Afdækning af muligheder for at fremme investeringer i biogas

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdækning af muligheder for at fremme investeringer i biogas"

Transkript

1 Afdækning af muligheder for at fremme investeringer i biogas Business case modeller for decentralt biogasanlæg og centralt fællesbiogasanlæg i Danmark 7. maj 2013

2 Denne rapport er udarbejdet af Deloitte og Blue Planet Innovation for Energistyrelsens Biogas Taskforce. Energistyrelsen er ikke nødvendigvis enig i rapportens konklusioner og anbefalinger. ISBN: (Online) 2

3 Indhold 1 Introduktion 3 2 Konklusion 10 3 Casebeskrivelse 16 4 Værdiansættelsesmetode 24 5 Forudsætninger for business case-analyserne 26 6 Præliminære business case-resultater 40 7 Appendiks 50 3

4 Introduktion Analysens omfang Deloitte er af Energistyrelsen og i samarbejde med Blue Planet Innovation (BPI) blevet bedt om at udarbejde finansielle business case-analyser for 2 generiske biogasanlæg. Analyserne skal afdække mulighederne for at fremme investeringer i biogas, som afdækkes af Energistyrelsens nedsatte Biogas Taskforce. Rapporten er en del af projektet Afdækning af muligheder for at fremme investeringer i biogas, som skal danne grundlag for det videre arbejde med at realisere målsætningerne på biogasområdet. De præliminære business case-analyser skal fungere som eksempler på et investeringsgrundlag for potentielle investorer og långivere. Analysernes formål er således at skabe et grundlag, som gør det muligt for finansieringsselskaber, institutionelle og private investorer, kommuner og Energistyrelsen at få bedre indsigt i investerings- og organisationsmulighederne i forbindelse med biogasprojekter. Til formålet har Deloitte udviklet 2 finansielle analysemodeller, som kan simulere projektøkonomien for henholdsvis et decentralt anlæg og et centralt fællesanlæg på basis af en række forudsætninger og antagelser leveret af BPI. Analysemodellerne estimerer resultatbudget, balancebudget og likviditetsbudget over projektperioden samt en række relevante nøgletal til vurdering af projektet. 4

5 Introduktion Begrænsninger Rapportens indhold er baseret på information og antagelser udarbejdet og leveret af BPI og Videncentret for Landbrug på vegne af Energistyrelsen og information indhentet fra offentligt tilgængelige kilder, herunder hos Energistyrelsen. Alle oplysninger, meninger og estimater i dette dokument repræsenterer Deloittes og BPI s vurdering pr. den dato, dokumentet er udfærdiget, og disse kan ændres uden varsel. Deloitte har ikke verificeret de forelagte informationer, medmindre andet er angivet. De forelagte informationer formodes at være nøjagtige og fuldstændige i forhold til vores arbejde. Vi fralægger os ethvert ansvar eller forpligtelse, herunder fejl og mangler, i rapporten forårsaget af unøjagtige og ufuldstændige informationer og data. Vores arbejde omfatter ikke nogen erklæringer eller garantier vedrørende nøjagtighed eller fuldstændighed af eventuelle udtalelser, estimater og prognoser for fremtidig performance. Denne rapport er ikke en revisionserklæring eller en fairness opinion og er ikke en anbefaling til enten at investere eller til at engagere sig i forretningsforbindelse, men alene case-eksempler, der skal fungere som et grundlag for at skabe indsigt for potentielle investorer og långivere i investerings- og organisationsmulighederne i forbindelse med biogasprojekter. 5

6 Introduktion Formål med business case-analyserne og deres anvendelse De præliminære business case-analyser skal modsat mere generelle driftsbudgetter og overordnede projektbeskrivelser fungere som eksempler på et struktureret investeringsgrundlag for potentielle investorer og långivere. Analysernes formål er at samle brikkerne fra idé- og projekteringsfasen og skabe et grundlag, som gør det muligt for finansieringsselskaber, institutionelle og private investorer, kommuner og Energistyrelsen at få bedre indsigt i investerings- og organisationsmuligheder og risici i forbindelse med biogasprojekter i Danmark. Analyserne kan således fungere som grundlag for en finansieringsdialog med potentielle investorer og långivere, da den samler såvel konstruktion, drift, finansiering og risiko i én samlet analyse. Idé- og projekteringsfase Analysefase Finansieringsfase Organisering og projektering af anlæg, drift, afsætningskanaler etc. Analyse og estimering af afkastpotentiale og business casens robusthed (risici) Struktureret investeringsgrundlag til brug i finansieringsdialog Business caseanalyse Kilde: Deloitte 6

7 Introduktion Opstilling af investeringsgrundlag til brug for finansieringsdialog Investeringsgrundlagets omfang For at sikre en optimal og struktureret dialog med potentielle långivere og investorer er det essentielt at skabe et robust grundlag for dialogen. Strukturering af investeringsgrundlag Risici/følsomhedsanalyse Investeringsgrundlag Dette sikres via en gennemarbejdet business case-analyse, som indeholder de elementer, som potentielle långivere og investorer anser som nødvendige for et robust og fyldestgørende investeringsgrundlag. Figuren overfor angiver vores forslag til strukturering af investeringsgrundlaget for et biogasanlæg. Casebeskrivelse Analysemetode Investeringsgrundlaget indledes med en beskrivelse af projektet, herunder organisering, værdikæde og interessenter. Dette element er helt centralt for den videre dialog, da casebeskrivelsen tydeliggør, hvilke risici der er forbundet med projektet. Forudsætnings- og datagrundlag I forlængelse af casebeskrivelsen bør den anvendte analysemetode beskrives og uddybes, dvs. hvilken metode er anvendt til at illustrere, at casen er såvel kreditværdig som interessant fra et investorsynspunkt (afkast relativt til risiko). Efterfølgende bør projektets forudsætnings- og datagrundlag beskrives, herunder kilder og (u)sikkerhed. Projektøkonomi 7 På baggrund af de anvendte forudsætninger og data kan projektets økonomi og afkastpotentiale estimeres og vurderes. Analysen af projektøkonomien kan med fordel suppleres med relevante følsomhedsanalyser, som viser, hvilke forudsætninger der er mest kritiske for business casen. Dette sikrer et godt afsæt for den videre dialog med långivere og investorer. Kilde: Deloitte Finansieringsdialog

8 Introduktion Udarbejdelse af dynamisk analyseværktøj Krav til analyseværktøjet Til vurdering af projektøkonomien for den pågældende business case er det nødvendigt at udvikle et analyseværktøj til business casen. Analyseværktøjet bør udvikles således, at alle væsentlige parametre indgår eksplicit i beregningen af projektøkonomien, samt at værktøjet er dynamisk og tilstrækkelig fleksibelt til at kunne beregne relevante følsomheder på nøglevariable (følsomheds- og scenarieanalyse). Struktur for analyseværktøjet Inputark Beregningsark Følsomhedsanalyserne er med til at anskueliggøre, hvor robust business casen er overfor de anvendte forudsætninger og dermed hvilke primære risici, som casen er eksponeret mod. Vi anbefaler, at analyseværktøjet udvikles i form af en Excelbaseret cash flow-model, hvor værktøjet overordnet struktureres som illustreret til højre. Ved opdeling af værktøjet i inputark, beregningsark og outputark sikres overskueligheden i modellen, mens det ligeledes eksplicit fremgår, hvilke dele af modellen som er input og dermed kan ændres på. Analyseværktøjet bør som minimum estimere resultat-, balanceog likviditetsbudget for projektet samt relevante finansielle nøgletal til vurdering af projektets rentabilitet. På denne måde sikres, at værktøjet i modelleringsteknisk forstand internt er konsistent (balancebudget stemmer som funktion af resultat- og likviditetsbudget). Outputark Følsomhedsanalyser Kilde: Deloitte 8

9 Introduktion Analyseværktøjet bør opbygges som en nominel model og tage hensyn til case-specifikke forhold Case-specifikke forhold og opgørelsesmetode for cash-flow Analyseværktøjet bør skræddersyes til den specifikke business case, for hermed at sikre, at der tages højde for både generelle økonomiske forhold og alle case-specifikke forhold. Business case for et biogasanlæg Analyseværktøj for biogasanlæg De generelle økonomiske forhold omfatter fx afskrivninger (regnskabsmæssige og skattemæssige), skat, prisinflation og markedspriser til brug for estimering af fx afkastkrav Case-specifkke forhold for et biogasanlæg i Danmark bør omfatte tilskuds- og støtteordninger (anlæg og drift), afgifter/afgiftsfritagelser, finansieringsmæssige forudsætninger, afsætningsvilkår for biogassen (hvem er aftager), biomassesammensætning (og forventet gasudbytte) samt anlægs- og driftsmæssige forhold. Herudover bør afkastkravet opgøres specifikt for den konkrete case, hvor der tages højde for særlige drifts- og finansieringsmæssige risici. Vi anbefaler, at afkastkravet bygges op fra bunden, hvor de enkelte delelementer til egenkapitalafkastkravet og gældsafkastkravet fremgår eksplicit. Generelle forhold Pengestrømme til ejere og långivere Case-specifikke forhold Afkastkrav Det er desuden afgørende, at modellen er konsistent i dens fremskrivning af projektets pengestrømme og den efterfølgende evaluering af disse. Således bør fx nominelle pengestrømme efter skat sammenholdes med nominelt afkastkrav efter skat. Vi anbefaler, at analysen udarbejdes i løbende priser efter skat, da dette sikrer en meningsfyldt balancemodellering for projektet. Samlet vurdering af projektøkonomi Kilde: Deloitte 9

10 Indhold 1 Introduktion 3 2 Konklusion 10 3 Casebeskrivelse 16 Decentralt anlæg 10 Centralt fællesanlæg 13 4 Værdiansættelsesmetode 24 5 Forudsætninger for business case-analyserne 26 6 Præliminære business case-resultater 40 7 Appendiks 50 10

11 t.kr. Konklusion Decentralt anlæg organisering og afsætningskanal driver business casen Business casen er drevet af organiseringen og afsætningskanalen Business casen for det decentrale anlæg er organiseret således, at finansieringen og konstruktionen af biogasanlægget og ledningsnettet, som skal føre biogassen til aftageren, varetages af et større lokalt energiselskab. Energiselskabet opfører biogasanlægget og leaser det til landmændenes driftsselskab (gennem et leasingselskab) og modtager en distributionstarif fra biogasanlægget for hver m 3 biogas, der distribueres gennem ledningsnettet (via et netselskab). Det er således ikke biomasseleverandørerne (landmændene) selv, som skal skaffe anlægsfinansieringen. Dette setup medfører, at landmændene, som skal drive biogasanlægget, ikke har nogen initial investering, og at finansieringen forventes at kunne gennemføres til et lavere afkastkrav (lavere lånerente pga. højere kreditværdighed hos energiselskabet), end hvis landmændene skulle have varetaget denne finansiering. Leasing- og netselskabets formål er alene at facilitere finansieringen af anlæg og tilhørende infrastruktur, hvorfor disse selskaber alene skal have et afkast, som svarer til disse selskabers afkastkrav. Yderligere afsættes den producerede biogas til et lokalt naturgasfyret kraftvarmeværk til en pris, som er fastsat med udgangspunkt i naturgasprisen (i 2015 estimeres biogasproducenten at få 5,93 kr./m 3 metan svarende til 165 kr./gj). Ved en stigende naturgaspris opnår biogasanlægget kompensation for et faldende variabelt tilskud gennem den højere naturgaspris, (hvilket ikke ville være tilfældet ved en anden substitutionspris). Ovennævnte elementer (organisering/finansiering og substitutionspris) medfører en positiv investeringscase, hvilket er illustreret ved en positiv nettonutidsværdi (NPV) for biogasanlægget i figuren nedenfor (ca. 10 mio.kr.). Det ses yderligere af figuren, at NPV en for leasing- og netselskabet er = 0 kr., hvilket svarer til, at de netop får et afkast svarende til deres afkastkrav gennem løbende leasingydelser og distributionstariffer (5.000) (10.000) (15.000) (20.000) (25.000) Akkumuleret NPV for biogasanlæg Akkumuleret NPV for leasingselskab Akkumuleret NPV for netselskab Kilde: Blue Planet Innov ation (f orudsætninger) og Deloitte (f inansiel modellering) 11

12 Gasudbytte (m3 CH4) Driftsomkostninger Konklusion Decentralt anlæg positiv business case trods frafald af anlægstilskud Business casen er robust over for ændringer i nøgleparametre Tabellerne overfor viser business casens NPV (i t.kr.) angivet i forhold til en række nøgleforudsætninger. I den øverste tabel er NPV ens følsomhed over for ændringer i anlægsinvesteringen og anlæggets driftsomkostninger illustreret. Det ses, at NPV en falder til ca. 8,6 mio.kr. ved en stigning på 5% i anlægsinvesteringen, mens den falder til ca. 6,0 mio.kr. ved en stigning i driftsomkostninger (omkostninger til transport og energiafgrøder ikke indeholdt) på 20%. I den midterste tabel er NVP ens følsomhed over for ændringer i prisen på energiafgrøder og det årlige gasudbytte illustreret. Det ses, at NPV en falder til ca. 7,9 mio.kr. ved en stigning på 10% i prisen på energiafgrøder (majs), mens den falder til ca. 5,5 mio.kr. ved et fald på 5% i gasudbyttet. t.kr. t.kr. Følsomhedsanalyse (på NPV) (10)% (5)% 0 % 5 % 10 % ##### (0) (0) (40)% (20)% % % % (64) (1.367) Kilde: Deloitte-analyse Anlægsinvestering Pris på energiafgrøder (20)% (10)% 0 % 10 % 20 % ##### -0,20-0,10 0,00 0,10 0,20 (10)% (847) (2.790) I den nederste tabel er NPV ens følsomhed over for bortfald af anlægstilskud og en stigning i lånerenten på 2%-point i forhold til base case illustreret. Det ses, at NPV en falder til ca. 5,0 mio.kr. ved bortfald af anlægstilskuddet, mens den falder til ca. 7,7 mio.kr. ved en stigning på 2%-point i lånerenten. (5)% % % % Kilde: Deloitte-analyse Business casens samlede rentabilitet er således robust over for ændringer i nøgleparametre, men relativt mest følsom over for bortfald af anlægstilskud, fald i gasudbyttet og en stigning i de årlige driftsomkostninger i henhold til de definerede følsomhedsscenarier. t.kr. NPV Bortfald af tildelt anlægstilskud Forøget lånerente (+2%-point) Kilde: Deloitte-analyse 12

13 Indhold 1 Introduktion 3 2 Konklusion 10 3 Casebeskrivelse 16 Decentralt anlæg 10 Centralt fællesanlæg 13 4 Værdiansættelsesmetode 24 5 Forudsætninger for business case-analyserne 26 6 Præliminære business case-resultater 40 7 Appendiks 50 13

14 t.kr. Konklusion Centralt fællesanlæg positiv business case afhængig af stabil drift og højt gasudbytte Business casen drevet af intern incitamentsstruktur Business casen for det centrale anlæg er organiseret således, at finansieringen og konstruktionen af biogasanlægget og en tilhørende kraftvarmeenhed, hvorpå biogassen afbrændes til varme- og elformål, varetages af biomasseleverandørerne (landmændene) sammen med en finansiel investor. En større andel af den samlede finansiering forudsættes at kunne realiseres gennem lånefinansiering. Finansieringsstrukturen medfører, at ejerne af biogasanlægget har en relativt stor initial investering, som skal forrentes i forhold til den risiko, ejerne påtager sig ved investeringen. Business casen er helt afhængig af kvaliteten af den tilførte biomasse og en optimal drift af anlægget, da disse elementer i sammenhæng skal sikre et højt og jævnt biogasudbytte. I den forbindelse etableres en hensigtsmæssig incitamentsstruktur for anlægs- og biomasseleverandørerne, således at anlægsleverandørens betaling afhænger af anlæggets performance, mens biomasseleverandørerne afregnes i forhold til kvaliteten af den tilførte biomasse. Modsat det decentrale anlæg har det centrale anlæg den ulempe, at varmen afsættes til et lokalt varmeforsyningsselskab, hvor substitutionsprisen ikke er naturgas, men derimod kul. Kul er billigere end naturgas,og da afregningsprisen ikke er koblet på naturgasprisen, opnår biogasanlægget ikke kompensation, hvis det variable tilskud falder pga. en stigende naturgaspris. På basis af forventede priser på el og varme og tilskud ved anvendelse af biogas til procesformål, estimeres det centrale anlæg at opnå en pris på 5,58 kr./m 3 metan svarende til 155 kr./gj. Det centrale anlæg udgør samlet en positiv investeringscase, hvilket er illustreret ved en positiv NPV for biogasanlægget i figuren nedenfor (ca. 2 mio.kr.). Business casen opnår dog først break even i sit sidste driftsår, hvilket gør casens rentabilitet meget følsom over for ændringer i nøgleparametre (illustreret på næste side) (50.000) ( ) ( ) ( ) Projekt-NPV Kilde: Blue Planet Innov ation (f orudsætninger) og Deloitte(f inansiel modellering) 14

15 Gasudbytte (m3 CH4) Driftsomkostninger Konklusion Centralt fællesanlæg business casen er afhængig af anlægstilskud Business casen er følsom over for ændringer i nøgleparametre Tabellerne overfor viser business casens NPV (i t.kr.) angivet i forhold til en række nøgleforudsætninger I den øverste tabel er NPV ens følsomhed over for ændringer i anlægsinvesteringen og anlæggets driftsomkostninger illustreret. Det ses, at NPV en falder til ca. (5,4 mio.kr.) ved en stigning på 5% i anlægsinvesteringen, mens den falder til ca. (10,2 mio.kr.) ved en stigning i driftsomkostninger (omkostninger til transport og energiafgrøder ikke indeholdt) på 20%. I den midterste tabel er NPV ens følsomhed over for ændringer i prisen på energiafgrøder og det årlige gasudbytte illustreret. Det ses, at NPV en falder til ca. (3,2 mio.kr.) ved en stigning på 10% i prisen på energiafgrøder (majs), mens den falder til ca. (15,1 mio.kr.) ved et fald på 5% i gasudbyttet. I den nederste tabel er NPV ens følsomhed over for bortfald af anlægstilskud og en stigning i lånerenten på 2%-point i forhold til base case illustreret. Det ses, at NPV en falder til ca. (27,5 mio.kr.) ved bortfald af anlægstilskuddet, mens den falder til ca. (9,6 mio.kr.) ved en stigning på 2%-point i lånerenten. Business casens samlede rentabilitet er således meget følsom over for de primære forudsætninger, herunder især gasudbyttet og de årlige driftsomkostninger, hvor relativt lave ændringer kan vælte casen. Et bortfald af anlægstilskud og stigende finansieringsomkostninger vil ligeledes forårsage en negativ case. t.kr. Følsomhedsanalyse (på NPV) (10)% (5)% 0 % 5 % 10 % ##### -0,10-0,05 0,00 0,05 0,10 (40)% (20)% (651) 0 % (5.408) (13.024) 20 % (2.645) (10.241) (17.906) (25.641) 40 % (7.465) (15.098) (22.816) (30.613) (38.489) Kilde: Deloitte-analyse t.kr. Anlægsinvestering (20)% (10)% 0 % 10 % 20 % ##### -0,20-0,10 0,00 0,10 0,20 (10)% (21.628) (27.208) (32.852) (38.647) (44.602) (5)% (4.194) (9.635) (15.111) (20.623) (26.183) 0 % (3.240) (8.671) 5 % % Kilde: Deloitte-analyse t.kr. Pris på energiafgrøder NPV Bortfald af tildelt anlægstilskud (27.514) Forøget lånerente (+2%-point) (9.562) Kilde: Deloitte-analyse 15

16 Indhold 1 Introduktion 3 2 Konklusion 10 3 Casebeskrivelse 16 4 Værdiansættelsesmetode 24 Decentralt anlæg 16 Centralt fællesanlæg 20 5 Forudsætninger for business case-analyserne 26 6 Præliminære business case-resultater 40 7 Appendiks 50 16

17 Casebeskrivelse Decentralt anlæg produktions- og distributionskoncept Casebeskrivelse Biogasprojektet, som involverer casens decentrale anlæg, blev startet i kommunalt regi i Baggrunden for dette initiativ var en hensigt om at gøre den pågældende kommune 100% selvforsynende med vedvarende energi på mellemlang sigt. Biogasproduktions- og distributionskoncept Biogasanlæg Biogasanlæg Biogasanlæg Som et led i denne plan har kommunen sat som målsætning at anvende en større andel af kommunens husdyrgødning (sammen med energiafgrøder) til at fremstille biogas. Visionen omfatter udviklingen af en decentral model, hvor ca. 40 biogasanlæg skal placeres på landbrugsbedrifterne, og biogassen efterfølgende føres via et biogasledningsnet (ca. 200 km) til lokale kraftvarmeværker og andre aftagere, hvor gassen effektivt kan anvendes til el, varme og evt. industriel procesenergi. Visionen omfatter ligeledes, at der etableres lokale opgraderingsenheder, som kan opgradere den producerede biogas og sende den i naturgasnettet. Lokal industri Gaslager Lokalt kraftvarmeværk Opgraderingsenhed Transport Hustand Biogasledningsnet (netselskab med ansvar for biogasnet) Naturgasnet (lokalt distributionsselskab) Kilde: Energinet.dk 17

18 Casebeskrivelse Decentralt anlæg organisationsstruktur Casebeskrivelse Organisationsstrukturen 1 for biogaskonceptet er baseret på et til formålet oprettet selskab, der som moderselskab skal drive 4 datterselskaber (driftsenheder). Organisationsstruktur Moderselskab A/S Formålet med strukturen er, at driftsenhederne opdeles efter formål og dermed kan fokusere på kernedriften, hvad enten det er drift af biogasanlæg, ledningsnet, handel-, service- eller finansieringsvirksomhed. Sekretariat Innovation Organisationen er opdelt i 2 selskaber, som skal skabe et afkast lig med selskabets afkastkrav (Leasingselskabet og Netselskabet) og 2 kommercielle selskaber (Trade og Service), som skal generere størst muligt afkast. I forhold til den konkrete business case-analyse er det alene Leasingselskabet og Netselskabet, som er en del af analysen i sammenhæng med landmændenes driftsselskab (Driftsselskabet). Leasingselskabet varetager finansiering og etablering af biogasanlægget, hvorefter biogasanlægget leases til landmændenes driftsselskab mod en periodisk leasingydelse. Det er hensigten, at Driftsselskabet overtager biogasanlægget efter leasingaftalens udløb. Leasing Biogasanlæg Distributionstarif Leasingydelse Driftsselskab Service Trade Biogas Net Gasforbruger 18 Netselskabet varetager driften af ledningsnettet og står således for at indsamle og distribuere biogassen samt vedligeholde ledningsnettet mod betaling af en distributionstarif per m 3 transporteret biogas. 1 Organisationsstrukturen er ikke endeligt fastlagt på detailniveau, om end det overordnede setup er fastlagt i henhold til det illustrerede. Service/produkt Pengestrømme Inkluderet i business case-analysen Kilde: Blue Planet Innovation

19 Casebeskrivelse Decentralt anlæg biomasseforsyning Husdyrgødning er den primære forsyningskilde Biomasseforsyning til decentralt anlæg De tilknyttede landmænd råder over de gylleressourcer, der er nødvendige til at drive biogasanlægget med fuld kapacitet. Derudover er der mulighed for at sikre tilførsel af plantebiomasse. Ejeren af biogasanlægget (som leaser det ud til landmændene) bidrager til optimering af forsyningssikkerheden ved at etablere en servicefunktion med oversigt over potentielle yderligere gylleleverancer i lokalområdet, som vil kunne træde til ved bortfald af anden forventet biomasse. Landmændene 70,5t tons husdyrgødning (85%) 12,5t tons energiafgrøder (15%) Planteavlerne Biomassesammensætningen til anlægget består af en blanding af husdyrgødning og energiafgrøder. Husdyrgødningen (85%) forventes primært at bestå af svinegylle og herudover primært kvæggylle. Energiafgrøder (som primært er majs) udgør ca. 15% af den samlede biomasse. Anlægget forventes at have alle biogasleverandører inden for en radius af 6 km og en gennemsnitlig afstand til anlægget på 2,5 km, hvilket sikrer en effektiv biomasseforsyning. Biogasanlæg Lokale eksterne landmænd Supplerende biomasseforsyning efter behov På grund af den korte afstand fra forsyningskilden til biogasanlægget forventes størstedelen at blive transporteret via etablerede rørledninger (ca. 8 km). Kilde: Blue Planet Innovation 19

20 Indhold 1 Introduktion 3 2 Konklusion 10 3 Casebeskrivelse 16 4 Værdiansættelsesmetode 24 Decentralt anlæg 16 Centralt fællesanlæg 20 5 Forudsætninger for business case-analyserne 26 6 Præliminære business case-resultater 40 7 Appendiks 50 20

21 Casebeskrivelse Centralt fællesanlæg organisationsstruktur Casebeskrivelse På foranledning af kommunale visioner for de kommende års lokale klimaindsats blev der i 2010 initieret et biogasprojekt af en større gruppe landmænd. Landmændene blev siden organiseret i et planlægningsandelsselskab, hvor andelshaverne tilsammen har indskudt ca. 10,3 mio.kr. som opstartskapital til projektmodning. 10,3 mio.kr. 100% ejerandel Landmænd Organisationsstruktur Alle leverandører af biomassen bliver andelshavere og tildeles ejerandele i henhold til husdyrholdets størrelse eller antal dyreenheder. Der vil blive stillet et minimumskrav til kvaliteten af den leverede biomasse (endnu ikke fastlagt), men denne er i sig selv ikke bestemmende for tildelingen af ejerandele. Det forventes, at der efterfølgende indgås en aftale med en partner om et kapitalindskud, mod at denne partner modtager 50% af ejerskabet i det nye aktieselskab, hvortil rettigheder og pligter fra andelsselskabet overdrages. 10,3 mio.kr. 50% ejerandel Andelsselskab NewCo A/S (biogasanlæg) Egenkapital på 20,6 mio.kr. Kapitalpartner 10,3 mio.kr. 50% ejerandel Den samlede selskabskapital forventes herefter at udgøre 20,6 mio.kr. Kilde: Blue Planet Innovation 21

22 Casebeskrivelse Centralt fællesanlæg incitamentsstruktur og driftsstrategi Casebeskrivelse En hensigtsmæssig incitamentsstruktur for biomasseleverandørerne er grundlaget, der skal sikre forsyningssikkerheden og derigennem et rentabelt fællesanlæg. Incitamentsstrukturen for landmændene vil omfatte en afregningsmodel, som belønner biomassekvaliteten (rette tørstofindholdet). Driftsstrategi Driftsstrategi For leverandørerne af plantebiomasse (primært majs) vil incitamentet være en fast langsigtet afsætning til en tilfredsstillende pris. Flere lokale leverandører har tilkendegivet, at de er villige til at indgå længerevarende leverandørkontrakter for at fastlåse prisen på energiafgrøderne. Samdrift med lokale biogasanlæg Samdrift med byggeentreprenør Driftsstrategien for fællesanlægget er todelt. Der fokuseres både på optimering af driften gennem lokale samarbejder (1) og på at sikre den rette incitamentsstruktur for anlægsleverandøren (2). De lokale samarbejder omfatter fælles overvågning og bemanding ved sygdom, samt benchmarking på tværs af anlæg for at sikre optimal drift. Anlægsleverandørens incitament sikres bl.a. ved, at denne skal medfinansiere og drive anlægget i de første 3 driftsår mod at få en andel af anlæggets overskud. Overvågning og bemanding ved sygdom Benchmarking af forsyning og produktion Sikring af incitament til leverance af kvalitetsanlæg Sikring af erfaren driftsherre på kort sigt Kilde: Blue Planet Innovation 22

23 Casebeskrivelse Centralt fællesanlæg biomasseforsyning Husdyrgødning er den primære forsyningskilde Biomasseforsyning til centralt fællesanlæg Biogasanlægget forventes at omsætte ca. 50% af kommunens husdyrgødning og aftage gyllen inden for en kørselsafstand på 17 km. Der vurderes stadig at være en betydelig uudnyttet biomasseressource uden for leverandørselskabet og i fornuftig kørselsafstand til den forventede placering af biogasanlægget. Sammensætningen af biomasse til anlægget forventes at bestå af en blanding af husdyrgødning, energiafgrøder og affaldsprodukter. Husdyrgødningen vil afdække størstedelen af den nødvendige biomasse (91%), mens energiafgrøder og halm (8%) og affaldsprodukter (2%) vil stå for en mindre del. Leverandørselskab 290t tons husdyrgødning (90,5%) Planteavlerne Biogasanlæg 24t tons energiafgrøder og halm (7,5%) Industri- og naturaffald 6t tons affald (2%) Biomassesammensætningen er robust i form af velkendte biomasser i afbalancerede forhold, som ikke medfører risiko for kvælstofhæmning af processen eller risiko for at overskride de kritiske grænser for tørstofindholdet. Transporten af gylle vil foregå med gyllelastvogne. Gyllen afhentes hos landmanden og tilbagebringes i afgasset form i samme arbejdsgang. Lokale eksterne landmænd Potentiel yderligere biomasseforsyning Den øvrige biomasse leveres via lastvogne, men vil i højere grad være sæsonbetonet, alt efter anlæggets forsyningsbehov. Kilde: Blue Planet Innovation 23

24 Indhold 1 Introduktion 3 2 Konklusion 10 3 Casebeskrivelse 16 4 Værdiansættelsesmetode 24 5 Forudsætninger for business case-analyserne 26 6 Præliminære business case-resultater 40 7 Appendiks 50 24

25 Værdiansættelsesmetode Diskonteret pengestrømsanalyse Vurderingstilgang De præliminære business case-analyser vurderes ved brug af en diskonteret pengestrømanalyse, hvor de genererede frie pengestrømme (pengestrømme til ejere og långivere) tilbagediskonteres med projektets vægtede afkastkrav (WACC). De frie pengestrømme (FCF) estimeres som vist i figuren øverst til højre, hvor driftsomkostninger, betalt skat og investeringer i anlæg og arbejdskapital fratrækkes den genererede omsætning. Beregning af frie pengestrømme (FCF) Indtægter Pengestrømsanalyse EBITDA Omkostninger De estimerede pengestrømme diskonteres herefter med projektets WACC, som vist i figuren nederst til højre. Projektets WACC tager højde for både projektets driftsmæssige og finansielle risiko. Opnår casen en positiv NPV af de diskonterede frie pengestrømme, er investeringscasen positiv og kan således honorere afkastkravet fra såvel ejerne som långiverne. Kilde: Deloitte Capex Skat Arbejdskapitalbinding FCF Tilbagediskontering af FCF Som beskrevet tidligere for det decentrale biogasanlæg betaler landmændenes driftsselskab en leasingydelse til et leasingselskab, som opfører og udlejer biogasanlægget til landmændene. Ligeledes betales en distributionstarif til Netselskabet, der etablerer, driver og vedligeholder biogasledningsnettet. NPV for projektet FCF 1 FCF 2 FCF 3... FCF 19 FCF 20 Leasingydelsen og distributionstariffen beregnes med udgangspunkt i, at selskaberne alene skal have et afkast, der svarer til den risiko, som selskaberne påtager sig. Niveauet bestemmes således med udgangspunkt i at selskaberne opnår en NPV = 0 (hvormed selskaberne netop genererer et afkast lig med afkastkravet). Kilde: Deloitte FCF 0 WACC 25

OKTOBER 2013 BIOGAS TASKFORCE BUSINESS CASE FOR BIOGASANLÆG MED AFSÆTNING TIL NATURGASNETTET

OKTOBER 2013 BIOGAS TASKFORCE BUSINESS CASE FOR BIOGASANLÆG MED AFSÆTNING TIL NATURGASNETTET OKTOBER 2013 BIOGAS TASKFORCE BUSINESS CASE FOR BIOGASANLÆG MED AFSÆTNING TIL NATURGASNETTET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER

Læs mere

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup Helge Lorenzen LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Flere fordele og muligheder Hæve andelen af vedvarende energi.

Læs mere

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger Helge Lorenzen DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Forudsætninger lige nu! Elpris på 77,2 øre/kwh (højere pris i vente). Anlægstilskud

Læs mere

Finansiering af biogasanlæg. Præsenteret for Biogasforeningen

Finansiering af biogasanlæg. Præsenteret for Biogasforeningen Præsenteret for Biogasforeningen 9. december 2013 Agenda 1 Introduktion til Deloitte 2 Biogasmarkedet i dag 3 Finansieringsmodeller og potentielle investorer 4 Barrierer i biogasmarkedet 5 Anbefalinger

Læs mere

Forudsætninger for valg af biogasstruktur Økonomisk grundlag mht. anlægsstørrelser og afsætningskanaler.

Forudsætninger for valg af biogasstruktur Økonomisk grundlag mht. anlægsstørrelser og afsætningskanaler. Att: Niels Peter Lauridsen 14. juli 2010 Herning Kommune Forudsætninger for valg af biogasstruktur Økonomisk grundlag mht. anlægsstørrelser og afsætningskanaler. Fordele og ulemper ved følgende forskellige

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

RKSK-Modellen for biogas

RKSK-Modellen for biogas RKSK-Modellen for biogas Energinet.dk 18.8 2009 Lars Byberg, Bioenergikoordinator Ringkøbing-Skjern Kommune Selvforsynende med Vedvarende Energi i 2020 Bioenergi Vind Bioenergi Transport 100 % VE Byggeri

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Er der økonomi i Biogas?

Er der økonomi i Biogas? Er der økonomi i Biogas? Kurt Hjort-Gregersen cand. agro, (Jordbrugsøkonomi) Fødevareøkonomisk Institut- (KVL) Københavns Universitet Biogas er en knaldgod ide som redskab i klimapolitikken Fortrængningsomkostninger,

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Ansøgning om kommunal garantistillelse til etablering af biogasanlæg med gasforsyning til Faaborg Forsynings fjernvarmeforsyning

Ansøgning om kommunal garantistillelse til etablering af biogasanlæg med gasforsyning til Faaborg Forsynings fjernvarmeforsyning 7. januar 2011 Lars Baadstorp Lars.Baadstorp@PlanAction.dk Faaborg-Midtfyn kommune Ansøgning om kommunal garantistillelse til etablering af biogasanlæg med gasforsyning til Faaborg Forsynings fjernvarmeforsyning

Læs mere

Det danske biogassamfund anno 2015

Det danske biogassamfund anno 2015 Dansk Gasforenings Årsmøde Nyborg Strand 20. november 2009 Det danske biogassamfund anno 2015 Bruno Sander Nielsen Rådgivere leverandører Biogasfællesog gårdanlæg Energisektoren Forsknings-- og vidensinstitutioner

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

Danske Havne. Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY. August 2014

Danske Havne. Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY. August 2014 Danske Havne Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY August 2014 Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv Danske havne har ambitiøse udviklingsplaner baseret på nye

Læs mere

VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,!

VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,! VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,! MILJØEFFEKTER!OG#ØKONOMI#FOR# BIOGASANLÆG! Modelbeskrivelse,og,vejledning,til,regnearksmodel,, SamarbejdsprojektmellemBiogassekretariatetogRoskildeUniversitet AndersM.Fredenslund&TygeKjær

Læs mere

Er der penge i skidtet?

Er der penge i skidtet? Er der penge i skidtet? Gasnettet, oprindelsescertifikater og ny støtteordning Foreningen for Danske Biogasanlæg Dorte Gren Kristiansen dgk@energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Indhold 1. Energinet.dk s opgaver

Læs mere

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Hvilke roller og opgaver skal kommunernes energiselskaber have i udvikling af optimale rammer for fjernvarmen, og hvordan skal selskaberne samarbejde på tværs af kommuner?

Læs mere

En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012

En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012 En by på biogas Planlægning, drift og udvidelser Gass-Konferensan i Bergen d. 23. maj 2012 Kommunalbestyrelsesmedlem Steffen Husted Damsgaard Næstformand Teknik & Miljø-udvalget Bestyrelsesmedlem i Lemvig

Læs mere

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Biogas hviler på tre ben Biogas Økonomi Landbrug Energi, miljø og klima det går galt på kun to! Energi, miljø og klima Landbrug Biogas og Grøn Vækst Den

Læs mere

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier N O T AT 1. juli 2014 J.nr. 4005/4007-0015 Klima og energiøkonomi Ref: RIN/JLUN Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier Med udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikataloger 1 samt brændsels-

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Biogas mulighederne for afsætning. 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent

Biogas mulighederne for afsætning. 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent Biogas mulighederne for afsætning 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent Om Dansk Energi Dansk Energi er en erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark Dansk Energi styres og

Læs mere

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi. Brian H. Jacobsen Frederik M. Laugesen Alex Dubgaard Mikkel Bojesen

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi. Brian H. Jacobsen Frederik M. Laugesen Alex Dubgaard Mikkel Bojesen Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Brian H. Jacobsen Frederik M. Laugesen Alex Dubgaard Mikkel Bojesen 220 IFRO Rapport 220 Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts-

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel university of copenhagen Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel Publication date: 2013 Document

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

Revisoreksamen 2014. Modul C

Revisoreksamen 2014. Modul C Revisoreksamen 2014 Modul C Torsdag den 4. september 2014 (4 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013.

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013. Lemvig den 31. juli 2013 SFJ/SEB Lemvig Kommune Lemvig Rådhus Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Høringssvar fra Lemvig Varmeværk A.m.b.a (LV)/ Lemvig Kraftvarme A/S (LKV) vedr. Projektansøgning fra

Læs mere

BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas

BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE Forretningsmodeller for biogas Kolofon Beregningsværktøjet til denne forretningsmodel er udviklet i samarbejde mellem Randers Kommune og Innovationsnetværket for Biomasse

Læs mere

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011.

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Notat nr. 1049 Dato: 17. oktober 2011 Jour. nr.: 000.5.1 Ref.: LG/sn Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Formål Notatet opsummerer, hvorfor - samt under hvilke

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr. med støtte til biogasanvendelse. Sammenfatning. 1. Tilskudsmuligheder. Version 2.

Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr. med støtte til biogasanvendelse. Sammenfatning. 1. Tilskudsmuligheder. Version 2. Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr ved støtte til biogasanvendelse Version 2.0 April 2013 Denne vejledning beskriver krav til installation og kontrol af måleudstyr i forbindelse med støtte

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013 Jonny Trapp Steffensen, senior manager Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Distribution

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk

Læs mere

Egenkapitalbehovet i HOFOR og muligheden for nye udlodninger

Egenkapitalbehovet i HOFOR og muligheden for nye udlodninger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Egenkapitalbehovet i HOFOR og muligheden for nye udlodninger I ØU-notat 2013-0192567-3 forpligtigede Økonomiforvaltningen sig til sammen

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06 NOTAT, den 27. september 2011 Benchmarking med Sønderborg Fjernvarme Indledning Der har været en debat i medierne omkring prisniveauet for Varmeværk i forhold til andre varmeværker blandt andet Sønderborg

Læs mere

NGF NATURE ENERGY. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015. / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg 24-04-2015 1

NGF NATURE ENERGY. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015. / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg 24-04-2015 1 NGF NATURE ENERGY / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015 24-04-2015 1 BAGGRUND OG EJERSTRUKTUR Tidligere Naturgas Fyn, aktiv i hele landet

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2014/15. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces teamet Astrid Rathe (chef) Ásbjørg Abrahamsen Astrid Hostrup Charlotte Forsingdal Christine Ravnholt Hartmann Eva Lembke Helle

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses INVESTERINGER I VINDKRAFT Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 NOTATET Baggrund for opgaven Natur Energi er et el handelsselskab der sælger produkter med klimavenlig strøm

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

Bioenergi Konference. 27. april 2010

Bioenergi Konference. 27. april 2010 Indlæg på: Bioenergi Konference 27. april 2010 Præsenteret af: Henrik V. Laursen 1 Indlæg på Bioenergi konference Kort præsentation af Xergi Hvorfor biogas? Opbygning af et biogasanlæg Organisering af

Læs mere

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet - kort fortalt Indhold Introduktion... 3 Tilslutning til gasnettet... 5 Salg af opgraderet biogas... 6 Bionaturgascertifikater... 7 Yderligere information...

Læs mere

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING Leasing kort fortalt Lad dine penge arbejde Læs side 6 Fuldt skattefradrag Læs side 8 Hvad er leasing? Med leasing køber du brugsretten til udstyr og binder derfor ingen penge. Læs side 2 LEASING IT /

Læs mere

Tysk-dansk biogasmøde for proffer og interesserede

Tysk-dansk biogasmøde for proffer og interesserede Tysk-dansk biogasmøde for proffer og interesserede Grønt Vækst Laboratorium RKSK-Modellen for Biogas Lars Byberg, Bioenergikoordinator Ringkøbing-Skjern Kommune Selvforsynende med Vedvarende Energi i 2020

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012 Kommunal omdannelse af fjernvarme-afdelinger til selvstændige selskaber Jess Møller Carlsen, Sekretariatet for Energitilsynet Indledning (beskrivelse af problemstillingen) Kommunale fjernvarmeforsyninger

Læs mere

Generalforsamling 18. maj 2015

Generalforsamling 18. maj 2015 Generalforsamling 18. maj 2015 Dagsorden 0. Indledning og velkomst 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabernes forretning i det forgangne år 3. Fremlæggelse af årsregnskab 2014 4. Beslutning

Læs mere

Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE

Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Energinet.dk Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Med fokus på betydning af afsætningssiden Marts 2010 Energinet Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Med fokus på betydning af afsætningssiden Marts 2010 Denne

Læs mere

Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas

Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas university of copenhagen Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas Jacobsen, Brian H.; Jespersen, Hanne Marie Lundsbjerg; Dubgaard, Alex Publication date:

Læs mere

Rammebetingelser for udnyttelse af varmeproduktion fra biogasanlæg i Danmark

Rammebetingelser for udnyttelse af varmeproduktion fra biogasanlæg i Danmark Udvikling af bæredygtig udnyttelse af varme fra biogasanlæg i Europa Projekt nr.: IEE/11/025 Rammebetingelser for udnyttelse af varmeproduktion fra biogasanlæg i Danmark (National policy enforcement for

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

Filskov Energiselskab Amba. Hjortlundvej 13. 7200 Grindsted. Drifts- og balancebudget. 1. juli 2015-30. juni 2016

Filskov Energiselskab Amba. Hjortlundvej 13. 7200 Grindsted. Drifts- og balancebudget. 1. juli 2015-30. juni 2016 Filskov Energiselskab Amba Hjortlundvej 13 7200 Grindsted Drifts- og balancebudget for perioden 1. juli 2015-30. juni 2016 Til bestyrelsen i Filskov Energiselskab Amba Vi har opstillet budgettet til prisanmeldelse

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

Biogas. Biogas i Danmark status, barrierer og perspektiver

Biogas. Biogas i Danmark status, barrierer og perspektiver Biogas Biogas i Danmark status, barrierer og perspektiver Indhold 2 Sammenfatning 4 3 Indledning 8 4 Status for biogasudbygningen 12 5 Rammebetingelser for biogas 16 6 Biomasse til biogas 32 7 Bæredygtighed

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Finansiering af biogasanlæg

Finansiering af biogasanlæg Finansiering af biogasanlæg University of Patras, BIORES www.biores.eu 2009 Tilpasset danske forhold og oversat af Samsø Energi- og Miljøkontor, SEMK jj@veo.dk Hvad er biogas? En brændbar blanding af metan

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012.

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012. s. 63 Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang 4. udgave 2012. 2012E 2013E 2014E 2015E DO 187,00 200,09 214,10 229,08 NDA 1.214,45 1.229,46 1.390,42 1.487,75 NDA 2013 skal

Læs mere

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1 Økologisk jordbrug kan

Læs mere

Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger. Juni 1999

Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger. Juni 1999 Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger Juni 1999 Indholdsoversigt 1. Indledning 3 2. Generelle forudsætninger 3 3. Transporttillæg 3 4. Samfundsøkonomisk kalkulationsrente 4 5.

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5 Værdiansættelse Samlet salg Eksempel A/S Værdiområde i hele mio. kr. 21,6 24,5 28,6 Afsluttet oktober 2014 Lav Vurdering Høj Værdiansættelsen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF).

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 19.08.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 19.08.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Det nuværende cash management system, er et meget decentralt system hvor selskaberne i koncernen selv administrere deres likviditet og likviditetsbehov. Der er dog udstukket retningslinier

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2012/13. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital?

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? www.pwc.dk Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? Revision. Skat. Rådgivning. Rigsrevisionen har kritiseret universiteternes opbyggelse af egenkapital Rigsrevisionens hovedkonklusion:

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Som en del af den plan for driften, ansøger skal udarbejde, skal der udfærdiges et budget med tilhørende redegørelse, som underbygger/dokumenterer

Læs mere

Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser

Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Skrevet af Karen Jørgensen og Erik Fog Videncentret for Landbrug,

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

Illustration af Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. illustreret ved siden af det eksisterende Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A.

Illustration af Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. illustreret ved siden af det eksisterende Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A. Beskrivelse af projekt Lemvig Biogas Organic, Pillevej 12, 7620 Lemvig Illustration af Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. illustreret ved siden af det eksisterende Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A. Billede af det

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast Fokus på forsyning SPERA har undersøgt spildevandsselskabernes investeringer. For det første er selskabernes investeringsniveau samt sammenhængen mellem alder og effekten af foretagne investeringer undersøgt.

Læs mere

Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk

Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk Fast HH forbindelse Sund og Bælt modellen stats eller markedstilgang? Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk 1 Spørgsmål Kan en fast HH forbindelse bruger finansieres? Med en

Læs mere