Tilbudspligt. Erhvervslejeret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbudspligt. Erhvervslejeret"

Transkript

1 Tilbudspligt Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Tilbudspligt Introduktion Definition Tilbudspligt er en lovbestemt forkøbsret til en boligudlejningsejendom for en af lejerne nystiftet andelsboligforening. Vedrører reelt lejeloven, men det er ofte relevant i praksis som advokat. Rettighedssubjektet er den nystiftede andelsboligforening, i det ligger at denne ikke eksisterede da forkøbsretten kom til eksistens. LL Omfattede ejendomme LL 100, stk. 2 Rene beboelsesejendomme med mindst 6 lejligheder. Begrebet beboelseslejlighed må tages bogstaveligt, således f.eks. garagelejemål, kælderrum e.l. ikke tælles med. Udelukkende anvendes til beboelse skal forstås bogstaveligt Blandede lejemål => omfattet U Ø I afgørelsen fik lejerne ikke medhold i, at bestemmelserne om tilbudspligt skulle anvendes. Udlejningsejendommen indeholdt 6 beboelseslejemål, hvoraf to af dem med udlejers accept ligeledes var udlejet til erhverv. Andre ejendomme med 13 beboelseslejligheder. Andre blandede ejendomme. Dvs. tilbudspligten omfatter således ikke en ejendom med færre end 13 beboelseslejligheder jf. 100, stk. 2, når ejendommen indeholder lokaler, der udlejes til erhverv, hobby- eller lagerformål, Enkeltværelser er pr. definition ikke lejligheder. Ejendomsbegrebet ved tilbudspligt Det udvidede fast ejendomsbegreb (baggrundsviden) BRL 4a Som én ejendom anses: Flere ejerlejligheder under samme ejerforening ejet at samme udlejer. Samlet bebyggelse, men kun hvis: Samme ejer. Opført kontinuerligt og Fælles friarealer eller driftsfællesskab. Samvurderede eller samnoterede ejendomme. Tilbudspligt 1

2 Dansk rets almindelige faste ejendomsbegreb Gælder for tilbudspligten. Da det ikke er angivet anderledes. U Ø Det udvidede fast ejendomsbegreb gælder kun hvor det er specielt angivet. ellers gælder dansk rets almindelige fast ejendomsbegreb. Boligkompleks bestående af 5 ejendommen med hver især færre end 13 beboelseslejemål. Udstykningslovens 2 Ét matrikelnummer eller flere matrikelnumre som efter notering i matriklen skal holdes forenet. Gerne eksempler på metoden. Samling af to matrikler. TL 19, stk. 1 Bygning på fremmed grund. Opnår sit eget ejendomsblad i tingbogen. Ejerlejlighedslovens 4, stk.1 En ejerlejlighed anses som en selvstændig fast ejendom. Derfor vil en ejerlejlighed der omfatter fx 12 beboelseslejligheder også være omfattet af tilbudspligtsreglerne. Opsummeret i EL 3. Begrebet beboelseslejlighed LL 100, stk. 2 grænsen mellem 1. og 2. pkt. HR: (Modif): U H Værelser var udlejet på én kontrakt med køkken og bad var én lejlighed. U V Flere værelser udlejet til samme lejer. Udlejer mente at der var tale om flere lejligheder (rettere enkeltværelser). Højesteret anderledes. Udlejning af værelse med adgang til køkken var ikke en lejlighed. Succesivt indgået lejemål. => Beboelseslejlighed er et helt lokale med eget køkken med afløb. Køkkenet skal ikke nødvendigvis være i sit eget lokale. Bad og toilet ikke nødvendigt. Et køkken kræver at det er et afløb. Ikke nok med øvrig køkkenfaciliteter. Køkkenet kan være integreret i værelset. U Ø To lejere havde tilladelse til at drive erhverv fra lejligheden. Byretten interessant Lægger vægt på udelukkende. Mindre intensiv erhvervsudnyttelse ikke tilstrækkelig. (Hjemmekontor) Hvis man bliver nødt til at spørge udlejeren om lov => intensiv En udlejningsejendom bestod af 6 lejligheder, hvoraf 4 udelukkende anvendtes til beboelse, mens 2 lejligheder anvendtes dels til beboelse og dels til erhverv, efter aftale med udlejer. Antaget at ejendommen ikke var omfattet af lejelovens 100 stk. 2 første pkt, da det ikke var Tilbudspligt 2

3 Overdragelse udelukkende anvendt til beboelse., og lejerne fik ikke medhold i, at ejeren havde pligt til at tilbyde dem ejendommen før salg til anden side To dommere: ordlyden lægges til grund, da man ikke kunne sige at lejligheden udelukkende blev anvendt til beboelse Det rejser spørgsmålet om der er forskel på 1. og 2. pkt. (Dette tror Henrik dog ikke, da han mener at der lægger den samme fortolkning bag disse). TBB V Herudover sagde Byrettens flertal, at når der kræves samtykke til erhvervet (lægepraksis) så går det udover beboelse. Dvs. hvis man har et hjemmekontor så er det ikke noget man skal spørge udlejeren om lov og dette er derfor indenfor beboelseslejligheden. Erhvervsvirksomheden skal derfor være så intensiv at man bliver nødt til at spørge udlejeren for at det kommer ud af beboelsesbegrebet. Uudlejet garage medførte ikke bortfald af tilbudspligt. Den skulle ikke medtages, da ejeren selv benyttede den til opmagasinering. Der skal være tale om en aktuel udlejning Der skal ikke meget til for at komme ud af tilbudspligtsreglerne. F.eks. kan ejeren udleje en del af kælderen til lager til en erhvervsdrivende, og så er ejendommen ikke udelukkende udlejet til bolig. HWJ : Der er aktuel udlejning, hvis den forsøges udlejet, og at det lykkes på et tidspunkt. Hentet fra momsreglerne (Måske). LL 100, stk. 1 - inden ejendommen overdrages til anden side LL 102, stk. 2 - overdrages ved salg, gave... Overdragelse er en viljesbestemt overgang af et aktiv => f.eks. at arv ikke er omfattet. Omfatter i almindelighed også tvangsauktion Konkursboet er normalt ikke nogen overdragelse. Bemærkningerne udtaler: Da tvangsauktion ikke kan anses for en overdragelse, har man undladt at nævne tvangsauktion som en undtagelse. U Ø Enig teori: Forkøbsret kan gøres gældende på tvangsauktion. => en tvangsauktion er en overdragelse. Tilbudspligten finder ikke anvendelse på tvangsauktion. Gomard: Tvangsauktion er overdragelse men pga forarbejder er tilbudspligt ikke omfattet. => uafklaret men formentlig udløses ikke tilbudspligt. Næppe passivitet for lejerne almindelig forældelse Hvorledes skal tilbudspligten opfyldes i tvangsauktions situationen? Svært at gøre gældende, da prisen ikke er fastsat. Selskabsretlige overdragelser LL 102, stk. 1 Overdragelse af kapitalandele i aktie- og anpartsselskaber, når erhververen opnår majoritet af stemmer. Tilbudspligt 3

4 U H Overdragelse af aktier i moderselskab udløser ikke tilbudspligt. Tilbudspligten kan i almindelighed fortolkes indskrænkende. Dommen udtaler endvidere: [Tilbudspligten] indebærer således et væsentligt indgreb i sædvanlige ejerbeføjelser. Bestemmelsens anvendelsesområde kan på denne baggrund ikke udstrækkes ud over, hvad der efter ordlyd og motiver med sikkerhed kan lægges til grund. Fusion og spaltning Fusion Ved fusion gælder tilbudspligten kun ved overdragelser. Var ejendommen før fusionen ejet af fortsættende selskab, udløses tilbudspligten derfor ikke. Spaltning Medmindre nye aktionær/anpartshaver i det fortsættende selskab opnår aktiemajoritet, jf. 102, stk. 1, 2. pkt. Ikke nævnt i LL 102 er dog en overdragelse => +tilbudspligt. Aktieombytning er klart en overdragelse. Opnås majoritet udløses tilbudspligt Afgørende er om der er tale om en overdragelse eller ej. Særlige undtagelser Tilbudspligten kan ikke udstrækkes til at omfatte andet og mere end der med sikkerhed kan lægges til grund ud fra bestemmelsernes ordlyd og forarbejder. Dette skyldes, at der er tale om et væsentligt indgreb i sædvanlige ejerbeføjelser. Tilbudspligten gælder ikke: Opdelt i ejerlejligheder ( 100, stk. 3 og 101, stk. 2) Bortset fra en restejendom jf. ejerlejlighedslovens 10, stk. 2, 3. pkt. Salg fra almen bolig til almen bolig ( 100, stk. 4 modsætningsvist) Salg til stat, kommune eller saneringsselskab ( 102, stk. 2, litra a)) Overdragelse til medejer ( 102, stk. 2, litra c)) Bestemmelsen anvendes, hvor en del af ejendommen, der ejes af flere i fællesskab, sælges til en medejer. Bestemmelsen uanvendelig ved salg fra et interessentskab til den ene interessent. Vær opmærksom på stk. 1: Gælder også ved overdragelser af aktier mv., når køberen opnår majoritet af stemmer i selskabet Familieoverdragelser ( 102, stk. 2, litra b)) Salg inden for familien er ikke begrænset af reglerne om tilbudspligt. Henriks gæt er at aktieoverdragelser i ejendom til familie vil være omfattet af denne undtagelse. Arv ( 102, stk. 2, litra d)) Tilbudspligt 4

5 Tilbudspligtens prioritetsmæssige stilling LL 101, stk. 1 Tilbudspligten respekterer forkøbsrettigheder og køberettigheder tinglyst før 3. maj Tilbudspligten er kun opfyldt hvis alle lejere har modtaget tilbud. Tilbud til beboerrepræsentationer er ikke tilstrækkeligt. LL 100, stk. 5 Tilbudspligten går med over ved udstykning. En ejendom med 10 lejligheder udstykkes i to lige store ejendomme Ved første salg af ejendom 1 er der tilbudspligt Alle lejerne skal tilbydes at købe hele ejendommen (dvs. både ejendom 1 og 2) Her er der ikke tvivl om at der er tilbudspligt af hele ejendommen! Ved andet salg af ejendom 1? Her skal der også ske tilbud til alle lejerne i begge ejendomme af begge ejendomme (Henrik er dog lidt mere tvivlende om dette har været meningen, da det jo ikke længere er samme ejer). Henrik er dog ikke i tvivl om at der tilbudspligt her også spørgsmålet er dog hvad det er der skal tilbydes ud fra en formålsfortolkning bliver det nok kun den ene ejendom, men lovens ordlyd siger faktisk begge. Ved første salg af ejendom 2 er der tilbudspligt Her skal man tilbyde det samme som ovenstående (Andet salg af ejendom 1) De lejere, der skal have ejendommen tilbudt, må være lejerne på tidspunktet for aktualisering af salget af den resterende ejendom. Hvad skal i givet fald tilbydes lejerne? Tilbudspligtens opfyldelse LL 103 Samtlige lejere af beboelseslejligheder modtager fra ejeren et tilbud om, at en af lejerne dannet andelsboligforening kan erhverve ejendommen på samme vilkår, som ejeren kan opnå ved salg til anden side. Skal være på samme vilkår som til køber. Vilkårene skal kunne opfyldes af en andelsboligforening. Uklar rækkevidde. Formentligt forhindring for medsalg af erhvervsvirksomhed eller medsalg af flere ejendomme, med mindre transaktionen kan opdeles. (Dvs. hvis man har et bageri i ejendommen og en given køber vil købe dette med al inventar dette vil andelsboligforeningen ikke kunne opfylde) eller medsalg af flere ejendomme, med mindre transaktionen kan opdeles. Acceptfristen er 10 uger (fraregnet juli måned) Det afgørende for at acceptfristen begynder at løbe, er hvorvidt ejeren har givet lejerne sædvanlige oplysninger om ejendommen. Hvad der er sædvanlige oplysninger ændres med tiden. Spørgsmål om, hvorledes den almindelige obligationsretlige regel, om at præceptive regler kan fraviges ved efterfølgende aftale, er gældende. Søren Andersen mener ikke dette er tilfældet ud fra en ordlydsfortolkning, og ud fra forarbejderne og hensynet bagom reglens tilblivelse. Tilbuddet skal ledsages af dokumentation for, at de tilbudte vilkår kan opnås til anden side, og at Tilbudspligt 5

6 tilbuddet er markedsprisen. Dette opnås i praksis gennem syn og skøn. Syn og skøn Syn og skøn skal ske ved visse af selskabsoverdragelserne. Skal/kan syn og skøn ske før fremsendelse til lejerne? Fravigelighed Loven giver intet bidrag til fortolkning heraf. Syn og skøn efter RPL forudsætter modpart. Søren Andersens bemærkninger om, at skønsmanden ikke kan tage stilling til tilbudte vilkår har ikke meget for sig. Vilkårene er der jo allerede fra det salg man har til tredjemand, selvom man ikke har tilbudt det endnu til lejerne dette har man jo al mulighed for at skønsmanden kan tage stilling til. Reglerne er præceptive. (Henrik siger dog at forfatteren har ordlyds ret i denne udtalelse). Kan dog fraviges efterfølgende. Er tilbudspligten et tilbud i sædvanlig forstand, som kan afslås? U H Lejernes afslag er i hvert fald ikke tilstrækkeligt til at lade tilbuddet være bortfaldet. Lejere kunne ikke gyldigt give afkald på at indmelde sig i andelsboligforening, så længe acceptfristen i henhold til lejelovens regler om tilbudspligt ikke var udløbet. Den februar 2003 blev en skrivelse om tilbuddet omdelt til lejerne eller sendt til dem. Den 20. februar 2003 sendte K's advokat en skrivelse til lejerne tillige med en erklæring, ifølge hvilken de kunne give afkald på at overtage ejendommen på andelsbasis. Den 14. marts 2003 havde 12 af lejerne tilbagesendt erklæringen til advokaten med påtegning om, at de ikke ønskede at overtage ejendommen. Den 7. april 2003 blev der stiftet en andelsboligforening, A, og omkring samme tidspunkt tilbagekaldte flere af de pågældende lejere deres afkaldserklæringer. Landsrettens præmisser: De indsendte afkaldserklæringer må anses som et afslag på købstilbuddet af 12. februar 2003 med den virkning, at tilbuddet er bortfaldet, selv om acceptfristen på 10 uger endnu ikke var udløbet, jf. aftalelovens 5. Afslaget på købstilbuddet er bindende for de 12 lejere og kan således ikke efterfølgende tilbagekaldes. Som følge heraf har maksimalt 10 af ejendommens 22 lejere efter den 14. marts 2003 gyldigt kunnet stifte en andelsboligforening, og der har derfor ikke længere været mulighed for, at lejerne kunne købe ejendommen på andelsbasis, jf. lejelovens 103, stk. 5. Det bemærkes herved, at selv om Mette Munk Busks afkaldserklæring anses for ugyldig, ville 10 af i så fald 21 lejere fortsat ikke udgøre mindst halvdelen af lejerne, jf. 103, stk. 5. Højesterets præmisser: Et tilbud til lejerne efter lejelovens 100 ff om overtagelse af ejendommen på andelsbasis giver ikke i sig selv de enkelte lejere et fyldestgørende grundlag for at tage stilling til, om vedkommende har mulighed for og interesse i at blive medlem af den andelsboligforening, som i givet fald skal erhverve ejendommen. Loven foreskriver i 103, stk. 1, 3. pkt., en acceptfrist på mindst 10 uger for at sikre lejerne den fornødne tid til med sagkyndig bistand og i fællesskab at få tilvejebragt et fyldestgørende grundlag for de overvejelser og forhandlinger, der er nødvendige for en stillingtagen til tilbuddet. På denne baggrund må lejelovens 105, hvorefter reglerne i ikke ved aftale kan fraviges til skade for lejerne, forstås således, at den enkelte lejer ikke forud for acceptfristens udløb gyldigt kan give afkald på at indmelde sig i den andelsboligforening, som i givet fald skal erhverve ejendommen. De afkaldserklæringer, som blev afgivet i den foreliggende sag, var således ikke bindende for Tilbudspligt 6

7 de pågældende lejere, og andelsboligforeningens accept af 11. april 2003 opfylder derfor kravet i lejelovens 103, stk. 5, om, at mindst halvdelen af lejerne af beboelseslejligheder på accepttidspunktet er medlemmer af foreningen. Overgang til andre Hvis lejerne ikke har sagt ja. - stk. 5 LL 103, stk. 6 Ikke en definitorisk forkøbsret. Der skal ikke nødvendigvis være et konkret salg. Overgang til andre kan ske på de tilbudte vilkår, hvis skødet efter en overdragelse sker inden for et år efter tilbuddet til lejerne. Henrik vil mene at det er 1 år efter at tilbuddet er kommet frem til lejerne, men det er ikke sikkert. Efter stk. 6 kan man altså inden for et år overdrage til en anden på samme vilkår. Skødet skal anmeldes til tinglysning. Samme vilkår er i hvert fald ikke bedre vilkår. ØLD af 6. marts 1987 [Ikke pensum]: Overdragelse kan ske på mindre gunstige vilkår. Kædeoverdragelser. Udløser det tilbudspligt når man 3 måneder efter sælger ejendommen til en ny for 2 mio. kr. mere end det han selv købte den for da lejerne afslog at købe ejendommen? Dette er der ikke noget retspraksis på. (Grunden til at det ikke er med på planchen er fordi det er udover pensum og ikke noget vi skal kunne) Henrik W mener at der fortsat er tilbudspligt. Retsvirkningen af at en ejer oversidder en tilbudspligt er, at lejerne efterfølgende kan komme og kræve ejendommen til prisen (Den oprindelige) og det er kun forældelsesloven der regulerer dette! Dispositionsretten under tilbudspligtsproceduren Så længe andelsboligforeningen ikke har accepteret tilbuddet, tilkommer dispositionsretten ejeren af ejendommen. Den lejer som i acceptfristperioden har opnået en brugsret ved aftale med ejeren eller køberen, vil kunne kræve at blive medlem af andelsboligforeningen. Dog må han være underlagt den samme acceptfrist som de øvrige lejere. Relevant materiale Pensum T:BB , Krav til og problemstillinger i forbindelse med opfyldelse af reglerne om tilbudpligt efter lejeloven, Søren Andersen Anbefalet materiale Karnov. Fås bl.a. i et særtryk med leje- og boliglove. Tilbudspligt 7

Det lejeretlige ejendomsbegreb

Det lejeretlige ejendomsbegreb Dansk Selskab for Boligret den 13. november 2013 Det lejeretlige ejendomsbegreb v/advokat Katja Paludan og advokat Anne Louise Husen Udstykningslovens 2 Ved en samlet fast ejendom forstås i denne lov 1)

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

Afgrænsning af erhvervslejeretten

Afgrænsning af erhvervslejeretten Afgrænsning af erhvervslejeretten Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Afgrænsning af erhvervslejeretten Indplacering i retssystemet Begrebet leje Varig tilknytning til fast ejendom Begrebet lokaler Tidsmæssig

Læs mere

Værdifastsættelse af småhusejendomme

Værdifastsættelse af småhusejendomme Værdifastsættelse af småhusejendomme Baseret på ejendommen Landskronagade 56, 2100 Kbh. Brian Thygesen Trane 290572 Afgangsprojekt i Diplom i vurdering Erhvervsakademiet Lillebælt i samarbejde med Dansk

Læs mere

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb Tinglysning I Indledning 3 1. Om ejendomsret, tinglysning og fast ejendom 3 2. Tinglysning i fortid og nutid 3 II Ejendomsbegrebet 3 1. Indledning 3 2. Begrebet fast ejendom 3 3. Lovgivningens ejendomsbegreb

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Boligejerskabsmodeller

Boligejerskabsmodeller Boligejerskabsmodeller I Danmark findes syv forskellige typer boligfællesskaber, hvor beboerne er medejere af ejendommen de såkaldte boligejerskabsmodeller: Andelsboliger, Boligaktieselskaber, Boliganpartsselskaber,

Læs mere

Danmarks Lejerforeninger gik forgæves til ministeren

Danmarks Lejerforeninger gik forgæves til ministeren huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2008 1 Diverse Danmarks Lejerforeninger gik forgæves til ministeren FORFATTER MOGENS DÜRR I 2006 afsagde Vestre Landsret dom om,

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Indledning Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Definition - Virksomhedsoverdragelse: Virksomhedsoverdragelse En transaktion hvorved en funktionel enhed overføres fra én (sælger) til

Læs mere

GA 2008/18 HAN - U kunne ikke opkræve

GA 2008/18 HAN - U kunne ikke opkræve huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 8 november 2008 8 Indholdsfortegnelse Juridisk artikel Lov om byggeskadeforsikring.... 3 Moms af påkravsgebyrer i moms registrerede erhvervslejemål...

Læs mere

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 35 39 99 PSH@ADVICELAW.DK WWW.ADVICELAW.DK Ny Lejelov

Læs mere

Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs

Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs Speciale cand. jur. Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs Engelsk titel: Entry into construction contracts at bankruptcy Forfatter: Martin Westy Løvendahl Vejleder: Torsten Iversen Professor, dr.jur.,

Læs mere

Opgavesamling med afleveringsoversigt

Opgavesamling med afleveringsoversigt 22.01.2015 Opgavesamling med afleveringsoversigt Erhvervslejeret Forår 2015 EA06 - Århus 1 Afleveringsoversigt På Erhvervslejeret, hold EA06 Århus, afleveres fire opgavesæt i løbet af semesteret efter

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk O:\jurist\BR\kursus\værdiansættelse af aktier.docx 2 af 43 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER...

Læs mere

Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c

Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c The evidentiary weight of the decisions regarding rental value cases in accordance with BRL 29 c made by the rental assessment

Læs mere

SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB

SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB NY LANDSRETSDOM OM VALUARENS ANSVAR FOR VURDERINGEN > side 2 NY PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM OVERPRIS VED KØB AF ANDELSBOLIG > side 4 NY HØJESTERETSDOM OM PRINCIPPERNE

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver 22.01.2015 Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver Erhvervslejeret Forår 2015 1 Tidligere eksamensopgaver: - Eksamen EA Erhvervslejeret 2014, rettevejledning - Eksamen EA Erhvervslejeret 2013, rettevejledning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. juni 2014 (J.nr. 2013-0036082) Ulovlig selvfinansiering

Læs mere

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Af PETER ELGAARD BALLE I studenterafhandlingen undersøges, hvorvidt en tinglyst underpanteret i løsøre kan ekstingveres. Spørgsmålet er, om de almindelige ekstinktionsregler

Læs mere

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013.

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013. Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013 Side 1 af 63 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen:

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Udtalelse om Andelsboligforeningen Grøndalsvænge 18-02-2015 Sagsnr. 2014-0270223

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Leje af fast ejendom

Leje af fast ejendom Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap. 9. + Mat.saml. Brugsret og servitutret Leje af fast ejendom - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over

Læs mere