REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013"

Transkript

1 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Det blev herefter godkendt, at ændre strukturen på dagsordenen, således at punkt 4 og 5 (under indkomne forslag) ændrer rækkefølge. 2. Valg af stemmeudvalg Milly, Benny Juhl, Ingelise Sjørslev, Gert Nielsen, Bruno Møller og Jan Schandorph. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning for perioden siden sidste møde Bredalsparken og Grenhusene er et dejligt sted at bo. Det skal vi i fællesskab værne om, så vi fortsat syntes at her er rart at være, såvel for ung som gammel. Afdelingsbestyrelsen vil derfor komme med en bøn til jer der bor og færdes dagligt i vores dejlige bebyggelser. Skal vi ikke i fællesskab bekæmpe de få unoder, der trods alt også er hos os. Her tænkes på de overtrædelser af vores ordensreglement og anden uhensigtsmæssig opførsel der udvises af nogle få personer, med en udtalt egoistisk adfærd. Hensynsløs knallertkørsel, vask på private vaskemaskiner når det passer en, højt spillet musik i tide og utide, fodring af vilde katte mange steder i bebyggelsen, uhensigtsmæssig parkering af ofte alt for store biler og sågar busser, samt selvbestaltet ret til at holde såvel hund som kat. Jeg er sikker på, at langt de fleste beboere gerne så sig fri for, at deres medbeboere opfører sig som her beskrevet, og at den bedste løsning på tingene vil være at vi hjælper hinanden. Jeg vil nu kigge på året der er gået, og her starte med at nævne stormen der næsten lige har lagt sig. Vi slap forholdsvis nådigt, med en del tagskader og nogle få væltede træer. Tagudskiftningen på Gurrevej er overstået, og den gik godt. Vi er i fuld gang med at udskifte altandøre og franske altandøre samt enkelte vinduer i område 1, og også det går som forventet. Vi skulle have opsat varmemålere i 2013, men har fået udsat opsættelsen af disse til den 1. juni 2014 på grund af tekniske problemer og tidsnød. Vi forsøger endnu engang at overbevise politikerne i kommunen om konsekvenserne ved en sådan opsætning, og de mange følgevirkninger det vil få, i håb om at vi helt kan undgå at få varmemålere. Kommunen har nedsat grundskyldspromillen fra 32 til 30,2, og i Bredalsparken betyder det en besparelse på ca kr. om året, som tænkes anvendt til nogle af de mange vedligeholdelsesopgaver som vi løbende står overfor. Priserne på vand er steget drastisk, og dette begrundes i at vi skal være med til at betale for omlægning af vand og kloak i forbindelse med anlægningen af et nyt jernbanespor igennem Hvidovre. De nye ældreboliger er blevet færdige, og indflyttet af nogle glade lejere, selvom vi har haft og stadig har nogle problemer indvendigt i boligerne. Det har vist sig, at være forbundet med stort besvær, at få et sådant nybyggeri til at fungere til ug med kryds og slange. Trods de mange 1

2 problemer, blev vi for få dage siden præmieret af Hvidovre Kommune, for et ualmindeligt flot og godt indpasset byggeri, og det kan vi alle være både glade for og stolte af. Fremtiden byder på mange opgaver, og jeg vil her nævne blot nogle af dem. Parkering af specielt større biler volder os efterhånden meget store problemer. Vi vil derfor se på muligheden for, at indføre en eller anden form for parkeringsforbud for større biler i bebyggelsen. Vi vil lægge op til en frivillig ordning omkring renovering af badeværelser. Vi vil fremkomme med en løsning på indvendig maling af altaner allerede her på mødet, og udskiftningen af altandøre og visse vinduer vil fortsætte med etape 2. En ny udgave af beboerinformation er på vej ud til jer. Vi vil få udarbejdet en såkaldt 10 års plan, der vil gøre det lettere for os, at budgettere i fremtiden, og vi vil styrke vores henlæggelser, da vores bebyggelse efterhånden er forholdsvis gammel og kræver stor vedligehold. Til slut vil jeg takke vores fremragende IT gruppe for deres store arbejde med at gøre mange af os bedre til at bruge it. Jeg vil takke vores ejendomsfunktionærer, samt vores ejendomskontor for deres strålende indsats igennem det forløbne år, og jeg vil takke vores forskellige udvalg samt afdelingsbestyrelsen for jeres fine indsats. Spørgsmål og bemærkninger til beretningen: En beboer spurgte til renovation af badeværelser der var blevet lovet et oplæg omkring dette til dette års afdelingsmøde? Henrik Berg svarede, at det er rigtigt, at der var blevet lovet dette, men at det er meget omfattede at fremkomme med en ordentlig løsning omkring dette. Han lovede, at der i 2014 vil komme et oplæg omkring muligheden for renovering af badeværelser. En anden beboer nævnte, at det er svært at finde ønskede informationer på hjemmesiden. Denne beboer spurgte samtidig om det vil være muligt, at rykke aftalen omkring affald der må henstilles ved vejen mandag aften, til søndag aften eller mandag morgen i stedet for, da mange beboere bruger weekenden på at rydde op i kælderrum mv. Dette vil måske kunne afhjælpe problemerne med, at der står affald alle vegne? Henrik Berg fortalte, at der ligger referater af bestyrelsesmøde og afdelingsmøder mv. på hjemmesiden og at han ikke er bekendt med, at det er svært at finde informationer på siden. Han ved ikke om der kan blive ændret på dagen for afhentning af storskrald i afdelingen, da det er kommunen der afhenter dette. Men det blev aftalt med Kim Andersen fra ejendomskontoret, at kommunen vil blive forespurgt om muligheden for ændring af ugedag. En tredje beboer nævnte, at man kunne prøve at se på en afdeling der hedder Tranemosegård, da de har et godt system til at løse parkeringsproblemerne i deres afdeling. Der er i denne afdeling omkring 3800 beboere og de har et system der fungere. Henrik Berg sagde, at afdelingsbestyrelsen gerne vil prøve at kontakte denne afdeling, men at han mener, at de har langt flere parkeringspladser end os. Bestyrelsen beretning blev herefter taget til efterretning. 2

3 4. Forelæggelse af regnskab for Regnskab 2012/13 Henrik Christiansen fra DAB fremlagde et kort sammendrag af regnskabet for 2012/13, og oplyste, at dette regnskab viser et overskud på ca. kr. 1, 4 million, hvilket ikke er særlig godt, da man ikke er interesseret i at opkræve mere end nødvendigt. Overskuddet skal bl. a. findes i at det sidste år blev besluttet, at der alligevel ikke skal etableres nedløb på Arnold Nielsens Boulevard. Samtidig har udgiften til vandforbruget været mindre end budgetteret. Dette skyldes, at afdelingsbestyrelsen har gjort opmærksom på, at det ikke er rimeligt at opkræve administrationsbidrag på hvert enkelt lejemål. Der har været færre udgifter til renovation på grund af ændrede priser fra Hvidovre Kommune. Forsikringsudgifterne har også været billigere end budgetteret, da der hovedsagligt kun bliver anmeldt store skader. Regnskabet blev taget til efterretning. 5. Godkendelse af budget for Henrik Christiansen gennemgik det udsendte budgetforslag og oplyste, at der i det udsendte budget var stillet forslag om en huslejestigning på 5,79 % pr. 1. april I grove træk, kan forslaget omkring huslejestigning deles op i følgende kategorier: Vand ca. 1,50 % Renholdelse ca. 0,50 % Henlæggelser ca. 0,75 % - Større udgifter i forbindelse med fraflytninger Forbedringsarbejder ca. 2,00 % - Udskiftning af altandøre næste etape, vest + sydvendte vinduer i forbindelse med udskiftning af altandøre samt renovering af tag på blok 52, da dette er meget utæt. Øvrige prisreguleringer ca. 0,50 % Lejetillæg og renter ca. 0,50 % - Køkkener bliver tilbagebetalt og lejetillæg bortfalder på stålaltaner Dette medfører en huslejestigning på ca. 5,75 % - der er dog kalkuret med en huslejestigning på 5,79 %. Spørgsmål og bemærkninger til budgettet: En beboer spurgte om, hvorfor vi ikke har vedligeholdelseskonto i afdelingen, så man kan undgå tab ved fraflytninger? Henrik Berg svarede, at der for afdelingen er valgt A-ordning med NI-beløb, hvilket er en ordning som der er stor tilfredshed med. Denne ordning tilgodeser samtidig de beboere som har boet her i rigtig mange år, da de ikke modtager store opkrævninger når de fraflytter. 3

