Afdækning af muligheder for at fremme investeringer i biogas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdækning af muligheder for at fremme investeringer i biogas"

Transkript

1 Afdækning af muligheder for at fremme investeringer i biogas Business case modeller for decentralt biogasanlæg og centralt fællesbiogasanlæg i Danmark 7. maj 2013

2 Denne rapport er udarbejdet af Deloitte og Blue Planet Innovation for Energistyrelsens Biogas Taskforce. Energistyrelsen er ikke nødvendigvis enig i rapportens konklusioner og anbefalinger. ISBN: (Online) 2

3 Indhold 1 Introduktion 3 2 Konklusion 10 3 Casebeskrivelse 16 4 Værdiansættelsesmetode 24 5 Forudsætninger for business case-analyserne 26 6 Præliminære business case-resultater 40 7 Appendiks 50 3

4 Introduktion Analysens omfang Deloitte er af Energistyrelsen og i samarbejde med Blue Planet Innovation (BPI) blevet bedt om at udarbejde finansielle business case-analyser for 2 generiske biogasanlæg. Analyserne skal afdække mulighederne for at fremme investeringer i biogas, som afdækkes af Energistyrelsens nedsatte Biogas Taskforce. Rapporten er en del af projektet Afdækning af muligheder for at fremme investeringer i biogas, som skal danne grundlag for det videre arbejde med at realisere målsætningerne på biogasområdet. De præliminære business case-analyser skal fungere som eksempler på et investeringsgrundlag for potentielle investorer og långivere. Analysernes formål er således at skabe et grundlag, som gør det muligt for finansieringsselskaber, institutionelle og private investorer, kommuner og Energistyrelsen at få bedre indsigt i investerings- og organisationsmulighederne i forbindelse med biogasprojekter. Til formålet har Deloitte udviklet 2 finansielle analysemodeller, som kan simulere projektøkonomien for henholdsvis et decentralt anlæg og et centralt fællesanlæg på basis af en række forudsætninger og antagelser leveret af BPI. Analysemodellerne estimerer resultatbudget, balancebudget og likviditetsbudget over projektperioden samt en række relevante nøgletal til vurdering af projektet. 4

5 Introduktion Begrænsninger Rapportens indhold er baseret på information og antagelser udarbejdet og leveret af BPI og Videncentret for Landbrug på vegne af Energistyrelsen og information indhentet fra offentligt tilgængelige kilder, herunder hos Energistyrelsen. Alle oplysninger, meninger og estimater i dette dokument repræsenterer Deloittes og BPI s vurdering pr. den dato, dokumentet er udfærdiget, og disse kan ændres uden varsel. Deloitte har ikke verificeret de forelagte informationer, medmindre andet er angivet. De forelagte informationer formodes at være nøjagtige og fuldstændige i forhold til vores arbejde. Vi fralægger os ethvert ansvar eller forpligtelse, herunder fejl og mangler, i rapporten forårsaget af unøjagtige og ufuldstændige informationer og data. Vores arbejde omfatter ikke nogen erklæringer eller garantier vedrørende nøjagtighed eller fuldstændighed af eventuelle udtalelser, estimater og prognoser for fremtidig performance. Denne rapport er ikke en revisionserklæring eller en fairness opinion og er ikke en anbefaling til enten at investere eller til at engagere sig i forretningsforbindelse, men alene case-eksempler, der skal fungere som et grundlag for at skabe indsigt for potentielle investorer og långivere i investerings- og organisationsmulighederne i forbindelse med biogasprojekter. 5

6 Introduktion Formål med business case-analyserne og deres anvendelse De præliminære business case-analyser skal modsat mere generelle driftsbudgetter og overordnede projektbeskrivelser fungere som eksempler på et struktureret investeringsgrundlag for potentielle investorer og långivere. Analysernes formål er at samle brikkerne fra idé- og projekteringsfasen og skabe et grundlag, som gør det muligt for finansieringsselskaber, institutionelle og private investorer, kommuner og Energistyrelsen at få bedre indsigt i investerings- og organisationsmuligheder og risici i forbindelse med biogasprojekter i Danmark. Analyserne kan således fungere som grundlag for en finansieringsdialog med potentielle investorer og långivere, da den samler såvel konstruktion, drift, finansiering og risiko i én samlet analyse. Idé- og projekteringsfase Analysefase Finansieringsfase Organisering og projektering af anlæg, drift, afsætningskanaler etc. Analyse og estimering af afkastpotentiale og business casens robusthed (risici) Struktureret investeringsgrundlag til brug i finansieringsdialog Business caseanalyse Kilde: Deloitte 6

7 Introduktion Opstilling af investeringsgrundlag til brug for finansieringsdialog Investeringsgrundlagets omfang For at sikre en optimal og struktureret dialog med potentielle långivere og investorer er det essentielt at skabe et robust grundlag for dialogen. Strukturering af investeringsgrundlag Risici/følsomhedsanalyse Investeringsgrundlag Dette sikres via en gennemarbejdet business case-analyse, som indeholder de elementer, som potentielle långivere og investorer anser som nødvendige for et robust og fyldestgørende investeringsgrundlag. Figuren overfor angiver vores forslag til strukturering af investeringsgrundlaget for et biogasanlæg. Casebeskrivelse Analysemetode Investeringsgrundlaget indledes med en beskrivelse af projektet, herunder organisering, værdikæde og interessenter. Dette element er helt centralt for den videre dialog, da casebeskrivelsen tydeliggør, hvilke risici der er forbundet med projektet. Forudsætnings- og datagrundlag I forlængelse af casebeskrivelsen bør den anvendte analysemetode beskrives og uddybes, dvs. hvilken metode er anvendt til at illustrere, at casen er såvel kreditværdig som interessant fra et investorsynspunkt (afkast relativt til risiko). Efterfølgende bør projektets forudsætnings- og datagrundlag beskrives, herunder kilder og (u)sikkerhed. Projektøkonomi 7 På baggrund af de anvendte forudsætninger og data kan projektets økonomi og afkastpotentiale estimeres og vurderes. Analysen af projektøkonomien kan med fordel suppleres med relevante følsomhedsanalyser, som viser, hvilke forudsætninger der er mest kritiske for business casen. Dette sikrer et godt afsæt for den videre dialog med långivere og investorer. Kilde: Deloitte Finansieringsdialog

8 Introduktion Udarbejdelse af dynamisk analyseværktøj Krav til analyseværktøjet Til vurdering af projektøkonomien for den pågældende business case er det nødvendigt at udvikle et analyseværktøj til business casen. Analyseværktøjet bør udvikles således, at alle væsentlige parametre indgår eksplicit i beregningen af projektøkonomien, samt at værktøjet er dynamisk og tilstrækkelig fleksibelt til at kunne beregne relevante følsomheder på nøglevariable (følsomheds- og scenarieanalyse). Struktur for analyseværktøjet Inputark Beregningsark Følsomhedsanalyserne er med til at anskueliggøre, hvor robust business casen er overfor de anvendte forudsætninger og dermed hvilke primære risici, som casen er eksponeret mod. Vi anbefaler, at analyseværktøjet udvikles i form af en Excelbaseret cash flow-model, hvor værktøjet overordnet struktureres som illustreret til højre. Ved opdeling af værktøjet i inputark, beregningsark og outputark sikres overskueligheden i modellen, mens det ligeledes eksplicit fremgår, hvilke dele af modellen som er input og dermed kan ændres på. Analyseværktøjet bør som minimum estimere resultat-, balanceog likviditetsbudget for projektet samt relevante finansielle nøgletal til vurdering af projektets rentabilitet. På denne måde sikres, at værktøjet i modelleringsteknisk forstand internt er konsistent (balancebudget stemmer som funktion af resultat- og likviditetsbudget). Outputark Følsomhedsanalyser Kilde: Deloitte 8

9 Introduktion Analyseværktøjet bør opbygges som en nominel model og tage hensyn til case-specifikke forhold Case-specifikke forhold og opgørelsesmetode for cash-flow Analyseværktøjet bør skræddersyes til den specifikke business case, for hermed at sikre, at der tages højde for både generelle økonomiske forhold og alle case-specifikke forhold. Business case for et biogasanlæg Analyseværktøj for biogasanlæg De generelle økonomiske forhold omfatter fx afskrivninger (regnskabsmæssige og skattemæssige), skat, prisinflation og markedspriser til brug for estimering af fx afkastkrav Case-specifkke forhold for et biogasanlæg i Danmark bør omfatte tilskuds- og støtteordninger (anlæg og drift), afgifter/afgiftsfritagelser, finansieringsmæssige forudsætninger, afsætningsvilkår for biogassen (hvem er aftager), biomassesammensætning (og forventet gasudbytte) samt anlægs- og driftsmæssige forhold. Herudover bør afkastkravet opgøres specifikt for den konkrete case, hvor der tages højde for særlige drifts- og finansieringsmæssige risici. Vi anbefaler, at afkastkravet bygges op fra bunden, hvor de enkelte delelementer til egenkapitalafkastkravet og gældsafkastkravet fremgår eksplicit. Generelle forhold Pengestrømme til ejere og långivere Case-specifikke forhold Afkastkrav Det er desuden afgørende, at modellen er konsistent i dens fremskrivning af projektets pengestrømme og den efterfølgende evaluering af disse. Således bør fx nominelle pengestrømme efter skat sammenholdes med nominelt afkastkrav efter skat. Vi anbefaler, at analysen udarbejdes i løbende priser efter skat, da dette sikrer en meningsfyldt balancemodellering for projektet. Samlet vurdering af projektøkonomi Kilde: Deloitte 9

10 Indhold 1 Introduktion 3 2 Konklusion 10 3 Casebeskrivelse 16 Decentralt anlæg 10 Centralt fællesanlæg 13 4 Værdiansættelsesmetode 24 5 Forudsætninger for business case-analyserne 26 6 Præliminære business case-resultater 40 7 Appendiks 50 10

11 t.kr. Konklusion Decentralt anlæg organisering og afsætningskanal driver business casen Business casen er drevet af organiseringen og afsætningskanalen Business casen for det decentrale anlæg er organiseret således, at finansieringen og konstruktionen af biogasanlægget og ledningsnettet, som skal føre biogassen til aftageren, varetages af et større lokalt energiselskab. Energiselskabet opfører biogasanlægget og leaser det til landmændenes driftsselskab (gennem et leasingselskab) og modtager en distributionstarif fra biogasanlægget for hver m 3 biogas, der distribueres gennem ledningsnettet (via et netselskab). Det er således ikke biomasseleverandørerne (landmændene) selv, som skal skaffe anlægsfinansieringen. Dette setup medfører, at landmændene, som skal drive biogasanlægget, ikke har nogen initial investering, og at finansieringen forventes at kunne gennemføres til et lavere afkastkrav (lavere lånerente pga. højere kreditværdighed hos energiselskabet), end hvis landmændene skulle have varetaget denne finansiering. Leasing- og netselskabets formål er alene at facilitere finansieringen af anlæg og tilhørende infrastruktur, hvorfor disse selskaber alene skal have et afkast, som svarer til disse selskabers afkastkrav. Yderligere afsættes den producerede biogas til et lokalt naturgasfyret kraftvarmeværk til en pris, som er fastsat med udgangspunkt i naturgasprisen (i 2015 estimeres biogasproducenten at få 5,93 kr./m 3 metan svarende til 165 kr./gj). Ved en stigende naturgaspris opnår biogasanlægget kompensation for et faldende variabelt tilskud gennem den højere naturgaspris, (hvilket ikke ville være tilfældet ved en anden substitutionspris). Ovennævnte elementer (organisering/finansiering og substitutionspris) medfører en positiv investeringscase, hvilket er illustreret ved en positiv nettonutidsværdi (NPV) for biogasanlægget i figuren nedenfor (ca. 10 mio.kr.). Det ses yderligere af figuren, at NPV en for leasing- og netselskabet er = 0 kr., hvilket svarer til, at de netop får et afkast svarende til deres afkastkrav gennem løbende leasingydelser og distributionstariffer (5.000) (10.000) (15.000) (20.000) (25.000) Akkumuleret NPV for biogasanlæg Akkumuleret NPV for leasingselskab Akkumuleret NPV for netselskab Kilde: Blue Planet Innov ation (f orudsætninger) og Deloitte (f inansiel modellering) 11

12 Gasudbytte (m3 CH4) Driftsomkostninger Konklusion Decentralt anlæg positiv business case trods frafald af anlægstilskud Business casen er robust over for ændringer i nøgleparametre Tabellerne overfor viser business casens NPV (i t.kr.) angivet i forhold til en række nøgleforudsætninger. I den øverste tabel er NPV ens følsomhed over for ændringer i anlægsinvesteringen og anlæggets driftsomkostninger illustreret. Det ses, at NPV en falder til ca. 8,6 mio.kr. ved en stigning på 5% i anlægsinvesteringen, mens den falder til ca. 6,0 mio.kr. ved en stigning i driftsomkostninger (omkostninger til transport og energiafgrøder ikke indeholdt) på 20%. I den midterste tabel er NVP ens følsomhed over for ændringer i prisen på energiafgrøder og det årlige gasudbytte illustreret. Det ses, at NPV en falder til ca. 7,9 mio.kr. ved en stigning på 10% i prisen på energiafgrøder (majs), mens den falder til ca. 5,5 mio.kr. ved et fald på 5% i gasudbyttet. t.kr. t.kr. Følsomhedsanalyse (på NPV) (10)% (5)% 0 % 5 % 10 % ##### (0) (0) (40)% (20)% % % % (64) (1.367) Kilde: Deloitte-analyse Anlægsinvestering Pris på energiafgrøder (20)% (10)% 0 % 10 % 20 % ##### -0,20-0,10 0,00 0,10 0,20 (10)% (847) (2.790) I den nederste tabel er NPV ens følsomhed over for bortfald af anlægstilskud og en stigning i lånerenten på 2%-point i forhold til base case illustreret. Det ses, at NPV en falder til ca. 5,0 mio.kr. ved bortfald af anlægstilskuddet, mens den falder til ca. 7,7 mio.kr. ved en stigning på 2%-point i lånerenten. (5)% % % % Kilde: Deloitte-analyse Business casens samlede rentabilitet er således robust over for ændringer i nøgleparametre, men relativt mest følsom over for bortfald af anlægstilskud, fald i gasudbyttet og en stigning i de årlige driftsomkostninger i henhold til de definerede følsomhedsscenarier. t.kr. NPV Bortfald af tildelt anlægstilskud Forøget lånerente (+2%-point) Kilde: Deloitte-analyse 12

13 Indhold 1 Introduktion 3 2 Konklusion 10 3 Casebeskrivelse 16 Decentralt anlæg 10 Centralt fællesanlæg 13 4 Værdiansættelsesmetode 24 5 Forudsætninger for business case-analyserne 26 6 Præliminære business case-resultater 40 7 Appendiks 50 13

14 t.kr. Konklusion Centralt fællesanlæg positiv business case afhængig af stabil drift og højt gasudbytte Business casen drevet af intern incitamentsstruktur Business casen for det centrale anlæg er organiseret således, at finansieringen og konstruktionen af biogasanlægget og en tilhørende kraftvarmeenhed, hvorpå biogassen afbrændes til varme- og elformål, varetages af biomasseleverandørerne (landmændene) sammen med en finansiel investor. En større andel af den samlede finansiering forudsættes at kunne realiseres gennem lånefinansiering. Finansieringsstrukturen medfører, at ejerne af biogasanlægget har en relativt stor initial investering, som skal forrentes i forhold til den risiko, ejerne påtager sig ved investeringen. Business casen er helt afhængig af kvaliteten af den tilførte biomasse og en optimal drift af anlægget, da disse elementer i sammenhæng skal sikre et højt og jævnt biogasudbytte. I den forbindelse etableres en hensigtsmæssig incitamentsstruktur for anlægs- og biomasseleverandørerne, således at anlægsleverandørens betaling afhænger af anlæggets performance, mens biomasseleverandørerne afregnes i forhold til kvaliteten af den tilførte biomasse. Modsat det decentrale anlæg har det centrale anlæg den ulempe, at varmen afsættes til et lokalt varmeforsyningsselskab, hvor substitutionsprisen ikke er naturgas, men derimod kul. Kul er billigere end naturgas,og da afregningsprisen ikke er koblet på naturgasprisen, opnår biogasanlægget ikke kompensation, hvis det variable tilskud falder pga. en stigende naturgaspris. På basis af forventede priser på el og varme og tilskud ved anvendelse af biogas til procesformål, estimeres det centrale anlæg at opnå en pris på 5,58 kr./m 3 metan svarende til 155 kr./gj. Det centrale anlæg udgør samlet en positiv investeringscase, hvilket er illustreret ved en positiv NPV for biogasanlægget i figuren nedenfor (ca. 2 mio.kr.). Business casen opnår dog først break even i sit sidste driftsår, hvilket gør casens rentabilitet meget følsom over for ændringer i nøgleparametre (illustreret på næste side) (50.000) ( ) ( ) ( ) Projekt-NPV Kilde: Blue Planet Innov ation (f orudsætninger) og Deloitte(f inansiel modellering) 14

15 Gasudbytte (m3 CH4) Driftsomkostninger Konklusion Centralt fællesanlæg business casen er afhængig af anlægstilskud Business casen er følsom over for ændringer i nøgleparametre Tabellerne overfor viser business casens NPV (i t.kr.) angivet i forhold til en række nøgleforudsætninger I den øverste tabel er NPV ens følsomhed over for ændringer i anlægsinvesteringen og anlæggets driftsomkostninger illustreret. Det ses, at NPV en falder til ca. (5,4 mio.kr.) ved en stigning på 5% i anlægsinvesteringen, mens den falder til ca. (10,2 mio.kr.) ved en stigning i driftsomkostninger (omkostninger til transport og energiafgrøder ikke indeholdt) på 20%. I den midterste tabel er NPV ens følsomhed over for ændringer i prisen på energiafgrøder og det årlige gasudbytte illustreret. Det ses, at NPV en falder til ca. (3,2 mio.kr.) ved en stigning på 10% i prisen på energiafgrøder (majs), mens den falder til ca. (15,1 mio.kr.) ved et fald på 5% i gasudbyttet. I den nederste tabel er NPV ens følsomhed over for bortfald af anlægstilskud og en stigning i lånerenten på 2%-point i forhold til base case illustreret. Det ses, at NPV en falder til ca. (27,5 mio.kr.) ved bortfald af anlægstilskuddet, mens den falder til ca. (9,6 mio.kr.) ved en stigning på 2%-point i lånerenten. Business casens samlede rentabilitet er således meget følsom over for de primære forudsætninger, herunder især gasudbyttet og de årlige driftsomkostninger, hvor relativt lave ændringer kan vælte casen. Et bortfald af anlægstilskud og stigende finansieringsomkostninger vil ligeledes forårsage en negativ case. t.kr. Følsomhedsanalyse (på NPV) (10)% (5)% 0 % 5 % 10 % ##### -0,10-0,05 0,00 0,05 0,10 (40)% (20)% (651) 0 % (5.408) (13.024) 20 % (2.645) (10.241) (17.906) (25.641) 40 % (7.465) (15.098) (22.816) (30.613) (38.489) Kilde: Deloitte-analyse t.kr. Anlægsinvestering (20)% (10)% 0 % 10 % 20 % ##### -0,20-0,10 0,00 0,10 0,20 (10)% (21.628) (27.208) (32.852) (38.647) (44.602) (5)% (4.194) (9.635) (15.111) (20.623) (26.183) 0 % (3.240) (8.671) 5 % % Kilde: Deloitte-analyse t.kr. Pris på energiafgrøder NPV Bortfald af tildelt anlægstilskud (27.514) Forøget lånerente (+2%-point) (9.562) Kilde: Deloitte-analyse 15

16 Indhold 1 Introduktion 3 2 Konklusion 10 3 Casebeskrivelse 16 4 Værdiansættelsesmetode 24 Decentralt anlæg 16 Centralt fællesanlæg 20 5 Forudsætninger for business case-analyserne 26 6 Præliminære business case-resultater 40 7 Appendiks 50 16

17 Casebeskrivelse Decentralt anlæg produktions- og distributionskoncept Casebeskrivelse Biogasprojektet, som involverer casens decentrale anlæg, blev startet i kommunalt regi i Baggrunden for dette initiativ var en hensigt om at gøre den pågældende kommune 100% selvforsynende med vedvarende energi på mellemlang sigt. Biogasproduktions- og distributionskoncept Biogasanlæg Biogasanlæg Biogasanlæg Som et led i denne plan har kommunen sat som målsætning at anvende en større andel af kommunens husdyrgødning (sammen med energiafgrøder) til at fremstille biogas. Visionen omfatter udviklingen af en decentral model, hvor ca. 40 biogasanlæg skal placeres på landbrugsbedrifterne, og biogassen efterfølgende føres via et biogasledningsnet (ca. 200 km) til lokale kraftvarmeværker og andre aftagere, hvor gassen effektivt kan anvendes til el, varme og evt. industriel procesenergi. Visionen omfatter ligeledes, at der etableres lokale opgraderingsenheder, som kan opgradere den producerede biogas og sende den i naturgasnettet. Lokal industri Gaslager Lokalt kraftvarmeværk Opgraderingsenhed Transport Hustand Biogasledningsnet (netselskab med ansvar for biogasnet) Naturgasnet (lokalt distributionsselskab) Kilde: Energinet.dk 17

18 Casebeskrivelse Decentralt anlæg organisationsstruktur Casebeskrivelse Organisationsstrukturen 1 for biogaskonceptet er baseret på et til formålet oprettet selskab, der som moderselskab skal drive 4 datterselskaber (driftsenheder). Organisationsstruktur Moderselskab A/S Formålet med strukturen er, at driftsenhederne opdeles efter formål og dermed kan fokusere på kernedriften, hvad enten det er drift af biogasanlæg, ledningsnet, handel-, service- eller finansieringsvirksomhed. Sekretariat Innovation Organisationen er opdelt i 2 selskaber, som skal skabe et afkast lig med selskabets afkastkrav (Leasingselskabet og Netselskabet) og 2 kommercielle selskaber (Trade og Service), som skal generere størst muligt afkast. I forhold til den konkrete business case-analyse er det alene Leasingselskabet og Netselskabet, som er en del af analysen i sammenhæng med landmændenes driftsselskab (Driftsselskabet). Leasingselskabet varetager finansiering og etablering af biogasanlægget, hvorefter biogasanlægget leases til landmændenes driftsselskab mod en periodisk leasingydelse. Det er hensigten, at Driftsselskabet overtager biogasanlægget efter leasingaftalens udløb. Leasing Biogasanlæg Distributionstarif Leasingydelse Driftsselskab Service Trade Biogas Net Gasforbruger 18 Netselskabet varetager driften af ledningsnettet og står således for at indsamle og distribuere biogassen samt vedligeholde ledningsnettet mod betaling af en distributionstarif per m 3 transporteret biogas. 1 Organisationsstrukturen er ikke endeligt fastlagt på detailniveau, om end det overordnede setup er fastlagt i henhold til det illustrerede. Service/produkt Pengestrømme Inkluderet i business case-analysen Kilde: Blue Planet Innovation

19 Casebeskrivelse Decentralt anlæg biomasseforsyning Husdyrgødning er den primære forsyningskilde Biomasseforsyning til decentralt anlæg De tilknyttede landmænd råder over de gylleressourcer, der er nødvendige til at drive biogasanlægget med fuld kapacitet. Derudover er der mulighed for at sikre tilførsel af plantebiomasse. Ejeren af biogasanlægget (som leaser det ud til landmændene) bidrager til optimering af forsyningssikkerheden ved at etablere en servicefunktion med oversigt over potentielle yderligere gylleleverancer i lokalområdet, som vil kunne træde til ved bortfald af anden forventet biomasse. Landmændene 70,5t tons husdyrgødning (85%) 12,5t tons energiafgrøder (15%) Planteavlerne Biomassesammensætningen til anlægget består af en blanding af husdyrgødning og energiafgrøder. Husdyrgødningen (85%) forventes primært at bestå af svinegylle og herudover primært kvæggylle. Energiafgrøder (som primært er majs) udgør ca. 15% af den samlede biomasse. Anlægget forventes at have alle biogasleverandører inden for en radius af 6 km og en gennemsnitlig afstand til anlægget på 2,5 km, hvilket sikrer en effektiv biomasseforsyning. Biogasanlæg Lokale eksterne landmænd Supplerende biomasseforsyning efter behov På grund af den korte afstand fra forsyningskilden til biogasanlægget forventes størstedelen at blive transporteret via etablerede rørledninger (ca. 8 km). Kilde: Blue Planet Innovation 19

20 Indhold 1 Introduktion 3 2 Konklusion 10 3 Casebeskrivelse 16 4 Værdiansættelsesmetode 24 Decentralt anlæg 16 Centralt fællesanlæg 20 5 Forudsætninger for business case-analyserne 26 6 Præliminære business case-resultater 40 7 Appendiks 50 20

21 Casebeskrivelse Centralt fællesanlæg organisationsstruktur Casebeskrivelse På foranledning af kommunale visioner for de kommende års lokale klimaindsats blev der i 2010 initieret et biogasprojekt af en større gruppe landmænd. Landmændene blev siden organiseret i et planlægningsandelsselskab, hvor andelshaverne tilsammen har indskudt ca. 10,3 mio.kr. som opstartskapital til projektmodning. 10,3 mio.kr. 100% ejerandel Landmænd Organisationsstruktur Alle leverandører af biomassen bliver andelshavere og tildeles ejerandele i henhold til husdyrholdets størrelse eller antal dyreenheder. Der vil blive stillet et minimumskrav til kvaliteten af den leverede biomasse (endnu ikke fastlagt), men denne er i sig selv ikke bestemmende for tildelingen af ejerandele. Det forventes, at der efterfølgende indgås en aftale med en partner om et kapitalindskud, mod at denne partner modtager 50% af ejerskabet i det nye aktieselskab, hvortil rettigheder og pligter fra andelsselskabet overdrages. 10,3 mio.kr. 50% ejerandel Andelsselskab NewCo A/S (biogasanlæg) Egenkapital på 20,6 mio.kr. Kapitalpartner 10,3 mio.kr. 50% ejerandel Den samlede selskabskapital forventes herefter at udgøre 20,6 mio.kr. Kilde: Blue Planet Innovation 21

22 Casebeskrivelse Centralt fællesanlæg incitamentsstruktur og driftsstrategi Casebeskrivelse En hensigtsmæssig incitamentsstruktur for biomasseleverandørerne er grundlaget, der skal sikre forsyningssikkerheden og derigennem et rentabelt fællesanlæg. Incitamentsstrukturen for landmændene vil omfatte en afregningsmodel, som belønner biomassekvaliteten (rette tørstofindholdet). Driftsstrategi Driftsstrategi For leverandørerne af plantebiomasse (primært majs) vil incitamentet være en fast langsigtet afsætning til en tilfredsstillende pris. Flere lokale leverandører har tilkendegivet, at de er villige til at indgå længerevarende leverandørkontrakter for at fastlåse prisen på energiafgrøderne. Samdrift med lokale biogasanlæg Samdrift med byggeentreprenør Driftsstrategien for fællesanlægget er todelt. Der fokuseres både på optimering af driften gennem lokale samarbejder (1) og på at sikre den rette incitamentsstruktur for anlægsleverandøren (2). De lokale samarbejder omfatter fælles overvågning og bemanding ved sygdom, samt benchmarking på tværs af anlæg for at sikre optimal drift. Anlægsleverandørens incitament sikres bl.a. ved, at denne skal medfinansiere og drive anlægget i de første 3 driftsår mod at få en andel af anlæggets overskud. Overvågning og bemanding ved sygdom Benchmarking af forsyning og produktion Sikring af incitament til leverance af kvalitetsanlæg Sikring af erfaren driftsherre på kort sigt Kilde: Blue Planet Innovation 22

23 Casebeskrivelse Centralt fællesanlæg biomasseforsyning Husdyrgødning er den primære forsyningskilde Biomasseforsyning til centralt fællesanlæg Biogasanlægget forventes at omsætte ca. 50% af kommunens husdyrgødning og aftage gyllen inden for en kørselsafstand på 17 km. Der vurderes stadig at være en betydelig uudnyttet biomasseressource uden for leverandørselskabet og i fornuftig kørselsafstand til den forventede placering af biogasanlægget. Sammensætningen af biomasse til anlægget forventes at bestå af en blanding af husdyrgødning, energiafgrøder og affaldsprodukter. Husdyrgødningen vil afdække størstedelen af den nødvendige biomasse (91%), mens energiafgrøder og halm (8%) og affaldsprodukter (2%) vil stå for en mindre del. Leverandørselskab 290t tons husdyrgødning (90,5%) Planteavlerne Biogasanlæg 24t tons energiafgrøder og halm (7,5%) Industri- og naturaffald 6t tons affald (2%) Biomassesammensætningen er robust i form af velkendte biomasser i afbalancerede forhold, som ikke medfører risiko for kvælstofhæmning af processen eller risiko for at overskride de kritiske grænser for tørstofindholdet. Transporten af gylle vil foregå med gyllelastvogne. Gyllen afhentes hos landmanden og tilbagebringes i afgasset form i samme arbejdsgang. Lokale eksterne landmænd Potentiel yderligere biomasseforsyning Den øvrige biomasse leveres via lastvogne, men vil i højere grad være sæsonbetonet, alt efter anlæggets forsyningsbehov. Kilde: Blue Planet Innovation 23

24 Indhold 1 Introduktion 3 2 Konklusion 10 3 Casebeskrivelse 16 4 Værdiansættelsesmetode 24 5 Forudsætninger for business case-analyserne 26 6 Præliminære business case-resultater 40 7 Appendiks 50 24

25 Værdiansættelsesmetode Diskonteret pengestrømsanalyse Vurderingstilgang De præliminære business case-analyser vurderes ved brug af en diskonteret pengestrømanalyse, hvor de genererede frie pengestrømme (pengestrømme til ejere og långivere) tilbagediskonteres med projektets vægtede afkastkrav (WACC). De frie pengestrømme (FCF) estimeres som vist i figuren øverst til højre, hvor driftsomkostninger, betalt skat og investeringer i anlæg og arbejdskapital fratrækkes den genererede omsætning. Beregning af frie pengestrømme (FCF) Indtægter Pengestrømsanalyse EBITDA Omkostninger De estimerede pengestrømme diskonteres herefter med projektets WACC, som vist i figuren nederst til højre. Projektets WACC tager højde for både projektets driftsmæssige og finansielle risiko. Opnår casen en positiv NPV af de diskonterede frie pengestrømme, er investeringscasen positiv og kan således honorere afkastkravet fra såvel ejerne som långiverne. Kilde: Deloitte Capex Skat Arbejdskapitalbinding FCF Tilbagediskontering af FCF Som beskrevet tidligere for det decentrale biogasanlæg betaler landmændenes driftsselskab en leasingydelse til et leasingselskab, som opfører og udlejer biogasanlægget til landmændene. Ligeledes betales en distributionstarif til Netselskabet, der etablerer, driver og vedligeholder biogasledningsnettet. NPV for projektet FCF 1 FCF 2 FCF 3... FCF 19 FCF 20 Leasingydelsen og distributionstariffen beregnes med udgangspunkt i, at selskaberne alene skal have et afkast, der svarer til den risiko, som selskaberne påtager sig. Niveauet bestemmes således med udgangspunkt i at selskaberne opnår en NPV = 0 (hvormed selskaberne netop genererer et afkast lig med afkastkravet). Kilde: Deloitte FCF 0 WACC 25

OKTOBER 2013 BIOGAS TASKFORCE BUSINESS CASE FOR BIOGASANLÆG MED AFSÆTNING TIL NATURGASNETTET

OKTOBER 2013 BIOGAS TASKFORCE BUSINESS CASE FOR BIOGASANLÆG MED AFSÆTNING TIL NATURGASNETTET OKTOBER 2013 BIOGAS TASKFORCE BUSINESS CASE FOR BIOGASANLÆG MED AFSÆTNING TIL NATURGASNETTET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER

Læs mere

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup Helge Lorenzen LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Flere fordele og muligheder Hæve andelen af vedvarende energi.

Læs mere

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger Helge Lorenzen DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Forudsætninger lige nu! Elpris på 77,2 øre/kwh (højere pris i vente). Anlægstilskud

Læs mere

Biogas Taskforce. Status for arbejdet Temamøde Brancheforeningen for biogas 5. marts 2013

Biogas Taskforce. Status for arbejdet Temamøde Brancheforeningen for biogas 5. marts 2013 Biogas Taskforce Status for arbejdet Temamøde Brancheforeningen for biogas 5. marts 2013 Energiaftalen af 22. marts 2012: taskforce skal undersøge og understøtte konkrete biogasprojekter med henblik på

Læs mere

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for biogas

Oversigt over støtteregler mv. for biogas NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato Marts 2017 Oversigt over støtteregler mv. for biogas Dette notat indeholder en beskrivelse af de nuværende støtteregler for biogas. Afregningsreglerne i dette notat er angivet

Læs mere

Omlægning af støtten til biogas

Omlægning af støtten til biogas N O T AT 11.april 2011 J.nr. 3401/1001-2919 Ref. Omlægning af støtten til biogas Med Energistrategi 2050 er der for at fremme udnyttelsen af biogas foreslået, dels at støtten omlægges, og dels at den forøges.

Læs mere

Sønderjysk Biogas I/S. 21. oktober 2013 v. Marina Berndt projektleder i leverandørforening

Sønderjysk Biogas I/S. 21. oktober 2013 v. Marina Berndt projektleder i leverandørforening Sønderjysk Biogas I/S 21. oktober 2013 v. Marina Berndt projektleder i leverandørforening Gode forudsætninger for biogas i Danmark Bred politisk vilje Produktion af vedvarende energi baseret på troværdige,

Læs mere

National strategi for biogas

National strategi for biogas National strategi for biogas Gastekniske Dage Munkebjerg Hotel, Vejle, 11. maj 2010 Thomas Bastholm Bille, kontorchef Energistyrelsen Grøn energi Statsministeren, åbningstalen 7. oktober 2008: Vi vil gøre

Læs mere

Rapport fra Biogas Taskforce. Skive 12. juni 2014 Bodil Harder, projektleder, Energistyrelsen

Rapport fra Biogas Taskforce. Skive 12. juni 2014 Bodil Harder, projektleder, Energistyrelsen Rapport fra Biogas Taskforce Skive 12. juni 2014 Bodil Harder, projektleder, Energistyrelsen Energiaftalen af 22. marts 2012: Biogas Taskforce skal undersøge og understøtte konkrete biogasprojekter med

Læs mere

Udfordringer for biogasudbygningen. Det vestjyske ressourceområde Herning d Per Alex Sørensen

Udfordringer for biogasudbygningen. Det vestjyske ressourceområde Herning d Per Alex Sørensen Udfordringer for biogasudbygningen Det vestjyske ressourceområde Herning d.16.09.2014 Per Alex Sørensen 1 Udfordringer for biogasudbygningen Det vestjyske ressourceområde Herning d.16.09.2014 Per Alex

Læs mere

Status for rammebetingelser for biogas efter energiforliget. Gastekniske dage 13. januar 2013 Bodil Harder, Biogas Taskforce, Energistyrelsen

Status for rammebetingelser for biogas efter energiforliget. Gastekniske dage 13. januar 2013 Bodil Harder, Biogas Taskforce, Energistyrelsen Status for rammebetingelser for biogas efter energiforliget Gastekniske dage 13. januar 2013 Bodil Harder, Biogas Taskforce, Energistyrelsen Oversigt Mål for biogas Energiaftalen om biogas, Driftsstøtten

Læs mere

Er der økonomi i Biogas?

Er der økonomi i Biogas? Er der økonomi i Biogas? Kurt Hjort-Gregersen cand. agro, (Jordbrugsøkonomi) Fødevareøkonomisk Institut- (KVL) Københavns Universitet Biogas er en knaldgod ide som redskab i klimapolitikken Fortrængningsomkostninger,

Læs mere

Notat. Foreløbige finansielle beregninger for Skálafjarðartunnilin projektet. Forudsætninger og antagelser

Notat. Foreløbige finansielle beregninger for Skálafjarðartunnilin projektet. Forudsætninger og antagelser Deloitte Financial Advisory Services A/S CVR-nr. 25 84 91 4 Weidekampsgade 6 Postboks 16 9 København C Notat Telefon 36 1 2 3 Telefax 36 1 2 4 www.deloitte.dk Foreløbige finansielle beregninger for Skálafjarðartunnilin

Læs mere

Grøn Vækst og biogas sådan vil vi sikre, at målet bliver nået

Grøn Vækst og biogas sådan vil vi sikre, at målet bliver nået Grøn Vækst og biogas sådan vil vi sikre, at målet bliver nået Plantekongres Herning, 12-14 januar 2010 Søren Tafdrup Biogasspecialist, st@ens.dk Grøn Vækst aftalen om landbruget som leverandør af grøn

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø

Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø Husdyrgødning, halmtilsætning, metanisering og afsætning af procesvarme Af Torkild Birkmose RAPPORT Marts 2015 INDHOLD 1. Indledning og baggrund...

Læs mere

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas N O T AT 21. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas Spørgsmål 1: Hvor stor en årlig energimængde i TJ kan med Vores energi opnås yderligere via biogas i år

Læs mere

Biogas. Fælles mål. Strategi

Biogas. Fælles mål. Strategi Udkast til strategi 17.03.2015 Biogas Fælles mål I 2025 udnyttes optil 75 % af al husdyrgødning til biogasproduktion. Biogassen producers primært på eksisterende biogasanlæg samt nye større biogasanlæg.

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

FJERNVARME PÅ GRØN GAS

FJERNVARME PÅ GRØN GAS FJERNVARME PÅ GRØN GAS GASKONFERENCE 2014 Astrid Birnbaum Det vil jeg sige noget om Fjernvarme - gas Udfordringer Muligheder Fjernvarme i fremtiden Biogas DANSK FJERNVARME Brancheorganisation for 405 medlemmer,

Læs mere

Faaborg Midtfyn Biogas Status og hvad har vi lært. Brancheforeningen for biogas København 5. Marts 2013

Faaborg Midtfyn Biogas Status og hvad har vi lært. Brancheforeningen for biogas København 5. Marts 2013 Faaborg Midtfyn Biogas Status og hvad har vi lært Brancheforeningen for biogas København 5. Marts 2013 Faaborg Midtfyn Biogas - Lidt historie Faaborg Midtfyn kommune medtager biogasanlæg i klimaplan (2009)

Læs mere

Danske Havne. Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY. August 2014

Danske Havne. Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY. August 2014 Danske Havne Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY August 2014 Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv Danske havne har ambitiøse udviklingsplaner baseret på nye

Læs mere

Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas"

Baggrundsnotat: Grøn gas er fremtidens gas Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas" Gasinfrastrukturen er værdifuld for den grønne omstilling Det danske gassystems rolle forventes, som med de øvrige dele af energisystemet (elsystemet, fjernvarmesystemet

Læs mere

UDDRAG AF ÅRSRAPPORTEN 2016 CVR-nr

UDDRAG AF ÅRSRAPPORTEN 2016 CVR-nr BIOGAS UDDRAG AF ÅRSRAPPORTEN 2016 CVR-nr. 32266266 BIOGAS INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Pengestrømsopgørelse 10 UDGIVER Maabjerg Energy

Læs mere

Forudsætninger for valg af biogasstruktur Økonomisk grundlag mht. anlægsstørrelser og afsætningskanaler.

Forudsætninger for valg af biogasstruktur Økonomisk grundlag mht. anlægsstørrelser og afsætningskanaler. Att: Niels Peter Lauridsen 14. juli 2010 Herning Kommune Forudsætninger for valg af biogasstruktur Økonomisk grundlag mht. anlægsstørrelser og afsætningskanaler. Fordele og ulemper ved følgende forskellige

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

Finansiering af biogasanlæg. Præsenteret for Biogasforeningen

Finansiering af biogasanlæg. Præsenteret for Biogasforeningen Præsenteret for Biogasforeningen 9. december 2013 Agenda 1 Introduktion til Deloitte 2 Biogasmarkedet i dag 3 Finansieringsmodeller og potentielle investorer 4 Barrierer i biogasmarkedet 5 Anbefalinger

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud K/S MANDO 47 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud Investering i attraktive solceller lokaliseret i midten af Tyskland Taganlæg opført i 2012 og fuldt tilsluttet i 2013 En andel på 11,11 %

Læs mere

RKSK-Modellen for biogas

RKSK-Modellen for biogas RKSK-Modellen for biogas Energinet.dk 18.8 2009 Lars Byberg, Bioenergikoordinator Ringkøbing-Skjern Kommune Selvforsynende med Vedvarende Energi i 2020 Bioenergi Vind Bioenergi Transport 100 % VE Byggeri

Læs mere

Ansøgning om kommunal garantistillelse til etablering af biogasanlæg med gasforsyning til Faaborg Forsynings fjernvarmeforsyning

Ansøgning om kommunal garantistillelse til etablering af biogasanlæg med gasforsyning til Faaborg Forsynings fjernvarmeforsyning 7. januar 2011 Lars Baadstorp Lars.Baadstorp@PlanAction.dk Faaborg-Midtfyn kommune Ansøgning om kommunal garantistillelse til etablering af biogasanlæg med gasforsyning til Faaborg Forsynings fjernvarmeforsyning

Læs mere

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Anvendt model: Variant

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas 14. december 2015 Vejledning vedrørende pristillæg til biogas Denne vejledning vedrører Energinet.dk s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Landbruget som energileverandør. Landsbyenergi i Avnbøl-Ullerup. 12. december 2011

Landbruget som energileverandør. Landsbyenergi i Avnbøl-Ullerup. 12. december 2011 Landbruget som energileverandør Landsbyenergi i Avnbøl-Ullerup 12. december 2011 Landsbyenergi i Avnbøl-Ullerup 1. Præsentation 2. Anvendelse af biogas lokalt 3. Erfaringer fra lignende projekter 4. Kan

Læs mere

Kværndrup Fjernvarme AmbA. Kalkule solvarme

Kværndrup Fjernvarme AmbA. Kalkule solvarme Kværndrup Fjernvarme AmbA Kalkule solvarme 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forudsætninger og kommentarer til kalkule for solvarme 3 Forudsætninger og kommentarer til budgettet for 2013-14 5

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Biogas hviler på tre ben Biogas Økonomi Landbrug Energi, miljø og klima det går galt på kun to! Energi, miljø og klima Landbrug Biogas og Grøn Vækst Den

Læs mere

Er der penge i skidtet?

Er der penge i skidtet? Er der penge i skidtet? Gasnettet, oprindelsescertifikater og ny støtteordning Foreningen for Danske Biogasanlæg Dorte Gren Kristiansen dgk@energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Indhold 1. Energinet.dk s opgaver

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

St. Merløse Varme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

St. Merløse Varme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet

Læs mere

Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø. Af Torkild Birkmose NOTAT

Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø. Af Torkild Birkmose NOTAT Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø Af Torkild Birkmose NOTAT Januar 2015 INDHOLD 1. Indledning og baggrund... 3 2. Eksisterende og planlagte biogasanlæg... 3 3. Nye anlæg... 4 4.

Læs mere

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi Kraftvarmeteknologi 28. feb. 11 Kraftvarmeteknologi Vision Danmark skal være det globale kompetencecenter for udvikling og kommercialisering af bæredygtig teknologi og viden på bioenergiområdet. Bidrage

Læs mere

Biogas mulighederne for afsætning. 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent

Biogas mulighederne for afsætning. 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent Biogas mulighederne for afsætning 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent Om Dansk Energi Dansk Energi er en erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark Dansk Energi styres og

Læs mere

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Disposition Langt sigt! Hvorfor overhovedet gas i transport? Scenarieanalyserne Kort sigt! Rammerne

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 5 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 5 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 5 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed har aktiveret låneomkostninger, der er inkluderet under materielle aktiver med følgende beløb (i mio. kr.): År 2018 2009 2010 2011 Aktiverede

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,!

VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,! VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,! MILJØEFFEKTER!OG#ØKONOMI#FOR# BIOGASANLÆG! Modelbeskrivelse,og,vejledning,til,regnearksmodel,, SamarbejdsprojektmellemBiogassekretariatetogRoskildeUniversitet AndersM.Fredenslund&TygeKjær

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Hvilke roller og opgaver skal kommunernes energiselskaber have i udvikling af optimale rammer for fjernvarmen, og hvordan skal selskaberne samarbejde på tværs af kommuner?

Læs mere

K/S MANDO 46. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud

K/S MANDO 46. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud K/S MANDO 46 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud Investering i attraktive solceller lokaliseret i midten af Tyskland Taganlæg opført i 2012 og fuldt tilsluttet i 2013 En andel på 10 % kræver

Læs mere

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Medlem af Grant Thornton International

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06 NOTAT, den 27. september 2011 Benchmarking med Sønderborg Fjernvarme Indledning Der har været en debat i medierne omkring prisniveauet for Varmeværk i forhold til andre varmeværker blandt andet Sønderborg

Læs mere

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14 Uddrag af Årsrapport for 1. juni 2014-31. maj 2015 Forslag til Budget for regnskabsåret 2015/16 CVR-nr. 68 32 62 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier N O T AT 1. juli 2014 J.nr. 4005/4007-0015 Klima og energiøkonomi Ref: RIN/JLUN Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier Med udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikataloger 1 samt brændsels-

Læs mere

Det danske biogassamfund anno 2015

Det danske biogassamfund anno 2015 Dansk Gasforenings Årsmøde Nyborg Strand 20. november 2009 Det danske biogassamfund anno 2015 Bruno Sander Nielsen Rådgivere leverandører Biogasfællesog gårdanlæg Energisektoren Forsknings-- og vidensinstitutioner

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

1. Introduktion. Prefeasibility undersøgelse Biogasanlæg ved Orupgaard Biogasanlæg med kraftvarmeanlæg i Guldborgsund Kommune. Dok.Case.3.

1. Introduktion. Prefeasibility undersøgelse Biogasanlæg ved Orupgaard Biogasanlæg med kraftvarmeanlæg i Guldborgsund Kommune. Dok.Case.3. Dok.Case.3.10 Prefeasibility undersøgelse Biogasanlæg ved Orupgaard Biogasanlæg med kraftvarmeanlæg i Guldborgsund Kommune Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Opdateret

Læs mere

Beslutningsgrundlag for Grøn Gas investeringer WP2 under Grøn Gas Erhvervsklynge

Beslutningsgrundlag for Grøn Gas investeringer WP2 under Grøn Gas Erhvervsklynge Beslutningsgrundlag for Grøn Gas investeringer WP2 under Grøn Gas Erhvervsklynge 1 Grøn Gas Erhvervsklynge Består af en række erhvervsvirksomheder, forsyningsvirksomheder, kommuner og forskningsinstitutioner

Læs mere

Sønderjysk Biogas. Vi gi r byen gas

Sønderjysk Biogas. Vi gi r byen gas Sønderjysk Biogas Vi gi r byen gas Sønderjysk Landboforening og Nordic BioEnergy underskrev i april 2008 samarbejdsaftalen vedrørende projektet Sønderjysk Biogas 2008 Med det formål at etablere 1 4 biogasanlæg

Læs mere

Hvad vil et naturgasselskab med biogas?

Hvad vil et naturgasselskab med biogas? Hvad vil et naturgasselskab med biogas? Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen Økonomiseminar 8. december 2014 Foreningen danske biogasanlæg 12-12-2014 1 GASSENS ROLLE INTERNATIONALT SET DANMARK Gas udfases

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Kommunernes rolle i biogasudbygningen Fokus: anvendelsen af biogas i energisystemet

Kommunernes rolle i biogasudbygningen Fokus: anvendelsen af biogas i energisystemet Kommunernes rolle i biogasudbygningen Fokus: anvendelsen af biogas i energisystemet Ringkøbing den 21. maj 2013 Bodil Harder, Biogas Taskforce, Energistyrelsen Oversigt Biogas Taskforce Formål med dagen

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.

Læs mere

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012 Kommunal omdannelse af fjernvarme-afdelinger til selvstændige selskaber Jess Møller Carlsen, Sekretariatet for Energitilsynet Indledning (beskrivelse af problemstillingen) Kommunale fjernvarmeforsyninger

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2015/2016 Det har været et mildt regnskabsår med kun 2.665 skygge-graddage mod 3.112 skygge-graddage i et normalt år. Vi har modtaget 13.356

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

Fjernvarme Fyns bemærkninger har samme inddeling som NGF s høringssvar.

Fjernvarme Fyns bemærkninger har samme inddeling som NGF s høringssvar. NOTAT Projekt Fjernvarme Fyn - Projektforslag Faaborg-Midtfyn Kunde Fjernvarme Fyn Notat nr. 2 Dato 2013-10-11 Til Faaborg-Midtfyn Kommune Fra Søren Vesterby Knudsen Kopi til Peer Andersen, Fjernvarme

Læs mere

NATURE ENERGY HOLSTED Erfaring med etablering og drift. Driftsleder Jan Sommerstær GASTEKNISKE DAGE 2016

NATURE ENERGY HOLSTED Erfaring med etablering og drift. Driftsleder Jan Sommerstær GASTEKNISKE DAGE 2016 NATURE ENERGY HOLSTED Erfaring med etablering og drift Driftsleder Jan Sommerstær GASTEKNISKE DAGE 2016 23-05-2016 AGENDA Om Nature Energy Status på biogasanlæg Vores partnerskabsmodel Nature Energy Holsted

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 80 Offentligt Notat Sagsansvarlig Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Brørup-Holsted Biogas a.m.b.a. Bionaturgas Danmark A/S Natur- og Erhvervsstyrelsen 39 mio. kr. Brørup-Holsted Biogas a.m.b.a.

Brørup-Holsted Biogas a.m.b.a. Bionaturgas Danmark A/S Natur- og Erhvervsstyrelsen 39 mio. kr. Brørup-Holsted Biogas a.m.b.a. Bionaturgas Holsted er et projekt opstartet af landmandsforeningen Brørup-Holsted Biogas a.m.b.a. Foreningen har siden 2008 arbejdet på planerne om et biogasanlæg og indgik i 2013 en aftale med Bionaturgas

Læs mere

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Sådan sikres fremtidens elproduktionskapacitet Kasper Nagel, Nina Detlefsen og John Tang Side 1 Dato: 25.02.2016 Udarbejdet af: Kasper Nagel, Nina Detlefsen

Læs mere

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-142-00012 Ref:Medal Den 11. juni 2013 Klimaplan Udsortering af plast fra affald 1. Beskrivelse af virkemidlet Dette virkemiddel består i at kommunerne fastsætter regler for

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del. Erhvervsøkonomi 2. delprøve. Eksamen, juni Onsdag den 11. juni 2008 kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del. Erhvervsøkonomi 2. delprøve. Eksamen, juni Onsdag den 11. juni 2008 kl Side 1 af 5 sider Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del Erhvervsøkonomi 2. delprøve Eksamen, juni 2008 Onsdag den 11. juni 2008 kl. 14.00-18.00 Alle hjælpemidler er tilladt. Det betyder bøger, noter,

Læs mere

Egedal Kommune. Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus. 1. Baggrund og formål

Egedal Kommune. Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus. 1. Baggrund og formål Egedal Kommune Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus 1. Baggrund og formål Nærværende notat gengiver resultaterne af de følsomhedsberegninger, der er gennemført som led i beskrivelsen

Læs mere

Svendborg Kraftvarme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

Svendborg Kraftvarme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Svendborg Kraftvarme A/S under stiftelse

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk

Læs mere

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning 15. maj 2017 Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger 1. Indledning Dette notat beskriver forskellige støtteformer til vindenergi og notatet illustrerer

Læs mere

Varmepumper i energispareordningen. Ordningens indflydelse på investeringer

Varmepumper i energispareordningen. Ordningens indflydelse på investeringer Varmepumper i energispareordningen Ordningens indflydelse på investeringer Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling,

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel university of copenhagen Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel Publication date: 2013 Document

Læs mere

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi. Brian H. Jacobsen Frederik M. Laugesen Alex Dubgaard Mikkel Bojesen

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi. Brian H. Jacobsen Frederik M. Laugesen Alex Dubgaard Mikkel Bojesen Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Brian H. Jacobsen Frederik M. Laugesen Alex Dubgaard Mikkel Bojesen 220 IFRO Rapport 220 Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts-

Læs mere

Biogas Taskforce og kommende bæredygtighedskrav til biogasproduktion

Biogas Taskforce og kommende bæredygtighedskrav til biogasproduktion Energistyrelsens arbejde med biogas Biogas Taskforce og kommende bæredygtighedskrav til biogasproduktion Odense 3. september 2014 Bodil Harder, projektleder, Energistyrelsen BIOGAS TASKFORCE Energiaftalen

Læs mere