KONCEPT FOR TALENT MANAGEMENT I FORSVARET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONCEPT FOR TALENT MANAGEMENT I FORSVARET"

Transkript

1 KONCEPT FOR TALENT MANAGEMENT I FORSVARET 1. INDLEDNING Talent Management i Forsvaret er tilpasset den ramme, som Forsvarets HR-strategi og Ledelsesgrundlag sætter, og relaterer dermed også til Karrierestrategien. Der er i udarbejdelsen af koncepten endvidere inddraget erfaringer og best practice omkring Talent Management fra civile offentlige og private virksomheder i Danmark og udlandet. Nærværende koncept beskæftiger sig med Talent Management på normniveauet, og er altså en konkret beskrivelse af den ramme, indenfor hvilken Forsvarets myndigheder skal arbejde med talenter og Talent Management. 2. FORMÅL Koncept for talent Management i Forsvaret gælder indtil videre for Forsvaret og Hjemmeværnet1. Betegnelsen Forsvaret dækker efterfølgende begge disse myndighedsområder. Formålet med Talent Management i Forsvaret er overordnet at sikre, at det til stadighed er de dygtigste medarbejdere, der udvikles mod Forsvarets vigtigste stillinger, da det forudsættes, at de dygtigste medarbejdere vil have de bedste forudsætninger for at drive og udvikle Forsvaret og Forsvarets virksomhed. Koncept for Talent Management omfatter således alle medarbejdergrupper i Forsvaret civile som militære på alle funktionsniveauer, men sigter alene som udgangspunkt at tiltrække, fastholde og udvikle de 3-5 % mest talentfulde medarbejdere på hvert funktionsniveau. I Forsvarets perspektiv udgør talenterne de medarbejdere, der leverer en indsats, der ligger markant over den forventede præstation. Talent Management i Forsvaret skal således identificere og videreudvikle talenterne og målrette deres karriere mod stillinger, hvor deres talent kan udfoldes. Herved styrkes opgaveløsningen, og Forsvaret som virksomhed drager nytte heraf. Talent Management handler således om fra et virksomhedsperspektiv at understøtte en optimal anvendelse af den rådige medarbejderressource og i et rekrutterings- og fastholdelsesperspektiv at bidrage til, at Forsvaret opleves som en moderne og seriøs virksomhed, der giver mulighed for medarbejderes personlige udvikling. Koncept for Talent Management i Forsvaret er den ramme, indenfor hvilken Forsvarets myndigheder på en bevidst og systematisk måde skal iværksætte særlige talentudviklingsaktiviteter. Forsvaret HR-strategi bygger på åbenhed og gennemsigtighed. Formålet med Koncept for Talent Management er ligeledes at tilsikre åbenhed og gennemskuelighed i Forsvarets talentarbejde. 3. DEFINITIONER OG FORUDSÆTNINGER Dette afsnit fastlægger generiske definitioner på nøglebegreber indeholdt i koncepten. 1 Når Forsvarets organisering efter forsvarsaftalen af april 2014 foreligger, tilpasses Koncept for Talent Management i forsvaret følgelig hertil.

2 3.1 Talent Management Talent Management refererer til Forsvarets systematiserede aktiviteter, der har til sigte at identificere, udvælge, udvikle, fastholde og nyttiggøre de talenter, der er i Forsvaret, samt tiltrække talenter udefra. Talent Management i Forsvaret har, som beskrevet ovenfor, et direkte sigte på at optimere Forsvarets opgaveløsning. Identifikation af nøglestillinger i Forsvaret og besættelse af disse med de rigtige talenter er således en integreret del af Talent Management i Forsvaret. 3.2 Talentudvikling Talentudvikling er den personlige og individuelle læring og erfaringsdannelse, som den enkelte person (talentet) gennemgår. Talentudvikling omfatter bl.a. de konkrete aktiviteter, der iværksættes af Forsvarets myndigheder i rammen af Talent Management koncepten, og som er individuelle og situationsafhængige. 3.3 Talent Relationen til Forsvarets Ledelsesgrundlag fastlægger, at det er Forsvarets konkrete opgaveløsning, der skal være dimensionerende for, hvilke talenter som skal omfattes af Forsvarets talentudviklingsprogrammer. Med fokusering på opgaven i centrum skal det alene være de talenter, der er særligt talentfulde inden for felter, der bidrager til optimering af opgaveløsningen, som skal udvikles gennem særlige talentudviklingsaktiviteter 2. Denne åbne anskuelse af talentbegrebet definerer to typer af talenter, som er understøttende for Forsvarets opgaveløsning: - Det faglige talent, der har stor viden og stort potentiale for yderligere udbygning af viden i dybden indenfor et særligt fagområde, samt - Ledelsestalentet, der besidder et særligt blik for at understøtte opgaveløsningen ved at bringe de rådige medarbejderressourcer inden for egen organisation i spil på en måde, der bidrager til organisationens optimale opgaveløsning. Med henblik på at konkretisere myndigheders arbejde med at identificere talenter opstilles følgende arbejdsdefinition af talent der er dækkende for begge typer af talenter: Et talent er en medarbejder, som på baggrund af sin personlighed og stor faglighed inden for ét eller flere af Forsvarets faglige hovedretninger 3 udviser fremragende præstationer, og som udviser potentiale til at udvikle sig hurtigere end gennemsnittet. 4. TALENT MANAGEMENT 4.1 Modus Som beskrevet ovenfor er det opgaven, der definerer talentet. Det er således lokalt, hvor opgaven er nedbrudt på enheds- og individniveau, at den medarbejder, der bedst løser opgaven, kan 2 Øvrige medarbejdere udvikles gennem generelle leder- og kompetenceudviklingsforløb. 3 I Koncept for Talent Management i forsvaret refererer faglige hovedretninger til de seks karriereorienteringer, der specificeres i forsvarets karrierestrategi, samt ledelse: Operationer og efterretning, Planlægning, HR og uddannelse, Materiel og logistik, Økonomi, Informatik. Ledelse ses som et tværgående syvende spor, der kan integreres indenfor de respektive karriereorienteringer eller integrerer på tværs af flere af disse.

3 identificeres. Da det alene er de medarbejdere, der er talentfulde inden for et fagområde, der er strategisk relevant for Forsvaret at beskæftige sig med, som skal omfattes af talentudvikling, er det først og fremmest definering af Forsvarets strategier og nedbrydning af samme, der dimensionerer den Talent Management-indsats, der skal gøres. Konkret handler Talent Management om følgende trin: 1. Fastlæg strategierne. 2. Konkretiser opgaverne. 3. Identificer strategiske nøglepositioner. 4. Identificer medarbejdere med talenter, der er relevante med henblik på at optimere opgaveløsningen. 5. Tilrettelæg tiltag, der udvikler medarbejderens talent i retning af det ønskede behov. 6. Udarbejd karriereplanlægning med henblik på at udvikle talenter i de strategiske nøglepositioner 4. Opgaven vil sædvanligvis falde inden for de nævnte faglige hovedretninger, der således kan anvendes som fokuseringsværktøj i forbindelse med identifikation af strategiske nøglestillinger, udviklingstiltag for den enkelte samt udvikling af dennes karriere, med henblik på at vedkommende på et tidspunkt kan gøre tjeneste i en passende strategisk nøglefunktion. 4.2 Identificering af talenter Når strategierne er fastlagte, og opgaverne er nedbrudte, tegner der sig et tydeligere billede af, hvilke kompetencer der er behov for i hvilke stillinger. Dermed er grundlaget for den forestående talent-spotning skabt. Identificering af talenter blandt Forsvarets medarbejdere sker på baggrund af en kombination af FOKUS, der tegner et billede af medarbejderens kompetencer, en sammenlignende tværgående evaluering af medarbejdere på samme funktionsniveau inden for respektive niveau II-myndigheder og Forsvarets behov. Til den sammenlignende medarbejderevaluering søges udviklet et værktøj jf. nedenstående ninebox-grid, der i tilknytning til FOKUS scorer en medarbejder inden for dimensionerne Præstation og Udnævnelses- og forfremmelsespotentiale : 4 Det er ikke hensigten at kompromittere bemandingssystemets modus for stillingsbesættelse på baggrund af ansøgning. Dialogen med talentet skal åbne dennes perspektiv for ledige stillinger, hvor de talentfulde kompetencer med fordel ville kunne bringes i spil. Talentet vil alene blive opfordret til at søge disse stillinger, hvorved stillingsbesættelsen sker i fri konkurrence med det øvrige ansøgerfelt til stillingen.

4 Ingen-lavt potentiale Udnævnelsesspotentiale Vækst potentiale (1 niveau op) Højt potentiale (Meget egnet 2+ niveauer up) The 9 Box Grid Performance - bidrag til opgaveløsningen Utilstrækkelig præstation/behov for forbedring/ny i jobbet God til meget god præstation Ekstraordinær præsentation Behov for forbedring/skift Behov for forbedring/vækst Skift Egnet til forfremmelse (6) - MA har ydet den ekstraordinære gode præstation i sidste job. - MA er netop blevet forfremmet/ansat. - MA har brug for tid for at falde til m.h.p. at nå sit fulde potentiale. - MA lever generelt op til kravene på de fleste områder, men ikke alle. - MA formodes at kunne udvikle sig inden for det nuværende niveau. - MA kan være ny i jobbet. Utilstrækkelig/Behov for forbedring - Præstation er utilstrækkelig - Intet udviklingspotentiale Meget god/skift (8) (2) God/Vækst (5) Ekstraordinær/Vækst (2) (9) - MA præsterer væsentligt over kravene. - MA kan stadig udvikles på nuværende niveau. - MA besidder potentialet/er egnet til at blive forfremmet 2 niveauer frem. - MA præstation lever fuldt op til kravene. - MA kan stadig udvikles på nuværende niveau. - MA vurderes til at besidde potentiale /egnet til forfremmelse 1 niveau frem. God/Mestrer - MA præstation lever fuldt op til kravene. - MA vurderes til ikke at have potentiale til forfremmelse. - Udviklingsmuligheder på nuværende niveau bør i stedet undersøges. Vækst I stand til at løse mere komplicerede opgaver på samme niveau (3) Ekstraordinær/Skift (1) - MA præstationer ligger langt over kravene og anses som rollemodel for sine kollegaer og vurderes meget egnet til forfremmelse. - MA kan beskrivelse som meget talentfuld i ledelsessporet. - MA yder den ekstraordinære præstation. - MA besidder et stort potentiale til forfremmelse 1 niveau frem. - Egnethed til to eller flere niveauer frem bør afklares. (7) Ekstraordinær/Mestrer - MA yder en ekstraordinær god (4) præstation og virker som rollemodel for sine kollegaer. - Det er ikke relevant at overveje udnævnelse. Udviklingsmuligheder på niveau bør sikres. MA anses som eksperttalent. - MA kan beskrives Mestrer Mestrer kompleksiteten i nuværende job. Medarbejdere, der falder inden for boks nr. 1, vil kunne karakteriseres som særlige ledelsestalenter, og de medarbejdere der kategoriseres inden for boks 4, som faglige talenter. Med implementeringen af SAP-standard vil en mere automatiseret funktion kunne understøttes, hvorved der kan trækkes rapporter på tværs af funktionsniveau, myndigheder, værn mv. til at understøtte ledelsens arbejde med identifikation af talenter. FOKUS-bedømmelser for talenter tænkes intensiveret til at skulle gennemføres årligt for dermed at sikre en grundig kortlægning af talentets kompetencefelt og at sikre opfølgning på de udviklingstiltag, som talentet er planlagt til at følge og gennemføre. Det identificerede talent skal løbende evalueres på sine præstationer med konkret opgaveløsning, ligesom udviklingspotentialet løbende skal afstemmes med talentet, talentets ambitioner for karriere, og den konkrete karriererådgivning. Evaluering bør dokumenteres, hvorved der opbygges et portfolio på den enkelte, der kan understøtte og kvalificere prædikatet talent. Som supplement til ovenstående ønskes udviklet et hjælpeværktøj/test, der kan understøtte den objektive vurdering af talentets potentiale fx i forhold til ambitioner, evner og engagement på tværs. 4.3 Organisation Talent Management i Forsvaret er organiseret både centralt og decentralt. Det centrale element er Forsvarets Talent Råd, der består af cheferne for Forsvarets NIV IImyndigheder, chefen for Hjemmeværnet og med chefen for Forsvarets Personeltjeneste som

5 formand. Formanden rapporterer til forsvarschefen i sager vedrørende Talent Management i Forsvaret. Det decentrale element er en organisation forankret ved Forsvarets NIV II-myndigheder, og har myndighedschefen som formand. Talent Rådet tilrettelægger Talent Management for de talenter, der bestrider strategiske nøglestillinger, og som ønskes udviklet til at skulle bestride mere komplekse strategiske nøglestillinger eller strategiske nøglestillinger på højere niveauer. Talenter omfattet af den centrale Talent Management organisations fokus benævnes i det efterfølgende strategiske talenter. De decentrale Talent Management organisationer har til opgave at identificere talenter og udvikle dem til et niveau, hvor de omfattes af det strategiske fokus og forelægges for Forsvarets Talent Råd. Talenter omfattet af den decentrale Talent Management organisations fokus benævnes i det efterfølgende lokale talenter. Overlappet 5 mellem det centrale og det decentrale element sikrer, at der er et samspil og en videreformidling af strategiske overvejelser omkring fremtidigt kompetencebehov fra Forsvarets Talent Råd og ud til de decentrale organisationer, ligesom de decentrale organisationer kan formidle information om organisationens status med Talent Management til Talent Rådet. 4.4 Ansvar Succesfuldt Talent Management kræver en høj grad af vilje og involvering, såvel fra medarbejderens side, nærmeste chef, myndighedens ledelse og fra den øverste strategiske ledelses side. Desuden skal der også være en accept fra organisationen om, at en eksklusiv gruppe af medarbejdere har særlige vilkår. Denne accept skabes gennem en åben og ærlig kommunikation i organisationen, der ikke blot lægger vægt på de privilegier, som talenterne ydes, men også de krav der stilles til dem. Dette afsnit oplister de parter, som Forsvarets koncept for Talent Management omfatter, samt oplister de tilhørende ansvarsområder Forsvarets Talent Råd Forsvarets Talent Råd har til opgave at: Fastlægge procedurer for eget virke. Fastlægge rammerne for myndighedernes arbejde med talentudvikling, på baggrund af Forsvarets strategier og orienteringsretning, herunder specifikke strategiske kompetencebehov, som Forsvaret har på kort og lang sigt. Støtte identificeringen af strategiske nøglestillinger i Forsvaret. nddrage de strategiske talenter i en dialog omkring deres præstation med henblik på at afdække udviklingsområder samt løbende at vurdere talentets fortsatte potentiale. Planlægge mulige karriereveje og talentudviklingstiltag for de strategiske talenter. Herunder at identificere strategiske opgaver, som kan tildeles de strategiske talenter med henblik på deres kompetenceudvikling, samt på en motiverende måde at inddrage det strategiske talent og dennes opgaveløsning i de efterfølgende beslutningsprocesser. 5 Overlappet skyldes det faktum, at NIV II cheferne er repræsenteret som medlemmer i Forsvarets Talent Management Råd og samtidig er formænd i egne myndigheders respektive Talent Management organisationer.

6 Vurdere potentielle strategiske talenter i samarbejde med myndighedernes decentrale Talent Management organisationer, og indlemme disse som strategiske talenter, når disse findes modne hertil. Afvikle talenter, der ved deres aktuelle præstationer og vurderede videre potentiale, ikke længere skal være omfattet af Talent Rådets fokus. Disse medarbejdere skal herefter følge Forsvarets generelle karrierestrategi på en sådan måde, at de ikke demotiveres, men til stadighed fastholdes i Forsvaret Niveau II-myndighedernes Talent Management Organisationer Niveau II-myndighedernes Talent Management Organisation har til opgave at: Fastlægge egen organisation og procedurer for eget virke. Fastlægge myndighedens strategi for Talent Management på baggrund af retningslinjerne formidlet fra Forsvarets Talent Råd. Facilitere en virksomhedskultur inden for egen myndighed, der understøtter Koncept for Talent Management i Forsvaret. Udføre systematisk evaluering af alle medarbejdere i organisationen, med henblik på at identificere de 3-5 % mest talentfulde medarbejdere inden for respektive funktionsniveauer. Inddrage de identificerede lokale talenter i en dialog omkring deres respektive præstation, med henblik på at afdække deres kompetencefelt og udviklingspotentiale. Identificere strategiske udviklingsstillinger inden for egen myndigheds organisation, og rådgive om mulige karriereveje, der skal understøtte det lokale talents udvikling i den ønskede retning. I denne proces, der skal falde tidligt i forløbet, skal der foretages en grundig og realistisk forventningsafstemning med det lokale talent. Udstikke rammerne for talentudviklingsforløb for det lokale talent. Udviklingstiltag skal tage sigte på at integrere talentets personlige udvikling med behovet for optimal lokal opgaveløsning, hvorfor udviklingstiltag i mange tilfælde vil have karakter af særlige opgaver, som talentet gives. Der opretholdes et intenst fokus på det lokale talents trivsel og motivation, hvorved en eventuel negativ udvikling af trivsel og motivation tidligt kan opdages og vendes til en positiv ditto. Understøtte det lokale talents nærmeste ledelse med at være ledere for det lokale talent, med henblik på at sikre optimal talentudvikling. Understøtte Forsvarets Talent Råd i at identificere strategiske udviklingsstillinger og strategiske nøglestillinger i Forsvarets organisation. Bringe potentielle strategiske talenter i spil i Forsvarets Talent Råd. Afvikle talenter, der ved deres aktuelle præstationer og vurderede videre potentiale, ikke længere ses at være omfattet af Talent Rådets fokus, jf. pkt Talentets nærmeste ledelse Talentets nærmeste ledelse har ansvaret for: At identificere og indstille talentfulde medarbejdere. At tildele udfordrende opgaver Sikre, at talentet til stadighed trives og motiveres af sit arbejde. At facilitere udviklingstiltag, der er planlagt for det enkelte talent. At rapportere til Forsvarets Talent Råd eller Niveau II-myndighedernes Talent Management Organisationer om talentets udvikling og fortsatte potentiale.

7 4.4.4 Talentet Talentet har ansvaret for at: Indgå i en ærlig og åben forventningsafstemning med foresatte Talent Management organisation. Løse opgaver af høj kvalitet. Kommunikere åbent om egen trivsel og motivation med nærmeste ledelse samt med foranstående Talent Management organisation Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Personeltjeneste har til opgave at: Opstille og bidrage med en sekretærfunktion for Forsvarets Talent Råd. Stille Talent Management konsulenter til rådighed for de strategiske og lokale talenter, i det omfang det enkelte talent og dennes reference-talentorganisation måtte finde det nødvendigt. Understøtte myndighederne med at organisere, implementere og videreudvikle Koncept for Talent Management i Forsvaret Talentaktiviteter Talent Management og udviklingen af Forsvarets talenter understøttes af konkrete talentaktiviteter. Arbejde med konkret og relevant opgaveløsning af højere kompleksitet, end de opgaver der i øvrigt er tilknyttet talentets aktuelle stilling og funktionsniveau, anses som nyttige og motiverende talentudviklingstiltag. Inddragelse af talentet i efterfølgende beslutningsprocesser eller videre arbejde, hvori talentets bidrag indgår, er motiverende for den fortsatte talentudvikling; dels på grund af, at nytten af det udførte arbejde bliver åbenlys for den pågældende, og dels qua den eksponering overfor højere myndigheder og chefer, som denne inddragelse ofte vil bevirke. En ikke udtømmende liste af eksempelvise talentaktiviteter fremgår af nedenstående tabel. Hvilke konkrete talentaktiviteter, der tages i brug, bør ske på baggrund af en individuel vurdering af det enkelte talent. Generelt Det faglige talent Ledelsestalentet Særlige bedømmelseskriterier Særlige udviklingstiltag, - projekter eller -opgaver Personlig karriererådgivning Særlig P-kval Oftere FOKUS bedømmelse (fx årligt) Fastlæggelse af karrierespor Faglig mentor Særlige faglige kompetencegivende kurser eller uddannelse Udvekslingsophold ved virksomhed eller uddannelsesinstitution Forsknings- eller Ph.D.- stipendiater Varige tillæg Personlig omklassificering Ledelsescoaching Tjenesteplaner Forceret tjenesteforløb Oftere/sjældnere? Udsendelser Mobilitetsfremmende tillæg VL gruppe Internationalt netværk Særlige executive forløb

Introduktion til HR-strategien

Introduktion til HR-strategien FORSVARSKOMMANDOEN 18. januar 2013 Introduktion til HR-strategien Indledning Denne introduktion er et dynamisk dokument, der jævnligt vil blive opdateret i takt med, at HR-strategien udvikles og implementeres.

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen Forsvarets Personelpolitik Forsvarskommandoen Indledning Forsvarets Personelpolitik udkommer nu i en revideret udgave og repræsenterer den opdaterede referenceramme for politikker og hensigter inden for

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE JUSTERING AF FORSVARETS PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR

RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE JUSTERING AF FORSVARETS PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE JUSTERING AF FORSVARETS PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR DEL II INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagssamling...ii KAPITEL 8 INDLEDNING...1 Grundlag... 1 Udviklingen siden arbejdsgrupperapport

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Dato 30. oktober 2007 Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Review af Statsadvokaturerne i Anklagemyndigheden SØIK - delrapport 30-04-2014

Review af Statsadvokaturerne i Anklagemyndigheden SØIK - delrapport 30-04-2014 Review af Statsadvokaturerne i Anklagemyndigheden SØIK - delrapport 30-04-2014 Agenda Indhold Sidetal Sammenfattede observationer Kommenterede resultater for spørgeskemaundersøgelse for Anklagemyndigheden

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere