REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013"

Transkript

1 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Det blev herefter godkendt, at ændre strukturen på dagsordenen, således at punkt 4 og 5 (under indkomne forslag) ændrer rækkefølge. 2. Valg af stemmeudvalg Milly, Benny Juhl, Ingelise Sjørslev, Gert Nielsen, Bruno Møller og Jan Schandorph. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning for perioden siden sidste møde Bredalsparken og Grenhusene er et dejligt sted at bo. Det skal vi i fællesskab værne om, så vi fortsat syntes at her er rart at være, såvel for ung som gammel. Afdelingsbestyrelsen vil derfor komme med en bøn til jer der bor og færdes dagligt i vores dejlige bebyggelser. Skal vi ikke i fællesskab bekæmpe de få unoder, der trods alt også er hos os. Her tænkes på de overtrædelser af vores ordensreglement og anden uhensigtsmæssig opførsel der udvises af nogle få personer, med en udtalt egoistisk adfærd. Hensynsløs knallertkørsel, vask på private vaskemaskiner når det passer en, højt spillet musik i tide og utide, fodring af vilde katte mange steder i bebyggelsen, uhensigtsmæssig parkering af ofte alt for store biler og sågar busser, samt selvbestaltet ret til at holde såvel hund som kat. Jeg er sikker på, at langt de fleste beboere gerne så sig fri for, at deres medbeboere opfører sig som her beskrevet, og at den bedste løsning på tingene vil være at vi hjælper hinanden. Jeg vil nu kigge på året der er gået, og her starte med at nævne stormen der næsten lige har lagt sig. Vi slap forholdsvis nådigt, med en del tagskader og nogle få væltede træer. Tagudskiftningen på Gurrevej er overstået, og den gik godt. Vi er i fuld gang med at udskifte altandøre og franske altandøre samt enkelte vinduer i område 1, og også det går som forventet. Vi skulle have opsat varmemålere i 2013, men har fået udsat opsættelsen af disse til den 1. juni 2014 på grund af tekniske problemer og tidsnød. Vi forsøger endnu engang at overbevise politikerne i kommunen om konsekvenserne ved en sådan opsætning, og de mange følgevirkninger det vil få, i håb om at vi helt kan undgå at få varmemålere. Kommunen har nedsat grundskyldspromillen fra 32 til 30,2, og i Bredalsparken betyder det en besparelse på ca kr. om året, som tænkes anvendt til nogle af de mange vedligeholdelsesopgaver som vi løbende står overfor. Priserne på vand er steget drastisk, og dette begrundes i at vi skal være med til at betale for omlægning af vand og kloak i forbindelse med anlægningen af et nyt jernbanespor igennem Hvidovre. De nye ældreboliger er blevet færdige, og indflyttet af nogle glade lejere, selvom vi har haft og stadig har nogle problemer indvendigt i boligerne. Det har vist sig, at være forbundet med stort besvær, at få et sådant nybyggeri til at fungere til ug med kryds og slange. Trods de mange 1

