REGULATIVER FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGULATIVER FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND"

Transkript

1 REGULATIVER FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND

2 Regulativer for Dansk Døve-Idrætsforbund Indholdsfortegnelse: Sektion C: Regulativer for Dansk Døve-Idrætsforbund og tilsluttede klubber - C.1 Hovedbestyrelsens opgaver...3 C.2 Forretningsorden for hovedbestyrelsen C.3 Forretningsorden for forretningsudvalget...5 C.4 Udvalgsopgaver og forretningsordener...6 C.5 Licens og audiogrammer...8 C.6 Sponsorer/fonde...9 C.7 Udlån og vask af tøj...10 C.8 Pædofili...10 C.9 Doping...10 C.10 Årets priser...12 C.11 Gebyrtakster...13 C.12 Reglement for sportslige konsekvenser af klubbens insolvens...14 C.13 Gyldighed og vedligeholdelsesansvar

3 Sektion C: Regulativer for Dansk Døve-Idrætsforbund og tilsluttede klubber. C.1 Hovedbestyrelsens opgaver Det påhviler hovedbestyrelsen: C.1.1 C.1.2 C.1.3 C.1.4 C.1.5 C.1.6 C.1.7 C.1.8 C.1.9 C.1.10 C.1.11 C.1.12 C.1.13 C.1.14 C.1.15 at udføre repræsentantskabets beslutninger at lede og repræsentere forbundet samt forestå forbundets ledelse sammen med konsulenterne. at udarbejde referater over sine møder og udsende til HB, klubber, idrætsledere og valgkomite. at holde sig orienteret om forbundets økonomi og forvalte forbundets midler samt træffe afgørelser i relevante økonomiske spørgsmål. at udarbejde planer og budgetter senest i oktober til godkendelse på HB-mødet for det kommende år. at udarbejde regler for honorarer, rejsegodtgørelser m.m. i forbindelse med bøder, møder, rejser og stævner. at opbevare væsentlige indgående og udgående skrivelser til arkivering hos sekretariatet. at udpege ledere til forskellige idrætsgrene. at følge op på ledernes arbejde, bl.a. afholdelse af forbundets arrangementer. at tage stilling til optagelse af nye klubber og godkendelse af udmeldte klubber og foretage kontrol af klubber om de overholder egne love og forpligtelser i øvrigt iflg. lovene 6. At nedsætte et eliteidrætsudvalg, som består af eliteidrætskonsulenten og eliteidrætslederen, udpeget af HB samt et medlem også udpeget af HB. at tage stilling til overtrædelser af forbundets love og reglementer, bl.a. idømte karantæner og fortabte amatørrettigheder. at udsende beretninger og regnskaber og andet materiale til behandling på repræsentantskabsmøder eller årsmøder. at ansætte sekretariatsmedarbejdere, trænere, instruktører o. lign. på kontrakter. Formanden underskriver kontrakter. at indkalde samtlige ledere og landstrænere til elitemøder for planlægning og budget m.v. at vurdere og optage nye idrætsgrene med opstart, indkøring og udpegning af nye ledere og støtte til nye stævner. 3

4 C.1.16 C.1.17 at tage stilling til optagelse af nye klubber og godkendelse af udmeldte klubber og foretage kontrol af klubber om de overholder egne love og forpligtelser i øvrigt iflg. lovene 6. Hovedbestyrelsens medlemmer skal være opmærksom på sin rolle som arbejdsgiver. C.2 Forretningsorden for hovedbestyrelsen (HB) C.2.1 HB afholder møde mindst fire gange om året. HB indkaldes med mindst 8 dages varsel. Normalt sker dette ved at der aftales dato for kommende møde. Formanden indkalder til HB-møder med oplysning om dagsorden og er også forpligtet til at indkalde, hvis tre medlemmer af HB ønsker det. Meddelelse om punkter til dagsordenen skal ske senest 10 dage før til sekretariatet. Ekstraordinære møder bør indkaldes med 5 dages varsel. C.2.2 Mødematerialet udsendes senest 8 dage før. Dagsordenen kan i nødvendigt omfang suppleres af HB-medlemmerne ved mødets start. Dagsordenen bør mindst indeholde flg. punkter: Referater siden sidst meddelelser økonomi internationalt og kommende møder C.2.3 C.2.4 Som gyldig grund til afbud betragtes sygdom, arbejde og midlertidig bortrejse, når besked herom sker i god tid inden mødet til formanden. HB-medlemmerne tager jobbet som mødeleder på skift. HB-medlemmerne og konsulenterne er forpligtet til at orientere om den aktuelle situation indenfor DDI. Formanden, som administrerer forbundets økonomi er forpligtet til at holde HB orienteret om forbundets økonomi. C.2.5 C.2.6 C.2.7 C.2.8 C.2.9 Der skal udarbejdes referat af HB-møderne, som udsendes til HB, idrætslederne, klubberne, det af repræsentantskabet valgte revisionsfirma samt evt. udvalg. Evt. bemærkninger til referatet fra HB skal ske senest 1 uge efter modtagelsen. Referatet underskrives på efterfølgende bestyrelsesmøde som værende juridisk gyldig. HB-medlemmerne og al personale har alle tavshedspligt i forbindelse med sager af fortrolig karakter. Hovedbestyrelsen sørger for, at beslutningerne fra HB-møderne bliver fulgt op. Vigtige skrivelser underskrives normalt af formanden og i øvrigt efter aftale mellem HB og konsulenterne. Øvrig korrespondance besvares efter aftale i HB. Konsulenterne bør så vidt muligt have kopi af korrespondancen (gerne som cc på mails) til arkivering. I øvrigt skal denne forretningsorden altid være i overensstemmelse med DDI's love om hovedbestyrelsen og dens opgaver. 4

