Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens"

Transkript

1 Retten i Lyngby DOM Afsagt den 31. oktober 2011 i sag nr. BS /2009: A mod B Sagens baggrund Sagen er indbragt for retten ved stævning modtaget den 4. juni Sagen vedrører spørgsmålet, om A efter naboretlige regler kan kræve et bøgetræ, der står på B's grund, fældet eller beskåret. Sagsøgerens påstand Principalt: De sagsøgte tilpligtes inden en frist fastsat af retten og for egen regning at fælde det bøgetræ, der er placeret i det nordvestlige hjørne af de sagsøgtes grund ud mod X-vej tæt ved skellet til sagsøgerens grund, hvis krone rækker væsentligt ind over skellet, og for egen regning at fjerne det pågældende træ med rodnet, samt for egen regning at fjerne eventuelt dele af træet fra sagsøgers grund, og at foretage de nødvendige efterreparationer på det fælles hegn og på sagsøgerens grund. Subsidiært: De sagsøgte tilpligtes inden en frist fastsat af retten og for egeregning at styne/fjerne det i den principale påstand nævnte bøgetræ, således at de grene og den del af stammen, der rækker ind over skellet fjernes, samt for egen rening at fjerne eventuelle afskårne dele af træet fra sagsøgerens grund, samt at foretage de nødvendige efterreparartioner på det fælles hegn og på sagsøgerens grund. Sagsøgtes påstand Frifindelse. Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 2. Det fremgår af sagen, at A i 1986 købte ejendommen... i Trørød, som hun siden har benyttet til beboelse og til sit erhverv... B købte i 2006 naboejendommen... som de siden har benyttet til beboelse.

2 Side 2/7 Det fremgår af skønsmanden, forhenværende skovrider Klaus Waages, skønserklæringer af 30. juni 2010 og 12. oktober 2010 udarbejdet til brug for sagen: "1. Skønsmanden anmodes om at oplyse den eksakte placering af det i stævningen anførte træ, der er placering i det nordlige hjørne af sagsøgtes grund ud mod X-vej tæt ved skellet til sagsøgers ejendom, herunder hvor nær træets stamme er placeret ved skellet til sagsøgers ejendom. Træet står ca. 6 meter syd for skel mod vej. Stammemidten er ca. 80 cm fra skel mod nabo. Stammens rod-udløb når til dette skel. 2. Skønsmanden anmodes om at oplyse træets sundhedstilstand. Træets er sund og rask og viser ikke synlige sygdomstegn. 3. Skønsmanden anmodes om at oplyse træets art, alder og højde tillige med dets diameter både så vidt angår stamme og krone. Bøg, omkring 50 år, højden er målt til 16 meter diameteren til 80 cm. Kroneprojektionens største udstrækning er ca. 18 meter i diameter. 4. Skønsmanden anmodes om at oplyse hvor stor en del af træets krone, som rækker ind over skellet til sagsøger ejendom. Kronen dækker, opmålt på ortofoto: 10% offentlig vejareal, 43 % ejerens og 47% af naboens ejendom (Bilag 1 er udtegning fra lod-optagelse.) 5. Skønsmanden anmodes om at oplyse om der qua træets placering, sundhedstilstand, alder og størrelse samt jordbundens art, er en risiko for: A. at træet vælter ind over sagsøgers ejendom i eksempelvis en storm og forårsager person- og tingsskade på sagsøgers ejendom. Der kan aldrig gives 100 % garanti for, at et træ ikke vælter i stærk storm. Der er i det aktuelle tilfælde ingen usædvanlig risiko for væltning i storm, dertil er træet for ungt og ikke højt nok. Hvis det mod forventning vælter, vil det på grund af stammens hældning og vægtfordeling antageligt vælte mod øst svarende til at den fremherskende vindretning er vest. B. At nedfaldne grene, blade, is eller andet kan forvolde personskade og tingskade på sagsøgers ejendom. Ingen betydende risiko for skader. Det kan give småskrammer på lakken, hvis biler parkeres lige under træet i stormvejr. Der er ingen risiko på de eksisterende p- pladser. C. At træets rodnet kan forvolde skade på sagsøgers hovedkloakledning, der ifølge bilag 15 er placeret ca. 1,0-2,0 meter fra træets stamme. Bøg har ikke dybdegående rødder. Afhængig af kloakkens tilstand og alder kan der ske indgroning i utætheder, men det er ikke sandsynligt.

3 Side 3/7 6. Skønsmanden anmodes om at udtale sig om, hvilke skader, gener og ulemper træet eventuelt påfører sagsøgers ejendom tillige med personer og ting, der opholder sig på sagsøgers ejendom. Biler parkeret direkte i indkørelse under træet kan i stormvejr få buler i taget. Holder man på de dertil indrettede pladser er skaderisikoen ikke eksisterende. Løvfald kan alt efter indstilling være en gene men ikke større, end for sagsøgers øvrige løvfældende vegetation på grunden. 7. Skønsmanden anmodes om at udtale sig om, hvorvidt det er nødvendigt at fælde træet for at forhindre de skader, gener og ulemper som træet eventuelt kan påføre sagsøgers ejendom tillige med personer og ting, der opholder sig på sagsøgers ejendom. Jeg vil skønne, at træet uden forøget risiko kan stå år endnu. 8. Skønsmanden anmodes om at udtal sig om en bortskæring af den del af træet, som rækker ind over sagsøgers ejendom permanent vil fjerne: A. Risikoen for person- og tingskade på sagsøgers ejendom forårsaget af træet. B. Gener og ulemper som er nævnt i besvarelsen af spørgsmål 6. Jeg kan ikke anbefale beskæring af bøg generelt. Dels giver det altid et æstetisk dårligt resultat, da bøg kun i begrænset omfang regenererer kronen efter beskæring. Dels fordi kraftig beskæring giver øget indgang for svampe og ændre skaden, der kan gøre træet mere risikofyldt. 9. Skønsmanden anmodes om at udtale sig om, hvorvidt træets rødder og stamme allerede har ødelagt og fortsat vækst vil ødelægge det fælles hegn. I bekræftende fald bedes skønsmanden udtale sig om hvad er konsekvenserne heraf, samt angive omkostninger for udbedring af skaderne. Træets rodudløb har presset lidt på 2-3 brædder i hegnet. Om det er en beskadigelse er en smagssag. Hvis det ønsket rettet kan jeg anbefale at fraskære cm af plankernes nederste ende lige omkring rodudløbene så plankeen den lige netop er fri af træet. Jeg skønner, at det kan gøres på af en mand på under en time. 10. Skønsmanden anmodes om at oplyse om træet er velplejet. Såfremt spørgsmålet besvares benægtende, bedes skønsmanden udtale sig om hvilke konsekvenser der har fået og vil få. Træet må anses for velplejet. 11. Skønsmanden anmodes om at definere, hvad styning af et træ vil sige. Styning er en gammel driftsform, hvor en krone på et træ beskæres, som oftest helt til stammen. Styning kan have to forskellige formål: a. at fremelske kraftige årsskud, der kan høstes hvert år. Anvendes på pil, der herved producerer vidjer til kurvefletning eller hegnsmateriale. b. at begrænse f.eks. vejtræernes beherskning af vejen. Anvendes på poppel og lind.

4 Side 4/7 Mange træarter, herunder bøg, tåler ikke styning. 12. Skønsmanden anmodes om at oplyse, om det ved styning af træet er muligt at forhindre nedfald af grene, blade mv. på sagsøgers grund. Som nævnt tåler bøg i voksen alder ikke styning og vil gå ud ved indgreb af denne art." A har forklaret, at hun er... og driver [virksomhed]... fra bopælen. Der kommer om dagen. De kommer i bil, med barnevogn, på cykel, med rollator og med krykstokke. Der kommer også leverandører, post og renovation samt hendes private gæster. Hun har haft... ejendommen siden hun overtog den i Den eneste adgangsvej er under bøgetræet. Smågrene, bog og blade, der falder af træet, er meget generende for...[kunder] med rollator og stokke. Når der er nedfald, er hun nød til at feje 2-3 gange om dagen. Når det er fugtigt, er der meget glat. Den 14. juli i år skulle en [kunde] hentes... og føreren sagde, at han meget nødigt ville køre ind under træet. Der falder smågrene hele året. Store grene falder kun, når det blæser. Hun har set en armstyk gren falde ned, og hun vurderer, at den kunne have givet hjernerystelse, sår og rifter, hvis den havde ramt nogen. Når der ligger sne på grenene, og det bliver tø, falder der is ned fra grenene, som gør, at føret bliver glat, selv om hun har saltet og gruset. Hun betaler en pensionist for at skovle sne om morgenen, men hun må ofte ringe efter ham i løbet af dagen, da vand og is, der falder ned fra træet, gør føret glat igen. Der har stået en syren- og en forsytiabusk, som er visnet, da bøgetræet tager al lyset. Hun har fået oplyst af kommunen, i forbindelse med at de tømmer gennemløbsbrønden, at der er vokset rødder ind i kloakrørene. I 1987 var træet ikke til gene. Grenene ragede ikke hen over brostenene, og hendes buske, der nu er visnede, stod fuldstændig frit. Hun har fået de nederste grene beskåret for nogle år siden, da de var til hinder for, at der kunne køre biler ind af indkørslen. Ved episoden med...[bilen] stormede det ikke, men det var fugtigt. Føreren sagde, at han ikke turde køre ind. Kloakken er etableret i B har forklaret, at han er... De købte huset i De faldt for området på grund af skoven, engen og derunder det omtvistede træ. Sælgeren sagde ikke noget om træet. Af hensyn til de tidligere luftledninger har DONG en enkelt gang beskåret træet. Han parkerer selv i en carport, men hans gæster parkerer under træet, og de har aldrig fået skader af nedfaldne grene. Nedfaldet fra træet giver ikke problemer for de, der skal ind til huset. Luftledningerne blev nedtaget af DONG. Det var vist i Det blev gjort i hele kommunen. Skønsmanden, forhenværende skovrider Klaus Waage vedstod den afgivne

5 Side 5/7 erklæring og forklarede supplerende, at bøgetræer er egnet beplantning næsten alle steder i Danmark. Ved synsforretningen kunne han se, at der på et tidspunkt var brækket en gren af kronen. Det er ikke usædvanligt, at det sker, også for raske træer. Bøgetræer tåler ikke beskæring. Hvis træet skal reduceres, vil det være mere hensigtsmæssigt at fælde det og plante et nyt, da det ikke er i stand til at danne en ny krone. Hvis kronen skæres væk, vil stammen nok kunne blive stående i mange år. Større rødder når ikke ned, hvor de konkrete kloakrør løber. Et bøgetræ er et skyggetræ, men da der alene står et enkelt træ, vil det ikke i stort omfang fjerne lyset fra den underliggende vegetation. Styning er en specialbeskæring, hvor man skærer helt ind til stammen. Man kan godt skære mindre grene af, uden at træet dør. Hvis der skæres meget af, dannes der svampesporer, og træet bliver svækket og risikerer at vælte. Hvis alle grene skæres af, svækkes træet også, men det vil ikke gøre noget, da der ikke er nogen vægt, der får stammen til at vælte. Parternes synspunkter Parterne har procederet i overensstemmelse med de fremlagte påstandsdokumenter. Det fremgår af sagsøgers påstandsdokument blandt andet: "At det pågældende bøgetræ skal fjernes, idet det påfører ulemper af en så karakter og art, at det efter de naboretlige regler strider mod sagsøgerens rettigheder. At de omhandlede ulemper og gener, både enkeltvis og navlig samlet, langt overstiger den tålegrænse, der i ifølge de naboretlige regler og retspraksis er fastslået at være gældende i naboforhold. At det er et fast princip, at en grundejer skal holde sig på sin egen grund, hvorfor enhver varig skeloverskridelse ikke skal accepteres. At træet bør fældes i sin helhed, idet en styning eller beskæring af den del af træet, som rækker ind over sagsøgerens ejendom, vil medføre risiko for at træet bliver sygt, går ud og dermed risiko for at træet vil vælte omkuld og forårsage person- og tingsskade på sagsøgerens ejendom. At sagsøgte må afholde samtlige omkostninger ved fældning/beskæring/styning og fjernelse af det fældede/afskårne træ, dets rødder og i øvrigt efterreparationer af fælles hegn og på sagsøgerens grund. At træet i kraft af sin placering og størrelse udgør en faresituation, idet der er betydelig og væsentlig risiko for nedstyrtning af grene, istapper og nedfald af blade og bog mv., der falder ned som følge af eksempelvis isslag, under en storm eller af anden årsag over sagsøgerens ejendom med betydelig og væsentlig risiko for personskade på sagsøgeren, sagsøgerens patienter og på andre der færdes på sagsøgerens grund, samt tingsskade på sagsøgerens ting, sagsøgerens patienters ting og på andre der færdes på sagsøgerens grunds ting, hvilken ulempe sagsøgerens ikke er forpligtet til at tåle.at der er risiko for at cyklende og gående falder og kommer til skade som følge af nedfaldne grene, bog og istapper mv. At træet har en sådan størrelse, at træets rodnet udgør

6 Side 6/7 en betydelig og væsentlig risiko for skader på kloakledningerne på sagsøgerens ejendom, således har flere af træets rødder har passeret skellinjen. At træet skygger på sagsøgerens ejendom. At sagsøgeren bestrider, at det har betydning for sags afgørelse hvor længe sagsøgeren har boet på ejendommen og hvor længe sagsøgeren har haft klinik på ejendommen.at træet henstår på sagsøgtes grund hvorfor denne alene bør forestå omkostningerne ved fjernelse af de naboretlige krænkelser". Det fremgår af sagsøgtes påstandsdokument blandt andet: "At det omtvistede bøgetræ ikke har en placering, størrelse, udstrækning eller stand der på nogen måde berettiger sagsøger til at kræve træet fældet, beskåret eller lignende ud fra naboretlige grundsætninger, der henvises her i det hele til syns- og skønsmand, Claus Wagges erklæringer af den 3. juni 2010 og 12. oktober Som det fremgår af syns- og skønsmandens erklæringer under nærværende sag, er der ikke grene, der på grund af alder, råd eller lignende, kan anses for at være farlige for sagsøgerens ejendom." Rettens begrundelse og afgørelse Det er det naboretlige udgangspunkt, at en ejer af en ejendom ikke skal tåle, at grene fra naboens træer overskrider skellinien. Ud fra en besigtigelse af træet og ud fra skønsmandens erklæring må det lægges til grund, at en ganske betydelig del af træets grene rager ind over skellet til A's ejendom, og at både indkørslen for biler og den fjernere fra skellet placerede indgangssti for fodgængere er overdækket af træets grene i hele bredden. Efter bevisførelsen, herunder navnlig A's forklaring sammenholdt med besigtigelsen på stedet lægges det til grund, at træet medfører væsentlige og betydelige gener for A i form af nedfaldne grene, blade og bog samt i vinterperioden is og smeltevand, der besværliggør adgangen til ejendommen navnlig for brugere af rollatorer og stokke, og som gør adgangsvejen glat og dermed farlig at færdes på. Træet giver endvidere skygge, der begrænser vækstmulighederne for A's egne planter. Efter indholdet af skønserklæringen og skønsmandens forklaring vil en beskæring af træet, hvorved alle grene der rager ind over skellet bortskæres, medføre, at der dannes svampesporer, og at træet vil gå ud eller svækkes i et sådant omfang, at man risikerer, at det vælter. Henset hertil skønnes det ikke muligt at foretage en forsvarlig beskæring af træet, hvorved generne for A kan reduceres til et acceptabelt omfang. Under disse omstændigheder finder retten, at A efter naboretlige regler har krav på at træet fældes.

7 Side 7/7 Da B er ejere af træet, skal de afholde udgifterne til fældning og bortfjernelse af træet. Efter skønsmandens erklæring og forklaring, og da ikke andet er bevist eller sandsynliggjort, er der ikke grundlag for at fastslå, at træets rodnet udgør en risiko for A's kloakrør, hvorfor der ikke er grundlag for at give A medhold i hendes påstand om, at også rodnettet skal fjernes. Der er ikke grundlag for på nuværende tidspunkt at tage stilling til eventuelle følgeskader. A gives derfor med disse modifikationer medhold i den principale påstand. Fristen for fældning af træet findes passende at kunne fastsættes til den 1. december B skal in solidum som sagsomkostninger erstatte A betalt retsafgift med kr., forlods udlagt honorar til skønsmanden med kr. samt som et passende beløb til dækning af udgifter til advokatbistand kr. Thi kendes for ret: B skal inden den 1. december 2011 for egen regning fælde det bøgetræ, der er placeret i det nordvestlige hjørne af deres grund, og fjerne eventuelle dele af træet fra A's grund. B skal in solidum inden 14 dage fra dato betale som sagsomkostninger til A kr. Ulrik Finn Jørgensen dommer

SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 119 SEPTEMBER 2009 Uenighed om højde RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

Sagsøgtes påstand er frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

Sagsøgtes påstand er frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. DOM Afsagt den 27. oktober 2011 i sag nr. BS 6-1408/2010: Flemming Frits Elkjær mod Sigrid Christensen Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der er anlagt den 17. november 2010, drejer sig om

Læs mere

DOM. Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B

DOM. Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B DOM Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 14. februar 2011, vedrører spørgsmålet om godtgørelse for mangler ved et badeværelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 359/2008 (2. afdeling) Anna-Grete Kastbjerg og Leif Kastbjerg (advokat Svend Kinch, beskikket) mod Thisted Forsikring g/s (advokat Lars Høj Andersson)

Læs mere

Stormagasin ikke erstatningsansvarlig for personskade ved fald i indgangsparti.

Stormagasin ikke erstatningsansvarlig for personskade ved fald i indgangsparti. Stormagasin ikke erstatningsansvarlig for personskade ved fald i indgangsparti. Almindelige emner 3 - Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 1.2, 21.1 og 21.2. På vej ind i et stormagasin S faldt A

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advok Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advok Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 29. november 2012

Arbejdsrettens dom af 29. november 2012 Arbejdsrettens dom af 29. november 2012 i sag nr. AR2012.0341: Kristelig Arbejdsgiverforening for Restaurant Vejlegården ApS (advokat Anders Schmidt) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 Sag 155/2013 (2. afdeling) Flemming Frits Elkjær (advokat Egon Bjørn Andersen) mod Sigrid Christensen (advokat Michael Clemmensen, beskikket) I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 18. juni 2013 U-4-11 Hellers Yachtværft ApS (Advokat Ejnar Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Kammeradvokaten v/ advokat Jacob Pinborg) Indledning

Læs mere

År 1994, den 26. juli blev der i retten i Grenaa, bitingstedet i Ebeltoft, i sag

År 1994, den 26. juli blev der i retten i Grenaa, bitingstedet i Ebeltoft, i sag År 1994, den 26. juli blev der i retten i Grenaa, bitingstedet i Ebeltoft, i sag B.s. 390/91 e Helgenæs Pumpestation a.m.b.a. og G1. Kirkebjerg Andelsvandværk v/formand E mod H afsagt sålydende D 0 M:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 92/2012 (2. afdeling) A (advokat Lars Søndergaard, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul).

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). 8. afd. nr. B-3292-11: Ældre Sagen som mandatar for A (advokat Peter Breum)

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS DOMOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 Sag 296/2013 (1. afdeling) Gregers Juel (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet

Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet og trænger til et eftersyn Hvidbog fra Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet og trænger til et eftersyn De fleste danskere har en retshjælpsforsikring. Og mange

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KBN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 22. december 2014 F-2-13 Fagforeningen Danmark smf A (advokat Jens Brøbeck Gregersen) mod Dansk Bjergning og Bugsering A/S (advokat Anne Louise

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 466/2007 (2. afdeling) A (advokat Christian Bachmann) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen).

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). D O M Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). 5. afd. nr. B-2153-11: TAKS (advokat Djóni Thomassen, (prøve))

Læs mere