2 problemer, blev vi for få dage siden præmieret af Hvidovre Kommune, for et ualmindeligt flot og godt indpasset byggeri, og det kan vi alle være både glade for og stolte af. Fremtiden byder på mange opgaver, og jeg vil her nævne blot nogle af dem. Parkering af specielt større biler volder os efterhånden meget store problemer. Vi vil derfor se på muligheden for, at indføre en eller anden form for parkeringsforbud for større biler i bebyggelsen. Vi vil lægge op til en frivillig ordning omkring renovering af badeværelser. Vi vil fremkomme med en løsning på indvendig maling af altaner allerede her på mødet, og udskiftningen af altandøre og visse vinduer vil fortsætte med etape 2. En ny udgave af beboerinformation er på vej ud til jer. Vi vil få udarbejdet en såkaldt 10 års plan, der vil gøre det lettere for os, at budgettere i fremtiden, og vi vil styrke vores henlæggelser, da vores bebyggelse efterhånden er forholdsvis gammel og kræver stor vedligehold. Til slut vil jeg takke vores fremragende IT gruppe for deres store arbejde med at gøre mange af os bedre til at bruge it. Jeg vil takke vores ejendomsfunktionærer, samt vores ejendomskontor for deres strålende indsats igennem det forløbne år, og jeg vil takke vores forskellige udvalg samt afdelingsbestyrelsen for jeres fine indsats. Spørgsmål og bemærkninger til beretningen: En beboer spurgte til renovation af badeværelser der var blevet lovet et oplæg omkring dette til dette års afdelingsmøde? Henrik Berg svarede, at det er rigtigt, at der var blevet lovet dette, men at det er meget omfattede at fremkomme med en ordentlig løsning omkring dette. Han lovede, at der i 2014 vil komme et oplæg omkring muligheden for renovering af badeværelser. En anden beboer nævnte, at det er svært at finde ønskede informationer på hjemmesiden. Denne beboer spurgte samtidig om det vil være muligt, at rykke aftalen omkring affald der må henstilles ved vejen mandag aften, til søndag aften eller mandag morgen i stedet for, da mange beboere bruger weekenden på at rydde op i kælderrum mv. Dette vil måske kunne afhjælpe problemerne med, at der står affald alle vegne? Henrik Berg fortalte, at der ligger referater af bestyrelsesmøde og afdelingsmøder mv. på hjemmesiden og at han ikke er bekendt med, at det er svært at finde informationer på siden. Han ved ikke om der kan blive ændret på dagen for afhentning af storskrald i afdelingen, da det er kommunen der afhenter dette. Men det blev aftalt med Kim Andersen fra ejendomskontoret, at kommunen vil blive forespurgt om muligheden for ændring af ugedag. En tredje beboer nævnte, at man kunne prøve at se på en afdeling der hedder Tranemosegård, da de har et godt system til at løse parkeringsproblemerne i deres afdeling. Der er i denne afdeling omkring 3800 beboere og de har et system der fungere. Henrik Berg sagde, at afdelingsbestyrelsen gerne vil prøve at kontakte denne afdeling, men at han mener, at de har langt flere parkeringspladser end os. Bestyrelsen beretning blev herefter taget til efterretning. 2

3 4. Forelæggelse af regnskab for Regnskab 2012/13 Henrik Christiansen fra DAB fremlagde et kort sammendrag af regnskabet for 2012/13, og oplyste, at dette regnskab viser et overskud på ca. kr. 1, 4 million, hvilket ikke er særlig godt, da man ikke er interesseret i at opkræve mere end nødvendigt. Overskuddet skal bl. a. findes i at det sidste år blev besluttet, at der alligevel ikke skal etableres nedløb på Arnold Nielsens Boulevard. Samtidig har udgiften til vandforbruget været mindre end budgetteret. Dette skyldes, at afdelingsbestyrelsen har gjort opmærksom på, at det ikke er rimeligt at opkræve administrationsbidrag på hvert enkelt lejemål. Der har været færre udgifter til renovation på grund af ændrede priser fra Hvidovre Kommune. Forsikringsudgifterne har også været billigere end budgetteret, da der hovedsagligt kun bliver anmeldt store skader. Regnskabet blev taget til efterretning. 5. Godkendelse af budget for Henrik Christiansen gennemgik det udsendte budgetforslag og oplyste, at der i det udsendte budget var stillet forslag om en huslejestigning på 5,79 % pr. 1. april I grove træk, kan forslaget omkring huslejestigning deles op i følgende kategorier: Vand ca. 1,50 % Renholdelse ca. 0,50 % Henlæggelser ca. 0,75 % - Større udgifter i forbindelse med fraflytninger Forbedringsarbejder ca. 2,00 % - Udskiftning af altandøre næste etape, vest + sydvendte vinduer i forbindelse med udskiftning af altandøre samt renovering af tag på blok 52, da dette er meget utæt. Øvrige prisreguleringer ca. 0,50 % Lejetillæg og renter ca. 0,50 % - Køkkener bliver tilbagebetalt og lejetillæg bortfalder på stålaltaner Dette medfører en huslejestigning på ca. 5,75 % - der er dog kalkuret med en huslejestigning på 5,79 %. Spørgsmål og bemærkninger til budgettet: En beboer spurgte om, hvorfor vi ikke har vedligeholdelseskonto i afdelingen, så man kan undgå tab ved fraflytninger? Henrik Berg svarede, at der for afdelingen er valgt A-ordning med NI-beløb, hvilket er en ordning som der er stor tilfredshed med. Denne ordning tilgodeser samtidig de beboere som har boet her i rigtig mange år, da de ikke modtager store opkrævninger når de fraflytter. 3

