Om etablering af 2 administrative centre i staten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om etablering af 2 administrative centre i staten"

Transkript

1 Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen har udarbejdet et notat om Finansministeriets rapport om de to nye administrative centre Notatet skal være en hjælp til tillidsrepræsentanterne med henblik på behandlingen i samarbejdsudvalgene m.v. København april 2008

2 FORORD 3 SAMARBEJDSUDVALGETS ROLLE 4 INDLEDNING 5 LEDELSENS INFORMATIONSPLIGT 6 INFORMATION I SAMARBEJDSUDVALGET I FORBINDELSE MED ETABLERING AF TO ADMINISTRATIVE SERVICECENTRE I STATEN 6 DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET I FORBINDELSE MED ETABLERING AF TO ADMINISTRATIVE SERVICECENTRE I STATEN 9 INFORMATION AF OG DRØFTELSE MED MEDARBEJDERNE PÅ RETTE NIVEAU 9 MANGLENDE OVERHOLDELSE AF FORPLIGTELSEN TIL INFORMATION OG DRØFTELSE GODE RÅD TIL AT SIKRE EN GOD PROCES I SAMARBEJDSUDVALGET 13 RELEVANTE HJEMMESIDER, ADRESSER MM. 14 BAG OM TALLENE 15 RESUME 15 GENERELLE KRITISKE PROBLEMER VED ANALYSEN 18 SPECIFIKKE PROBLEMER VED ANALYSEN 19 2

3 Forord Regeringen har besluttet at etablere to administrative servicecentre i staten. Centrene skal servicere de fleste statslige institutioner inden for områderne: Løn Bogholderi og regnskab It-drift og support Rejsebestilling Centrene etableres henholdsvis som en ny styrelse i Skatteministeriets koncern, der kommer til at tage sig af it-drift og support, og i Økonomistyrelsen, der tager sig af resten. Etableringen af to administrative servicecentre i staten kommer til at berøre 4800 administrative medarbejdere. Baggrunden for regeringens beslutning skal findes i det analysearbejde, der blev iværksat i maj 2007, og som blev afsluttet primo februar Analysen konkluderer, at der med fordel kan etableres to administrative servicecentre det vil sikre besparelser, bedre faglige miljøer, højere kvalitet i opgaveløsningen og samtidig imødekomme det problem, at mange institutioner ikke kan rekruttere kvalificerede medarbejdere til administrative stillinger. Næste skridt i processen er, at der skal udarbejdes detaljerede implementeringsplaner, som skal være på plads inden sommerferien Det forventes at tage op til tre år før centrene er fuldt ud etableret. I TAT har vi stor fokus på etableringen af servicecentrene, idet det berører mange af vore medlemmer. Tiden frem til sommer er derfor helt afgørende, hvis medarbejderne skal inddrages. Det kræver en stor arbejdsindsats fra de tillidsvalgte. Nærværende notat skal være med til at sikre en acceptabel proces for de berørte medarbejdere. Gennem information og fakta skal notatet klæde de tillidsvalgte på, således at de er fagligt bedst muligt rustet til at indgå i drøftelserne med ledelsen om etableringen af servicecentrene. To spor beskrives: 1) Samarbejdsudvalgets rolle 2) Tallene bag de administrative Formålet er at beskrive medarbejdernes muligheder for indflydelse på de kommende beslutninger gennem samarbejdsudvalgsstrukturen samt anskueliggøre, hvilke tal der ligger til grund for etableringen af de administrative servicecentre. Jeg håber, at I som tillidsfolk og medlemmer af samarbejdsudvalgene vil gøre brug af notatet. Ledelsen har en forpligtelse til at drøfte konsekvenserne af etableringen af servicecentrene med jer. I har en forpligtelse til at sørge for, at ledelsen gør det! Alene en aktiv medarbejderindsats kan sikre en proces, hvor medarbejderne inddrages. God læselyst, Lars Bonde Eriksen 3

4 Samarbejdsudvalgets rolle RESUMÉ Løbende information og drøftelse mellem ledelse og medarbejdere om etableringen af to de administrative servicecentre skal sikre, at medarbejderne involveres, og at deres forslag medtages i ledelsens endelige beslutningsgrundlag. Det er ledelsens forpligtelse, at informationen gives og drøftelsen finder sted. I henhold til Samarbejdsaftalen har ledelsen en særlig informationsforpligtelse i forbindelse med etableringen af de administrative servicecentre. Ledelsen skal informere om alle påtænkte, planlagte og forventede foranstaltninger som følge af etableringen. Informationen skal være så fyldestgørende, at medarbejderne kan overskue konsekvenserne af de beslutninger, som informationen lægger op til. Som udgangspunkt skal informationen gives skriftligt, således at medarbejderne har de bedste forudsætninger for at forberede sig og forholde sig til informationerne. Den samlede information skal danne grundlag for en drøftelse mellem ledelse og medarbejdere med henblik på at nå til enighed om de konkrete beslutninger. Etableringen af to administrative servicecentre går på tværs af samtlige ministerområder. Samarbejdsaftalen indeholder i sit udgangspunkt ikke bestemmelser, der direkte omhandler en sådan ressortomlægning, da aftalen tager sit udgangspunkt i en traditionel hierarkisk samarbejdsstruktur. Samarbejdsaftalen pålægger imidlertid ledelsen, at information og drøftelse skal ske mellem den ledelse, som har kompetencen til at træffe beslutning, og de medarbejdere, der berøres af den pågældende beslutning. Det betyder, at medarbejderne har krav på information fra Finansministeriet (centralt), de modtagende institutioner (decentralt) og de afgivende institutioner (lokalt). Til trods for at informationspligten påhviler ledelsen, skal medarbejderne sikre, at den overholdes. Intet nyt fra ledelsen er ikke nødvendigvis godt nyt. Alene gennem en aktiv medarbejderside kan det sikres, at Samarbejdsaftalens forpligtelser efterleves. Ved manglende overholdelse af informationspligten samt information og drøftelse på rette niveau kan ledelsen idømmes bod. Det er medarbejdernes ansvar at klage, hvis Samarbejdsaftalens bestemmelser ikke overholdes. 4

5 Indledning Daglig dialog og samarbejde mellem ledelse og medarbejdere er en forudsætning for, at statens arbejdspladser effektivt kan levere ydelser af høj kvalitet og skabe de bedst mulige arbejdsvilkår for medarbejderne. Større ændringer i struktur og beskæftigelsesforhold skaber utryghed blandt medarbejdere. Information og drøftelse i samarbejdsudvalget skal bidrage til, at de påtænkte ændringer kan gennemføres på en måde, så der skabes mest mulig tryghed og sikkerhed blandt medarbejderne. Samarbejdsaftalen sætter rammerne for det formelle samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Dialog i samarbejdsudvalget om arbejdspladsens mål, strategi og nye udfordringer f.eks. om ressortomlægningen skal skabe fælles forståelse og indsigt i de udfordringer, som fremtiden bringer. Dialogen gør det muligt at fastlægge personalepolitiske rammer, som fremmer og understøtter tryghed, kompetenceudvikling og motivation. Det er ledelsens forpligtelse at sikre, at medarbejderne informeres om strukturændringer, og at der efterfølgende foretages en drøftelse i samarbejdsudvalget. Etablering af to administrative servicecentre i staten i henholdsvis Økonomistyrelsen og under Skatteministeriets koncern er at betragte som en væsentlig strukturændring, som medfører betydelige ændringer i de berørte medarbejderes arbejds- og personaleforhold. Disse ændringer har en karakter, der betyder, at ledelserne har en særlig forpligtelse til information og drøftelse i samarbejdsudvalgene i alle de institutioner, der bliver berørt af etableringen af servicecentrene. I Samarbejdsaftalen 3 stk. 2 og 3 er henholdsvis ledelsens informationspligt, samt på hvilket niveau informationen og drøftelsen med medarbejderne skal finde sted, fastlagt. Nedenfor gennemgås ledelsens informationspligt samt niveau for drøftelse i forbindelse med etablering af to administrative servicecentre. 1 1 Notatet behandler ikke, hvorvidt beslutningen om at etablere to administrative servicecentre i staten, der er truffet af regeringens økonomiudvalg medio februar 2008, skulle have været underlagt Sama r- bejdsaftalens bestemmelser. Notatet forholder sig alene til den fremadrettede proces i samarbejdsudvalgene. Det må dog konstateres, at det forudgående analysearbejde har en detaljeringsgrad, der kunne antyde, at dele af analysearbejdet i henhold til Samarbejdsaftalen kunne have været gjort til genstand for forudgående drøftelser i de berørte sama rbejdsudvalg. 5

6 Ledelsens informationspligt Af Samarbejdsaftalens 3 stk. 2 fremgår følgende: Ledelsens informationspligt I samarbejdsudvalget skal ledelsen informere om: 1. Arbejdspladsens seneste udvikling og den forventede udvikling i aktiviteter og i den økonomiske situation. 2. Arbejdspladsens aktuelle situation og forventede udvikling med hensyn til struktur og beskæftigelse, især i forbindelse med strukturændringer og i situationer, hvor beskæftigelsen er truet. Planlagte og forventede foranstaltninger skal også inddrages i denne sammenhæng. 3. Andre beslutninger, der kan føre til betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og medarbejdernes ansættelsesforhold. 4. Udbud og udlicitering. Information skal gives så tidligt og med et så passende indhold, at der kan gennemføres en grundig drøftelse i samarbejdsudvalget, således at medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens endelige beslutning. Information i samarbejdsudvalget i forbindelse med etablering af to administrative servicecentre i staten Etableringen af to administrative servicecentre er omfattet af Samarbejdsaftalens 3 stk. 2, da der sker væsentlige ændringer i medarbejdernes arbejds- og personaleforhold. Det betyder, at de i samarbejdsudvalgene skal informeres om alle påtænkte, planlagte og forventede foranstaltninger i forbindelse med etableringen af de to servicecentre. Da etableringen af de to administrative servicecentre går på tværs af den statslige centraladministration, betyder det, at medarbejderne har krav på informationen på flere niveauer, jf. afsnittet Information af og drøftelse med medarbejderne på rette niveau. 6

7 Informationen om etableringen af de administrative servicecentre skal gives med et så dækkende indhold, at alle væsentlige forhold omkring konsekvenser for institution og medarbejdere ved etableringen af de to servicecentre er berørt. Informationen skal være så fyldestgørende, at medarbejderne kan overskue konsekvenserne af de beslutninger, som informationen lægger op til. Afgivende institutioner For de institutioner, der skal afgive medarbejdere i forbindelse med etablering af administrative servicecentre, betyder det, at ledelsen skal give information om den seneste udvikling omkring etableringen. Informationen skal bl.a. indeholde oplysninger om: Hvilke opgaver der skal overføres til de nye centre? Hvilke konsekvenser dette medfører for institutionens øvrige opgavevaretagelse? Hvilke medarbejdergrupper der berøres direkte af opgaveflytningen? Hvilke konsekvenser dette får for de berørte medarbejdere? Hvilke direkte og indirekte konsekvenser opgaveflytningen får for øvrige medarbejdere? Videre skal der informeres om de økonomiske konsekvenser som følge af opgaveflytningen, så de kan drøftes i samarbejdsudvalget. Medarbejderne skal dermed oplyses om, hvilke konsekvenser flytningen får på løn- og driftsbudgettet. Opgaveflytningerne kan også få betydning for institutionens samlede kompetenceudvikling. Samarbejdsudvalget skal derfor drøfte, hvilke kompetenceudviklingstiltag, der skal iværksættes i forhold til de medarbejdere, der flytter med opgaverne, og hvilke konsekvenser opgaveflytningen får for kompetenceudviklingen af institutionens øvrige medarbejdere. Modtagende institutioner Tilsvarende skal de modtagende institutioner sikre, at der etableres et samarbejdsudvalg for de nye servicecentre, hvor medarbejderne får indflydelse på de forhold, der vedrører arbejds- og personaleforhold på den nye arbejdsplads. Her skal bl.a. i forbindelse med etableringen informeres om organisationen generelt, organisering af arbejdsopgaver, den fysiske indretning samt kompetenceudviklingstiltag. Et andet væsentligt element, som de modtagende institutioner skal informere om er, hvad der skal ske med evt. overtallige medarbejdere. 7

8 Det skal således drøftes i samarbejdsudvalget: Om der er overtallige medarbejdere i den nye organisation? Hvilke kriterier der lægges til grund for at udvælge evt. overtallige medarbejdere? Hvilke initiativer der iværksættes for at hjælpe de berørte medarbejdere herunder særlige kompetenceinitiativer og seniortilbud? Finansministeriets departement På det overordnede niveau skal Finansministeriet informere om de initiativer, der går på tværs af de to centre både forud, under og efter etableringen. Det betyder, at Finansministeriet har en forpligtelse til at informere de berørte medarbejdere om relevante forhold, det har betydning for arbejds- og personaleforhold, og derfor skal gøres til genstand for drøftelse i samarbejdsudvalget. Skriftlig information Informationen fra ledelsen skal primært ske skriftligt for eksempel som bilag til de enkelte dagsordenspunkter ved samarbejdsudvalgets møder. Mundtlig information gives kun undtagelsesvis i de tilfælde, hvor der på grund af tidspres ikke har været mulighed for at producere skriftligt materiale. Hvis medarbejdersiden i samarbejdsudvalget ønsker en nærmere drøftelse af det pågældende emne, har medarbejderne krav på skriftlig information til brug for deres forberedelse (jf. notat om ledelsens informationspligt udarbejdet af Samarbejdssekretariatet). Kravet om skriftlighed hænger sammen med medarbejderrepræsentanternes mulighed for forberedelse af den drøftelse, som skal foregå i samarbejdsudvalget. For en god ordens skyld skal det nævnes, at kravet om skriftlighed også gælder medarbejdersiden. Det indebærer bl.a., at mere komplicerede spørgsmål fra medarbejderside til processen omkring etableringen af servicecentrene må stilles skriftligt, således at ledelsen har mulighed for at indhente de nødvendige informationer til et fyldestgørende svar. Den samlede information fra ledelsen skal give mulighed for en efterfølgende drøftelse i samarbejdsudvalget, således at medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i ledelsens overvejelser og endelige beslutningsgrundlag. 8

9 Drøftelse i samarbejdsudvalget i forbindelse med etablering af to administrative servicecentre i staten Alle de forhold, som er omfattet af ledelsens informationspligt, jf. ovenfor, skal drøftes i samarbejdsudvalget. Drøftelse i samarbejdsudvalget sker med henblik på at nå til enighed om de konkrete beslutninger, der skal træffes på baggrund af informationen om etableringen af de administrative servicecentre. Informationen skal således gives med en sådan detaljeringsgrad, at medarbejderne har mulighed for at forberede sig til og på en ligeværdig måde deltage i den drøftelse i samarbejdsudvalget, som informationen lægger op til. Det indebærer, at medarbejderrepræsentanterne skal have den fornødne tid til forberedelse, inden drøftelsen finder sted. Der skal derfor være tid til indhentning af yderligere oplysninger, gennemførelse af møder med bagland og kolleger fra andre personalegrupper og indhentning af ekstern bistand. Som medarbejderrepræsentant er det væsentligt at følge processen tæt, hvilket betyder, at medarbejderrepræsentanten aktivt må fastholde ledelsen på dens informationspligt. Medarbejderne skal således ikke forvente, at intet nyt er godt nyt, alene ved selv at være aktive i processen sikres information og indflydelse. Information af og drøftelse med medarbejderne på rette niveau Samarbejdsaftalen har som udgangspunkt ikke bestemmelser, der direkte omhandler en ressortomlægning på tværs af samtlige ministerområder. Samarbejdsaftalen tager sit udgangspunkt i en traditionel hierarkisk opfattelse af ministerområderne, hvor hvert område har sin egen selvstændige samarbejdsudvalgsstruktur. Samarbejdsaftalen indeholder imidlertid bestemmelse om, at information og drøftelse skal ske mellem den ledelse, som har kompetencen til at træffe beslutning, og de medarbejderrepræsentanter for de personalegrupper, der berøres. Af Samarbejdsaftalens 3 stk. 3 fremgår: Information og drøftelse på rette niveau 9

10 Det er ledelsens ansvar at sikre, at information og drøftelse sker parallelt til ledelses- og beslutningsstrukturen. Information og drøftelse skal etableres mellem den ledelse, som har kompetencen, og medarbejderrepræsentanter for de personalegrupper, der berøres. Hvis der opstår en situation, hvor der er krav om information og drøftelse af emner, som ligger uden for formanden for samarbejdsudvalgets ansvars- og kompetenceområde, er det den relevante ledelses forpligtelse at sikre, at der foretages information og høring af alle de berørte samarbejdsudvalg. Hvis der etableres en koncernledelse eller lignende, må ledelsen, når der opstår pligt til information og drøftelse, sammen de forhandlingsberettigede organisationers repræsentanter vurdere, på hvilken måde information og drøftelse kan ske på den mest hensigtsmæssige måde. Det kan ske ved: 1. Etablering af samarbejdsudvalg på koncernniveau. 2. Nedsættelse af ad hoc udvalg. 3. Drøftelse i de relevante samarbejdsudvalg inden for området. Det er ledelsens ansvar at sikre, at informationen og drøftelsen sker parallelt til ledelses- og beslutningsstrukturen. Det indebærer, at information og drøftelse skal ske mellem den ledelse, som træffer den endelige beslutning, og de forhandlingsberettigede personaleorganisationers repræsentanter, som bliver berørt af beslutningen. Hvis der opstår en situation, hvor der er krav om information og drøftelse på områder, som ligger uden for formandens ansvars- og kompetenceområde, er det altså den relevante ledelses forpligtelse at sikre, at der foretages information og høring af alle de berørte samarbejdsudvalg. En række beslutninger omkring etableringen af de administrative servicecentre skal træffes lokalt i de berørte institutioner. Det er således den enkelte institution, det præcist afgrænser de opgaver, som skal overføres til servicecentrene, og udpeger de medarbejdere, der skal følge med opgaven. En række andre beslutninger træffes i Finansministeriets departement og de to modtagende institutioner. Som eksempler 10

11 herpå kan nævnes fysisk placering, lokaleindretning samt organisering af arbejds- og personaleforhold generelt. Dette indebærer, at informationspligten påhviler Finansministeriets departement, de to modtagende institutioner samt de afgivende institutioner. Medarbejderrepræsentanterne i samarbejdsudvalgene skal således have information fra flere niveauer henholdsvis egen ledelse, modtagende institutioner samt Finansministeriet. Det er vanskeligt forestille sig, hvorledes Finansministeriet og de modtagende institutioner vil varetage denne informationspligt over for samarbejdsudvalgene i de ca. 175 berørte institutioner uden at etablere udvalg i de modtagende institutioner samt et centralt samarbejdsudvalg med deltagelse af Finansministeriet. Hvis samarbejdsaftalens bestemmelser i 3 stk. 3 skal opfyldes, kræver det således, at der foretages drøftelser i de afgivende og modtagende institutioner, samt at der etableres et samarbejdsudvalg eller lign. på centralt niveau. Det er en stor udfordring for medarbejderrepræsentanterne at få den information, der er relevant, idet den er spredt ud på flere ledelsesniveauer. Det er derfor væsentligt, at de lokale samarbejdsudvalg får sikret en god kommunikation til de udvalg, som forventes oprettet. Kun herved kan samarbejdsudvalget sikre sig løbende relevant information om processen vedr. etableringen af de administrative servicecentre. I forlængelse heraf er det vigtigt at erindre om, at for mange af de afgivende institutioner vil etableringen af administrative servicecentre ikke fylde meget, idet etableringen alene indebærer at kun få medarbejdere fysisk skal overflyttes. Det kan betyde, at ledelserne ikke er tilstrækkelig opmærksomme på deres informationsforpligtelse. Information og drøftelse i de lokale samarbejdsudvalg om etablering af de administrative servicecentre stiller således udvalgets medarbejderrepræsentanter overfor en stor udfordring. De skal fastholde ledelsen på dens forpligtigelse til at efterleve Samarbejdsaftalens bestemmelser om ledelsens informationspligt, således at hele processen omkring etableringen af de administrative servicecentre kan ske på en så tryg og forudsigelig måde som muligt, og hvor medarbejdernes synspunkter er taget til indtægt. 11

12 Manglende overholdelse af forpligtelsen til information og drøftelse Ved brud på ledelsens informationspligt samt information og drøftelse på rette niveau (Samarbejdsaftalens 3 stk. 2 og 3) kan medarbejdersiden fremsætte skriftlig anmodning til ledelsen om, at forpligtelsen overholdes. Ledelsen har herefter en frist på en måned fra modtagelsen til at tage skridt til at opfylde sin forpligtelse. Hvis ledelsen ikke tager skridt til at opfylde forpligtelsen til information og efterfølgende drøftelse, kan medarbejdersiden i samarbejdsudvalget indgive en klage for Samarbejdsnævnet, som ved brud på aftalen kan fastsætte passende sanktioner f.eks. idømmelse bod. Evt. klager fremsendes til Samarbejdsnævnet (hver part skal modtage et eksemplar af klagen): Personalestyrelsen Att.: Samarbejdsnævnet Frederiksholmskanal København K Centralorganisationernes Fællesudvalg Att.: Samarbejdsnævnet Staunings Plads 1-3, København V 12

13 10 gode råd til at sikre en god proces i samarbejdsudvalget Sørg for at drøftelse af etableringen af administrative servicecentre kommer på samarbejdsudvalgets dagsorden Sørg for at sikre informationsstrøm mellem samarbejdsudvalgsmøderne f.eks. ved malingliste til relevante medarbejdere eller/og nedsættelse af ad hoc udvalg under samarbejdsudvalget Sørg for at der etableres kontakt til eventuelle centrale samarbejdsudvalg, der oprettes i forbindelse med etableringen af de administrative servicecentre Få klarhed over hvilke opgaver jeres institution skal overføre i forbindelse med etableringen af administrative servicecentre Sørg for at ledelsens information leveres skriftligt Etabler drøftelser mellem medarbejderrepræsentanter (SU-rep/TR) for de berørte organisationer om konsekvenserne af etableringen af administrative servicecentre Formuler på den baggrund skriftlige spørgsmål til ledelsen om de ting I ikke forstår og/eller vil have uddybet Sørg for at der gennemføres MUS eller lign. med de berørte medarbejdere, hvor der aftales konkrete uddannelsesmål for den enkelte Overvej hvordan I lokalt kan bidrage til en god proces omkring den enkelte medarbejders flytning Sørg for at holde din faglige organisation orienteret 13

14 Relevante hjemmesider, adresser mm. Foreningen af tekniske og administrative medarbejdere TAT Niels Hemmingsens Gade 10, København K Tlf.: Hjemmeside: HK-Stat Widekampsgade 8 P. O. Box København C Tlf.: Hjemmeside: Samarbejdssekretariatet Box København K Tlf.: Hjemmeside: Finansministeriet Christiansborgsplads København K Tlf.: Hjemmeside: Modernisering.dk Hjemmeside: Personalestyrelsen Frederiksholms Kanal 6 Tlf.: Hjemmeside: Statens Center for Kvalitet og Kompetenceudvikling Frederiksberggade København K Tlf.: Hjemmeside: 14

15 Bag om tallene Resume Finansministeriet har i 2007 foretaget en omfattende benchmarking af statens administrative funktioner indenfor løn, økonomi, IT, rejser, HR. Rapporten anbefaler: Den væsentligste anbefaling er en samling af den administrative opgavevaretagelse på områderne bogholderi- og regnskab, løn, rejser samt itdrift- og support i to administrative servicecentre, der fremover med enkelte fagligt begrundede undtagelser betjener alle ministerier. Der anbefales etableret ét servicecenter i Økonomistyrelsen, som skal varetage opgaver på løn-, bogholderi- og regnskabs- samt rejseområdet, og et servicecenter i Skatteministeriets koncern, som skal varetage opgaver på administrativ it-drift og support, herunder varetage driften af de statslige servere. Begrundelsen er ønsket om at skabe professionelle, fagligt stærke miljøer, samtidigt med at man ønsker at realisere betydelige besparelser. Der lægges op til besparelser mellem 11% og 40%, samt bedre kvalitet og service. Der er en afgørende forudsætning for at analysen skal kunne realisere både mere service og mere kvalitet: For at kunne realisere de potentielle gevinster kræver det en gennemgribende og fokuseret standardisering af arbejdsgange og it-systemer på tværs af ministerierne, hvilket kræver lokal involvering og tilvænning. 2 2 Administrative servicecentre i staten, side 7 15

16 Ministeriets hovedkonklusioner er et betydeligt besparelses- og effektiviseringspotentiale, men det kræver ifølge rapporten lokal involvering og tilvænning, en lokal forankring, der efter finansministeriets eget udsagn ikke har været til stede i analyseforløbet og som der efterfølgende i implementeringsfasen bliver afsat meget få midler af til. Helt nøjagtigt 3 % af implementeringsomkostninger går til kurser og uddannelse til medarbejderne. Disse forandringer kommer til at vedrøre tusindvis af arbejdspladser indenfor statens administration, og det er derfor ikke nogen lille opgave man har sat i søen ved at sammenlægge så mange administrative funktioner på tværs af ministerierne. Denne administrative reform er sammenlignelig med de reformer der er lavet inden for SKAT og politiet ved henholdsvis overførslen af kommunale opgaver til staten og nedskæringen af antallet af politikredse. Rent overordnet må det konstateres, at rapportens forslag til investering i lokal involvering og tilvænning er utilstrækkelig. Da det tilmed også efter finansministeriets eget udsagn - er en væsentlig forudsætning for en sådan gennemgribende reform skal lykkes, er det vigtigt, at medarbejderne involveres videre i forløbet. Der er i alt sat omkring kr. pr. medarbejder af til uddannelse. Det må anses for utilstrækkeligt, da hele reformen bygger på en omfattende standardisering af arbejdsopgaver, hvilket vil betyde, at mange medarbejdere skal lære helt nye måder at arbejde på, nye måder at kontere udgifter, samt nye arbejdsfunktioner etc. Der skal derfor tilskyndes til, at man i samarbejdsudvalgene forholder sig mere konkret til denne omfattende organisationsforandring, som vel at mærke både får betydning for dem der flyttes, og dem der bliver på deres gamle arbejdspladser. Generelt gælder det også, at besparelsespotentialer typisk vil være for optimistiske, mens niveauet for investering i omstrukturering og IT-investeringer typisk altid vil være sat for lavt. I hovedtræk viser finansministeriets analyse, at større enheder kan betjene forholdsmæssigt flere medarbejdere og det er primært disse konklusioner og beregninger, der ligger til grund for analy- 16

17 sen. I den forbindelse skal det også bemærkes, at finansministeriet ikke ud fra det foreliggende materiale har kunnet pege på, at de forsøgsordninger, hvor der er gennemført sammenlægninger af de administrative funktioner, har kunnet udvise nogle større effektivitet end små enheder. 17

18 Generelle kritiske problemer ved analysen Finansministeriets analyse er en benchmarking analyse, hvilket betyder en sammenligning af tværgående nøgletal. Nøgletallene er i vid udstrækning baseret på ministeriers og institutioners egen indberetning af tallene. Der er en lang række fejlkilder forbundet med en sådan tilgang, og finansministeriets egen validering af tallene har også peget på en mængde fejlkilder i analysen. Det er ikke muligt på baggrund af det foreliggende kildemateriale at genberegne finansministeriets beregninger og derved forsøge at vise, hvor meget mere eller mindre besparelsespotentialet kunne være. En benchmarking analyse er typisk meget udfordrende, idet man skal anvende mange ressourcer for at gøre tallene sammenlignelige. Af generelle udfordringer kan nævnes: Forskellige arbejdsprocesser kan føre til samme præstationer, det er derfor vigtigt, at man får beskrevet de underliggende arbejdsprocesser for at afgøre hvilken metode der er den bedste. Forskellige størrelser giver markante forskelle i rammebetingelserne for at udføre en opgave. Det betyder dermed ikke, at størst altid er bedst. Forskellige forudsætninger - herunder geografisk placering (lønniveau), forventninger, image, kvalitet af opgaveløsninger. Forskellig virksomhedskultur - herunder motivation, grad af innovation, grad af samarbejde. Disse problemstillinger med benchmarking har været velkendte i det private erhvervsliv såvel som i forskningskredse i mange år. I regi af Dansk Industri blev der udarbejdet en bog om benchmarking i Her var en af konklusionerne at den største faldgrube i benchmarking netop er manglende involvering af medarbejderne. Derudover manglende disciplin i anvendelsen af metoden, med andre ord at man sørger for at tallene er direkte sammenlignelige. Generelt forekommer netop disse 2 faldgruber at være i spil i finansministeriets analyse. 18

19 Specifikke problemer ved analysen I dette afsnit vil vi summarisk gennemgå en mængde af de fejlkilder, som vi er stødt på ved vores gennemgang af rapporten. Udover ovenfor nævnte generelle problemer ved analysen er der en række specifikke problemer med det datamateriale, som analysen er baseret på. Selvangivelse af tallene Virksomhederne og ministerierne har selv meldt tallene ind, og finansministeriet anfører selv at der en del usikkerhed forbundet med indlevering af data. Ved en efterfølgende validering af tallene blev ministerierne samlet set også 17 % mere effektive. I den forbindelse anfører finansministeriet i bilag 1, at noget peger på, at man har indberettet for få administrative årsværk, hvilket også er samstemmende med ministeriets tidligere erfaringer. 3 Vi kan blandt andet konstatere at en stor del af institutionerne under kulturministeriet og miljøministeriet ikke har indrapporteret overhovedet. 4 Ikke ensartet opgørelse af nøgletalene Derudover har man også anført den generelle fejlkilde, at der er forskellig opfattelse af definitionen af henholdsvis løn, bogholderi og rejser, IT. Der er på tværs af ministerier, institutioner og virksomheder en betydelig forskel i opfattelsen af, hvornår en arbejdsopgave og driftsomkostninger tilhører den ene eller den anden kategori. Det giver naturligvis en grundlæggende vanskelighed i at sammenligne på tværs af enheder, da man reelt set sammenligner æbler og pærer. 3 Administrative servicecentre i staten, Bilag, side 7 4 Administrative servicecentre i staten, Bilag 4 19

20 Rapporten anfører ikke selv hvilke afvigelser og hvor store forskelle, man har konstateret. Blot for at anføre et eksempel på, hvad validering af sammenligningstal kan føre til kan nævnes området rengøring, som er blevet gennemgået af Deloitte & Touche. Upåagtet at området er et andet, nemlig rengøring, så vil det være tilsvarende problematikker der gør sig gældende indenfor de valgte områder, løn, bogholderi, IT, rejser og HR. Problemet er velkendt fra blandt andet kommunale sammenhænge, når man laver benchmarking på den måde, som finansministeriet gør det. I og med at tallene dels er meldt ind selv af ministerierne og konteringsvejledningerne i spørgeskemaerne ikke er fuldstændigt udtømmende, vil der forekomme betydelige konteringsforskelle. Det vil sige, at nogle ministerier simpelthen ikke har opgjort det samme som andre. Det har finansministeriet valgt at se stort på, idet man argumenterer for, at besparelsespotentialet i øvrigt er sat lavere end det teoretisk kunne have været. Ikke desto mindre udgør dette en væsentlig og ikke nærmere specificeret fejlkilde i finansministeriets analyse. 20

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012

FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012 FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012 FORORD Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalgs retningslinjer for samarbejdsvirksomheden

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.)

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) Generelle bemærkninger Finansministeriet og Offentligt Ansattes

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 13-711-16 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Personalepolitiske principper for. Gennemførelse af organisationsforandringen

Personalepolitiske principper for. Gennemførelse af organisationsforandringen Personalepolitiske principper for gennemførelse af større organisationsforandringer Værdier Udvikle opgaveløsningen Udvikle viden og kompetencer Fastholde medarbejdere Godt arbejdsmiljø Fleksibilitet Lokalt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

FORSVARSMINISTERIETS HOVEDSAMARBEJDSUDVALG RETNINGSLINIER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHED

FORSVARSMINISTERIETS HOVEDSAMARBEJDSUDVALG RETNINGSLINIER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHED FORSVARSMINISTERIETS HOVEDSAMARBEJDSUDVALG RETNINGSLINIER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHED MARTS 2015 FORORD Forsvarsministeriets Hovedsamarbejdsudvalgs retningslinier for samarbejdsvirksomhed er et supplement

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner

Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Cirkulære af 7. juni 2011 Perst.nr. 021-11 J.nr. 10-711-12 Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner 2011 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2010.0249) Offentligt Ansattes Organisationer (Det statslige område) (OAO)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2010.0249) Offentligt Ansattes Organisationer (Det statslige område) (OAO) OPMANDSKENDELSE faglig voldgift (2010.0249) Offentligt Ansattes Organisationer (Det statslige område) (OAO) og Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) og AC (advokat Peter Nisbeth) mod

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALEN 2011. i statens virksomheder og institutioner

SAMARBEJDSAFTALEN 2011. i statens virksomheder og institutioner SAMARBEJDSAFTALEN 2011 Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Samarbejdsaftalen 2011 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens

Læs mere

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008 Informationsmøder april/maj 2008 Baggrund Regeringens økonomiudvalg har besluttet, at der skal etableres to administrative servicecentre på tværs af staten. Beslutningen er truffet med udgangspunkt i regeringsgrundlaget

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008 1 Administrative servicecentre i staten - Hovedrapport Udkast Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Ledelsesresume...4 1.1. De administrative opgaver i centraladministrationen i dag...7 1.2. Anbefalinger

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Administrative servicecentre i staten

Administrative servicecentre i staten Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 I tabeller

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav 7. februar 2013 12-00432 MSK/MN Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav I det følgende gennemgås hovedindholdet i den generelle del af CFU-forliget. Der er særlig fokus på emner/aftaler,

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner

Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner 2008 Cirkulære af 8. maj 2008 Perst. nr. 012-08 PKAT nr. J.nr. 08-711-5 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi.

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi. Københavns Kommunes udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Hvem beslutter hvad? INSPIRATIONSKATALOG til SU-arbejdet i staten: Indhold. Læsevejledning

Hvem beslutter hvad? INSPIRATIONSKATALOG til SU-arbejdet i staten: Indhold. Læsevejledning INSPIRATIONSKATALOG til SU-arbejdet i staten: Hvem beslutter hvad? Dette inspirationskatalog fra OAO skal hjælpe dig som medarbejderrepræsentant med at få en ordentlig drøftelse af de beslutninger, der

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 November 2009 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2009

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF KERNEN i MED-systemet Torben Lenike Petersen Konsulent FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen Konsulent OAO MED-aftalen har 3 niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale MED-rammeaftalen Septemberforliget

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold.

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold. Notat 27. oktober 2005 Finansministeriets ligestillingsrapport 2005 Finansministeriets koncern består af departementet, Økonomistyrelsen, Personalestyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen. Institutionerne

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune Notat Emne Til Direktøren Kopi til Den 28. august 2006 Det skal indledningsvis bemærkes, at der i revisionsberetningen ikke er forhold vedr. Magistratens 5. afdeling, som Byrådet skal tage stilling til,

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Lønpolitik Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Principper for organisering af it-området i Koncernservice

Principper for organisering af it-området i Koncernservice Bilag 5 til rapport om Koncernservice Principper for organisering af it-området i Koncernservice Projektet har i sit arbejde diskuteret en række principielle forhold vedr. organiseringen af it-området

Læs mere

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 Notat Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 1. Hovedkonklusioner Hovedkonklusionerne for Videnskabsministeriets

Læs mere

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Er der uudnyttede stordriftsfordele? torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center

Læs mere

Juridiske og personalemæssige aspekter ved udflytning

Juridiske og personalemæssige aspekter ved udflytning Juridiske og personalemæssige aspekter ved udflytning Udflytning giver ikke færre arbejdspladser En outsourcing eller etableringsproces, der sikrer virksomhedens globale konkurrenceevne, vil naturligt

Læs mere