Opnår man resultater med resultatløn?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opnår man resultater med resultatløn?"

Transkript

1 Opnår man resultater med resultatløn? - To syn på menneskelig motivation inden for vidensarbejde Seminaropgave af Anne Waagstein, Rationelle teorier og organisation og forvaltning, vinteren 2003/2004 Underviser: Jesper Wittrup 1. Indledning... side 2 Problemformulering... side 2 Opgavens definition på resultatløn... side 3 2. Bruddet med Weber... side 3 3. Principal-agent-skolen... side 5 4. Ressourceskolen... side 6 Figur side 8 To organisationstyper... side 8 6. Hvordan påvirker resultatløn vidensarbejdere - til gavn eller skade?..... side 9 Resultatløn overfor kontrol og incitamenter... side 9 Resultatløn og helhedssynet... side 13 Resultatløn og et muligt samarbejde mellem de to skoler?... side Konklusion... side Perspektivering... side Litteraturliste... side 20 1

2 1. Indledning og motivation Min motivation til at skrive denne opgave udspringer af en undren over de nye, resultatbaserede lønsystemers status i det danske samfund: På én gang så udskældte og så anerkendte. Finansministeriet har i årevis lanceret resultatløn som den nye vidundermedicin til det offentlige, men alligevel har systemerne haft svært ved at vinde indpas, og er blevet kritiseret fra tid til anden. Resultatløn er en del af styringsparadigmet New Public Management, der siden 80 erne har bredt sig til alle niveauer i den offentlige sektor; fra departementet til hospitalet. New Public Management er en bred og flertydig betegnelse som kan, og bliver, udlagt på mange måder: Fra imitation af markedsøkonomisk effektivitet til en frisættende og kompetenceudviklende nyskabelse. Den udlægning jeg dog oftest er stødt på, er forfaldshistorien fra det weberske styringsideal mod tællelighedens regime. Forfaldshistorier har det med at fortælle én sandhed blandt flere, så min nysgerrighed går i denne opgave på at undersøge resultatlønnens faldgruber såvel som dens potentiale som motivatior i den offentlige sektor. Da arbejdet i store dele af den offentlige sektor, især inden for policyområdet, er såkaldt vidensarbejde 1, har jeg fundet det relevant at bruge dette som case i opgaven. Endvidere er vidensarbejde interessant at undersøge, fordi der er en flydende grænse mellem policy- og driftsarbejde, og det gør at motivationen måske skal spille på flere strenge. Mere konkret vil jeg teoretisk undersøge samspillet mellem resultatløn og motivation inden for vidensarbejde: Resultatløn har til formål at motivere de ansatte i den offentlige sektor til at yde en ekstra indsats, men hvordan reagerer vidensarbejdere på sådanne nye lønformer? Og virker rationelle, pekuniære belønningssystemer, hvis vi ikke kan antage at individer er ubetinget rationelle? Dette vil jeg i denne opgave forsøge at besvare ud fra to teoretiske traditioner, funderet i henholdsvis økonomien og psykologien 2. Min problemformulering lyder: Problemformulering 1 Min danske oversættelse af begrebet knowledge work, som figurerer i teksterne af Austin & Larkey, Osterloh & Frey og Baron & Kreps. 2 Opgaven er teoretisk frem for empirisk. Dette har jeg valgt, fordi jeg har fundet det mere interessant komme i dybden med seminarets teoretiske diskussioner og dilemmaer, end at gå ud og påvise tendenser i virkelighedens verden. 2

3 Hvad motiverer mennesket til at arbejde/arbejde mere? Hvordan vil resultatløn, i lyset heraf, påvirke vidensarbejderes motivation: Styrkes eller svækkes den?* Indledningsvis redegør jeg kort for New Public Management-bølgens og herunder Human Ressource-bølgens brud med Webers styringsideal, for at danne afsæt for en opgave om den menneskelige motivation. I naturlig forlængelse heraf præsenterer jeg henholdsvis principal-agentskolen og (det som jeg har valgt at kalde) ressourceskolen, i lyset af hvorledes de bidrager til studiet af motivation. Til sidst diskuterer og sammenligner jeg de to tilganges adfærdsantagelser og løsningsmodeller i forhold til at fremme motivationen blandt vidensarbejdere. Jeg inddrager her to typer af vidensarbejde, baseret på Mintzbergs organisationstypologi. Diskussionen i afsnit 6 vil være bundet op omkring tre løst strukturerede temaer. Opgavens definition på resultatløn Jeg definerer i denne opgave resultatløn som at de ansattes lønrate bestemmes af deres grænseproduktivitet (præstationselementet) samt af de resultater de løbende kan fremvise, fx i form af kompetenceforbedrende aktiviteter (kvalifikationselementet). Dette står i umiddelbar modsætning til aflønning efter anciennitet se nedenfor. Jeg bruges således begrebet resultatløn helt bredt, frem for at fokusere specifikt på resultatløn som en del af Ny Løn-koneptet. Det hænger sammen med, at denne opgave er teoretisk funderet og diskuterer motivationsmekanismer generelt, i stedet for at arbejde med empiriske observationer af resultatløn (Ny Løn) i Danmark Bruddet med Weber Når motivationsspørgsmålet er kommet på banen, bygger det på en tidsmæssig udvikling, hvor den økonomiske b-tilgang til studiet af offentlige organisationer langsomt har vundet terræn i 3 Ibsen & Christensen 2001, bl.a. side 107 og side

4 forhold til den klassiske, politologiske p-tilgang 4. Dette har afstedkommet, at grænsen mellem offentligt og privat er blevet mere mudret, og at mikroprocesser (herunder motivation) er kommet i fokus. En del af udviklingen bunder i New Public Management-bølgens kritik af den weberske bureaukratimodel, som den klassiske styringskæde baserer sig på. NPM-bølgen kritiserer Weber for at ignorere embedmændenes motiver, idet hans model forudsætter, at de ansatte er drevet af (og opdraget ind i) et kald om at udføre arbejdet i forvaltningen under et fuldstændigt hensyn til organisationens fælles bedste, fremfor for ud fra deres egne præferencer a perfect agent seeking to maximize the public good rather than his or her own welfare, som Jensen skriver i sin kritik af det politologiske menneskesyn 5. Modsat Webers normative p-tilgang antager man i stedet en bureaukratadfærd drevet af egennyttige motiver, der baserer sig på præferencer for fritid frem for arbejde. Hvis man således antager, at de ansatte handler ligeså meget i egen- som i fællesnyttens navn, kan den offentlige leder få problemer med at få gennemført organisationens opgaver. Megen ledelseslitteratur er udsprunget af denne problematik, og heri er et af hovedspørgsmålene: Hvordan udnytter man denne egennytte i almennyttens navn, dvs. hvordan motiverer den offentlige leder sine ansatte? Med dette spørgsmål fokuserer jeg således på kontroldelen af NPMregimet, nemlig den som har rod i principal-agent-teorien 6. En anden følge af NPM-paradigmets fokus på motivation og mikroprocesser er nemlig samtidig, at mennesket er kommet stadig mere i (forskernes) fokus, via det som man kan kalde for Human Ressource-bølgen og som i resten af opgaven vil blive benævnt ressourceskolen. Denne skole er ligeledes et opgør med det weberske kald, men udfordrer det økonomisk baserede studie af motivation med mere evolutionære og læringsorienterede tilgange. Både principal-agent-skolen, som har rødder i økonomien, og ressourceskolen, som har rødder i psykologien, bryder altså med Weber, idet de begge indfører mikroniveauet og den menneskelige motivation som en helt central problemstilling i styringsdiskussion. De er enige om at det er vigtige at motivere mennesket fremfor ren webersk opdragelse, men der er blot ikke enige om hvordan 7, og det mener jeg er et godt afsæt for en diskussion af lønsystemers effekt på ansattes adfærd. I det følgende vil jeg uddybe de to skoler, for at kunne kvalificere den senere diskussion. 4 Bozeman taler om to konkurrerende skoler inden for studiet af offentlig styring, nemlig policy-skolen (p) og businessskolen (b), hvor p-skolen er mest gammeldags og belyser grand design og de store politiske linjer, mens b-skolen belyser dag-til-dag management og mikroprocesser internt i den offentlige organisation (Bozeman 1993: 2-3). 5 Jensen 1998: NPM er et tveægget sværd, idet den både forudsætter øget kontrol, men også mere frisættelse og delegering. Denne opgave har dog fokus på kontrolelementet, repræsenteret ved principal-agent-skolen. 7 Ibsen & Christensen 2001: 57. 4

5 4. Principal-agent-skolen Som repræsentant for den økonomiske tilgang til studiet af motivation har jeg valgt at tage fat i principal-agent-teorien. Teoriens afsæt er, at organisationer kan opfattes som samlinger af eksplicitte og implicitte kontrakter; kontrakter som typisk er af længere varighed end markedets enkelttransaktioner og som er ukomplette i forhold til at skulle tage højde for alle fremtidige handlinger og situationer. Principal-agent-teorien fokuserer på designet af disse organisatoriske kontrakter, og har særligt øje for forholdet mellem principalen (den overordnede) og agenten (den underordnede), som udøver funktioner på vegne af førstnævnte 8. Principal-agent-teorien er et særdeles frugtbart udgangspunkt for studiet af den menneskelige motivation, fordi den opererer med nogle stærke og klare adfærdsantagelser, som kort kan opridses således: Agenten er rationel og samtidig opportunistisk af natur og har til hver en tid præference for at maksimere sin egennytte og minimere sin arbejdsindsats derfor kan de motiveres af økonomiske incitamenter 9 (kombinationen af fuld rationalitet og selviskhed har fået Jones til at beskrive agenten som a selfish superman ) 10. Der hersker asymmetrisk fordeling af information mellem principalen og agenten, hvilket vil sige at principalen ikke kan observere hvilken arbejdsindsats agenten leverer. Agenten har således mulighed for at tilbageholde privat viden om fx skulkeri 11. Problemet omkring den manglende information kan altså, i kombination med antagelsen om agentens opportunistiske natur, afstedkomme skjult information (adverse selection) og skjult handlen (moral hazard), der skader organisationen Desuden hersker der markedsfejl som fx monopolet, hvor den underordnede måske er ekspert på et område og således ikke kan erstattes, fordi der ingen konkurrenter er. 8 Lane 2001: og Weimer & Vining 1996: Ifølge Douma & Schreuder er Principal-agent-skolens antagelse, at mennesket er fuldt ud rationelt og opportunistisk. Dette adskiller sig fra Williamsons transaktionsomkostningsteori der også antager menneskelig opportunisme, men at menneskets rationalitet er bundet (Douma & Schreuder 2002: 177). 10 Jones 2001: Douma & Schreuder 2002: 54, Lane 2001: Skjult information er ex-ante-informationsproblemet inden kontraktens underskrivelse: Tilbageholder agenten væsentlig mon information? Skjult handlen (moral hazard) er ex-post-informationsproblemet om, at principalen aldrig kan overvåge agentens post-kontraktuelle adfærd til fulde (Douma & Schreuder 2002: , Knott 1993: , Lane 2001: 31). 13 Knott 1993:

6 Agenten er risikoavers af natur, mens principalen er risikoneutral. Dette giver nogle dilemmaer omkring udformningen af kontrakten og belønningsstrukturen 14. Der hersker en evig interessekonflikt mellem principalen og agenten Principalen hyrer agenten for at denne kan transformere ressourcer om til et output, udfra et grundlæggende ønske om at maksimere organisationens profit (profit forstået som forskellen mellem agentens output og den løn, han skal betales herfor). Agenten ønsker derimod så vidt muligt at følge sin egeninteresse udfra præferencerne præsenteret ovenfor 17 : Somewhere in every social organisation someone has an incentive to take actions that are destructive to effiency, som Miller pessimistisk konstaterer 18. Spørgsmålet bliver så hvordan man som leder kan effektivisere sin organisation på trods af den opportunistiske menneskelige natur og på trods af markedsfejl, der til sammen er med til at lede organisationen i uintenderede retninger? Svaret ligger i at motivere den/de underordnede ud fra et smart organisatorisk design, hvor den underordnede får incitamenter til at yde en god indsats Ressourceskolen Jeg vil lade ressourceskolen repræsenteres af en række teoretikere, der alle tager afsæt i teoretikeren Deci 20. Jeg vil i dette korte oprids forsøge at trække deres fællestræk frem, således at de repræsenterer en teoretisk helhed. Ressourceskolens hovedaktiv er, at mange af de antagelser, som økonomisk inspirerede skoler - herunder principal-agent-skolen - tager for givet, her bliver til åbne, empiriske spørgsmål. De åbner black boxen og spørger fx til om forandringer i incitamentstrukturerne nødvendigvis fører til forandringer i individernes adfærd? Ressourceskolen erkender, helt i tråd med principal-agent-skolen, at arbejdsgangen i 14 Når vi antager at agenten er risikoavers, mens principalen er risikoneutral skyldes det, ifølge Douma & Schreuder, at principalen (fx i form af en jordejer) har mulighed for at sprede sine risici på mange stykker jord og mange arbejdere, mens agenten kun har én chance/sig selv, og derfor er mere risiko-følsom (Douma & Schreuder 2002: 131) 15 Denne antagelse kan måske lyde lige lovlig pessimistisk, men forklaringen er, at selv den mest pligtopfyldende agent til tider vil komme til at prioritere sin opgaver på en lidt anden måde, end principalen havde tænkt sig hvorfor der så er en interessekonflikt (fra Jespers timer). 16 Ibsen & Christensen 2001: 389, Knott 1993: Austin & Larkey 2002: , Ibsen & Christensen 2001: Miller 2000: Miller 2000: 289, Douma & Schreuder 2002: Ibsen & Christensen 2001 (side 354), Austin & Larkey 2002 (side 232) og Osterloh & Frey 2002 (side ) 6

7 organisationer er mindre kausal-mekanisk end hos Weber, hvorfor tilgangen er god til at diagnosticere og forudsige mulige brud på organisationens arbejdsgange blandt andet ud fra dens antagelser om adfærd og motivation. De hasarderede arbejdsgange forklares dog ikke ud fra antagelsen om det opportunistiske individ som agent, men baserer sig på andre og mere komplekse adfærdsantagelser om individet som menneske: For det første er individet ikke nødvendigvis rationelt, men bærer rundt på kognitive bevidsthedsstrukturer - forforståelser af kolleger, chefen, arbejdspladsen og sig selv og samtidig antages det, at individet agerer ud fra irrationelle elementer som fx følelser 21. Motivationsbegrebet udvides i forhold til økonomiens snævre definition, idet der skelnes mellem indre (intrinsic) og ydre (extrinsic) motivationsfaktorer. De indre motivationsfaktorer styres af individet den ansatte selv - mens de ydre motivationsfaktorer styres af organisationen via løn- og personalepolitikken 22. Endvidere udvides arbejdsbegrebet, idet der er sættes forskel mellem vidensarbejde og mere mekanisk/rutinepræget arbejde. Typen af arbejde er helt afgørende for hvordan de ydre motivationsfaktorer manifesterer sig i individet og hvilke adfærdsændringer de afføder 23. Endelig er ressourceskolen mere procesorienteret end principal-agent-skolen, idet arbejdskraften opfattes som en ressource der kan udvikles, frem for en omkostning, der skal minimeres 24. Organisationen effektiviseres så at sige via mennesket, frem for (som ovenfor) på trods af mennesket. Ressourceskolen har således et mere procesorienteret og komplekst syn på den menneskelige natur end principal-agent-skolen har: Den er enig i, at man skal motivere og forme sine underordnede i forhold til organisationens mål, men hævder, at det er en langsommelig og til tider uforudsigelig proces. Jeg har opridset hovedforskellene på de to tilgange til studiet af motivation i nedenstående figur: 21 Fx påvirkes ansattes motivation og arbejdsindsats af hvorvidt de har en følelse af autonomi og indre kontrol (Osterloh & Frey 2002: 111). 22 Ibsen & Christensen 2001: , Austin & Larkey 2002: 331, Osterloh & Frey 2002: Austin & Larkey 2002: Ibsen & Christensen 2001: 33. 7

8 Figur 1. Forskelle i tilgangen til hvordan man motiverer ansatte Principal-agent-skolen Individet er rationelt Motivet Mennesket (og dets potentielle hasarderede adfærd) skal tøjles Top-down-perspektiv Motivationen skabes udefra (extrinsic) Resourceskolen Individet er ikke nødvendigvis rationelt Motivationen Mennesket (og dets potentielle ressourcer) skal udvikles Bottom-up-perspektiv Motivationen skabes indefra (intrinsic) Efter at have opridset de to tilgange, vil jeg i det følgende lade dem polemisere om hvorvidt resultatløn blandt vidensarbejdere har en positiv effekt på motivationen. Formålet er at vurdere teoriernes styrker og svagheder, men også at se på om de er substitutter eller om de faktisk kan komplettere og styrke hinanden. To organisationstyper Denne opgave har vidensarbejde som sin case. Begrebet vidensarbejde findes i mange typer organisationer og er ikke noget entydigt begreb. Derfor har jeg valgt at lade vidensarbejde repræsenteres af to af Mintzbergs i alt seks organisationstyper; den professionelle organisation og den innovative organisation, fordi de er oplagte som case i diskussionen om resultatløn og vidensarbejde 25. Den professionelle organisations primære koordineringsmekanisme er standardisering af evner/uddannelse. Processen og arbejdsgangene i professionelle organisationer kan ikke standardiseres, så alt organisationen (principalen) kan gøre er, at standardisere den uddannelse og træning, der kræves for at udføre arbejdet i organisationen. De mest oplagte eksempler er universitets- og lægeverdenen. Jo mere professionelt arbejde, der kræves (fx professorater), jo mere må organisationen give friheder og stole på medarbejderens egne faglige normer 26. Når jeg har udvalgt præcis denne organisationstype, er det fordi den kan skabe en interessant diskussion 25 De seks organisationstyper med hver deres indre koordineringsmekanismer er opstillet som et teoretisk alternativ til markedet, hvis primære koordineringsmekanisme er prismekanismen. Mintzbergs seks organisationstyper er entreprenørorganisationen, maskinoganisationen, den professionelle organisation, den divisionaliserede/opsplittede organisation, den innovative organisation og den missonerende organisation/normfællesskabet (Douma & Schreuder 2002: 42-44). 8

9 mellem de to valgte teoretiske skoler: Den profesionelle er både et eksempel på Ressourceskolens vidensarbejder, men giver også et konkret billede på principal-agent-skolens informationsasymmetri mellem lederen og den professionelle, specialiserede og - til tider - ukontrollérbare agent. Den innovative organisations primære koordineringsmekanisme er gensidig tilpasning, idet medarbejdernes interne koordinering må ske i takt med produktudviklingen og desuden skal sikre en fortløbende læring og vidensdeling i organisationen. Inden for det offentlige er centraladministrationens meget policy-prægede områder et godt eksempel eksempelvis når embedsmænd skal udtænke reformer 27. Denne organisationstype har jeg har jeg valgt at tage med for at illusterere, at der findes flere typer af vidensarbejde (litteraturen nævner mest den professionelle organisation), og at motivation derved bliver en flertydig størrelse, som begge de valgte skoler kan byde ind på. 6. Diskussion: Hvordan påvirker resultatløn vidensarbejdere - til gavn eller skade? Resultatløn overfor kontrol og incitamenter Principal-agenten-teoriens antagelser om 1) at der hersker en evig informationsasymmetri mellem principalen og agenten og 2) at agenten har præferencer for at skulke og handle opportunistisk, er en farlig cocktail set i et motivationsperspektiv. For hvis agenten kan skjule information om sin adfærd og sit virke, har han intet incitament til at udføre sit arbejde med fuld intensitet. Denne overvågningsproblematik bliver særligt stor inden for vidensarbejde, fordi agenten har en større specialviden om sit felt, end principalen har 28. Det handler i denne sammenhæng ikke kun om at vurdere, hvor stor en del af det producerede output, der skyldes agentens indsats og hvor stor en del der skyldes tilfældigheder uden for agentens kontrol (som fx vejret eller en nedbrændt computer); dét at vurdere værdien af agentens indsats i sig selv, bliver et problem for principalen. Principalen kan således ikke vurdere om medarbejderens (den enkelte læge/professors) indsats er god nok, selv hvis han har mulighed for fuld overvågning 29. Endvidere kan medarbejderen være så specialiseret, at han ingen reelle konkurrenter har, hvorfor der på én gang er 26 Douma & Schreuder: 2002: Douma & Schreuder 2002: Austin & Larkey 2002: Douma & Schreuder 2002: 61. 9

10 informationsasymmetri og interdependens 30. I lyset af denne ugunstige position bliver det afgørende for principalen, hvordan han designer belønningsstrukturerne i forhold til agenten og her er vi således inde på en af kongstankerne bag udformningen af resultatløn 31 : Ved at aflønne agenten efter marginalproduktiviteten, dvs. linke hans motiver til firmaets mål, vil han automatisk intensivere sin arbejdsindsats til gavn for principalen og for organisationen som helhed 32. Der er mange måder at lave resultatløn på: Den simple metode er, at lederen aflønner sine ansatte efter deres marginalproduktivitet og præstationer. Man kan så, som en mere forfinet metode, kombinere dette med individuelle kvalifikationstillæg. En anden måde at skabe incitamenter via lønnen på er at placere risiko på agenten, ved at lade en del af hans løn bestå i aktieandele (om end dette nok er et mere realistisk design i den private sektor), så han på den måde anspores til at skabe et stort output 33. En tredje måde kan være at etablere bonusordninger betinget af helheden, dvs. som kun frigives hvis hele organisationens (del)mål nås. Herved bliver det rationelt at samarbejde og arbejde at for helheden. Motivationen og tilskyndingen til at arbejde kan således skabes udefra via resultatløn og påvirke agenten, så dennes egennytte spændes for almennyttens vogn 34. Fordelen ved resultatløn frem for fast løn er, at den kan afhjælpe post-kontraktuel opportunisme: Agenten kan ikke hvile på laurbærrene i sin gode stilling, men må kontinuerligt vise sit værd 35. Alt i alt er resultatløn er godt svar på kontrol- og motivationsproblemet, fordi ordningen giver agenten økonomiske incitamenter til at arbejde. Ressourceskolen vil et stykke hen ad vejen være enig i resultatlønnens motivationsfremmende virkning, men da individer ikke antages at være rationelle, kan det være svært at forudse hvordan instrumenterne vil indvirke på den ansattes adfærd. For for det første taler belønninger ikke for sige selv: Medarbejdernes forventninger og incitamenter skabes ikke kausalt i takt med lederens initiativer, men ligeså meget af de nære omgivelser, af tidligere erfaringer og ud fra sociale sammenligninger. Samtidig har individer forskellige opfattelser af succes og fiasko: Er 5000 kr. i bonustillæg meget? Er det nok? Hvor meget fik min kollega? Og hvad siger det om mig? Og det gør lederens opgave som motivator mere besværlig. En mangel på kausalitet, der kan synes 30 Miller 2000: Douma & Schreuder 2002: Osterloh & Frey 2002: 109, Miller 2000: Det kræver dog nok, at aktieandelene er tilstrækkeligt store, dvs. er fordelt på relativt få agenter som professor Torben Beck Jørgensen så smukt har formuleret det. 35 I analogi til Lanes pointe omkring korttidskontrakter (Lane 2001: 29). 10

11 uoverskuelig, men som kan være gavnlig for en leder at have indsigt i, når han skal designe sin organisation 36. For det andet er nogle motiver slet ikke bundet til åbenlyse belønninger: Ressourceskolen har en vigtig skelnen mellem indre (intrinsic) motivation og ydre (extrinsic) motivationsfaktorer, som er en forskelssætten mellem den indre/oprigtige og den udefra påduttede motivation 37. Mekanismen er at den ansatte, når han udfører et stykke arbejde, vurderer om han kontrolleres af inde eller af ydre kræfter. Hvis indsatsen skyldes ydre faktorer som fx en stor betaling, vil han måske ræsonnere sig frem til, at indsatsen ikke skyldes et indre drive. Hvis betalingen derimod er minimal, kan ræsonnementet omvendt være, at indsatsen må skyldes indre motivation. De to motivationsformer adskiller sig desuden ved, at de ydre motiationsfaktorer styres af organisationen/principalen og bliver tilgodeset, når medarbejderne får opfyldt deres indirekte behov, fx gennem resultatbaseret aflønning. De indre motivationsfaktorer kontrolleres af medarbejderes selv og bliver tilgodeset i tilfælde, hvor en jobaktivitet har umiddelbar og direkte tilfredsstillelse, fx glæden ved at have udført et relevant stykke arbejde 38. Ifølge ressourceskolen er den virkelige motivation til at arbejde altså noget der skabes indefra og noget som, modsat den ydre motivation, har værdi i sig selv: Arbejdet bærer lønnen i sig selv, hvorfor der skal mere end ydre belønningsmekanismer til for at motivere medarbejderen til at arbejde. Mennesker vil opleve en indre motivation, når de har en fornemmelse af selvkompetence og føler at de kontrollerer deres egen adfærd. Omgivelser der støtter autonomi resulterer i positive resultater som interesse, kreativitet og kognitiv aktivitet 39. Det at motivationen har værdi i sig selv er en del af kernen i motivationsproblemet, for 1) hvis jobbet er interessant og bærer lønnen i sig selv eller 2) hvis den ydre kontrol bliver for dominerende, risikerer den ydre motivation at fortrænge den grad af indre motivation, som medarbejderen var i besiddelse af i udgangspunktet, via den såkaldte crowding out-effekt (i øvrigt et begreb, som er blevet hentet ind fra økonomiens egen begrebsverden) 40. Resultatløn fremmer ifølge ressourceskolen kun den indre motivation hvis den virker anerkendende, mens den vil 36 Nordhaug, Larsen & Øhrstrøm 1997: Ifølge Oxford Advanced Learner s betyder intrinsic belonging to or part of the real nature of something/somebody, mens extrinsic betyder not belonging naturally to something/somebody coming from outside. 38 Osterloh & Frey 2002: Nordhaug, Larsen & Øhrstrøm 1997: Austin & Larkey 2002: , Osterloh & Frey 2002:

12 fortrænge den, når lønnen bliver et mål i sig selv: Der er således kun forbindelse mellem pay og performance i kedelige rutinejobs som fx akkordarbejde, hvor motivationen alene holdes i live i kraft af den løn man betales, og hvor alene kvantiteten tæller 41. Ressourceskolen arbejder udfra antagelser om, at medarbejdere agerer ud fra kognitive bevidsthedsstrukturer snarere end opportunistiske motiver. Derfor mener de helt modsat principal-agent-skolen at kontrol og motivation kan gå hen at blive omvendt proportionale, fordi bevidstheden om ydre kontrol og vurdering kan have negative kognitive og emotionelle effekter såsom angst, rigiditet, øget stiafhængighed (mangel på evne til at tænke i nye baner) og mindsket informationssøgning hos de ansatte, hvis resultatlønne virker kontrollerende. Dette er især en vigtig pointe for organisationer, som udfører kreativt og innovativt policy-arbejde, mens kontrol vil være mindre hæmmende måske ligefrem gavnligt - i rene driftsorganer. Et af de utilsigtede resultater man kan opnå med resultatløn, kan derfor være apatiske læger (i den professionelle organisation) og ukreative policy-makers (i den innovative orgaisation), fordi resultatløn som ydre motivationsfaktor kun er koblet til organisationens ydre belønningssystem, men ikke til selve jobbet 42. Inden for vidensarbejde kan resultatløn modsat have en crowding outeffekt, hvis den bliver for dominerende i den professionelle organisation fordi kærligheden til faget er stor og fordi arbejdet er specialiseret til at blive vurderet og belønnet af principalen. I den innovative organisation fordi resultataflønning, hvis den bliver for dominerende og enerådende, kan virke hæmmende på de ansattes kreativitet og skabe en unødigt stor stiafhængighed. Endelig for det tredje har politologen Jones nogle antagelser om menneskets adfærdsmæssige beslutningstagen, der kan nuancere økonomiens idéer om belønningsmekanismer: Gevinst og tab ikke er ækvivalente, hvilket vil sige, at individer reagerer stærkere på frygt/tab end på mulige gevinster 43. Dette kan forklare, hvorfor nyindførte bonusordninger i staten til tider ligger urørte hen, som en interessant nuancering af økonomernes tilgang 44. Opsamling 41 Osterloh & Frey 2002: Ibsen & Christensen 2001: Selvom Jones er politolog vil jeg argumentere for, at hans bog inddrager så megen psykologi og så mange kognitive adfærdsbetragtninger, at jeg kan forsvare at inddrage ham i den psykologisk orienterede skole 44 Jones 2001:

13 De to skoler er altså ikke uenige om at resultatløn har en effekt, men om hvorvidt denne effekt virker positivt eller negativt på indsatsen blandt (videns)arbejdere. Ifølge principal-agent-skolen (i hvert fald i den helt klassiske variant af den) virker resultatløn nærmest per definition positivt på agentens motivation og arbejdsindsats, mens ressourceskolen opstiller mere blandede scenarier, alt efter hvordan resultatlønnen bruges; om den bruges kontrollerende eller anerkendende, og om den formår at samarbejde med indre motivationsfaktorer via fx en god personalepolitik. Som en mediator mellem den psykologiske og den økonomiske tilgang finder vi Jensen der foreslår, at man lægger sig imellem de rent økonomiske og rent psykologiske forklaringer. Fx hævder han, at mennesket faktisk til tider begynder at tænke mere kreativt, når det underlægges ydre begrænsninger/kontrol (i moderat form) 45, fordi den kobler økonomiens kontroltanke med psykologernes kreativitetsbegreb. Og det er en interessant betragtning i forhold til vidensmedarbejderne i den innovative organisation (man kender det vel selv fra en eksamenssituation: Moderat ydre pres kan faktisk virke motiverende og behøver ikke nødvendigvis reducere ens kreativitet under læsningen eller til eksamen - tværtimod). Resultatløn og helhedssynet Et andet tema inden for diskussionen af resultatlønnens virkning handler om dens indvirkning på organisationens helhedssyn; en diskussion afledt af paradokset om, at individuelle rationaliteter aggregeret set bliver til en kollektiv irrationalitet, der fx kommer til udtryk som et usammenhængende output i sidste ende. Et af ressourceskolens største anker mod resultatløn er, at vidensarbejdere i stedet for kærligheden til faget vil begynde at orientere sig mod en betalingskultur, hvor alt arbejde gøres op i penge og intet gøres uden (særskilt) betaling. Det kan skabe splid og konkurrence mellem de ansatte om at få fat i tillæggene, så de partikulære hensyn koloniserer helhedssynet 46. Man kan sige at resultatlønnen risikere at gøre medarbejderne til agenter i principal-agent sk forstand, frem for medarbejdere der arbejder for helheden (selvom helhedssynet jo var selve udgangspunktet for indførslen af resultatløn som incitamentskaber!). Dette er særligt uhensigtsmæssigt i den professionaliserede arbejdskultur, hvor stoltheden ved faget er stor og agent -betegnelsen i udgangspunktet ikke er prototypen på medarbejderen. Den lægelige omsorg risikerer at tendere til en samlebåndsmentalitet hvor patienter vurderes kvantitativt (at få så mange som muligt igennem) frem for kvalitativt. Som Knott skriver: piece rate 45 Jensen 1998: Baron & Kreps 1999: 269, Ibsen & Christensen 2001:

Resultatløn lig kvalitet?

Resultatløn lig kvalitet? - et projekt om resultatløn og sagsbehandling i Vollsmose (71.566 Anslag, svarende til 29,8 normalsider) Udarbejdet af: Rebekka Amos Taaensen Stine Malmskov Ulrik Ullits Krogh Vejleder: Bent Eisenreich

Læs mere

RESEARCH PAPERS. from the Department of Social Sciences. Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi. Research Paper no.

RESEARCH PAPERS. from the Department of Social Sciences. Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi. Research Paper no. RESEARCH PAPERS from the Department of Social Sciences Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi Research Paper no. 13/04 Principal-agent teori - med særligt henblik på lønsystemer Kirsten Bregn

Læs mere

Projektopgave i Ledelses- og organisationspsykologi, LOOP, 3. semester

Projektopgave i Ledelses- og organisationspsykologi, LOOP, 3. semester Indhold Indledning... 2 Personlig motivation for emnefeltet... 3 Kort præsentation af vores egen ledelsesmæssige kontekst... 3 Problemformulering... 4 Begrebsafklaring... 4 Motivation... 4 Kreativitet

Læs mere

Organisatoriske forandringer

Organisatoriske forandringer Organisatoriske forandringer - grundlæggende elementer i en planlagt forandringsproces Speciale i IT og Organisationer Martin Kolding Pedersen Rune Wulff Christensen Morten Juul Andersen 1 Af: Martin Kolding

Læs mere

Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj?

Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj? 2010 Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj? Foto: Claus Bigum Duman, Jiyan & Fristrup, Peter Roskilde Universitet 31-05-2010 PROJEKTBESKRIVELSE Projektbeskrivelse Der findes mange definitioner

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere

PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE?

PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE? 1 PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE?!" #$% & ' 1. Indledning 3 1.1 Problemfelt 5 1.2 Problemformulering 6 2. Metode 8 2.1 Projektdesign 8 2.2 Valg af teori 10 2.3 Valg af empiri 14 2.4

Læs mere

Forskel på udlicitering

Forskel på udlicitering Forskel på udlicitering - en forklaring på variationen i kommunernes brug af udlicitering inden for hårde og bløde serviceområder Af Lars Bech-Jørgensen, 20052426 Vejleder Peter Munk Christiansen Side

Læs mere

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Tage Søndergård Kristensen 1 Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog er udgivet af Gymnasieskolernes Lærerforening, og er udarbejdet

Læs mere

Konference om Ledelse, Motivation og Produktivitet i den Offentlige Sektor

Konference om Ledelse, Motivation og Produktivitet i den Offentlige Sektor Christiansborg, 12. December 2012 Konference om Ledelse, Motivation og Produktivitet i den Offentlige Sektor Baggrundspapir Styring af den offentlige sektor: Incitamenter, motivation og normer Christiansborg,

Læs mere

Reformer af offentlig forvaltning April 2005 Fordele og ulemper ved kontrakter Af: Andreas Dam, Marie-Louise Nør og Martin Schultz

Reformer af offentlig forvaltning April 2005 Fordele og ulemper ved kontrakter Af: Andreas Dam, Marie-Louise Nør og Martin Schultz 1. Indledning Der er konstant udvikling i den offentlige sektor med nye og forhåbentligt bedre styringsformer med forskellige formål. Formålene kan spænde fra øget demokratisering af forvaltning til øget

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Den autentiske skoleleder 1

Den autentiske skoleleder 1 Thomas Kirkegaard Peter Franklin Jensen Studium: Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensenhed: Afgangsprojektet Juni 2006 Den autentiske skoleleder 1 Indhold: 1) Indledning s. 2-4 2) Problemformulering s.

Læs mere

FØR JEG ER SÅ MEGET ANDET, ER JEG LÆRER - en undersøgelse af betydningen af ledelsens implementering af OK13 for lærernes motivation på to gymnasier

FØR JEG ER SÅ MEGET ANDET, ER JEG LÆRER - en undersøgelse af betydningen af ledelsens implementering af OK13 for lærernes motivation på to gymnasier FØR JEG ER SÅ MEGET ANDET, ER JEG LÆRER - en undersøgelse af betydningen af ledelsens implementering af OK13 for lærernes motivation på to gymnasier Louise Ranum EKSAMENSNR: 320642 Vejleder: Marianne Abrahamsen

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN

HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN Udarbejdet af: Cömert Sertdemir Waqar Mahmood Tuna Halil Baysal Gruppe 19 3 semester Hus 19.1 Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 2009 Vejleder: Søren

Læs mere

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 13 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 7. ÅRGANG NR. 13. 2006 uden for [nummer] Uden for nummer, nr. 13, 7.

Læs mere

Kategori: Forskningsbaseret paper

Kategori: Forskningsbaseret paper Hvor skaber forskellige redskaber effekt i arbejdet med lederudvikling? En test med udgangspunkt i anvendelsen af Kodeks for God Offentlig Topledelse i Danmark og Holland Af Thomas Frank Erhvervs-PhD-studerende

Læs mere

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet - Et kvalitativt studie.

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet - Et kvalitativt studie. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Masterafhandling, Master of Public Health Karin Hammer-Jakobsen Omsorg for arbejdstiden? Digital

Læs mere

Informative revisorpåtegninger

Informative revisorpåtegninger Informative revisorpåtegninger Analyse af opdaterede ISA er Forfatter: Jeanette Tost Dam Vejleder: Henrik Trangeled Kristensen Aarhus Universitet, Aarhus BSS Cand.merc.aud Juni 2015 Antal anslag: 131.924

Læs mere

Denne artikel har følgende indhold:

Denne artikel har følgende indhold: Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.3 Virksomhedsetik Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Baggrund 2. Virksomheden 3. Kunden 4. Medarbejderen

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Incitamentsaflønning af direktionen i danske banker

Incitamentsaflønning af direktionen i danske banker Incitamentsaflønning af direktionen i danske banker Udarbejdet af: Charlotte Vig Rasmussen Jacob Degn Andersen Jakob Hein Mikkelsen Mick Jelsdal Jørgensen Vejleder: Poul Wolfsen Bachelorprojekt Maj 2009

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

Hvem skal lede fremtidens museer?

Hvem skal lede fremtidens museer? Hvem skal lede fremtidens museer? Studerende: Anna Overlund-Sørensen Årgang: 2006 1. december 2011 Speciale Vejledere: Casper Hvenegård Antal normalsider: 70 Indhold Indhold... 2 Abstrakt... 4 Abstract...

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

[Social kapital det nye sort?]

[Social kapital det nye sort?] [Social kapital det nye sort?] Af, Jonas Sprogøe, chefkonsulent i ARGO Social kapital synes at være det nye sort inden for organisationsudvikling og ledelse. Det giver resultater på bundlinjen at arbejde

Læs mere