4 En anden beboer spurgte om hvordan det kan blive en udgift at altanerne bliver tilbagebetalt? Henrik Christiansen svarede, at dette skyldes at lånet til altaner bortfalder men, at det koster noget at optage nye lån til forbedringsarbejder. Besparelsen på færdigbetalingslån går lige op med den manglende indtægt. Budgettet blev herefter godkendt med ca. 10 stemmer imod. 6. Indkomne forslag (Udgifter i forbindelse med indkomne forslag er ikke indeholdt i budgetforslaget for 2014/2015) 1. Ændring af vedligeholdelsesreglement, - maling af altaner Afdelingsbestyrelsen stiller til forslag, at vedligeholdelsesreglementet stk ændres således, at det i fremtiden vil være tilladt for beboere, at male de indvendige dele af altanerne (forslaget gælder udelukkende de altaner der er lavet i beton). Hvis forslaget vedtages, vil det udelukkende være tilladt at male med maling der udleveres fra ejendomskontoret. Spørgsmål og bemærkninger til ændring af vedligeholdelsesreglement: En beboer spurgte til maling af den udvendige side af altanerne, da disse ser værre ud? Henrik Berg svarede, at der har været afrenset ydesider af altaner tidligere, men at dette arbejde indgår i den almindelige vedligeholdelsesplan, og det bliver løbende vurderet hvor der trænger mest til denne afrensning. En anden beboer spurgte om forslaget også gælder maling af gulvet på altanen? Henrik Berg fortalte, at man ikke selv må male altangulvet, men at man skal forsøge at rengøre det i stedet for. Det er dog kompliceret, da gulvet er malet med en form for maling der sikrer at gulvet er skridsikkert. Der er også mange midler der ikke må bruges til rengøring af den slags gulve. Hvis der til gengæld er et problem med membranen på ens altangulv, skal man kontakte ejendomskontoret som kommer og kigger på gulvet. En tredje beboer fra Arnold Nielsens Boulevard spurgte om, det vil være muligt, at få lov til at male vinduerne man har på altanen, da hans vinduer snart ikke han mere maling på? Henrik Berg svarede, at der ikke skal skiftes vinduer der foreløbigt. Det bliver vurderet hvert år hvilke vinduer der generelt trænger til udvendig vedligeholdelse. Forslaget blev herefter vedtaget med 2 stemmer imod. 2. Ændring af vasketider i vaskerier Beboeren stiller til forslag, at åbningstiderne i vaskerierne i weekenderne ændres fra kl til klokken 8-20, da det sidste år blev vedtaget at ændre tiderne for brug af private vaskemaskiner. Spørgsmål og bemærkninger til ændring af vasketider i vaskerier Henrik Berg fortalte, at de tider der er fastsat i vaskerierne, er sat for at tilgodese de beboere der bor lige over et vaskeri for støjgener. Han nævnte at mindretalsbeskyttelsen bør gælde her, da dem der netop bor over et vaskeri måske ikke har mulighed for at bo andre steder. 4

5 En beboer fortalte, at hun bor lige over et vaskeri og vil være meget ked af, hvis tiden for brug af vaskerier udvides, da man kan høre vaskeriet i hendes lejlighed. En anden beboer spurgte, om det ikke ville være mere fair hvis der blev forespurgt om dette forslag hos de beboere der bor lige over et vaskeri? Der blev talt frem og tilbage omkring forslaget, og der var flere beboere der bor over et vaskeri der fortalte omkring støjgener, både fra selve vaskeriet samt larm fra døre der smækker når beboerne skal ned til vaskerierne. Forslaget blev herefter nedstemt. 3. Ændret tidsramme i forbindelse med reservation af vasketid Beboer stiller til forslag, at den nuværende spærring der er på reserverede vasketure ændres fra 30 minutter til 15 minutter. Forslaget blev vedtaget med stort flertal. 4. Nedlæggelse af klatvaskeriet ved ANB 145 Beboer stiller til forslag, at klatvaskeriet nedlægges (og vaskemaskinen sættes over i storvaskeriet) da klatvaskeriet ikke benyttes så ofte. Forslaget blev herefter vedtaget. 5. Dørtelefoner Beboer stiller til forslag at der opsættes dørtelefoner, da det kan begrænse adgangen til opgang og kældergang. Henrik Berg oplyste, at der hvor han bor nu er opsat dørtelefoner, men at låsen på døren ofte klikkes fra, og at der stadig er tyverier fra kælderrum og tørrerum. Han mener ikke at dørtelefoner begrænser folks adgang til kældrene. Der er også praktiske problemer forbundet med at have opsat dørtelefoner, da der er flere døre der skal låses op og da dørene skal lukke så stramt, at det er svært for gangbesværede at åbne dørene. Henrik Berg fortalte, at et sådant forslag hvis det vedtages udelukkende vil kunne finansieres via lejetillæg til de beboere der bor hvor der opsættes dørtelefoner. Derfor skal der påregnes en udgift på ca. kr. 50 pr. måned til hvert enkelt lejemål der får dørtelefon. Henrik Berg spurgte forslagsstiller om forslaget indebærer, at der skal opsættes dørtelefoner i hele Bredalsparken eller udelukkende på Claus Petersens Alle? Forslagsstiller præciserede, at forslaget dækker hele Claus Petersens Alle. Spørgsmål og bemærkninger til dørtelefoner En beboer fra Claus Petersens Alle fortalte, at hun ikke ønsker at der bliver opsat dørtelefoner. En anden beboer foreslog, at der i stedet rettes henvendelse til dem forslaget omhandler (beboerne på Claus Petersens Alle). 5