5 C.2.10 Arbejdsopgaverne for konsulenterne, regnskabsføreren og andre kontormedarbejdere skal godkendes af bestyrelsen. Regnskabsinstruksen for regnskabsføreren godkendes af det af repræsentantskabet valgte revisionsfirma. C.3 Forretningsorden for forretningsudvalget (såfremt HB består af fem medlemmer) DDIs forretningsudvalg består af formanden og næstformanden, og herudover kan en eller begge idrætskonsulenter deltage i mødet uden stemmeret. C.3.1 C.3.2 C.3.3 C.3.4 C.3.5 C.3.6 C.3.7 C.3.8 FU varetager den daglige ledelse ifølge DDIs love og HBs beslutninger. FU møderne afholdes efter behov. Forbundet tegnes af det samlede forretningsudvalg. Bestyrelsen kan meddele prokura. FU behandler alle sager af mindre betydning og hastesager, og står til ansvar over for den samlede HB. FU varetager i særskilte tilfælde den eksterne korrespondance, som i særlige tilfælde underskrives af formanden. FU varetager i særskilte tilfælde den interne korrespondance i organisationen og har ansvar for formidling af information til relevante repræsentanter f.eks. klubber og/eller udvalgsledere. FU gennemgår modtagne referater fra udvalg, arbejdsgrupper, bestyrelsesmøder, ekstern repræsentation, rapporter m.m. FU har til opgave - løbende at følge forbundets økonomiske situation. - at udarbejde budgetter for de kommende år til fremlæggelse på HB-mødet i 3. kvartal. - at lave kvartalsregnskaber og budgetstyring. - at indstille lønninger, diæter, honorarer m.v. til godkendelse i HB. C.3.9 C.3.10 FU kan foretage økonomiske dispositioner i enkeltsager efter forudgående godkendelse fra DHIF. Dog skal HB orienteres ved første givne lejlighed. Dagsordenen for FU-møder skal altid indeholde følgende punkter: 1. Godkendelse af referater (HB og FU) 2. Opgavelisten 3. Økonomi 4. Post/Mail 5. Møder 6. Eksterne sager (klubberne, idrætsgrene, mv.) 7. Interne sager (sekretariatet, HB m.v.) 8. Emner til næste FU-møde 5

6 C.3.11 Referat skal udsendes til HB 48 timer efter FU-mødet. (hvis nu FU vedtager noget, som HB absolut ikke er enig i og således evt. kan stoppe FU, før beslutningen føres ud i livet FU udgør mindretallet i HB). C.4 Udvalgsopgaver og forretningsordener Det påhviler hovedbestyrelsen: C.4.1 C.4.2 HB udpeger efter et ordinært repræsentantskabsmøde en række ledere til at gennemføre DDIs arbejdsprogram. Idrætsledere kan nedsætte et udvalg. Det påhviler udvalgslederen: C.4.3 C.4.4 C.4.5 C.4.6 C.4.7 C.4.8 C.4.9 at udvalget følger forretningsordenen, og at man sørger for, at alle økonomiske dispositioner skal godkendes af Eliteidrætsudvalget at lederen og landstræneren bør deltage i eliteidrætsmøder. at udvalget kan bestå af såvel døve som hørende medlemmer. Et udvalg er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af udvalgets medlemmer er til stede. Står stemmerne lige, er udvalgslederens stemme afgørende. at lederen/udvalget kan indkaldes til HB-møder med taleret, men uden stemmeret. at udvalget har ret til at indkalde personer med ekspertise ved behandling af specielle spørgsmål dog uden stemmeret. at indkalde til møder efter behov med 2 ugers varsel. Kopi af indkaldelsen med dagsorden sendes til sekretariatet. at sørge for at der af al korrespondance fremgår hvem der har fået kopi. Vigtige skrivelser skal i kopi fremsendes til sekretariatet. C.4.10 at føre referat over alle udvalgsmøder og sende kopi til sekretariatet senest 14 dage efter udvalgsmødet. Hvert referat skal indeholde dagsorden og oplysning om hvilke ting, der skal udføres og af hvem. Referater kan ikke betragtes som ansøgning. C.4.11 C.4.12 at udarbejde planer og budgetter senest i december til godkendelse af Eliteidrætsudvalget for det kommende år. sammen med sit udvalg i størst muligt omfang at ordne det praktiske i forbindelse med forbundsarrangementerne. Udvalgene har pligt til at stille op med teknisk kontrollant fra DDI i alle DM-arrangementer. Det påhviler herudover idrætsudvalgslederen: C.4.13 i god tid at udarbejde plan og budget for forbundsarrangementerne til godkendelse hos HB 6

7 C.4.14 C.4.15 C.4.16 C.4.17 C.4.18 C.4.19 C.4.20 C.4.21 sammen med klubberne at udsende indbydelser til DM og B&U mesterskaber senest 3 måneder før til klubber, samt at meddele antal medaljer til sekretariatet i samråd med klubarrangør. at aflægge kort rapport over forbundsarrangementerne med resultater og regnskab ifølge godkendt budget til FU. at sende sekretariatet manus og resultater til Døveidræt og hjemmesiden. at sende brev om udtagelse til internationale mesterskaber, landskampe m.v. til klubber, udtagne idrætsudøvere og DDIs sekretariat. at udarbejde årsberetning senest 1. februar til sekretariatet og evt. indsende forslag til regulativer. at sørge for at fremlægge relevant materiale vedr. planer og årsbudget til samrådsmøder. at give udvalgsmedlemmerne mulighed for at deltage som observatører ved eliteidrætsmøder at acceptere at udvalgene i princippet ikke selv ansøger fonde/legater i DDIs navn til egne aktiviteter. Udvalgene har mandat til at søge især lokale sponsorater. Eliteidrætsudvalget Opgaver: C.4.22 C.4.23 C.4.24 C.4.25 C.4.26 Eliteidrætsudvalgets opgave er primært at varetage eliteidrætsudøveres interesser med henblik på at støtte dem i at opnå bedst mulige internationale resultater. Udvalget skal i samarbejde med idrætsledere og landstrænere sørge for at skabe eliteidrætsmiljøer, hvor eliteidrætsudøverne får optimale muligheder for at dyrke idræt. Udvalget skal sørge for at sikre sig økonomiske muligheder i samarbejde med DDIs idrætskonsulent og/eller DDIs HB. Udvalget skal samarbejde med idrætslederne, landstrænerne og evt. klubberne for at sikre langsigtede strategier for såvel talent- som elitearbejde. Udvalget skal sikre at dopingreglerne bliver overholdt. Udvalget har til opgave at kontrollere idrætsledernes opgaver/forpligtelser f.eks. licens, sponsor, presse, doping. Kompetence: C.4.27 Udvalget/eliteidrætslederen har ansvaret for at indsamle viden om eliteidrætsudøvernes resultater og udarbejde årlige lister over elite-, kandidat-, bobler- og supermotionisterne grupperne samt indstille/anbefale dem til udtagelse til internationale mesterskaber (primært DEAFLYMPICS) overfor HB. 7

8 C.4.28 Udvalget har ansvaret for et tæt samarbejde med landstrænerne og har til opgave at lede og orientere på årlige eliteidrætsmødersmøder om planer og budgetter. DEAFLYMPICS-udvalget Opgaver: C.4.29 DEAFLYMPICS-udvalgets opgave er at påtage sig alt arbejde vedrørende forberedelser, inspektion og deltagelse i DEAFLYMPICS 2013 i Sofia, Bulgarien. Udvalget påtager sig kort sagt alt det praktiske omkring DEAFLYMPICS og har ikke ansvaret for udtagelsen og økonomi, men udarbejder budget for det danske hold med reference til HB. Kompetence: C.4.30 Udvalget har ansvaret for alt praktiske i forbindelse med forberedelserne og deltagelsen i Deaflympics samt varetage chef de missions opgaver. Flerhandicapudvalget (består af Breddeidrætskonsulenten og Fleur) Opgaver: C.4.31 C.4.32 Flerhandicapudvalgets opgave er primært at fremme idrætten for flerhandicappede døve i hele Danmark med tilbud og rådgivning, således at flest mulige flerhandicappede døve får idrætstilbud. Udvalget skal ved hjælp af projekter, aktiviteter og rådgivning være med til at igangsætte idræts tilbuddene for flerhandicappede døve, bl.a. stævner og lejre. Kompetence: C.4.33 C.4.34 Udvalget har ansvaret for at give råd og vink til hvordan man kan styrke idrætsarbejdet for flerhandicappede døve. Udvalget skal medvirke til at arrangere forskellige former for stævner samt arrangere kurser. C.5 Licens og audiogrammer C.5.1 Idrætsudøvere, som deltager i nationale og internationale stævner i DDIs regi, skal løse licens for den klub, idrætsudøveren repræsenterer. Klubben (A-klub) skal være medlem af DDI. Idrætsudøveren kan løse licens for én klub i en idrætsgren Og i en anden klub i en anden idrætsgren (dvs. ikke to klubber i samme idrætsgren). En godkendt licens betyder, at et modtaget audiogram, som kan opfyldes, og startret kan påføres på et licensskema udsendt med jævne mellemrum af DDI. C.5.2 Det er klubbens ansvar at dens udøvere har licens til de pågældende stævner. Overtrædelse eller manglende licens medfører tab af opnåede points, nægtet videre deltagelse, inddragelse af licens m.v. 8

9 C.5.3 C.5.4 C.5.5 C.5.6 C.5.7 C.5.8 Proceduren for licensarbejdet er flg.: Alle klubber skal meddele, hvem klubbens licensansvarlige er, således at korrespondancen sker direkte mellem DDIs sekretariat og klubbernes licensansvarlige. Indmeldelse: Klubbens licensansvarlige anvender skemaet fra hjemmesiden (www.deafsport.dk) under DDI-service/IDC-audiogrammer og udfylder alle personlige oplysninger og sender skemaet med underskrift vedlagt audiogram (ikke over 1 år gammelt) fra autoriseret høreklinik med stempel og underskrift til DDIs sekretariat. DDI godkender med dato ved modtagelsen samt dato for startret og returnerer skemaet i kopi til klubbens licensansvarlige. Udmeldelse: Ved udmeldelse underskriver klubbens licensansvarlige med dato og returnerer skemaet (kopi). DDI godkender med dato og returnerer skemaet / ny kopi med underskrift med evt. supplerende oplysninger som kontingentrestancer ( sorte liste ). Audiogrammer: Indgåede audiogrammer, der er godkendt af DDI sendes videre til ICSD for endelig godkendelse. Derefter bliver det registreret for evigt på en ICSD-oversigt samt DDIs egen licensoversigt, som klubberne og idrætslederne kan få løbende. Dispensation: I særlige tilfælde kan ansøges om dispensation hos HB til dem der hører for godt (lidt over 55 db i gennemsnit) C.6 Sponsorer/fonde Denne gælder landsholdsdeltagelse til f.eks. NBM, DL, VM og EM. C.6.1 C.6.2 C.6.3 C.6.4 C.6.5 Alle atleter, som skal repræsentere de danske farver, er underlagt DDIs regulativer for ansøgninger til sponsorer/fonde. Ansøgningerne skal koordineres med DDIs sekretariatet med mindre HB har udpeget en ansvarsperson for en bestemt område. Denne paragraf gælder også for idrætsledere. Alle, som har søgt, skal informere DDIs sekretariatet om samtlige bevillinger og afslag. Alle bevillinger indsættes på DDIs konto under ansøgers navn eller idrætsudvalgets navn. Idrætsudvalget kan således frit disponere over midlerne til det ansøgte formål. Atleter, som ansøger sin arbejdsplads, idrætsklub, forældre m.m. eller idrætsklubber som ansøger på vegne af atleterne skal overholde C.6.2. Opnår en atlet mere end deltagergebyrets takst, så bliver beløbet modregnet i en eventuel elitestøtte fra DDI. C.6.6 Overtrædes ovennævnte paragraffer kan HB indføre sanktioner overfor atleten eller idrætsudvalget. 9

10 C.7 Udlån og vask af tøj C.7.1 C.7.2 C.7.3 Opbevaring af DDIs tøj, udstyr m.m. skal så vidt muligt ske i DDIs pulterkammer, Idrættens Hus, Brøndby under idrætsledernes ansvar. Udlån og tilbagelevering skal ske under ansvar hos idrætslederne med oplysning om antal og størrelse anført på en liste i pulterkammeret, således vi har kontrol med hvem og hvor meget og i hvor lang tid. Tilbagelevering af tøj m.m. skal ske senest 8 dage efter brug i renvasket stand, dvs. det pågældende idrætsudvalg altid selv sørger for renvask. Udgiften sker over udvalgets egen konto. C.8 Pædofili C.8.1 C.8.2 C.8.3 C.8.4 C.8.5 DDI kan ikke erhverve, ansætte, eller opretholde ansættelsen af en person til at varetage nogen form for lønnet eller ulønnet børne- eller ungdomsarbejde, hvis personen ikke kan fremvise børneattest eller dømmes eller tidligere er dømt efter straffelovens bestemmelser om seksuelle krænkelser mod børn og unge. En forening eller klub er forpligtet til at underrette Dansk Døve- Idrætsforbund, så snart der opnås kendskab til noget forhold omkring en person, der varetager eller påtænkes at skulle varetage enhver form for lønnet eller ulønnet børne- eller ungdomsarbejde i klubben eller forbundet. En forening eller klub er forpligtet til at underrette Dansk Døve-Idrætsforbund, så snart der opnås kendskab til noget forhold omfattet af C.8.1 eller C.8.2, hvorefter det er Dansk Døve-Idrætsforbunds bestyrelse, der underretter DIF, som træffer afgørelsen om sagens videreforløb sammen med DDI. Tiltales en person, for en noget forhold omfattet af C.8.1 eller C.8.2 suspenderes vedkommende øjeblikkeligt for enhver form for lønnet eller ulønnet børne- eller ungdomsarbejde i klubben eller forbundet. Hvis en person, der er suspenderet i henhold til C.8.4, frifindes eller tiltalen frafaldes, bortfalder suspensionen. DDI tilbyder en sådan person offentliggørelse af frifindelsen/tiltalefaldet C.9 Doping C.9.1 C.9.2 En idrætsudøver må ikke anvende nogen form for stimulerende midler, anabolske steroider eller på anden unaturlig vis forsøge at øge idrætspræsentationen fysisk eller psykisk der er i strid med regler vedtaget i de internationale organisationer, DDI er medlem af. Disse regler samt Danmarks Idræts Forbunds dopingregulativ kan rekvireres i DDIs sekretariat. Således anvender DDI International Olympic Committees (IOC) liste over forbudte medikamenter. Dopingkontrol kan udøves både ved stævne og under træning. Ethvert medlem under DDI er forpligtet til at afgive en dopingprøve. Den idrætsudøver, som nægter at lade sig undersøge, udelukkes fra al idræt, herunder et hvilket som helst ulønnet eller lønnet hverv, inden for Danmarks Idræts-Forbund (DIF), dets specialforbund og herunder hørende klubber i mindst 2 år. 10

11 C.9.3 C.9.4 C.9.5 C.9.6 Den, der tilskynder eller medvirker til, at en idrætsudøver anvender doping, straffes med udelukkelse fra al idræt, herunder et hvilket som helst ulønnet hverv indenfor DIF, dets specialforbund og hørende klubber i mindst 5 år eller for bestandig. Brug af livsnødvendig medicin eller medicin, som indtages som følge af ens handicap betragtes ikke som doping. Idrætsudøvere, der anvender medicin, som sædvanligvis betragtes som doping, skal gøre opmærksom herpå ved tilmelding til stævne, ligesom vedkommende skal begrunde brugen af anvendt medicin ved Medical Certificates. Dopingkontrol skal gennemføres i overensstemmelse med IOC og de internationale organisationer og DIFs til enhver tid gældende regler. Det er ikke tilladt medlemmer i klubber eller specialforbund under DIF selv at foretage dopingkontrol eller selv at lade udføre dopinganalyser, med mindre der foreligger skriftlig aftale herom med DIFs dopingkontroludvalg. Specialforbund og klubber under disse, der af internationale organisationer pålægges at gennemføre dopingkontrol i forbindelse med konkurrence eller træning i Danmark, skal koordinere denne med DIFs dopingkontroludvalg. I tilfælde af positive tests af danske idrætsudøvere skal alle dokumenter stilles til rådighed for dopingkontroludvalget. C.9.7 Den idrætsudøver, der findes skyldig i overtrædelse udelukkes fra al idræt, herunder et hvilket som helst ulønnet eller lønnet hverv, inden for Danmarks Idræts-Forbund (DIF), dets specialforbund og herunder hørende klubber i mindst 2 år. I gentagelsestilfælde udelukkes pågældende for bestandig. Under formildende omstændigheder kan straffen nedsættes. En idrætsudøver, der i udelukkelsesperioden udmelder sig af klubber under DIF, har pligt til at ved genindmeldelse at meddele dette til dopingkontroludvalget og vil tidligst kunne deltage i konkurrence 6 måneder senere. C.9.8 Såfremt et analyseresultat viser brug af dopingmidler, suspenderes den pågældende idrætsudøver fra det tidspunkt, han/hun har modtaget underretning om resultatet. Meddelelsen skal ske ved anbefalet brev. 11

12 C.9.9 Sager vedrørende overtrædelse af dette dopingregulativ afgøres af DDIs Appeludvalg sammen med DIF. C.10 Årets priser Påtaleret tilkommer DIFs dopingkontroludvalg, der skal forelægge sagen Appeludvalget ved personligt fremmøde. Kendelse, hvoraf et eksemplar skal tilstilles DIF, kan af indklagede pågældende specialforbund og DIF indenfor 4 uger fra modtagelse indbringes DIFs Amatørog ordensudvalg. Såfremt sigtelse rejses mod en dansk idrætsudøver i forbindelse med dopingkontrol gennemført af en anden kompetent idrætsinstans i eller uden for Danmark skal de pågældende specialforbund umiddelbart efter sagens afgørelse fremsendes samtlige sagens dokumenter til DIFs dopingkontroludvalg. Appeludvalget kan inden 3 uger efter sagens modtagelse indbringe afgørelsen for DIFs dopingkontroludvalg. I øvrigt følges DIFs dopingkontroludvalgets regulativ. C.10.1 Årets Idrætspræstation Der kan hvert år - der skal ikke, men kan kåres - såfremt en person eller et hold findes værdig til Årets idrætspræsentation indenfor døveidrætten. Alle kan indsende forslag senest december til forbundet, som derefter træffer afgørelse med offentliggørelse om foråret. DDI betaler prisen til Årets idrætspræsentation. C.10.2 Årets Fund I lighed med pkt kan der vælges Årets Fund, som skal stå for en ung person eller et ungt holds overraskende flotte resultat. DDI betaler prisen til Årets fund. C.10.3 Årets Leder (J.P. Nielsens Lederpris) I lighed med pkt kåres hvert år Årets Leder enten fra klubberne eller forbundet. DDI betaler prisen til Årets leder. C.10.4 Batorys Mindelegat I lighed med pkt tildeles hvert år en eller to portioner til talentfulde eliteidrætsudøvere og/eller dygtige flerhandicappede døve idrætsfolk. Prisen udgør tilskrevne renter. Vivien Batory tages med på råd mht. kandidater og om familien kan overrække prisen. 12

13 C.10.5 Gert Badens Mindepris Mindeprisen uddeles på skift med Danske Døves Ungdomsforbund hvert 4. år (lige år) til døve og evt. hørende som har gjort sig fortjent gennem at uddanne sig som leder, træner eller instruktør indenfor døveidrætten og ungdomsarbejdet. Prisen udgør tilskrevne renter og overrækkes gerne af Anne Mette Baden, som tillige skal godkende kandidaten. DDI uddelte prisen ved årsmødet i I året 2008 uddelte DDU, og i året 2012 var det DDI, som uddelte prisen. I 2016 er det DDU. C.10.6 Hæderstegn C.11 Bødekatalog Forbundets hæderstegn kan ved indstilling af HB tildeles: - Personer, der har ydet dansk døveidræt særlige og betydningsfulde tjenester indenfor lederarbejdet, både lokalt og nationalt. - Personer, der har gjort sig særlig fortjent efter en særdeles flot indsats som aktiv idrætsudøver. Hæderstegnet tildeles ved særlige lejligheder som repræsentantskabsmøder, jubilæer og lignende. Nedennævnte bødetakster gælder for alle sanktionerede stævner (nationale og internationale) herhjemme indenfor DDI dvs. alt fra venskabsstævner (klub), indefodboldstævner (klub) til DM-stævner og administrative procedurer. C.11.1 Alle licens- og kontingentopkrævninger med oplysning om frist overskrides med blot én dag: 250 kr. (1. gang) Overskrides fristen med 10 dage rykkegebyr på: 500 kr. (2.gang) C.11.2 Udeblevet hold fra turneringen (fodbold, håndbold og volley): kr. pr. hold Gentagelse af ovennævnte udeblevet hold: kr. pr. hold Udeblevet hold fra turneringen (hold/stafet i badminton - bordtennis bowling orientering skydning - svømning): 500 kr. pr. hold/stafet. Gentagelse af ovennævnte udeblevet hold: kr. pr. hold/stafet. 13

14 C.11.3 Udtrukket hold før turneringens start efter at kampprogrammet udsendt/offentliggjort For idrætsgrenene fodbold, håndbold og volley (senere end 14 dage før start): kr. pr. hold For idrætsgrene hold/stafet i badminton - bordtennis bowling orientering skydning svømning (senere end 14 dage før start): 500 kr. pr. hold. C.11.4 Udeblevet startberettiget deltager i individuelt DM: 200 kr. pr. pers. Gentagelse af samme ovennævnte deltager: 400 kr. pr. pers. C.11.5 Ikke-reglementeret kamptøj under DM: 500 kr. pr. klub. Gentagelse af ovennævnte ikke-reglementeret kamptøj: kr. pr. klub. C.11.6 C.11.7 For sent indsendt resultat (senest 2 uger efter stævnet): 250 kr. pr. gang. Klage/protest i forbindelse med en DM kan på stedet ske skriftligt mod man erlægger en gebyr på 300 kr. Ved medhold i klagen returneres beløbet. C.11.8 Klage/protest i forbindelse med en DM-turnering senest 48 timer efter til DDI: 300 kr. pr. gang Ved medhold i klagen returneres beløbet. C.12 Reglement for sportslige konsekvenser af klubbens insolvens C.12.1 En klubs anmeldelse af en betalingsstandsning eller egen eller anden parts anmodning om konkurs behandling til skifteretten skal omgående følges op af en anmeldelse til Dansk Døve-Idrætsforbund. 14

15 C.12.2 a) Det er muligt for en klub under betalingsstandsning eller konkursbehandling at fortsætte sin deltagelse i en løbende turnering, hvis tilsynet eller kurator vil godkende deltagelsen, og klubben enten senest en uge forud for sine kampe kan afregne udgifterne for den kommende uges kampe eller stille behørig bankmæssig sikkerhed for sine udgifter i betalingsstandsningsperioden eller under konkursbehandlingen. b) Hvis en klub deltager med hold i en turnering, der administreres af et andet distriktsforbund end dens eget, skal klubben garantere det administrerende forbund for de løbende omkostninger. C.12.3 C.12.4 C.12.5 Dansk Døve-Idrætsforbund kan ikke deltage i et tilsyn med en klub under betalingsstandsning, men forbundet kan indgå som part i et eventuelt moratorium. En klubs betalingsstandsning medfører, at klubbens økonomiske rettigheder og forpligtelser til Dansk Døve-Idrætsforbund ligestilles. Fordelingen foretages af Dansk Døve-Idrætsforbunds bestyrelse. Hvis der under en betalingsstandsning ikke løbende kan ske betaling af de turneringsmæssige udgifter eller skaffes sikkerhed for udgifterne, udtræder klubbens hold af de turneringer, hvori klubben deltager, i Dansk Døve- Idrætsforbund. C.12.6 a) En klub i betalingsstandsning kan ikke indgå som del af et holdfællesskab i en kommende turnering, hverken i et nyt eller et tidligere etableret. b) Selv om en klub i et etableret holdfællesskab går i betalingsstandsning, kan holdfællesskabet fortsætte i en løbende turnering, hvis holdfællesskabets andre parter sikrer, at holdfællesskabets udgifter afregnes til de fastsatte terminer. c) Hvis betalingsstandsningsperioden eller konkursbehandlingen afsluttes med en konkurs, udgår alle klubbens hold af turneringerne. C.12.7 C.12.8 Uden at der foreligger anmodning om en betalingsstandsning, kan en klub, der trods påkrav fra Dansk Døve-Idrætsforbund ikke har udlignet sine økonomiske forpligtelser til forbundet eller indgået bindende aftale om terminer for udligning heraf, udelukkes fra deltagelse i alle de turneringer, som klubben deltager i, ved meddelelse fra en af kreditorerne otte dage efter, at en aftalt betalingstermin er overskredet. Såfremt det besluttes, at en klub skal udelukkes fra deltagelse i alle turneringer, er klubbens aktive idrætsudøvere fritstillet med omgående virkning og kan skifte til en ny klub uden at karantænen træder i kraft. C.13 Gyldighed og vedligeholdelsesansvar 15

16 C.13.1 DDI s hovedbestyrelse har ansvaret for at sektion C konstant er tidssvarende. Ændringerne til sektionen foretages senest to måneder efter det ordinære repræsentantskabsmøde. C.13.2 Sektion C har sin gyldighed pr. 7. juni

BØDEKATALOG. Dansk Døve-Idrætsforbund

BØDEKATALOG. Dansk Døve-Idrætsforbund BØDEKATALOG Dansk Døve-Idrætsforbund DDI Bødekatalog version 01 Brøndby, den 4. februar 2017 Indholdsfortegnelse 1. ADMINISTRATIVE OPGAVER... 3 1.1. Opkrævning af DDI-andel og klubkontingent... 3 1.2.

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Syddansk Idrætsklub Viking FOR DØVE, HØREHÆMMEDE OG CI Stiftet 23. februar 1965

Syddansk Idrætsklub Viking FOR DØVE, HØREHÆMMEDE OG CI Stiftet 23. februar 1965 Syddansk Idrætsklub Viking FOR DØVE, HØREHÆMMEDE OG CI Stiftet 23. februar 1965 Fodbold Håndbold Volleyball Badminton Bordtennis Atletik Skydning Orientering Svømning Tennis Bowling Sportsfisker Børn &

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus 1. Navn, hjemsted og selskabsform Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "Fonden Eliteidræt

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Vedtægter for Døves Bowling Club Odense Tenpins 94

Vedtægter for Døves Bowling Club Odense Tenpins 94 Vedtægter for Døves Bowling Club Odense Tenpins 94 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Døves Bowling Club Odense Tenpins 94. 1.2 Klubben er stiftet den 3. juni 1994. 1.3 Klubbens hjemsted

Læs mere

Dansk Triatlon Forbunds Love

Dansk Triatlon Forbunds Love DIF - s Idræts Forbund Dansk Triatlon Forbunds Love 1. Navn 1. Forbundets navn er Dansk Triatlon Forbund (DTriF) 2. Område 1. Forbundet er udover triatlonsporten styrende for alle nuværende som fremtidige

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Foreningens formål er at samle fysisk handicappede til udøvelse af idræt og at udbrede interessen for handicapidræt

Foreningens formål er at samle fysisk handicappede til udøvelse af idræt og at udbrede interessen for handicapidræt VEDTÆGTER FOR HANDICAP IDRÆTSFORENINGEN LAVIA VIBORG Senest rettet 13. 3. 2008 Medlem af D.H.I.F, DGI og Viborg Sport 1 Foreningens Navn er LAVIA (Lad alle være i Aktivitet) VIBORG Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub

Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub Indhold Kapitel 1... 1 Navn, Hjemsted og Formål... 1 Kapitel 2... 1 Medlemskredsen... 1 Kapitel 3... 2 Bestyrelsen... 2 Kapitel 4... 3 Generalforsamlingen...

Læs mere

Dansk Softball Forbund

Dansk Softball Forbund Opdateret senest i henhold til DSoF Repræsentantskabsmøde d. 2. april 2016. Dansk Softball Forbund LOVE www.softball.dk Kapitel 1 - Forbundet og dets opgaver 1 2 Forbundets navn er "Dansk Softball Forbund"

Læs mere

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK LOVE FOR FODTENNIS DANMARK Senest opdateret d. 2. april 2016 1 Forbundet og dens formål 1.1 Forbundets navn er Fodtennis Danmark (FODA). 1.2 FODAs hovedsæde er beliggende i Region Hovedstaden. 1.3 FODA,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Unionens navn er Dansk Golf Union (DGU). DGU s hjemsted er Brøndby Kommune. Stk. 2 DGU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund og European Golf Association,

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

2. Formål 2.1. Klubbens primære formål er at fremme elite- og breddeidrætten blandt døve og hørehæmmede.

2. Formål 2.1. Klubbens primære formål er at fremme elite- og breddeidrætten blandt døve og hørehæmmede. 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Klubbens navn er: Døves Idrætsklub DAN. 1.2. Klubben er stiftet den 10. oktober 1926. 1.3. Klubbens hjemsted er Odense kommune. 1.4. Klubben er medlem af: Dansk Døve-Idrætsforbund

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD

VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Øresund Håndbold, med registrerede binavne KVIK Humlebæk og NG-Håndbold. Den er stiftet den 1. juni 2010 ved sammenslutning

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 210-15966 VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er TMS Ringsted Håndbold. Den er stiftet den 1. september 2000 og er hjemmehørende i Ringsted Kommune. Pr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRENAA IDRÆTSFORENING S FODBOLDAFDELING

VEDTÆGTER FOR GRENAA IDRÆTSFORENING S FODBOLDAFDELING VEDTÆGTER FOR GRENAA IDRÆTSFORENING S FODBOLDAFDELING STIFTET 1905 Opdateret september 2015 1 Stk. 1. Foreningens navn er: Grenaa Idrætsforening, Fodboldafdeling (GIF) og foreningens hjemsted er Grenaa.

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening Vedtaget den 28.februar 2001 Revideret den 24. februar 2012 Hans Erik Melchiorsen Dirigent 1. FORENINGENS NAVN og HJEMSTED Foreningens navn: RAKLEV GYMNASTIK-

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IDRÆTSFORENINGEN STJERNEN stiftet den 18. april 1921

VEDTÆGTER FOR IDRÆTSFORENINGEN STJERNEN stiftet den 18. april 1921 1 Foreningens navn er Idrætsforeningen Stjernen. Dens hjemsted er Odense Kommune. 2 Foreningens formål er at samle og give interesserede børn, unge og voksne mulighed for at dyrke idræt samt varetage fælles

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Klubbens navn og Formål 1 Klubbens navn er Rungsted Ishockey Klub (RIK). Klubbens hjemsted er Hørsholm kommune. Klubben er stiftet den 1. januar 1941 2.1 Klubbens formål

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det.

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det. 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Vejle Idrætshøjskole,

Læs mere

Vedtægter Og Retningslinier

Vedtægter Og Retningslinier Houlkær Idræts Forening www.houlkaer.dk Vedtægter Og Retningslinier Houlkær Idræts Forening - er idræt på tværs af køn, alder, kultur og ambitioner med omsorg for hinanden og fælles engagement! Revideret

Læs mere

Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo Forbunds regler.

Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo Forbunds regler. Vedtægter m.v. 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aarhus Syd Taekwondo. Dens hjemsted er Aarhus Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo Forbunds regler. 3

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for bestyrelsen

Vedtægter for bestyrelsen Vedtægter for bestyrelsen 1 Formål Formålet med at oprette en bestyrelse er at sikre forældrene og medarbejderne indflydelse på principperne for klubbens daglige virke. Bestyrelsen skal endvidere bidrage

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening Vedtægter Helsinge Skytte- og Idrætsforening Version 7 Udarbejdet 10. Februar 2016 Vedtaget 23. Februar 2016 Vedtægter for Helsinge Skytte- og Idrætsforening 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Helsinge

Læs mere

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013 Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV Revision: 14. marts 2013 Indholdsfortegnelse 1: NAVN... 3 2: FORMÅL... 3 3: ORGANISATION... 3 4: MEDLEMSSKAB... 3 5: UDMELDELSE... 3 6: MEDLEMSFORPLIGTIGELSER... 3 7:

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Forretningsorden for Movias bestyrelse

Forretningsorden for Movias bestyrelse Forretningsorden for Movias bestyrelse Gældende tekst Forslag til ny tekst A. Bestyrelsens møder 1 Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Der fastsættes inden 1. november en mødeplan for bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund

VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund 2016 AFSNIT 1: INDLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN, STIFTELSE OG HJEMSTED 1.1 Forbundets navn er Danske Døves Ungdomsforbund (DDU). Forbundets internationale benævnelse

Læs mere

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde.

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Vedtægter for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune 1. NAVN OG HJEMSTED: 1. Sammenslutningens navn er IDRÆTSRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE (IS) Idrætsrådets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. FORMÅL: 2. IS skal varetage

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov

Vedtægter for idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Vedtægter for idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov BJ ÆV V O ERSK Pr. 16. marts 2016 - Stiftet april 1901 1. Idrætsforeningen navn er IF FREM Bjæverskov Hjemstedet er Bjæverskov, Køge Kommune, Region Sjælland.

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at 1. Unionens navn er KØBENHAVNS TENNIS UNION (KTU). Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund (DTF), og er som sådan underkastet forbundets love og øvrige bestemmelser. 2. Unionens formål er at virke for

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens formål - med udgangspunkt

Læs mere

1 UNIONEN OG DENS OPGAVER

1 UNIONEN OG DENS OPGAVER 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Skolerne i Oure

Læs mere

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed 1 Hovedbestyrelsens opgaver Ansvaret for samtlige driftsmæssige opgaver er jf. lovenes 18 henlagt til Badminton Danmarks direktør, og Hovedbestyrelsens

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Købehavns Firma Sport

Vedtægter for Købehavns Firma Sport Vedtægter for Købehavns Firma Sport 1 Navn Foreningens navn er Københavns Firma Sport (KFS). Foreningen er hjemmehørende i Københavns Kommune. Stiftet 25. maj 1987. 2 Formål Foreningens formål er gennem

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling Som vedtaget på landsmødet den 5. maj 2013 1 Foreningens navn Foreningens navn er Amnesty International, dansk afdeling (i det følgende kaldet foreningen).

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører Navn 1 Foreningens navn er Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører i Danmark" - i daglig tale kaldet "FSFI. Stk.

Læs mere

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF)

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF) Formål 1. Det lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Oversigt: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Idrætten 4 Medlemskab 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 7 Udelukkelse og eksklusion 8 Lavia Nyt 9 Generalforsamling 10 Ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus 1 Navn og Hjemsted 1.1 Indre Missions kristne Fællesskab i Dejbjerg Missionshus benævnes herefter Det kristne Fællesskab i Dejbjerg

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole Bilag til 'Vedtægter for Vinderød Privatskole' Indhold 1. Bestyrelsen... 2 a. Konstituering... 2 b. Årets møder... 2 c. Mødedeltagelse...

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Lovregulativ I - Optagelse af medlemsklubber, rettigheder og pligter

Lovregulativ I - Optagelse af medlemsklubber, rettigheder og pligter Lovregulativ I - Optagelse af medlemsklubber, rettigheder og pligter 05/2016 Indhold 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 2. Optagelse

Læs mere