Skattetrykket er faldet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skattetrykket er faldet"

Transkript

1 LO s nyhedsbrev nr. 21/2001 Indhold Skatten falder Den nuværende regering har modsat de borgerlige forgængere sænket skattetrykket Beskæftigelsesrekord Antallet af beskæftigede personer er i dag højere, end da den nuværende regering trådte til i Fuldt udbytte af opsvinget Vi har selv skabt den længste højvækstperiode i dansk økonomi siden 60 erne. Fremgang i reallønnen ernes økonomiske fremgang er blandt andet blevet omsat til solide og stabile stigninger i reallønnen. Holdningen Den borgerlige oppositions tilbud til almindelige lønmodtagere kan bedst sammenfattes under overskriften "Øget utryghed", skriver LO's formand Hans Jensen. Skattepolitik Skattetrykket er faldet Skattetrykket i Danmark har på intet tidspunkt været højere end i 1988, hvor skatteministeren hed Anders Fogh Rasmussen. Den nuværende regering har omvendt sænket skattetrykket, samtidig med at beskæftigelsen er øget dramatisk. Den forel bige Danmarksrekord i skattetryk indehaves af den borgerlige regering, som var ved magten fra 1982 til Rekorden blev sat i 1988, hvor den ansvarlige skatteminister hed Anders Fogh Rasmussen. Tal fra Skatteministeriet og Danmarks Statistik viser, at SchlŸter-regeringen alene fra 1982 til 1988 h¾vede det samlede provenu af skatter og afgifter med t¾t ved en femtedel, fra 43 til n¾sten 51 procent af bruttonationalproduktet. F rst da det konomiske opsving var blevet slœet i stykker pœ grund af den overophedede konomi og den efterf lgende kartoffelkur, lykkedes det den borgerlige regering at stoppe skatternes himmelflugt, hvilket dog f rst og fremmest mœ tilskrives den svage udvikling i den konomiske aktivitet. Facit for den borgerlige regering var en samlet stigning i skattetrykket fra 1982 til 1992 pœ godt seks procentpoint. Modsat er det gœet under den nuv¾rende socialdemokratisk ledede regering. I indev¾rende Œr vil skattetrykket sœledes v¾re 1,25 procentpoint lavere, end da Poul Nyrup Rasmussen overtog regeringsmagten i Korrigerer man samtidig for, at sociale pensioner og kontanthj¾lp i 1994 blev omlagt til at v¾re fuldt skattepligtige ydelser, nœr man frem til, at skattetrykket under Nyrup-regeringen er sat ned med hele tre procentpoint. I det ovenn¾vnte regnestykke er der taget udgangspunkt i den definition af skattetrykket, som bliver benyttet af internationale organisationer som Udviklingen i skattetrykket, , pct Udspil 9. november 2001 Nyhedsbrevet Udspil udgives af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12, 1634 København V Tlf , fax: , Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen. I redaktionen: Henrik Rasch, Susse Maria Holst, Dorte Monggaard, Erik Harr og Michael Bræmer. Layout: LO. Illustration: Knud Andersen, Skønvirke. Mangfoldiggørelse ikke tilladt uden tilladelse fra LO. ISSN-nr.: Skattetryk, konsistent opgjort Teknisk forhøjet skattetryk pga. bruttoficering af overførsler siden 1994 Kilde: Skatteministeriet, Økonomiministeriet og egne beregninger.

2 LO s nyhedsbrev side 2 OECD, IMF og EU. Denne definition sammenholder som n¾vnt de samlede skatter og afgifter med bruttonationalproduktet. Men uanset hvilket mœl, der anvendes til beregning af skattetrykket, ¾ndrer det ikke synderligt ved billedet. Tager man eksempelvis udgangspunkt i den definition af skattetrykket, som partiet Venstre benytter sig af i den igangv¾rende valgkamp, nœr man frem til et nogenlunde tilsvarende resultat Ð nemlig: At skattetrykket, efter en voldsom stigning i de f rste seks Œr af SchlŸters regeringsperiode, toppede i At skattetrykket i dag er lavere, end da SchlŸter opgav regeringsmagten i Desuden ¾ndrer metoden til beregning af skattetrykket ikke ved en anden v¾sentlig indikation for den samfunds konomiske sundhedstilstand Ð besk¾ftigelsen. I l bet af mere end 10 Œrs borgerligt styre voksede besk¾ftigelsen beskedent med omkring personer, mens den socialdemokratisk ledede regering efter godt otte Œr ved magten har formœet at ge besk¾ftigelsen med personer (se selvst¾ndig artikel). Yderligere oplysninger: Afdelingsleder Jan Kæraa Rasmussen på telefon

3 LO s nyhedsbrev side 3 Beskæftigelse Beskæftigelsesrekord Antallet af beskæftigede personer er i løbet af den SR-ledede regerings levetid vokset med personer. Ændring i antal beskæftigede fordelt på regioner, Antal Pct. ændring Storkøbenhavn ,7 Københavns Amt ,9 Frederiksborg Amt ,5 Roskilde Amt ,1 Vestsjællands Amt ,4 Storstrøms Amt ,9 Bornholms Amt ,8 Fyns Amt ,1 Sønderjyllands Amt ,7 Ribe Amt ,8 Vejle Amt ,7 Ringkøbing Amt ,4 Århus Amt ,7 Viborg Amt ,7 Nordjyllands Amt ,1 Hele landet ,7 Note: De regionale beskæftigelsestal halter noget efter opgørelsen på landsplan. Den samlede fremgang er derfor omkring 20 procent højere end angivet. Kilde: Danmarks Statistik (RAS). Besk¾ftigelsen i Danmark har aldrig v¾ret h jere end nu, og 2001 kan blive det Œr, hvor besk¾ftigelsen for f rste gang kommer op over 2,7 millioner personer. Dermed er besk¾ftigelsen herhjemme steget med cirka personer, siden den nuv¾rende regering trœdte til. Stigningen fordeler sig med knap en tredjedel til den offentlige sektor, mens besk¾ftigelsen i de private erhverv er steget med hele personer. I den private sektor er det is¾r inden for servicefagene og i bygge- og anl¾gsbranchen, at der er skabt mange ekstra job. Der er altsœ ikke tale om, at besk¾ftigelsesfremgangen skyldes en voldsom udbygning af den offentlige sektor. OgsŒ rent geografisk er den stigende besk¾ftigelse slœet bredt igennem over hele landet. PŒ landsplan er det kun Bornholm, som pt. har en nogenlunde u¾ndret besk¾ftigelse sammenlignet med I de vrige amter er besk¾ftigelsen uden undtagelse steget. Stork benhavn er den absolutte topscorer med godt 20 procent flere i arbejde end for otte Œr siden. Men ogsœ Nordjylland, rhus og Vejle amter har oplevet fremgang i besk¾ftigelsen, som ligger markant over landsgennemsnittet. Besk¾ftigelsesrekorden er ikke kommet af sig selv. Den er et resultat af mange Œrs sund konomisk politik og afbalancerede reformer pœ arbejdsmarkedet. Disse gode konomisk-politiske resultater skal ses i forhold til den tidligere borgerlige regering, som lod det konomiske opsving k re af sporet og endte med at aflevere en besk¾ftigelse, som ikke var meget h jere, end da den kom til magten i Yderligere oplysninger: LO-økonom Jens-Christian Stougaard på telefon Den samlede beskæftigelse i Danmark, , mio. personer 2,70 2,65 2,60 2,55 2, Kilde: Danmarks Statistik, ADAM's databank og Økonomiministeriet.

4 LO s nyhedsbrev side 4 Økonomi Vi har selv skabt 90 er-opsvinget Afbalanceret og offensiv økonomisk politik samt reformer på arbejdsmarkedet har givet fuldt udbytte af 90 ernes opsving. Gennemsnitlig årlig realvækst i de to regeringsperioder, pct Privat forbrug 1,1 2,3 Offentligt forbrug 0,9 2,0 Erhvervsinvesteringer 2,4 7,4 Boligbyggeri 1,2 3,8 Eksport 3,7 5,8 Import 3,0 7,0 BNP 1,4 2,9 Kilde: Danmarks Statistik, Økonomiministeriet og egne beregninger. De seneste otte Œr har dansk konomi i gennemsnit opnœet en v¾kst pœ knap tre procent Œrligt, og dermed har perioden fra 1993 og frem til i dag v¾ret den l¾ngste h jv¾kstperiode i dansk konomi siden 1960Õerne. Afg rende for denne udvikling har v¾ret, at regeringen har f rt en afbalanceret og offensiv konomisk politik, kombineret med rigtige og n dvendige reformer af arbejdsmarkedspolitikken. Resultatet har v¾ret et v¾kstbillede, som er kommet l nmodtagerne til gode i form af get v¾kst i det private forbrug, samtidig med at erhvervslivets investeringer og boligbyggeriet har fœet et kraftigt l ft. Alt i alt har den konomiske v¾kst siden 1993 gennemsnitligt v¾ret mere end dobbelt sœ kraftig som under de forudgœende SchlŸter-regeringer, hvor den Œrlige v¾kst fra 1982 til 1993 var pœ gennemsnitligt 1,4 procent. Den markante forskel i konomiske resultater under henholdsvis SchlŸter og Nyrup Rasmussen skyldes ikke afg rende forskelle i de internationale konjunkturer. Ser man pœ de to regeringsperioder over for hinanden, viser det sig, at v¾ksten hos Danmarks vigtigste samhandelspartnere faktisk var en smule h jere under SchlŸter-regeringerne. Den nuv¾rende regering har med andre ord f rt sin politik i et mere ugunstigt internationalt klima end forg¾ngerne. Alligevel var den gennemsnitlige fremgang i privatforbrug og erhvervsinvesteringer i SchlŸters regeringsperiode betydeligt lavere end i Nyrups regeringstid. Indenlandske faktorer Forklaringen pœ forskellene i de to regeringslederes konomiske resultater skal derfor f rst og fremmest s ges i de politiske forskelle mellem de Vækst i bruttonationalproduktet, , pct Kilde: Danmarks Statistik, Økonomiministeriet og egne beregninger.

5 LO s nyhedsbrev side 5 Eksportvægtet gennemsnit af væksten på Danmarks 11 vigtigste eksportmarkeder, årlig realvækst, pct. 3,0 2,5 2,0 1,5 1, Kilde: OECD, Det Økonomiske Råd og egne beregninger. to regeringer. Den h je v¾kst og den solide besk¾ftigelsesfremgang siden 1993 h¾nger n je sammen med den offensive konomiske politik, begyndende med den sœkaldte kickstart af konomien. Dette kombineret med den aktive linie i arbejdsmarkedspolitikken, med mœlrettet satsning pœ aktivering af ledige og opkvalificering af arbejdsstyrken, har v¾ret en afg rende foruds¾tning for at d¾kke virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft og dermed modvirke flaskehalse og pres pœ l nninger og konkurrenceevne. Som en f lge heraf er ledigheden i dag nede det laveste niveau i 25 Œr, samtidig med at der er styr pœ prisstigningerne, faldende g¾ldsbyrde og massive overskud pœ de offentlige finanser. Omvendt blev det kraftige opsving i f rste halvdel af 80Õerne delagt blandt andet pœ grund af manglende forstœelse for betydningen af et velfungerende arbejdsmarked og et for stort lœnefinansieret forbrug. Det f rte til mangel pœ arbejdskraft med overophedning af konomien og deraf f lgende ukontrollable l nstigninger til f lge. Konsekvensen var, at Danmark i en syv-œrig periode blev et lavv¾kstsamfund med voldsomt stigende ledighed, beskedne reall nsstigninger, get g¾lds¾tning og ubalance i de offentlige finanser. Yderligere oplysninger: LO-økonom Jens-Christian Stougaard på telefon Løn Stabil fremgang i reallønnen Lønmodtagerne har op gennem 90 erne kunnet glæde sig over, at den økonomiske fremgang i samfundet blandt andet er blevet omsat til solide og stabile stigninger i reallønnen. De seneste Œr har v¾ret gode for l nmodtagerne. Udover stigende besk¾ftigelse har den konomiske politik ogsœ medvirket til stabile og lave prisstigninger med det resultat, at der er kommet mere fart over reall nsudviklingen sammenlignet med tidligere. Udviklingen i reallønnen, , pct Kilde: Danmarks Statistik, Økonomiministeriet og egne beregninger.

6 LO s nyhedsbrev side 6 En st rre del af v¾rdien af de tilk¾mpede l nstigninger er altsœ blevet bevaret, og oveni skal sœ l¾gges et svagt faldende skattetryk, som yderligere har gavnet l nmodtagerens reale indkomster. Fra 1993 og til i dag er de reale l nstigninger f r skat nœet op pœ gennemsnitligt 1,6 procent Œrligt, selv om de nominelle l nstigninger i samme periode faktisk har v¾ret n¾sten to procent lavere end i Œrene forud. Det afspejler som n¾vnt, at de Œrlige prisstigninger (inflationen) siden 1993 i gennemsnit har v¾ret 2,1 procent mod 4,4 procent i perioden Den h je inflation fra 1982 til 1993 bet d sœ ogsœ, at de l nmodtagere, som forblev i arbejde, mœtte n jes med en reall nsfremgang, som kun lige akkurat kr b op over 1 procent. Alt i alt har kombinationen af konomisk holdbare overenskomstaftaler pœ arbejdsmarkedet og den mœlrettede konomiske politik siden 1993 dannet grundlag for en jobfest, som oven i k bet ogsœ er endt med en reall nsfest. Yderligere oplysninger: LO-økonom Jens-Christian Stougaard på telefon Holdningen Resultater fremfor usikkerhed Af Hans Jensen, LOÕs formand Gennem de seneste otte Œr har regeringen skabt imponerende resultater i dansk konomi. Og efter LOÕs mening er der ingen som grund til at tro, at et borgerligt regeringsalternativ vil v¾re i stand til at videref re den linie. Udover den voldsomme stigning i besk¾ftigelsen har regeringen ogsœ skabt en balance i dansk konomi, som kun meget fœ havde turdet hœbe eller tro pœ, da Poul Nyrup Rasmussen trœdte til i begyndelsen af Politisk mod og vilje har fœet ledigheden til at falde til et niveau, som er det laveste i 25 Œr. Reall nnen er vokset st t og roligt. G¾ldsbyrden er for st¾rkt nedadgœende, og der har i snart lang tid v¾ret solide overskud pœ de offentlige finanser og betalingsbalancen. SŒdan ser den scene ud, hvor de kommende Œrs politiske kamp skal udspilles. Og ligesom regeringen mener vi i LO, at der fortsat ligger store opgaver og venter pœ at blive l st. Ledigheden kan efter vores mening sagtens komme endnu l¾ngere ned, hvis vi vel at m¾rke vil og t r tage de rigtige beslutninger. Den offentlige sektor har brug for et alvorligt l ft. Og vejen frem er at satse pœ at fœ de offentligt ansattes arbejdsgl¾de og muligheder for selv at pr¾ge arbejdsdagen til at gœ op i en h jere enhed med borgernes nske om service, der kvalitetsm¾ssigt er i orden. OgsŒ nœr det g¾lder arbejdsmilj et, er der brug for at holde fast pœ den linie, som regeringen har lagt. Alt for mange fœr et delagt helbred eller forringet livskvalitet til geng¾ld for det engagement, som de l¾gger i deres arbejdsliv.

7 LO s nyhedsbrev side 7 Ser vi sœ et jeblik pœ de bud, som den borgerlige opposition har til de almindelige l nmodtagere, kan det efter min mening bedst sammenfattes under overskriften: get utryghed. Den borgerlige statsministerkandidat Rasmussen har lanceret et skattestop, som kun kan realiseres gennem massive offentlige besparelser. Det vil bœde f re til indskr¾nkninger i velf¾rden og omfattende fyringer af offentligt ansatte. Og hvis de borgerlige l fter om snuptagsforbedringer i eksempelvis ¾ldreplejen samtidig skal indfries, er der kun Žn vej: At de tilbagev¾rende skal l be hurtigere! Ser vi pœ arbejdsmarkedet, er det tydeligt, at de borgerlige over Žn kam satser pœ at forringe vilkœrene netop for de grupper, som har st rst behov for hj¾lp. Bliver man ledig, er det ikke fra de borgerlige, man skal forvente en indsats for at komme i job. I hvert fald skal bevillingerne til aktivering og uddannelse halveres. Og pœ arbejdsmilj omrœdet har vi gennem de seneste par Œr set, at de borgerlige med usvigelig sikkerhed har stemt imod de forbedringer af sikkerhed og forebyggelse, som regeringen har fœet gennem Folketinget. Det er grunden til, at vi i LO st tter den nuv¾rende regering. Ikke af vane, men fordi det er, hvad der tjener l nmodtagernes interesser.

Hver tiende lærling i skolepraktik

Hver tiende lærling i skolepraktik LO s nyhedsbrev nr. 17/2001 Indholdsfortegnelse Hver tiende i skolepraktik..... 1 Op mod hver tiende elev på erhvervsuddannelserne starter i dag i skolepraktik fremfor i en traditionel læreplads. Useriøst

Læs mere

Danskerne siger nej til regeringens forslag om deltid

Danskerne siger nej til regeringens forslag om deltid LO s nyhedsbrev nr. 5/2002 Indhold Danskerne siger nej til deltid.. 1 Kun 22 procent af danskerne mener, det er i orden, at regeringen ønsker at gennemføre en lov om deltid. 60 procent mener derimod, at

Læs mere

3.2 Generelle konjunkturskøn

3.2 Generelle konjunkturskøn 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 Budgetforslag 2015-18 3.2 Generelle konjunkturskøn Den generelle samfundsøkonomi har betydning for Egedal Kommunes

Læs mere

Choktal afslører kæmpe frafald

Choktal afslører kæmpe frafald LO S NYHEDSBREV 12 1999 Uddannelse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Choktal afslører kæmpe frafald............. 1 20 pct. af de unge, der starter på en erhvervsrettet ungdomsuddannelse afbryder uddannelsen

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1 29. november 2011 Indledning Nærværende notat redegør for de krav, der skal

Læs mere

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 17. april 2002 Af Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 DA s lønstatistik for 2001 viser en gennemsnitlige stigning på 4,4 procent i timefortjenesterne

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Frit valg øger ulighed og koster det offentlige dyrt

Frit valg øger ulighed og koster det offentlige dyrt LO s nyhedsbrev nr. 22/2001 Indhold Frit valg koster dyrt......... 1 Frit valg af sygehus og børnepasning vil belaste de offentlige budgetter, trække tusindvis af personer ud af arbejdsstyrken, skade ligestilling

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning Konjunktur 25:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 25 Sammenfatning Fremgangen i den grønlandske økonomi fortsætter. Centrale økonomiske indikatorer for 1. halvår 25 peger alle i samme

Læs mere

Boligmarkedet nu og fremover

Boligmarkedet nu og fremover Boligmarkedet nu og fremover V. cheføkonom Jens Christian Nielsen BRFkredit e-mail: chr@brf.dk 25. november 2004 Vi vil forsøge at besvare følgende spørgsmål: Kan vi forklare de seneste års prisstigninger

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 49 Indhold: Ugens tema Bruttoledigheden stort set uændret i oktober 212 Ugens analyse Tidligt tilbage-til-arbejdet reducerer sygefraværet Ugens tendenser Svag økonomisk

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 Indhold: Ugens tema I Finanslovsudspil med flere investeringer Ugens tema II Regeringen forventer økonomisk fremgang i løbet af 2. halvår 2013 Ugens analyse Ledigheden

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk DET ØKONOMISKE RÅDERUM: Har Socialdemokraterne eller Venstre en økonomisk

Læs mere

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT November 2002 Af Jakob Legård Jakobsen Resumé: LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT Ledigheden har været svagt stigende siden årsskiftet. I september måned steg ledigheden dog markant. Stigningen udgjorde næsten

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Et klart ja i vente. Amsterdam-traktaten. I n d h o l d s f o rt e g n e l s e

Et klart ja i vente. Amsterdam-traktaten. I n d h o l d s f o rt e g n e l s e LO SNYHEDSBREV 9 1998 Amsterdam-traktaten I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Et klart ja i vente............ 1 En undersøgelse som Gallup-analyseinstituttet har udført for Udspil om danskernes holdning

Læs mere

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 September 2012 Finanspolitisk planlægning foregår på 4 niveauer 1. Årlige finanslov 2. Budgetlov (ny og ikke implementeret endnu)

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år

Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år Antallet af langtidsledige er i Midt- og Vestjylland steget med 3.000 personer det seneste år, hvilket svarer til en tredobling i antallet

Læs mere

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelses Det foreslås, at efterlønnen bortfalder for alle under 40 år. Det indebærer, at efterlønnen afvikles i perioden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Nettotilgangen til ledighed har siden 21 været tæt på nul

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge,. januar 8. januar UIndhold:U Ugens tema Ugens analyse HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth Ugens tema:u Ledigheden steg i november til, pct., svarende

Læs mere

Den offentlige forbrugsvækst er uholdbar

Den offentlige forbrugsvækst er uholdbar 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Den offentlige forbrugsvækst er uholdbar AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN,

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Frygt for flaskehalse er overdrevet

Frygt for flaskehalse er overdrevet Den registrerede bruttoledighed er aktuelt på ca. pct. og relativt tæt på sit strukturelle niveau. Det har udløst bekymring for om arbejdsmarkedet allerede nu står over for flaskehalsproblemer. Bruttoledigheden,

Læs mere

Statens indtægter fra selskabsskatter

Statens indtægter fra selskabsskatter Statens indtægter fra selskabsskatter De åbne skattelister for selskabers selskabskat offentliggøres nu for tredje år i træk. I den forbindelse offentliggør Skatteministeriet en række nøgletal omkring

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian

i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian RESUMÈ RENTESTIGNINGEN RAMMER ARBEJDERNE HÅRDEST Et nej til euroen d. 28. september vil medføre en permanent højere rente end et ja. Det

Læs mere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere Organisation for erhvervslivet 19. februar 2009 Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere højtuddannede AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF HANDLEN MED DE NYE EU-LANDE

BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF HANDLEN MED DE NYE EU-LANDE 25. november 2002 Af Jakob Legård Jakobsen BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF HANDLEN MED DE NYE EU-LANDE De seneste 10 år er samhandlen med de kommende østeuropæiske EU-lande vokset fra omkring 11 mia. 2001-kroner

Læs mere

Time-out øger holdbarheden

Time-out øger holdbarheden F Time-out øger holdbarheden AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT JAN CHRISTENSEN, CAND.OECON.AGRO, PH.D. RESUME De offentlige finanser er under pres. Regeringen har fremlagt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Rammerne for den økonomiske politik - Hvad er der råd til? Ved Chefanalytiker Frederik I. Pedersen fip@ae.dk www. ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd økonomisk-politisk tænketank og samfundsøkonomisk

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

Økonomisk Prognose, februar 2016

Økonomisk Prognose, februar 2016 Økonomisk Prognose, februar 2016 Dansk økonomi fastlåst i lavvækst Den globale økonomiske usikkerhed er tiltaget over de seneste måneder, og selvom den indenlandske del af dansk økonomi fortsat ser ud

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Resumé af debatoplægget: Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv I Danmark er vi blandt de rigeste i verden. Og velfærdssamfundet er en tryg ramme om den enkeltes liv: Hospitalshjælp, børnepasning,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

ANALYSENOTAT Middelfart sætter beskæftigelsesrekord

ANALYSENOTAT Middelfart sætter beskæftigelsesrekord ANALYSENOTAT Middelfart sætter beskæftigelsesrekord AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT ØKONOM JENS UHRSKOV HJARSBECH, CAND. POLIT Fremgang på arbejdsmarkedet Det går langsomt fremad i dansk økonomi,

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 SMV-KONJUNKTURVURDERING JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Fortsat fald i ledigheden

Fortsat fald i ledigheden Statistik Sagsnr. Ref. JO Den. juni Fortsat fald i ledigheden Fra april til maj skete der et fald på hele. personer i den sæsonkorrigerede fuldtidsledighed. Den samlede ledighed er nu nede på. personer,

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Resumé 2017 går på hæld og så kan det jo være meget nyttigt at gøre status over året, der gik, samt kaste et hurtigt blik

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema I Dansk Jobindex: Jobmarkedet i fortsat svag bedring Ugens tema II Aftale om kommunernes økonomi for 1 Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

Erhvervsskattelettelser finansieret af lavere offentligt forbrug koster jobs

Erhvervsskattelettelser finansieret af lavere offentligt forbrug koster jobs En artikel fra KRITISK DEBAT Erhvervsskattelettelser finansieret af lavere offentligt forbrug koster jobs Skrevet af: Henrik Herløv Lund Offentliggjort: 15. februar 2013 Konkurrenceevnepakkerne er den

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Pressemeddelelse Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Materialet er klausuleret til torsdag den 1. november 2012 kl. 12 Vismændenes oplæg

Læs mere

KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN

KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN 14. Oktober juni 2006 2001 Journal 0203 Af Thomas V. Pedersen ad pkt. Resumé: KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN De konservative forslag om at nedsætte ejendomsværdiskatten må betegnes som

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Helle Darling Rasmussen. 4320 Lejre. Stensbjerg EL ApS Vordingborgvej 88 4681 Herf lge Tlf.: 56274214 2014-172

Elinstallationsrapport for ejendommen. Helle Darling Rasmussen. 4320 Lejre. Stensbjerg EL ApS Vordingborgvej 88 4681 Herf lge Tlf.: 56274214 2014-172 for ejendommen S¾lger Helle Darling Rasmussen Adresse Mannerupvej 2 Postnr. og by 4320 Lejre Dato 25.08.2014 Udl bsdato 25.08.2015 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Stensbjerg EL ApS Vordingborgvej 88

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden fortsatte med at falde i maj måned på trods af, at væksten er moderat. Normalt kræves en gennemsnitlig vækst på 1½-2 pct. over en to-årig periode,

Læs mere

Regionalt barometer for Region Sjælland, februar 2014

Regionalt barometer for Region Sjælland, februar 2014 alt barometer for, februar 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MADS CHRISTENSEN, BA.OECON Dansk økonomi har efter fem kriseår stadig ikke for alvor genfundet

Læs mere

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling Side 14 Vækst og udvikling Sådan ligger landet > 1.00 Vækst og udvikling Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for vækst og udvikling 16(14) Danmark og deler førstepladsen, når man ser på landenes

Læs mere

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER 1 FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Højere lønsumsafgift på den finansielle sektor (1,0 mia. kr.). Reform af selskabsskatten (3,2

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tendens I Fortsat stort overskud på handelsbalancen Ugens tendens II Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal. 2014 Internationalt Faldende ledighed og stigende

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER i:\jan-feb-2001\skat-1.doc Af Anita Vium, direkte telefon 3355 7724 1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER Vi danskere betaler meget mere i skat, end vi tror, hvis man

Læs mere

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne September 2015 Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne Sammenlignet med resten af landet er yderkommunerne væsentligt bedre til at holde en nær kontakt til virksomhederne. Knap halvdelen af virksomhederne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyser Regeringens skatteudspil øger beskæftigelsen markant Vismændene forventer moderat vækst og stigende ledighed Ledigheden var stort set

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

8.500 mangler praktikplads

8.500 mangler praktikplads LO S NYHEDSBREV 3 1999 Uddannelse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e 8.500 mangler praktikplads... 1 Der er fortsat mangel på praktikpladser - samtidig stiger anvendelsen af skolepraktikken. Der er en

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Reformer skal skabe. job frem mod Ugens analyse AE: Lav produktivitet er hovedudfordringen for dansk økonomi Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel

Læs mere

Opdateret befolkningsprognose og regeringens 2020-plan

Opdateret befolkningsprognose og regeringens 2020-plan Notat 9. maj 1 Opdateret befolkningsprognose og regeringens -plan Danmarks Statistik og DREAM offentliggjorde d.. maj Befolkningsfremskrivning 1. Den ny prognose for befolkningsudviklingen kom efter færdiggørelsen

Læs mere

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler January 20, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

ANALYSENOTAT Pæn BNP-vækst ændrer ikke de økonomiske udfordringer

ANALYSENOTAT Pæn BNP-vækst ændrer ikke de økonomiske udfordringer ANALYSENOTAT Pæn BNP-vækst ændrer ikke de økonomiske udfordringer AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. OG ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. Pæn kvartalsvækst, lav årsvækst, negativ årsvækst i BNP

Læs mere

VK-forslag koster 80.000 offentlige job

VK-forslag koster 80.000 offentlige job LO SNYHEDSBREV 6 1998 Afskaffelse af lejeværdien I n d h o l d s f o rt e g n e l s e VK-forslag koster 80.000 offentlige job................ 1 Fjerner et eventuelt borgerligt fler tal efter valget lejeværdien,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 30. juli 2013 IMF s vurdering af Kinas økonomi

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen NORDEA BANK DANMARK A/S. 4573 H jby. Multi-Tech A/S Hareskovvej 15 A 4400 Kalundborg Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen NORDEA BANK DANMARK A/S. 4573 H jby. Multi-Tech A/S Hareskovvej 15 A 4400 Kalundborg Tlf. for ejendommen S¾lger NORDEA BANK DANMARK A/S Adresse Tv¾rvej 26 Postnr. og by 4573 H jby Dato 13.11.2015 Udl bsdato 13.11.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Multi-Tech A/S Hareskovvej 15 A 4400

Læs mere