6 Henrik Berg mente, at det ville være bedre at spørge hver enkelt opgang om de er interesseret i at få opsat en dørtelefon via lejetillæg. Der blev herefter stillet forslagsændring op, at afdelingsbestyrelsen retter henvendelse til hver enkelt opgang på Claus Petersens Alle og spørger om de er interesseret i at få opsat dørtelefon. Ændringsforslaget blev vedtaget. 6. Belysning på stier mellem Hvidovrevej og Claus Petersens Allé Forslagsstiller forklarede, at hans forslag indebærer at der kommer mere lys på stier mellem Hvidovrevej og Claus Petersens Alle. Karen Bengtsson fra Grønt udvalg meddelte, at der er blevet kigget på forslaget, og at der er fundet penge til at udføre dette forslag. Der arbejdes hele tiden på, at skabe mere tryghed i bebyggelsen hvilket vil være muligt med mere lys. Forslaget vil derfor blive udført. Det blev herefter taget til efterretning, at belysningen på stier mellem Hvidovrevej og Claus Petersens Alle forbedres. 7. Etablering af vand og varmemålere Forslagsstiller fortalte, at han som enlig har en udgift pr. måned på ca. kr for varme og vand. Han synes det er urimeligt, at han skal betale for andres brug af varme og vand.. Derfor vil han gerne have opsat målere, så man betaler for det man egentlig bruger. Dirigent Børge Jensen korrigerede, at der betales for vand over huslejen. Henrik Berg fortalte at der er delte meninger omkring opsætning af varmemålere. Det system der er nu, gør at vi alle betaler pr. m 2 bolig for varmen. Bestyrelsen vurderer, at det system er mest retfærdigt da vi nu betaler solidarisk. Han frygter samtidig, at nogle beboere vil spare på varmen i en sådan grad at det vil have fugtskader og svampeskader til følge. Den eneste måde man vil kunne spare på varmen på, vil være ved at aflukke rum der ikke benyttes så ofte i sin bolig. Dette er en meget dårlig løsning. Bestyrelsen har desuden den holdning, at det vil være meget dyrt, at opsætte målere til vandet da der mange stedet skal opsættes omkring 3 målere pr. bolig. Dirigent Børge Jensen henviste til punkt 8 stk. c hvor det foreslås at punktet omkring varmemålere tages op på et ekstraordinært afdelingsmøde. Herefter blev punktet omkring opsætning af vandmålere sat til afstemning, og forslaget blev herefter forkastet. Forslagsstiller godkendte herefter, at hans forslag omkring opsætning af varmemålere evt. tages op på et ekstraordinært afdelingsmøde, da der ikke er grund til at tage stilling til dette nu, da vi har et påbud fra kommunen der allerede indebærer, at vi har opsat varmemålere senest 1. juni Konsekvenser af varmemålere Forslagsstiller fortale, at teknik og miljøudvalget har haft et møde i maj måned. 6

7 Der har tidligere været opsat varmemålere i Bredalsparken, hvilket betød stor uretfærdighed omkring betaling for hver enkelt lejer. Samtidig var der en hel del problemer med skimmel flere steder. Forslagsstiller fortæller, at kommunen kan give dispensation til opsætning af varmemålere, og han mener det er forkert at bruge varmemålere som et argument for at spare, da vi i Bredalsparken gør en hel del tiltag for at spare, ved netop at renovere tage og vinduer. Dette er selvfølgelig en igangværende proces, der ikke er mulig at få udført overalt på én gang. Henrik Berg håber, at et nyvalgt udvalg på kommunen kan ændre på det pålæg vi har fået omkring opsætning af varmemålere. Vi har fået et pålæg der indebærer, at varmemålere skal være opsat og klar til brug senest 1. juni 2014, og vi arbejder stadig hen imod, at være klar til ibrugtagning på denne dato. Bredalsparken er meget forskellig med hensyn til boliger og han er bange for, at der ikke bliver taget højde for, at der nogen steder er nye tage mv. Hvis alt skal udregnes så retfærdigt som muligt, vil det koste omkring kr pr. bolig. Han mener, at der bør være et ekstraordinært møde omkring dette punkt hvis vi ikke kan blive fri for at opsætte varmemålere. Forslaget omkring indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde omkring konsekvenser for afvikling af forhold omkring varmemålere blev herefter sat til afstemning. Forslaget blev ikke vedtaget. Der var 41 stemmer for forslaget og 74 stemmer imod forslaget. Bestyrelsen rejste i stedet forslag om at indkalde til ekstraordinært afdelingsmøde, hvis forhandlinger med kommunen resultere i en forlængelse af dispensationen for opsætning af varmemålere. Forslaget blev vedtaget med stort flertal. 9. Ændringer ved parkeringspladsen ANB Forslagsstiller ønsker, at få de store træer fældet eller kraftigt beskåret, da fuglende der sidder i træerne sviner og ødelægger lakken på de biler der holder parkeret nedenunder. Forslagsstiller ønsker samtidig, at få fjernet de store kampesten der er opsat ud mod parkeringspladserne. Karen Bengtsson fra Grønt udvalg fortalte, at træerne er blevet kraftigt beskåret og at udvalget vil se på kampestenene. Stenene er lagt for at undgå, at der bakkes ind i budskadet. En beboer rejste et ændringsforslag omkring beskæring af træerne. Forslaget lyder: De store træer ved parkeringspladsen fældes, og der plantes nye mindre træer i større afstand fra parkeringspladserne. Ændringsforslaget blev herefter vedtaget. Forslaget omkring fjernelse af kampestenene blev forkastet. 7