4 En anden beboer spurgte om hvordan det kan blive en udgift at altanerne bliver tilbagebetalt? Henrik Christiansen svarede, at dette skyldes at lånet til altaner bortfalder men, at det koster noget at optage nye lån til forbedringsarbejder. Besparelsen på færdigbetalingslån går lige op med den manglende indtægt. Budgettet blev herefter godkendt med ca. 10 stemmer imod. 6. Indkomne forslag (Udgifter i forbindelse med indkomne forslag er ikke indeholdt i budgetforslaget for 2014/2015) 1. Ændring af vedligeholdelsesreglement, - maling af altaner Afdelingsbestyrelsen stiller til forslag, at vedligeholdelsesreglementet stk ændres således, at det i fremtiden vil være tilladt for beboere, at male de indvendige dele af altanerne (forslaget gælder udelukkende de altaner der er lavet i beton). Hvis forslaget vedtages, vil det udelukkende være tilladt at male med maling der udleveres fra ejendomskontoret. Spørgsmål og bemærkninger til ændring af vedligeholdelsesreglement: En beboer spurgte til maling af den udvendige side af altanerne, da disse ser værre ud? Henrik Berg svarede, at der har været afrenset ydesider af altaner tidligere, men at dette arbejde indgår i den almindelige vedligeholdelsesplan, og det bliver løbende vurderet hvor der trænger mest til denne afrensning. En anden beboer spurgte om forslaget også gælder maling af gulvet på altanen? Henrik Berg fortalte, at man ikke selv må male altangulvet, men at man skal forsøge at rengøre det i stedet for. Det er dog kompliceret, da gulvet er malet med en form for maling der sikrer at gulvet er skridsikkert. Der er også mange midler der ikke må bruges til rengøring af den slags gulve. Hvis der til gengæld er et problem med membranen på ens altangulv, skal man kontakte ejendomskontoret som kommer og kigger på gulvet. En tredje beboer fra Arnold Nielsens Boulevard spurgte om, det vil være muligt, at få lov til at male vinduerne man har på altanen, da hans vinduer snart ikke han mere maling på? Henrik Berg svarede, at der ikke skal skiftes vinduer der foreløbigt. Det bliver vurderet hvert år hvilke vinduer der generelt trænger til udvendig vedligeholdelse. Forslaget blev herefter vedtaget med 2 stemmer imod. 2. Ændring af vasketider i vaskerier Beboeren stiller til forslag, at åbningstiderne i vaskerierne i weekenderne ændres fra kl til klokken 8-20, da det sidste år blev vedtaget at ændre tiderne for brug af private vaskemaskiner. Spørgsmål og bemærkninger til ændring af vasketider i vaskerier Henrik Berg fortalte, at de tider der er fastsat i vaskerierne, er sat for at tilgodese de beboere der bor lige over et vaskeri for støjgener. Han nævnte at mindretalsbeskyttelsen bør gælde her, da dem der netop bor over et vaskeri måske ikke har mulighed for at bo andre steder. 4

5 En beboer fortalte, at hun bor lige over et vaskeri og vil være meget ked af, hvis tiden for brug af vaskerier udvides, da man kan høre vaskeriet i hendes lejlighed. En anden beboer spurgte, om det ikke ville være mere fair hvis der blev forespurgt om dette forslag hos de beboere der bor lige over et vaskeri? Der blev talt frem og tilbage omkring forslaget, og der var flere beboere der bor over et vaskeri der fortalte omkring støjgener, både fra selve vaskeriet samt larm fra døre der smækker når beboerne skal ned til vaskerierne. Forslaget blev herefter nedstemt. 3. Ændret tidsramme i forbindelse med reservation af vasketid Beboer stiller til forslag, at den nuværende spærring der er på reserverede vasketure ændres fra 30 minutter til 15 minutter. Forslaget blev vedtaget med stort flertal. 4. Nedlæggelse af klatvaskeriet ved ANB 145 Beboer stiller til forslag, at klatvaskeriet nedlægges (og vaskemaskinen sættes over i storvaskeriet) da klatvaskeriet ikke benyttes så ofte. Forslaget blev herefter vedtaget. 5. Dørtelefoner Beboer stiller til forslag at der opsættes dørtelefoner, da det kan begrænse adgangen til opgang og kældergang. Henrik Berg oplyste, at der hvor han bor nu er opsat dørtelefoner, men at låsen på døren ofte klikkes fra, og at der stadig er tyverier fra kælderrum og tørrerum. Han mener ikke at dørtelefoner begrænser folks adgang til kældrene. Der er også praktiske problemer forbundet med at have opsat dørtelefoner, da der er flere døre der skal låses op og da dørene skal lukke så stramt, at det er svært for gangbesværede at åbne dørene. Henrik Berg fortalte, at et sådant forslag hvis det vedtages udelukkende vil kunne finansieres via lejetillæg til de beboere der bor hvor der opsættes dørtelefoner. Derfor skal der påregnes en udgift på ca. kr. 50 pr. måned til hvert enkelt lejemål der får dørtelefon. Henrik Berg spurgte forslagsstiller om forslaget indebærer, at der skal opsættes dørtelefoner i hele Bredalsparken eller udelukkende på Claus Petersens Alle? Forslagsstiller præciserede, at forslaget dækker hele Claus Petersens Alle. Spørgsmål og bemærkninger til dørtelefoner En beboer fra Claus Petersens Alle fortalte, at hun ikke ønsker at der bliver opsat dørtelefoner. En anden beboer foreslog, at der i stedet rettes henvendelse til dem forslaget omhandler (beboerne på Claus Petersens Alle). 5

