Emissioner. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emissioner. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg"

Transkript

1 Emissioner - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

2 Emissioner Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø ISBN:

3 Emissioner Indhold Side 1 Forord 5 2 Indledning Generelt Baggrund Beskrivelse af hovedforslaget Anlægsfase og driftsfase Beskrivelse af alternativet Anlægsfase og driftsfase 10 3 Ikke-teknisk resume 11 4 Metode og omfang 13 5 Lovgrundlag Miljøkrav i Københavns Kommune Miljøzone Øvrige miljøkrav Emissionskrav til entreprenørmateriel Emissionskrav til lastbiler Luftkvalitetskrav 18 6 Eksisterende forhold Kort beskrivelse af de miljøfarlige stoffer NO x PM 10 / PM 2, Konsekvenser af en bro i anlægsfasen Entreprenørmateriel Materialetransport til og fra byggeplads Lugt Emission af CO₂ Forventet belastning Afværgeforanstaltninger 28 8 Konsekvenser af en bro i driftsfasen 29 9 Konsekvenser af en tunnel i anlægsfasen Entreprenørmateriel Materialetransport til og fra byggeplads Lugt Emission af CO₂ Forventet belastning 31

4 9.3 Afværgeforanstaltninger Konsekvenser af en tunnel i driftsfasen 33 Andre alternativer og varianter Variant med spuns alternativet Oversigt over eventuelle mangler Referencer 36

5 1 Forord Dette fagnotat omhandler de forventede påvirkninger af luft og klima i forbindelse med projektet Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Fagnotatet er blandt andet udarbejdet på baggrund af den idéfasehøring, der blev afholdt fra den 15. maj til den 26. juli Fagnotatet udgør, sammen med en række øvrige fagnotater, udgangspunktet for projektets høringsudgave af miljøredegørelsen. Nyanlæg og udbygning af jernbaner er omfattet af planlovens regler om udarbejdelse af en VVM-redegørelse (VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet). Jernbaneprojekter, der i detaljer vedtages ved en anlægslov, er imidlertid ikke direkte omfattet af planlovens regler om VVM, men dokumentation og inddragelse af offentligheden skal være på samme niveau. Banedanmark gennemfører på denne baggrund en VVM-lignende proces i forbindelse med projektets etablering af Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg og udarbejder en miljøredegørelse. Miljøredegørelsen beskriver projektet, og vurderer dets påvirkninger af det omgivende miljø. Figur 1 Sporene set fra Vigerslev Allé Station mod området, hvor den nye udfletning skal etableres. Emissioner 5 Forord

6 2 Indledning 2.1 Generelt Dette fagnotat beskriver de forventede påvirkninger af luft og klima fra anlæg af den niveaufri udfletning i Vigerslev. Der er ikke vurderet effekter i driftsfasen, idet dette med hensyn til luft og klima ikke er vurderet forskellig i forhold til 0-alternativet, da der er tale om en forlægning af en eksisterende strækning. Fagnotatet vil sammen med en række andre fagnotater indgå som baggrundsmateriale til en samlet miljøredegørelse, som har til formål at skabe et overblik over projektets konsekvenser for miljøet. Derudover beskriver de respektive fagnotater de afværgeforanstaltninger, der foreslås iværksat i forbindelse med projektet. 1.1 Baggrund Med den politiske aftale En moderne jernbane udmøntningen af Togfonden DK" den 14. januar 2014 er det besluttet, at der skal etableres en niveaufri udfletning mellem Ny Ellebjerg og tilslutningen af Øresundsbanen (mellem Roskilde og Kastrup) i Hvidovre Fjern. Den niveaufri udfletning kan føre Øresundsbanen over eller under Den nye bane København-Ringsted i form af en jernbanebro eller tunnel. Projektet vil have betydelig trafikal værdi ved at reducere konflikter mellem tog på Øresundsbanen og tog fra Den nye bane København-Ringsted. Udfletningen vil også være et element i etableringen af Ny Ellebjerg som et nyt knudepunkt i fjern- og regionaltrafikken og i særdeleshed ved etablering af togbetjening mellem Roskilde og Kastrup kaldet Ring Syd. 1.2 Beskrivelse af hovedforslaget Den nye bane København-Ringsted (grå linje) grener af mod Ringsted umiddelbart inden Vigerslev Allé Station. For at undgå konflikter og for mange bindinger ved krydsningen mellem Øresundsbanen mellem Roskilde og Kastrup og Den nye bane København-Ringsted er det planen, at Øresundsbanen sideforlægges og føres under Den nye bane København- Ringsted på en banebro. Banebroen vil blive anlagt vest for Ny Ellebjerg Station i det område, der hedder Vigerslev. Der vil blive anlagt to nye spor på broen. Ved krydsning af Vigerslev Allé skal der ligeledes bygges en ny jernbanebro for at få plads til de nye spor på Øresundsbanen. Den ene af de eksisterende etsporede Emissioner 6 Indledning

7 jernbanebroer nedrives, og de eksisterende fjernbanespor (sort linje) reduceres fra to spor til ét spor. S-banen (rød linje) vil være uberørt af broen. Figur 2 Den undersøgte strækning og de to undersøgte alternativer med stationering Størsteparten af anlægsarbejderne vil foregå inden for banens eget areal. Dog vil det være nødvendigt at gennemføre ekspropriation af arealerne syd for de eksisterende fjernspor, primært omkring krydsningen af Vigerslev Allé og krydsningen af Gammel Køge Landevej Anlægsfase og driftsfase Anlægsarbejdet planlægges gennemført i med forberedende arbejder i 2016, så de nye broer står klar, når de to nye spor mellem København Ringsted tilsluttes. De forlagte spor tilsluttes ved Ny Ellebjerg Station, hvor der i et tidligere udført projekt er gjort plads til etablering af passagerperroner på Øresundsbanens spor. Etableringen af disse perroner er ikke med i dette projekt. De to nye forlagte spor føres op på et dæmningsanlæg, som tilsluttes den nye banebro. Banebroen har en længde på ca. 130 meter. Denne bro passerer over de to kommende spor mod Ringsted, samt bygningen Harrestrup omformerstation. Emissioner 7 Indledning

8 Herefter fortsætter banen på dæmning frem til Vigerslev Allé, hvor der etableres en ny bro, som skal bære de to nye spor. Denne bro vil passere Vigerslev Allé ca. 1,4 meter højere end de eksisterende banebroer. Den sydligste banebro vil blive fjernet for at skabe plads til den nye bro. I dette område vil der blive foretaget permanente og midlertidige ekspropriationer, og flere erhvervslejemål må nedrives for at skabe den nødvendige plads til spor og broanlæg. På vestsiden af Vigerslev Allé føres banen på dæmning, hvorefter den tilsluttes de eksisterende spor igen. På vestsiden af Vigerslev Allé vil anlægsarbejdet få konsekvenser for et større antal kolonihaver såfremt banen imod disse udføres som dæmning. I forbindelse med dette arealbehov, forventes flere huse og skure nedrevet. Det er muligt at reducere arealbehovet væsentligt, såfremt der etableres en spuns mellem banen og kolonihaverne. Omlægningen af spor er tilrettelagt, så der kommer mindst mulig gene for togtrafikken. Der vil dog være perioder med spærringer af nogle spor. Der vil endvidere forekomme mindre gener for den lokale trafik på vejene nær anlægsarbejdet, primært som følge af montage af broen ved Vigerslev Allé, samt byggepladskørsel. Figur 3 Oversigtsbillede af området set fra vejbroen Gl. Køge Landevej. Emissioner 8 Indledning

9 1.3 Beskrivelse af alternativet Som alternativ er der undersøgt en tunnel, der vil blive udformet i en delvis åben afgravning. Tunnelen vil have et længere forløb for så vidt muligt at sikre de anbefalede hældninger af sporene. Krydsningen af Vigerslev Allé har vist sig vanskelig for en tunnel. Dels fordi vejen ligger forholdsvist dybt i forhold til anlægget, dels fordi mange større ledningsanlæg i eksisterende vej og fortov skal lægges om for at skabe plads til den kommende tunnel. Det er ikke afklaret med de berørte ledningsejere, om det overhovedet er muligt at omlægge ledningerne, som i givet fald enten skal føres under sekantpælevæggen eller helt omlægges i nye tracéer og krydse anlægget et sted, hvor der er bedre plads. I dette alternativ kan det ikke undgås, at S-banen (rød linje) bliver berørt. Vigerslev Station vil gennem en længere periode være lukket på grund af anlægsarbejdet, og i andre perioder vil adgangsforholdene være begrænsede. Harrestrup omformerstation skal flyttes, og sikringshytten, som indeholder Ny Ellebjerg sikringsanlæg skal flyttes midlertidigt. Årsagen er, at anlægsarbejdet ikke kan afvente gennemførelse af Signalprogrammet, som ellers vil gøre hytten overflødig. Disse tiltag vil påvirke S-banedriften på Ringbanen. Størsteparten af anlægsarbejderne vil kunne foregå inden for banens eget areal og eksisterende DSB-arealer. Dog vil det være nødvendigt i forhold til broløsningen at gennemføre en noget mere omfattende ekspropriation af arealerne syd for de eksisterende fjernspor, af arealet ind mod Grøntorvet mellem Vigerslev Allé og Gammel Køge Landevej og af et areal, som ligger ind mod kolonihaverne på den modsatte side af Vigerslev Allé. Specielt arealet ind mod kolonihaverne vil blive påvirket væsentligt mere i anlægsfasen for tunnelen sammenlignet med broalternativet. De anlægstekniske dele af projektet planlægges gennemført sådan, at de kun i minimalt omfang påvirker ibrugtagelsen af Den nye bane København- Ringsted i I dette alternativ må det påregnes, at de nye spor København Ringsted skal afstives midlertidigt på det sted, hvor de i anlægsperioden krydser byggegruben til tunnelen. Den banetekniske del af projektet (de to udfletningszoner, de to nye spor samt køreledningsanlæg mv.) udføres efterfølgende, så det færdige anlæg kan tages i brug i 2020/2021. Anlægget vil derved være i fuld drift, når Signalprogrammet har etableret nye signaler på strækningen. Emissioner 9 Indledning

10 1.3.1 Anlægsfase og driftsfase Anlægsaktiviteterne forventes gennemført fra 2017 til medio 2020/primo 2021 dog forventes forberedende arbejder igangsat i Figur 4 Oversigtsbillede af området set fra vejbroen Gl. Køge Landevej. I 2017 er det planlagt at gennemføre ledningsomlægninger i vejtracéet Vigerslev Allé. Parallelt med ledningsomlægningerne vil der blive gennemført omfattende grundvandssænkning i området, således at den kommende byggegrube kan holdes tør. Herefter færdiggøres de banetekniske tilslutninger ved Ny Ellebjerg og Hvidovre Fjern samt anlæggelsen af de to nye spor. Det sikrer, at de banetekniske anlæg kan tages i brug, når Signalprogrammet på fjernbanen har afsluttet arbejdet medio 2020/primo Anlægsarbejdet ved omlægning af spor udføres i stadier, som er tilpasset, så det skaber færrest mulige gener for togtrafikken. Emissioner 10 Indledning

11 3 Ikke-teknisk resume Dette fagnotat er udarbejdet som en del af Banedanmarks projekt Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg. Notatet omhandler de luft- og klimamæssige påvirkninger, som projektet vil afstedkomme. Der er foretaget en vurdering af de luft- og klimamæssige konsekvenser i anlægsfasen af projektet, ligesom de mulige afværgeforanstaltninger er beskrevet. Idet der er tale om en forlægning af en eksisterende strækning, er påvirkningerne i driftsfasen ikke medtaget i vurderingen, idet der ikke i driftsfasen vurderes at være væsentlige forskelle i luft- og klimapåvirkningerne i forhold til 0-alternativet. Forslaget med en bro og forslaget med en tunnel er medtaget i vurderingen. Luft For begge forslag gælder, at den største kilde til påvirkning af den lokale luftkvalitet i projektområdet vurderes at være diffust støv fra håndtering af jord og materialer, kørsel på tørre, ikke-befæstede veje samt nedrivning af broer og bygninger mv. Der vil være omtrent lige meget nedrivningsarbejde ved de to forslag, hvorimod anlæggelsesarbejdet i forbindelse med en tunnel vil føre til betydeligt mere jordarbejde og jordkørsel pga. udgravning til tunnelen. Diffust støv og emissioner fra entreprenørmaskiner og lastbiler vurderes dog at være begrænset. Så det ikke giver anledning til væsentlig påvirkning af luftkvaliteten, hverken ved bro eller tunnel. Anlægsarbejdet er midlertidigt og relativt kortvarigt på de enkelte lokaliteter, og afværgeforanstaltninger kan reducere især støv betragteligt. Anlægsarbejdet vil endvidere primært ske i relativt åbne områder og over et stort areal. Hermed øges spredningen, og koncentrationen af de enkelte forureningskomponenter reduceres. I forhold til påvirkning af luftkvalitet vurderes kolonihaverne i den vestlige ende af projektområdet at være det mest udsatte område i anlægsfasen, idet de ligger tæt på anlægsområdet og de midlertidige arbejdspladsområder. Belastningen af transportveje under anlægsarbejdet ved bro vil være højest i perioden med opbygning af banedæmningen, idet der her sker megen tilkørsel af jord. Det er beregnet, at der i perioden kan være % flere lastbiler per dag på enkelte strækninger. Belastningen af transportveje under anlægsarbejdet ved tunnel vil være højest i perioden med frakørsel af opgravet jord fra udgravning til tunnelen. Emissioner 11 Ikke-teknisk resume

12 Det er beregnet, at der i perioden kan være dobbelt så mange lastbiler per dag på enkelte strækninger. Dette kan for begge forslag i disse midlertidige perioder give anledning til høje forureningsniveauer, specielt på strækninger og i tidsrum, hvor der allerede i dag er et højt baggrundsniveau. Det forudses, at forslaget med tunnel vil føre til noget større udledning af emissioner end forslaget med bro, for så vidt angår emissioner i anlægsfasen. Dog forventes det, at emissionerne selv ved tunnel vil være i en størrelsesorden, hvor de ikke vil give anledning til betydelige gener eller påvirkninger af menneskers sundhed. Klima Projektets klimabelastning er vurderet på et meget overordnet niveau og er vurderet at være marginal for begge forslag. Emissioner 12 Ikke-teknisk resume

13 4 Metode og omfang De eksisterende emissionsforhold er vurderet på baggrund af eksisterende luftkvalitetsmålinger fra det landsdækkende måleprogram administreret af Dansk Center for Miljø og Energi (DCE). Baggrundsniveauet vil indgå i vurderingen, idet det udgør basis for en eventuel merforurening i anlægsfasen, ligesom det også er en reference. Påvirkning af luft og klima fra anlæggelsen af Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg vurderes. Der er ikke vurderet effekter i driftsfasen, idet der er tale om en forlægning af en eksisterende strækning, og der vil derfor ikke være væsentlig forskel i påvirkningen af luft og klima i forhold til 0-alternativet og de eksisterende forhold. Både forslaget med en bro og forslaget med en tunnel er medtaget i vurderingen. Vurderingen af påvirkningen af luftkvalitet i anlægsfasen er baseret på information om anlægsaktiviteter, en opgørelse af entreprenørmateriel og transporter. Det forventes, at anlægsaktiviteterne vil forekomme over størstedelen af projektområdet i det meste af anlægsfasen. Fokus vil være på de områder med særlig stor aktivitet og store konstruktionsarbejder. Det drejer sig om områderne med følgende aktiviteter: Bro Nedrivning af bygninger. Fjernelse af den nuværende sydlige fjerntogsbro (1 spor) over Vigerslev Allé. Etablering af ny bro over Den nye bane København - Ringsted og den eksisterende transformerstation samt ny selvstændig bro (2 spor) over Vigerslev Allé. Opbygning af dæmning, henholdsvis op til og mellem de ovenstående broer. Tunnel Nedrivning af bygninger. Fjernelse af den nuværende sydlige fjerntogsbro (1 spor) over Vigerslev Allé. Etablering af tunnel og ramper mellem Ny Ellebjerg og Vigerslev vendespor/godsplads. Omfattende lednings- og kloakomlægninger. Emissioner 13 Metode og omfang

14 De kilder, der forventes at give bidrag til luftforurening i anlægsfasen, er for begge løsninger følgende: Emission fra lastbiler, som transporterer materialer (jord, grus, beton, skærver etc.) til byggepladserne. Emissioner fra lastbiler som transporterer affald og jord fra afgravning mv. Emissioner fra gravemaskiner og andet entreprenørmateriel på byggepladserne. Tomgangskørsel med lastbiler på byggepladserne. Diffus emission af støv fra håndtering af materialer og kørsel på byggepladsen. Eventuel lugt fra håndtering af forurenet jord. Indirekte emission som følge af energiforbrug. Indirekte emission som følge af materialeforbrug. Med hensyn til emissioner fra entreprenørmaskiner og lastbiler er de primære forurenende stoffer NOx og PM 10 og PM 2,5. Effekten heraf vil være størst i lokalområdet i umiddelbar nærhed til arbejdsstedet. Denne effekt vil blive vurderet kvalitativt på basis af viden om aktiviteter og brug af maskiner og lastbiler inkl. antallet af maskiner, transporter og transportveje. I supplement hertil vil der både fra lastbil- og maskinkørsel komme et CO 2 - bidrag som følge af afbrænding af fossile brændstoffer, hvilket primært vil have indflydelse på det globale klima. Diffust støv består af støv i mange kornstørrelser. Effekten heraf vil primært være af lokal art i området, der er i umiddelbar nærhed til arbejdsområdet. Diffust støv kan begrænses betragteligt ved brug af afværgeforanstaltninger såsom vanding og god renholdelse af tilkørselsveje og arbejdsarealer. Effekten af diffust støv vil blive vurderet kvalitativt på basis af viden om anlægsaktiviteter og områdets karakter. Lugt kan opstå ved opgravning/blotlægning af forurenet jord, hvor forureningskomponenter giver anledning til lugt fra eksempelvis olierester, tjære, flygtige organiske forbindelser mv. Effekten af evt. lugt vil blive vurderet kvalitativt på basis af viden om eventuelt opgrav og håndtering af forurenet jord. I vurderingen af projektets påvirkning af luftkvaliteten vil indgå overvejelser om arbejdsstedernes/transportvejenes placering i forhold til beboelse og rekreative områder, samt hvorvidt områderne er åbne og har god spredning af eventuel luftforurening. Herudover indgår overvejelser om den eksisterende luftkvalitet. Kvantificering af luftforureningen i form af spredningsberegninger er fravalgt, da anlægsfasen er midlertidig, og de enkelte aktiviteter kun sker i en begrænset periode. Emissioner 14 Metode og omfang

15 Påvirkningen af klimaet baseres på et overslag over udledning af klimagasser i anlægsfasen. Heri indgår de indirekte emissioner af CO₂ og andre klimagasser fra materiale- og energiforbrug samt fra transport og maskiner. Emissioner 15 Metode og omfang

16 5 Lovgrundlag 5.1 Miljøkrav i Københavns Kommune Miljøzone Hele Københavns Kommune er omfattet af en miljøzone. Miljøzone betyder, at alle dieseldrevne køretøjer (ikke entreprenørmaskiner) over 3,5 ton, der kører inden for miljøzonen, som minimum skal opfylde euronorm 4 eller have monteret partikelfilter/1/ Øvrige miljøkrav Københavns Kommune har forskrifter vedrørende udførsel af bygge- og anlægsarbejder i kommunen/2/. Med relevans for luftkvalitet anføres det i forskriften, at: Valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladser skal ske, så omgivelserne generes mindst muligt af støv. I tørre perioder skal udførende entreprenør foretage regelmæssig vanding i forbindelse med støvende aktiviteter. Center for Miljø afgør i tvivlstilfælde omfanget af tilstrækkelig vanding. Ved nedrivning og læsning af affald skal det sikres, at dette sker på en miljømæssigt forsvarlig måde, herunder særligt i forhold til affaldets forureningsmæssige karakter. Støvgener skal undgås/begrænses ved evt. afdækning eller vanding. Københavns Kommune har endvidere retningslinjer vedrørende udførsel af bygge- og anlægsarbejder i kommunen/3/. Københavns Kommune har indført et tomgangsregulativ for at begrænse forureningen fra holdende køretøjer. Regulativet foreskriver, at motoren i et holdende, motordrevet køretøj ikke må være i gang længere end højst nødvendigt, og højst i 1 minut/4/. 5.2 Emissionskrav til entreprenørmateriel Emissioner fra entreprenørmateriel, som anvendes til bygge- og anlægsprojekter, er reguleret via en bekendtgørelse om begrænsning af luftforurening fra mobile, ikke-vejgående maskiner/5/. Bekendtgørelsen dækker blandt andet emission fra dieseldrevne gravemaskiner, bulldozere, hjullæssere, kompressorer og mobilkraner. Grænseværdier for dieselmotorer med motoreffekt i området mellem 18 og 560 kw er vist i Tabel 1. Bekendtgørelsen lister en række emissionsgrænser, som indføres trinvis, se nedenstående tabel. "Ikrafttrædelsestidspunkt" betyder, at man ikke må markedsføre fabriksnye motorer efter den anførte dato, medmindre de lever op til emissionskravene. Emissioner 16 Lovgrundlag

17 Tabel 1 Grænseværdier for dieselmotorer med motoreffekt i området mellem 18 og 560 kw. Motoreffe kt kw CO HC NO x HC + NO x g/kwh Par tikl er Trin 1 37 P<75 C 6,5 1,3 9,2-0,8 5 Ikrafttrædelsestidspu nkt Motorer med vekslende hastighed Motorer med konstant hastighed 1/ Trin P E 3,5 1,0 6,0-0,2 1/ / P<130 F 5,0 1,0 6,0-0,3 1/ / P<75 G 5,0 1,3 7,0-0,4 1/ / P<37 D 5,5 1,5 8,0-0,8 1/ / Trin 3 A 130 P H 3, ,0 0,2 1/ / P<130 I 5, ,0 0,3 1/ / P<75 J 5, ,7 0,4 1/ / P<37 K 5, ,5 0,6 1/ / Trin 3 B 130 P 560 L 3,5 0,1 9 2,0-0, P<130 M 5,0 0,1 3,3-0, P<75 N 5,0 0,1 3,3-0, P<56 P 5, ,7 0,0 25 1/ / / / Trin P 560 Q 3,5 0, P<130 R 5,0 0,1 9 0,4-0,0 25 0,4-0,0 25 1/ / Emissionskrav til lastbiler I Danmark er det EU's euronormer, der fastsætter emissionsgrænser til biler, lastbiler, busser mv. Normerne er implementeret i dansk lov via Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr /6/. Grænseværdierne indføres gradvist, som det fremgår af Tabel 2. Som for grænseværdierne for de ikke-vejgående maskiner betyder "dato", at der efter denne dato ikke må markedsføres maskiner, som ikke opfylder emissionsnormerne. Emissioner 17 Lovgrundlag

18 Tabel 2 Euronormer gældende for lastbiler (g/kwh). Tier Dato CO HC NOx PM Smoke Euro I 1992, < 85 kw 4,5 1,1 8,0 0, , > 85 kw 4,5 1,1 8,0 0,36 Euro II Okt ,0 1,1 7,0 0,25 Okt ,0 1,1 7,0 0,15 Euro III Okt ,1 0,66 5,0 0,10 0,13 a 0,8 Euro IV Okt ,5 0,46 3,5 0,02 0,5 Euro V Okt ,5 0,46 2,0 0,02 0,5 Euro VI Jan ,5 0,13 0,4 0,01 a - motorer mindre end 0,75 dm 3 pr. cylinder 5.4 Luftkvalitetskrav Luftkvaliteten i Danmark reguleres vha. fælles EU-grænseværdier, og er implementeret i dansk lov via Bekendtgørelse om vurdering og styring af luftkvaliteten /7/. Et uddrag af kravene fremgår af nedenstående Tabel 3. Tabel 3 Danske luftkvalitetskrav. Stof Grænseværdi (µg/m 3 ) Midlingstid Statistik Frist for overholdelse af grænseværdi NO time 18 gange pr. år 40 - Gennemsnit, år SO time 24 gange pr. år timer 3 gange pr. år 20 Gennemsnit, år og vinter Partikler (PM 2,5 ) Partikler (PM 10 ) Gennemsnit, år 25 - Gennemsnit, år 20 - Gennemsnit, år timer 35 gange pr. år Emissioner 18 Lovgrundlag

19 Stof Grænseværdi (µg/m 3 ) Midlingstid Statistik Frist for overholdelse af grænseværdi 40 - Gennemsnit, år Benzen 5 - Gennemsnit, år CO timer (glidende) Maks Ozon Maks. 8 timer (glidende) 25 dage pr. år gns. 3 år Maks. 8 timer (glidende) 1 dage pr. år 2020 (referencepunkt) time Maks time Maks. over 3 timer (µg/m 3 *timer) AOT40 Maj - juli (µg/m 3 *timer) AOT40 Maj - juli 2020 (referencepunkt) Noter: 1 ) Målværdi, 2 ) Langsigtet målsætning, 3 ) Tærskelværdi for information, 4 ) Tærskelværdi for varsling. Emissioner 19 Lovgrundlag

20 6 Eksisterende forhold Eksisterende forhold er vurderet på baggrund af de eksisterende luftkvalitetsmålinger fra det landsdækkende måleprogram administreret af Dansk Center for Miljø og Energi (DCE). Luftkvaliteten i København overvåges af DCE vha. løbende målinger på 3 målestationer beliggende på to meget trafikerede strækninger i byen. Herudover findes en række målestationer i det atmosfæriske baggrundsovervågningsprogram (BOP), som har til formål at overvåge luftkvaliteten i danske landområder (dvs. uden for byer), samt havområder. Her overvåges primært koncentrationsniveauer og lagre af næringsstoffer, forsurende stoffer og tungmetaller. Målestationen Risø er valgt som repræsentativ for området uden for København. Nedenfor er gengivet resultaterne fra de relevante målestationer for 2012, baseret på tal fra DCE /8/. Tabel 4 Årlig statistik for nitrogendioxid (NO 2) i Målestation / enhed: μg/m3 Gadestation Jagtvej Gadestation H.C. Andersens Boulevard Tagstation HC Ørstedsinstituttet Antal målinger Gennemsnit Median 98. percentil * ) højeste Risø Grænseværdi > *) overskridelse af grænseværdi Tabel 5 Årlig statistik for partikler mindre end 10 µm (PM10) i Målestation / enhed: μg/m3 Antal målinger Gennemsnit Medi an Dage over 50 μg/m3 90 percent il Gadestation Jagtvej Gadestation H.C. Andersens Boulevard Tagstation HC Ørstedsinstitutt et Risø Grænseværdi (2005) > Maks dage Emissioner 20 Eksisterende forhold

21 De væsentligste konklusioner fra overvågningsprogrammet i 2012 med relevans for Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg er, at luftforureningen i København er høj, og at der er sket overskridelser af grænseværdien for NO₂ ved målestationen på H.C. Andersens Boulevard. Herudover viser modelberegninger fra DCE for København, at NO₂-niveauet ved Folehaven i 2012 kun lå 2 μg/m³ under grænseværdien. Da Folehaven påregnes anvendt til lastbiltransporter i forbindelse med projektet, indikerer dette, at der i området er potentielle luftkvalitetsproblemer, der skal tages højde for ved anlæg af Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg. 6.1 Kort beskrivelse af de miljøfarlige stoffer NO x Kvælstofoxider, NO X, består af kvælstofdioxid (NO 2 ) og kvælstofmonoxid (NO) og dannes ved forbrænding i motorer samt ved forbrænding af fossile brændstoffer ved elproduktion. Emission af disse to gasarter lægges sammen som kvælstofoxider (NO X ). Kun NO 2 er sundhedsskadelig. NO 2 og NO indgår i fotokemiske reaktioner i luften sammen med ozon (O 3 ) og flygtige organiske forbindelser (HC). Effekten af NO X er af både lokal og regional art. NO 2 er luftvejsirriterende og kan nedsætte lungefunktionen og menneskers modstandskraft mod infektioner i lungerne. NO 2 er især et problem for folk med luftvejssygdomme, f.eks. astma og kronisk bronkitis samt for børn og ældre. NO X -udledningen er derudover medvirkende til sur nedbør, der kan påvirke vegetationen og sårbare vandmiljøer PM 10 / PM 2,5 PM 10 er partikler, der er mindre end 10 mikrometer i diameter. PM 10 kommer fra forbrænding og fra støvende mekaniske processer. Langtransport af PM 10 fra de øvrige europæiske lande er en væsentlig kilde i Danmark, og baggrundskoncentrationerne er derfor næsten lige så høje ude på landet, som de er inde i byen. Spidskoncentrationer af PM 10 stammer dog mest fra lokale kilder. Luftforurening med partikler har længe været kendt som sundhedsskadelig, og er primært årsag til dels luftvejssygdomme, dels hjertekarsygdomme. I de senere år er opmærksomheden blevet rettet mod størrelsesfordelingen af luftforureningspartikler som betydende for sundhedseffekterne. Meget tyder på, at specielt de ultrafine partikler (PM 2,5 ) udgør et alvorligt sundhedsmæssigt problem. Emissioner 21 Eksisterende forhold

22 7 Konsekvenser af en bro i anlægsfasen Vurderingen af påvirkningen af luftkvalitet i anlægsfasen er baseret på information om anlægsaktiviteter samt en opgørelse af entreprenørmateriel og transporter. Det forventes, at anlægsaktiviteter af større eller mindre omfang vil forekomme over størstedelen af projektområdet i det meste af anlægsfasen. Som det er vist på Figur 5, er der planlagt tre arbejdspladser ved hhv. Retortvej 1, Vigerslev Vendespor og Godsplads samt kolonihaverne imod Vigerslev Allé. Selve anlægsarbejdet kommer dog til at foregå langs hele strækningen i en stor del af anlægsperioden. Figur 5 Arbejdspladser og intern arbejdsvej. På to af pladserne (Retortvej 1, Vigerslev Vendespor og Godsplads) kan der ske oplag af jord. Overordnet kan anlægsaktiviteterne opdeles i to grupper, nemlig sporrelaterede aktiviteter og konstruktionsaktiviteter. Dertil kommer de midlertidige arbejds- og oplagspladser, som etableres tæt ved de steder, hvor der udføres konstruktioner. Projektområdet er relativt åbent og har primært industri og baneareal som nærmeste naboer. I projektområdets nordvestlige hjørne og lige op ad arbejdsområdet ligger et kolonihaveområde, hvilket er nærmeste beboede område. Emissioner 22 Konsekvenser af en bro i anlægsfasen

23 Anlægsarbejdet forventes at foregå over en treårig periode opdelt i 4 stadier med start i foråret 2017 og løbende frem til sommeren Entreprenørmateriel Følgende typer materiel vurderes at skulle anvendes ved udførelsen af projektet /9/: Almindeligt entreprenørmateriel: Lastbiler jordtransport og materialeleverancer Fejemaskiner (rengøring af omkringliggende veje) Dumpere Frontlæsser Gravemaskine, rendegraver Dozer Sekantpæleborerig Betonpumpe Betonkanon Rammemaskine (spuns og pæle) Borerig (støjskærme og køreledningsfundamenter) Borerig til grundvandssænkning (reinfiltrationsbrønde) Kompaktor/tromle Grader Mobilkran og tårnkran Materiel til udlægning af asfalt. Kompressorer Grundvandspumper Nedbrydningsmateriel (betonhammer, -knuser, -skærer etc.) Ikke egentligt entreprenørmateriel: Gravekasser Struts (tværafstivning mellem spuns og sekantpæle) Sporkørende materiel: 37 t trolje 50 t trolje MTW køreledningstrolje Sporkørende gravemaskine Sporkørende gravemaskine med boreudstyr Spor- og sporskiftejusteringsmaskine DSM Ballastfordeler Sporbygningstog Skinneudlægningskran Liftvogne Huddig (skinnekørende rendegraver) Skærvevogne Ladvogne Svejsetrolje Emissioner 23 Konsekvenser af en bro i anlægsfasen

24 Der er foretaget en estimering af, hvilket materiel der vil blive anvendt i de forskellige stadier af projektet, og hvor mange ad gangen. Denne estimering er vist i Tabel 6. Tabel 6 Anvendelse af materiel i projektets faser Sta die Periode Aktivitet Anlægsarbejder Maskiner/emissionskilder (antal ad gangen) 1 Forår 2017 Tilslutning af Den nye bane København -Ringsted og ilægning af sporskifter i øst ved Ny Ellebjerg Station Banetekniske tilslutninger Mobilkran(1), trolje(1), sporjusteringsmaskine(1), skinneslibningsmaskine(1), svejseudstyr 2 Forår - sommer Sommer - ultimo 2017 Etablering af dæmninger samt den lange banebro, der krydser de to nye spor Etablering af støttevægge ved nyetableret fordelingsstation samt mellem forlagte spor og udfletning af Den nye bane København- Ringsted Nedrivning af etsporet jernbanebro over Vigerslev Allé Konstruktion af ny, dobbeltsporet bro over Vigerslev Allé Mindre dæmningsarbejder vest for Vigerslev Allé Demontering af brofag over Vigerslev Allé samt etablering af 2 nye brofag Nedrivning af flere erhvervsbygninger øst for Vigerslev Allé Opbygning af 130 m bro over Den nye bane København- Ringsted og omformerstation Dæmningsarbejder mellem de 2 nye broer Mobilkran(1), lastbil(2-3), betonhammer(1) Tårnkran(1), lastbil(1), betonpumpe(1), betonkanon(1), stav- /bjælkevibrator(1) Gravemaskine(2), dozer(1), dumper(2), lastbil(1), kompaktor/tromle(1) Rambuk(1), lastbil(1), borerig(1), sandblæsningsudstyr(2) Mobilkran(1), lastbil(1), betonhammer(1) Tårnkran(1), lastbil(1), betonpumpe(1), betonkanon, stav- /bjælkevibrator(1) Gravemaskine(1), dozer(1), lastbil(1), kompaktor/tromle(1) Emissioner 24 Konsekvenser af en bro i anlægsfasen

Trafikale forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Trafikale forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Trafikale forhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Trafikale forhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-235-3 Trafikale forhold

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Arealbehov - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Ny version fra den 15.december 2014. Fejl på side 30 om H/F Gasværksarbejdernes er rettet. Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-247-6 Visuelle forhold Indhold

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-238-4 Planforhold Indhold Side 1 Forord

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

Luftkvalitet i anlægs- og driftsfasen. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Luftkvalitet i anlægs- og driftsfasen. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Luftkvalitet i anlægs- og driftsfasen -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-023-6 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Luft(-forurening) Færre partikler fra trafikken Kvælstofdioxid Baggrund for data om luftforurening November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab

Læs mere

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-241-4 Klimatilpasning Indhold

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 30. maj 2008 3 Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Forord Forord Dette fagnotat omhandler trafikale gener i anlægsfasen

Læs mere

Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg

Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Høringsudgave, oktober 2014 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Oktober 2014 Udgivet

Læs mere

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Januar 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Niveaufri

Læs mere

Anlægsbeskrivelse - broløsning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Anlægsbeskrivelse - broløsning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Anlægsbeskrivelse - broløsning - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Anlægsbeskrivelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-234-6 Anlægsbeskrivelse

Læs mere

Luftforurening. - Fagnotat, maj 2011. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens

Luftforurening. - Fagnotat, maj 2011. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Luftforurening - Fagnotat, maj 2011 Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens ISBN 978-87-7126-013-7 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

Affald og ressourcer. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Affald og ressourcer. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Affald og ressourcer - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Affald og ressourcer Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø Indsæt rådgiver-logo her www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-243-8

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Emissioner. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Emissioner. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Emissioner - Fagnotat Niveaufri udfletning Ringsted Øst Godkendt dato Godkendt af 2015.10.30 Anne Eiby Senest revideret dato Senest revideret af 2015.10.26 Anna Juliane Clausen Emissioner Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 1 2 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

Forslaget har endnu ikke været behandlet i Rådet eller i Europa Parlamentet.

Forslaget har endnu ikke været behandlet i Rådet eller i Europa Parlamentet. Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 243 Offentligt Miljøteknologi J.nr. MST-502-00062 Ref. kaasm Den 8. december 2010 RED: VIBEJ 14.12.10 REVIDERET GRUND- og NÆRHEDSNOTAT til FMPU

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Midttrafiks miljøkortlægning

Midttrafiks miljøkortlægning Midttrafiks miljøkortlægning Køreplanår 29/21 Januar 211 Indledning Forbedring af miljøet er et af Midttrafiks vigtige indsatsområder. Derfor har Midttrafik i efteråret 21 vedtaget en miljøstrategi, der

Læs mere

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Modtager: Attention: Kopi til: Femern A/S Henrik Bay, Femern A/S Christian Henriksen, Femern A/S Sag: 01-05-01B_Ad hoc support to ENV Udarbejdet af: Martin

Læs mere

Informationsmøde den 10. oktober 2012. Den nye bane København-Ringsted

Informationsmøde den 10. oktober 2012. Den nye bane København-Ringsted Informationsmøde den 10. oktober 2012 Den nye bane København-Ringsted Program 19.00-19.15 Velkomst 19.15-20.15 Præsentation af projektet 20.15-21.00 Spørgehjørner Trafikomlægninger Ledningsomlægninger

Læs mere

Emissioner. - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Emissioner. - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Emissioner - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato 25. februar 2013 Godkendt af Ole Kien, Rambøll Senest revideret dato 25. februar 2013 Senest revideret af Mads Hansen, Atkins Emissioner

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-141-7 Forord Med den politiske

Læs mere

Affald, ressourcer og råstoffer. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Affald, ressourcer og råstoffer. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Affald, ressourcer og råstoffer - Fagnotat Hastighedsopgradering gennem Ringsted Godkendt dato Godkendt af 20. september 2013 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 20. september 2013

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning Ringsted Øst Godkendt dato Godkendt af 2015.10.30 Anne Eiby Senest revideret dato Senest revideret af 2015.10.27 Ene Pagh Bugge Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Miljøgener i anlægsfasen. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbaneanlæg

Miljøgener i anlægsfasen. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbaneanlæg Miljøgener i anlægsfasen - Fagnotat Femern bælt - danske jernbaneanlæg 3 Miljøgener i anlægsfasen Forord Forord Dette fagnotat omhandler miljøgener i anlægsfasen i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Læs mere

Høringsnotat. - Idéfasehøring. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Høringsnotat. - Idéfasehøring. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Høringsnotat - Idéfasehøring Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Høringsnotat Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-231-5 Høringsnotat Indhold Side

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Afgrænsning af definitionen "større entreprenørmaskiner"

Afgrænsning af definitionen større entreprenørmaskiner Afgrænsning af definitionen "større entreprenørmaskiner" Baggrund Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget, at busser og lastbiler over 3½ tons samt større entreprenørmaskiner skal være udstyret med

Læs mere

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 November 2013 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Stk. 3. Esbjerg Kommune, Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der er støjende og støvende aktiviteter.

Stk. 3. Esbjerg Kommune, Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der er støjende og støvende aktiviteter. 10. september 2015 Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder og overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner i Esbjerg

Læs mere

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Grafisk produktion: Kommunikation Fotos: Torben Meyer, Byhistorisk Arkiv Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune 5. udgave, november 2014 Teknik

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med udgravning af stationsboks under topplade, samt etablering af jordankre og tværbjælker på Frederiksberg

Læs mere

Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads København Ø. Version: 1.0

Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads København Ø.  Version: 1.0 Tender Package 3 - Scope of Work Scope of Work Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/københavn-ringsted Version: 1.0 Scope of Work Indhold Side 1 Indledning 4 2

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Fredericia og Vejle kommuner Borgermøde i DGI Huset i Vejle d. 24. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE OKTOBER 2014 1 Indhold Formål 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde 3 Anmeldelse 3 Arbejdstider 4 Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne?

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? N a b o i n f o r m at i o n o m O v n l i n j e 5 Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? Derfor bygger vi en ny ovnlinje Ovn, kedel og røggasrensningsanlæg

Læs mere

NO 2 forureningen i Danmark og EU s grænseværdier

NO 2 forureningen i Danmark og EU s grænseværdier DCE - Nationalt Center for Miljø og AARHUS UNIVERSITET NO 2 forureningen i Danmark og EU s grænseværdier Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Thomas Ellermann, Jørgen Brandt, og Jesper Christensen Institut

Læs mere

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Aarhus Kommune Borgermøde i Ceres Park og Arena d. 29. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 28.1.2011 2010/0301(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om forslag

Læs mere

Natur & Miljø. Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter

Natur & Miljø. Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter Natur & Miljø Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i form af støj, støv og vibrationer i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter

Læs mere

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN Randers den 7. januar 2015 Miljø og Teknik Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon 8915 1515 PLANKONTOR@RANDERS.DK WWW.RANDERS.DK 2/6 VVM-TILLADELSE NY

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Vurdering af luftkvalitet i forbindelse med anlægsfasen

Vurdering af luftkvalitet i forbindelse med anlægsfasen Vurdering af luftkvalitet i København-Ringsted projektet Juni 2008 3 Vurdering af luftkvalitet i Indhold Indhold Indledning 5 Metode 7 Identificering af hotspots 7 Eksisterende forhold 9 Nuværende luftkvalitet

Læs mere

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen I forbindelse med Metroselskabets forslag om udvidet arbejdstid, er det nødvendigt med en fornyet vurdering af om den anvendte

Læs mere

Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg NOTAT Miljøteknologi Ref. HEIRA Den 1. november 2017 Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg Direktiv om begrænsning af visse luftforurenende

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 17. august 2009 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen på strækningen Ny Ellebjerg Station -.

Læs mere

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel.

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel. Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Civilingeniør Dorte Kubel, Miljøstyrelsen 1 Status for Euro-normer Euro-normer betegner de totalharmoniserede udstødningsnormer for motorer, der gælder i

Læs mere

OMBYGNING AF RINGSTED STATION OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Grundlag 2

OMBYGNING AF RINGSTED STATION OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Grundlag 2 BANEDANMARK OMBYGNING AF RINGSTED STATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundlag

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE 1 Indhold Formål 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde 3 Anmeldelse 3 Arbejdstider 4 Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009 v/ Trianglen og v/ Vibenshus Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Henrik Weiersøe Jensen, landinspektør, rådgiver for Metroselskabet Lotte

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00280 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Den nye bane København Ringsted Notat vedr. økonomiske konsekvenser ved en forøget frihøjde for Køgevej Dato: 15.februar 2013 Versionshistorie 1 Ver. nr.

Læs mere

Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk. Sagsnr. 2010-16212. Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk. Dokumentnr. 876604

Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk. Sagsnr. 2010-16212. Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk. Dokumentnr. 876604 Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk Luftkvalitetsplan for kvælstofdioxid NO 2 i København/Frederiksberg, Århus og Aalborg Sagsnr. 2010-16212 Dokumentnr. 876604 Københavns

Læs mere

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 1. Formål Formålet med nærværende jordhåndteringsplan er at få godkendt jordhåndteringsplanen således at opgravet materialer kan mellemdeponeres for genindbygning

Læs mere

Jord og jordforurening. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Jord og jordforurening. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Jord og jordforurening - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Jord og jordforurening Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-234-6 Jord og

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0001 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0001 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0001 Bilag 1 Offentligt Miljøteknologi J.nr. 001-03680 Ref. kaasm, fleba Den 6. februar 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Skibstrafikkens betydning for luftkvaliteten i Danmark og det øvrige Europa

Skibstrafikkens betydning for luftkvaliteten i Danmark og det øvrige Europa Skibstrafikkens betydning for luftkvaliteten i Danmark og det øvrige Europa Thomas Ellermann, Jesper Christensen og Finn Palmgren Afdeling for Atmosfærisk Miljø Overblik Luftforurening fra skibe og cyklus

Læs mere

Støj og vibrationer i anlægsfasen. Havbogårdsvej-Salbyvej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj og vibrationer i anlægsfasen. Havbogårdsvej-Salbyvej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Støj og vibrationer i anlægsfasen Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 3. september 2008 3 Støj og vibrationer i anlægsfasen Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj og vibrationer i anlægsfasen

Læs mere

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 2 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 42 vedr. støjende aktiviteter på byggepladsen, Frederiksberg Allé Station, fase 3 og 4. I forbindelse med etablering

Læs mere

Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer

Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Indledning Status for Euro normer EU s temastrategi for luftforurening Nye normer for person- og varebiler (Euro 5/6) Kommende Euro normer Europæiske udstødningsnormer

Læs mere

HVAD ER KILDERNE TIL LUFTFORURENINGEN OG HVAD KAN VI GØRE FOR AT OVERHOLDE GRÆNSEVÆRDIEN FOR NO 2 PÅ H.C. ANDERSENS BOULEVARD?

HVAD ER KILDERNE TIL LUFTFORURENINGEN OG HVAD KAN VI GØRE FOR AT OVERHOLDE GRÆNSEVÆRDIEN FOR NO 2 PÅ H.C. ANDERSENS BOULEVARD? HVAD ER KILDERNE TIL LUFTFORURENINGEN OG HVAD KAN VI GØRE FOR AT OVERHOLDE GRÆNSEVÆRDIEN FOR NO 2 PÅ H.C. ANDERSENS BOULEVARD? Temamøde IGAS og IDA-Kemi 5. december 2016 AARHUS AARHUS Thomas Ellermann,

Læs mere

Cityringen. v/enghave Plads. Cityringen

Cityringen. v/enghave Plads. Cityringen v/enghave Plads Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Lars Anton Jensen, landinspektør, rådgiver Gitte E. Albertsen, informationsansvarlig Lovgrundlag

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

Vurdering af luftkvalitet i forbindelse med anlægsfasen Teknisk notat

Vurdering af luftkvalitet i forbindelse med anlægsfasen Teknisk notat Vurdering af luftkvalitet i Teknisk notat København-Ringsted projektet 11. september 2008 3 Vurdering af luftkvalitet i Forord Forord Dette notat omhandler en vurdering af luftkvalitet i anlægsfasen.

Læs mere

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Banebranchens jernbanekonference 2011 11.05.2011 Præsenteret af Klaus S. Jørgensen Banedanmarks organisation (pr. 01.07.2010)

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Arealbehov -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-029-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø

Læs mere

Luftforurening fra biltrafikken i Hovedstadsområdet

Luftforurening fra biltrafikken i Hovedstadsområdet Trængselskommissionen Luftforurening fra biltrafikken i Hovedstadsområdet Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Thomas Ellermann, Jørgen Brandt Præsentation Hvad er effekterne af luftforurening? Hvordan

Læs mere

Naturstyrelsen Odense

Naturstyrelsen Odense Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Naturstyrelsen Odense Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Banedanmark udarbejder et beslutningsgrundlag for renovering

Læs mere

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet Kolonihaverapport Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Nybygningsløsningen Baggrund Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S UDKAST TIL Påbud efter miljølovens 42 til højere støjgrænser i aftentimerne, i forbindelse med fase 6 armering og støbning af vægge i stationsskakten, Aksel

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Ringsted-Femern Banen 28.09.2017 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projektet og anlægsarbejder på delstrækningen Vordingborg Nord v/ Anlægschef Klaus S. Jørgensen

Læs mere

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder i Lejre Kommune Baggrund og lovgrundlag: Bygge- og anlægsarbejder kan give anledning til gener

Læs mere

Ansøgning om statslige projekter på jernbane og VVM

Ansøgning om statslige projekter på jernbane og VVM Ansøgning Oplysninger om ansøger Hvem indsender ansøgningen? Ansøger Rådgiver på vegne af ansøger Ansøger Indtast CVR-nummeret på den virksomhed, som du ansøger på vegne af. Oplysninger om virksomheden

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde Kværkeby-Ringsted Station Vendesporsanlæg i Roskilde

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde Kværkeby-Ringsted Station Vendesporsanlæg i Roskilde Affald og materialeforbrug, Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde Kværkeby-Ringsted Station Vendesporsanlæg i Roskilde 17. juni 2008 København-Ringsted projektet 3 Affald og materialeforbrug, Indhold Indhold

Læs mere

Ny bane Hovedgård-Hasselager

Ny bane Hovedgård-Hasselager Ny bane Hovedgård-Hasselager Aarhus Kommune Solbjerghallen, 18. januar 2018 Aftenens program Kl. 19.00 ca. 22.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej Basis oplysninger Tekst Dok.nr. 126447/16 Projektbeskrivelse Dobbeltrettet cykelsti på 2,5 m bredde i åbent land, langs med Ringkøbing. Strækningen er ca. 3,0

Læs mere

Naturstyrelsen Odense

Naturstyrelsen Odense Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Naturstyrelsen Odense Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Banedanmark udarbejder et beslutningsgrundlag for renovering

Læs mere

Banedanmarks arbejde i Lundby

Banedanmarks arbejde i Lundby Banedanmarks arbejde i Lundby Ringsted-Femern Banen 04.10.2017 1 Dagsorden Banedanmark ved Klaus Jørgensen og Lene Tørnæs Helbo 1. Ringsted-Femern Banen 2. Broarbejde og hvad det medfører (Lene for MT

Læs mere