8 10. Ventilation baderum ANB Forslagsstiller ønsker, at få den mekaniske ventilation på Arnold Nielsens Boulevard til at være tændt i døgndrift, da der er lugtgener på badeværelset i beboers lejlighed. En beboer meddelte, at hans soveværelse ligger lige under ventilationen og at han ikke ønsker dette forslag vedtaget, da han har gener af larm fra ventilationen. Han forudser også et stort problem omkring varmen der suges ud fra lejlighederne hvis ventilationen skal køre i døgndrift. Henrik Berg, fortalte at det samtidig vil give forøgede omkostninger på brug af strøm samt give støjgener hos visse beboere. En beboer fortalte, at hun også havde haft lugtgener på sit badeværelse, og at problemet er blevet udbedret. Hun er heller ikke interesseret i at ventilationerne kører længere tid, da hun også er generet af støj fra anlægget. Forslaget blev herefter forkastet. 11. Garager Forslagsstiller ønsker, at det undersøges om de beboere der har en garage bruger denne til en bil, eller om garagen udelukkende bruges til opbevaring. Forslagsstiller fortalte samtidig, at hun ikke ønsker, at garagerne bare rives ned men, at det udelukkende er et forslag. Henrik Berg oplyste, at det ikke er muligt at kræve adgang til garagerne for at se hvad der er i dem. Forslaget blev forkastet. Forslagsstiller valgte herefter at trække forslaget vedrørende nedrivning af garager ved Arnold Nielsens Boulevard Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter A. Valg af formand for 2 år Henrik Berg blev genvalgt som formand for 2 år. B. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år Henning Davidsen, Vibeke Nielsen og Bo Østergaard blev alle genvalgt. C. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år Christian Andersen blev genvalgt som suppleant for Bredalsparken. Jimmy Andresen blev genvalgt som suppleant for Grenhusene. 8

9 8. Internet, TV og telefoni a) IT-gruppens beretning for datanet, TV og telefoni Internet: Der er pr. 6/ , 1137 abonnenter registreret på datanetværket. Der har været netværksproblemer på Gurrevej pga. switze i kælderen har været faldet ud. Det har været svært, at finde årsagen til problemet da udstyret efterhånden er af ældre dato, og da der har været problemer med varme i de boilerum hvor anlæggene er opstillet. Det forsøges nu udbedret ved at opsætte ventilation i rummene. Der har været en overgravning af fibernettet på Gurrevej Internettet blev hurtigt etableret igen, men der gik et par dage før tv fungerede igen. For at undgå dette i fremtiden, vil der nu blive lavet en plan for, hvor der er ledninger i jorden. Der har været et nedbrud på mail-serveren. IT-gruppen råder alle beboere til at ændre deres adgangskode på nettet så der ikke længere benyttes koder som f. eks. 1234, da det så er muligt for udefrakommende at sende gennem vores system. Hvis der bliver givet tilladelse til det, vil IT-gruppen opsætte solceller på hovedkrydsfeltet på Sognegårds Alle for at reducere elforbruget. Internettet vil blive opgraderet fra 500/500 Mbit til 700/700 Mbit. TV: Yousee omlægger jævnligt kanaler. Det har vi ikke nogen indflydelse på. De analoge kanaler forsvinder med stigende tempo fra nu af. Mange beboere har dårlige antennekabler, hvilket gør at de vil opleve problemer med at modtage TV. Derfor tilrådes det at benytte dobbeltskærmede ledninger til TV med fastmonterede stik. Fejlmelding til Yousee vedrører kun ekstrakanaler købt direkte af Yousee. Alle andre fejl rettes til Kemp & Lauritsen. Hvis man kontakter Kemp & Lauritsen omkring problemer med at modtage TV, vil man selv komme til at betales for teknikerens besøg, såfremt det er ens egne ledninger der er for dårlige. Telefoni: Cirque er stadig udbyder af telefoni i Bredalsparken / Grenhusene. Cirque tilbyder også mobiltelefoni. Cirque vil omdele materiale til beboerne i den nærmeste fremtid. Siden 1. januar 2013, er der 1300 der har ringet til IT-gruppen, der har været ca. 10 besøgende hver tirsdag, og ca. 120 supportsager. Spørgsmål og bemærkninger til beretningen: En beboer spurgte til hvor længe der skal betales til bolignet? IT-gruppen svarede, at der altid skal betales bolignet, da det er fællesudgifter til TV, telefoni og internet. Udgiften til bolignet blev sat ned på sidste afdelingsmøde, sådan at alle beboere nu betaler 60 kr. pr. måned. Beretningen blev herefter taget til efterretning. 9

10 b) Regnskab og budget Det koster årligt ca. kr til datalogging. Det er noget der altid skal betales, så længe at vi har den nuværende anti-terrorlovgivning. Der er i årets løb brugt for ca. kr på reparationer af datastik i beboernes boliger. Der er brugt kr på fornyelse (forbedring af netværket). Vi betaler kr for signalleverance til Yousee. I dette regnskabsår er der betalt kr til Copydan og Koda. Der er ingen planlagte nyanskaffelser i det nye budget for 2014/15. Henlæggelserne er skrevet ned, da de ikke behøves længere. Bolignet vil fortsat koste kr. 60 pr. måned. Internet vil fortsat koste kr. 25 pr. måned. Udgifter til Copydan stiger kraftigt. Priser pr. 1. april 2014: Afgift Pris 2013 Pris 2014 Ændring Bolignet/ IT fælles udg. 60 kr. 60 kr. 0 kr. Ingen TV pakke 26 kr. 28 kr. + 2 kr. Grundpakke 104 kr. 99 kr. - 5 kr. Mellempakke 253 kr. 264 kr kr. Fuldpakke 369 kr. 353 kr kr. Internet 25 kr. 25 kr. 0 kr. Regnskabet blev taget til efterretning og budgettet godkendt. c) Information om IT-gruppen Der har været foretaget en prissammenligning for TV og Internet for Bredalsparkens / Grenhusenes beboere i forhold til hvis man flytter væk fra afdelingen. Det har vist sig, at priserne der tilbydes her er væsentligt billigere end for personer der ikke bor i afdelingen. d) Valg af IT-gruppe IT-gruppen består af følgende medlemmer: Kennet Bjerg (f), Gert Skjoldborg, Jesper Bjerg, Jonas Holm Bundgaard, Steffen Clausen, Stephen Durhuus og Ronnie Finseth. 9. Eventuelt Ken Henriksen, der er formand for Nyttehaveforeningen Spiren benyttede lejligheden til at takke Connie Weis og Karen Bentgsson for de 10 nye haver der er blevet opført. Der var 15 på ventelisten til en nyttehave, og de nye medlemmer er meget glade. En beboer spurgte omkring den flisebelægning der er fjernet nede ved garagerne bag Gurrevej. Han synes, at pladsen nu er meget splattet. 10

11 Karen Bengtsson svarede, at der er blevet lagt stenmel, da fliserne efterhånden lå meget ujævnt. Det er meget dyrt at få rettet flisebelægning op så derfor er der valgt denne løsning. Det vil være en mulighed at få banket stenmelet en gang mere til efteråret, da det kan afhjælpe problemet. Dirigent Referent Børge Jensen Tanja Eriksen Mahler 11

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken. December 2012 62. årgang nr. 4

Nyt fra. Bredalsparken. December 2012 62. årgang nr. 4 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene December 2012 62. årgang nr. 4 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Karin Degnebolig- Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5.

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5. A/B Bergthora År 2015, mandag den 27. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bergthora i Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S. Tilstede på

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere