den dyre usikrede gæld. I den forbindelse er det vigtig at selskabet råder over materielle aktiver, hvilket vil gøre det nemmere at fremskaffe den nødvendige fremmedkapital, da långivere ofte vil betinge sig sikkerhed i disse aktiver for at stille finansiering til rådighed. 30 Derfor er målselskabets eksisterende kapitalstruktur af stor betydning for at LBO strategien kan anvendes. Hvis selskabet allerede inden overtagelsen har en signifikant gældspost vil det medføre at mulighederne for at optage lån, til at finansiere overtagelsen, bliver tilsvarende reduceret. 31 Dermed stiger låneomkostningerne ved at optage usikrede lån, eller tilsvarende stiger behovet for egenkapital til at finansiere overtagelsen. Derudover vil der være fokus på at frigøre midler i selskabet ved at reducere 27 Jf. Simon Beddow and Karl Taylor. Private equity transaction. An overview 2004 s. 19 f. 28 Se nærmere herom i afsnit Jf. Koller mfl.,valuation, 4. edition. S. 171 f. 30 Jf. Donald DePamhilis, Mergers, acquisitions and other restructuring activities, 2.edition. s. 562 ff. 31 Jf. Patrick A. Gaughan, Mergers, acquisitions and corporate restructuring, 1999, s. 302 f. 10

11 omkostningsniveauet. Dette kan ske ved en reduktion af medarbejderstaben, eliminering af afdelinger som ikke skaber værdi, frasalg af aktiver og en skarp kontrol af produktionsomkostningerne. 32 Endvidere vil der blive gennemført finansielle tiltag som at nedbringe den arbejdskapital, der er bundet i selskabet, f.eks. ved at nedbringe varelagere eller reducere kreditperioder til kunder, som ligeledes vil frigøre likviditet Etablering af skatteskjold. Det argument som typisk fremføres for at anvende LBO til at overtage et selskab, er det såkaldte skatteskjold, som øger selskabets værdi ved at reducere den effektive rente på lånefaciliteterne og dermed øge pengestrømmen til egenkapitalen. Teorien om, at man kan øge selskabets værdi igennem etablering af et skatteskjold stammer fra Miller og Modigliani s (M&M) finansieringsteori, der antager at selskabets værdi kan øges ved at øge mængden af fremmedkapital i selskabet. 34 Teorien opstiller en række propositioner, der omhandler et selskabs kapitalstruktur og konsekvenser af ændringer af denne. M&M opstiller følgende forudsætninger, som antages at gælde for et perfekt kapitalmarked. Der er ingen skatter, ingen transaktionsomkostninger og enkeltindivider og selskaber kan låne til den samme rente. 35 Den første proposition som anføres er I et perfekt kapitalmarked vil markedsværdien af et selskab være uafhængig af dets kapitalstruktur. 36 M&M anfører i deres artikel, at selskabsværdi ikke er afhængig af selskabets kapitalstruktur, men at markedsværdien er givet ved nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme, som selskabet generere. 37 Dette understøttes af, at så længe investorerne og selskabet begge kan låne til den risikofri rente, vil investorerne ikke være villige til at betale mere for et selskab som har optaget lån, da investo- 32 Jf. Patrick A. Gaughan, Mergers, acquisitions and corporate restructuring, 1999, s. 302 f. 33 Jf. Brealey, Richard A., Stewart C. Myers, og Franklin Allen: Coporate finance 8. udgave. S. 812 ff. 34 Jf, Merton H. Miller og Franco Modigliani The cost of capital, Coporation finance and the theory of investment Trykt i American Economic Review 48 (June 58) s og Merton H. Miller og Franco Modigliani Coporate income taxes and the cost of capital: A correction 1963, The American Economic Review Vol 53 no. 3 ss Jf.Ross, Westerfield, Jaffe og Jordan, Modern Financial Management, 8. udgave, s. 447 f. V = EK + FK = V 36 Dette kan udtrykkes vha. af formelen: U L 37 Jf. Merton H. miller og Franco Modigliani The cost of capital, Coporation finance and the theory of investment 1958, American Economic Review 48 (June 58) s

12 rerne selv kan låne under identiske betingelser, end et selskab uden gæld og dermed er selskabets kapitalstruktur uden betydning for selskabets værdi. 38 En konsekvens af et selskab optager lån, udtrykker M&M ved deres 2. proposition: Aktionærens afkastkrav fra egenkapitalen i et selskab med lån, er proportionalt med forholdet mellem fremmedkapital og egenkapital. 39 M&M anfører dermed at aktionærens forventninger til afkastet af egenkapitalen, stiger i proposition med at gælden i selskabet, og dermed påvirker det ikke aktionærerne, da stigningen i det forventede afkast kompenseres ligeligt med en stigning i risiko og dermed i aktionærernes samlede afkast krav. Stigningen i aktionærernes krav til det samlede afkast skyldes, at långiverne skal honoreres før selskabets aktionærer og dermed vil aktionærerne betinge sig et højere afkast for at kompensere for den forøgede risiko som selskabet påtager sig ved at optage lån. 40 I M&M 3. proposition indføres et mål for selskabets kapitalomkostninger, den såkaldte WACC. 41 Denne defineres som et vægtet gennemsnit mellem aktionærens og långiverens afkastgrad og er i en skattefri verden, et mål for det afkast krav, som selskabets aktionærer og långivere stiller til selskabet og M&M formulerer det som følgende: På et perfekt kapitalmarked, er et selskabs kapitalomkostninger uafhængig af dets kapitalstruktur, og er lig afkastkravet fra egenkapitalen, såfremt selskabet er gældfrit. 42 M&M påviser med proposition 3, at afkastkravet til et selskab kun afhænger af aktivernes risiko og ikke kapitalstrukturen. Dermed er selskabets kapitalstruktur uden betydning for markedsværdien af selskabet, og dets investorer, såfremt det forudsættes at skat ikke eksisterer i samfundet. 43 For at opsummere på M&M s opstillede propositioner er den foreløbige konklusion, at når et selskab ændrer på sin kapitalstruktur, så forandrer risikoen og afkastkravene sig, men selskabets overordnet kapitalomkostninger forandrer sig ikke Jf. Brealey, Richard A., Stewart C. Myers, og Franklin Allen: Coporate finance 8. udgave. s. 449 f. 39 Dette kan udtrykkes vha. formelen: r E = WACC( førskat) + ( WACC( førskat) R ) 40 Jf. Brealey, Richard A., Stewart C. Myers, og Franklin Allen: Coporate finance 8. udgave. s Weighted adverage cost of capital. 42 Dette kan udtrykkes vha. formelen: WACC( førskat) = r E EqV V L + r D D V L D D EqV 43 Jf. Brealey, Richard A., og Franklin Allen: Principles of coporate finance, 7. udgave, s.476 f. 44 Jf. Brealey, Richard A., Stewart C. Myers, og Franklin Allen: Coporate finance 8. udgave. s. 461 f. 12

13 De forudsætninger som M&M opstiller i forbindelse med deres propositioner er i praksis ikke anvendelige, da et perfekt kapitalmarked ikke eksisterer. Derfor indføres skat i M&M teoretiske grundlag, og heri ligger fordelene i skatteskjoldet. Det fremkommer af statsskattelovens 45 6, e at renteomkostninger som stammer fra fremmedfinansiering, kan fratrækkes i selskabets skattepligtige indkomst, hvis de vedrører de indkomstkilder, hvis indtægter er skattepligtige jf. selskabsskattelovens 46 9 stk.1, 1.pkt. Det fremgår endvidere af bestemmelsen, at udgifterne skal fratrækkes ved indkomstopgørelsen og dermed opnås en skattebesparelse ved at selskabets lånerente bliver reduceret med skattesatsen. 47 Lignende bestemmelse findes i de fleste landes lovgivning, og skaber dermed grundlag for at fratrække renteudgifter i selskabets indkomst. Dette medfører, at i en verden med skat, at et selskab med fordel kan øge sin gældsandel og dermed reducere kapitalomkostninger og dermed øge pengestrømmen til egenkapitalen. Dermed er det nødvendigt, at omskrive M&M 3. proposition omhandlende afkastkravet fra aktionærer og långivere til selskabet, WACC(før skat), for at tage højde for de skattemæssige besparelser fra renteudgifterne. 48 Herefter fremstår WACC en som de faktiske kapitalomkostninger selskabet reelt har og kan udtrykkes således: Et selskabs kapitalomkostninger er det vægtede gennemsnit af aktionærer og långiveres afkastkrav, fratrukket den skattemæssige besparelse fra renteomkostningerne. 49 Værdien ved at reducere selskabets skattebetalinger, og dermed øge selskabets cash flow, tilfalder selskabets aktionærer og selskabet stiger på baggrund heraf i værdi. 50 På baggrund af ovenstående anføres det, at selskabets markedsværdi er afhængig af kapitalstrukturen, og er lig selskabets markedsværdi uden gæld tillagt nutidsværdien af skatteskjoldet og selve værdiforøgelsen ved at anvende skatteskjoldet kan udtrykkes således: Lovbekendtgørelse om indkomstskat til staten. 46 Lovbekendtgørelse nr om indkomstbeskatning af aktieselskaber mv. 47 Effektiv lånerente= lånerente* (1-skattesatsen) = r*(1-t). 48 Jf. Brealey, Richard A., Stewart C. Myers, og Franklin Allen: Coporate finance 8. udgave. s. 461 f. WACC efterskat EqV V 49 Dette kan udtrykkes vha. formelen: ( ) = + (1 t) 50 Jf, Brealey, Richard A., Stewart C. Myers, og Franklin Allen: Coporate finance 8. udgave. s. 471 f. 51 Dette kan udtrykkes vha. formelen: V L CFtoD & Eq = = WACC g ( førskat) FCF WACC ( førskat) r E D r + g WACC D ( førskat) L r D T = g D V L FCF WACC ( efterskat) g 13

14 V L = EK + FK + Nutidsværdi af skatteskjold. V L = VU+ Nutidsværdi af skatteskjold Trade-off theory. Som anført ovenfor kan selskabets værdi øges ved at øge gældssætningen af selskabet under den forudsætning at selskabet agerer på et perfekt kapitalmarked med skat, men uden transaktionsomkostninger. Denne forudsætning holder i praksis ikke, da et selskab som øger sin gældsandel markant vil skulle forholde sig til transaktionsomkostninger som opstår heraf. Ved at et selskab øger sin gældsandel kan det medføre, at selskabet overskrider sin kritiske gældsandel og dermed øges sandsynligheden for at selskabet ikke har mulighed for at betale sine kreditorer og kommer i økonomiske vanskeligheder. Dette begreb kaldes også for finansiel distress. Långivere er opmærksomme på denne risiko og vil træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå at lide et tab på tilgodehavender på selskabet. 52 De typiske konsekvenser vil være, at selskabet skal betale en højere rente, hvori risikoen for financial distress er indregnet, eller at selskabet vil blive nægtet at få stillet låne faciliteter til rådighed. Denne problemstilling vedrørende et selskabs kapitalstruktur refereres til som trade- off theory, hvor det vurderes om de fordele der ligger i at øge selskabets gæld, og dermed selskabets værdi, opvejer de omkostninger som er forbundet med financial distress. 53 Den risiko som långiver påtager sig, ved at låne til et selskab som nærmer sig den kritiske gældsandel, kommer til udtryk ved at långiver tillægger renten et risikotillæg som skal kompensere for den øgede sandsynlighed for at selskabet kommer i financial distress. Aktionærens afkastkrav stiger også i takt med at risikoen for financial distress stiger, men i takt med at risikoen overgår fra aktionærerne til långiveren, aftager aktionærernes afkastkrav. 54 Endvidere skal andre indirekte omkostninger i forbindelse med financial distress medtages, som f.eks. manglende tro/kredit-værdighed hos leverandører, kunder eller samarbejdspartnere konkursomkostninger, og fratrædelse af medarbejder pga. af usikkerhed omkring selskabets fremtid mv. Disse omkostninger kan være svære at estimere, men må ikke undervurderes og skal medtages i den endelige betragtning. 55 For at vurdere konsekvenserne ved financial distress kan der opstilles følgende formel: 52 Jf. Brealey, Richard A., Stewart C. Myers, og Franklin Allen: Coporate finance 8. udgave. s. 476 f. 53 Jf. Brealey, Richard A., Stewart C. Myers, og Franklin Allen: Coporate finance 8. udgave. s. 488 f. 54 Jf. Brealey, Richard A., Stewart C. Myers, og Franklin Allen: Coporate finance 8. udgave. s. 456 f. 55 Jf. Brealey, Richard A., Stewart C. Myers, og Franklin Allen: Coporate finance 8. udgave. s. 392 f. 14

15 V L = V U + nutidsværdi af skatteskjold- nutidsværdi af omk. ved financial distress. 56 Så længe nutidsværdien af skatteskjoldet er større en nutidsværdien af omkostningerne ved financial distress vil selskabets værdi blive forøget. Nutidsværdien af omkostningerne ved financial distress afhænger af sandsynligheden for financial distress indtræffer. Empiriske undersøgelser viser, at distress cost kan have en stor betydning for et selskabs værdi og at disse omkostninger kan medføre en nedgang på 10 til 20 % af selskabets markedsværdi. 57 Den optimale kapitalstruktur for et selskab er svær at definere og er afhængig af mange forskellige faktorer. Selskaber med materielle aktiver og stabile cash flow, som kan anvendes til at udnytte et evt. skatteskjold, har mulighed for at have en forholdsvis høj gældsandel, hvorimod selskaber med immaterielle aktiver og ustabile cash flow ofte vil have en forholdsvis lav gældsandel. I begyndelsen stiger nutidsværdien af skatteskjoldet i takt med gælden øges i selskabet. Ved et moderat gældsniveau er sandsynligheden for financial distress ubetydelig og således opvejes omkostningerne rigeligt at fordelene ved at udnytte skatteskjoldet. Men på et givent tidspunkt stiger sandsynligheden betragteligt for fianacial distress indtræder i takt med at gælden i selskabet øges og fordelene i skatteskjoldet bliver kraftigt reduceret. Den optimale kapitalstruktur kan udtrykkes således: The theoretical optimum is reached when the present value of tax savings due to further borrowing is just offset by increases in the present value of costs of distress. 58 På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at der ikke findes en optimal kapital struktur som passer til alle selskaber, men vil være forskellige fra selskab til selskab. Fordelene skal opvejes mod ulemperne før en endelig beslutning tages. Trade-off teorien er derfor yderst relevant i forbindelse med LBO, og for at lette finansieringen af selskabet mest muligt og opnå fordelene heri Låneoptagelsens effekt på agency cost. Det som kendetegner en LBO transaktion er, som tidligere nævnt at en stor del af akkvisitionssummen består af fremmedfinansiering. De forskellige långivere vil på bedst mulig vis forsøge at beskytte sine tilgodehavender hos selskabet, ved at forhindre at selskabet bevidst øger sin gældsandel uden långivers accept og dermed øger 56 Jf. Brealey, Richard A., Stewart C. Myers, og Franklin Allen: Coporate finance 8. udgave. s. 476 f. 57 Jf. Andrade and Steven Kaplan How costly is financial(not economic) distress? Evidence from highly leveraged transactions that became distressed The journal of finance, Vol. 53, No. 5 (Oct, 1998) pp Jf. Brealey, Richard A., Stewart C. Myers, og Franklin Allen: Coporate finance 8. udgave. s. 477 f. 15

16 sandsynligheden for at ende i financial distress. Dette sker ved at indsætte, såkaldte covenants 59 i lånedokumenterne, som forhindrer selskabet i at øge sin gældsandel ud over en specifik grænse. Overordnet vil långiveres krav til låntageren forøges i takt med at selskabet øger sin gældsandel og risikoen dermed overgår fra selskabets aktionærer til långivere. Da långivere bærer en stor del af risikoen er det i långiveres interesse, i overensstemmelse med selskabets ejere, at holde selskabet ude af økonomiske problemer. Sådanne begrænsninger kan være at selskabet bliver underlagt krav om løbende afrapportering, forsikringer eller at selskabet ikke må foretage væsentlige ændringer, som f.eks. at frasælge væsentlige dele af selskabet eller bevæge sig ind på nye forretningsområder, uden långiverens accept. Dette skal forhindre at selskabets risiko profil forandrer sig efter låneaftalens indgåelse. Ligeledes kan der være aftalt en såkaldt change of ownership klausul, hvori der aftales at gælden forfalder ved ejerskifte i selskabet. 60 Høj gældsætning af et selskab kan dermed medvirke til at reducere agency cost 61, ved at långivere indtager en aktiv rolle og medvirker til at sikre selskabets forsatte positive udvikling til fordel for ejerne af selskabet. Ved at påføre det låntagende selskab en række begrænsninger for adgang til likviditet, tvinger det selskabets ledelse til at agere anderledes end hvis de havde ubegrænset adgang til likvider, enten via frie midler i selskabet eller ved at optage ny gæld. Disse omstændigheder medfører, at ledelsens handlefrihed bliver indskrænket og dermed øges ledelsens fokus på at træffe de rigtige beslutninger, som skaber værdi for selskabet. Ligeledes vil en LBO transaktion lede til en stigning i forventningerne til selskabets indtjening til at afholde de stigende renteomkostninger, der medfører at det frie cash flow reduceres og dermed de midler som selskabets ledelse har til rådighed til at investere og påfører ledelsen et pres om kun at vælge de mest profitable investeringsmuligheder. En ulempe ved de påførte begrænsninger fra långivers side er de situationer, hvor selskabets ledelse har identificeret en profitabel investeringsmulighed og ønsker at realisere den. I disse situationer har selskabets ledelse forskellige muligheder for at fremskaffe den kapital som investeringen kræver, hvis selskabet ikke selv råder over de likvider som investeringen kræver, enten via en långiver eller ved at henvende sig til selskabets aktionærer. Ofte vil det være at foretrække at fremskaffe kapitalen 59 Se nærmere herom i afsnit Jf. Troels Christiansen og Jørn Christiansen, Børsens ledelseshåndbog, Køb og salg af virksomheder, afsnit Agency cost er de omkostninger selskabets ejere har ved at overvåge og kontrollere at selskabets ledelse forfølger ejernes mål for selskabet og at forhindre at selskabets ledelse handler i egen interesse. Agency problemer opstår pga. asymmetrisk information mellem ejerne og ledelsen, hvor ledelsen udnytter ejernes manglende information om selskabet. Dette foregår så længe det er omkostningsfrit for ledelsen og omkostningerne herved bæres af selskabet og dets ejere. Se nærmere om agency cost i Michael C. Jensen og William H. Meckling 1976 Theory of the firm: management behaviour, agency cost and ownership structure Journale of fianacial economics, October 1976 V.3, No. 4 s

17 ved fremmedfinansiering fordi kapital kan rejses forholdsvis hurtigt og dermed realisere investeringen hurtigst muligt. Hvis selskabet i forvejen er underlagt begrænsninger af långivere kan processen med at rejse kapitalen ved at optage lån blive langvarig eller vise sig at være umulig. Alternativet er som nævnt, at henvende sig til selskabets aktionærer og få deres tilsagn om at tegne nye aktier via en aktieemission, men denne proces er ofte både langvarig og omkostnings tung. Dermed risikerer sådan en investeringsmulighed at gå tabt under processen med at rejse den nødvendige kapital. Selskaber som er ejet af en private equity fund har dog den fordel, at selskabet har nem adgang til kapital igennem private equity fund ens investorer, som kan rejses forholdsvis hurtigt, da denne, ikke skal overholde aktieselskabslovens(asl) 62 bestemmelser om udvidelse af selskabets kapital. 63 Dermed er disse selskaber ikke påvirket af långiveres begrænsninger i samme grad, som andre selskaber der ikke har denne mulighed Rentefradragsbegrænsning. Som fastslået ovenfor medfører en LBO transaktion nogle fordele bl.a. ved at renteomkostningerne kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst og dermed reducere selskabets kapitalomkostninger. Der eksisterer dog nogle bestemmelser i den danske skattelovgivning som begrænser anvendelsen af rentefradraget. Selskabsskattelovens(SEL) 11 indeholder bestemmelserne om rentefradragsbegrænsninger. Formålet med SEL 11 er at sikre en minimumsbeskatning egenkapitalafkastet i danske selskaber ved at sørge for at der er symmetri i den skattemæssige behandling af renter jf. princippet i SEL 9, stk Det fremgår af SEL 11, stk. 1, at bestemmelserne om tyndkapitalisering finder anvendelse, når selskabets eller en forenings forhold opfylder betingelserne i stk. 1, nr.1-3. Det fremgår af nr. 1-3 at, bl.a. aktieselskaber og anpartsselskaber som er fuld skattepligtige i Danmark, er omfattet bestemmelsen. Endvidere skal selskabet have gæld til juridiske personer som nævnt i Ligningslovens 2, dvs. kontrollere gæld og selskabets fremmedkapital set i forhold til selskabets egenkapital ved udløbet af indkomståret overstiger forholdet 4:1. Der er således ingen tvivl om at de selskaber som er indregistreret eller hvor ledelsen har sæde i Danmark og indgår i koncernstrukturen jf. fig. 1 er omfattet af bestemmelsen. 62 Lovbekendtgørelse nr. 649 om aktieselskaber. 63 Ifølge ASL 173, stk.2, fremgår det af aktieselskabslovens bestemmelser med de fornødne lempelser finder tilsvarende anvendelse på kommanditselskaber(partnerselskaber). Her henvises til de deklaratoriske kommanditselskabsretlige regler, som stadigvæk skal finde anvendelse på partnerselskabet, hvis der er tale om et partnerselskab med kommanditselskabspræg. Dermed vil et partnerselskab med kommanditselskabspræg ikke skulle leve op til de strenge og formelle bestemmelser i aktieselskabsloven om vedligeholdelse, indbetaling og udbetaling af selskabets kapital, og stadigvæk nyde gavn af den aktieselskabsretlige tryghed jf. Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen Selskabsformerne - lærebog i selskabsret 4. udgave s. 268 ff. 64 Skat Ligningsvejledningen, Selskaber og aktionærer juli 2008, afsnit S.I

18 Ved kontrol efter LL 2 forstås, at selskabet har gæld til en juridisk person, der direkte eller indirekte ejer mere end 50 procent af aktiekapitalen eller stemmerettighederne i selskabet, gæld til juridiske personer, der kontrolleres af det danske selskab, eller gæld til juridiske personer, der er koncernforbundne med det danske selskab. Endvidere er lån til selskaber, der ikke efter danske skatteregler udgør et selvstændigt skattesubjekt, men hvis forhold er reguleret af selskabsretlige regler, en selskabsaftale eller lign. omfattet af bestemmelsen og herunder anses kommanditselskaber og partnerselskaber. 65 Et lån ydet af tredjemand, som den kontrollerende ejerkreds eller hermed koncernforbundne selskaber direkte eller indirekte har stillet sikkerhed for anses endvidere som kontrolleret gæld jf. SEL 11, stk. 1, nr. 3, 4. pkt. Som det er fastslået i afsnit 2.6 foregår den såkaldte debt push down model, ved at den sikrede gæld efter overtagelsen skubbes ned i målselskabet, ved at målselskabet optager et selvstændig lån hos tredjemand, hvor ingen ovenstående selskaber i koncernstrukturen stiller sikkerhed for lånet og er dermed ikke omfattet af bestemmelsen. Dog vil lånet være omfattet af reglerne, hvis målselskabets datterselskab stiller sikkerhed for lånoptagelsen, hvilket ofte vil være tilfældet ved overtagelsen af store selskaber. Den usikrede gæld i koncernen ville ikke være omfattet, da disse netop er kendetegnet ved at være lån ydet af tredjemand uden sikkerhed. Selskabets forhold mellem gæld og egenkapital skal overstige forholdet 4:1 og dermed skal egenkapitalen udgøre mindre end tyve procent af den samlede kapital, hvilket ikke kan udelukkes i LBO transaktioner. 66 De danske selskaber i koncernstrukturen vil være underlagt tvungen sammenbeskatning jf. SEL 31, hvis de er omfattet SEL 31 C stk.2, nr Hvis der ikke er et dansk moderselskab, hvilket ofte er tilfældet ved private equity transaktioner, udvælges et af de danske selskaber som administrations selskab, hvori den samlede opgørelse af egenkapitalen efter SEL 11, stk. 4 skal ske. Her fremgår det, at der for danske selskaber, som falder ind under sambeskatningsreglerne uden at inddrage de udenlandske aktionærer eller det ultimative danske moderselskab, skal der foretages en samlet opgørelse af egenkapitalen, som sker ved indkomstårets udløb som værdien af samtlige aktiver opgjort til handelsværdien med fradrag af gælden. 65 Ifølge bemærkningerne til loven jf. forslag nr. L /2006 tilsigter lovændringen bl.a., at kapitalfonde, der ofte er organiseret som kommanditselskaber, omfattes af værnsreglen om tynd kapitalisering. 66 Fradragsbeskæringen finder alene sted, hvis den kontrollerede gæld overstiger 10 mio. kr. jf ASL 11, stk Det skal bemærkes at koncernbegrebet i kursgevinstlovens 4, stk. 2, nr. 1-4 ikke er identisk med koncernbegrebet i Selskabsskatteloven 31, stk.2 nr

19 Her undlades at medregne aktier i andre selskaber, ligesom gæld og fordringer mellem disse selskaber heller ikke medregnes. Dermed undgås en omgåelse af reglerne om opgørelsen af egenkapitalen. 68 Det er endvidere i administrationsselskabet, at koncernselskabernes renteudgifter modregnes i målselskabets skattepligtige indkomst. 69 Ifølge SEL 11, stk. 1, 7.pkt sker der kun fradragsbeskæring for den del af den kontrollerende gæld, som skal omkvalificeres til egenkapitalen for, at forholdet mellem fremmedkapital og egenkapital ved indkomståret udgør 4:1. Herunder hører dansk kontrolleret gæld til tredjemand, hvor et koncernselskab har stillet garanti eller sikkerhed for et andet koncernselskabs låneoptagelse, hvilket er tilfældet i de situationer i LBO transaktion, hvor målselskabet efter overtagelsen optager lån og et datterselskab stiller sikkerhed herfor. Reglerne for tyndkapitalisering får dermed kun en begrænset virkning for denne del af fremmedfinansiering i finansieringsstrukturen. I erkendelse heraf blev der indført nye skærpede regler, som bl.a. havde til formål at begrænse private equity funds anvendelse af rentefradrag til at nedbringe skatteindbetalingen. 70 Herefter er der ved siden af reglerne om tyndkapitalisering blevet indført to yderligere begrænsninger af fradragsretten for selskabets finansieringsudgifter, herunder renteudgifter. Bestemmelserne finder anvendelse på al slags gæld. I SEL 11B blev der indført et renteloft som bestemmer, at der kun indrømmes fradrag for nettofinansieringsudgifter i det omfang, de ikke overstiger den skattemæssige værdi af selskabets aktiver ganget med standardrenten. 71 Der indrømmes årligt et bundfradrag på 20 mio. kr. som reguleres årligt jf. SEL 11B, stk.3 og for koncernbundne selskaber gælder det hele kredsen af koncernselskaber. I det omfang nettorenteudgifterne overstiger bundfradraget efter reglerne om beregning af renteloft, er fradragsretten for de overskydende nettofinansieringsudgifter tabt. 72 Ifølge SEL 11 B, stk. 4 opgøres nettofinansieringsudgifterne som en negativ sum af bl.a. skattepligtige renteindtægter og fradragsberettiget renteudgifter, dog ikke renter vedrørende varedebitorer og varekreditorer. Som grundlag til beregningen af renteloftet anvendes selskabets skattemæssige værdi af aktiver ved indkomstårets udløb jf. SEL 11 B, stk. 5. Aktier, fordringer, finansielle fordringer og likvide midler indgår som udgangspunkt ikke i beregningen, dog medregnes 20 % af den opgjor- 68 Skat Ligningsvejledningen, Selskaber og aktionærer juli 2008, afsnit S.I Jf. Jacob Bundgaard, Private equity funds & Leveraged buyouts- om rækkevidden af indgrebet mod bestemmende indflydelse fra transparente enheder m.v., Skat Udland 2006, nr. 6 s. 513 f. 70 Lov nr. 540 af 6/ om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love og John Bygholm, Leder- Indgrebet mod kapitalfonde m.v., R&R.2007.nr. 5,s Standardrenten beregnes for et år af gangen, så den svarer til den gennemsnitlige kassekreditrente for erhvervsdrivende selskaber, fastsat til 6,5% for indkomst året jf. SEL 11 B, stk Henrik Gam, Jens Holger helbo Hansen og Knud Erik Kriegbaum, International beskatning en introduktion, 2007, s. 124 f. 19

20 te saldo for anskaffelsessummer for aktier i udenlandske datterselskaber jf. 11 B stk. 6 og ligeledes indregnes aktiver i danske datterselskaber i den konsoliderede opgørelse. Dermed kan finansieringsomkostningerne ved låneoptagelsen, hvis de overstiger den skattemæssige værdi af koncernens aktiver ganget med standardrenten, ikke modregnes i den skattemæssige indkomst, hvilket ofte vil være tilfældet i LBO transaktioner, da den usikret del af fremmedfinansiering vil være højere forrentet end de 6,5 % som bestemmelsen anfører. Se nærmere herom i afsnit 2.4. Der er endvidere blevet indsat en ny bestemmelse i SEL 11 C, som begrænser fradraget for nettofinansieringsudgifter til maksimalt 80 % af den skattepligtige indkomst før renter (EBIT reglen). 73 Dette betyder på den anden side, at 20 % af den skattepligtige indkomst før nettofinansieringsudgifterne beskattes jf. SEL 11 C, stk.1. Der gælder ligeledes at en beskæring af fradragsretten ikke kan nedbringe nettofinansieringsudgifterne til under 20 mio.kr. EBIT reglen finder anvendelse efter en eventuel fradragsbeskæring efter renteloftet. Nettofinansieringsudgifter der beskæres efter 11 C, kan fremføres til modregning i de følgende år jf. stk.2. Sambeskattet selskaber opgør begrænsningen samlet. Dermed vil private equity fund ens koncernstruktur ikke længere være i stand til, at anvende det fulde fradrag fra nettofinansieringsudgifterne, som var tilladt under de tidligere regler, hvilket medfører en øget skatteindbetaling fra koncernen og dermed forringer dennes resultat Finansiering af overtagelsestilbud på noteret selskaber. Det fremgår af takeoverbekendtgørelsens 5, stk.1, nr. 9 at det skal fremgå af tilbudsdokumentet, hvordan overtagelsestilbuddet finansieres. 74 Denne bestemmelse er en ny bestemmelse set i forhold til tidligere takeoverbekendtgørelser og er en udløber af den opmærksomhed, som har fulgt i kølvandet på private equity funds overtagelser af danske noteret selskaber, og derfor kræver denne bestemmelse særlig opmærksomhed i forhold til finansieringen af overtagelsestilbuddet på selskaber, som er optaget til handel på et reguleret marked Der er tale om et særligt skattemæssigt EBIT (Earnings before interest and taxes) begreb, der ikke har sammenhæng med det regnskabsmæssige EBIT begreb. Ved skattemæssigt EBIT forstås den skattepligtige indkomst før renter og skatter. EBIT beregnes ved til årets skattepligtige indkomst, før modregning af underskud fra tidligere år, at tillægges årets nettofinansieringsudgifter. Jf. Carina Marie Korsgaard, Nye rentefradragsregler for selskaber renteloft og EBIT, R&R 2007, nr. 8, s. 9 f. 74 Bekendtgørelse nr om overtagelsestilbud er udstedt af Finanstilsynet som led i implementeringen af takeoverdirektivet 2004/25/EF. Takeoverbekendtgørelsen er løbende blevet ændret i de seneste år, i takt med at overtagelsesdirektivet er blevet implementeret i dansk ret. Bekendtgørelsen uddyber bl.a. kravene til tilbudsdokumentets indhold og offentliggørelse med hjemmel i VPHL 32, stk. 1 og 4, 32a, stk. 2 og 93 stk.3. Kravene til tilbudsdokumentet er endvidere blevet uddybet i vejledningen til bekendtgørelsen om overtagelsestilbud af 16/04/ Jf. Takeoverbekendtgørelsens 18, stk.1 20

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 115 Offentligt Notat Center for Store selskaber 20. marts 2007 Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Indledning Kapitalfondes

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten og

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Bilag 24 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 32 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 25. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse.

Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse. Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse. Erindrer fra kapitel 1, at virksomheder er involveret i tre former for aktiviteter, der er generiske for alle virksomheder: finansieringsaktiviteter, investeringsaktiviteter

Læs mere

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nils Kjellegaard Jensen Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nyt Juridisk Forlag Forord 11 Kapitel 1. Former for lovlig uddeling af selskabsmidler 13 Kapitel 2. Ulovlig/maskeret

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

International Skat - og andre nyheder

International Skat - og andre nyheder Advokaternes forening for Skatteret International Skat - og andre nyheder Den 10. maj 2007 Partner Lars Nyhegn-Eriksen, Deloitte Kontaktdetaljer lnyhegn@deloitte.dk Tlf. +45 3610 2516 1 Hvem er jeg. Tax

Læs mere

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning 18. juni 2012 Nyhedsbrev Skat Vedtagelse af L 173 om styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber m.v. Regeringen har nu vedtaget lovforslag L 173. De endelige regler svarer til, hvad vi tidligere har

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning - 1 Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I nogle tilfælde løses gældsproblemer ved en akkordaftale mellem skyldneren og kreditorerne. Senest har akkordaftaler

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der indføres forøget beskatning af udbytter og avancer på såkaldte

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A Slide 1 Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A 1. November 2011 Introduktion Slide 2 Take away: Skat er vigtigt i enhver transaktion. Inddragelse af skattechef tidligst muligt. Kan spare tid og penge.

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 207-213 af 3. april 2007. /Thomas Larsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 207-213 af 3. april 2007. /Thomas Larsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 207 Offentligt J.nr. 2007-418-0415 Dato: 1. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 207-213 af 3. april 2007. (Alm.

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen).

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen). Skatteudvalget L 116 - Bilag 9 Offentligt J.nr. 2005-411-0057 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering

Læs mere

Selvfinansiering i selskaber

Selvfinansiering i selskaber Selvfinansiering i selskaber Med vedtagelsen af den nye selskabslov i 2009 blev der indført nye bestemmelser, der giver et selskab mulighed for at foretage selvfinansiering. Selvfinansiering har i den

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 21 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv Indkomståret Selskabsselvangivelse Skattemyndighed SKAT CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 66 50 08 2450 København SV Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og adresse Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 316 Offentligt J.nr. 2011-318-0348 Dato: 28. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 316 af 14. februar

Læs mere

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Indholdet af hæftet Generelt om eksemplerne - Selskabsretligt - Skatteretligt - Oversigt over

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

KAPITAL- OG VENTUREFONDE

KAPITAL- OG VENTUREFONDE KAPITAL- OG VENTUREFONDE NÅR INVESTORER MISLIGHOLDER Af advokat Rebecca Vikjær Sandholt og advokat Jakob Mosegaard Larsen, Nielsen Nør ager 1. INTRODUKTION Kapital- og venturefonde opererer således, at

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 83 Offentligt. Kapitalfonde i Danmark

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 83 Offentligt. Kapitalfonde i Danmark Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 83 Offentligt Kapitalfonde i Danmark Christian Frigast, Axcel, 7. december 2006 Agenda Fakta om kapitalfonde Hvordan skaber kapitalfonde værdi Et eksempel Myter og

Læs mere

Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark

Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark Af Svend Rasmussen Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet (KU) Disposition Danske landbrugsbedrifter Behov

Læs mere

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane Haugaard Nielsen Advokatpartnerselskab Rasmus Haugaard Advokat (H), Ph.d. Notat til Aalborg Byråd vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane 1. Indledning I forbindelse med den forestående selskabsdannelse

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

Aalborg universitet Cand.merc.aud Kandidatafhandling

Aalborg universitet Cand.merc.aud Kandidatafhandling Aalborg universitet Cand.merc.aud Kandidatafhandling Forfatter; Vejleder; Majken Schouw Andersen Henrik Vestergaard Andersen Afleveringsdato; 1. oktober 2012 Forord Nærværende speciale er udarbejdet som

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Samtidig ændres strukturen i bekendtgørelsen, så den bliver mere overskuelig og nemmere at anvende i praksis.

Samtidig ændres strukturen i bekendtgørelsen, så den bliver mere overskuelig og nemmere at anvende i praksis. 15. august 2014 N Y B E K E N D T G Ø R E L S E O M O V E R T A G E L S E S T I L B U D Indledning Den 1. juli 2014 trådte den nye bekendtgørelse om overtagelsestilbud i kraft. Bekendtgørelsen indfører

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag. Skatteministeriet Att.: SkatErhverv Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk 14. november 2006 KKo Deres sagsnr.: 2006-411-006464 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet 23. oktober 2014 J.nr. 122-0016 BANK 2 PEB Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 8. januar 2007 Meddelelse nr. 2 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr.

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Indkomståret Selskabsselvangivelse 2012 Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Skattemyndighed Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 CORPORATE FINANCE Fradrag for afholdte rådgiverudgifter til formueadministration i ventureselskaber... 1 Ændret praksis vedrørende vurderingsberetning ved indskud af værdier

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 1 RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave 1 Spørgsmål 1.1. Værktøj Det er i opgaven oplyst, at erhvervelsen af værktøjet var nødvendigt for Anders Albertsen til bestridelsen af arbejdet. Uanset at formodningen

Læs mere

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity?

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Finansanalytikerforeningen 22. januar 2007 Ole Mikkelsen Direktør i SPEAS, (afdelingschef i Nykredit) Eksponering mod Private

Læs mere