Kropsbårne hjælpemidler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kropsbårne hjælpemidler"

Transkript

1 Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lovgrundlag for ydelse Placering i budget Målgruppe Mål med ydelsen Kriterier for visitation Andre ydelser/ foranstaltninger Visitations- og bevillingskompetence Sagsbehandlingsfrister Ydelsens indhold Lov om Social Service 112 og 113, Bekendtgørelse nr. 742 af 27/06/2011 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder samt vejledning nr. 7 af 15/02/2011 Center for Borgerservice, Den Fælles Visitation, hjælpemiddelteam, ramme Borgere som er bosiddende i Egedal Kommune Borgeren skal blive mere selvhjulpen At hjælpemidlet: 1. væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne 2. I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller 3. Er nødvendigt for, at den på gældende kan udøve et erhverv Center for Borgerservice, Den Fælles Visitation, sagsbehandlere og terapeuter i Hjælpemiddelteamet 10 arbejdsdage Kropsbårne hjælpemidler omfatter følgende: Arm- og benproteser Informationstekniske hjælpemidler Synshjælpemidler Hørehjælpemidler Bandager benskinner - dropfodsskinner Brystproteser Parykker / toupeer Støttekorsetter / bælter Kompressionsstrømper Inkontinenshjælpemidler (Bevillinger varetages af en kontinens sygeplejerske i Ældrecentret) Stomihjælpemidler Særlige beklædningsgenstande Ortopædisk fodtøj/ håndsyet fodtøj Ortopædisk fodindlæg Diabeteshjælpemidler En mere detaljeret beskrivelse kan ses nederst i dokumentet. Her findes også detaljerede kriterier for tildelingen. 1

2 Egenbetaling Ydelsen er gratis, bortset fra følgende områder: En standardparyk er gratis, men ved påsætning af hår ydes dette som et tilskud. Til dækning af udgifter til ortopædisk fodtøj afholder borgeren selv et beløb jf. gældende lovgivning. Der er egenbetaling på fodtøj kr. 420,- for børn og kr. 770,- for voksne Borgeren skal selv betale differencen, hvis de vælger en leverandør, der er dyrere end kommunes priser. Til dækning af ortopædisk fodindlæg skal borgeren selv betale differencen, hvis de vælger en leverandør, der er dyrere end kommunes priser. Ved diabetesmateriale er ydelsen gratis, dog skal insulinkrævende og kombinationsbehandlede diabetikere betale 50 % af deres blodsukkerapparat. Der hvor kommunen har indkøbsaftaler, og borger vælger en anden leverandør dækker kommunen kun udgifter op til den pris kommunen selv kan anskaffe hjælpemidlet til.. På de ydelser hvor Egedal kommune har indgået leverandøraftale, kan der ved valg af anden leverandør blive en eventuel merudgift af borgeren. Leverandør af ydelsen Leverancesikkerhed Myndighedens kvalitetskrav Fodtøj, Sahva, Borgervænget 5, 2100 København Ø Fodindlæg og K-strømper, Bandagist Jan Nielsen, Frederiksborggade 23, 1360 K og Sundholmsvej 73, 2300 København S Parykker, Salon Chess, Sudegade 2.B, 3000 Helsingør Brystproteser, Svaneklinik ApS, Lyngby Hovedgade 27, 2800 Lyngby. Der er andre valgmuligheder m.h.t. leverandør, det vil betyde en eventuel egenbetaling Vi henviser til gældende indkøbsaftaler med leverandører om levering. Der er på nogle af ovenstående hjælpemidler frit leverandørvalg, på andre er der tvunget leverandørvalg, årsagen til det sidste er faste prisaftaler. Detaljer findes i ovennævnte skrivelse Egedal Kommune ansætter velkvalificerede medarbejder der løbende efter- og videreuddannes og holder sig ajour med lovændringer og afgørelser på sagsområdet. Sagsbehandlerne indgår i samarbejde med Egedal Kommunes Indkøbskontor indkøbsaftaler for hjælpemidler af god kvalitet. Sagsbehandlingsfristen er 10 arbejdsdage, når alle dokumentationer er modtaget. Sagsbehandling og journal føres i elektronisk journal. Sagsgangen noteres med dato og handling i journalen. Hvor det er nødvendigt sikres det, at der til enhver tid foreligger et skriftligt informeret samtykke fra borgerens side. Borgeren skal give samtykke til indhentning af lægeoplysninger. 2

3 Opfølgning på indsatsen Afgørelse, klage- og ankevejledning Særlige bemærkninger Udgifterne på området følges nøje med henblik på evt. iværksættelse af forebyggende tiltag, hvor dette er muligt. (ex. Diabetes) Borgeren kan klage mundtlig og skriftlig til Hjælpemiddelteamet Efter retssikkerhedslovens 60 og 66 kan afgørelsen indbringes til Det Sociale nævn. Klagefristen er 4 uger 3

4 Detaljerede kriterier for tildeling: Arm/benproteser Der er frit leverandørvalg. Der ydes hjælp til arm og benproteser, Som armprotese indgår også fx proteser for fingre eller hånd, der betragtes som en del af den samlede arm. Ligeledes indgår proteser for fod eller tæer, der betragtes som en del af det samlede ben. Særlige Informationstekniske hjælpemidler: Egedal Kommune bevilliger denne ydelse Har samhandelsaftale med Falck eagel og phonic ear Borgere henvises fra praktiserende læge, speciallæge, ligesom der er mulighed for at sagsbehandlere i Team Hjælpemidler kan kontaktes direkte. Der foretages en konkret og individuel vurdering af borgerens behov for det anbefalede /ansøgte informationstekniske hjælpemiddel. Hjælpemidlet kan bevilges, hvis borgeren opflyder kriterierne for tildeling. Det kan bl.a. være: Særlige informationsteknologiske hjælpemidler, omfatter produkter, der kan afhjælpe et kommunikationshandicap (fx talemaskiner og kommunikatorer) samt computerbaserede kommunikationshjælpemidler, herunder specialprogrammer og andet særligt tilbehør til personlige computere (scanningsprogrammer til betjening med en enkelt kontakt, skærmlæser til syntetisk tale, skærmtastaturer og forstørrelsesprogrammer) og andet særligt tilbehør (specielle tastaturer, specielle mus, museerstatninger og morseudstyr). Målgruppen er personer med væsentlig nedsat høre-, tale-, syns-, eller skrivefunktion, hvor hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af den nedsatte kommunikationsevne. Særlige informationstekniske hjælpemidler omfatter produkter, der er fremstillet specielt med henblik på at afhjælpe et kommunikationshandicap. For at kunne vurdere ansøgers nedsatte funktionsevne og behov i øjeblikket og på længere sigt, kan der være behov for et tværfagligt samarbejde under medvirken af fx ergoterapeuter, fysioterapeuter, lærer, neuropsykolog, talepædagog og tekniker. Hvis der er tvivl om, hvorvidt ansøger kan bruge hjælpemidlet, kan det blive nødvendigt, at ansøgeren får hjælpemidlet på prøve. 4

5 Synshjælpemidler Synshjælpemidler, serviceniveau, fortsat Der er frit leverandørvalg. Egedal kommune benytter ITCE ved indkøb af cctv., luppper mm. Egedal Kommune varetager en individuel vurdering af alle synshjælpemidler, når borger er blevet henvist fra Syns og Kommunikationscentret, øjenlæge eller optiker. Hjælpemidlet kan bevilges, hvis borgeren opflyder kriterierne for tildeling, Det kan bl.a. være: Briller og kontaktlinser: Der kan ydes støtte til briller og kontaktlinser, hvis følgerne af en medicinsk optisk defineret, varig øjenlidelse kan afhjælpes. Se indikationerne i bilag 2, samt vejledning. Der kan dog ikke ydes støtte, når behovet for briller eller kontaktlinser alene skyldes optiske synsfejl der kan evt. søges støtte efter aktivlovens 82 eller for så vidt angår pensionister 14 i lov om social pension eller 17, stk. 2 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. Hvis problemet ikke kan løses lokalt, kan briller og kontaktlinser, jf. stk. 1 i 14 i hjælpemiddelbekendtgørelsen samt andre optiske synshjælpemidler og optikunderstøttende synshjælpemidler til personer med en medicinsk optisk defineret, varig øjenlidelse eller et varigt synshandicap udleveres af Statens Øjenklinik efter henvisning fra speciallæger i øjensygdomme, øjenafdelinger samt amtskommunale konsulenter eller synscentraler. Statens Øjenklinik giver efterfølgende kommunen meddelelsen om udlevering. Det er Socialministeriet der fastsætter betaling for synshjælpemidler, der udleveres af Statens Øjenklinik. Synshjælpemidler er omfattet af frit leverandør valg. Varigt synshandicap (Svagsynsoptik): Det er kommunen der er ansvarlig for tildeling af svagsynsoptik til personer med et varigt synshandicap. Behovet for svagsynsoptik opstår i almindelighed ved synsstyrke på 6/18 (0,3) eller derunder. Svagsynsoptik (specielle optiske hjælpemidler) er primært optik med forstørrende virkning, lupper, lupbriller, kikkerter, kikkertbriller samt kombination heraf. Hjælp til lupbriller, kikkertbriller og medicinske filterglas omfatter også brillestel og evt. matglas eller balanceglas. Der kan også være tale om synsfeltudvidere samt natkikkerter. For brugere af svagsynsoptik vil arbejdsafstanden ved fx læsning og skrivning oftest være meget kort, afhængig af linsens brændvidde. Dette giver ved en længere tids læsning en anstrengende arbejdsstilling. Det kan derfor være nødvendigt med optikunderstøttende hjælpemidler som fx særlig belysning, skråplade, konceptholder el.lign. Hvis man har en bruger der ikke kan opnå et læsesyn med specialoptik, kan der evt. bevilges CCTV. CCTV er et elektron optisk hjælpemiddel. Formålet med at bevilge hjælp til CCTV udstyr er at give brugeren mulighed for at læse uden bistand fra andre. Egedal Kommune benytter firmaet: ITECH Andre synshjælpemidler: Vedr. synshjælpemidler, skal ansøgningen altid komme fra 5

6 Hørehjælpemidler Blindeinstituttet, hvor det er oplyst, at hjælpemidlet er afprøvet med god effekt. Andre synshjælpemider kan fx være en notatbåndoptager, talende ure m.m. Der ydes tilskud efter Aktuelle satser fra Socialministeriet. Der er frit leverandørvalg på høreapparater og kommunen har samhandelsaftale med Phonic Ear Egedal Kommune varetager en individuel vurdering af alle høretekniske hjælpemidler, når borger er blevet henvist fra tale og hørerinstituttet. Hjælpemidlet kan bevilges, hvis borgeren opflyder kriterierne for tildeling, Det kan bl.a. være: Teleslyngeanlæg: Teleslynge er et anlæg med en mikrofon til tilslutning til fx radio eller tv, der sender lyden uden kabel direkte til borgerens høreapparat. Ansøgninger vedr. teleslyng skal altid komme fra Tale og Høreinstituttet, hvor det er oplyst, at teleslyngen er afprøvet med god effekt. Hvis borgeren bor i eget hus, bevilges der en alm. Loop teleslynge. Hvis borgeren bor i rækkehus eller lejlighed, bevilges der en Loop teleslynge med pude, der kan i visse tilfælde bevilges en Beam med Halsslynge, hvis borger ikke kan tåle, at sidde på puden m.m. Telefonhjælpemidler: Ved telefonhjælpemidler, skal ansøgningen altid komme fra Tale og Høreinstituttet, hvor det er oplyst, at hjælpemidlet er afprøvet med god effekt. Ved telefonhjælpemidler ydes der hjælp til anskaffelse, men ikke til evt. abonnement afgift. Høreapparater: Personer, der er over 18 år, og som er henvist til høreapparatbehandling fra en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme kan få tilskud til køb af høreapparat. Der kan ydes et tilskud på maksimalt kr ,00 i 2010 pr. høreapparat, hvis ansøger er henvist til høreapparatbehandling af en speciallæge i øre-, næse-, og halssygdomme. Tilskuddet omfatter høreprøve, høreapparat, tilpasning, service og garanti og er inkl. moms. Hvis ansøger vælger at forblive i det offentlige system, vil ydelsen være gratis. Ansøger vil i denne situation i samarbejde med den audiologiske afdeling få det bedst egnede og billigste høreapparat udleveret. Heri indgår hensyn til behov, kvalitet, betjeningsmulighed, udgifter til drift af høreapparat, høreapparatets holdbarhed, servicekrav, garanti, service og reparationsmuligheder m.m. For børn og unge under 18 år gælder, at de ikke er omfattet af det frie valg af privat, godkendt leverandør med tilskud. Børn og unge under 18 år, der har behov for høreapparatbehandling forudsættes stadig behandlet i det offentlige system. Er der konstateret hørenedsættelse i meget ung alder, er det af stor betydning for barnets eller den unges psykosociale udvikling, at hørenedsættelsen afhjælpes hurtigt. Derfor modtager denne 6

7 Hørehjælpemidler, serviceniveau, fortsat gruppe høreapparatbehandling efter behov uanset eventuelle ventelister. Ejendomsretten: I de tilfælde, hvor ansøger vælger at få høreapparatbehandlingen gratis i det offentlige system, vil høreapparatet være det offentliges ejendom, og ansøger skal derfor tilbagelevere høreapparatet, når apparatet ikke er i længere brug. I de tilfælde hvor ansøger vælger at benytte sig af muligheden for frit at vælge en privat, godkendt høreapparatleverandør, og dermed få et tilskud på maksimalt kr ,00 i 2010 pr. høreapparat inkl. moms, vil høreapparatet være ansøgers eget. Udskiftning af høreapparat: Der kan bevilges et nyt høreapparat efter 4 år regnet fra tidspunktet for ibrugtagningen. Der kan dog i særlig tilfælde bevilges et nyt høreapparat før 4 år, hvis der er indtruffet en markant helbredsbetinget forværring af hørelsen, eller hvis legemlige forandringer eller slidtage efter kort tid umuliggøre anvendelsen af høreapparatet, eller hvis høreapparatet går tabt ved tyveri, brand eller lignende. Vedligeholdelse og batteri: Vedligeholdelse og hjælp til batterier er gratis, uanset om høreapparatet er anskaffet i en offentlig audiologisk klinik eller hos en godkendt, privat høreapparatleverandør. Egedal Kommune har tilsluttet sig Kommunernes Landsforenings indkøbsaftale om gratis levering af batterier fra Metaligen Tlf , Der er egenbetaling for høreapparater, når prisen overstiger det maksimale tilskudsbeløb hos privat leverandør. Bandager/benskinner/dropfodsskinner Der er frit leverandørvalg. Bandager kan eksempelvis være til hænder, arm, skulder, lår, knæ, fod, halskraver. Hvis der er tale om et led i behandling, herunder midlertidig brug henvises til hospitalet. Bandager mv. bevilges efter behov, dog bevilges der ca. 1-2 stk. halskraver om året, udskiftningsintervallet kan vejledes af garantiperioden. Der bevilges overflytning af dropfodskinne hver 18 mdr.(reglerne efter 10). 7

8 Brystproteser Kommunen har indkøbsaftale med firmaet Svaneklinikken i Lyngby. Der kan ydes hjælp til brystproteser efter bortoperation af det ene eller begge bryster. Udskiftningstidspunkt: garantiperioden kan være vejledende, men der kan tidligst bevilges 2 brystproteser hvert andet år, eller 1 hvert år. Brystproteser, der indopereres skal henvises til sygehusvæsnet. Der ydes ikke hjælp til særlige protesebrystholdere eller badedragter. Parykker/toupe Der er frit leverandørvalg. Der skal være tale om vansirende skaldethed. Almindelig hårtab hos mænd er ikke omfattet af bestemmelserne. Midlertidig hårtab henvises til hospitalet. Der bevilges normalt en paryk om året. Der findes udover parykker også påsætning af hår, men dette skal vurderes individuelt, og ydes som et tilskud. Ydelsen er gratis for en almindelig standard paryk. Ved påsætning af hår, ydes dette som et tilskud. Støttekorsetter/bælter Kompressionsstrømper Der er frit leverandørvalg. Hjælpemidlet skal have en støttende eller aflastende, korrigerende funktion og behandlingsmulighederne skal være udtømte samt lidelsen varig. Er behandlingsmulighederne ikke udtømte er det sygehuset. Ved ansøgning om nyt støttekorset undersøges altid først, om der er mulighed for reparation eller tilretning. Hjælpemidlet bevilges derefter efter behov. Kommune har indkøbsaftale med firmaet Jan Nielsen. Der kan ydes støtte til kompressionsstrømper (arm eller ben) ved svære varige kredsløbslidelser. Behandlingsmulighederne skal være udtømte samt lidelsen skal være varig. Der skal minimum være behov for en trykeffekt 2, medmindre der af helbredsmæssige årsager er behov for en trykeffekt 1, kan dette bevilges. 8

9 Kompressionsstrømper, serviceniveau, fortsat Det afgørende for, om der kan ydes kompressionsstrømper er ikke trykeffekten, men om kompressionsstrømpen kan afhjælpe en svær, varig kredsløbslidelse. Bevillingen udstedes oftest på 1 par + skifte. Udskiftningsintervallet er som regel, når der er gået et år. Inkontinenshjælpemidler Kommunen har indkøbsaftale med firmaet Abena og er leverandør på kateter og bleer. Ansøgningerne behandles af kontinens sygeplejerske i Ældrecentret. Der kan ydes støtte til bleer (der skal mindst være et behov for 1 ble om dagen) og katetre med tilbehør. Der skal foreligge dokumentation for, at der er tale om en varig lidelse. Er der tale om en midlertidig løsning, skal hospitalet afholde udgiften. Stomihjælpemidler Kommunen har indkøbsaftale med firmaet Abena Der kan ydes støtte til stomihjælpemidler til personer, som har fået foretaget en Colostomi, Ileostomi eller Urostomi. Der skal foreligge dokumentation for, at der er tale om en varig anlagt stomi. Er der tale om en midlertidig stomioperation skal hospitaler afholde udgifterne til stomimaterialerne. Særlige beklædningsgenstande Der er frit leverandørvalg. Der kan ydes støtte til særlige beklædningsgenstande. Hjælpen ydes til dækning af merudgifterne. Som eksempler på særlige beklædningsgenstande kan nævnes regnslag til kørestole, køreposer, rygeforklæde, hagesmække samt beskyttelsesbukser til svært inkontinente personer til badning i svømmehal. Ortopædisk fodtøj/håndsyet fodtøj/tilretning af almindeligt fodtøj Kommunen har indkøbsaftale med firmaet Sahva Der kan ydes støtte til ortopædisk fodtøj til personer med varige og svære foddeformiteter, jf. indikationerne i bekendtgørelsen, hvis generne af foddeformiteten kan afhjælpes. Ved førstegangs bevilling kan det anbefales, at reservefodtøj 9

10 Ortopædisk fodtøj, serviceniveau, fortsat Ortopædiske fodindlæg først bevilges efter 3 mdr. forløb, af hensyn til evt. tilpasnings problemer. Der kan ydes forsåling og udbedring af fodtøj hensigten er, at udskiftningsintervallet for ortopædisk fodtøj forøges. Udskiftning til personer over 18 år, vil der normalt kunne ydes udskiftning hver 18 mdr. Særlige forhold (fx erhvervsarbejde, vejrlig, særlig lidelser), kan bevirke større eller særlige slidtage, der gør hyppigere udskiftninger nødvendige. Udskiftninger til personer under 18 år, vil det være et individuelt udskiftnings niveau, da børn vokser i deres skostørrelser, samt slidtagen vil være større, da de leger m.m. Forhøjelse af eget fodtøj: Der forudsættes at være svære foddeformiteter. Det er en årelang praksis, at forhøjelse af eget fodtøj på under 2 cm. normalt ikke kan ydes i henhold til Lov om Social Service, da en udligning af forskellen i benlængden af sådan et beskedent omfang, normalt kan udlignes ved indlæggelse af en almindelig filtsål evt. suppleret med en beskeden udvendig sålog hæleforhøjelse. Til dækning af udgifter ved anskaffelse af ortopædisk fodtøj, afholder borgeren selv et beløb jf. gældende lovgivning Borgerne skal selv betale differencen, hvis de vælger en leverandør, der er dyrere end kommunens priser. Kommune har indkøbsaftale med firmaet Jan Nielsen. Der kan ydes støtte til ortopædiske fodindlæg til personer med en foddeformitet, jf. indikationerne i bekendtgørelsen, hvis generne af deformiteten kan afhjælpes, og personen uden brug af indlæg ville være henvist til ortopædisk fodtøj. Der kan bevilges 1 fodindlæg om året. Ydelsen er gratis, dog skal borgerne selv betale differencen, hvis de vælger en leverandør der er dyrere end kommunens priser. Diabeteshjælpemidler Reamed er Kommunens leverandør. Der kan være tale om insulinkrævende og ikke insulinkrævende diabetes samt kombinations diabetikere. Insulinkrævende diabetikere og her dækkes udgiften med 100 % til injektions- og testmaterialer samt med 50 % af den samlede udgift til et blodsukkerapparat. Ikke insulinkrævende diabetikere, (er i tabletbehandling dagligt - lægeoplysning). Her dækkes udgiften til 150 stk. teststrimler og 150 stk. fingerprikker årligt. Der ydes IKKE tilskud til blodsukkerapparat til ikke insulinkrævende. Kombination diabetikere er tablet og insulinkrævende og her dækkes udgiften med 100 % til injektions- og testmaterialer samt med 50 % af den samlede udgift til et blodsukkerapparat. Ydelsen er gratis, dog skal insulinkrævende og kombinationsdiabetikere betale 50% af deres blodsukkerapparat jf. Hjælpemiddelbekendtgørelsen 7 stk. 2 Politisk godkendt i Egedal Kommune den

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 2 af 6. november 2010 Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning 1. Lovgrundlag Lov om social service

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 13 Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til kropsbårne hjælpemidler. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Det med gult markeret er ændringer fra udgave 1 til udkast til udgave 2. Bemærk at under punkt

Læs mere

It- og kropsbårne hjælpemidler

It- og kropsbårne hjælpemidler It- og kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2015 Indhold Kvalitetsstandard kropsbårne hjælpemidler Hvad er formålet?... 3 Hvad er kropsbårne hjælpemidler?... 3 kropsbårne hjælpemidler?... 3 Hvad sker

Læs mere

IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Voksenrådgivningen Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød.

IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Voksenrådgivningen Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød Tlf.: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL KVALITETSSTANDARDER 2011 Forvaltningen/

Læs mere

IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød.

IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød Tlf.: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL KVALITETSSTANDARDER 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

It- og kropsbårne hjælpemidler

It- og kropsbårne hjælpemidler It- og kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2016 Indhold Kvalitetsstandard kropsbårne hjælpemidler Hvad er formålet?... 3 Hvad er kropsbårne hjælpemidler?... 3 kropsbårne hjælpemidler?... 3 Hvad sker

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler. 1. Rammer

Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler. 1. Rammer Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er besluttet af Social og Sundhedsudvalget d. 6. oktober 2010. Som en del af kvalitetsopfølgningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Kvalitetsstandard 2016

Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard 2016 Kropsbårne hjælpemidler Indholdsfortegnelse Indledning side Frit valg af leverandør af hjælpemidler side Læsevejledning side Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og kombinationskrævende

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og områdeledere Basisinventar

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler Kropsbårne efter servicelovens 112 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad

Læs mere

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012 Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr. 1432 af 23/12/2012 Hjælpemidler m.v. Kapitel 21 Hjælpemidler, boligindretning og befordring Hjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE... 4 DIABETES - TABLETBEHANDLEDE

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE... 4 DIABETES - TABLETBEHANDLEDE KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE 2013 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE...

Læs mere

Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112

Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112 Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112 Pkt. 7 Pkt. 8. Ortopædiske fodindlæg og ortopædisk fodtøj forsåling/reparation/tilretning og skoforhøjelse 1 Hvem kan få

Læs mere

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet?

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? af PETER LEBECH forstander SYNSCENTRaLEN, VORDINGBORG Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? Det er en dyb personlig krise helt eller delvist at miste synet uanset alder. Denne artikel kan måske hjælpe

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler

Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Frit valg af leverandør af hjælpemidler side 3 Læsevejledning side 4 Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

Kropsbårne, personlige hjælpemidler

Kropsbårne, personlige hjælpemidler Kvalitetsstandard Kropsbårne, personlige hjælpemidler Servicelovens 112 Godkendt i byrådet: xx.xx.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Kropsbårne, personlig hjælpemidler 1. Befordringsgodtgørelse... 3 2. Ben-

Læs mere

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza 3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1 Hvad indgår i ydelsen? At dække borgerens behov for udstyr til måling af blodsukker og injektionsmateriale,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 352 Offentligt Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven I medfør af 112, stk. 6, og 113, stk.

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx.2014 Gældende fra den

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Side 1 af 5 BEK nr 743 af 27/06/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Bilag 2 Den fulde tekst Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12 Frikommune Viborg Kommune Titel på forsøg Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder PLEJEOMRÅDET Hjælpemidler Kvalitetsstandarder Nr. 10 den 16. juli 2009 1 Indledning. Dette hæfte indeholder Plejeområdets kvalitetsstandarder på dele af hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarderne er en

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE BIND 2 2009 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 PERSONLIG MEDICINSK BEHANDLING... 4 INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE...

Læs mere

Prisaftale. Randers Kommune og Optikere i Randers og omegn

Prisaftale. Randers Kommune og Optikere i Randers og omegn Prisaftale mellem Randers Kommune og Optikere i Randers og omegn vedr. optiske synshjælpemidler omfattende optik til personer med medicinsk-optisk definerede varige øjenlidelser. Gældende fra 1. januar

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven Lovtidende A 2012 Udgivet den 28. december 2012 23. december 2012. Nr. 1432. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven I medfør af 112, stk. 5, og 113,

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandard Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 112, 113, 115 og 116. Placering i budget Målgruppe Center for

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2018-2019 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx december 2017 Gældende

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

Analyse af ikke-styrbare udgifter på hjælpemiddelområdet

Analyse af ikke-styrbare udgifter på hjælpemiddelområdet Bilag 6.5 Analyse af ikke-styrbare udgifter på hjælpemiddelområdet - med henblik på anbefalet fremtidig håndtering Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 24. august 2012 Indhold 1. Resumé... 3 2. Politisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Hørevejledning flytter

Hørevejledning flytter Hørevejledning flytter Hvor skal jeg henvende mig, når der er noget galt med min hørelse eller mit høreapparat? Den 01.02.12 flytter Høreteamet fra Skovvangsvej 97 til P.P. Ørumsgade 11, bygning 11 Hvordan

Læs mere

Prisaftale. mellem. Syddjurs Kommune og optikere. vedrørende

Prisaftale. mellem. Syddjurs Kommune og optikere. vedrørende Prisaftale mellem Syddjurs Kommune og optikere vedrørende optiske synshjælpemidler omfattende optik til personer med medicinsk-optisk definerede varige øjenlidelser Gældende fra den 1. november 2012 Prislisten

Læs mere

Aarhus Kommunes Høreteam

Aarhus Kommunes Høreteam Aarhus Kommunes Høreteam Oplysning om: Høreapparater og Høretekniske hjælpemidler Hvordan får du høreapparat? Har du problemer med din hørelse, skal du kontakte en speciallæge i øre, næse- og halssygdomme.

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Arbejdsstole og hvilestole med særlig indretning Sidde- og rygpuder Senge og madrasser Syns- høre og IT hjælpemidler

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx.2014 Gældende fra den

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for forbrugsgoder 2 Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Formålet med forbrugsgoder Hvis du har nedsat funktionsevne og problemer med at klare nødvendige daglige

Læs mere

Hvis du skal ha høreapparat

Hvis du skal ha høreapparat Hvis du skal ha høreapparat Vejen til bedre hørelse - offentlig eller privat behandling Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION HAR DU PROBLEMER MED AT HØRE - så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at være berettiget til støtte efter 112

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Ishøj Kommune 1 Vi er glade for, at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard på området for genanvendelige

Læs mere

VEJEN KOMUNE. Kvalitetsstandarder. Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113

VEJEN KOMUNE. Kvalitetsstandarder. Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113 VEJEN KOMUNE Kvalitetsstandarder Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Vejen Kommunes værdier... 3 Lovgivning og målgruppe...

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet 2 Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Formålet med hjælpemidler

Læs mere

om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund

om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund Advokatpartnerselskab Ulrik Bangsbo Hansen Advokat J.nr. 308731 NOTAT om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund Abbott Diabetes Care ( Abbott ) har bedt os udarbejde et notat om borgeres adgang

Læs mere

Artikel fra Jyllands-Posten d. 25. februar 2013

Artikel fra Jyllands-Posten d. 25. februar 2013 Artikel fra Jyllands-Posten d. 25. februar 2013 Artikel fra Jyllands-Posten d. 12. februar 2013 Efter et samråd i folketingets socialudvalg den 26. juni 2012 tog Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2013 Du kan få bevilget hjælpemidler/forbrugsgoder til, at klare din daglige tilværelse, hvis du har en varigt og væsentligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Hjælpemidler. og boligændringer. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjælpemidler. og boligændringer. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjælpemidler og boligændringer 1 Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Hjælpemidler og boligændringer Om denne pjece

Læs mere

Høreapparater undervisning - instruktion

Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Hvad indgår i Høreapparater + ørepropper Undervisning om høreapparaters muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler Indhold Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler... 1 Diabetes - Insulinkrævende

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information for personlige/kropsbårne hjælpemidler...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Støtte til kropsbårne hjælpemidler

Støtte til kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard for Støtte til kropsbårne hjælpemidler Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for kropsbårne hjælpemidler. Kvalitetsstandarden beskriver

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler Kommunikationscentret Information om frit valg af hjælpemidler 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: VÆRD AT VIDE OM FRIT VALG AF HJÆLPEMIIDLER..2 NÅR DU VÆLGER KOMMUNENS TILBUD MED LEVERING VIA KOMMUNIKATIONSCENTRET...

Læs mere

Den 25. november Udvalget for Voksne og S8undhed, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.

Den 25. november Udvalget for Voksne og S8undhed, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune. Den 25. november 2012 Udvalget for Voksne og S8undhed, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune. Ældrerådet har på sit møde den 16. december 2011 behandlet dagsordenen til mødet i Udvalget for Voksne

Læs mere

Synscentralen - Vordingborg

Synscentralen - Vordingborg Synscentralen - Vordingborg August 2014 Synscentralen har indgået følgende aftale med et antal optikere i de 5 kommuner, som Synscentralen har leveringsaftaler med: Prisaftale / indkøbsaftale vedr. synshjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

Afsnit i kataloget Specifikke bemærkninger Kommentarer/ændring i kvalitetsstandarder Tidsfrister / generelt

Afsnit i kataloget Specifikke bemærkninger Kommentarer/ændring i kvalitetsstandarder Tidsfrister / generelt Notat Sagsnr.: 2012/0010579 Dato: 29. november 2012 Titel: Kommentarer til ældrerådets høringsvar på Kvalitetsstandarder 2013 Sagsbehandler: Olai Birch Planlægningskonsulent Afsnit i kataloget Specifikke

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted.

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. Centret yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder

Læs mere

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet Sociale rettigheder Lisjan Andersen Rigshospitalet Dagens indhold Hvor går jeg hen? Gode råd i kontakt til kommunen Arbejdsmarkedet Hjælpemidler Medicin og behandling Opsamling og evt. Hvor går jeg hen?

Læs mere

Kvalitetsstandard for inkontinens hjælpemidler

Kvalitetsstandard for inkontinens hjælpemidler Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for inkontinens hjælpemidler 2 Kvalitetsstandard for inkontinenshjælpemidler Formålet med inkontinenshjælpemidler Hvem

Læs mere

Udkast til kvalitetsstandarder. Kropsbårne hjælpemidler. 112 i lov om social service

Udkast til kvalitetsstandarder. Kropsbårne hjælpemidler. 112 i lov om social service Udkast til kvalitetsstandarder Kropsbårne hjælpemidler 112 i lov om social service 1 Arm- og benproteser... 3 Bandager: brok, ryg, hånd, fingre, albue, skuldre, ankel og halskraver... 4 Bleer m.m.... 5

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2009/1 LSF 114 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2007-3229 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER

KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER BRØNDBY KOMMUNE KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER 2015 BRØNDBY KOMMUNE Januar 2015 Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Udgivet af Brøndby Kommune i Januar 2015 1. udgave, 1. oplag Redaktion: Karen

Læs mere

Udkast til. Samarbejdsmodel mellem kommuner og region på høreapparatområdet

Udkast til. Samarbejdsmodel mellem kommuner og region på høreapparatområdet Udkast til Samarbejdsmodel mellem kommuner og region på høreapparatområdet 1. Formål Kommuner og region ønsker på høreapparatområdet i fællesskab at sikre: Det gode patientforløb En effektiv og smidig

Læs mere

Aarhus Kommunes Høreteam P.P. Ørums Gade 11, bygning 11D. Høreapparater. Høretekniske hjælpemidler

Aarhus Kommunes Høreteam P.P. Ørums Gade 11, bygning 11D. Høreapparater. Høretekniske hjælpemidler Aarhus Kommunes Høreteam P.P. Ørums Gade 11, bygning 11D Folder om Høreapparater Tlf.: 87133457, 89401085, 87133593 kl. 08.00-09.30 mandag-fredag og Høretekniske hjælpemidler Tlf.: 87133578, kl. 08.00-09.00

Læs mere

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil.

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. Forord Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. I Furesø Kommune stræber vi efter at yde borgerne en

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Anden Social Service Sundhedsudgifter begravelse 01a Begravelseshjælp Sundhedsloven 160 Alle borgere

Læs mere

Aarhus Kommunes Høreteam P.P. Ørums Gade 11, bygning 11D

Aarhus Kommunes Høreteam P.P. Ørums Gade 11, bygning 11D Aarhus Kommunes Høreteam P.P. Ørums Gade 11, bygning 11D Oplysning om: Høreapparater Tlf.: 87133457, 89401085, 87133593 kl. 8-9.30 mandag - fredag Høretekniske hjælpemidler Tlf.: 87133578, kl. 8-9 mandag-torsdag

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven,

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 719 af 19/06-2013 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at Brønderslev

Læs mere

Synscentralen Vordingborg

Synscentralen Vordingborg Synscentralen Vordingborg Januar 2014 Servicedeklaration: Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere