FREDERICIA SOM ERHVERVSKOMMUNE 2014/2015 Nr. 78. Skatter og afgifter* Fredericia Region Syddanmark Landsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDERICIA SOM ERHVERVSKOMMUNE 2014/2015 Nr. 78. Skatter og afgifter* Fredericia Region Syddanmark Landsplan"

Transkript

1 o LOKALT Dansk Industri ERHVERVSKLIMA FREDERICIA SOM ERHVERVSKOMMUNE 2014/2015 Nr. 78 Fredericia Kommune er geografisk centralt placeret i Danmark. Med god adgang til kvalificeret arbejdskraft har kommunen derfor store erhvervsmcessige muligheder, som erhvervscenter for produktion, distribution og handel. Fredericias store udfordring er forbedring af dialogen med erhvervslivet - bade med hensyn til den daglige sagsbehandling og med hensyn til dialogen om den langsigtede erhvervsudvikling. Fredericia er en del af Trekantomradet, og kommunen b0r fortsat veere en aktiv spiller for at udnj^te det vaskstpotentiale, der ligger i at fa Trekantomradet til at fremsta som et veekstomrade. Fakta om Fredericias kommunale rammevilkar Skatter og afgifter* Fredericia Region Syddanmark Landsplan Personskat 25,5 pet. 25,3 pet. 24,9 pet. 14 kommuner 52 kommuner Daekningsafgift (d.a.) 39 mio. kr. Grundskyld 26,0 promille 24,9 promille 26,3 promille Uddannelse og beskseftigelse** Fredericia Region Syddanmark Landsplan arige uden for uddannelse 12,8 pet. 14,7 pet. 14,6 pet arige med min. erhvervsuddannelse 75,1 pet pet. 79,8 pet. Andel privat beskaftigelse i kommunen 72,0 pet. 66,7 pet. 65,8 pet. Tabte industriarbejdspladser ,4 pet. 24,0 pet. 20,3 pet. *Danmarks Statistik (2014) ^*Danmavks Statistik (2013) Virksomhederne eftersp0rger iavere skatter og afgifter S?" J' I Fredericia I Landsplan rlri^ ^ ^ Flguren viser den procentvise fordeling af svar pa sporgsmalet "Hvad bar kommunen priovitere hojest, hvis den skal styrke virk somhederne v^kstmuligheder fremadrettet?" Virksomhederne bedes veelge et til to prioritetsomrader. Kilde: Dansk Industris Lokalt Erhvewsklima 2014

2 Virksomhedernes vurdering af kommunens erhvervsklima* Styrker Udfordringer God adgang til erhvervsgrunde Der er tilfredshed blandt virksomhederne med adgangen til erhvervsgrunde med plads til udvikling. Her placerer Fredericia sig blandt de bedste i landet. Det giver gode muligheder for virksomheder, der nsker at udvide. Infrastruktur Fredericia placerer sig godt i kategorien infra struktur. I arets undersogelse bar der vaeret en 0get tilfredshed med det kommunale vejnet. Det er med til at cementere Fredericias centrale status som trafikknudepunkt. Dog er tilfredsheden med den kollektive trafik faldet. Sagsbehandling Fredericia placerer sig i bunden blandt kommunerne i kategorien kommunal sagsbehand ling. Her er kommunen faldet pa samtlige parametre. Langsom eg ufleksibel sagsbehand ling pm0rer virksomhederne un0dvendigt hoje administrationsomkostninger. Dialog med kommunen Fredericia har fortsat en udfordring i at skabe bedre dialog med erhvervslivet. Det gselder bade pa politisk niveau omkring den langsigtede erhvervsudvilding, men ogsa pa forvaltningsniveau om den lobende sagsbehandling. Brug af private leverandorer I Fredericia er der fortsat et stort potentiale ved et st0rre brug af konkurrenceudsaettelse. Der er nogen tilfredsheden med kommunens udbudsproces. Men tilfredsheden med overholdelse af betalingsfrister er faldet og er lav. "Lokalt Erhvervsklima I Fredericia Komviune er der indhentet svar fra 78 virksomheder. Det svarer til arbejdspladser og 31 pet. af de privat beskseftigede i kommunen. #f trekantomradet ANBEFALER 1. Tag fat pa udfordringerne Skab generelt en seivicekultur i hele organisationen - og specielt i den sagsbehandlende del Behandling af sygedagpengesager bor str0mlines og gores mere serviceorienteret Opstil Idare mm for kommunens erhvervsservice og fortffil omverdenen om dem. 2. Styrk konkurrencekraften Gennemfor en afvildingsplan for d$lmingsafgiften Arbejd for at sgenke grundsl<yldspromillen Spar op til 50,4 mio. kr. ved 0get konlcurrenceudseettelse af kommunale opgaver - og specielt admi nistrative opgaver. 3. Arbejd videre med kommunens styrker Hav fokus pa, at virl<somhederne far adgang til den rigtige arbejdslaaft - ogsa hvis den ildce bor i kommunen Lav en Mar strategi og saet mal for kontakten med virksomhederne. For mere information kontakt chefkonsulent Niels Conradsen, DI Trekantomradet. Mail: nic&di.dk tlf

3 oo Dansk Industri LOKALT ERHVERVSKLIMA KOLDING SOM ERHVERVSKOMMUNE 2014/2015 Nr. 23..rT: Kolding Kommune har et godt image i erhvervslivet, og virksomhederne kan se, at byradet lytter til virksomhedernes 0nsker. Mange virksomheder vil anbefale andre virksomheder at flytte til kommunen. Koldings v^sentligste udfordring er, at kommunens omkostningsniveau er hojt, og at det er dyrt at drive virksomhed i Kolding. En del kommunale skatter og gebyrer bor reduceres. Kolding er en del af Trekantomradet, og kom munen b0r fortsat vsere en aktiv spiller for at udnytte det vaekstpotentiale, der ligger i at fa Trekantomradet til at fremsta som et veekstomrade. Fakta om Koldings kommunale rammevilkar Skatter og afgifter* Kolding Region Syddanmark Landsplan Personskat 25,0 pet. 25,3 pet. 24,9 pet. Dfiekningsafgift 82 mio. kr. 14 kommuner 52 kommuner Grundskyld 25,0 promille 24,9 promille 26,3 promille Uddannelse og beskaeftigelse** Kolding Region Syddanmark Landsplan arige uden for uddannelse 12,6 pet pet. 14,6 pet &rige med min. erhvervsuddannelse 78,6 pet pet. 79,8 pet. Andel privat beskeeftigelse i kommunen 71,5 pet. 66,7 pet. 65,8 pet. Tabte industriarbejdspladser ,9 pet. 24,0 pet. 20,3 pet. ^Damnarks Statistik (2014) **Danmarks Statistik (2013) Kolding bor prioritere lavere skatter og afgifter / /./ / y./ J" J r # jf I Kolding I Landsplan Figuren viser den procentvise fordeling af svar pa sporgsmalet: "Hvad bor kommunen prioritere hojest, hvis den skal styrke virksomhederne vsekstmuligheder fremadrettet?" Virksomhederne bedes vaelge et til to prioritetsomrader. Kilde: Dansk Industi-isLokaltErliveivsklima SQ14

4 Virksomhedernes vurdering af kommunens erhvervsklima*... I Styrker Udfordringer Fysisk planlaegning Kolding klarer sig godt i kategorien fysisk planlffigning. Selvom Kolding er faldet lidt i ar, placerer kommunen sig stadig hojt pa bade adgang til erhvervsgrunde og balancering mellem by- og erhvervsudvikling. Kvalificeret arbejdskraft Dernffist klarer Kolding sig godt i kategorien Arbejdskraft. Virksomhederne har adgang til Icvalificeret arbejdskraft, samtidig med at vurderingen af Jobcentrets service placerer sig i den bedste tredjedel. God tiltrgekningskraft Kolding har endelig en styrke i at have et godt image, der g0r det muligt at tiltraekke og fastholde nye borgere og virksomheder. Kommunale erhvervsskatter Det er et godt skridt pa vejen, at Kolding har SEenket daekningsafgiften i Men det er stadig ca. 82 mio. kr., der mangier hos virk somhederne, hvilket betyder tab af investeringer og arbejdspladser. Sagsbehandling Tilfredsheden med Kolding Kommunes sags behandling har vaeret faldende pa alle tre parametre. For tunge administrative byrder pa virksomhederne kan virke heemmende pa erhvervsiidvildingen. Infrastruktur Demdover har Kolding en udfordring i at sikre en bedre kommunal infrastruktur. Nsest efter skatter og afgifter er forbedring af infrastrukturen det omrade, som virksomhederne peger pa b0r prioriteres, hvis de skal sikres gode veekstvilkar. ^Lokalt Erhvervsklima Kolding Kommune er der indhentet svarfra no virksomheder. Det svarer til arbejds pladser og 16 pet. afde priuat beskseftigede i kommunen. dl trekantomradet anbefaler 1. Sset fokus pa omkostningsniveauet Afskaf daekningsafgiften. G0r kommunen mere attraktiv ved at reducere gebyrerne til byggesager ved hjaelp af effektivisering af sagsbehandlingen. Sats pa at neds^tte de kommunale sagsbehandlingsgebyrer Arbejd for at silo-e, at der ikke indf0res nye skatter og afgifter. 2. Effektiviser sagsbehandling Lav en indgang for erhvervslivet til kommunen Effektiviser sagsbehandlingen og seet tidsfnster Hold dokumentationskravene til byggesagerne pa et minimum Behandling af sygedagpengesager b0r str0mlines og gores mere serviceorienteret. 3. Bliv ved med at arbejde med kommunens styrker Veer proalctiv. Ops0g virfeomhederne, laer dem at kende og forsta deres udfordringer og behov Opstil Idare mal for kommunens erhvervsservice og fort el omverdenen om dem. For mere information kontakt chefkonsulent Niels Conradsen, DI frekantomradet. Mail: nic(a)di.dk tlf

5 oo Dansk Industri LOKALT ERHVERVSKLIMA MIDDELFART SOM ERHVERVSKOMMUNE 2014/2015 Nr. 11 Middelfart er meget central placeret i Danmark. Fire ud af fern virksomheder i Middelfart vii med stor sikkerhed anbefale andre at etablere sig i kommunen. Middelfart bar ssledes et stort potentiale for yd.erligere erhvervsudvikling. Det er vigtigt at udvikle og vaerne om kommunens gode service, da det er herigennem, kom munen kan 0ge beskaeftigelse og konsolidere sin velfaerd til byens borgere. Middelfart er en del af Trekantomradet, og kommunen bor fortsat v$re en aktiv spiller for at udnytte det vffikstpotentiale, der ligger i at fs Trekantomradet til at fremsta som et vaekstomrade. Fakta om Middelfarts kommunale rammevilksr Skatter og afgifter^ Middelfart Region Syddanmark Landsplan Personskat 25,8 pet pet. 24,9 pet. 14 kommuner 52 kommuner Dsekningsafgift (d.a.) 6,7 mio. kr. Grundskyld 21,3 promille 24,9 promille 26,3 promille Uddannelse og beskaeftigelse** Middelfart Region Syddanmark Landsplan arige uden for uddannelse 11,5 pet. 14,7 pet. 14,6 pet &rige med min. erhvervsuddannelse 78,5 pet pet. 79,8 pet. Andel privat beskaeftigelse i kommunen 65,7 pet. 66,7 pet. 65,8 pet. Tabte industriarbejdspladser ,6 pet. 24,0 pet. 20,3 pet. *Danmarks Statistik (2014) **Danmarks Statistik (2013) Virksomhederne i Middelfart vil anbefale kommunen Middelfart 30 Landsplan J 1 J" Helt sikkert Siklcert MSske Nseppe Bestemt ikke "Vil du anbefale an dre virksomheder at etablere sig i kom munen?" Figuren viser, at over 80 pet. af Middelfarts virksomheder vil an befale andre virksom heder at etablere sig i kommunen. Kilde: Dansk Industi-is Lokalt Erhvetvsklima 2014

6 Virksomhedernes vurdering af kommunens erhvervsklima* Styrker Udfordringer Staerkt image Virksomhederne i Middelfart vurderer det som en styrke, at kommunen har en god tiltreekningskraft. Kommunen placeres blandt de bedste til at tiltraeklce og fastholde nye borgere og virksomheder. Infrastruktur Erhvervslivet i Middelfart angiver infrastruk tur og transport som det omrade, kommunen b0r prioritere, hvis deres vaekstvilksr skal styrkes. Seerligt pa den kollektive trafik placeres Middelfart i den lave ende. Fysisk planlsegning Kommunen har dernasst en styrke i, at der er plads til erhvervsudvilding. Der findes gode erhvervsgrunde, hvilket er st0ttet op af en god balance mellem by- og erhvervsudvilding. Sagsbchandling Middelfart far rigtig gode placeringer pa tilfredsheden med byggesagsbehandlingen og sagsbehandlingen ps miljoomr&det. Det giver en mere smidig proces, nsr virksomhederne 0nsker at udvide. Dog er der plads til forbedring pa sygedagpengeomrddet. Kerneydelser Selvom Middelfart placerer sig bedre i tilfredsheden med de kommunale kerneydelser i Lokalt Erhvervsklima 2014, er de stadig i den laveste halvdel. Det er saledes et af de omrader, hvor Middelfart har storst potentiale for forbedringer. Omkostningsniveau Det er fortsat relativt dyrt at drive virksomhed i Middelfart. Personskatten er hojere end regi ons- og landsgennemsnittet, samtidig med at dffikningsafgiften hajmmer virksomhedernes incitament til investeringer. Det koster i sidste ende arbejdspladser i kommunen. *Lokalt Erhuervsklima I Middelfart Kommune er der indhcntet soar fra 61 virksomheder. Det svarer til ar bejdspladser og 12 pet. af de privat besksefiigede i kommunen. dl trekantomradet anbefaler 1. Arbejd videre med Middelfarts styrker Udnyt de lokale erhveivsstyrker og indga eventuelt samarbejde med nabokommuner Fortsat udviklingen af kommunens gode service. 2. Ssenk omkostningsniveauet Afslcaf dsekningsafgiften - Middelfart Kommune opla'8ever 7,8 mio. kr. fra virlcsomhederne Spar op til 29,1 mio. kr. om Sret ved st0rre konkun'enceudsasttelse af de kommunale opgaver. 3. Fa styr pa kommunens kerneydelser Forbedr adgangen til b0rnepasning. For mere information kontakt chefkonsulent Niels Conradsen, DI Trekantomradet. Mail: nic&di.dk tlf

7 oo Dansk Industri VEJLE SOM ERHVERVSKOMMUNE LOKALT ERHVERVSKLIMA 2014/2015 Nr. 42 Vejle er Danmarks sjette st0rste kommune og en steerkt udviklingsorienteret kommu ne. Vejle har i 2011 vedtaget en ny erhvervspolitik, der rummer gode initiativer, som fokuserer pa forbedring af virksomhedernes hverdag i kommunen. Vejles erhvervspolitik indeholder konkrete mal om forbedring af kommunens service til virksomhederne. Isaer inden for sagsbehandling af virksomhedernes projekter er nytsenkning og konkrete tiltag vigtig for virksomhedernes konkurrenceevne. Vejle er en del af Trekantomradet. Her bor Vejle v^re en aktiv spiller i at aktivere det uudnyttede va^kstpotentiale, der ligger i at fa Trekantomradet til at fremsta som et vsekstomrade. Fakta om Vejles kommunale rammevilkar Skatter og afgifter* Vejle Region Syddanmark Landsplan Personskat 23,4 pet. 25,3 pet. 24,9 pet 14 kommuner 52 kommuner Dfekningsafgift (d.a.) 79,9 mio. kr Grundskyld 27,8 proraille 24,9 promille 26,3 promille Uddannelse og beskceftigelse** Vejle Region Syddanmark Landsplan arige uden for uddannelse 11,9 pet. 14,7 pet. 14,6 pet arige med min. erhvervsuddannelse 78,8 pet. 77,4 pet. 79,8 pet. Andel privat beskeeftigelse i kommunen 66,1 pet. 66,7 pet. 65,8 pet. Tabte industriarbejdspladser ,0 pet. 24,0 pet. 20,3 pet. *Danmarks Statistik (2014) **Danmarks Statistik (2013) Virksomhederne i Vejle onsker lavere skatter og afgifter Figuren viser den procentvise fordeling af svar pa sporgsmalet: hi H "Hvad ber kommunen prioritere hejest, hvis den skal styrke virksomheder ne vaskstmuligheder fremadrettet?" Virksomhederne bedes vselge et til to prioritetsomrader. Kilde: Dansk Industris Lokalt Eiiwervsklima 2014

8 Virksomhedernes vurdering af kommunens erhvervsklima* Styrker Udfordringer Dialog med kommunen Vejle har en god dialog med kommunens virksomheder. Det g$lder bade byens politikere eg embedsmaend. I disse kategorier indtager Vejle placeringer i den bedste tredjedel af landets kommuner. Fysisk planlaegning Virksomhederne er tilfredse med adgangen til gode erhvervsgrunde. Samtidig ses der i Lokalt Erhvervsklima 2014 en udvikling mod h0jere tilfredshed med balanceringen mellem by- og erhvervsudvilding. Brug af private leverandorer Vejles stferkeste placering er i brugen af priva te leverandorer. Her far kommunen is2er en god placering i tilfredsheden med selve udbudsprocessen. Dog kan kommunen blive bedre til efterfolgende at overholde betalingsfrister. Dyrt at drive virksomhed Erhvervslivet i Vejle ensker at kommunens f0rsteprioritet b0r vaere at tage fat pa skatteniveauet, for at sikre deres fremtidige veekstvilkar. Den hoje grundskyldspromille, sammen med dffikningsafgiften, logger en dasmper pa virksomhedernes incitament til at udvide. Sagsbehandling Vejle har en udfordring i at sikre en hurtigere og endnu mere kompetent sagsbehandling af byggesager, miljegodkendelser og sygedagpengesager. Det vil lette virksomhedernes admini strative byrder. Arbejdsla*aft If0lge Lokalt Erhvervsklima er der sket et fald i virksomhedernes tilfredshed med adgangen til arbejdslo-aft. Samtidig placeres Vejle lavt pa vurderingen af Jobcentrets service overfor virksomhederne. Det g0r det blot mere vanskeligt for virksomhederne at finde nye medarbejdere. ^Lokalt Erhvervsklima I Vejle Kommune er der indhentet svar fra 100 virksomheder. Det svarer til arbejdspladser og 14 pet. af de privat beskasftigede i kommunen. ^ toi trekantomradet anbefaler \i.., V*-. 1. Skab reelle resultater Igangsget planerne cm en indgang til kommunen Lad hver virlcsomhed fa en kontakt i kommunen Evaluer jobcentrets service til virteomhederne, 2. Biiv en integreret del af Trekantsomradet Udnyt potentialet i et tva2rkommunalt samarbejde Samarbejde om store ud\dldingsprojekter, sasom infrastrnktur og nddannelsesomradet Lad det, der er godt for en kommune, bliver godt for alle kommunerne. 3. Styrk konkurrencekraften Lav en afviklingsplan for dselmingsafgiffcen Arbejd for at saenke gmndsl^yldspromillen Spar op til 71,1 mio. la:, ved 0get konlcurrenceudsgettelse af kommunale opgaver. For mere information kontakt chefkonsulent Niels Conradsen, DI Trekantomradet. Mail: nic0di.dk tlf

Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer

Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer Jette Nøhr DI Hovedstaden Forbedringer i erhvervsklimaet Flere kommuner har lavet forbedringer i deres erhvervsklima Eksempler på indsatsområder

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2014 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Lokalt Erhvervsklima

Lokalt Erhvervsklima Lokalt Erhvervsklima > Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le V tlf.: INDHOLD INDLEDNING..........................................................................

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2013 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED

Læs mere

1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed?

1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed? 1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed? 2. Hvor tilfreds er du med den kommunale indsats for kompetent og hurtig sagsbehandling? - og hvor vigtigt er det for dig? - På miljøområdet?

Læs mere

Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18

Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18 Fredericia Byråd Gothersgade 7000 Fredericia att.: Borgmester Jacob Bjerregaard 15. sep. 2014 Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18 Fredericia Erhvervsforening skal hermed

Læs mere

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Oktober 2013 Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Tre ud af ti virksomheder i det gamle Frederiksborg Amt mener, at byrådene i kommunerne har været gode eller meget gode til at lytte til erhvervslivet.

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervsklima

Holbæk Kommunes erhvervsklima Analyse af Holbæk Kommunes erhvervsklima Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum September 2012 Dansk Erhvervsfremme 2012 Baggrund og analysefokus Denne erhvervsklimaanalyse er udarbejdet

Læs mere

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Oktober 2013 Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Under halvdelen af virksomhederne i det gamle Frederiksborg amt vil anbefale kommunen til andre

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 2: Lokale rammevilkår Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Lokale rammevilkår såsom skat, administration

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Erhvervs-og byudvikling

Erhvervs-og byudvikling Erhvervs-og byudvikling set fra Glostrup Kommune 1. Del - Erhvervsudviklingen Af Niels Thede Schmidt-Hansen, erhvervschef i Glostrup Kommune 2. Del - Byudviklingen Af Rasmus Groth Hansen, byplanlægger

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder Ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner sænker dækningsafgiften i år, mens ingen kommuner sætter den op. Holbæk Kommune har valgt helt at afskaffe afgiften i år, mens 18 andre kommuner

Læs mere

Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen

Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen Notat April 215 Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen Ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner har valgt at afskaffe gebyret på byggesager. Samtidig går størstedelen

Læs mere

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Force. Gruppen har siden nærstuderet Københavns vækst- og erhvervspolitik. Nu præsenterer Copenhagen Business Task Force sine

Læs mere

Den gode erhvervskommune

Den gode erhvervskommune Den gode erhvervskommune Lær af de bedste Forord Virksomhedernes evne til at konkurrere globalt starter lokalt. Det er baggrunden for, at Dansk Industri hvert år gennemfører en analyse af det lokale erhvervsklima

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Heringssvar vedr. analyse af centraliserede offentlige indkeb

Heringssvar vedr. analyse af centraliserede offentlige indkeb oo 4. marts 2015 LANS DI-2015-03473 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Dansk Industri Att.: Chefkonsulent Susanne Thaarup Confederation of Danish Industry Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby Sendt pr. mail

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Byrådene skal have mere fokus på at skabe arbejdspladser

Byrådene skal have mere fokus på at skabe arbejdspladser September 2013 Byrådene skal have mere fokus på at skabe arbejdspladser Mere end hver femte virksomhed mener, at byrådets beslutninger i denne valgperiode har haft negativ indflydelse på skabelsen af arbejdspladser

Læs mere

konklusioner erhvervsliv

konklusioner erhvervsliv Dette afsnit beskriver erhvervslivet og dets udvikling i kommunen. Erhververne påvirker i høj grad bosætningen og beskæftigelsen i kommunen, da 55% af borgerne bor i samme kommune, som de arbejder i. Erhvervsbrancherne

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Velkommen til nytårskur 2014

Velkommen til nytårskur 2014 Velkommen til nytårskur 2014 Mads Birk Kristoffersen Formand for Sorø Kommunes Erhvervsudviklingsråd Aftenens program Erhvervsudvikling i Sorø kommune Buffet og dialog om de omdelte emner Nytårshilsen

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus DS Regioner 22 lokale afdelinger 5 regionsudvalg 1 fælles regionsudvalg 1 hovedbestyrelse 1 sekretariat

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune 13-06-2013 Indhold 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi... 3 2. Situationsanalyse... 5 3. Gode erhvervsmæssige

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

Erhvervspolitik 2014-2020

Erhvervspolitik 2014-2020 Erhvervspolitik 2014-2020 1 stevns kommune Erhvervspolitikken 2014-2020 Erhvervspolitik i samarbejde mellem Stevns Kommune og Stevns erhvervsråd Vision: Vi skal skabe økonomisk vækst og arbejdspladser

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Løsning af myndighedsopgaver med geografiske data. Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen

Løsning af myndighedsopgaver med geografiske data. Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen Løsning af myndighedsopgaver med geografiske data Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen Indhold 1. Private leverandører af geodata sikrer roadpricing på tværs af grænser i EU 2. Hvor langt kom vi egentligt

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Erhvervspolitisk program

Erhvervspolitisk program Erhvervspolitisk program Indledning Gladsaxe Erhvervsråd blev stiftet i 1982, ud fra et ønske om at etablere et samarbejdsforum mellem Gladsaxe Byråd og det lokale erhvervsliv. Erhvervsrådet består af

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

G0r viden til vaerdi. business COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY. Indhold

G0r viden til vaerdi. business COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY. Indhold business COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY G0r viden til vaerdi Copenhagen Business Academys Udviklingskontrakt 2015-2017 Indhold Indledning s. 2 Bedre kvalitet i uddannelserne s. 4 St0rre relevans og 0get gennemsigtighed

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Erhvervsfremme i Silkeborg

Erhvervsfremme i Silkeborg Erhvervsfremme i Silkeborg 1. Sådan arbejder vi med erhvervsfremme 2. Opbygning af erhverv Silkeborg Hvem er jeg? Gregers Pilgaard, Cand.scient.pol. Udviklingschef i Silkeborg Kommune, Strategi & Udvikling

Læs mere

RESUL TATLfZJNSK. mellem bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted Viborg og direkt0r Jens Kolstrup.

RESUL TATLfZJNSK. mellem bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted Viborg og direkt0r Jens Kolstrup. Social- og Sundhedsskolen RESUL TATLfZJNSK TRAKT mellem bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted Viborg og direkt0r Jens Kolstrup. Baggrund Denne kontrakt er udfcerdiget med baggrund i Undervisningsministeriets

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Erhvervsmæssige. nøgle tal 2009

Erhvervsmæssige. nøgle tal 2009 Erhvervsmæssige nøgle tal 2009 di FYN 1 Redaktion: Morten Ørnsholt og Marie Skov Christensen Tryk: Kailow Graphic ISBN: 978-87-733-763-3 800.01.09 2 Lokale erhvervsvilkår: Kommunerne kan gøre en forskel

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KOLDING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Mærkesager for Liberal Alliance Vordingborg

Mærkesager for Liberal Alliance Vordingborg Indledning Liberal Alliance ønsker at udbrede partiets fire mærkesager Lavere skat Gang i væksten Mindre bureaukrati Færre forbud mest muligt i vores nærområde Vordingborg Kommune. Det er også lokalt vi

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Hvad kan vi i Fredericia og Trekantsområdet?

Hvad kan vi i Fredericia og Trekantsområdet? Hvad kan vi i Fredericia og Trekantsområdet? Business Fredericia 19. marts 2015 Thomas Bernt Henriksen, økonomisk redaktør, Børsen Vækst er vigtig for gazellerne Hvor vigtigt er det for dig, at virksomheden

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Vejen. Danish Crown. Danmarks nye fødevarecentrum. Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed. Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen

Vejen. Danish Crown. Danmarks nye fødevarecentrum. Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed. Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen Vejen fødevarecentrum Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed Side 3 Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen Side 4 Derfor valgte vi Vejen: Danish Crown SPF-Danmark og Eurofins fortæller

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Erhvervssekretariatet. Erhvervsråd. September 2013 Af: Sekretær Mille Stilling

GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Erhvervssekretariatet. Erhvervsråd. September 2013 Af: Sekretær Mille Stilling GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Erhvervssekretariatet Referat af Erhvervsrådets møde 10.09.2013 Erhvervsråd September 2013 Af: Sekretær Mille Stilling Medlemmer: Udpeget af Gladsaxe Byråd Borgmester

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Bosætningsstrategi for Vejle Kommune. 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune

Bosætningsstrategi for Vejle Kommune. 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune Bosætningsstrategi for Vejle Kommune 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune Vedtaget i 2011 af Vejle Byråd Bygger på Bosætningsanalyse gennemført i 2011. Fem 2020-mål: Den østjyske regions mest innovative

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

DVERENSKDMSTF0RHANDL1NGERNE 2DI2

DVERENSKDMSTF0RHANDL1NGERNE 2DI2 DVERENSKDMSTF0RHANDL1NGERNE 2DI2 Handicaphjeelperoverensksten Med henvisning til protokollat af den 9. marts 2012 har nedennasvnte parter indgsiet aftale fyelse af handicaphjaelperoverensksten for en 2-Srig

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt J.nr. j.nr. 07-104724 Dato : 5. juli 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.301 af 21. juni 2007. (Alm. del).

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Byggesag & Erhvervsafdelingen Roskilde Kommune, December 2014 Sagnr. 266019 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 1 1 - HJEMMEL... 1 LOVGRUNDLAG... 1 28 I BYGGELOVEN... 1 BR10

Læs mere