6 Henrik Berg mente, at det ville være bedre at spørge hver enkelt opgang om de er interesseret i at få opsat en dørtelefon via lejetillæg. Der blev herefter stillet forslagsændring op, at afdelingsbestyrelsen retter henvendelse til hver enkelt opgang på Claus Petersens Alle og spørger om de er interesseret i at få opsat dørtelefon. Ændringsforslaget blev vedtaget. 6. Belysning på stier mellem Hvidovrevej og Claus Petersens Allé Forslagsstiller forklarede, at hans forslag indebærer at der kommer mere lys på stier mellem Hvidovrevej og Claus Petersens Alle. Karen Bengtsson fra Grønt udvalg meddelte, at der er blevet kigget på forslaget, og at der er fundet penge til at udføre dette forslag. Der arbejdes hele tiden på, at skabe mere tryghed i bebyggelsen hvilket vil være muligt med mere lys. Forslaget vil derfor blive udført. Det blev herefter taget til efterretning, at belysningen på stier mellem Hvidovrevej og Claus Petersens Alle forbedres. 7. Etablering af vand og varmemålere Forslagsstiller fortalte, at han som enlig har en udgift pr. måned på ca. kr for varme og vand. Han synes det er urimeligt, at han skal betale for andres brug af varme og vand.. Derfor vil han gerne have opsat målere, så man betaler for det man egentlig bruger. Dirigent Børge Jensen korrigerede, at der betales for vand over huslejen. Henrik Berg fortalte at der er delte meninger omkring opsætning af varmemålere. Det system der er nu, gør at vi alle betaler pr. m 2 bolig for varmen. Bestyrelsen vurderer, at det system er mest retfærdigt da vi nu betaler solidarisk. Han frygter samtidig, at nogle beboere vil spare på varmen i en sådan grad at det vil have fugtskader og svampeskader til følge. Den eneste måde man vil kunne spare på varmen på, vil være ved at aflukke rum der ikke benyttes så ofte i sin bolig. Dette er en meget dårlig løsning. Bestyrelsen har desuden den holdning, at det vil være meget dyrt, at opsætte målere til vandet da der mange stedet skal opsættes omkring 3 målere pr. bolig. Dirigent Børge Jensen henviste til punkt 8 stk. c hvor det foreslås at punktet omkring varmemålere tages op på et ekstraordinært afdelingsmøde. Herefter blev punktet omkring opsætning af vandmålere sat til afstemning, og forslaget blev herefter forkastet. Forslagsstiller godkendte herefter, at hans forslag omkring opsætning af varmemålere evt. tages op på et ekstraordinært afdelingsmøde, da der ikke er grund til at tage stilling til dette nu, da vi har et påbud fra kommunen der allerede indebærer, at vi har opsat varmemålere senest 1. juni Konsekvenser af varmemålere Forslagsstiller fortale, at teknik og miljøudvalget har haft et møde i maj måned. 6

7 Der har tidligere været opsat varmemålere i Bredalsparken, hvilket betød stor uretfærdighed omkring betaling for hver enkelt lejer. Samtidig var der en hel del problemer med skimmel flere steder. Forslagsstiller fortæller, at kommunen kan give dispensation til opsætning af varmemålere, og han mener det er forkert at bruge varmemålere som et argument for at spare, da vi i Bredalsparken gør en hel del tiltag for at spare, ved netop at renovere tage og vinduer. Dette er selvfølgelig en igangværende proces, der ikke er mulig at få udført overalt på én gang. Henrik Berg håber, at et nyvalgt udvalg på kommunen kan ændre på det pålæg vi har fået omkring opsætning af varmemålere. Vi har fået et pålæg der indebærer, at varmemålere skal være opsat og klar til brug senest 1. juni 2014, og vi arbejder stadig hen imod, at være klar til ibrugtagning på denne dato. Bredalsparken er meget forskellig med hensyn til boliger og han er bange for, at der ikke bliver taget højde for, at der nogen steder er nye tage mv. Hvis alt skal udregnes så retfærdigt som muligt, vil det koste omkring kr pr. bolig. Han mener, at der bør være et ekstraordinært møde omkring dette punkt hvis vi ikke kan blive fri for at opsætte varmemålere. Forslaget omkring indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde omkring konsekvenser for afvikling af forhold omkring varmemålere blev herefter sat til afstemning. Forslaget blev ikke vedtaget. Der var 41 stemmer for forslaget og 74 stemmer imod forslaget. Bestyrelsen rejste i stedet forslag om at indkalde til ekstraordinært afdelingsmøde, hvis forhandlinger med kommunen resultere i en forlængelse af dispensationen for opsætning af varmemålere. Forslaget blev vedtaget med stort flertal. 9. Ændringer ved parkeringspladsen ANB Forslagsstiller ønsker, at få de store træer fældet eller kraftigt beskåret, da fuglende der sidder i træerne sviner og ødelægger lakken på de biler der holder parkeret nedenunder. Forslagsstiller ønsker samtidig, at få fjernet de store kampesten der er opsat ud mod parkeringspladserne. Karen Bengtsson fra Grønt udvalg fortalte, at træerne er blevet kraftigt beskåret og at udvalget vil se på kampestenene. Stenene er lagt for at undgå, at der bakkes ind i budskadet. En beboer rejste et ændringsforslag omkring beskæring af træerne. Forslaget lyder: De store træer ved parkeringspladsen fældes, og der plantes nye mindre træer i større afstand fra parkeringspladserne. Ændringsforslaget blev herefter vedtaget. Forslaget omkring fjernelse af kampestenene blev forkastet. 7

8 10. Ventilation baderum ANB Forslagsstiller ønsker, at få den mekaniske ventilation på Arnold Nielsens Boulevard til at være tændt i døgndrift, da der er lugtgener på badeværelset i beboers lejlighed. En beboer meddelte, at hans soveværelse ligger lige under ventilationen og at han ikke ønsker dette forslag vedtaget, da han har gener af larm fra ventilationen. Han forudser også et stort problem omkring varmen der suges ud fra lejlighederne hvis ventilationen skal køre i døgndrift. Henrik Berg, fortalte at det samtidig vil give forøgede omkostninger på brug af strøm samt give støjgener hos visse beboere. En beboer fortalte, at hun også havde haft lugtgener på sit badeværelse, og at problemet er blevet udbedret. Hun er heller ikke interesseret i at ventilationerne kører længere tid, da hun også er generet af støj fra anlægget. Forslaget blev herefter forkastet. 11. Garager Forslagsstiller ønsker, at det undersøges om de beboere der har en garage bruger denne til en bil, eller om garagen udelukkende bruges til opbevaring. Forslagsstiller fortalte samtidig, at hun ikke ønsker, at garagerne bare rives ned men, at det udelukkende er et forslag. Henrik Berg oplyste, at det ikke er muligt at kræve adgang til garagerne for at se hvad der er i dem. Forslaget blev forkastet. Forslagsstiller valgte herefter at trække forslaget vedrørende nedrivning af garager ved Arnold Nielsens Boulevard Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter A. Valg af formand for 2 år Henrik Berg blev genvalgt som formand for 2 år. B. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år Henning Davidsen, Vibeke Nielsen og Bo Østergaard blev alle genvalgt. C. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år Christian Andersen blev genvalgt som suppleant for Bredalsparken. Jimmy Andresen blev genvalgt som suppleant for Grenhusene. 8

9 8. Internet, TV og telefoni a) IT-gruppens beretning for datanet, TV og telefoni Internet: Der er pr. 6/ , 1137 abonnenter registreret på datanetværket. Der har været netværksproblemer på Gurrevej pga. switze i kælderen har været faldet ud. Det har været svært, at finde årsagen til problemet da udstyret efterhånden er af ældre dato, og da der har været problemer med varme i de boilerum hvor anlæggene er opstillet. Det forsøges nu udbedret ved at opsætte ventilation i rummene. Der har været en overgravning af fibernettet på Gurrevej Internettet blev hurtigt etableret igen, men der gik et par dage før tv fungerede igen. For at undgå dette i fremtiden, vil der nu blive lavet en plan for, hvor der er ledninger i jorden. Der har været et nedbrud på mail-serveren. IT-gruppen råder alle beboere til at ændre deres adgangskode på nettet så der ikke længere benyttes koder som f. eks. 1234, da det så er muligt for udefrakommende at sende gennem vores system. Hvis der bliver givet tilladelse til det, vil IT-gruppen opsætte solceller på hovedkrydsfeltet på Sognegårds Alle for at reducere elforbruget. Internettet vil blive opgraderet fra 500/500 Mbit til 700/700 Mbit. TV: Yousee omlægger jævnligt kanaler. Det har vi ikke nogen indflydelse på. De analoge kanaler forsvinder med stigende tempo fra nu af. Mange beboere har dårlige antennekabler, hvilket gør at de vil opleve problemer med at modtage TV. Derfor tilrådes det at benytte dobbeltskærmede ledninger til TV med fastmonterede stik. Fejlmelding til Yousee vedrører kun ekstrakanaler købt direkte af Yousee. Alle andre fejl rettes til Kemp & Lauritsen. Hvis man kontakter Kemp & Lauritsen omkring problemer med at modtage TV, vil man selv komme til at betales for teknikerens besøg, såfremt det er ens egne ledninger der er for dårlige. Telefoni: Cirque er stadig udbyder af telefoni i Bredalsparken / Grenhusene. Cirque tilbyder også mobiltelefoni. Cirque vil omdele materiale til beboerne i den nærmeste fremtid. Siden 1. januar 2013, er der 1300 der har ringet til IT-gruppen, der har været ca. 10 besøgende hver tirsdag, og ca. 120 supportsager. Spørgsmål og bemærkninger til beretningen: En beboer spurgte til hvor længe der skal betales til bolignet? IT-gruppen svarede, at der altid skal betales bolignet, da det er fællesudgifter til TV, telefoni og internet. Udgiften til bolignet blev sat ned på sidste afdelingsmøde, sådan at alle beboere nu betaler 60 kr. pr. måned. Beretningen blev herefter taget til efterretning. 9

10 b) Regnskab og budget Det koster årligt ca. kr til datalogging. Det er noget der altid skal betales, så længe at vi har den nuværende anti-terrorlovgivning. Der er i årets løb brugt for ca. kr på reparationer af datastik i beboernes boliger. Der er brugt kr på fornyelse (forbedring af netværket). Vi betaler kr for signalleverance til Yousee. I dette regnskabsår er der betalt kr til Copydan og Koda. Der er ingen planlagte nyanskaffelser i det nye budget for 2014/15. Henlæggelserne er skrevet ned, da de ikke behøves længere. Bolignet vil fortsat koste kr. 60 pr. måned. Internet vil fortsat koste kr. 25 pr. måned. Udgifter til Copydan stiger kraftigt. Priser pr. 1. april 2014: Afgift Pris 2013 Pris 2014 Ændring Bolignet/ IT fælles udg. 60 kr. 60 kr. 0 kr. Ingen TV pakke 26 kr. 28 kr. + 2 kr. Grundpakke 104 kr. 99 kr. - 5 kr. Mellempakke 253 kr. 264 kr kr. Fuldpakke 369 kr. 353 kr kr. Internet 25 kr. 25 kr. 0 kr. Regnskabet blev taget til efterretning og budgettet godkendt. c) Information om IT-gruppen Der har været foretaget en prissammenligning for TV og Internet for Bredalsparkens / Grenhusenes beboere i forhold til hvis man flytter væk fra afdelingen. Det har vist sig, at priserne der tilbydes her er væsentligt billigere end for personer der ikke bor i afdelingen. d) Valg af IT-gruppe IT-gruppen består af følgende medlemmer: Kennet Bjerg (f), Gert Skjoldborg, Jesper Bjerg, Jonas Holm Bundgaard, Steffen Clausen, Stephen Durhuus og Ronnie Finseth. 9. Eventuelt Ken Henriksen, der er formand for Nyttehaveforeningen Spiren benyttede lejligheden til at takke Connie Weis og Karen Bentgsson for de 10 nye haver der er blevet opført. Der var 15 på ventelisten til en nyttehave, og de nye medlemmer er meget glade. En beboer spurgte omkring den flisebelægning der er fjernet nede ved garagerne bag Gurrevej. Han synes, at pladsen nu er meget splattet. 10

11 Karen Bengtsson svarede, at der er blevet lagt stenmel, da fliserne efterhånden lå meget ujævnt. Det er meget dyrt at få rettet flisebelægning op så derfor er der valgt denne løsning. Det vil være en mulighed at få banket stenmelet en gang mere til efteråret, da det kan afhjælpe problemet. Dirigent Referent Børge Jensen Tanja Eriksen Mahler 11

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 11. NOVEMBER 2014

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 11. NOVEMBER 2014 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 11. NOVEMBER 2014 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet.

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 A. Genoptagelse af dagsorden fra det ordinære afdelingsmøde d. 11/11 Peter Rytter fortsatte som dirigent fra sidste

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014 Bredalsparken/Grenhusene NOTAT DAB mrk. ASG-2012-00767 HEC 5. januar 2015 1 Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014 Afdelingsbestyrelsen afholdt møde mandag den 22. september 2014

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 10. NOVEMBER 2010

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 10. NOVEMBER 2010 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 10. NOVEMBER 2010 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet.

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Flyverbo 19.2.2015 1 Der var 38 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 19.3.2015 1 Der var 48 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Tilstede: Fra KAB Thomas Blaabjerg Lund TBL Henning Jacobsen HJ Fra Roskilde Nord Boligselskab Leif Tingvad LT Fra afdelingsbestyrelse Grete Andersen GA Connie

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 10. september 2013

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 10. september 2013 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Ved mødet deltog 65 lejemål, i alt 130 stemmer. 38,01 % lejemål deltog. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Stemmeudvalg og referent.

Læs mere

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen.

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen. Afdelingsmøde for afd. 26 - Fortunaparken. Torsdag, den 3. september 2015 kl. 14.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP), ejendomsfunktionær Leif

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Vægterparken 9.2.2015 1 Der var 59 lejemål repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 8. oktober 2013 tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Velkommen til Beboermøde afd. 3

Velkommen til Beboermøde afd. 3 Velkommen til Beboermøde afd. 3 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning ved formand Pia Hornbæk 6. Orientering fra aktivitetsudvalget

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt. Afdelingsmøde for afd. 29 Sdr. Allé 5 Torsdag, den 3. september 2015 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Referat af ordinært afdelingsmøde i 21. oktober 2015 afdeling 17-03 Kirstinelund torsdag den 24. september 2015 kl. 18.30 i Glassalen på Baltorpskolen Til

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Inden den officielle velkomst, bad formand Inge Haüser forsamlingen om at holde 1 minuts stilhed for afdøde bestyrelsesmedlem

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 23 beboere samt repræsentanter fra bestyrelsen Fra administrationen: Michael

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Tårnbyparken 25.2.2016 1 2 Der var 103 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 14,3 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00 15. september 2015 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00 Deltagere Beboere fra 18 lejemål, ejendomsmester Johnny Nielsen, Claus Hansen,

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Mandag den 18. april 2016 kl. 19:00 fælleshuset

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Mandag den 18. april 2016 kl. 19:00 fælleshuset 17. maj 2016 Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Mandag den 18. april 2016 kl. 19:00 fælleshuset Der var mødt 6 lejemål op svarende til 12 stemmer 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 11. NOVEMBER 2009

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 11. NOVEMBER 2009 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 11. NOVEMBER 2009 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet.

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2015

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2015 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2015 1. Velkomst og valg af dirigent Kontorchef Bettina Foltinger fra DAB blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet

Læs mere

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 14. april 2014

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 14. april 2014 Bredalsparken/Grenhusene NOTAT DAB mrk. ASG-2012-00767 HEC 5. september 2014 1 Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 14. april 2014 Afdelingsbestyrelsen afholdt møde mandag den 14. april 2014 behandlede

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 27. OKTOBER 2011

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 27. OKTOBER 2011 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 27. OKTOBER 2011 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 Der var mødt 15 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Ingen. Fra administrationen: Kurt Olsen, Claus

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 14 beboere hvoraf 1 er repræsentant fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen:

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

ordinært afdelingsmøde mandag den 22. januar 2007 kl. 19.00 i selskabslokalet, Nørreby Torv Afdelingsmødet valgte Henning Bering-Bryld som dirigent.

ordinært afdelingsmøde mandag den 22. januar 2007 kl. 19.00 i selskabslokalet, Nørreby Torv Afdelingsmødet valgte Henning Bering-Bryld som dirigent. Administrator: DAB Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg Tlf. 7732 0000. Fax 7732 0001. NØRREBY Referat af Til stede var: 31 lejemål Dagsorden ordinært afdelingsmøde mandag den 22. januar 2007 kl. 19.00 i

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Svendborg Andels-boligforening Afdeling 1 & 3 Ordinært afdelingsmøde Den 24. august 2015 Side nummer: 1 Til stede fra afdelingsbestyrelsen Torben Olsen Svend Muhlig Lars Kalmar Hansen Erik Rasmussen Sekretær

Læs mere

3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde

3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde Afdelingsmødereferat for den 17. september 2013 Tilstede: 23 beboere Næstformand: Pia Jensen Bestyrelsesmedlem: Martin Westy Løvendahl valgt som referent 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 boligforeningn 3 B Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 Mødedato: 29. maj 2013, kl. 18.30 Mødet slut ca. kl. 21.30 Sted: Herlev Skole, Festsalen Deltagere: 37 Fremmødte

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Beboermøde i afdeling 20 torsdag den 15. september 2016

Beboermøde i afdeling 20 torsdag den 15. september 2016 Beboermøde i afdeling 20 torsdag den 15. september 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning for perioden siden sidste møde. 3. Godkendelse af budget

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Christiansen John Hansen Ellen Magrethe

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072

Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072 Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072 Hørgården 1 og 2 Mødedato: 13. oktober 2011 Sted: Aktivitetshuset, Amagerfælledvej 73 Fremmødte husstande: 36 lejemål fra Hørgården 1 og 24 lejemål

Læs mere

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 21. oktober 2014 Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 17-03 Kirstinelund torsdag den 25. september 2014 kl. 18.30 i Glassalen på Rugvængets Skole

Læs mere

Referat fra Toftegården afdelingsmøde

Referat fra Toftegården afdelingsmøde Referat fra Toftegården afdelingsmøde Afdeling 1-1011 Toftegård Mødedato: 9. september 2010 Sted: Herlev Bygade 92B, Salen Deltagere: Iris Gausbo, Rene Holm (Byg) Poul Erik Ottosen, Poul-Erik Rødvang Dato

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Nordmarksgården 30.3.2016 1 2 Der var 30 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 27,8 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 9. maj 2016 Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Der var fremmødt 20 husstande svarende til 40 stemmer. Ad 1 Velkomst

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Islands Plads afd. 204 den 22. november 2016

Referat af ordinært afdelingsmøde Islands Plads afd. 204 den 22. november 2016 1 Christianshavn d. 2. December 2016 Referat af ordinært afdelingsmøde Islands Plads afd. 204 den 22. november 2016 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg Niels bød velkommen på bestyrelsens vegne

Læs mere

Beboermøde Afdeling 14

Beboermøde Afdeling 14 Beboermøde Afdeling 14 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Orientering om regnskabet 2013 6. Afdelingens driftsbudget 2015 7. Behandling af eventuelle

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Dagsorden: 1. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 2. Valg af: a. Dirigent b. Stemmeudvalg c. Referent 3. Fremlæggelse af beretning

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 31 beboere fordelt

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse, Mette Nyholm og Britt Espensen.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse, Mette Nyholm og Britt Espensen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 21. september 2015 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse,

Læs mere

Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset.

Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset. Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset. Dagsorden: 0. Velkomst. Afdelingsbestyrelsesformand Torben Sandgreen bød velkommen til

Læs mere

Beboermøde Afdeling 18 og 25

Beboermøde Afdeling 18 og 25 Beboermøde Afdeling 18 og 25 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280

Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280 Referat af ordinært afdelingsmøde (regnskabsmøde) i Boligselskabet Friheden Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280 Dagsorden:

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 17

AAB Silkeborg Afdeling 17 AAB Silkeborg Afdeling 17 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 28.08.17 Deltagere: Antal beboere: 31 Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: Steen Johansen Poul Rosenkvist Torben

Læs mere

Information fra Afdelingsbestyrelsen

Information fra Afdelingsbestyrelsen . Administrator: Dansk almennyttigt Boligselskab Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg Tlf. 7732 0000. Fax 7732 0001 Information fra Afdelingsbestyrelsen 21-01-2015 Referat af ordinært afdelingsmøde 21. januar

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere