Om etablering af 2 administrative centre i staten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om etablering af 2 administrative centre i staten"

Transkript

1 Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen har udarbejdet et notat om Finansministeriets rapport om de to nye administrative centre Notatet skal være en hjælp til tillidsrepræsentanterne med henblik på behandlingen i samarbejdsudvalgene m.v. København april 2008

2 FORORD 3 SAMARBEJDSUDVALGETS ROLLE 4 INDLEDNING 5 LEDELSENS INFORMATIONSPLIGT 6 INFORMATION I SAMARBEJDSUDVALGET I FORBINDELSE MED ETABLERING AF TO ADMINISTRATIVE SERVICECENTRE I STATEN 6 DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET I FORBINDELSE MED ETABLERING AF TO ADMINISTRATIVE SERVICECENTRE I STATEN 9 INFORMATION AF OG DRØFTELSE MED MEDARBEJDERNE PÅ RETTE NIVEAU 9 MANGLENDE OVERHOLDELSE AF FORPLIGTELSEN TIL INFORMATION OG DRØFTELSE GODE RÅD TIL AT SIKRE EN GOD PROCES I SAMARBEJDSUDVALGET 13 RELEVANTE HJEMMESIDER, ADRESSER MM. 14 BAG OM TALLENE 15 RESUME 15 GENERELLE KRITISKE PROBLEMER VED ANALYSEN 18 SPECIFIKKE PROBLEMER VED ANALYSEN 19 2

3 Forord Regeringen har besluttet at etablere to administrative servicecentre i staten. Centrene skal servicere de fleste statslige institutioner inden for områderne: Løn Bogholderi og regnskab It-drift og support Rejsebestilling Centrene etableres henholdsvis som en ny styrelse i Skatteministeriets koncern, der kommer til at tage sig af it-drift og support, og i Økonomistyrelsen, der tager sig af resten. Etableringen af to administrative servicecentre i staten kommer til at berøre 4800 administrative medarbejdere. Baggrunden for regeringens beslutning skal findes i det analysearbejde, der blev iværksat i maj 2007, og som blev afsluttet primo februar Analysen konkluderer, at der med fordel kan etableres to administrative servicecentre det vil sikre besparelser, bedre faglige miljøer, højere kvalitet i opgaveløsningen og samtidig imødekomme det problem, at mange institutioner ikke kan rekruttere kvalificerede medarbejdere til administrative stillinger. Næste skridt i processen er, at der skal udarbejdes detaljerede implementeringsplaner, som skal være på plads inden sommerferien Det forventes at tage op til tre år før centrene er fuldt ud etableret. I TAT har vi stor fokus på etableringen af servicecentrene, idet det berører mange af vore medlemmer. Tiden frem til sommer er derfor helt afgørende, hvis medarbejderne skal inddrages. Det kræver en stor arbejdsindsats fra de tillidsvalgte. Nærværende notat skal være med til at sikre en acceptabel proces for de berørte medarbejdere. Gennem information og fakta skal notatet klæde de tillidsvalgte på, således at de er fagligt bedst muligt rustet til at indgå i drøftelserne med ledelsen om etableringen af servicecentrene. To spor beskrives: 1) Samarbejdsudvalgets rolle 2) Tallene bag de administrative Formålet er at beskrive medarbejdernes muligheder for indflydelse på de kommende beslutninger gennem samarbejdsudvalgsstrukturen samt anskueliggøre, hvilke tal der ligger til grund for etableringen af de administrative servicecentre. Jeg håber, at I som tillidsfolk og medlemmer af samarbejdsudvalgene vil gøre brug af notatet. Ledelsen har en forpligtelse til at drøfte konsekvenserne af etableringen af servicecentrene med jer. I har en forpligtelse til at sørge for, at ledelsen gør det! Alene en aktiv medarbejderindsats kan sikre en proces, hvor medarbejderne inddrages. God læselyst, Lars Bonde Eriksen 3

4 Samarbejdsudvalgets rolle RESUMÉ Løbende information og drøftelse mellem ledelse og medarbejdere om etableringen af to de administrative servicecentre skal sikre, at medarbejderne involveres, og at deres forslag medtages i ledelsens endelige beslutningsgrundlag. Det er ledelsens forpligtelse, at informationen gives og drøftelsen finder sted. I henhold til Samarbejdsaftalen har ledelsen en særlig informationsforpligtelse i forbindelse med etableringen af de administrative servicecentre. Ledelsen skal informere om alle påtænkte, planlagte og forventede foranstaltninger som følge af etableringen. Informationen skal være så fyldestgørende, at medarbejderne kan overskue konsekvenserne af de beslutninger, som informationen lægger op til. Som udgangspunkt skal informationen gives skriftligt, således at medarbejderne har de bedste forudsætninger for at forberede sig og forholde sig til informationerne. Den samlede information skal danne grundlag for en drøftelse mellem ledelse og medarbejdere med henblik på at nå til enighed om de konkrete beslutninger. Etableringen af to administrative servicecentre går på tværs af samtlige ministerområder. Samarbejdsaftalen indeholder i sit udgangspunkt ikke bestemmelser, der direkte omhandler en sådan ressortomlægning, da aftalen tager sit udgangspunkt i en traditionel hierarkisk samarbejdsstruktur. Samarbejdsaftalen pålægger imidlertid ledelsen, at information og drøftelse skal ske mellem den ledelse, som har kompetencen til at træffe beslutning, og de medarbejdere, der berøres af den pågældende beslutning. Det betyder, at medarbejderne har krav på information fra Finansministeriet (centralt), de modtagende institutioner (decentralt) og de afgivende institutioner (lokalt). Til trods for at informationspligten påhviler ledelsen, skal medarbejderne sikre, at den overholdes. Intet nyt fra ledelsen er ikke nødvendigvis godt nyt. Alene gennem en aktiv medarbejderside kan det sikres, at Samarbejdsaftalens forpligtelser efterleves. Ved manglende overholdelse af informationspligten samt information og drøftelse på rette niveau kan ledelsen idømmes bod. Det er medarbejdernes ansvar at klage, hvis Samarbejdsaftalens bestemmelser ikke overholdes. 4

5 Indledning Daglig dialog og samarbejde mellem ledelse og medarbejdere er en forudsætning for, at statens arbejdspladser effektivt kan levere ydelser af høj kvalitet og skabe de bedst mulige arbejdsvilkår for medarbejderne. Større ændringer i struktur og beskæftigelsesforhold skaber utryghed blandt medarbejdere. Information og drøftelse i samarbejdsudvalget skal bidrage til, at de påtænkte ændringer kan gennemføres på en måde, så der skabes mest mulig tryghed og sikkerhed blandt medarbejderne. Samarbejdsaftalen sætter rammerne for det formelle samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Dialog i samarbejdsudvalget om arbejdspladsens mål, strategi og nye udfordringer f.eks. om ressortomlægningen skal skabe fælles forståelse og indsigt i de udfordringer, som fremtiden bringer. Dialogen gør det muligt at fastlægge personalepolitiske rammer, som fremmer og understøtter tryghed, kompetenceudvikling og motivation. Det er ledelsens forpligtelse at sikre, at medarbejderne informeres om strukturændringer, og at der efterfølgende foretages en drøftelse i samarbejdsudvalget. Etablering af to administrative servicecentre i staten i henholdsvis Økonomistyrelsen og under Skatteministeriets koncern er at betragte som en væsentlig strukturændring, som medfører betydelige ændringer i de berørte medarbejderes arbejds- og personaleforhold. Disse ændringer har en karakter, der betyder, at ledelserne har en særlig forpligtelse til information og drøftelse i samarbejdsudvalgene i alle de institutioner, der bliver berørt af etableringen af servicecentrene. I Samarbejdsaftalen 3 stk. 2 og 3 er henholdsvis ledelsens informationspligt, samt på hvilket niveau informationen og drøftelsen med medarbejderne skal finde sted, fastlagt. Nedenfor gennemgås ledelsens informationspligt samt niveau for drøftelse i forbindelse med etablering af to administrative servicecentre. 1 1 Notatet behandler ikke, hvorvidt beslutningen om at etablere to administrative servicecentre i staten, der er truffet af regeringens økonomiudvalg medio februar 2008, skulle have været underlagt Sama r- bejdsaftalens bestemmelser. Notatet forholder sig alene til den fremadrettede proces i samarbejdsudvalgene. Det må dog konstateres, at det forudgående analysearbejde har en detaljeringsgrad, der kunne antyde, at dele af analysearbejdet i henhold til Samarbejdsaftalen kunne have været gjort til genstand for forudgående drøftelser i de berørte sama rbejdsudvalg. 5

6 Ledelsens informationspligt Af Samarbejdsaftalens 3 stk. 2 fremgår følgende: Ledelsens informationspligt I samarbejdsudvalget skal ledelsen informere om: 1. Arbejdspladsens seneste udvikling og den forventede udvikling i aktiviteter og i den økonomiske situation. 2. Arbejdspladsens aktuelle situation og forventede udvikling med hensyn til struktur og beskæftigelse, især i forbindelse med strukturændringer og i situationer, hvor beskæftigelsen er truet. Planlagte og forventede foranstaltninger skal også inddrages i denne sammenhæng. 3. Andre beslutninger, der kan føre til betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og medarbejdernes ansættelsesforhold. 4. Udbud og udlicitering. Information skal gives så tidligt og med et så passende indhold, at der kan gennemføres en grundig drøftelse i samarbejdsudvalget, således at medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens endelige beslutning. Information i samarbejdsudvalget i forbindelse med etablering af to administrative servicecentre i staten Etableringen af to administrative servicecentre er omfattet af Samarbejdsaftalens 3 stk. 2, da der sker væsentlige ændringer i medarbejdernes arbejds- og personaleforhold. Det betyder, at de i samarbejdsudvalgene skal informeres om alle påtænkte, planlagte og forventede foranstaltninger i forbindelse med etableringen af de to servicecentre. Da etableringen af de to administrative servicecentre går på tværs af den statslige centraladministration, betyder det, at medarbejderne har krav på informationen på flere niveauer, jf. afsnittet Information af og drøftelse med medarbejderne på rette niveau. 6

7 Informationen om etableringen af de administrative servicecentre skal gives med et så dækkende indhold, at alle væsentlige forhold omkring konsekvenser for institution og medarbejdere ved etableringen af de to servicecentre er berørt. Informationen skal være så fyldestgørende, at medarbejderne kan overskue konsekvenserne af de beslutninger, som informationen lægger op til. Afgivende institutioner For de institutioner, der skal afgive medarbejdere i forbindelse med etablering af administrative servicecentre, betyder det, at ledelsen skal give information om den seneste udvikling omkring etableringen. Informationen skal bl.a. indeholde oplysninger om: Hvilke opgaver der skal overføres til de nye centre? Hvilke konsekvenser dette medfører for institutionens øvrige opgavevaretagelse? Hvilke medarbejdergrupper der berøres direkte af opgaveflytningen? Hvilke konsekvenser dette får for de berørte medarbejdere? Hvilke direkte og indirekte konsekvenser opgaveflytningen får for øvrige medarbejdere? Videre skal der informeres om de økonomiske konsekvenser som følge af opgaveflytningen, så de kan drøftes i samarbejdsudvalget. Medarbejderne skal dermed oplyses om, hvilke konsekvenser flytningen får på løn- og driftsbudgettet. Opgaveflytningerne kan også få betydning for institutionens samlede kompetenceudvikling. Samarbejdsudvalget skal derfor drøfte, hvilke kompetenceudviklingstiltag, der skal iværksættes i forhold til de medarbejdere, der flytter med opgaverne, og hvilke konsekvenser opgaveflytningen får for kompetenceudviklingen af institutionens øvrige medarbejdere. Modtagende institutioner Tilsvarende skal de modtagende institutioner sikre, at der etableres et samarbejdsudvalg for de nye servicecentre, hvor medarbejderne får indflydelse på de forhold, der vedrører arbejds- og personaleforhold på den nye arbejdsplads. Her skal bl.a. i forbindelse med etableringen informeres om organisationen generelt, organisering af arbejdsopgaver, den fysiske indretning samt kompetenceudviklingstiltag. Et andet væsentligt element, som de modtagende institutioner skal informere om er, hvad der skal ske med evt. overtallige medarbejdere. 7

8 Det skal således drøftes i samarbejdsudvalget: Om der er overtallige medarbejdere i den nye organisation? Hvilke kriterier der lægges til grund for at udvælge evt. overtallige medarbejdere? Hvilke initiativer der iværksættes for at hjælpe de berørte medarbejdere herunder særlige kompetenceinitiativer og seniortilbud? Finansministeriets departement På det overordnede niveau skal Finansministeriet informere om de initiativer, der går på tværs af de to centre både forud, under og efter etableringen. Det betyder, at Finansministeriet har en forpligtelse til at informere de berørte medarbejdere om relevante forhold, det har betydning for arbejds- og personaleforhold, og derfor skal gøres til genstand for drøftelse i samarbejdsudvalget. Skriftlig information Informationen fra ledelsen skal primært ske skriftligt for eksempel som bilag til de enkelte dagsordenspunkter ved samarbejdsudvalgets møder. Mundtlig information gives kun undtagelsesvis i de tilfælde, hvor der på grund af tidspres ikke har været mulighed for at producere skriftligt materiale. Hvis medarbejdersiden i samarbejdsudvalget ønsker en nærmere drøftelse af det pågældende emne, har medarbejderne krav på skriftlig information til brug for deres forberedelse (jf. notat om ledelsens informationspligt udarbejdet af Samarbejdssekretariatet). Kravet om skriftlighed hænger sammen med medarbejderrepræsentanternes mulighed for forberedelse af den drøftelse, som skal foregå i samarbejdsudvalget. For en god ordens skyld skal det nævnes, at kravet om skriftlighed også gælder medarbejdersiden. Det indebærer bl.a., at mere komplicerede spørgsmål fra medarbejderside til processen omkring etableringen af servicecentrene må stilles skriftligt, således at ledelsen har mulighed for at indhente de nødvendige informationer til et fyldestgørende svar. Den samlede information fra ledelsen skal give mulighed for en efterfølgende drøftelse i samarbejdsudvalget, således at medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i ledelsens overvejelser og endelige beslutningsgrundlag. 8

9 Drøftelse i samarbejdsudvalget i forbindelse med etablering af to administrative servicecentre i staten Alle de forhold, som er omfattet af ledelsens informationspligt, jf. ovenfor, skal drøftes i samarbejdsudvalget. Drøftelse i samarbejdsudvalget sker med henblik på at nå til enighed om de konkrete beslutninger, der skal træffes på baggrund af informationen om etableringen af de administrative servicecentre. Informationen skal således gives med en sådan detaljeringsgrad, at medarbejderne har mulighed for at forberede sig til og på en ligeværdig måde deltage i den drøftelse i samarbejdsudvalget, som informationen lægger op til. Det indebærer, at medarbejderrepræsentanterne skal have den fornødne tid til forberedelse, inden drøftelsen finder sted. Der skal derfor være tid til indhentning af yderligere oplysninger, gennemførelse af møder med bagland og kolleger fra andre personalegrupper og indhentning af ekstern bistand. Som medarbejderrepræsentant er det væsentligt at følge processen tæt, hvilket betyder, at medarbejderrepræsentanten aktivt må fastholde ledelsen på dens informationspligt. Medarbejderne skal således ikke forvente, at intet nyt er godt nyt, alene ved selv at være aktive i processen sikres information og indflydelse. Information af og drøftelse med medarbejderne på rette niveau Samarbejdsaftalen har som udgangspunkt ikke bestemmelser, der direkte omhandler en ressortomlægning på tværs af samtlige ministerområder. Samarbejdsaftalen tager sit udgangspunkt i en traditionel hierarkisk opfattelse af ministerområderne, hvor hvert område har sin egen selvstændige samarbejdsudvalgsstruktur. Samarbejdsaftalen indeholder imidlertid bestemmelse om, at information og drøftelse skal ske mellem den ledelse, som har kompetencen til at træffe beslutning, og de medarbejderrepræsentanter for de personalegrupper, der berøres. Af Samarbejdsaftalens 3 stk. 3 fremgår: Information og drøftelse på rette niveau 9

10 Det er ledelsens ansvar at sikre, at information og drøftelse sker parallelt til ledelses- og beslutningsstrukturen. Information og drøftelse skal etableres mellem den ledelse, som har kompetencen, og medarbejderrepræsentanter for de personalegrupper, der berøres. Hvis der opstår en situation, hvor der er krav om information og drøftelse af emner, som ligger uden for formanden for samarbejdsudvalgets ansvars- og kompetenceområde, er det den relevante ledelses forpligtelse at sikre, at der foretages information og høring af alle de berørte samarbejdsudvalg. Hvis der etableres en koncernledelse eller lignende, må ledelsen, når der opstår pligt til information og drøftelse, sammen de forhandlingsberettigede organisationers repræsentanter vurdere, på hvilken måde information og drøftelse kan ske på den mest hensigtsmæssige måde. Det kan ske ved: 1. Etablering af samarbejdsudvalg på koncernniveau. 2. Nedsættelse af ad hoc udvalg. 3. Drøftelse i de relevante samarbejdsudvalg inden for området. Det er ledelsens ansvar at sikre, at informationen og drøftelsen sker parallelt til ledelses- og beslutningsstrukturen. Det indebærer, at information og drøftelse skal ske mellem den ledelse, som træffer den endelige beslutning, og de forhandlingsberettigede personaleorganisationers repræsentanter, som bliver berørt af beslutningen. Hvis der opstår en situation, hvor der er krav om information og drøftelse på områder, som ligger uden for formandens ansvars- og kompetenceområde, er det altså den relevante ledelses forpligtelse at sikre, at der foretages information og høring af alle de berørte samarbejdsudvalg. En række beslutninger omkring etableringen af de administrative servicecentre skal træffes lokalt i de berørte institutioner. Det er således den enkelte institution, det præcist afgrænser de opgaver, som skal overføres til servicecentrene, og udpeger de medarbejdere, der skal følge med opgaven. En række andre beslutninger træffes i Finansministeriets departement og de to modtagende institutioner. Som eksempler 10

11 herpå kan nævnes fysisk placering, lokaleindretning samt organisering af arbejds- og personaleforhold generelt. Dette indebærer, at informationspligten påhviler Finansministeriets departement, de to modtagende institutioner samt de afgivende institutioner. Medarbejderrepræsentanterne i samarbejdsudvalgene skal således have information fra flere niveauer henholdsvis egen ledelse, modtagende institutioner samt Finansministeriet. Det er vanskeligt forestille sig, hvorledes Finansministeriet og de modtagende institutioner vil varetage denne informationspligt over for samarbejdsudvalgene i de ca. 175 berørte institutioner uden at etablere udvalg i de modtagende institutioner samt et centralt samarbejdsudvalg med deltagelse af Finansministeriet. Hvis samarbejdsaftalens bestemmelser i 3 stk. 3 skal opfyldes, kræver det således, at der foretages drøftelser i de afgivende og modtagende institutioner, samt at der etableres et samarbejdsudvalg eller lign. på centralt niveau. Det er en stor udfordring for medarbejderrepræsentanterne at få den information, der er relevant, idet den er spredt ud på flere ledelsesniveauer. Det er derfor væsentligt, at de lokale samarbejdsudvalg får sikret en god kommunikation til de udvalg, som forventes oprettet. Kun herved kan samarbejdsudvalget sikre sig løbende relevant information om processen vedr. etableringen af de administrative servicecentre. I forlængelse heraf er det vigtigt at erindre om, at for mange af de afgivende institutioner vil etableringen af administrative servicecentre ikke fylde meget, idet etableringen alene indebærer at kun få medarbejdere fysisk skal overflyttes. Det kan betyde, at ledelserne ikke er tilstrækkelig opmærksomme på deres informationsforpligtelse. Information og drøftelse i de lokale samarbejdsudvalg om etablering af de administrative servicecentre stiller således udvalgets medarbejderrepræsentanter overfor en stor udfordring. De skal fastholde ledelsen på dens forpligtigelse til at efterleve Samarbejdsaftalens bestemmelser om ledelsens informationspligt, således at hele processen omkring etableringen af de administrative servicecentre kan ske på en så tryg og forudsigelig måde som muligt, og hvor medarbejdernes synspunkter er taget til indtægt. 11

12 Manglende overholdelse af forpligtelsen til information og drøftelse Ved brud på ledelsens informationspligt samt information og drøftelse på rette niveau (Samarbejdsaftalens 3 stk. 2 og 3) kan medarbejdersiden fremsætte skriftlig anmodning til ledelsen om, at forpligtelsen overholdes. Ledelsen har herefter en frist på en måned fra modtagelsen til at tage skridt til at opfylde sin forpligtelse. Hvis ledelsen ikke tager skridt til at opfylde forpligtelsen til information og efterfølgende drøftelse, kan medarbejdersiden i samarbejdsudvalget indgive en klage for Samarbejdsnævnet, som ved brud på aftalen kan fastsætte passende sanktioner f.eks. idømmelse bod. Evt. klager fremsendes til Samarbejdsnævnet (hver part skal modtage et eksemplar af klagen): Personalestyrelsen Att.: Samarbejdsnævnet Frederiksholmskanal København K Centralorganisationernes Fællesudvalg Att.: Samarbejdsnævnet Staunings Plads 1-3, København V 12

13 10 gode råd til at sikre en god proces i samarbejdsudvalget Sørg for at drøftelse af etableringen af administrative servicecentre kommer på samarbejdsudvalgets dagsorden Sørg for at sikre informationsstrøm mellem samarbejdsudvalgsmøderne f.eks. ved malingliste til relevante medarbejdere eller/og nedsættelse af ad hoc udvalg under samarbejdsudvalget Sørg for at der etableres kontakt til eventuelle centrale samarbejdsudvalg, der oprettes i forbindelse med etableringen af de administrative servicecentre Få klarhed over hvilke opgaver jeres institution skal overføre i forbindelse med etableringen af administrative servicecentre Sørg for at ledelsens information leveres skriftligt Etabler drøftelser mellem medarbejderrepræsentanter (SU-rep/TR) for de berørte organisationer om konsekvenserne af etableringen af administrative servicecentre Formuler på den baggrund skriftlige spørgsmål til ledelsen om de ting I ikke forstår og/eller vil have uddybet Sørg for at der gennemføres MUS eller lign. med de berørte medarbejdere, hvor der aftales konkrete uddannelsesmål for den enkelte Overvej hvordan I lokalt kan bidrage til en god proces omkring den enkelte medarbejders flytning Sørg for at holde din faglige organisation orienteret 13

14 Relevante hjemmesider, adresser mm. Foreningen af tekniske og administrative medarbejdere TAT Niels Hemmingsens Gade 10, København K Tlf.: Hjemmeside: HK-Stat Widekampsgade 8 P. O. Box København C Tlf.: Hjemmeside: Samarbejdssekretariatet Box København K Tlf.: Hjemmeside: Finansministeriet Christiansborgsplads København K Tlf.: Hjemmeside: Modernisering.dk Hjemmeside: Personalestyrelsen Frederiksholms Kanal 6 Tlf.: Hjemmeside: Statens Center for Kvalitet og Kompetenceudvikling Frederiksberggade København K Tlf.: Hjemmeside: 14

15 Bag om tallene Resume Finansministeriet har i 2007 foretaget en omfattende benchmarking af statens administrative funktioner indenfor løn, økonomi, IT, rejser, HR. Rapporten anbefaler: Den væsentligste anbefaling er en samling af den administrative opgavevaretagelse på områderne bogholderi- og regnskab, løn, rejser samt itdrift- og support i to administrative servicecentre, der fremover med enkelte fagligt begrundede undtagelser betjener alle ministerier. Der anbefales etableret ét servicecenter i Økonomistyrelsen, som skal varetage opgaver på løn-, bogholderi- og regnskabs- samt rejseområdet, og et servicecenter i Skatteministeriets koncern, som skal varetage opgaver på administrativ it-drift og support, herunder varetage driften af de statslige servere. Begrundelsen er ønsket om at skabe professionelle, fagligt stærke miljøer, samtidigt med at man ønsker at realisere betydelige besparelser. Der lægges op til besparelser mellem 11% og 40%, samt bedre kvalitet og service. Der er en afgørende forudsætning for at analysen skal kunne realisere både mere service og mere kvalitet: For at kunne realisere de potentielle gevinster kræver det en gennemgribende og fokuseret standardisering af arbejdsgange og it-systemer på tværs af ministerierne, hvilket kræver lokal involvering og tilvænning. 2 2 Administrative servicecentre i staten, side 7 15

16 Ministeriets hovedkonklusioner er et betydeligt besparelses- og effektiviseringspotentiale, men det kræver ifølge rapporten lokal involvering og tilvænning, en lokal forankring, der efter finansministeriets eget udsagn ikke har været til stede i analyseforløbet og som der efterfølgende i implementeringsfasen bliver afsat meget få midler af til. Helt nøjagtigt 3 % af implementeringsomkostninger går til kurser og uddannelse til medarbejderne. Disse forandringer kommer til at vedrøre tusindvis af arbejdspladser indenfor statens administration, og det er derfor ikke nogen lille opgave man har sat i søen ved at sammenlægge så mange administrative funktioner på tværs af ministerierne. Denne administrative reform er sammenlignelig med de reformer der er lavet inden for SKAT og politiet ved henholdsvis overførslen af kommunale opgaver til staten og nedskæringen af antallet af politikredse. Rent overordnet må det konstateres, at rapportens forslag til investering i lokal involvering og tilvænning er utilstrækkelig. Da det tilmed også efter finansministeriets eget udsagn - er en væsentlig forudsætning for en sådan gennemgribende reform skal lykkes, er det vigtigt, at medarbejderne involveres videre i forløbet. Der er i alt sat omkring kr. pr. medarbejder af til uddannelse. Det må anses for utilstrækkeligt, da hele reformen bygger på en omfattende standardisering af arbejdsopgaver, hvilket vil betyde, at mange medarbejdere skal lære helt nye måder at arbejde på, nye måder at kontere udgifter, samt nye arbejdsfunktioner etc. Der skal derfor tilskyndes til, at man i samarbejdsudvalgene forholder sig mere konkret til denne omfattende organisationsforandring, som vel at mærke både får betydning for dem der flyttes, og dem der bliver på deres gamle arbejdspladser. Generelt gælder det også, at besparelsespotentialer typisk vil være for optimistiske, mens niveauet for investering i omstrukturering og IT-investeringer typisk altid vil være sat for lavt. I hovedtræk viser finansministeriets analyse, at større enheder kan betjene forholdsmæssigt flere medarbejdere og det er primært disse konklusioner og beregninger, der ligger til grund for analy- 16

17 sen. I den forbindelse skal det også bemærkes, at finansministeriet ikke ud fra det foreliggende materiale har kunnet pege på, at de forsøgsordninger, hvor der er gennemført sammenlægninger af de administrative funktioner, har kunnet udvise nogle større effektivitet end små enheder. 17

18 Generelle kritiske problemer ved analysen Finansministeriets analyse er en benchmarking analyse, hvilket betyder en sammenligning af tværgående nøgletal. Nøgletallene er i vid udstrækning baseret på ministeriers og institutioners egen indberetning af tallene. Der er en lang række fejlkilder forbundet med en sådan tilgang, og finansministeriets egen validering af tallene har også peget på en mængde fejlkilder i analysen. Det er ikke muligt på baggrund af det foreliggende kildemateriale at genberegne finansministeriets beregninger og derved forsøge at vise, hvor meget mere eller mindre besparelsespotentialet kunne være. En benchmarking analyse er typisk meget udfordrende, idet man skal anvende mange ressourcer for at gøre tallene sammenlignelige. Af generelle udfordringer kan nævnes: Forskellige arbejdsprocesser kan føre til samme præstationer, det er derfor vigtigt, at man får beskrevet de underliggende arbejdsprocesser for at afgøre hvilken metode der er den bedste. Forskellige størrelser giver markante forskelle i rammebetingelserne for at udføre en opgave. Det betyder dermed ikke, at størst altid er bedst. Forskellige forudsætninger - herunder geografisk placering (lønniveau), forventninger, image, kvalitet af opgaveløsninger. Forskellig virksomhedskultur - herunder motivation, grad af innovation, grad af samarbejde. Disse problemstillinger med benchmarking har været velkendte i det private erhvervsliv såvel som i forskningskredse i mange år. I regi af Dansk Industri blev der udarbejdet en bog om benchmarking i Her var en af konklusionerne at den største faldgrube i benchmarking netop er manglende involvering af medarbejderne. Derudover manglende disciplin i anvendelsen af metoden, med andre ord at man sørger for at tallene er direkte sammenlignelige. Generelt forekommer netop disse 2 faldgruber at være i spil i finansministeriets analyse. 18

19 Specifikke problemer ved analysen I dette afsnit vil vi summarisk gennemgå en mængde af de fejlkilder, som vi er stødt på ved vores gennemgang af rapporten. Udover ovenfor nævnte generelle problemer ved analysen er der en række specifikke problemer med det datamateriale, som analysen er baseret på. Selvangivelse af tallene Virksomhederne og ministerierne har selv meldt tallene ind, og finansministeriet anfører selv at der en del usikkerhed forbundet med indlevering af data. Ved en efterfølgende validering af tallene blev ministerierne samlet set også 17 % mere effektive. I den forbindelse anfører finansministeriet i bilag 1, at noget peger på, at man har indberettet for få administrative årsværk, hvilket også er samstemmende med ministeriets tidligere erfaringer. 3 Vi kan blandt andet konstatere at en stor del af institutionerne under kulturministeriet og miljøministeriet ikke har indrapporteret overhovedet. 4 Ikke ensartet opgørelse af nøgletalene Derudover har man også anført den generelle fejlkilde, at der er forskellig opfattelse af definitionen af henholdsvis løn, bogholderi og rejser, IT. Der er på tværs af ministerier, institutioner og virksomheder en betydelig forskel i opfattelsen af, hvornår en arbejdsopgave og driftsomkostninger tilhører den ene eller den anden kategori. Det giver naturligvis en grundlæggende vanskelighed i at sammenligne på tværs af enheder, da man reelt set sammenligner æbler og pærer. 3 Administrative servicecentre i staten, Bilag, side 7 4 Administrative servicecentre i staten, Bilag 4 19

20 Rapporten anfører ikke selv hvilke afvigelser og hvor store forskelle, man har konstateret. Blot for at anføre et eksempel på, hvad validering af sammenligningstal kan føre til kan nævnes området rengøring, som er blevet gennemgået af Deloitte & Touche. Upåagtet at området er et andet, nemlig rengøring, så vil det være tilsvarende problematikker der gør sig gældende indenfor de valgte områder, løn, bogholderi, IT, rejser og HR. Problemet er velkendt fra blandt andet kommunale sammenhænge, når man laver benchmarking på den måde, som finansministeriet gør det. I og med at tallene dels er meldt ind selv af ministerierne og konteringsvejledningerne i spørgeskemaerne ikke er fuldstændigt udtømmende, vil der forekomme betydelige konteringsforskelle. Det vil sige, at nogle ministerier simpelthen ikke har opgjort det samme som andre. Det har finansministeriet valgt at se stort på, idet man argumenterer for, at besparelsespotentialet i øvrigt er sat lavere end det teoretisk kunne have været. Ikke desto mindre udgør dette en væsentlig og ikke nærmere specificeret fejlkilde i finansministeriets analyse. 20

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Administrative servicecentre i staten

Administrative servicecentre i staten Administrative servicecentre i staten Bilag Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Bilag Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Bilag Februar 2008 I tabeller kan afrunding medføre,

Læs mere

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING Side 45 BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING 1. Rammer Parterne er enige om særligt at henlede opmærksomheden på, at medindflydelses-

Læs mere

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering Side 1 Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012

FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012 FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012 FORORD Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalgs retningslinjer for samarbejdsvirksomheden

Læs mere

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering Side 1 Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008)

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008) Vejledning om samarbejde og samarbejdsudvalg ved frie grundskoler, udarbejdet i fællesskab af Dansk Friskoleforening, Frie Grundskolers Fællesråd, BUPL, forbundet af pædagoger og klubfolk Danmarks Lærerforening

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.)

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) Generelle bemærkninger Finansministeriet og Offentligt Ansattes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 13-711-16 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434

Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434 Til: Indenrigsministeriet og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K J.nr.:9.02.01-01 17. februar 2004 UDKAST Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434 Med henvisning

Læs mere

Husk Samarbejdsudvalget. når arbejdspladser flytter

Husk Samarbejdsudvalget. når arbejdspladser flytter Husk Samarbejdsudvalget når arbejdspladser flytter Husk Samarbejdsudvalget, når arbejdspladser flytter Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2017 Publikationen kan hentes digitalt på Samarbejdssekretariatets

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

Indledning Den økonomiske business case ved en centralisering af den objektive sagsbehandling består af to forhold:

Indledning Den økonomiske business case ved en centralisering af den objektive sagsbehandling består af to forhold: Kommunaludvalget 2009-10 KOU alm. del Svar på Spørgsmål 93 Offentligt Business case Indledning Den økonomiske business case ved en centralisering af den objektive sagsbehandling består af to forhold: 1.

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Retsgrundlaget 1. Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 217 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 217 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 217 Offentligt Side 2 af 5 Tabel 1 Ministeriernes rapporterede indkøb på udvalgte indkøbskategorier 2014 (mio. kr.) Konsulentydelser (ej IT)

Læs mere

1. Informationspligten Informationspligten fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 5 og har følgende ordlyd:

1. Informationspligten Informationspligten fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 5 og har følgende ordlyd: N O TAT Information og forhandling Dette notat omhandler informations- og forhandlingspligten i virksomhedsoverdragelseslovens 5 og 6. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske Kontor, og lanceres af Udbudsportalen.dk.

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser Region Syddanmark Større organisationsændringer og reduktion af stillinger RETNINGSLINJER OG omplacering rettigheder i opsigelsesperioden regionsyddanmark.dk medarbejders rettigheder og pligter inddragelse

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA 2. UDGAVE FORHANDLINGSARENA 2011 TIL DIALOGFORUM 3. UDGAVE 2014 FOLDEREN ER UDGIVET AF: FOLDEREN ER

Læs mere

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING Parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten Den økonomiske krise og behovet for løbende opgavemæssige og organisatoriske forandrings-

Læs mere

CENTRALFORENINGEN FOR STAMPERSONEL

CENTRALFORENINGEN FOR STAMPERSONEL CENTRALFORENINGEN FOR STAMPERSONEL Notat vedrørende definitioner og afgrænsninger i forhold til aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten og aftale om tillidsrepræsentanter i Staten Et af de områder,

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Indstilling til Samarbejdsnævnet i sag om anke fra medarbejdersiden i SU ved Aarhus Tekniske Skole over brud på informationspligten

Indstilling til Samarbejdsnævnet i sag om anke fra medarbejdersiden i SU ved Aarhus Tekniske Skole over brud på informationspligten 30/3 2010 Indstilling til Samarbejdsnævnet i sag om anke fra medarbejdersiden i SU ved Aarhus Tekniske Skole over brud på informationspligten I brev af 4. november 2008 klager medarbejdersiden i samarbejdsudvalget

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 7. februar 2012 Samarbejdsudvalg J.nr TNI/JHJ/LR

Arkitektskolen Aarhus 7. februar 2012 Samarbejdsudvalg J.nr TNI/JHJ/LR Arkitektskolen Aarhus 7. februar 2012 Samarbejdsudvalg J.nr. 241-7-12 TNI/JHJ/LR Referat af møde i samarbejdsudvalget den 20. januar 2012 Deltog i mødet: Torben Nielsen, Jørgen Hedegaard-Jensen, Marianne

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Personalepolitiske principper for. Gennemførelse af organisationsforandringen

Personalepolitiske principper for. Gennemførelse af organisationsforandringen Personalepolitiske principper for gennemførelse af større organisationsforandringer Værdier Udvikle opgaveløsningen Udvikle viden og kompetencer Fastholde medarbejdere Godt arbejdsmiljø Fleksibilitet Lokalt

Læs mere

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Fakta og opmærksomhedsfelter i anvendelsen af det kommunale MED system som ramme om dialog og samarbejde i omstillingen

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

FORSVARSMINISTERIETS HOVEDSAMARBEJDSUDVALG RETNINGSLINIER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHED

FORSVARSMINISTERIETS HOVEDSAMARBEJDSUDVALG RETNINGSLINIER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHED FORSVARSMINISTERIETS HOVEDSAMARBEJDSUDVALG RETNINGSLINIER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHED MARTS 2015 FORORD Forsvarsministeriets Hovedsamarbejdsudvalgs retningslinier for samarbejdsvirksomhed er et supplement

Læs mere

Administrative Servicecentre i staten

Administrative Servicecentre i staten PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Administrative Servicecentre i staten September 2008 Administrative Servicecentre i staten Denne vejledning om personaleprocessen om Administrative

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Notat vedrørende opstilling af faktisk administrationsbudget

Notat vedrørende opstilling af faktisk administrationsbudget ++ Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Notat vedrørende opstilling

Læs mere

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008 Informationsmøder april/maj 2008 Baggrund Regeringens økonomiudvalg har besluttet, at der skal etableres to administrative servicecentre på tværs af staten. Beslutningen er truffet med udgangspunkt i regeringsgrundlaget

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed.

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed. Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Yvonne Nordahn, tlf. 29 78 49 66 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 64 55 44 65 HK S T A T Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2/2013. Afskedigelser i

Læs mere

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne.

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne. 888.20 21.04.1 Side 1 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000 UDKAST Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Livsfasepolitik Region Midtjylland

Livsfasepolitik Region Midtjylland Livsfasepolitik Region Midtjylland Vedtaget af Regions-MEDudvalget, februar 2010 Uddrag fra Region Midtjyllands personalepolitik: Region Midtjylland er en mangfoldig og rummelig arbejdsplads Mangfoldighed

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Midlertidige samarbejdsudvalg på beskæftigelsesområdet

Midlertidige samarbejdsudvalg på beskæftigelsesområdet Cirkulære om aftale om Midlertidige samarbejdsudvalg på beskæftigelsesområdet 2005 Cirkulære af 14. februar 2006 Perst. nr. 009-06 PKAT nr. J.nr. 05-7243-24 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner

Cirkulære om. Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner Cirkulære om Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner 2002 2 Cirkulære om aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner (Til samtlige

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 25. februar 2016 om udflytning af statslige arbejdspladser. Det talte ord gælder.

Samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 25. februar 2016 om udflytning af statslige arbejdspladser. Det talte ord gælder. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del Bilag 92 Offentligt Talepapir 24. februar 2016 Samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 25. februar 2016 om udflytning af statslige arbejdspladser

Læs mere

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF SAGER VEDR. PÅSTÅET BRUD PÅ MED-RAMMEAFTALERNE MED KL OG RLTN

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF SAGER VEDR. PÅSTÅET BRUD PÅ MED-RAMMEAFTALERNE MED KL OG RLTN KTO sagsnr.: 2604.35 VEJLEDNING OM BEHANDLING AF SAGER VEDR. PÅSTÅET BRUD PÅ MED-RAMMEAFTALERNE MED KL OG RLTN Formål med vejledningen Formålet med vejledningen er at: beskrive proceduren for behandling

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Retningslinier for kompetencer m.v. vedrørende ansættelser og afskedigelser

Retningslinier for kompetencer m.v. vedrørende ansættelser og afskedigelser Retningslinier for kompetencer m.v. vedrørende ansættelser og afskedigelser Ansættelse af ledere og medarbejdere kompetenceregler Ansættelse af: 1. Kommunaldirektør og direktører: Ansættes af: kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat. Formålet med analysen:

Notat. Formålet med analysen: Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: 25. marts 2014 Br.nr.: Udfærdiget af: Steinar Eggen Kristensen Vedrørende: Kommissorium for uvildig ekstern analyse af Sygedagpengeafdelingens sagsgange,

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen.

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen. SAMARBEJDSAFTALE FOR AARHUS UNIVERSITET 1. Etablering af et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) 1: Der etableres et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) på Aarhus Universitet til løsning af de opgaver, der er omtalt i

Læs mere

I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO. Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen.

I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO. Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen. 4. maj 2011 I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen. På hvilket niveau i MED-systemet skal ledelsens beslutninger drøftes?

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftalen fastlægger de overordnede rammer for samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunerne. Det lokale samarbejde tilrettelægges med udgangspunkt

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Politiet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav 7. februar 2013 12-00432 MSK/MN Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav I det følgende gennemgås hovedindholdet i den generelle del af CFU-forliget. Der er særlig fokus på emner/aftaler,

Læs mere

Styringsmodel for Økonomiservicecenteret

Styringsmodel for Økonomiservicecenteret Styringsmodel for Økonomiservicecenteret December 2008 ØSC Opdateret november 2011 Kundeinddragelse i Økonomiservicecentret Formålet med etableringen af Økonomiservicecentret (ØSC) i (SAM), tidligere Økonomistyrelsen

Læs mere

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: 1. Gensidig pligt til

Læs mere

Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre

Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre Side 1 Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre KL Personalestyrelsen KTO - Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte CFU - Centralorganisationernes Fælles Udvalg Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. J.nr.: 9.02.02.1 9. november 2004 Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Indledning

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

LOKAL INDFLYDELSE P Å P R I V A T E A R B E J D S P L A D S E R

LOKAL INDFLYDELSE P Å P R I V A T E A R B E J D S P L A D S E R LOKAL INDFLYDELSE P Å P R I V A T E A R B E J D S P L A D S E R LOKAL INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger ingeniørernes muligheder for formel lokal indflydelse på

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat vedr. fremtidig samarbejdsstruktur september 2014

Notat vedr. fremtidig samarbejdsstruktur september 2014 Bilag til referat fra FKO HSU+ møde d. 26. september 2014 Notat vedr. fremtidig samarbejdsstruktur september 2014 På baggrund af det ekstraordinære møde i FKO HSU+ d. 14. maj 2014 har underudvalg vedr.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Til Aarhus Byråd Fra Borgmesterens Afdeling Juridisk Service Dato 15. august 2017

Til Aarhus Byråd Fra Borgmesterens Afdeling Juridisk Service Dato 15. august 2017 Notat Til Aarhus Byråd Fra Borgmesterens Afdeling Juridisk Service Dato 15. august 2017 Notat: Vurdering af henvendelse fra Gruppen af fyrede i Teknik og Miljø Anbefaling Sammenfattende anbefales det:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ansættelsesformer i staten (beretning nr. 5/06) 4. juni 2014 RN

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere