DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune."

Transkript

1 DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. BAGGRUND På dialogmødet den 12. marts 2012 omkring den fremtidige organisering af sportshaller i Stevns Kommune fremlagde Per Nedergaard fra DGI et oplæg omkring danskernes idrætsvaner gennem tiderne. Oplægget blev afsluttet med en kort beskrivelse af en model, som DGI kunne anbefale, som en god organisationsmodel for drift af haller. Nedenstående er fra DGI s plancher oplistet facts, muligheder og proces: Facts Muligheder Proces Kommunen ejer bygninger m.v. Hallen drives af en driftsoperatør på selvejende vilkår Driftsoperatøren kan være organiseret som en forening eller fond Driften baseres på en leje- og driftsaftale Driftsoperatøren kan udnytte frivillig arbejdskraft Mulighed for stort lokalt engagement Driftsoperatøren kan agere kommercielt opbygge egenkapital og bidrag til udvikling Driftsoperatøren kan ikke optage lån, da de ikke ejer bygningen Lokal stiftelse af forening eller fond Udarbejdelse af drifts- og udviklingsbudget Udarbejdelse af leje- og driftsaftale Løbende opfølgning og justering Efter oplægget fra DGI bad deltagerne i dialogmødet om en mere konkret beskrivelse af ovenstående model. - DGI kunne imidlertid ikke levere et sådant materiale. Forvaltningen har herefter udarbejdet nedenstående beskrivelse af den af DGI beskrevne model. BESKRIVELSE AF DEN AF DGI FORESLÅEDE MODEL ( Fondsmodellen ) Kommunen ejer bygningerne og en selvstændig juridisk enhed (en erhvervsdrivende fond) dri f- ter hallen. Hvis det det er en forening, der drifter hallen, vil der være den begrænsning, at der ikke må være indtægter udover 10 % af omsætningen fra kommerciel virksomhed, og det vil som udgangspunkt være uhensigtsmæssigt, idet netop muligheden for at tjene penge skulle være hovedformålet med ikke at drifte kommunalt. Fondsmodellen, som er en blandingsmodel mellem kommunal og selvejende, er i dag især udbredt omkring større idrætscentre. Modellen er baseret på et kommunalt ejerskab af bygni n- ger, hvilket sikrer momsfritagelse ved ombygninger og forbedringer. Med placering af det dagli-

2 ge driftsansvar i en erhvervsdrivende fond, åbnes der op for kommercielle aktiviteter og flere egenindtægter. Der indgås en erhvervslejeaftale mellem kommunen og driftsorganisationen. Denne baseres på, at kommunen udlejer faciliteterne vederlagsfrit til fonden, ligesom der aftales klare rammer for skolers, institutioners og foreningers anvendelse af faciliteterne - Det kan evt. blive aktuelt med en særlig ordning i forhold til drift af fitnesscentre, idet der ikke må opstå en uhensigtsmæssig konkurrencesituation. Herefter tilbagekøber kommunen det antal timer, der er brug for til skoler, institutioner og fo r- eninger. En organisering efter Fondsmodellen vil betyde, at Stevns Kommune vil stille nogle krav og betingelser i en drifts- og samarbejdsaftale, ligesom det vil være et krav, at regnskaberne skal revideres af en autoriseret revisor. Udgiften skal betales af den erhvervsdrivende fond. Det skal afklares, hvorvidt kommunen vil gå ind og dække udgiften som et ekstra tilskud til drif ten. Driftsorganisationen danner en bestyrelse og et brugernetværk, som sikrer de lokale interesser og det lokale medansvar. Det er helt centralt, at den selvstændige erhvervsdrivende fond formår at løse den forholdsvis store opgave, det er at drifte en idrætshal eller eventuelt flere haller. Det er ligeledes oplagt, at det vil stille store krav til ledelsen af hallen. Dels skal de personer, der sidder i bestyrelsen have de rette ledelsesmæssige kompetencer og ikke mindst skal de ansatte formå at skabe den nødvendige aktivitet og økonomi. Bestyrelsen bør sammensættes af personer med forskellige ledelsesmæssige kompetencer, som kan bidrag med forskellige vinkler. Der bør således være personer der har økonomiske, jurid i- ske, bygningsmæssige og foreningsmæssige kompetencer. De ansatte skal være servicemindede og tænke i at skabe aktivitet, samtidig med at de skal kunne forestå den tekniske drift af hallen/hallerne. HVAD ER EN ERHVERVSDRIVENDE FOND Erhvervs- og selskabsstyrelsen administrerer lov om erhvervsdrivende fonde. En fond er en juridisk enhed, der kan opnå rettigheder og indgå forpligtelser uden ejere hvilket vil sige, at den er selvejende. Ingen juridisk eller fysisk person har ejendomsret over fondens formue. Fondens midler kan aldrig gå tilbage til fondens stifter. En fond er enten erhvervsdrivende eller ikke erhvervsdrivende. En fond er som udgangspunkt erhvervsdrivende, hvis den producerer varer, yder tjenesteydelser, sælger eller udlejer fast ejendom, eller hvis den ejer eller har bestemmende indflydelse over en erhvervsvirksomhed. Det betyder, at drift af en idrætshal, som udgangspunkt er erhvervsdrivende. Alle erhvervsdrivende fonde skal registreres hos Erhvervs- og selskabsstyrelsen. - Grundkapitalen skal udgøre mindst kr. 2

3 BESTYRLSESANSVAR I ERHVERVSDRIVENDE FONDE Alle bestyrelsesmedlemmer er forpligtet at varetage deres hverv som bestyrelsesmedlem forsvarligt. Der kan ikke opstilles en firkantet beskrivelse af, hvornår man som bestyrelsesmedlem handler forsvarligt eller uforsvarligt. Normalt vil man i praksis anlægge en gennemsnitsbetragtning forstået således, at man vil forsøge at fastlægge, hvordan et gennemsnitligt ansvarligt bestyrelsesmedlem ville have disponeret og håndteret sit hverv. Det skal således understreges, at man som bestyrelsesmedlem kan blive ansvarlig for tab, der skyldes, at man ikke har handlet eller sikret sig, at f.eks. nødvendige informationer er blevet udarbejdet og kommunikeret til bestyrelsen. Såfremt der foreligger forhold, der medfører ansvar for et bestyrelsesmedlem kan dette medføre krav om erstatning eller straf. Det økonomiske ansvar er der mulighed for at sikre sig imod ved tegning af en bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringen tegnes normalt at selskabet, der betaler omkostningerne herved. Forsikringen kan omfatte både bestyrelsen og direktionen, og man skal være opmærksom på, hvilke forhold der ikke er dækket af forsikringen. Således vil f.eks. forsætlige forhold/grov uagtsomhed, visse garantistillelser, overtrædelse af lovgivningen m.v. være undtaget dækningen. DRIFTSØKONOMI Det skal analyseres, hvordan økonomien kan se ud i fondsmodellen og i de øvrige modeller. Økonomien vil være den samme for den enkelte hal, uanset hvilken model der anvendes. Udgangspunktet er dog, at udgifterne samlet set skal kunne holdes inden for den eksisterende økonomiske ramme til drift af hallerne i Stevns Kommune herunder de lokaletilskud, som p.t. anvendes til de foreninger, der i dag bruger hallerne og de udgifter som skoler og institutioner har til at leje sig ind i den selvejende institution Stevnshallerne. Det er derfor nødvendigt, at der udarbejdes nogle modeller for økonomien, som tager sit udgangspunkt i den nuværende økonomi og de haltimer der p.t. anvendes. Disse beregninger vil blive udført i et samarbejde med økonomikonsulenten på området og driftsafdelingen (Sekret a- riat og IT). I den forbindelse skal det afklares, hvorledes svømmehallen skal indgå i beregningen, når der skal sikres ensartede vilkår for de tre idrætshaller i kommunen. Et konkret aftalegrundlag med økonomi, vil foreligge senest i august KOMMUNER DER ANVENDER DEN SKITSEREDE MODEL I nedenstående skema fremgår det, hvilke kommuner - der ifølge indhentede oplysninger fra DGI og på internettet - skulle anvende fondsmodellen og hvad de har af erfaringer med anvendelsen af modellen. Forvaltningen har haft kontakt til disse kommuner, ligesom det er undersøgt på nettet og ved konkrete forespørgsler via mails, om der er andre kommuner, der anvender modellen. 3

4 Kommune Vejle Haller der anvender ( fondsmodellen ) Et stort idrætsanlæg bestående af 5 haller og en svømmehal, som drives af DGI Huse og Haller. Bemærkninger /erfaringer I Vejle er der udover de fondsdrevne haller kommunalt drevne haller og selvejende haller. Derudover er der i Vejle Kommune en model, hvor brugerne driver de kommunale haller på selvejelignende vilkår. Kommunen ejer bygningerne og hallerne får en pose penge stillet til rådighed. (som Stevnsmodellen). Ordningen anvendes på 2 haller og én mere er på vej). Denne ordning fungerer fint og styrker ejerskabet i lokalområdet. Kommunen disponerer over timerne i halfordelingen på samme vis som i de selvejende haller. Overskudskapacitet kan de dog selv leje ud og indtægten selv til hallen. De ansætter selv halinspektør og fastlægger selv serviceniveauet i hallen. Hvis de laver en dyrere drift end i de haller der drives som (rene) kommunale haller, skaffer de selv finansieringen. Vejen Afventer besvarelse på mail fra Vejen Kommune Struer Afventer besvarelse på mail fra Struer Kommune Jammerbugt Ingen p.t. Der arbejdes på, at en stor kommunalt ejet hal med svømmeafdeling fremadrettet skal driftes som en erhvervsdrivende fond. Der er fortsat en række uafklarede forhold, inden en politisk beslutning kan tages. Jammerbugt har ikke kendskab til andre kommuner der anvender modellen. Assens Ingen. Der er arbejdet med harmonisering af halområdet i 4 år. Planerne er, at de tre største haller i kommunen skal skifte fra selvejende status til en erhvervsdrivende fond. Assens Kommune ejer bygningerne vedr. alle 10 haller. Tilskudsmodel efter objektive kriterier for alle haller uanset organisering. Der er åbnet op for at hallerne kan skaffe ekstraindtægter uden at det går ud over det kommunale tilskud. Drift i en erhvervsdrivende fond sikrer, at der er mulighed for private midler i hallerne. De lokale pengeinstitutter har investeret i 3 af hallerne. Bestyrelserne er på 5 medlemmer (2 valgt af kommunen, 1 af investorerne og 2 af brugerne). Ingen erfaringer endnu med modellen. Er p.t. i gang med at vælge den første bestyrelse. 4

5 Allerød Ingen. DGI har i sommeren 2011 udarbejdet en rapport vedr. renovering og drift af Engholm. Der er ikke igangsat en ny driftsmodel. Dette vil evt. først ske pr. 1. januar Der er en del forhold i den af DGI udarbejdede rapport, som skal analyseres nærmere. Bl.a. er der en række problemer i forhold til den økonomi, som DGI har sat op. Fåborg-Midtfyn 2 af 16 haller er erhvervsdrivende fonde. Øvrige haller drives som selvejende institutioner. Har arbejdet siden medio 2007 på en ny model for organisering af haller. Kommunen ejer ingen af hallerne/bygningerne. Bestyrelserne er mange steder fortsat repræsenteret af foreninger, men der er flere steder, hvor der sidder repræsentanter for det lokale erhvervsliv. Tilskuddet er det samme uanset hvilken driftsorganisering. Strukturen med erhvervsdrivende fonde er valgt for at der bedre kan arbejdes på at få indtægter fra andre steder end den offentlige kasse. Har ingen erfaringerne med Fondsmodellen, idet den nye organisering først trådte i kraft pr. 1. januar Men har store forventninger. Hedensted Ingen Alle haller i Hedensted er organiseret som selvejende institutioner. I forbindelse med byggeri og renovering af to haller viste det sig hensigtsmæssigt af to selvejende institutioner oprettede en fond, der ejer bygningerne, men som udlejer bygningerne til de selvejende institutioner. Det er dermed fonden, der har optaget lån og afdrager på disse og ikke kommunen eller de selvejende institutioner. Der driftes således ikke efter fondsmodellen. Kilde: Mails fra de respektive kommuner med baggrund i spørgsmål fra Stevns Kommune februar Ovenstående oplistning er formentlig ikke udtømmende. Det har ikke været muligt, at spørge ind til driften af hallerne i alle kommuner i landet. Men det vurderes, at der p.t. ikke er særligt mange kommuner der anvender fondsmodellen eller for så vidt foreningsmodellen, idet der både er forespurgt i DGI og i de kommuner, der anvender modellen, om de har kendskab til andre kommuner, der anvender modellen. Erfaringerne med anvendelse af fondsmodellen i forhold til drift af idræts- og svømmehaller er meget begrænsede. 5

6 Fondsmodellen anvendes især i forbindelse med større idrætscentre, som Gigantium, DGIhusene i Vejle og Herning og en række større kulturinstitutioner. Her er det dog ofte professionelle bestyrelser, der drifter centrene. For eksempel er det DGI der er driftsherre sammen med en lokal valgt bestyrelse i DGI-husene i Vejle og Herning. Kirsten Christophersen Økonomi&Udvikling 13. marts

Notat til Gymnasieskolerne om udviklingen i institutionsstrukturen

Notat til Gymnasieskolerne om udviklingen i institutionsstrukturen Notat til Gymnasieskolerne om udviklingen i institutionsstrukturen Indledning: Dette notat er et led i Gymnasieskolernes Rektorforenings forberedelser på de politiske drøftelser om regeringens kommende

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2013 2014 2015 2016 Status Kultur & Fritid Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 12. august 2013 Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 0. Konklusion Generelt om støtte til socialøkonomiske virksomheder: Det må antages at være ulovligt efter statsstøttereglerne at give støtte

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger 27-11- 2008 TILSYNET Du har ved brev af 27. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus om opførelsen af Vejle Stadion. I forbindelse

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

D A N SKE HAVNE. Her er havnenes udvikling udfordret af lov om havne. Struktur

D A N SKE HAVNE. Her er havnenes udvikling udfordret af lov om havne. Struktur Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Telefon 33 70 31 37 Giro. nr. 200 30 31 E K S EMPELSAMLING FRA D A N SKE HAVNE www.danskehavne.dk 10. januar 2015 Her er havnenes udvikling udfordret af

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere

Selvejende institutioners overtagelse af ejendomme. Overvejelser, tips og råd

Selvejende institutioners overtagelse af ejendomme. Overvejelser, tips og råd Selvejende institutioners overtagelse af ejendomme Overvejelser, tips og råd Indhold 3 Indledning 4 Fordele og ulemper ved at eje henholdsvis leje bygninger 5 Fordele 7 Ulemper 9 Påvirkning af driftsøkonomien

Læs mere

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004.

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004. Kommunal selskabsdannelse København, februar 2004. 1. INDLEDNING. EMNEAFGRÆNSNING OG DISPOSITION...3 2. HVORNÅR ER KOMMUNAL SELSKABSDANNELSE LOVLIG?...4 2.1 LOVBESTEMTE TILFÆLDE...4 2.2 ULOVBESTEMTE TILFÆLDE...6

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt 2013 Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Indhold 1. Resume...3 2. Indledning...5 2.1. Den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh Greve Kommune Indførelse af betalt parkering Finansieringsmodeller for p-anlæg Parkeringsfond Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh 1 Indledning... 2 2 Forudsætninger... 2 2.1 Nuværende parkering...

Læs mere

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen FDF vejledning i forbindelse med byggesager - side 1 Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen Skal vi bygge? Det er et spørgsmål der før eller siden kommer op i enhver FDF kreds, og historien viser at det

Læs mere

RAPPORT DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE.

RAPPORT DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE. RAPPORT OM DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE December 2008 INDHOLD Indledning...3 A. Kompensation for offentlig tjeneste

Læs mere