REGULATIVER FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGULATIVER FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND"

Transkript

1 REGULATIVER FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND

2 Regulativer for Dansk Døve-Idrætsforbund Indholdsfortegnelse: Sektion C: Regulativer for Dansk Døve-Idrætsforbund og tilsluttede klubber - C.1 Hovedbestyrelsens opgaver...3 C.2 Forretningsorden for hovedbestyrelsen C.3 Forretningsorden for forretningsudvalget...5 C.4 Udvalgsopgaver og forretningsordener...6 C.5 Licens og audiogrammer...8 C.6 Sponsorer/fonde...9 C.7 Udlån og vask af tøj...10 C.8 Pædofili...10 C.9 Doping...10 C.10 Årets priser...12 C.11 Gebyrtakster...13 C.12 Reglement for sportslige konsekvenser af klubbens insolvens...14 C.13 Gyldighed og vedligeholdelsesansvar

3 Sektion C: Regulativer for Dansk Døve-Idrætsforbund og tilsluttede klubber. C.1 Hovedbestyrelsens opgaver Det påhviler hovedbestyrelsen: C.1.1 C.1.2 C.1.3 C.1.4 C.1.5 C.1.6 C.1.7 C.1.8 C.1.9 C.1.10 C.1.11 C.1.12 C.1.13 C.1.14 C.1.15 at udføre repræsentantskabets beslutninger at lede og repræsentere forbundet samt forestå forbundets ledelse sammen med konsulenterne. at udarbejde referater over sine møder og udsende til HB, klubber, idrætsledere og valgkomite. at holde sig orienteret om forbundets økonomi og forvalte forbundets midler samt træffe afgørelser i relevante økonomiske spørgsmål. at udarbejde planer og budgetter senest i oktober til godkendelse på HB-mødet for det kommende år. at udarbejde regler for honorarer, rejsegodtgørelser m.m. i forbindelse med bøder, møder, rejser og stævner. at opbevare væsentlige indgående og udgående skrivelser til arkivering hos sekretariatet. at udpege ledere til forskellige idrætsgrene. at følge op på ledernes arbejde, bl.a. afholdelse af forbundets arrangementer. at tage stilling til optagelse af nye klubber og godkendelse af udmeldte klubber og foretage kontrol af klubber om de overholder egne love og forpligtelser i øvrigt iflg. lovene 6. At nedsætte et eliteidrætsudvalg, som består af eliteidrætskonsulenten og eliteidrætslederen, udpeget af HB samt et medlem også udpeget af HB. at tage stilling til overtrædelser af forbundets love og reglementer, bl.a. idømte karantæner og fortabte amatørrettigheder. at udsende beretninger og regnskaber og andet materiale til behandling på repræsentantskabsmøder eller årsmøder. at ansætte sekretariatsmedarbejdere, trænere, instruktører o. lign. på kontrakter. Formanden underskriver kontrakter. at indkalde samtlige ledere og landstrænere til elitemøder for planlægning og budget m.v. at vurdere og optage nye idrætsgrene med opstart, indkøring og udpegning af nye ledere og støtte til nye stævner. 3

4 C.1.16 C.1.17 at tage stilling til optagelse af nye klubber og godkendelse af udmeldte klubber og foretage kontrol af klubber om de overholder egne love og forpligtelser i øvrigt iflg. lovene 6. Hovedbestyrelsens medlemmer skal være opmærksom på sin rolle som arbejdsgiver. C.2 Forretningsorden for hovedbestyrelsen (HB) C.2.1 HB afholder møde mindst fire gange om året. HB indkaldes med mindst 8 dages varsel. Normalt sker dette ved at der aftales dato for kommende møde. Formanden indkalder til HB-møder med oplysning om dagsorden og er også forpligtet til at indkalde, hvis tre medlemmer af HB ønsker det. Meddelelse om punkter til dagsordenen skal ske senest 10 dage før til sekretariatet. Ekstraordinære møder bør indkaldes med 5 dages varsel. C.2.2 Mødematerialet udsendes senest 8 dage før. Dagsordenen kan i nødvendigt omfang suppleres af HB-medlemmerne ved mødets start. Dagsordenen bør mindst indeholde flg. punkter: Referater siden sidst meddelelser økonomi internationalt og kommende møder C.2.3 C.2.4 Som gyldig grund til afbud betragtes sygdom, arbejde og midlertidig bortrejse, når besked herom sker i god tid inden mødet til formanden. HB-medlemmerne tager jobbet som mødeleder på skift. HB-medlemmerne og konsulenterne er forpligtet til at orientere om den aktuelle situation indenfor DDI. Formanden, som administrerer forbundets økonomi er forpligtet til at holde HB orienteret om forbundets økonomi. C.2.5 C.2.6 C.2.7 C.2.8 C.2.9 Der skal udarbejdes referat af HB-møderne, som udsendes til HB, idrætslederne, klubberne, det af repræsentantskabet valgte revisionsfirma samt evt. udvalg. Evt. bemærkninger til referatet fra HB skal ske senest 1 uge efter modtagelsen. Referatet underskrives på efterfølgende bestyrelsesmøde som værende juridisk gyldig. HB-medlemmerne og al personale har alle tavshedspligt i forbindelse med sager af fortrolig karakter. Hovedbestyrelsen sørger for, at beslutningerne fra HB-møderne bliver fulgt op. Vigtige skrivelser underskrives normalt af formanden og i øvrigt efter aftale mellem HB og konsulenterne. Øvrig korrespondance besvares efter aftale i HB. Konsulenterne bør så vidt muligt have kopi af korrespondancen (gerne som cc på mails) til arkivering. I øvrigt skal denne forretningsorden altid være i overensstemmelse med DDI's love om hovedbestyrelsen og dens opgaver. 4

5 C.2.10 Arbejdsopgaverne for konsulenterne, regnskabsføreren og andre kontormedarbejdere skal godkendes af bestyrelsen. Regnskabsinstruksen for regnskabsføreren godkendes af det af repræsentantskabet valgte revisionsfirma. C.3 Forretningsorden for forretningsudvalget (såfremt HB består af fem medlemmer) DDIs forretningsudvalg består af formanden og næstformanden, og herudover kan en eller begge idrætskonsulenter deltage i mødet uden stemmeret. C.3.1 C.3.2 C.3.3 C.3.4 C.3.5 C.3.6 C.3.7 C.3.8 FU varetager den daglige ledelse ifølge DDIs love og HBs beslutninger. FU møderne afholdes efter behov. Forbundet tegnes af det samlede forretningsudvalg. Bestyrelsen kan meddele prokura. FU behandler alle sager af mindre betydning og hastesager, og står til ansvar over for den samlede HB. FU varetager i særskilte tilfælde den eksterne korrespondance, som i særlige tilfælde underskrives af formanden. FU varetager i særskilte tilfælde den interne korrespondance i organisationen og har ansvar for formidling af information til relevante repræsentanter f.eks. klubber og/eller udvalgsledere. FU gennemgår modtagne referater fra udvalg, arbejdsgrupper, bestyrelsesmøder, ekstern repræsentation, rapporter m.m. FU har til opgave - løbende at følge forbundets økonomiske situation. - at udarbejde budgetter for de kommende år til fremlæggelse på HB-mødet i 3. kvartal. - at lave kvartalsregnskaber og budgetstyring. - at indstille lønninger, diæter, honorarer m.v. til godkendelse i HB. C.3.9 C.3.10 FU kan foretage økonomiske dispositioner i enkeltsager efter forudgående godkendelse fra DHIF. Dog skal HB orienteres ved første givne lejlighed. Dagsordenen for FU-møder skal altid indeholde følgende punkter: 1. Godkendelse af referater (HB og FU) 2. Opgavelisten 3. Økonomi 4. Post/Mail 5. Møder 6. Eksterne sager (klubberne, idrætsgrene, mv.) 7. Interne sager (sekretariatet, HB m.v.) 8. Emner til næste FU-møde 5

6 C.3.11 Referat skal udsendes til HB 48 timer efter FU-mødet. (hvis nu FU vedtager noget, som HB absolut ikke er enig i og således evt. kan stoppe FU, før beslutningen føres ud i livet FU udgør mindretallet i HB). C.4 Udvalgsopgaver og forretningsordener Det påhviler hovedbestyrelsen: C.4.1 C.4.2 HB udpeger efter et ordinært repræsentantskabsmøde en række ledere til at gennemføre DDIs arbejdsprogram. Idrætsledere kan nedsætte et udvalg. Det påhviler udvalgslederen: C.4.3 C.4.4 C.4.5 C.4.6 C.4.7 C.4.8 C.4.9 at udvalget følger forretningsordenen, og at man sørger for, at alle økonomiske dispositioner skal godkendes af Eliteidrætsudvalget at lederen og landstræneren bør deltage i eliteidrætsmøder. at udvalget kan bestå af såvel døve som hørende medlemmer. Et udvalg er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af udvalgets medlemmer er til stede. Står stemmerne lige, er udvalgslederens stemme afgørende. at lederen/udvalget kan indkaldes til HB-møder med taleret, men uden stemmeret. at udvalget har ret til at indkalde personer med ekspertise ved behandling af specielle spørgsmål dog uden stemmeret. at indkalde til møder efter behov med 2 ugers varsel. Kopi af indkaldelsen med dagsorden sendes til sekretariatet. at sørge for at der af al korrespondance fremgår hvem der har fået kopi. Vigtige skrivelser skal i kopi fremsendes til sekretariatet. C.4.10 at føre referat over alle udvalgsmøder og sende kopi til sekretariatet senest 14 dage efter udvalgsmødet. Hvert referat skal indeholde dagsorden og oplysning om hvilke ting, der skal udføres og af hvem. Referater kan ikke betragtes som ansøgning. C.4.11 C.4.12 at udarbejde planer og budgetter senest i december til godkendelse af Eliteidrætsudvalget for det kommende år. sammen med sit udvalg i størst muligt omfang at ordne det praktiske i forbindelse med forbundsarrangementerne. Udvalgene har pligt til at stille op med teknisk kontrollant fra DDI i alle DM-arrangementer. Det påhviler herudover idrætsudvalgslederen: C.4.13 i god tid at udarbejde plan og budget for forbundsarrangementerne til godkendelse hos HB 6

7 C.4.14 C.4.15 C.4.16 C.4.17 C.4.18 C.4.19 C.4.20 C.4.21 sammen med klubberne at udsende indbydelser til DM og B&U mesterskaber senest 3 måneder før til klubber, samt at meddele antal medaljer til sekretariatet i samråd med klubarrangør. at aflægge kort rapport over forbundsarrangementerne med resultater og regnskab ifølge godkendt budget til FU. at sende sekretariatet manus og resultater til Døveidræt og hjemmesiden. at sende brev om udtagelse til internationale mesterskaber, landskampe m.v. til klubber, udtagne idrætsudøvere og DDIs sekretariat. at udarbejde årsberetning senest 1. februar til sekretariatet og evt. indsende forslag til regulativer. at sørge for at fremlægge relevant materiale vedr. planer og årsbudget til samrådsmøder. at give udvalgsmedlemmerne mulighed for at deltage som observatører ved eliteidrætsmøder at acceptere at udvalgene i princippet ikke selv ansøger fonde/legater i DDIs navn til egne aktiviteter. Udvalgene har mandat til at søge især lokale sponsorater. Eliteidrætsudvalget Opgaver: C.4.22 C.4.23 C.4.24 C.4.25 C.4.26 Eliteidrætsudvalgets opgave er primært at varetage eliteidrætsudøveres interesser med henblik på at støtte dem i at opnå bedst mulige internationale resultater. Udvalget skal i samarbejde med idrætsledere og landstrænere sørge for at skabe eliteidrætsmiljøer, hvor eliteidrætsudøverne får optimale muligheder for at dyrke idræt. Udvalget skal sørge for at sikre sig økonomiske muligheder i samarbejde med DDIs idrætskonsulent og/eller DDIs HB. Udvalget skal samarbejde med idrætslederne, landstrænerne og evt. klubberne for at sikre langsigtede strategier for såvel talent- som elitearbejde. Udvalget skal sikre at dopingreglerne bliver overholdt. Udvalget har til opgave at kontrollere idrætsledernes opgaver/forpligtelser f.eks. licens, sponsor, presse, doping. Kompetence: C.4.27 Udvalget/eliteidrætslederen har ansvaret for at indsamle viden om eliteidrætsudøvernes resultater og udarbejde årlige lister over elite-, kandidat-, bobler- og supermotionisterne grupperne samt indstille/anbefale dem til udtagelse til internationale mesterskaber (primært DEAFLYMPICS) overfor HB. 7

8 C.4.28 Udvalget har ansvaret for et tæt samarbejde med landstrænerne og har til opgave at lede og orientere på årlige eliteidrætsmødersmøder om planer og budgetter. DEAFLYMPICS-udvalget Opgaver: C.4.29 DEAFLYMPICS-udvalgets opgave er at påtage sig alt arbejde vedrørende forberedelser, inspektion og deltagelse i DEAFLYMPICS 2013 i Sofia, Bulgarien. Udvalget påtager sig kort sagt alt det praktiske omkring DEAFLYMPICS og har ikke ansvaret for udtagelsen og økonomi, men udarbejder budget for det danske hold med reference til HB. Kompetence: C.4.30 Udvalget har ansvaret for alt praktiske i forbindelse med forberedelserne og deltagelsen i Deaflympics samt varetage chef de missions opgaver. Flerhandicapudvalget (består af Breddeidrætskonsulenten og Fleur) Opgaver: C.4.31 C.4.32 Flerhandicapudvalgets opgave er primært at fremme idrætten for flerhandicappede døve i hele Danmark med tilbud og rådgivning, således at flest mulige flerhandicappede døve får idrætstilbud. Udvalget skal ved hjælp af projekter, aktiviteter og rådgivning være med til at igangsætte idræts tilbuddene for flerhandicappede døve, bl.a. stævner og lejre. Kompetence: C.4.33 C.4.34 Udvalget har ansvaret for at give råd og vink til hvordan man kan styrke idrætsarbejdet for flerhandicappede døve. Udvalget skal medvirke til at arrangere forskellige former for stævner samt arrangere kurser. C.5 Licens og audiogrammer C.5.1 Idrætsudøvere, som deltager i nationale og internationale stævner i DDIs regi, skal løse licens for den klub, idrætsudøveren repræsenterer. Klubben (A-klub) skal være medlem af DDI. Idrætsudøveren kan løse licens for én klub i en idrætsgren Og i en anden klub i en anden idrætsgren (dvs. ikke to klubber i samme idrætsgren). En godkendt licens betyder, at et modtaget audiogram, som kan opfyldes, og startret kan påføres på et licensskema udsendt med jævne mellemrum af DDI. C.5.2 Det er klubbens ansvar at dens udøvere har licens til de pågældende stævner. Overtrædelse eller manglende licens medfører tab af opnåede points, nægtet videre deltagelse, inddragelse af licens m.v. 8

9 C.5.3 C.5.4 C.5.5 C.5.6 C.5.7 C.5.8 Proceduren for licensarbejdet er flg.: Alle klubber skal meddele, hvem klubbens licensansvarlige er, således at korrespondancen sker direkte mellem DDIs sekretariat og klubbernes licensansvarlige. Indmeldelse: Klubbens licensansvarlige anvender skemaet fra hjemmesiden (www.deafsport.dk) under DDI-service/IDC-audiogrammer og udfylder alle personlige oplysninger og sender skemaet med underskrift vedlagt audiogram (ikke over 1 år gammelt) fra autoriseret høreklinik med stempel og underskrift til DDIs sekretariat. DDI godkender med dato ved modtagelsen samt dato for startret og returnerer skemaet i kopi til klubbens licensansvarlige. Udmeldelse: Ved udmeldelse underskriver klubbens licensansvarlige med dato og returnerer skemaet (kopi). DDI godkender med dato og returnerer skemaet / ny kopi med underskrift med evt. supplerende oplysninger som kontingentrestancer ( sorte liste ). Audiogrammer: Indgåede audiogrammer, der er godkendt af DDI sendes videre til ICSD for endelig godkendelse. Derefter bliver det registreret for evigt på en ICSD-oversigt samt DDIs egen licensoversigt, som klubberne og idrætslederne kan få løbende. Dispensation: I særlige tilfælde kan ansøges om dispensation hos HB til dem der hører for godt (lidt over 55 db i gennemsnit) C.6 Sponsorer/fonde Denne gælder landsholdsdeltagelse til f.eks. NBM, DL, VM og EM. C.6.1 C.6.2 C.6.3 C.6.4 C.6.5 Alle atleter, som skal repræsentere de danske farver, er underlagt DDIs regulativer for ansøgninger til sponsorer/fonde. Ansøgningerne skal koordineres med DDIs sekretariatet med mindre HB har udpeget en ansvarsperson for en bestemt område. Denne paragraf gælder også for idrætsledere. Alle, som har søgt, skal informere DDIs sekretariatet om samtlige bevillinger og afslag. Alle bevillinger indsættes på DDIs konto under ansøgers navn eller idrætsudvalgets navn. Idrætsudvalget kan således frit disponere over midlerne til det ansøgte formål. Atleter, som ansøger sin arbejdsplads, idrætsklub, forældre m.m. eller idrætsklubber som ansøger på vegne af atleterne skal overholde C.6.2. Opnår en atlet mere end deltagergebyrets takst, så bliver beløbet modregnet i en eventuel elitestøtte fra DDI. C.6.6 Overtrædes ovennævnte paragraffer kan HB indføre sanktioner overfor atleten eller idrætsudvalget. 9

10 C.7 Udlån og vask af tøj C.7.1 C.7.2 C.7.3 Opbevaring af DDIs tøj, udstyr m.m. skal så vidt muligt ske i DDIs pulterkammer, Idrættens Hus, Brøndby under idrætsledernes ansvar. Udlån og tilbagelevering skal ske under ansvar hos idrætslederne med oplysning om antal og størrelse anført på en liste i pulterkammeret, således vi har kontrol med hvem og hvor meget og i hvor lang tid. Tilbagelevering af tøj m.m. skal ske senest 8 dage efter brug i renvasket stand, dvs. det pågældende idrætsudvalg altid selv sørger for renvask. Udgiften sker over udvalgets egen konto. C.8 Pædofili C.8.1 C.8.2 C.8.3 C.8.4 C.8.5 DDI kan ikke erhverve, ansætte, eller opretholde ansættelsen af en person til at varetage nogen form for lønnet eller ulønnet børne- eller ungdomsarbejde, hvis personen ikke kan fremvise børneattest eller dømmes eller tidligere er dømt efter straffelovens bestemmelser om seksuelle krænkelser mod børn og unge. En forening eller klub er forpligtet til at underrette Dansk Døve- Idrætsforbund, så snart der opnås kendskab til noget forhold omkring en person, der varetager eller påtænkes at skulle varetage enhver form for lønnet eller ulønnet børne- eller ungdomsarbejde i klubben eller forbundet. En forening eller klub er forpligtet til at underrette Dansk Døve-Idrætsforbund, så snart der opnås kendskab til noget forhold omfattet af C.8.1 eller C.8.2, hvorefter det er Dansk Døve-Idrætsforbunds bestyrelse, der underretter DIF, som træffer afgørelsen om sagens videreforløb sammen med DDI. Tiltales en person, for en noget forhold omfattet af C.8.1 eller C.8.2 suspenderes vedkommende øjeblikkeligt for enhver form for lønnet eller ulønnet børne- eller ungdomsarbejde i klubben eller forbundet. Hvis en person, der er suspenderet i henhold til C.8.4, frifindes eller tiltalen frafaldes, bortfalder suspensionen. DDI tilbyder en sådan person offentliggørelse af frifindelsen/tiltalefaldet C.9 Doping C.9.1 C.9.2 En idrætsudøver må ikke anvende nogen form for stimulerende midler, anabolske steroider eller på anden unaturlig vis forsøge at øge idrætspræsentationen fysisk eller psykisk der er i strid med regler vedtaget i de internationale organisationer, DDI er medlem af. Disse regler samt Danmarks Idræts Forbunds dopingregulativ kan rekvireres i DDIs sekretariat. Således anvender DDI International Olympic Committees (IOC) liste over forbudte medikamenter. Dopingkontrol kan udøves både ved stævne og under træning. Ethvert medlem under DDI er forpligtet til at afgive en dopingprøve. Den idrætsudøver, som nægter at lade sig undersøge, udelukkes fra al idræt, herunder et hvilket som helst ulønnet eller lønnet hverv, inden for Danmarks Idræts-Forbund (DIF), dets specialforbund og herunder hørende klubber i mindst 2 år. 10

11 C.9.3 C.9.4 C.9.5 C.9.6 Den, der tilskynder eller medvirker til, at en idrætsudøver anvender doping, straffes med udelukkelse fra al idræt, herunder et hvilket som helst ulønnet hverv indenfor DIF, dets specialforbund og hørende klubber i mindst 5 år eller for bestandig. Brug af livsnødvendig medicin eller medicin, som indtages som følge af ens handicap betragtes ikke som doping. Idrætsudøvere, der anvender medicin, som sædvanligvis betragtes som doping, skal gøre opmærksom herpå ved tilmelding til stævne, ligesom vedkommende skal begrunde brugen af anvendt medicin ved Medical Certificates. Dopingkontrol skal gennemføres i overensstemmelse med IOC og de internationale organisationer og DIFs til enhver tid gældende regler. Det er ikke tilladt medlemmer i klubber eller specialforbund under DIF selv at foretage dopingkontrol eller selv at lade udføre dopinganalyser, med mindre der foreligger skriftlig aftale herom med DIFs dopingkontroludvalg. Specialforbund og klubber under disse, der af internationale organisationer pålægges at gennemføre dopingkontrol i forbindelse med konkurrence eller træning i Danmark, skal koordinere denne med DIFs dopingkontroludvalg. I tilfælde af positive tests af danske idrætsudøvere skal alle dokumenter stilles til rådighed for dopingkontroludvalget. C.9.7 Den idrætsudøver, der findes skyldig i overtrædelse udelukkes fra al idræt, herunder et hvilket som helst ulønnet eller lønnet hverv, inden for Danmarks Idræts-Forbund (DIF), dets specialforbund og herunder hørende klubber i mindst 2 år. I gentagelsestilfælde udelukkes pågældende for bestandig. Under formildende omstændigheder kan straffen nedsættes. En idrætsudøver, der i udelukkelsesperioden udmelder sig af klubber under DIF, har pligt til at ved genindmeldelse at meddele dette til dopingkontroludvalget og vil tidligst kunne deltage i konkurrence 6 måneder senere. C.9.8 Såfremt et analyseresultat viser brug af dopingmidler, suspenderes den pågældende idrætsudøver fra det tidspunkt, han/hun har modtaget underretning om resultatet. Meddelelsen skal ske ved anbefalet brev. 11

12 C.9.9 Sager vedrørende overtrædelse af dette dopingregulativ afgøres af DDIs Appeludvalg sammen med DIF. C.10 Årets priser Påtaleret tilkommer DIFs dopingkontroludvalg, der skal forelægge sagen Appeludvalget ved personligt fremmøde. Kendelse, hvoraf et eksemplar skal tilstilles DIF, kan af indklagede pågældende specialforbund og DIF indenfor 4 uger fra modtagelse indbringes DIFs Amatørog ordensudvalg. Såfremt sigtelse rejses mod en dansk idrætsudøver i forbindelse med dopingkontrol gennemført af en anden kompetent idrætsinstans i eller uden for Danmark skal de pågældende specialforbund umiddelbart efter sagens afgørelse fremsendes samtlige sagens dokumenter til DIFs dopingkontroludvalg. Appeludvalget kan inden 3 uger efter sagens modtagelse indbringe afgørelsen for DIFs dopingkontroludvalg. I øvrigt følges DIFs dopingkontroludvalgets regulativ. C.10.1 Årets Idrætspræstation Der kan hvert år - der skal ikke, men kan kåres - såfremt en person eller et hold findes værdig til Årets idrætspræsentation indenfor døveidrætten. Alle kan indsende forslag senest december til forbundet, som derefter træffer afgørelse med offentliggørelse om foråret. DDI betaler prisen til Årets idrætspræsentation. C.10.2 Årets Fund I lighed med pkt kan der vælges Årets Fund, som skal stå for en ung person eller et ungt holds overraskende flotte resultat. DDI betaler prisen til Årets fund. C.10.3 Årets Leder (J.P. Nielsens Lederpris) I lighed med pkt kåres hvert år Årets Leder enten fra klubberne eller forbundet. DDI betaler prisen til Årets leder. C.10.4 Batorys Mindelegat I lighed med pkt tildeles hvert år en eller to portioner til talentfulde eliteidrætsudøvere og/eller dygtige flerhandicappede døve idrætsfolk. Prisen udgør tilskrevne renter. Vivien Batory tages med på råd mht. kandidater og om familien kan overrække prisen. 12

13 C.10.5 Gert Badens Mindepris Mindeprisen uddeles på skift med Danske Døves Ungdomsforbund hvert 4. år (lige år) til døve og evt. hørende som har gjort sig fortjent gennem at uddanne sig som leder, træner eller instruktør indenfor døveidrætten og ungdomsarbejdet. Prisen udgør tilskrevne renter og overrækkes gerne af Anne Mette Baden, som tillige skal godkende kandidaten. DDI uddelte prisen ved årsmødet i I året 2008 uddelte DDU, og i året 2012 var det DDI, som uddelte prisen. I 2016 er det DDU. C.10.6 Hæderstegn C.11 Bødekatalog Forbundets hæderstegn kan ved indstilling af HB tildeles: - Personer, der har ydet dansk døveidræt særlige og betydningsfulde tjenester indenfor lederarbejdet, både lokalt og nationalt. - Personer, der har gjort sig særlig fortjent efter en særdeles flot indsats som aktiv idrætsudøver. Hæderstegnet tildeles ved særlige lejligheder som repræsentantskabsmøder, jubilæer og lignende. Nedennævnte bødetakster gælder for alle sanktionerede stævner (nationale og internationale) herhjemme indenfor DDI dvs. alt fra venskabsstævner (klub), indefodboldstævner (klub) til DM-stævner og administrative procedurer. C.11.1 Alle licens- og kontingentopkrævninger med oplysning om frist overskrides med blot én dag: 250 kr. (1. gang) Overskrides fristen med 10 dage rykkegebyr på: 500 kr. (2.gang) C.11.2 Udeblevet hold fra turneringen (fodbold, håndbold og volley): kr. pr. hold Gentagelse af ovennævnte udeblevet hold: kr. pr. hold Udeblevet hold fra turneringen (hold/stafet i badminton - bordtennis bowling orientering skydning - svømning): 500 kr. pr. hold/stafet. Gentagelse af ovennævnte udeblevet hold: kr. pr. hold/stafet. 13

14 C.11.3 Udtrukket hold før turneringens start efter at kampprogrammet udsendt/offentliggjort For idrætsgrenene fodbold, håndbold og volley (senere end 14 dage før start): kr. pr. hold For idrætsgrene hold/stafet i badminton - bordtennis bowling orientering skydning svømning (senere end 14 dage før start): 500 kr. pr. hold. C.11.4 Udeblevet startberettiget deltager i individuelt DM: 200 kr. pr. pers. Gentagelse af samme ovennævnte deltager: 400 kr. pr. pers. C.11.5 Ikke-reglementeret kamptøj under DM: 500 kr. pr. klub. Gentagelse af ovennævnte ikke-reglementeret kamptøj: kr. pr. klub. C.11.6 C.11.7 For sent indsendt resultat (senest 2 uger efter stævnet): 250 kr. pr. gang. Klage/protest i forbindelse med en DM kan på stedet ske skriftligt mod man erlægger en gebyr på 300 kr. Ved medhold i klagen returneres beløbet. C.11.8 Klage/protest i forbindelse med en DM-turnering senest 48 timer efter til DDI: 300 kr. pr. gang Ved medhold i klagen returneres beløbet. C.12 Reglement for sportslige konsekvenser af klubbens insolvens C.12.1 En klubs anmeldelse af en betalingsstandsning eller egen eller anden parts anmodning om konkurs behandling til skifteretten skal omgående følges op af en anmeldelse til Dansk Døve-Idrætsforbund. 14

15 C.12.2 a) Det er muligt for en klub under betalingsstandsning eller konkursbehandling at fortsætte sin deltagelse i en løbende turnering, hvis tilsynet eller kurator vil godkende deltagelsen, og klubben enten senest en uge forud for sine kampe kan afregne udgifterne for den kommende uges kampe eller stille behørig bankmæssig sikkerhed for sine udgifter i betalingsstandsningsperioden eller under konkursbehandlingen. b) Hvis en klub deltager med hold i en turnering, der administreres af et andet distriktsforbund end dens eget, skal klubben garantere det administrerende forbund for de løbende omkostninger. C.12.3 C.12.4 C.12.5 Dansk Døve-Idrætsforbund kan ikke deltage i et tilsyn med en klub under betalingsstandsning, men forbundet kan indgå som part i et eventuelt moratorium. En klubs betalingsstandsning medfører, at klubbens økonomiske rettigheder og forpligtelser til Dansk Døve-Idrætsforbund ligestilles. Fordelingen foretages af Dansk Døve-Idrætsforbunds bestyrelse. Hvis der under en betalingsstandsning ikke løbende kan ske betaling af de turneringsmæssige udgifter eller skaffes sikkerhed for udgifterne, udtræder klubbens hold af de turneringer, hvori klubben deltager, i Dansk Døve- Idrætsforbund. C.12.6 a) En klub i betalingsstandsning kan ikke indgå som del af et holdfællesskab i en kommende turnering, hverken i et nyt eller et tidligere etableret. b) Selv om en klub i et etableret holdfællesskab går i betalingsstandsning, kan holdfællesskabet fortsætte i en løbende turnering, hvis holdfællesskabets andre parter sikrer, at holdfællesskabets udgifter afregnes til de fastsatte terminer. c) Hvis betalingsstandsningsperioden eller konkursbehandlingen afsluttes med en konkurs, udgår alle klubbens hold af turneringerne. C.12.7 C.12.8 Uden at der foreligger anmodning om en betalingsstandsning, kan en klub, der trods påkrav fra Dansk Døve-Idrætsforbund ikke har udlignet sine økonomiske forpligtelser til forbundet eller indgået bindende aftale om terminer for udligning heraf, udelukkes fra deltagelse i alle de turneringer, som klubben deltager i, ved meddelelse fra en af kreditorerne otte dage efter, at en aftalt betalingstermin er overskredet. Såfremt det besluttes, at en klub skal udelukkes fra deltagelse i alle turneringer, er klubbens aktive idrætsudøvere fritstillet med omgående virkning og kan skifte til en ny klub uden at karantænen træder i kraft. C.13 Gyldighed og vedligeholdelsesansvar 15

16 C.13.1 DDI s hovedbestyrelse har ansvaret for at sektion C konstant er tidssvarende. Ændringerne til sektionen foretages senest to måneder efter det ordinære repræsentantskabsmøde. C.13.2 Sektion C har sin gyldighed pr. 7. juni

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus 1. Navn, hjemsted og selskabsform Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "Fonden Eliteidræt

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Foreningens formål er at samle fysisk handicappede til udøvelse af idræt og at udbrede interessen for handicapidræt

Foreningens formål er at samle fysisk handicappede til udøvelse af idræt og at udbrede interessen for handicapidræt VEDTÆGTER FOR HANDICAP IDRÆTSFORENINGEN LAVIA VIBORG Senest rettet 13. 3. 2008 Medlem af D.H.I.F, DGI og Viborg Sport 1 Foreningens Navn er LAVIA (Lad alle være i Aktivitet) VIBORG Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner V2011 - Rev. 8 SLH/JR/ST/K/LF VEDTÆGTER FOR GTC =Motion=Natur=Venner VEDTÆGTER FOR GANLØSE TRI-CENTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen er en triathlonklub med navnet "Ganløse Tri-Center". 1.2 Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune.

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. Vedtægter for Islev Triathlon Klub 1 Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. 2 Klubbens formål Klubben har som formål at dyrke og udbrede

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere