FREDERICIA SOM ERHVERVSKOMMUNE 2014/2015 Nr. 78. Skatter og afgifter* Fredericia Region Syddanmark Landsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDERICIA SOM ERHVERVSKOMMUNE 2014/2015 Nr. 78. Skatter og afgifter* Fredericia Region Syddanmark Landsplan"

Transkript

1 o LOKALT Dansk Industri ERHVERVSKLIMA FREDERICIA SOM ERHVERVSKOMMUNE 2014/2015 Nr. 78 Fredericia Kommune er geografisk centralt placeret i Danmark. Med god adgang til kvalificeret arbejdskraft har kommunen derfor store erhvervsmcessige muligheder, som erhvervscenter for produktion, distribution og handel. Fredericias store udfordring er forbedring af dialogen med erhvervslivet - bade med hensyn til den daglige sagsbehandling og med hensyn til dialogen om den langsigtede erhvervsudvikling. Fredericia er en del af Trekantomradet, og kommunen b0r fortsat veere en aktiv spiller for at udnj^te det vaskstpotentiale, der ligger i at fa Trekantomradet til at fremsta som et veekstomrade. Fakta om Fredericias kommunale rammevilkar Skatter og afgifter* Fredericia Region Syddanmark Landsplan Personskat 25,5 pet. 25,3 pet. 24,9 pet. 14 kommuner 52 kommuner Daekningsafgift (d.a.) 39 mio. kr. Grundskyld 26,0 promille 24,9 promille 26,3 promille Uddannelse og beskseftigelse** Fredericia Region Syddanmark Landsplan arige uden for uddannelse 12,8 pet. 14,7 pet. 14,6 pet arige med min. erhvervsuddannelse 75,1 pet pet. 79,8 pet. Andel privat beskaftigelse i kommunen 72,0 pet. 66,7 pet. 65,8 pet. Tabte industriarbejdspladser ,4 pet. 24,0 pet. 20,3 pet. *Danmarks Statistik (2014) ^*Danmavks Statistik (2013) Virksomhederne eftersp0rger iavere skatter og afgifter S?" J' I Fredericia I Landsplan rlri^ ^ ^ Flguren viser den procentvise fordeling af svar pa sporgsmalet "Hvad bar kommunen priovitere hojest, hvis den skal styrke virk somhederne v^kstmuligheder fremadrettet?" Virksomhederne bedes veelge et til to prioritetsomrader. Kilde: Dansk Industris Lokalt Erhvewsklima 2014

2 Virksomhedernes vurdering af kommunens erhvervsklima* Styrker Udfordringer God adgang til erhvervsgrunde Der er tilfredshed blandt virksomhederne med adgangen til erhvervsgrunde med plads til udvikling. Her placerer Fredericia sig blandt de bedste i landet. Det giver gode muligheder for virksomheder, der nsker at udvide. Infrastruktur Fredericia placerer sig godt i kategorien infra struktur. I arets undersogelse bar der vaeret en 0get tilfredshed med det kommunale vejnet. Det er med til at cementere Fredericias centrale status som trafikknudepunkt. Dog er tilfredsheden med den kollektive trafik faldet. Sagsbehandling Fredericia placerer sig i bunden blandt kommunerne i kategorien kommunal sagsbehand ling. Her er kommunen faldet pa samtlige parametre. Langsom eg ufleksibel sagsbehand ling pm0rer virksomhederne un0dvendigt hoje administrationsomkostninger. Dialog med kommunen Fredericia har fortsat en udfordring i at skabe bedre dialog med erhvervslivet. Det gselder bade pa politisk niveau omkring den langsigtede erhvervsudvilding, men ogsa pa forvaltningsniveau om den lobende sagsbehandling. Brug af private leverandorer I Fredericia er der fortsat et stort potentiale ved et st0rre brug af konkurrenceudsaettelse. Der er nogen tilfredsheden med kommunens udbudsproces. Men tilfredsheden med overholdelse af betalingsfrister er faldet og er lav. "Lokalt Erhvervsklima I Fredericia Komviune er der indhentet svar fra 78 virksomheder. Det svarer til arbejdspladser og 31 pet. af de privat beskseftigede i kommunen. #f trekantomradet ANBEFALER 1. Tag fat pa udfordringerne Skab generelt en seivicekultur i hele organisationen - og specielt i den sagsbehandlende del Behandling af sygedagpengesager bor str0mlines og gores mere serviceorienteret Opstil Idare mm for kommunens erhvervsservice og fortffil omverdenen om dem. 2. Styrk konkurrencekraften Gennemfor en afvildingsplan for d$lmingsafgiften Arbejd for at sgenke grundsl<yldspromillen Spar op til 50,4 mio. kr. ved 0get konlcurrenceudseettelse af kommunale opgaver - og specielt admi nistrative opgaver. 3. Arbejd videre med kommunens styrker Hav fokus pa, at virl<somhederne far adgang til den rigtige arbejdslaaft - ogsa hvis den ildce bor i kommunen Lav en Mar strategi og saet mal for kontakten med virksomhederne. For mere information kontakt chefkonsulent Niels Conradsen, DI Trekantomradet. Mail: nic&di.dk tlf

3 oo Dansk Industri LOKALT ERHVERVSKLIMA KOLDING SOM ERHVERVSKOMMUNE 2014/2015 Nr. 23..rT: Kolding Kommune har et godt image i erhvervslivet, og virksomhederne kan se, at byradet lytter til virksomhedernes 0nsker. Mange virksomheder vil anbefale andre virksomheder at flytte til kommunen. Koldings v^sentligste udfordring er, at kommunens omkostningsniveau er hojt, og at det er dyrt at drive virksomhed i Kolding. En del kommunale skatter og gebyrer bor reduceres. Kolding er en del af Trekantomradet, og kom munen b0r fortsat vsere en aktiv spiller for at udnytte det vaekstpotentiale, der ligger i at fa Trekantomradet til at fremsta som et veekstomrade. Fakta om Koldings kommunale rammevilkar Skatter og afgifter* Kolding Region Syddanmark Landsplan Personskat 25,0 pet. 25,3 pet. 24,9 pet. Dfiekningsafgift 82 mio. kr. 14 kommuner 52 kommuner Grundskyld 25,0 promille 24,9 promille 26,3 promille Uddannelse og beskaeftigelse** Kolding Region Syddanmark Landsplan arige uden for uddannelse 12,6 pet pet. 14,6 pet &rige med min. erhvervsuddannelse 78,6 pet pet. 79,8 pet. Andel privat beskeeftigelse i kommunen 71,5 pet. 66,7 pet. 65,8 pet. Tabte industriarbejdspladser ,9 pet. 24,0 pet. 20,3 pet. ^Damnarks Statistik (2014) **Danmarks Statistik (2013) Kolding bor prioritere lavere skatter og afgifter / /./ / y./ J" J r # jf I Kolding I Landsplan Figuren viser den procentvise fordeling af svar pa sporgsmalet: "Hvad bor kommunen prioritere hojest, hvis den skal styrke virksomhederne vsekstmuligheder fremadrettet?" Virksomhederne bedes vaelge et til to prioritetsomrader. Kilde: Dansk Industi-isLokaltErliveivsklima SQ14

4 Virksomhedernes vurdering af kommunens erhvervsklima*... I Styrker Udfordringer Fysisk planlaegning Kolding klarer sig godt i kategorien fysisk planlffigning. Selvom Kolding er faldet lidt i ar, placerer kommunen sig stadig hojt pa bade adgang til erhvervsgrunde og balancering mellem by- og erhvervsudvikling. Kvalificeret arbejdskraft Dernffist klarer Kolding sig godt i kategorien Arbejdskraft. Virksomhederne har adgang til Icvalificeret arbejdskraft, samtidig med at vurderingen af Jobcentrets service placerer sig i den bedste tredjedel. God tiltrgekningskraft Kolding har endelig en styrke i at have et godt image, der g0r det muligt at tiltraekke og fastholde nye borgere og virksomheder. Kommunale erhvervsskatter Det er et godt skridt pa vejen, at Kolding har SEenket daekningsafgiften i Men det er stadig ca. 82 mio. kr., der mangier hos virk somhederne, hvilket betyder tab af investeringer og arbejdspladser. Sagsbehandling Tilfredsheden med Kolding Kommunes sags behandling har vaeret faldende pa alle tre parametre. For tunge administrative byrder pa virksomhederne kan virke heemmende pa erhvervsiidvildingen. Infrastruktur Demdover har Kolding en udfordring i at sikre en bedre kommunal infrastruktur. Nsest efter skatter og afgifter er forbedring af infrastrukturen det omrade, som virksomhederne peger pa b0r prioriteres, hvis de skal sikres gode veekstvilkar. ^Lokalt Erhvervsklima Kolding Kommune er der indhentet svarfra no virksomheder. Det svarer til arbejds pladser og 16 pet. afde priuat beskseftigede i kommunen. dl trekantomradet anbefaler 1. Sset fokus pa omkostningsniveauet Afskaf daekningsafgiften. G0r kommunen mere attraktiv ved at reducere gebyrerne til byggesager ved hjaelp af effektivisering af sagsbehandlingen. Sats pa at neds^tte de kommunale sagsbehandlingsgebyrer Arbejd for at silo-e, at der ikke indf0res nye skatter og afgifter. 2. Effektiviser sagsbehandling Lav en indgang for erhvervslivet til kommunen Effektiviser sagsbehandlingen og seet tidsfnster Hold dokumentationskravene til byggesagerne pa et minimum Behandling af sygedagpengesager b0r str0mlines og gores mere serviceorienteret. 3. Bliv ved med at arbejde med kommunens styrker Veer proalctiv. Ops0g virfeomhederne, laer dem at kende og forsta deres udfordringer og behov Opstil Idare mal for kommunens erhvervsservice og fort el omverdenen om dem. For mere information kontakt chefkonsulent Niels Conradsen, DI frekantomradet. Mail: nic(a)di.dk tlf

5 oo Dansk Industri LOKALT ERHVERVSKLIMA MIDDELFART SOM ERHVERVSKOMMUNE 2014/2015 Nr. 11 Middelfart er meget central placeret i Danmark. Fire ud af fern virksomheder i Middelfart vii med stor sikkerhed anbefale andre at etablere sig i kommunen. Middelfart bar ssledes et stort potentiale for yd.erligere erhvervsudvikling. Det er vigtigt at udvikle og vaerne om kommunens gode service, da det er herigennem, kom munen kan 0ge beskaeftigelse og konsolidere sin velfaerd til byens borgere. Middelfart er en del af Trekantomradet, og kommunen bor fortsat v$re en aktiv spiller for at udnytte det vffikstpotentiale, der ligger i at fs Trekantomradet til at fremsta som et vaekstomrade. Fakta om Middelfarts kommunale rammevilksr Skatter og afgifter^ Middelfart Region Syddanmark Landsplan Personskat 25,8 pet pet. 24,9 pet. 14 kommuner 52 kommuner Dsekningsafgift (d.a.) 6,7 mio. kr. Grundskyld 21,3 promille 24,9 promille 26,3 promille Uddannelse og beskaeftigelse** Middelfart Region Syddanmark Landsplan arige uden for uddannelse 11,5 pet. 14,7 pet. 14,6 pet &rige med min. erhvervsuddannelse 78,5 pet pet. 79,8 pet. Andel privat beskaeftigelse i kommunen 65,7 pet. 66,7 pet. 65,8 pet. Tabte industriarbejdspladser ,6 pet. 24,0 pet. 20,3 pet. *Danmarks Statistik (2014) **Danmarks Statistik (2013) Virksomhederne i Middelfart vil anbefale kommunen Middelfart 30 Landsplan J 1 J" Helt sikkert Siklcert MSske Nseppe Bestemt ikke "Vil du anbefale an dre virksomheder at etablere sig i kom munen?" Figuren viser, at over 80 pet. af Middelfarts virksomheder vil an befale andre virksom heder at etablere sig i kommunen. Kilde: Dansk Industi-is Lokalt Erhvetvsklima 2014

6 Virksomhedernes vurdering af kommunens erhvervsklima* Styrker Udfordringer Staerkt image Virksomhederne i Middelfart vurderer det som en styrke, at kommunen har en god tiltreekningskraft. Kommunen placeres blandt de bedste til at tiltraeklce og fastholde nye borgere og virksomheder. Infrastruktur Erhvervslivet i Middelfart angiver infrastruk tur og transport som det omrade, kommunen b0r prioritere, hvis deres vaekstvilksr skal styrkes. Seerligt pa den kollektive trafik placeres Middelfart i den lave ende. Fysisk planlsegning Kommunen har dernasst en styrke i, at der er plads til erhvervsudvilding. Der findes gode erhvervsgrunde, hvilket er st0ttet op af en god balance mellem by- og erhvervsudvilding. Sagsbchandling Middelfart far rigtig gode placeringer pa tilfredsheden med byggesagsbehandlingen og sagsbehandlingen ps miljoomr&det. Det giver en mere smidig proces, nsr virksomhederne 0nsker at udvide. Dog er der plads til forbedring pa sygedagpengeomrddet. Kerneydelser Selvom Middelfart placerer sig bedre i tilfredsheden med de kommunale kerneydelser i Lokalt Erhvervsklima 2014, er de stadig i den laveste halvdel. Det er saledes et af de omrader, hvor Middelfart har storst potentiale for forbedringer. Omkostningsniveau Det er fortsat relativt dyrt at drive virksomhed i Middelfart. Personskatten er hojere end regi ons- og landsgennemsnittet, samtidig med at dffikningsafgiften hajmmer virksomhedernes incitament til investeringer. Det koster i sidste ende arbejdspladser i kommunen. *Lokalt Erhuervsklima I Middelfart Kommune er der indhcntet soar fra 61 virksomheder. Det svarer til ar bejdspladser og 12 pet. af de privat besksefiigede i kommunen. dl trekantomradet anbefaler 1. Arbejd videre med Middelfarts styrker Udnyt de lokale erhveivsstyrker og indga eventuelt samarbejde med nabokommuner Fortsat udviklingen af kommunens gode service. 2. Ssenk omkostningsniveauet Afslcaf dsekningsafgiften - Middelfart Kommune opla'8ever 7,8 mio. kr. fra virlcsomhederne Spar op til 29,1 mio. kr. om Sret ved st0rre konkun'enceudsasttelse af de kommunale opgaver. 3. Fa styr pa kommunens kerneydelser Forbedr adgangen til b0rnepasning. For mere information kontakt chefkonsulent Niels Conradsen, DI Trekantomradet. Mail: nic&di.dk tlf

7 oo Dansk Industri VEJLE SOM ERHVERVSKOMMUNE LOKALT ERHVERVSKLIMA 2014/2015 Nr. 42 Vejle er Danmarks sjette st0rste kommune og en steerkt udviklingsorienteret kommu ne. Vejle har i 2011 vedtaget en ny erhvervspolitik, der rummer gode initiativer, som fokuserer pa forbedring af virksomhedernes hverdag i kommunen. Vejles erhvervspolitik indeholder konkrete mal om forbedring af kommunens service til virksomhederne. Isaer inden for sagsbehandling af virksomhedernes projekter er nytsenkning og konkrete tiltag vigtig for virksomhedernes konkurrenceevne. Vejle er en del af Trekantomradet. Her bor Vejle v^re en aktiv spiller i at aktivere det uudnyttede va^kstpotentiale, der ligger i at fa Trekantomradet til at fremsta som et vsekstomrade. Fakta om Vejles kommunale rammevilkar Skatter og afgifter* Vejle Region Syddanmark Landsplan Personskat 23,4 pet. 25,3 pet. 24,9 pet 14 kommuner 52 kommuner Dfekningsafgift (d.a.) 79,9 mio. kr Grundskyld 27,8 proraille 24,9 promille 26,3 promille Uddannelse og beskceftigelse** Vejle Region Syddanmark Landsplan arige uden for uddannelse 11,9 pet. 14,7 pet. 14,6 pet arige med min. erhvervsuddannelse 78,8 pet. 77,4 pet. 79,8 pet. Andel privat beskeeftigelse i kommunen 66,1 pet. 66,7 pet. 65,8 pet. Tabte industriarbejdspladser ,0 pet. 24,0 pet. 20,3 pet. *Danmarks Statistik (2014) **Danmarks Statistik (2013) Virksomhederne i Vejle onsker lavere skatter og afgifter Figuren viser den procentvise fordeling af svar pa sporgsmalet: hi H "Hvad ber kommunen prioritere hejest, hvis den skal styrke virksomheder ne vaskstmuligheder fremadrettet?" Virksomhederne bedes vselge et til to prioritetsomrader. Kilde: Dansk Industris Lokalt Eiiwervsklima 2014

8 Virksomhedernes vurdering af kommunens erhvervsklima* Styrker Udfordringer Dialog med kommunen Vejle har en god dialog med kommunens virksomheder. Det g$lder bade byens politikere eg embedsmaend. I disse kategorier indtager Vejle placeringer i den bedste tredjedel af landets kommuner. Fysisk planlaegning Virksomhederne er tilfredse med adgangen til gode erhvervsgrunde. Samtidig ses der i Lokalt Erhvervsklima 2014 en udvikling mod h0jere tilfredshed med balanceringen mellem by- og erhvervsudvilding. Brug af private leverandorer Vejles stferkeste placering er i brugen af priva te leverandorer. Her far kommunen is2er en god placering i tilfredsheden med selve udbudsprocessen. Dog kan kommunen blive bedre til efterfolgende at overholde betalingsfrister. Dyrt at drive virksomhed Erhvervslivet i Vejle ensker at kommunens f0rsteprioritet b0r vaere at tage fat pa skatteniveauet, for at sikre deres fremtidige veekstvilkar. Den hoje grundskyldspromille, sammen med dffikningsafgiften, logger en dasmper pa virksomhedernes incitament til at udvide. Sagsbehandling Vejle har en udfordring i at sikre en hurtigere og endnu mere kompetent sagsbehandling af byggesager, miljegodkendelser og sygedagpengesager. Det vil lette virksomhedernes admini strative byrder. Arbejdsla*aft If0lge Lokalt Erhvervsklima er der sket et fald i virksomhedernes tilfredshed med adgangen til arbejdslo-aft. Samtidig placeres Vejle lavt pa vurderingen af Jobcentrets service overfor virksomhederne. Det g0r det blot mere vanskeligt for virksomhederne at finde nye medarbejdere. ^Lokalt Erhvervsklima I Vejle Kommune er der indhentet svar fra 100 virksomheder. Det svarer til arbejdspladser og 14 pet. af de privat beskasftigede i kommunen. ^ toi trekantomradet anbefaler \i.., V*-. 1. Skab reelle resultater Igangsget planerne cm en indgang til kommunen Lad hver virlcsomhed fa en kontakt i kommunen Evaluer jobcentrets service til virteomhederne, 2. Biiv en integreret del af Trekantsomradet Udnyt potentialet i et tva2rkommunalt samarbejde Samarbejde om store ud\dldingsprojekter, sasom infrastrnktur og nddannelsesomradet Lad det, der er godt for en kommune, bliver godt for alle kommunerne. 3. Styrk konkurrencekraften Lav en afviklingsplan for dselmingsafgiffcen Arbejd for at saenke gmndsl^yldspromillen Spar op til 71,1 mio. la:, ved 0get konlcurrenceudsgettelse af kommunale opgaver. For mere information kontakt chefkonsulent Niels Conradsen, DI Trekantomradet. Mail: nic0di.dk tlf

Referat fra mødet i Erhvervskontaktudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Erhvervskontaktudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Erhvervskontaktudvalget, 18-09-2014 Referat fra mødet i Erhvervskontaktudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 18. september 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt:

Læs mere

Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima

Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima September 13 Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima Små og store virksomheder er enige om, hvad kommunen bør se på først for at styrke vækstmulighederne, men tilfredsheden med kommunens

Læs mere

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE September 2015 KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE Virksomhederne bedømmer erhvervsvenligheden i landets kommuner højere i 2015 end i nogen tidligere år, hvor DI har gennemført undersøgelsen

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2015 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

Odsherred som erhvervskommune

Odsherred som erhvervskommune Odsherred som erhvervskommune Regionalforeningssekretær Bent Outzen Lokalt Erhvervsklima Fordi Lokale rammevilkår er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne LE er virksomhedernes stemme i kommunen

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2017 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2016 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2013 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le indledning Lokalt Erhvervsklima 2012 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen

Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen Hvorfor undersøgelse af lokalt erhvervsklima? Mål Kommunalt fokus på virksomheder og lokale erhvervsvilkår Værktøj til dialog med kommunerne

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Lokalt Erhvervsklima» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le indledning Lokalt Erhvervsklima 2011 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder

Læs mere

Samlet placering Lokalt Erhvervsklima blandt 96 kommuner. September 2012

Samlet placering Lokalt Erhvervsklima blandt 96 kommuner. September 2012 September 2012 Storkommunerne forbedrer erhvervsklimaet gradvist Af konsulent Nikolaj Pilgaard, NIPI@DI.DK Fem ud af syv danske storbyer har forbedret erhvervsklimaet fra 2011 til 2012. Esbjerg indtager

Læs mere

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne September 2015 Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne Sammenlignet med resten af landet er yderkommunerne væsentligt bedre til at holde en nær kontakt til virksomhederne. Knap halvdelen af virksomhederne

Læs mere

Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer

Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer Jette Nøhr DI Hovedstaden Forbedringer i erhvervsklimaet Flere kommuner har lavet forbedringer i deres erhvervsklima Eksempler på indsatsområder

Læs mere

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder September 2015 Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder Igen i år domineres topplaceringerne i Lokalt Erhvervsklima af fem midtjyske kommuner. De fem scorer markant over resten af landet på alle

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2014 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Lokalt Erhvervsklima

Lokalt Erhvervsklima Lokalt Erhvervsklima > Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le V tlf.: INDHOLD INDLEDNING..........................................................................

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2013 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER

KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER September 2016 KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER Tilfredsheden med kommunernes erhvervsklima har nået et nyt toppunkt. Det er godt nyt. Et forbedret erhvervsklima er nemlig lig med flere private

Læs mere

Fire små kommuner gør det godt

Fire små kommuner gør det godt Konsulent Nikolaj Pilgaard nipi@di.dk, tlf. 2128 8584 JANUAR 2017 Fire små kommuner gør det godt Fire mindre kommuner i de veletablerede jyske business regioner ligger godt i DI s Lokalt Erhvervsklima

Læs mere

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima Af konsulent Thorbjørn Baum, thob@di.dk September 2017 Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima De danske virksomheder er mange steder godt tilfredse med erhvervsklimaet. Og virksomheder i kommuner

Læs mere

Lokalt erhvervsklima Resultater for Randers

Lokalt erhvervsklima Resultater for Randers Notat Forvaltning: Erhverv & Udvikling Dato: J.nr.: Br.nr.: 1. september 2011 Udf rdiget af: Hanne Lykke Thonsgaard og Pernille Bouteloup Kofoed Vedrłrende: Resultater for Randers Kommune i DI erhvervsklima

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklim a 2012 et væ rktøjtildialog m ellem kom m uner og virksom heder Virksomhedernes

Læs mere

Ballerup Kommune. DI Hovedstaden. Møde med Borgmester Jesper Würtzen. 12. marts 2014. Deltagere: Borgmester Jesper Würtzen

Ballerup Kommune. DI Hovedstaden. Møde med Borgmester Jesper Würtzen. 12. marts 2014. Deltagere: Borgmester Jesper Würtzen DI Hovedstaden Møde med Borgmester Jesper Würtzen Ballerup Kommune 12. marts 2014 Deltagere: Borgmester Jesper Würtzen Bestyrelsesmedlem for DI Hovedstaden Steen Nørby Nielsen, Divisionsdirektør i Siemens

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 4 LÆSEVEJLEDNING: INDEKSERING 4 KOMMUNALE RAMMEVILKÅR 5 IMAGE 6 KOMMUNAL SERVICE 7 INFRASTRUKTUR 10 KOMMUNEN

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur DI Den 8. august 016 ANCH Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur Mere end hver tredje virksomhed mener, at infrastruktur og transport er et område, som kommunerne skal prioritere. Det er især

Læs mere

Sydjyske kommuner lytter til erhvervslivet og ligger bedst placeret i Lokalt Erhvervsklima 2013

Sydjyske kommuner lytter til erhvervslivet og ligger bedst placeret i Lokalt Erhvervsklima 2013 September 2013 Sydjyske kommuner lytter til erhvervslivet og ligger bedst placeret i Lokalt Erhvervsklima 2013 Fire ud af ti virksomheder i det sydjyske mener, at politikerne har været gode til at lytte

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED

Læs mere

Lokalt Erhvervsklima - hvordan går det?

Lokalt Erhvervsklima - hvordan går det? KTC 30. maj 13 Lokalt Erhvervsklima - hvordan går det? Souschef Henrik Schramm Rasmussen, DI KTC 30. maj 13 Disposition 1. Kort om analysen 2. Kommunernes rolle for erhvervslivet 3. Hovedresultaterne 4.

Læs mere

De kommunale erhvervsvilkår. virksomhederne. 22. januar 2009

De kommunale erhvervsvilkår. virksomhederne. 22. januar 2009 22. januar 2009 De kommunale erhvervsvilkår er afgørende for virksomhederne AF chefkonsulent SUNE K. JENSEN, SKJ@DI.DK Syv ud af ti mindre- og mellemstore virksomheder vurderer, at de kommunale rammer

Læs mere

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Bilag 1. København på DI s undersøgelse af det lokale erhvervsklima

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Bilag 1. København på DI s undersøgelse af det lokale erhvervsklima KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Erhvervsservice BILAG 1 30-07-2013 Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 1. København på DI s undersøgelse af det lokale erhvervsklima Baggrund

Læs mere

Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18

Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18 Fredericia Byråd Gothersgade 7000 Fredericia att.: Borgmester Jacob Bjerregaard 15. sep. 2014 Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18 Fredericia Erhvervsforening skal hermed

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere

De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse

De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse September 2013 De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse Hver tredje virksomhed på Fyn mener, at byrådet har været gode

Læs mere

Vækstinitiativer gavner hele landet

Vækstinitiativer gavner hele landet Klaus Rasmussen, Chefanalytiker, KR@DI.DK Thomas Q. Christensen, Seniorchefkonsulent, TQCH@DI.DK OKTOBER 216 Vækstinitiativer gavner hele landet Afskaffelse af PSO og effektivisering af forsyningssektoren

Læs mere

1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed?

1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed? 1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed? 2. Hvor tilfreds er du med den kommunale indsats for kompetent og hurtig sagsbehandling? - og hvor vigtigt er det for dig? - På miljøområdet?

Læs mere

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Af Seniorchefkonsulent Annette Christensen Anch@di.dk SEPTEMBER 2017 Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Mere end hver tredje virksomhed har det seneste år måttet stoppe produktionen på grund

Læs mere

Vækstlaget i Syddanmark

Vækstlaget i Syddanmark Tænk Stort 22. sep. 08 Vækstlaget i Syddanmark Undersøgelse af mindre og mellemstore virksomheders rammevilkår og vejen til innovation Organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver- og erhvervsorganisation,

Læs mere

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Oktober 2013 Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Tre ud af ti virksomheder i det gamle Frederiksborg Amt mener, at byrådene i kommunerne har været gode eller meget gode til at lytte til erhvervslivet.

Læs mere

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Oktober 2013 Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Under halvdelen af virksomhederne i det gamle Frederiksborg amt vil anbefale kommunen til andre

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE

HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE September 2016 HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE Flere og flere virksomheder må opgive at finde de medarbejdere, de har brug for til at løse deres opgaver og udvikle deres forretning.

Læs mere

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv - Furesøs kommende erhvervspolitik Preben Sandberg Pettersson Formand for Miljø, Teknik- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en

Læs mere

Företagsklimat i Danmark Ringsjöstrands Konferens

Företagsklimat i Danmark Ringsjöstrands Konferens Företagsklimat i Danmark Ringsjöstrands Konferens Underdirektør Hanne Schou, DI Dagsorden 1. Värför började DI med Erhvervsklima-mätning? 2. Vad har ni för erfarenheter med det? 2 1. Värför började DI

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervsklima

Holbæk Kommunes erhvervsklima Analyse af Holbæk Kommunes erhvervsklima Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum September 2012 Dansk Erhvervsfremme 2012 Baggrund og analysefokus Denne erhvervsklimaanalyse er udarbejdet

Læs mere

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Version 1.1 Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Lejre Kommune Erhvervsklimamåling August 2016 2016 Side 1 Indledning

Læs mere

ERHVERVSKLIMAMÅLING. Aarhus Kommune. Erhvervs- og Byudvikling Borgmesterens Afdeling RAPPORT MAJ 2013

ERHVERVSKLIMAMÅLING. Aarhus Kommune. Erhvervs- og Byudvikling Borgmesterens Afdeling RAPPORT MAJ 2013 ERHVERVSKLIMAMÅLING Aarhus Kommune Erhvervs- og Byudvikling Borgmesterens Afdeling RAPPORT MAJ 2013 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 6 VIRKSOMHEDERNES

Læs mere

Notat Erhvervsklima-analyser. Dansk Byggeri og Dansk Industri. Byggesagsbehandling

Notat Erhvervsklima-analyser. Dansk Byggeri og Dansk Industri. Byggesagsbehandling HOLBÆK KOMMUNE Notat Erhvervsklima-analyser Dato: 22. september 2016 Sagsb.: JEM Dir.tlf.: 72 36 47 26 E-mail: jem@holb.dk Dansk Byggeri og Dansk Industri Dette notat vil gennemgå, hvilke muligheder der

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE Præsentation 23. maj 2012 AGENDA 1 2 3 4 5 KORT OM UNDERSØGELSEN VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN VURDERING AF KOMMUNENS SAGSBEHANDLING VURDERING

Læs mere

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Beskæftigelsesudspil 2016: EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST I Randers er vi ikke bange for at tænke nyt og prøve ting af. Vi er mere optagede af at stimulere og afprøve nye veje. På tværs af ildsjæle,

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Generalforsamling 2016 i Business Fredericia. Bestyrelsesberetning 15. marts Etablering af Business Fredericia

Generalforsamling 2016 i Business Fredericia. Bestyrelsesberetning 15. marts Etablering af Business Fredericia Bestyrelsesberetning 15. marts 2016 Etablering af Business Fredericia 2015 var et skelsættende år for Fredericia Kommune og erhvervslivet. Den 28. januar 2015 besluttede Fredericia Kommune, Fredericia

Læs mere

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder Ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner sænker dækningsafgiften i år, mens ingen kommuner sætter den op. Holbæk Kommune har valgt helt at afskaffe afgiften i år, mens 18 andre kommuner

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Erhvervspolitik i Høring Opsamlingsnotat med forvaltningens kommentarer og konsekvens NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling og Kommunikation Sagsbehandler: Karen Brehm Sørensen

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt?

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt? Jagten på talent Hvad gør årets gazeller rigtigt? Vi fungerer godt i en krisetid, da vi er svaret på krisen Gazelleejer Hvad kan vi lære af årets gazelleundersøgelse? Gazellerne har opskriften på at fordoble

Læs mere

Kommunalvalg Highlights fra pulsmålingen

Kommunalvalg Highlights fra pulsmålingen Kommunalvalg 2017 Highlights fra pulsmålingen I pulsmålingen Kommunalvalg 2017 giver erhvervslivet svar på, hvilke områder, de mener, kommunalpolitikerne bør prioritere for at fremme et stærkere erhvervsliv.

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 2: Lokale rammevilkår Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Lokale rammevilkår såsom skat, administration

Læs mere

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE RAPPORT APRIL 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 EXECUTIVE SUMMARY Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 6 VURDERING AF KOMMUNENS SAGSBEHANDLING

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 Notat Februar 2016 Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de positive takter med at sænke og afskaffe dækningsafgiften i kommunerne næsten er gået i stå

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 25.000 indbyggere, og flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland, og har en veludviklet

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Erhvervslivets ønsker til infrastrukturen

Erhvervslivets ønsker til infrastrukturen Infrastruktur 20. jan. 16 Erhvervslivets ønsker til infrastrukturen v/ Chefkonsulent Annette Christensen Vi har brug for en masterplan Skal sikre en samlet prioritering, der tager højde for samspillet

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Erhvervs-og byudvikling

Erhvervs-og byudvikling Erhvervs-og byudvikling set fra Glostrup Kommune 1. Del - Erhvervsudviklingen Af Niels Thede Schmidt-Hansen, erhvervschef i Glostrup Kommune 2. Del - Byudviklingen Af Rasmus Groth Hansen, byplanlægger

Læs mere

Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport. Susanne Krawack Trekantområdet

Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport. Susanne Krawack Trekantområdet Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport Susanne Krawack Trekantområdet Drivkræfterne bag. Trafikstigning Større forbrug Flere biler DK: 360 biler/1000 indb. S og D: 550 575 biler/ 1000

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Det giver Norddjurs Kommune nogle særlige

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Terma Fabrikvej 1, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 17. september 2014 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I) Torben Jensen

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Det gennemsnitlige byggesagsgebyr pr. time er steget fra 602 kr. i 2015 til 620 kr. i 2016

Det gennemsnitlige byggesagsgebyr pr. time er steget fra 602 kr. i 2015 til 620 kr. i 2016 Notat Maj 216 Byggesagsgebyrerne stiger i kommunerne En ny analyse viser, at det gennemsnitlige byggesagsgebyr er vokset fra 62 kr. i 215 til 62 kr. i 216 i de kommuner, der opkræver et byggesagsgebyr.

Læs mere

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Force. Gruppen har siden nærstuderet Københavns vækst- og erhvervspolitik. Nu præsenterer Copenhagen Business Task Force sine

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

ERHVERVSKLIMAMÅLING 2015

ERHVERVSKLIMAMÅLING 2015 ERHVERVSKLIMAMÅLING 2015 Køge Kommune Rapport Februar 2015 INDHOLD Oversigt over rapportens forskellige afsnit. 1. Baggrund, formål og metode 2. Sammenfatning 3. Overordnet hed med Køge Kommune 4. Tilfredshed

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

Den gode erhvervskommune

Den gode erhvervskommune Den gode erhvervskommune Lær af de bedste Forord Virksomhedernes evne til at konkurrere globalt starter lokalt. Det er baggrunden for, at Dansk Industri hvert år gennemfører en analyse af det lokale erhvervsklima

Læs mere

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev Årsplan 2016 Sammen skaber vi et stærkere Herlev Januar 2016 1 Indhold Indledning... 3 Sammen skaber vi et stærkere Herlev... 4 Måltal i årsplanen som aktivt styringsredskab... 4 1. fælles måltal: Herlev

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Hovedkonklusioner Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Lejre Kommune Erhvervsklimamåling Juni 2016 2016 Side 1 Indhold

Læs mere

Presserende behov for en kvalitetsreform. Skoletilfredshedsundersøgelse, september 2013 Kvaliteten halter på erhvervsskolerne

Presserende behov for en kvalitetsreform. Skoletilfredshedsundersøgelse, september 2013 Kvaliteten halter på erhvervsskolerne Skoletilfredshedsundersøgelse, september 2013 Kvaliteten halter på erhvervsskolerne Landets erhvervsskoler har store problemer med kvaliteten. Det viser den hidtil mest omfattende undersøgelse af virksomhedernes

Læs mere